Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1"

Transkript

1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A :04

2 Obsah O společnosti Úvodní slovo předsedy ČSAT Organizační struktura ČSAT Stav členské základny ČSAT Aktivity v roce Aktivity v roce Šobrův den kongres o ateroskleróze Projekt MedPed a spolek Diagnóza FH, z.s Závěrečné informace Partneři Výroční zpráva ČSAT 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A :04

3 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. Maximum zájmu je soustředěno na poruchy lipidového metabolismu, ale současně i na diagnostiku, výzkum a možnosti ovlivnění dalších rizikových faktorů aterosklerózy. Oblastí zájmu společnost přesahuje do preventivní kardiologie, angiologie i diabetologie, zabývá se i obecnými problémy metabolismu a výživy. Formálně je ČSAT občanským sdružením. Její činnost řídí výbor, činnost společnosti je regulována stanovami. Společnost se snaží prosazovat názory a zájmy svých členů při jednáních s oficiálními institucemi jako MZ ČR nebo VZP, snaží se i hájit zájmy nemocných při diskusích o léčebných postupech. ČSAT vypracovala doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, podílí se i na přípravě obecnějších doporučení pro prevenci, diagnostiku a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací jako je ischemická choroba srdeční a další. Společnost organizuje pravidelně odborné konference, sjezdy a semináře. ČSAT zaštiťuje a organizuje činnost sítě regionálních center pro specializovanou péči nemocných s familiárními poruchami metabolismu lipidů (MedPed). Úvodní slovo předsedy ČSAT Vážení kolegové, milí přátelé, dovolím si stručně shrnout, jaký byl rok 2014 v životě naší Společnosti. Díky aktivnímu zapojení řady našich členů a rozrůstající se členské základně můžeme jistě říci, že úspěšný. Pokračovali jsme v tradičních setkáních na odborných akcích pořádaných ČSAT a účastnili se mnoha dalších, na nichž se Společnost prezentovala formou odborných bloků (podrobný přehled akcí viz níže). Vyvrcholením aktivit byl 18. kongres o ateroskleróze uspořádaný ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, opět s velmi dobrou odbornou úrovní a příjemnou atmosférou. Zahájili jsme projekt nutričního poradenství (www.nutriinfo.eu), který pro členy ČSAT přináší možnost získání kvalifikovaného doporučení u komplikovaných pacientů zcela zdarma. Právě v těchto dnech byla také dokončena členská zóna na webových stránkách ČSAT, do níž budou mít přístup pouze členové společnosti. Členská zóna obsahuje vybrané přednášky a sdělení z konferencí ČSAT a řadu dalších praktických informací z oblasti lipidologie a kardiovaskulární prevence. I v roce 2014 podporovala ČSAT projekt MedPed, jedinečnou aktivitu zaměřenou na včasnou detekci a léčbu jedinců s familiárními poruchami metabolismu lipidů, především familiární hypercholesterolemii - FH (výroční zprávu projektu MedPed připojujeme samostatně). Projekt pokročil do další fáze s novou databází, která pomůže lépe pochopit problematiku diagnostiky a léčby nemocných s FH. ČSAT také podpořila vznik pacientské organizace Diagnóza FH, z. s., která má za cíl edukovat a podporovat pacienty s FH a jejich rodiny. Jako v minulých letech plánujeme i v roce 2015 podporu aktivní účasti našich členů na zahraničních kongresech a konferencích (kongres EAS v Glasgow, kongres IAS v Amsterdamu, kurz iars v Praze, EAS Advanced Courses). V následující zprávě si dovolujeme shrnout nejdůležitější události spojené s činností ČSAT za rok 2014 a stručný přehled toho, co chystáme na rok Chtěl bych rovněž opakovaně poděkovat všem partnerům ČSAT, s jejichž přispěním bylo možné naše aktivity realizovat. Děkuji vám za přízeň, kterou České společnosti pro aterosklerózu projevujete a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů do nového roku. V Praze dne Za Výbor ČSAT Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

