Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY

3 2. ZADAVATEL Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 Odpovědný útvar: Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru Kontaktní osoba: Odbor veřejného investování Mgr. Martin Grill, tel.:

4 3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené nadlimitní řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ZVZ nebo zákon ). 4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1. Východiska veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace činností souvisejících s naplněním projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/ Potřeba systematické práce s komoditami vyplývá zejména z následujících právních předpisů a strategických dokumentů: Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 schválená usnesením vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 5 (dále jen Strategie elektronizace ) Strategie elektronizace obsahuje úkol B.2 s názvem Zpracování kategorizace a standardizace pro všechny nakupované komodity, který by měla naplnit tato veřejná zakázka Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 schválená usnesením vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 1 (dále jen Protikorupční strategie ) protikorupční strategie obsahuje zejména následující úkoly pro MMR: o do 31. března 2011 předložit vládě analýzu možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat na vybrané komodity výrobků a služeb tzv. centrální nákupy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (využití institutu centrálního zadavatele), se stanovením limitu vlastních dodávek uchazeče jako kvalifikační, popř. hodnotící kritérium pro účast ve veřejné zakázce v jednotlivých komoditách, o do 30. června 2011 na základě zpracované analýzy předložit vládě ke schválení usnesení týkající se realizace centrálních nákupů (zejména jak postupovat v této záležitosti dále). Součástí usnesení vlády bude i doporučení ostatním veřejným zadavatelům (zejména územním samosprávám), aby se připojili k centrálnímu nákupu na vybrané komodity. Návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), která zavede povinné provádění elektronických aukcí u dodávek Strategická dokumentace k projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny, z které vyplývá, že projekt Státní pokladny klade a bude klást nároky na podrobnější rozbory nákupů veřejné správy

5 Další důvody pro realizaci veřejné zakázky vyplývají z potřeby: Získávat data pro pokročilé výdajové analýzy Získávat data pro srovnávání cenových nabídek V maximální míře zadávat VZ s využitím automatické metody hodnocení ve smyslu 74 odst. 2 ZVZ V maximální míře používat elektronické katalogy ve smyslu 149 odst. 7 ZVZ Předmět veřejné zakázky vychází z charakteristiky aktuálního a cílového stavu v oblasti standardizace a kategorizace komodit, která je znázorněna na následujícím schématu: Současný stav v oblasti standardizace a kategorizace komodit je charakterizován následovně: V naprosté většině případů je užíváno slovního nestrukturovaného popisu pro nadefinování předmětu VZ Na elektronických tržištích je velmi často užíváno obchodních názvů. Tento fakt vychází z pojmenování položek v rámci vlastních produktových číselníků a klasifikací užívaných zadavateli. V současné době je pro účely zadávání veřejných zakázek v ČR průřezově používána pouze klasifikace CPV. Přestože užívání CPV kódů je v určitých případech povinné a je součástí zadávacích formulářů, minimum zadavatelů má CPV klasifikaci naimplementovánu na vlastní produktové číselníky a klasifikace. Přiřazování CPV kódů k předmětům veřejných zakázek je proto zadavateli realizováno s velkou chybovostí a pracností. Zpracování kategorizace a standardizace pro ostatní komodity V rámci cílového stavu mají všichni účastníci zadávacího procesu k dispozici jednotný systém klasifikace komodit, který splňuje následující požadavky: Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR Je efektivně spravován a pravidelně aktualizován Je naimplementován ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů Je pravidelně aktualizován a odpovídá současné nabídce komodit na trhu. Obsahuje pravidla pro popisování předmětu veřejných zakázek, což pro standardizovatelné komodity znamená, že jsou na klasifikaci komodit navázány parametry popisující funkční vlastnosti komodity. Je na něj navázána komoditní povinnost pro používání elektronických nástrojů NIPEZ, příp. komoditní povinnost dalších opatření v oblasti zadávání VZ (např. centralizované zadávání) Cílem veřejné zakázky je PLNĚ FUNKČNÍ JEDNOTNÝ SYSTÉM KLASIFIKACE KOMODIT V ČR, který splňuje všechny požadavky uvedené ve schématu. Tato veřejná zakázka navazuje na následující již realizované práce v oblasti kategorizace a standardizace: Úvodní analýzu v oblasti kategorizace a standardizace s názvem Zpracování kategorizace a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště Vytvoření číselníku NIPEZ, který je navázán na klasifikaci CPV a pokrývá celý komoditní rozsah používaný na trhu VZ v ČR. Soustava číselník NIPEZ + klasifikace CPV je dále označována jen jako číselník NIPEZ. Identifikování chyb v klasifikaci CPV a vytvoření metodického pokynu, který dává uživatelům metodický návod k správnému používání CPV kódů. Stanovení komoditní povinnosti pro e-tržiště pomocí číselníku NIPEZ Tato veřejná zakázka je financována z finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pomocí projektu s reg. č. CZ.1.06/1.1.00/ a názvem Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). 5

