DÁREK MAGNETKA NA LEDNIČKU VELKÝ OTAZNÍK: CHCEME NÁVRAT MARŠÁLA RADECKÉHO? UVNITŘ: KURZ SEBEOBRANY POKRAČUJE SOUTĚŽ O CENY KŘÍŽOVKA A SUDOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁREK MAGNETKA NA LEDNIČKU VELKÝ OTAZNÍK: CHCEME NÁVRAT MARŠÁLA RADECKÉHO? UVNITŘ: KURZ SEBEOBRANY POKRAČUJE SOUTĚŽ O CENY KŘÍŽOVKA A SUDOKU"

Transkript

1 DÁREK MAGNETKA NA LEDNIČKU DUBEN Pražský kurýr VELKÝ OTAZNÍK: CHCEME NÁVRAT MARŠÁLA RADECKÉHO? UVNITŘ: KURZ SEBEOBRANY POKRAČUJE SOUTĚŽ O CENY KŘÍŽOVKA A SUDOKU

2 HLAVOLÁMÁNÍ Procvičte své mozkové závity, přemýšlejte a hlavně se bavte!??? 1. Co znamená slovo PERNATEC? a) choroba b) zelenina c) pták d) ryba e) hra v kostky? 3. JEDNICE se má k JEDNÉ jako se má NICKA ke: a) STU b) DESETI c) NULE d) PÌTI e) DVÌMA 2. Jestliže 4 x 2 = 12, potom 5 x 5 =????? Správné odpovědi naleznete na str. 27 2

3 OBSAH Fejeton Každý èlovìk logicky oèekává, že si potraviny obstará za pøimìøenou cenu a v docházkové vzdálenosti od svého bydlištì. Co si však poèít v centru evropské metropole, kde panuje obrovský komerèní tlak na jakýkoli nebytový prostor? Odpovìï není jednoduchá: radnice mùže upøednostòovat drobné živnostníky, jak jen lze, avšak s tím, že soukromý majitel domu svùj prostor pronajme napøíklad prodejci suvenýrù pro turisty, nic neudìlá. Mám velkou radost vždy, když se v Praze 1 objeví nìkdo, kdo považuje za svoji kmenovou klientelu místní obyvatele, jako tøeba provozovatelé nového tržištì s potravinami Eat It! v Jindøišské ulici. Poté, co se mi v kanceláøi na stole objevilo jejich pozvání k návštìvì, neváhal jsem ani minutu. Pøestože si Jan Mládek z ÈSSD dodnes sype popel na hlavu za svùj výrok o živnostnících coby o parazitech, jednou zaznìl. Chci ubezpeèit každého, kdo v Praze 1 poctivì a slušnì podniká, že TOP 09 ho za parazita rozhodnì nepovažuje. 5 Události Kurýrování Prahy 1 pokraèuje, TOP 09 zvelebuje naši mìstskou èást. 6 7 Téma Senioøi, kteøí se vzdìlávají a zapojují do volnoèasových aktivit, nejsou staøí. 8 Tenisová školka Jan Krejèí tentokrát prozradí, jak se správnì rozcvièit pøed samotnou hrou Rozhovor Uznávaný ekonom Ludìk Niedermayer je lídrem pro volby do Evropského parlamentu. facebook.com/oldrichlomecky twitter.com/oldrichlomecky Oldřich Lomecký Sebeobrana Kurz sebeobrany pro naše ètenáøe pøipravuje uznávaný mistr a èlen TOP 09! www Èasopis Pražský kurýr Vydavatel: TOP 09, IÈ: Sídlo a adresa redakce: Tyršùv dùm, Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana Distribuce: Èeská pošta Registrace: MKÈR E Foto: redakèní archiv 27 Soutěž Také v tomto èísle naleznete oblíbenou poznávací soutìž o ceny... 3

4 UDÁLOSTI Vrátí se socha Radeckého? Nejvìtším èeským vojevùdcem byl maršál Radecký. Díky Jiráskovi a bolševické ideologii je ve veøejnosti za nejvìtšího èeského vojevùdce považován Jan Žižka, ale ten ve své dobì velel bojovým silám maximálnì o síle dnešního praporu. Radecký velel armádním sborùm v bitvì národù u Lipska, která znamenala konec Napoleonovy nadvlády Evropì. Už v 39 letech byl jmenován generálem. Ještì na stará kolena v 82 letech ubránil v roce celistvost monarchie v bitvách u Custozzy a Novary, zabránil v té dobì sjednocení Italie pod vládou savojské dynastie, což se stalo osudným ne jemu, ale jeho pomníku. Po jeho smrti byl na Malostranském námìstí vztýèen pomník bøí Maxù, který zobrazuje starého maršála an je nesen na štítì svými vojáky. Pomník byl ulit z dìl, ukoøistìných v onìch bitvách. Pomník stával obrácen k ústí Mostecké ulice v místì, kde je dnes tramvajová trať a ostrùvek. Italské království, jako souèást Trojspolku, který vyvolal I. svìtovou válku, zavèasu v roce 1915 sbìhlo k Trojdohodì a tak se na konci Velké války octlo na stranì vítìzù, zatímco Rakousko-Uhersko válku prohrálo a rozpadlo se. Èeši díky svým legiím byli rovnìž mezi vítìzi. Po vyhlášení samostatnosti pøi likvidaci starých poøádkù šly k zemi orlíèky, Mariánské sloupy a Itálie se zasadila i o to, aby zmizel i Radeckého pomník, který symbolizoval její porážky. Pomník je dodnes dochován v Lapidariu Národního muzea na pražském výstavišti. Kromì jeho vojenské slávy jsme Socha Radeckého stála na Malostranském náměstí v místě, kde dnes jezdí tramvaje. Václav Radecký z Radče, sbírka Národního muzea, H my i celý svìt vdìèni Radeckému i za telecí øízek. Jako místodržící Lombardsko-benátského království, poslal recept na nìj své dceøi do Vídnì a darem císaøi Františku Josefovi I. jejichž zásluhou pod názvem wiener schnitzel dobyl Evropu. Nejvìtším èeským vojevùdcem byl Jan Josef Václav hrabì Radecký z Radèe. Nebylo jeho vinou, že Království èeské bylo za jeho života ( ) souèástí rakouské (pozdìji rakousko-uherské) monarchie. Loajálnì sloužil 5 císaøùm. Jeho postava byla neprávem vytlaèována z našich dìjin, kam beze sporu patøí. Je otázkou, jestli jeho pomník opravdu patøí zpìt na Malostranské námìstí. Rozhodnì by o této vìci mìla probìhnou dùkladná diskuse, kterou tímto chceme otevøít. MUDr. Jan Votoček pøedseda finanèního výboru Prahy 1 za TOP 09 4

