Úvod Virtual File System Filesystems. VFS a lesystémy. Petr Uzel. Matematicko-fyzikální fakulta UK. Linux kernel, 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod Virtual File System Filesystems. VFS a lesystémy. Petr Uzel. Matematicko-fyzikální fakulta UK. Linux kernel, 2007"

Transkript

1 Matematicko-fyzikální fakulta UK Linux kernel, 2007

2 Osnova 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

3 Filesystem Wikipedia : Denition File system is a method for storing and organizing computer les and the data they contain to make it easy to nd and access them. vlastní data mohou být na datových médiích (Data Storage Device) - HDD, CDROM, ashdisk,... na vzdálených serverech - NFS, SMB,... virtuální - procfs, sysfs,...

4 Filesystémy z pohledu uºivatele soubory, cesty : /home/petr/le.txt le descriptory : fd = open(le,...) atributy : vlastník, skupina, práva, mtime,... oset : write, read, lseek directory handle : DIR *d = opendir(/dir/) directory entry : struct dirent *de = readdir(d)

5 Linux a lesystémy linux podporuje mnoho lesystém diskové : ext2, ext3, ext4, ReiserFS, XFS, Minix, ISO9660, UDF, FAT, NTFS, MSDOS clusterové : GFS2, OCFS2, sí ové : NFS, SMB, CIFS, Coda, AFS virtuální : procfs, sysfs podporu pro dal²í FS lze p idávat za b hu - moduly seznam aktuáln podporovaných FS v /proc/lesystems

6 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

7 virtual lesystem switch abstraktní vrstva nad jednotlivými souborovými systémy specikuje interface mezi kernelem a FS p edává poºadavky (syscally) odpovídajícím FS

8 High-level architektura

9 Datové struktury VFS pouºívá obecné datové struktry (nezávislé na jednotlivých FS) superblock - lesystém inode - soubor na disku le - otev ený soubor dentry - adresá ová poloºka obsahují informace o objektu a tabulku metod pro manipulaci s tímto objektem programování FS znamená p edev²ím denici metod pro manipulaci s t mito objekty zp sobem, jenº je dán strukturou FS

10 Superblock struct super_block reprezentuje lesystém typicky bývá na ten z disku, m ºe být ale vytvo en pouze v pam ti struktury tvo í spojový seznam první poloºka uloºena v prom nné super_blocks dal²í jsou p ipojeny pomocí pointeru s_list seznam chrán n pomocí spinlocku : sb_lock data specická pro konkrétní FS : s_fs_info (nap. ext2_sb_info) s_dirt : p íznak udávající, zda je t eba superblock zapsat na disk (zda byl modikován) s_blocksize : velikost bloku

11 Superblock II s_type : pointer na strukturu reprezentující typ lesystému (nap. ext2) - viz dále struct lesystem_type s_op : tabulka metod pro manipulaci se superblockem struct super_operations magic number mount ags synchroniza ní primitiva seznam v²ech inod seznam zm n ných inod seznam inod ekajících na zápis na disk...

12 Inode struct inode inode reprezentuje objekt FS : soubory, adresá e, FIFO, symlinky,... p i azen unikátní identikátor v rámci FS (i_ino) název souboru není sou ástí inode m ºe být reprezentován na disku (FS na blokových za ízeních) nebo existuje pouze v pam ti (virtuální FS)

13 Inode II inode obsahuje : informace o vlastníkovi souboru, právech typ (soubor, adresá, symlink,...) asy modikace délka souboru íta odkaz... také tabulky metod pro operace : s inode : struct inode_operations s otev enými soubory : struct le_operations

14 File struct le reprezentuje soubor otev ený procesem struktura je vytvo ena v okamºiku otev ení souboru obsahuje : oset v souboru (kde bude pokra ovat tení/zápis) p ístupový mód (r, w,...) tabulku metod pro manipulaci se souborem - struct le_operations...

15 Dentry struct dentry (directory entry) reprezentuje název souboru/adresá e kernel vytvá í tyto struktury p i p ístupu k soubor m, nap. p i otev ení souboru /tmp/le.txt jsou vytvo eny tyto dentries : dentry pro / dentry pro /tmp dentry pro /tmp/le.txt struktura obsahuje odkaz na odpovídající inode odkaz na rodi ovský adresá tabulku metod pro manipulaci s dentry - struct dentry_operations...

