Dopremanje praha i prenos praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopremanje praha i prenos praha"

Transkript

1 Dopremanje praha i prenos praha Izdanje 07/02

2 SADRŽAJ 1. Čemu služi dopremanje i prenos praha? Mehaničke osobine praha Zahtevi prema sistemima za dopremanje praha Precizno dopremanje Sistemi preciznog dopremanja praha Injektor za doziranje praha sa pravilnim kolom Sistem doziranja praha Poreñenje preciznih prenosnika praha Injektor velikog protoka Potisni prenos Poreñenje sistema masovnog prenosa Separacija mešavine praha i vazduha Mono-ciklon Multi-ciklon Pločasti filter Patronski filter (cartridge) Poreñenje separacije ciklonom i filterom Priprema praha Vibraciono sito Mono-ciklon sa ugrañenim vibracionim sitom Oscilujuće sito Ultrazvučno sito Priprema praha u kontejnerima Mešači Fluidizirajući kontejner Kontejner sa kombinacijom fluidizacije i vibracije...24 Dopremanje praha i prenos praha

3 1. Čemu služi dopremanje i prenos praha? U sistemu za nanošenje praha, prah mora biti prebačen sa jednog mesta na drugo uzimajući u obzir specifične karakteristike i bezbednosna pravila. Najpoznatije prebacivanje je prenos praha iz kontejnera do pištolja. Kod automatskih sistema se prah prebacuje iz kontejnera sa svežim prahom do privremenog kontejnera odakle se prebacuje do pištolja. Prah koji se ne nanese na radni predmet, prikuplja se u kabini i prebacuje nazad do privremenog kontejnera. Tako je prah stalno u pokretu. Osobine praha ne smeju biti promenjene prebacivanjem tj. prebacivanje treba da bude takvo da očuva osobine praha. Kruženje praha u MagicPlus sistemu za brzu promenu boje 1 Kabina 5 Filter 2 Separatorski ciklon 5.2 Kontejner za otpad 3 Sito za prah 8 Centar za prah 4 Prenos guste faze 9 Automatski pištolji Dopremanje praha i prenos praha 3

4 Šema toka praha 1 Precizno dopremanje iz kontejnera sa prahom do pištolja 2 Masovno dopremanje iz kontejnera sa svežim prahom 3 Masovno dopremanje iz kontejnera ciklona do kontejnera sa prahom 4 Masovno dopremanje iz fluidnog kanala do kontejnera sa prahom (prah sa malo vazduha) 5 Masovno dopremanje iz kabine do ciklona/multiciklona/filtera (prah sa puno vazduha) Dopremanje praha i prenos praha 4

5 2. Mehaničke osobine praha Mehaničke osobine praha, a do odreñenog nivoa i hemijske, utiču na prenos praha. Prah poseduje značajno različite osobine u odnosu na farbe. Prah je suv i ne kaplje. U zavisnosti od aditiva, prah poseduje loše karakteristike kretanja i sklon je sinterovanju. Osnovne osobine su: Suvoća i granularnost Veličina čestica od µm u zavisnosti od sastava Veliki ugao pri mirovanju Sklonost sinterovanju pri velikim brzinama Različit hemijski sastav Osetljivost na temperaturu već od oko 50 C 3. Zahtevi prema sistemima za dopremanje praha 3.1. Precizno dopremanje Zahtevi su višestruki. U zavisnosti od upotrebe, postoji razlika izmeñu preciznog i masivnog dopremanja. Precizno dopremanje se primenjuje za prah koji se dovodi do pištolja. Zahtevi su: Velika stabilnost protoka praha Ponovljivost Nepostojanje pulsiranja Protok od g/min Prenos je pod uticajem: Dužine cevi za prah Usmerenosti cevi za prah Prečnika cevi za prah Nivoa punjenja u kontejneru za prah Usisne visine u kontejneru Ukupne količine vazduha u cevi za prah Dopremanje praha i prenos praha 5