4 Organizační struktura ČSAT Výbor ČSAT Předseda Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, Praha 2 Vědecký sekretář MUDr. Jan Piťha, CSc. IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 4 První místopředsedkyně Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. II. interní klinika LF UK a Fakultní nemocnice Dr. Edvarda Beneše 13, Plzeň-Bory Revizní komise Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. III. interní gerontometabolická klinika, LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové Doc. MUDr. Pavel Kraml, CSc. II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10 Valná hromada ČSAT 2014 Jde o každoroční setkání nejvyššího orgánu Společnosti, na kterém se setkávají členové ČSAT. V roce 2014 se valná hromada uskutečnila ve čtvrtek v rámci konání 18. kongresu o ateroskleróze v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Program: aktuální stav členské základny (doc. M. Vrablík), projekt MedPed (MUDr. T. Freiberger), pokladní zpráva (prof. R. Cífková), seznam pořádaných akcí v roce 2014, plán aktivit na rok Druhý místopředseda Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. OKB, ICRC a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika LF MU Pekařská 53, Brno Pokladník Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Thomayerova nemocnice a 1. LF UK Vídeňská 800, Praha 4 Krč Členové MUDr. Tomáš Freiberger, CSc. Centrum kardiovaskulárni a transplant. chirurgie, Genetická laboratoř Výstavní 17/19, Brno Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2 Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství Ke Karlovu 2, Praha 2 Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc I. P. Pavlova 6, Olomouc Stav členské základny ČSAT Počet členů k : 290 z toho nových v roce 2014: 10 členství ukončili: 4 Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

5 Aktivity v roce Pořádání a spolupořádání odborných seminářů, konferencí a kongresů Datum Akce Místo konání ledna XXVII. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku Poděbrady 27. února Blok ČSAT na XXXIX. angiologických dnech 2014 Praha 20. března VIII. celostátní seminář ČIMS Plzeň 22. března Kurz Detekce a ovlivnění KV rizika II. Praha březen duben Cyklus seminářů Novinky v KV prevenci pro praktické lékaře Brno, Hr. Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, Zlín, Ústí nad Labem, 9. dubna Setkání spolupracovníků projektu MedPed Humpolec 6. května Blok ČSAT na XXII. výročním sjezdu ČKS Brno 11. června XXVIII. Šobrův den Praha července 2. International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists Praha srpna iars (International Atherosclerosis Research School) Hamburk, Německo 6. září Kurz Detekce a ovlivnění KV rizika I. Praha 16. října Blok ČSAT na XXI. sjezdu ČIS ČLS JEP Brno prosince 18. kongres o ateroskleróze (ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP) Špindlerův Mlýn 2. Pokračování ve vydávání elektronického občasníku - Zpravodaje ČSAT. Zpravodaj má první část informující o aktuálně pořádaných akcích nebo organizačních záležitostech a druhou část, která je odborná a věnuje se nejzajímavějším studiím a odborným pracím o ateroskleróze publikovaným v daném období. Vedením odborné části Zpravodaje je pověřen prof. Rudolf Poledne. V roce 2014 byly vydány tři Zpravodaje (jsou k dispozici také on-line na athero.cz). Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

