SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)"

Transkript

1 SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE (PRACOVNÍ VERZE) PŘÍLOHA Č. 2 URČENO PRO Program prevence kriminality na místní úrovní PARTNERSTVÍ 2006 KRAJ Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajského úřadu Libereckého kraje Bc. Anna Knopová I. zpracování PROSINEC 2005

2 Motto: Bezpečnost je věcí každého občana a každý pro ni může a měl by něco udělat 2

3 1 ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PREVENCE KRIMINALITY... 4 LIBERECKÉHO KRAJE Cíle programu PARTNERSTVÍ Východiska programu DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ ÚDAJE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Základní údaje Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k Předpokládaný vývoj složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin na základě výsledků projekce obyvatelstva LK NEZAMĚSTNANOST Nezaměstnanost v Libereckém kraji a jeho okresech Počet nezaměstnaných a volných pracovních míst v Libereckém kraji k Neumístění uchazeči o zaměstnání dle věku a okresů tab.č ROZVODOVOST Průměrný věk při rozvodu Vývoj počtu rozvodů v okresech Libereckého kraje Základní demografické údaje podle krajů v roce MIGRACE Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce Vnitřní a zahraniční stěhování v okresech Libereckého kraje po roce Migrace v okresech kraje Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých v LK od roku Vývoj přírůstku stěhováním v okresech LK od roku Základní ukazatele migrace v okresech Libereckého kraje Migrace ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Vnitřní a zahraniční stěhování v SO ORP Libereckého kraje po roce

4 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE Prevence kriminality je efektivnější než represe po vykonání trestného činu, a proto úsilí vynaložené na prevenci a osvětu s účelně vynaloženými finančními prostředky přináší prospěch celé společnosti, jednotlivci a zkvalitňuje život nás všech. Především oblast dětí a mládeže je jednou z našich priorit, které se chceme věnovat. Ke zvyšování efektivnosti účinnosti jednotlivých programů v oblasti prevence kriminality může dojít za předpokladu dodržení principu partnerství, který směřuje k vzájemné spoluúčasti všech zainteresovaných složek v oblasti prevence kriminality. Tento způsob spolupráce zajistí zvyšující se účinnost jednotlivých programů. 1.1 Cíle programu PARTNERSTVÍ 2006 Rychlá reakce na aktuální vývoj trestné činnosti Zvyšování pocitu bezpečí Komunitní plánování navázání spolupráce v lokality Předcházení páchání trestné činnosti Omezování příležitostí k páchání trestné činnosti 1.2 Východiska programu Navazuje na zkušenosti Komplexního součinnostního programu prevence kriminality Využívá vytvořenou síť systematicky vzdělávaných odborníků a síť odborných skupin Propojuje subjekty zabývající se prevencí kriminality Integruje Policii ČR do prevence kriminality na místní úrovni 4

5 2 DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ ÚDAJE 2.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Demografický vývoj obyvatelstva Libereckého kraje se výrazněji neodlišuje od celkového vývoje České republiky. Základní trendy vývoje počtu obyvatel, ale i změn v demografickém chování jsou shodné. Liberecký kraj je jedním ze 14 krajů republiky, ve kterém žije pouhých 4,2 % obyvatel celého státu. Na populační vývoj Libereckého kraje však mělo především ve druhé polovině dvacátého století vliv několik faktorů. Tyto faktory ovlivnily budoucí vývoj struktury a počtu obyvatelstva kraje: Prvním z nich je jeho příhraniční poloha v blízkosti Německé spolkové republiky. Právě poloha regionu je jednou z příčin historického promíchání obyvatelstva české a německé národnosti a později na počátku a po skončení II. světové války masivního stěhování obyvatel. Do málo obydlených regionů se v poválečném období stěhovali reemigranti a mnozí další, převážně mladší lidé. Druhým faktorem, který významně ovlivnil populační vývoj je uranový průmysl, jehož rozvoj v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století výrazně ovlivnil strukturu obyvatelstva českolipského okresu a především měst Česká Lípa a Stráž pod Ralskem. Poslední faktorem je i v současnosti příhraniční poloha Libereckého kraje (blízkost Polska a Německé spolkové republiky) a jeho příznivý ekonomický rozvoj. Tyto skutečnosti nemají výraznější vliv na populační vývoj kraje, jsou spíše motivací k přírůstku stěhováním. Prameny: Demografický vývoj LK Základní údaje Liberecký kraj: tvoří - 4,2 % celé České republiky rozloha - 3 l63 km² - 2. nejmenší kraj v republice počet obyvatel v Libereckém kraji celkem ke konci pol Liberecký kraj - 4 okresy: Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily 5

