Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY

3 2. ZADAVATEL Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 Odpovědný útvar: Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru Kontaktní osoba: Odbor veřejného investování Mgr. Martin Grill, tel.:

4 3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené nadlimitní řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ZVZ nebo zákon ). 4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1. Východiska veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace činností souvisejících s naplněním projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/ Potřeba systematické práce s komoditami vyplývá zejména z následujících právních předpisů a strategických dokumentů: Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 schválená usnesením vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 5 (dále jen Strategie elektronizace ) Strategie elektronizace obsahuje úkol B.2 s názvem Zpracování kategorizace a standardizace pro všechny nakupované komodity, který by měla naplnit tato veřejná zakázka Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 schválená usnesením vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 1 (dále jen Protikorupční strategie ) protikorupční strategie obsahuje zejména následující úkoly pro MMR: o do 31. března 2011 předložit vládě analýzu možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat na vybrané komodity výrobků a služeb tzv. centrální nákupy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (využití institutu centrálního zadavatele), se stanovením limitu vlastních dodávek uchazeče jako kvalifikační, popř. hodnotící kritérium pro účast ve veřejné zakázce v jednotlivých komoditách, o do 30. června 2011 na základě zpracované analýzy předložit vládě ke schválení usnesení týkající se realizace centrálních nákupů (zejména jak postupovat v této záležitosti dále). Součástí usnesení vlády bude i doporučení ostatním veřejným zadavatelům (zejména územním samosprávám), aby se připojili k centrálnímu nákupu na vybrané komodity. Návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), která zavede povinné provádění elektronických aukcí u dodávek Strategická dokumentace k projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny, z které vyplývá, že projekt Státní pokladny klade a bude klást nároky na podrobnější rozbory nákupů veřejné správy

5 Další důvody pro realizaci veřejné zakázky vyplývají z potřeby: Získávat data pro pokročilé výdajové analýzy Získávat data pro srovnávání cenových nabídek V maximální míře zadávat VZ s využitím automatické metody hodnocení ve smyslu 74 odst. 2 ZVZ V maximální míře používat elektronické katalogy ve smyslu 149 odst. 7 ZVZ Předmět veřejné zakázky vychází z charakteristiky aktuálního a cílového stavu v oblasti standardizace a kategorizace komodit, která je znázorněna na následujícím schématu: Současný stav v oblasti standardizace a kategorizace komodit je charakterizován následovně: V naprosté většině případů je užíváno slovního nestrukturovaného popisu pro nadefinování předmětu VZ Na elektronických tržištích je velmi často užíváno obchodních názvů. Tento fakt vychází z pojmenování položek v rámci vlastních produktových číselníků a klasifikací užívaných zadavateli. V současné době je pro účely zadávání veřejných zakázek v ČR průřezově používána pouze klasifikace CPV. Přestože užívání CPV kódů je v určitých případech povinné a je součástí zadávacích formulářů, minimum zadavatelů má CPV klasifikaci naimplementovánu na vlastní produktové číselníky a klasifikace. Přiřazování CPV kódů k předmětům veřejných zakázek je proto zadavateli realizováno s velkou chybovostí a pracností. Zpracování kategorizace a standardizace pro ostatní komodity V rámci cílového stavu mají všichni účastníci zadávacího procesu k dispozici jednotný systém klasifikace komodit, který splňuje následující požadavky: Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR Je efektivně spravován a pravidelně aktualizován Je naimplementován ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů Je pravidelně aktualizován a odpovídá současné nabídce komodit na trhu. Obsahuje pravidla pro popisování předmětu veřejných zakázek, což pro standardizovatelné komodity znamená, že jsou na klasifikaci komodit navázány parametry popisující funkční vlastnosti komodity. Je na něj navázána komoditní povinnost pro používání elektronických nástrojů NIPEZ, příp. komoditní povinnost dalších opatření v oblasti zadávání VZ (např. centralizované zadávání) Cílem veřejné zakázky je PLNĚ FUNKČNÍ JEDNOTNÝ SYSTÉM KLASIFIKACE KOMODIT V ČR, který splňuje všechny požadavky uvedené ve schématu. Tato veřejná zakázka navazuje na následující již realizované práce v oblasti kategorizace a standardizace: Úvodní analýzu v oblasti kategorizace a standardizace s názvem Zpracování kategorizace a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště Vytvoření číselníku NIPEZ, který je navázán na klasifikaci CPV a pokrývá celý komoditní rozsah používaný na trhu VZ v ČR. Soustava číselník NIPEZ + klasifikace CPV je dále označována jen jako číselník NIPEZ. Identifikování chyb v klasifikaci CPV a vytvoření metodického pokynu, který dává uživatelům metodický návod k správnému používání CPV kódů. Stanovení komoditní povinnosti pro e-tržiště pomocí číselníku NIPEZ Tato veřejná zakázka je financována z finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pomocí projektu s reg. č. CZ.1.06/1.1.00/ a názvem Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). 5