6 3. Udělení Ceny České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za rok Komise (H. Rosolová, Z. Urbanová, P. Kraml) ocenila tyto autorky: Rathouskou J. a Ježkovou K. a kol. (Katedra biol. a lékařských věd, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) za práci s názvem Endoglin is not expressed with cell adhesion molecules in aorta during atherosclerosis in apoedefi cient mice, publikovanou v časopise Histology and Histopathology, Cena byla autorkám předána v prosinci na 18. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně. 4. Udělení cestovních grantů ČSAT. V roce 2014 komise ČSAT ve složení Z. Urbanová, P. Kraml, J. Piťha rozhodla o udělení čtyř grantů na uhrazení registračního poplatku na 82. kongres EAS (Madrid, 31. května 3. června). Podpořeni byli následující členové ČSAT, kteří na kongresu aktivně prezentovali výsledky své práce: MUDr. Peter Wohlfahrt (Thomayerova nemocnice Praha), Mgr. Michala Vařejčková (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové), RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zemánková (obě IKEM Praha). Dále komise ve složení Z. Urbanová, P. Kraml, V. Bláha, vybrala dvě kandidátky, kterým byl poskytnut cestovní grant k umožnění účasti na International Atherosclerosis Research School v Hamburku ( srpna): Mgr. Kateřinu Zemánkovou a Mgr. Annu Královou (obě IKEM Praha). 5. Ocenění spolupracovníků projektu MedPed. Ocenění Vynikající pracovník projektu Medped obdrželi: MUDr. Hana Rusňáková (Lipidová ambulance, Železniční poliklinika Plzeň), prim. MUDr. Michal Pipek (Dětské oddělení, NsP Havlíčkův Brod) a MUDr. Libuše Argalášová (Ambulance pro poruchy metabolismu lipidů, FN u Sv. Anny, Brno). Ocenění za dlouholetý přínos a zásluhy o rozvoj projektu Medped převzal prim. MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D. (Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc). 6. V listopadu 2014 bylo u příležitosti 18. kongresu o ateroskleróze vydáno supplementum časopisu Physiological Research (vol 63, Suppl 3, 2014), které je v plné elektronické verzi dostupné všem členům ČSAT (viz cz, zóna Pro členy). 7. Spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. I v roce 2014 probíhala intenzivní spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. Tradičně se ČSAT účastnila připravenými bloky konferencí České angiologické společnosti (ČAS), České kardiologické společnosti (ČKS) a České internistické společnosti (ČIS ČLS JEP). Probíhala spolupráce s Pracovní skupinou dětské kardiologie při České kardiologické společnosti, s Českým institutem metabolického syndromu (ČIMS) i Fórem zdravé výživy (FZV). Odborníci ČSAT se podíleli na přípravě textů doporučených postupů Společnosti všeobecného lékařství (SVL) a účastnili se výročních konferencí této společnosti. Ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP byl připraven program výročního 18. kongresu o ateroskleróze. Nelze nezmínit ani spolupráci s odbornými médii a internetovými portály, které pomáhaly šířit důležité informace směrem k odborné veřejnosti. Z nejdůležitějších jmenujme odborný web intranet ČIS ČLS JEP, Zdravotnické noviny (Ambit Media), Medical Tribune, společný časopis České společnosti pro hypertenzi a ČSAT Hypertenze a kardiovaskulární prevence a Vnitřní lékařství, časopis České internistické společnosti ČLS JEP. U příležitosti 18. kongresu ČSAT vyšlo speciální číslo Vnitřního lékařství s názvem Lipidy a ateroskleróza. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

7 Aktivity plánované na rok 2015: 1. Pořádání, spolupořádání a účast na odborných seminářích, konferencích a kongresech: Datum Akce Místo konání ledna 21. ledna XXVIII. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi I. Poděbrady Praha února 40. angiologické dny s mezinárodní účastí Praha 18. března Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi II. Praha 19. března 9. celostátní seminář ČIMS Plzeň 8. dubna Setkání spolupracovníků projektu MedPed Humpolec května XXIII. kongres České kardiologické společnosti Brno 10. června XXIX. Šobrův den Praha července 3. International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists Praha srpna iars Praha 2. září Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi III. Praha 23. září Triglyceridy a ateroskleróza Praha listopadu XXII. kongres ČIS ČLS JEP Praha prosince 19. kongres o ateroskleróze Špindlerův Mlýn Pozn: Kromě těchto akcí chystáme i řadu dalších, kompletní přehled najdete na Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

