Formulář pro žádost o osobní účet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formulář pro žádost o osobní účet"

Transkript

1 Formulář pro žádost o osobní účet

2 New Account Opening Procedure Proces otevření nového účtu 1. Personal Information Form Formulář osobních informací Please fill out the Personal Information Form completely and correctly. Any non-applicable question should be marked N/A so that all blanks are completed. Prosím vyplňte formulář osobních informací kompletně a správně. Otázky, na které neodpovídáte, označte N/A tak, aby žádná pole nezůstala prázdná. Proof of Identity Prokázání totožnosti A scanned copy or fax copy of a government issued document, such as passport, national ID card, driving license, etc., showing the full name, a photograph and the date of birth or full address of the applicant must be submitted for proof of identity. Naskenovaná nebo faxová kopie dokumentu vydaného státní samosprávou, například pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, atd., který obsahuje celé jméno, fotografii a datum narození nebo musí být k prokázání totožnosti předložena celá adresa žadatele. If one document does not show all necessary details, a second document, issued by a government authority or an authorised utility company must be submitted. Pokud jeden dokument neobsahuje všechny potřebné podrobnosti, musí být předložen další dokument, vydaný správním orgánem nebo pověřenou organizací. The original copy/copies of the document/s must be produced to a City Credit Capital staff or an authorized representative who will certify the scanned copy to be a true copy by signing and stating: The original document has been seen and I certify that this is a true copy. Any photographic evidence of identity provided a good likeness of the holder. Kopie originálního dokumentu (nebo vice dokumentů) musí být předložena zaměstnancům v City Credit Capital nebo pověřenému zástupci, který ověří pravost kopie podpisem a prohlášením: Originální dokument mi byl předložen a tímto potvrzuji, že toto je jeho věrná kopie. Veškeré poskytnuté doklady s fotografií prokázaly totožnost klienta. If the original document is not seen by any authorized person of City Credit Capital, additional measure will be required to proof the true identity of the applicant including having the scanned copy verified by a notary public, a qualified solicitor, a banker or doctor before being sent to City Credit Capital as proof of identity. Pokud originální dokument nebude předložen pověřené osobě v City Credit Capital, bude požadováno dodatečné opatření k prokázání totožnosti žadatele, včetně ověření kopie dokumentu notářem, kvalifikovaným právníkem, bankéřem nebo jinou osobou, oprávněnou k ověřování dokumentů (např. matrika). Toto opatření musí být provedeno před odesláním dokumentu City Credit Capital jako důkaz totožnosti. 2. Please ensure that you have read the following documents: Ujistěte se, prosím, že jste si přečetli následující dokumenty: Risk Disclosure Informace o riziku Terms and Conditions of Business ( Terms ) Obchodní podmínky ( Podmínky ) Contract Specification Smluvní podmínky These documents are not to be signed and sent back to City Credit Capital but should be retained for your reference. Tyto dokumenty se nepodepisují a neposílají zpět City Credit Capital, ale uschovejte je pro vaše potřeby. 2 v

3 New Account Opening Procedure (continued) Proces otevření nového účtu (pokračování) 3. Declaration Prohlášení By signing the Declaration you acknowledge that you have read and understood the documents listed in section 2 above, and that you consent to comply with the requirements contained in them. Podepsáním prohlášení dáváte na vědomí že jste si přečetli a rozuměli dokumentům, které jsou vyjmenovány v sekci 2 výše a že souhlasíte se splněním v nich zmíněných požadavků. 4. Limited Power of Attorney Omezená moc zástupce You only need to sign this if you would like another person to operate your account on your behalf. Please note that if you appoint an Attorney, that person has your full and unconditional authority to operate your account and it is your responsibility to ensure that the Attorney is suitable to do that. When we consider the appropriateness of a transaction for you in accordance with the FCA rules, we will consider your knowledge and experience in relation to the transaction and not the knowledge and experience of your Attorney. Tento dokument musíte podepsat pouze tehdy když chcete pověřit další osobu správou vašeho účtu. Povšimněte si, prosím, že pokud stanovíte zmocněného zástupce, tato osoba má plnou a neomezenou pravomoc spravovat váš účet a je vaší zodpovědností zajistit si takového zástupce, který je vhodný vykonávat řádně tuto funkci. Při posuzování přiměřenosti vaší transakce v souladu s pravidly FCA, bereme v potaz vaše znalosti a zkušenosti ve spojení s touto transakcí a nikoliv znalosti a zkušenosti vašeho zástupce. Documents (for all applications) to be returned to City Credit Capital: Dokumenty (pro všechny žádosti) které se vracejí zpět City Credit Capital: Personal Information (two pages) Osobní informace (dvě strany) Fees Schedule Plán poplatků Declaration Prohlášení Additional/optional documents to be returned to City Credit Capital: Další/Nepovinné dokumenty které se vracejí zpět City Credit Capital: Limited Power of Attorney Omezená moc zástupce 3 v

