Osobní profilační formulář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní profilační formulář"

Transkript

1 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland. Představenstvo: Aidan M. Brady (IRL), Jim Farrell (IRL), Mark Fitzgerald (IRL), Bo J. Hammerich (Švédsko), Brian Hayes (IRL), Mary Lambkin (IRL), Frank McCabe (IRL), William J. Mills (USA), Terence O Leary (UK), Cecilia Ronan (IRL), Patrick Scally (IRL), Christopher Teano (USA), Francesco Vanni d Archirafi (Itálie), Tony Woods (IRL). Osobní profilační formulář Datum profilace: Část 1. Údaje o zákazníkovi I. Základní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Klientské číslo (vyplní Citibank): Číslo investičního účtu (vyplní Citibank): Kontaktní údaje (telefonické spojení; e mail): Zaměstnání: Bydliště: Země trvalého pobytu: Rodné číslo / Číslo pasu (pouze v případě klientů bez rodného čísla): Datum narození: Rodinný stav: Počet závislých osob: Povolání: II. Údaje o trvalém pobytu Zaškrtnutím níže uvedených políček potvrzuji/potvrzujeme svůj zákonný trvalý pobyt. Jsem občanem/rezidentem Spojených států amerických. Ano Ne Investiční produkty nejsou osobám Spojených států amerických k dispozici. Více informací Vám poskytne Váš bankovní poradce. Jsem občanem Austrálie. Ano Ne Investiční produkty jsou pro občany/rezidenty Austrálie omezeny. Více informací Vám poskytne Váš bankovní poradce. Jsem občanem/rezidentem Irska. Ano Ne Investiční produkty domicilované v Irsku nesmějí být nabízeny občanům/rezidentům Irska. Více informací Vám poskytne Váš bankovní poradce. Jsem daňovým rezidentem ČR. Ano Ne III. Další údaje Nejvyšší dosažené vzdělání: Zaměstnání: A Pokud v zaměstnaneckém poměru * Délka pracovního poměru (roky/měsíce): Název současného zaměstnavatele: Současná pracovní pozice (např. finanční ředitel): B Pokud osoba samostatně výdělečně činná * Firma: Typ podnikání: Obchodní subjekt: Další, prosím, specifikujte: Odhadovaný roční obrat: * nepovinná sekce 1

2 IV. Zdroj příjmů / aktiva a závazky * Hlavní zdroj příjmů (např. plat): Hrubý roční příjem (CZK): Ostatní zdroje příjmů (např. prémie, dividendy, příjmy z pronájmu): Ostatní zdroje příjmů (CZK): Aktiva Hotovost, krátkodobé úspory: Další úspory (spořicí účty, termínované vklady): Nemovitosti: Investice (dluhopisy, akcie, podílové fondy, strukturované dluhopisy atd.): Ostatní: Aktiva celkem: Závazky Hypotéka: Ostatní úvěry / půjčky: Osobní / spotřebitelské půjčky: Kreditní karty: Závazky celkem: Čisté jmění = (Aktiva Závazky) * nepovinná sekce 2

