SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)"

Transkript

1 SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE (PRACOVNÍ VERZE) PŘÍLOHA Č. 2 URČENO PRO Program prevence kriminality na místní úrovní PARTNERSTVÍ 2006 KRAJ Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajského úřadu Libereckého kraje Bc. Anna Knopová I. zpracování PROSINEC 2005

2 Motto: Bezpečnost je věcí každého občana a každý pro ni může a měl by něco udělat 2

3 1 ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PREVENCE KRIMINALITY... 4 LIBERECKÉHO KRAJE Cíle programu PARTNERSTVÍ Východiska programu DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ ÚDAJE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Základní údaje Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k Předpokládaný vývoj složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin na základě výsledků projekce obyvatelstva LK NEZAMĚSTNANOST Nezaměstnanost v Libereckém kraji a jeho okresech Počet nezaměstnaných a volných pracovních míst v Libereckém kraji k Neumístění uchazeči o zaměstnání dle věku a okresů tab.č ROZVODOVOST Průměrný věk při rozvodu Vývoj počtu rozvodů v okresech Libereckého kraje Základní demografické údaje podle krajů v roce MIGRACE Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce Vnitřní a zahraniční stěhování v okresech Libereckého kraje po roce Migrace v okresech kraje Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých v LK od roku Vývoj přírůstku stěhováním v okresech LK od roku Základní ukazatele migrace v okresech Libereckého kraje Migrace ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Vnitřní a zahraniční stěhování v SO ORP Libereckého kraje po roce

4 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE Prevence kriminality je efektivnější než represe po vykonání trestného činu, a proto úsilí vynaložené na prevenci a osvětu s účelně vynaloženými finančními prostředky přináší prospěch celé společnosti, jednotlivci a zkvalitňuje život nás všech. Především oblast dětí a mládeže je jednou z našich priorit, které se chceme věnovat. Ke zvyšování efektivnosti účinnosti jednotlivých programů v oblasti prevence kriminality může dojít za předpokladu dodržení principu partnerství, který směřuje k vzájemné spoluúčasti všech zainteresovaných složek v oblasti prevence kriminality. Tento způsob spolupráce zajistí zvyšující se účinnost jednotlivých programů. 1.1 Cíle programu PARTNERSTVÍ 2006 Rychlá reakce na aktuální vývoj trestné činnosti Zvyšování pocitu bezpečí Komunitní plánování navázání spolupráce v lokality Předcházení páchání trestné činnosti Omezování příležitostí k páchání trestné činnosti 1.2 Východiska programu Navazuje na zkušenosti Komplexního součinnostního programu prevence kriminality Využívá vytvořenou síť systematicky vzdělávaných odborníků a síť odborných skupin Propojuje subjekty zabývající se prevencí kriminality Integruje Policii ČR do prevence kriminality na místní úrovni 4

5 2 DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ ÚDAJE 2.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Demografický vývoj obyvatelstva Libereckého kraje se výrazněji neodlišuje od celkového vývoje České republiky. Základní trendy vývoje počtu obyvatel, ale i změn v demografickém chování jsou shodné. Liberecký kraj je jedním ze 14 krajů republiky, ve kterém žije pouhých 4,2 % obyvatel celého státu. Na populační vývoj Libereckého kraje však mělo především ve druhé polovině dvacátého století vliv několik faktorů. Tyto faktory ovlivnily budoucí vývoj struktury a počtu obyvatelstva kraje: Prvním z nich je jeho příhraniční poloha v blízkosti Německé spolkové republiky. Právě poloha regionu je jednou z příčin historického promíchání obyvatelstva české a německé národnosti a později na počátku a po skončení II. světové války masivního stěhování obyvatel. Do málo obydlených regionů se v poválečném období stěhovali reemigranti a mnozí další, převážně mladší lidé. Druhým faktorem, který významně ovlivnil populační vývoj je uranový průmysl, jehož rozvoj v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století výrazně ovlivnil strukturu obyvatelstva českolipského okresu a především měst Česká Lípa a Stráž pod Ralskem. Poslední faktorem je i v současnosti příhraniční poloha Libereckého kraje (blízkost Polska a Německé spolkové republiky) a jeho příznivý ekonomický rozvoj. Tyto skutečnosti nemají výraznější vliv na populační vývoj kraje, jsou spíše motivací k přírůstku stěhováním. Prameny: Demografický vývoj LK Základní údaje Liberecký kraj: tvoří - 4,2 % celé České republiky rozloha - 3 l63 km² - 2. nejmenší kraj v republice počet obyvatel v Libereckém kraji celkem ke konci pol Liberecký kraj - 4 okresy: Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily 5