4 Risk Disclosure Statement Upozornění na rizika Please read the following Risk Warnings carefully. Prosím přečtěte si pozorně následující Varování o riziku. This notice does not disclose all the risks and other significant aspects of derivative products such as foreign exchange and contracts for differences. You should also read the further information and warnings regarding foreign exchange and contracts for differences in Schedules 4 and 5 of the Terms. Toto upozornění nezahrnuje všechna možná rizika a další důležité aspekty finančních derivátů jako například FOREX (obchodování s měnou) a smlouvy typu CFD (Contract for Differences). Měli byste si také přečíst další informace a upozornění týkající se FOREXu a CFD v oddílu 4 a 5 Obchodních podmínek. You should not deal in derivatives unless you understand their nature and the extent of your exposure to risk. You should also be satisfied that the product is suitable for you in light of your circumstances and financial position. Although derivative instruments can be utilised for the management of investment risk, some of these products are unsuitable for many investors. Different instruments involve different levels of exposure to risk and in deciding whether to trade in such instruments you should be aware of the following points: S deriváty byste měli obchodovat pouze tehdy když rozumíte jejich podstatě a znáte míru vašeho rizika, kterému se vystavujete. Také byste měli být srozuměni s tím, zda je produkt pro vás vhodný za daných okolností a vaší finanční pozici. Ačkoliv nástroje finančních derivátů mohou být použity pro řízení rizika investice, některé z těchto produktů jsou pro mnoho investorů nevhodné. Různé nástroje přináší různé stupně míry rizika a předtím, než se rozhodnete obchodovat s těmito nástroji, měli byste si být vědomi následujících bodů: 1. Contracts for differences Futures contracts can also be referred to as a contract for differences. These can be futures on the London 100 index or any other index, as well as currency and interest rate swaps. However, unlike other futures these contracts can only be settled in cash. Investing in a contract for differences carries the same risks as investing in a future. Transactions in contracts for differences may also have a contingent liability and you should be aware of the implications of this as set out at point 4 below. See Schedule 5 of our Terms of Business for more information. CFD Smlouvy (Contracts for differences) Smlouvy futures jsou také známé jako smlouvy CFD. Mohou to být futures v Londýnském indexu 100 nebo v jiných indexech, stejně jako měnové a úrokové swapy (výměny). Nicméně, narozdíl od ostatních futures, tyto smlouvy mohou být vyrovnány pouze v hotovosti. Investice do CFD nese s sebou stejné riziko jako investice do futures. Transakce prováděné v rámci smluv CFD mohou také obsahovat podmíněné závazky a měli byste si být vědomi možných důsledků jak je stanoveno v bodu 4 níže. Pro více informací si přečtěte odstavec 5 v Obchodních podmínkách. 2. Off-exchange transactions in derivatives It may not always be apparent whether or not a particular derivative is arranged on-exchange or in an off-exchange derivative transaction. While some off-exchange markets are highly liquid, transactions in off-exchange or non transferable derivatives may involve greater risk than investing in on-exchange derivatives because there is no exchange market on which to close out an open position. It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. Bid prices and offer prices need not be quoted, and, even where they are, they will be established by dealers in these instruments and consequently it may be difficult to establish what is a fair price. Transakce derivátů Off-exchange Nemusí být vždy jasné zda je daný derivát sjednán v transakci on-exchange (se supervizí burzy) nebo off-exchange (napřímo). Přestože některé off-exchange trhy mají vysokou likviditu, transakce prováděné v těchto off-exchange nebo nepřevoditelných derivátech může představovat větší riziko než investice v on-exchange derivátech, neboť zde neexistuje burza na které se uzavírá otevřená pozice. Může být nemožné stávající pozici zúčtovat, odhadnout hodnotu pozice vyplývající z off-exchange transakce nebo odhadnout míru rizika. Poptávkové a nabídkové ceny nemusí být stanoveny, a i tam kde stanoveny jsou, budou stanoveny obchodníky těmito nástroji a tudíž může být složité stanovit přiměřenou cenu. 4 v