5 Předběžná zpráva o Kurýrování Prahy 1 V sobotu 5. dubna končil termín podávání žádostí o Granty na obnovu domovního fondu. Pøišlo celkem 104 žádostí. V pondìlí 7. dubna zasedla komise na otvírání obálek a pro nesplnìní grantových podmínek vyøadila 17 žádostí. Celkem je opravy požadováno 65 milionù. Penìz je podstatnì ménì. Nejvíce žádostí je na opravu oken, fasád a støech. Vìcné posouzení žádosti a první návrh na rozdìlení penìz probìhne 14. dubna, o koneèném rozdìlení penìz rozhodne zastupitelstvo na svém veøejném zasedání dne 29. dubna. Od té doby budou mít úspìšní žadatelé pùl roku na to, aby své domy vykurýrovali skuteènì. 5

6 TÉMA Vzdělávání seniorů a S nástupem seniorského věku rozhodně nezačíná stáří! Spousta našich spoluobčanů se naopak zapojuje do nejrůznějších aktivit, na které při práci neměla dostatek času. Motivy seniorù pro další vzdìlávání mohou být velmi rùznorodé. Nejèastìji mezi nì patøí udržení psychické a sociální aktivity, snížení pocitu osamocení, podpora a udržení sobìstaènosti, naplnìní svých osobních zájmù nebo doplnìní si vzdìlání, pokud mu jeho døívìjší život neumožnil studovat. Senioøi mají možnosti si doplnit další vzdìlání rùznými formami studia a kurzù, mezi které patøí napøíklad Univerzity tøetího vìku. Tyto instituce organizovaného vzdìlávání seniorù pocházejí z Francie a vznikaly v 70. letech 20. století. V Èeské republice vznikly první takové univerzity v letech 1986 pøi Univerzitì Palackého v Olomouci a Fakultì všeobecného lékaøství Karlovy univerzity. Postupnì se rozšíøily i na ostatní vysoké školy, v souèasnosti se tento typ studia uskuteèòuje témìø na 50 vysokých školách. Univerzity tøetího vìku jsou specifickou souèástí celoživotního vzdìlání a zahrnují veškerou nabídku vzdìlávacích akcí, které poøádají vysoké školy a jejich fakulty, vzdìlání je jednoleté až tøíleté. Další vzdělávání, tanec, cvičení, kultura... Senioři si v Praze 1 mohou vybírat z mnoha aktivit! Univerzity tøetího vìku poskytují osobám ve vyšším vìku zájmové, všeobecné a neprofesní vzdìlání. Jsou urèeny seniorùm s maturitou, nìkteré fakulty na této podmínce netrvají. Jednotlivé kurzy trvají od jednoho do šesti semestrù. Univerzity se snaží umožnit starším spoluobèanùm právo na vzdìlání. Nejèastìjšími návštìvníky kurzù jsou lidé mezi 60 až 70 lety. Jde o seznámení se s vìdeckými poznatky, rozvoj psychosociální osobnosti èlovìka a umožnit získat náhled a tím lepší orientaci a pøizpùsobení mìnící se spoleènosti. Na Univerzitách tøetího vìku se dají studovat rùzné obory, jako ekonomika, èlovìk a zdraví, èlovìk a umìní, èlovìk a spoleènost, humanitní obory... Po absolvování programu studia vypracuje senior závìreèný test a po jeho úspìšném absolvování a splnìní všech podmínek obdrží certifikát o absolvování Univerzity tøetího vìku, kdy následuje slavnostní promoce. Vzdìlání pro seniory je bezplatné, na nìkterých univerzitách se hradí zápisné ve výši stokorun. Napø. Karlova univerzita v Praze požaduje poplatek do 500 Kè, podle druhu kurzu. 6