6 3.2. Sistemi preciznog dopremanja praha Usisavanje i dopremanje podešene količine praha iz kontejnera do pištolja i dodavanje dozirnog vazduha da bi se stabilizovala ukupna količina vazduha. Promenom pritiska u mlaznici, menja se vakuum u injektoru. Količina praha se menja u zavisnosti od vakuuma. Promena pritiska u mlaznici povećava/smanjuje količinu vazduha. Sa manjim količinama praha (mala količina vazduha), količina vazduha se mora povećati dozirnim vazduhom da bi se prah mogao preneti kroz cev za prah bez pulsiranja. Prednosti: Jednostavan mehanički sklop i lako održavanje Mane: Preciznost kontrole +/-10% Potrebno periodično održavanje Nema pravilnog kola Opšti uslovi za PI3/EasyFlow injektore Tip praha Epoksid/poliester Dužina creva za prah m 10 Prečnik creva mm 11 Ulazni pritisak bar 5,0 Prečnik mlaznice prenosnog vazduha PI3/EasyFlow mm 1,6 Prečnik mlaznice dopunskog vazduha PI3/EasyFlow mm 1,4 Dopremanje praha i prenos praha 6

7 Okvirne vrednosti za OptiTronic sa PI3/EasyFlow injektorima Ukupan vazduh 4 Nm 3 /h 5 Nm 3 /h 6 Nm 3 /h Izlazna količina praha g/min Izlazna količina praha % Podešavanja za EasyFlow injektor 3.3. Injektor za doziranje praha sa pravilnim kolom Poprečni presek injektora Princip rada: Vakuum u injektoru je u direktnoj vezi sa količinom praha koji se prenosi. Količina praha se može potpuno automatski kontrolisati merenjem vakuuma. Dopremanje praha i prenos praha 7

8 Prednosti: Precizno dozirana količina praha Konstantna količina vazduha (kontrolisana pravilnim kolom) Promene otpora cevi, injektora ili pištolja se automatski podešavaju Protok bez pulsiranja Konstantno usisavanje u injektorskoj cevi pomoću vazduha za kompenzaciju Jednostavan mehanički sklop Pogodan pri čestim promenama boje Mane: Komplikovana kontrola i merenje količine vazduha 3.4. Sistem doziranja praha Princip rada Prah dolazi do injektora i pištolja kao homogena mešavina praha i vazduha koja se kontroliše dozirnim zavrtnjem sa podesivom rotacionom brzinom. Ovaj dozirni zavrtanj je pod kontrolom jednog PLC kontrolera. Prednosti: Precizno doziranje količine praha Podesivost preko PLC kontrolera Izuzetna ponovljivost rezultata podešavanja Jasno definisana mešavina praha i vazduha Konstantna brzina prenosa u cevi Mane: Veliki broj mehaničkih delova Usisavanje ambijentalnog vazduha zbog otvorenosti sistema Nije pogodno za promene boja Potrebna kalibracija za svaki tip praha Potrebno intenzivno održavanje Dopremanje praha i prenos praha 8

9 Sistem doziranja za zavrtnjem Dopremanje praha i prenos praha 9

10 3.5. Poreñenje preciznih prenosnika praha Kriterijum Injektor Injektor sa kolom Veličina mali mali srednji Sistem doziranja zavrtnjem Potrošnja 5 Nm 3 /h 2 Nm 3 /h 2 Nm 3 /h vazduha Opseg regulacije g/min g/min g/min Preciznost +/- 10% +/- 3% +/- 3% regulacije Promena boje pogodan pogodan nije pogodan Troškovi rada niski visoki visoki 3.6. Injektor velikog protoka Kod masivnog prenosa se prah mora prenositi samo iz jednog kontejnera u drugi. Doslednost nije važna ni u kratkim ni dugim vremenskim periodima. S druge strane, prenos treba biti ekonomičan i ne sme negativno uticati na prah. Usisavanje i transport što većih količina praha uz potrošnju što manje energije, npr. iz kontejnera sa svežim prahom do centralnog kontejnera, iz kontejnera ciklona do kontejnera sa prahom. Konstrukcija Podešeni pritisak na mlaznici injektora stvara vakuum koji direktno utiče na količinu praha koji se prenosi. Prednost: Jednostavan sistem, nema održavanja Mana: Velika potrošnja kompresovanog vazduha Pumpa za prah Dopremanje praha i prenos praha 10

