Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Virtualizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Virtualizace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace Vysoká dostupnost serverové infrastruktury Bakalářská práce Autor: Petr Oliva Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha červen, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, Petr Oliva

3 Velice děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Vladimíru Benešovi Petrovickému za cenné rady a čas, který mé práci věnoval. Můj dík patří také mé rodině za poskytnutou podporu a mé ţeně za toleranci, trpělivost a tvrdý dohled. Petr Oliva

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá technologiemi virtualizace a jejich přínosem pro firemní serverovou infrastrukturu z pohledu zajištění vysoké dostupnosti provozovaných sluţeb. První část práce je věnována představení jednotlivých virtualizačních technologií na trhu spolu s jejich vyhodnocením v reálném nasazení. Druhá část představuje konkrétní virtualizační technologie pro zajištění vysoké dostupnosti. Obsahem třetí části je vyhodnocení ekonomického přínosu nasazení virtuálního prostředí. Klíčová slova: virtualizace, vysoká dostupnost, VMware, vsphere, ESXi, vmotion, HA, Fault Tolerance, DRS, Hyper-V, Citrix, Xen Annotation The thesis covers the virtualization technologies and their benefits for corporate server infrastructure from the perspective of ensuring high availability of operated services. The first part is introducing different virtualization technologies available on the market together with their assessment in real life deployment. The second part introduces specific virtualization technologies for high availability. Content of the third part evaluates economic benefits of virtual environment. Key words: virtualization, high availability, VMware, vsphere, ESXi, vmotion, HA, Fault Tolerance, DRS, Hyper-V, Citrix, Xen

5 Obsah Úvod Hardwarová virtualizace VirtualBox Citrix Xen server Virtualizace Microsoft Virtual PC Virtual Server Hyper-V Virtualizace VMware VMware Workstation VMware ESX/ESXi Server Shrnutí virtualizačních technologií Vysoká dostupnost serverové infrastruktury vmotion Storage vmotion High Availability (HA) Fault Tolerance (FT) Distributed Resource Scheduler (DRS) Ekonomické vyhodnocení Závěr Seznam pouţité literatury

6 Úvod Slovo virtual by se z angličtiny dalo přeloţit jako fiktivní nebo zdánlivý. Toto spojení by tedy mohlo evokovat zdání, ţe virtualizace je něco nereálného, či falešného. Faktem je, ţe princip této technologie je na fikci zaloţen. I přes to, ţe uvnitř jakéhosi obalu se dějí unikátní procesy, vně tohoto obalu se celek tváří jako něco úplně jiného, strukturou jasně definovaného. Kdokoliv nebo cokoliv je pak v interakci s takovýmto objektem, nepochybuje o jeho relevantnosti. Z pohledu zaměření této práce lze zjednodušeně říci, ţe virtualizace je systém sdílení zdrojů fyzického počítače mezi mnoho různých na něm běţících prostředí. Virtualizace je pojem, který se v posledních letech stal v oblasti informačních technologií pojmem velmi výrazným. Za nespornou výhodu této technologie je pokládáno především výrazné sníţení nákladů na správu a provozování serverové infrastruktury. Technologie jako taková však není pouze o virtualizaci serverů, případně klientských stanic, ale virtualizovat můţeme i jednotlivé aplikace. Existuje ještě celá řada dalších oblastí, které postupně doplňují virtualizační prostředí, například virtualizace celé síťové vrstvy nebo dokonce celá virtuální datacentra. V následujícím textu se však budeme podrobněji věnovat převáţně virtualizaci serverů a technologií pro zajištění vysoké dostupnosti sluţeb, které poskytují. V první kapitole práce se zaměřím na představení jednotlivých virtualizačních technologií a produktů. Detailněji se pak budu věnovat těm produktům, které mají na trhu významný podíl a jsou určeny pro podnikovou sféru. Kapitola bude shrnuta fakty o třech hlavních zástupcích serverové virtualizace, jejich postavení na trhu a názorů odborníků. Druhá kapitola jiţ bude zaměřena čistě na technologie zajišťující vysokou dostupnost provozovaných sluţeb na serverové infrastruktuře. Budou popisovány výhradně technologie z produkce společnosti VMware, jakoţto lídra na trhu virtualizací a předního technologického inovátora. Kromě detailního popisu jednotlivých funkcí také zmíním moţnosti jejich vyuţití v reálném nasazení. Ve třetí kapitole zhodnotím obecně ekonomický přínos virtualizačních technologií v podnikovém prostředí. Teoretickými výpočty nastíním představu o moţnostech úspor nákladů za provoz a podloţím reálnými čísli konkrétního případu z praxe. 6

