P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO , se sídlem Nad rybníkem 828, Praha 9 Dolní Počernice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice,"

Transkript

1 NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 14. května 2015 Č.j.: 2015 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/121/573 Počet stran: 12 P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále také jen správní orgán ) jako orgán dohledu příslušný v oblasti směnárenství podle 1 odst. 3, 44 odst. 1 písm. e) a 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a 17 odst. 1 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen zákon o směnárenské činnosti ), ve spojení s 24 odst. 4 téhož zákona, rozhodla podle 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) o správních deliktech společnosti FLER INVEST a.s., IČO , se sídlem Nad rybníkem 828, Praha 9 Dolní Počernice, takto: I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO , se sídlem Nad rybníkem 828, Praha 9 Dolní Počernice, i) ve dnech , , , a ve své provozovně na adrese Na Poříčí 1073/13, Praha 1, informovala o úplatě za provedení směnárenského obchodu tak, že na uveřejněném kurzovním lístku uvedla informaci Minimální poplatek při nákupu valut je 30, - Kč a maximální je 9%, ze které zájemce o provedení směnárenského obchodu nemohl seznat, kolik přesně v tomto intervalu bude úplata činit, tedy na kurzovním lístku neuváděla informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu určitým a srozumitelným způsobem, ii) iii) ve dnech , , , a ve své provozovně na adrese Na Poříčí 1073/13, Praha 1 uveřejnila kurzovní lístek, který obsahoval údaj Nákup/Buy a Prodej/Sell, aniž by z této informace bylo zřejmé, zda se jedná o nákup a prodej cizí měny z pohledu provozovatele směnárenské činnosti nebo zda se jedná o nákup a prodej cizí měny z pohledu klienta, tedy na kurzovním lístku neuváděla informace o směnných kurzech (o směru směnárenského obchodu) určitým a srozumitelným způsobem, ve dnech , a ve své provozovně na adrese Na Poříčí 1073/13, Praha 1, nesdělila zájemcům o provedení směnárenského obchodu informace v textové podobě v českém a anglickém jazyce o provozovateli, o směnárenském obchodě a o dalších právech zájemce, iv) dne ve své provozovně na adrese Na Poříčí 1073/13, Praha 1, vydala při kontrolní směně doklad o provedení směnárenského obchodu až na žádost kontrolních pracovníků a dne v téže provozovně nevydala při kontrolní směně doklad o provedení směnárenského obchodu vůbec, tedy

2 nevydala bez zbytečného odkladu tomu, s kým provedla směnárenský obchod, doklad o provedení směnárenského obchodu podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele, t e d y p o r u š i l a ad i) povinnost podle 11 odst. 2 písm. e) a odst. 3 zákona o směnárenské činnosti, ad ii) povinnost podle 11 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona o směnárenské činnosti, ad iii) povinnost podle 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, ad iv) povinnost podle 14 zákona o směnárenské činnosti, č í m ž s e d o p u s t i l a ad i) správního deliktu provozovatele podle 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti, ad ii) správního deliktu provozovatele podle 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti, ad iii) správního deliktu provozovatele podle 22 odst. 1 písm. g) zákona o směnárenské činnosti, ad iv) správního deliktu provozovatele podle 22 odst. 1 písm. h) zákona o směnárenské činnosti, z a c o ž s e j í u k l á d á podle ustanovení 22 odst. 2 písm. a) zákona o směnárenské činnosti pokuta ve výši Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol II. Společnosti FLER INVEST a.s., IČO , se sídlem Nad rybníkem 828, Praha 9 Dolní Počernice se podle 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Náhrada nákladů řízení je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet České národní banky vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol A. Identifikace účastníka řízení O D Ů V O D N Ě N Í 1. Společnost FLER INVEST a.s., IČO , se sídlem Nad rybníkem 828, Praha 9 Dolní Počernice (dále jen účastník řízení ), byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13271, dne