6 216 obcí 36 obcí se statutem města 10 obcí s rozšířenou působností III. typu: o Česká Lípa o Frýdlant o Jablonec nad Nisou o Jilemnice o Liberec o Nový Bor o Semily o Tanvald o Turnov o Železný Brod Mapa č. 1: Česká republika kraj Severočeský (Ústecký a Liberecký) kraj Královéhradecký (okres Semily - LK) (zprac. KÚ LK, Liberec) OKRES SEMILY - LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMĚ SPRÁVNÍ ROZDĚLENÍ 2 KRAJE KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ - POLICIE, SOUD, PMS 6

7 2.1.2 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok 2004 Tabulka č. 1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v LK za r Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji za rok 2004 Kraj v tom okresy celkem Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k ) Rozloha v ha Počet obcí Počet částí obcí OBYVATELSTVO Počet živě narozených Počet zemřelých Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Počet obyvatel 1) ZAMĚSTNANOST A MZDY 2) (bez malých podnik.subjektů)-přep.osoby Zaměstnanci celkem Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč NEZAMĚSTNANOST 1) (dle údajů Úřadů práce) Kraj celkem Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Počet uchazečů o zaměstnání z toho ženy Počet volných pracovních míst Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) 8,22 8,90 7,14 6,68 7,43 Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 8,0 11,6 10,0 5,7 10,6 BYTOVÁ VÝSTAVBA Počet dokončených bytů Počet zahájených bytů Počet rozestavěných bytů 1) STAVEBNICTVÍ 3) Základní stavební výroba v mil.kč 6 106, ,0 538, ,4 350,8 Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v mil. Kč 8 088, ,9 644, ,3 429,3 z toho: nová výstavba, rekonstrukce 6 989, ,8 405, ,9 330,1 opravy a údržba 890,1 278,6 73,1 439,3 99,0 STAVEBNÍ POVOLENÍ Počet vydaných stavebních povolení Orientační hodnota staveb celkem v mil. Kč REGISTR EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Počet jednotek v RES celkem 1) soukromí podnikatelé vč.rolníků a osob podnikajících podle zvláštních předpisů státní podniky obchodní společnosti družstva Součty jsou počítány z nezaokrouhlených údajů 1) stav k poslednímu dni sledovaného období 2) podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců), všechny organizace nepodnikatelské sféry (v civilním sektoru hospodářství) - vše se sídlem na území okresu 3) podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více se sídlem na území okresu 7

