Dopremanje praha i prenos praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopremanje praha i prenos praha"

Transkript

1 Dopremanje praha i prenos praha Izdanje 07/02

2 SADRŽAJ 1. Čemu služi dopremanje i prenos praha? Mehaničke osobine praha Zahtevi prema sistemima za dopremanje praha Precizno dopremanje Sistemi preciznog dopremanja praha Injektor za doziranje praha sa pravilnim kolom Sistem doziranja praha Poreñenje preciznih prenosnika praha Injektor velikog protoka Potisni prenos Poreñenje sistema masovnog prenosa Separacija mešavine praha i vazduha Mono-ciklon Multi-ciklon Pločasti filter Patronski filter (cartridge) Poreñenje separacije ciklonom i filterom Priprema praha Vibraciono sito Mono-ciklon sa ugrañenim vibracionim sitom Oscilujuće sito Ultrazvučno sito Priprema praha u kontejnerima Mešači Fluidizirajući kontejner Kontejner sa kombinacijom fluidizacije i vibracije...24 Dopremanje praha i prenos praha

3 1. Čemu služi dopremanje i prenos praha? U sistemu za nanošenje praha, prah mora biti prebačen sa jednog mesta na drugo uzimajući u obzir specifične karakteristike i bezbednosna pravila. Najpoznatije prebacivanje je prenos praha iz kontejnera do pištolja. Kod automatskih sistema se prah prebacuje iz kontejnera sa svežim prahom do privremenog kontejnera odakle se prebacuje do pištolja. Prah koji se ne nanese na radni predmet, prikuplja se u kabini i prebacuje nazad do privremenog kontejnera. Tako je prah stalno u pokretu. Osobine praha ne smeju biti promenjene prebacivanjem tj. prebacivanje treba da bude takvo da očuva osobine praha. Kruženje praha u MagicPlus sistemu za brzu promenu boje 1 Kabina 5 Filter 2 Separatorski ciklon 5.2 Kontejner za otpad 3 Sito za prah 8 Centar za prah 4 Prenos guste faze 9 Automatski pištolji Dopremanje praha i prenos praha 3

4 Šema toka praha 1 Precizno dopremanje iz kontejnera sa prahom do pištolja 2 Masovno dopremanje iz kontejnera sa svežim prahom 3 Masovno dopremanje iz kontejnera ciklona do kontejnera sa prahom 4 Masovno dopremanje iz fluidnog kanala do kontejnera sa prahom (prah sa malo vazduha) 5 Masovno dopremanje iz kabine do ciklona/multiciklona/filtera (prah sa puno vazduha) Dopremanje praha i prenos praha 4

5 2. Mehaničke osobine praha Mehaničke osobine praha, a do odreñenog nivoa i hemijske, utiču na prenos praha. Prah poseduje značajno različite osobine u odnosu na farbe. Prah je suv i ne kaplje. U zavisnosti od aditiva, prah poseduje loše karakteristike kretanja i sklon je sinterovanju. Osnovne osobine su: Suvoća i granularnost Veličina čestica od µm u zavisnosti od sastava Veliki ugao pri mirovanju Sklonost sinterovanju pri velikim brzinama Različit hemijski sastav Osetljivost na temperaturu već od oko 50 C 3. Zahtevi prema sistemima za dopremanje praha 3.1. Precizno dopremanje Zahtevi su višestruki. U zavisnosti od upotrebe, postoji razlika izmeñu preciznog i masivnog dopremanja. Precizno dopremanje se primenjuje za prah koji se dovodi do pištolja. Zahtevi su: Velika stabilnost protoka praha Ponovljivost Nepostojanje pulsiranja Protok od g/min Prenos je pod uticajem: Dužine cevi za prah Usmerenosti cevi za prah Prečnika cevi za prah Nivoa punjenja u kontejneru za prah Usisne visine u kontejneru Ukupne količine vazduha u cevi za prah Dopremanje praha i prenos praha 5

6 3.2. Sistemi preciznog dopremanja praha Usisavanje i dopremanje podešene količine praha iz kontejnera do pištolja i dodavanje dozirnog vazduha da bi se stabilizovala ukupna količina vazduha. Promenom pritiska u mlaznici, menja se vakuum u injektoru. Količina praha se menja u zavisnosti od vakuuma. Promena pritiska u mlaznici povećava/smanjuje količinu vazduha. Sa manjim količinama praha (mala količina vazduha), količina vazduha se mora povećati dozirnim vazduhom da bi se prah mogao preneti kroz cev za prah bez pulsiranja. Prednosti: Jednostavan mehanički sklop i lako održavanje Mane: Preciznost kontrole +/-10% Potrebno periodično održavanje Nema pravilnog kola Opšti uslovi za PI3/EasyFlow injektore Tip praha Epoksid/poliester Dužina creva za prah m 10 Prečnik creva mm 11 Ulazni pritisak bar 5,0 Prečnik mlaznice prenosnog vazduha PI3/EasyFlow mm 1,6 Prečnik mlaznice dopunskog vazduha PI3/EasyFlow mm 1,4 Dopremanje praha i prenos praha 6