7 1. Hardwarová virtualizace Hardwarovou virtualizaci chápeme jako vytvoření virtuálního stroje (dále VM), který se chová jako skutečný počítač s operačním systémem. Fyzický počítač, na kterém je VM umístěn, je nazýván hostitelským počítačem neboli HOSTem 1. Operační systém tohoto počítače nemá vliv na pouţitý operační systém VM. Ve virtuálním stroji můţe být pouţit libovolný operační systém, který je virtuálním prostředím podporován. Operační systém a ostatní software na VM jsou odděleny od hardwarových zdrojů hostitelského počítače, který je emulován virtuálním prostředím. Hardwarovou virtualizaci bychom mohli dále rozdělit do tří podskupin [3] : 1. Plná virtualizace, kdy dochází k téměř dokonalé simulaci skutečného hardwaru. To umoţňuje aplikacím, které závisí na operačním systému VM, aby běţely bez nutnosti jakýchkoliv úprav. 2. Částečná virtualizace, kde je simulována pouze část cílového prostředí. Zde musí být některé aplikace upraveny, aby na takovém VM mohly fungovat. 3. Paravirtualizace, kde není hardware simulován vůbec, nicméně aplikace jsou spouštěny ve vlastních, izolovaných oblastech, jako by běţely na odděleném systému. Tyto programy však vyţadují zvláštní úpravy, aby na takovém prostředí mohly být spuštěny. Nejznámějšími komerčními softwarovými implementacemi paravirtualizace jsou modifikovaná jádra systému Linux od XenSource a GNU/Linux distribucí. Plná virtualizace je v dnešní době podporována samotným hardwarem. Základem je především speciálně navrţený procesor (CPU) a další komponenty, které pomáhají zvýšit výkon VM běţících na hostitelském počítači. Do běţně dostupných procesorů se tato technologie implementuje od roku 2006 a dnešní moderní VM platformy ji ke svému běhu přímo vyţadují (VMware pro x64 platformy, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, a další) [4]. Tato podpora spočívá ve správě přístupů do ochranných sekcí procesoru, nazývaných ring. Tyto kruhy jsou definovány čtyři ring 0, ring 1, ring 2, ring 3. Ring 0 je nejvyšší privilegovaná oblast, která má přímý přístup na hardware, jakým je CPU, paměť, atd. Oproti 1 Hostitel a host jsou v odborných kruzích nepřekládané termíny a pouţívají se tedy jejich anglické výrazy. Důvodem jsou moţné zmatky v označení, neboť: hostitel host (ang.), host guest (ang.). Povšimněte si, ţe anglický výraz pro hostitele je shodný s českým výrazem pro hosta. V textu tedy budu nadále pouţívat i běţně pouţívané anglické výrazy, případně opis výrazů českých, abych zmatečnému významu předešel. 7

8 tomu ring 3 je určen pro přístup aplikacím a nemá přímý přístup k hardwaru (spyware běţící jako aplikace nemůţe například zapnout webovou kameru, aniţ by o tom byl uţivatel informován). Důvodem je ochrana celého systému. Pokud by došlo k chybě v ringu 0, dojde k pádu celého systému. Pokud dojde k chybě v ringu 2, dojde k chybě pouze v ringu 3 a ringu 2 samotném, zbytek systému je ochráněn [5]. Dále se budu podrobněji věnovat jednotlivým platformám, které plnou virtualizaci nabízejí. Odborně se nazývají Virtual machine monitor a značí zkratkou VMM (obecně jsou spíš známé jako hypervisor). Těchto platforem existuje celá řada, a protoţe není primárním cílem této práce podrobně popsat všechny dostupné produkty na trhu, budu se věnovat pouze těm nejrozšířenějším. 8

9 1.1 VirtualBox Oracle VM VirtualBox je x86 virtualizační software původně vytvořený společností Innotek GmbH, která byla následně v únoru 2008 koupena společností Sun Microsystems. Od ledna 2010 je dále vyvíjen pod značkou Oracle Corporation jako součást rodiny virtualizačních produktů. Za zmínku zde také stojí, ţe původní developer Innotek spolupracoval na vývoji OS/2 a Linux podpoře pro produkty společnosti Connectix a také jejich OS/2 portací. Produkty společnosti Connectix posléze převzala společnost Microsoft, podrobněji zmíněné v odstavci Konkrétně Innotek vyvíjel přídavné kódy do produktů Virtual PC a Virtual Server, které velmi výrazně zvyšovaly spolupráci mezi hostujícím a hostovaným (host a guest) OS. VirtualBox se instaluje na host OS a v rámci něj pak umoţňuje instalaci dalšího, hostovaného operačního systému (guest). Jako host OS lze pouţít systémy Linux, Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Solaris a OpenSolaris. Existuje i portace na FreeBSD, avšak pouze ve verzi OSE (Open Source Edition). Hostované OS (guest) lze instalovat Windows, Linux, BSD, OS/2, Solaris a další (od verze umoţňuje i omezenou virtualizaci Mac OS X na hardwarovém základu počítačů Apple). Původně byl software plně licencovaný a tedy placený, kromě verze zdarma pro osobní a vývojové pouţití. V lednu roku 2007 byla vydána verze VirtualBox Open Source Edition (OSE) pod licencí GPLv2 (pro komerční pouţití to znamená jistá omezení podporu pro USB 2.0 zařízení, RDP a PXE boot pro síťové karty Intel tyto součásti jsou vydávány zvlášť jako rozšiřující modul, avšak jiţ pouze pro osobní a vývojové pouţití). Jako většina virtualizačních softwarů, i VirtualBox umoţňuje hardware virtualizaci, která vyţaduje speciální procesor, i softwarovou emulaci (paravirtualizaci), která můţe být pouţita i v případě, kdy fyzický počítač poţadovaný procesor neobsahuje. Všechny x64 hostované OS (guest) a OS/2 však vyţadují hardwarovou virtualizaci. [10] VirtualBox je určen především pro virtualizaci desktopů, tedy počítačů koncových uţivatelů, podobně jako VirtualPC. Jeho moţnosti jsou, na rozdíl od jednoduchého VirtualPC, velmi široké. S funkcemi jako je teleportation, obdoba funkce live migration, podporovanou 2D a 3D akcelerací, HD audiem, RDP s video akcelerací, podporou pro více monitorovou plochu a dalšími, se jedná o velmi výjimečný software pro virtualizaci klientských počítačů. Mezi širokou veřejností je VirtualBox právem velice oblíben a to především pro svoji univerzálnost 9