8 2.2 OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel Ke konci roku 2004 dosáhlo obyvatelstvo Libereckého kraje počtu osob. V intervalu let se počet obyvatel kraje zvýšil o 45,7 tisíc, tj. o 12,0 %. Rozhodující měrou se na tomto celkovém zvýšení podílel okres Česká Lípa. Ke dni sčítání v roce 2001 došlo k významné změně metodiky. Na základě doporučení Evropské unie se do celkového počtu obyvatel začali nově započítávat cizinci s dlouhodobým pobytem a cizinci s azylem. Tato změna metodiky ovlivnila významně nejen údaje o počtu obyvatel, ale také statistiku o stěhování. V dlouhodobém časovém vývoji je možno rozlišit jednotlivé etapy, odlišné dynamikou změn a rozdíly mezi jednotlivými územními celky. Graf č. 1 Vývoj přírůstků počtu obyvatel v Libereckém kraji od roku 1960 ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005 V letech měl vývoj počtu obyvatel v kraji spíše stagnující charakter. V průběhu tohoto desetiletí byl zaznamenán přírůstek počtu obyvatel přirozenou měnou ve všech okresech s výjimkou okresu Semily. Avšak převaha vystěhovalých nad přistěhovalými, která byla charakteristická pro všechny okresy v kraji, způsobila, že počet obyvatel kraje se v tomto období celkově snížil o 170 osob. V letech se počet obyvatel kraje zvýšil o 30,4 tisíce obyvatel (tj. o 7,1 %). Tento nárůst byl důsledkem dynamického rozvoje porodnosti v sedmdesátých letech a současně i kladným saldem migrace. 8

9 Osmdesátá léta 20. století znamenala opět zvrat ve vývoji počtu obyvatel s výjimkou okresu Česká Lípa. Došlo k podstatnému snížení počtu narozených dětí v důsledku snížení podílu žen v reprodukčním věku na celkovém počtu obyvatel a i situace v oblasti stěhování nebyla příznivá. Převaha vystěhovalých nebyla sice výrazná, avšak záporné migrační saldo v některých letech nepříznivě ovlivnilo vývoj počtu obyvatel. Celkově v tomto desetiletí počet obyvatel kraje vzrostl o 13,4 tisíce (tj. o 3,2 %). Po roce 1990 došlo k zásadním změnám v demografickém chování obyvatelstva. Na počátku devadesátých let se projevil výrazný pokles úrovně porodnosti. Pokles porodnosti byl extrémně rychlý a byl zaznamenán ve všech okresech, přestože v tomto období vstupovaly do věku nejvyšší plodnosti početně silné ročníky narozených v první polovině 70. let. Úmrtnost se po roce 1990 začala snižovat, avšak její pokles nevykazoval takovou dynamiku, která by dovedla vykompenzovat ztráty v důsledku nízké úrovně porodnosti. Od roku 1994 počet zemřelých v kraji převýšil počet narozených. Přirozený úbytek se tak negativně promítl ve vývoji počtu obyvatel kraje a jeho okresů. Pokud jde o migraci, její výše poklesla a stala se tak méně významným činitelem. Počty přistěhovalých nad vystěhovalými převažovaly, avšak výše kladného salda s výjimkou okresu Česká Lípa byla velmi nevýrazná. V polovině devadesátých let se pokles úrovně porodnosti zastavil. Počet živě narozených však zůstal pod hranicí počtu zemřelých. V roce 2004 Liberecký kraj po dlouhé době vykázal přírůstek přirozenou měnou. Celkový přírůstek od poloviny devadesátých let do konce sledovaného období osciluje kolem nulové hodnoty. Po roce 1990 byly zaznamenány ve vývoji obyvatel zcela odlišné trendy ve srovnání s předchozími obdobími, a to: pronikavé snížení počtu narozených dětí, podstatný pokles sňatečnosti, zvýšení průměrného sňatkového věku i průměrného věku matky při narození dítěte, zvýšení podílu dětí narozených mimo manželství, výrazné snížení počtu umělých přerušení těhotenství, pokles kojenecké a novorozenecké úmrtnosti, snížení úmrtnosti v poproduktivním věku, úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. Prameny: ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

10 2.2.2 Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech Počet obyvatel k celkem Liberecký kraj v tom okresy: Česká Lípa Jablonec n. N Liberec Semily Z toho ženy Liberecký kraj v tom okresy: Česká Lípa Jablonec n. N Liberec Semily Tabulka ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005, str. 11 Graf č. 2 - Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech zprac. KÚ LK Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Celkem obyvatel Z toho ženy 10

