Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY

3 2. ZADAVATEL Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 Odpovědný útvar: Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru Kontaktní osoba: Odbor veřejného investování Mgr. Martin Grill, tel.:

4 3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené nadlimitní řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ZVZ nebo zákon ). 4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1. Východiska veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace činností souvisejících s naplněním projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/ Potřeba systematické práce s komoditami vyplývá zejména z následujících právních předpisů a strategických dokumentů: Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 schválená usnesením vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 5 (dále jen Strategie elektronizace ) Strategie elektronizace obsahuje úkol B.2 s názvem Zpracování kategorizace a standardizace pro všechny nakupované komodity, který by měla naplnit tato veřejná zakázka Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 schválená usnesením vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 1 (dále jen Protikorupční strategie ) protikorupční strategie obsahuje zejména následující úkoly pro MMR: o do 31. března 2011 předložit vládě analýzu možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat na vybrané komodity výrobků a služeb tzv. centrální nákupy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (využití institutu centrálního zadavatele), se stanovením limitu vlastních dodávek uchazeče jako kvalifikační, popř. hodnotící kritérium pro účast ve veřejné zakázce v jednotlivých komoditách, o do 30. června 2011 na základě zpracované analýzy předložit vládě ke schválení usnesení týkající se realizace centrálních nákupů (zejména jak postupovat v této záležitosti dále). Součástí usnesení vlády bude i doporučení ostatním veřejným zadavatelům (zejména územním samosprávám), aby se připojili k centrálnímu nákupu na vybrané komodity. Návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), která zavede povinné provádění elektronických aukcí u dodávek Strategická dokumentace k projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny, z které vyplývá, že projekt Státní pokladny klade a bude klást nároky na podrobnější rozbory nákupů veřejné správy

5 Další důvody pro realizaci veřejné zakázky vyplývají z potřeby: Získávat data pro pokročilé výdajové analýzy Získávat data pro srovnávání cenových nabídek V maximální míře zadávat VZ s využitím automatické metody hodnocení ve smyslu 74 odst. 2 ZVZ V maximální míře používat elektronické katalogy ve smyslu 149 odst. 7 ZVZ Předmět veřejné zakázky vychází z charakteristiky aktuálního a cílového stavu v oblasti standardizace a kategorizace komodit, která je znázorněna na následujícím schématu: Současný stav v oblasti standardizace a kategorizace komodit je charakterizován následovně: V naprosté většině případů je užíváno slovního nestrukturovaného popisu pro nadefinování předmětu VZ Na elektronických tržištích je velmi často užíváno obchodních názvů. Tento fakt vychází z pojmenování položek v rámci vlastních produktových číselníků a klasifikací užívaných zadavateli. V současné době je pro účely zadávání veřejných zakázek v ČR průřezově používána pouze klasifikace CPV. Přestože užívání CPV kódů je v určitých případech povinné a je součástí zadávacích formulářů, minimum zadavatelů má CPV klasifikaci naimplementovánu na vlastní produktové číselníky a klasifikace. Přiřazování CPV kódů k předmětům veřejných zakázek je proto zadavateli realizováno s velkou chybovostí a pracností. Zpracování kategorizace a standardizace pro ostatní komodity V rámci cílového stavu mají všichni účastníci zadávacího procesu k dispozici jednotný systém klasifikace komodit, který splňuje následující požadavky: Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR Je efektivně spravován a pravidelně aktualizován Je naimplementován ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů Je pravidelně aktualizován a odpovídá současné nabídce komodit na trhu. Obsahuje pravidla pro popisování předmětu veřejných zakázek, což pro standardizovatelné komodity znamená, že jsou na klasifikaci komodit navázány parametry popisující funkční vlastnosti komodity. Je na něj navázána komoditní povinnost pro používání elektronických nástrojů NIPEZ, příp. komoditní povinnost dalších opatření v oblasti zadávání VZ (např. centralizované zadávání) Cílem veřejné zakázky je PLNĚ FUNKČNÍ JEDNOTNÝ SYSTÉM KLASIFIKACE KOMODIT V ČR, který splňuje všechny požadavky uvedené ve schématu. Tato veřejná zakázka navazuje na následující již realizované práce v oblasti kategorizace a standardizace: Úvodní analýzu v oblasti kategorizace a standardizace s názvem Zpracování kategorizace a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště Vytvoření číselníku NIPEZ, který je navázán na klasifikaci CPV a pokrývá celý komoditní rozsah používaný na trhu VZ v ČR. Soustava číselník NIPEZ + klasifikace CPV je dále označována jen jako číselník NIPEZ. Identifikování chyb v klasifikaci CPV a vytvoření metodického pokynu, který dává uživatelům metodický návod k správnému používání CPV kódů. Stanovení komoditní povinnosti pro e-tržiště pomocí číselníku NIPEZ Tato veřejná zakázka je financována z finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pomocí projektu s reg. č. CZ.1.06/1.1.00/ a názvem Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). 5

