Úvod Virtual File System Filesystems. VFS a lesystémy. Petr Uzel. Matematicko-fyzikální fakulta UK. Linux kernel, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod Virtual File System Filesystems. VFS a lesystémy. Petr Uzel. Matematicko-fyzikální fakulta UK. Linux kernel, 2007"

Transkript

1 Matematicko-fyzikální fakulta UK Linux kernel, 2007

2 Osnova 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

3 Filesystem Wikipedia : Denition File system is a method for storing and organizing computer les and the data they contain to make it easy to nd and access them. vlastní data mohou být na datových médiích (Data Storage Device) - HDD, CDROM, ashdisk,... na vzdálených serverech - NFS, SMB,... virtuální - procfs, sysfs,...

4 Filesystémy z pohledu uºivatele soubory, cesty : /home/petr/le.txt le descriptory : fd = open(le,...) atributy : vlastník, skupina, práva, mtime,... oset : write, read, lseek directory handle : DIR *d = opendir(/dir/) directory entry : struct dirent *de = readdir(d)

5 Linux a lesystémy linux podporuje mnoho lesystém diskové : ext2, ext3, ext4, ReiserFS, XFS, Minix, ISO9660, UDF, FAT, NTFS, MSDOS clusterové : GFS2, OCFS2, sí ové : NFS, SMB, CIFS, Coda, AFS virtuální : procfs, sysfs podporu pro dal²í FS lze p idávat za b hu - moduly seznam aktuáln podporovaných FS v /proc/lesystems

6 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

7 virtual lesystem switch abstraktní vrstva nad jednotlivými souborovými systémy specikuje interface mezi kernelem a FS p edává poºadavky (syscally) odpovídajícím FS

8 High-level architektura

9 Datové struktury VFS pouºívá obecné datové struktry (nezávislé na jednotlivých FS) superblock - lesystém inode - soubor na disku le - otev ený soubor dentry - adresá ová poloºka obsahují informace o objektu a tabulku metod pro manipulaci s tímto objektem programování FS znamená p edev²ím denici metod pro manipulaci s t mito objekty zp sobem, jenº je dán strukturou FS

10 Superblock struct super_block reprezentuje lesystém typicky bývá na ten z disku, m ºe být ale vytvo en pouze v pam ti struktury tvo í spojový seznam první poloºka uloºena v prom nné super_blocks dal²í jsou p ipojeny pomocí pointeru s_list seznam chrán n pomocí spinlocku : sb_lock data specická pro konkrétní FS : s_fs_info (nap. ext2_sb_info) s_dirt : p íznak udávající, zda je t eba superblock zapsat na disk (zda byl modikován) s_blocksize : velikost bloku

11 Superblock II s_type : pointer na strukturu reprezentující typ lesystému (nap. ext2) - viz dále struct lesystem_type s_op : tabulka metod pro manipulaci se superblockem struct super_operations magic number mount ags synchroniza ní primitiva seznam v²ech inod seznam zm n ných inod seznam inod ekajících na zápis na disk...

12 Inode struct inode inode reprezentuje objekt FS : soubory, adresá e, FIFO, symlinky,... p i azen unikátní identikátor v rámci FS (i_ino) název souboru není sou ástí inode m ºe být reprezentován na disku (FS na blokových za ízeních) nebo existuje pouze v pam ti (virtuální FS)

13 Inode II inode obsahuje : informace o vlastníkovi souboru, právech typ (soubor, adresá, symlink,...) asy modikace délka souboru íta odkaz... také tabulky metod pro operace : s inode : struct inode_operations s otev enými soubory : struct le_operations

14 File struct le reprezentuje soubor otev ený procesem struktura je vytvo ena v okamºiku otev ení souboru obsahuje : oset v souboru (kde bude pokra ovat tení/zápis) p ístupový mód (r, w,...) tabulku metod pro manipulaci se souborem - struct le_operations...

