Osobní profilační formulář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní profilační formulář"

Transkript

1 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland. Představenstvo: Aidan M. Brady (IRL), Jim Farrell (IRL), Mark Fitzgerald (IRL), Bo J. Hammerich (Švédsko), Brian Hayes (IRL), Mary Lambkin (IRL), Frank McCabe (IRL), William J. Mills (USA), Terence O Leary (UK), Cecilia Ronan (IRL), Patrick Scally (IRL), Christopher Teano (USA), Francesco Vanni d Archirafi (Itálie), Tony Woods (IRL). Osobní profilační formulář Datum profilace: Část 1. Údaje o zákazníkovi I. Základní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Klientské číslo (vyplní Citibank): Číslo investičního účtu (vyplní Citibank): Kontaktní údaje (telefonické spojení; e mail): Zaměstnání: Bydliště: Země trvalého pobytu: Rodné číslo / Číslo pasu (pouze v případě klientů bez rodného čísla): Datum narození: Rodinný stav: Počet závislých osob: Povolání: II. Údaje o trvalém pobytu Zaškrtnutím níže uvedených políček potvrzuji/potvrzujeme svůj zákonný trvalý pobyt. Jsem občanem/rezidentem Spojených států amerických. Ano Ne Investiční produkty nejsou osobám Spojených států amerických k dispozici. Více informací Vám poskytne Váš bankovní poradce. Jsem občanem Austrálie. Ano Ne Investiční produkty jsou pro občany/rezidenty Austrálie omezeny. Více informací Vám poskytne Váš bankovní poradce. Jsem občanem/rezidentem Irska. Ano Ne Investiční produkty domicilované v Irsku nesmějí být nabízeny občanům/rezidentům Irska. Více informací Vám poskytne Váš bankovní poradce. Jsem daňovým rezidentem ČR. Ano Ne III. Další údaje Nejvyšší dosažené vzdělání: Zaměstnání: A Pokud v zaměstnaneckém poměru * Délka pracovního poměru (roky/měsíce): Název současného zaměstnavatele: Současná pracovní pozice (např. finanční ředitel): B Pokud osoba samostatně výdělečně činná * Firma: Typ podnikání: Obchodní subjekt: Další, prosím, specifikujte: Odhadovaný roční obrat: * nepovinná sekce 1

2 IV. Zdroj příjmů / aktiva a závazky * Hlavní zdroj příjmů (např. plat): Hrubý roční příjem (CZK): Ostatní zdroje příjmů (např. prémie, dividendy, příjmy z pronájmu): Ostatní zdroje příjmů (CZK): Aktiva Hotovost, krátkodobé úspory: Další úspory (spořicí účty, termínované vklady): Nemovitosti: Investice (dluhopisy, akcie, podílové fondy, strukturované dluhopisy atd.): Ostatní: Aktiva celkem: Závazky Hypotéka: Ostatní úvěry / půjčky: Osobní / spotřebitelské půjčky: Kreditní karty: Závazky celkem: Čisté jmění = (Aktiva Závazky) * nepovinná sekce 2