7 Okvirne vrednosti za OptiTronic sa PI3/EasyFlow injektorima Ukupan vazduh 4 Nm 3 /h 5 Nm 3 /h 6 Nm 3 /h Izlazna količina praha g/min Izlazna količina praha % Podešavanja za EasyFlow injektor 3.3. Injektor za doziranje praha sa pravilnim kolom Poprečni presek injektora Princip rada: Vakuum u injektoru je u direktnoj vezi sa količinom praha koji se prenosi. Količina praha se može potpuno automatski kontrolisati merenjem vakuuma. Dopremanje praha i prenos praha 7

8 Prednosti: Precizno dozirana količina praha Konstantna količina vazduha (kontrolisana pravilnim kolom) Promene otpora cevi, injektora ili pištolja se automatski podešavaju Protok bez pulsiranja Konstantno usisavanje u injektorskoj cevi pomoću vazduha za kompenzaciju Jednostavan mehanički sklop Pogodan pri čestim promenama boje Mane: Komplikovana kontrola i merenje količine vazduha 3.4. Sistem doziranja praha Princip rada Prah dolazi do injektora i pištolja kao homogena mešavina praha i vazduha koja se kontroliše dozirnim zavrtnjem sa podesivom rotacionom brzinom. Ovaj dozirni zavrtanj je pod kontrolom jednog PLC kontrolera. Prednosti: Precizno doziranje količine praha Podesivost preko PLC kontrolera Izuzetna ponovljivost rezultata podešavanja Jasno definisana mešavina praha i vazduha Konstantna brzina prenosa u cevi Mane: Veliki broj mehaničkih delova Usisavanje ambijentalnog vazduha zbog otvorenosti sistema Nije pogodno za promene boja Potrebna kalibracija za svaki tip praha Potrebno intenzivno održavanje Dopremanje praha i prenos praha 8

9 Sistem doziranja za zavrtnjem Dopremanje praha i prenos praha 9

10 3.5. Poreñenje preciznih prenosnika praha Kriterijum Injektor Injektor sa kolom Veličina mali mali srednji Sistem doziranja zavrtnjem Potrošnja 5 Nm 3 /h 2 Nm 3 /h 2 Nm 3 /h vazduha Opseg regulacije g/min g/min g/min Preciznost +/- 10% +/- 3% +/- 3% regulacije Promena boje pogodan pogodan nije pogodan Troškovi rada niski visoki visoki 3.6. Injektor velikog protoka Kod masivnog prenosa se prah mora prenositi samo iz jednog kontejnera u drugi. Doslednost nije važna ni u kratkim ni dugim vremenskim periodima. S druge strane, prenos treba biti ekonomičan i ne sme negativno uticati na prah. Usisavanje i transport što većih količina praha uz potrošnju što manje energije, npr. iz kontejnera sa svežim prahom do centralnog kontejnera, iz kontejnera ciklona do kontejnera sa prahom. Konstrukcija Podešeni pritisak na mlaznici injektora stvara vakuum koji direktno utiče na količinu praha koji se prenosi. Prednost: Jednostavan sistem, nema održavanja Mana: Velika potrošnja kompresovanog vazduha Pumpa za prah Dopremanje praha i prenos praha 10

11 3.7. Potisni prenos Uz pomoć potisnog prenosa, mala količina vazduha omogućava kontinualni prenos velike količine praha. Proces prenosa se odvija u nekoliko koraka: Korak 1: Korak 2: Korak 3: Korak 4: Korak 5: Gornji ventil otvoren Donji ventil zatvoren Gornji ventil zatvoren Donji ventil zatvoren U komoru se uvodi impuls pritiska Donji ventil otvoren Prah se gura pod pritiskom Donji ventil zatvoren Prah pada u komoru (usled uticaja gravitacije) koja je pod pritiskom. Idealnim podešavanjima prenosnog sistema, samo mala količina vazduha se dovodi u prah pa se na kraju linije ne moraju ugraditi separacioni elementi. Prah se gura vazduhom, ne ispira se vazduhom. Potisni prenos se koristi kada je potrebno preneti velike količine praha 4-6 kg/min malom količinom vazduha. Udaljenost za prenos može biti i do 30m. Separacija mešavine praha i vazduha više nije potrebna na mestu korišćenja. Početna pozicija Punjenje Kontejner napunjen Prenos Potisni prenos sa mono-ciklonom Dopremanje praha i prenos praha 11