15 Dentry struct dentry (directory entry) reprezentuje název souboru/adresá e kernel vytvá í tyto struktury p i p ístupu k soubor m, nap. p i otev ení souboru /tmp/le.txt jsou vytvo eny tyto dentries : dentry pro / dentry pro /tmp dentry pro /tmp/le.txt struktura obsahuje odkaz na odpovídající inode odkaz na rodi ovský adresá tabulku metod pro manipulaci s dentry - struct dentry_operations...

16 Seznam podporovaných FS kernel udrºuje seznam podporovaných FS ve struktu e struct le_system_type struct file_system_type { const char *name; int fs_flags; int (*get_sb) (struct file_system_type *, int, const char *, void *, struct vfsmount *) void (*kill_sb) (struct super_block *); struct module *owner; struct file_system_type * next; struct list_head fs_supers;... }; lze prohlíºet p es /proc/lesystems

17 Registrace FS pro registraci nového (typu) lesystému slouºí funkce int register_filesystem(struct file_system_type * fs) p edaná struktura obsahuje jméno FS odkaz na funkci pro na tení superblocku - read_super agy : zda FS existuje na blokovém za ízení (jinak je to virtuálni FS) obvykle volána z funkce init_module pro odebrání lesystému slouºí int unregister_filesystem(struct file_system_type * fs)

18 Mount mount = p ipojení FS do adresá ového stromu funkce long do_mount(char *dev_name, char *dir_name, char *type_page, unsigned long flags, void *data_page) vytvo í struct super_block a za adí ji do spojového seznamu k na tení superblocku volá funkci read_super p ipojený souborový systém je reprezentován strukturou struct vfsmount

19 struct super_operations tabulka obsahující seznam funkcí pro práci se superblockem, které poskytuje ovlada FS obsahuje bu adresu funkce nebo NULL - v tom p ípad se pouºije standardní funkce z VFS alloc_inode - alokuje pam t pro inode v etn místa pro data specická pro FS destroy_inode read_inode - na te inode z FS íslo inode vyplní VFS, zbytek struktury vyplní read_inode dirty_inode - VFS volá tuto metodu, ímº ozna í inode jako dirty write_inode - VFS volá pro zápis inode na disk jen pokud je inode dirty druhý parametr udává, zda má být zápis synchronní

20 struct super_operations II put_inode - voláno, kdyº se sníºí po et referencí na inode drop_inode - voláno, kdyº má být inode odstran n (po et odkaz klesne na 0) lze vyuºít generickou variantu generic_drop_inode - odstraní v²echny odkazy na inode a zavolá delete_inode() write_super - voláno pro zápis superblocku na disk sync_fs - zápis v²ech dirty inode na disk druhý parametr udává, zda se má volání zablokovat aº do dokon ení zápisu statfs - získání statistik lesystému, nap statfs syscall remountfs - voláno pro remount FS...

21 inode_operations II struktura obsahuje krom metod pro manipulaci s inode také poloºku struct file_operations *default_file_ops; výchozí tabulka metod pro manipulaci s objektem le p i otev ení nového souboru a vytvo ení objektu le jsou le_operations inicializovány touto tabulkou le_operations lze pak zm nit nap. p i otev ení speciálního souboru

22 inode_operations - adresá e create - vytvo í inode pro normální soubor v daném adresá i lookup - zkontroluje, zda objekt identikovaný dentry existuje v adresá i link - vytvo í new_dentry jako hardlink na old_dentry v daném adresá i unlink - odstraní soubor z adresá e symlink - vytvo í nový adresá rmdir - odstraní adresá mknod - vytvo í speciální za ízení

23 inode_operations II rename - p ejmenuje soubor readlink - p e te cestu k odkazovanému souboru ze symbolického odkazu do bueru follow_link - vrátí dentry, na n jº ukazuje symbolický odkaz truncate - zm ní velikost souboru permission - kontrola p ístupových práv - zda odpovídají zadanému vzoru