5 Risk Disclosure Statement (continued) Upozornění na rizika (pokračování) 3. Foreign markets Foreign markets will involve different risks from the UK markets. In some cases the risks will be greater. On request, City Credit Capital must provide an explanation of the relevant risks and protections (if any) which will operate in any foreign markets, including the extent to which it will accept liability for any default of a foreign firm through which it deals. The potential for profit or loss from transactions on foreign markets or in foreign denominated contracts will be affected by fluctuations in foreign exchange rates. Zahraniční trhy Zahraniční trhy zahrnují různá rizika z trhů ve Spojeném království. V některých případech rizika mohou být větší. City Credit Capital musí na požádání předložit vysvětlení týkajících se příslušných rizik a zabezpečení (pokud existují) které budou funkční na všech zahraničních trzích, včetně rozšíření na míru odpovědnosti za neplnění závazků zahraniční firmy, prostřednictví které bylo obchodováno. Potenciál zisku či ztráty z transakce na zahraničních trzích nebo v rámci zahraničních vyjmenovaných smluv bude ovlivněn pohyby kurzů zahraničních měn. 4. Foreign exchange The risk of loss in dealing in foreign exchange can be substantial and it is possible to lose more than your initial investment. If the market moves against your position, you may be called upon to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short notice, in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the time required by us, your position may be liquidated at a loss, and you will be liable for any resulting deficit in your account. See Schedule 4 of the Terms for more information. Zahraniční směna Riziko ztráty při obchodování v zahraniční směně může být značné a je také možné prodělat vice než váš počáteční vklad. Pokud se trh pohybuje proti vaší pozici, můžete být narychlo vyzváni k vložení značné částky do dodatečného zálohového fondu k zachování vaší pozice. Při neposkytnutí požadovaného fondu záloh v námi požadovaném časovém rozmezí, vaše pozice může být zúčtována ve ztrátě a budete zodpovědni za veškerý z toho vyplývající deficit na vašem účtu. Viz odstavec 4 Obchodních podmínek pro vice informací. 5. Contingent liability investment transactions Contingent liability investment transactions, which are margined, require you to make a series of payments against the purchase price, instead of paying the whole purchase price immediately. If you trade in contracts for differences you may sustain a total loss of the margin you deposit with City Credit Capital to establish or maintain a position. If the market moves against you, you may be called upon to pay substantial additional margin at short notice to maintain the position. If you fail to do so within the time required, your position may be liquidated at a loss and you will be responsible for the resulting deficit. Investiční transakce s podmíněnými závazky Investiční transakce s podmíněnými závazky, jež jsou podmíněny marží, vyžadují realizaci sérií plateb oproti nákupní ceně namísto okamžité platby celé nákupní ceny. Pokud obchodujete v CFD smlouvách, můžete utrpět úplnou ztrátu uložené marže u City Credit Capital k založení nebo udržení pozice. Pokud se trh pohybuje proti vám, můžete být vyzváni k zaplacení značné dodatečné marže v krátkém čase pro zachování pozice. Pokud tak neučiníte v požadované době, vaše pozice může být zúčtována ve ztrátě a budete zodpovědni za vzniklý deficit. 6. Commissions Before you begin to trade, you should obtain details of all commissions and all other charges for which you will be liable. If any charges are not expressed in money terms (but, for example, as a percentage of contract value), you should obtain a clear and written explanation to establish what the charges are likely to mean in specific money terms. Provize Než začnete obchodovat, měli byste získat informace o všech provizích a všech ostatních poplatcích, kterými budete vystaveni. Pokud některé poplatky nejsou vyjádřeny peněžně (ale například jako procento z hodnoty smlouvy), měli byste obdržet jasné a písemné vysvětlení co dané poplatky znamenají v penězích. 5 v