12 3.8. Poreñenje sistema masovnog prenosa Kriterijum Injektor velikog protoka Veličina veoma mali mali Mesto ugradnje Potrošnja vazduha Separacija mešavine Potisni prenosnik Direktno na Direktno na kontejner kontejner 10 Nm 3 /h 1 Nm 3 /h cikonom nepotrebna Promena boje pogodan pogodan Cena povoljna srednja Troškovi rada niski niski Dopremanje praha i prenos praha 12

13 4. Separacija mešavine praha i vazduha Uz poštovanje bezbednosnih propisa, usisavanje praha iz kabine se obično obavlja velikom količinom vazduha. Pre nego što se prah može vratiti u kontejner za prah, prah se mora izdvojiti iz vazduha. Za ovu svrhu se koriste ureñaji poput mono-cikona, multi-ciklona, patronskih (cartridge) filtera ili pločastih filtera Mono-ciklon Ciklon koristi zakon centrifugalne sile. Čestice praha ulaze u ciklon tangencijalno pa se usled rotacije bacaju ka spoljnom zidu ciklona. Uz pomoć vazduha koji se kreće spiralno, čestice praha se kreću prema izlazu ciklona gde se prikupljaju. Lakši vazduh se usisava kroz odvodnu cev. Važe sledeća opšta pravila: što je veća ulazna brzina, manji je prečnik ciklona i što su veće čestice praha, viši je nivo separacije. Vazduh koji je usisan kroz pukotine i male otvore rezultuje nižim nivoom separacije. Prednosti Sistem sa pristupačnom cenom, pogodan za česte promene boje Mane Velike čestice se odvajaju bolje od malih Promena granularnog spektra Nivo separacije 90-97% (3-10% gubitaka) Mogućnost sinterovanja praha (max brzina vazduha m/s) Veliko zauzeće prostora, velika visina konstrukcije Potrebna ugradnja cevi izmeñu kabine i ulaza u ciklon Unutrašnja cev Spoljna cev Poprečni presek Konus Poprečni presek Funkcionalna šema mono-ciklona Dopremanje praha i prenos praha 13

14 4.2. Multi-ciklon Princip separacije je isti kao i kod mono-ciklona. Raspodelom vazduha na nekoliko manjih ciklona, visina konstrukcije je smanjena na oko 2,5m uz obradu slične količine vazduha. Ulazak vazduha u ciklon nije tangencijalan. Rotacija vazduha se ostvaruje ugrañenim elementima za sprovoñenje vazduha. Prednosti Niska i kompaktna konstrukcija i jednostavno čišćenje. Ugrañuje se direktno na zid kabine. Mane Različiti cikloni se meñusobno ometaju što rezultuje nižim nivoom separacije Sklonost sinterovanju u sprovodnim elementima Veća potrošnja energije Funkcionalna šema multi-ciklona Dopremanje praha i prenos praha 14

15 4.3. Pločasti filter Za separaciju praha se koriste sinterovani i porozni plastični materijali. Da bi se smanjila poroznost, na površinu se nanosi teflon. Prah se odvaja u filteru a pročišćeni vazduh se odvodi ventilatorom. Filter se povećava tokom procesa filtriranja čime se povećava otpornost i smanjuje količina vazduha. Ciklični impulsi vazduha čiste filter sa unutrašnje strane a filter se otresa. Prednosti Masivan, dugotrajan materijal filtera Visok nivo separacije (skoro 100%) Kompaktna konstrukcija Pogodan za različite materijale, čak i abrazivne Mane Nije pogodan za promene boje Velika potrošnja energije Poprečni presek filterske ploče Poprečni presek elementa pločastog filtera Dopremanje praha i prenos praha 15

16 4.4. Patronski filter (cartridge) Patrone su cilindrični filteri sa kontinualno savijanim filterskim materijalom. Pri filtriranju dolazi do nagomilavanja praha koji se oduvava u ciklusima. Za čišćenje filtera se koriste sistemi sa mlaznicama kompresovanog vazduha ili rotirajući krilni čistači. Čišćenje udubljenja u savijenom materijalu je problematično. Prednosti Visok nivo separacije Nizak otpor Velika izlazna količina vazduha, male dimenzije filtera Mane Patrone su sklone habanju Napogodno za promene boje Osetljivost na vlagu Opasnost od začepljenja finom prašinom Sistem čišćenja sa rotacionim krilima Integracija pločastih filtera u manuelnim kabinama 4.5. Poreñenje separacije ciklonom i filterom Kriterijum Mono-cikon sa filterom Multi-cikon sa filterom Pločasti filter Patronski filter Nivo separacije 90-97% 90-96% > 99% > 99% Promena boje da da ne ne Protok vazduha veliki veliki veliki veliki Otpor vazduha srednji-visok visok visok srednji Mesto upotrebe pre separatora pre separatora glavni filter, naknadni filter glavni filter, naknadni filter Apsolutni filter potreban potreban ne preporučuje se Radni vek > 5000 h 2000 h Dopremanje praha i prenos praha 16

