DÁREK MAGNETKA NA LEDNIČKU VELKÝ OTAZNÍK: CHCEME NÁVRAT MARŠÁLA RADECKÉHO? UVNITŘ: KURZ SEBEOBRANY POKRAČUJE SOUTĚŽ O CENY KŘÍŽOVKA A SUDOKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁREK MAGNETKA NA LEDNIČKU VELKÝ OTAZNÍK: CHCEME NÁVRAT MARŠÁLA RADECKÉHO? UVNITŘ: KURZ SEBEOBRANY POKRAČUJE SOUTĚŽ O CENY KŘÍŽOVKA A SUDOKU"

Transkript

1 DÁREK MAGNETKA NA LEDNIČKU DUBEN Pražský kurýr VELKÝ OTAZNÍK: CHCEME NÁVRAT MARŠÁLA RADECKÉHO? UVNITŘ: KURZ SEBEOBRANY POKRAČUJE SOUTĚŽ O CENY KŘÍŽOVKA A SUDOKU

2 HLAVOLÁMÁNÍ Procvičte své mozkové závity, přemýšlejte a hlavně se bavte!??? 1. Co znamená slovo PERNATEC? a) choroba b) zelenina c) pták d) ryba e) hra v kostky? 3. JEDNICE se má k JEDNÉ jako se má NICKA ke: a) STU b) DESETI c) NULE d) PÌTI e) DVÌMA 2. Jestliže 4 x 2 = 12, potom 5 x 5 =????? Správné odpovědi naleznete na str. 27 2

3 OBSAH Fejeton Každý èlovìk logicky oèekává, že si potraviny obstará za pøimìøenou cenu a v docházkové vzdálenosti od svého bydlištì. Co si však poèít v centru evropské metropole, kde panuje obrovský komerèní tlak na jakýkoli nebytový prostor? Odpovìï není jednoduchá: radnice mùže upøednostòovat drobné živnostníky, jak jen lze, avšak s tím, že soukromý majitel domu svùj prostor pronajme napøíklad prodejci suvenýrù pro turisty, nic neudìlá. Mám velkou radost vždy, když se v Praze 1 objeví nìkdo, kdo považuje za svoji kmenovou klientelu místní obyvatele, jako tøeba provozovatelé nového tržištì s potravinami Eat It! v Jindøišské ulici. Poté, co se mi v kanceláøi na stole objevilo jejich pozvání k návštìvì, neváhal jsem ani minutu. Pøestože si Jan Mládek z ÈSSD dodnes sype popel na hlavu za svùj výrok o živnostnících coby o parazitech, jednou zaznìl. Chci ubezpeèit každého, kdo v Praze 1 poctivì a slušnì podniká, že TOP 09 ho za parazita rozhodnì nepovažuje. 5 Události Kurýrování Prahy 1 pokraèuje, TOP 09 zvelebuje naši mìstskou èást. 6 7 Téma Senioøi, kteøí se vzdìlávají a zapojují do volnoèasových aktivit, nejsou staøí. 8 Tenisová školka Jan Krejèí tentokrát prozradí, jak se správnì rozcvièit pøed samotnou hrou Rozhovor Uznávaný ekonom Ludìk Niedermayer je lídrem pro volby do Evropského parlamentu. facebook.com/oldrichlomecky twitter.com/oldrichlomecky Oldřich Lomecký Sebeobrana Kurz sebeobrany pro naše ètenáøe pøipravuje uznávaný mistr a èlen TOP 09! www Èasopis Pražský kurýr Vydavatel: TOP 09, IÈ: Sídlo a adresa redakce: Tyršùv dùm, Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana Distribuce: Èeská pošta Registrace: MKÈR E Foto: redakèní archiv 27 Soutěž Také v tomto èísle naleznete oblíbenou poznávací soutìž o ceny... 3

