LEGAL UPDATE září prosinec 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGAL UPDATE září prosinec 2004"

Transkript

1 LEGAL UPDATE září prosinec 2004 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ZÁŘÍ PROSINEC 2004 Novelizace Ochrana osobních údajů Zákon o elektronickém podpisu Zákon o ochraně hospodářské soutěže Trestní zákon Trestní řád Občanský zákoník, občanský soudní řád, notářský řád, zákon o správě daní a poplatků Nové zákony O evropské společnosti Právní a přeshraniční pomoc v rámci EU Zákon o službách informační společnosti Zákon o archivnictví a spisové službě Vyhlášky O elektronických podatelnách Vládní nařízení Výměna občanských průkazů O hmotné podpoře na vytváření pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců Vážený kliente, v rámci snahy o neustálé zlepšování a rozvíjení naších služeb k Vám přicházíme s novinkou naším novým produktem LEGAL UPDATE. Přijměte jej mimo jiné i jako novoroční dárek a náš příslib do budoucna Vás informovat o nejnovějších změnách v českém právu. Tento v budoucnu pravidelně vycházející elektronický informační bulletin Vám má, jako našemu klientovi, přinášet informace o nejvýznamnějších změnách v českém zákonodárství. Informace takto prezentované jsou vybírány a zpracovávány podle našeho nelepšího přesvědčení se snahou upozornit Vás na nejnovější změny právních předpisů, které se mohou dotýkat Vašich aktivit. Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům obsaženým v tomto bulletinu by vždy měly být konzultovány dříve, než na jejich základě bude učiněno podstatné rozhodnutí. Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, Michala Krofta, Managing Partnera NWD Legal. Michal Kroft tel: fax:

2 PŘEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONŮ Zákon č. 439/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Novela zákona o ochraně osobní údajů přináší novou úpravu řešící porušení ustanovení tohoto zákona. Doplněn byl 39 o odstavec 2., který stanoví, že tomu, kdo neposkytne Úřadu (rozuměj Úřadu pro ochranu osobních údajů) při výkonu kontroly potřebnou součinnost, může být uložena pořádková pokuta do výše Kč, a to i opakovaně. Za neposkytnutí součinnosti se považuje i nesplnění opatření uložených k nápravě zjištěného stavu ve stanovené lhůtě. Zákon dále definuje přestupky fyzických osob, které jsou ke správci či zpracovateli v pracovním či jiném poměru nebo vykovávají pro správce/zpracovatele činnost na základě dohody, a nebo přicházejí do styku s osobními údaji. Za porušení mlčenlivosti lze těmto osobám uložit pokutu až do výše Kč. Za porušení povinnosti při zpracování osobních údajů, při němž např. nestanoví účel, prostředky či způsob zpracování, uchovává údaje po dobu delší než je nezbytně nutné apod. lze uložit pokutu do výše Kč. Pokuta až Kč hrozí tomu, kdo při zpracování údajů ohrozí větší počet osob neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života nebo poruší povinnosti při zpracování citlivých údajů. Osobě, která podniká jako správce či zpracovatel může být v případě, že se dopustí jiného správního deliktu uložena pokuta až do výše Kč. Zákon č. 440/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Tato novela s sebou přináší snahu zákonodárce o dosažení kompatibility české právní úpravy s právem ES, konkrétně se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. V jejím rámci byly tedy doplněny některé pojmy, které české úpravě doposud chyběly a činili ji zbytečně úzkou. Jde o pojem elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka. Prvním z pojmů, elektronickou značkou, rozumíme označení datové zprávy osobou bez předchozí kontroly vlastního obsahu, které bylo vytvořeno touto osobou pro označení určitého výběru zpráv. Je tedy zřejmé, že elektronická značka bude využívána zejména k označování zpráv, u nichž není nutná přímá součinnost označující osoby. Druhý ze zaváděných pojmů, kvalifikované časové razítko, označuje datovou zprávu, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data existovala před daným časovým okamžikem, tedy v době platnosti certifikátu, na kterém je elektronický podpis založen. Dalším nově upraveným institutem jsou elektronické podatelny. Ty mají sloužit k příjmu a odesílání zpráv orgány veřejné moci a jejich podrobnější úprava je obsažena ve Vyhlášce Ministerstva informatiky ČR. Vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách Tato vyhláška upravuje chod tzv. elektronických podatelen, které budou nově zřízeny od u orgánů veřejné moci. Definuje stav doručení datové zprávy, kterým je situace, kdy je přijatá datová práva dostupná v elektronické podatelně. Dále upravuje postup, jakým se nakládá s přijatou a doručenou datovou zprávou. Tato zpráva je nejprve zaevidována a označena identifikátorem elektronické podatelny. Poté je odesílateli posláno potvrzení doručení zprávy a zpráva je dále prověřována. Kromě úpravy nakládání s doručenými zprávami, upravuje vyhláška i postup při odesílání datových zpráv, tak aby byla zajištěna v co největší míře bezpečnost zprávy. Vyhláška nabyla účinnosti Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti

3 Zákon s sebou přináší novou, u nás dosud právem neupravenou, oblast úpravy služeb informační společnosti. Službou informační společnosti rozumíme jakoukoli službu poskytovanou elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovanou zpravidla za úplatu. Zákon tedy upravuje oblast, jejíž úprava zde chyběla oblast odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb (tzv. providerů). Dosavadní právní úprava totiž umožňovala providery úspěšně žalovat dle principu solidární odpovědnosti za škodu, kterou způsobil uživatel služby svým jednáním. Podle nové úpravy je poskytovatel odpovědný za obsah přenášených informací pouze v zákonem stanovených případech. Jsou jimi zejm. situace, kdy přenos sám iniciuje, zvolí uživatele přenášené informace nebo zvolí či změní obsah přenášené informace. dále se zákon věnuje i odpovědnosti providera za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací. V tomto případě je jeho odpovědnost rozšířena i na situace, kdy mj. překročí povolené používání technologie obecně uznávané s cílem získat údaje o užívání informace či ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu odstraněna. Zákon také stanoví podmínky odpovědnosti poskytovatele za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem. Po providerech nadále není možno požadovat, aby dohlíželi na obsah jimi přenášených informací nebo aby dokonce aktivně vyhledávali skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Zákon o službách informační společnosti se vztahuje zejména na obchodní sdělení. Upravuje tedy regulaci nevyžádané elektronické inzerce, spamu. Povoleno je podle zákonného textu pouze tzv. opt-in sdělení, tedy sdělení s výslovným souhlasem adresáta. Za nevyžádané sdělení může být uložena pokuta až do výše Kč. Dozor nad šířením obchodních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že je odesílatelem osoba vykonávající regulovanou činnost, je dozorčím orgánem příslušná profesní samosprávná komora zřízená zákonem. Tento zákon mj. mění znění občanského zákoníku, resp. jeho ustanovení o spotřebitelských smlouvách, kde stanoví požadavky na nutné informace, které musí spotřebitel před uzavřením smlouvy obdržet. Zákon nabyl účinnosti Zákon č. 484/2004 Sb., kterým se mění zákon o ochraně hospodářské soutěže, obchodní zákoník a zákon o cenách Podstatné je u této novely zejména rozšíření okruhu jednání považovaného za zneužití dominantního postaveni. Za takovéto zneužití je považováno i přímé nebo nepřímé požadování peněžních nebo nepeněžních plnění za vstup do evidence soutěžitele v postavení odběratele za umístění zboží v provozovně soutěžitele-odběratele, nebo přímé či nepřímé požadování zvláštních slev a finančních zvýhodnění v souvislosti s otevřením provozovny nebo pořádáním různých prodejních akcí soutěžitelem/odběratelem. Zákon o ochraně hospodářské soutěže se nadále již nevztahuje na jednání soutěžitelů v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodu s nimi, pokud jednají v souladu s právem ES. Další změna, kterou tento zákon přinesl, se týká obchodního zákoníku. Zde ovšem pouze doplnil ustanovení o povinnostech kupujícího o větu, v níž je stanoveno, že kupující je povinen u zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má zvláštním právním předpisem stanovenou časově omezenou minimální dobu trvanlivosti, anebo jehož použitelnost či jakost je biologicky omezena zaplatit kupní cenu do 30 dnů. V ostatních případech kupujícímu zůstává povinnost zaplatit kupní cenu v době, kdy mu prodávající umožní mu se zbožím nakládat. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Nová úprava zcela nahrazuje starý zákon z roku 1974 a upravuje souhrnně oblast archivnictví jako specifickou činnost.