6 216 obcí 36 obcí se statutem města 10 obcí s rozšířenou působností III. typu: o Česká Lípa o Frýdlant o Jablonec nad Nisou o Jilemnice o Liberec o Nový Bor o Semily o Tanvald o Turnov o Železný Brod Mapa č. 1: Česká republika kraj Severočeský (Ústecký a Liberecký) kraj Královéhradecký (okres Semily - LK) (zprac. KÚ LK, Liberec) OKRES SEMILY - LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMĚ SPRÁVNÍ ROZDĚLENÍ 2 KRAJE KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ - POLICIE, SOUD, PMS 6

7 2.1.2 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok 2004 Tabulka č. 1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v LK za r Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok 2004 Kraj v tom okresy celkem Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k ) Rozloha v ha Počet obcí Počet částí obcí OBYVATELSTVO Počet živě narozených Počet zemřelých Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Počet obyvatel 1) ZAMĚSTNANOST A MZDY 2) (bez malých podnik.subjektů)-přep.osoby Zaměstnanci celkem Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč NEZAMĚSTNANOST 1) (dle údajů Úřadů práce) Kraj celkem Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Počet uchazečů o zaměstnání z toho ženy Počet volných pracovních míst Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) 8,22 8,90 7,14 6,68 7,43 Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 8,0 11,6 10,0 5,7 10,6 BYTOVÁ VÝSTAVBA Počet dokončených bytů Počet zahájených bytů Počet rozestavěných bytů 1) STAVEBNICTVÍ 3) Základní stavební výroba v mil.kč 6 106, ,0 538, ,4 350,8 Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v mil. Kč 8 088, ,9 644, ,3 429,3 z toho: nová výstavba, rekonstrukce 6 989, ,8 405, ,9 330,1 opravy a údržba 890,1 278,6 73,1 439,3 99,0 STAVEBNÍ POVOLENÍ Počet vydaných stavebních povolení Orientační hodnota staveb celkem v mil. Kč REGISTR EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Počet jednotek v RES celkem 1) soukromí podnikatelé vč.rolníků a osob podnikajících podle zvláštních předpisů státní podniky obchodní společnosti družstva Součty jsou počítány z nezaokrouhlených údajů 1) stav k poslednímu dni sledovaného období 2) podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců), všechny organizace nepodnikatelské sféry (v civilním sektoru hospodářství) - vše se sídlem na území okresu 3) podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více se sídlem na území okresu 7

8 2.2 OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel Ke konci roku 2004 dosáhlo obyvatelstvo Libereckého kraje počtu osob. V intervalu let se počet obyvatel kraje zvýšil o 45,7 tisíc, tj. o 12,0 %. Rozhodující měrou se na tomto celkovém zvýšení podílel okres Česká Lípa. Ke dni sčítání v roce 2001 došlo k významné změně metodiky. Na základě doporučení Evropské unie se do celkového počtu obyvatel začali nově započítávat cizinci s dlouhodobým pobytem a cizinci s azylem. Tato změna metodiky ovlivnila významně nejen údaje o počtu obyvatel, ale také statistiku o stěhování. V dlouhodobém časovém vývoji je možno rozlišit jednotlivé etapy, odlišné dynamikou změn a rozdíly mezi jednotlivými územními celky. Graf č. 1 Vývoj přírůstků počtu obyvatel v Libereckém kraji od roku 1960 ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005 V letech měl vývoj počtu obyvatel v kraji spíše stagnující charakter. V průběhu tohoto desetiletí byl zaznamenán přírůstek počtu obyvatel přirozenou měnou ve všech okresech s výjimkou okresu Semily. Avšak převaha vystěhovalých nad přistěhovalými, která byla charakteristická pro všechny okresy v kraji, způsobila, že počet obyvatel kraje se v tomto období celkově snížil o 170 osob. V letech se počet obyvatel kraje zvýšil o 30,4 tisíce obyvatel (tj. o 7,1 %). Tento nárůst byl důsledkem dynamického rozvoje porodnosti v sedmdesátých letech a současně i kladným saldem migrace. 8

