Vážení tená i, milí p átelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení tená i, milí p átelé,"

Transkript

1 Vážení tená i, milí p átelé, b ezen je v plném proudu a my se hlásíme s dalším vydáním cyrilometod jského zpravodaje, který vychází u p íležitosti výro í p íchodu sv. Cyrila a Metod je na Velkou Moravu. Cílem je p iblížit vám aktuální projekty spojené s tímto významným jubileem a upozornit na to nej. P íjemné tení a pohodov strávené zimní dny. Veškeré informace neustále aktualizujeme a dopl ujeme na a Rádi bychom vás také poprosili o možné zve ejn ní informace o tomto významném jubileu ve vašem zpravodaji zasíláme grafiku a dle požadavk upravíme. Velké cyrilometod jské jubileum aneb P ipome me si, co nás letos eká Je tomu 1150 let, kdy na naše území dorazili z Konstantinopole dva brat i. Sv. Cyril a Metod j se zapsali do d jin, a proto je rok 2013 rokem velkých oslav. Již od kv tna 2012 probíhají p i této p íležitosti nejr zn jší výstavy, konference, p ednášky, seminá e, bohoslužby, vzd lávací i zábavné programy pro d ti a mládež, sout že atd. Ale nejen to, vznikají také odkazy budoucím generacím v podob filmu, dokumentu, knižních publikací i ilustrací. V listopadu 2011 dokonce vyhlásila 36. Generální konference UNESCO cyrilometod jské jubileum za sv tové výro í. P ípravy na cyrilometod jské jubileum byly zahájeny v kv tnu 2012 v ím. V eské republice za aly oslavy v den státního svátku R Dne slovanských v rozv st na Velehrad a pokra ují pravoslavným Setkáním kultur v Mikul icích kv tna Slavnosti vyvrcholí na Velehrad ve dnech ervence 2013 v rámci státního svátku R již tradi ním projektem Dny lidí dobré v le. AKTUALITY Nová po íta ová hra Veligrad Fos-Zoe-Nika Nová hra (CD) bude sou ástí trojdílné publikace s názvem Pravdivý p íb h byzantských v rozv st Konstantina a Metod je. Herní prost edí je vytvo eno pomocí výkonného 3D enginu, který zprost edkovává realistický herní zážitek. Stavby a historické souvislosti odpovídají v maximální možné mí e odkrytým archeologickým situacím a písemným pramen m. Ojedin lý projekt Slováckého muzea nechalo pomocí 3D grafiky na obrazovkách po íta znovu ožít jednu z nejvýznamn jších archeologických lokalit na našem území, církevní areál v Uherském Hradišti