11 3.7. Potisni prenos Uz pomoć potisnog prenosa, mala količina vazduha omogućava kontinualni prenos velike količine praha. Proces prenosa se odvija u nekoliko koraka: Korak 1: Korak 2: Korak 3: Korak 4: Korak 5: Gornji ventil otvoren Donji ventil zatvoren Gornji ventil zatvoren Donji ventil zatvoren U komoru se uvodi impuls pritiska Donji ventil otvoren Prah se gura pod pritiskom Donji ventil zatvoren Prah pada u komoru (usled uticaja gravitacije) koja je pod pritiskom. Idealnim podešavanjima prenosnog sistema, samo mala količina vazduha se dovodi u prah pa se na kraju linije ne moraju ugraditi separacioni elementi. Prah se gura vazduhom, ne ispira se vazduhom. Potisni prenos se koristi kada je potrebno preneti velike količine praha 4-6 kg/min malom količinom vazduha. Udaljenost za prenos može biti i do 30m. Separacija mešavine praha i vazduha više nije potrebna na mestu korišćenja. Početna pozicija Punjenje Kontejner napunjen Prenos Potisni prenos sa mono-ciklonom Dopremanje praha i prenos praha 11

12 3.8. Poreñenje sistema masovnog prenosa Kriterijum Injektor velikog protoka Veličina veoma mali mali Mesto ugradnje Potrošnja vazduha Separacija mešavine Potisni prenosnik Direktno na Direktno na kontejner kontejner 10 Nm 3 /h 1 Nm 3 /h cikonom nepotrebna Promena boje pogodan pogodan Cena povoljna srednja Troškovi rada niski niski Dopremanje praha i prenos praha 12

13 4. Separacija mešavine praha i vazduha Uz poštovanje bezbednosnih propisa, usisavanje praha iz kabine se obično obavlja velikom količinom vazduha. Pre nego što se prah može vratiti u kontejner za prah, prah se mora izdvojiti iz vazduha. Za ovu svrhu se koriste ureñaji poput mono-cikona, multi-ciklona, patronskih (cartridge) filtera ili pločastih filtera Mono-ciklon Ciklon koristi zakon centrifugalne sile. Čestice praha ulaze u ciklon tangencijalno pa se usled rotacije bacaju ka spoljnom zidu ciklona. Uz pomoć vazduha koji se kreće spiralno, čestice praha se kreću prema izlazu ciklona gde se prikupljaju. Lakši vazduh se usisava kroz odvodnu cev. Važe sledeća opšta pravila: što je veća ulazna brzina, manji je prečnik ciklona i što su veće čestice praha, viši je nivo separacije. Vazduh koji je usisan kroz pukotine i male otvore rezultuje nižim nivoom separacije. Prednosti Sistem sa pristupačnom cenom, pogodan za česte promene boje Mane Velike čestice se odvajaju bolje od malih Promena granularnog spektra Nivo separacije 90-97% (3-10% gubitaka) Mogućnost sinterovanja praha (max brzina vazduha m/s) Veliko zauzeće prostora, velika visina konstrukcije Potrebna ugradnja cevi izmeñu kabine i ulaza u ciklon Unutrašnja cev Spoljna cev Poprečni presek Konus Poprečni presek Funkcionalna šema mono-ciklona Dopremanje praha i prenos praha 13

14 4.2. Multi-ciklon Princip separacije je isti kao i kod mono-ciklona. Raspodelom vazduha na nekoliko manjih ciklona, visina konstrukcije je smanjena na oko 2,5m uz obradu slične količine vazduha. Ulazak vazduha u ciklon nije tangencijalan. Rotacija vazduha se ostvaruje ugrañenim elementima za sprovoñenje vazduha. Prednosti Niska i kompaktna konstrukcija i jednostavno čišćenje. Ugrañuje se direktno na zid kabine. Mane Različiti cikloni se meñusobno ometaju što rezultuje nižim nivoom separacije Sklonost sinterovanju u sprovodnim elementima Veća potrošnja energije Funkcionalna šema multi-ciklona Dopremanje praha i prenos praha 14

15 4.3. Pločasti filter Za separaciju praha se koriste sinterovani i porozni plastični materijali. Da bi se smanjila poroznost, na površinu se nanosi teflon. Prah se odvaja u filteru a pročišćeni vazduh se odvodi ventilatorom. Filter se povećava tokom procesa filtriranja čime se povećava otpornost i smanjuje količina vazduha. Ciklični impulsi vazduha čiste filter sa unutrašnje strane a filter se otresa. Prednosti Masivan, dugotrajan materijal filtera Visok nivo separacije (skoro 100%) Kompaktna konstrukcija Pogodan za različite materijale, čak i abrazivne Mane Nije pogodan za promene boje Velika potrošnja energije Poprečni presek filterske ploče Poprečni presek elementa pločastog filtera Dopremanje praha i prenos praha 15

