Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1"

Transkript

1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A :04

2 Obsah O společnosti Úvodní slovo předsedy ČSAT Organizační struktura ČSAT Stav členské základny ČSAT Aktivity v roce Aktivity v roce Šobrův den kongres o ateroskleróze Projekt MedPed a spolek Diagnóza FH, z.s Závěrečné informace Partneři Výroční zpráva ČSAT 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A :04

3 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. Maximum zájmu je soustředěno na poruchy lipidového metabolismu, ale současně i na diagnostiku, výzkum a možnosti ovlivnění dalších rizikových faktorů aterosklerózy. Oblastí zájmu společnost přesahuje do preventivní kardiologie, angiologie i diabetologie, zabývá se i obecnými problémy metabolismu a výživy. Formálně je ČSAT občanským sdružením. Její činnost řídí výbor, činnost společnosti je regulována stanovami. Společnost se snaží prosazovat názory a zájmy svých členů při jednáních s oficiálními institucemi jako MZ ČR nebo VZP, snaží se i hájit zájmy nemocných při diskusích o léčebných postupech. ČSAT vypracovala doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, podílí se i na přípravě obecnějších doporučení pro prevenci, diagnostiku a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací jako je ischemická choroba srdeční a další. Společnost organizuje pravidelně odborné konference, sjezdy a semináře. ČSAT zaštiťuje a organizuje činnost sítě regionálních center pro specializovanou péči nemocných s familiárními poruchami metabolismu lipidů (MedPed). Úvodní slovo předsedy ČSAT Vážení kolegové, milí přátelé, dovolím si stručně shrnout, jaký byl rok 2014 v životě naší Společnosti. Díky aktivnímu zapojení řady našich členů a rozrůstající se členské základně můžeme jistě říci, že úspěšný. Pokračovali jsme v tradičních setkáních na odborných akcích pořádaných ČSAT a účastnili se mnoha dalších, na nichž se Společnost prezentovala formou odborných bloků (podrobný přehled akcí viz níže). Vyvrcholením aktivit byl 18. kongres o ateroskleróze uspořádaný ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, opět s velmi dobrou odbornou úrovní a příjemnou atmosférou. Zahájili jsme projekt nutričního poradenství (www.nutriinfo.eu), který pro členy ČSAT přináší možnost získání kvalifikovaného doporučení u komplikovaných pacientů zcela zdarma. Právě v těchto dnech byla také dokončena členská zóna na webových stránkách ČSAT, do níž budou mít přístup pouze členové společnosti. Členská zóna obsahuje vybrané přednášky a sdělení z konferencí ČSAT a řadu dalších praktických informací z oblasti lipidologie a kardiovaskulární prevence. I v roce 2014 podporovala ČSAT projekt MedPed, jedinečnou aktivitu zaměřenou na včasnou detekci a léčbu jedinců s familiárními poruchami metabolismu lipidů, především familiární hypercholesterolemii - FH (výroční zprávu projektu MedPed připojujeme samostatně). Projekt pokročil do další fáze s novou databází, která pomůže lépe pochopit problematiku diagnostiky a léčby nemocných s FH. ČSAT také podpořila vznik pacientské organizace Diagnóza FH, z. s., která má za cíl edukovat a podporovat pacienty s FH a jejich rodiny. Jako v minulých letech plánujeme i v roce 2015 podporu aktivní účasti našich členů na zahraničních kongresech a konferencích (kongres EAS v Glasgow, kongres IAS v Amsterdamu, kurz iars v Praze, EAS Advanced Courses). V následující zprávě si dovolujeme shrnout nejdůležitější události spojené s činností ČSAT za rok 2014 a stručný přehled toho, co chystáme na rok Chtěl bych rovněž opakovaně poděkovat všem partnerům ČSAT, s jejichž přispěním bylo možné naše aktivity realizovat. Děkuji vám za přízeň, kterou České společnosti pro aterosklerózu projevujete a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů do nového roku. V Praze dne Za Výbor ČSAT Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

