Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations EUROPEAN OFFROADS OF SOCIAL SCIENCE 1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations EUROPEAN OFFROADS OF SOCIAL SCIENCE 1/2013"

Transkript

1 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations EUROPEAN OFFROADS OF SOCIAL SCIENCE 1/2013

2 OFFROADS EUROPEAN OF SOCIAL SCIENCE European Offroads of Social Science je recenzovaný odborný vědecký časopis. Časopis je preferenčně zaměřen na širší oblast témat sociálních věd. Preferována jsou zejména témata interdisciplinárního charakteru a témata s mezioborovým přesahem svého využití. Cíleně je také podporována publikační činnost mladých vědeckých pracovníků a odborných prací vytvořených v mezinárodní spolupráci. Všechny publikované vědecké práce jsou také veřejně dostupné na stránkách European Offroads of Social Science is a peer reviewed scienti ic journal aimed mainly at publishing social science papers either containing views of multiple branches of science or leading to an application within the realms of multiple areas of interest. We encourage young researchers into publishing with us and prefer papers based on international collaboration. All works published are also freely available on-line at Redakční rada časopisu: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Metropolitní univerzita Praha doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Šéfredaktor časopisu: Ing. David Leiss Vysoká škola ekonomická v Praze Gra ická úprava a sazba: Kateřina Štěpánková, Druztová GRAFIS gra ický servis

3 Lucie Andreisová Systém vnitřní struktury akciové společnosti Abstrakt: České obchodní právo se k dozná významných změn. Jednou z mnoha oblastí, které se budou pyšnit novým kabátem, je i oblast vnitřního řízení a správy akciové společnosti, tzv. corporate governance. Kromě tradičního dualistického systému řízení a správy a. s. (představenstvo a dozorčí rada), si akcionáři budou moct zvolit také systém monistický (správní rada a statutární ředitel). Český zákonodárce tak koncepci monistické struktury vnitřního řízení a správy akciové společnosti uchopil (v porovnání se zahraniční jurisdikcí) poněkud odlišně, když stanovil, že i v této struktuře jsou povinně utvářeny orgány dva. Takovéto atypické řešení přinese podnikatelské praxi řadu výkladových problémů; ne vždy je například jasné, jaké záležitosti spadají do působnosti kterého orgánu. Snahou následujícího příspěvku je upozornit na některá sporná místa nové právní úpravy monistického korporačního systému, a to zejména v oblasti právní úpravy postavení a působnosti správní rady a statutárního ředitele. Abstract: The Czech business law will be changed materially as at 1 January One of many areas that will boast a new coat is the corporate governance of a joint stock company. In addition to the traditional dualistic system of the corporate governance (Board of Directors and Supervisory Board) shareholders may choose the monistic system as well (Managing Board and Statutory Director). Thus the Czech legislator has handled the conception of the monistic structure of the corporate governance of a jointstock company somewhat differently (compared to foreign jurisdiction) where it resoled that formation of two bodies is required in this structure, too. Such atypical solution will bring many interpretation problems for the business practice, as it is not always clear, for example, what matters fall within the powers of each body. The aim of the following paper is to highlight some of disputable issues of the new legislation of the monistic corporate system, especially, in the area of legal regulation of the position and powers of managing board and statutory director. 70

4 Vodafone Czech Republic, a.s. Klíčová slova: akciová společnost, rekodi ikace soukromého práva, zákon o obchodních korporacích, nový občanský zákoník, systém vnitřního řízení a správy, monistický systém, dualistický systém, valná hromada, správní rada, předseda správní rady, statutární ředitel, představenstvo, dozorčí rada, působnost, evropská (akciová) společnost. Keywords: joint stock company, recodi ication of the Czech private law, business corporations act, new civil code, corporate governance, monistic system, dualistic system, general meeting, managing board, chairman of the managing board, statutory director, board of directors, supervisory board, powers, European company (Societas Europaea) 1. Úvod Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích (dále také ZOK ), zavádí do českého obchodního práva opci vnitřní struktury řízení a správy akciové společnosti 1. V obecné rovině to znamená, že akcionáři dané akciové společnosti se mohou buď při jejím založení, nebo i později, v průběhu další existence této společnosti rozhodnout, zda pro vnitřní organizaci akciové společnosti využijí systém dualistický (tj. stávající systém v podobě představenstva a dozorčí rady) nebo systém monistický (reprezentovaný správní radou a statutárním ředitelem) 2. Toto rozhodnutí ovšem není povinné, neboť ustanovení 396 odst. 3 ZOK stanoví, že: V pochybnostech platí, že je zvolen dualistický systém. Oproti francouzské právní úpravě, která je považována za archetyp evropského monistického korporačního systému, se tak v českém pojetí jedná spíše o systém smíšený (podobně jako v právní úpravě švýcarské) 3. Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích uvádí, že výše uvedená opce vnitřní struktury řízení a správy a. s. je určitou reakcí na potřeby praktického života, zejména na vývoj v oblasti evropského práva. 1 viz ustanovení 396 a násl. ZOK 2 Dle ustanovení 397 odst. 1 ZOK dochází k volbě systému vnitřní struktury a. s. změnou stanov (popř. zakladatelským právním jednáním); v průběhu života dané akciové společnosti je tedy možné prostřednictvím změn jejích stanov mezi těmito dvěma pojetími libovolně přepínat. 3 Česká právní úprava monistické akciové společnosti se tak inspiruje nejen řešením francouzským a italským, ale v řadě detailů také řešením švýcarským. 71