6 4.2. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace následujících aktivit, které povedou k cílovému stavu definovanému ve východiscích k této VZ: 1. Vytvoření a implementace koncepce správy číselníku NIPEZ Vytvoření koncepce správy číselníku NIPEZ, ve které budou vymezeny konkrétní postupy správce (MMR) související se správou číselníku a nároky na lidské a finanční zdroje na jeho provoz. Důvody pro správu číselníku jsou následující: Zajištění aktuálnosti číselníku Vyhodnocování, příp. úprava navržených komoditních kategorií Správa číselníku zahrnuje zejména realizaci následujících aktivit: Zpracování a aktualizování metodik a doporučení k používání číselníku Zabezpečení aktuálnosti číselníku a uveřejňování aktuálních verzí Poskytování metodického poradenství při definici předmětu VZ s využitím číselníku Zajištění podpory při implementaci číselníku na vlastní klasifikace jednotlivými zadavateli či dodavateli. Vytvořená koncepce provozu číselníku bude splňovat následující požadavky: bude vycházet z příkladů dobré práce identifikovaných v Analýze příčin plýtvání veřejnými prostředky pří zadávání veřejných zakázek a faktorů způsobujících rozpor zadávání veřejných zakázek s principy 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost). bude vycházet z již provedených prací MMR v oblasti kategorizace a standardizace, zejména z výstupů analýzy Zpracování kategorizace a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště bude obsahovat návrh organizačního, personálního a legislativního zajištění provozu číselníku v prostředí MMR (vč. případného návrhu změn interních předpisů MMR) bude obsahovat podrobné požadavky na finanční zdroje nezbytné pro řádné zajištění činností správy číselníku bude obsahovat koncepční návrh informační podpory pro realizaci správy číselníku. Informační podpory musí rovněž umožňovat efektivní způsob uveřejňování číselníku. bude sestavena s ohledem na možné rozvojové aktivity číselníku NIPEZ (zejména vytvoření a implementaci pravidel standardizace předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ a stanovování komoditní povinnosti pro opatření v oblasti zadávání VZ, např. komoditní povinnost pro centralizované zadávání) Součástí aktivity je i implementace vytvořené koncepce do prostředí MMR, jejímž výstupem bude upravený organizační řád MMR a další potřebné legislativní předpisy a dokumenty a implementovaná, otestovaná a pilotně ověřená informační podpora naplněná aktuálními daty. 6