16 Seznam podporovaných FS kernel udrºuje seznam podporovaných FS ve struktu e struct le_system_type struct file_system_type { const char *name; int fs_flags; int (*get_sb) (struct file_system_type *, int, const char *, void *, struct vfsmount *) void (*kill_sb) (struct super_block *); struct module *owner; struct file_system_type * next; struct list_head fs_supers;... }; lze prohlíºet p es /proc/lesystems

17 Registrace FS pro registraci nového (typu) lesystému slouºí funkce int register_filesystem(struct file_system_type * fs) p edaná struktura obsahuje jméno FS odkaz na funkci pro na tení superblocku - read_super agy : zda FS existuje na blokovém za ízení (jinak je to virtuálni FS) obvykle volána z funkce init_module pro odebrání lesystému slouºí int unregister_filesystem(struct file_system_type * fs)

18 Mount mount = p ipojení FS do adresá ového stromu funkce long do_mount(char *dev_name, char *dir_name, char *type_page, unsigned long flags, void *data_page) vytvo í struct super_block a za adí ji do spojového seznamu k na tení superblocku volá funkci read_super p ipojený souborový systém je reprezentován strukturou struct vfsmount

19 struct super_operations tabulka obsahující seznam funkcí pro práci se superblockem, které poskytuje ovlada FS obsahuje bu adresu funkce nebo NULL - v tom p ípad se pouºije standardní funkce z VFS alloc_inode - alokuje pam t pro inode v etn místa pro data specická pro FS destroy_inode read_inode - na te inode z FS íslo inode vyplní VFS, zbytek struktury vyplní read_inode dirty_inode - VFS volá tuto metodu, ímº ozna í inode jako dirty write_inode - VFS volá pro zápis inode na disk jen pokud je inode dirty druhý parametr udává, zda má být zápis synchronní

20 struct super_operations II put_inode - voláno, kdyº se sníºí po et referencí na inode drop_inode - voláno, kdyº má být inode odstran n (po et odkaz klesne na 0) lze vyuºít generickou variantu generic_drop_inode - odstraní v²echny odkazy na inode a zavolá delete_inode() write_super - voláno pro zápis superblocku na disk sync_fs - zápis v²ech dirty inode na disk druhý parametr udává, zda se má volání zablokovat aº do dokon ení zápisu statfs - získání statistik lesystému, nap statfs syscall remountfs - voláno pro remount FS...

21 inode_operations II struktura obsahuje krom metod pro manipulaci s inode také poloºku struct file_operations *default_file_ops; výchozí tabulka metod pro manipulaci s objektem le p i otev ení nového souboru a vytvo ení objektu le jsou le_operations inicializovány touto tabulkou le_operations lze pak zm nit nap. p i otev ení speciálního souboru

22 inode_operations - adresá e create - vytvo í inode pro normální soubor v daném adresá i lookup - zkontroluje, zda objekt identikovaný dentry existuje v adresá i link - vytvo í new_dentry jako hardlink na old_dentry v daném adresá i unlink - odstraní soubor z adresá e symlink - vytvo í nový adresá rmdir - odstraní adresá mknod - vytvo í speciální za ízení

23 inode_operations II rename - p ejmenuje soubor readlink - p e te cestu k odkazovanému souboru ze symbolického odkazu do bueru follow_link - vrátí dentry, na n jº ukazuje symbolický odkaz truncate - zm ní velikost souboru permission - kontrola p ístupových práv - zda odpovídají zadanému vzoru

24 le_operations llseek - zm ní pozici ukazatele v souboru read - p e te data od pozice ukazatele a uloºi je do bueru je t eba aktualizovat hodnotu oset write - zapí²e count data z bueru na pozici ukazatele taktéº nutné aktualizovat oset readdir - vrátí dal²í poloºku z adresá e poll - kontroluje aktivitu na souboru, p ípadn se uspí select, poll ioctl - po²le p íkaz HW za ízení pouze pro speciální soubory

25 le_operations II mmap - mapuje soubor do adresního prostoru procesu open - otev e soubor vytvo í strukturu le k danému inode fsync - zapí²e data na disk readv - vektorové tení souboru tení do nesouvislých oblastí pam ti writev - vektorový zápis...