11 2.2.3 Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech Tabulka č. 3 Věkové složení obyvatel v LK v letech Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech (stav k ) (stav k ) Celkem Věkové složení obyvatel v Libereckém kraji v letech (stav k ) (stav k ) Index stáří 57,3 66,3 76,1 77,2 78,5 80,5 82,7 Průměrný věk 35,7 36,6 38,1 38,4 38,6 38,9 39,2 11

12 Podíl obyvatel ve věkové skupině: ,1 18,9 16,9 16,6 16,3 15,9 15, ,7 68,6 70,2 70,6 70,9 71,3 71, ,1 12,5 12,9 12,8 12,8 12,8 13, ,9 23,7 20,9 20,5 20,2 19,9 19, ,4 12,3 11,2 10,7 10,3 9,9 9, ,5 27,6 28,4 28,7 29,0 29,5 30, ,2 23,8 26,7 27,2 27,7 27,9 27, ,4 11,6 11,8 11,9 12,0 12,1 12, ,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0, Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2005 Tabulka č. 4 - Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Kladných hodnot celkového přírůstku v průběhu celého období od roku 1991 do roku 2004 bylo dosaženo pouze ve správním obvodě Česká Lípa. Výrazné celkové úbytky počtu obyvatel byly naopak vykázány v průběhu většiny let ve sledovaném období ve správních obvodech Semily a Železný Brod. Tabulka č. 5 - Počet obyvatel v LK a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Počet obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2005 Území Stav na počátku období Střední stav obyvatelstva Stav na konci období celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy Kraj celkem v tom okresy: Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily (Obě tabulky ČSÚ, Statistický bulletin LK 2005). 12

13 Vysvětlivka k tabulkám: Střední stav obyvatel je počet obyvatel o půlnoci z na příslušného roku Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k Tabulka č. 6 - Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje k

14 Základní trendy vývoje věkového složení LK po roce 1990: výrazně se snižují počty dětí ve všech věkových skupinách, zastoupení obyvatelstva staršího 65 let se zvyšuje, stále se udržují rozdíly ve věkovém složení okresů (okresem s nejmladší věkovou strukturou v Libereckém kraji je okres Česká Lípa, s nejstarší okres Semily), proces stárnutí obyvatelstva se urychluje, generace narozené v průběhu poválečného období zvýšené reprodukce postupně vstupují do důchodového věku. (ČSÚ Liberec, Demografický vývoj LK 2005, str. 16)k Předpokládaný vývoj složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin na základě výsledků projekce obyvatelstva LK Graf č. 3 (ČSÚ, Demografický vývoj LK 2005, 12. Populační projekce vývoje obyvatelstva) 14

15 2.3 NEZAMĚSTNANOST Úroveň jednotlivých ukazatelů nezaměstnanosti ke konci roku 2004 ovlivnilo mimo jiné i přijetí zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., s účinností od Na úřadech práce v Libereckém kraji bylo k registrováno 2O 299 nezaměstnaných. Oproti minulému roku se jejich počet snížil o 3,6 % a ve srovnání s koncem září roku 2004 poklesl o 1.8 %, tj. o 363 nezaměstnaných. Počet žen ucházejících se o zaměstnání ke konci roku 2004 činil osob a meziročně poklesl o 2,7 %. Míra nezaměstnanosti registrovaná na úřadech práce v Libereckém kraji dosáhla ke konci roku ,22 %. V porovnání 77 okresů České republiky se úrovni registrované míry nezaměstnanosti umístil okres Jablonec nad Nisou na 20. místě, okres Semily na 23. místě, okres Liberec na 36. místě a okres Česká Lípa na 41. místě. V mezikrajském srovnání se Liberecký kraj se úrovní nezaměstnanosti zařadil na 6. míst. K dosáhla registrovaná míra nezaměstnanosti v České republice hodnoty 9,47 %, Liberecký kraj se tak úrovní nezaměstnanosti pohybuje pod průměrem České republiky. Ve srovnání s koncem roku 2003 v Libereckém kraji na jedné straně vzrostl o 2,5 % počet uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovní neschopností, na druhou stranu výrazně poklesl počet absolventů škol registrovaných na úřadech práce. Jejich pokles souvisí se skutečností, že podle nového zákona o zaměstnanosti nemá absolvent nárok na příspěvek v nezaměstnanosti. K pobíralo v kraji příspěvek v nezaměstnanosti jen osob z registrovaných uchazečů o zaměstnání, tj. pouze 27,9 % nezaměstnaných. Ve srovnání s koncem roku 2003 se počet uchazečů pobírajících příspěvek v nezaměstnanosti snížil o 29,4 %. Na tomto výrazném snížení měl rozhodující podíl právě nově přijatý zákon o zaměstnanosti. Na úřadech práce v Libereckém kraji bylo ke konci roku 2004 evidováno volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji 8,0 uchazečů. Při porovnání s koncem roku 2003 lze pozorovat nárůst počtu volných pracovních míst (42,7 %) a současně výrazný pokles ukazatele počet uchazečů na jedno volné pracovní místo (z 11,8 na již zmíněných 8,0 uchazečů). ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