10 a podporu širokého spektra hostovaných operačních systémů. Tomu odpovídá i výsledek průzkumu serverů LinuxJournal.com a LifeHacker.com z roku 2010, kde byl VirtualBox nejpopulárnějším virtualizačním softwarem s více neţ 50% hlasujících internetových uţivatelů. Následující graf ukazuje oblíbenost virtualizační platformy u široké veřejnosti, tedy koncových uţivatelů, nikoliv zástupců podnikových řešení. Proto se ve výsledcích zobrazují pouze produkty právě pro koncové uţivatele (druhým v pořadí je systém od VMware, konkrétně produkty VMware Workstation, případně či odlehčený VMware Player). [23] Obrázek 1 - Výsledek ankety o nejoblíbenější VM. Zdroj: [23] Společnost Oracle samozřejmě nabízí plné spektrum virtualizačních nástrojů a tak nemůţe chybět ani nástroj pro virtualizace serverové infrastruktury. Ten je v tomto případě postaven na základech Xen serveru, kterému je věnována samostatná kapitola 1.2 a proto bych zde jen uvedl tabulku hostovaných operačních systému v kombinaci s typem moţné virtualizace. 10

11 Guest Operating System Oracle Linux 6.x Oracle Linux 5.x Oracle Linux 4.x Red Hat Enterprise Linux 5.x Red Hat Enterprise Linux 4.x Red Hat Enterprise Linux 3.x Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 2003 Microsoft Windows XP Pro Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 2008 SP1 Microsoft Windows 2008 R2 Oracle Solaris 11 Express* Oracle Solaris 10* Oracle Linux 6.x Oracle Linux 5.x Oracle Linux 4.x Red Hat Enterprise Linux 5.x Red Hat Enterprise Linux 4.x Red Hat Enterprise Linux 3.x Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 2003 Microsoft Windows XP Pro Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 2008 SP1 Oracle Solaris 11 Express* Oracle Solaris 10* Paravirtualized 32-bit Paravirtualized 64-bit SUPPORTED GUEST OPERATING SYSTEMS ON 64-BIT CPUs SUPPORTED GUEST OPERATING SYSTEMS ON 32-BIT CPUs Tabulka 1 možnosti Oracle VM. Zdroj: [15] Hardware Virtualized 32- bit Hardware Virtualized 64- bit 11

12 1.2 Citrix Xen server Xen byl zaloţen jako výzkumný projekt na Cambridgeské Univerzitě, který vedl docent Ian Pratt, zakladatel společnosti XenSource, Inc. Tato společnost nyní podporuje vývoj OpenSource projektu a také prodává Enterprise verzi softwaru. První verze Xen byla veřejně vydána v roce Společnost XenSource, Inc. v říjnu roku 2007 koupila firma Citrix a následně upravila názvy všech produktů Xen tak, aby nesly její značku. Struktura systému Xen má jako nejniţší vrstvu s největšími oprávněními Xen Hypervisor (VMM). Nad ní je pak jeden nebo více hostovaných operačních systémů (guest OS), kterým VMM plánovaně přiděluje výpočetní výkon fyzického procesoru hostitelského počítače. První hostovaný OS bootuje automaticky při bootování VMM po spuštění počítače a v terminologii Xen je nazýván doménou 0 (dom0). Automaticky jsou mu přidělena zvláštní správcovská oprávnění a má přímý přístup k veškerému fyzickému hardwaru. Systémový administrátor se můţe do nulté domény (dom0) připojit za účelem správy všech dalších OS, jenţ jsou v terminologii Xen nazývány domény U (domu). Jako dom0 mohou být pouţity upravené systémy Linux, NetBSD a Solaris. Několik upravených systémů na bázi systému Unix můţe být pouţito na určitém hardwaru jako domu. Neupravené verze systému Microsoft Windows a dalších patentově chráněných systémů mohou také běţet jako domu. Procesor fyzického počítače však musí podporovat x86 virtualizaci (Intel VT-x nebo AMD-V). Xen Server na většině procesorů pracuje na principu Paravirtualizace, kdy můţe dosáhnout vysokého výkonu i na architektuře x86, která je známa nespolupracováním s tradičními virtualizačními technikami. Výhodou Xen serveru je také podpora funkce Live migration, která administrátorům umoţňuje přesouvat virtuální stroje mezi jednotlivými fyzickými počítači (hosty) v síti LAN bez ztráty jejich dostupnosti. Během této procedury se opakovaně kopíruje paměť virtuálního stroje do cílového umístění a to bez přerušení běhu původního. Závěrečná synchronizace vyţaduje zhruba ms, neţ se virtuální stroj spustí na cílovém hostiteli, coţ navozuje iluzi plynulého přestěhování. Obdobná technologie umoţňuje uspat běţící virtuální stroj na pevný disk a opět ho spustit kdykoliv později ve stavu, v kterém byl při uspání (jako kdyţ na přehrávači filmů nebo hudby stisknete pause). 12