3 Dle výpisu z obchodního rejstříku měl účastník řízení ke dni vydání tohoto příkazu zapsán jako předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor a směnárenskou činnost. 2. Účastník řízení je držitelem Osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti, č.j. 2011/5552/761 vydaného Českou národní bankou dne Účastník řízení se tak považuje za směnárníka ve smyslu přechodného ustanovení uvedeného v 27 bod 1. zákona o směnárenské činnosti. Současně je účastník řízení, jako osoba oprávněná provozovat směnárenskou činnost, ve smyslu zákona o směnárenské činnosti provozovatelem ( 4 a 10 odst. 2). 3. Účastník řízení měl ke dni vydání tohoto příkazu Českou národní bankou evidovanou provozovnu k výkonu směnárenské činnosti na adrese Na Poříčí 1073/13, Praha 1 (dále jen provozovna ). B. Průběh správního řízení 4. Ve dnech , a provedli kontrolní pracovníci správního orgánu celkem 3 kontrolní směny v provozovně účastníka řízení a dne provedli kontrolní obhlídku provozovny účastníka řízení. Z provedených kontrolních směn byly vypracovány úřední záznamy, které jsou nedílnou součástí správního spisu Sp/2015/121/ Správní orgán skutková zjištění v rámci kontrolních směn vyhodnotil a rozhodl se vydat příkaz podle 150 správního řádu. 5. Správní orgán konstatuje, že příkaz byl vydán včas a nedošlo k prekluzi odpovědnosti za skutky uvedené ve výroku tohoto příkazu. Podle ustanovení 24 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Pro pokračující správní delikty platí, že prekluzívní lhůta počíná běžet okamžikem, kdy je spáchán poslední dílčí útok tvořící pokračování ve správním deliktu. Ve všech případech se jedná o pokračování ve správních deliktech, když v případě správních deliktů ad i) až ad iii) byl poslední dílčí útok spáchán dne (informace o úplatě a směru směnárenského obchodu uvedeny na kurzovním lístku neurčitě a nesrozumitelně, nesdělení předsmluvních informací v textové podobě) a v případě deliktu ad iv) byl poslední dílčí útok spáchán dne (nevydání dokladu o provedení směny). Nemohlo tedy dojít ke zmeškání roční subjektivní lhůty pro zahájení řízení u žádného z uvedených skutků. C. Skutková zjištění, právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu Kontrolní směny a kontrolní obhlídka 6. Průběh kontrolní směny ze dne : Kontrolující požádali v anglickém jazyce obsluhu směnárny o směnu 50 EUR na CZK. Pracovník směnárny na kalkulačce vypočítal částku CZK a ukázal ji kontrolujícím. Kontrolující následně vložil hotovost ve výši 50 EUR do propusti směnárenského pracoviště. Obsluha směnárny převzala hotovost a obratem vydala kontrolujícím CZK. Vyplacená částka 1 spis Sp/2015/121/573 přílohy, č.l

4 odpovídala nákupnímu kurzu EUR ve výši 27,80 CZK. Obsluha směnárny účtovala za tento obchod kontrolujícím úplatu ve výši 5 % (69,50 CZK). S ohledem na to, že obsluha směnárny po předání směňované hotovosti nejevila úmysl vydat doklad o provedeném směnárenském obchodu, byla k tomu kontrolujícími vyzvána. Následně předložený doklad odpovídal provedenému směnárenskému obchodu. 7. Průběh kontrolní směny ze dne : Kontrolující požádali v anglickém jazyce obsluhu směnárny o směnu 40 EUR a vložili hotovost do propusti směnárenského pracoviště. Obsluha směnárny beze slov převzala hotovost a obratem vydala kontrolujícím hotovost ve výši CZK. Vyplacená částka odpovídala nákupnímu kurzu EUR ve výši 27,50 CZK. Kontrolujícím byla účtována úplata za provedení směnárenského obchodu ve výši 7 %. 8. Průběh kontrolní směny ze dne : Kontrolující požádali v anglickém jazyce obsluhu směnárny o směnu 40 EUR a vložili hotovost do propusti směnárenského pracoviště. Obsluha směnárny beze slov převzala hotovost a obratem vydala kontrolujícím hotovost ve výši CZK a doklad o provedení směnárenského obchodu. Vyplacená částka odpovídala nákupnímu kurzu EUR ve výši 27,40 CZK uvedenému na kurzovním lístku ze dne Při tomto směnárenském obchodu byla kontrolujícím účtována úplata ve výši 7 %. 9. Dne provedl správní orgán obhlídku provozovny účastníka řízení, v rámci které byla pořízena fotodokumentace kurzovního lístku účastníka řízení 2. (i) Informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu Skutková zjištění 10. V rámci kontrolních směn provedených ve dnech , , a kontrolní obhlídky provedené dne v provozovně účastníka řízení kontrolní pracovníci správního orgánu zjistili, že kurzovní lístek obsahoval informaci o úplatě za provedení směnárenského obchodu ve znění: Minimální poplatek při nákupu valut je 30,- Kč a maximální je 9 %., viz foto č. 1: (foto č. 1) 2 spis Sp/2015/121/573 přílohy, č.l. 23 4