16 2.3.1 Nezaměstnanost v Libereckém kraji a jeho okresech Tabulka č. 7 Nezaměstnanost v LK a jeho okresech ČSÚ, Statistický bulletin LK 2004, str.3 16

17 2.3.2 Počet nezaměstnaných a volných pracovních míst v Libereckém kraji k Graf č. 4 - Prameny: ČSÚ, Statistický bulletin Liberecký kraj Neumístění uchazeči o zaměstnání dle věku a okresů tab.č. 6 Tabulka č. 8 Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku a okresů 17

18 2.4 ROZVODOVOST Od roku 1960 do roku 1998 vrostl počet rozvodů o 947. Hodnota ukazatele počet rozvodů na obyvatel vzrostla ve stejném období z 1,7 na 3,8. Zákon o rodině, přijatý v roce 1998, způsobil výrazný pokles počtu rozvodů, který se projevil v roce 1999 a který je zřetelný i v přepočtu počtu rozvodů na obyvatel. Již v roce 2000 se úroveň rozvodovosti opět zvýšila. Od roku 1992 do současnosti se průměrná délka trvání rozvedených manželství prodloužila z 10,1 let na 12,9 let. Zřetelně se zvýšil podíl rozvedených manželství po 15 letech společného soužití, naopak se snížil podíl rozvedených manželství do 10 let od sňatku. Průměrný věk rozvádějících se v průběhu sledovaného období také zaznamenal zřetelný nárůst. Tento nárůst souvisí se zvýšením průměrného věku snoubenců při sňatku. Průměrný věk rozvádějících se žen mezi roky 1992 až 2004 vzrostl z 33,1 let na 37,2 let a mužů z 35,7 let na 39,8 let Průměrný věk při rozvodu Graf č. 5 Průměrný věk při rozvodu v LK od roku 1992 ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje 2005 Statistika rozvodovosti eviduje i rozvodová řízení, které neskončila rozvodem manželství. Z rozvodových řízení v roce 2004 bylo rozvedeno 87,1 % manželství, usmířením manželů skončilo 165 žádostí a šest jich bylo zamítnuto. Přes padesát procent rozvodů připadají na rozvedená manželství se závislými dětmi. Z nich pak více než polovina rozvádějících se manželství měla pouze jedno závislé dítě. V souvislosti s nízkým počtem uzavřených manželství a s vysokým počtem rozvodů index rozvodovosti v roce 2004 činil v okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou 80,6, v okrese Liberec 56,9 a v okrese Semily 55,6 rozvodů na 100 sňatků. Průměrný věk rozvádějících se vzrůstá ve všech okresech kraje. Zvýšení rozvodového věku způsobila i změna společenského chování obyvatelstva, která se projevila mimo jiné odkládáním sňatku do vyššího věku. Průměrná délka trvání rozvedených manželství vzrostla mezi roky 1992 a 2004 ve všech čtyřech okresech kraje. V roce 2004 tak dosáhla délka rozvedených manželství v okrese Semily 13,7 let (nejvyšší nárůst 3,8 let), v okrese 18