2 Sadech. Areál na Sadské výšin se tak stává kulisou pro p íb h z dob Cyrila a Metod je, z dob Velké Moravy. Hra Veligrad Fos-Zoe-Nika se vrací ke ko en m klasických adventur, ale je od na v novém a moderním hávu. Hrá se vžívá do role studentky archeologie Sáry a mnicha Nauma. Sá iným úkolem, tak jako každého správného v dce, je shromáždit známá fakta k archeologické lokalit Uherské Hradišt Sady Špitálky. Pátrání ji zavede nejenom na samotnou lokalitu, ale i na Památník Velké Moravy ve Starém M st i na konzerva ní odd lení ve Slováckém muzeu. Sou asn, jak se jí da í postupovat v její v decké práci, se odehrává na Sadské výšin p íb h mnicha Nauma. Jeho o ima sledujeme, jak se areál postupn rozr stá a prožíváme spolu s ním i d ležité d jinné milníky Velkomoravské íše, jako je p íchod v rozv st i Slavomírova vzpoura Dokument s hranými prvky: D dictví otc a matek zachovej nám, Pane! Dokumentární film s hranými prvky Otakára M. Schmidta p edstavuje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metod je, jejichž výro í p íchodu na Velkou Moravu si letos p ipomínáme. Prost ednictvím historických fakt auto i detailn seznamují s pr b hem života obou v rozv st a oz ejmují hlavní smysl a zp sob jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a ší ení cyrilometod jské tradice po smrti obou bratr. V roce 1980 byli svatí Cyril a Metod j prohlášeni Janem Pavlem II. spolupatrony Evropy a vytvo ili tak most mezi západní a východní liturgií. Auto i Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studni ková v intencích svých p edešlých film kombinují dokumentární, slovn okomentované pasáže s inscenovanými sekvencemi. Cyrila a Metod je p edstavují ve filmu dva skute ní kn ží, Miroslav Herold a Marek Orko Vácha, známí již z p edešlých Schmidtových dokument. Zasv cenými slovy provázejí své putování po stopách v rozv st sou asnou Evropou. Toto propojení historie s naší sou asností zárove dokazuje, že hodnoty z po átk vývoje západní civilizace jsou základem a ko eny dnešní evropské spole nosti. Moravské kraje vydaly spole ného pr vodce Duchovní d dictví Moravy a Slezska Publikace Duchovní d dictví Moravy a Slezska, vydaná Olomouckým, Jihomoravským, Moravskoslezským a Zlínským krajem, byla p edstavena ve tvrtek 17. ledna 2013 na tiskové konferenci v rámci veletrhu REGIONTOUR 2013 na brn nském výstavišti. Pr vodce vyšel v celkovém nákladu ks ve dvou verzích (tiskové a elektronické) obnášející celkem ty i jazykové mutace: esko-polská a n mecko-italská. Osou nového pr vodce jsou sakrální památky. Celkem je jich v publikaci popsáno i zmín no více než 120. Nejedná se jen o budovy chrámy i synagogy, ale rovn ž o poutní místa, poutní stezky, k ížové cesty, kláštery, h bitovy apod. Jednotlivé cíle jsou v pr vodci seskupeny v šesti tematických celcích. Zatímco první dva výlety jsou pojaty nadregionáln zahrnují tak ka celé historické území Moravy a eského Slezska, zbývající ty i p edstavují duchovní památky jednotlivých ty moravských kraj. Publikaci Duchovní d dictví Moravy a Slezska lze používat coby katalog nejvýznamn jších památek tém celého území historických zemí Moravy a eského Slezska. Sou asn je však pr vodce koncipován jako nabídka ady výlet, p i emž u každého z nich je navržen logický sled návšt v jednotlivých míst. Mezi vytipovanými cíli jsou popsány trasy jak pro p ší, tak i pro cyklisty

3 a automobilisty. Auto i mysleli rovn ž na zpest ení putování za duchovními památkami adou vedlejších sv tských atraktivit. V pr vodci se jich vyskytuje tém p t desítek. Sou ástí pr vodce jsou také kontakty na blízká informa ní centra. Práv tam a na mnoha dalších místech bude také pr vodce k dostání. Za Cyrilem a Metod jem s GPSkou v ruce A koliv se zdá, že slovanští v rozv stové a moderní GPS navigace nemohou mít nic spole ného, nový projekt Centra pro mládež Arcibiskupství olomouckého nazvaný CMcaching vás p esv d í o opaku. Jedná se o turistickou hru na principu geocachingu. Na místech n jakým zp sobem spjatých s cyrilometod jskou tradicí jsou ukryty malé plastové schránky. Jejich GPS sou adnice jsou dostupné na stránce a úkolem hrá e je pomocí satelitního signálu schránky najít. Anglicky se skrýš ekne cache (keš), takže název hry znamená cyrilometod jské hledání skrýší. Spole enská hra o Cyrilu a Metod ji aneb Kdo si hraje, nezlobí Centrum pro katechezi Olomouc vydalo deskovou hru pro d ti od 9 let s názvem Po stopách svatých Cyrila a Metod je. Tato spole enská hra má hrá e seznámit s n kterými etapami života svatých Cyrila a Metod je. Je jedním z materiál p ipravených k výro í 1150 let od p íchodu t chto v rozv st na Velkou Moravu. Hra pro 2 6 hrá je p ipravena ve spolupráci s d tským asopisem Nezbeda. Za íná se na startovním poli Solu a cílem je dostat se na poslední pole v podob Božího království. Po cest musí hrá i absolvovat deset stanoviš s událostmi ze života sv. Cyrila a Metod je a získat všech deset karti ek symbolizující tyto milníky. Bohoslužba ke cti sv. Cyrila a Metod je Arcibiskupství pražské po ádá dne 9. b ezna 2013 v pražská katedrále sv. Víta, Vojt cha a Václava bohoslužbu ke cti sv. Cyrila a Metod je. Sou asn také výro í založení Pražského biskupství ( ). VÝSTAVY Moravské zemské muzeum p ipravuje cyrilometod jské výstavy Ve tvrtek 28. b ezna se v Paláci šlechti en v Brn otev e návšt vník m cyklus výstav pod souhrnným názvem Cyril a Metod j. Doba, život, dílo., který potrvá až do 29. zá í Po adatelem je Moravské zemské muzeum a je p ipraveno hned n kolik zajímavých výstav. Dv z nich se dokonce p esunou z Brna do Archeoskanzenu Modrá u Velehradu (7. kv tna 31. íjna) a do Anežského kláštera v Praze (listopad únor 2014). Návšt vníci výstavy uvidí expozice týkající se života Cyrila a Metod je, cyrilometod jských stop v hudb, divadle a literatu e nebo lidové kultury moravského venkova. T šit se mohou i

