Statut veřejné prospěšnosti a nový občanský zákoník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut veřejné prospěšnosti a nový občanský zákoník"

Transkript

1 Statut veřejné prospěšnosti a nový občanský zákoník Petr Jan Pajas, člen ISEA, červen 2005 Proč znova psát o veřejné prospěšnosti? Někdy na podzim roku 2002 jsem se čistě náhodou dostal ke znění návrhu nového občanského zákoníku připravovaném na základě usnesení vlády skupinou pracující pod vedením prof. Eliáše při Ministerstvu spravedlnosti. Především jsem si v návrhu všiml 1, že jde o velmi zásadní proměnu práva u nás, podstatně čerpající z tradičního kontinentálního práva a měnící stav navozený v padesátých až osmdesátých letech minulého století. Specificky mne zaujaly dvě pasáže návrhu: část týkající se právnických osob, zejména jejich členění na korporace a fundace a v této části pak absence odkazu na stávající obecně prospěšné společnosti a naopak přítomnost ustanovení o statutu obecné prospěšnosti odkazující prakticky na stejné vymezení, jaké bylo užito v zákoně 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, avšak doplněné odkazem na zvláštní zákon, který stanoví, v jakém rozsahu a jakým způsobem se vykonává nad činností obecně prospěšných právnických osob státní dozor. Pokud jde o první ze zmíněných pasáží, těm se můžeme věnovat jindy a jinak. Postačí konstatování, že se podařilo ve vzájemné diskusi vyjasnit řadu terminologických otázek a vyřešit i problém obecně prospěšných společností zařazením ustanovení o ústavech do oddílu občanského zákoníku, který pojednává o fundacích. Tento článek je věnován druhé zmíněné problematice a nemohu než konstatovat, že současný text návrhu občanského zákoníku již místo výše zmíněné formulace o státním dozoru používá text téměř shodný s tou úpravou příslušného paragrafu, kterou jsem v prosinci 2003 navrhl prof. Eliášovi: Zvláštní zákon stanoví, v jakém rozsahu a jakým způsobem se obecně prospěšné právnické osoby mohou ucházet o zvláštní výhody, které podle zákona náleží jen osobám se statutem obecné prospěšnosti. Rád bych se pokusil v následujícím textu vysvětlit, oč se vlastně jedná a jaký má tato diskuse vztah k zájmům, potřebám, ale i oprávněným obavám organizací občanského sektoru a všech, komu záleží na dalším rozvoji občanské společnosti. Na co jsme si již zvykli a jak to u nás funguje dnes Předně je třeba konstatovat, že relativně velmi rychlé změny právního řádu po listopadu 1989 vyústily do celé řady liberálních úprav týkajících se zajištění nově potvrzených ústavních svobod, zejména svobody sdružování. Příkladem je zákon č. 83/1990 sb., o sdružování občanů. Od roku 1992 platí i řada ustanovení, které měly, zejména ve své původní formulaci, podporovat vznik občanských iniciativ a tím i rozvoj občanské společnosti jako nutného doplňku standardní parlamentní demokracie opírající se o působení politických stran ucházejících se svými programy o přízeň voličů. Za těch 15 let dělících nás dnes od počátku nové éry demokracie jsme si již zvykli na řadu opatření a pojmů, které se do našeho právního řádu dostaly postupně v letech 1990 až Viz P. Pajas: Právnické osoby materiál s připomínkami ke stejnojmennému 3. dílu návrhu Občanského zákoníku, předaný dne Prof. Eliášovi, návrh úpravy odstavce 2 a 3 94, str. 9. PP_VP_clanek.doc str

2 Zejména je přijímán jako daný stav, že s určitými typy právnických osob (občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, organizační složky státu 2, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon 3 ) je spojeno zvýhodněné zdanění příjmu a to za předpokladu, že jde o jejich statutární činnosti (tj. zakladatelskými listinami nebo platnými stanovami či statutem definované hlavní činnosti) u nichž výdaje překračují příjmy. Pojem zvýhodnění je v uvozovkách mj. i z toho důvodu, že daňová úprava ve skutečnosti mnohé vyjmenované právnické osoby oproti komerčním společnostem spíše znevýhodňuje, neboť činí předmětem daně jednotlivé statutární činnosti, u nichž výdaje překračují příjmy a tím činí vedení účetnictví podstatně složitějším (menší problém) a zároveň oproti stavu u podnikatelských organizací znemožňuje účinné krytí ztrát z jiných činností výnosy z činností podléhajících dani z příjmu (podstatnější problém). Místo positivní úpravy tak máme díky ustanovení 18. odst 6 zákona o daních z příjmů ve skutečnosti zaveden stav nerovnosti před zákonem vyznívající mnohdy v neprospěch těch, komu měl přinést prospěch. Zákon o daních z příjmů současně zvýhodňuje možností odpisu darů v celkové hodnotě nejméně 1000 Kč a to až do 10% základu daně v případě fyzické osoby a darů v hodnotě nejméně 2000 Kč v souhrnné hodnotě do 5% základu daně v případě právnické osoby, pokud jsou dary poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování činností a aktivit zákonem vyjmenovaných ( vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví; na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost 4 ). V případě darů fyzickým osobám je dar odpočitatelný jen tehdy, je-li určen fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení. Obecně se podobně postupuje v případě darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky 5. Je tedy zjevné, že jde o výčtový přístup k účelům, pro něž je daňové zvýhodnění darů určeno, zakládající nicméně značně nevyvážené postavení právnických osob (širší okruh vyjmenovaných účelů) oproti fyzickým osobám (v tom omezeném výčtu vysloveně chybí např. tak důležitá oblast, jako je poskytování sociální výpomoci, asistentské služby a jiné obdobné činnosti, které nelze označit za službu zdravotnického zařízení). Stát rovněž podporuje některé podnikatelské aktivity, zejména aktivity související s provozem zaměřeným na výrobu energie z obnovitelných zdrojů nebo na výrobu biologicky degradovatelných látek či na využití geotermální energie 6. Nověji jsou rovněž osvobozením od daně z příjmu z darů a z příjmů z reklamy podporovány licencované zoologické zahrady 7. Zcela výjimečné postavení ze zákona definované veřejně prospěšné činnosti získalo provozování sportu přijetím zvláštního zákona, který pod takto chráněný pojem zahrnuje 2 Zejména ministerstva a správní úřady státu zřízené zákonem, ale též Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR a bývale rozpočtové organizace zřízené ústředními orgány, okresními úřady a školskými úřady 3 Viz z.č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů 18, odst. 8 4 dtto, 15, odst. 8 a 20, odst. 8) 5 dtto, 15, odst. 8 a 20, odst. 8) 6 dtto, 4, odst.1), písm. e) 7 dtto, 4, odst.1), písm. zi) a zj) PP_VP_clanek.doc str

