Zpracování informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování informací"

Transkript

1 Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 8 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ / /0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1/19

2 Ohlédnutí... V procesu měření a získávání informací je možné identifikovat následující fáze: fáze sběru surových dat a řízení technologického procesu zásuvné multifunkční karty, přímo snímající signály senzorů měřící přístroje vybavené komunikačním rozhraním (RS 232,...) PLC (programovatelné logické automaty) a průmyslové I/O systémy fáze analýzy naměřených dat digitální zpracování signálu (přepočty veličin, archivace dat) digitální filtrace (potlačení impulzního a náhodného rušení,...) statistika (výpočty efektivních hodnot, mediánů, regresní analýzy...) operace s poli (maticové operace, konvoluční analýzy, zpracování obrazu,..)... fáze prezentace naměřených a analyzovaných dat grafické uživatelské rozhraní (grafy, tabulky, interaktivní aplikace...) síťové aplikace (online protokoly, grafika) souborové a tiskové výstupy (protokoly, prezentace, ) Používané aplikace mohou být vzhledem k těmto fázím specializované (např. komunikace) a nebo mohou zasahovat do více fází současně (např. DB aplikace + tabulkové editory)... 2/19

3 Ohlédnutí... Aplikace pro práci s daty mohou být uzavřené (binární kód, specializované programy bez možnosti uživatelských změn) s přiloženým zdrojovým kódem (možnost úprav pro běžné uživatele velmi obtížné) Vývojová prostředí pro PLC (grafické metody i programovací jazyky) Basic / Visual Basic / VBA / Visual Basic.NET Pascal / Object Pascal / ST C/C++ / C#.NET / PHP Matlab,... řešení postavená na některé interaktivní platformě: tabulkové editory (vč. komponent pro sběr dat NI Excel Measure) CASE* systémy s možností vizuálního programování HP VEE, Keithley Test Point (grafické programování, Windows) Control Panel/Control Web (Alcor Zlín, pro DOS/Windows) NI LabWindows for DOS/LabWindows CVI - textově orientovaný návrh NI LabVIEW - grafické programování pro různé platformy(apple/win/linux) * CASE = Computer Aided Software Engineering 3/19

4 Obsah přednášky Přednáška 8 LabVIEW co je LabVIEW použití LabVIEW vizuální programování MathScript a DLL generátor signálů vizualizace a export výsledků 4/19

5 Co je LabVIEW? Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench RAD vývojové prostředí od firmy National Instruments pracující s grafickým programovacím jazykem G OOP systém pro sběr, analýzu a vizualizaci dat (Windows, MacOS X a Linux) programy = Virtuální měřicí přístroje (Virtual Instruments, VI) programový kód v podobě grafického blokového schématu (jazyk G ) řešení úlohy na základě toku dat, ve směru od zdroje přes jednotlivé komponenty možnost kombinace vizuálního programu s MathScriptem (MATLAB) schopnost exportu VI ve formě DLL komponent a používání DLL třetích stran Realita DATA Informační systém Informace Příjemce 5/19

6 Použití LabVIEW Získávání dat Data Acquisition Device (USB, PCI/PXI) PLC s příslušnými ovladači Zvuková karta (analogový In/Out) Simulované (SW simulace dat) Analýza dat logické a matematické zpracování získaných signálů (program v G ) Prezentace dat grafy a přehledy export dat do souborů senzory zvuková karta 6/19

7 Vizuální programování LabVIEW C, Object Pascal, matlab... * does not include code to generate UI 7/19

8 Aplikace = Virtuální přístroj Virtual Instrument = VI Front Panel = Uživatelské rozhraní (GUI), Ovládací prvky = Vstupy (přepínače, posuvné stupnice...) Indikátory = Výstupy (grafy, kontrolky/led, tabulky, ) Block Diagram = Grafický kód bloky zobrazují jednotlivé komponenty data jsou mezi objekty přenášena virtuálními dráty operace s daty s pomocí logických a numerických operátorů možnost seskupování komponent přístrojů do cyklicky opakovaných bloků, sekvencí, větvení... virtuální přístroje mají hierarchickou modulární strukturu. 8/19

9 Front panel = GUI Panel nástrojů Ikona Nápověda Tabulka Legenda Graf Numerický ovládací prvek Logický ovládací prvek Numerický indikátor Logický indikátor STOP tlačítko 9/19

10 Block diagram = propojení Panel nástrojů Funkce dělení SubVI Terminál grafu Dráty (tok dat) While Loop (smyčka) Numerická konstanta Funkce časovače Terminál logického ovladače 10/19

11 Pracovní nástroje Výběr změna pozice popisovač ovladač spojovač scrooling propojovač výběr barvy dle objektu pop-up menu paleta komponent spojovač - space bar sonda barva breakpoint run stop Svítí-li žárovka: LabVIEW trasuje svoji činnost v blokovém schématu výběr - single click výběr - double click krokování výběr - triple click nastavení textu pauza Opakované spuštění 11/19

