ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí člověka. Rozvíjí u ţáků dovednosti a prvotní zkušenosti získané výchovou v rodině a v předškolním vzdělávání, utváří jejich základní představu o světě a ţivotě. Tato oblast je realizována v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.v rámci komplexní oblasti předmět Vlastivěda vymezuje vzdělávací oblast týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, kultury a dalších témat. Předmět Vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti ţáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Navazuje na získané poznatky v předmětu Prvouka. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným ţivotem a s praktickou zkušeností ţáků se stává velkou pomocí ve zvládání nových ţivotních situací a v přijímání nových rolí ţáků v třídních kolektivech, napomáhá ţákům při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky i při upevňování pracovních a reţimových návyků. Pomocí komplexní vzdělávací oblasti si ţáci utváří prvotní ucelený obraz světa. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda se ve 4. a 5. ročníku rozděluje na tři tématické okruhy: Místo, kde ţijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas. V tématickém okruhu Místo, kde ţijeme se ţáci učí na základě poznávání nejbliţšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci ţivota v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností. Za pomocí vlastní zkušenosti i různých informačních pomůcek získávají ţáci přehled o jednotlivých oblastech naší vlasti. Různými činnostmi a plněním zajímavých úkolů by se měl v ţácích probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně by se měly rozvíjet národnostní cítění a vztah k vlasti. V 5. ročníku získává přehled o kontinentech, státech Evropy. Na základech vlastních zkušeností a za pomocí dostupných informačních zdrojů vnímá kulturu, způsob ţivota v ostatních evropských státech. V tématickém okruhu Lidé kolem nás si ţáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení muţů a ţen. Seznamují se se základními právy a povinnostmi., se světem financí.seznamují se s problémy globálního charakteru. V tématickém okruhu Lidé a čas se ţáci učí orientovat v dějích a v čase.poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Ţáci se seznamují s nejdůleţitějšími událostmi v historii naší země, pomocí informačních zdrojů se ţáci zaměří na dotek historických událostí v našem regionu. Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve 4.ročníku ve dvouhodinové týdenní časové dotaci, v 5.ročníku jednu hodinu týdně s další jednou disponibilní hodinou. K navýšení počtu hodin dochází z důvodu zaměření školy. Výuka probíhá v budově školy, lze vyuţívat i práci s počítačovými vlastivědnými programy. Je vhodné zařazovat exkurze, besedy, návštěvy kulturních památek. Předmět Vlastivěda nabízí ţákům tvořivé činnosti, aktivní zapojení do výuky, maximální propojení učiva s ţivotní praxí. Ve 4.-5.ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou některá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva Vlastivědy. 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Vlastivěda Kompetence k učení vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Zaměřujeme se na čtení s porozuměním, vyhledávání informací. Vedeme ţáky k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení a efektivně je vyuţívat v procesu učení a praktickém ţivotě. Seznamujeme ţáky s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly. Zadáváme ţákům zajímavé samostatné úkoly. Dbáme, aby ţák poznal smysl a cíl učení a měl pozitivní vztah k učení. Vedeme ţáky k sebehodnocení. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problému Motivujeme ţáky problémovými úlohami z praktického ţivota. Zařazujeme práci s informacemi z různých moţných zdrojů. Dbáme na rozpoznání a pochopení problému. Podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a různé přijatelné řešení problému. Podporujeme vyuţívání techniky při řešení problému. Kompetence komunikativní - vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli, s ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme ţáky obhajovat svůj vlastní názor a argumentovat vhodnou formou. Učíme ţáky jasně a výstiţně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. Dbáme na celkový kultivovaný projev. Kompetence sociální a personální rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, respektovat práci vlastní i druhých Vedeme ţáky k vzájemné pomoci při vyučování. Podporujeme utváření příjemné atmosféry při skupinové a týmové práci. Rozvíjíme základy kooperace a týmové práce. Vedeme ţáky k respektování předem dohodnutých pravidel. 2