3 všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní 8. Jde tedy zjevně nikoli jen o amatérsky prováděný a organizovaný sport, ale také o sport vykonávaný profesionálně. Zákon navíc ukládá některým ministerstvům, krajům a obcím povinnost zabezpečovat finančně podporu sportu z rozpočtu státu a z veřejných rozpočtů. Toto specifické vyčlenění sportu zakládá výraznou nerovnost ve vztahu k jiným činnostem obvykle považovaným za veřejně prospěšné. Pokud jde o daň z přidané hodnoty (DPH), která je jedním z nejvýznamnějších zdrojů příjmů státu, je nulovou sazbou DPH (tj. osvobozením od daně, avšak bez nároku na odpočet daně uhrazené v rámci nákupu zboží nebo služeb) zvýhodněno (nebo znevýhodněno) několik typů služeb, z nichž jmenujme zejména výchovu a vzdělávání (s výjimkou vzdělávacích činností, které nejsou poskytovány v rámci akreditovaného studijního programu, zejména přípravných kurzů a kvalifikačních kurzů 9 ), zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc (zejména ustavní sociální péče poskytovaná veřejnoprávními subjekty nebo dobročinnými organizacemi 10 odtud vidíme, že z okruhu osvobození jsou opět vyloučeny fyzické osoby). Od DPH je rovněž obecně osvobozeno poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností, občanských sdružení včetně odborových organizací, profesních komor nebo jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v souvislosti s poskytnutými službami 11. Navíc je v případě veřejnoprávních a dobročinných organizací od DPH osvobozeno poskytování služeb souvisejících s ochranou dětí a mládeže 12. Náboženské a obdobné organizace mohou poskytovat pracovníky pro vzdělávací, sociální a zdravotnické služby, aniž by jim to bylo zdaněno DPH, avšak vždy s přihlédnutím k duchovní péči 13. Konečně, vedle ministerstva kultury, krajů a obcí mohou i právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání poskytovat nezdaněné kulturní služby 14. Není překvapením, že i služby posledně jmenovaných právnických osob úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou poskytované osobám, které tuto činnost vykonávají (tedy sportovcům a cvičencům) jsou od DPH osvobozeny 15. Zákon o DPH umožňuje i vyjednat si s finančními úřady osvobození od DPH pro veškeré ostatní služby poskytované za výše uvedenými účely výše jmenovanými právnickými osobami, pokud se prokáže, že toto osvobození není způsobilé narušit hospodářskou soutěž a že poskytování služeb a dodání zboží je prováděno za účelem získání prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny 16. Samostatnou zmínku si ještě zaslouží výhody poskytované provozovatelům loterií a jiných podobných her podmíněné podporou veřejně prospěšných činností. Toto podnikání lze legálně provozovat, bude-li mj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo 8 Viz 2, odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 9 Viz zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 57, odst. 3) 10 dtto, dtto, 61, odst. 1), písm. a) 12 dtto 61, odst. 1), písm. b) 13 dtto 61, odst. 1), písm. c) 14 dtto 61, odst. 1), písm. e) 15 dtto 61, odst. 1), písm. d) 16 dtto 61, odst. 1), písm. f) PP_VP_clanek.doc str

4 jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku (čistého zisku) provozovatele (jedná se o odvody od 6% pro zisk do 50 milionů Kč, až po odvod ve výši 15% u zisků nad jednu miliardu Kč) 17. To, kdo je příjemcem tohoto odvodu schvaluje ministerstvo, kraj nebo obec, které vydávají příslušné povolení. V této souvislosti neškodí připomenout, že jde o mimořádně významný zdroj financování, který v roce 2003 dosáhl hodnoty přes 1,9 miliardy Kč. Díky tomu, že využití těchto zdrojů je v případě hracích přístrojů v rukách obcí a v ostatních případech je výslednicí přání provozovatele a povolujícího orgánu, není se možné divit tomu, že rozdělení těchto prostředků je vysoce nerovnoměrné: cca 90% čerpají společně obce (29%) a sport (61%). Největším zdrojem příjmů z her pro veřejně prospěšné účely je provoz loterie, monopolně spravovaný společností SAZKA a.s.. Ta svoje odvody na veřejně prospěšné účely směřuje z více než 97% mezi své akcionáře, tj. sportovní svazy. A zde můžeme mluvit o konfliktu zájmu, neboť akcionáři jsou vlastně příjemci odvodů, určených pro veřejný prospěch. Na tom nic nemění skutečnost, že činnost sportovních svazů definuje výše citovaný zákon o sportu jako veřejně prospěšnou 18. Takto pojatý účel zákonem stanovených odvodů je ve skutečnosti pouhým navýšením zisku a v případě společnosti SAZKA, a.s. je tím záměr zákonodárce pravděpodobně zmařen. Podpora sportu aktivitami společnosti SAZKA, a.s. by měla být dostatečně kryta ziskem akcionářů společnosti. To by bylo v naprostém souladu s dobrými mravy a s účelem, pro který byla společnost SAZKA původně zřízena i se způsobem, jakým byla následně privatizována. Podle mého názoru by však odvod měl být v celém rozsahu určen jiným veřejně prospěšným organizacím, než jsou akcionáři samotné společnosti nebo jejich korporativní (sportovní kluby) nebo individuální členové (sportovci). Skutečné rozdělení výtěžků zákonných odvodů ze sázkových her pro jednotlivé oblasti dokumentuje přiložený graf. Odvody z her v roce 2003 (tis. Kč) loterie přístroje sázky ostatní celkem obce nadace 17 Viz z.č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších úprav, Viz poznámka 8 PP_VP_clanek.doc str