7 2. Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ včetně parametrů pro popis funkčních vlastností komodity Účelem aktivity je zajištění standardizace popisu předmětu veřejných zakázek tak, aby došlo k následujícím efektům: zprůhlednění veřejných zakázek a zrychlení komunikace v rámci zadávacího procesu (dodavateli bude jasné, co poptává zadavatel, centrálnímu zadavateli bude jasné, co poptává pověřující zadavatel a veřejnosti bude zřejmé, za co jsou vynakládány veřejné výdaje) možnost provádět pokročilé výdajové analýzy s cílem vymezit zadávací strategie ke komoditním kategoriím a stanovit příslušnou komoditní povinnost (dobrovolnost) ve vztahu k nástrojům NIPEZ, centralizovanému zadávání apod. možnost statistického vyhodnocování trhu VZ z komoditního aspektu a možnost sledovat vývoj cenové hladiny (předmět VZ bude stejně popsán v rámci různých zadávacích řízení a bude tak možné srovnávat zadavatele navzájem a v čase dle dosažených cen v zadávacích řízeních). V rámci aktivity bude vytvořena a implementována metodika a nástroje pro standardizaci předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ, která budou obsahovat: Pravidla jak definovat předmět veřejné zakázky v rámci dané komoditní kategorie vč. nástroje k jejímu definování - pokud bude např. v pravidlech stanoven povinný parametrický popis funkčních vlastností výrobku, budou součástí výstupu definované obvyklé funkční vlastnosti výrobků v dané komoditní kategorii, viz následující příklady. Parametrický popis funkčních vlastností komoditní položky Xerografický papír Parametr Ukázková hodnota parametru 01 Ukázková hodnota parametru 02 Rozměr A4 A4 Gramáž 80g 60g Jakostní označení A A Barva Bílý bílý Materiál bezdřevý bezdřevý Měrná jednotka Karton (5x500 listů) Karton (5x500 listů) Parametrický popis funkčních vlastností komoditní položky Tiskárny a kresliče Parametr Ukázková hodnota parametru 01 Ukázková hodnota parametru 02 Velikost tiskárny stolní samostatně stojící Technologie tisku (laser/inkoust/jiná): inkoust laser Formát tiskárny (A3/A4): A4 A3 Minimální rozlišení tiskárny v (v DPI): Oboustranný tisk (ANO/NE): NE ANO Barevný tisk (ANO/NE): ANO ANO Ethernetové rozhraní (ANO/NE): ANO ANO Rychlost tisku formátu A4 ČB (počet str. za min.):

8 Ke každé komoditní kategorii bude obvykle zpracována samostatná sada parametrů. Tato sada parametrů bude zakomponována do číselníku NIPEZ a vytvořené informační podpory. U každého parametru bude rovněž uvedeno, zda je vhodné ho použít jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek. Plán implementace pravidel do veškerých elektronických nástrojů vytvořených v rámci NIPEZ a dalších oblastí metodicky řízených ze strany MMR Koncepce správy vytvořených pravidel a nástrojů k definici předmětů VZ a způsob její implementace do prostředí MMR Návrh změn v technických specifikacích pro elektronické nástroje NIPEZ Případný návrh legislativních změn Jednotlivé dílčí výstupy, které vedou k plně funkčnímu jednotnému systému klasifikace komodit v ČR a které budou vytvořeny v rámci výše uvedených aktivity, jsou uvedeny v následující tabulce. U každého z výstupů je uvedena i charakteristika očekávané součinnosti zadavatele a předpokládané datum odevzdání výstupu zadavateli. 8