3 Kompetence občanské připravovat ţáky jako svobodné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Vedeme k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu Klademe důraz na respektování přesvědčení druhých lidí Vedeme k odmítání útlaku a hrubého násilí Upevňujeme u ţáků základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy Vedeme ţáky k ochraně a ocenění našich historických, kulturních památek, ke znalostem našich národních tradic Klademe důraz na chápání základních ekologických souvislostí a enviromentálních problémů, na respektování poţadavků na kvalitní ţivotní prostředí Vedeme ţáky k orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu. Kompetence pracovní - pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými moţnostmi při profesní orientaci. Doplňujeme výuku o praktické exkurze. Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda 3

4 Místo, kde žijeme Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Navrhne plánek okolí svého bydliště a vyznačí v něm trasu dle zadání, najde a vyznačí významné památky. Domov a škola - orientace v místě bydliště, bezpečná cesta do školy - obec, místní krajina její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce, význačné budovy, dopravní síť 4. ročník Určí světové strany v přírodě i podle mapy, Pozná běţné zemědělské plodiny, vysvětlí orientuje se podle nich a řídí se podle zásad jejich význam a pouţití. bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. Pozná běţné druhy zeleniny a ovoce, druhy půd. Vyjmenuje a určí světové strany, nakreslí jednoduchou růţici. Orientuje se v přírodě podle mapy. Okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, podnebí a počasí, rozšíření půd, rostlinstva a ţivočichů, orientační body a linie, světové strany mapy obecně zeměpisné a tematické Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky. Dokáţe roztřídit mapy, náčrty a plány Regiony ČR Praha a vybrané oblasti ČR Objasní pojem,,nadmořská výška. Najde na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera a rybníky v ČR, vyhledá pramen Vltavy, Labe i přítoky těchto řek. Vyhledá Prahu na mapě ČR, Příbram, Práce s mapou ČR Hořovice, Beroun, Jince. Vyhledá ČR na mapě Evropy. Chápe Prahu jako hlavní město ČR, vypráví pověst o zaloţení Prahy. Vyjmenuje významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce. Najde na mapě střední, východní, severní, západní a jiţní Čechy,Moravu a Slezsko. Vyhledá na mapě významná města a řeky. 4

5 Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultur Pojmenuje a ukáţe na mapě sousední státy. Vysvětlí význam glóbu a mapy, měřítka mapy, poledníků a rovnoběţek, základních geografických značek. Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, sluţby a obchod 4. ročník Zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob ţivota a přírodu v naší vlasti. Ukáţe na mapě a pojmenuje pohraniční Naše vlast pohoří, rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a níţiny - domov, krajina, národ v ČR. Vysvětlí rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a níţinou. Rozliší symboly našeho státu a vysvětlí jejich význam. Lidé kolem nás Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodrţuje pravidla pro souţití ve škole. Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení. Určí jméno prezidenta ČR a premiéra ČR, oficiální název ČR a správně ho píše. Vypráví o záţitcích z vlastních cest po ČR. Seznámí se se státním uspořádáním ČR, státními symboly a demokracií v ČR. Uvede příklad, jak by pomohl nemocnému, či sociálně znevýhodněnému člověku. Sám navrhne pravidla souţití ve škole a dodrţuje je. Pomocí didaktických her vyvodí různé vlastnosti lidí. Zorganizuje ve skupině scénku, na které předvede principy demokracie. - státní symboly Soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným, sociálně slabým Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie 5

6 Na modelové situaci prokáţe svým postojem schopnost řešit konflikt vyplývající z nesnášenlivosti mezi lidmi. Uvede, jakým způsobem bychom mohli vychovávat své děti, abychom těmto konfliktům ve společnosti předešli. 4. ročník Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se uţ tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy. Jedná podle práv a povinností ţáka školy. Navrhne základní lidská práva a práva dětí. Rozezná protiprávní jednání. Právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti ţáků školy, protiprávní jednání Poukáţe v nejbliţším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne moţnosti zlepšení ţivotního prostředí obce (města). Lidé a čas Pracuje s časovými údaji a vyuţívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. Navrhne (napíše) moţnosti zlepšení ţivotního prostředí obce. Vyjmenuje kulturní instituce regionu. Vypráví některé regionální pověsti. Vypráví i o některých postavách ze Starých pověstí českých, o nejvýznamnějších osobnostech a událostech z českých dějin z období nejstaršího osídlení naší vlasti k období počátků habsburského soustátí. Pozná památky svého rodného kraje a obce, ve které ţije, které se váţou k dané historické etapě, události či osobnosti. Nakreslí obrázek či vytvoří komiks k dané pověsti nebo historické události. Kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí Orientace v čase a časový řád - dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace - báje, mýty, pověsti, minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 6

