Rada města Usnesení č. 16/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Usnesení č. 16/10"

Transkript

1 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne Usnesení obsahuje: 9 stran, body č RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové výši Kč uhrazenou za pronajatý pozemek PK 44/1 v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic na základě nájemní smlouvy ze dne zodpovídá : OSVV, finanční 475) vyfakturovat sdružení dodavatelů projektu Čistá Berounka, etapa II, projekt C jednorázovou částku za zřízení webových stránek projektu Čistá Berounka, etapa II, projekt C na webových stránkách města Blovice ve výši Kč bez DPH zodpovídá : ekonom č.j / ) nabídku projektových prací p. Jaroslava Krpejše, projekce ekologických staveb na vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na zakázku : Vodovod Blovice lokalita Hájek za cenu Kč + DPH a polohopisné a výškopisné zaměření vypracované firmou Geoplán Plzeň s.r.o. za cenu Kč + DPH zodpovídá : ekonom č.j / ) nabídku projektových prací p. Jaroslava Krpejše, projekce ekologických staveb na vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na zakázku : Vodovod Blovice lokalita Bohušov za cenu Kč + DPH a polohopisné a výškopisné zaměření vypracované firmou Geoplán Plzeň s.r.o. za cenu Kč + DPH zodpovídá : ekonom č.j / ) sjednání havarijního pojištění hasičského vozidla zn. Mercedes Benz ve vlastnictví města Blovice s účinností od u Hasičské vzájemné pojišťovny za cenu Kč/rok zodpovídá : ekonom č.j /2010

2 479) uzavření kupní smlouvy mezi kupujícími manž. L. a S. J., Komorno a prodávajícím městem Blovice na pozemek KN parc. č. 159 o výměře cca 233 m 2 v obci Blovice, k.ú. Komorno za cenu 30 Kč/m 2 + související poplatky, vše dle geometrického plánu č /2010 č.j / ) ukončení nájemní smlouvy ze dne mezi městem Blovice (nájemce) a Tělocvičnou jednotou Sokol Blovice (pronajímatel) na pozemek dle GP 957/2001 parc. č. st. 1547/1 v obci a k.ú. Blovice č.j / ) ukončení nájemní smlouvy ze dne mezi městem Blovice (nájemce) a Tělocvičnou jednotou Sokol Blovice (pronajímatel) na pozemky parc. č. st. 1286, parc. č. 206/1 a parc. č. 206/22 v obci a k.ú. Blovice č.j / ) záměr podání nabídky na bezúplatný převod městských pozemků o celkové výměře m 2 pod komunikacemi III. třídy do majetku Plzeňského kraje dle předloženého návrhu č.j / ) uzavření a znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Blovice pí Z. H., Blovice na budoucí koupi části pozemku PK parc. č. st. 334 v obci a k.ú. Blovice, dotčeného plánovaným chodníkem v rámci rekonstrukce Husovy ul. č.j / ) uzavření a znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Blovice a pí M. T., Blovice na budoucí koupi části pozemku PK parc. č. st. 269 v obci a k.ú. Blovice dotčeného plánovaným chodníkem v rámci rekonstrukce Husovy ul. č.j / ) uzavření a znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Blovice a pí A. K., Šťáhlavy a p. J. V. Šťáhlavy na budoucí koupi části pozemku PK parc. č. st. 310 v obci a k.ú. Blovice dotčeného plánovaným chodníkem v rámci rekonstrukce Husovy ul. č.j /2010

3 486) uzavření a znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Blovice a Českými drahami a.s., IČ v rámci investiční akce rekonstrukce Husovy ul. č.j / ) investiční akci Silnice III/17711 Blovice-Struhaře- rekonstrukce investora Krajské správy a údržby silnic PK č.j / ) uzavření a znění Smlouvy o zřízení věcných břemen pro pozemky KN parc. č. 292/1, 292/23 a 292/70 v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic mezi městem Blovice a spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s. č.j / ) schvaluje výpověď Mandátní smlouvy o zajištění správy domů, bytů a nebytových prostor mezi městem Blovice a firmou Tebyt - BTZ s.r.o. uzavřené dne ve znění pozdějších dodatků zodpovídá : starosta 490) investiční akci Hladoměř, chaty DTS, knn investora ČEZ Distribuce, a.s. a v rámci dané akce souhlasí se vstupem na pozemky PK parc. č. 581 v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic a KN parc. č. 790/6 a 923 v obci Blovice, k.ú. Vlčice dle předloženého nákresu č.j / ) investiční akci Blovice, Setecká č.p. 534-NN investora ČEZ distribuce, a.s. dle předloženého nákresu č.j / ) uzavření a znění Smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky PK 1344/3, 1348, 1400, 1398/5, 1492, 1503 díl 1 a KN 1393/4, 1344/3 vše v obci a k.ú. Blovice mezi městem Blovice a spol. RWE GasNet s.r.o. č.j / ) uzavření nájemní smlouvy s pí R. B., Plzeň na pozemky PK parc. č. 292/30 a GP parc. č. 293/5 o celkové výměře 780 m 2 dle zákresu v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic za cenu 5 Kč/m 2 /rok č.j /2010