5 Shrnutí Daňové úpravy u občanských sdružení nerozlišují mezi veřejnou a soukromou prospěšností (výhody snížené daně i odpisu daně dárců připadají i činnostem veskrze soukromým) Pro přiznání výhod je rozhodný účel založení (ve vztahu k podnikání), nikoli skutečná činnost. Existuje nerovné rozlišování mezi právnickými a fyzickými osobami (jen některé fyzické osoby mají výhody). Zvláštním zákonem je preferován jeden obor činnosti (sport a práce s mládeží). Existuje nerovný přístup k veřejným prostředkům (zvýhodnění příspěvkových organizace). Příjmy z odvodů ze sázkových her jsou rozdělovány nerovnoměrně a u loterie ve prospěch akcionářů (převládají odvody na sport a obcím). Jak je tomu jinde? Podívejme se nyní na několik příkladů ze zahraničí. V diskusích vedených k problematice občanského zákoníku a veřejné prospěšnosti často zaznělo, že bychom si měli vzít poučení z liberální úpravu této problematiky, jak je uplatněna ve Spojených státech amerických (USA). Z pohledu historicky prokazatelně nejdelších zkušeností v Evropě je zajímavé seznámit se blíže s úpravou použitou ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (UK). Konečně je pro naši současnost jistě zajímavé podívat se i do sousedního Maďarska, odkud již i Slovensko přejalo model daňových asignací a které se může pochlubit velmi zajímavým a progresivním řešením otázky daňových výhod poskytovaných organizacím se statutem veřejné prospěšnosti. Tyto tři modelové situace popíšeme podrobněji, nicméně poučení mohou poskytnout i jiné země v našem okolí, jako Polsko, Moldávie, Bulharsko, Rakousko, Španělsko i další. Podrobnější přehled různých forem podpory a podporovaných aktivit v širším spektru zemí poskytuje anglicky psaná práce autora z roku 1998, uveřejněná elektronickou cestou 19. Podpora veřejně prospěšných činností a organizací v USA V USA se podpora činností resp. jednotlivých institucí nebo organizací vyvíjela postupně cestou úprav zákonů a změn v politice uplatňované federální vládou USA, případně vládami jednotlivých států. Pozoruhodné na vývoji USA je rovněž četné zasahování Nejvyššího soudu USA, který v řadě případů podpořil ústavou zaručené svobody a práva a tím umožnil a dlouhodobě nasměroval i příznivější vývoj celé společnosti. Vedle jmenovité podpory určitých aktivit, kterou federální vláda USA provádí obvykle prostřednictvím k tomu účelu založených agentur, je osvobození od federální daně z příjmu nesporně hlavním zvýhodněním mnohých organizací. Vedle organizací jmenovitě v ustanoveních federálního daňového zákona 20 se jedná o celou kategorii občanských organizací, které splňují obecné požadavky k získání zvláštního statusu. Ten je v USA nazýván podle ustanovení zákona jako status organizací se statusem 501(c)(3). Jedná se o registrované právnické osoby a dobročinné spolky, fondy a nadace, které jsou založeny a působí výlučně za účely náboženskými, charitativními, vědeckými, osvětovými 21 a vzdělávacími, nebo které ověřují bezpečnost veřejnosti, podporují celonárodní či amatérské sportovní soutěže, případně které chrání děti a zvířata před krutým zacházením. Podmínkou 19 Petr Pajas Recognition of Public Benefit in Legal Systems of Several Nations, International Journal for Not-for-Profit Law, August 1999, (viz též ) 20 Internal Revenue Code (IRC), V originále je užit pojem literary purpose, který znamená šíření gramotnosti a sečtělosti tomu je snad nejblíže termín osvěta, pokud jej dokážeme v podvědomí oprostit od souvislostí s ideologicky zaměřeným vymýváním mozků PP_VP_clanek.doc str

6 získání statusu je, že z jejich čistých příjmů nesmí ani nejmenší část náležet nebo být užita ve prospěch osob s majetkovým či jinak významným vztahem k organizaci 22. Jde o velmi přísně sledovaný požadavek a nejmenší podíl kterékoli z významně organizaci ovlivňujících jednotlivců na zisku mohou organizaci vyloučit z okruhu zvýhodnění. To platí i po jejím zániku, neboť je nutné prokázat, že v případě zániku organizace bude likvidační zůstatek užit buď k účelu, na nějž se vztahuje osvobození, nebo převeden na organizaci (organizace) se statusem osvobození od daně z příjmu. K vyloučení působení na právní prostředí ve vlastním zájmu sloužím rovněž požadavek, že organizace nesmí věnovat podstatnou část svých aktivit propagačním či jiným činnostem směřujícím k ovlivnění legislativních procesů a ani se jakkoli podílet na politické kampani ve prospěch nebo proti jakékoli osobě kandidující na veřejnou funkci nebo takovou kampaň ovlivňovat. V praxi se k ověření statusových podmínek používají dva hlavní testy 23. Organizační test spočívá v ověření toho, zda statutární dokumenty (obvykle zakládací listina nebo statut či stanovy) testované právnické osoby jí dovolují vykonávat výlučně jednu nebo více činností vyjmenovaných výše jako činnosti na něž se vztahuje nárok na osvobození od daně z příjmu a zda ji explicitně neumožňují angažovat se v jiných!neosvobozených činnostech (samozřejmě v míře podstatné). Důsledkem tohoto požadavku např. je to, že jakmile je právnická osoba založena za účelem obchodním nebo výrobním, je tímto testem vyloučena. Navíc, k úspěšnému absolvování tohoto testu je nutné prokázat, že v případě zániku bude likvidační zůstatek užit buď k účelu, na nějž se vztahuje osvobození, nebo převeden na organizaci (organizace) se statusem osvobození od daně z příjmu. Provozní test spočívá v ověření toho, zda se testovaná právnická osoba skutečně především a v podstatné míře věnuje činnostem osvobozeným od daně. V obou testech jsou vytvořeny podmínky pro to,aby nedocházelo k vyloučení organizací z malicherných důvodů (jednorázová obchodní aktivita, nevelký výnos z podnikání apod.). Při posuzování jsou významné skutečnosti, jako prokázaná motivace ziskem, podstatná konkurenční výhoda na trhu, nepřiměřené odměňování zaměstnanců na straně jedné nebo významný podíl práce dobrovolníků, nevýznamný objem zisku apod. na straně druhé. K porozumění a správné interpretaci vyjmenovaných činností osvobozených od daně z příjmu je dobré připomenout, že pojem charitativní činnost zahrnuje mj. pomoc chudým nebo sociálně slabším, podporu vzdělávání a výzkumu, péči o zdraví(včetně činností nemocnic), pomoc obcím a samosprávám či jinou péči o obecné blaho. To ovšem neznamená, že organizace musí poskytovat služby jen osobám s nízkými příjmy nebo že by nesměla přijímat úplatu za poskytované služby. Podstatné a pro naše pojetí významné je to, že pravidla nastavená v USA směřují k vyloučení soukromého zájmu a k upřednostnění veřejného zájmu. Osvobození od daně z příjmu se tak sotva může vztahovat nap. na nadační fond, podporující konkrétně určené osoby nebo osobám snadno určitelným, jako např. členům nějakého klubu nebo zaměstnancům nějaké spřátelené organizace. 22 V originále užit pojem shareholders, který v užším významu znamená akcionář nebo podílník, ale v širším smyslu je užíván k označení osob, majících buď přímý majetkový vztah k právnické osobě nebo které mohou o jejím chování rozhodovat, jako jednatelé, prokuristé, členové správní rady, výkonní ředitelé a pod. 23 Interpretační rozbor se opírá především o studii Provisions of the United States Tax Laws Affecting Not-for-Profit Organizations, ICNL, Farmington, Connecticut, USA, 1995 PP_VP_clanek.doc str