4 UDÁLOSTI Vrátí se socha Radeckého? Nejvìtším èeským vojevùdcem byl maršál Radecký. Díky Jiráskovi a bolševické ideologii je ve veøejnosti za nejvìtšího èeského vojevùdce považován Jan Žižka, ale ten ve své dobì velel bojovým silám maximálnì o síle dnešního praporu. Radecký velel armádním sborùm v bitvì národù u Lipska, která znamenala konec Napoleonovy nadvlády Evropì. Už v 39 letech byl jmenován generálem. Ještì na stará kolena v 82 letech ubránil v roce celistvost monarchie v bitvách u Custozzy a Novary, zabránil v té dobì sjednocení Italie pod vládou savojské dynastie, což se stalo osudným ne jemu, ale jeho pomníku. Po jeho smrti byl na Malostranském námìstí vztýèen pomník bøí Maxù, který zobrazuje starého maršála an je nesen na štítì svými vojáky. Pomník byl ulit z dìl, ukoøistìných v onìch bitvách. Pomník stával obrácen k ústí Mostecké ulice v místì, kde je dnes tramvajová trať a ostrùvek. Italské království, jako souèást Trojspolku, který vyvolal I. svìtovou válku, zavèasu v roce 1915 sbìhlo k Trojdohodì a tak se na konci Velké války octlo na stranì vítìzù, zatímco Rakousko-Uhersko válku prohrálo a rozpadlo se. Èeši díky svým legiím byli rovnìž mezi vítìzi. Po vyhlášení samostatnosti pøi likvidaci starých poøádkù šly k zemi orlíèky, Mariánské sloupy a Itálie se zasadila i o to, aby zmizel i Radeckého pomník, který symbolizoval její porážky. Pomník je dodnes dochován v Lapidariu Národního muzea na pražském výstavišti. Kromì jeho vojenské slávy jsme Socha Radeckého stála na Malostranském náměstí v místě, kde dnes jezdí tramvaje. Václav Radecký z Radče, sbírka Národního muzea, H my i celý svìt vdìèni Radeckému i za telecí øízek. Jako místodržící Lombardsko-benátského království, poslal recept na nìj své dceøi do Vídnì a darem císaøi Františku Josefovi I. jejichž zásluhou pod názvem wiener schnitzel dobyl Evropu. Nejvìtším èeským vojevùdcem byl Jan Josef Václav hrabì Radecký z Radèe. Nebylo jeho vinou, že Království èeské bylo za jeho života ( ) souèástí rakouské (pozdìji rakousko-uherské) monarchie. Loajálnì sloužil 5 císaøùm. Jeho postava byla neprávem vytlaèována z našich dìjin, kam beze sporu patøí. Je otázkou, jestli jeho pomník opravdu patøí zpìt na Malostranské námìstí. Rozhodnì by o této vìci mìla probìhnou dùkladná diskuse, kterou tímto chceme otevøít. MUDr. Jan Votoček pøedseda finanèního výboru Prahy 1 za TOP 09 4

5 Předběžná zpráva o Kurýrování Prahy 1 V sobotu 5. dubna končil termín podávání žádostí o Granty na obnovu domovního fondu. Pøišlo celkem 104 žádostí. V pondìlí 7. dubna zasedla komise na otvírání obálek a pro nesplnìní grantových podmínek vyøadila 17 žádostí. Celkem je opravy požadováno 65 milionù. Penìz je podstatnì ménì. Nejvíce žádostí je na opravu oken, fasád a støech. Vìcné posouzení žádosti a první návrh na rozdìlení penìz probìhne 14. dubna, o koneèném rozdìlení penìz rozhodne zastupitelstvo na svém veøejném zasedání dne 29. dubna. Od té doby budou mít úspìšní žadatelé pùl roku na to, aby své domy vykurýrovali skuteènì. 5

6 TÉMA Vzdělávání seniorů a S nástupem seniorského věku rozhodně nezačíná stáří! Spousta našich spoluobčanů se naopak zapojuje do nejrůznějších aktivit, na které při práci neměla dostatek času. Motivy seniorù pro další vzdìlávání mohou být velmi rùznorodé. Nejèastìji mezi nì patøí udržení psychické a sociální aktivity, snížení pocitu osamocení, podpora a udržení sobìstaènosti, naplnìní svých osobních zájmù nebo doplnìní si vzdìlání, pokud mu jeho døívìjší život neumožnil studovat. Senioøi mají možnosti si doplnit další vzdìlání rùznými formami studia a kurzù, mezi které patøí napøíklad Univerzity tøetího vìku. Tyto instituce organizovaného vzdìlávání seniorù pocházejí z Francie a vznikaly v 70. letech 20. století. V Èeské republice vznikly první takové univerzity v letech 1986 pøi Univerzitì Palackého v Olomouci a Fakultì všeobecného lékaøství Karlovy univerzity. Postupnì se rozšíøily i na ostatní vysoké školy, v souèasnosti se tento typ studia uskuteèòuje témìø na 50 vysokých školách. Univerzity tøetího vìku jsou specifickou souèástí celoživotního vzdìlání a zahrnují veškerou nabídku vzdìlávacích akcí, které poøádají vysoké školy a jejich fakulty, vzdìlání je jednoleté až tøíleté. Další vzdělávání, tanec, cvičení, kultura... Senioři si v Praze 1 mohou vybírat z mnoha aktivit! Univerzity tøetího vìku poskytují osobám ve vyšším vìku zájmové, všeobecné a neprofesní vzdìlání. Jsou urèeny seniorùm s maturitou, nìkteré fakulty na této podmínce netrvají. Jednotlivé kurzy trvají od jednoho do šesti semestrù. Univerzity se snaží umožnit starším spoluobèanùm právo na vzdìlání. Nejèastìjšími návštìvníky kurzù jsou lidé mezi 60 až 70 lety. Jde o seznámení se s vìdeckými poznatky, rozvoj psychosociální osobnosti èlovìka a umožnit získat náhled a tím lepší orientaci a pøizpùsobení mìnící se spoleènosti. Na Univerzitách tøetího vìku se dají studovat rùzné obory, jako ekonomika, èlovìk a zdraví, èlovìk a umìní, èlovìk a spoleènost, humanitní obory... Po absolvování programu studia vypracuje senior závìreèný test a po jeho úspìšném absolvování a splnìní všech podmínek obdrží certifikát o absolvování Univerzity tøetího vìku, kdy následuje slavnostní promoce. Vzdìlání pro seniory je bezplatné, na nìkterých univerzitách se hradí zápisné ve výši stokorun. Napø. Karlova univerzita v Praze požaduje poplatek do 500 Kè, podle druhu kurzu. 6