13 V nově vydané verzi Xen serveru 3.2, vydané 18. ledna 2008, byla představena velmi významná funkce PCI passthrough. Pro budoucí vyuţití to mělo zásadní vliv, neboť hostované operační systémy mohly adresovat i PCI karty, coţ umoţnilo širší pouţití virtualizace a to především pro moţnost vyuţívání specializovaného PCI hardwaru jako jsou např. speciální faxové karty, střiţny videa, karty pro monitorovací zařízení atp. [6] Velmi důleţitým faktem je, ţe společnost Citrix nechala základní verzi tohoto produktu pod licencí GPL (GNU General Public License), coţ znamená, ţe produkt je volně k dispozici zdarma. Pro korporátní sféru a tedy nasazení ve velkých společnostech je však Open Source řešení jádra virtualizační platformy spíše slabinou celého řešení. Zmiňuje to i studie společnosti Gartner z června roku 2012, která je blíţe popsána v závěrečném porovnání hypervizorů na straně 29. Z internetových stránek společnosti Citrix můţeme celkem snadno vyčíst i podporované hostované operační systémy pro aktuální verzi Xen server 6.1. Vzhledem k jejich mnoţství pouţiji přímou citaci produktových stránek s vlastním překladem textů, viz Tabulka 2. Podporované hostované operační systémy systémem Citrix Xen Microsoft Windows Linux 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit Windows Server 2008 Windows Server 2008 Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux Windows Server 2003 Windows Server 2003 CentOS CentOS Windows SBS 2003, R2 Windows 7 Oracle Enterprise Linux Oracle Enterprise Linux Windows 2000 Novell SUSE Ent. Linux Novell SUSE Ent. Linux Windows 7, Vista, XP Debian Lenny, Squeeze Debian Squeeze Ubuntu Lucid Lynx Ubuntu Lucid Lynx Experimentální hostované operační systémy systémem Citrix Xen UNIX Linux 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit Solaris 10 Update 9 Solaris 10 Update 9 CentOS 6.0 CentOS 6.0 Ubuntu Lucis Lynx Ubuntu Lucis Lynx Ubuntu Lucid Lynx Ubuntu Lucid Lynx Tabulka 2 podporované hostované operační systémy Xen serveru. Zdroj: [16] 13

14 XenServer Features by Edition Advanced (1000$) Enterprise (2500$) Platinum (5000$) 64-bit Xen Hypervisor Active Directory Integration VM Conversion Utilities Live Migration with XenMotion Multi-Server Management with XenCenter Management Integration with Systems Center VMM Automated VM protection and recovery Live migration with Storage XenMotion Distributed Virtual Switching Dynamic Memory Control High Availability Performance Reporting and Alerting Mixed Resource Pools with CPU Masking Dynamic Workload Balancing and Power Management GPU Pass-Through for Desktop Graphics Processing IntelliCache for XenDesktop Storage Optimization Live memory Snapshot and Revert Provisioning Services for Virtual Servers Role-based Administration and Audit Trail StorageLink Advanced Storage Management Monitoring Pack for Systems Center Ops Manager Web Management Console with Delegated Admin Provisioning Services for Physical Servers Site Recovery Tabulka 3 zobrazuje přehled funkcí, které jsou obsazeny v jednotlivých edicích Xen serveru (v závorkách jsou platné ke dni , obsahují roční subscription a počítají se v reţimu per server, tedy za kaţdý server). 14

15 XenServer Features by Edition Advanced (1000$) Enterprise (2500$) Platinum (5000$) 64-bit Xen Hypervisor Active Directory Integration VM Conversion Utilities Live Migration with XenMotion Multi-Server Management with XenCenter Management Integration with Systems Center VMM Automated VM protection and recovery Live migration with Storage XenMotion Distributed Virtual Switching Dynamic Memory Control High Availability Performance Reporting and Alerting Mixed Resource Pools with CPU Masking Dynamic Workload Balancing and Power Management GPU Pass-Through for Desktop Graphics Processing IntelliCache for XenDesktop Storage Optimization Live memory Snapshot and Revert Provisioning Services for Virtual Servers Role-based Administration and Audit Trail StorageLink Advanced Storage Management Monitoring Pack for Systems Center Ops Manager Web Management Console with Delegated Admin Provisioning Services for Physical Servers Site Recovery Tabulka 3 srovnání možností edic Xen serveru. Zdroj: [16] 15