16 4.4. Patronski filter (cartridge) Patrone su cilindrični filteri sa kontinualno savijanim filterskim materijalom. Pri filtriranju dolazi do nagomilavanja praha koji se oduvava u ciklusima. Za čišćenje filtera se koriste sistemi sa mlaznicama kompresovanog vazduha ili rotirajući krilni čistači. Čišćenje udubljenja u savijenom materijalu je problematično. Prednosti Visok nivo separacije Nizak otpor Velika izlazna količina vazduha, male dimenzije filtera Mane Patrone su sklone habanju Napogodno za promene boje Osetljivost na vlagu Opasnost od začepljenja finom prašinom Sistem čišćenja sa rotacionim krilima Integracija pločastih filtera u manuelnim kabinama 4.5. Poreñenje separacije ciklonom i filterom Kriterijum Mono-cikon sa filterom Multi-cikon sa filterom Pločasti filter Patronski filter Nivo separacije 90-97% 90-96% > 99% > 99% Promena boje da da ne ne Protok vazduha veliki veliki veliki veliki Otpor vazduha srednji-visok visok visok srednji Mesto upotrebe pre separatora pre separatora glavni filter, naknadni filter glavni filter, naknadni filter Apsolutni filter potreban potreban ne preporučuje se Radni vek > 5000 h 2000 h Dopremanje praha i prenos praha 16

17 5. Priprema praha 5.1. Vibraciono sito Recikliran prah a i delimično svež prah, moraju pre upotrebe biti očišćeni od vlakana, grubih čestica i nečistoća. Za ovu svrhu se koriste mehanička sita sa različitim gustinama mreže. Mašine za prosejavanje moraju ispuniti sledeće zahteve: Odvajanje praha od nepoželjnih nečistoća Rasturanje i prosejavanje grudvi praha Izbacivanje nečistoća U zavisnosti od zahtevanog kvaliteta, koriste se različite mašine za prosejavanje. Prah se dovodi na vibrarirajuću filtersku mrežu. Kombinacija horizontalnih i vertikalnih pokreta izaziva propadanje praha kroz sito. Otpadne čestice se zadržavaju. Većina vibrirajućih sita nema ureñaj za automatsko izbacivanje otpada. Otpad se mora ručno izbaciti u odreñenim vremenskim periodima. Prednosti Pristupačna cena, jednostavno sito Lako za čišćenje Nisko habanje i održavanje Mane Nema automatskog izbacivanja otpada Mreža sita µm Nije pogodno za ostvarivanje visokog kvaliteta Vibraciono sito u centru za prah Dopremanje praha i prenos praha 17

18 5.2. Mono-ciklon sa ugrañenim vibracionim sitom je ista kao i u prethodnom slučaju. Sito je ugrañeno u ciklon. Vibraciono sito u mono-ciklonu 5.3. Rotaciono sito Čestice praha se propuštaju kroz sito uz pomoć centrifugalne sile. Prah se zavrtnjem kontinualno dovodi do rotacionih lopatica. Čestice nečistoća se sprovode do otvora za izbacivanje. Prednosti Automatsko izbacivanje nečistoća Gustina mreže moguća od 200 µm Mane Promena boje oduzima vreme Puno pokretnih delova Zahteva puno održavanja Potreban kontinualan dovod praha Poprečni presek rotacionog sita Dopremanje praha i prenos praha 18

19 5.4. Oscilujuće sito Sito se koristi kada je potrebno ostvariti visok kvalitet. Jasno definisano i unapred podešeno kretanje izaziva gomilanje praha u centru sita dok se čestice nečistoća gomilaju po obodu sita gde se automatski odvajaju. Prednosti Automatsko izbacivanje otpada Gustina mreže moguća od 120 µm Održavanje prenosa praha Mane Promene boje oduzimaju veoma puno vremena Velika mašina Visok trošak Poprečni presek oscilujućeg sita Dopremanje praha i prenos praha 19