7 volnočasové aktivity INTERNETOVÉ ODKAZY PRO NAŠE SPOLUOBČANY NEJEN SENIORSKÉHO VĚKU: V Praze poskytují výše zmínìné kurzy mj. tyto instituce: Karlova univerzita, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická, Èeská zemìdìlská univerzita, Èeské vysoké uèení technické. Pro naše starší spoluobèany existuje další škála institucí, jak prohloubit kvalitu svého života, jako napø. Støedisko sociálních služeb Praha 1 v ulici Dlouhá 23, které mimo zøizování Domovù s peèovatelskou službou poskytuje velkou škálu aktivizaèních programù. Mezi další patøí Sdružení život 90 v ulici Karoliny Svìtlé. Jeho èinnost je založena na aktivním zapojení seniorù dobrovolníkù, kteøí jsou ochotni organizovat rùzné èinnosti pro svoje vrstevníky a vystupují v roli lektorù. Dalšími jsou napø. Centrum celoživotního vzdìlávání Univerzity Karlovy, CCV Vysoké školy ekonomické, CCV Kulturní dùm Vltavská, CCV Kulturní dùm Ládví... Dalšími možnostmi jsou napø. Univerzita volného èasu Porta Praga, Centrum zdravého stárnutí, kde jsou poøádány pøednášky se zamìøením na problematiku ochrany zdraví, udržení psychické a fyzické kondice a udržení celkové nezávislosti ve stáøí. Klub vzájemného porozumìní, který je zajišťován Centry celoživotního vzdìlávání. Mezi jeho nabídku patøí napø. malování, ruèní práce, cvièení. Rada seniorù Èeské republiky je obèanské sdružení, které má registrováno pøes èlenù. Poskytuje poradenské a edukaèní služby a nabízí volnoèasové aktivity. Èeský svaz žen, který svým èlenkám nabízí pestrou škálu vzdìlání formou pøednášek, kde mezi hlavní témata patøí rodina, historie, kultura, politika... Mgr. Karel Ulm, MPA èlen RO TOP 09 7

8 SPORT V tomto díle místostarosta Prahy 1 za TOP 09 Jan Krejčí, který před lety patřil mezi 500 nejlepších hráčů na světě, prozradí, jak se před samotnou hrou správně rozcvičit. Tenis vá školka Pøed tím, než se pustíme do hry, bychom se mìli dùkladnì protáhnout a zahøát. Pokud jste si podle návodu z minulého èísla poøídili švihadlo a powerball, eventuálnì i posilovaè zápìstí, máte vše dùležité po ruce. Protáhnutí všech dùležitých svalù vám nezabere více než deset minut nebo ètvrthodinku. Kombinujte rozcvièení konèetin s protažením celého trupu, od ramen po tøísla. Cviky s pomùckami prostøídejte s klasickým streèinkem. Skuteènì výbornou pomùckou je zmínìný powerball. Nahradí lehké èinky, rùzné pružiny apod. Lze si s ním dokonale rozcvièit všechny svaly na rukou. Již za zhruba 400 korun získáte výbornou vìcièku, která se vám mùže hodit nejen pro rozehøátí pøed tenisem, ale i pro každodenní relaxaèní trénink. Po rozcvièení se napijte iontového nápoje nebo minerálky (podle chuti) a snìzte si kus ovoce, ideální je banán. Poté, co se obèerstvíte, spolu v pøíštím díle vstoupíme na kurt a nauèíme se první úder podání. 8

9 PRONÁJMY Český svaz ochránců přírody Origanon má od Prahy 1 v pronájmu nebytový prostor v Novomlýnské ulici. Nebytové prostory pronajímáme i nekomerčně Pronájem nebytových prostor je nejvýznamnìjším pilíøem rozpoètu Prahy 1 a v budoucnu, po skonèení privatizace bytového fondu, bude dokonce jediným výrazným pøíjmem. Pøesto nìkteré nebytovky pronajímáme nekomerènì. Podporováni jsou takto nejen drobní živnostníci, ale také provozovatelé volnoèasových aktivit a užiteèných projektù jmenujme napøíklad Èeský svaz ochráncù pøírody Origanon, T. K. Mladé lvice, Junák svaz skautù a skautek ÈR, Oblastní spolek Èeského èerveného køíže Praha, HAF studio, Pop Balet o.s., Fotokroužek Michaela Antùšková, Sbor dobrovolných hasièù PRAHA 1, o.s., Sdružení obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan, Obèanskou poradnu Praha 1, Pražskou organizaci vozíèkáøù, Agenturu domácí péèe LUSI, Èinoherní klub, o.p.s., Collegium Marianum a mnoho dalších organizací. Tomáš Macháček zástupce starosty za TOP 09 9