7 volnočasové aktivity INTERNETOVÉ ODKAZY PRO NAŠE SPOLUOBČANY NEJEN SENIORSKÉHO VĚKU: V Praze poskytují výše zmínìné kurzy mj. tyto instituce: Karlova univerzita, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická, Èeská zemìdìlská univerzita, Èeské vysoké uèení technické. Pro naše starší spoluobèany existuje další škála institucí, jak prohloubit kvalitu svého života, jako napø. Støedisko sociálních služeb Praha 1 v ulici Dlouhá 23, které mimo zøizování Domovù s peèovatelskou službou poskytuje velkou škálu aktivizaèních programù. Mezi další patøí Sdružení život 90 v ulici Karoliny Svìtlé. Jeho èinnost je založena na aktivním zapojení seniorù dobrovolníkù, kteøí jsou ochotni organizovat rùzné èinnosti pro svoje vrstevníky a vystupují v roli lektorù. Dalšími jsou napø. Centrum celoživotního vzdìlávání Univerzity Karlovy, CCV Vysoké školy ekonomické, CCV Kulturní dùm Vltavská, CCV Kulturní dùm Ládví... Dalšími možnostmi jsou napø. Univerzita volného èasu Porta Praga, Centrum zdravého stárnutí, kde jsou poøádány pøednášky se zamìøením na problematiku ochrany zdraví, udržení psychické a fyzické kondice a udržení celkové nezávislosti ve stáøí. Klub vzájemného porozumìní, který je zajišťován Centry celoživotního vzdìlávání. Mezi jeho nabídku patøí napø. malování, ruèní práce, cvièení. Rada seniorù Èeské republiky je obèanské sdružení, které má registrováno pøes èlenù. Poskytuje poradenské a edukaèní služby a nabízí volnoèasové aktivity. Èeský svaz žen, který svým èlenkám nabízí pestrou škálu vzdìlání formou pøednášek, kde mezi hlavní témata patøí rodina, historie, kultura, politika... Mgr. Karel Ulm, MPA èlen RO TOP 09 7

8 SPORT V tomto díle místostarosta Prahy 1 za TOP 09 Jan Krejčí, který před lety patřil mezi 500 nejlepších hráčů na světě, prozradí, jak se před samotnou hrou správně rozcvičit. Tenis vá školka Pøed tím, než se pustíme do hry, bychom se mìli dùkladnì protáhnout a zahøát. Pokud jste si podle návodu z minulého èísla poøídili švihadlo a powerball, eventuálnì i posilovaè zápìstí, máte vše dùležité po ruce. Protáhnutí všech dùležitých svalù vám nezabere více než deset minut nebo ètvrthodinku. Kombinujte rozcvièení konèetin s protažením celého trupu, od ramen po tøísla. Cviky s pomùckami prostøídejte s klasickým streèinkem. Skuteènì výbornou pomùckou je zmínìný powerball. Nahradí lehké èinky, rùzné pružiny apod. Lze si s ním dokonale rozcvièit všechny svaly na rukou. Již za zhruba 400 korun získáte výbornou vìcièku, která se vám mùže hodit nejen pro rozehøátí pøed tenisem, ale i pro každodenní relaxaèní trénink. Po rozcvièení se napijte iontového nápoje nebo minerálky (podle chuti) a snìzte si kus ovoce, ideální je banán. Poté, co se obèerstvíte, spolu v pøíštím díle vstoupíme na kurt a nauèíme se první úder podání. 8

9 PRONÁJMY Český svaz ochránců přírody Origanon má od Prahy 1 v pronájmu nebytový prostor v Novomlýnské ulici. Nebytové prostory pronajímáme i nekomerčně Pronájem nebytových prostor je nejvýznamnìjším pilíøem rozpoètu Prahy 1 a v budoucnu, po skonèení privatizace bytového fondu, bude dokonce jediným výrazným pøíjmem. Pøesto nìkteré nebytovky pronajímáme nekomerènì. Podporováni jsou takto nejen drobní živnostníci, ale také provozovatelé volnoèasových aktivit a užiteèných projektù jmenujme napøíklad Èeský svaz ochráncù pøírody Origanon, T. K. Mladé lvice, Junák svaz skautù a skautek ÈR, Oblastní spolek Èeského èerveného køíže Praha, HAF studio, Pop Balet o.s., Fotokroužek Michaela Antùšková, Sbor dobrovolných hasièù PRAHA 1, o.s., Sdružení obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan, Obèanskou poradnu Praha 1, Pražskou organizaci vozíèkáøù, Agenturu domácí péèe LUSI, Èinoherní klub, o.p.s., Collegium Marianum a mnoho dalších organizací. Tomáš Macháček zástupce starosty za TOP 09 9