20 5.5. Ultrazvučno sito Mreža je opremljena ultrazvučnom glavom. Ultrazvučni talasi sprečavaju sinterovanje na mreži. Ovo dozvoljava trajnu i potpunu dostupnost mreže. Prednosti Gustina mreže moguća do 120 µm Mane Dostupno samo u kombinaciji sa vibrirajućim ili oscilujućim sitima Ultrazvučna glava je osetljiva na mehanička oštećenja Kontrolni modul USC1 1 Indikator uključenosti oscilovanja (zelen) 4 Potenciometar podešavanja amplitude 2 Indikator smetnji (crven) 5 Glavni prekidač UK/ISK 3 Prekidač režima rada: manuelno/auto Pomoćna oprema 6 HF priključak 7 Gumena zaptivka 8 Sklop ultrazvučnog sita Funkcionalna šema ultrazvučnog sita Dopremanje praha i prenos praha 20

21 5.6 Izbor mreže Kvalitet ostvaren prosejavanjem zavisi od izbora mreže i procesa prosejavanja tj. vibracionih ili rotacionih sita. Vibraciona sita zahtevaju veću površinu za prosejavanje u poreñenju sa rotacionim sitima, uzimajući u obzir jednaku izlaznu količinu Poreñenje različitih sita Kriterijum Kvalitet prosejavanja Vibrirajuće sito Vibrirajuće sito sa ultrazvukom Rotirajuće sito Oscilujuće sito Ultrazvučno sito dovoljan vrlo dobar dobar vrlo dobar vrlo dobar Mreža µm µm µm µm µm Izbacivanje otpada ne moguće automatski automatski moguće Promena boje da da uslovno ne da Održavanje nisko nisko prosečno nisko nisko Puštanje u rad lako lako lako složeno lako Dopremanje praha i prenos praha 21

22 6. Priprema praha u kontejnerima 6.1 Mešači Pošto prah nije tečnost niti može da kaplje, ne može se transportovati iz kontejnera bez dodatnih mera. Prah je sklon stvaranju nanosa i grudvica što se može sprečiti upotrebom odgovarajućih mera. Danas se koriste sledeća tehnička rešenja: Priprema mešačima Priprema fluidizacijom Priprema fluidizacijom 0,4 Uz pomoć mešača se može sprečiti stvaranje nanosa. Mešač se može koristiti za sve tipove prahova. Posebno je pogodan za prahove koji se teško fluidiziraju kao i za mešavine prahova koje sadrže nekoliko komponenti, npr. metalik. Prednosti Pogodni za sve prahove, male ili velike količine Konstantan prenos praha (direktno usisavanje sa dna) Nema promene granularnog spektra Mane Dodatna osobina mešanja (održavanje) Visoka cena (investicija) Ograničen broj pištolja 12 Dovod kompresovanog vazduha Napajanje motora Manuelni sistem Easy-S Dopremanje praha i prenos praha 22

23 6.2. Fluidizirajući kontejner Fluidizacija je najpopularniji metod pripreme praha. Kompresovan vazduh struji kroz porozno dno kontejnera i održava prah u lebdećem stanju. U zavisnosti od kvaliteta praha, aditiva i rasporeda granula, prah teži da formira grudve. Rezultat je formiranje kanala i kratera koji mogu ometati protok praha kroz injektor. Sklonost nepravilnoj fluidizaciji je povećana nakon sleganja praha usled prekida rada. Pogodna pripremna fluidizacija može sprečiti ovaj efekat. Zapremina fluidiziranog praha je dvostruko veća što znači da se kontejner može napuniti samo do polovine ukupne zapremine da ne bi došlo do prelivanja tokom rada. Prednosti Jednostavna i jeftina konstrukcija Lako čišćenje pri promeni boje Lak pristup konekcijama injektora na poklopcu kontejnera Mane Formiranje nanosa i kratera Sleganje praha Izlazna količina praha zavisi od nivoa praha u kontejneru Pravilna fluidizacija velikih kontejnera je otežana Glavna konekcija kompresovanog vazduha Manuelni sistem Easy-F Dopremanje praha i prenos praha 23

24 6.3. Kontejner sa kombinacijom fluidizacije i vibracije Da bi se ublažile mane kontejnera sa fluidizacijom, priprema praha je pomognuta vibracijama. Formiranje grudvi i kratera je sprečeno. Prednosti Konstantna i pravilna fluidizacija Pogodno za prah sa finim granulama Mane Nešto viša cena Nepravilne vibracije mogu dovesti do očvršćavanja praha Manuelni sistem Easy-B Dopremanje praha i prenos praha 24