5 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. 2. Monistický systém vnitřního řízení a správy akciové společnosti Obecně lze monistický systém řízení a správy a. s. popsat jako zvláštní strukturu, ve které se povinně vytváří pouze jeden orgán, který v sobě kumuluje jak členy pověřené statutární činností, tedy členy výkonné (tzv. executive members), tak členy stojící mimo exekutivu, tedy členy pověřené kontrolou (tzv. non-executive members). 4 V českém pojetí je monistická struktura dělena následovně: (1) statutárním orgánem monistické akciové společnosti je statutární ředitel s tím, že je umožněna kumulace funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele (tzv. širší a užší monistický systém) 5 ; (2) kontrolním orgánem a v zásadě také orgánem stěžejním je správní rada. Na postavení členů správní rady (včetně jejího předsedy 6 ) se dle ustanovení 456 odst. 2 ZOK přiměřeně aplikují ustanovení ZOK o dozorčí radě; na postavení statutárního ředitele (a předsedy správní rady, který současně vykonává funkci statutárního ředitele) se dle ustanovení 456 odst. 1 ZOK přiměřeně aplikují ustanovení ZOK o představenstvu. Je zřejmé, že takovýto odkaz se nemůže vztahovat pouze na zvláštní ustanovení o těchto orgánech (tj. na ustanovení 435 až 445 ZOK, tedy právní úpravu představenstva akciové společnosti, a na ustanovení 446 až 455 ZOK, tedy právní úpravu dozorčí rady akciové společnosti), ba naopak, vztahuje se na všechny případy, kdy se v zákoně o obchodních korporacích o představenstvu nebo dozorčí radě cokoliv stanoví. Komplikací v užití pravidla přiměřené aplikace, resp. obdobného použití, může být nejen zmíněná kumulace funkcí. Proto je třeba vzít v potaz, že toto pravidlo není absolutní (jsou umožněny věcné odchylky), a nelze se tak slepě spoléhat na mnohdy nevhodné odkazy na právní úpravu dualistického systému řízení a správy a. s. Dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích je celá norma míněna tak, že mezi jednotlivými orgány dualistického systému a jednotlivými orgány monistického systému není přímá obdoba. Použijí se tak pouze ta ustanovení, která obsahově (tj. věcně) nejlépe (tj. soudem řádného hospodáře) odpovídají povaze a působnosti (včetně ad hoc působnosti) zákonných orgánů. Tato teze musí být vykládána s ohledem na kvalitativně 4 Švýcarský zákonodárce se ale např. vydal cestou odlišnou, kdy vytvořil další orgán, a to orgán auditora (jakýsi kontrolor či revizor). Proto bývá švýcarské pojetí vnitřního řízení a správy monistické korporace označováno jako systém smíšený (tradičně se řadící mezi monistické systémy). 5 viz ustanovení 463 odst. 3 ZOK 6 Za předpokladu, že není zároveň statutárním ředitelem dané akciové společnosti. 72

6 Systém vnitřní struktury akciové společnosti vyšší úvahu, než které je s to běžný soudný intelekt, a vždy tak, aby nedocházelo k nevyváženosti mezi oběma systémy vnitřní struktury řízení. Jakkoli by se tak mohlo zdát, monismus, jak popsán výše, není pro české právo úplnou novinkou, neboť se s ním lze již léta setkat v právní úpravě evropské (akciové) společnosti (dále také SE ). Nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (tzv. nařízení o SE) ze dne , které je těžištěm právní úpravy evropské společnosti upravující její základní statusové otázky, od počátku počítá jak s monistickým, tak s dualistickým modelem řízení a správy. Zakladatelé (resp. akcionáři) evropské společnosti si tak již v minulosti mohli zvolit, jaký systém vnitřního řízení a správy SE pro svoji společnost uplatní. Článek 43 citovaného nařízení zavedl pro ty členské státy, jejichž akciové právo jeden z uvedených modelů nezná, povinnost upravit je speciálně pro SE. Právě to byl případ České republiky, která tak učinila prostřednictvím zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti ze dne 11. listopadu 2004 (dále také zákon o SE ) 8. Dlužno dodat, že právní úprava vnitřní struktury evropské společnosti, konkrétně monistického systému SE, však není s právní úpravou monistické akciové společnosti totožná. 7 účinnost viz ustanovení 23 až 44 tohoto zákona 73