10

11 ROZHOVOR Luděk Niedermayer: Evropská integrace nemá alternativu Ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer je lídrem kandidátky TOP 09 pro květnové volby do Evropského parlamentu, z čehož logicky vyplývá, že má v posledních dnech svůj program naplánován doslova na minuty. Třicet jich přesto věnoval redakci Pražského kurýra. Jak se díváte na fungování Evropské unie? A nemají pravdu ti, kteří evropskou integraci v současné podobě považují za podivný projekt? Jsem pøesvìdèen, že jak politicky, tak ekonomicky je projekt evropské integrace velmi úspìšný. Pøestože nìkteré dílèí záležitosti tohoto projektu jsou obèas znepokojující nebo iritující, nemá alternativu. Èeský pohled na Evropskou unii je specifický. Ne že by nìkdo jiný nemìl podobný, ale ten náš se hodnì neshoduje s tím, jaká je pozice Èeské republiky v Evropì jaké je její geopolitické ukotvení a jaké jsou naše zájmy. Obecným problémem nejen Èechù pak je, že vìtšinu pøínosù evropské integrace jsme již zkonzumovali a lidé je berou jako samozøejmost. Potom vidí pouze negativa. Vy sám jste euroskeptik, eurooptimista nebo takzvaný eurorealista? Asi nikdo mi neodpáøe, že jsem eurooptimista. Pokud však obèas potøebuji svùj eurooptimismus zkrotit, zaletím si do Bruselu. (usmívá se) Brusel se všemi svými úřady, zastoupeními regionů členských zemí EU a dalšími institucemi může ohromenému návštěvníkovi připadat trochu jako virtuální svět. Vnímáte to podobně? Do Bruselu jsem jako viceguvernér Èeské národní banky létal pomìrnì èasto, takže už nejsem ohromen. Mùj eurooptimismus tam narazí vždy, když vidím, jak o zavedení každé normy, každého opatøení probíhá ostrý zákulisní boj. V nìm se samozøejmì každý snaží získat maximum, ale to je zkrátka politika. Co se týká vámi zmínìných institucí: na první pohled to tak mùže vypadat, ale mìli bychom si uvìdomit, že projekt evropské integrace vèetnì spoleèného trhu je natolik gigantický, že snad nejde o pøedimenzovaný rozmìr. V tomto smìru bych mìl mnohem vìtší výhrady k fungování èeských ministerstev a našeho domácího aparátu. Co si jako bývalý viceguvernér České národní banky a uznávaný ekonom myslíte o klíčových ekonomických projektech spojených s další budoucností Česka v Evropské unii? Podle mého názoru to nebude dlouho trvat a v Èesku povedeme debatu, jak se ke klíèovým projektùm pøipojit. Euro, fiskální pakt, bankovní unie to všechno jsou veskrze dobøe pøipravené a fungující projekty. Jen jsou nìkdy nesprávnì vnímány. Napøíklad v oblasti fiskální politiky rozhodnì nedošlo k nìjakému ataku Evropské unie na národní suverenitu èlenských zemí, jak je to nìkdy prezentováno euroskeptiky. Pouze zaznìl velmi silný akcent, aby se èlenské zemì navzájem neohrožovaly nezodpovìdnou fiskální politikou, což je legitimní požadavek. Jsme v Evropì na jedné lodi, navzájem obchodujeme, o èeské prosperitì rozhoduje i to, kolik si Britové èi Španìlé koupí škodovek... 11

12 ROZHOVOR Existuje v Evropě (světě) nějaký hospodářský model, jímž by se ČR měla inspirovat nebo jej dokonce přímo převzít? Nìco pøevzít a zavést ve fungující, demokratické zemi je utopie. Navíc je tøeba si uvìdomit, že v prùbìhu èasu se mìní ekonomické modely i cykly a co je dneska špatnì, mùže být za nìkolik let úspìšné, a naopak. Urèitì ale není na škodu inspirovat se v nìkterých záležitostech u okolních, kulturnì a spoleèensky podobných zemích, tedy v Nìmecku a Rakousku. Vzhledem k aktuální situaci ohledně Ukrajiny se nelze nezeptat na to, co si myslíte o ekonomických souvislostech a dopadech současných událostí: Může si Rusko opravdu dovolit uzavřít kohoutky plynového potrubí? Je Čína trumfem v rukou Vladimira Putina? A je EU silnějším hráčem než Rusko? Jednoduchá je odpovìï jen na tu poslední otázku: EU je neporovnatelnì silnìjším hráèem než Rusko. Tamní ekonomika hodnì zaostává za evropskou a zdaleka nevyužívá svého potenciálu, což samozøejmì souvisí také s politickým systémem. Odpovìï na první dva dotazy je složitìjší. Pokud se detailnìji podíváme na obchodování s Evropou, vidíme, že Rusko do ní mnohonásobnì více vyváží než z ní dováží. Pro Luděk Niedermayer je eurooptimista. každou normální zemi by bylo ekonomickou sebevraždou, kdyby se takový obchodní vztah pokusila zmìnit. Rusko ale není normální zemì, to prokázala bìhem posledních týdnù. Evropa bude v nejbližším období zcela jistì hledat cestu, jak si zajistit energetickou nezávislost. Rusko svými souèasnými kroky podkopalo dùvìru a od toho je jen kousek k porušení smluvních vztahù. Mluvím stále v ekonomické rovinì. Tak vám tedy položím čistě politický dotaz: Měla by jadernou elektrárnu Temelín dostavět ruská firma? Samozřejmě za předpokladu, že její nabídka bude nejlepší... Mùj osobní názor je, že nemìla a nemùže právì z dùvodu nespolehlivosti. Neobstojí ani námitka, že by šlo o výsostnì odbornou záležitost, bez politického rozmìru. V Rusku je obrovská èást firem ovládána státem nebo napojena na státní pøedstavitele. Přemýšlel jste o přijmutí kandidatury do europarlamentu dlouho? A co vše jste zvažoval, když jste dával výpověď z dobře placeného místa ředitele consultingu ve společnosti Deloitte? O pøijmutí kandidatury jsem uvažoval velmi dlouho. Rozhodující byl nakonec souhlas rodiny. Pøi mém rozhodování hrála velmi dùležitou roli touha opìt se více zapojit do veøejného prostoru, ve kterém jsem se døíve tak dlouho pohyboval. Nejste členem TOP 09, uvažujete výhledově o vstupu do strany? S topkou souzním, je pro mì dùležité, že se profiluje jako èitelná proevropská strana. K èlenství mám nakroèeno, ale ještì je to pro mì otevøená záležitost. Ne z nìjaké vypoèítavosti jestli to udìlám, bude to pro mì pøelomové rozhodnutí. Vstup do jakékoli strany je pøece zásadní životní krok a já se zatím cítím být poøád více ekonomem než politikem. Na čem stavíte svou volební kampaň? Kampaò je kontaktní, to je samozøejmé. Vyjíždím do krajù s Karlem Schwarzenbergem i sám, pøesvìdèuji volièe, že máme kvalitní kandidátku a dobrý program. Tady v Praze se lidé se mnou a Karlem mohou setkat pøi posezeních pod hlavièkou Politika se dìlá u piva nebo u kafe. Vystudoval jste teoretickou kybernetiku, matematickou informatiku a teorii systémů. Kudy pak vedly cestičky k ekonomii? Po studiích jsem se poèátkem devadesátých let pøihlásil do konkurzu, který poøádala tehdejší Státní banka èeskoslovenská. Hledala tenkrát nikoli ekonomy, nýbrž matematiky a fyziky. V konkurzu jsem uspìl a posléze absolvoval tréninkový program ve velké Británii a ve Spojených státech. Josef Tošovský tehdy chtìl do bankovní rady mladší lidi a volba padla také na mì. Takže tady vidíte, jak jsou cesty osudu nevyzpytatelné... 12