3 Část 2. Profilační dotazník I. Tolerance ve vztahu k rizikům V souvislosti s poskytováním příslušných investičních služeb, resp. obchodů s investičními nástroji je Citibank Europe plc (dále jen Citibank ) povinna získat od Vás nezbytné informace za účelem posouzení, zda poskytnutí takové služby nebo provedení obchodu odpovídají Vašemu finančnímu zázemí, Vašim investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Pokud Citibank neposkytnete informace v požadovaném rozsahu, případně poskytnete li informace neúplné, nepřesné či nepravdivé, Citibank nebude schopna vyhodnotit, zda příslušná služba či obchod odpovídají výše uvedeným záležitostem. Důsledkem neposkytnutí informací v rozsahu požadovaném Citibank na základě příslušných právních předpisů může být rovněž i to, že Vám Citibank nebude oprávněna poskytnout v daném případě požadovanou investiční službu. Pokud Citibank nezíská požadované informace nebo je vyhodnotí tak, že provedení daného obchodu s investičním nástrojem neodpovídá Vašim odborným znalostem nebo zkušenostem, Citibank nebude povinna pro Vás takový obchod provést. V této souvislosti Vám Citibank doporučuje, abyste poskytl/a veškeré požadované informace, které jsou ze strany Citibank považovány za nezbytné pro účely vyhodnocení výše uvedených záležitostí. 1. Kolik je Vám let? a) Je mi méně než 64 let. b) Je mi mezi 64 až 80 lety. c) Je mi 80 let nebo více. d) Nepřeji si, aby byl můj věk zohledněn ve výsledku profilace. Zdůvodnění: 2. Jaký je celkový časový horizont, ve kterém uvažujete investovat prostřednictvím Vašich účtů u Citibank? a) Méně než 1 rok. b) Mezi 1 a 3 roky. c) Více než 3 roky. d) Časový horizont nelze definovat. e) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 3. Kolik měsíců Vašich očekávaných výdajů kryjí Vaše celkové likvidní prostředky (např. zdroje na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, fondy peněžního trhu, jak je popsáno výše v části Zdroje příjmů )? a) Méně než 1 rok. b) Více než 1 rok. c) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 4. Jaké procento Vašich čistých finančních aktiv (jak je popsáno výše v části Obecné informace ) představují investice prováděné prostřednictvím Vašich účtů u Citibank? Vaše čistá finanční aktiva jsou definována jako součet (a) Vašich investičních aktiv (včetně běžného účtu, spořicího účtu a investic držených u Citibank nebo u třetích osob, avšak bez nemovitostí, které užíváte k bydlení, a podniku/ů, které vlastníte) mínus (b) Vaše celkové závazky. a) Méně než čtvrtina. b) Mezi čtvrtinou a polovinou. c) Více než polovina. d) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 5. Do jaké míry očekáváte, že využijete aktiv na Vašich účtech u Citibank k financování Vašich výdajů v následujících pěti letech? a) Vůbec ne. Očekávám, že na pokrytí očekávaných výdajů budu mít odpovídající příjmy z jiných zdrojů např. zaměstnání, podnikání atd. b) Očekávám, že prostřednictvím těchto aktiv budu financovat malou část očekávaných výdajů. c) Očekávám, že prostřednictvím těchto aktiv budu financovat většinu očekávaných výdajů. d) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 6. Předpokládáte, že v příštích pěti letech budete provádět dodatečné vklady do svých stávajících celkových finančních aktiv nebo naopak výběry z nich? a) Očekávám, že budu provádět dodatečné vklady do svých finančních aktiv. b) Není jisté, zdali budu provádět dodatečné vklady nebo výběry. c) Očekávám, že budu provádět omezené výběry (méně než 25 % současných finančních aktiv). d) Očekávám, že budu provádět značné výběry (více než 25 % současných finančních aktiv). e) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 3

4 II. Preference ve vztahu k rizikům Účelem následujících otázek je pomoci nám zjistit, do jaké míry byste ohledně aktiv na Vašich účtech u Citibank měl(a) přijímat investiční/portfoliová rizika. 7. Který z následujících výroků nejlépe popisuje Vaše investiční záměry s ohledem na účet (účty) u Citibank? a) Rizikově averzní: Mým hlavním cílem je ochrana mého kapitálu a očekávám úrokový výnos odpovídající krátkodobým sazbám peněžního trhu. b) Defenzivní: Chci ve střednědobém horizontu udržet hodnotu svého portfolia a vytvářet pravidelné výnosy nad úrovní krátkodobých sazeb peněžního trhu. c) Růstový a příjmový: Usiluji o rovnováhu mezi pravidelným výnosem a kapitálovým zhodnocením. d) Agresivní růstový: Usiluji pouze o zhodnocení kapitálu v čase a nemám žádný nebo jen malý zájem o pravidelný výnos ze své investice. e) Speciální investování: Usiluji o zvláštní investice, jejichž kapitálová hodnota může podléhat značným výkyvům, u nichž je nejistá cena, mají omezenou likviditu a/nebo postrádají práva na předčasný odkup. f) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 8. Který z následujících výroků nejlépe popisuje Vaši schopnost tolerovat různé druhy investičních rizik s ohledem na účet (účty) u Citibank? a) Jsem ochoten/ochotna přijmout pouze relativně malé ztráty v hodnotě portfolia a chci koupit investice, které lze odprodat v krátkém čase s minimální ztrátou kapitálu. b) c) d) e) f) Jsem ochoten/ochotna přijmout určité ztráty v hodnotě portfolia a chci koupit investice, u kterých je vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jsem ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout střední až významné ztráty v hodnotě portfolia. Chci koupit investice, u kterých je rozumně vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat, a jsem ochoten/ochotna akceptovat riziko významných ztrát u některých jednotlivých investic. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jsem ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v umírněném portfoliu. Jsem ochoten/ochotna koupit investice, které zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty; které může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; které nemusí být možné prodat v průběhu dlouhého časového období z důvodu změn v podmínkách na trhu. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jsem v krátkodobém až střednědobém výhledu ochoten/ochotna přijmout dokonce vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v agresivním portfoliu. Jsem ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty nebo mohou zahrnovat mou povinnost zvýšit počáteční investici; které může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; které mají restriktivní podmínky odkupu, což znamená, že nemusí být možné investice prodat v průběhu dlouhého časového období. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jsem ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout velmi významné ztráty v hodnotě portfolia. Jsem ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které mají významné riziko ztráty celé své hodnoty nebo mohou zahrnovat mou povinnost zvýšit počáteční investici; které může být velmi obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence značně nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; které postrádají práva odkupu, což mi může zabránit prodat tyto investice v průběhu značně dlouhého časového období. V případě nuceného prodeje by existovalo riziko velmi významné ztráty. g) Odmítám na tuto otázku odpovědět. 4