6 Risk Disclosure Statement (continued) Upozornění na rizika (pokračování) 7. Suspensions of trading Under certain trading conditions it may be difficult or impossible to liquidate a position. This may occur, for example, at times of rapid price movement if the price rises or falls in one trading session to such an extent that under the rules of the relevant exchange trading is suspended or restricted. Placing a stop-loss order will not necessarily limit your losses to the intended amounts, because market conditions may make it impossible to execute an order at the stipulated price. Přerušení obchodování Za určitých obchodních podmínek může být složité nebo nemožné zúčtovat pozici. Tato situace se může například vyskytnout v období rychlé změny ceny,kdy cena stoupá nebo klesá v jednom obchodním dni (od otevíracího do zavíracího zvonění) do takové miry, že je podle pravidel příslušného směnného obchodování pozastavena nebo zakázána. Nastavení příkazu stop-loss nemusí nutně omezit vaše ztráty na určené hodnotě, protože podmínky trhu mohou znemožnit provedení tohoto příkazu na vyhrazené ceně. 8. Insolvency The insolvency or default of City Credit Capital, or that of any other brokers involved with your transaction, may lead to positions being liquidated or closed out without your consent. On request, City Credit Capital must provide an explanation of the extent to which it will accept liability for any insolvency of, or default by, other firms involved with your transactions. Platební neschopnost Platební neschopnost nebo nesplnění podmínek City Credit Capital nebo jiných zprostředkovatelů zapojených do vaší transakce, může vést k zúčtování nebo uzavření pozic bez vašeho svolení. Na požádání, City Credit Capital musí předložit vysvětlení v jakém rozsahu akceptuje finanční závazky v platební neschopnosti nebo nesplnění podmínek jiných společností zapojených do vašich transakcí. 9. Trading facilities Most open-outcry and electronic trading facilities are supported by computer-based component systems for order-routing, execution, matching, registration or clearing of trades. As with all facilities and systems, they are vulnerable to temporary disruption or failure. Your ability to recover certain losses may be subject to limits on liability imposed by the system provider, the market, the clearing house and/or member firms. Vybavení pro obchodování Většina open-outcry a elektronických obchodních nástrojů je podpořena jednotlivými počítačovými systémy pro nasměrování objednávek, uskutečnění, přiřazování, registraci nebo ujasnění obchodu. Jako všechny nástroje a systémy jsou náchylné k dočasným přerušením nebo závadám. Možnost obnovení určitých ztrát může záležet na omezení ručení stanovené poskytovatelem systému, trhem, zúčtovací firmou a/nebo členskými podniky. 10. Electronic trading Trading on an electronic trading system may differ not only from trading in an open-outcry market but also from trading on other electronic trading systems. If you undertake transactions on an electronic trading system, you will be exposed to risks associated with the system including the failure of hardware and software. The result of any system failure may be that your order is either not executed according to your instructions or is not executed at all. Elektronické obchodování Obchodování na elektronickém obchodním systému se může lišit nejen od obchodování na trhu open-outcry ale také od obchodování na jiných elektronických obchodních systémech. Pokud provedete transakce v elektronickém obchodním systému, budete vystaveni rizikům spojených s tímto systémem včetně chyby hardwaru a softwaru. Chyba systému může mít za výsledek, že váš příkaz/objednávka buď nebude proveden/a podle vašich instrukcí nebo nebude proveden/a vůbec. 6 v

7 Personal Information Osobní informace 1. Personal Details / Osobní informace Surname / Příjmení: Title: Mr / Pan Oslovení: Mrs / Paní Miss / Slečna Ms Other / Jiné Forenames / Jméno: Date of Birth (DD/MM/YY): Datum narození (Den/Měsíc/Rok ve tvaru DD/MM/RR): Home Address: Adresa: Post Code: PSČ: Country: Země: 2. Contact Details / Kontaktní informace Telephone (Office Hours): Telefon (Úřední hodiny): Mobile: Mobilní telefon: Address: Telephone (Out of Hours): Telefon (Mimo úřední hodiny) Fax: Fax: 3. Employment Details / Detaily o zaměstnání Employment Status: Stav zaměstnání: Name of Employer (if applicable): Jméno zaměstnavatele (pokud lze doplnit): Position Held: Pozice: Nature of Business: Podstata obchodní činnosti: Annual Income: Roční příjem: Approximate Savings/Investments (excluding Pensions, loans, overdrafts and outstanding credit debt and property): Přibližné úspory/investice (nezahrnující penze, půjčky, přečerpání účtu nesplacený kreditní dluh a nemovitost): Are you FCA Registered? Jste zaregistrováni v FCA? Yes / Ano No / Ne 4. Joint Account Holder s Personal Details / Osobní informace držitele přidruženého účtu Surname / Přijmení: Title: Mr / Pan Oslovení: Home Address: Adresa: Post Code: PSČ: Mrs / Paní Miss / Slečna Ms Other / Jiné Forenames / Jméno: Date of Birth (DD/MM/YY): Datum narození (Den/Měsíc/Rok ve tvaru DD/MM/RR): Country: Země: 5. Joint Account Holder s Contact Details / Kontaktní informace držitele přidruženého účtu Telephone (Office Hours): Telefon (Úřední hodiny): Mobile: Mobilní telefon: Telephone (Out of Hours): Telefon (Mimo úřední hodiny): Fax: Fax: 7 v