6 4.2. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace následujících aktivit, které povedou k cílovému stavu definovanému ve východiscích k této VZ: 1. Vytvoření a implementace koncepce správy číselníku NIPEZ Vytvoření koncepce správy číselníku NIPEZ, ve které budou vymezeny konkrétní postupy správce (MMR) související se správou číselníku a nároky na lidské a finanční zdroje na jeho provoz. Důvody pro správu číselníku jsou následující: Zajištění aktuálnosti číselníku Vyhodnocování, příp. úprava navržených komoditních kategorií Správa číselníku zahrnuje zejména realizaci následujících aktivit: Zpracování a aktualizování metodik a doporučení k používání číselníku Zabezpečení aktuálnosti číselníku a uveřejňování aktuálních verzí Poskytování metodického poradenství při definici předmětu VZ s využitím číselníku Zajištění podpory při implementaci číselníku na vlastní klasifikace jednotlivými zadavateli či dodavateli. Vytvořená koncepce provozu číselníku bude splňovat následující požadavky: bude vycházet z příkladů dobré práce identifikovaných v Analýze příčin plýtvání veřejnými prostředky pří zadávání veřejných zakázek a faktorů způsobujících rozpor zadávání veřejných zakázek s principy 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost). bude vycházet z již provedených prací MMR v oblasti kategorizace a standardizace, zejména z výstupů analýzy Zpracování kategorizace a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště bude obsahovat návrh organizačního, personálního a legislativního zajištění provozu číselníku v prostředí MMR (vč. případného návrhu změn interních předpisů MMR) bude obsahovat podrobné požadavky na finanční zdroje nezbytné pro řádné zajištění činností správy číselníku bude obsahovat koncepční návrh informační podpory pro realizaci správy číselníku. Informační podpory musí rovněž umožňovat efektivní způsob uveřejňování číselníku. bude sestavena s ohledem na možné rozvojové aktivity číselníku NIPEZ (zejména vytvoření a implementaci pravidel standardizace předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ a stanovování komoditní povinnosti pro opatření v oblasti zadávání VZ, např. komoditní povinnost pro centralizované zadávání) Součástí aktivity je i implementace vytvořené koncepce do prostředí MMR, jejímž výstupem bude upravený organizační řád MMR a další potřebné legislativní předpisy a dokumenty a implementovaná, otestovaná a pilotně ověřená informační podpora naplněná aktuálními daty. 6