5 III. Znalosti a zkušenosti 9. U každého z následujících produktů prosím uveďte, zdali máte nebo nemáte znalosti a zkušenosti týkající se takového produktu: Máte znalosti v této produktové oblasti v důsledku investičního poradenství, formálního vzdělání, současného nebo bývalého povolání nebo jiných skutečností? * Provedl/a jste alespoň 2 transakce v této produktové oblasti za posledních 24 měsíců? ** Zdroj znalostí Počet transakcí Objem transakcí (V CZK) Ano/Ne Ano/Ne Nekomplexní Peněžní trhy a termínované vklady Podílové fondy Cenné papíry s pevným výnosem (zejm. dluhopisy) Nástroje devizového trhu (Forex) Hybridní cenné papíry (např. preferenční akcie) Akcie Komodity Komplexní Prémiové FX produkty Strukturované produkty Hedgeové fondy Private Equity Deriváty (futures, opce, swapy) Strukturované úvěrové produkty * V případě kladné odpovědi prosím vyplňte pole Zdroj znalostí. ** V případě kladné odpovědi prosím vyplňte pole Počet transakcí a Objem transakcí. 10. Vaše investiční znalosti a zkušenosti lze nejlépe popsat takto: 1) Žádné: Mám velmi malé nebo nemám žádné znalosti investičních produktů. 2) Omezené: Mám základní znalosti investičních produktů. 3) Střední: Mám dobré obecné znalosti investičních produktů a rozumím investičním produktům a s nimi spojeným rizikům. 4) Rozsáhlé: Mám rozsáhlé znalosti investičních produktů a rozumím investičním produktům a s nimi spojeným rizikům. 5