10

11 ROZHOVOR Luděk Niedermayer: Evropská integrace nemá alternativu Ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer je lídrem kandidátky TOP 09 pro květnové volby do Evropského parlamentu, z čehož logicky vyplývá, že má v posledních dnech svůj program naplánován doslova na minuty. Třicet jich přesto věnoval redakci Pražského kurýra. Jak se díváte na fungování Evropské unie? A nemají pravdu ti, kteří evropskou integraci v současné podobě považují za podivný projekt? Jsem pøesvìdèen, že jak politicky, tak ekonomicky je projekt evropské integrace velmi úspìšný. Pøestože nìkteré dílèí záležitosti tohoto projektu jsou obèas znepokojující nebo iritující, nemá alternativu. Èeský pohled na Evropskou unii je specifický. Ne že by nìkdo jiný nemìl podobný, ale ten náš se hodnì neshoduje s tím, jaká je pozice Èeské republiky v Evropì jaké je její geopolitické ukotvení a jaké jsou naše zájmy. Obecným problémem nejen Èechù pak je, že vìtšinu pøínosù evropské integrace jsme již zkonzumovali a lidé je berou jako samozøejmost. Potom vidí pouze negativa. Vy sám jste euroskeptik, eurooptimista nebo takzvaný eurorealista? Asi nikdo mi neodpáøe, že jsem eurooptimista. Pokud však obèas potøebuji svùj eurooptimismus zkrotit, zaletím si do Bruselu. (usmívá se) Brusel se všemi svými úřady, zastoupeními regionů členských zemí EU a dalšími institucemi může ohromenému návštěvníkovi připadat trochu jako virtuální svět. Vnímáte to podobně? Do Bruselu jsem jako viceguvernér Èeské národní banky létal pomìrnì èasto, takže už nejsem ohromen. Mùj eurooptimismus tam narazí vždy, když vidím, jak o zavedení každé normy, každého opatøení probíhá ostrý zákulisní boj. V nìm se samozøejmì každý snaží získat maximum, ale to je zkrátka politika. Co se týká vámi zmínìných institucí: na první pohled to tak mùže vypadat, ale mìli bychom si uvìdomit, že projekt evropské integrace vèetnì spoleèného trhu je natolik gigantický, že snad nejde o pøedimenzovaný rozmìr. V tomto smìru bych mìl mnohem vìtší výhrady k fungování èeských ministerstev a našeho domácího aparátu. Co si jako bývalý viceguvernér České národní banky a uznávaný ekonom myslíte o klíčových ekonomických projektech spojených s další budoucností Česka v Evropské unii? Podle mého názoru to nebude dlouho trvat a v Èesku povedeme debatu, jak se ke klíèovým projektùm pøipojit. Euro, fiskální pakt, bankovní unie to všechno jsou veskrze dobøe pøipravené a fungující projekty. Jen jsou nìkdy nesprávnì vnímány. Napøíklad v oblasti fiskální politiky rozhodnì nedošlo k nìjakému ataku Evropské unie na národní suverenitu èlenských zemí, jak je to nìkdy prezentováno euroskeptiky. Pouze zaznìl velmi silný akcent, aby se èlenské zemì navzájem neohrožovaly nezodpovìdnou fiskální politikou, což je legitimní požadavek. Jsme v Evropì na jedné lodi, navzájem obchodujeme, o èeské prosperitì rozhoduje i to, kolik si Britové èi Španìlé koupí škodovek... 11