24 le_operations llseek - zm ní pozici ukazatele v souboru read - p e te data od pozice ukazatele a uloºi je do bueru je t eba aktualizovat hodnotu oset write - zapí²e count data z bueru na pozici ukazatele taktéº nutné aktualizovat oset readdir - vrátí dal²í poloºku z adresá e poll - kontroluje aktivitu na souboru, p ípadn se uspí select, poll ioctl - po²le p íkaz HW za ízení pouze pro speciální soubory

25 le_operations II mmap - mapuje soubor do adresního prostoru procesu open - otev e soubor vytvo í strukturu le k danému inode fsync - zapí²e data na disk readv - vektorové tení souboru tení do nesouvislých oblastí pam ti writev - vektorový zápis...

26 dentry_operations obvykle jsou ponechány NULL, tzn. kernel pouºije generické varianty d_revalidate, d_delete, d_release : generické varianty jsou prázdné funkce d_compare : porovná dva dentry generická varianta : strcmp VFAT : case insensitive strcmp d_hash - vytvo í hash z názvu d_iput - voláno, kdyº dentry ztratí sv j inode

27 Programování FS je t eba p ipravit struktury reprezentující privátní data naprogramovat callbacky, naplnit jimi struktury a p edat je kernelu net eba denovat v²echny callbacky - VFS m ºe pouºít generické varianty /usr/src/linux/fs/romfs/ /usr/src/linux/fs/ramfs/

28 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

29 Dentry cache directory cache, dcache cachuje adresá ové poloºky nalezení souboru p ímo na FS by trvalo neúm rn dlouho cachují se pouze poloºky krat²í neº 15 znak tvo ena hashovací tabulkou indexováno pomocí dvojice rodi ovský adresá - poloºka v tabulce jsou uloºena ísla odpovídajících inode a odkazy na bloková za ízení pro kaºdou poloºku v dentry cache existuje i odpovídající záznam v inode cache (dále) staré poloºky vyhazovány algoritmem LRU

30 Buer cache cachuje fyzické bloky diskových oddíl cache spole ná v²em oddíl m poloºky indexovány dvojicí blokové za ízení - íslo bloku spravuje bloky r zných velikostí ( ) spojový seznam volných blok staré bloky nahrazovány LRU algoritmem buery pravideln zapisovány na disk (bdush)

31 Inode cache cachuje inody (virtuální) hashovací tabulka, indexována dvojicí blokové za ízení - íslo inode pokud není poºadovaný inode nalezen, je t eba alokovat nový p i vy erpání maximálního po tu inode v cache musí být n jaký uvoln n nepouºívané inode (nulové po ítadlo referencí) pokud byl p ed uvoln ním modikován, jsou data zapsána na disk ko enové inode namountovaných FS mají po ítadla vºdy nenulová

32 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

33 fs_struct struktura p i azená kaºdému procesu struct task_struct {... struct fs_struct *fs; /* FS info */ struct files_struct *files; /* open files */... ( poloºky v fs_struct : root : dentry pro / pwd : dentry pro pracovní adresá...

34 les_struct specikuje soubory otev ené procesem struct files_struct { unsigned int max_fds; struct file ** fd; int next_fd;... } poloºka fd ukazuje na pole le deskriptor velikost pole je v max_fds velikost pole se dynamicky m ní podle pot eby, za íná na 32 dv poloºky v fd mohou ukazovat na stejný soubor

35 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

36 open(/tmp/le.txt) je t eba získat odpovídající inode analyzuje se cesta k souboru - ²t pí se podle / kdyº cesta za íná na /, je absolutní vyhledávání za íná v current->fs->root jinak je relativní vyhladávání za íná v current->fs->pwd

37 II p edchozím krokem byl získán dentry adresá e, ze kterého se za ne vyhledávat odpovídající inode je p e ten a tak je získána dentry dal²í ásti cesty postupuje se rekurzivn vyhledávání obvykle urychluje dentry cache komplikace : p ístupová práva mezilehlých adresá symbolické odkazy cyklické symbolické odkazy