4 Na rozdíl od staré úpravy mají povinnost uchovávat dokumenty dva okruhy subjektů veřejnoprávní původci a soukromoprávní původci. Okruh soukromoprávních původců je tvořen politickými stranami, profesními komorami, nadacemi a nadačními fondy, likvidátory a v neposlední řadě podnikateli zapsanými do obchodního rejstříku. Z dokumentů, které mají podnikatelé za povinnost uchovávat zmiňme krom korporátních dokumentů zejm. dokumenty vrcholového řízení, dokumenty o majetku podnikatelského subjektu, finanční a účetní záznamy, dokumenty propagační činnosti podnikatelského subjektu (katalogy zboží s ceníky apod.), výrobní program a zásadní dokumenty o zaměstnaneckých záležitostech. Soukromoprávní původci jsou povinni umožnit archivům výběr archiválií z jejich dokumentů. Kromě archivnictví se nový zákon věnuje i tzv. spisové službě. Tato úprava se vztahuje na veřejnoprávní původce, kraje, hlavní město Prahu, obce s pověřeným obecním úřadem a dalších úřadů státní správy. Zmíněné subjekty jsou označovány jednotným pojmem určení původci.určení původci se pak při zpracování dokumentů musí řídit požadavky zákonných ustanovení. Jsou tedy povinni evidovat došlé písemnosti, před je příslušné organizační jednotce ke zpracování. Tato jednotka doručený dokument připojí do spisu a archivuje jej po dobu trvání skartační lhůty. Zákon nabyl účinnosti Zákon č. 537/2004 Sb., kterým se mění trestní zákon Novela mění rozsah působnosti trestního zákona, když stanoví, že českého práva se užije I na posouzení trestného činu spáchaného v cizině, cizím státním příslušníkem ve prospěch právnické osoby či jiné organizace, která má na území ČR sídlo, podnik, jeho organizační složku nebo provozovnu. Dále zavádí institut evropského zatykače, na jehož základě může vydat do jiného členského státu EU I svého občana, ruší kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu teroru a místo něj zavádí trestný čin teroristického útoku, rozšiřuje skutkovou podstatu trestného činu účasti na zločinném spolčení a obchodování s lidmi. Zákon č. 539/2004 Sb.. kterým se mění trestní řád Provádí harmonizace české právní úpravy s evropskými požadavky. Nařízení vlády 515/2004 Sb. o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek Motivuje zaměstnavatele v regionech s vysokou nezaměstnaností, aby vytvářeli nová pracovní místa či rekvalifikovali své zaměstnance. Zákon č. 554/2004 Sb., kterým se mění občanský zákoník, občanský soudní řád, notářský řád, obchodní zákoník a zákon o správě daní a poplatků. Tato novela přináší do hlavních kodexů soukromého práva několik novinek. V občanském zákoníku zavádí nový institut tzv. správce dědictví, kterému přísluší na základě zůstavitelovy vůle či rozhodnutí soudu práva a povinnosti, jež ke svěřenému majetku příslušely zůstaviteli. Občanský soudní řád byl doplněn v souvislosti se změnou notářského řádu o postup kontroly závěti v centrální evidenci závětí, kterou spravuje a provozuje notářská komora. Obchodní zákoník také doznal několika změn, z nichž podstatnou je zejména omezení prokury v případě úmrtí podnikatele. Prokura jeho úmrtím buď zanikne, pokud tak výslovně stanovil, nebo přetrvává v rozsahu omezeném na úkony v rámci obvyklého hospodaření. Prokurista má za povinnost podat neprodleně návrh na zápis takovéhoto omezení k soudu a v případě úkonů přesahujících rámec obvyklého hospodaření si musí opatřit souhlas dědiců a soudu. Další novotu přináší výčet dokumentů ukládaných do sbírky listin obchodního rejstříku. V jeho rámci se dozvídáme, že