9 Osmdesátá léta 20. století znamenala opět zvrat ve vývoji počtu obyvatel s výjimkou okresu Česká Lípa. Došlo k podstatnému snížení počtu narozených dětí v důsledku snížení podílu žen v reprodukčním věku na celkovém počtu obyvatel a i situace v oblasti stěhování nebyla příznivá. Převaha vystěhovalých nebyla sice výrazná, avšak záporné migrační saldo v některých letech nepříznivě ovlivnilo vývoj počtu obyvatel. Celkově v tomto desetiletí počet obyvatel kraje vzrostl o 13,4 tisíce (tj. o 3,2 %). Po roce 1990 došlo k zásadním změnám v demografickém chování obyvatelstva. Na počátku devadesátých let se projevil výrazný pokles úrovně porodnosti. Pokles porodnosti byl extrémně rychlý a byl zaznamenán ve všech okresech, přestože v tomto období vstupovaly do věku nejvyšší plodnosti početně silné ročníky narozených v první polovině 70. let. Úmrtnost se po roce 1990 začala snižovat, avšak její pokles nevykazoval takovou dynamiku, která by dovedla vykompenzovat ztráty v důsledku nízké úrovně porodnosti. Od roku 1994 počet zemřelých v kraji převýšil počet narozených. Přirozený úbytek se tak negativně promítl ve vývoji počtu obyvatel kraje a jeho okresů. Pokud jde o migraci, její výše poklesla a stala se tak méně významným činitelem. Počty přistěhovalých nad vystěhovalými převažovaly, avšak výše kladného salda s výjimkou okresu Česká Lípa byla velmi nevýrazná. V polovině devadesátých let se pokles úrovně porodnosti zastavil. Počet živě narozených však zůstal pod hranicí počtu zemřelých. V roce 2004 Liberecký kraj po dlouhé době vykázal přírůstek přirozenou měnou. Celkový přírůstek od poloviny devadesátých let do konce sledovaného období osciluje kolem nulové hodnoty. Po roce 1990 byly zaznamenány ve vývoji obyvatel zcela odlišné trendy ve srovnání s předchozími obdobími, a to: pronikavé snížení počtu narozených dětí, podstatný pokles sňatečnosti, zvýšení průměrného sňatkového věku i průměrného věku matky při narození dítěte, zvýšení podílu dětí narozených mimo manželství, výrazné snížení počtu umělých přerušení těhotenství, pokles kojenecké a novorozenecké úmrtnosti, snížení úmrtnosti v poproduktivním věku, úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. Prameny: ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

10 2.2.2 Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Počet obyvatel k celkem Liberecký kraj v tom okresy: Česká Lípa Jablonec n. N Liberec Semily Z toho ženy Liberecký kraj v tom okresy: Česká Lípa Jablonec n. N Liberec Semily Tabulka ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005, str. 11 Graf č. 2 - Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech zprac. KÚ LK Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Celkem obyvatel Z toho ženy 10

11 2.2.3 Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech Tabulka č. 3 Věkové složení obyvatel v LK v letech Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech (stav k ) (stav k ) Celkem Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech (stav k ) (stav k ) Index stáří 57,3 66,3 76,1 77,2 78,5 80,5 82,7 Průměrný věk 35,7 36,6 38,1 38,4 38,6 38,9 39,2 11

12 Podíl obyvatel ve věkové skupině: ,1 18,9 16,9 16,6 16,3 15,9 15, ,7 68,6 70,2 70,6 70,9 71,3 71, ,1 12,5 12,9 12,8 12,8 12,8 13, ,9 23,7 20,9 20,5 20,2 19,9 19, ,4 12,3 11,2 10,7 10,3 9,9 9, ,5 27,6 28,4 28,7 29,0 29,5 30, ,2 23,8 26,7 27,2 27,7 27,9 27, ,4 11,6 11,8 11,9 12,0 12,1 12, ,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0, Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2005 Tabulka č. 4 - Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Kladných hodnot celkového přírůstku v průběhu celého období od roku 1991 do roku 2004 bylo dosaženo pouze ve správním obvodě Česká Lípa. Výrazné celkové úbytky počtu obyvatel byly naopak vykázány v průběhu většiny let ve sledovaném období ve správních obvodech Semily a Železný Brod. Tabulka č. 5 - Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Počet obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Území Stav na počátku období Střední stav obyvatelstva Stav na konci období celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy Kraj celkem v tom okresy: Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily (Obě tabulky ČSÚ, Statistický bulletin LK 2005). 12