19 Liberec 13,0 let, v okrese Jablonec nad Nisou 12,8 let (nejnižší nárůst 2,5 let) a v okrese Česká Lípa 12,5 let. I když v okrese Jablonec nad Nisou byla zjištěna druhá nejkratší délka rozvedených manželství v tomto roce, průměrná délka rozvedených manželství ve městě Jablonec nad Nisou činila 13,5 let. ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje Vývoj počtu rozvodů v okresech Libereckého kraje Graf č. 6 Základní trendy vývoje rozvodovosti v Libereckém kraji: stálý růst počtu rozvodů, pokles úrovně rozvodovosti v roce 1999 v reakci na přijetí zákona o rodině. Pokles vystřídalo v roce 2000 opětovné zvýšení počtu rozvodů, výrazný růst podílu rozvedených v populaci obyvatel starších 15 let, prodlužování délky trvání rozvedených manželství a zvyšování průměrného věku rozvádějících se. Graf i text: ČSÚ, Demografický vývoj v Libereckém kraji

20 2.4.3 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2003 Tabulka č. 9 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2OO3 Základní demografické údaje podle krajů v roce 2003 ČR, kraje CR, regions Střední stav obyvatel Mid-year population Sňatky Rozvody Divorces Živě narození Live births Potraty Marriages Abortions Zemřelí Deaths Přirozený přírůstek Natural increase Přírůstek stěhováním Net migration Celkový přírůstek Total increase Česká republika Czech Republic Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský dokončení ČR, kraje CR, regions Česká republika Czech Republic Sňatky Rozvody Rozvody na 100 sňatků Živě narození Zemřelí Live births Potraty na 100 narozených Přirozený přírůstek Natural increase Přírůstek stěhováním Net migration End of table Celkový přírůstek Marriages Divorces Deaths Total increase Divorces Abortions per 100 na obyvatel na obyvatel per 100 marria- na obyvatel births ges Per Per population Per population population 4,8 3,2 67,1 9,2 10,9 45,0-1,7 2,5 0,8 Hl. m. Praha 5,6 3,3 60,1 8,7 11,6 46,5-3,0 6,1 3,1 Středočeský 4,9 3,4 68,7 9,4 11,5 42,6-2,1 8,4 6,3 Jihočeský 4,7 3,2 68,6 9,2 10,4 44,6-1,3 2,0 0,7 Plzeňský 4,7 3,4 72,5 9,0 11,3 52,1-2,3 3,7 1,3 Karlovarský 5,2 4,1 78,2 9,5 10,2 59,3-0,7 0,8 0,1 Ústecký 4,9 3,8 78,2 10,2 11,3 56,8-1,1 2,5 1,4 Liberecký 4,8 3,5 72,8 9,5 10,4 52,5-1,0 1,9 0,9 Královéhradecký 4,8 3,0 63,4 9,3 11,0 46,4-1,7 0,1-1,6 Pardubický 4,5 2,8 63,4 9,2 10,6 36,8-1,4-0,7-2,1 Vysočina 4,6 2,4 52,2 9,2 10,5 38,6-1,2 1,0-0,2 Jihomoravský 4,9 2,8 58,7 8,9 10,8 41,4-1,8 2,5 0,7 Olomoucký 4,5 3,0 65,7 9,2 10,4 39,7-1,2 0,5-0,7 Zlínský 4,2 2,7 63,5 8,7 10,7 39,2-2,0-0,1-2,1 Moravskoslezský 4,5 3,4 76,9 9,2 10,6 42,2-1,5-0,4-1,9 ČSÚ, Statistická ročenka Libereckého kraje