38 path_lookup funkce, která provádí vlastní vyhledávání souboru parametrem je název souboru funkce vrací vícero informací z vyhledávání, nejd leºit j²í je dentry souboru po provedení path_lookup je t eba zavolat path_release výsledky vyhledávání uº nejsou t eba kompletní popis algoritmu : html/ /understandlk-chp-12-sect-5.html

39 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS 1 Úvod 2 3 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

40 Ext2 - historie Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS second Extended File System následovník p vodního linuxového FS - Minix minix : mnoho omezení, nap. max velikost souboru 64MB mezikrok : Ext FS (Extended File System) ext2 : , Linux 0.96c

41 Ext2 - fyzická struktura Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS FS je tvo en skupinou blok (Block Groups) Boot Sector BG1 BG2... BG3 kaºdá skupina blok obsahuje kopii superbloku a ást vlastního FS : block bitmap inode bitmap ást inode table datové bloky struktura skupiny blok : SB Block BM Inode BM Inode Table Data Blocks

42 Ext2 - fyzická struktura II Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS datové bloky : direct, indirect, double indirect, triple indirect - viz. dále bitmapy : jeden bit pro kaºdý blok/inode (volný/vyuºitý) skupiny blok : spolehlivost (kopie superblocku) výkon - men²í vzdálenost mezi inode table a datovými bloky

43 Ext2 - datové bloky Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS struct ext2_inode {... le32 i_block[ext2_n_blocks];... } inode m ºe p ímo obsahovat adresy 15 datových blok (EXT2_N_BLOCKS) : prvních 12 datových blok souboru 12 : odkaz na blok, který obsahuje adresy dal²ích blok indirect block 13 : double indirect block 14 : triple indirect block

44 Ext2 - datové bloky II Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

45 Ext2 - superblock Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS data specická pro Ext2 struct ext2_sb_info { unsigned long s_frag_size; unsigned long s_frags_per_block; unsigned long s_inodes_per_block; unsigned long s_frags_per_group; unsigned long s_blocks_per_group; unsigned long s_inodes_per_group;... } funkce ext2_read_super

46 Ext2 - Adresá e Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS mapování jméno souboru <-> inode number spojový seznam, kaºdá poloºka obsahuje : inode number délka názvu souboru název souboru první dv poloºky jsou vºdy standardní. a..

47 Ext2 - zm na velikosti souboru Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS nalezení volného bloku - problém fragmentace snaha alokovat nový blok ve stejné skupin blok p i alokaci nových blok je uzam en superblock inody mohou mít p id leny prealokované bloky - místo rezervované v bitmap pokud nelze uspokojit poºadavek na nové bloky pomocí prealokovaných blok, prohledávají se následující bloky : blok bezprost edn za posledním alokovaným blokem blok max 64 blok za posledním alokovaným blokem hledají se klastry 8mi volných blok v ostatních skupinách blok

48 Ext2 - features Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS velikost FS aº 4TB 5% prostoru rezervováno pro roota volitelná velikost bloku (1k, 2k, 4k) fast symbolic links : jméno odkazovaného souboru m ºe být uloºeno p ímo v inodu bezpe né mazání soubor : náhodná data immutable, append-only soubory (chattr) tune2fs

49 Ext3 - úvod Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS následník ext2 Stephen Tweedie, 1999 v kernelu od verze (2003) stejný formát dat na fyzickém médiu jako ext2 rozdíly (oproti ext2) : ºurnál lze p evést online z ext2 bez nutnosti backup/restore jen p idání ºurnálu tune2fs -j /dev/hdax

50 Ext3 - ºurnálování Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS zm ny na FS - velké IO operace, náchylné k soub h m p i výpadku stroje smazání souboru : odstran ní directory entry ozna ení datových blok a inode jako volné obnova (fsck) neºurnálovaného FS : sloºité procházení datových struktur a hledání nekonzistencí ºurnálování = logování zm n na FS, lze p ehrát po výpadku stroje zaru ena atomicita transakce lze ºurnálovat jen metadata, nebo i data