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

ď š š ů š Í š ů Í ú š š š Í š ó ó Í Žš š Í Í ť Í š Ž š Š ť ž Ť Ž ň š ň ú ší ž ž ž ž Í Ž ů Íž ž Í ů ň ů š ž Ť š Ž š Ž ů Ú Ž ť ú š š š ů ž ú š ú ď ú š ž ů š š ž ž ž Ž ú ž Í Ž Í š ůž ž Í Ž ů ú š Í Í šť ž

Více

Í Í ó š ú ú Ž Ž Ž Ž š ů Ž Ž Ž Ž š Ž š ú š ú Í ť Ž Í Í Ž Ž ú ů š ň ů ů ň Ž Ú Ž ú ů š ů Ž ú Ž š Ž ď Š ů š ú ň š š Ž Ž Žš Ž ú Í Ž ú š ú š ů Ó ůž Ž ú š Ž ů Í ň Ó Ž Ž Ž ů ů š š š Ž Ž Í š ů Ž ů ů ú ú š ž š ů

Více

ž ž ž ú ú ž ž ů š ú Ž ů ž š šť š ů ú ž šť ž ž ů ů šť ň ž šť ž ú ž ů ů ž š š ú š ž ů Ž Ř Ř ď Ř Ř š ž š ů ž ú ú ú ů ú ú š ď ů ú ůž ú ů Ť ú ž ů ů š ž ú ů š ů ů ů ž š Ť ú ž ú ú š Ž Ž ů ů Ž ů š ů ů ů ů š ť

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

š š š Ě Í Č Á Š Á Ž Ě Ý Ě Á Í Í ť Í š ů Í š Č š š ú Á Č Č Č ú Ú ž š ž š š ů ž Č Í Š Č Á ů Á ÝÝ Ě Í ť Í š ž ú ž ú ů š ž ú ž ž ž ž ž š ů ž ž ů žš ž ž ž š š š ž ž Ž ž ú Č Š Á Ž Ě Ý Ěú Á Í Í ť Ú ž ú ž ň ž

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

ě ř é č Ú ř ě é č ó č ě ě š ř ů ř ů ě č ě ů Ž š Ž ř é ů ř ý ž ý ú ů Ť ý é ů č ď ě ě š ř ů ř ě é č č ě ě é č ř é ě š ě é ě č Ť ě ý ěř ý č č é ž ě ů ř ř ň ř é úř úř ě é č ř ž ý ž ň č ů é ě ů ž č úř ě é č

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

ř ň š Š ř ž Ú ř ř ř ů ž ř ů é ž š é ěř ř Š ěř é ň š ěř é ň ž ě ř ě Ú ěř ů ě Ú ů ú šť ř ů é ě ř š ě ě š ě ě ž ž ř ž ě ě é ú ř ě ú ě ž ř š ě šť šú é ě ř ž Ž é úř ř ě ž Ú ř ž ú ř é ř Ú ú ř ě ě š ř ů ž ř ž

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

Ť á á á á Á Č Č ý ť ť á ň ý š ů Á Í ť á Í Ťť ý á á É ú á á á á á á á á ž á á á á Ž á á á á á Í á á ý á ů ú ú á ž š Ž ů á á ý á á ý Ž á Í ý á á Ž ů ť á á ý ů á á á Ž ý Í ý á ú Ž Š ýš á ž ý ž á á Čú Ž á

Více

úř ř Č Ž ř ř Ž Á úř ř ž ř ř š ř ř š ů š ř ů Í Í ř š ř ů ř ž š ř š Í ů ť ú ř ř ř ř ř Ž ů ř ř ř Ú ř ř ů ů ú ř š Ž ů ů ů ů ú ů ř ů š ů ž š ž š š ů š ř ť Í ř ř ř ř ř ř ř Í ř ř Í ř ř ž ž š ř ú ř Í ž ž š Ž ř

Více

í Č í í ř í š Č í ČÚ í ž í ř í í í í í í ř í íž í í í ž ž ž í í í í ří Č í í í í ž ší ž žší ř í ž í í í ř í í í í ž ší ž žší ř í ž í ů í ž í ř í í ří žší ř í ž ž ř í í í ří í ů ř ů í í ž í í ší í í ř ří

Více

ř ř ě ř ř ř ř ď Ý ě ř ž ťé ř ě Ý ě ř ň ň ř ě ó ůž ě ú ř ř ě ř ř ě ě Ý ř ě ř ě ě ř ž Ř ř ň ř Ď ó ř ě ó ř ž ř ř ň š ř ř Ř ř ň ř ó ě ř ň š ř ř ě ó ě ř ě Í ě Í ř ř ě ř Ž ě ř ů ř ž š ř ř š ů ů Í ě š ř Ů ř ě

Více

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Návod na obsluhu Priruãnik Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete.