3 Část 2. Profilační dotazník I. Tolerance ve vztahu k rizikům V souvislosti s poskytováním příslušných investičních služeb, resp. obchodů s investičními nástroji je Citibank Europe plc (dále jen Citibank ) povinna získat od Vás nezbytné informace za účelem posouzení, zda poskytnutí takové služby nebo provedení obchodu odpovídají Vašemu finančnímu zázemí, Vašim investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Pokud Citibank neposkytnete informace v požadovaném rozsahu, případně poskytnete li informace neúplné, nepřesné či nepravdivé, Citibank nebude schopna vyhodnotit, zda příslušná služba či obchod odpovídají výše uvedeným záležitostem. Důsledkem neposkytnutí informací v rozsahu požadovaném Citibank na základě příslušných právních předpisů může být rovněž i to, že Vám Citibank nebude oprávněna poskytnout v daném případě požadovanou investiční službu. Pokud Citibank nezíská požadované informace nebo je vyhodnotí tak, že provedení daného obchodu s investičním nástrojem neodpovídá Vašim odborným znalostem nebo zkušenostem, Citibank nebude povinna pro Vás takový obchod provést. V této souvislosti Vám Citibank doporučuje, abyste poskytl/a veškeré požadované informace, které jsou ze strany Citibank považovány za nezbytné pro účely vyhodnocení výše uvedených záležitostí. 1. Kolik je Vám let? a) Je mi méně než 64 let. b) Je mi mezi 64 až 80 lety. c) Je mi 80 let nebo více. d) Nepřeji si, aby byl můj věk zohledněn ve výsledku profilace. Zdůvodnění: 2. Jaký je celkový časový horizont, ve kterém uvažujete investovat prostřednictvím Vašich účtů u Citibank? a) Méně než 1 rok. b) Mezi 1 a 3 roky. c) Více než 3 roky. d) Časový horizont nelze definovat. e) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 3. Kolik měsíců Vašich očekávaných výdajů kryjí Vaše celkové likvidní prostředky (např. zdroje na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, fondy peněžního trhu, jak je popsáno výše v části Zdroje příjmů )? a) Méně než 1 rok. b) Více než 1 rok. c) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 4. Jaké procento Vašich čistých finančních aktiv (jak je popsáno výše v části Obecné informace ) představují investice prováděné prostřednictvím Vašich účtů u Citibank? Vaše čistá finanční aktiva jsou definována jako součet (a) Vašich investičních aktiv (včetně běžného účtu, spořicího účtu a investic držených u Citibank nebo u třetích osob, avšak bez nemovitostí, které užíváte k bydlení, a podniku/ů, které vlastníte) mínus (b) Vaše celkové závazky. a) Méně než čtvrtina. b) Mezi čtvrtinou a polovinou. c) Více než polovina. d) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 5. Do jaké míry očekáváte, že využijete aktiv na Vašich účtech u Citibank k financování Vašich výdajů v následujících pěti letech? a) Vůbec ne. Očekávám, že na pokrytí očekávaných výdajů budu mít odpovídající příjmy z jiných zdrojů např. zaměstnání, podnikání atd. b) Očekávám, že prostřednictvím těchto aktiv budu financovat malou část očekávaných výdajů. c) Očekávám, že prostřednictvím těchto aktiv budu financovat většinu očekávaných výdajů. d) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 6. Předpokládáte, že v příštích pěti letech budete provádět dodatečné vklady do svých stávajících celkových finančních aktiv nebo naopak výběry z nich? a) Očekávám, že budu provádět dodatečné vklady do svých finančních aktiv. b) Není jisté, zdali budu provádět dodatečné vklady nebo výběry. c) Očekávám, že budu provádět omezené výběry (méně než 25 % současných finančních aktiv). d) Očekávám, že budu provádět značné výběry (více než 25 % současných finančních aktiv). e) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 3

4 II. Preference ve vztahu k rizikům Účelem následujících otázek je pomoci nám zjistit, do jaké míry byste ohledně aktiv na Vašich účtech u Citibank měl(a) přijímat investiční/portfoliová rizika. 7. Který z následujících výroků nejlépe popisuje Vaše investiční záměry s ohledem na účet (účty) u Citibank? a) Rizikově averzní: Mým hlavním cílem je ochrana mého kapitálu a očekávám úrokový výnos odpovídající krátkodobým sazbám peněžního trhu. b) Defenzivní: Chci ve střednědobém horizontu udržet hodnotu svého portfolia a vytvářet pravidelné výnosy nad úrovní krátkodobých sazeb peněžního trhu. c) Růstový a příjmový: Usiluji o rovnováhu mezi pravidelným výnosem a kapitálovým zhodnocením. d) Agresivní růstový: Usiluji pouze o zhodnocení kapitálu v čase a nemám žádný nebo jen malý zájem o pravidelný výnos ze své investice. e) Speciální investování: Usiluji o zvláštní investice, jejichž kapitálová hodnota může podléhat značným výkyvům, u nichž je nejistá cena, mají omezenou likviditu a/nebo postrádají práva na předčasný odkup. f) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 8. Který z následujících výroků nejlépe popisuje Vaši schopnost tolerovat různé druhy investičních rizik s ohledem na účet (účty) u Citibank? a) Jsem ochoten/ochotna přijmout pouze relativně malé ztráty v hodnotě portfolia a chci koupit investice, které lze odprodat v krátkém čase s minimální ztrátou kapitálu. b) c) d) e) f) Jsem ochoten/ochotna přijmout určité ztráty v hodnotě portfolia a chci koupit investice, u kterých je vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jsem ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout střední až významné ztráty v hodnotě portfolia. Chci koupit investice, u kterých je rozumně vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat, a jsem ochoten/ochotna akceptovat riziko významných ztrát u některých jednotlivých investic. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jsem ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v umírněném portfoliu. Jsem ochoten/ochotna koupit investice, které zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty; které může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; které nemusí být možné prodat v průběhu dlouhého časového období z důvodu změn v podmínkách na trhu. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jsem v krátkodobém až střednědobém výhledu ochoten/ochotna přijmout dokonce vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v agresivním portfoliu. Jsem ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty nebo mohou zahrnovat mou povinnost zvýšit počáteční investici; které může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; které mají restriktivní podmínky odkupu, což znamená, že nemusí být možné investice prodat v průběhu dlouhého časového období. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jsem ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout velmi významné ztráty v hodnotě portfolia. Jsem ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které mají významné riziko ztráty celé své hodnoty nebo mohou zahrnovat mou povinnost zvýšit počáteční investici; které může být velmi obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence značně nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; které postrádají práva odkupu, což mi může zabránit prodat tyto investice v průběhu značně dlouhého časového období. V případě nuceného prodeje by existovalo riziko velmi významné ztráty. g) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 4

