SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)"

Transkript

1 SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE (PRACOVNÍ VERZE) PŘÍLOHA Č. 2 URČENO PRO Program prevence kriminality na místní úrovní PARTNERSTVÍ 2006 KRAJ Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajského úřadu Libereckého kraje Bc. Anna Knopová I. zpracování PROSINEC 2005

2 Motto: Bezpečnost je věcí každého občana a každý pro ni může a měl by něco udělat 2

3 1 ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PREVENCE KRIMINALITY... 4 LIBERECKÉHO KRAJE Cíle programu PARTNERSTVÍ Východiska programu DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ ÚDAJE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Základní údaje Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k Předpokládaný vývoj složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin na základě výsledků projekce obyvatelstva LK NEZAMĚSTNANOST Nezaměstnanost v Libereckém kraji a jeho okresech Počet nezaměstnaných a volných pracovních míst v Libereckém kraji k Neumístění uchazeči o zaměstnání dle věku a okresů tab.č ROZVODOVOST Průměrný věk při rozvodu Vývoj počtu rozvodů v okresech Libereckého kraje Základní demografické údaje podle krajů v roce MIGRACE Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce Vnitřní a zahraniční stěhování v okresech Libereckého kraje po roce Migrace v okresech kraje Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých v LK od roku Vývoj přírůstku stěhováním v okresech LK od roku Základní ukazatele migrace v okresech Libereckého kraje Migrace ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Vnitřní a zahraniční stěhování v SO ORP Libereckého kraje po roce

4 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE Prevence kriminality je efektivnější než represe po vykonání trestného činu, a proto úsilí vynaložené na prevenci a osvětu s účelně vynaloženými finančními prostředky přináší prospěch celé společnosti, jednotlivci a zkvalitňuje život nás všech. Především oblast dětí a mládeže je jednou z našich priorit, které se chceme věnovat. Ke zvyšování efektivnosti účinnosti jednotlivých programů v oblasti prevence kriminality může dojít za předpokladu dodržení principu partnerství, který směřuje k vzájemné spoluúčasti všech zainteresovaných složek v oblasti prevence kriminality. Tento způsob spolupráce zajistí zvyšující se účinnost jednotlivých programů. 1.1 Cíle programu PARTNERSTVÍ 2006 Rychlá reakce na aktuální vývoj trestné činnosti Zvyšování pocitu bezpečí Komunitní plánování navázání spolupráce v lokality Předcházení páchání trestné činnosti Omezování příležitostí k páchání trestné činnosti 1.2 Východiska programu Navazuje na zkušenosti Komplexního součinnostního programu prevence kriminality Využívá vytvořenou síť systematicky vzdělávaných odborníků a síť odborných skupin Propojuje subjekty zabývající se prevencí kriminality Integruje Policii ČR do prevence kriminality na místní úrovni 4

5 2 DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ ÚDAJE 2.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Demografický vývoj obyvatelstva Libereckého kraje se výrazněji neodlišuje od celkového vývoje České republiky. Základní trendy vývoje počtu obyvatel, ale i změn v demografickém chování jsou shodné. Liberecký kraj je jedním ze 14 krajů republiky, ve kterém žije pouhých 4,2 % obyvatel celého státu. Na populační vývoj Libereckého kraje však mělo především ve druhé polovině dvacátého století vliv několik faktorů. Tyto faktory ovlivnily budoucí vývoj struktury a počtu obyvatelstva kraje: Prvním z nich je jeho příhraniční poloha v blízkosti Německé spolkové republiky. Právě poloha regionu je jednou z příčin historického promíchání obyvatelstva české a německé národnosti a později na počátku a po skončení II. světové války masivního stěhování obyvatel. Do málo obydlených regionů se v poválečném období stěhovali reemigranti a mnozí další, převážně mladší lidé. Druhým faktorem, který významně ovlivnil populační vývoj je uranový průmysl, jehož rozvoj v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století výrazně ovlivnil strukturu obyvatelstva českolipského okresu a především měst Česká Lípa a Stráž pod Ralskem. Poslední faktorem je i v současnosti příhraniční poloha Libereckého kraje (blízkost Polska a Německé spolkové republiky) a jeho příznivý ekonomický rozvoj. Tyto skutečnosti nemají výraznější vliv na populační vývoj kraje, jsou spíše motivací k přírůstku stěhováním. Prameny: Demografický vývoj LK Základní údaje Liberecký kraj: tvoří - 4,2 % celé České republiky rozloha - 3 l63 km² - 2. nejmenší kraj v republice počet obyvatel v Libereckém kraji celkem ke konci pol Liberecký kraj - 4 okresy: Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily 5