17 5. Priprema praha 5.1. Vibraciono sito Recikliran prah a i delimično svež prah, moraju pre upotrebe biti očišćeni od vlakana, grubih čestica i nečistoća. Za ovu svrhu se koriste mehanička sita sa različitim gustinama mreže. Mašine za prosejavanje moraju ispuniti sledeće zahteve: Odvajanje praha od nepoželjnih nečistoća Rasturanje i prosejavanje grudvi praha Izbacivanje nečistoća U zavisnosti od zahtevanog kvaliteta, koriste se različite mašine za prosejavanje. Prah se dovodi na vibrarirajuću filtersku mrežu. Kombinacija horizontalnih i vertikalnih pokreta izaziva propadanje praha kroz sito. Otpadne čestice se zadržavaju. Većina vibrirajućih sita nema ureñaj za automatsko izbacivanje otpada. Otpad se mora ručno izbaciti u odreñenim vremenskim periodima. Prednosti Pristupačna cena, jednostavno sito Lako za čišćenje Nisko habanje i održavanje Mane Nema automatskog izbacivanja otpada Mreža sita µm Nije pogodno za ostvarivanje visokog kvaliteta Vibraciono sito u centru za prah Dopremanje praha i prenos praha 17

18 5.2. Mono-ciklon sa ugrañenim vibracionim sitom je ista kao i u prethodnom slučaju. Sito je ugrañeno u ciklon. Vibraciono sito u mono-ciklonu 5.3. Rotaciono sito Čestice praha se propuštaju kroz sito uz pomoć centrifugalne sile. Prah se zavrtnjem kontinualno dovodi do rotacionih lopatica. Čestice nečistoća se sprovode do otvora za izbacivanje. Prednosti Automatsko izbacivanje nečistoća Gustina mreže moguća od 200 µm Mane Promena boje oduzima vreme Puno pokretnih delova Zahteva puno održavanja Potreban kontinualan dovod praha Poprečni presek rotacionog sita Dopremanje praha i prenos praha 18

19 5.4. Oscilujuće sito Sito se koristi kada je potrebno ostvariti visok kvalitet. Jasno definisano i unapred podešeno kretanje izaziva gomilanje praha u centru sita dok se čestice nečistoća gomilaju po obodu sita gde se automatski odvajaju. Prednosti Automatsko izbacivanje otpada Gustina mreže moguća od 120 µm Održavanje prenosa praha Mane Promene boje oduzimaju veoma puno vremena Velika mašina Visok trošak Poprečni presek oscilujućeg sita Dopremanje praha i prenos praha 19

20 5.5. Ultrazvučno sito Mreža je opremljena ultrazvučnom glavom. Ultrazvučni talasi sprečavaju sinterovanje na mreži. Ovo dozvoljava trajnu i potpunu dostupnost mreže. Prednosti Gustina mreže moguća do 120 µm Mane Dostupno samo u kombinaciji sa vibrirajućim ili oscilujućim sitima Ultrazvučna glava je osetljiva na mehanička oštećenja Kontrolni modul USC1 1 Indikator uključenosti oscilovanja (zelen) 4 Potenciometar podešavanja amplitude 2 Indikator smetnji (crven) 5 Glavni prekidač UK/ISK 3 Prekidač režima rada: manuelno/auto Pomoćna oprema 6 HF priključak 7 Gumena zaptivka 8 Sklop ultrazvučnog sita Funkcionalna šema ultrazvučnog sita Dopremanje praha i prenos praha 20

21 5.6 Izbor mreže Kvalitet ostvaren prosejavanjem zavisi od izbora mreže i procesa prosejavanja tj. vibracionih ili rotacionih sita. Vibraciona sita zahtevaju veću površinu za prosejavanje u poreñenju sa rotacionim sitima, uzimajući u obzir jednaku izlaznu količinu Poreñenje različitih sita Kriterijum Kvalitet prosejavanja Vibrirajuće sito Vibrirajuće sito sa ultrazvukom Rotirajuće sito Oscilujuće sito Ultrazvučno sito dovoljan vrlo dobar dobar vrlo dobar vrlo dobar Mreža µm µm µm µm µm Izbacivanje otpada ne moguće automatski automatski moguće Promena boje da da uslovno ne da Održavanje nisko nisko prosečno nisko nisko Puštanje u rad lako lako lako složeno lako Dopremanje praha i prenos praha 21