26 dentry_operations obvykle jsou ponechány NULL, tzn. kernel pouºije generické varianty d_revalidate, d_delete, d_release : generické varianty jsou prázdné funkce d_compare : porovná dva dentry generická varianta : strcmp VFAT : case insensitive strcmp d_hash - vytvo í hash z názvu d_iput - voláno, kdyº dentry ztratí sv j inode

27 Programování FS je t eba p ipravit struktury reprezentující privátní data naprogramovat callbacky, naplnit jimi struktury a p edat je kernelu net eba denovat v²echny callbacky - VFS m ºe pouºít generické varianty /usr/src/linux/fs/romfs/ /usr/src/linux/fs/ramfs/

28 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

29 Dentry cache directory cache, dcache cachuje adresá ové poloºky nalezení souboru p ímo na FS by trvalo neúm rn dlouho cachují se pouze poloºky krat²í neº 15 znak tvo ena hashovací tabulkou indexováno pomocí dvojice rodi ovský adresá - poloºka v tabulce jsou uloºena ísla odpovídajících inode a odkazy na bloková za ízení pro kaºdou poloºku v dentry cache existuje i odpovídající záznam v inode cache (dále) staré poloºky vyhazovány algoritmem LRU

30 Buer cache cachuje fyzické bloky diskových oddíl cache spole ná v²em oddíl m poloºky indexovány dvojicí blokové za ízení - íslo bloku spravuje bloky r zných velikostí ( ) spojový seznam volných blok staré bloky nahrazovány LRU algoritmem buery pravideln zapisovány na disk (bdush)

31 Inode cache cachuje inody (virtuální) hashovací tabulka, indexována dvojicí blokové za ízení - íslo inode pokud není poºadovaný inode nalezen, je t eba alokovat nový p i vy erpání maximálního po tu inode v cache musí být n jaký uvoln n nepouºívané inode (nulové po ítadlo referencí) pokud byl p ed uvoln ním modikován, jsou data zapsána na disk ko enové inode namountovaných FS mají po ítadla vºdy nenulová

32 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

33 fs_struct struktura p i azená kaºdému procesu struct task_struct {... struct fs_struct *fs; /* FS info */ struct files_struct *files; /* open files */... ( poloºky v fs_struct : root : dentry pro / pwd : dentry pro pracovní adresá...

34 les_struct specikuje soubory otev ené procesem struct files_struct { unsigned int max_fds; struct file ** fd; int next_fd;... } poloºka fd ukazuje na pole le deskriptor velikost pole je v max_fds velikost pole se dynamicky m ní podle pot eby, za íná na 32 dv poloºky v fd mohou ukazovat na stejný soubor

35 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

36 open(/tmp/le.txt) je t eba získat odpovídající inode analyzuje se cesta k souboru - ²t pí se podle / kdyº cesta za íná na /, je absolutní vyhledávání za íná v current->fs->root jinak je relativní vyhladávání za íná v current->fs->pwd

37 II p edchozím krokem byl získán dentry adresá e, ze kterého se za ne vyhledávat odpovídající inode je p e ten a tak je získána dentry dal²í ásti cesty postupuje se rekurzivn vyhledávání obvykle urychluje dentry cache komplikace : p ístupová práva mezilehlých adresá symbolické odkazy cyklické symbolické odkazy

38 path_lookup funkce, která provádí vlastní vyhledávání souboru parametrem je název souboru funkce vrací vícero informací z vyhledávání, nejd leºit j²í je dentry souboru po provedení path_lookup je t eba zavolat path_release výsledky vyhledávání uº nejsou t eba kompletní popis algoritmu : html/ /understandlk-chp-12-sect-5.html

39 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

40 Ext2 - historie Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS second Extended File System následovník p vodního linuxového FS - Minix minix : mnoho omezení, nap. max velikost souboru 64MB mezikrok : Ext FS (Extended File System) ext2 : , Linux 0.96c