5 zákonodárce postavil na roveň notářskému zápisu usnesení ustavující valné hromady exekutorský zápis tohoto usnesení. Jedná se tedy o značný průlom do rozsahu kompetencí notářů. V neposlední řadě je třeba zmínit nové ustanovení týkající se porušení smluvních povinností jeho následků, konkrétně prodlení dlužníka s peněžitým plněním. Zákon stanoví řešení pro případ, že si strany ve smlouvě nedohodly den nebo lhůtu splatnosti ceny. V takovém případě je dlužník povinen zaplatit uplynutím 30 dnů ode dne, kdy dlužník obdržel fakturu. Pokud není možno určit den obdržení faktury, je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů od obdržení zboží či služby. A v případě, že obdrží dlužník fakturu dříve než samotné zboží/službu 30 dnů od obdržení zboží. Pokud v těchto lhůtách dlužník svoji povinnost nesplní, vzniká věřiteli právo na úrok z prodlení, aniž je zapotřebí vyzvat dlužníka k plnění. Zákon č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti Nový zákon upravuje poměry evropské společnosti (SE), jíž se rozumí právnická osoba založená na území členského státu ES, pokud nejsou upraveny Nařízením Rady o statutu evropské společnosti a Směrnicí Rady, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Pozornost je věnována zejména otázkám přemístění sídla, založení SE fúzí, založení holdingové SE, struktury SE. soudních poplatků a od placení zálohy na náklady důkazu, pořízení překladu písemností a náhrada nezbytných cestovních nákladů. V případě, že je procesním soudem soud jiného členského státu než ČR, zajišťuje přeshraniční právní pomoc ministerstvo státním občanům ČR, pokud mají v ČR místo trvalého pobytu nebo se zde obvykle zdržují, cizincům, pokud na území ČR přebývají v souladu se zvl. právními předpisy déle než 90 dnů a těm, kterým byl udělen azyl. Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů Občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do: do (žádost o vydání musí být podána nejpozději ) do (žádost o vydání musí být podána nejpozději ) do (žádost o vydání musí být podána nejpozději ) do (žádost o vydání musí být podána nejpozději ). Toto nařízení nabylo účinnosti NWD Legal Michaela Nová Viktor Dušek Zákon č. 629/2004 Sb. o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU Přeshraničním sporem v rámci EU pro účely tohoto zákona rozumíme spor vyplývající z občanskoprávních nebo obchodních vztahů, jehož účastník má místo svého pobytu v jiném členském státě EU, než ve kterém působí soud, který spor rozhoduje. Zákon ( 3) rozumí zajištěním právní pomoci v přeshraničním sporu oprávněné osobě ustanovení zástupce v řízení před procesním soudem, ustanovení tlumočníka v řízení před procesním soudem, osvobození od

480/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

480/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

LEGAL UPDATE duben 2006

LEGAL UPDATE duben 2006 LEGAL UPDATE duben 2006 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN DUBEN 2006 Nové zákony Zákon o registrovaném partnerství Zákon o veřejných zakázkách Koncesní zákon Zákon o střetu zájmů Novelizace Občanský soudní řád

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Transparency International Česká republika (TIC)

Transparency International Česká republika (TIC) Transparency International Česká republika (TIC) ZAVEDENÍ ČERNÝCH LISTIN JAKO PROTIKORUPČNÍHO NÁSTROJE DO SYTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. ÚVOD Je nepochybné, že zadávání veřejných zakázek je a vždy

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 Dnes na téma: Archivace a skartace Úvodní slovo Obsah Věstníku Vážení a milí kolegové, přejeme

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

jsou b) rodné příjmení,

jsou b) rodné příjmení, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

LEGAL UPDATE září říjen 2005

LEGAL UPDATE září říjen 2005 LEGAL UPDATE září říjen 2005 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ZÁŘÍ ŘÍJEN 2005 Nové zákony Zákon o veřejných výzkumných institucích Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Zákon o finančních konglomerátech

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání s Jedenácté přepracované vydání tudijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Více

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související jsou: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

Více