13 Vysvětlivka k tabulkám: Střední stav obyvatel je počet obyvatel o půlnoci z na příslušného roku Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k Tabulka č. 6 - Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k

14 Základní trendy vývoje věkového složení LK po roce 1990: výrazně se snižují počty dětí ve všech věkových skupinách, zastoupení obyvatelstva staršího 65 let se zvyšuje, stále se udržují rozdíly ve věkovém složení okresů (okresem s nejmladší věkovou strukturou v Libereckém kraji je okres Česká Lípa, s nejstarší okres Semily), proces stárnutí obyvatelstva se urychluje, generace narozené v průběhu poválečného období zvýšené reprodukce postupně vstupují do důchodového věku. (ČSÚ Liberec, Demografický vývoj LK 2005, str. 16)k Předpokládaný vývoj složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin na základě výsledků projekce obyvatelstva LK Graf č. 3 (ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005, 12. Populační projekce vývoje obyvatelstva) 14

15 2.3 NEZAMĚSTNANOST Úroveň jednotlivých ukazatelů nezaměstnanosti ke konci roku 2004 ovlivnilo mimo jiné i přijetí zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., s účinností od Na úřadech práce v Libereckém kraji bylo k registrováno 2O 299 nezaměstnaných. Oproti minulému roku se jejich počet snížil o 3,6 % a ve srovnání s koncem září roku 2004 poklesl o 1.8 %, tj. o 363 nezaměstnaných. Počet žen ucházejících se o zaměstnání ke konci roku 2004 činil osob a meziročně poklesl o 2,7 %. Míra nezaměstnanosti registrovaná na úřadech práce v Libereckém kraji dosáhla ke konci roku ,22 %. V porovnání 77 okresů České republiky se úrovni registrované míry nezaměstnanosti umístil okres Jablonec nad Nisou na 20. místě, okres Semily na 23. místě, okres Liberec na 36. místě a okres Česká Lípa na 41. místě. V mezikrajském srovnání se Liberecký kraj se úrovní nezaměstnanosti zařadil na 6. míst. K dosáhla registrovaná míra nezaměstnanosti v České republice hodnoty 9,47 %, Liberecký kraj se tak úrovní nezaměstnanosti pohybuje pod průměrem České republiky. Ve srovnání s koncem roku 2003 v Libereckém kraji na jedné straně vzrostl o 2,5 % počet uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovní neschopností, na druhou stranu výrazně poklesl počet absolventů škol registrovaných na úřadech práce. Jejich pokles souvisí se skutečností, že podle nového zákona o zaměstnanosti nemá absolvent nárok na příspěvek v nezaměstnanosti. K pobíralo v kraji příspěvek v nezaměstnanosti jen osob z registrovaných uchazečů o zaměstnání, tj. pouze 27,9 % nezaměstnaných. Ve srovnání s koncem roku 2003 se počet uchazečů pobírajících příspěvek v nezaměstnanosti snížil o 29,4 %. Na tomto výrazném snížení měl rozhodující podíl právě nově přijatý zákon o zaměstnanosti. Na úřadech práce v Libereckém kraji bylo ke konci roku 2004 evidováno volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji 8,0 uchazečů. Při porovnání s koncem roku 2003 lze pozorovat nárůst počtu volných pracovních míst (42,7 %) a současně výrazný pokles ukazatele počet uchazečů na jedno volné pracovní místo (z 11,8 na již zmíněných 8,0 uchazečů). ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

16 2.3.1 Nezaměstnanost v Libereckém kraji a jeho okresech Tabulka č. 7 Nezaměstnanost v LK a jeho okresech ČSÚ, Statistický bulletin LK 2004, str.3 16