22 6. Priprema praha u kontejnerima 6.1 Mešači Pošto prah nije tečnost niti može da kaplje, ne može se transportovati iz kontejnera bez dodatnih mera. Prah je sklon stvaranju nanosa i grudvica što se može sprečiti upotrebom odgovarajućih mera. Danas se koriste sledeća tehnička rešenja: Priprema mešačima Priprema fluidizacijom Priprema fluidizacijom 0,4 Uz pomoć mešača se može sprečiti stvaranje nanosa. Mešač se može koristiti za sve tipove prahova. Posebno je pogodan za prahove koji se teško fluidiziraju kao i za mešavine prahova koje sadrže nekoliko komponenti, npr. metalik. Prednosti Pogodni za sve prahove, male ili velike količine Konstantan prenos praha (direktno usisavanje sa dna) Nema promene granularnog spektra Mane Dodatna osobina mešanja (održavanje) Visoka cena (investicija) Ograničen broj pištolja 12 Dovod kompresovanog vazduha Napajanje motora Manuelni sistem Easy-S Dopremanje praha i prenos praha 22

23 6.2. Fluidizirajući kontejner Fluidizacija je najpopularniji metod pripreme praha. Kompresovan vazduh struji kroz porozno dno kontejnera i održava prah u lebdećem stanju. U zavisnosti od kvaliteta praha, aditiva i rasporeda granula, prah teži da formira grudve. Rezultat je formiranje kanala i kratera koji mogu ometati protok praha kroz injektor. Sklonost nepravilnoj fluidizaciji je povećana nakon sleganja praha usled prekida rada. Pogodna pripremna fluidizacija može sprečiti ovaj efekat. Zapremina fluidiziranog praha je dvostruko veća što znači da se kontejner može napuniti samo do polovine ukupne zapremine da ne bi došlo do prelivanja tokom rada. Prednosti Jednostavna i jeftina konstrukcija Lako čišćenje pri promeni boje Lak pristup konekcijama injektora na poklopcu kontejnera Mane Formiranje nanosa i kratera Sleganje praha Izlazna količina praha zavisi od nivoa praha u kontejneru Pravilna fluidizacija velikih kontejnera je otežana Glavna konekcija kompresovanog vazduha Manuelni sistem Easy-F Dopremanje praha i prenos praha 23

24 6.3. Kontejner sa kombinacijom fluidizacije i vibracije Da bi se ublažile mane kontejnera sa fluidizacijom, priprema praha je pomognuta vibracijama. Formiranje grudvi i kratera je sprečeno. Prednosti Konstantna i pravilna fluidizacija Pogodno za prah sa finim granulama Mane Nešto viša cena Nepravilne vibracije mogu dovesti do očvršćavanja praha Manuelni sistem Easy-B Dopremanje praha i prenos praha 24

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 01 KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd. je osnovana 1968.g.

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA HOTPOINT-ARISTON Hotpoint Ariston- Uputstvo za upotrebu LFF 8214 IX/HA Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA Sadržaj Instalacija, 2-3 Pozicioniranje i nivelisanje Povezivanje struje

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG

Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG # 50003/50004/50007/50015/50022/50033/ 50041/50046/50048 (CH)/50053/50054/ 50057/50058 (CH)/50060/50066/71100 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

PEY 18/21/24. Made in Germany

PEY 18/21/24. Made in Germany OPERATION AND INSTALLATION OPERACIÓN E INSTALACIÓN OBSLUHA A INSTALACE OBSŁUGA I INSTALACJA RUKOVANJE I INSTALACIJA COMANDĂ ȘI INSTALARE РАКУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ОБСЛУЖВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

KATALOG PROIZVODA 2015

KATALOG PROIZVODA 2015 KATALOG PROIZVODA 2015 SPOLJNI SLIVNICI KROVNI SLIVNICI LINEARNI SLIVNICI UNUTRAŠNJI SLIVNICI PLASTIČNE ŠELNE-NOSAČI CEVI PODNI DRŽAČI CEVI POKRIVNE LAJSNE FOR-TOP HACO PROIZVODI CHUDĚJ Ltd. Miroslav Chuděj

Více

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci Uvod Poštovani Kupci, Hvala Vam na poverenju, koje ste iskazali prema marci HERON kupovinom agregata za struju 8896111 (EGM 25 AVR). Naš proizvod smo ispitivali kroz testove sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 2016/17 VIDEOINTERFONI AUDIOINTERFONI INTERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 2016/17 VIDEOINTERFONI AUDIOINTERFONI INTERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA ERFONI Pregled proizvoda 016/17 ERFONI ERFONI ERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd je osnovana 1968.g. u južnokorejskom Seulu. Od