4 Organizační struktura ČSAT Výbor ČSAT Předseda Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, Praha 2 Vědecký sekretář MUDr. Jan Piťha, CSc. IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 4 První místopředsedkyně Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. II. interní klinika LF UK a Fakultní nemocnice Dr. Edvarda Beneše 13, Plzeň-Bory Revizní komise Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. III. interní gerontometabolická klinika, LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové Doc. MUDr. Pavel Kraml, CSc. II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10 Valná hromada ČSAT 2014 Jde o každoroční setkání nejvyššího orgánu Společnosti, na kterém se setkávají členové ČSAT. V roce 2014 se valná hromada uskutečnila ve čtvrtek v rámci konání 18. kongresu o ateroskleróze v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Program: aktuální stav členské základny (doc. M. Vrablík), projekt MedPed (MUDr. T. Freiberger), pokladní zpráva (prof. R. Cífková), seznam pořádaných akcí v roce 2014, plán aktivit na rok Druhý místopředseda Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. OKB, ICRC a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika LF MU Pekařská 53, Brno Pokladník Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Thomayerova nemocnice a 1. LF UK Vídeňská 800, Praha 4 Krč Členové MUDr. Tomáš Freiberger, CSc. Centrum kardiovaskulárni a transplant. chirurgie, Genetická laboratoř Výstavní 17/19, Brno Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2 Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství Ke Karlovu 2, Praha 2 Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc I. P. Pavlova 6, Olomouc Stav členské základny ČSAT Počet členů k : 290 z toho nových v roce 2014: 10 členství ukončili: 4 Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

5 Aktivity v roce Pořádání a spolupořádání odborných seminářů, konferencí a kongresů Datum Akce Místo konání ledna XXVII. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku Poděbrady 27. února Blok ČSAT na XXXIX. angiologických dnech 2014 Praha 20. března VIII. celostátní seminář ČIMS Plzeň 22. března Kurz Detekce a ovlivnění KV rizika II. Praha březen duben Cyklus seminářů Novinky v KV prevenci pro praktické lékaře Brno, Hr. Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, Zlín, Ústí nad Labem, 9. dubna Setkání spolupracovníků projektu MedPed Humpolec 6. května Blok ČSAT na XXII. výročním sjezdu ČKS Brno 11. června XXVIII. Šobrův den Praha července 2. International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists Praha srpna iars (International Atherosclerosis Research School) Hamburk, Německo 6. září Kurz Detekce a ovlivnění KV rizika I. Praha 16. října Blok ČSAT na XXI. sjezdu ČIS ČLS JEP Brno prosince 18. kongres o ateroskleróze (ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP) Špindlerův Mlýn 2. Pokračování ve vydávání elektronického občasníku - Zpravodaje ČSAT. Zpravodaj má první část informující o aktuálně pořádaných akcích nebo organizačních záležitostech a druhou část, která je odborná a věnuje se nejzajímavějším studiím a odborným pracím o ateroskleróze publikovaným v daném období. Vedením odborné části Zpravodaje je pověřen prof. Rudolf Poledne. V roce 2014 byly vydány tři Zpravodaje (jsou k dispozici také on-line na athero.cz). Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