5 III. Znalosti a zkušenosti 9. U každého z následujících produktů prosím uveďte, zdali máte nebo nemáte znalosti a zkušenosti týkající se takového produktu: Máte znalosti v této produktové oblasti v důsledku investičního poradenství, formálního vzdělání, současného nebo bývalého povolání nebo jiných skutečností? * Provedl/a jste alespoň 2 transakce v této produktové oblasti za posledních 24 měsíců? ** Zdroj znalostí Počet transakcí Objem transakcí (V CZK) Ano/Ne Ano/Ne Nekomplexní Peněžní trhy a termínované vklady Podílové fondy Cenné papíry s pevným výnosem (zejm. dluhopisy) Nástroje devizového trhu (Forex) Hybridní cenné papíry (např. preferenční akcie) Akcie Komodity Komplexní Prémiové FX produkty Strukturované produkty Hedgeové fondy Private Equity Deriváty (futures, opce, swapy) Strukturované úvěrové produkty * V případě kladné odpovědi prosím vyplňte pole Zdroj znalostí. ** V případě kladné odpovědi prosím vyplňte pole Počet transakcí a Objem transakcí. 10. Vaše investiční znalosti a zkušenosti lze nejlépe popsat takto: 1) Žádné: Mám velmi malé nebo nemám žádné znalosti investičních produktů. 2) Omezené: Mám základní znalosti investičních produktů. 3) Střední: Mám dobré obecné znalosti investičních produktů a rozumím investičním produktům a s nimi spojeným rizikům. 4) Rozsáhlé: Mám rozsáhlé znalosti investičních produktů a rozumím investičním produktům a s nimi spojeným rizikům. 5