6 216 obcí 36 obcí se statutem města 10 obcí s rozšířenou působností III. typu: o Česká Lípa o Frýdlant o Jablonec nad Nisou o Jilemnice o Liberec o Nový Bor o Semily o Tanvald o Turnov o Železný Brod Mapa č. 1: Česká republika kraj Severočeský (Ústecký a Liberecký) kraj Královéhradecký (okres Semily - LK) (zprac. KÚ LK, Liberec) OKRES SEMILY - LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMĚ SPRÁVNÍ ROZDĚLENÍ 2 KRAJE KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ - POLICIE, SOUD, PMS 6

7 2.1.2 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok 2004 Tabulka č. 1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v LK za r Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok 2004 Kraj v tom okresy celkem Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k ) Rozloha v ha Počet obcí Počet částí obcí OBYVATELSTVO Počet živě narozených Počet zemřelých Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Počet obyvatel 1) ZAMĚSTNANOST A MZDY 2) (bez malých podnik.subjektů)-přep.osoby Zaměstnanci celkem Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč NEZAMĚSTNANOST 1) (dle údajů Úřadů práce) Kraj celkem Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Počet uchazečů o zaměstnání z toho ženy Počet volných pracovních míst Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) 8,22 8,90 7,14 6,68 7,43 Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 8,0 11,6 10,0 5,7 10,6 BYTOVÁ VÝSTAVBA Počet dokončených bytů Počet zahájených bytů Počet rozestavěných bytů 1) STAVEBNICTVÍ 3) Základní stavební výroba v mil.kč 6 106, ,0 538, ,4 350,8 Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v mil. Kč 8 088, ,9 644, ,3 429,3 z toho: nová výstavba, rekonstrukce 6 989, ,8 405, ,9 330,1 opravy a údržba 890,1 278,6 73,1 439,3 99,0 STAVEBNÍ POVOLENÍ Počet vydaných stavebních povolení Orientační hodnota staveb celkem v mil. Kč REGISTR EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Počet jednotek v RES celkem 1) soukromí podnikatelé vč.rolníků a osob podnikajících podle zvláštních předpisů státní podniky obchodní společnosti družstva Součty jsou počítány z nezaokrouhlených údajů 1) stav k poslednímu dni sledovaného období 2) podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců), všechny organizace nepodnikatelské sféry (v civilním sektoru hospodářství) - vše se sídlem na území okresu 3) podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více se sídlem na území okresu 7

8 2.2 OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel Ke konci roku 2004 dosáhlo obyvatelstvo Libereckého kraje počtu osob. V intervalu let se počet obyvatel kraje zvýšil o 45,7 tisíc, tj. o 12,0 %. Rozhodující měrou se na tomto celkovém zvýšení podílel okres Česká Lípa. Ke dni sčítání v roce 2001 došlo k významné změně metodiky. Na základě doporučení Evropské unie se do celkového počtu obyvatel začali nově započítávat cizinci s dlouhodobým pobytem a cizinci s azylem. Tato změna metodiky ovlivnila významně nejen údaje o počtu obyvatel, ale také statistiku o stěhování. V dlouhodobém časovém vývoji je možno rozlišit jednotlivé etapy, odlišné dynamikou změn a rozdíly mezi jednotlivými územními celky. Graf č. 1 Vývoj přírůstků počtu obyvatel v Libereckém kraji od roku 1960 ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005 V letech měl vývoj počtu obyvatel v kraji spíše stagnující charakter. V průběhu tohoto desetiletí byl zaznamenán přírůstek počtu obyvatel přirozenou měnou ve všech okresech s výjimkou okresu Semily. Avšak převaha vystěhovalých nad přistěhovalými, která byla charakteristická pro všechny okresy v kraji, způsobila, že počet obyvatel kraje se v tomto období celkově snížil o 170 osob. V letech se počet obyvatel kraje zvýšil o 30,4 tisíce obyvatel (tj. o 7,1 %). Tento nárůst byl důsledkem dynamického rozvoje porodnosti v sedmdesátých letech a současně i kladným saldem migrace. 8