7 2. Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ včetně parametrů pro popis funkčních vlastností komodity Účelem aktivity je zajištění standardizace popisu předmětu veřejných zakázek tak, aby došlo k následujícím efektům: zprůhlednění veřejných zakázek a zrychlení komunikace v rámci zadávacího procesu (dodavateli bude jasné, co poptává zadavatel, centrálnímu zadavateli bude jasné, co poptává pověřující zadavatel a veřejnosti bude zřejmé, za co jsou vynakládány veřejné výdaje) možnost provádět pokročilé výdajové analýzy s cílem vymezit zadávací strategie ke komoditním kategoriím a stanovit příslušnou komoditní povinnost (dobrovolnost) ve vztahu k nástrojům NIPEZ, centralizovanému zadávání apod. možnost statistického vyhodnocování trhu VZ z komoditního aspektu a možnost sledovat vývoj cenové hladiny (předmět VZ bude stejně popsán v rámci různých zadávacích řízení a bude tak možné srovnávat zadavatele navzájem a v čase dle dosažených cen v zadávacích řízeních). V rámci aktivity bude vytvořena a implementována metodika a nástroje pro standardizaci předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ, která budou obsahovat: Pravidla jak definovat předmět veřejné zakázky v rámci dané komoditní kategorie vč. nástroje k jejímu definování - pokud bude např. v pravidlech stanoven povinný parametrický popis funkčních vlastností výrobku, budou součástí výstupu definované obvyklé funkční vlastnosti výrobků v dané komoditní kategorii, viz následující příklady. Parametrický popis funkčních vlastností komoditní položky Xerografický papír Parametr Ukázková hodnota parametru 01 Ukázková hodnota parametru 02 Rozměr A4 A4 Gramáž 80g 60g Jakostní označení A A Barva Bílý bílý Materiál bezdřevý bezdřevý Měrná jednotka Karton (5x500 listů) Karton (5x500 listů) Parametrický popis funkčních vlastností komoditní položky Tiskárny a kresliče Parametr Ukázková hodnota parametru 01 Ukázková hodnota parametru 02 Velikost tiskárny stolní samostatně stojící Technologie tisku (laser/inkoust/jiná): inkoust laser Formát tiskárny (A3/A4): A4 A3 Minimální rozlišení tiskárny v (v DPI): Oboustranný tisk (ANO/NE): NE ANO Barevný tisk (ANO/NE): ANO ANO Ethernetové rozhraní (ANO/NE): ANO ANO Rychlost tisku formátu A4 ČB (počet str. za min.):

8 Ke každé komoditní kategorii bude obvykle zpracována samostatná sada parametrů. Tato sada parametrů bude zakomponována do číselníku NIPEZ a vytvořené informační podpory. U každého parametru bude rovněž uvedeno, zda je vhodné ho použít jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek. Plán implementace pravidel do veškerých elektronických nástrojů vytvořených v rámci NIPEZ a dalších oblastí metodicky řízených ze strany MMR Koncepce správy vytvořených pravidel a nástrojů k definici předmětů VZ a způsob její implementace do prostředí MMR Návrh změn v technických specifikacích pro elektronické nástroje NIPEZ Případný návrh legislativních změn Jednotlivé dílčí výstupy, které vedou k plně funkčnímu jednotnému systému klasifikace komodit v ČR a které budou vytvořeny v rámci výše uvedených aktivity, jsou uvedeny v následující tabulce. U každého z výstupů je uvedena i charakteristika očekávané součinnosti zadavatele a předpokládané datum odevzdání výstupu zadavateli. 8