12 ROZHOVOR Existuje v Evropě (světě) nějaký hospodářský model, jímž by se ČR měla inspirovat nebo jej dokonce přímo převzít? Nìco pøevzít a zavést ve fungující, demokratické zemi je utopie. Navíc je tøeba si uvìdomit, že v prùbìhu èasu se mìní ekonomické modely i cykly a co je dneska špatnì, mùže být za nìkolik let úspìšné, a naopak. Urèitì ale není na škodu inspirovat se v nìkterých záležitostech u okolních, kulturnì a spoleèensky podobných zemích, tedy v Nìmecku a Rakousku. Vzhledem k aktuální situaci ohledně Ukrajiny se nelze nezeptat na to, co si myslíte o ekonomických souvislostech a dopadech současných událostí: Může si Rusko opravdu dovolit uzavřít kohoutky plynového potrubí? Je Čína trumfem v rukou Vladimira Putina? A je EU silnějším hráčem než Rusko? Jednoduchá je odpovìï jen na tu poslední otázku: EU je neporovnatelnì silnìjším hráèem než Rusko. Tamní ekonomika hodnì zaostává za evropskou a zdaleka nevyužívá svého potenciálu, což samozøejmì souvisí také s politickým systémem. Odpovìï na první dva dotazy je složitìjší. Pokud se detailnìji podíváme na obchodování s Evropou, vidíme, že Rusko do ní mnohonásobnì více vyváží než z ní dováží. Pro Luděk Niedermayer je eurooptimista. každou normální zemi by bylo ekonomickou sebevraždou, kdyby se takový obchodní vztah pokusila zmìnit. Rusko ale není normální zemì, to prokázala bìhem posledních týdnù. Evropa bude v nejbližším období zcela jistì hledat cestu, jak si zajistit energetickou nezávislost. Rusko svými souèasnými kroky podkopalo dùvìru a od toho je jen kousek k porušení smluvních vztahù. Mluvím stále v ekonomické rovinì. Tak vám tedy položím čistě politický dotaz: Měla by jadernou elektrárnu Temelín dostavět ruská firma? Samozřejmě za předpokladu, že její nabídka bude nejlepší... Mùj osobní názor je, že nemìla a nemùže právì z dùvodu nespolehlivosti. Neobstojí ani námitka, že by šlo o výsostnì odbornou záležitost, bez politického rozmìru. V Rusku je obrovská èást firem ovládána státem nebo napojena na státní pøedstavitele. Přemýšlel jste o přijmutí kandidatury do europarlamentu dlouho? A co vše jste zvažoval, když jste dával výpověď z dobře placeného místa ředitele consultingu ve společnosti Deloitte? O pøijmutí kandidatury jsem uvažoval velmi dlouho. Rozhodující byl nakonec souhlas rodiny. Pøi mém rozhodování hrála velmi dùležitou roli touha opìt se více zapojit do veøejného prostoru, ve kterém jsem se døíve tak dlouho pohyboval. Nejste členem TOP 09, uvažujete výhledově o vstupu do strany? S topkou souzním, je pro mì dùležité, že se profiluje jako èitelná proevropská strana. K èlenství mám nakroèeno, ale ještì je to pro mì otevøená záležitost. Ne z nìjaké vypoèítavosti jestli to udìlám, bude to pro mì pøelomové rozhodnutí. Vstup do jakékoli strany je pøece zásadní životní krok a já se zatím cítím být poøád více ekonomem než politikem. Na čem stavíte svou volební kampaň? Kampaò je kontaktní, to je samozøejmé. Vyjíždím do krajù s Karlem Schwarzenbergem i sám, pøesvìdèuji volièe, že máme kvalitní kandidátku a dobrý program. Tady v Praze se lidé se mnou a Karlem mohou setkat pøi posezeních pod hlavièkou Politika se dìlá u piva nebo u kafe. Vystudoval jste teoretickou kybernetiku, matematickou informatiku a teorii systémů. Kudy pak vedly cestičky k ekonomii? Po studiích jsem se poèátkem devadesátých let pøihlásil do konkurzu, který poøádala tehdejší Státní banka èeskoslovenská. Hledala tenkrát nikoli ekonomy, nýbrž matematiky a fyziky. V konkurzu jsem uspìl a posléze absolvoval tréninkový program ve velké Británii a ve Spojených státech. Josef Tošovský tehdy chtìl do bankovní rady mladší lidi a volba padla také na mì. Takže tady vidíte, jak jsou cesty osudu nevyzpytatelné... 12