41 Ext2 - fyzická struktura Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS FS je tvo en skupinou blok (Block Groups) Boot Sector BG1 BG2... BG3 kaºdá skupina blok obsahuje kopii superbloku a ást vlastního FS : block bitmap inode bitmap ást inode table datové bloky struktura skupiny blok : SB Block BM Inode BM Inode Table Data Blocks

42 Ext2 - fyzická struktura II Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS datové bloky : direct, indirect, double indirect, triple indirect - viz. dále bitmapy : jeden bit pro kaºdý blok/inode (volný/vyuºitý) skupiny blok : spolehlivost (kopie superblocku) výkon - men²í vzdálenost mezi inode table a datovými bloky

43 Ext2 - datové bloky Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS struct ext2_inode {... le32 i_block[ext2_n_blocks];... } inode m ºe p ímo obsahovat adresy 15 datových blok (EXT2_N_BLOCKS) : prvních 12 datových blok souboru 12 : odkaz na blok, který obsahuje adresy dal²ích blok indirect block 13 : double indirect block 14 : triple indirect block

44 Ext2 - datové bloky II Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

45 Ext2 - superblock Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS data specická pro Ext2 struct ext2_sb_info { unsigned long s_frag_size; unsigned long s_frags_per_block; unsigned long s_inodes_per_block; unsigned long s_frags_per_group; unsigned long s_blocks_per_group; unsigned long s_inodes_per_group;... } funkce ext2_read_super

46 Ext2 - Adresá e Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS mapování jméno souboru <-> inode number spojový seznam, kaºdá poloºka obsahuje : inode number délka názvu souboru název souboru první dv poloºky jsou vºdy standardní. a..

47 Ext2 - zm na velikosti souboru Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS nalezení volného bloku - problém fragmentace snaha alokovat nový blok ve stejné skupin blok p i alokaci nových blok je uzam en superblock inody mohou mít p id leny prealokované bloky - místo rezervované v bitmap pokud nelze uspokojit poºadavek na nové bloky pomocí prealokovaných blok, prohledávají se následující bloky : blok bezprost edn za posledním alokovaným blokem blok max 64 blok za posledním alokovaným blokem hledají se klastry 8mi volných blok v ostatních skupinách blok

48 Ext2 - features Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS velikost FS aº 4TB 5% prostoru rezervováno pro roota volitelná velikost bloku (1k, 2k, 4k) fast symbolic links : jméno odkazovaného souboru m ºe být uloºeno p ímo v inodu bezpe né mazání soubor : náhodná data immutable, append-only soubory (chattr) tune2fs

49 Ext3 - úvod Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS následník ext2 Stephen Tweedie, 1999 v kernelu od verze (2003) stejný formát dat na fyzickém médiu jako ext2 rozdíly (oproti ext2) : ºurnál lze p evést online z ext2 bez nutnosti backup/restore jen p idání ºurnálu tune2fs -j /dev/hdax

50 Ext3 - ºurnálování Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS zm ny na FS - velké IO operace, náchylné k soub h m p i výpadku stroje smazání souboru : odstran ní directory entry ozna ení datových blok a inode jako volné obnova (fsck) neºurnálovaného FS : sloºité procházení datových struktur a hledání nekonzistencí ºurnálování = logování zm n na FS, lze p ehrát po výpadku stroje zaru ena atomicita transakce lze ºurnálovat jen metadata, nebo i data

51 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS Ext3 - ºurnál vyuºívá Journaling Block Device layer (JBD) obecná vrstva, ale vyuºito jen ext3/4 ºurnál uloºen v inode - m ºe/nemusí být vid t fyzické ºurnálování - JBD ukládá celé zm n né bloky 3 úrovn ºurnálování : data=writeback : nejrychlej²í, ºurnálována jsou pouze metadata rychlé fsck, jinak srovnatelné s ext2 data=ordered : zaru uje konzistenci dat vynucením jejich zápisu p ed zápisem metadat ºurnálována jsou pouze metadata defaultní úrove data=journal : ºurnáluje se v²e, nejpomalej²í (data se musí zapisovat dvakrát)