17 2.3.2 Počet nezaměstnaných a volných pracovních míst v Libereckém kraji k Graf č. 4 - Prameny: ČSÚ, Statistický bulletin Liberecký kraj Neumístění uchazeči o zaměstnání dle věku a okresů tab.č. 6 Tabulka č. 8 Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku a okresů 17

18 2.4 ROZVODOVOST Od roku 1960 do roku 1998 vrostl počet rozvodů o 947. Hodnota ukazatele počet rozvodů na obyvatel vzrostla ve stejném období z 1,7 na 3,8. Zákon o rodině, přijatý v roce 1998, způsobil výrazný pokles počtu rozvodů, který se projevil v roce 1999 a který je zřetelný i v přepočtu počtu rozvodů na obyvatel. Již v roce 2000 se úroveň rozvodovosti opět zvýšila. Od roku 1992 do současnosti se průměrná délka trvání rozvedených manželství prodloužila z 10,1 let na 12,9 let. Zřetelně se zvýšil podíl rozvedených manželství po 15 letech společného soužití, naopak se snížil podíl rozvedených manželství do 10 let od sňatku. Průměrný věk rozvádějících se v průběhu sledovaného období také zaznamenal zřetelný nárůst. Tento nárůst souvisí se zvýšením průměrného věku snoubenců při sňatku. Průměrný věk rozvádějících se žen mezi roky 1992 až 2004 vzrostl z 33,1 let na 37,2 let a mužů z 35,7 let na 39,8 let Průměrný věk při rozvodu Graf č. 5 Průměrný věk při rozvodu v LK od roku 1992 ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje 2005 Statistika rozvodovosti eviduje i rozvodová řízení, které neskončila rozvodem manželství. Z rozvodových řízení v roce 2004 bylo rozvedeno 87,1 % manželství, usmířením manželů skončilo 165 žádostí a šest jich bylo zamítnuto. Přes padesát procent rozvodů připadají na rozvedená manželství se závislými dětmi. Z nich pak více než polovina rozvádějících se manželství měla pouze jedno závislé dítě. V souvislosti s nízkým počtem uzavřených manželství a s vysokým počtem rozvodů index rozvodovosti v roce 2004 činil v okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou 80,6, v okrese Liberec 56,9 a v okrese Semily 55,6 rozvodů na 100 sňatků. Průměrný věk rozvádějících se vzrůstá ve všech okresech kraje. Zvýšení rozvodového věku způsobila i změna společenského chování obyvatelstva, která se projevila mimo jiné odkládáním sňatku do vyššího věku. Průměrná délka trvání rozvedených manželství vzrostla mezi roky 1992 a 2004 ve všech čtyřech okresech kraje. V roce 2004 tak dosáhla délka rozvedených manželství v okrese Semily 13,7 let (nejvyšší nárůst 3,8 let), v okrese 18

19 Liberec 13,0 let, v okrese Jablonec nad Nisou 12,8 let (nejnižší nárůst 2,5 let) a v okrese Česká Lípa 12,5 let. I když v okrese Jablonec nad Nisou byla zjištěna druhá nejkratší délka rozvedených manželství v tomto roce, průměrná délka rozvedených manželství ve městě Jablonec nad Nisou činila 13,5 let. ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje Vývoj počtu rozvodů v okresech Libereckého kraje Graf č. 6 Základní trendy vývoje rozvodovosti v Libereckém kraji: stálý růst počtu rozvodů, pokles úrovně rozvodovosti v roce 1999 v reakci na přijetí zákona o rodině. Pokles vystřídalo v roce 2000 opětovné zvýšení počtu rozvodů, výrazný růst podílu rozvedených v populaci obyvatel starších 15 let, prodlužování délky trvání rozvedených manželství a zvyšování průměrného věku rozvádějících se. Graf i text: ČSÚ, Demografický vývoj v Libereckém kraji