6 3. Udělení Ceny České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za rok Komise (H. Rosolová, Z. Urbanová, P. Kraml) ocenila tyto autorky: Rathouskou J. a Ježkovou K. a kol. (Katedra biol. a lékařských věd, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) za práci s názvem Endoglin is not expressed with cell adhesion molecules in aorta during atherosclerosis in apoedefi cient mice, publikovanou v časopise Histology and Histopathology, Cena byla autorkám předána v prosinci na 18. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně. 4. Udělení cestovních grantů ČSAT. V roce 2014 komise ČSAT ve složení Z. Urbanová, P. Kraml, J. Piťha rozhodla o udělení čtyř grantů na uhrazení registračního poplatku na 82. kongres EAS (Madrid, 31. května 3. června). Podpořeni byli následující členové ČSAT, kteří na kongresu aktivně prezentovali výsledky své práce: MUDr. Peter Wohlfahrt (Thomayerova nemocnice Praha), Mgr. Michala Vařejčková (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové), RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zemánková (obě IKEM Praha). Dále komise ve složení Z. Urbanová, P. Kraml, V. Bláha, vybrala dvě kandidátky, kterým byl poskytnut cestovní grant k umožnění účasti na International Atherosclerosis Research School v Hamburku ( srpna): Mgr. Kateřinu Zemánkovou a Mgr. Annu Královou (obě IKEM Praha). 5. Ocenění spolupracovníků projektu MedPed. Ocenění Vynikající pracovník projektu Medped obdrželi: MUDr. Hana Rusňáková (Lipidová ambulance, Železniční poliklinika Plzeň), prim. MUDr. Michal Pipek (Dětské oddělení, NsP Havlíčkův Brod) a MUDr. Libuše Argalášová (Ambulance pro poruchy metabolismu lipidů, FN u Sv. Anny, Brno). Ocenění za dlouholetý přínos a zásluhy o rozvoj projektu Medped převzal prim. MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D. (Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc). 6. V listopadu 2014 bylo u příležitosti 18. kongresu o ateroskleróze vydáno supplementum časopisu Physiological Research (vol 63, Suppl 3, 2014), které je v plné elektronické verzi dostupné všem členům ČSAT (viz cz, zóna Pro členy). 7. Spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. I v roce 2014 probíhala intenzivní spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. Tradičně se ČSAT účastnila připravenými bloky konferencí České angiologické společnosti (ČAS), České kardiologické společnosti (ČKS) a České internistické společnosti (ČIS ČLS JEP). Probíhala spolupráce s Pracovní skupinou dětské kardiologie při České kardiologické společnosti, s Českým institutem metabolického syndromu (ČIMS) i Fórem zdravé výživy (FZV). Odborníci ČSAT se podíleli na přípravě textů doporučených postupů Společnosti všeobecného lékařství (SVL) a účastnili se výročních konferencí této společnosti. Ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP byl připraven program výročního 18. kongresu o ateroskleróze. Nelze nezmínit ani spolupráci s odbornými médii a internetovými portály, které pomáhaly šířit důležité informace směrem k odborné veřejnosti. Z nejdůležitějších jmenujme odborný web intranet ČIS ČLS JEP, Zdravotnické noviny (Ambit Media), Medical Tribune, společný časopis České společnosti pro hypertenzi a ČSAT Hypertenze a kardiovaskulární prevence a Vnitřní lékařství, časopis České internistické společnosti ČLS JEP. U příležitosti 18. kongresu ČSAT vyšlo speciální číslo Vnitřního lékařství s názvem Lipidy a ateroskleróza. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

7 Aktivity plánované na rok 2015: 1. Pořádání, spolupořádání a účast na odborných seminářích, konferencích a kongresech: Datum Akce Místo konání ledna 21. ledna XXVIII. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi I. Poděbrady Praha února 40. angiologické dny s mezinárodní účastí Praha 18. března Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi II. Praha 19. března 9. celostátní seminář ČIMS Plzeň 8. dubna Setkání spolupracovníků projektu MedPed Humpolec května XXIII. kongres České kardiologické společnosti Brno 10. června XXIX. Šobrův den Praha července 3. International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists Praha srpna iars Praha 2. září Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi III. Praha 23. září Triglyceridy a ateroskleróza Praha listopadu XXII. kongres ČIS ČLS JEP Praha prosince 19. kongres o ateroskleróze Špindlerův Mlýn Pozn: Kromě těchto akcí chystáme i řadu dalších, kompletní přehled najdete na Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