4 494) uzavření nájemní smlouvy s p.. M. J., Blovice na části pozemků PK parc. č. 350/4 a PK parc. č. 350/2 o celkové výměře 170 m 2 v obci a k.ú. Blovice za cenu 10 Kč/m 2 /rok č.j / / ) záměr pronájmu pozemků KN parc. č. 87/5, PK parc. č. 1506, 1405/1, 1404/5 vše v obci a k.ú. Blovice č.j / / ) záměr zřízení věcného břemene vedení kanalizace na pozemku KN 87/1, LV 1058 v obci a k.ú. Blovice č.j / / ) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a p. J. P. Štítov na prodej pozemku parc. č. 516/16 o výměře 92 m 2 v obci Blovice, k.ú. Štítov za cenu 100 Kč/m 2 + související poplatky č.j / ) uzavření kupní smlouvy mezi manž. D.a M. T., Blovice a městem Blovice na prodej části pozemku KN parc. č. 292/1 o výměře do 90 m 2 v obci Blovice, k.ú. Hradiště za cenu 50 Kč/m 2 + související poplatky (přesná výměra a nové číslo prodávaného pozemku bude známo po vypracování geometrického plánu) č.j / ) žádost p. V. J., Blovice o udělení výjimky z místní úpravy provozu do ulice U Nádraží pro dvě vozidla Praga V3S a BRDM 2 Rch do zodpovídá : SSÚ č.j / ) žádost firmy Domus s.r.o., Husova 690, Blovice o odsouhlasení stavebních oprav na objektu Husova 690 č.j / ) žádost DDM Blovice, Tyršova 807, Blovice o pronájem nebytových prostor v Americké 88, Blovice ( prostory po bývalé knihovně ) Tebyt s.r.o. č.j / ) pronájem nebytových prostor provozovny Radio Kotora a dcera v Blovicích, Americké

5 88 p. J. Z., Seč Tebyt s.r.o. č.j / ) žádost pí L. B., Blovice o výměnu oken s tím, že toto provede na své náklady a toto jí bude postupně odečítáno z nájemného Tebyt s.r.o. 504) prodloužení nájemních smluv : pí P. S.; P. H., Husova; S. L., Pod Tratí nájem na dobu neurčitou; L. P., Masarykovo nám., F. K., Komorno ; M. Ch., Americká nájem do ; D. B., Hradiště nájem do ; K. H., Hradiště nájem do zodpovídá : místostarostka Tebyt s.r.o. 505) přidělení volného bytu v DPS Vlčice pí M. Š., Vlčice a přidělení volných bytů v DPS Blovice p. M. H., Chocenický Újezd a p. J. K., Blovice 506) přidělení mimořádné odměny pí K. výši Kč za její celoroční práci zodpovídá : finanční 507) ponechání uvolněného bytu v Americké 88, Blovice v rezervě pro případné sociálně slabé rodiny do RM bere na vědomí 508) žádost Mgr. I. R. o spolupráci ohledně bytu č. 575/2 509) žádost MUDr. Zenkla o překontrolování vyúčtování tepla předložené mu firmou Tebyt s.r.o. za jeho pronajatou ordinaci 510) informaci místostarostky o stížnosti pí V. B., Americká, Blovice a následné výzvě majiteli pozemku parc. č. 130 v obci a k.ú. Blovice MUDr. M. T., Praha 511) umístění města Blovice na 3. místě v soutěži My už třídit umíme

6 512) provedení exekuce vyklizením bytu č. 10 ve 2. podlaží domu č.p. 88 v ul. Americká, Blovice 513) výpověď firmy Pressol Tschechien s.r.o. z nájmu nebytových prostor v budově v Blovicích, Hradišťská ) informaci o návštěvě partnerského města Triptis ve dnech ) informaci o blovickém gymnáziu RM ukládá 516) řešit s p. Mgr. I. D., Praha odstranění neoprávněně umístněné dvouosé stavební maringotky na pozemku parc. č. PK 925 v obci a k.ú. Blovice zodpovídá : OSVV č.j / ) žádost p. J. A. 35, Plzeň o schválení parkování obytného karavanu na pozemku parc. č. 858 v obci a k.ú. Blovice zodpovídá : OSVV č.j / ) zveřejnit na úřední desce záměr města prodat pozemky parc. č o výměře 223 m 2, parc. č o výměře 1 m 2, parc. č. st. 250 o výměře 148 m 2, parc. č. st o výměře 4 m 2, parc. č. 631/4 o výměře 21 m 2 vše v obci a k.ú. Blovice zodpovídá : OSVV 519) odpovědět PF ČR na žádost podle ust. 2 z. č. 95/1999 SB. týkající se nevyloučení z převodu pozemku KN parc. č. 1398/10, LV v obci a k.ú. Blovice č.j / ) odpovědět na žádost pí Z. H., Blovice o navýšení kupní ceny za pozemek v Husově ul. č.j / ) proplatit předložené notářské poplatky pí Z. H., Blovice v souvislosti s rekonstrukcí Husovy ul. ( schváleno RM č. 29/2007/693 ) č.j / ) proplatit předložené notářské poplatky pí M. T., Blovice v souvislosti s rekonstrukcí Husovy ul. ( schváleno RM č. 29/2007/693) č.j /2010