51 Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS Ext3 - ºurnál vyuºívá Journaling Block Device layer (JBD) obecná vrstva, ale vyuºito jen ext3/4 ºurnál uloºen v inode - m ºe/nemusí být vid t fyzické ºurnálování - JBD ukládá celé zm n né bloky 3 úrovn ºurnálování : data=writeback : nejrychlej²í, ºurnálována jsou pouze metadata rychlé fsck, jinak srovnatelné s ext2 data=ordered : zaru uje konzistenci dat vynucením jejich zápisu p ed zápisem metadat ºurnálována jsou pouze metadata defaultní úrove data=journal : ºurnáluje se v²e, nejpomalej²í (data se musí zapisovat dvakrát)

52 Ext4 Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS 2006, kernel stále experimentální status zp tná kompatibilita s ext3 (jednosm rn ) odstra uje n které ²kálovací nedostatky ext3 extents max. velikost FS 16TB -> 1EB 48b ísla blok nové JBD (JBD2) max. velikost souboru 2TB -> 16TB... jednoduchá adresace souvislých fyzických blok výhoda pro velké soubory

53 ReiserFS Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS Namesys, Hans Reiser ReiserFS 3, Reiser4 ºurnálování (metadata, data i metadata) tail-packing konce soubor uloºeny v separátním oddílu sniºuje fragmentaci, zvy²uje zát º metadata, adresá ové poloºky, seznamy datových blok a tails jsou uloºeny spole n v B+ stromu univerzální object-id

54 XFS Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS SGI, IRIX GPL 64b FS ºurnálování : metadata logický ºurnál m ºe probíhat na samostatné partition FS rozd len na stejn velké allocation groups spravují vlastní inody a volné místo ²kálovatelnost - kaºdé vlákno m ºe soub ºn pracovat ve své AG

55 XFS II Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS extents volné místo : dvojice B+ strom pro kaºdou allocation group jeden indexován délkou volných extents druhý indexován za átky volných extents efektivní vyhledání volného místa velikost bloku 512B - 64k...

56 Konec Úvod Ext2 Ext3 Ext4 ReiserFS XFS

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Virtuální souborový systém (Virtual File System, VFS)

Virtuální souborový systém (Virtual File System, VFS) Virtuální souborový systém (Virtual File System, VFS) operační systém musí poskytovat prostředek pro perzistentní uložení dat a jejich správu soubor kontejner pro data souborový systém umožňuje organizaci

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku Systém souborů Moderní OS používají téměř výhradně hiearchický systém souborů (adresáře, podadresáře,...). Soubor je základní organizační jednotka pro uchovávání dat na discích či jiných médiích. Souborový

Více

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37 Operační systémy Souborové systémy Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37 I/O: zařízení zásadní složka Von Neumannova

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

Jan Kasprzak. XXIX. konference EurOpen.CZ 1. E-mail: kas@fi.muni.cz. Klov slova: Linux, storage, file system. Abstrakt. Abstract

Jan Kasprzak. XXIX. konference EurOpen.CZ 1. E-mail: kas@fi.muni.cz. Klov slova: Linux, storage, file system. Abstrakt. Abstract XXIX. konference EurOpen.CZ 1 Co umí souborové systémy Jan Kasprzak E-mail: kas@fi.muni.cz Klov slova: Linux, storage, file system Abstrakt Souborový systém je jednou ze základních komponent UNIXového

Více

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba Karel Johanovský Petr Jelínek SPŠ JIA Rozdělení disku a souborové systémy Aneb, co všechno je potřeba než nainstalujete OS 1 Úvodem Před instalací OS bychom si měli důkladně promyslet rozdělení pevného

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Radek Krej í rkrejci@cesnet.cz NETCONF a YANG NETCONF 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Jak funguje protokol NETCONF Radek Krej í NETCONF a YANG 29.11. 2014 1 / 28 Základní charakteristiky klient-server