8 2. Udělení cestovních grantů. I v roce 2015 bude ČSAT podporovat činnost svých členů udělováním grantů určených k pokrytí nákladů na účast na domácích i zahraničních odborných akcích s tématikou aterosklerózy, a to zejména pro mladé výzkumníky a lékaře. Mezi takto podporované akce v roce 2015 patří 83. kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu ( , Glasgow), EAS Advanced Course in Clinical Lipidology and Cardiovascular Prevention ( , Praha), 17. kongres IAS ( , Amsterdam). Podmínky i termíny najdete na webových stránkách ČSAT. 3. Soutěž o Cenu ČSAT za nejlepší publikaci z oblasti aterosklerózy v roce I v roce 2015 bude vyhlášena soutěž o nejlepší práci s tématikou aterosklerózy. Soutěže se mohou účastnit všichni členové ČSAT do věku 40 let včetně za splnění dalších podmínek, uvěřejněných v plném znění vyhlášení soutěže na webových stránkách. Díky spolupráci se společností Dr. Max, která se stala partnerem Ceny ČSAT za nejlepší publikaci, bude v roce 2015 udělena finanční dotace ve výši Kč. Dotace bude rozdělena mezi maximálně tři výherce. Všechny podrobnosti budou včas k dispozici na webových stránkách ČSAT. 4. Organizační a finanční podpora on-line nutričního poradenství nutriinfo.eu. Projekt Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester a Fóra zdravé výživy (FZV) nabízí v roce 2015 registrovaným členům České společnosti pro aterosklerózu bezplatnou pomoc s péčí o pacienty s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění i manifestním onemocněním. Pomoc bude spočívat základně v on-line poradenství nutričních terapeutů, ale i v poskytování informačního zázemí lékařům a pacientům v oblasti výživy a životosprávy (aktuality, edukační materiály, interpretace lokálních a mezinárodních doporučení formou praktických rad. Z dlouhodobější perspektivy bude v rámci projektu vytvořena síť regionálních nutričních terapeutů pro odborné poradenství), získané poznatky povedou k tvorbě cílených edukačních a výukových materiálů. 5. Projekt ČSAT, České angiologické společnosti a Fóra zdravé výživy za podpory edukačního grantu International Atherosclerosis Society. Na roky byl ČSAT, České angiologické společnosti a FZV v udělen nezávislý grant International Atherosclerosis Society a společnosti Pfizer, zaměřený na edukační programy v oblasti dyslipidémií u pacientů s ichemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), mimo jiné i v primární péči. Tento společný projekt uspěl v konkurenci přibližně 50ti dalších projektů z celého světa. Hlavním cílem je navázat trvalou spolupráci mezi lékaři primární péče, angiology, lipidology a nutričními terapeuty a zlepšit péči o nemocné s aterosklerotickým postižením periferního cévního řečiště. Získané výsledky a zkušenosti by mohly být použity pro jednání s příslušnými autoritami k zavedení systematičtější zdravotní péče o tyto pacienty. V průběhu trvání projektu by v rámci spolupráce s 30 praktickými lékaři mělo dojít k intervenci poruch látkové výměny lipidů u 300 pacientů s ICHDK a 600 jejich rodinných příslušníků a zavedení dlouhodobého systému péče o tyto pacienty. Více informací na stránkách projektu 6. Další zkvalitňování webových stránek Společnosti: Cílem ČSAT je získávat průběžné zpětné vazby od svých členů týkající se spokojenosti s webovými stránkami (přehlednost, uživatelský komfort, aktuálnost a forma publikovaných informací apod.) a na jejich základě stránky dále přizpůsobovat požadavkům členů a zlepšovat je. V lednu 2015 byla uvedena do testovacího provozu zabezpečená zóna Pro členy, která nabídne neveřejné dokumenty, prémiové odborné informace a nově též diskuzní fórum pro členy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