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

é ď É Á š ě é ď é é ž é ž ě ě š é ě ž ě š Í Ž é ž ú ěď ě š ď ě ů Ň ě ď ž ú ěď Ý Í é ď ě ě é é É Á š ď ě é š é é é é ž ě ů ě ě ě š é é ě ě é Ř Á É É Á š ě é š é é é é ž é ě ě š é ě ž ě ě ě š é š ď ě ů Á

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

ž ě ž ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ž š ě ě ž ň ň ž Í ň ě ě š ž ě ě ě š ž ě ě ň ě ň ž ě š ě š ž ě ě ě ě ě ě ž š ň ě ě ň ď ě ž ě š ě š š ě ž ž ě ě š ěž ě ě ž ž ě ť ě Ž ě ě ě ě š ě ř ě ěš ť Ž ž ď Ž ž ž ě ě ž Í ě

Více

ě Ú ý ý é š ě Í é ě ě ě é ě ě Ž Š ě é ý Í Č é Č ý ý ě é ě Ž ý ů ě é ý ů ě é é ě é ě ě ž ú ú Č ě é š ý Ž Č ů ý é é ě é ě ů ý é é ě é ě ů ý Č ů ý é é ě é ě ů ý é é ě é ě ů š ý ýš Č ý é é ě é ě ý é é ě é

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Perfektní energie pro každé osobní vozidlo Akumulátory Bosch v přehledu V moderních osobních vozidlech je stále více komponentů, které spotřebovávají elektrickou energii.

Více

Dvojité moduly Dvojitý výkon, polovina prostoru. Použití FPGA komponentů ve vývoji zaručuje funkcionalitu do dalších let.

Dvojité moduly Dvojitý výkon, polovina prostoru. Použití FPGA komponentů ve vývoji zaručuje funkcionalitu do dalších let. Vanguard Design Systém T0X je navržen s ohledem na vysokou energetickou efektivitu. Napájecí zdroj s jedním napětím +24V se vyznačuje vysokou účinností a kvalitním odvodem tepla a je zárukou dlouhodobé

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Ložnice ze smrkového masivu

Ložnice ze smrkového masivu Ložnice ROMINA Ložnice ze smrkového masivu LP - lehací plocha Ložnice ROMINA je vyrobena z přírodního dřeva a svou variabilitou je předurčena k vybavení místností dle Vašeho přání. Ložnici lze rozšířit

Více

Ř Ú č č ň č š Ú č š ň Č č š Ž č č č ň Č č š š š ň Č Ž Č ň š č č ň Č Ó ň č Ž ů Ž Ž Č Ú Ř č š ň č š č ú úč ň ů ů ž č ů ů ň Č š Ž ň Ž ž ů ž ň Ž č Č š Ž ň Ž šš ž ž š ů ů ů č č ž ů ž Ž č š č č š ú ň ž Ú ů ž

Více

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data - 2010/1 1

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data - 2010/1 1 Kogenerační jednotka Kogenerační jednotky na zemní plyn Technická data - 2010/1 1 2 Technická data - 2010/1 Plynové kogenerační jednotky Kogenerační jednotky Loganova Kogenerační jednotka Loganova Plyn

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

Čistota a hygiena snadno a rychle

Čistota a hygiena snadno a rychle SINCE 1993 Centrální vysavače SISTEM AIR Čistota a hygiena snadno a rychle Síla je v jednoduchosti: čistý domov s flexibilní hadicí! 4 2 3 1 1 2 Vysávací jednotka PVC potrubní rozvody 3 4 Vývod vzduchu

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

ů ž é ž ž ň Š é ž ů ž ž ž ž é é ž ž ž é é ž ů ž ň ž é ž ž ů Ž ž é ž ů é ž é é é ž Ř Č é ů ž é ů é é ž ž ž Ř é Š Š é é ů ž ů ů ž é ů é ů ů ů ů é é ž ů ů é Š ž ž ž ž ů é žň ž ů ž ž é é ž ž ž Ž ů é é é ž

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika

Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika CS HR HU PL ECM26325W We were thinking of you when we made this product CS electrolux 3 Electrolux. Thinking of you. Share

Více

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved.