6 Část 3. Shrnutí výsledku profilace (Shrnující profilační formulář) Výsledek profilace investora Rating Popis Tolerance rizika Investiční cíl IR1 Rizikově averzní Jste ochoten/ochotna akceptovat pouze relativně malé ztráty v hodnotě portfolia a chcete koupit investice, které lze odprodat v krátkém čase s minimální ztrátou kapitálu. a investičním strategiím, které mají za cíl chránit kapitál a vytvářet úrokové výnosy odpovídající sazbám na peněžním trhu. IR2 Konzervativní Jste ochoten/ochotna akceptovat určité ztráty v hodnotě portfolia a chcete koupit investice, u kterých je vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. a investičním strategiím, které mají primárně za cíl zajistit pravidelné výnosy a jako sekundární aspekt mohou vést k určitému zhodnocení kapitálu. IR3 Umírněný Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout střední až významné ztráty v hodnotě portfolia. Chcete koupit investice, u kterých je rozumně vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. a investičním strategiím, které mají za cíl zajistit jak pravidelné výnosy, tak zhodnocení kapitálu. IR4 Agresivní Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v umírněném portfoliu. Jste ochoten/ochotna koupit investice, které: zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty; může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; nemusí být možné prodat v průběhu dlouhého časového období z důvodu změn v podmínkách na trhu. a investičním strategiím, které mají obvykle za cíl zajistit pouze zhodnocení kapitálu a v malé či žádné míře pravidelné výnosy. IR5 IR6 Velmi agresivní Spekulativní Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste v krátkodobém až střednědobém výhledu ochoten/ochotna přijmout dokonce vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v agresivním portfoliu. Jste ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které: zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty nebo mohou zahrnovat Vaši povinnost zvýšit počáteční investici; může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; mají restriktivní podmínky odkupu, což znamená, že nemusí být možné investice prodat v průběhu dlouhého časového období. Za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout velmi významné ztráty v hodnotě portfolia. Jste ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které: mají významné riziko ztráty celé jejich hodnoty nebo mohou zahrnovat Vaši povinnost zvýšit počáteční investici; může být velmi obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence značně nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; postrádají práva odkupu, což Vám může zabránit prodat tyto investice v průběhu značně dlouhého časového období. V případě nuceného prodeje by existovalo riziko velmi významné ztráty. a investičním strategiím, které mohou k likvidaci vyžadovat delší období a které mají za cíl zajistit v průběhu času agresivní zhodnocení kapitálu. a investičním strategiím prováděným specialisty. Typ vztahu: S PORADENSTVÍM BEZ PORADENSTVÍ Investiční strategie: RIZIKOVĚ AVERZNÍ DEFENZIVNÍ RŮSTOVÝ A PŘÍJMOVÝ AGRESIVNÍ RŮSTOVÝ SPECIÁLNÍ INVESTOVÁNÍ Zvolený průměrný časový horizont: Méně než 1 rok Mezi 1 a 3 roky Více než 3 roky Časový horizont nelze definovat. Na základě Vašich znalostí a zkušeností jste způsobilý(á) investovat do těchto kategorií produktů: Nekomplexní 1. Peněžní trhy a termínované vklady 2. Podílové fondy 3. Cenné papíry s pevným výnosem (zejm. dluhopisy) 4. Nástroje devizového trhu (Forex) 5. Hybridní cenné papíry (např. preferenční akcie) 6. Akcie 7. Komodity Komplexní 1. Prémiové FX produkty 2. Strukturované produkty 3. Hedgeové fondy 4. Private Equity 5 Deriváty (futures, opce, swapy) 6. Strukturované úvěrové produkty 6