9 Hlavní cíl veřejné zakázky Plně funkční jednotný systém klasifikace komodit v ČR, který splňuje následující požadavky Je efektivně spravován a pravidelně aktualizován Je pravidelně aktualizován a odpovídá současné nabídce komodit na trhu. Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR Dílčí výstupy veřejné zakázky, které vedou k naplnění hlavního cíle VZ Koncepce správy číselníku NIPEZ ve formátu běžného textového editoru, která splňuje veškeré výše uvedené požadavky (tj. obsahuje i koncepční návrh informační podpory) Informační podpora správy číselníku NIPEZ vytvořená dle koncepčního návrhu, implementovaná a pilotně odzkoušená. Upravený organizační řád MMR a další potřebné interní předpisy související s implementací koncepce správy číselníku NIPEZ Aktivita, v rámci níž bude výstup vytvořen Vytvoření a implementace koncepce správy číselníku NIPEZ Charakteristika součinnosti zadavatele Zadavatel bude s dodavatelem spolupracovat při vydefinování organizačního a legislativního modelu správy číselníku NIPEZ a předá dodavateli veškeré dokumenty, které je nutné upravit v souvislosti s implementací koncepce správy číselníku NIPEZ Požadovaný termín odevzdání výstupu Září 2011 Je naimplementován ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů Upravené technické specifikace k elektronickým nástrojům v rámci NIPEZ Zadavatel poskytne dodavateli aktuální verze technických specifikací k elektronickým nástrojům v rámci NIPEZ Červen 2012 Obsahuje metodiku a nástroje pro popisování předmětu veřejných zakázek, což pro standardizovatelné komodity znamená, že jsou na klasifikaci komodit navázány parametry popisující funkční vlastnosti komodity. Metodika a nástroje pro nadefinování předmětu veřejné zakázky v rámci dané komoditní kategorie. Výstupem budou i konkrétní nástroje k jejímu nadefinování (tj. např. parametry popisující funkční vlastnosti komodity). Výstup bude ve formátu běžného textového a tabulkového editoru. Naplněná informační podpora číselníku NIPEZ -navázání vytvořené metodiky a nástrojů na číselník NIPEZ a následné naplnění aplikace/aplikací, které tvoří informační podporu správy číselníku NIPEZ Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ včetně parametrů pro popis funkčních vlastností komodity Zadavatel předpokládá vytváření metodiky a nástrojů pro nadefinování předmětu veřejné zakázky ve standardizačních týmech specializovaných na určité komoditní kategorie. Pracovníci zadavatele budou členy jednotlivých standardizačních týmů. Prosinec

10 4.3. Klasifikace a předpokládaná hodnota VZ Klasifikace veřejné zakázky: CPV: Systémové a podpůrné služby Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená dle 15 odst. 1 a 14 odst. 1 písm. a) je Kč bez DPH. 5. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 5.1. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je: Česká republika, zejména sídlo zadavatele. 6. Kvalifikace dodavatelů 6.1. Splnění kvalifikace Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 odst. 1 písm. a) a b) zákona d) technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Vybraný uchazeč je však povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace zadavateli před uzavřením smlouvy. 10

11 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační kritéria stanovená v 53 odst. 1 zákona splňuje ten dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 11

12 osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele, l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením dle 53 odst. 2 zákona a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec písm. f)], c) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení [odstavec písm. h)], d) čestného prohlášení [odstavec písm. c) až e), g), j) až l)] Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 12

13 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: dle 55 odst. 1 písm. a) Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 2 mil. Kč. dle 55 odst. 1 písm. b) a) Údaj o celkovém obratu dodavatele za poslední 3 účetní období ve výši min. 6 mil. Kč, přičemž rozsah plnění v každém účetním období musí být min. 1 mil. Kč. b) Údaj o celkovém obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období ve výši min. 3 mil. Kč, přičemž rozsah plnění v každém účetním období musí být min. 500 tis. Kč. Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle tohoto odstavce předložením čestného prohlášení o výši dosaženého obratu Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ zákona prokáže dodavatel: a) splněním kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, tedy předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznam musí být: 1) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň takto: 13