8 2. Udělení cestovních grantů. I v roce 2015 bude ČSAT podporovat činnost svých členů udělováním grantů určených k pokrytí nákladů na účast na domácích i zahraničních odborných akcích s tématikou aterosklerózy, a to zejména pro mladé výzkumníky a lékaře. Mezi takto podporované akce v roce 2015 patří 83. kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu ( , Glasgow), EAS Advanced Course in Clinical Lipidology and Cardiovascular Prevention ( , Praha), 17. kongres IAS ( , Amsterdam). Podmínky i termíny najdete na webových stránkách ČSAT. 3. Soutěž o Cenu ČSAT za nejlepší publikaci z oblasti aterosklerózy v roce I v roce 2015 bude vyhlášena soutěž o nejlepší práci s tématikou aterosklerózy. Soutěže se mohou účastnit všichni členové ČSAT do věku 40 let včetně za splnění dalších podmínek, uvěřejněných v plném znění vyhlášení soutěže na webových stránkách. Díky spolupráci se společností Dr. Max, která se stala partnerem Ceny ČSAT za nejlepší publikaci, bude v roce 2015 udělena finanční dotace ve výši Kč. Dotace bude rozdělena mezi maximálně tři výherce. Všechny podrobnosti budou včas k dispozici na webových stránkách ČSAT. 4. Organizační a finanční podpora on-line nutričního poradenství nutriinfo.eu. Projekt Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester a Fóra zdravé výživy (FZV) nabízí v roce 2015 registrovaným členům České společnosti pro aterosklerózu bezplatnou pomoc s péčí o pacienty s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění i manifestním onemocněním. Pomoc bude spočívat základně v on-line poradenství nutričních terapeutů, ale i v poskytování informačního zázemí lékařům a pacientům v oblasti výživy a životosprávy (aktuality, edukační materiály, interpretace lokálních a mezinárodních doporučení formou praktických rad. Z dlouhodobější perspektivy bude v rámci projektu vytvořena síť regionálních nutričních terapeutů pro odborné poradenství), získané poznatky povedou k tvorbě cílených edukačních a výukových materiálů. 5. Projekt ČSAT, České angiologické společnosti a Fóra zdravé výživy za podpory edukačního grantu International Atherosclerosis Society. Na roky byl ČSAT, České angiologické společnosti a FZV v udělen nezávislý grant International Atherosclerosis Society a společnosti Pfizer, zaměřený na edukační programy v oblasti dyslipidémií u pacientů s ichemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), mimo jiné i v primární péči. Tento společný projekt uspěl v konkurenci přibližně 50ti dalších projektů z celého světa. Hlavním cílem je navázat trvalou spolupráci mezi lékaři primární péče, angiology, lipidology a nutričními terapeuty a zlepšit péči o nemocné s aterosklerotickým postižením periferního cévního řečiště. Získané výsledky a zkušenosti by mohly být použity pro jednání s příslušnými autoritami k zavedení systematičtější zdravotní péče o tyto pacienty. V průběhu trvání projektu by v rámci spolupráce s 30 praktickými lékaři mělo dojít k intervenci poruch látkové výměny lipidů u 300 pacientů s ICHDK a 600 jejich rodinných příslušníků a zavedení dlouhodobého systému péče o tyto pacienty. Více informací na stránkách projektu 6. Další zkvalitňování webových stránek Společnosti: Cílem ČSAT je získávat průběžné zpětné vazby od svých členů týkající se spokojenosti s webovými stránkami (přehlednost, uživatelský komfort, aktuálnost a forma publikovaných informací apod.) a na jejich základě stránky dále přizpůsobovat požadavkům členů a zlepšovat je. V lednu 2015 byla uvedena do testovacího provozu zabezpečená zóna Pro členy, která nabídne neveřejné dokumenty, prémiové odborné informace a nově též diskuzní fórum pro členy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