9 III. Více k dvěma nejvýznamnějším odborným akcím pořádaným ČSAT: Šobrův den, 11. června 2014: Šobrův den je nejstarším pravidelným setkáním odborníků se zájmem o výzkum a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací a zároveň je poctou odkazu prof. J. Šobry, který tradici těchto setkání založil již téměř před 30 lety. I v roce 2014 byly organizátory Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN a ČSAT. Odborná akce, tradičně hojně navštěvovaná, byla určena všem, kteří se ptají, kdy a jaké hypolipidemikum indikovat, jak stanovit kardiovaskulární riziko v různých situacích, jak se navzájem ovlivňují jednotlivé rizikové faktory aterosklerózy či jaké jsou a co nabízí moderní diagnostické metody včetně genetického testování. Program zahrnoval vyzvané přednášky, v nichž se přední odborníci pokusili odpovědět na otázky každodenní praxe, ale i zrekapitulovali výsledky posledních výzkumů. Nově se v programu objevila diskuse odborníků na stanovené téma. Témata XXVIII. Šobrova dne zahrnovala například přednášky: Dyslipidemie při stanovení KV rizika, Genetika kardiovaskulárních onemocnění: je genetické testování na pořadu dne?, Ovlivnění DLP: nejen hypolipidemika, Zobrazovat aterosklerózu? Ano, ne, jak? 18. kongres o ateroskleróze, prosince, Špindlerův Mlýn: Kongres pořádala ČSAT tentokrát ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, která pro svou sekci připravila vysoce kvalitní přednášky. Programový blok, v němž jako přednášející vystoupil i předseda České hepatologické společnosti doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., se zabýval významem jaterních funkcí v metabolismu plazmatických lipidů, v procesu aterogeneze a v účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie používané v kardiovaskulární prevenci. Tři kongresové dny měly na programu celkem devět tematických bloků zaměřených na terapeutické ovlivnění aterosklerotického procesu, na rizikové markery a rizikové faktory aterosklerózy a problematiku sonografie karotid. Cti proslovit čtyřicetiminutovou Šobrovu přednášku se tentokrát dostalo prof. MUDr. Vladimíru Soškovi, CSc. Jeho odborné sdělení se týkalo praktického využití laboratorních markerů aterosklerózy. Nechyběla sobotní VARIA a HOT- LINES, tentokrát s rekordním počtem klinických studií. Bylo prezentováno 35 posterů - původních prací základního a klinického výzkumu v oblasti aterosklerózy. K přednášení byli tradičně pozváni přední odborníci ve svém oboru z pracovišť z celé České republiky, k bohaté diskusi pak přispěli další významní specialisté přítomní v auditoriu. Během kongresu se také uskutečnila valná hromada ČSAT, schůze výboru ČSAT a pracovní schůzka spolupracovníků projektu MedPed a byla předána ocenění ČSAT (viz výše). ČSAT po skončení kongresu rozeslala účastníkům tradiční elektronický dotazník spokojenosti. Více než 2/3 z nich uvedlo, že bylo spokojeno se složením programu, 62,5 % všech respondentů udělilo kongresu nejvyšší hodnocení (pět bodů z pěti možných) a 31 % druhé nejvyšší (čtyři body z pěti možných). 93 % respondentů má v plánu přijet na kongres ČSAT i v prosinci IV. Projekt MedPed a spolek Diagnóza FH, z.s. 1. Projekt MedPed: Dne 9. dubna 2014 proběhlo tradiční pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed v hotelu Fabrika v Humpolci. Na dopoledním programu bylo seznámení s mezinárodními aktivitami týkajícími se FH (např. projektem EasternNet-ScreenProFH) nebo s aktuálním vývojem v léčbě FH. Byly rovněž prezentovány zajímavé kazuistiky z praxe, které účastníci interaktivně řešili v malých skupinách. Odpoledne se hovořilo o českém projektu MedPed (aktuální stav projektu, založení pacientského spolku, novinky v molekulární diagnostice FH, představení nové databáze pacientů s FH). Hostem pracovního setkání byla Mgr. Zdeňka Cimická, místopředsedkyně vznikajícího spolku Diagnóza FH, z.s. (viz bod 2), která představila jeho cíle a plánované aktivity. Další setkání spolupracovníků projektu MedPed se uskutečnilo v prosinci u příležitosti 18. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně (více viz přiložená výroční zpráva projektu MedPed). V roce 2015 bude Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