7 523) vyzvat firmu Tebyt BTZ s.r.o. k předložení přehledu vyúčtování budovy polikliniky za roky 2006, 2007, jednotlivé pronajaté prostory v budově polikliniky a jednotlivé nájemníky s tím, že bude žádáno o předložení vyúčtování vodného, stočného i plynu s odborným komentářem Ing. Suchého zodpovídá : starosta 524) zveřejnit na ÚD záměr pronájmu pozemků KN parc. č. 87/5, PK parc. č. 1506, 1405/1, 1404/5 vše v obci a k.ú. Blovice č.j / / ) objednat geometrický plán pro vyznačení věcného břemene a rozdělení pozemků po dodání správné trasy vedení kanalizace společností ČEVAK na pozemku KN 87/1 v obci a k.ú. Blovice č.j / / ) u pozemku PK 1405/1 v obci a k.ú. Blovice vybudovat uzamykatelný vstup do zahrady a upravit podezdívku plotu pro vjezd a dále upravit nivelitu travních drnů dle návrhu č.j / / ) ukončit dohodou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku KN parc. č. 428/1 v obci a k.ú. Blovice mezi městem Blovice a pí V. K., Pod Tratí, Blovice č.j / ) odpovědět na žádost Centra pro rodinu Blovínek o.s. o pronájem nebytových prostor v Americké 88, Blovice ( prostory po bývalé knihovně ) se žádostí o přesnou specifikaci jiných požadovaných nebytových prostor pro případný budoucí pronájem č.j / ) odpovědět na žádost pí V. Š., Hradišťská Lhotka ČMSS o pronájem nebytových prostor v Americké 88, Blovice ( prostory po bývalé knihovně ) č.j. 3512/ ) jednat s pojišťovnou o možnosti uplatnit jako pojistnou událost poškození oken v bytovém domě Pod Tratí 831, 832, Blovice zodpovídá : ekonom

8 RM neschvaluje 531) žádost Mgr. I. D., Praha o pronájem části pozemku parc. č. 925 v obci a k.ú. Blovice o velikosti cca 30 m 2 zodpovídá : OSVV č.j / ) žádost p. J. A., Plzeň o schválení parkování obytného karavanu na pozemku parc. č. 858 v obci a k.ú. Blovice zodpovídá : OSVV č.j / ) cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření internetových stránek města zodpovídá : tajemník+it č.j / ) žádost pí Z. H., Blovice o navýšení kupní ceny za část pozemku PK parc. č. st. 334 v obci a k.ú. Blovice a trvá na původně stanovené ceně 40 Kč/m 2 č.j / ) žádost pí Ing. M. J., Blovice o prodej částí pozemků PK parc. č. 350/4 a PK parc. č. 350/2 včetně malé vodní nádrže v obci a k.ú. Blovice č.j / / ) žádost Ing. M. K. Blovice o pronájem či prodej části pozemků parc. č. PK parc. č. 350/4 a PK parc. č včetně malé vodní nádrže v obci a k.ú. Blovice č.j / / ) žádost pí V. Š., Hradišťská Lhotka ČMSS o pronájem nebytových prostor v Americké 88, Blovice ( prostory po bývalé knihovně ) č.j. 3512/ ) žádost Centra pro rodinu Blovínek o.s. o pronájem nebytových prostor v Americké 88, Blovice ( prostory po bývalé knihovně ) č.j /2010

9 RM předloží ZM 539) ke schválení uzavření a znění kupní smlouvy kupujícími manž. L. a S. J., Komorno a prodávajícím městem Blovice na pozemek KN parc. č. 159 o výměře cca 233 m 2 v obci Blovice, k.ú. Komorno za cenu 30 Kč/m 2 + související poplatky, vše dle geometrického plánu č /2010 č.j / ) výpověď Mandátní smlouvy o zajištění správy domů, bytů a nebytových prostor mezi městem Blovice a firmou Tebyt - BTZ s.r.o. uzavřené dne ve znění pozdějších dodatků zodpovídá : starosta 541) ke schválení uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 516/16 o výměře 92 m 2 v obci Blovice, k.ú. Štítov za cenu 100 Kč/m 2 + související poplatky mezi městem Blovice a p. J. Pojerem, Štítov 21 č.j / ) ke schválení znění a uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice a manž. D. a M. T.,, Blovice na prodej části pozemku KN parc. č. 292/1 o výměře do 90 m 2 dle geometrického plánu v obci Blovice, k.ú. Hradiště za cenu 50 Kč/m 2 + související poplatky č.j /2010. Jan Poduška starosta.. Jana Alexyová místostarostka

10

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více