12 Signály a datové typy logické (boolean) celočíselné (integer), výčtové (enumeration) spojité (floating point) a komplexní pole a struktury (cluster) variantní/polymorfní řetězcové (string) 12/19

13 Programové struktury Signál probíhá paralelně po všech platných větvcích (rámcích): Sekvence (složena z navazujících rámců) vynucení posloupnosti provádění příkazů. rámce sekvence se provádějí popořadě (0, 1, 2 ) (aktivní je vždy jen jeden rámec) Vstup i výstup do rámce jediným tunelem (každý vstup ale může vést do více bloků) Přepínač (case) Větvení programu, dle podmínky do dvou či více větví Terminál pro připojení testovací podmínky For-loop cyklus pro známý počet opakování Automatická indexace vstupního/výstupního kanálu [i] frekvenci cyklu lze ovlivnit vložením bloku Wait Until Next ms Multiple. While-loop cyklus běží dokud JE SPLNĚNA řídící podmínka Event rámec je vykonán při určité události 13/19

14 Sekvence (Sequence) I přes výhody paralelního zpracování (nezávislost,...), některé typy operací bývá výhodné rozčlenit do skupin, které na sebe postupně navazují a tvoří tak SEKVENCI (paleta Programming Structures) sekvence je složena z více navazujících rámců/snímků Flat Sequence (pohled na filmový pás ) Stacked Sequence (pohled na vybraný snímek) Timed Sequence (speciální sekvence s pevnou snímkovou frekvencí) k přechodu do dalšího rámce dojde až po dokončení všech větví v daném rámci Vstupní parametry je možné zadávat tunelem (vstup může vést do více snímků): 14/19

15 Větvení kódu (Case) Program lze zvoleným řídícím signálem větvit do dvou či více větví: Definuje se programový rámec typu Přepínač (Case, Programming/Structures) přepínání se při každém průchodu provádí na základě hodnoty signálu, přivedeného na terminál přepínače? (True/False, index výčtu, hodnota, text...) větve je možné přidávat a mazat (Add Case Before/After, Duplicate, Delete) všechny varianty řídícího signálu musí být ošetřeny, jinak VI není možné spustit je-li řídící proměnná mimo výčet, lze definovat výchozí (Default) větev. 15/19

16 Smyčky (Loop) Je-li nutné určitou činnost vícekrát opakovat, je výhodné ji vložit do smyčky (Loop) Smyčka obsahuje automatické počítadlo průchodů [i] možné využít jako řídící proměnnou For-loop cyklu frekvenci cyklu lze ovlivnit vložením časovače Wait Until Next ms Multiple. Smyčka běží, dokud ukončovací podmínka nenabude zvolenou hodnotu (T/F) Počítadlo Časovač Ukončit? 16/19

17 Události (Events) Event = rámec který je vykonán jen při určité GUI události (typicky např. při změně uživ. zadávaných parametrů)...aplikace takto funguje efektivněji, není nutné neustále opakovat zbytečné operace (princip funkce GUI aplikací) 17/19

18 Interakce s uživatelem Je-li nutné přitáhnout pozornost uživatele, je někdy možné použít Modální dialog: typicky pro dotaz na určité hodnoty možno použít i jako vstupní prvek pro potvrzení T/F POZOR: dokud je modální dialog/výzva zobrazena, NENÍ MOŽNÉ manipulovat se zbytkem aplikace. Modální dialogy je proto nevhodné používat u časově kritických operací ( Kde je to OK?!! ) nepoužívat v hlavní smyčce, má-li přístroj bežet v kontinuálním režimu (riziko zacyklení) 18/19

19 podprogramy a funkce Pro zpřehlednění schématu se dodané a odladěné kusy kódu zapouzdřují : uživatelské programy (VI) i podprogramy (SubVI s) mají block diagram i front panel. express VI: interaktivní VI konfigurovatelným dialogovým oknem funkce: operátory v LabVIEW (nemá front panel ani block diagram) Funkce Express VI Standardní VI 19/19

20 MathScript Tam kde vizuální programování nestačí: možnost použití kódu MathScript, vyvinutého v prostředích MATLAB a GNU Octave nativní interpretr a editor MathScript uvnitř LabVIEW (instalace Matlab/Octave není nutná), cca 650 vestavěných funkcí, bez toolboxů (nejde tedy o náhradu ani o integraci originálu) možnost importu DLL 20/19

21 Generování signálu Při ladění aplikace se hodí nástroje pro generování a filtraci signálu: skupina nástrojů: VI Expres, VI, Funkce možnost náhrady reálného zdroje dat VI Express Classic VI 21/19

22 Vizualizace výsledků Grafy jsou vizuální komponenty, určené k přehlednému zobrazení polí naměřených hodnot: Chart = osciloskop, který vůči dané časové základně zobrazuje získané vzorky Graph = prostý graf hodnot jedné a nebo více jednorozměrných funkcí (pole se zobrazí jako více funkcí) XY Graph = zobrazení parametrických funkcí 22/19