10 do plného provozu uvedena nová, zkvalitněná databáze pacientů s FH/FDB umožňující zaznamenávat více důležitých údajů o pacientech. Dne 8. dubna 2015 se v Humpolci uskuteční pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed, kde bude možné kromě odborné problematiky konzultovat také používání nové databáze. Spolupracovníkům projektu bude po celý rok opět k dispozici koordinátorka. Aktivity projektu MedPed byly v roce 2014 podporovány společnostmi Amgen, KRKA, MSD, Pfizer a Sanofi a spolupráce s těmito společnostmi potrvá i v roce Patří jim velké poděkování. 2. Založení spolku pro pacienty Diagnóza FH, z.s.: Cílem spolku je poradenství a edukace o diagnostice, léčbě a životním stylu pacientů s FH, podpora setkávání pacientů a jejich rodin a motivace ke zdravému životu (přednášky, slevy na sportovní aktivity apod.) Žádost na zápis do spolkového rejstříku byla podána na konci června 2014 (AK JUDr. Eva Červená), zápis byl proveden 26. srpna 2014 (IČ spolku: ). Stanovy spolku jsou k dispozici na Předsedou spolku byl zvolen MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., vedoucí projektu MedPed v ČR, místopředsedkyněmi Mgr. Zdeňka Cimická, pacientka s FH a Mgr. Kristýna Čillíková, manažerka komunikace ČSAT. Výbor spolku je čtyřčlenný (kromě výše uvedených je členem doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT). U příležitosti vzniku a zahájení činnosti spolku byly v roce 2014 uspořádány dvě tiskové konference: 26. března (KC Vavruška, Karlovo nám., Praha) a 25. září (Sahara Café, nám. Míru, Praha). Byla publikována řada článků, dvě televizní reportáže a rozhlasové rozhovory (více viz MedPed-Napsali o nás). Proběhl update webových stránek athero.cz - sekce pro veřejnost Familiární hypercholesterolémie, podsekce Diagnóza FH - spolek pro pacienty, registrace domény - spuštění samostatného webu plánováno v roce Byl založen profil na facebookových stránkách diagnozafh a vytvořeno logo spolku a propagační materiál v podobě letáků, které jsou koordinátorkou projektu E. Firoňovou distribuovány do center MedPed po celé ČR. V roce 2015 bude probíhat nábor nových členů spolku Diagnóza FH, z.s. a propagace spolku v centrech MedPed a masmédiích. Směrem k laické veřejnosti budou průběžně šířeny osvětové informace o FH a nebezpečí vysokého cholesterolu obecně prostřednictvím laické sekce na webu athero.cz a facebookových stránek. Budou zahájeny regionální edukační a poradenské semináře pro členy spolku a jejich blízké. Závěrečné informace Edukační aktivity ČSAT podporovali v roce 2014 následující partneři, kterým patří poděkování: Výroční zprávu ČSAT připravili: doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., Mgr. Kristýna Čillíková Grafické zpracování: Galén - Symposion s.r.o. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

11 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

12 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

18. Kongres o ateroskleróze ČSAT. Hotel Harmony Club INFORMACE. Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014. Česká společnost pro aterosklerózu

18. Kongres o ateroskleróze ČSAT. Hotel Harmony Club INFORMACE. Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014. Česká společnost pro aterosklerózu ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP 18. Kongres o ateroskleróze Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014 INFORMACE

Více

Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha

Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha Vážení partneři projektu MedPed, dovolujeme si Vás informovat o tom, jak probíhala tisková konference (dále

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n 16. kongres o ateroskleróze

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Vás srdečně zvou k účasti na 1. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2012. Tato zpráva je stručným

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2011. Tato zpráva je stručným

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Členská základna K datu 31.12.2004 byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 227. Oproti roku 2003 došlo k navýšení o 41 nově přihlášených

Více

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? BUL410.SPL 13. 7. 2010 18:21 StrÆnka 42 Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Michal Vrablík Prevalence zvýšení hladin celkového a LDL-cholesterolu v Èeské republice je vysoká

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Tour Nordic Walking 2011 se stala celorepublikovou osvětovou akcí určenou široké veřejnosti, podpořenou záštitou ministra

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: doc. MUDr. Dagmar

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Základní informace Nové kongresové prostory U Hájků uvítají návštěvníky IX. kongresu praktických lékařů a sester MEDICÍNA

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015 Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku Souhrnný přehled Zdravotní sestry jsou svým počtem odhadovaným na 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků a mají tak ideální

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace Srdečně zveme zájemce z řad odborné psychiatrické veřejnosti na IX. konferenci ambulantních

Více

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více