5 11. Z pořízené fotodokumentace dále vyplývá, že na kurzovní tabuli účastník řízení uvádí špatnou adresu svého sídla, když ode dne je sídlo účastníka řízení na adrese Nad rybníkem 828, Praha 9 Dolní Počernice a nikoliv Novákových 1817/30a, Praha 8, viz foto č Dne obdržel správní orgán stížnost 3 paní. (dále také jen stěžovatelka ) na postup účastníka řízení ohledně zúčtování poplatku za provedenou směnu ve výši 9 %. Stěžovatelka ve své stížnosti uvedla, že dne ve 13:30 hod. v provozovně účastníka řízení požádala o výměnu 400 EUR na CZK, přičemž obsluha směnárny vypočítala částku k výplatě, ale neupozornila stěžovatelku na výši poplatku za provedenou transakci. Po obdržení odpočtu o výměně valut stěžovatelka namítla, že nebyla o výši účtovaného poplatku ve výši 9 % (982 Kč) obsluhou směnárny informována a požádala obsluhu směnárny o vrácení peněz. Ta však její žádost o vrácení směňované částky zamítla. Stěžovatelka ve stížnosti dále uvedla, že informaci o výši poplatku uvedené na kurzovním lístku považuje za zavádějící, když nevěděla, jaký konkrétní poplatek zaplatí. Stěžovatelka kromě stížnosti předložila správnímu orgánu odpočet o výměně valut ze dne a fotodokumentaci kurzovního lístku z tohoto dne (na kurzovním lístku je však uvedeno datum ). Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 13. Podle 11 odst. 2 písm. e) zákona o směnárenské činnosti kurzovní lístek obsahuje informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu. Ustanovení 11 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že údaje na kurzovním lístku se uvádějí v přiměřené velikosti určitým a srozumitelným způsobem. 14. Ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 11 neuveřejní kurzovní lístek. 15. Z informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu ve znění: Minimální poplatek při nákupu valut je 30,- Kč a maximální je 9 %, neplyne, kolik přesně v tomto daném intervalu bude úplata činit. Zájemci o provedení směnárenského obchodu tak není určitě a srozumitelně sděleno, jaká bude konkrétní výše úplaty za směnárenský obchod, což se také potvrdilo provedením kontrolních směn a vyplývá to také z obdržené stížnosti, když při kontrolní směně dne byl kontrolním pracovníkům účtován poplatek ve výši 5 %, při kontrolních směnách ve dnech a byl kontrolním pracovníkům účtován poplatek 7 % a stěžovatelce byl dne účtován poplatek ve výši 9 % ze směňované částky. Z uvedeného vyplývá, že účastník řízení uplatňuje poplatek za provedení směnárenského obchodu různě, přičemž před provedením transakce není zřejmé, kolik bude poplatek za provedení transakce přesně činit. 16. Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že ve dnech , , , a neuváděl na kurzovním lístku informace o výši poplatku určitým a srozumitelným způsobem, porušil ustanovení 11 odst. 3 ve spojení s 11 odst. 2 písm. e) zákona o směnárenské činnosti a dopustil se tak správního deliktu podle ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti. 3 spis Sp/2015/121/573 přílohy, č.l