23 Vizualizace výsledků Pohled na řídící panel je možné doplnit o: událostmi řízené 3D animace 3D scény definované jako obrázkové VI řízení polohy, velikosti a barvy entit import objektů z formátů VRML, STL, ASE HW akcelerace zobrazování (OpenGL) 23/19

24 Souborové operace Jsou li zpracovávané signály ve formě matice/clusteru, je možný jejich export/import: Write/Read Spreadsheet: tabulkový formát (CSV) Write/Read Measurement LVM: textový protokol TDMS: binární formát (rychlé, malý objem) TDM: dtto, XML hlavička Report: tiskový/html výstup DIAdem Report: XLS protokol (kontingenční tabulky, OLAP...) 24/19

25 Export výsledků - TDMS Získaná data je možné ukládat ve formě TDMS souborů Vestavěné komponenty manipulaci s daty TDM Data Model & File TDM Streaming VIs Data Storage VIs DataPlugins DIAdem DataFinder (pro dolování dat) TDM je možné importovat do Excelu (importní filtr na TDM je možné streamovat pro vzdálené zpracování 25/19

26 Tipy pro návrh aplikací Front Panel: Block Diagram: ovládací prvky rozumně pojmenujte co nejkompaktnější schéma všude jen použitelné výchozí hodnoty pojmenujte I/O kanály bloků - stručně! komponenty by se neměly překrývat používejte Description and comments logické/atraktivní rozmístění ovladačů signály nechte téct zleva doprava čitelné fonty a barvy, jednotný styl. zarovnávejte paralelní přístroje texty čitelné bez rolování (Size to Text) nepřekrývejte vodiče komponentami prostor mezi komponentami (font DPI) ošetřujte chybové stavy (signál Error) cesty nezadávejte řetězcem ale příslušnou komponentou (Path) opatrně se sekvencemi, raději Flat View nastavte limity numerických přístrojů doplňte popisky a tipy k přístrojům jako přepínač používat ENUM uvnitř bloků používejte raději lokální proměnné než přímo GUI komponenty tam kde jde použít vodič, nepoužívejte lokální proměnné (kopírování dat zdržuje). často používaným operacím přiřaďte klávesové zkratky 26/19

27 Další informace Tento dokument vychází z podkladů na: : - česká příručka k LabVIEW - online demoverze uai.fme.vutbr.cz : 27/19

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Software pro měření cyklické voltametrie elektrochemických senzorů Michal Bulva

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 38 Téma: Programování systému v prostředí MOSAIC, 1. přednáška Lektor: Ing. Luboš Urban

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC Obsah ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC 7. vydání - únor 2008 Copyright 2001-2008 Teco a.s. OBSAH 1. ÚVOD...8 1.1 Dodávka programu...8 1.2 Programování PLC TECOMAT, TECOREG, IEC 61131-3...8 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 6 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Stručný obsah Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Část I: Začínáme 1. Přehled systému Microsoft Office 2007 35 2. Uživatelské rozhraní systému Office 2007 51 3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Více

Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou Práce s tabulkami Zobrazení dat tabulky Práce s datovými typy

Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou Práce s tabulkami Zobrazení dat tabulky Práce s datovými typy Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou 35 Práce s tabulkami 49 Zobrazení dat tabulky 58 Práce s datovými typy 69 Nastavení datových typů 82 Indexy, primární klíče a nastavení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Uživatelské rozhraní sériového portu v Excelu Jan Veselý Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky)

software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky) software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky) Jak vše správně nainstalovat a odinstalovat 1. Instalace hardware

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Editor PDF souborů 2012 Lukáš Gaál Anotace Práce se zabývá vytvořením počítačového programu pro manipulaci s PDF soubory.

Více

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití

Více

LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden 2006 373427A-01

LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden 2006 373427A-01 LabVIEW TM Začínáme s LabVIEW Leden 2006 373427A-01 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Diplomová práce Automatizovaný měřicí systém 2005 Jiří Javůrek Anotace Náplní této práce je vytvoření automatizovaného měřicího systému

Více

Struèný obsah. Základní průprava. Vývoj aplikací v Excelu. Základy jazyka Visual Basic for Applications. Práce s vlastními dialogy (UserForms)

Struèný obsah. Základní průprava. Vývoj aplikací v Excelu. Základy jazyka Visual Basic for Applications. Práce s vlastními dialogy (UserForms) Struèný obsah Část I Základní průprava Kapitola 1 Excel 2003: Odkud se vzal....................................33 Kapitola 2 Excel v kostce............................................45 Kapitola 3 Postupy

Více

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Autorský kolektiv Michal Bližňák / Věra Budíková / Tomáš Dulík Ota Jirák / Jiří Kadlec / Zbyněk Křivka Nela Olšarová / Josef Trbušek / Zdeněk

Více

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications Stručný obsah ČÁST I Základní průprava KAPITOLA 1 Excel 2007: Odkud se vzal..........................................37 KAPITOLA 2 Excel v kostce...................................................49 KAPITOLA

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více