6 4.2. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace následujících aktivit, které povedou k cílovému stavu definovanému ve východiscích k této VZ: 1. Vytvoření a implementace koncepce správy číselníku NIPEZ Vytvoření koncepce správy číselníku NIPEZ, ve které budou vymezeny konkrétní postupy správce (MMR) související se správou číselníku a nároky na lidské a finanční zdroje na jeho provoz. Důvody pro správu číselníku jsou následující: Zajištění aktuálnosti číselníku Vyhodnocování, příp. úprava navržených komoditních kategorií Správa číselníku zahrnuje zejména realizaci následujících aktivit: Zpracování a aktualizování metodik a doporučení k používání číselníku Zabezpečení aktuálnosti číselníku a uveřejňování aktuálních verzí Poskytování metodického poradenství při definici předmětu VZ s využitím číselníku Zajištění podpory při implementaci číselníku na vlastní klasifikace jednotlivými zadavateli či dodavateli. Vytvořená koncepce provozu číselníku bude splňovat následující požadavky: bude vycházet z příkladů dobré práce identifikovaných v Analýze příčin plýtvání veřejnými prostředky pří zadávání veřejných zakázek a faktorů způsobujících rozpor zadávání veřejných zakázek s principy 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost). bude vycházet z již provedených prací MMR v oblasti kategorizace a standardizace, zejména z výstupů analýzy Zpracování kategorizace a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště bude obsahovat návrh organizačního, personálního a legislativního zajištění provozu číselníku v prostředí MMR (vč. případného návrhu změn interních předpisů MMR) bude obsahovat podrobné požadavky na finanční zdroje nezbytné pro řádné zajištění činností správy číselníku bude obsahovat koncepční návrh informační podpory pro realizaci správy číselníku. Informační podpory musí rovněž umožňovat efektivní způsob uveřejňování číselníku. bude sestavena s ohledem na možné rozvojové aktivity číselníku NIPEZ (zejména vytvoření a implementaci pravidel standardizace předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ a stanovování komoditní povinnosti pro opatření v oblasti zadávání VZ, např. komoditní povinnost pro centralizované zadávání) Součástí aktivity je i implementace vytvořené koncepce do prostředí MMR, jejímž výstupem bude upravený organizační řád MMR a další potřebné legislativní předpisy a dokumenty a implementovaná, otestovaná a pilotně ověřená informační podpora naplněná aktuálními daty. 6