9 Hlavní cíl veřejné zakázky Plně funkční jednotný systém klasifikace komodit v ČR, který splňuje následující požadavky Je efektivně spravován a pravidelně aktualizován Je pravidelně aktualizován a odpovídá současné nabídce komodit na trhu. Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR Dílčí výstupy veřejné zakázky, které vedou k naplnění hlavního cíle VZ Koncepce správy číselníku NIPEZ ve formátu běžného textového editoru, která splňuje veškeré výše uvedené požadavky (tj. obsahuje i koncepční návrh informační podpory) Informační podpora správy číselníku NIPEZ vytvořená dle koncepčního návrhu, implementovaná a pilotně odzkoušená. Upravený organizační řád MMR a další potřebné interní předpisy související s implementací koncepce správy číselníku NIPEZ Aktivita, v rámci níž bude výstup vytvořen Vytvoření a implementace koncepce správy číselníku NIPEZ Charakteristika součinnosti zadavatele Zadavatel bude s dodavatelem spolupracovat při vydefinování organizačního a legislativního modelu správy číselníku NIPEZ a předá dodavateli veškeré dokumenty, které je nutné upravit v souvislosti s implementací koncepce správy číselníku NIPEZ Požadovaný termín odevzdání výstupu Září 2011 Je naimplementován ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů Upravené technické specifikace k elektronickým nástrojům v rámci NIPEZ Zadavatel poskytne dodavateli aktuální verze technických specifikací k elektronickým nástrojům v rámci NIPEZ Červen 2012 Obsahuje metodiku a nástroje pro popisování předmětu veřejných zakázek, což pro standardizovatelné komodity znamená, že jsou na klasifikaci komodit navázány parametry popisující funkční vlastnosti komodity. Metodika a nástroje pro nadefinování předmětu veřejné zakázky v rámci dané komoditní kategorie. Výstupem budou i konkrétní nástroje k jejímu nadefinování (tj. např. parametry popisující funkční vlastnosti komodity). Výstup bude ve formátu běžného textového a tabulkového editoru. Naplněná informační podpora číselníku NIPEZ -navázání vytvořené metodiky a nástrojů na číselník NIPEZ a následné naplnění aplikace/aplikací, které tvoří informační podporu správy číselníku NIPEZ Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ včetně parametrů pro popis funkčních vlastností komodity Zadavatel předpokládá vytváření metodiky a nástrojů pro nadefinování předmětu veřejné zakázky ve standardizačních týmech specializovaných na určité komoditní kategorie. Pracovníci zadavatele budou členy jednotlivých standardizačních týmů. Prosinec

10 4.3. Klasifikace a předpokládaná hodnota VZ Klasifikace veřejné zakázky: CPV: Systémové a podpůrné služby Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená dle 15 odst. 1 a 14 odst. 1 písm. a) je Kč bez DPH. 5. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 5.1. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je: Česká republika, zejména sídlo zadavatele. 6. Kvalifikace dodavatelů 6.1. Splnění kvalifikace Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 odst. 1 písm. a) a b) zákona d) technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Vybraný uchazeč je však povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace zadavateli před uzavřením smlouvy. 10

11 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační kritéria stanovená v 53 odst. 1 zákona splňuje ten dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 11

12 osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele, l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením dle 53 odst. 2 zákona a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec písm. f)], c) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení [odstavec písm. h)], d) čestného prohlášení [odstavec písm. c) až e), g), j) až l)] Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 12

13 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: dle 55 odst. 1 písm. a) Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 2 mil. Kč. dle 55 odst. 1 písm. b) a) Údaj o celkovém obratu dodavatele za poslední 3 účetní období ve výši min. 6 mil. Kč, přičemž rozsah plnění v každém účetním období musí být min. 1 mil. Kč. b) Údaj o celkovém obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období ve výši min. 3 mil. Kč, přičemž rozsah plnění v každém účetním období musí být min. 500 tis. Kč. Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle tohoto odstavce předložením čestného prohlášení o výši dosaženého obratu Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ zákona prokáže dodavatel: a) splněním kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, tedy předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznam musí být: 1) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň takto: 13