14 Dodavatel předloží seznam nejméně 5 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou službu se považuje: Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 10 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem bylo vytvoření a následné zavedení jednotného systému klasifikace komodit nebo jednotného nákupního systému ve spojení s klasifikací a katalogizací komodit a to v resortu ústředního orgánu státní správy, samosprávy nebo v privátním sektoru přičemž součástí zakázky byly následující aktivity: o Vytvoření a zavedení koncepce správy jednotného systému klasifikace komodit o Vytvoření a implementace softwarového nástroje na podporu správy jednotného systému klasifikace komodit o Metodické poradenství při tvorbě a udržování číselníku či klasifikace nakupovaných komodit a pravidel pro popisování těchto komodit Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 5 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem bylo vytvoření softwarového nástroje pro katalogizaci komodit, přičemž tento nástroj umožňoval třídění pomocí alespoň jedné z komoditních klasifikací vhodných pro katalogizaci standardně používaných na jednotném trhu Evropské unie (např. UNSPSC či jiné srovnatelné) 1 lokalizované do českého jazyka. Zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH a jejímž předmětem byla komoditní analýza v organizaci zadavatele dle 2. ZVZ a zároveň návrh koncepce elektronizace zadávání veřejných zakázek nebo návrh elektronizace nákupu v organizaci zadavatele dle 2. ZVZ či v privátním sektoru u firem s minimálním ročním obratem 50 mil. Kč. Dodavatel musí doložit významné služby ze všech výše uvedených kategorií. Poskytnutí výše uvedených odborných služeb musí činit alespoň 80 % z celkového objemu významné služby. Procento, které poskytnutí odborných služeb činilo, bude uvedeno v osvědčení nebo ho uchazeč přiloží k osvědčení formou čestného prohlášení. Uchazeči uvedou rovněž kontaktní údaje osoby zákazníka, u které je možno uvedené skutečnosti ověřit, neboť zadavatel bude v případě pochybností reference uchazečů ověřovat. b) splněním kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ, tedy předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele. Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň takto: Dodavatel předloží seznam alespoň 5 odborných pracovníků pro oblast kategorizace a standardizace komodit, z nichž každý bude disponovat prokazatelnou zkušeností s realizací alespoň jedné zakázky z uvedeného seznamu významných služeb. 1 V této souvislosti upozorňujeme, že klasifikace CPV (daná schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV) nebude považována za klasifikaci vhodnou pro katalogizaci a to v souladu se závěry studie Evropské komise IDABC e-invoicing and e-ordering project for public procurement. Závěry této studie, která je dostupná na stránkách projektové iniciativy Evropské komise IDABC (ec.europa.eu/idabc), budou klíčové pro posuzování vhodnosti klasifikace pro katalogizaci komodit. 14

15 Ve vztahu ke každému odbornému pracovníkovi předloží dodavatel: profesní životopis o rozsahu max. 3 str. A4, ve kterém bude uvedeno minimálně: o jméno, příjmení a titul, o charakteristika řídící / odborné úlohy v týmu, o zkušenosti/praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v týmu v souladu s požadavky na členy expertního týmu uvedenými v předchozích bodech, o jazykové schopnosti, o další údaje podstatné pro plnění svěřené úlohy; čestné prohlášení podepsané dodavatelem nebo příslušným odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v profesních životopisech. Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v seznamu významných služeb prověřit. 7. Zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena s DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena s DPH Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 8. Obchodní a platební podmínky Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 9. Subdodávky Zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek. V případě však, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. 15

16 10. Požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace Formální požadavky na zpracování nabídky a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. b) Nabídka bude podána v 1 originále a v 1 kopii. c) Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy ve znění, jež je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha. d) Nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v listinné podobě. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku. Originál musí být na titulní straně označen jako Originál. e) Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. f) Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. g) Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. h) Všechny listy nabídky musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování ostatních listů nabídky Požadavky na členění nabídky Nabídka uchazeče bude strukturována následujícím způsobem: 1. krycí list obsahující identifikační údaje o uchazeči podle 17 písm. d) ZVZ, identifikaci veřejné zakázky, nabídkovou cenu. 2. obsah nabídky; 3. doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle čl. 6 zadávací dokumentace; 4. podepsaný návrh smlouvy; 16