9 Osmdesátá léta 20. století znamenala opět zvrat ve vývoji počtu obyvatel s výjimkou okresu Česká Lípa. Došlo k podstatnému snížení počtu narozených dětí v důsledku snížení podílu žen v reprodukčním věku na celkovém počtu obyvatel a i situace v oblasti stěhování nebyla příznivá. Převaha vystěhovalých nebyla sice výrazná, avšak záporné migrační saldo v některých letech nepříznivě ovlivnilo vývoj počtu obyvatel. Celkově v tomto desetiletí počet obyvatel kraje vzrostl o 13,4 tisíce (tj. o 3,2 %). Po roce 1990 došlo k zásadním změnám v demografickém chování obyvatelstva. Na počátku devadesátých let se projevil výrazný pokles úrovně porodnosti. Pokles porodnosti byl extrémně rychlý a byl zaznamenán ve všech okresech, přestože v tomto období vstupovaly do věku nejvyšší plodnosti početně silné ročníky narozených v první polovině 70. let. Úmrtnost se po roce 1990 začala snižovat, avšak její pokles nevykazoval takovou dynamiku, která by dovedla vykompenzovat ztráty v důsledku nízké úrovně porodnosti. Od roku 1994 počet zemřelých v kraji převýšil počet narozených. Přirozený úbytek se tak negativně promítl ve vývoji počtu obyvatel kraje a jeho okresů. Pokud jde o migraci, její výše poklesla a stala se tak méně významným činitelem. Počty přistěhovalých nad vystěhovalými převažovaly, avšak výše kladného salda s výjimkou okresu Česká Lípa byla velmi nevýrazná. V polovině devadesátých let se pokles úrovně porodnosti zastavil. Počet živě narozených však zůstal pod hranicí počtu zemřelých. V roce 2004 Liberecký kraj po dlouhé době vykázal přírůstek přirozenou měnou. Celkový přírůstek od poloviny devadesátých let do konce sledovaného období osciluje kolem nulové hodnoty. Po roce 1990 byly zaznamenány ve vývoji obyvatel zcela odlišné trendy ve srovnání s předchozími obdobími, a to: pronikavé snížení počtu narozených dětí, podstatný pokles sňatečnosti, zvýšení průměrného sňatkového věku i průměrného věku matky při narození dítěte, zvýšení podílu dětí narozených mimo manželství, výrazné snížení počtu umělých přerušení těhotenství, pokles kojenecké a novorozenecké úmrtnosti, snížení úmrtnosti v poproduktivním věku, úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. Prameny: ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

10 2.2.2 Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Počet obyvatel k celkem Liberecký kraj v tom okresy: Česká Lípa Jablonec n. N Liberec Semily Z toho ženy Liberecký kraj v tom okresy: Česká Lípa Jablonec n. N Liberec Semily Tabulka ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005, str. 11 Graf č. 2 - Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech zprac. KÚ LK Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Celkem obyvatel Z toho ženy 10

11 2.2.3 Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech Tabulka č. 3 Věkové složení obyvatel v LK v letech Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech (stav k ) (stav k ) Celkem Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech (stav k ) (stav k ) Index stáří 57,3 66,3 76,1 77,2 78,5 80,5 82,7 Průměrný věk 35,7 36,6 38,1 38,4 38,6 38,9 39,2 11

12 Podíl obyvatel ve věkové skupině: ,1 18,9 16,9 16,6 16,3 15,9 15, ,7 68,6 70,2 70,6 70,9 71,3 71, ,1 12,5 12,9 12,8 12,8 12,8 13, ,9 23,7 20,9 20,5 20,2 19,9 19, ,4 12,3 11,2 10,7 10,3 9,9 9, ,5 27,6 28,4 28,7 29,0 29,5 30, ,2 23,8 26,7 27,2 27,7 27,9 27, ,4 11,6 11,8 11,9 12,0 12,1 12, ,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0, Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2005 Tabulka č. 4 - Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Kladných hodnot celkového přírůstku v průběhu celého období od roku 1991 do roku 2004 bylo dosaženo pouze ve správním obvodě Česká Lípa. Výrazné celkové úbytky počtu obyvatel byly naopak vykázány v průběhu většiny let ve sledovaném období ve správních obvodech Semily a Železný Brod. Tabulka č. 5 - Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Počet obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Území Stav na počátku období Střední stav obyvatelstva Stav na konci období celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy Kraj celkem v tom okresy: Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily (Obě tabulky ČSÚ, Statistický bulletin LK 2005). 12