14 Dodavatel předloží seznam nejméně 5 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou službu se považuje: Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 10 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem bylo vytvoření a následné zavedení jednotného systému klasifikace komodit nebo jednotného nákupního systému ve spojení s klasifikací a katalogizací komodit a to v resortu ústředního orgánu státní správy, samosprávy nebo v privátním sektoru přičemž součástí zakázky byly následující aktivity: o Vytvoření a zavedení koncepce správy jednotného systému klasifikace komodit o Vytvoření a implementace softwarového nástroje na podporu správy jednotného systému klasifikace komodit o Metodické poradenství při tvorbě a udržování číselníku či klasifikace nakupovaných komodit a pravidel pro popisování těchto komodit Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 5 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem bylo vytvoření softwarového nástroje pro katalogizaci komodit, přičemž tento nástroj umožňoval třídění pomocí alespoň jedné z komoditních klasifikací vhodných pro katalogizaci standardně používaných na jednotném trhu Evropské unie (např. UNSPSC či jiné srovnatelné) 1 lokalizované do českého jazyka. Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem byla komoditní analýza v organizaci zadavatele dle 2. ZVZ a zároveň návrh koncepce elektronizace zadávání veřejných zakázek nebo návrh elektronizace nákupu v organizaci zadavatele dle 2. ZVZ či v privátním sektoru u firem s minimálním ročním obratem 50 mil. Kč. Dodavatel musí doložit významné služby ze všech výše uvedených kategorií. Poskytnutí výše uvedených odborných služeb musí činit alespoň 80 % z celkového objemu významné služby. Procento, které poskytnutí odborných služeb činilo, bude uvedeno v osvědčení nebo ho uchazeč přiloží k osvědčení formou čestného prohlášení. Uchazeči uvedou rovněž kontaktní údaje osoby zákazníka, u které je možno uvedené skutečnosti ověřit, neboť zadavatel bude v případě pochybností reference uchazečů ověřovat. b) splněním kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ, tedy předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele. Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň takto: Dodavatel předloží seznam alespoň 5 odborných pracovníků pro oblast kategorizace a standardizace komodit, z nichž každý bude disponovat prokazatelnou zkušeností s realizací alespoň jedné zakázky z uvedeného seznamu významných služeb. 1 V této souvislosti upozorňujeme, že klasifikace CPV (daná schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV) nebude považována za klasifikaci vhodnou pro katalogizaci a to v souladu se závěry studie Evropské komise IDABC e-invoicing and e-ordering project for public procurement. Závěry této studie, která je dostupná na stránkách projektové iniciativy Evropské komise IDABC (ec.europa.eu/idabc), budou klíčové pro posuzování vhodnosti klasifikace pro katalogizaci komodit. 14

15 Ve vztahu ke každému odbornému pracovníkovi předloží dodavatel: profesní životopis o rozsahu max. 3 str. A4, ve kterém bude uvedeno minimálně: o jméno, příjmení a titul, o charakteristika řídící / odborné úlohy v týmu, o zkušenosti/praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v týmu v souladu s požadavky na členy expertního týmu uvedenými v předchozích bodech, o jazykové schopnosti, o další údaje podstatné pro plnění svěřené úlohy; čestné prohlášení podepsané dodavatelem nebo příslušným odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v profesních životopisech. Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v seznamu významných služeb prověřit. 7. Zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena s DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena s DPH Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 8. Obchodní a platební podmínky Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 9. Subdodávky Zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek. V případě však, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. 15

16 10. Požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace Formální požadavky na zpracování nabídky a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. b) Nabídka bude podána v 1 originále a v 1 kopii. c) Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy ve znění, jež je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha. d) Nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v listinné podobě. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku. Originál musí být na titulní straně označen jako Originál. e) Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. f) Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. g) Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. h) Všechny listy nabídky musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování ostatních listů nabídky Požadavky na členění nabídky Nabídka uchazeče bude strukturována následujícím způsobem: 1. krycí list obsahující identifikační údaje o uchazeči podle 17 písm. d) ZVZ, identifikaci veřejné zakázky, nabídkovou cenu. 2. obsah nabídky; 3. doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle čl. 6 zadávací dokumentace; 4. podepsaný návrh smlouvy; 16

17 5. nabídková cena zpracovaná podle čl. 7. zadávací dokumentace; 6. podrobný postup plnění předmětu veřejné zakázky, včetně klíčových informačních vstupů, které budou podkladem pro plnění předmětu veřejné zakázky a podrobného popisu použitých komunikačních nástrojů vzhledem k jednotlivým cílovým skupinám informační kampaně 7. případné další dokumenty. 11. Způsob, doba a místo podání nabídek Uchazeči podají písemnou nabídku v zalepené obálce označené heslem ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY:, IČ uchazeče a slovy Neotvírat osobně nebo doporučeně poštou do podatelny na adresu zadavatele: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor veřejného investování, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ Lhůta pro podání nabídek končí dne v 16 hodin. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné odeslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ. Termín pro otevírání obálek v souladu s 71 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je stanoven na v 14:00 hod., zasedací místnost Odboru veřejného investování MMR, Na Příkopě 3, Praha 1, Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek..12. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka bude hodnocena podle níže uvedených dílčích kritérií. Dílčí kritérium Váha v procentech 1. Výše nabídkové ceny 55 % 2. Kvalita a komplexnost navrženého postupu 45 % K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 1 Výše nabídkové ceny : Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny s DPH. 17