21 2.5 MIGRACE Údaje statistiky obyvatelstva umožňují po roce 1992 sledovat i složení přistěhovalých a vystěhovalých osob podle jejich věku, podle důvodu stěhování a také podle hlavních migračních směrů. Analýza věkového složení obyvatel stěhujících se na území Libereckého kraje z ostatních krajů České republiky a současně vystěhovalých, kteří směrovali do jiného kraje, ukázala nárůst průměrného věku stěhující se osoby. Ve srovnání let 1992 a 2004 křivka popisující složení migrantů podle věku posunula svůj vrchol do vyššího věku. Projevil se i zřetelný pokles stěhujících se v nejmladších věkových skupinách (do 10 let), který je způsoben poklesem počtu rodin stěhujících se s malými dětmi. Statistika obyvatelstva umožňuje hodnocení vnitřní migrace podle důvodu stěhování. Tyto údaje jsou však částečně ovlivněny lidským faktorem (zaměstnanci ohlašoven pobytu). Nejčastějšími důvody ke stěhování jsou následování rodinného příslušníka a bytové důvody. Struktura přistěhovalých a vystěhovalých v Libereckém kraji podle věkových skupin a důvodu stěhování se v průběhu času příliš neměnila. Změna pracoviště a přiblížení k pracovišti jako důvody k přestěhování jsou nejčastěji uváděny v hlášeních o stěhování u osob, které jsou na počátku svého ekonomicky aktivního období života, tj. ve věku let. Studium vykazují jako příčinu ke změně trvalého bydliště studenti na vysoké škole ve věkové skupině let. Sňatek je nejčastěji důvodem ke stěhování ve věku od 20 do 34 let, rozvod pak uvádějí nejvíce osoby kolem třicátého roku života. Bytové důvody jsou velmi aktuální příčinou ke změně bydliště ve věku let, tento důvod stěhování je však významným po celý lidský život. Počet stěhujících se z důvodu následování rodinného příslušníka s věkem klesá a je velmi výrazně nejčastější příčinou migrace dětí, které tak následují své rodiče. ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje

22 2.5.1 Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce 2004 Tabulka č. 10 Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v LK v r Vnitřní stěhování podle věkových skupin a důvodu stěhování v Libereckém kraji v roce 2004 Přistěhovalí Vystěhovalí změna pracoviště přiblížení k pracovišti učení, studium zdravotní důvody sňatek rozvod bytové důvody následování rodinného příslušníka jiný důvod a nezjištěno změna pracoviště přiblížení k pracovišti učení, studium zdravotní důvody sňatek rozvod bytové důvody následování rodinného příslušníka jiný důvod a nezjištěno a více ČSÚ, Demografický vývoj Libereckého kraje 2005 Hodnocení úrovně migrace v posledních letech výrazně ovlivnila změna v metodice, kdy od roku 2001 začali být do celkového počtu obyvatel započítáváni cizinci s dlouhodobým pobytem. Po roce 2001 se tak zřetelně změnily údaje o zahraničním stěhováním obyvatel a migrace do a ze zahraničí posílila. V letech se podle staré metodiky do Libereckého kraje ze zahraničí přistěhovalo v průměru ročně 386 osob, nejvíce v roce 1993 (490 přistěhovalých z ciziny) a nejméně v roce 2000 (265 přistěhovalých). Již v roce 2001 bylo na základě údajů cizinecké policie a v souladu s novou metodikou evidováno 501 imigrantů ze zahraničí a v dalších dvou letech jejich počet rostl. V roce 2003 tak statistiky uvádějí dokonce přistěhovalých na území Libereckého kraje ze zahraničí, v roce 2004 jejich počet poklesl na osob. Vývoj podílu přistěhovalých z ciziny na celkovém počtu přistěhovalých na území Libereckého kraje po roce 2001 odpovídá vývoji jejich počtu. V roce 2001 činil 14,3 %, v roce 2002 již 30,7 %, v roce 2003 vzrostl na 46,0 % a v roce 2004 tvořil podíl imigrantů ze zahraničí 35,3 % celkového počtu přistěhovalých. Dlouhodobě lze sledovat relativně vysoký počet osob přicházejících na území kraje ze Slovenska. V roce 2001 tvořil podíl Slováků na zahraničním stěhování 32,7 %, v roce 2002 poklesl na 28,6 %. Velmi významný podíl přistěhovalých osob se slovenskou státní příslušností ze všech cizinců byl zaznamenán v roce 2003, a to 46,4 %. V roce 2004 se jejich podíl opět propadl na 29,2 %. 22