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více

KMSZTS ZBIRKA PITANJA I ODGOVORA ZA LICENCNI ISPIT ZA PROFIL ZUBNI TEHNIČAR BEOGRAD,

KMSZTS ZBIRKA PITANJA I ODGOVORA ZA LICENCNI ISPIT ZA PROFIL ZUBNI TEHNIČAR BEOGRAD, KMSZTS ZBIRKA PITANJA I ODGOVORA ZA LICENCNI ISPIT ZA PROFIL ZUBNI TEHNIČAR BEOGRAD, 14.03.2016. 1 Pitanja pripremio Slobodan Pešut Pitanja za usmeni deo VI PROFIL: ZUBNI TEHNIČAR 1. Livena nadogradnja

Více

Í Í ž Ž ž ó Í ú ž ó ž Š ú ú ť ž ú É ď šú ó ž ů Á š ů ů š ů š ó ů š ů ů ú ů ž ž ú ů ú ů ů ž ž ž ž ž ů ů ž ů ž Ů ŤÍ ž Ů ú š ů Ů š š ů ú š ů ů ú ů š ú ů ůž Í ů Í ů Ů ď Ú ó š ž Ž š ů ž š ů ď ž ů ž ž Š É ž

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

Č Á Ě Č š ž ž ů š ů ž ú š Č Č ž š ó ž ž ž ž ó ůž ž ůž ž ůž š ž ž ůž ž ůž ů š ž Á Č Ž Ž Á š ž ž ž ž ž ž ů ž ž ž ž ž ž ž ž ž ůž ž ž ž ň š ň ž š ž ž ž ž ž š ž ž ž ž ž ž š ž ů ž š ž ú ž š š ž ž ž ž š ž ž ž

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001

LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001 LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001 User Manual Bedienungsanleitung Manuel utilisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do Utilizador Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Korisnički priručnik Uputsvo

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor CZ Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

Projektování a výstavba chloroven a systémů pro dávkování plynného chloru

Projektování a výstavba chloroven a systémů pro dávkování plynného chloru Výstavba, úprava a rekonstrukce bazénů a technologií pro úpravu bazénové a pitné vody Projektování a výstavba chloroven a systémů pro dávkování plynného chloru Ing. Tomáš Eršil - GHC Invest 2007 GHC Invest

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó K16 FORM NO. 769-01813J jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Česky (Originální návod k obsluze) Slovensky (Originálny návod na obsluhu) Româneşte (Instrucţiuni de funcţionare originale)

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Nova Dacia Logan i Logan MCV Dodatna oprema

Nova Dacia Logan i Logan MCV Dodatna oprema Nova Dacia Logan i Logan MCV Dodatna oprema Spoljašnji izgled 1. Paket sport Savršen paket za dinamičniji izgled vašeg Logana sa više sportskog duha. Paket sadrži prednju masku, bočnu levu i desnu oblogu

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Zakaj naše Krio savne? Cryomed je vodilni proizvajalec Krio savn na svetu. Krio savne proizvajajo

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

ď ú ú Č ý ů ů ú ů ž ť ž ž ů ý ó ú ý ů ú Ž ý ú ů ú Č ď ý ž ý ž ú ů ž ý ž ž ý ý ž ů ž Č ž Š ž ž ú ů ý ů ž ú ů ž ý ť ť ů ť ů ů ůž ž ž ž ý ý ů ž ý ý Ú ů ž ý ý ů ž ž ý ú ý ž ů ů ý ý ý ů ý ý ů ý ž ý ó ů ú Ú

Více

ž ž ž ú ú ž ž ů š ú Ž ů ž š šť š ů ú ž šť ž ž ů ů šť ň ž šť ž ú ž ů ů ž š š ú š ž ů Ž Ř Ř ď Ř Ř š ž š ů ž ú ú ú ů ú ú š ď ů ú ůž ú ů Ť ú ž ů ů š ž ú ů š ů ů ů ž š Ť ú ž ú ú š Ž Ž ů ů Ž ů š ů ů ů ů š ť

Více

Š Á Š Š ž ů Ť Í Í ž ů ů ú Ž Ť ó Č Ž ž Š ž ž ů ž Í MM& ž ó ž ž ó ú ž Í Ž ž ž ž ů ž ů ž Š Ž ď ž ž ž Í ž ž Ž ž Ž ů Ž ů ó Ž ůž ž ž ůž ůž ž ž Í ó Ů Ť ť Á ď Ú Í Ú Ě ó ď ó Ů ů ž Š Š ž ů ž ů ž ž ž ž ž ž Ž ž ů

Více

š Í ž ž š š š Ž ž ž ž Ž ň ž ůž š ů ů š š š ú ú Í š Ú ů ů ů ú Ú ů ž š ž š š Ý ž ž ž ž ž ů ú š ž ů ů ů Í ž š ů š ů ž ů šť ů ů ůž ú ů ú ů ůž š ů ů ů š š ů š ů ů ž ů š Ú Í ú š ž ů š ů ů ů š ž ú š ž ž šš ž