9 III. Více k dvěma nejvýznamnějším odborným akcím pořádaným ČSAT: Šobrův den, 11. června 2014: Šobrův den je nejstarším pravidelným setkáním odborníků se zájmem o výzkum a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací a zároveň je poctou odkazu prof. J. Šobry, který tradici těchto setkání založil již téměř před 30 lety. I v roce 2014 byly organizátory Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN a ČSAT. Odborná akce, tradičně hojně navštěvovaná, byla určena všem, kteří se ptají, kdy a jaké hypolipidemikum indikovat, jak stanovit kardiovaskulární riziko v různých situacích, jak se navzájem ovlivňují jednotlivé rizikové faktory aterosklerózy či jaké jsou a co nabízí moderní diagnostické metody včetně genetického testování. Program zahrnoval vyzvané přednášky, v nichž se přední odborníci pokusili odpovědět na otázky každodenní praxe, ale i zrekapitulovali výsledky posledních výzkumů. Nově se v programu objevila diskuse odborníků na stanovené téma. Témata XXVIII. Šobrova dne zahrnovala například přednášky: Dyslipidemie při stanovení KV rizika, Genetika kardiovaskulárních onemocnění: je genetické testování na pořadu dne?, Ovlivnění DLP: nejen hypolipidemika, Zobrazovat aterosklerózu? Ano, ne, jak? 18. kongres o ateroskleróze, prosince, Špindlerův Mlýn: Kongres pořádala ČSAT tentokrát ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, která pro svou sekci připravila vysoce kvalitní přednášky. Programový blok, v němž jako přednášející vystoupil i předseda České hepatologické společnosti doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., se zabýval významem jaterních funkcí v metabolismu plazmatických lipidů, v procesu aterogeneze a v účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie používané v kardiovaskulární prevenci. Tři kongresové dny měly na programu celkem devět tematických bloků zaměřených na terapeutické ovlivnění aterosklerotického procesu, na rizikové markery a rizikové faktory aterosklerózy a problematiku sonografie karotid. Cti proslovit čtyřicetiminutovou Šobrovu přednášku se tentokrát dostalo prof. MUDr. Vladimíru Soškovi, CSc. Jeho odborné sdělení se týkalo praktického využití laboratorních markerů aterosklerózy. Nechyběla sobotní VARIA a HOT- LINES, tentokrát s rekordním počtem klinických studií. Bylo prezentováno 35 posterů - původních prací základního a klinického výzkumu v oblasti aterosklerózy. K přednášení byli tradičně pozváni přední odborníci ve svém oboru z pracovišť z celé České republiky, k bohaté diskusi pak přispěli další významní specialisté přítomní v auditoriu. Během kongresu se také uskutečnila valná hromada ČSAT, schůze výboru ČSAT a pracovní schůzka spolupracovníků projektu MedPed a byla předána ocenění ČSAT (viz výše). ČSAT po skončení kongresu rozeslala účastníkům tradiční elektronický dotazník spokojenosti. Více než 2/3 z nich uvedlo, že bylo spokojeno se složením programu, 62,5 % všech respondentů udělilo kongresu nejvyšší hodnocení (pět bodů z pěti možných) a 31 % druhé nejvyšší (čtyři body z pěti možných). 93 % respondentů má v plánu přijet na kongres ČSAT i v prosinci IV. Projekt MedPed a spolek Diagnóza FH, z.s. 1. Projekt MedPed: Dne 9. dubna 2014 proběhlo tradiční pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed v hotelu Fabrika v Humpolci. Na dopoledním programu bylo seznámení s mezinárodními aktivitami týkajícími se FH (např. projektem EasternNet-ScreenProFH) nebo s aktuálním vývojem v léčbě FH. Byly rovněž prezentovány zajímavé kazuistiky z praxe, které účastníci interaktivně řešili v malých skupinách. Odpoledne se hovořilo o českém projektu MedPed (aktuální stav projektu, založení pacientského spolku, novinky v molekulární diagnostice FH, představení nové databáze pacientů s FH). Hostem pracovního setkání byla Mgr. Zdeňka Cimická, místopředsedkyně vznikajícího spolku Diagnóza FH, z.s. (viz bod 2), která představila jeho cíle a plánované aktivity. Další setkání spolupracovníků projektu MedPed se uskutečnilo v prosinci u příležitosti 18. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně (více viz přiložená výroční zpráva projektu MedPed). V roce 2015 bude Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