16 1.3 Virtualizace Microsoft Virtual PC Společnost Microsoft vstoupila do oblasti virtualizace v únoru roku 2003 zakoupením společnosti Connectix, která v červnu roku 1996 vydala produkt Virtual PC, původně vyvíjený pro platformu Macintosh. Microsoft k tomuto kroku přistoupil poté, kdy začal být zřetelný jasný zájem o virtualizaci ze strany podnikové klientely, která si začala uvědomovat její důleţitost. První verzí Virtual PC určenou pro systémy na platformách Windows byla verze 4.0, vydaná v červnu Connectix prodával verze Virtual PC v balíku s různými hostovanými operačními systémy, zahrnující Windows, OS/2 a Red Hat Linux. V červenci roku 2006 vydala společnost Microsoft verzi Virtual PC 2004 SP1, která byla pro platformu Windows zdarma, nicméně verze pro MacOS jiţ byla placená. Srovnatelná verze pro MacOS, verze 7, byla poslední verzí Virtual PC pro tuto platformu. Zlomovým bodem bylo vydání verze Virtual PC 2007 (19. února 2007). Tato verze jiţ byla pouze pro platformy Windows, nicméně přinesla zásadní změnu. Tou byla podpora hardwarové virtualizace. [7] Z pohledu společnosti Microsoft se v tomto případě jedná o jednoduchý produkt pro koncové uţivatele, kteří ho vyuţijí především jako moţnost pouţívat starší software na novějších verzích Windows, které jiţ v zásadě nepodporují běh šestnáctibitových aplikací. Windows Virtual PC je s novými OS (edice Professional, Enterprise a Ultimate) dodáván zdarma spolu s licencí Windows XP Professional, jakoţto hostovaného OS (guest). Funkce je označována jako Windows XP Mode. Virtual PC samotné je však k dispozici ke staţení zdarma, bez omezení edice Windows Virtual Server Microsoft Virtual Server je virtualizační řešení, které umoţňuje vytvoření virtuálních strojů na OS Windows XP, Windows Vista a Windows Server Původně byl vyvinut společností Connectix, stejně jako výše zmíněný produkt Virtual PC. Ve skutečnosti také Virtual Server vychází právě z produktu Virtual PC, který je určen pro virtualizaci desktopů, tedy klientských OS. Jedná se o sofistikovanější produkt neţ Virtual PC a virtuální stroje jsou zde vytvářeny a spravovány skrze webové rozhraní běţící na serveru IIS (webový server společnosti 16

17 Microsoft, jenţ je dodáván s jejími operačními systémy) nebo přes klientský Windows aplikační nástroj VMRCplux. Umoţňuje tedy centrální a vzdálenou správu, coţ samo o sobě napovídá, ţe produkt je určen spíše pro podnikové nasazení a pro běh mnoha virtuálních strojů souběţně. Vzhledem ke skutečnosti, ţe základem tohoto produktu je výše zmíněný Virtual PC, obsahuje i všechny jeho vlastnosti. Navíc podporuje i víceprocesorové prostředí s funkcí SMP (Symmetric MultiProcessing), která na hostujících OS s více procesory nebo vícejádrovými procesory značně optimalizuje běh a zálohu hostovaných strojů (guestů) v reálném čase přes Volume Shadow Copy zapisovač (pouze hostitelích Windows Server 2003 a Windows Server 2008). Podpora operačních systému Linux, jakoţto hostovaných OS (guest) je samozřejmostí. [8] Virtual Server byl později zcela nahrazen novým produktem Hyper-V Hyper-V Produkt Microsoft Hyper-V byl vyvíjen pod kódovým označením Viridian a obecně je znám jako Windows Server Virtualization. Je zaloţen na bázi hypervizoru a je určen pro systémy x86 a x64. Beta verze Hyper-V byla vydána s určitými edicemi Windows Server 2008 a ostrá verze pak přišla automaticky přes Windows Update 26. Června Hyper-V byl posléze vydán i jako samostatný produkt zdarma. Aktuální produkční verze je Hyper-V v3, která byla vydána v rámci produktové řady Microsoft Windows Hyper-V existuje ve dvou variantách a to jako samostatný produkt zvaný Microsoft Hyper-V Server 2008 a dále jako instalovatelná role v serverech Windows Server 2008, 2008 R2 a v aktuální edici rodiny Windows Server Samostatná verze Hyper-V, jak jiţ bylo zmíněno, je k dispozici zcela zdarma a byla vydána 1. Října Jedná se vlastně o instalaci jádra systému Windows Server 2008 s plnou funkcionalitou Hyper-V, avšak bez moţnosti instalovat ostatní role a s omezenými sluţbami Windows serveru. Tato edice také neobsahuje grafické uţivatelské rozhraní (GUI) a veškeré operace se provádí příkazy v prostředí Power Shell (jedná se o vylepšený systém příkazové řádky v systémech Windows, umoţňující především psaní a spouštění skriptů, atd.). Vzhledem ke skutečnosti, ţe veškeré operace jsou prováděny z příkazové řádky, jsou k dispozici ke staţení mnohé hotové skripty, usnadňující správu systému. Správa a konfigurace hosta i guesta je pak moţné provádět i přes rozšířené MMC (Microsoft 17

