Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-"

Transkript

1 čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o v u j e nový termín plnění úkolů u a) usnesení číslo RM ve znění: ukládá realizovat majetkoprávní záležitosti schválené Zastupitelstvem města Chropyně dne 26. března 2008, konkrétně usnesení ZM 12/7/2008 a ZM 14/7/2008 na , b) usnesení číslo RM 14/68/09 ve znění: ukládá zaslat přihlášku do Grantového řízení v rámci poskytování finančních podpor z Fondu ASEKOL, a to v programu Rekonstrukce na R M 2 / 7 0 / 0 9 r e v o k u j e usnesení číslo RM 6/69/09, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 1 v domě čp. 645 s platností od 1. března 2009 a zkonzultovat záležitost v současné době neoprávněného užívání předmětného bytu tímto nájemníkem, neboť mu k datu 31. prosince 2008 skončila platnost nájemní smlouvy, s právním zástupcem města JUDr. Jiřím Taláškem a následně seznámit radu města s návrhem na řešení. T: Zodp: pan Kondler R M 3 / 7 0 / 0 9 Informaci o termínu, přípravě a programu zasedání zastupitelstva dne 25. března 2009, Zastupitelstvu města Chropyně schválit navržený program zasedání a a) doplnit bod č. 22 ve znění: Zrušení usnesení ZM 9/8/2008 ze dne o pořízení změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Chropyně těžba štěrkopísku na loukách Hejtman, parcela č. 1942/1 v k. ú. Chropyně o návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Chropyně těžba štěrkopísku na loukách Hejtman, parcely č. 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1948/4, 1948/5 a 1948/7 v k. ú. Chropyně, T: Zodp: Ing. Kotula b) zpracovat návrh programu do formy pozvánky na zasedání zastupitelstva. T: Zodp: Ing. Rosecký R M 4 / 7 0 / 0 9 Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

2 , 16. března 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 70 2/6 ho 348 Chropyně, IČ: , včetně návrhu na pokrytí záporného hospodářského výsledku, Zastupitelstvu města výroční zprávu a předložený návrh na pokrytí záporného hospodářského výsledku ve výši 8.011,51 Kč schválit a a) řešit zúčtovací vztahy v oblasti bytového a nebytového hospodářství v průběhu roku a informovat radu města ve čtvrtletních termínech T: Zodp: pan Kondler b) předložit výroční zprávu za rok 2008 k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 25. března T: Zodp: pan Kondler R M 5 / 7 0 / 0 9 Výroční zprávu za rok 2008 Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, IČ: , včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, Zastupitelstvu města výroční zprávu a předložený návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši ,22 Kč schválit a předložit výroční zprávu za rok 2008 k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 25. března T: Zodp: Mgr. Bajgar R M 6 / 7 0 / 0 9 Výroční zprávu za rok 2008 Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně, IČ: , včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, Zastupitelstvu města výroční zprávu a předložený návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši ,40 Kč schválit a předložit výroční zprávu za rok 2008 k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 25. března T: Zodp: paní Ratůzná R M 7 / 7 0 / 0 9 Výroční zprávu za rok 2008 Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Ječmínkova 270 Chropyně, IČ: , včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, Zastupitelstvu města výroční zprávu a předložený návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši ,73 Kč schválit a předložit výroční zprávu za rok 2008 k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 25. března 2009.

3 , 16. března 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 70 3/6 T: Zodp: paní Vinklárková R M 8 / 7 0 / 0 9 Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města Chropyně za rok 2008, Zastupitelstvu města Chropyně vzít zprávu komise na vědomí a zajistit předložení zprávy k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 25. března 2009 předsedou komise. T: Zodp: Ing. Kotula R M 9 / 7 0 / 0 9 Návrh na likvidaci ztráty v hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., v souvislosti s šetřením Policie ČR, Zastupitelstvu města Chropyně předložený návrh likvidace ztráty schválit a předložit návrh likvidace ztráty k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 25. března T: Zodp: Ing. Macháček R M 1 0 / 7 0 / 0 9 Závěrečný účet města Chropyně, se sídlem nám. Svobody 29 Chropyně, IČ: , za rok 2008 včetně zprávy auditora, Zastupitelstvu města Chropyně závěrečný účet města schválit a předložit závěrečný účet k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 25. března T: Zodp: Ing. Večeřa R M 1 1 / 7 0 / 0 9 Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2009, Zastupitelstvu města Chropyně rozpočtové opatření schválit a předložit návrh rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 25. března T: Zodp: Ing. Večeřa