7 2. Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ včetně parametrů pro popis funkčních vlastností komodity Účelem aktivity je zajištění standardizace popisu předmětu veřejných zakázek tak, aby došlo k následujícím efektům: zprůhlednění veřejných zakázek a zrychlení komunikace v rámci zadávacího procesu (dodavateli bude jasné, co poptává zadavatel, centrálnímu zadavateli bude jasné, co poptává pověřující zadavatel a veřejnosti bude zřejmé, za co jsou vynakládány veřejné výdaje) možnost provádět pokročilé výdajové analýzy s cílem vymezit zadávací strategie ke komoditním kategoriím a stanovit příslušnou komoditní povinnost (dobrovolnost) ve vztahu k nástrojům NIPEZ, centralizovanému zadávání apod. možnost statistického vyhodnocování trhu VZ z komoditního aspektu a možnost sledovat vývoj cenové hladiny (předmět VZ bude stejně popsán v rámci různých zadávacích řízení a bude tak možné srovnávat zadavatele navzájem a v čase dle dosažených cen v zadávacích řízeních). V rámci aktivity bude vytvořena a implementována metodika a nástroje pro standardizaci předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ, která budou obsahovat: Pravidla jak definovat předmět veřejné zakázky v rámci dané komoditní kategorie vč. nástroje k jejímu definování - pokud bude např. v pravidlech stanoven povinný parametrický popis funkčních vlastností výrobku, budou součástí výstupu definované obvyklé funkční vlastnosti výrobků v dané komoditní kategorii, viz následující příklady. Parametrický popis funkčních vlastností komoditní položky Xerografický papír Parametr Ukázková hodnota parametru 01 Ukázková hodnota parametru 02 Rozměr A4 A4 Gramáž 80g 60g Jakostní označení A A Barva Bílý bílý Materiál bezdřevý bezdřevý Měrná jednotka Karton (5x500 listů) Karton (5x500 listů) Parametrický popis funkčních vlastností komoditní položky Tiskárny a kresliče Parametr Ukázková hodnota parametru 01 Ukázková hodnota parametru 02 Velikost tiskárny stolní samostatně stojící Technologie tisku (laser/inkoust/jiná): inkoust laser Formát tiskárny (A3/A4): A4 A3 Minimální rozlišení tiskárny v (v DPI): Oboustranný tisk (ANO/NE): NE ANO Barevný tisk (ANO/NE): ANO ANO Ethernetové rozhraní (ANO/NE): ANO ANO Rychlost tisku formátu A4 ČB (počet str. za min.):

8 Ke každé komoditní kategorii bude obvykle zpracována samostatná sada parametrů. Tato sada parametrů bude zakomponována do číselníku NIPEZ a vytvořené informační podpory. U každého parametru bude rovněž uvedeno, zda je vhodné ho použít jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek. Plán implementace pravidel do veškerých elektronických nástrojů vytvořených v rámci NIPEZ a dalších oblastí metodicky řízených ze strany MMR Koncepce správy vytvořených pravidel a nástrojů k definici předmětů VZ a způsob její implementace do prostředí MMR Návrh změn v technických specifikacích pro elektronické nástroje NIPEZ Případný návrh legislativních změn Jednotlivé dílčí výstupy, které vedou k plně funkčnímu jednotnému systému klasifikace komodit v ČR a které budou vytvořeny v rámci výše uvedených aktivity, jsou uvedeny v následující tabulce. U každého z výstupů je uvedena i charakteristika očekávané součinnosti zadavatele a předpokládané datum odevzdání výstupu zadavateli. 8