13 PRÁVNÍ PORADNA Společenství vlastníků musí upravit své stanovy nejpozději do Fungování SVJ nastaví nové stanovy. V souladu s novou právní úpravou v 3041 obèanského zákoníku(dále jen NOZ) a zrušením zákona o vlastnictví bytù musí všechna spoleèenství vlastníkù jednotek ve lhùtì 3 let upravit své stávající stanovy a ke dni tyto pøizpùsobené stanovy doruèit pøíslušnému rejstøíkovému soudu. Pokud tak SVJ neuèiní, soud jej mùže zrušit. Dùsledky zrušení spoleèenství vlastníkù by pro èleny mohly být velice nepøíjemné, mohlo by dojít k zablokování pøevodu bytových jednotek, narušení fungování správy domu a pøechodu závazkù na èleny, tedy vlastníky jednotlivých bytù. Obèanský zákoník nespecifikuje žádné vzorové stanovy, dává vlastníkùm bytù veliký prostor k úpravì pravidel fungování mezi jednotlivými vlastníky, pouze 1200 popisuje, co stanovy nutnì obsahovat musí. Velmi dùležitá je zmìna názvu spoleèenství pokud vaše SVJ obsahuje podle úpravy do pouze slovo SPOLEÈEN- STVÍ je nutné pøijmou zmìnu a názvu, který musí již obsahovat slova SPOLEÈENSTVÍ VLASTNÍKù. Obèanskému zákoníku se musí nutnì pøizpùsobit každé stanovy SVJ, neboť se mìní lhùty k doruèení pozvánky na shromáždìní z 15ti na 30 dnù, mìní se hlasovací kvórum pøi volbì výboru SVJ, mìní se lhùta k podání žaloby pro pøehlasovaného majitele bytu z 6ti mìsícù na pouhé 3 mìsíce, sídlo SVJ musí být pouze v domì, ke kterému bylo SVJ založeno, stanovy umožní vlastníkùm hlasovat mimo shromáždìní písemnou formou tzv. per rollam,pøi hlasování o rekonstrukci a modernizaci již staèí vìtšina pøítomných vlastníkù na shromáždìní, nikoli stávajících ¾ pøítomných. Vlastní změna Stanov SVJ musí proběhnout následovně: 1) nejprve je nutné vypracovat koncept stanov, zahájit komunikaci mezi èleny, zapracovat jejich vìcné a praktické pøipomínky èi návrhy (pokud neodporují NOZ), 2) je nutné svolat shromáždìní vlastníkù, kterým bude doruèena pozvánka 30 dnù pøed jeho konáním(do bylo pouze 15 dnù), 3) na shromáždìní musí být pøítomen notáø, stanovy se schvalují výluènì formou notáøského zápisu a ke schválení je zapotøebí souhlas vlastníkù všech jednotek!!! Rovnìž pak novì upravuje NOZ formu notáøského zápisu pøi každé další zmìnì stanov, 4) schválené stanovy je nutné doruèit veøejnému obchodnímu rejstøíku. Spoleèenství vlastníkù je nutné založit vždy v domì s 5ti bytovými jednotkami a ètyømi rùznými vlastníky. Mezi základní povinnosti SVJ patøí 1x roènì svolat shromáždìní vlastníkù, 1x roènì odsouhlasit úèetní závìrku a hospodaøení,1x roènì pøedat majitelùm bytù vyúètování služeb, dále SVJ zajišťuje revize 1x roènì požární revizi, 1x za 3 roky revizi plynu a 1x za 5 let revizi hromosvodù a elektro. Rozhodnì v nových stanovách doporuèuji upravit pravidla pro hlasování mimo shromáždìní, je to praktické a majitelùm bytù ušetøí hodnì èasu. JUDr. Monika Krobová Hášová, advokátka a zastupitelka hl. m. Prahy za TOP 09 13

14 KURZ SEBEOBRANY S BEDŘICHEM EM RÝČEM Sebedůvěra je vlastnost, bez níž se aktér pouličního boje neobejde. Je tedy důležité naučit se zvládat konfliktní situace také po psychologické stránce a nepodléhat citovým otřesům nebo panice. 1 2 Přistižení zloděje při vloupání do domu. Zloděj se nechce vzdát bez boje. 4 3 Zaujmutí obranného postoje Při blokování zároveň provádíme tvrdý úder pěstí. Přiblížením blokujeme útočníkův záměr s nataženou rukou, která svede teleskop dolů.