10 do plného provozu uvedena nová, zkvalitněná databáze pacientů s FH/FDB umožňující zaznamenávat více důležitých údajů o pacientech. Dne 8. dubna 2015 se v Humpolci uskuteční pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed, kde bude možné kromě odborné problematiky konzultovat také používání nové databáze. Spolupracovníkům projektu bude po celý rok opět k dispozici koordinátorka. Aktivity projektu MedPed byly v roce 2014 podporovány společnostmi Amgen, KRKA, MSD, Pfizer a Sanofi a spolupráce s těmito společnostmi potrvá i v roce Patří jim velké poděkování. 2. Založení spolku pro pacienty Diagnóza FH, z.s.: Cílem spolku je poradenství a edukace o diagnostice, léčbě a životním stylu pacientů s FH, podpora setkávání pacientů a jejich rodin a motivace ke zdravému životu (přednášky, slevy na sportovní aktivity apod.) Žádost na zápis do spolkového rejstříku byla podána na konci června 2014 (AK JUDr. Eva Červená), zápis byl proveden 26. srpna 2014 (IČ spolku: ). Stanovy spolku jsou k dispozici na Předsedou spolku byl zvolen MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., vedoucí projektu MedPed v ČR, místopředsedkyněmi Mgr. Zdeňka Cimická, pacientka s FH a Mgr. Kristýna Čillíková, manažerka komunikace ČSAT. Výbor spolku je čtyřčlenný (kromě výše uvedených je členem doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT). U příležitosti vzniku a zahájení činnosti spolku byly v roce 2014 uspořádány dvě tiskové konference: 26. března (KC Vavruška, Karlovo nám., Praha) a 25. září (Sahara Café, nám. Míru, Praha). Byla publikována řada článků, dvě televizní reportáže a rozhlasové rozhovory (více viz MedPed-Napsali o nás). Proběhl update webových stránek athero.cz - sekce pro veřejnost Familiární hypercholesterolémie, podsekce Diagnóza FH - spolek pro pacienty, registrace domény - spuštění samostatného webu plánováno v roce Byl založen profil na facebookových stránkách diagnozafh a vytvořeno logo spolku a propagační materiál v podobě letáků, které jsou koordinátorkou projektu E. Firoňovou distribuovány do center MedPed po celé ČR. V roce 2015 bude probíhat nábor nových členů spolku Diagnóza FH, z.s. a propagace spolku v centrech MedPed a masmédiích. Směrem k laické veřejnosti budou průběžně šířeny osvětové informace o FH a nebezpečí vysokého cholesterolu obecně prostřednictvím laické sekce na webu athero.cz a facebookových stránek. Budou zahájeny regionální edukační a poradenské semináře pro členy spolku a jejich blízké. Závěrečné informace Edukační aktivity ČSAT podporovali v roce 2014 následující partneři, kterým patří poděkování: Výroční zprávu ČSAT připravili: doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., Mgr. Kristýna Čillíková Grafické zpracování: Galén - Symposion s.r.o. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

11 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

12 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obsah Úvodník ředitele... 2 Úvodník děkana... 2 Mezinárodní den sester... 4 Zřízení Wi-Fi ve VFN... 5 Umění komunikovat... 6 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP... 7 Oddělení klinické psychologie

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Historie REVMA LIGY v ČR

Historie REVMA LIGY v ČR Historie REVMA LIGY v ČR 1. Část Mílovými kroky se blíží nový rok 2011, rok dvacátého výročí založení REVMA LIGY v ČR. Staří členové, kteří pamatují začátky RL pomalu odcházejí, přicházejí noví a považuji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Obsah SLOVO PŘEDSEDY O NÁS AKTIVITY LIDÉ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM KONTAKT

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Obsah SLOVO PŘEDSEDY O NÁS AKTIVITY LIDÉ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM KONTAKT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah SLOVO PŘEDSEDY O NÁS AKTIVITY LIDÉ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM KONTAKT SLOVO PŘEDSEDY Vážení přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom, jako nový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

1. Úvod 2. 2. Co je DebRA 4. 3. Zevní terapie 7. 4. Mezinárodní aktivity 9. 5. Sociální služby 12. 6. Pobytové akce 16. 7.

1. Úvod 2. 2. Co je DebRA 4. 3. Zevní terapie 7. 4. Mezinárodní aktivity 9. 5. Sociální služby 12. 6. Pobytové akce 16. 7. Obsah 1. Úvod 2 2. Co je DebRA 4 3. Zevní terapie 7 4. Mezinárodní aktivity 9 5. Sociální služby 12 6. Pobytové akce 16 7. Metody práce 22 8. Semináře pro pracovníky veřejných institucí 26 9. Informační

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů. za rok 2012

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů. za rok 2012 Výroční zpráva České asociace ergoterapeutů za rok 2012 Kdo je Česká asociace ergoterapeutů? Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná profesní organizace ergoterapeutů České republiky. Byla

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více