9 Hlavní cíl veřejné zakázky Plně funkční jednotný systém klasifikace komodit v ČR, který splňuje následující požadavky Je efektivně spravován a pravidelně aktualizován Je pravidelně aktualizován a odpovídá současné nabídce komodit na trhu. Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR Dílčí výstupy veřejné zakázky, které vedou k naplnění hlavního cíle VZ Koncepce správy číselníku NIPEZ ve formátu běžného textového editoru, která splňuje veškeré výše uvedené požadavky (tj. obsahuje i koncepční návrh informační podpory) Informační podpora správy číselníku NIPEZ vytvořená dle koncepčního návrhu, implementovaná a pilotně odzkoušená. Upravený organizační řád MMR a další potřebné interní předpisy související s implementací koncepce správy číselníku NIPEZ Aktivita, v rámci níž bude výstup vytvořen Vytvoření a implementace koncepce správy číselníku NIPEZ Charakteristika součinnosti zadavatele Zadavatel bude s dodavatelem spolupracovat při vydefinování organizačního a legislativního modelu správy číselníku NIPEZ a předá dodavateli veškeré dokumenty, které je nutné upravit v souvislosti s implementací koncepce správy číselníku NIPEZ Požadovaný termín odevzdání výstupu Září 2011 Je naimplementován ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů Upravené technické specifikace k elektronickým nástrojům v rámci NIPEZ Zadavatel poskytne dodavateli aktuální verze technických specifikací k elektronickým nástrojům v rámci NIPEZ Červen 2012 Obsahuje metodiku a nástroje pro popisování předmětu veřejných zakázek, což pro standardizovatelné komodity znamená, že jsou na klasifikaci komodit navázány parametry popisující funkční vlastnosti komodity. Metodika a nástroje pro nadefinování předmětu veřejné zakázky v rámci dané komoditní kategorie. Výstupem budou i konkrétní nástroje k jejímu nadefinování (tj. např. parametry popisující funkční vlastnosti komodity). Výstup bude ve formátu běžného textového a tabulkového editoru. Naplněná informační podpora číselníku NIPEZ -navázání vytvořené metodiky a nástrojů na číselník NIPEZ a následné naplnění aplikace/aplikací, které tvoří informační podporu správy číselníku NIPEZ Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ včetně parametrů pro popis funkčních vlastností komodity Zadavatel předpokládá vytváření metodiky a nástrojů pro nadefinování předmětu veřejné zakázky ve standardizačních týmech specializovaných na určité komoditní kategorie. Pracovníci zadavatele budou členy jednotlivých standardizačních týmů. Prosinec

10 4.3. Klasifikace a předpokládaná hodnota VZ Klasifikace veřejné zakázky: CPV: Systémové a podpůrné služby Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená dle 15 odst. 1 a 14 odst. 1 písm. a) je Kč bez DPH. 5. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 5.1. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je: Česká republika, zejména sídlo zadavatele. 6. Kvalifikace dodavatelů 6.1. Splnění kvalifikace Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 odst. 1 písm. a) a b) zákona d) technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Vybraný uchazeč je však povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace zadavateli před uzavřením smlouvy. 10

11 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační kritéria stanovená v 53 odst. 1 zákona splňuje ten dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 11

12 osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele, l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením dle 53 odst. 2 zákona a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec písm. f)], c) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení [odstavec písm. h)], d) čestného prohlášení [odstavec písm. c) až e), g), j) až l)] Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 12

13 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: dle 55 odst. 1 písm. a) Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 2 mil. Kč. dle 55 odst. 1 písm. b) a) Údaj o celkovém obratu dodavatele za poslední 3 účetní období ve výši min. 6 mil. Kč, přičemž rozsah plnění v každém účetním období musí být min. 1 mil. Kč. b) Údaj o celkovém obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období ve výši min. 3 mil. Kč, přičemž rozsah plnění v každém účetním období musí být min. 500 tis. Kč. Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle tohoto odstavce předložením čestného prohlášení o výši dosaženého obratu Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ zákona prokáže dodavatel: a) splněním kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, tedy předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznam musí být: 1) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň takto: 13