18 Management Console) nainstalované na systémy Windows 7 nebo Windows 2008 Server. Tato moţnost jiţ nabízí grafické prostředí pro správu a monitorování Hyper-V Serveru ovládané myší, nicméně je vhodné spíše pro jednodušší operace a udrţování plně nakonfigurovaného prostředí, provedeného dříve přes Power Shell konzoli. Zde bych rád podotkl, ţe díky architektuře samostatného Hypervizoru, tedy celého jádra Windows Server, je Hyper-V ze své konkurence (XEN a ESXi) největší, co se obsazeného místa na disku a obsazené paměti týče. Architektura systému je zaloţena na vzájemně oddělených částech, zvaných partition. Přímo nad hardwarem počítače operuje hypervizor (Hyper-V), nad kterým musí být alespoň jedna zdrojová část (parent partition) s běţícím podporovaným operačním systém Windows Server (2008, 2008 R2 nebo 2012). Virtualizační vrstva běţí ve zdrojové části a má přímý přístup k hardwarovým zařízením. Zdrojová část pak vytváří podřízené části (child partition), které hostují operační systémy virtuálních strojů. Virtualizované části nemají přístup k samotnému fyzickému procesoru, ani nemohou pracovat se skutečnými přerušeními. Podřízené části nemají ani přímý přístup k hardwarovým zdrojům. Místo toho jsou pomocí zdrojové vrstvy vytvořeny jejich virtuální obrazy, virtuální zařízení. Jakýkoliv poţadavek na virtuální zařízení je přesměrován skrz rozhraní VMBus na zařízení ve zdrojové části, která jej dále zpracuje. VMBus je logický kanál, který umoţňuje komunikaci mezi jednotlivými částmi systému. Stejně tak odezva fyzického zařízení je skrze VMBus přesměrována zpět na virtuální zařízení. Pokud je zařízením ve zdrojové části jiné virtuální zařízením, poţadavek je přesměrováván dál a dál, dokud nedosáhne tu zdrojovou část, která umoţní přímý přístup na fyzické zařízení. Zdrojové části dále obsahují Virtualization Service Provider (VSP), sluţbu, která se připojuje k VMBusu a ovládá poţadavky na zařízení z podřízených částí. Podřízené části obsahují sluţbu Virtualization Service Client (VSC), která přesměrovává poţadavky do VSP v základních částech skrz VMBus. Celý tento proces je pro hostovaný OS transparentní. Schéma architektury znázorňuje Obrázek 2. 2 Virtuální zařízení také mohou vyuţít výhod funkce Windows Server Virtualizace zvané Enlightened I/O. Tato funkce umoţňuje speciálním vysokoúrovňovým komunikačním protokolům, jakými je třeba SCSI, komunikovat přímo s VMBusem, čímţ obchází vrstvu emulace zařízení. Tím je komunikace mnohem efektivnější a virtualizované systémy mohou 2 Na obrázku stojí mimo jiné za povšimnutí, ţe Microsoft v této architektuře vyuţívá pouze dvou ochranných pásem procesoru (ring 0 a ring 3). Důvodem je základ v operačním systému Windows, který tímto omezeným způsobem pracuje napříč všemi edicemi. Není však mým záměrem označit toto chování za špatné nebo dokonce chybné uvádím pouze jako zajímavost. 18

19 běţet mnohem rychleji, neţ kdyby vyuţívaly emulovaný hardware. Hostované systémy (guest) musí ovšem tuto funkci podporovat. Funkce můţe pracovat s procesy ukládání dat, síťové komunikace, grafickými podsystémy a další. Obrázek 2 Architektura Hyper-V. Zdroj: [9] Hyper-V ve Windows Serveru 2008 nepodporuje funkci live migration, jejíţ funkce jiţ byla popsána v kapitole 1.2. Místo toho Hyper-V na edicích Server 2008 Enterprise a Datacenter podporuje funkci quick migration, kde je při přesunu virtuální stroj na jednom hostiteli uspán a na druhém poté spuštěn. Operace odstaví virtuální stroj z provozu na dobu potřebnou k přesunu celé uloţené aktivní paměti z jednoho hostitele na druhý. I přes to, ţe se jedná o časy v řádu několika sekund, můţe to znamenat v určitých případech značné nepříjemnosti. S vydáním Windows Serveru 2008 R2 je jiţ v rámci Hyper-V funkce live migration podporována při pouţití sdílených disků Windows Clusteru (CSV Cluster Shared Volumes). Na principu funkce live migration je také realizováno vyvaţování zátěţe hostujících serverů tak, ţe se jednotlivé virtuální stroje přesouvají z jednoho člena clusteru (nodu) na druhý, 19