7 Zařazení podpory náboženských aktivit je zdůvodněno tím, že v USA je naprosté odloučení státu od církve. To v praxi znamená, že stát nemůže podporovat nějakou víru a jiné víře podporu odmítnout! Přesto i v USA je obtížné rozhodnout o tom, jaká organizace je církví a co nelze označit za náboženskou činnost. Do této kategorie navíc spadají i organizace šířící nahrávky religiózní hudby, zajišťující platy pro duchovní, či různé misionářské organizace šířící náboženskou literaturu nebo poskytující náboženské vzdělávání. Pokud jde o vědu a výzkum, je rozlišován soukromý nebo veřejný účel. Výzkum materiálů za účelem výroby a testování produktů nebývá považováno za činnost ve veřejném zájmu, neboť obvykle slouží soukromým účelům podnikání. Avšak pokud jde o výzkum řízený státem nebo směřující např. k léčbě chorob, je obvykle uznán za veřejně prospěšný. Velmi široké a volné je pojetí veřejného zájmu v oblasti vzdělávání, kdy nevadí ani o, že se jedná o vzdělávání konkrétních jednotlivců. Vychází se z předpokladu, že jedinec se zlepšeným vzděláním je vždy přínosem pro veřejnost. Protože vzdělávání není jen záležitost škol, spadají pod tento pojem i instituce poskytující vědomosti jinak, např. musea, galerie, organizování výstav apod. Oprávnění rozhodovat o žádosti o daňovou výhodu náleží v USA orgánům vybírajícím daň a spory pak řeší soudy. Podpora charitativních činností a dohled nad nimi ve Spojeném království 24 Abychom se mohli poučit ze zkušeností opírající se o právní prostředí ve Spojeném království Velké Británie 25 a Severního Irska (dále jen UK), je třeba si uvědomit, že jde o právní systém liberální a zároveň konservativní parlamentní monarchie, který se na rozdíl od zemí evropského kontinentu (a také od USA) neopírá o psanou ústavu vymezující práva a povinnosti občanů a státních institucí. Právo UK vychází ze souboru zákonů přijatých parlamentem, které parlament může kdykoli rušit, měnit nebo nové přijímat a jejichž interpretace je plně v rukou soudců, kteří respektují předchozí soudní výroky 26. Liberální charakter práva Anglie a Walesu, o kterém bude v této části výlučně pojednáváno (byť obdobná, ale přece jen odlišná úprava platí i ve Skotsku), poskytuje relativně velkou volnost pro volbu právní formy jakékoli organizace, které mhou a nemusí být právnickou osobou v kontinentálním slova smyslu a v závislosti na zvolené formě mohou nebo nemusí být registrovány v určitém rejstříku, snad s jedinou 24 Výklad se opírá o publikaci Philip Kirkpatrick, Country Report for the Laws of England and Wales Affecting NGOs, 15 (ICNL, 1996). Podobná informace je k disposici v elektronické podobě jako USID Country Report for England and Wales, který je v aktualizované formě přístupný na 25 Označení Velká Británie se vztahuje na Anglii, Wales a Skotsko, z nichž Anglie a Wales mají nejen společného monarchu, ale i většinu zákonů přijímaných společným parlamentem. Skotsko má historicky vlastní zákonodárství a skotský parlament nedávno opět získal řadu autonomních práv. 26 Protože Spojené království je členem Evropské unie od roku 1972, je od té doby pravomoc Parlamentu přece jen omezena tím, že musí respektovat Smlouvu o založení Evropské unie a s ní svázané smlouvy o založení evropských společenství, a také směrnice a nařízení vydané v souladu s těmito smlouvami orgány Evropské unie (Radou EU a Parlamentem EU). Spojené království je rovněž signatářem řady mezinárodních úmluv, včetně Evropské úmluvy o lidských právech. Proto jsou i při interpretaci práva respektována rozhodnutí (judikatura) Evropského soudního dvora v Lucemburku (soud EU) a Soudního dvora pro lidská práva ve Štrasburku (soud Rady Evropy), případně Mezinárodního soudního dvora v Der Haagu (soud Organizace spojených národů). PP_VP_clanek.doc str