18 K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 2 Kvalita navrženého postupu : K dílčímu hodnotícímu kritériu Kvalita navrženého postupu stanovil zadavatel následující subkritéria: navržený způsob zpracování předmětu VZ, logická provázanost navržených činností rozsah informačních vstupů návaznost na platnou legislativu ČR upravující zadávání veřejných zakázek a věcná správnost použité terminologie..70 %..20 %..10 % V rámci subkritéria a) bude lépe hodnocena nabídka, která z hlediska komplexnosti řešení předmětu VZ - bude obsahovat komplexní postup zpracování předmětu díla, který bude odpovídat požadovanému účelu předmětu veřejné zakázky včetně harmonogramu prací či požadavků na součinnost zadavatele. z hlediska oblasti řízení lidských a finančních zdrojů - přesněji prováže koncepci provozu číselníku s nároky na lidské a finanční zdroje. - bude obsahovat podrobnější a jednoznačná opatření, která budou minimalizovat negativní vliv pracovníků na provoz číselníku. Podrobnost zpracování návrhu struktury procesů v oblasti řízení lidských zdrojů vytvoření rolí jednotlivých pracovníků, stanovení požadavků na odbornou způsobilost pracovníka, provádění vzdělávacích aktivit. V rámci subkritéria b) bude lépe hodnocena nabídka, která z hlediska návaznosti na existující materiály - prokáže užší logickou provázanost s existujícími materiály týkající se oblasti kategorizace a standardizace komodit. V rámci tohoto kritéria nejde o vyčerpávající výčet dokumentů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek ale o nejrelevantnější uvedení dokumentů související s oblasti kategorizace a standardizace komodit a elektronickým zadáváním veřejných zakázek. - bude vycházet a začlení poznatky z materiálu Analýza příčin plýtvání veřejnými prostředky pří zadávání veřejných zakázek a faktorů způsobujících rozpor zadávání veřejných zakázek s principy 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost). V rámci subkritéria c) bude lépe hodnocena nabídka, která - bude lépe navázána na platnou legislativu ČR upravující zadávání veřejných zakázek a dokumenty související s účelem zpracování předmětu veřejné zakázky a bude používat věcně správnou terminologii v souladu s legislativou. 18

19 V rámci všech subritérií je komise povinna přihlédnout rovněž k poměru mezi cenou nabízeného řešení a rozsahem nabízených funkcionalit a jejich kvalitou. Metoda hodnocení: Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium výše nabídkové ceny získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce. Dílčí kritérium Kvalita a komplexnost navrženého postupu - hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v dílčím kritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení nabídek v daném kritériu se přepočítá s ohledem na váhu daného kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Bodová hodnocení, jež získaly nabídky v rámci dílčích kritérií, se upraví s ohledem na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel. 13. Poskytování dodatečných informací Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel v souladu s 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci tj. neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek MMR (https://ezak.mmr.cz). 19

20 14. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Prohlídka místa plnění nebude konána. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 15. Přílohy k zadávací dokumentaci Příloha č. 1: Závazný návrh smlouvy o dílo 20

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Příloha č. 1. Krycí list nabídky

Příloha č. 1. Krycí list nabídky Krycí list nabídky Příloha č. 1 na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení: Výměna otvorových výplní v budově Trnkova 81 v Brně-Líšni Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

MĚSTO LETOHRAD. Vážená paní / Vážený pane,

MĚSTO LETOHRAD. Vážená paní / Vážený pane, MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5072/2011/2060/86 Franc 31.8.2011 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče V Praze dne 22.12. 2014 Čj.: 568-134/2014 - ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky Název akce : Zajištění zimní údržby místních komunikací v zimním období 2012-2013 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. Server a diskové pole

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. Server a diskové pole VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) na zadání

Více