20 pokud je jeden enormně vytíţen na úkor druhého. Tato funkce je nazývána Automatic workload balancing, neboli automatické vyvaţování pracovní zátěţe. [9] Mezi podporované hostované operační systémy na hypervizoru Hyper-V v3, tedy v aktuální verze, najdeme výhradně produkty z dílny Microsoft. Jedná se konkrétně o Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, Windows Home Server 2011, Windows Small Business Server 2011, Windows XP, Vista, 7 a 8. Všechny systémy ve variantách 32 i 64 bitové architektury, pokud je k dispozici (Windows Server 2008 R2, 2012, Home Server 2011 a SBS 2011 jsou výhradně 64bitové). Po stíţnostech z řad uţivatelů přidal Microsoft i podporu pro Linuxové platformy Red Hat 6, SUSE 11 a CentOS 6, opět pro obě varianty architektury. Tato podpora je však podporou ve smyslu moţné instalace těchto operačních systémů na hypervizor Hyper-V. Například správa paměti nebo zálohování s Linux platformou vůbec nepočítají a takových oblastí je mnoho. [22] Podporu Linuxových platforem je proto třeba brát s rezervou, neboť, dle mého názoru, v reálném nasazení zatím neobstojí. 20

21 1.4 Virtualizace VMware Společnost VMware, Inc. byla zaloţena v roce 1998 a sídlí v Palo Alto, v Kalifornii v USA (Silicon Valley). Jejím většinovým spoluvlastníkem je společnost EMC Corporation. [11] Jejími produkty jsou software pro virtualizaci desktopů (VMware Workstation, Fusion a Player) a pro virtualizaci serverů (VMware ESX a ESXi). Zatímco první skupina běţí jako software na hostitelském OS Microsoft Windows, Linux nebo Max OS X, druhou skupinou tvoří vestavěné hypervizory běţící přímo na hardwaru serveru a nevyţadují pod sebou ţádný další OS. VMware software poskytuje kompletní virtualizaci hardwaru pro hostovaný operační systém. Virtualizuje se hardware pro grafický adaptér, síťový adaptér a adaptéry pevných disků (řadiče). Hostující systém poskytuje průchod pro ovladače USB portů, sériových a paralelních zařízení. Díky tomu se virtuální stroje VMware staly vysoce přenositelné mezi různými počítači, protoţe pro hostující OS se kaţdý host tváří téměř identicky. V praxi to znamená, ţe systémový administrátor můţe pozastavit běţící virtuální stroj na jednom počítači, přesunout nebo zkopírovat jej na jiný a obnovit jeho běh přesně tam, kde byl na původním stroji pozastaven. Na podnikových serverech obdobnou funkci nazýváme vmotion. Ta opět umoţňuje přesunutí běţícího virtuálního stroje z jednoho serveru na druhý v rámci jednoho úloţiště. Zde však přesuny probíhají pro všechny uţivatele daných virtuálních strojů prakticky bez povšimnutí (princip této funkce popíšeme dále, nicméně při spuštěném průběţném pingu na přesouvaný stroj je vidět přerušení provozu a to viditelně time outem jednoho z pingů, coţ některé aplikace nemusí snést bez problémů) VMware Workstation VMware Workstation je software pro vytváření a spouštění virtuálních strojů na x86 a x64 počítačích. Umoţňuje uţivatelům spouštět jeden nebo více virtuálních strojů současně, přičemţ kaţdý z těchto systémů můţe být libovolným z podporované škály (Windows, Linux, BSD a další). [12] Podporuje přemostění existujících síťových adaptérů, CD-ROM zařízení, pevných disků a USB zařízení a také má moţnost simulovat některý hardware. Například umí připojit ISO soubor jako fyzickou CD-ROM a soubory.vmdk jako pevný disk a můţe nakonfigurovat síťový adaptér jako NAT (Network Address Translation síťový překlad adres) z hostujícího počítače (host) namísto jejího přemostění, coţ by vyţadovalo vlastní IP adresu pro kaţdý z hostujících strojů (guest). 21

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Virtualizace operačních systémů

Virtualizace operačních systémů Virtualizace operačních systémů Virtualization of operation systems Pavel Kulíšek Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce popisuje současnou

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Virtualizace na Linuxu

Virtualizace na Linuxu Virtualizace na Linuxu Silicon Hill 13.4.2010 zdroj:xkcd.com Outline 1 2 3 Co to je virtualizace obecně = abstrakce počítačových zdrojů konkrétně pro nás = technika, který na jednom fyzickém počítači umožní

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

Virtualizace. Miroslav Novotný

Virtualizace. Miroslav Novotný Virtualizace Miroslav Novotný Setkání správců NIS Svratka, 17.6.2009 Pojem virtualizace Virtualizace v ICT = (zdánlivé) výpočetní prostředí Historie: 60. léta 20. stol. virtuální stroje v rámci IBM systémů

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Virtuální datacentrum na ovirt způsob

Virtuální datacentrum na ovirt způsob Virtuální datacentrum na ovirt způsob Martin Sivák Red Hat 1 Agenda Co je ovirt a jak vypadá? Kde se vzal? Co umí? (Architektura) Co chystáme? 2 Co je ovirt? Centralizovaný nástroj pro správu velkého množství

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Diplomová práce Autor: Bc. Kristína Kyšová Informační