8 výjimkou, kterou je ohlášení své existence a přihlášení se k daňovým povinnostem u finančního úřadu. Pouze organizace s právní subjektivitou (tzv. Incorporated nebo Corporate Structures ) mohou vystupovat v soudních sporech a jsou oprávněny držet majetek a disponovat s ním vlastním jménem. V této kategorii se jedná zejména o společnosti s ručením omezeným (zakládané, registrované a vedené v souladu s Corporate Act z roku CA 1985), jejichž výsadou je možnost omezit své ručení za závazky a to dokonce až na hodnotu jedné jediné libry na každého člena (akcionáře, podílníka, člena sdružení). Dále se jedná o průmyslové a hospodárné společnosti (zakládané, registrované a vedené v souladu s Industrial and Provident Societies Act z roku IPSA 1965), což jsou členské organizace jako obchodní družstva a spolky či společnosti s výrobním nebo obchodním posláním o minimálně sedmi členech fyzických osobách nebo dvou členech právnických osobách téhož typu. Od roku 1992 je možné zakládat rovněž tzv. registrované přátelské spolky (zakládané, registrované a vedené v souladu s Friendly Society Act z roku FSA 1992) jako spíše vzájemně prospěšné spolky s demokratickou vnitřní strukturou (velmi často typu společného pojištění nebo spoření za nějakým společným účelem), které pak obvykle nesplňující kriterium nerozdělování zisku nebo likvidačního zůstatku mezi své členy. Britskou specifikou je možnost požádat trůn o udělení privilegia a pak se honosit titulem společnosti založené královským výnosem (Royal Charter). Pokud jde o organizace bez právní subjektivity (Unincorporated Organizations), pak jsou to jednak neregistrovaná sdružení a spolky (Unincorporated Associations), od nichž se očekává, že nejsou založeny pro účely podnikání a nepotřebují pro svou existenci právní vztahy k jiným osobám a dále pak trusty (svěřenecké fondy), které se zakládají se dohodou (třeba i jen ústní), řídí se zákony z roku 1925 (pokud jde o zakládání a řízení) a z roku 1961 (pokud jde o investování svěřených prostředků) a které slouží výlučně k ochraně užití prostředků vyčleněných svěřitelem pro jím stanovený účel (třeba výplatu pravidelných stipendií nebo rent členům širší rodiny nebo jiné komunity). Existují též registrované i neregistrované spolky přátel (řídící se podle Friendly Society Act - FSA z roku 1974). To jsou hlavně různé kluby vznikající např. na pracovištích nebo u škol. Angličané se s oprávněnou hrdostí hlásí k tomu, že již v roce 1601 Parlament svým zákonem vymezil 27 rámec pro charitativní činnosti, aby tak umožnil vypořádat se s obtížemi vznikajícími na konci středověku v oblasti sociální a hospodářské využitím zájmu a odhodlání veřejnosti pomáhat jiným. Nastupující průmyslová revoluce vyvolala nový nárůst filantropických aktivit projevujících se v mnoha nových formách opírajících se o tradici dobrovolnictví a charitativní péče. Britský model sociálního státu pak po druhé světové válce redefinoval tyto vztahy tím, že stát převzal odpovědnost za poskytování mnoha služeb v oblasti sociální a zdravotní, v zajištění bydlení a ve vzdělávání. Poválečný vývoj v Británii vedl k celé řadě právních úprav v oblasti ochrany a podpory činností podporujících tradičně vymezené oblasti spadající pod pojem charita - v roce 1993 byl anglickým Parlamentem přijat a královnou Alžbětou II vyhlášen Charities Act 1993, kterým byly konsolidovány a novelizovány zákony o charitativních trustech z roku 1872 a zákony o charitách z let 1960 a Zde cituji z práce Richard Fries: Charity and the Charity Commision, ICNL, 1999., dostupné elektronicky na adrese R. Fries byl hlavním komisařem Charity Commission of England and Wales v devadesátých letech minulého století. PP_VP_clanek.doc str

9 V souladu se čtyřsetletou tradicí může charitativní organizace (Charity Trust) existovat jako jakákoli právnická osoba plnící poslání v oblasti pomoci v chudobě a nesnázích, tj. pomoci osobám chudým, nemocným, postiženým, starým a neschopným se o sebe postarat, v oblasti šíření vzdělanosti (včetně výzkumu ve veřejném zájmu, etické výchovy a tělesné výchovy, přičemž za charitativní je považován zejména sport konaný jako součást školní výchovy), v oblasti podpory náboženství (což zahrnuje nejen křesťanská a monotheistická náboženství, ale také nejrůznější etická společenství) a konečně v dalších oblastech, které jsou prospěšné pro veřejnost způsobem, který zákon o charitách uznává (což s ohledem na charakter britského práva v praxi ponechává mnohé na úsudku soudce, který se rozhoduje v souladu s obecným míněním a snaží se neprotiřečit ustanovením zákona o charitách z roku Do této kategorie pak spadá např. ochrana životů a majetku obce a dodržování veřejného pořádku, pomoc postiženým v neštěstí, podpora rozvoje průmyslu, obchodu a umění, podpora veřejné rekreace, obrana národa a obce, prosazování obecných morálních hodnot, ochrana zvířat, pokud je to v zájmu lidí aj. Vlastní Charities Act 1993 je složitý právnický text na 96 stranách doplněný ještě řadou vyhlášek (orders). Je vlastně předpisem, kterým se zřizuje nezávislá komise - Charity Commission for England and Wales pověřená dohledem nad organizacemi se statusem Charity. Komisi tvoří hlavní komisař a nejméně 2, nejvíce však 4 další komisaři jmenovaní Státním sekretářem coby civilní zaměstnanci Koruny. Nejméně 2 z komisařů musí mít nejméně 7 let praxe v soudnictví nebo advokacii. Pomocní komisaři a zaměstnanci jmenovaní hlavním komisařem s platy určenými Ministerstvem financí (Treasury) tvoří pracovní zázemí Komise. Ve správním řízení se komisaři řídí správními zákony, jinak svým vlastním jednacím řádem. Komise jako celek nese právní odpovědnost a užívá svá práva nezávisle na svém aktuálním složení. Je mj. zplnomocněna doplnit správní radu nebo obdobný řídící orgán, je-li jeho rozhodování znemožněno nedostatečným počtem členů, nebo dokonce může ustanovit na přechodnou dobu správce organizace se statusem charity, pokud je to nutné pro zachování jejího majetku a naplnění účelu, k němuž byla zřízena. Charity Act 1993 dále vymezuje náležitosti registrace a názvu organizací se statusem charity, určuje práva komisařů na informace o činnosti a řízení takové organizace, vymezuje práva komisařů a soudu v záležitostech dohledu nad správou a užitím majetku těchto organizací, zejména pokud jde o vlastnictví pozemků a disposice s majetkem určeným pro charitativní činnost. Zákon rovněž ukládá organizacím se statusem charity specifické zpravodajské a účetnické povinnosti a určuje poplatky a postupy spojené s činností a službami Komise Charities Act 1993 obsahuje rovněž seznam explicitně veřejně prospěšných organizací, které požívají ze zákona výhod daňového osvobození, ale neodléhají dozoru Komise. Jedná se zejména o všechny starší organizace uznávané jako charitativní ještě z doby před rokem 1939, velké university (Oxford, Cambridge, London, Durham a Newcastle, jakož i Queen Mary, Westfield, Wincester a Eton colleges a další vysoké školy tímto privilegiem obdařené z vůle koruny), některé velké národní instituce (musea, galerie, zoologické a botanické zahrady), řada církevních a dalších organizací. Podpora veřejně prospěšných činností a institucí v Maďarsku Maďarská republika přijala k podpoře rozvoje občanské společnosti několik významných zákonů, z nichž u nás nejpopulárnější a v řadě zemí napodobený je tzv. zákon o 1% daňpvých asignací, který každému plátci daně z příjmu umožňuje samostatně rozhodnout tom, komu má být určeno jedno procento jím odvedené daně. PP_VP_clanek.doc str