6 17. Správní delikt spáchal účastník řízení formou pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá dílčí protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. Úprava pokračování ve správním deliktu není v předpisech správního práva výslovně upravena, ale lze ji odvozovat analogicky z trestního práva. Okolnost, že účastník řízení pokračoval ve správním deliktu, zvyšuje závažnost tohoto správního deliktu. (ii) Označení směru směnárenského obchodu na kurzovním lístku Skutková zjištění 18. V rámci kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovně účastníka a v rámci kontrolní obhlídky dne řízení kontrolní pracovníci správního orgánu zjistili, že směnné kurzy jednotlivých měn uvedené na kurzovním lístku (pozn. na kurzovním lístku uveřejněném dne nebylo uvedeno datum a na kurzovním lístku uveřejněném dne bylo uvedeno datum ) byly označeny: Nákup/Buy a Prodej/Sell, viz foto č. 2: Foto č Informování klientů o směru směny výše uvedeným způsobem vyplývá též z fotografie pořízené klientkou dne (pozn. na kurzovním lístku je uvedeno datum , avšak odpočet předložený stěžovatelkou je ze dne ). 6

7 Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 20. Podle 11 odst. 2 písm. d) zákona o směnárenské činnosti kurzovní lístek obsahuje informace o směnných kurzech, jimiž je prováděn přepočet mezi těmito měnami a které jsou pro zájemce o provedení směnárenského obchodu nejméně výhodné. Ustanovení 11 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že údaje na kurzovním lístku se uvádějí v přiměřené velikosti určitým a srozumitelným způsobem. 21. Ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 11 neuveřejní kurzovní lístek. 22. Označení směru směnárenského obchodu Nákup/Buy a Prodej/Sell není pro klienta srozumitelné, neboť klientovi není jednoznačně sděleno, zda se jedná o nákup či prodej z pozice provozovatele směnárenské činnosti či naopak z pozice klienta. Proto je nutné toto klientovi vyjasnit a označení směrů směny formulovat např. Nakupujeme/Prodáváme a We Buy/We Sell, viz také výklad ustanovení 11 zákona o směnárenské činnosti obsažený v materiálu K zákonu o směnárenské činnosti 4. Označení směru obchodu (pozice prodejce a kupujícího) je ze své podstaty nezbytnou složkou informace o směnných kurzech, jimiž je prováděn přepočet mezi měnami. 23. Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že ve dnech , , , a neuváděl na kurzovním lístku informace o směnném kurzu (směru směnárenského obchodu) určitým a srozumitelným způsobem, porušil ustanovení 11 odst. 3 ve spojení s 11 odst. 2 písm. d) zákona o směnárenské činnosti a dopustil se tak správního deliktu podle ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti. 24. Správní delikt spáchal účastník řízení formou pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá dílčí protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. (iii) Informace před provedením směnárenského obchodu Skutková zjištění 25. V rámci kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovně účastníka řízení bylo zjištěno, že kontrolním pracovníkům nebyly sděleny v textové podobě předsmluvní informace o provozovateli, o směnárenském obchodě a o dalších právech zájemce, viz popisy průběhů kontrolních směn uvedených výše. Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 26. Ustanovení 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel sdělí zájemci s dostatečným předstihem před uzavřením tohoto obchodu informace uvedené v odstavci 2. Tyto informace musí být zájemci sděleny v textové podobě, určitě a srozumitelně alespoň v českém a anglickém jazyce. Textová podoba je zachována, jsouli informace sděleny takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. 4 ČNB > Dohled a regulace > Legislativní základna > Směnárny > Metodické a výkladové materiály > FAQ k některým otázkám zákona o směnárenské činnosti: 7