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

č Ž ě ŘÍ Á Ž ť ř č ě ě ž ů ž ú ř ř ř š ž č ě ě Ž ř ř č ž ř š š š š ě ř ž úč ů Ž ř š Ž úč ů ě ř č Ž Č ě Ž Č Ž Ž Í ž úč š ŘÍ Č ŽÍ Á ě ěž ě ě Č Ž ú ě ů ó Ž ř ě ó š č ř ř ř ů ů ř č ž ď ř č ě ř č ř ů ž š ů

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00 SB - Program Rolo SB SB 08.01 Napomena: Pakiranje sadrži kompletan pribor za montažu Rollo SB SBX6105 316 žuti 9002777081252 pak. 78,00 širina 60 cm x visina 170 cm 350 bijeli 081238 pak. 78,00 406 plavi

Více

Za in vitro dijagnostiku Za upotrebu sa sustavom BD MAX Hrvatski 4 I

Za in vitro dijagnostiku Za upotrebu sa sustavom BD MAX Hrvatski 4 I MAX MRSA 442953 Za in vitro dijagnostiku P0133(07) Za upotrebu sa sustavom BD MAX 2016-10 Hrvatski 4 I NAMJENA Test BD MAX MRSA, koji se izvodi na sustavu BD MAX, automatizirani je kvalitativni in vitro

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

ď š š ů š Í š ů Í ú š š š Í š ó ó Í Žš š Í Í ť Í š Ž š Š ť ž Ť Ž ň š ň ú ší ž ž ž ž Í Ž ů Íž ž Í ů ň ů š ž Ť š Ž š Ž ů Ú Ž ť ú š š š ů ž ú š ú ď ú š ž ů š š ž ž ž Ž ú ž Í Ž Í š ůž ž Í Ž ů ú š Í Í šť ž

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Linka práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou a nanotechnologií" Zadavatel:

Více

OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK

OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK Systémy SOL 1, SOL 2 a SOL 3 Sistemi SOL 2, SOL 3 i SOL max Zona male privrede 5, 345 50Pakrac www.servissolar24.cz e-mail: servissolar24hr@net.hr solarhrpakrac@net.hr tel:

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

BOILER B.A.I BOILER B.S.I

BOILER B.A.I BOILER B.S.I BOILER B.A.I BOILER B.S.I Installation and use manual Manuel d installation et d utilisation Manual para la instalación y el uso Priročnik za inštaliranje in za uporabnika Priručnik za instalatera i za

Více

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

TERAPIJA MASTITISA U KRAVA

TERAPIJA MASTITISA U KRAVA TERAPIJA MASTITISA U KRAVA Boboš S.', Vidic Branka 2, Dugalic Nada 3, LECENJE Principi i metode Za odredjivanje mogucnosti terapije i utvrdjivanja ciljeva tretmana, mora se voditi racuna o sledecem: Pojedinim

Více

PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ

PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ ČERPADLA Zubová čerpadla - řada KF pro tlaky do 25 barů průtok 0,5 až 630 cm 3 /ot max. otáčky 3000 ot/min - řada KP pro tlaky do 350 barů průtok 1 až 300 cm 3 /ot max. otáčky 4000

Více

Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Kompaktní jednotky. Strana 4 1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP9 Nové trendy v oblasti svařování ve výrobní praxi Moduly vzdělávacího programu: M91 Novinky v oblasti technických plynů pro svařování

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

É Ý Ú Ó ď Ý Ý Í ň ř Í É Š Ý Í Ž š ř ď ť Ž ř č š š čš ž ř č ů ď š ů ů řš ž ž ř ž ž č ů č ú ž č ř š ž ů ř ž ž šš Ť ň š ů ť č š ř Í ů ž úč ů ř ř Ž š š č ť úč ů č ď š Š ř ř ř ď ď Í č ž š ůž ř úč ůž č ď ž ž

Více

ALDA Opava Těšínská 75, 746 01 Opava. Motorová rozbrušovací pila HUSQVARNA

ALDA Opava Těšínská 75, 746 01 Opava. Motorová rozbrušovací pila HUSQVARNA Motorová rozbrušovací pila HUSQVARNA Model: K 1260 Akční cena! Více informací na naší prodejně. Technické parametry zdvihový objem válce 118,8 cm³ výstupní výkon 5,8 kw motor dvoutaktní motor, chlazený

Více

Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja

Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja Kardiovaskularne vaskularne bolesti(kvb ) Koronarna bolest srca Arterijska bolest srca Ishemijska bolest srca

Více

MIMO. MALÁ KOUPELNA S HVĚZDNÝM PŮVABEM.