13 Vysvětlivka k tabulkám: Střední stav obyvatel je počet obyvatel o půlnoci z na příslušného roku Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k Tabulka č. 6 - Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k

14 Základní trendy vývoje věkového složení LK po roce 1990: výrazně se snižují počty dětí ve všech věkových skupinách, zastoupení obyvatelstva staršího 65 let se zvyšuje, stále se udržují rozdíly ve věkovém složení okresů (okresem s nejmladší věkovou strukturou v Libereckém kraji je okres Česká Lípa, s nejstarší okres Semily), proces stárnutí obyvatelstva se urychluje, generace narozené v průběhu poválečného období zvýšené reprodukce postupně vstupují do důchodového věku. (ČSÚ Liberec, Demografický vývoj LK 2005, str. 16)k Předpokládaný vývoj složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin na základě výsledků projekce obyvatelstva LK Graf č. 3 (ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005, 12. Populační projekce vývoje obyvatelstva) 14

15 2.3 NEZAMĚSTNANOST Úroveň jednotlivých ukazatelů nezaměstnanosti ke konci roku 2004 ovlivnilo mimo jiné i přijetí zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., s účinností od Na úřadech práce v Libereckém kraji bylo k registrováno 2O 299 nezaměstnaných. Oproti minulému roku se jejich počet snížil o 3,6 % a ve srovnání s koncem září roku 2004 poklesl o 1.8 %, tj. o 363 nezaměstnaných. Počet žen ucházejících se o zaměstnání ke konci roku 2004 činil osob a meziročně poklesl o 2,7 %. Míra nezaměstnanosti registrovaná na úřadech práce v Libereckém kraji dosáhla ke konci roku ,22 %. V porovnání 77 okresů České republiky se úrovni registrované míry nezaměstnanosti umístil okres Jablonec nad Nisou na 20. místě, okres Semily na 23. místě, okres Liberec na 36. místě a okres Česká Lípa na 41. místě. V mezikrajském srovnání se Liberecký kraj se úrovní nezaměstnanosti zařadil na 6. míst. K dosáhla registrovaná míra nezaměstnanosti v České republice hodnoty 9,47 %, Liberecký kraj se tak úrovní nezaměstnanosti pohybuje pod průměrem České republiky. Ve srovnání s koncem roku 2003 v Libereckém kraji na jedné straně vzrostl o 2,5 % počet uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovní neschopností, na druhou stranu výrazně poklesl počet absolventů škol registrovaných na úřadech práce. Jejich pokles souvisí se skutečností, že podle nového zákona o zaměstnanosti nemá absolvent nárok na příspěvek v nezaměstnanosti. K pobíralo v kraji příspěvek v nezaměstnanosti jen osob z registrovaných uchazečů o zaměstnání, tj. pouze 27,9 % nezaměstnaných. Ve srovnání s koncem roku 2003 se počet uchazečů pobírajících příspěvek v nezaměstnanosti snížil o 29,4 %. Na tomto výrazném snížení měl rozhodující podíl právě nově přijatý zákon o zaměstnanosti. Na úřadech práce v Libereckém kraji bylo ke konci roku 2004 evidováno volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji 8,0 uchazečů. Při porovnání s koncem roku 2003 lze pozorovat nárůst počtu volných pracovních míst (42,7 %) a současně výrazný pokles ukazatele počet uchazečů na jedno volné pracovní místo (z 11,8 na již zmíněných 8,0 uchazečů). ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

16 2.3.1 Nezaměstnanost v Libereckém kraji a jeho okresech Tabulka č. 7 Nezaměstnanost v LK a jeho okresech ČSÚ, Statistický bulletin LK 2004, str.3 16

17 2.3.2 Počet nezaměstnaných a volných pracovních míst v Libereckém kraji k Graf č. 4 - Prameny: ČSÚ, Statistický bulletin Liberecký kraj Neumístění uchazeči o zaměstnání dle věku a okresů tab.č. 6 Tabulka č. 8 Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku a okresů 17