8 27. Ustanovení 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že zájemci musí být v souladu s odstavcem 1 sděleny informace o a) provozovateli (obchodní firma, adresa sídla, adresa provozovny, kde směna probíhá a případně další kontaktní adresa a IČO), b) směnárenském obchodu (tj. uvedení měn, mezi kterými má směna proběhnout, směnný kurz, částka, kterou zájemce požaduje směnit, celková částka, kterou by zájemce dostal podle směnného kurzu v závislosti na složené směňované částce, případně poplatek za směnu a celková částka, kterou zájemce obdrží při zohlednění poplatku, datum a čas poskytnutí informace) a c) dalších právech zájemce (o právu podat stížnost orgánu dohledu nebo návrh orgánu pro mimosoudní řešení sporů a jejich kontaktní údaje). 28. Ustanovení 22 odst. 1 písm. g) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 13 odst. 1 nesdělí zájemci stanovené informace nebo nedodrží formu jejich sdělení. 29. Z provedených kontrolních směn vyplynulo, že ve dnech , a nebyly předsmluvní informace zákazníkům - kontrolním pracovníkům poskytnuty. Skutečnost, že účastník řízení předsmluvní informace klientům nevydává, dokládá také stížnost klientky, která uvedla, že výši protihodnoty včetně výše poplatku zjistila až na základě obdrženého odpočtu o výměně valut, z čehož lze usuzovat, že předsmluvní informace jí poskytnuta nebyla. 30. Správní orgán má na základě výše uvedených skutečností za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že ve dnech , a v rámci kontrolních směn nesdělil kontrolním pracovníkům před uzavřením obchodu informace ve smyslu 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti v textové podobě, porušil ustanovení 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti a dopustil se tak správního deliktu podle ustanovení 22 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. 31. Správní delikt spáchal účastník řízení formou pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá dílčí protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. (iv) Doklad o provedení směnárenského obchodu Skutková zjištění 32. Při kontrolní směně provedené dne v provozovně účastníka řízení účastník vydal doklad o provedení směnárenského obchodu teprve na vyžádání kontrolních pracovníků, v případě kontrolní směny provedené dne pak tento doklad nevydal vůbec. Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 33. Ustanovení 14 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel vydá bez zbytečného odkladu tomu, s kým provedl směnárenský obchod, doklad podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele. 34. Ustanovení 22 odst. 1 písm. h) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 14 nevydá doklad tomu, s kým provedl směnárenský ochod. 8

9 35. Povinností provozovatele je tedy vydat doklad automaticky, bez vyžádání toho, s nímž byl obchod proveden. Pokud jde o stanovenou lhůtu (bez zbytečného odkladu), je tato splněna, jestliže provozovatel vydá doklad o své vůli společně s vydávanou hotovostí nebo bezprostředně poté. 36. Z provedených kontrolních směn vyplynulo, že ve dnech a obsluha směnárenského pracoviště nevydala klientům bez zbytečného odkladu doklad podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele. V prvním případě byl tento doklad vydán až na vyžádání toho, s nímž byl obchod proveden, v druhém případě vůbec. Povinnost účastníka řízení vydat bez zbytečného odkladu doklad o provedení směnárenského obchodu tedy nebyla splněna. 37. Správní orgán má na základě výše uvedených skutečností za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že ve dnech a v rámci kontrolních směn nevydal klientům bez zbytečného odkladu doklad o provedení směnárenského obchodu, porušil ustanovení 14 zákona o směnárenské činnosti a dopustil se tak správního deliktu podle ustanovení 22 odst. 1 písm. h) zákona o směnárenské činnosti. 38. Správní delikt spáchal účastník řízení formou pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá dílčí protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. (v) Další skutečnosti 39. V rámci prošetření stížnosti správní orgán vyzval účastníka řízení k zaslání stanoviska a poskytnutí informací, a to výzvou ze dne , č.j. 2015/11728/CNB/170, která byla účastníku řízení doručena do datové schránky dne , když si ji účastník řízení z datové schránky vyzvedl dne Vzhledem k tomu, že účastník řízení na první výzvu správního orgánu nereagoval, zaslal správní orgán do datové schránky účastníka řízení opakovanou výzvu ze dne , č.j. 2015/23479/CNB/170, která byla do datové schránky účastníka řízení doručena fikcí dne Dále byl učiněn i další pokus o doručení výzvy a o komunikaci s účastníkem řízení zasláním doporučenou zásilkou na adresu sídla účastníka řízení uvedenou v obchodním rejstříku (Nad rybníkem 828, Praha 9). Zásilka, 2. opakovaná výzva k zaslání stanoviska ze dne , č.j. 2015/29174/CNB/170, nebyla účastníkem řízení převzata a byla navrácena správnímu orgánu jako nedoručitelná. Jako poslední pokus pro doručení výzvy zaslal správní orgán 2. opakovanou výzvu k zaslání stanoviska ze dne na kontaktní adresu účastníka řízení, jež je uvedena v registru dohlížených subjektů ČNB. I tato zásilka se však vrátila zpět z důvodu nedoručitelnosti. 40. Správní orgán vnímá velmi negativně jednání účastníka řízení, který je držitelem registrace ke směnárenské činnosti udělené Českou národní bankou. Účastník řízení není schopen plnit základní profesionální náležitosti své podnikatelské činnosti. Nerespektuje výzvy správního orgánu a vyhýbá se komunikaci se správním orgánem. Správní orgán tak nemůže prakticky vůbec dohlížet tento subjekt na finančním trhu. 9