15 6 7 K tomu přidáme kop kolenem do rozkroku. 8 Tím jsme útočníka dostali do předklonu, kde mu navíc zasadíme kop kolenem do hlavy. 9 Celou obrannou akci pojistíme úde- rem do zátylku. 10 Rychle odebereme teleskop. 11 Odebraným teleskopem si pomůžeme úderem do nohy, aby nám neutekl. Zaklekneme útočníka a ihned přivoláme policii. Třeba se nám podařilo ulovit známou firmu... 15

16 ÚZEMNÍ PLÁN Veřejný prostor V souèasné dobì se pøipravuje nový koncept územního plánu a v souvislosti s ním i navazující pøedpisy. Kromì opuštìní tradièního vymezení funkèního využití území a jeho nahrazení tzv. lokalitami, se dostává do popøedí zájmu veøejný prostor, jeho charakter a zpùsoby jeho využití. Zkvalitnìní veøejného prostoru je jednoznaèná priorita celého procesu plánování mìsta. Inspirací pøi pøípravì mìstského plánování jsou zejména moderní trendy používané ve vyspìlých zemích západní Evropy. Veøejný prostor lze definovat jako veøejnì pøístupný prostor, pøièemž veøejná pøístupnost se vìtšinou kryje s formou veøejného vlastnictví (..); soukromì vlastnìný prostor zpøístupnìný na základì dohody s mìstem mùže být rovnìž veøejným prostorem. Obecnì se jedná o veškerý veøejnì pøístupný prostor: ulice, námìstí, prostranství, veøejnì pøístupné èásti blokù apod. Veøejný prostor má sloužit všem jeho uživatelùm, kterými jsou obyvatelé mìsta i jeho návštìvníci. Jeho smyslem ve mìstì plnit urèité role: urbánní, infrastrukturní a kulturnì-spoleèenské. Dosavadní pøístup v plánování a rozvoji Prahy je charakterizovaný jako pøíliš technokratický, utilitární, založený na tvrdých datech a terminologii bez pøihlédnutí k humanistické a kvalitativní rovinì. Dále je konstatován nedostatek zapojení aktivní veøejnosti. Výše zmínìné východiska a principy jsou urèitì chválihodné a z pohledu MÈ Praha 1 urèitì stojí za to uvedené podpoøit, ať už participací na jejich pøípravì i pøi jejich realizaci. Nese to sebou ovšem urèitá rizika. Rozhodování o charakteru veøejného prostoru a zpùsobu jeho využití musí být založeno na základì zjištìní tvrdých dat, musí být provádìno pomocí pøesných legislativních postupù a pøedevším nesmí rezignovat na zodpovìdnost za výsledek. Zapojení odborníkù a veøejnosti pøi pøípravì územnì plánovacích pøedpisù je samozøejmì vítána, ovšem je nutno realisticky zhodnotit, že partikulární zájmy jednotlivcù i skupin se mohou diametrálnì lišit. Umìní spoleèenské dohody nebylo v polistopadovém vývoji zrovna silnou stránkou. Pøíkladem budiž plánování v dopravì. Øešení dopravní infrastruktury i dopravy v klidu musí pøedcházet dùsledné zjištìní souèasného stavu a rozhodování o nich musí být založeno na jednoznaèné politickém rozhodnutí. Provoz a parkování v centru budou vždy problematické, ale stanovená pravidla musí být souèástí uceleného øešení a nelze je oddìlovat od zbytku mìsta. Je potøeba se postavit možnosti vyvázat velkého stavebníka povinnosti zajisti parkování v centrální èásti Prahy. To by ve svém dùsledku pøineslo zhoršení stavu pro stávající obyvatele i veøejný prostor. Další kapitolou je užívání veøejného prostoru ulic jinými úèastníky, než je individuální automobilová doprava. Snahou radnice Prahy 1 je uvolnit naše ulice pro zlepšení naše životního prostoru, ovšem ne za cenu omezení možností parkování, ale pøesunutím do podzemních garáží. Charakter ulièního prostoru støedovìkého historického centra je velice specifický a nelze na nìj aplikovat obecnì platná pravidla. Pøi pøejímání zahranièních vzorù je potøeba mít Pečlivě plánovat se musí i doprava včetně parkování. na mysli, že máme oproti zavedeným demokraciím nejen desetiletí trvající deficit ve vývoji spoleènosti, ale i v dobudování standardní mìstské dopravní infrastruktury. Snahou souèasného vedení MÈ Praha 1 z TOP 09 je podílet na vytváøení nového rámce územního plánování a zlepšování kvalit veøejného prostoru na Praze 1. Naší prioritou je posunout jeho funkèní využití ve prospìch obyvatel mìstské èásti i jeho návštìvníkù. Nezøíkáme se odpovìdnosti za plnìní celomìstsky významných funkcí èástí našeho území (velká námìstí, nábøeží, ko- 16

17 OBČANSKÁ VYBAVENOST Tržiště Eat It! v Jindřišské uspokojí hlad i chutě Čerstvé pečivo, sýry, domácí džemy a mnoho dalších potravin si mohou zákazníci zakoupit na novém tržišti v Jindřišské ulici č. 5. Tržiště je otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 13 hodin. munikace). Budeme ovšem prosazovat takové uspoøádání, které zároveò umožní kvalitní prostor pro bydlení, práci, odpoèinek i pohyb a dopravní obslužnost na území centra Prahy. Na rozdíl od rùzných skupin neseme svojí kùži na trh a výsledky naší èinnosti budou v pravidelných volbách dùslednì posuzovány. * citace P. Melková, Èasopis Architekt Mgr. Filip Kračman èlen RO TOP 09 TOP 09 vítá v Praze 1 každého, kdo chce poctivì a slušnì podnikat. Když jde navíc o prodej základních potravin, vstøícnost je samozøejmì dvojnásobná, jelikož menší obchody a tržištì nejenže doplòují nabídku velkých øetìzcù, ale také dotváøí místní kolorit, øíká starosta Prahy 1 a lídr zdejší TOP 09 Oldøich Lomecký. Nové tržištì se sice v naší mìstské èásti teprve zabydluje (oficiální otevøení se chystá), avšak již dnes nabízí obyvatelùm Prahy 1 i jejím návštìvníkùm zajímavý sortiment. Ten pøitom nemusí putovat pouze do nákupní tašky pøímo na místì si lze pochutnat na zapékaných bramborách, slaných koláèích apod. Radnice první mìstské èásti pod vedením TOP 09 se snaží živnostníkùm vycházet vstøíc nejen nabídkou obecních nebytových prostor, ale také reklamou v radnièních a ostatních tiskovinách. 17