10 Poněkud v pozadí zájmu zůstává ale důležitý a zásadnější Zákon o veřejně prospěšných organizacích č. CLVI (156) z roku Tento zákon definuje typy veřejně prospěšných organizací, stanoví podmínky pro získání a odejmutí statutu veřejné prospěšnosti a pravidla, jimiž se musí organizace s tímto statutem řídit pokud jde o registraci, řízení a hospodaření, zpravodajské povinnosti, užití prostředků. Zákon rovněž vymezuje prostor pro právní dohled nad těmito organizacemi. Mezi vyjmenované typy organizací spadají sdružení (spolky) s výjimkou pojišťovacích společností a politických stran a sdružení zaměstnanců a zaměstnavatelů, dále jde o nadace a obecně prospěšné společnosti, jakož i o veřejnoprávní fondy a společnosti, pokud to dovoluje její zřizovací listina. Zákon definuje status veřejné prospěšnosti, který je registrován a může být poskytnut organizaci, která je určena pro některou z činností v zákoně vyjmenovaných (srovnej níže) a která, jde-li o spolek působí nejen pro své členy. Obecně jsou povoleny i další, tzv. ekonomické, tj. na výnos zaměřené činnosti, avšak za podmínky, že jejich výnos bude plně užit k podpoře veřejně prospěšných cílů. Jako v USA i zde je požadováno dodržování zásady nerozdělování zisku osobám majícím vliv na chod organizace a jeho užití pro statutární činnosti. Podobně je řešen i vztah k tvorbě politiky požadavkem nezávislosti na politických stranách a zákazu podpory politických kampaní a jejich financování. Některé organizace mají dokonce status významné veřejné prospěšnosti, který je poskytován těm organizacím, které plní veřejné úlohy jinak zajišťované státem nebo veřejnou správou. Takové organizace pak musí zveřejňovat své základní údaje o hospodaření a o činnosti v místním nebo celostátním tisku. Se statutem veřejné prospěšnosti jsou spojeny některé výhody jak pro organizace samotné tak pro osoby, které je finančně podporují. Jedná se především o osvobození od daně z příjmu právnických osob, pokud je příjem dosahován z činnosti v souladu s cíli stanovenými zakládací listinou. Zároveň jsou daňově zvýhodněny i ostatních ekonomické aktivity. K tomu se připojují i další zvýhodnění na platbách poplatků a cel. Organizace se statutem veřejné prospěšnosti je osvobození od daně z příjmu za služby, které poskytuje fyzickým osobám. Důležité je i podstatné zvýhodnění osob, které takové organizace finančně podporují, pokud je dar nebo příspěvek podmíněn plněním výhradně zákonem vyjmenovaných činností. Tyto úlevy se podstatně zvyšují počínaje druhým rokem souvislé podpory organizace donátorem. Se statutem veřejné prospěšnosti jsou spojena i pravidla přesahující běžné povinnosti právnických osob. Jde zejména o dodržení povinného obsahu zakládací listiny, v níž musí být upravena činnost řídícího orgánu. Ten musí být kolektivní a musí se scházet k pravidelnému zasedání nejméně jedenkrát v roce. Zákon upravuje pro tyto organizace i povinná pravidla pro svolávání a řízení zasedání a přijímání rozhodnutí statutárního nebo řídícího orgánu a způsob, jakým musí být zveřejňovány informace o zasedání a jeho výsledcích. U organizací s příjmem převyšujícím 1 milion maďarských forintů musí být zřízen i dozorčí orgán. Platí samozřejmě i zákaz konfliktu zájmu pro vedoucí činovníky. Povinně je veden rejstřík dárců a musí být prokazatelně zajištěno jejich informování o užití poskytnutých prostředků. Organizace musí též umožnit kontrolu svých dokumentů týkajících se jejích provozu a zveřejňovat údaje o své činnosti a o podmínkách, za nichž poskytuje své služby. PP_VP_clanek.doc str

11 Dozor nad organizacemi se statutem veřejné prospěšnosti náleží daňovým úřadům v místě sídla organizace. Pokud organizace používá prostředky z rozpočtu, je povinna podrobit své účetnictví státnímu auditu a podléhá též dozoru státního zástupce. Rozhodnutí o udělení a změnách statusu veřejné prospěšnosti náleží soudu. Pokud organizace zjistí, že neplní nadále podmínky statusu, je ve lhůtě 60 dnů od skončení platnosti těchto podmínek povinna podat žádost o odnětí statusu, případně o snížení jeho úrovně, Soud však v této záležitosti může rozhodnout i na návrh dozorujícího státního zástupce. Činnosti odpovídající statusu veřejné prospěšnosti zahrnují ochranu zdraví (předcházení nemocem, léčení a rehabilitaci), sociální aktivity (pomoc v rodinách, péče o starší), vědecké a výzkumné aktivity, vzdělávání a školení v dovednostech, osvětu, kulturní aktivity a ochranu kulturního dědictví a památníků, ochranu přírody a zvířat, ochranu životního prostředí, ochrana dětí a mládeže, včetně zastupování jejich zájmů, prosazování rovnosti v sociálních příležitostech pro skupiny postižených, ochrana lidských a občanských práv, aktivity národních a etnických menšin v Maďarsku a Maďarů žijících v zahraničí, provozování sportu s výjimkou sportu profesionálního nebo provozovaného na základě občanskoprávní smlouvy, ochranu spotřebitele, pomoc v rekvalifikaci a získávání zaměstnání, podporu integrace Maďarska do euroatlantických struktur, a v neposlední řadě též poskytování služeb výlučně jiným veřejně prospěšným organizacím. Zajímavé jsou daňové výhody, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytly finanční prostředky organizacím se statusem veřejné prospěšnosti (VP). Nejenom, že jsou tyto výhody podstatně vyšší, než např. v České republice, ale důležité je i to, že se podstatným způsobem zvyšují, je-li podpora poskytována déle než jeden rok. O jaké výhody se jedná ukazuje následující tabulka, v níž je pro oba typy statusu veřejné prospěšnosti uvedeno, kolik procent si dárce (jednotlivec, osoba samostatně výdělečně činná a právnická osoba se sídlem v Maďarsku) může odepsat ze základu daně v procentech hodnoty daru s tím, že v závorce jsou uvedena procenta odpovídající situaci, kdy se jedná již o druhý nebo další rok podpory určité právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti. Typ statusu VP organizace jíž je určena podpora dárce Prostá VP Významná VP Dárce je fyzická osoba Odpočet 30% (35%) hodnoty daru od daně celkem nejvýše do 15% daně Odpočet 35% (40%) hodnoty daru od daně celkem nejvýše do 30% daně Dárce je živnostník samostatně výdělečná osoba nebo právnická osoba Odpis 100% (120%) hodnoty daru ze základu daně nejvýše do 20% zdanitelných příjmů Odpis 150% (170%) hodnoty daru ze základu daně nejvýše do 20% zdanitelných příjmů Vidíme, že Maďarská republika výrazně zvýhodňuje dlouhodobou podporu organizací se statusem veřejné prospěšnosti ze soukromých zdrojů, přičemž je stimulace výrazně větší u osob ekonomicky činných tedy živnostníků nebo právnických osob. Dá se říci, že stát se PP_VP_clanek.doc str