52 Ext4 Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS 2006, kernel stále experimentální status zp tná kompatibilita s ext3 (jednosm rn ) odstra uje n které ²kálovací nedostatky ext3 extents max. velikost FS 16TB -> 1EB 48b ísla blok nové JBD (JBD2) max. velikost souboru 2TB -> 16TB... jednoduchá adresace souvislých fyzických blok výhoda pro velké soubory

53 ReiserFS Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS Namesys, Hans Reiser ReiserFS 3, Reiser4 ºurnálování (metadata, data i metadata) tail-packing konce soubor uloºeny v separátním oddílu sniºuje fragmentaci, zvy²uje zát º metadata, adresá ové poloºky, seznamy datových blok a tails jsou uloºeny spole n v B+ stromu univerzální object-id

54 XFS Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS SGI, IRIX GPL 64b FS ºurnálování : metadata logický ºurnál m ºe probíhat na samostatné partition FS rozd len na stejn velké allocation groups spravují vlastní inody a volné místo ²kálovatelnost - kaºdé vlákno m ºe soub ºn pracovat ve své AG

55 XFS II Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS extents volné místo : dvojice B+ strom pro kaºdou allocation group jeden indexován délkou volných extents druhý indexován za átky volných extents efektivní vyhledání volného místa velikost bloku 512B - 64k...

56 Konec Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku Výpočetní technika I Souborové systémy Souborový systém (File System FS) Způsob organizace informací (souborů) ukládaných na bloková zařízení paměťová média (disky, pásky, CD, DVD, BD,...) počítače. Souborový

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

12. Správa souborů. ZOS 2006, L. Pešička

12. Správa souborů. ZOS 2006, L. Pešička 12. Správa souborů ZOS 2006, L. Pešička Informace 2. zápočtový test Látka z přednášek do 9. týdne Požadované znalosti Meziprocesová komunikace Synchronizace Základ MM Řešení konkrétních příkladů v BACI

Více

Logická struktura disku

Logická struktura disku Logická struktura disku Logická struktura disku se vytváří pomocí vysokoúrovňového formátování. Slouží k organizaci dat uložených na pevném disku. Umožňuje jeden fyzický disk rozdělit na více oddílů, které

Více

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda.

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Paměťová média Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na

Více

Virtuální souborový systém (Virtual File System, VFS)

Virtuální souborový systém (Virtual File System, VFS) Virtuální souborový systém (Virtual File System, VFS) operační systém musí poskytovat prostředek pro perzistentní uložení dat a jejich správu soubor kontejner pro data souborový systém umožňuje organizaci

Více

Principy počítačů a operačních systémů

Principy počítačů a operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů Operační systémy Souborové systémy Zimní semestr 2011/2012 Poděkování Při přípravě této prezentace jsem většinu materiálu převzal z prezentace Yaghob, J. Základy

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Souborové operace Mgr. Josef Horálek

Souborové operace Mgr. Josef Horálek Souborové operace Mgr. Josef Horálek Souborové operace = V unixových systémech a Linuxu platí, že skoro vše je SOUBOR častý výskyt deskriptorů souborů a souborových operací. = Souborové operace umožňují

Více

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37 Operační systémy Souborové systémy Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37 I/O: zařízení zásadní složka Von Neumannova

Více

Systémy souborů (File Systems)

Systémy souborů (File Systems) (File Systems) Logický systém souborů:! Adresáře a soubory jak je vidí uživatel.! Jeden kořen ( "root" - / ) Fyzické systémy souborů:! Obdoba logických disků u MS (A:, C:...).! Na rozdíl od MS nejsou pro

Více

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku Systém souborů Moderní OS používají téměř výhradně hiearchický systém souborů (adresáře, podadresáře,...). Soubor je základní organizační jednotka pro uchovávání dat na discích či jiných médiích. Souborový

Více

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze Obsah P ipoj se k nám! Úvod 3 P ístup do systému 3 Po íta s Windows 3 Prvotní instalace 3 Ovládání kamerového systému na po íta i 5 šivý náhled...................................................