8 Address: Personal Information (continued) Osobní informace (pokračování) 6. Joint Account Holder s Employment Details / Detaily o zaměstnání držitele přidruženého účtu Employment Status: Stav zaměstnání: Name of Employer (if applicable): Jméno zaměstnavatele (pokud lze doplnit): Nature of Business: Podstata obchodní činnosti: Position Held: Pozice: Annual Income: Roční příjem: Are you FCA Registered? Jste zaregistrováni v FCA? Yes / Ano No / Ne 7. Trading Experience / Obchodní zkušenosti Do you have experience trading shares? Máte zkušenosti s obchodováním s akciemi? Do you have experience in trading leveraged products? Máte zkušenosti s obchodováním se spekulativními produkty? Do you consider yourself able, on the basis of your trading experience and without taking advice, to assess the risks involved in this type of investment? Považujete se za schopného v odhadnutí rizika spojeného s tímto druhem investice na základě vašich obchodních zkušeností a bez pomoci,? Yes / Ano No / Ne Yes / Ano No / Ne Yes / Ano No / Ne If yes, number of years: Pokud ano, uveďte počet let: If yes, number of years: Pokud ano, uveďte počet let: 8. Account Management / Řízení účtu (a) What is your purpose in opening a City Credit Capital account? Jaký je váš účel otevření účtu v City Credit Capital? Hedging / Zajištění Capital Growth / Růst kapitálu Speculation / Spekulace Other (Please specify): /Jiné (prosím upřesněte): (b) Anticipated Investment amount : Jaká je vase předpokládana výše investice : (c) Will any person other than the person(s) completing this application form control, manage or direct the trading of this account? Budou osoby jiné než vyplňující tuto žádost ovládat, spravovat nebo řídit obchodování na tomto účtu? Yes / Ano No /Ne If you answered yes to question 8(b), please fill out the Limited Power of Attorney Form. Pokud jste odpověděli na tuto otázku 8(b) ANO, prosím vyplňte formulář Omezená moc zástupce. 9. Account History / Účetní minulost Do you have or have you ever had any other account(s) with City Credit Capital or any of its affiliates? Máte nebo jste měli jiný účet/účty s City Credit Capital nebo v jejich pobočkách? If yes, Name of Entity: Pokud ano, jmenujte subjekt: Yes / Ano No / Ne 8 v

9 Have you or any person having an interest in this account ever made an oral or written complaint regarding a past commodity futures, foreign currency spot market or securities account, or do you have pending litigation, disputed accounts, or other unresolved matters with any current spot market, futures or securities broker(s)? Učinil jste vy, nebo jiná osoba mající vztah k tomuto účtu, ústní či písemnou stížnost či žalobu ve vztahu k minulým komoditním futures, spot (okamžitým) trhům se zahraniční měnou nebo securities účtům, nebo máte trvající spor, zpochybněný účet, nebo jiné nevyřešené záležitosti s některým současným makléřem na spot, futures nebo securities trhu? Yes / Ano No / Ne If yes, please explain in detail: Pokud ano, uveďte podrobnosti: 10. Bank Details / Bankovní informace Principal Bank: Vedoucí banka: Account Number: Číslo účtu: SWIFT Code: SWIFT Kód: 9 v

10 Fee Schedule Plán poplatků Costs Náklady The following costs may be payable by clients in relation to their orders: Následující poplatky mohou být požadovány ve spojení s objednávkami klienta: (a) commissions may be charged on the opening and closing of a position, some or all of which may be paid by us on your behalf to an introducing agent (if you have one); provize mohou být účtovány při otevírání a zavírání pozice, z nichž některé nebo všechny mohou být zaplaceny naší bankou vaším jménem uvedenému zproztředkovateli (pokud jej máte): (b) Commissions shall be charged at the following rates: Provize budou účtovány podle následujících sazeb: US$ on all Futures based CFD contracts (pro všechny Futures založené na CFD smlouvě) US$ on all Cash CFD contracts (pro všechny hotovostní CFD smlouvy ) US$ on all FX contracts (pro všechny FX smlouvy) (c) interest may be charged on a long position in a CFD (a credit will normally be applied to the account of a client who holds a short position); úroky mohou být účtovány na dlouhých pozicích v CFD (kredit bude v normalní situaci připsán na účet klienta s krátkou pozicí) (d) interest may be charged to a client on one half of an open FX position and paid by the same client in respect of the other half, which may result in the client being charged net interest depending on the rates of interest for the respective currencies and which currency the client is long in; úrok může být účtován klientovi na polovinu otevřené FX pozice a zaplacen stejným klientem ve vztahu ke druhé polovině, což může vyústit ve skutečnost, že klientovi bude účtován čistý úrok v závislosti na úrokové sazbě pro jednotlivé měny a měně, ve které je klient přihlášen do systému (e) we may pass on any borrowing costs we incur where we take a short position in an equity to hedge a client s short position in a CFD of that equity; můžeme přenést veškeré náklady z půjček, které způsobíme převzetím krátké pozice ve vlastnictví (jmění) pro zajištění klientovy krátké pozice v CFD tohoto jmění (f) in addition to commissions, clients will pay us the difference between the bid and ask price (the spread ) which will vary between products. Please refer to the Contract Specification for details of the spread on each product. Some or all of the spread may be paid by us on your behalf to an introducing agent (if you have one). k provizím nám navíc klienti zaplatí rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou (rozpětí) který se liší dle produktů. Prosím nahlédněte do Specifikace smlouvy pro informace o rozpětí každého z produktů. Většina nebo všechna rozpětí mohou být zaplacena námi vaším jménem uvedenému zprostředkovateli (pokud existuje). More precise details of commissions, interest, costs and spread are available on request and can also be found in the Contract Specification for a particular product. Přesné informace o provizích, úrocích, poplatcích a rozpětích jsou dostupné na požádání a mohou být také nalezeny ve Specifikaci smlouvy pro určitý produkt. Signature of client/podpis klienta: Date/Datum: Print name/jméno hůlkovým písmem: 10 v