18 2.4 ROZVODOVOST Od roku 1960 do roku 1998 vrostl počet rozvodů o 947. Hodnota ukazatele počet rozvodů na obyvatel vzrostla ve stejném období z 1,7 na 3,8. Zákon o rodině, přijatý v roce 1998, způsobil výrazný pokles počtu rozvodů, který se projevil v roce 1999 a který je zřetelný i v přepočtu počtu rozvodů na obyvatel. Již v roce 2000 se úroveň rozvodovosti opět zvýšila. Od roku 1992 do současnosti se průměrná délka trvání rozvedených manželství prodloužila z 10,1 let na 12,9 let. Zřetelně se zvýšil podíl rozvedených manželství po 15 letech společného soužití, naopak se snížil podíl rozvedených manželství do 10 let od sňatku. Průměrný věk rozvádějících se v průběhu sledovaného období také zaznamenal zřetelný nárůst. Tento nárůst souvisí se zvýšením průměrného věku snoubenců při sňatku. Průměrný věk rozvádějících se žen mezi roky 1992 až 2004 vzrostl z 33,1 let na 37,2 let a mužů z 35,7 let na 39,8 let Průměrný věk při rozvodu Graf č. 5 Průměrný věk při rozvodu v LK od roku 1992 ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje 2005 Statistika rozvodovosti eviduje i rozvodová řízení, které neskončila rozvodem manželství. Z rozvodových řízení v roce 2004 bylo rozvedeno 87,1 % manželství, usmířením manželů skončilo 165 žádostí a šest jich bylo zamítnuto. Přes padesát procent rozvodů připadají na rozvedená manželství se závislými dětmi. Z nich pak více než polovina rozvádějících se manželství měla pouze jedno závislé dítě. V souvislosti s nízkým počtem uzavřených manželství a s vysokým počtem rozvodů index rozvodovosti v roce 2004 činil v okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou 80,6, v okrese Liberec 56,9 a v okrese Semily 55,6 rozvodů na 100 sňatků. Průměrný věk rozvádějících se vzrůstá ve všech okresech kraje. Zvýšení rozvodového věku způsobila i změna společenského chování obyvatelstva, která se projevila mimo jiné odkládáním sňatku do vyššího věku. Průměrná délka trvání rozvedených manželství vzrostla mezi roky 1992 a 2004 ve všech čtyřech okresech kraje. V roce 2004 tak dosáhla délka rozvedených manželství v okrese Semily 13,7 let (nejvyšší nárůst 3,8 let), v okrese 18

19 Liberec 13,0 let, v okrese Jablonec nad Nisou 12,8 let (nejnižší nárůst 2,5 let) a v okrese Česká Lípa 12,5 let. I když v okrese Jablonec nad Nisou byla zjištěna druhá nejkratší délka rozvedených manželství v tomto roce, průměrná délka rozvedených manželství ve městě Jablonec nad Nisou činila 13,5 let. ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje Vývoj počtu rozvodů v okresech Libereckého kraje Graf č. 6 Základní trendy vývoje rozvodovosti v Libereckém kraji: stálý růst počtu rozvodů, pokles úrovně rozvodovosti v roce 1999 v reakci na přijetí zákona o rodině. Pokles vystřídalo v roce 2000 opětovné zvýšení počtu rozvodů, výrazný růst podílu rozvedených v populaci obyvatel starších 15 let, prodlužování délky trvání rozvedených manželství a zvyšování průměrného věku rozvádějících se. Graf i text: ČSÚ, Demografický vývoj v Libereckém kraji