Více

DeepBurner (testování UI)

DeepBurner (testování UI) ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce DeepBurner (testování UI) Blaºej, Friebel, Olexová, Volf P edm t: Testování uºivatelských rozhraní Obor: Softwarové inºenýrství

Více

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém Principy operačních systémů Lekce 7: Souborový systém Souborový systém Souborový systém (anglicky file system) je označení pro způsob organizace dat ve formě souborů (a většinou i adresářů) tak, aby k

Více

Logická struktura pevného disku

Logická struktura pevného disku Logická struktura pevného disku Slouží k uchovávání základních informací o paměťovém prostoru pevného disku 1. Tyto informace umožňují především: přehlednou organizaci a správu dat na pevném disku, nalezení

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

Operační systémy a sítě

Operační systémy a sítě Operační systémy a sítě Petr Štěpán, K13133 KN-E-229 stepan@labe.felk.cvut.cz Téma 6. Správa zařízení a souborové systémy Správa zařízení Non-volatile pamět ( nesmazatelná paměť) paměť, která uchová informaci

Více

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Datový typ soubor Soubory a databáze Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Záznam soubor se skládá ze záznamů, které popisují

Více

Implementace souborového systému

Implementace souborového systému Implementace souborového systému diskový blok, sektor disková oblast (disk partition) posloupnost po sobě následujících očíslovaných diskových bloků stejné velikosti System V File System, s5fs (1978) první

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE 1 KONZISTENCE DATABÁZE Jedním z velkých nebezpečí při provozu IS je porušení konzistence databáze. Konzistence databáze je vzájemný

Více

pcdfs/pcdfs.d 7. ledna 2003 1

pcdfs/pcdfs.d 7. ledna 2003 1 pcdfs/pcdfs.d 7. ledna 2003 1 KIV/ZOS 2002/2003 Přednáška 11 a 12 Implementace souborových systémů ================================ * problémy: - jak bude fs vypadat pro uživatele? - jaké algoritmy a datové

Více

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba Karel Johanovský Petr Jelínek SPŠ JIA Rozdělení disku a souborové systémy Aneb, co všechno je potřeba než nainstalujete OS 1 Úvodem Před instalací OS bychom si měli důkladně promyslet rozdělení pevného

Více

OS Správa souborů. Tomáš Hudec. Tomas.Hudec@upce.cz. http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/

OS Správa souborů. Tomáš Hudec. Tomas.Hudec@upce.cz. http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/ OS Správa souborů Tomáš Hudec Tomas.Hudec@upce.cz http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/ Soubor soubor (file) univerzální forma dlouhodobého uložení dat v sekundární paměti (na disku) vstupní

Více

Jan Kasprzak. XXIX. konference EurOpen.CZ 1. E-mail: kas@fi.muni.cz. Klov slova: Linux, storage, file system. Abstrakt. Abstract

Jan Kasprzak. XXIX. konference EurOpen.CZ 1. E-mail: kas@fi.muni.cz. Klov slova: Linux, storage, file system. Abstrakt. Abstract XXIX. konference EurOpen.CZ 1 Co umí souborové systémy Jan Kasprzak E-mail: kas@fi.muni.cz Klov slova: Linux, storage, file system Abstrakt Souborový systém je jednou ze základních komponent UNIXového

Více

Operační systémy Tomáš Hudec. 11 Soubory a souborové systémy. Obsah: 11.1 Alokace prostoru na médiu,

Operační systémy Tomáš Hudec. 11 Soubory a souborové systémy. Obsah: 11.1 Alokace prostoru na médiu, Operační systémy Tomáš Hudec 11 Soubory a souborové systémy Obsah: 11.1 Alokace prostoru na médiu, 11.1.1 Souvislá alokace (contiguous allocation), 11.1.2 Řetězená alokace (chained allocation), 11.1.3

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Radek Krej í rkrejci@cesnet.cz NETCONF a YANG NETCONF 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Jak funguje protokol NETCONF Radek Krej í NETCONF a YANG 29.11. 2014 1 / 28 Základní charakteristiky klient-server

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

Správa disků (storage) v Linuxu. Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com