11 For Joint Account Holders Pro držitele přidruženého účtu Signature of client / Podpis klienta: Date/Datum: Print name /Jméno hůlkovým písmem: 11 v

12 Declaration Prohlášení PLEASE READ THESE STATEMENTS CAREFULLY AND SIGN AND RETURN THIS DECLARATION. Prosím přečtěte si pozorně tato vyjádření, podepište a vraťte toto prohlášení. I/We have read and fully understood City Credit Capital s Terms of Business ( Terms ) (including its Order Execution Policy), the Risk Disclosure Statement and Product Information sheet and agree to be bound by them. Já/My jsme přečetli a zcela porozuměli Obchodním podmínkám ( Terms ) City Credit Capital (obsahující Politiku vykonávání příkazů),prohlášení odhalení rizika a List informací o produktu a souhlasíme být těmito podmínkami vázáni. Accuracy of information I/We confirm that the warranties, representations and undertakings set out in the Terms and any information disclosed by me/us are true, complete and accurate. I/We will promptly notify City Credit Capital in writing if any information or representation materially changes or ceases to be true and accurate. Správnost informací Já/My potvrzujeme že veškeré záruky, zastupování a závazky vymezené v Podmínkách a všechny informace předloženy mnou/námi jsou pravdivé, úplné a přesné. Já/my ihned písemně uvědomíme City Credit Capital pokud se některé informace nebo zastoupení změní nebo přestanou být pravdivá a správná. Fees I/We authorise City Credit Capital to deduct fees, commissions, costs and charges in relation to any trade executed on my/our behalf under the Terms and in accordance with the Fee Schedule currently applicable and provided to me/us. Poplatky Já/My pověřujeme City Credit Capital k odečítání poplatků, provizí, výdajů a závazků v případě uzavření jakéhokoliv obchodu mým/naším jménem podle Podmínek a v souladu s Rozpisem poplatků, který je v daný okamžik platný a mně/nám dostupný. Payment of interest I/We have read and understood the relevant provisions of the Terms with respect to payment of interest on money held on my/our behalf and I/we acknowledge that I/we shall not be entitled to receive any interest on such balances. Platba úroků Já/my jsme přečetli a porozuměli příslušným ustanovením v Podmínkách vůči platbě úroků z peněz držených mým/naším jménem a já/my bereme na vědomí, že nebudu/nebudeme oprávněni k obdržení jakýchkoliv úroků ze zůstatku. Data protection and disclosure of information I/We have read and understood the provisions relating to data protection and disclosure of information and I/we hereby consent to personal data relating to me/us being processed and/or transmitted or transferred. Ochrana dat a zveřejnění informací Já/my jsme si přečetli a porozuměli opatřením vztahujícím se k ochraně dat a zveřejnění informací a já/my tímto souhlasíme se zpracováním a/nebo přenášením nebo přemístěním informací spojených s osobními informacemi. I/We do not wish my/our personal information to be used for marketing purposes: Já/my si nepřejeme používání našich informací pro marketingové účely: (only tick the box if applicable) / ( zaškrtněte pouze pokud platí) Provision of information I/We have regular access to the internet and consent to City Credit Capital providing me/us with information including, without limitation, information about amendments to its Terms, Order Execution Policy and information about the nature and risks of investments by posting such information on its website at or such other website as may from time to time be notified to me/us. Zajištění informací 12 v