13 PRÁVNÍ PORADNA Společenství vlastníků musí upravit své stanovy nejpozději do Fungování SVJ nastaví nové stanovy. V souladu s novou právní úpravou v 3041 obèanského zákoníku(dále jen NOZ) a zrušením zákona o vlastnictví bytù musí všechna spoleèenství vlastníkù jednotek ve lhùtì 3 let upravit své stávající stanovy a ke dni tyto pøizpùsobené stanovy doruèit pøíslušnému rejstøíkovému soudu. Pokud tak SVJ neuèiní, soud jej mùže zrušit. Dùsledky zrušení spoleèenství vlastníkù by pro èleny mohly být velice nepøíjemné, mohlo by dojít k zablokování pøevodu bytových jednotek, narušení fungování správy domu a pøechodu závazkù na èleny, tedy vlastníky jednotlivých bytù. Obèanský zákoník nespecifikuje žádné vzorové stanovy, dává vlastníkùm bytù veliký prostor k úpravì pravidel fungování mezi jednotlivými vlastníky, pouze 1200 popisuje, co stanovy nutnì obsahovat musí. Velmi dùležitá je zmìna názvu spoleèenství pokud vaše SVJ obsahuje podle úpravy do pouze slovo SPOLEÈEN- STVÍ je nutné pøijmou zmìnu a názvu, který musí již obsahovat slova SPOLEÈENSTVÍ VLASTNÍKù. Obèanskému zákoníku se musí nutnì pøizpùsobit každé stanovy SVJ, neboť se mìní lhùty k doruèení pozvánky na shromáždìní z 15ti na 30 dnù, mìní se hlasovací kvórum pøi volbì výboru SVJ, mìní se lhùta k podání žaloby pro pøehlasovaného majitele bytu z 6ti mìsícù na pouhé 3 mìsíce, sídlo SVJ musí být pouze v domì, ke kterému bylo SVJ založeno, stanovy umožní vlastníkùm hlasovat mimo shromáždìní písemnou formou tzv. per rollam,pøi hlasování o rekonstrukci a modernizaci již staèí vìtšina pøítomných vlastníkù na shromáždìní, nikoli stávajících ¾ pøítomných. Vlastní změna Stanov SVJ musí proběhnout následovně: 1) nejprve je nutné vypracovat koncept stanov, zahájit komunikaci mezi èleny, zapracovat jejich vìcné a praktické pøipomínky èi návrhy (pokud neodporují NOZ), 2) je nutné svolat shromáždìní vlastníkù, kterým bude doruèena pozvánka 30 dnù pøed jeho konáním(do bylo pouze 15 dnù), 3) na shromáždìní musí být pøítomen notáø, stanovy se schvalují výluènì formou notáøského zápisu a ke schválení je zapotøebí souhlas vlastníkù všech jednotek!!! Rovnìž pak novì upravuje NOZ formu notáøského zápisu pøi každé další zmìnì stanov, 4) schválené stanovy je nutné doruèit veøejnému obchodnímu rejstøíku. Spoleèenství vlastníkù je nutné založit vždy v domì s 5ti bytovými jednotkami a ètyømi rùznými vlastníky. Mezi základní povinnosti SVJ patøí 1x roènì svolat shromáždìní vlastníkù, 1x roènì odsouhlasit úèetní závìrku a hospodaøení,1x roènì pøedat majitelùm bytù vyúètování služeb, dále SVJ zajišťuje revize 1x roènì požární revizi, 1x za 3 roky revizi plynu a 1x za 5 let revizi hromosvodù a elektro. Rozhodnì v nových stanovách doporuèuji upravit pravidla pro hlasování mimo shromáždìní, je to praktické a majitelùm bytù ušetøí hodnì èasu. JUDr. Monika Krobová Hášová, advokátka a zastupitelka hl. m. Prahy za TOP 09 13

14 KURZ SEBEOBRANY S BEDŘICHEM EM RÝČEM Sebedůvěra je vlastnost, bez níž se aktér pouličního boje neobejde. Je tedy důležité naučit se zvládat konfliktní situace také po psychologické stránce a nepodléhat citovým otřesům nebo panice. 1 2 Přistižení zloděje při vloupání do domu. Zloděj se nechce vzdát bez boje. 4 3 Zaujmutí obranného postoje Při blokování zároveň provádíme tvrdý úder pěstí. Přiblížením blokujeme útočníkův záměr s nataženou rukou, která svede teleskop dolů.

15 6 7 K tomu přidáme kop kolenem do rozkroku. 8 Tím jsme útočníka dostali do předklonu, kde mu navíc zasadíme kop kolenem do hlavy. 9 Celou obrannou akci pojistíme úde- rem do zátylku. 10 Rychle odebereme teleskop. 11 Odebraným teleskopem si pomůžeme úderem do nohy, aby nám neutekl. Zaklekneme útočníka a ihned přivoláme policii. Třeba se nám podařilo ulovit známou firmu... 15