14 Dodavatel předloží seznam nejméně 5 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou službu se považuje: Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 10 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem bylo vytvoření a následné zavedení jednotného systému klasifikace komodit nebo jednotného nákupního systému ve spojení s klasifikací a katalogizací komodit a to v resortu ústředního orgánu státní správy, samosprávy nebo v privátním sektoru přičemž součástí zakázky byly následující aktivity: o Vytvoření a zavedení koncepce správy jednotného systému klasifikace komodit o Vytvoření a implementace softwarového nástroje na podporu správy jednotného systému klasifikace komodit o Metodické poradenství při tvorbě a udržování číselníku či klasifikace nakupovaných komodit a pravidel pro popisování těchto komodit Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 5 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem bylo vytvoření softwarového nástroje pro katalogizaci komodit, přičemž tento nástroj umožňoval třídění pomocí alespoň jedné z komoditních klasifikací vhodných pro katalogizaci standardně používaných na jednotném trhu Evropské unie (např. UNSPSC či jiné srovnatelné) 1 lokalizované do českého jazyka. Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem byla komoditní analýza v organizaci zadavatele dle 2. ZVZ a zároveň návrh koncepce elektronizace zadávání veřejných zakázek nebo návrh elektronizace nákupu v organizaci zadavatele dle 2. ZVZ či v privátním sektoru u firem s minimálním ročním obratem 50 mil. Kč. Dodavatel musí doložit významné služby ze všech výše uvedených kategorií. Poskytnutí výše uvedených odborných služeb musí činit alespoň 80 % z celkového objemu významné služby. Procento, které poskytnutí odborných služeb činilo, bude uvedeno v osvědčení nebo ho uchazeč přiloží k osvědčení formou čestného prohlášení. Uchazeči uvedou rovněž kontaktní údaje osoby zákazníka, u které je možno uvedené skutečnosti ověřit, neboť zadavatel bude v případě pochybností reference uchazečů ověřovat. b) splněním kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ, tedy předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele. Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň takto: Dodavatel předloží seznam alespoň 5 odborných pracovníků pro oblast kategorizace a standardizace komodit, z nichž každý bude disponovat prokazatelnou zkušeností s realizací alespoň jedné zakázky z uvedeného seznamu významných služeb. 1 V této souvislosti upozorňujeme, že klasifikace CPV (daná schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV) nebude považována za klasifikaci vhodnou pro katalogizaci a to v souladu se závěry studie Evropské komise IDABC e-invoicing and e-ordering project for public procurement. Závěry této studie, která je dostupná na stránkách projektové iniciativy Evropské komise IDABC (ec.europa.eu/idabc), budou klíčové pro posuzování vhodnosti klasifikace pro katalogizaci komodit. 14

15 Ve vztahu ke každému odbornému pracovníkovi předloží dodavatel: profesní životopis o rozsahu max. 3 str. A4, ve kterém bude uvedeno minimálně: o jméno, příjmení a titul, o charakteristika řídící / odborné úlohy v týmu, o zkušenosti/praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v týmu v souladu s požadavky na členy expertního týmu uvedenými v předchozích bodech, o jazykové schopnosti, o další údaje podstatné pro plnění svěřené úlohy; čestné prohlášení podepsané dodavatelem nebo příslušným odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v profesních životopisech. Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v seznamu významných služeb prověřit. 7. Zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena s DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena s DPH Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 8. Obchodní a platební podmínky Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 9. Subdodávky Zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek. V případě však, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. 15

16 10. Požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace Formální požadavky na zpracování nabídky a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. b) Nabídka bude podána v 1 originále a v 1 kopii. c) Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy ve znění, jež je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha. d) Nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v listinné podobě. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku. Originál musí být na titulní straně označen jako Originál. e) Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. f) Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. g) Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. h) Všechny listy nabídky musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování ostatních listů nabídky Požadavky na členění nabídky Nabídka uchazeče bude strukturována následujícím způsobem: 1. krycí list obsahující identifikační údaje o uchazeči podle 17 písm. d) ZVZ, identifikaci veřejné zakázky, nabídkovou cenu. 2. obsah nabídky; 3. doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle čl. 6 zadávací dokumentace; 4. podepsaný návrh smlouvy; 16