13 Já/my máme pravidelný přístup k internetu a souhlasíme, aby nám City Credit Capital poskytovala informace obsahující (bez omezení) informace o dodatcích k Podmínkám, Politice vykonávání příkazů a informace o povaze a rizicích investic a to odesláním těchto informací na jejich webové stránky nebo jinou stránku o které budeme uvědoměni. Signature of client: Podpis klienta: Date / Datum: Print name: Jméno hůlkovým písmem: Address: Adresa: For Joint Account Holders Pro držitele přidruženého účtu Signature of client: Podpis klienta: Date / Datum: Print name: Jméno hůlkovým písmem: Address: Adresa: 13 v

14 Limited Power of Attorney Omezená moc zástupce TO/KOMU: City Credit Capital (UK) Limited 12th Floor, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, UK Account Name and Number:/ Jméno a číslo účtu: NOW THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS: Dále tato listina potvrzuje následující: I/We have entered into a client agreement with City Credit Capital (UK) Limited ( CCC ) dated ( Agreement ) and this Schedule is deemed to be incorporated therein. Já/my jsme vstoupili do klientské dohody s City Credit Capital (UK) Limited ( CCC ) dne ( Dohoda ) a tento záměr je zahrnut v tomto textu. I/We hereby authorise residing at ("the Attorney") as my/our Attorney and in my/our name and on my/our behalf to buy and sell (including without limitation to sell short) and deal in futures, options, contracts for differences, foreign exchange and commodities and any other derivatives transaction or investment. Já/my tímto pověřuji/pověřujeme...sídlem v... (Zmocněnec) jako mého/našeho Zmocněnce aby mým/naším jménem nakupoval a prodával (bez omezení prodat při spekulaci na sestup, selling short ) a uzavíral obchody v futures, options, CFD, cizích měnách a komoditách a dalších derivovaných transakcích nebo investicích. 1. In consideration of CCC agreeing to act on the instructions of the Attorney, I/we hereby agree as follows: a) to indemnify CCC and keep CCC indemnified from and against all demands, claims, liabilities, losses, damages and expenses whatsoever (including interest, penalties, legal and other costs and any taxes thereon) incurred by CCC as a result of acting on the instructions of the Attorney. However, nothing in this paragraph shall limit or purport to limit any liability CCC may have to me/us for any contravention of the rules of the Financial Conduct Authority; b) to pay to CCC on demand all losses, indebtedness due by me/us to you and all debit balances on my/our account with CCC. Se zřetelem na souhlas CCC vykonávat roli Zástupce podle daných instrukcí, Já/my tímto souhlasíme s: a) poskytnutím náhrady CCC a zajištěním odškodnění v případných žádostech, vymáháních, zárukách, ztrátách, škodách a výlohách a to zcela (včetně úroků, pokut, právních výloh a daní) zapříčiněné jednáním CCC podle instrukcí Zástupce. Nicméně, žádné informace v tomto paragrafu neomezují nebo zamýšlí omezení jakýchkoliv ručení, která CCC má ke klientovy /klientům v případě porušení pravidel Správního orgánu pro řízení financí. b) zaplacením CCC na požádání všech ztrát, zadlužení mnou/námi splatné bance a všechny debitní bilance na mém/našem účtu s CCC. 2. The Attorney as my/our agent and on my/our behalf is authorised to do and perform any act and thing required to be done and performed by me/us concerning my/our account with you and the Attorney is authorised to act for me/us and on my/our behalf in the same manner and with the same force and effect as I/we might or could do with respect to my/our account. Zástupce jako můj/náš agent je na moje/naše jméno oprávněn vykonávat potřebné úkony nebo věci, které by byly vykonány mnou/námi a to s ohledem na můj/náš účet s CCC. Zástupce je oprávněn jednat mým/naším jménem stejným způsobem, silou a následky jako bych učinil já/my s ohledem na můj/náš účet. 3. I/We agree to ratify and confirm all the acts of the Attorney in connection with the matters referred to herein. This authorisation and indemnity is in addition to (and in no way limits or restricts) any rights which either party has under the Agreement or any other agreement between both parties. Já/my souhlasíme se schválením a potvrzením všech úkonů Zástupce ve spojitosti se záležitostmi zmíněnými v tomto textu. Toto oprávnění a zajištění odškodnění je dodatečné (a v žádném případě neomezuje) žádná práva, které obě strany mají zahrnuty v Dohodě nebo v jiné dohodě mezi oběma stranami. 4. This authorisation and indemnity is: Toto oprávnění a zajištění odškodnění je: a) a continuing one and shall remain in full force and effect until revoked by me/us upon written notice to CCC provided always that: 14 v

