Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které se bude konat dne I. doporučila návrh programu zastupitelstva, které se bude konat dne od hod. v sále hasičské zbrojnice ve Zličíně 2. Žádost City Plan o úpravu znění vyjádření MČ 2.I nesouhlasí s úpravou vyjádření MČ k oznámení záměru Břevnovská radiála stavba č dle návrhu City Plan s.r.o. 2.II. konstatovala, že trvá na svém původním stanovisku k uvedenému záměru 3. Pozemek parc.č. 708, k.ú. Zličín 3.I. projednala geodetické zaměření prostoru určeného pro nájem na parc.č. 708 k.ú. Zličín 3.II uložila odboru OPRI v rámci předávacího protokolu na část pozemku parc.č. 708 s INOS Zličín, a.s. řešit hranice pozemku pronájmem nebo novým oplocením 3.III. uložila odboru VSE zveřejnit na úřední desku ÚMČ záměr pronájmu části pozemku parc.č. 708 o výměře 918 m2 a části pozemku parc.č. 806/1 o výměře 31 m2, vše k.ú. Zličín 4. Výpověď nájmu nebytových prostor ( kosmetika, manikura, masaže ) v přízemí DPS pí. Renata Mojžíšová 4.I. vzala na vědomí výpověď pí Renaty Mojžíšové, týkající se smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí DPS, uzavřené s MČ Praha Zličín dne , ve lhůtě stanovené smlouvou, tj. 3 měsíce (nájem bude ukončen ke dni ) 4.II. rozhodla o záměru nebytové prostory v přízemí DPS místnost č. 122 o výměře 19,25 m2 a místnost č. 124 o poloviční výměře 1,32 m2 od nově pronajmout za účelem výkonu služeb přednostně pro obyvatele DPS, např. služeb kosmetických, manikury nebo masáží 4.III. uložila odboru VSE zveřejnit na úřední desku ÚMČ záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí DPS místnost č. 122 o výměře 19,25 m2 a místnost č. 124 o poloviční výměře 1,32 m2 za účelem výkonu služeb přednostně pro obyvatele DPS, např. služeb kosmetických, manikury nebo masáží, nejdříve od Privatizace - pokračování 5.A. Informace o smlouvách s D Z 1

2 5.B. ávrh Zásad pro prodej garáží v ul. Mladých 5.C. Volný byt 230/2 5.A.I. vzala na vědomí informaci o převzetí smluv s Družstvem Nástavby Zličín z OSM MHMP 5.B.I. souhlasila s předloženým zněním Zásad postupu pro prodej garáží v domech v ulici Mladých 5.B.II.doporučila předložit Zásady postupu pro prodej garáží v domech v ulici Mladých v této podobě zastupitelstvu 5.B.III. souhlasila s objednáním znaleckých posudků na garáže v domech v ulici Mladých 5.C.I. uložila komisi bytové, aby připravila návrh na pravidla pro prodej bytu 230/2 v ul. Mladých 5.C.II. uložila správě majetku, aby v bytě 230/2 v ulici Mladých provedla nezbytné úpravy a opravy 6. Řízení o odsouhlasení vlastnických hranic pozemku PK 52/1, k.ú. Zličín. 6.I. vzala na vědomí řízení o odsouhlasení vlastnických hranic pozemku PK 52/1, k.ú. Zličín 6.II pověřila J. Tluku, sdružení GNÓMON, zastupováním městské části při jednání o odsouhlasení vlastnických hranic pozemku PK 52/1, k.ú. Zličín 7. A. Zajištění dostatečné zimní údržby obce. 7.I. vzala na vědomí nutnost překročení počtu zásahů a finanční částky na zimní údržbu II. rozhodla o nutnosti pokračovat v zajišťování zimní údržby 7.III pověřila OPRI zajištěním odborné konzultace s odbornou firmou ve věci splnění podmínek ve vazbě na principy výběrového řízení 7.B. Zimní údržba autobusových zastávek 7.B I souhlasila s úklidem zastávek v navrhovaném rozsahu 7.B II konstatovala, že m.č. nebude provádět úklid zastávek Na Radosti, neboť zde úklid provádí TSK, a dále zastávek Strojírenská - směr Řepy, která je na pozemku Volta Real a.s., a Starý Zličín v obou směrech, které nejsou v majetku m.č. 8. Strategický plán rozvoje městské části. 8.I. vzala na vědomí informaci o setkání všech pracovních skupin a přípravě podkladů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje městské části 9. Připomínky městské části k návrhu nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hlavní město Praha pro období let