17 5. nabídková cena zpracovaná podle čl. 7. zadávací dokumentace; 6. podrobný postup plnění předmětu veřejné zakázky, včetně klíčových informačních vstupů, které budou podkladem pro plnění předmětu veřejné zakázky a podrobného popisu použitých komunikačních nástrojů vzhledem k jednotlivým cílovým skupinám informační kampaně 7. případné další dokumenty. 11. Způsob, doba a místo podání nabídek Uchazeči podají písemnou nabídku v zalepené obálce označené heslem ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY:, IČ uchazeče a slovy Neotvírat osobně nebo doporučeně poštou do podatelny na adresu zadavatele: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor veřejného investování, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ Lhůta pro podání nabídek končí dne v 16 hodin. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné odeslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ. Termín pro otevírání obálek v souladu s 71 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je stanoven na v 14:00 hod., zasedací místnost Odboru veřejného investování MMR, Na Příkopě 3, Praha 1, Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek..12. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka bude hodnocena podle níže uvedených dílčích kritérií. Dílčí kritérium Váha v procentech 1. Výše nabídkové ceny 55 % 2. Kvalita a komplexnost navrženého postupu 45 % K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 1 Výše nabídkové ceny : Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny s DPH. 17

18 K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 2 Kvalita navrženého postupu : K dílčímu hodnotícímu kritériu Kvalita navrženého postupu stanovil zadavatel následující subkritéria: navržený způsob zpracování předmětu VZ, logická provázanost navržených činností rozsah informačních vstupů návaznost na platnou legislativu ČR upravující zadávání veřejných zakázek a věcná správnost použité terminologie..70 %..20 %..10 % V rámci subkritéria a) bude lépe hodnocena nabídka, která z hlediska komplexnosti řešení předmětu VZ - bude obsahovat komplexní postup zpracování předmětu díla, který bude odpovídat požadovanému účelu předmětu veřejné zakázky včetně harmonogramu prací či požadavků na součinnost zadavatele. z hlediska oblasti řízení lidských a finančních zdrojů - přesněji prováže koncepci provozu číselníku s nároky na lidské a finanční zdroje. - bude obsahovat podrobnější a jednoznačná opatření, která budou minimalizovat negativní vliv pracovníků na provoz číselníku. Podrobnost zpracování návrhu struktury procesů v oblasti řízení lidských zdrojů vytvoření rolí jednotlivých pracovníků, stanovení požadavků na odbornou způsobilost pracovníka, provádění vzdělávacích aktivit. V rámci subkritéria b) bude lépe hodnocena nabídka, která z hlediska návaznosti na existující materiály - prokáže užší logickou provázanost s existujícími materiály týkající se oblasti kategorizace a standardizace komodit. V rámci tohoto kritéria nejde o vyčerpávající výčet dokumentů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek ale o nejrelevantnější uvedení dokumentů související s oblasti kategorizace a standardizace komodit a elektronickým zadáváním veřejných zakázek. - bude vycházet a začlení poznatky z materiálu Analýza příčin plýtvání veřejnými prostředky pří zadávání veřejných zakázek a faktorů způsobujících rozpor zadávání veřejných zakázek s principy 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost). V rámci subkritéria c) bude lépe hodnocena nabídka, která - bude lépe navázána na platnou legislativu ČR upravující zadávání veřejných zakázek a dokumenty související s účelem zpracování předmětu veřejné zakázky a bude používat věcně správnou terminologii v souladu s legislativou. 18

19 V rámci všech subritérií je komise povinna přihlédnout rovněž k poměru mezi cenou nabízeného řešení a rozsahem nabízených funkcionalit a jejich kvalitou. Metoda hodnocení: Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium výše nabídkové ceny získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce. Dílčí kritérium Kvalita a komplexnost navrženého postupu - hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v dílčím kritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení nabídek v daném kritériu se přepočítá s ohledem na váhu daného kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Bodová hodnocení, jež získaly nabídky v rámci dílčích kritérií, se upraví s ohledem na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel. 13. Poskytování dodatečných informací Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel v souladu s 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci tj. neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek MMR (https://ezak.mmr.cz). 19

20 14. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Prohlídka místa plnění nebude konána. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 15. Přílohy k zadávací dokumentaci Příloha č. 1: Závazný návrh smlouvy o dílo 20

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více