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Jak ti v dci po ítají

Jak ti v dci po ítají Jak ti v dci po ítají Zden k ustr 5. 10. 2009 P ehled Superpo íta e Supercomputer: any of a class of extremely powerful computers (Encyclopedia Britanica) Zjevné e²ení, zejména p i: Úlohách s extrémnímy

Více

Operační systémy Tomáš Hudec. 11 Soubory a souborové systémy. Obsah: 11.1 Alokace prostoru na médiu,

Operační systémy Tomáš Hudec. 11 Soubory a souborové systémy. Obsah: 11.1 Alokace prostoru na médiu, Operační systémy Tomáš Hudec 11 Soubory a souborové systémy Obsah: 11.1 Alokace prostoru na médiu, 11.1.1 Souvislá alokace (contiguous allocation), 11.1.2 Řetězená alokace (chained allocation), 11.1.3

Více

IPCorder Uºivatelský manuál

IPCorder Uºivatelský manuál IPCorder Uºivatelský manuál 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Popis systému....................................... 5 1.2 Systémové poºadavky.................................. 6 2 Kongurace 7 2.1 Nastavení

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní Petr Mach Vedoucí práce: Ing. Tomá² Novotný Studijní program:

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Vetřelec v systému Linux

Vetřelec v systému Linux Vetřelec v systému Linux Jiří Hýsek xhysek02@stud.fit.vutbr.cz trace@dump.cz trace.dump.cz Cíl přednášky představit některé techniky, které útočníkovi pomáhají stát se co nejméně nápadným objasnit jejich

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Správa disků (storage) v Linuxu. Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com

Správa disků (storage) v Linuxu. Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com Správa disků (storage) v Linuxu Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com Storage v Linuxu... co je to blokové zařízení přehled technologie virtualizace diskového prostoru

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu.

WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier Informa ní stupn Výrobní editel Vedoucí závodu Obsluha na míst Siemens AG 2012. All Rights Reserved. Základní princip WinCC (SCADA) Internet Kvitace Pokud není

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací spole nosti SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o. 1. P edm t V²eobecných podmínek 1.1. V²eobecné podmínky poskytování ve

Více

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program:

Více

Matematická logika cvi ení 47

Matematická logika cvi ení 47 Matematická logika cvi ení 47 Libor B hounek www.cs.cas.cz/behounek/teaching/malog12 LS 2012/13, P F OU, 4.25. 3. 2013 Cvi ení 1. Posu te následující výroky z hlediska adekvátnosti dvojhodnotové sémantiky

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

C/C++ projekt v programu NetBeans

C/C++ projekt v programu NetBeans C/C++ projekt v programu NetBeans Tento manuál vznikl za pomocí sebraných lánk na internetu, zabývajících se problematikou nastavení programu NetBeans. Jako vzor poslouºila verze NetBeans 6.8, prakticky

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Software pro ízení PMS a digitální rekonstrukci obrazu Interní i.. RC201301 Rok vydání: 2013 Interní identika ní íslo: RC201301 Autor: Mgr. Radek ƒelechovský, Ph.D. Vlastník: Univerzita

Více

DataDomain pod drobnohledem

DataDomain pod drobnohledem DataDomain pod drobnohledem Lukáš Slabihoudek Petr Rada 1 Agenda Popis deduplikačního procesu Stream Informed Segment Layout Ochrana dat proti poškození DD BOOST Replikace Popis důležitých HW součástí

Více

E-chef server a desktopový klient. Ladislav Záruba. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

E-chef server a desktopový klient. Ladislav Záruba. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce E-chef server a desktopový klient Ladislav Záruba Vedoucí práce: Ing. Tomá² Kadlec Studijní program: Softwarové

Více

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky 25 Pole Datová struktura kolekce elementů (hodnot či proměnných), identifikovaných jedním nebo více indexy, ze kterých