18 VÝROČÍ Minule jsme vzpomínali na začátek Velké války. Nyní se přesuneme v čase k dalšímu významnému výročí. 1.září letošního roku si připomeneme 75 let od začátku nejkrvavějšího konfliktu ve světových dějinách 2. světové války. Co jí ale předcházelo? Zmínila bych dvě nejdůležitější události týkající se tehdejšího Československa. Mnichovský diktát Vládní vyhláška ze dne 23. záøí 1938 o vstupu státu do branné pohotovosti... Stát je nejzranitelnìjší v okamžiku mobilizace a z toho mìli naši generálové obavy. Kdyby nás tehdy Nìmecko napadlo... radìji nemyslet. Vše se nakonec povedlo. O to horší byla zpráva, kterou pøedstavitelé našeho státu obdrželi dne : Nìmecko, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodì, které již bylo dosaženo ve vìci odstoupení území Sudet Nìmecku, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatøení z nìj vyplývajících, a touto dohodou se zavazují k uèinìní opatøení nezbytných k jejímu naplnìní. O dopadech pøijetí Mnichovské dohody nejen na morálku, ale i na životy èechoslovákù netøeba dlouze psát, vždyť do dnešních dnù máme tendenci øešit, zda jsme se mìli nebo nemìli bránit. V této souvislosti si vždy vzpomenu na slova budoucího ministerského pøedsedy W. Churchilla: Vláda Jejího Velièenstva si mohla vybrat mezi válkou a hanebností. Zvolila hanebnost a bude mít válku. A jaký dopad to mìlo na bìžný život? Vìtšina našeho prùmyslu se ocitla na území Historické okénko armáda. Naši vojáci mìli za úkol odvzdat zbranì a techniku bez použití násilí. Z obav pøed obsazením oblasti Ostravska Polskou armádou, zapoèala okupace Nìmci na tomto území již v noci 14. bøezna. Za pøipomenutí stojí bitva u Czajánkových kasáren v Místku. Zde Nìmci narazili na odpor 3.praporu pìšího pluku 8 slezského a rozpoutala se pøestøelka. Na stranì cizího státu, dopravní infrastruktura našich bojovali èerství odvedenci, tzv. se zcela rozpadla a o bránitelnosti bøezòáci, na stranì druhé stálo cca tohoto torza, si mohli naši pøed vojákù Wehrmachtu. Bìhem stavitelé nechat jen zdát. Vìtšinou pùlhodinového boje padlo nemìckých bývá toto období uzavíráno douškou vojákù za naše 2 zranìné. o tom, kterak se naše armáda Bìhem 165 dní, které uplynuly mezi bez boje a jediného výstøelu vzdala, podepsáním Mnichovské dohody nikdo nezemøel apod. Opak je však a okupací padlo na 442 vojákù, èetníkù pravdou, jak o tom svìdèí napøíklad a pøíslušníkù Stráže obrany státu. dopis na rozlouèenou èetaøe Arnošta Událostmi 15. bøezna konèí období Hrada, který sloužil v pìchotním tzv. Druhé republiky, neboť 16. bøezna srubu K-S 14 Cihlena u Králík, kde je vyhlášen Protektorát Èechy a Morava. spáchal sebevraždu: Drazí kamarádi, Tímto zaèíná období represálií odpusťte mi, že se s vámi louèím a další doba temna. Dvacáté první tímto zpùsobem, ale nemohu jinak. výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska Konal jsem službu pro vlast podle se stává tou nejsmutnìjší svého nejlepšího svìdomí. Na srub oslavou naší státnosti vùbec. jsme napsali VYTRVÁME, já vytrvám Abychom však nekonèili pøíliš pele, na svém místì do poslední chvísimisticky, zejména v takto tìžkých až do rozkazu opusťte území. Pak chvílích se projevuje èeský smysl pro teprve vás opustím s pøesvìdèením, humor. Dovolím si dnešní okénko zakonèit že nemohu již více pro vlast vykonati. dobovou anekdotou: Ublížil-li jsem snad nìkomu, byl jsem Za prezidentem Háchou pøibíhá toho pøesvìdèení, že konám správnì. úøedník a oznamuje: Pane preziden- Pøesto vás prosím, odpusťte mi. te, na zdi Hradu se objevil nápis Hitler Buïte s Bohem. V Èeském Krumlovì je vùl. Prezident s hlavou v dlaních museli zasáhnout jednotky ès. rce: Kolikrát jim to mám opakovat. armády proti ozbrojeným oddílùm Nejprve nìmecky a PO- Henleinovcù pøi ochranì obyvatel TOM èesky. èeského pùvodu. Zdálo se, že hloubìji již èeský národ Pøíštì se budeme èes- padnout nemùže... koslovenskému odboji Okupace 15. bøezna v šest hodin ráno zaèala naše území obsazovat nìmecká vìnovat více. Tereza Žáčková Motalová èlenka RO TOP 09 18