7 Já,, potvrzuji níže uvedené: SOUHLASÍM S VÝSLEDKEM PROFILACE. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že na základě vyhodnocení profilačního dotazníku provedeného mým bankovním poradcem byl můj rating investora stanoven jako [ ] a jsem způsobilý(á) investovat do kategorií produktů vyznačených výše. Souhlasím s tímto hodnocením. Přidělení investorského ratingu: IR1 Rizikově averzní znamená, že: jste ochoten/ochotna akceptovat pouze relativně malé ztráty v hodnotě portfolia a chcete koupit investice, které lze odprodat v krátkém čase s minimální ztrátou kapitálu. IR2 Konzervativní znamená, že: jste ochoten/ochotna akceptovat určité ztráty v hodnotě portfolia a chcete koupit investice, u kterých je vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. IR3 Umírněný znamená, že: za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout střední až významné ztráty v hodnotě portfolia. Chcete koupit investice, u kterých je rozumně vysoká jistota, že za běžných tržních podmínek bude možno v krátké době získat cenu, za kterou je bude možno odprodat, a tento odprodej rychle a bez významné ztráty kapitálu realizovat. IR4 Agresivní znamená, že: za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v umírněném portfoliu. Jste ochoten/ochotna koupit investice, které: zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty; může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; nemusí být možné prodat v průběhu dlouhého časového období z důvodu změn v podmínkách na trhu. IR5 Velmi agresivní znamená, že: za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste v krátkodobém až střednědobém výhledu ochoten/ochotna přijmout dokonce vyšší ztráty v hodnotě portfolia, než by byly očekávány v agresivním portfoliu. Jste ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které: zahrnují riziko ztráty celé své hodnoty nebo mohou zahrnovat Vaši povinnost zvýšit počáteční investici; může být obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; mají restriktivní podmínky odkupu, což znamená, že nemusí být možné investice prodat v průběhu dlouhého časového období. IR6 Spekulativní znamená, že: za účelem zvýšení dlouhodobého výkonu jste ochoten/ochotna v krátkodobém až střednědobém výhledu přijmout velmi významné ztráty v hodnotě portfolia. Jste ochoten/ochotna koupit investice nebo uzavřít finanční smlouvy, které: mají významné riziko ztráty celé jejich hodnoty nebo mohou zahrnovat Vaši povinnost zvýšit počáteční investici; může být velmi obtížné prodat nebo které mají po celou dobu své existence značně nejistou hodnotu, za kterou je možné je odprodat; postrádají práva odkupu, což Vám může zabránit prodat tyto investice v průběhu značně dlouhého časového období. V případě nuceného prodeje by existovalo riziko velmi významné ztráty. NEPOSKYTL JSEM DOSTATEK INFORMACÍ PRO TO, ABYCH MOHL BÝT PROFILOVÁN. Nepřeji si odpovídat na některé otázky v rámci profilačního dotazníku, ale jsem ochoten odpovědět na otázky týkající se mých znalostí a zkušeností ohledně investičních produktů. Jsem si vědom toho, že s ohledem na mé rozhodnutí mi nebude poskytováno investiční poradenství ohledně investic, které budu chtít v budoucnu prostřednictvím Citibank Europe plc provádět a Citibank Europe plc nebude povinna vyhodnocovat vhodnost jakýchkoliv investičních transakcí. V důsledku toho budou veškeré transakce prováděny v režimu bez poradenství a rozsah produktů, které mi budou k dispozici, bude omezen na produkty, které jsou klasifikovány jako nekomplexní. Produkty nabyté bez poradenství nemusí být pro mne vhodné a mohou mě vystavovat rizikům mimo mou rizikovou toleranci a/nebo finanční zázemí. NESOUHLASÍM S VÝSLEDKEM PROFILACE. Beru na vědomí, že na základě vyhodnocení profilačního dotazníku provedeného mým bankovním poradcem byl můj rating investora stanoven jako [ ] a jsem způsobilý investovat do kategorií produktů vyznačených výše. Nesouhlasím s tímto posouzením a nechci se jím řídit. Beru na vědomí, že v důsledku svého rozhodnutí mi nebude poskytováno investiční poradenství týkající se investic, které budu chtít v budoucnu prostřednictvím Citibank Europe plc provést. Dále Citibank Europe plc bude oprávněna odmítnout uzavřít se mnou obchod s investičními produkty a rozsah dostupných produktů, které mi budou k dispozici, bude omezen na neinvestiční produkty. NEPOSKYTL JSEM ŽÁDNÉ INFORMACE. Nejsem ochoten odpovědět na žádné otázky uvedené v Profilačním formuláři. Beru na vědomí, že v důsledku svého rozhodnutí mi nebude poskytováno investiční poradenství týkající se investic, které budu chtít v budoucnu prostřednictvím Citibank Europe plc provést. Dále Citibank Europe plc bude oprávněna odmítnout uzavřít se mnou obchod s investičními produkty a rozsah dostupných produktů, které mi budou k dispozici, bude omezen na neinvestiční produkty. Dále prohlašuji, že: Chápu a rozumím všem otázkám obsaženým v dotazníku a současně potvrzuji, že informace, které jsem poskytl v odpovědi na tyto otázky, jsou přesné, úplné, pravdivé a aktuální. Budu informovat svého osobního bankéře ihned, jakmile dojde k jakékoliv změně v mé osobní nebo finanční situaci, která může vést nebo povede k tomu, že mé odpovědi v dotazníku se stanou nepřesné, neúplné, nepravdivé nebo neaktuální. Jsem si vědom toho, že pokud poskytnu jakékoliv nepřesné, nepravdivé nebo neúplné informace nebo nebudu včas informovat svého osobního bankéře ohledně změn v mé osobní nebo finanční situaci, mohu být vystaven rizikům mimo svou rizikovou toleranci a/nebo finanční zázemí. Byl jsem informován, že s informacemi poskytnutými v rámci tohoto dokumentu bude nakládáno důvěrně a že tyto informace jsou považovány za osobní údaje ve smyslu příslušných právních předpisů. Svým podpisem tohoto dokumentu jako zákazník souhlasím s tím, aby Citibank (Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ: , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288) jako správce shromažďovala a zpracovávala mé osobní údaje uvedené výše (dále jen osobní údaje ) v souladu s tímto souhlasem a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Citibank je oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje: (a) v rozsahu, v jakém jsou tyto osobní údaje nutné k jednání o smluvním vztahu mezi mnou a Citibank, anebo za účelem poskytování obvyklých bankovních/investičních produktů na základě smluvního vztahu mezi mnou a Bankou; (b) k účelům souvisejícím výhradně s poskytováním a nabízením jednotlivých bankovních/investičních produktů Citibank, jakož i k jiným účelům, které Citibank uzná za nezbytné v souvislosti s operativním řízením, strategickým plánováním či vnitřní kontrolou Citibank; pro tyto jiné účely zpracování bude Citibank osobní údaje anonymizovat, jakmile to bude možné; (c) po dobu trvání smluvního vztahu do uplynutí čtyř let od ukončení posledního smluvního vztahu mezi mnou a Citibank, není-li pro jednotlivý účel platnými právními předpisy stanoveno jinak. Zároveň prohlašuji, že: (a) jsem byl/a tímto dokumentem včas a řádně informován/a o tom, že Citibank o mně shromažďuje, zpracovává a ověřuje údaje v rozsahu a k účelům, jak jsou uvedeny výše; (b) jsem si vědom/a, že poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné; a (c) jsem tímto informován/a o svém právu na přístup (za poplatek uvedený na internetové stránce Citibank) ke svým osobním údajům shromažďovaným Citibank, jakož i dalších právech stanovených v 21 Zákona. Tímto potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu 11 a 12 Zákona. Zjistím-li, že Citibank porušila některou z povinností stanovenou jí Zákonem, mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. 7