12 v tomto případě vlastně připojuje k soukromému donátorovi. Nicméně, stát se rovněž chrání před přesunem daňových prostředků mimo svoji kontrolu tím, že stanové horní meze na přípustné odpočty z daně u fyzických osob a přípustné snížení základu daně u osob ekonomicky činných. Pokud se jedná o právnické osoby, je případné překročení povolených procent odpisu automaticky kompenzováno odpovídajícím navýšením celkového základu daně z příjmu právnických osob. Podněty vyplývající z dosavadní diskuse k otázce veřejné prospěšnosti Na několika otevřených setkáních a formou diskuse na webových stránkách, respektive v rámci expertních stanovisek poskytnutých nadaci VIA se k problematice veřejné prospěšnosti vyslovila řada osobností české občanské společnosti. Cílem tohoto článku rozhodně není poskytnout podrobný výčet a zhodnocení všech jednotlivých stanovisek a vyjádření. Místo toho se zde pokusím shrnout v obecné podobě z diskuse vyplývající možné závěry pro další postup v řešení problematiky právní úpravy veřejné prospěšnosti. Předně je třeba konstatovat, že podle některých diskutujících by se vůbec neměl pojem veřejné prospěšnosti používat a už vůbec ne takovým způsobem, aby vyvolával diskusi o tom co je a co není vzájemně nebo obecně prospěšné. V této souvislosti navrhuji uchýlit se k dohodě o tom, že budeme užívat pojem status veřejné prospěšnosti jako označení (třeba jen pracovní, bude-li to nezbytné a dokud se nenajde se označení lepší nebo výstižnější) zvláštní právní úpravy (požadavků a s nimi spojených výhod) uplatněnou pro podmnožinu občanských organizací splňujících určitá kritéria a takto veřejně označenou. Jinak by celá další diskuse neměla smysl. Pokud však připustíme, jako mnozí diskutující, že určitá úprava přístupu k veřejným prostředkům a kontroly je potřebná, pak z diskuse bylo možné odvodit následující možnosti S ohledem na to, že současný stav je v podstatě vyhovující, nedělat raději nic, neboť je velké riziko, že s novou úpravou se poškodí více než zlepší Řešit problematiku statusu veřejné prospěšnosti (nebo tomu odpovídající otázky povinností a výhod) zcela mimo občanský zákoník Považovat status veřejné prospěšnosti za stav, který právnické (případně i fyzické) osobě náleží, pokud splňuje určitá minimální kriteria, např. o transparentnost činnosti a hospodaření zajištěná povinnou zpravodajskou činností, auditem apod. o prokazatelně odpovědné užití veřejných (i soukromě poskytnutých) prostředků pro stanovené účely o prokazatelně uplatňovaný zákaz konfliktu zájmu při užití výhod spojených se statusem o zákaz rozdělování zisku a majetku osobám významně ovlivňujících chování právnické osoby V občanském zákoníku definovat základní pojmový rámec statusu veřejné prospěšnosti včetně kritérií k jeho získání a s ním souvisejících povinností a výhod; veškeré procedurální otázky a detaily řešit samostatným zákonem Pokusme se nyní domyslet, co každé z uvedených možností znamená, resp. uvedeme, jaký je současný (léto 2005)stav jednání s navrhovateli nového občanského zákoníku, je-li to relevantní. PP_VP_clanek.doc str

13 Pokud by se nemělo dělat raději nic, znamenalo by to vlastně dvě možné varianty: - ponechat osud problematiky veřejné prospěšnosti zcela a výlučně na rozhodnutí jednak navrhovatelů, tj. legislativní skupiny vedené prof. Eliášem - požádat navrhovatele, aby z návrhu občanského zákoníku vypustili ustanovení odkazující v té či oné formě na veřejnou prospěšnost Obávám se, že první varianta tohoto nulového řešení by znamenala resignaci na vše, co se dosud v rámci diskusí nad návrhem občanského zákoníku podařilo dosáhnout, takže zbývá jen druhá negativní varianta, vyžadující z opatrnosti celou problematiku neřešit v souvislosti s občanským zákoníkem. Takové řešení je nesporně nejméně nákladné a nepřináší rizika vyplývající z jakýchkoli úprav. Určitě bude vyhovovat všem, kdo již ze současného stavu výhody požívají. A nebude hrozit ono často opakované riziko zneužití, korupčního či jinak neetického ovlivňování právního stavu nebo rozhodování o tom, komu výhody náleží a komu ne. Nicméně resignace na úpravu právního prostředí směrem k transparentnosti užití veřejných prostředků by sotva přispělo k posílení důvěry, bez níž občanské organizace nemohou dlouhodobě existovat v závislosti na státu, regionech nebo obcích či na soukromých dárcích a příznivcích. To platí, a možná ještě významněji, i pro podporu ze zahraničí. Přenesení řešení problematiky přístupu k veřejným prostředkům mimo občanský zákoník by znamenalo pokračovat cestou úpravu stávajících zákonů. To je samozřejmě možné a výhodou je i skutečnost, že by šlo o méně náročný legislativní proces, v němž by bylo možné se citlivě vyhýbat rizikům otevírání některých otázek v nevhodnou dobu nebo v ne zcela příznivých souvislostech. Nicméně, i takový postup by byl náročný na koncepční celistvost a koordinaci úprav po technicko-terminologické stránce i v oblasti věcné a procedurální. Pokud by se postupovalo cestou úpravy občanského zákoníku a jeho doplnění samostatným zákonem, pak by bylo vhodné vyjít z minimálního znění ustanovení v občanském zákoníku a v době jeho projednávání v rámci legislativního procesu připravit i detailní zvláštní zákon upravující detaily registrace, podávání žádosti o registraci statusu veřejné prospěšnosti jako veřejně uznaného znaku, vymezení podmínek nutných k jeho potvrzení, vymezení s tímto statusem spojených dalších právně vymahatelných povinností a výhod, určení postupů ke sledování toho, zda jsou podmínky stanovené zákonem dodržovány a s tím související vymezení podmínek pro případné omezení nebo odejmutí statusu, nebo sankcí spojených s jeho zneužíváním atd. Pokud jde o to, jaký je současný stav návrhu úpravy dvou paragrafů týkajících se v návrhu občanského zákoníku veřejné prospěšnosti, uvádím zde jejich znění, které navrhujeme k přijetí legislativní skupině vedené prof. Eliášem: Status veřejné prospěšnosti 121 Status veřejné prospěšnosti náleží právnické osobě, která splňuje požadavky podle zvláštního zákona. 122 (1) Zákon stanoví, za jakých podmínek a jakým způsobem se osoba může ucházet o přiznání statutu veřejné prospěšnosti a za jakých podmínek jí tento status může být odepřen nebo odejmut. Je-li takový status přiznán nebo odňat, vyznačí se to ve veřejném rejstříku, v němž je taková právnická osoba zapsána. PP_VP_clanek.doc str