Správa disků (storage) v Linuxu. Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com Správa disků (storage) v Linuxu Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com Storage v Linuxu... co je to blokové zařízení přehled technologie virtualizace diskového prostoru

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Operační systémy Rozdělení a popis Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 6

IUJCE 07/08 Přednáška č. 6 Správa paměti Motivace a úvod v C (skoro vždy) ručně statické proměnné o datový typ, počet znám v době překladu o zabírají paměť po celou dobu běhu programu problém velikosti definovaných proměnných jak

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Síťové souborové systémy

Síťové souborové systémy Síťové souborové systémy Tato kapitola se zabývá popisem a srovnáním rozšířených a používaných souborových systémů. Čtenář si po jejím přečtení bude schopen vytvořit obrázek o přednostech, možnostech použití

Více

Základní praktikum laserové techniky

Základní praktikum laserové techniky Základní praktikum laserové techniky Fakulta jaderná a fyzikáln inºenýrská Úloha 4: Zna kování TEA CO 2 laserem a m ení jeho charakteristik Datum m ení: 1.4.2015 Skupina: G Zpracoval: David Roesel Kruh:

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK2 Hodina: 47-50 Číslo: III/2 5. Wi-Fi

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian 02 konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian Kernighan v r. 1973 přepsán do jazyka C Psát programy,

Více

Programování 1. hodina. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015

Programování 1. hodina. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Programování 1. hodina RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Vstupní znalosti Podmínky, cykly Funkce, Pole, třídění Retězce

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Adresace paměti. 11.přednáška

Adresace paměti. 11.přednáška Adresace paměti 11.přednáška Adresace paměti základní pojmy Adresa fyzická - adresa, která je přenesena na adresní sběrnici a fyzicky adresuje hlavní paměť logická - adresa, kterou má k dispozici proces

Více

brmiversity: Um lá inteligence a teoretická informatika

brmiversity: Um lá inteligence a teoretická informatika brmiversity: Um lá inteligence a teoretická informatika P edná²ka. 6 Petr Baudi² pasky@ucw.cz brmlab 2011 Outline 1 Pravd podobnost 2 Um lá inteligence 3 Sloºitost 4 Datové struktury Pravd podobnost Pravd

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Souborové systémy pracovních stanic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Mareš Vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman Plzeň, 14.

Více

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP WinCC V7.3 SIMATIC Logon Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sou ást Siemens industrial security konceptu Ochrana proti neautorizovanému p ístupu s využitím Windows mechanism Pro WinCC to znamená

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Jak ti v dci po ítají

Jak ti v dci po ítají Jak ti v dci po ítají Zden k ustr 5. 10. 2009 P ehled Superpo íta e Supercomputer: any of a class of extremely powerful computers (Encyclopedia Britanica) Zjevné e²ení, zejména p i: Úlohách s extrémnímy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Objektově orientované databáze

Objektově orientované databáze Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Co potřebujeme modelovat? Identifikace entit v~relačních SŘBD Co je to objektová

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky. Václav Trpák

Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky. Václav Trpák ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky Václav Trpák Vedoucí práce:

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu.

WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier Informa ní stupn Výrobní editel Vedoucí závodu Obsluha na míst Siemens AG 2012. All Rights Reserved. Základní princip WinCC (SCADA) Internet Kvitace Pokud není

Více

Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI. Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI. Cíl přednášky: Obsah přednášky: Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.

Více

DataDomain pod drobnohledem

DataDomain pod drobnohledem DataDomain pod drobnohledem Lukáš Slabihoudek Petr Rada 1 Agenda Popis deduplikačního procesu Stream Informed Segment Layout Ochrana dat proti poškození DD BOOST Replikace Popis důležitých HW součástí

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Univerzální systém pro m ení imisí nezávislý na volb m ící techniky pro kontinuální m ení pracující pod opera ním systémem Windows.