19 SENIOŘI Starého člověka nepřesadíš jako kytku Již staøí Øekové a Øímané vìdìli, že síla stáøí a zvyku je nesmírná. Proto už pøed tisíci lety pro seniory, kterým se z rùzných dùvodù nemohlo dostat péèe rodiny, mìli i vlastní dnes bychom øekli sociální politiku. Již ve starovìku se dostávalo starým a nemocným organizovaných forem péèe v malých chrámech asklepiích, nebo veøejných ošetøovnách iatreiích, èi v rùzných domácích nemocnièkách. Na tyto formy péèe o staré lidi navázalo i køesťanství a hlavní zásady po staletí ctíme i dnes. Tou hlavní bylo a je nevytrhávat starého èlovìka z prostøedí, na které je zvyklý, se kterým je sžitý, které má rád. Když vytrhnete starého èlovìka z koøenù, kde žil, je to podle mì nejkrutìjší vìc, kterou mu mùžeme zpùsobit. To vše platí hlavnì v Praze a už vùbec nejvíc v jejím historickém srdci, v Praze 1. Síla místa, onoho povìstného pražského Genia loci, je tu velká. Pøestìhovat starého èlovìka, který celý život chodil ulièkami starého mìsta, kamsi na sídlištì, èi na venkov znamená totéž, co pøestìhovat žíznivého na poušť. Bude chøadnout, stýskat si a bude nešťastný, nikdy si nezvykne. Na to vše myslí i souèasná reprezentace Prahy 1. Pøipomnìl to také starosta naší mìstské èásti Oldøich Lomecký, když pøed tøemi lety otevíral nejnovìjší dùm s peèovatelskou službou v Dlouhé ulici. Naše mìstská èást pøistupuje k této vìci s nejvìtším citem. Její pøedstavitelé dobøe vìdí, že nìco jiného je být malostraòák, nìco jiného je vyrùstat a žít na Novém Mìstì a jiný svìt je ten staromìstský. Proto jsou domy s péèí o seniory rozloženy rovnomìrnì po celém historickém centru v Dlouhé, Benediktské a Týnské na Starém Mìstì, v Pštrosovì na Novém Mìstì a U Zlaté studnì na Malé Stranì. Tyto domy pøibližnì kopírují množství seniorù, kteøí v tìchto èástech centra bydlí a potøebují pomoc. Starší lidé tak dostávají velkou šanci zùstat ve známém prostøedí, které mají rádi, ve chvílích, kdy již tøeba nemají na nájem v bývalých velkých mìšťanských bytech, nebo se cítí opuštìní ve velkém bytì poté, co se dìti odstìhovaly, nebo je opustili jejich blízcí. Dùvodù však bývá více. Do 127 garsoniér a bytù v našich domovech s peèovatelskou službou se mohou stìhovat tøeba staøí lidé, kteøí jsou již ménì pohybliví a žijí v domì bez výtahu. Všechny domy s peèovatelskou službou jsou totiž bezbariérové a jsou vybaveny výtahy. V tìchto domech se dostane péèe všem, kteøí potøebují jakkoliv pomoci s jinak bìžnými denními potøebami, s nákupem, hygienou, vaøením. Jsou tu i spoleèenské prostory pro kontakt s pøáteli a aktivizaèní èinnost, nebo zahrádky pro odpoèinek, ordinace lékaøe a spousta dalších služeb. Každý obyvatel má možnost si pøivolat pomoc peèovatelky. Domovy s peèovatelskou službou v Praze 1 starším lidem umožní žít dùstojnì a zachovat kvalitu života v prostøedí, na které jsou zvyklí. Mgr. Jozef Helmeczy Èlen zastupitelstva a èlen Sociální komise Rady MÈ Praha 1 za TOP 09 19

20 KAUZA Daniel Korte: Ti, kteří mají celou kauzu Opencard na svědomí, se dnes jenom smějí. Pøinášíme záznam øeèi poslance TOP 09 Daniela Korteho v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR z 20. bøezna Dámy a pánové, o kauze Opencard bylo namluveno a napsáno mnoho. Tato záležitost obsahuje také mnoho podivností a mnoho absurdit. Vìcnì bychom si ji mohli rozdìlit na dvì èásti: Opencard 1 a Opencard 2. V Opencard 1 jsou zapleteni úøedníci, kteøí byli ve výbìrové komisi pro celý projekt. Do výbìrového øízení se pøihlásila jedna firma, firma Haguess, splnila podmínky, splnila limity a tito úøedníci doporuèili tehdejšímu vedení mìsta, radì pod vedením pana Béma s nimi smlouvu uzavøít, což se stalo. Následnì jeden z èlenù této výbìrové komise, pan Chytil již zmínìný, zjistil jakési podivnosti, to jest, že podklady pro zadání byly vypracovávány firmou Haguess. Zjistil to podle elektronických stop. Dobrovolnì a s vìdomím rizika pøedal a pøedával tyto informace orgánùm èinným v trestním øízení, pøièemž si vyjednal pozici utajeného svìdka, byl si vìdom rizika, které podstupuje. Na základì jeho informací v roce 2009 podala trestní oznámení paní Jana Ryšlinková, myslím, že to byla tehdejší zastupitelka. Vyšetøování bylo od samého zaèátku brždìno, blokováno, zpomalováno, zastaveno a posléze v roce 2013 odloženo jako neodùvodnìné. Svìdek, pan Chytil, byl prozrazen, okamžitì vyhozen z magistrátu, dvakrát mu neznámí pachatelé prohledali byt, bylo mu vyhrožováno. Následnì byl obvinìn, obžalován a odsouzen, zatím nepravomocnì. Pøièemž dlužno øíci, že státní zástupkynì, paní Dagmar Máchová, popsala soudu jeho roli velice nekorektnì a tendenènì. Opencard je stále žhavé téma... 20

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více