14 (2) Zákon stanoví, v jakém rozsahu, za jakých podmínek a jakým způsobem se veřejně prospěšná osoba může ucházet o zvláštní výhody, které podle zákona náleží jen osobám se statusem veřejné prospěšnosti. Osobně se domnívám, že tento návrh nebude snadné prosadit, neboť i v této formě staví otázku definice základního vymezení toho, které právnické osobě status náleží zcela mimo občanský zákoník. Lze očekávat, že v rámci legislativního procesu bude vytvořen silný tlak na to, aby občanský zákoník obsahoval alespoň základní vymezení, např. ve formě výše uvedené (transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky soukromých donátorů, zásada nerozdělování zisku, povinnost zveřejňování zpráv o činnosti a hospodaření, povinnost nezávislého auditu od určitého ročního obratu, povinnost zamezit konfliktu zájmu v rozhodování o užití prostředků, a v neposlední řadě též trvalé a neměnné určení hlavního veřejně prospěšného účelu nebo cíle činnosti v zakládací listině nebo statutu (a významně převažujícího jiné účely a cíle) spojené se zásadou užití likvidačního zůstatku v případě zániku pro obdobný účel jinou organizací se statutem veřejné prospěšnosti. Zároveň se sotva bude možné vyhnout tomu, aby zákon umožnil státu a případně krajům a obcím vymezit okruhy činností, které lze obecně považovat za hodné zvláštní podpory. V současné době jsou k disposici jako určité vodítko pro přípravu zvláštního zákona dva modely. Jednak je to model připravený experty ICNL 28, který obsahuje výčet činností obdobně jako v USA a v Maďarsku, předpokládá registraci statusu veřejné prospěšnosti na základě žádosti již existující právnické osoby, předpokládá splnění některých výše uvedených zásad a naznačuje spíše v komentářích i způsob sledování a metodické podpory organizací se statutem, přičemž jako možný model zmiňuje např. finanční úřady nebo komisi obdobnou Charity Commission v UK. Vedle toho je k disposici legislativně technický model 29, který je základním rámcem nejen pro formulaci paragrafovaného znění zvláštního zákona, ale obsahuje i výčet současně platných zákonů, které by musely být zvláštním zákonem novelizovány za účelem zjednodušení a sjednocení terminologie, případně jiného definování podmínek, požadavků a výhod se statusem veřejné prospěšnosti spojených. Pokud jde o dohled na plnění podmínek a vlastní registraci, předpokládá tento návrh svěření těchto činností rejstříkovému soudu. V té souvislosti bych rád připomenul i možnost souběžně řešit otázku přenesení všech registračních procedur na jediný centrální soudu podřízený správní orgán a vlastnímu soudnímu řízení vystavit jen otázky sporné či věcně vyžadující stanovisko nezávislého soudu. Pokud jde o výhody, které by měly být se statusem veřejné prospěšnosti obecně spojovány, považuji za důležité vyjmenovat zde alespoň tyto: - Osvobození od daně z příjmu právnických osob s případným odstupňováním podle stupně statutu veřejné prospěšnosti (podle maďarského vzoru) - Osvobození nebo zvýhodnění u dalších daní - Podstatně zvýhodněný odpis darů u dárců oproti současnému stavu (jednak úplné osvobození od daně z příjmu (jako je tomu v USA a v UK) a pak též podstatné daňové zvýhodnění donátorů (podle maďarského vzoru) Pro institucionální řešení otázky přiznávání, registrace a odejímání statutu veřejné prospěšnosti, respektive dohledu nad dodržováním podmínek zákona existuje rovněž několik možností: 28 Viz Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, ICNL, 2001, překlad Petr Pajas, ISEA I. Telec, K. Ronovská: Modely řešení veřejné prospěšnosti v Česku (Pracovní text k veřejné rozpravě), součást projektu ISEA, 2005 PP_VP_clanek.doc str

15 - Ponechání této role finanční úřadům (podobně jako v USA a v Maďarsku) - Spojení této povinnosti s registračním řízením u rejstříkového soudu - Vytvoření analogu anglické Charity Commission, tj. nezávislé komise jmenované na určité období (podobné řešení je již užito mimo UK také např. Bulharsku a Moldavsku) - Využité jinak konstruované, demokratizované a na osobní odpovědnosti členů jmenovaných vládou založené Rady pro nevládní neziskové organizace - Vytvoření samosprávného orgánu občanského sektoru - Svěření dohledu a podpory nezávislé agentuře, některé z nadací nebo jiné organizaci typu certifikační agentury, jak jsou známy z Německa, Švýcarska nebo Rakouska V každém případě bude třeba současně řešit nejen otázky právní, ale i to, zda je třeba vytvořit i rámec pro metodickou a informační podporu organizací ucházejících se o statut veřejné prospěšnosti a užívající jej a osob, které takové osoby chtějí z vlastní vůle podporovat a potřebují k tomu určité informace. Podobně jako v případě UK stojí za úvahu i možnost zajistit přechodnou a náhradní správu organizací se zvláštním právním statuse, u nichž jejich vlastní řídící mechanizmy z jakéhokoli důvodu selhaly nebo které o to požádaly, či u nichž o to žádají osoby s právním zájmem. * * * * * PP_VP_clanek.doc str

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 15. ÚNORA 2011 - TURNOV PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (2

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Aleš Mrázek Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Co je veřejná prospěšnost? Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) Výlučný vlastník 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví Fyzická osoba B. Spoluvlastnictví Fyzická osoba C. Společné jmění manželů (SJM) Režim podílového

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu

Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu Ing. Petr Jan Pajas, JUDr. Lenka Deverová, Institut pro sociologické a ekonomické analýzy (ISEA), prosinec 2005

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014 I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2014 o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách 28.3.2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více