MIMO. MALÁ KOUPELNA S HVĚZDNÝM PŮVABEM. 2 3 3 MIMO. MALÁ KOUPELNA S HVĚZDNÝM PŮVABEM. MIMO HÝŘÍ INSPIRACÍ. S NÍM JE KOUPELNA ŽIVÁ A ZÁŘIVÁ, HRAVÁ, DŮVTIPNÁ A UCELENÁ. TAKÉ BYSTE PRO SVOU KOUPELNU ZVOLILI MIMO? MIMO. MALÁ KÚPEĽŇA S HVIEZDNYM

Více

obrázek vpravo nahoře: Odvod vzduchu přes střechu: vyfukovací oblouk s mřížkovým nástavcem

obrázek vpravo nahoře: Odvod vzduchu přes střechu: vyfukovací oblouk s mřížkovým nástavcem Odvětrávání směrem ven, provádí zákazník Odvětrávání směrem ven max. 70 C Zabudování odvětrávacích trubek provádí zákazník prostřednictvím jednotlivých vedení směrem ven (funkční bezpečnost!). Zabudování

Více

EcoCBelt. Průchozí čistící Beltwasher zařízení

EcoCBelt. Průchozí čistící Beltwasher zařízení EcoCBelt Průchozí čistící Beltwasher zařízení Tak jednoduché. Tak čisté. Nové čistící zařízení EcoCBelt. Individuálně přizpůsobitelné, za krátkou dobu k dispozici, za výhodnou cenu: Čistící zařízení EcoCBelt

Více

É ť Č Í Č Č Č ž ú ž ž ž š š ň Ž Č š Č Č ž ú Č ú ú š Č Č ž ů Ů š ž š Š ů ů Č ů š ž š š š Žň š ů ů š Č Ž šš ž ŠÍ Ž ž ů ŽŠÍ Ž ňů ž š š ž Ž Ů ů š ž ž š ú ň ž ů š Č ž ž Ž Ů Š Š Č Č Í š Ů ŠŠÍ š ž š ů ů Š Ů Ů

Více

Pivovarstvo PIVOVARSTVO

Pivovarstvo PIVOVARSTVO Pivovarstvo PIVOVARSTVO 96 KAZALO Pivovarski kotel BK Stran 98 Posoda za filtriranje piva LT Stran 100 Pivovarska cisterna BC Stran 101 Cisterna za filtriranje piva LC Stran 102 Pivovarski blok BH Stran

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky,

ČESKÁ REPUBLIKA. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Da li govorite češki? (francuski, engleski,

Více

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva -

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - sponzor predavanja Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - Biljana Obrenović-Kirćanski Klinika za kardiologiju Institut za kardiovaskularne bolesti KCS, Beograd Beograd, oktobra 2008. 19. SUSRET

Více

č ž Ť č č ň Ó Ó ž ž š š š ť š ž ň š ž ž š ž Ť ž Ó č Ě Í š š ž ž ř Ť š Ť ž ž ž č č č č Ó ž š ž č š š š š Ť č š č č Ó čř ž č ž š č ž š Ť ž č ž Ž š Ť ž š š č Ť ň Ť š č Ť č Ž Ť č Ť š š š Ť ť č ž Í Ť č š č

Více

Katalog Ultimativni vodič za ishranu mini rasa

Katalog Ultimativni vodič za ishranu mini rasa BRIT - VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, 252 19 Rudná u Prahy, tel./fax: +420 257 952 141, e-mail: brit@brit-petfood.com Pet centar Beograd Bulevar Milutina Milankovića 1v tel: 011 21 23 310 Pet centar Novi

Více

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend Perilica rublja Pračka Pesumasin EWP 127100 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

š š š Ě Í Č Á Š Á Ž Ě Ý Ě Á Í Í ť Í š ů Í š Č š š ú Á Č Č Č ú Ú ž š ž š š ů ž Č Í Š Č Á ů Á ÝÝ Ě Í ť Í š ž ú ž ú ů š ž ú ž ž ž ž ž š ů ž ž ů žš ž ž ž š š š ž ž Ž ž ú Č Š Á Ž Ě Ý Ěú Á Í Í ť Ú ž ú ž ň ž

Více

Seital technologie odstřeďování - odstředivky, klarifikátory. Odstředivky v mlékárenském průmyslu

Seital technologie odstřeďování - odstředivky, klarifikátory. Odstředivky v mlékárenském průmyslu Seital technologie odstřeďování - odstředivky, klarifikátory Odstředivky v mlékárenském průmyslu Účinné a usporné odstředivky a klarifikátory Firma Seital stavěla vždy na první místo požadavky a potřeby

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 50 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 42 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 ESF6510LOW ESF6510LOX...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1.

Více

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy. Přednáška 6 Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy. Vývěvy Základní rozdělení: transportní přenášejí molekuly od vstupního hrdla k výstupnímu

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více