Více

Bloková zařízení v LINUXu. 2013 Jan Vrbata - GOPAS

Bloková zařízení v LINUXu. 2013 Jan Vrbata - GOPAS Bloková zařízení v LINUXu 2013 Jan Vrbata - GOPAS Bloková zařízení v LINUXu IDE a kompatibilní disková zařízení /dev/hdx, kde x je písmenem abecedy a-z Standardní EIDE řadič v PC přiřadí názvy zařízení

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. František Princ. Ovladač souborového systému ext4 pro HelenOS

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. František Princ. Ovladač souborového systému ext4 pro HelenOS Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE František Princ Ovladač souborového systému ext4 pro HelenOS Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí diplomové práce:

Více

Architektura systému. Tomáš Borland Valenta

Architektura systému. Tomáš Borland Valenta Architektura systému Tomáš Borland Valenta Spouštění počítače 1) Zapneme počítač 2) Proběhne POST (Power On Self Test) 3) BIOS spustí program v MBR (Master Boot Record) 4) Nastartuje zavaděč (LILO, Grub)

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalá ská práce Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod Robert korpil Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading)

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading) Správa paměti (SP) Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

Tomá² Benhák. Port HelenOS pro hypervisor Xen DIPLOMOVÁ PRÁCE. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

Tomá² Benhák. Port HelenOS pro hypervisor Xen DIPLOMOVÁ PRÁCE. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tomá² Benhák Port HelenOS pro hypervisor Xen Katedra distribuovaných a spolehlivých systém Vedoucí diplomové práce: Studijní program:

Více

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Semestrální projekt Finalizace model ve Virtuální Staré Praze Vojt ch šoha Vedoucí práce: prof. Ing. Ji í šára, CSc. Studijní

Více

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2 Policejní

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) WinCC V7.3 SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Co je SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)? Správa

Více

Programování mikroprocesor AVR v jazyce C. Ji í Bourek 16. kv tna 2007

Programování mikroprocesor AVR v jazyce C. Ji í Bourek 16. kv tna 2007 Programování mikroprocesor AVR v jazyce C Ji í Bourek 16. kv tna 2007 1 1 Úvod Oproti b ºným procesor m pouºívaným v osobních po íta ích jsou mikroprocesory vcelku jednoduchá za ízení a je tedy moºné je

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Téma 7 Souborové systémy

Téma 7 Souborové systémy Téma 7 Souborové systémy Obsah 1. Pojem soubor, jeho atributy a základní operace 2. Adresáře a jejich struktura 3. Ochrana souborů 4. Implementace souborových systémů, datové struktury 5. Organizace systému

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2010/2011 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Správa souborů p.1/76 Správa souborů Správa souborů

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2014/2015. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2014/2015. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2014/2015 Tomáš Vojnar ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Správa souborů p.1/76 Správa souborů Správa souborů

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_17 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Software pro skupinovou spolupráci v programátorském týmu Ji í Nápravník Vedoucí práce: Mgr. Jan Stoklasa Studijní

Více

2010/2011 ZS P i r i nc č py po ít č čů a PAMĚŤOVÝ ĚŤ SUBSYSTÉM z pohledu OS OS

2010/2011 ZS P i r i nc č py po ít č čů a PAMĚŤOVÝ ĚŤ SUBSYSTÉM z pohledu OS OS Pi Principy i počítačů čů PAMĚŤOVÝ SUBSYSTÉM z pohledu OS Správa paměti OS je správcem prostředků, tedy i paměti přidělování procesům zajištění ochrany systému i procesů zajištění požadavků aniž by došlo

Více

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektu e PowerPC

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektu e PowerPC Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektu e PowerPC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo verze 2.2.15, 06 June, 2000 Souhrn Dokument obsahuje návod na instalaci

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech.

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 167 Barvy v (X)HTML Standardy: Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 168 Barvy v (X)HTML dokumentu BARVY

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více