20 2.4.3 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2003 Tabulka č. 9 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2OO3 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2003 ČR, kraje CR, regions Střední stav obyvatel Mid-year population Sňatky Rozvody Divorces Živě narození Live births Potraty Marriages Abortions Zemřelí Deaths Přirozený přírůstek Natural increase Přírůstek stěhováním Net migration Celkový přírůstek Total increase Česká republika Czech Republic Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský dokončení ČR, kraje CR, regions Česká republika Czech Republic Sňatky Rozvody Rozvody na 100 sňatků Živě narození Zemřelí Live births Potraty na 100 narozených Přirozený přírůstek Natural increase Přírůstek stěhováním Net migration End of table Celkový přírůstek Marriages Divorces Deaths Total increase Divorces Abortions per 100 na obyvatel na obyvatel per 100 marria- na obyvatel births ges Per Per population Per population population 4,8 3,2 67,1 9,2 10,9 45,0-1,7 2,5 0,8 Hl. m. Praha 5,6 3,3 60,1 8,7 11,6 46,5-3,0 6,1 3,1 Středočeský 4,9 3,4 68,7 9,4 11,5 42,6-2,1 8,4 6,3 Jihočeský 4,7 3,2 68,6 9,2 10,4 44,6-1,3 2,0 0,7 Plzeňský 4,7 3,4 72,5 9,0 11,3 52,1-2,3 3,7 1,3 Karlovarský 5,2 4,1 78,2 9,5 10,2 59,3-0,7 0,8 0,1 Ústecký 4,9 3,8 78,2 10,2 11,3 56,8-1,1 2,5 1,4 Liberecký 4,8 3,5 72,8 9,5 10,4 52,5-1,0 1,9 0,9 Královéhradecký 4,8 3,0 63,4 9,3 11,0 46,4-1,7 0,1-1,6 Pardubický 4,5 2,8 63,4 9,2 10,6 36,8-1,4-0,7-2,1 Vysočina 4,6 2,4 52,2 9,2 10,5 38,6-1,2 1,0-0,2 Jihomoravský 4,9 2,8 58,7 8,9 10,8 41,4-1,8 2,5 0,7 Olomoucký 4,5 3,0 65,7 9,2 10,4 39,7-1,2 0,5-0,7 Zlínský 4,2 2,7 63,5 8,7 10,7 39,2-2,0-0,1-2,1 Moravskoslezský 4,5 3,4 76,9 9,2 10,6 42,2-1,5-0,4-1,9 ČSÚ, Statistická ročenka Libereckého kraje

21 2.5 MIGRACE Údaje statistiky obyvatelstva umožňují po roce 1992 sledovat i složení přistěhovalých a vystěhovalých osob podle jejich věku, podle důvodu stěhování a také podle hlavních migračních směrů. Analýza věkového složení obyvatel stěhujících se na území Libereckého kraje z ostatních krajů České republiky a současně vystěhovalých, kteří směrovali do jiného kraje, ukázala nárůst průměrného věku stěhující se osoby. Ve srovnání let 1992 a 2004 křivka popisující složení migrantů podle věku posunula svůj vrchol do vyššího věku. Projevil se i zřetelný pokles stěhujících se v nejmladších věkových skupinách (do 10 let), který je způsoben poklesem počtu rodin stěhujících se s malými dětmi. Statistika obyvatelstva umožňuje hodnocení vnitřní migrace podle důvodu stěhování. Tyto údaje jsou však částečně ovlivněny lidským faktorem (zaměstnanci ohlašoven pobytu). Nejčastějšími důvody ke stěhování jsou následování rodinného příslušníka a bytové důvody. Struktura přistěhovalých a vystěhovalých v Libereckém kraji podle věkových skupin a důvodu stěhování se v průběhu času příliš neměnila. Změna pracoviště a přiblížení k pracovišti jako důvody k přestěhování jsou nejčastěji uváděny v hlášeních o stěhování u osob, které jsou na počátku svého ekonomicky aktivního období života, tj. ve věku let. Studium vykazují jako příčinu ke změně trvalého bydliště studenti na vysoké škole ve věkové skupině let. Sňatek je nejčastěji důvodem ke stěhování ve věku od 20 do 34 let, rozvod pak uvádějí nejvíce osoby kolem třicátého roku života. Bytové důvody jsou velmi aktuální příčinou ke změně bydliště ve věku let, tento důvod stěhování je však významným po celý lidský život. Počet stěhujících se z důvodu následování rodinného příslušníka s věkem klesá a je velmi výrazně nejčastější příčinou migrace dětí, které tak následují své rodiče. ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