4 , 16. března 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 70 4/6 R M 1 2 / 7 0 / 0 9 Zprávu o výsledcích inventarizačních prací majetku města Chropyně a příspěvkových organizací zřizovaných městem k 31. prosinci 2008 a a) řešit úkoly a doporučení uvedené ve zprávě T: průběžně Zodp: Ing. Macháčková, ředitelé příspěvkových organizací b) provést dokladovou inventarizaci účtů bytového a nebytového hospodářství města Chropyně k datu 30. června 2009 ve vazbě na údaje Správy majetku města Chropyně, p. o. T: Zodp: Ing. Macháčková c) provést mimořádnou fyzickou inventuru Městského kulturního střediska Chropyně k datu 30. dubna 2009 a dokladovou inventarizaci všech účtů Správy majetku města Chropyně, p. o. k datu 30. června 2009 T: , Zodp: pan Kondler R M 1 3 / 7 0 / 0 9 v y j a d ř u j e s o u h l a s 1. s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti bytu č. 10 v domě čp. 561 v ulici Díly, včetně spoluvlastnického podílu na pozemcích parcelní číslo 1042, 1043 a 1044 zastavěná plocha a nádvoří za cenu Kč, 2. s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým pro vyřízení úvěru na koupi bytu uvedeného v bodu 1. s Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150 Praha 5, IČ: , ve prospěch budoucího nabyvatele, Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej bytu č. 10 v domě čp. 1 v ulici Díly, včetně spoluvlastnického podílu, a zastavení této nemovitosti ve prospěch Hypoteční banky, a. s., a zajistit předložení návrhu schválení prodeje a zastavení nemovitosti na jednání zastupitelstva města dne 25. března T: Zodp: Ing. Macháčková R M 1 4 / 7 0 / 0 9 v y j a d ř u j e s o u h l a s s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým v souvislosti s prodejem bytu č. 6 v domě čp. 557 v ulici Díly ve prospěch budoucí nabyvatelky, Zastupitelstvu města Chropyně uzavření zástavní smlouvy schválit a zajistit předložení návrhu na zřízení zástavního práva k předmětným nemovitostem na jednání zastupitelstva města dne 25. března 2009 T: Zodp: Ing. Macháčková R M 1 5 / 7 0 / 0 9 s c h v a l u j e

5 , 16. března 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 70 5/6 bezplatný převoz materiálu potřebného k organizaci a uspořádání velikonoční výstavy v prostorách školních budov v ulici Komenského pro Klub českých turistů Chropyně, se sídlem Krátká 429 Chropyně, a realizovat převoz materiálu v požadovaných termínech, a to dne 2. dubna 2009 a dne 9. dubna 2009 T: Zodp: pan Kondler R M 1 6 / 7 0 / 0 9 výpověď Smlouvy o pronájmu nebytových prostor, místnosti č. 6, v prostorách Městského kulturního střediska uzavřenou s paní Dagmar Baštincovou, se sídlem Záříčí 30, IČ: , v y j a d ř u j e s o u h l a s s ukončením smlouvy k datu 31. března 2009 a zveřejnit záměr pronájmu uvolněných nebytových prostor. T: Zodp: pan Kondler R M 1 7 / 7 0 / 0 9 ukončení nájemní smlouvy na byt č. 40 v domě čp. 20 v ulici Drahy a zajistit předložení návrhu Bytové komise na obsazení uvolněného bytu. T: Zodp: pan Kondler R M 1 8 / 7 0 / 0 9 s c h v a l u j e jako dodavatele zakázky Výměna oken Klubovna Plešovec firmu V okno, s. r. o., se sídlem Skaštice 149 Kroměříž, IČ: , za cenu Kč a předložit smlouvu starostovi k podpisu. T: Zodp: Ing. Pospíšil R M 1 9 / 7 0 / 0 9 informaci o možnosti získání dotace ve výši Kč na zkvalitnění a dovybavení přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy (CzechPOINT), Zastupitelstvu města Chropyně schválit Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejichž schválení je nutnou podmínkou získání dotace, a zajistit předložení Podmínek na jednání zastupitelstva města dne 25. března T: Zodp: Ing. Rosecký

6 , 16. března 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 70 6/6 R M 2 0 / 7 0 / 0 9 prověřit situaci se záborem pozemků města Chropyně v lokalitě Podlesí panem Liborem Zsemberim, o výsledku šetření informovat radu města a připravit návrh řešení. T: Zodp: Ing. Pospíšil R M 2 1 / 7 0 / 0 9 s c h v a l u j e slevu ve výši 50 % z částky denního pronájmu velkého sálu Městského kulturního střediska Chropyně pronajatého agenturou Pragokoncert Bohemia, a. s., se sídlem U Bulhara 3 Praha 1, IČ: , dne 4. dubna 2009 za účelem uspořádání představení pro děti Majda s Františkem na cestách a připravit nájemní smlouvu a zajistit připravenost pronajatých prostor v požadovaném termínu. T: Zodp: pan Kondler R M 2 2 / 7 0 / rozhodnutí Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Praha 2, zapsané pod čj. MCH 1342/2009, o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč s účelovým určením na poskytování sociálních služeb, 2. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 1176/2009, zapsané pod čj. MCH 1326/2009, vydané ve věci udělení souhlasu s realizací stavby rodinného domu na pozemku parcelní číslo 175/28 v katastrálním území Chropyně, 3. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 1250/2009, zapsané pod čj. MCH 1261/2009, vydané Leteckomodelářskému klubu Racek, se sídlem Drahy 764 Chropyně, IČ: , ve věci existence pozemní komunikace kategorie účelová komunikace, která je přístupná veřejnosti a existuje na části pozemku parcelní číslo 1237/1, 1237/7, 1237/12, 1237/16, 1237/19 a 41/41 v katastrálním území Chropyně, 4. rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu v Kroměříži čj. 08/231/2/36/3195/09-Hrou, zapsané pod čj. MCH 1320/2009, vydané firmě Fatra, a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 1541 Napajedla, ve věci schválení materiálu Havarijní plán. Plán opatření pro případ havárie při úniku závadných látek. platného pro provozovnu Chropyně, 5. výzvu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 1301/2009, zapsanou pod čj. MCH 1316/2009, vydané k odstranění vad podání na odstranění stavby Část rodinného domu čp. 73, 6. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 1302/2009, zapsané pod čj. MCH 1317/2009, vydané ve věci přerušení řízení na odstranění stavby Část rodinného domu čp. 73 na dobu 30 dnů. Ing. Radovan Macháček, v. r. Ing. Petr Večeřa, v. r. starosta místostarosta

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 67. zasedání dne 4. února 2009 R M 1 / 6 7 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více