10 D. Pokuta 41. Výchozím předpokladem pro uložení pokuty za správní delikt je skutečnost, že správní orgán prokázal, že došlo ke spáchání čtyř správních deliktů ze strany účastníka řízení. Odpovědnost za správní delikt je v případě zákona o směnárenské činnosti upravena v 24 odst. 1, který stanoví, že právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Dále správní orgán při určování výše pokuty přihlédne v souladu s ustanovením 24 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 42. K rozsahu porušení právních předpisů správní orgán konstatuje, že se v daném případě jedná o souběh správních deliktů, a to vícečinný souběh nestejnorodý. Správní orgán proto při stanovení výše sankce vycházel ze zásady absorpce, kdy jsou sbíhající se delikty postiženy pouze sankcí, která je zákonem stanovena za nejtěžší z nich. Podle typové závažnosti, vyjádřené horní hranicí sazby peněžité sankce, lze za správní delikty ad i) a ad ii) uložit pokutu do výše Kč a za správní delikty ad iii) a ad iv) lze uložit pokutu do výše Kč. Správní orgán však za nejzávažnější spáchaný delikt, za který bude účastníku řízení uložena pokuta, považuje delikt ad iii) spočívající v nesdělení předsmluvních informací zájemcům o provedení směnárenského obchodu v textové podobě. Tato závažnost je dána zejména tím, že uvedeným jednáním mohlo docházet k přímému poškozování klientů, a to provedením směnárenských transakcí, které by se za předpokladu řádného informování o výši vyplacené protihodnoty nemusely vůbec uskutečnit. 43. Správní orgán při úvaze o konkrétní výši sankce přihlížel v rámci zákonem stanoveného rozpětí též k tomu, že se účastník řízení při své činnosti dopustil dalších tří správních deliktů, přičemž tato skutečnost zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání a projevuje se přísnější sankcí. Správní delikty ad i), ad ii) a ad iv) považuje správní orgán ve srovnání s deliktem ad iii) za méně závažné, avšak nikoli bagatelní, když v případě deliktního jednání ad i) spočívajícího v informování o výši poplatku neurčitým a nesrozumitelným způsobem mohlo docházet, a v případě paní také došlo, k finančnímu poškozování klientů, když tito klienti by za předpokladu řádného informování o výši poplatku nemuseli směnárenskou transakci uskutečnit, což platí také pro deliktní jednání ad ii) spočívající v neurčitém informování o směru směny a v případě deliktního jednání ad iv) spočívajícího v nevydání dokladu po provedení transakce mohlo docházet k oslabování pozice klientů při případné pozdější reklamaci poskytnutých služeb. 44. Z hlediska způsobu spáchání správních deliktů se jedná v případě deliktů ad i) a ad ii) o jednání komisivní povahy, tedy o aktivní jednání, kterého se měl účastník řízení zdržet (neinformovat klienty o výši poplatku a směru směny neurčitým způsobem) a v případě deliktů ad iii) a ad iv) o jednání omisivní povahy, tedy nečinností nebo opomenutím v případech, kdy měl konat, tj. plnit určitou povinnost (neinformování zájemce o provedení směnárenského obchodu před uzavřením obchodu a nevydání dokladu o provedeném směnárenském obchodu). 45. Správní orgán dále také uvádí, jak již bylo výše konstatováno, že se jedná v případě všech správních deliktů o pokračování ve správních deliktech. Tato skutečnost zvyšuje 10