16 ÚZEMNÍ PLÁN Veřejný prostor V souèasné dobì se pøipravuje nový koncept územního plánu a v souvislosti s ním i navazující pøedpisy. Kromì opuštìní tradièního vymezení funkèního využití území a jeho nahrazení tzv. lokalitami, se dostává do popøedí zájmu veøejný prostor, jeho charakter a zpùsoby jeho využití. Zkvalitnìní veøejného prostoru je jednoznaèná priorita celého procesu plánování mìsta. Inspirací pøi pøípravì mìstského plánování jsou zejména moderní trendy používané ve vyspìlých zemích západní Evropy. Veøejný prostor lze definovat jako veøejnì pøístupný prostor, pøièemž veøejná pøístupnost se vìtšinou kryje s formou veøejného vlastnictví (..); soukromì vlastnìný prostor zpøístupnìný na základì dohody s mìstem mùže být rovnìž veøejným prostorem. Obecnì se jedná o veškerý veøejnì pøístupný prostor: ulice, námìstí, prostranství, veøejnì pøístupné èásti blokù apod. Veøejný prostor má sloužit všem jeho uživatelùm, kterými jsou obyvatelé mìsta i jeho návštìvníci. Jeho smyslem ve mìstì plnit urèité role: urbánní, infrastrukturní a kulturnì-spoleèenské. Dosavadní pøístup v plánování a rozvoji Prahy je charakterizovaný jako pøíliš technokratický, utilitární, založený na tvrdých datech a terminologii bez pøihlédnutí k humanistické a kvalitativní rovinì. Dále je konstatován nedostatek zapojení aktivní veøejnosti. Výše zmínìné východiska a principy jsou urèitì chválihodné a z pohledu MÈ Praha 1 urèitì stojí za to uvedené podpoøit, ať už participací na jejich pøípravì i pøi jejich realizaci. Nese to sebou ovšem urèitá rizika. Rozhodování o charakteru veøejného prostoru a zpùsobu jeho využití musí být založeno na základì zjištìní tvrdých dat, musí být provádìno pomocí pøesných legislativních postupù a pøedevším nesmí rezignovat na zodpovìdnost za výsledek. Zapojení odborníkù a veøejnosti pøi pøípravì územnì plánovacích pøedpisù je samozøejmì vítána, ovšem je nutno realisticky zhodnotit, že partikulární zájmy jednotlivcù i skupin se mohou diametrálnì lišit. Umìní spoleèenské dohody nebylo v polistopadovém vývoji zrovna silnou stránkou. Pøíkladem budiž plánování v dopravì. Øešení dopravní infrastruktury i dopravy v klidu musí pøedcházet dùsledné zjištìní souèasného stavu a rozhodování o nich musí být založeno na jednoznaèné politickém rozhodnutí. Provoz a parkování v centru budou vždy problematické, ale stanovená pravidla musí být souèástí uceleného øešení a nelze je oddìlovat od zbytku mìsta. Je potøeba se postavit možnosti vyvázat velkého stavebníka povinnosti zajisti parkování v centrální èásti Prahy. To by ve svém dùsledku pøineslo zhoršení stavu pro stávající obyvatele i veøejný prostor. Další kapitolou je užívání veøejného prostoru ulic jinými úèastníky, než je individuální automobilová doprava. Snahou radnice Prahy 1 je uvolnit naše ulice pro zlepšení naše životního prostoru, ovšem ne za cenu omezení možností parkování, ale pøesunutím do podzemních garáží. Charakter ulièního prostoru støedovìkého historického centra je velice specifický a nelze na nìj aplikovat obecnì platná pravidla. Pøi pøejímání zahranièních vzorù je potøeba mít Pečlivě plánovat se musí i doprava včetně parkování. na mysli, že máme oproti zavedeným demokraciím nejen desetiletí trvající deficit ve vývoji spoleènosti, ale i v dobudování standardní mìstské dopravní infrastruktury. Snahou souèasného vedení MÈ Praha 1 z TOP 09 je podílet na vytváøení nového rámce územního plánování a zlepšování kvalit veøejného prostoru na Praze 1. Naší prioritou je posunout jeho funkèní využití ve prospìch obyvatel mìstské èásti i jeho návštìvníkù. Nezøíkáme se odpovìdnosti za plnìní celomìstsky významných funkcí èástí našeho území (velká námìstí, nábøeží, ko- 16

17 OBČANSKÁ VYBAVENOST Tržiště Eat It! v Jindřišské uspokojí hlad i chutě Čerstvé pečivo, sýry, domácí džemy a mnoho dalších potravin si mohou zákazníci zakoupit na novém tržišti v Jindřišské ulici č. 5. Tržiště je otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 13 hodin. munikace). Budeme ovšem prosazovat takové uspoøádání, které zároveò umožní kvalitní prostor pro bydlení, práci, odpoèinek i pohyb a dopravní obslužnost na území centra Prahy. Na rozdíl od rùzných skupin neseme svojí kùži na trh a výsledky naší èinnosti budou v pravidelných volbách dùslednì posuzovány. * citace P. Melková, Èasopis Architekt Mgr. Filip Kračman èlen RO TOP 09 TOP 09 vítá v Praze 1 každého, kdo chce poctivì a slušnì podnikat. Když jde navíc o prodej základních potravin, vstøícnost je samozøejmì dvojnásobná, jelikož menší obchody a tržištì nejenže doplòují nabídku velkých øetìzcù, ale také dotváøí místní kolorit, øíká starosta Prahy 1 a lídr zdejší TOP 09 Oldøich Lomecký. Nové tržištì se sice v naší mìstské èásti teprve zabydluje (oficiální otevøení se chystá), avšak již dnes nabízí obyvatelùm Prahy 1 i jejím návštìvníkùm zajímavý sortiment. Ten pøitom nemusí putovat pouze do nákupní tašky pøímo na místì si lze pochutnat na zapékaných bramborách, slaných koláèích apod. Radnice první mìstské èásti pod vedením TOP 09 se snaží živnostníkùm vycházet vstøíc nejen nabídkou obecních nebytových prostor, ale také reklamou v radnièních a ostatních tiskovinách. 17