22 2.5.1 Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce 2004 Tabulka č. 10 Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v LK v r Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce 2004 Přistěhovalí Vystěhovalí změna pracoviště přiblížení k pracovišti učení, studium zdravotní důvody sňatek rozvod bytové důvody následování rodinného příslušníka jiný důvod a nezjištěno změna pracoviště přiblížení k pracovišti učení, studium zdravotní důvody sňatek rozvod bytové důvody následování rodinného příslušníka jiný důvod a nezjištěno a více ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje 2005 Hodnocení úrovně migrace v posledních letech výrazně ovlivnila změna v metodice, kdy od roku 2001 začali být do celkového počtu obyvatel započítáváni cizinci s dlouhodobým pobytem. Po roce 2001 se tak zřetelně změnily údaje o zahraničním stěhováním obyvatel a migrace do a ze zahraničí posílila. V letech se podle staré metodiky do Libereckého kraje ze zahraničí přistěhovalo v průměru ročně 386 osob, nejvíce v roce 1993 (490 přistěhovalých z ciziny) a nejméně v roce 2000 (265 přistěhovalých). Již v roce 2001 bylo na základě údajů cizinecké policie a v souladu s novou metodikou evidováno 501 imigrantů ze zahraničí a v dalších dvou letech jejich počet rostl. V roce 2003 tak statistiky uvádějí dokonce přistěhovalých na území Libereckého kraje ze zahraničí, v roce 2004 jejich počet poklesl na osob. Vývoj podílu přistěhovalých z ciziny na celkovém počtu přistěhovalých na území Libereckého kraje po roce 2001 odpovídá vývoji jejich počtu. V roce 2001 činil 14,3 %, v roce 2002 již 30,7 %, v roce 2003 vzrostl na 46,0 % a v roce 2004 tvořil podíl imigrantů ze zahraničí 35,3 % celkového počtu přistěhovalých. Dlouhodobě lze sledovat relativně vysoký počet osob přicházejících na území kraje ze Slovenska. V roce 2001 tvořil podíl Slováků na zahraničním stěhování 32,7 %, v roce 2002 poklesl na 28,6 %. Velmi významný podíl přistěhovalých osob se slovenskou státní příslušností ze všech cizinců byl zaznamenán v roce 2003, a to 46,4 %. V roce 2004 se jejich podíl opět propadl na 29,2 %. 22

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast LIDÉ Zapojení obyvatel do ekonomiky ovlivňuje zásadním způsobem její výkonnost. Počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob a jejich podíl na celkové pracovní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Libereckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství 3. Rozvodovost 3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství Počet rozvodů se v čase zvyšoval, nejvyšší hodnota byla dosažena v roce V roce 196 připadalo na sto sňatků 16,7 rozvodů, v

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Potraty v roce 2013. Abortions in year 2013

Potraty v roce 2013. Abortions in year 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 4. 2014 9 Potraty v roce 2013 Abortions in year 2013 Souhrn Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2013 došlo

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Liberecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Liberecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Libereckém kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 14 577 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

vodní plochy 1,2% lesní pozemky 25,2% trvalé travní porosty 3,6% ovocné sady 0,8%

vodní plochy 1,2% lesní pozemky 25,2% trvalé travní porosty 3,6% ovocné sady 0,8% Mladá Boleslav Správní obvod Mladá Boleslav leží v severní části Středočeského kraje, kde sousedí s kraji Libereckým a Královéhradeckým. Dále hraničí s obvody Mělník, Brandýs n.l.-st.bol., Lysá n.l., Nymburk

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA PRO POTŘEBY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ A SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ (ORP)

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA PRO POTŘEBY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ A SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ (ORP) Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m. Praze

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Leden 2012 ÚVOD... 5 1 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 2008... 7 2 ROZVOJ SPOLEČNOSTI

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013 5 Potratovost V roce bylo hlášeno 10 37,7 tisíce potratů, z toho 13,7 tisíce samovolných potratů a 22,7 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT). Celkový počet potratů se dlouhodobě snižuje, přitom klesá

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Zpracovala: Mgr. Pavla Šimoňáková Ing. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6 702 00 Ostrava www.ikor.cz Obsah dokumentu 1. Úvod

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m.

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více