20 2.4.3 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2003 Tabulka č. 9 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2OO3 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2003 ČR, kraje CR, regions Střední stav obyvatel Mid-year population Sňatky Rozvody Divorces Živě narození Live births Potraty Marriages Abortions Zemřelí Deaths Přirozený přírůstek Natural increase Přírůstek stěhováním Net migration Celkový přírůstek Total increase Česká republika Czech Republic Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský dokončení ČR, kraje CR, regions Česká republika Czech Republic Sňatky Rozvody Rozvody na 100 sňatků Živě narození Zemřelí Live births Potraty na 100 narozených Přirozený přírůstek Natural increase Přírůstek stěhováním Net migration End of table Celkový přírůstek Marriages Divorces Deaths Total increase Divorces Abortions per 100 na obyvatel na obyvatel per 100 marria- na obyvatel births ges Per Per population Per population population 4,8 3,2 67,1 9,2 10,9 45,0-1,7 2,5 0,8 Hl. m. Praha 5,6 3,3 60,1 8,7 11,6 46,5-3,0 6,1 3,1 Středočeský 4,9 3,4 68,7 9,4 11,5 42,6-2,1 8,4 6,3 Jihočeský 4,7 3,2 68,6 9,2 10,4 44,6-1,3 2,0 0,7 Plzeňský 4,7 3,4 72,5 9,0 11,3 52,1-2,3 3,7 1,3 Karlovarský 5,2 4,1 78,2 9,5 10,2 59,3-0,7 0,8 0,1 Ústecký 4,9 3,8 78,2 10,2 11,3 56,8-1,1 2,5 1,4 Liberecký 4,8 3,5 72,8 9,5 10,4 52,5-1,0 1,9 0,9 Královéhradecký 4,8 3,0 63,4 9,3 11,0 46,4-1,7 0,1-1,6 Pardubický 4,5 2,8 63,4 9,2 10,6 36,8-1,4-0,7-2,1 Vysočina 4,6 2,4 52,2 9,2 10,5 38,6-1,2 1,0-0,2 Jihomoravský 4,9 2,8 58,7 8,9 10,8 41,4-1,8 2,5 0,7 Olomoucký 4,5 3,0 65,7 9,2 10,4 39,7-1,2 0,5-0,7 Zlínský 4,2 2,7 63,5 8,7 10,7 39,2-2,0-0,1-2,1 Moravskoslezský 4,5 3,4 76,9 9,2 10,6 42,2-1,5-0,4-1,9 ČSÚ, Statistická ročenka Libereckého kraje

21 2.5 MIGRACE Údaje statistiky obyvatelstva umožňují po roce 1992 sledovat i složení přistěhovalých a vystěhovalých osob podle jejich věku, podle důvodu stěhování a také podle hlavních migračních směrů. Analýza věkového složení obyvatel stěhujících se na území Libereckého kraje z ostatních krajů České republiky a současně vystěhovalých, kteří směrovali do jiného kraje, ukázala nárůst průměrného věku stěhující se osoby. Ve srovnání let 1992 a 2004 křivka popisující složení migrantů podle věku posunula svůj vrchol do vyššího věku. Projevil se i zřetelný pokles stěhujících se v nejmladších věkových skupinách (do 10 let), který je způsoben poklesem počtu rodin stěhujících se s malými dětmi. Statistika obyvatelstva umožňuje hodnocení vnitřní migrace podle důvodu stěhování. Tyto údaje jsou však částečně ovlivněny lidským faktorem (zaměstnanci ohlašoven pobytu). Nejčastějšími důvody ke stěhování jsou následování rodinného příslušníka a bytové důvody. Struktura přistěhovalých a vystěhovalých v Libereckém kraji podle věkových skupin a důvodu stěhování se v průběhu času příliš neměnila. Změna pracoviště a přiblížení k pracovišti jako důvody k přestěhování jsou nejčastěji uváděny v hlášeních o stěhování u osob, které jsou na počátku svého ekonomicky aktivního období života, tj. ve věku let. Studium vykazují jako příčinu ke změně trvalého bydliště studenti na vysoké škole ve věkové skupině let. Sňatek je nejčastěji důvodem ke stěhování ve věku od 20 do 34 let, rozvod pak uvádějí nejvíce osoby kolem třicátého roku života. Bytové důvody jsou velmi aktuální příčinou ke změně bydliště ve věku let, tento důvod stěhování je však významným po celý lidský život. Počet stěhujících se z důvodu následování rodinného příslušníka s věkem klesá a je velmi výrazně nejčastější příčinou migrace dětí, které tak následují své rodiče. ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