Více

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Přehled Země: Česká republika Odvětví: ČSSZ je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V: Používání a licencování serverových produktů společnosti Microsoft ve virtuálních hostitelských prostředích Hyper-V Doporučené

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

Implementace infrastruktury do virtuálního prostředí

Implementace infrastruktury do virtuálního prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Implementace infrastruktury do virtuálního prostředí Diplomová práce Bc. Jiří Hanzal Duben, 2015 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

Softwarově definovaná úložiště a jejich využití

Softwarově definovaná úložiště a jejich využití Konference GAPP 2015 Softwarově definovaná úložiště a jejich využití David Gottvald, GAPP System Jaroslav Vašek, EMC Czech Republic Konference GAPP 2015 - Ukládání dat, disaster recovery a ICT bezpečnost

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM ZÁLOHOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH POČÍTAČŮ Obsah 1 O tomto dokumentu...

Více

Řešení EMC pro VMware

Řešení EMC pro VMware Řešení EMC pro VMware Integrací k flexibilnímu a efektivnímu datovému centru 1 Tři cesty k datovému centru EMC Products VSPEX VCE VBLOCK Komponenty poskládané dle nejlepšího svědomí Ověřené, Jednodušší,

Více

Windows Server 2008 {přehled verzí} Martin Pavlis Microsoft MVP. MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

Windows Server 2008 {přehled verzí} Martin Pavlis Microsoft MVP. MARTIN PAVLIS Microsoft MVP MARTIN PAVLIS Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o. martin@pavlis.net www.pavlis.net www.kpcs.cz Windows Server 2008 {přehled verzí} 1 Product Deployment Scenarios Hyper-V {Kterou verzi zvolit?}

Více

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepší zálohování pro všechny Informace o produktu: Zálohování a obnova po havárii Přehled je jeden ucelený produkt, který sjednocuje virtuální i fyzická prostředí, zjednodušuje zálohování i obnovu po havárii

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

Virtualizace VMware vsphere

Virtualizace VMware vsphere Virtualizace VMware vsphere Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní

Více

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘÍRUČKA K VLASTNOSTEM RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘEHLED Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) je ucelené řešení správy virtualizace serverů a desktopů a první plně open source virtualizační

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Přehled sluţby Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Tato sluţba poskytuje sluţby Remote Infrastructure Monitoring (dále jen sluţba RIM, sluţba nebo sluţby ) v souladu s podrobným

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Nové licencování databází Informix

Nové licencování databází Informix Univerzita pro obchodní partnery 10.03.2011 Nové licencování databází Informix Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Agenda Přehled původních a nových edicí Volitelné komponenty Vysvětlení licenční terminologie

Více

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Linux on Azure Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Pozitivní informace na začátek Ano, opravdu je to možné!!! Agenda Co je Linux Pohled Microsoftu na Linuxu Technologie Microsoft Azure Podpora Linuxu

Více

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s.

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Popis instalace 2010 NESS Czech s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 tel.: +420 244 026 400 -

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation Případová studie...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách Petr Leština Client IT Architekt Agenda Reference na Cloud Computing Implementaci privátního cloudu u nadnárodního zákazníka v ČR Závěr

Více

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Přehled Software Symantec Backup Exec 12 poskytuje efektivní a snadno spravovatelnou optimalizovanou ochranu dat zálohováním a obnovením v prostředích

Více

Centralizace a virtualizace WIntel řešení v OLMA, a.s.

Centralizace a virtualizace WIntel řešení v OLMA, a.s. Centralizace a virtualizace WIntel řešení v OLMA, a.s. RNDr. Karel Rychlý, vedoucí IT karel.rychly@olma.cz Konference COMMON Česká republika a COMMON Slovensko Brno 19. - 20.5.2008 OLMA, a.s. Největší

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

Novinky v RHEV 3.1 Představení Red Hat Identity Managementu Radek Langkramer, konzultant

Novinky v RHEV 3.1 Představení Red Hat Identity Managementu Radek Langkramer, konzultant Novinky v RHEV 3.1 Představení Red Hat Identity Managementu Radek Langkramer, konzultant RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION Základní vlastnosti Feature High Availability Live Migration System Scheduler

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Veeam Software Naplnění příslibu virtualizace Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Best of VMworld 2011 Zlaté ocenění Pro nové Technologie Best of VMworld 2010 Zlaté

Více

Virtualizace operačních systémů

Virtualizace operačních systémů Fakulta Elektrotechnická, České Vysoké Učení Technické v Praze Virtualizace operačních systémů Tomáš Dlouhý TED - Blok C 25.4.2007 Virtualizace operačních systémů Tomáš Dlouhý Fakulta Elektrotechnická,

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

WinCC V12 Novinky. Siemens s.r.o. All Rights Reserved.

WinCC V12 Novinky. Siemens s.r.o. All Rights Reserved. Novinky Siemens s.r.o. All Rights Reserved. Inženýrský nástroj pro HMI aplikace od panelů až po SCADA Engineering Edition WinCC Professional 512, 4K, max. PowerTags WinCC Advanced WinCC Comfort WinCC Basic

Více