Univerzální systém pro m ení imisí nezávislý na volb m ící techniky pro kontinuální m ení pracující pod opera ním systémem Windows. Strana 1 z 6 23/01/2006 verze 2007 Univerzální m ící a vyhodnocovací systém pro m ení imisí Univerzální systém pro m ení imisí nezávislý na volb m ící techniky pro kontinuální m ení pracující pod opera

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Efektivní vyuºívání programových nástroj Ansys na infrastrukturách MetaCentra / CERIT-SC

Efektivní vyuºívání programových nástroj Ansys na infrastrukturách MetaCentra / CERIT-SC Efektivní vyuºívání programových nástroj Ansys na infrastrukturách MetaCentra / CERIT-SC Slávek Licehammer MetaCentrum 25. listopadu 2013 S. Licehammer (MetaCentrum) Efektivní vyuºívání programových nástroj

Více

SWI 075 Linux Kernel. Úvod

SWI 075 Linux Kernel. Úvod SWI 075 Linux Kernel Úvod Outline Organizace semináře Vývojový model kernelu Developer essentials jak si kernel stáhnout, zkompilovat,... Dokumentace Témata referátů, zápočťáky,... Organizace semináře

Více

Obsah. I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky v etn montáºe, zapojení a pro²kolení 1. II Technická specikace zakázky 2. III Kontaktní osoba 7

Obsah. I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky v etn montáºe, zapojení a pro²kolení 1. II Technická specikace zakázky 2. III Kontaktní osoba 7 ZÁKLADNÍ KOLA LITOM ICE, BOšENY N MCOVÉ 2 Boºeny N mcové 2, 412 01 Litom ice e-mail: skolabn@skolabn.cz, telefon: 416 735 797 IƒO 46773312 web: www.skolabn.cz Obsah I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky

Více

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading)

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading) Správa paměti (SP) Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

Vetřelec v systému Linux

Vetřelec v systému Linux Vetřelec v systému Linux Jiří Hýsek xhysek02@stud.fit.vutbr.cz trace@dump.cz trace.dump.cz Cíl přednášky představit některé techniky, které útočníkovi pomáhají stát se co nejméně nápadným objasnit jejich

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY 2010 Matěj Trakal Obsah 1 4. přednáška 2 1.1 Práva................................. 2 1.1.1 Obecné informace....................... 2 1.1.2

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky 25 Pole Datová struktura kolekce elementů (hodnot či proměnných), identifikovaných jedním nebo více indexy, ze kterých

Více

Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek

Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek Techniky přidělování paměti = Přidělování jediné souvislé oblasti paměti = Přidělování paměti po sekcích = Dynamické přemisťování sekcí = Stránkování = Stránkování

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry:

Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry: Část č. 4 Specifikace předmětu zakázky Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry: IS 1. řešení IS jako celku musí být plně

Více

Základní příkazy pro práci se soubory

Základní příkazy pro práci se soubory A7B38UOS Úvod do operačních systémů 3. Cvičení Základní příkazy pro práci se soubory Obsah cvičení Informace o souborech a adresářích Informace o obsahu souborů Vytváření souborů a adresářů Manipulace

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR

Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Úvod V polovině roku 2012 byla státní správě i

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

LINUX SOUBORY. Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. SPŠ Teplice - 3.

LINUX SOUBORY. Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. SPŠ Teplice - 3. LINUX SOUBORY Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. Dlouhý výpis příkazu ls Zadejte příkaz ls s parametrem l. Před každou položkou (souborem

Více

Oborové číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B

Oborové číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B PŘIJÍMACÍ TEST Z INFORMATIKY A MATEMATIKY NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM V OBORU APLIKOVANÁ INFORMATIKA FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ČÁST A Oborové číslo Hodnocení - část

Více

MĚŘENÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI PAMĚTÍ FLASH

MĚŘENÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI PAMĚTÍ FLASH MĚŘENÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI PAMĚTÍ FLASH Lukáš Pelant ČVUT FEL v Praze, katedra radioelektroniky Abstrakt Paměti Flash jsou poměrně novým záznamovým zařízením. V příspěvku je uvedena problematika pamětí

Více

IPCorder Uºivatelský manuál

IPCorder Uºivatelský manuál IPCorder Uºivatelský manuál 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Popis systému....................................... 5 1.2 Systémové poºadavky.................................. 6 2 Kongurace 7 2.1 Nastavení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více