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

Profil KRAJE VYSOČINA

Profil KRAJE VYSOČINA ZK-06-203-52, př. počet stran: 64 Profil KRAJE VYSOČINA listopad 203 Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina OBSAH:. Geografická poloha Kraje Vysočina v rámci České republiky... 4 2. Obyvatelstvo a sídelní

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje červenec 2012 Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-6-1 Obsah Úvod... 4 1. Obecná část Statistické údaje vztahující se k procesu střednědobého

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2009-2013 ANALYTICKÁ ČÁST

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2009-2013 ANALYTICKÁ ČÁST STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2009-2013 ANALYTICKÁ ČÁST květen 2008 Zpracoval: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Vedoucí

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Díl II. Sociodemografická struktura

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Profil města Kopřivnice

Profil města Kopřivnice Profil města Kopřivnice Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Zpracovatel:

Více

1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 3. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE... 12 4. VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 3. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE... 12 4. VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 2.1. MĚSTO PROSTĚJOV V REGIONU... 3 2.2. POČET OBYVATEL... 4 2.3. STRUKTURA PODLE VĚKU... 6 2.4. VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA... 8 2.5. NÁRODNOSTNÍ

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

Projekce demografického vývoje do roku 2025. Vzdělávání cizinců. Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů. číslo 4.

Projekce demografického vývoje do roku 2025. Vzdělávání cizinců. Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů. číslo 4. číslo 4 červen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Projekce demografického vývoje do roku 2025 Vzdělávání cizinců Spokojenost investorů s kvalitou lidských

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 2015 ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBSAH I. ÚVOD KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A VAZBA NA POTŘEBY AKTÉRŮ... 4 II. VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. číslo 3 březen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

Profil kraje Vysočina

Profil kraje Vysočina RK-20-20-27, RK-20-20-xx, př. př. Počet stran: 79 počet stran: 79 Profil kraje červen 20 Zpracovatel: Krajsk úřad kraje OBSAH:. Geografická poloha kraje v rámci České republiky... 3 2. Obyvatelstvo a sídelní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 Pavel Tuleja, Karin Gajdová Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním, přistěhovalí, úhrnná

Více

Profil KRAJE VYSOČINA

Profil KRAJE VYSOČINA ZK-02-202-55, př. Počet stran: RK--202-38, př. 74 počet stran: 74 př. RK--202-xx, počet stran: 74 Profil KRAJE VYSOČINA březen 202 Zpracovatel: Krajsk úřad Kraje Vysočina OBSAH:. Geografická poloha Kraje

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji

Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji Zadavatel: Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 Zpracovatel: IVRO, v.o.s. Kollárova 731/21 397 01 Písek IČ: 26031035 Studie byla vytvořena

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Mgr. Martin Mazanec absolvent sociologie a filmové vědy na FF UP v Olomouci.

Mgr. Martin Mazanec absolvent sociologie a filmové vědy na FF UP v Olomouci. Sociodemografická analýza spádové oblasti města Moravský Krumlov (obce s rozšířenou působností) byla zpracována obecně prospěšnou společností Komunitní plánování. Autoři textu: Mgr. Martin Mazanec absolvent

Více