6 Část 3. Shrnutí výsledku profilace (Shrnující profilační formulář) Výsledek profilace investora Rating Popis Tolerance rizika Investiční cíl IR1 Rizikově averzní Jste ochoten/ochotna akceptovat pouze relativně malé ztráty v hodnotě portfolia a chcete koupit investice, které lze odprodat v krátkém čase s minimální ztrátou kapitálu. a investičním strategiím, které mají za cíl chránit kapitál a vytvářet úrokové výnosy odpovídající sazbám na peněžním trhu. IR2 Konzervativní Jste ochoten/ochotna akceptovat určité ztráty v hodnotě portfolia a chcete koupit investice, u kterých je vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. a investičním strategiím, které mají primárně za cíl zajistit pravidelné výnosy a jako sekundární aspekt mohou vést k určitému zhodnocení kapitálu. IR3 Umírněný Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout střední až významné ztráty v hodnotě portfolia. Chcete koupit investice, u kterých je rozumně vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. a investičním strategiím, které mají za cíl zajistit jak pravidelné výnosy, tak zhodnocení kapitálu. IR4 Agresivní Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v umírněném portfoliu. Jste ochoten/ochotna koupit investice, které: zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty; může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; nemusí být možné prodat v průběhu dlouhého časového období z důvodu změn v podmínkách na trhu. a investičním strategiím, které mají obvykle za cíl zajistit pouze zhodnocení kapitálu a v malé či žádné míře pravidelné výnosy. IR5 IR6 Velmi agresivní Spekulativní Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste v krátkodobém až střednědobém výhledu ochoten/ochotna přijmout dokonce vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v agresivním portfoliu. Jste ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které: zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty nebo mohou zahrnovat Vaši povinnost zvýšit počáteční investici; může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; mají restriktivní podmínky odkupu, což znamená, že nemusí být možné investice prodat v průběhu dlouhého časového období. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout velmi významné ztráty v hodnotě portfolia. Jste ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které: mají významné riziko ztráty celé jejich hodnoty nebo mohou zahrnovat Vaši povinnost zvýšit počáteční investici; může být velmi obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence značně nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; postrádají práva odkupu, což Vám může zabránit prodat tyto investice v průběhu značně dlouhého časového období. V případě nuceného prodeje by existovalo riziko velmi významné ztráty. a investičním strategiím, které mohou k likvidaci vyžadovat delší období a které mají za cíl zajistit v průběhu času agresivní zhodnocení kapitálu. a investičním strategiím prováděným specialisty. Typ vztahu: S PORADENSTVÍM BEZ PORADENSTVÍ Investiční strategie: RIZIKOVĚ AVERZNÍ DEFENZIVNÍ RŮSTOVÝ A PŘÍJMOVÝ AGRESIVNÍ RŮSTOVÝ SPECIÁLNÍ INVESTOVÁNÍ Zvolený průměrný časový horizont: Méně než 1 rok Mezi 1 a 3 roky Více než 3 roky Časový horizont nelze definovat. Na základě Vašich znalostí a zkušeností jste způsobilý(á) investovat do těchto kategorií produktů: Nekomplexní 1. Peněžní trhy a termínované vklady 2. Podílové fondy 3. Cenné papíry s pevným výnosem (zejm. dluhopisy) 4. Nástroje devizového trhu (Forex) 5. Hybridní cenné papíry (např. preferenční akcie) 6. Akcie 7. Komodity Komplexní 1. Prémiové FX produkty 2. Strukturované produkty 3. Hedgeové fondy 4. Private Equity 5 Deriváty (futures, opce, swapy) 6. Strukturované úvěrové produkty 6