11 závažnost těchto správních deliktů a svědčí o tom, že porušení jednotlivých zákonných povinností nebylo dílem náhody či dílčího selhání. 46. Co se týče otázky zavinění, jedná se o delikty založené na objektivní odpovědnosti, a proto konkrétní zavinění není třeba zkoumat. 47. Pokud jde o účinek protiprávního jednání účastníka řízení, k naplnění skutkových podstat těchto správních deliktů dochází bez ohledu na skutečnost, zda v konkrétním případě dojde příslušným jednáním ke vzniku škody na majetku zákazníků či nikoli. Vznik škody, netvoří obligatorní znak skutkových podstat těchto správních deliktů. 48. K možné liberaci účastníka řízení dle 24 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti správní orgán uvádí, že správnímu orgánu nejsou známy žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by účastník řízení vyvinul úsilí směřující k zabránění porušení povinností stanovených mu zákonem. Naopak, účastník řízení se dopustil opakovaného protiprávního jednání, neboť za delikty ad i) a ad iii) mu byla v roce 2013 uložena pokuta ve výši Kč. 49. Pokud se týká skutečností svědčících ve prospěch účastníka jednání, tak správnímu orgánu nejsou žádné takové skutečnosti známy. 50. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a v souladu s kontinuitou rozhodovací sankční praxe České národní banky se správní orgán rozhodl uložit účastníku řízení pokutu Kč, tj. vyšší pokutu než pokutu, která byla účastníku řízení uložena v roce 2013, a to podle ustanovení 22 odst. 2 písm. a) zákona o směnárenské činnosti. Takto uložená pokuta odpovídá závažnosti protiprávního jednání účastníka řízení. Vzhledem k tomu, že správní orgán nemá k dispozici finanční výkazy účastníka řízení za předchozí dva roky, neboť účastník řízení je neuložil do sbírky listin rejstříkového soudu, jak mu to ukládá zákon, nemohl správní orgán při stanovování pokuty přihlédnout k jeho majetkovým poměrům. Správní orgán je však toho názoru, že pokutu ve stanovené výši nelze s ohledem na výše uvedené hodnotit jako zjevně nepřiměřenou jeho jednání. 51. Ustanovení 150 odst. 1 správního řádu umožňuje správnímu orgánu v řízení z moci úřední uložit povinnost formou písemného příkazu. Správní orgán přistoupil k vydání příkazu, neboť v tomto případě považuje skutkové zjištění za dostatečné. E. Náhrada nákladů řízení 52. Správní orgán svým rozhodnutím ze shora uvedených důvodů shledal, že účastník řízení svým jednáním porušil zákon o směnárenské činnosti. Účastník řízení tedy vyvolal správní řízení porušením své povinnosti. Ustanovení 79 odst. 5 správního řádu stanoví, že povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. 53. Prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, svým 6 odst. 1 stanovuje, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí Kč. Z uvedených 11

12 důvodů uložil správní orgán účastníku řízení k úhradě náklady řízení Sp/2015/121/573 ve výši Kč. P O U Č E N Í Proti tomuto příkazu lze podat odpor dle 150 odst. 3 správního řádu u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. otisk úředního razítka podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 12

P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a

P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. dubna 2015 Č.j.: 2015 / 41256 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/70/573 Počet stran: 10 Hotel Merkur s.r.o. IČO 254 14 593 Anenské

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost stanovenou jí v 38 odst. 3 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost stanovenou jí v 38 odst. 3 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. července 2015 Č.j.: 2015 / 79243 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/145/573 Počet stran: 9 Equa bank a.s. IČO 471 16 102 Karolinská

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

P Ř Í K A Z. z a c o ž s e j í u k l á d á

P Ř Í K A Z. z a c o ž s e j í u k l á d á NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. června 2015 Č.j.: 2015 / 65574 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/110/573 Počet stran: 8 TCS Taurus Service s.r.o. IČO 280 24 133 Plovární

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

235/PS/2013 N á l e z

235/PS/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.financniarbitr.cz Evidenční číslo: 5611/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

282/SU/2013 N á l e z

282/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/8845/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 6913/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 137/SU/2012

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

R O Z H O D N U T Í. 11 Kse 8/2009-99

R O Z H O D N U T Í. 11 Kse 8/2009-99 11 Kse 8/2009-99 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5105/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/9716/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz M A N U Á L Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Verze 10.0 Účinnost od 1. 04. 2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více