22 2.5.1 Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce 2004 Tabulka č. 10 Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v LK v r Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce 2004 Přistěhovalí Vystěhovalí změna pracoviště přiblížení k pracovišti učení, studium zdravotní důvody sňatek rozvod bytové důvody následování rodinného příslušníka jiný důvod a nezjištěno změna pracoviště přiblížení k pracovišti učení, studium zdravotní důvody sňatek rozvod bytové důvody následování rodinného příslušníka jiný důvod a nezjištěno a více ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje 2005 Hodnocení úrovně migrace v posledních letech výrazně ovlivnila změna v metodice, kdy od roku 2001 začali být do celkového počtu obyvatel započítáváni cizinci s dlouhodobým pobytem. Po roce 2001 se tak zřetelně změnily údaje o zahraničním stěhováním obyvatel a migrace do a ze zahraničí posílila. V letech se podle staré metodiky do Libereckého kraje ze zahraničí přistěhovalo v průměru ročně 386 osob, nejvíce v roce 1993 (490 přistěhovalých z ciziny) a nejméně v roce 2000 (265 přistěhovalých). Již v roce 2001 bylo na základě údajů cizinecké policie a v souladu s novou metodikou evidováno 501 imigrantů ze zahraničí a v dalších dvou letech jejich počet rostl. V roce 2003 tak statistiky uvádějí dokonce přistěhovalých na území Libereckého kraje ze zahraničí, v roce 2004 jejich počet poklesl na osob. Vývoj podílu přistěhovalých z ciziny na celkovém počtu přistěhovalých na území Libereckého kraje po roce 2001 odpovídá vývoji jejich počtu. V roce 2001 činil 14,3 %, v roce 2002 již 30,7 %, v roce 2003 vzrostl na 46,0 % a v roce 2004 tvořil podíl imigrantů ze zahraničí 35,3 % celkového počtu přistěhovalých. Dlouhodobě lze sledovat relativně vysoký počet osob přicházejících na území kraje ze Slovenska. V roce 2001 tvořil podíl Slováků na zahraničním stěhování 32,7 %, v roce 2002 poklesl na 28,6 %. Velmi významný podíl přistěhovalých osob se slovenskou státní příslušností ze všech cizinců byl zaznamenán v roce 2003, a to 46,4 %. V roce 2004 se jejich podíl opět propadl na 29,2 %. 22

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj počet osob v tis. počet osob v tis. 1. Demografický vývoj Pardubický kraj je pátým nejméně zalidněným krajem České republiky Podíl městského obyvatelstva činí 62 %, v krajském městě žije 17 % populace

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Hlavním zdrojem dat o tématu lidské zdroje je Výběrové šetření pracovních sil Velikost pracovní síly ovlivňuje řada faktorů.. Počet obyvatel ve věku 15 a více let rostl, pracovní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu

Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu 31. 3. 2014 Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu K základním výstupům ze sčítání lidu patří zjištění věkové struktury obyvatelstva. Ta je výsledkem dlouhodobého demografického vývoje, změn

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 1 28.4.4 Potraty v Libereckém kraji v roce 3 V současné době se na téma v médiích, mezi

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Jihočeský kraj má nejnižší hustotu zalidnění v ČR a poměrně rozdrobenou sídelní strukturu. Jihočeský kraj rozlohou 1 tis. km 2 představuje 13 % území České republiky, ale na obyvatelstvu

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2012 Obyvatelstvo Praha, 2012 Kód publikace: 104003-12 Č. j.: 00961/2012-7101 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2011 Zpracoval: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze,

Více

1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY

1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY 1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY Pracovní síla v hlavním městě dlouhodobě vzrůstá Graf č. 1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ve věku 2 až 64 Pracovní síla vyjadřuje pracovní potenciál obyvatel v území. Zahrnuje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast LIDÉ Zapojení obyvatel do ekonomiky ovlivňuje zásadním způsobem její výkonnost. Počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob a jejich podíl na celkové pracovní

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 6. 2010 31 Potraty podle věku ženy v roce 2009 Abortions by age of woman in year 2009 Souhrn V roce 2009 bylo v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla v kraji neustále roste Pracovní síla 2 v Plzeňském kraji dosáhla v posledních třech létech v průměru 2 tis. osob. Z retrospektivního pohledu to znamená nárůst o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

8 Populační vývoj v krajích

8 Populační vývoj v krajích Vývoj obyvatelstva České republiky, Populační vývoj v ích 8 Populační vývoj v ích Populační vývoj jednotlivých ů ČR vykazuje mnoho společných rysů. Shodně dochází ke změnám ve věkové struktuře (ve směru

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Údaje o ekonomické aktivitě populace jsou získány z Výběrového šetření pracovních sil Populaci osob starších 15 let tvoří osoby ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Všichni ti,

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR v roce 2012 uzavřeli 45,2 tisíce manželství, o 69 více než v roce předchozím. Intenzita sňatečnosti svobodných dále poklesla, průměrný věk při prvním sňatku se u žen nezměnil,

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více