18 VÝROČÍ Minule jsme vzpomínali na začátek Velké války. Nyní se přesuneme v čase k dalšímu významnému výročí. 1.září letošního roku si připomeneme 75 let od začátku nejkrvavějšího konfliktu ve světových dějinách 2. světové války. Co jí ale předcházelo? Zmínila bych dvě nejdůležitější události týkající se tehdejšího Československa. Mnichovský diktát Vládní vyhláška ze dne 23. záøí 1938 o vstupu státu do branné pohotovosti... Stát je nejzranitelnìjší v okamžiku mobilizace a z toho mìli naši generálové obavy. Kdyby nás tehdy Nìmecko napadlo... radìji nemyslet. Vše se nakonec povedlo. O to horší byla zpráva, kterou pøedstavitelé našeho státu obdrželi dne : Nìmecko, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodì, které již bylo dosaženo ve vìci odstoupení území Sudet Nìmecku, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatøení z nìj vyplývajících, a touto dohodou se zavazují k uèinìní opatøení nezbytných k jejímu naplnìní. O dopadech pøijetí Mnichovské dohody nejen na morálku, ale i na životy èechoslovákù netøeba dlouze psát, vždyť do dnešních dnù máme tendenci øešit, zda jsme se mìli nebo nemìli bránit. V této souvislosti si vždy vzpomenu na slova budoucího ministerského pøedsedy W. Churchilla: Vláda Jejího Velièenstva si mohla vybrat mezi válkou a hanebností. Zvolila hanebnost a bude mít válku. A jaký dopad to mìlo na bìžný život? Vìtšina našeho prùmyslu se ocitla na území Historické okénko armáda. Naši vojáci mìli za úkol odvzdat zbranì a techniku bez použití násilí. Z obav pøed obsazením oblasti Ostravska Polskou armádou, zapoèala okupace Nìmci na tomto území již v noci 14. bøezna. Za pøipomenutí stojí bitva u Czajánkových kasáren v Místku. Zde Nìmci narazili na odpor 3.praporu pìšího pluku 8 slezského a rozpoutala se pøestøelka. Na stranì cizího státu, dopravní infrastruktura našich bojovali èerství odvedenci, tzv. se zcela rozpadla a o bránitelnosti bøezòáci, na stranì druhé stálo cca tohoto torza, si mohli naši pøed vojákù Wehrmachtu. Bìhem stavitelé nechat jen zdát. Vìtšinou pùlhodinového boje padlo nemìckých bývá toto období uzavíráno douškou vojákù za naše 2 zranìné. o tom, kterak se naše armáda Bìhem 165 dní, které uplynuly mezi bez boje a jediného výstøelu vzdala, podepsáním Mnichovské dohody nikdo nezemøel apod. Opak je však a okupací padlo na 442 vojákù, èetníkù pravdou, jak o tom svìdèí napøíklad a pøíslušníkù Stráže obrany státu. dopis na rozlouèenou èetaøe Arnošta Událostmi 15. bøezna konèí období Hrada, který sloužil v pìchotním tzv. Druhé republiky, neboť 16. bøezna srubu K-S 14 Cihlena u Králík, kde je vyhlášen Protektorát Èechy a Morava. spáchal sebevraždu: Drazí kamarádi, Tímto zaèíná období represálií odpusťte mi, že se s vámi louèím a další doba temna. Dvacáté první tímto zpùsobem, ale nemohu jinak. výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska Konal jsem službu pro vlast podle se stává tou nejsmutnìjší svého nejlepšího svìdomí. Na srub oslavou naší státnosti vùbec. jsme napsali VYTRVÁME, já vytrvám Abychom však nekonèili pøíliš pele, na svém místì do poslední chvísimisticky, zejména v takto tìžkých až do rozkazu opusťte území. Pak chvílích se projevuje èeský smysl pro teprve vás opustím s pøesvìdèením, humor. Dovolím si dnešní okénko zakonèit že nemohu již více pro vlast vykonati. dobovou anekdotou: Ublížil-li jsem snad nìkomu, byl jsem Za prezidentem Háchou pøibíhá toho pøesvìdèení, že konám správnì. úøedník a oznamuje: Pane preziden- Pøesto vás prosím, odpusťte mi. te, na zdi Hradu se objevil nápis Hitler Buïte s Bohem. V Èeském Krumlovì je vùl. Prezident s hlavou v dlaních museli zasáhnout jednotky ès. rce: Kolikrát jim to mám opakovat. armády proti ozbrojeným oddílùm Nejprve nìmecky a PO- Henleinovcù pøi ochranì obyvatel TOM èesky. èeského pùvodu. Zdálo se, že hloubìji již èeský národ Pøíštì se budeme èes- padnout nemùže... koslovenskému odboji Okupace 15. bøezna v šest hodin ráno zaèala naše území obsazovat nìmecká vìnovat více. Tereza Žáčková Motalová èlenka RO TOP 09 18

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM!

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! ØÍJEN 2014 www.top09.cz Pražský kurýr VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť volièi se rozhodují podle

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více