17 5. nabídková cena zpracovaná podle čl. 7. zadávací dokumentace; 6. podrobný postup plnění předmětu veřejné zakázky, včetně klíčových informačních vstupů, které budou podkladem pro plnění předmětu veřejné zakázky a podrobného popisu použitých komunikačních nástrojů vzhledem k jednotlivým cílovým skupinám informační kampaně 7. případné další dokumenty. 11. Způsob, doba a místo podání nabídek Uchazeči podají písemnou nabídku v zalepené obálce označené heslem ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY:, IČ uchazeče a slovy Neotvírat osobně nebo doporučeně poštou do podatelny na adresu zadavatele: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor veřejného investování, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ Lhůta pro podání nabídek končí dne v 16 hodin. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné odeslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ. Termín pro otevírání obálek v souladu s 71 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je stanoven na v 14:00 hod., zasedací místnost Odboru veřejného investování MMR, Na Příkopě 3, Praha 1, Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek..12. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka bude hodnocena podle níže uvedených dílčích kritérií. Dílčí kritérium Váha v procentech 1. Výše nabídkové ceny 55 % 2. Kvalita a komplexnost navrženého postupu 45 % K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 1 Výše nabídkové ceny : Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny s DPH. 17

18 K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 2 Kvalita navrženého postupu : K dílčímu hodnotícímu kritériu Kvalita navrženého postupu stanovil zadavatel následující subkritéria: navržený způsob zpracování předmětu VZ, logická provázanost navržených činností rozsah informačních vstupů návaznost na platnou legislativu ČR upravující zadávání veřejných zakázek a věcná správnost použité terminologie..70 %..20 %..10 % V rámci subkritéria a) bude lépe hodnocena nabídka, která z hlediska komplexnosti řešení předmětu VZ - bude obsahovat komplexní postup zpracování předmětu díla, který bude odpovídat požadovanému účelu předmětu veřejné zakázky včetně harmonogramu prací či požadavků na součinnost zadavatele. z hlediska oblasti řízení lidských a finančních zdrojů - přesněji prováže koncepci provozu číselníku s nároky na lidské a finanční zdroje. - bude obsahovat podrobnější a jednoznačná opatření, která budou minimalizovat negativní vliv pracovníků na provoz číselníku. Podrobnost zpracování návrhu struktury procesů v oblasti řízení lidských zdrojů vytvoření rolí jednotlivých pracovníků, stanovení požadavků na odbornou způsobilost pracovníka, provádění vzdělávacích aktivit. V rámci subkritéria b) bude lépe hodnocena nabídka, která z hlediska návaznosti na existující materiály - prokáže užší logickou provázanost s existujícími materiály týkající se oblasti kategorizace a standardizace komodit. V rámci tohoto kritéria nejde o vyčerpávající výčet dokumentů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek ale o nejrelevantnější uvedení dokumentů související s oblasti kategorizace a standardizace komodit a elektronickým zadáváním veřejných zakázek. - bude vycházet a začlení poznatky z materiálu Analýza příčin plýtvání veřejnými prostředky pří zadávání veřejných zakázek a faktorů způsobujících rozpor zadávání veřejných zakázek s principy 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost). V rámci subkritéria c) bude lépe hodnocena nabídka, která - bude lépe navázána na platnou legislativu ČR upravující zadávání veřejných zakázek a dokumenty související s účelem zpracování předmětu veřejné zakázky a bude používat věcně správnou terminologii v souladu s legislativou. 18

19 V rámci všech subritérií je komise povinna přihlédnout rovněž k poměru mezi cenou nabízeného řešení a rozsahem nabízených funkcionalit a jejich kvalitou. Metoda hodnocení: Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium výše nabídkové ceny získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce. Dílčí kritérium Kvalita a komplexnost navrženého postupu - hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v dílčím kritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení nabídek v daném kritériu se přepočítá s ohledem na váhu daného kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Bodová hodnocení, jež získaly nabídky v rámci dílčích kritérií, se upraví s ohledem na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel. 13. Poskytování dodatečných informací Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel v souladu s 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci tj. neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek MMR ( 19

20 14. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Prohlídka místa plnění nebude konána. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 15. Přílohy k zadávací dokumentaci Příloha č. 1: Závazný návrh smlouvy o dílo 20

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické

Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA INOVACI BEZDRÁTOVÉ A PÁTEŘNÍ SÍTĚ ZČU (v souladu s 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění) I. Identifikační

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více