7 Já,, potvrzuji níže uvedené: SOUHLASÍM S VÝSLEDKEM PROFILACE. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že na základě vyhodnocení profilačního dotazníku provedeného mým bankovním poradcem byl můj rating investora stanoven jako [ ] a jsem způsobilý(á) investovat do kategorií produktů vyznačených výše. Souhlasím s tímto hodnocením. Přidělení investorského ratingu: IR1 Rizikově averzní znamená, že: jste ochoten/ochotna akceptovat pouze relativně malé ztráty v hodnotě portfolia a chcete koupit investice, které lze odprodat v krátkém čase s minimální ztrátou kapitálu. IR2 Konzervativní znamená, že: jste ochoten/ochotna akceptovat určité ztráty v hodnotě portfolia a chcete koupit investice, u kterých je vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. IR3 Umírněný znamená, že: za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout střední až významné ztráty v hodnotě portfolia. Chcete koupit investice, u kterých je rozumně vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. IR4 Agresivní znamená, že: za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v umírněném portfoliu. Jste ochoten/ochotna koupit investice, které: zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty; může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; nemusí být možné prodat v průběhu dlouhého časového období z důvodu změn v podmínkách na trhu. IR5 Velmi agresivní znamená, že: za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste v krátkodobém až střednědobém výhledu ochoten/ochotna přijmout dokonce vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v agresivním portfoliu. Jste ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které: zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty nebo mohou zahrnovat Vaši povinnost zvýšit počáteční investici; může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; mají restriktivní podmínky odkupu, což znamená, že nemusí být možné investice prodat v průběhu dlouhého časového období. IR6 Spekulativní znamená, že: za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout velmi významné ztráty v hodnotě portfolia. Jste ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které: mají významné riziko ztráty celé jejich hodnoty nebo mohou zahrnovat Vaši povinnost zvýšit počáteční investici; může být velmi obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence značně nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; postrádají práva odkupu, což Vám může zabránit prodat tyto investice v průběhu značně dlouhého časového období. V případě nuceného prodeje by existovalo riziko velmi významné ztráty. NEPOSKYTL JSEM DOSTATEK INFORMACÍ PRO TO, ABYCH MOHL BÝT PROFILOVÁN. Nepřeji si odpovídat na některé otázky v rámci profilačního dotazníku, ale jsem ochoten odpovědět na otázky týkající se mých znalostí a zkušeností ohledně investičních produktů. Jsem si vědom toho, že s ohledem na mé rozhodnutí mi nebude poskytováno investiční poradenství ohledně investic, které budu chtít v budoucnu prostřednictvím Citibank Europe plc provádět a Citibank Europe plc nebude povinna vyhodnocovat vhodnost jakýchkoliv investičních transakcí. V důsledku toho budou veškeré transakce prováděny v režimu bez poradenství a rozsah produktů, které mi budou k dispozici, bude omezen na produkty, které jsou klasifikovány jako nekomplexní. Produkty nabyté bez poradenství nemusí být pro mne vhodné a mohou mě vystavovat rizikům mimo mou rizikovou toleranci a/nebo finanční zázemí. NESOUHLASÍM S VÝSLEDKEM PROFILACE. Beru na vědomí, že na základě vyhodnocení profilačního dotazníku provedeného mým bankovním poradcem byl můj rating investora stanoven jako [ ] a jsem způsobilý investovat do kategorií produktů vyznačených výše. Nesouhlasím s tímto posouzením a nechci se jím řídit. Beru na vědomí, že v důsledku svého rozhodnutí mi nebude poskytováno investiční poradenství týkající se investic, které budu chtít v budoucnu prostřednictvím Citibank Europe plc provést. Dále Citibank Europe plc bude oprávněna odmítnout uzavřít se mnou obchod s investičními produkty a rozsah dostupných produktů, které mi budou k dispozici, bude omezen na neinvestiční produkty. NEPOSKYTL JSEM ŽÁDNÉ INFORMACE. Nejsem ochoten odpovědět na žádné otázky uvedené v Profilačním formuláři. Beru na vědomí, že v důsledku svého rozhodnutí mi nebude poskytováno investiční poradenství týkající se investic, které budu chtít v budoucnu prostřednictvím Citibank Europe plc provést. Dále Citibank Europe plc bude oprávněna odmítnout uzavřít se mnou obchod s investičními produkty a rozsah dostupných produktů, které mi budou k dispozici, bude omezen na neinvestiční produkty. Dále prohlašuji, že: Chápu a rozumím všem otázkám obsaženým v dotazníku a současně potvrzuji, že informace, které jsem poskytl v odpovědi na tyto otázky, jsou přesné, úplné, pravdivé a aktuální. Budu informovat svého osobního bankéře ihned, jakmile dojde k jakékoliv změně v mé osobní nebo finanční situaci, která může vést nebo povede k tomu, že mé odpovědi v dotazníku se stanou nepřesné, neúplné, nepravdivé nebo neaktuální. Jsem si vědom toho, že pokud poskytnu jakékoliv nepřesné, nepravdivé nebo neúplné informace nebo nebudu včas informovat svého osobního bankéře ohledně změn v mé osobní nebo finanční situaci, mohu být vystaven rizikům mimo svou rizikovou toleranci a/nebo finanční zázemí. Byl jsem informován, že s informacemi poskytnutými v rámci tohoto dokumentu bude nakládáno důvěrně a že tyto informace jsou považovány za osobní údaje ve smyslu příslušných právních předpisů. Svým podpisem tohoto dokumentu jako zákazník souhlasím s tím, aby Citibank (Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ: , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288) jako správce shromažďovala a zpracovávala mé osobní údaje uvedené výše (dále jen osobní údaje ) v souladu s tímto souhlasem a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Citibank je oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje: (a) v rozsahu, v jakém jsou tyto osobní údaje nutné k jednání o smluvním vztahu mezi mnou a Citibank, anebo za účelem poskytování obvyklých bankovních/investičních produktů na základě smluvního vztahu mezi mnou a Bankou; (b) k účelům souvisejícím výhradně s poskytováním a nabízením jednotlivých bankovních/investičních produktů Citibank, jakož i k jiným účelům, které Citibank uzná za nezbytné v souvislosti s operativním řízením, strategickým plánováním či vnitřní kontrolou Citibank; pro tyto jiné účely zpracování bude Citibank osobní údaje anonymizovat, jakmile to bude možné; (c) po dobu trvání smluvního vztahu do uplynutí čtyř let od ukončení posledního smluvního vztahu mezi mnou a Citibank, není-li pro jednotlivý účel platnými právními předpisy stanoveno jinak. Zároveň prohlašuji, že: (a) jsem byl/a tímto dokumentem včas a řádně informován/a o tom, že Citibank o mně shromažďuje, zpracovává a ověřuje údaje v rozsahu a k účelům, jak jsou uvedeny výše; (b) jsem si vědom/a, že poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné; a (c) jsem tímto informován/a o svém právu na přístup (za poplatek uvedený na internetové stránce Citibank) ke svým osobním údajům shromažďovaným Citibank, jakož i dalších právech stanovených v 21 Zákona. Tímto potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu 11 a 12 Zákona. Zjistím-li, že Citibank porušila některou z povinností stanovenou jí Zákonem, mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. 7