7 Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s vyuţitím regionálních specifik. Najde a vytvoří přehled proměn bydlení, předmětů denní potřeby porovná minulosti a současnost). Vyjmenuje a v kalendáři najde významné dny a státní svátky. Současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu ţivota, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského ţivota - státní svátky a významné dny 4. ročník 7

8 Diskutuje o záţitcích a zajímavostí z vlastních cest a porovná způsob ţivota a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích. Vypráví záţitky z cest po ČR či Evropě a na Opakování a shrnutí učiva základě vypravování si zopakuje učivo o ČR - regiony ČR, Evropa a svět a Evropě. 5. ročník Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam. Lidé kolem nás Analyzuje na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodrţuje pravidla pro souţití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci, zaujme správné stanovisko. Datuje letopočet vzniku ČR, jmenuje prvního a současného prezidenta. Rozlišuje pojmy vláda, parlament, zákon. Jmenuje zájmové spolky, firmy,. v obci a okolí. Vyjmenuje důleţité politické strany současnosti. Navrhne plán pomoci potřebným. Naše vlast - základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR Soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný evropský dům Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi jednotlivci, obhájí a odůvodní při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spoluţáky. Dokáţe obhájit svůj názor a respektuje názor ostatních. Dodrţuje pravidla slušného chování, které si ţáci společně navrhli a odsouhlasili. Na základě vlastních zkušeností, filmové a literární tvorby, uvede příklady nesnášenlivosti mezi lidmi a přednese svůj postoj k podobným situacím. Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se uţ tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy. Orientuje se v základních lidských právech a právech dítěte. Právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti ţáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku, včetně nároků na reklamaci soukromého vlastnictví, duševních hodnot 8

9 Orientuje se v základních formách Rozezná různé druhy vlastnictví. Vlastnictví vlastnictví; pouţívá peníze v běţných Vyhotoví a popíše přehled finančních příjmů soukromé, veřejné, osobní, společné; situacích, odhadne a zkontroluje cenu a výdajů ve své rodině za jeden měsíc. hmotný a nehmotný majetek; peníze nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáţe Vyhodnotí ekonomické moţnosti vlastní nemoţnost realizace všech chtěných výdajů, rodiny. - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. Vysvětlí pojmy: příjem, výdaj, spoření, půjčka úroky. způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky 5. ročník Poukáţe v nejbliţším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne moţnosti zlepšení ţivotního prostředí obce (města). Lidé a čas Pracuje s časovými údaji a vyuţívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. Vyuţívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek. Zmapuje současné globální problémy a navrhne a obhájí řešení. Orientuje se v časové přímce. Charakterizuje proměny způsobu ţivota v minulosti a dnes. Základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě proměny způsobu ţivota Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s vyuţitím regionálních specifik. Vysvětlí pojmy, jako jsou feudalismus, reformace, osvícenství, národní obrození, revoluce, okupace. Zná důleţité historické události a osobnosti týkající se historie české země od doby vlády Marie Terezie aţ ke vzniku Československé republiky v roce Zná důvody a důsledky 2. světové války. Dějiny české země - časový sled událostí od 17. století po současnost; vyuţití dostupných materiálů k historii našeho regionu 9

10 Seznámí se s poválečným vývojem naší země, ví, kdo je to Václav Havel, zná datum vzniku České republiky. 5. ročník Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob ţivota a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s vyuţitím regionálních specifik. Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů. Popíše charakteristické rysy způsobu ţivota v pravěku, středověku a dnes (od pravěku po vznik ČR). Vyjmenuje regionální památky a obory zajímající se o zkoumání minulosti. Vyjmenuje naše státní svátky a významné dny. Pracuje s kalendářem. Regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost Státní svátky a významné dny - dějiny, práce s kalendářem 10