3 9.I. nemá připomínky k návrhu nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hlavní město Praha pro období let Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění dokumentace vlivů záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně. 10.I. nemá připomínky k dokumentaci vlivů záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, na životní prostředí 11. Informace o provozu městské hromadné dopravy na území MČ Praha Zličín a okolí 11.I. nesouhlasí návrhem na Úpravu autobusových linek PID Praha Zličín předloženým ROPID z těchto důvodů: 1. Návrh přepokládá přestupování občanů ze Zličína při cestě na Úřad MČ Praha 17, na Bílou Horu (přestup 2x), do obchodů Penny Market, kláštera sv.k.boromejského. Přestupování se týká též všech dětí, dojíždějících do škol v Řepích. 2. Návrh přepokládá úplné zrušení ranních spojů v sobotu a neděli, což znemožní dopravování cestujících ze starého Zličína a Řep na metro, tramvaj či do kostela. 3. Prodloužení časových intervalů v žádném případě nelze označit jako 5ti%snížení výkonů, jak je deklarováno ROPID, uvedené řešení znamená zhoršení přepravy cestujících ze Zličína i sousedních Řep. Přitom Zličín zaznamenává rychlý nárůst počtu obyvatel v nové zástavbě, a to jak při ulici Na Radosti, tak na rozvojových plochách mezi Zličínem a Sobínem. Na kvalitu přepravy evidujeme již nyní několik stížností. Podle demografické studie poroste počet obyvatel Zličína i nadále, až na obyvatel. 4. Částečným řešením by bylo prodloužení linky 180 ze Sídliště Řepy do stanice Zličín. Podle sdělení ROPID není toto řešení možné z důvodu naplněné kapacity terminálu Zličín. Provoz autobusového terminálu Zličín provozuje TSK mimo jiné komerčně dálkovým a zájezdovým autobusům; neslouží tedy prioritně pro účely městské a příměstské hromadné dopravy. Hlavní město by mělo přehodnotit tento stav právě v této době, kdy hodlá optimalizovat provoz linek autobusů a umožnit užívání především pro PID. 5. Úpravy jsou ze strany ROPID zdůvodněny provedením přepravních průzkumů, jejichž vyhodnocení není k dispozici, a s odkazem na standardy kvality (60 cestujících v autobuse). Je otázkou, do jaké míry odpovídají tyto standardy nárokům cestujících v současné době; a zda je vůbec možné je z technického hlediska naplnit v příměstských autobusech. 6. Závěr: Navržené změny jsou nepřijatelné a nekoncepční; razantním způsobem zasáhnou do obsluhy území městskou hromadnou dopravou, jsou řešeny pod časovým tlakem a ve svém důsledku přispějí k nespokojenosti občanů. Do řešení není zapojeno účelné využívání terminálu Zličín. Návrh vede k navýšení dopravy osobními auty, nepreferuje využívání MHD. MČ Praha Zličín požaduje zachovat obslužnost MČ minimálně ve stávajícím rozsahu, naopak je třeba řešit navýšení spojů MHD ve směru ze Sobína k metru. 11.II. projednala výše uvedené stanovisko a doporučila předložit Návrh úprav autobusových linek PID Praha Zličín k projednání zastupitelstvu MČ 12. Granty na využití volného času dětí a mládeže v roce 2009 a pro rok I. projednala vyúčtování grantů poskytnutých na využití volného času dětí a mládeže v roce 2009 doporučení grantové komise nesnižovat v souvislosti s nedodržením termínů výši veřejné podpory příjemcům v roce II. rozhodla 3

4 o prominutí sankce u grantů č. 1/2009, 2/2009 a 3/2009 poskytnutých Základní škole a Mateřské škole, Nedašovská 328, Praha III. souhlasila s návrhem grantové komise na poskytnutí grantů na využití volného času dětí a mládeže v roce 2010 a doporučila předložit návrh na ZMČ 13. Možnost podání žádosti o dotaci z rezervy pro MČ 13.I. rozhodla o podání žádosti o dotaci z rezervy pro městské části vytvořené v kapitole 1016 schváleného rozpočtu hl.m.prahy na rok 2010 na investiční akci Základní škola u sportovního hřiště 14. ávrh rozpočtu MČ Praha Zličín I. projednala návrh rozpočtu MČ na rok II. souhlasila s návrhem rozpočtu MČ na rok 2010 s tím, že úhrn příjmů činí tis. Kč, úhrn výdajů činí ,6 tis. Kč a financování celkem 5 034,6 tis. Kč 14.III. souhlasila s převodem finančních prostředků příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Nedašovská 328 na základě schváleného rozpočtu v částce tis. Kč 14.IV. projednala návrh k pověření rady ke schvalování rozpočtových opatření v r takto: a) v příjmové části změny v rámci třídy 1 a změny v rámci třídy 2, tak že bude dodržen objem celkových daňových příjmů a objem celkových nedaňových příjmů rozpočtu 2010 b) ve výdajové části změny v rámci kapitol u běžných výdajů, tak že bude dodržen objem celkových běžných výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu V. uložila odboru VSE zveřejnit návrh rozpočtu po zákonnou dobu na úřední desku 15. Cena vodného 15.I. schválila cenu vodného, která činí pro rok 2010 výši 25,51 Kč/m Dodatek č. 8 ke smlouvě MISYS 16.I. schválila Dodatek č. 8 ke smlouvě mezi MČ a GEPRO (MISYS) 16.II. pověřila Starostu podpisem dodatku č. 8 s GEPRO 17. ZŠ a MŠ Zličín - použití peněz z Fondu rozvoje a rezerv 17.I. nemá námitek k převodu finanční částky ve výši ,22 Kč zpět do fondu rozvoje a rezerv školy 18. Informace starosty Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice 4

5 Ve Zličíně: MUDr. Milostav Kalaš radní MČ. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ 5

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 6 prosinec 2013 Vánoční rozhovory 14. obecní bál Dětský karneval 1 kultura zprávy z radnice Kulturní tipy v okolí Klub Kaštan Bělohorská

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více