4 milovníci velkoformátových fotografií, které zachycují dochované církevní památky z území tehdejší Velké Moravy, Bulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska. Autorem fotografií je Petr Francán. Výstava: Vyškovsko a Velká Morava Ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska je až do 31. b ezna k vid ní výstava, která p edstaví život na velkomoravské vesnici ve sv tle archeologických nález. Autorkou výstavy je archeoložka Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové pé e Brno. V posledních 10 letech bylo na území vyškovského okresu u in no množství nález, které výrazn rozši ují naše v domosti o život na tehdejší vesnici. Výstava prezentuje nálezy z rozsáhlých velkomoravských vesnic nalezených v pr myslových zónách ve Vyškov a Brankovicích. Poh ební zvyklosti ukáže poh ebišt z katastru Topolan, objevené p i stavb dálnice D1. Nálezy budou p edstaveny nejen v dvoj- a trojrozm rné podob, ale i formou rekonstrukcí nejzajímav jších nálezových situací, jako je velkomoravská chata z Vyškova nebo poh eb ty bojovník v Brankovicích. Prezentace zahrnuje i digitalizovanou rekonstrukci velkomoravské vesnice nalezené ve Vyškov. Bližší informace: SOUT ŽE Odkaz Cyrila a Metod je aneb Velkomoravském dobrodružství V rámci oslav výro í p íchodu v rozv st Cyrila a Metod je na Velkou Moravu vyhlásilo Biskupství brn nské v domostní sout ž Velkomoravské dobrodružství. Je ur ená d tem školou povinným, a to od 3. do 9. t ídy. Cílem sout že je seznámit d ti s životem a odkazem solu ských brat í, p ipomenout základy naší víry, kultury a vzd lanosti a rozvíjet hodnoty, které jsou ovocem cyrilometod jské mise. Sout ž za ala 1. února a potrvá až do ervna. Výtvarná sout ž Cestou dvou brat í Cyrilometod jské oslavy nezapomínají ani na naše nejmenší. Pro n organizáto i ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy p ipravili výtvarnou sout ž Cestou dvou brat í, která rozhodn není žádnou novinkou. V rámci Dn lidí dobré v le je vyhlašována již od roku 2006 a mezi d tmi má úsp ch. Cílem je p iblížit d tem ko eny naší kultury s pozitivním p íkladem pro život v sou asnosti. Pro jubileum v roce 2013 se sout ž na podn t Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy rozší í i za hranice naší zem, konkrétn do ecka, Slovenska, Polska a Bulharska. Výtvarné práce mohou d ti ve v ku 3 až 11 let zasílat až do 31. kv tna na adresu Stojanova gymnázia na Velehrad. Pravidla a bližší informace k sout ži naleznete zde.

5 S p átelským pozdravem Vavríková Kristina mediální skupina široké komise k p íprav cyrilometod jského jubilea Velehrad 2013 T: E:

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (.

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (. Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/03 ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990 Inventá (NAD.: 5) (. pom cky: 135) Jana Ratajová, Tomáš Rataj Praha 1998 Obsah Úvod...VII

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Kanada očima studenta

Kanada očima studenta Městská část Městská Praha 8 část odbor kultury pořádá diashow Praha 8 Kanada očima studenta aneb 6000 km v deseti dnech Z města šampiónů přes Skalisté hory až k ovocným sadům v Osoyos. Do srdce Vancouveru

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více