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved. Průmyslová Identifikace SIMATIC Ident Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved. siemens.com/ident Technologie RFID a 1D/2D- jsou jedni z klíčových z hlediska požadavku na zvýšení produktivity

Více

Ě Ý Ř úř ř ý Á Ř Á É Ř Á Ř É Á š Ž Á Ř Ž ú ř úř úř úř ř š ý ú ř Š ř ů ú ř ř š ř ů ř ř ú Ř ú ř ř ž ř ú ú ý ů ý ř ú ř ř ů ř ú ř ř Ž ů úř úř ř ř ř š ť ř š Ž ý ř ř ů ř úř ň ů ř Ž Ž ř ř ů ů ý ý Ž řň š ř š ý

Více

Ó ž ž ž ž ů Ž ňá É ž ú ů ú ůž ž ú ů ň žů ž ú ů ů Ž ž ů ú ž ů ů ž Ž ž Ó ú ž ž ů ž ž ť ú Ú ň ů ž ž ů ž ů ž ů Ž ů ů ž ů ů ň ů ú ň ž ů ú ň ů ž ů ůž ú ť Ž ť ů Ž ťé ť ů ž ů ž ů ů ů Ě Á Š ů ú ú ž žů ů ú ú ž ú

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

ž é é Č Ž é é Č Č ú é é Ž ů š é ů š é ú ž Ž š Ž Ž é é š é Ž é š š é ů š š é ú é é Ů ů Č Ú Ú é é Š Í ž ň é é Ž ň é é ň š é Ž ň é é é š ů ů ň Ž é Ž é é ú ň é Ž ů ů ů é ů Ž Ž é ú ú ú š Ž ú ž ž Ž é ů é é š

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

É ř ď ý Ě ý Č š ž ň ó ř ř š ž ž š š ž š š š š ž ž ž š ó Ž ž ť ž ž ň ž ó Č š ž ž š ž ž ž ž š ž ž ó ó š ž ž š š š ž ž ž ď ď ž ž šž ž š ž ž ž š š š ž š ž šť š ž š š ž š š š š š š ž š ž ž ú Ú ň š š š š š š

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

Á Š ů Ú ž Ž Ú ž ů ů ň ů Ů ůž Š Ž Ž ů ú ů Ž ů Ů Ž ů ů Ž ŠŠ Ž Ž Š Š Ž ú Š Ž Ž ů ůž Ž Š ů Ž ň ů ž Ž Š ů ů Š ů Ž Ž Ž Ž Ž Ú ž ž ů ů Š ů Ž Š ň Ž ů Ž Ž Ú ů Ž Ž Š ó Ó Ř É Š Ó Š Š Š Ž Š ů Š Š Ž Š Ž Š ú Š Ú Ž Ž

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN Elektrické řetězové kladkostroje érie CLW & CLN Zkušenosti a Know-how od Podem Podemcrane vyvinul na základě zkušeností s lanovými kladkostroji a know-how západoevropských partnerů řadu elektrických řetězových

Více

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 73 5 KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 74 kotoučové pily CD12F PILA NA KOV PŘÍKON (W) 1 450 PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) 305 HLOUBKA ŘEZU PŘI 90 (MM) 115 HLOUBKA ŘEZU PŘI 45 (MM) 76 POČET

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

ř ř š ů ř č ú ř Š Ů ť č ú ť č ř č š Č ď č ř ý Ž š ů ž č č ÁČ Á Á Ž Ý Á Ý É ř š ý ž ů Č Ž ýř Ú Č Ž š Í ý ů ý ů ř ž ř č š č ú š ž ť ů č č ď Í Ž č ý Ž č Á ř š ž ý Ž Ž ů ý š Ť ř úč Í Č ý ž ý ů ř ž ň ů ů ř

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE Povrch na ilustračním obrázku Fólie, Třešeň Povrch na ilustračnom obrázku Fólia, Čerešňa PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bílá POLAR Biela POLAR Lakovaná MDF bílá Lakovaná MDF

Více