15 trvalé a zůstává plně platné a účinné až do okamžiku zrušení mnou/námi písemným oznámením CCC poskytnutým vždy tak aby: 1. any such revocation shall not take effect before such notice is received by CCC at the address of CCC s principal place of business; and žádné takové zrušení nebylo účinné před doručením oznámení CCC na adresu jejich vedoucího podniku: a 2. such revocation shall not in any event affect, exclude or limit any liability in any way resulting from anything done by the Attorney under this Deed prior to revocation. takové zrušení za žádných okolností a žádným způsobem neovlivlivnilo, nevyloučilo nebo neomezilo ručení vyplývající z činů Zástupce v souladu s touto listinou, která je přednější než toto zrušení. 5. This authorisation and indemnity shall inure to the benefit of CCC and any of its successors irrespective of any change or changes at CCC or any of its successor firms. Toto oprávnění a zajištění odškodnění bude účinné ke prospěchu CCC a všech jejich nástupců bez ohledu na změnu nebo změny v CCC nebo jejich podnikových nástupců. 6. This Deed shall be governed by English Law and the parties hereto submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts as regards any claim or matter arising in relation to this Deed. Tato Listina bude spravována podle anglických zákonů a strany se tímto podřizují nevýhradní soudní pravomoci anglických soudů v případě jakýkoliv vymáhání nebo záležitostí vztahujících se k této Listině. Signature of Client: Podpis klienta: Date / Datum: Signature of Joint Client: Podpis přidruženého klienta: Date / Datum: In the presence of:/ Za přítomnosti: Signature of Attorney : Podpis zástupce: Date/ Datum: Address of Attorney : Adresa zástupce: Address of Attorney : zástupce: 15 v

16 Payment Instructions to City Credit Capital (UK) Ltd. Platební instrukce City Credit Capital (UK) Ltd. Bank / Banka: HSBC Bank Address / Adresa banky: 6th Floor, 165 Fleet Street, London, EC4A 2DY, United Kingdom Bank Account information varies by currency deposit as listed below: Informace bankovního účtu Spojeného království se mohou lišit dle měnového vkladu jak je uvedeno níže: Currency /Měna IBAN Code / IBAN Kód Swift Code Sort-code Account No. /Číslo účtu USD GB93 MIDL MIDLGB GBP GB38 MIDL MIDLGB EURO GB65 MIDL MIDLGB YEN GB43 MIDL MIDLGB In Favour of (Payee): Ve prospěch (příjemce): Further Reference: Další reference: City Credit Capital (UK) Ltd. Client Name or Account Number Jméno klienta nebo číslo účtu City Credit Capital (UK) Ltd. can only accept funds sent from bank accounts held in the client s name. Funds from any third party s account will be rejected and returned. City Credit Capital (UK) Ltd. přijímá pouze fondy poslané z bankovních účtů, které jsou na klientovo jméno. Fondy z jakéhokoliv účtu třetí osoby budou odmítnuty a vráceny. 16 v

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/28 RECITALS This Client Agreement is entered

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací/ On the basis of standard documentation published by the European Banking Federation

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

Vedoucí manažer. Česká spořitelna, a.s. Administrátor, Kotační agent a Agent pro zajištění. Česká spořitelna, a.s.

Vedoucí manažer. Česká spořitelna, a.s. Administrátor, Kotační agent a Agent pro zajištění. Česká spořitelna, a.s. Trianon Building Prague s.r.o. Prospekt dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 2,964% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 849 000 000 Kč k datu emise splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511107 Tento

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s.

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. 2006 Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 10 Konsolidované finanční výsledky 14 Zpráva nezávislých auditorů konsolidovaná účetní závěrka

Více

The terms set below if in capital letters shall be interpreted in this CONTRACT between the CLIENT and CONTRACTOR exclusively as follows:

The terms set below if in capital letters shall be interpreted in this CONTRACT between the CLIENT and CONTRACTOR exclusively as follows: ANGLICKÝ ORIGINÁL ENGLISH ORIGINAL ORIGINALE NELLA LINGUEA INGLESE PŘEKLAD DO ČEŠTINY TRANSLATION INTO CZECH TRADUZIONE VERSO CECO 1. XX undertakes to maintain a sales- and service department with a sufficient

Více