8 Část 4. Upozornění Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složky, se sídlem na adrese Bucharova 2641/14, Praha 5 Stodůlky, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288, je společností tvořící podnikatelské seskupení se společností Citigroup Inc. Investiční produkty nejsou bankovním vkladem a nejsou zaručeny ze strany Citibank Europe plc ani pojištěny jakýmkoliv fondem pojištění vkladů či vládním garančním programem/fondem. S investicí do cenného papíru jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků/jistiny. Historický či předpokládaný výnos a výkonnost v minulosti nejsou zárukou budoucího vývoje ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Cena cenného papíru může klesnout, jakož i stoupnout. Investice do investičního produktu denominovaného v jiné než lokální měně může přinášet riziko kolísání měnových kurzů, které může zapříčinit ztrátu jistiny. Není zaručeno, že investiční produkty musí mít stanoven sekundární trh pro své obchodování, a pokud stanoven bude, není zaručeno, že bude k dispozici i do budoucna. Příslušné investiční služby poskytované Citibank Europe plc prostřednictvím její organizační složky umístěné na území České republiky jsou poskytovány výlučně v rámci tohoto území, a to zpravidla pouze pro daňové rezidenty České republiky (ve smyslu ustanovení 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění). Investiční nástroje nesmí být nabízeny tzv. osobám: 1. Spojených států (U. S. Persons), kterými se rozumí občan Spojených států amerických či držitel zelené karty v USA nebo rezident Spojených států amerických pro účely určení federální daně z příjmů. 2. Irska (Irish Persons), kterými se rozumí občan Irska nebo rezident Irska pro účely určení daně z příjmů, která je v době podání pokynu k obstarání vydávání/odkupování/ přestupu investičních nástrojů distribuovaných Citibank Europe plc fyzicky přítomna na území Irska. Citibank nesmí přijímat od občanů Irska pokyny k obstarání nákupu/ odkupování/přestupu cenných papírů kolektivního investování domicilovaných v Irsku. 3. Austrálie (Australian Persons), kterými se rozumí občan Austrálie, který je v době podání pokynu k obstarání nákupu/odkupování/přestupu investičních nástrojů distribuovaných Citibank Europe plc fyzicky přítomen na území Austrálie. Datum: Podpis zákazníka: Jméno bankovního poradce: Podpis bankovního poradce: Identifikace prodejního místa: 8 IN/09F/02/08/11

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce.

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce. Smlouva o investičním účtu, vedení evidence cenných papírů a o obstarání nákupu a zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 269 odst.

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1 Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost,

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více