8 Část 4. Upozornění Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složky, se sídlem na adrese Bucharova 2641/14, Praha 5 Stodůlky, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288, je společností tvořící podnikatelské seskupení se společností Citigroup Inc. Investiční produkty nejsou bankovním vkladem a nejsou zaručeny ze strany Citibank Europe plc ani pojištěny jakýmkoliv fondem pojištění vkladů či vládním garančním programem/fondem. S investicí do cenného papíru jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků/jistiny. Historický či předpokládaný výnos a výkonnost v minulosti nejsou zárukou budoucího vývoje ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Cena cenného papíru může klesnout, jakož i stoupnout. Investice do investičního produktu denominovaného v jiné než lokální měně může přinášet riziko kolísání měnových kurzů, které může zapříčinit ztrátu jistiny. Není zaručeno, že investiční produkty musí mít stanoven sekundární trh pro své obchodování, a pokud stanoven bude, není zaručeno, že bude k dispozici i do budoucna. Příslušné investiční služby poskytované Citibank Europe plc prostřednictvím její organizační složky umístěné na území České republiky jsou poskytovány výlučně v rámci tohoto území, a to zpravidla pouze pro daňové rezidenty České republiky (ve smyslu ustanovení 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění). Investiční nástroje nesmí být nabízeny tzv. osobám: 1. Spojených států (U. S. Persons), kterými se rozumí občan Spojených států amerických či držitel zelené karty v USA nebo rezident Spojených států amerických pro účely určení federální daně z příjmů. 2. Irska (Irish Persons), kterými se rozumí občan Irska nebo rezident Irska pro účely určení daně z příjmů, která je v době podání pokynu k obstarání vydávání/odkupování/ přestupu investičních nástrojů distribuovaných Citibank Europe plc fyzicky přítomna na území Irska. Citibank nesmí přijímat od občanů Irska pokyny k obstarání nákupu/ odkupování/přestupu cenných papírů kolektivního investování domicilovaných v Irsku. 3. Austrálie (Australian Persons), kterými se rozumí občan Austrálie, který je v době podání pokynu k obstarání nákupu/odkupování/přestupu investičních nástrojů distribuovaných Citibank Europe plc fyzicky přítomen na území Austrálie. Datum: Podpis zákazníka: Jméno bankovního poradce: Podpis bankovního poradce: Identifikace prodejního místa: 8 IN/09F/02/08/11

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Rekordní výsledky za rok 2014 a rekordní 2015 ve výhledu Společnost BMW reportovala 18.3. rekordní hospodářské výsledky za rok 2014. Společnost poprvé v historii překročila dvoumilionovou

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY Platnost a účinnost od 26. 9. 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

INFORMACE CITIBANK EUROPE PLC ZÁKAZNÍKŮM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE CITIBANK EUROPE PLC ZÁKAZNÍKŮM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem České HDP i počet nových úvěrů na vzestupu Tento rok byl pro české hospodářství velmi dobrý, HDP vzrostlo nad očekávání zejména díky intervenci ČNB a oživení evropské ekonomiky. Společně

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Zvláštní část

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Zvláštní část 01 Identifikační část: příjmení, jméno / obchodní firma / identifikační číslo / datum narození*) název*) 02 Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) PŘIHLÁŠKA K REGISTRAI k dani z přidané hodnoty

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více