7 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. 3. Základní charakteristika organizační struktury monistické akciové společnosti Nejvyšším orgánem akciové společnosti i nadále zůstává valná hromada, a to bez ohledu na zvolený systém vnitřní struktury jejího řízení a správy. Toto vyplývá jak z ustanovení 397 odst. 2 ZOK 9, tak i ze systematiky zákona o obchodních korporacích, neboť právní úprava valné hromady akciové společnosti 10 je předřazena právní úpravě jednotlivých systémů vnitřní struktury a. s. 11 Dalším orgánem, který je české monistické akciové společnosti vlastní, je správní rada. Správní rada je de facto stěžejním orgánem monistické obchodní korporace (tím není dotčena působnost valné hromady, jak uvedeno výše). Ačkoliv se dle ustanovení 463 odst. 1 ZOK 12 nejedná o orgán statutární (tím je statutární ředitel), ani o orgán nejvyšší 13 (valná hromada), její postavení významně přesahuje význam a působnost dozorčí rady v dualistickém systému vnitřní struktury a. s. To vyplývá především ze zvláštní právní úpravy správní rady 14 (nikoliv z dikce ustanovení 456 odst. 2 ZOK). Členy správní rady volí a odvolává valná hromada (viz ustanovení 421 odst. 2 písm. f) ZOK). Počet členů správní rady je dispozitivně stanoven na tři 15. Důležité je, že zákon neuvádí ani dolní, ani horní hranici počtu členů správní rady, z čehož plyne, že správní rada může být i jednočlenná 16. V takovém případě je však potřeba důsledně upravit stanovy dané akciové společnosti (zejména v otázkách podepisování, rozhodování či svolávání jednočlenné správní rady). Novinkou, kterou kodi ikace českého soukromého práva zavádí, je možnost obsazení orgánu obchodní korporace právnickou osobou 17. To platí 9 Ustanovení 397 odst. 2 ZOK: Volbou systému vnitřní struktury nejsou dotčena ustanovení tohoto zákona o valné hromadě, ledaže tento zákon stanoví jinak. 10 ustanovení 398 až 434 ZOK 11 Právní úprava dualistického systému vnitřní struktury a. s. v ustanovení 435 až 455 ZOK, právní úprava monistického systému vnitřní struktury a. s. v ustanovení 456 až 463 ZOK. 12 Ustanovení 463 odst. 1 ZOK: Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel jmenovaný správní radou. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada. 13 viz ustanovení 44 odst. 1 ZOK v kombinaci s ustanovením 397 odst. 2 ZOK 14 viz ustanovení 457 až 460 ZOK 15 Ustanovení 457 ZOK: Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy. 16 V rozporu s francouzskou právní úpravou monistické obchodní korporace a zákonem o evropské společnosti nebylo převzato omezení maximálního počtu členů na 18 (dle důvodové zprávy k ZOK záleží na volné úvaze té které společnosti, jak v reakci na své potřeby a ekonomické možnosti počet členů správní rady upraví). 17 viz ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tzv. nový občanský zákoník (dále také NOZ ) 74

8 Systém vnitřní struktury akciové společnosti i pro členy správní rady monistické a. s., vyjma jejího předsedy. Ustanovení 461 odst. 2 ZOK totiž uvádí, že: Předsedou správní rady může být jen osoba fyzická. Předseda správní rady je volen a odvoláván správní radou 18. Z textu zákona zároveň vyplývá, že do funkce předsedy správní rady může být zvolen pouze její člen, nikoliv osoba stojící mimo správní radu. Je tedy otázkou, jak se bude postupovat v případě, kdy s ohledem na výše uvedené novum o členství právnických osob v orgánech obchodních korporací valná hromada zvolí do správní rady samé právnické osoby, popř. pouze jednu osobu fyzickou (ve zbytku osoby právnické). V obou případech lze dovodit, že takovýmto činem valná hromada znemožní správní radě svobodnou volbu jejího předsedy. Na postavení členů správní rady (ať jsou jimi osoby fyzické či právnické) se analogicky použijí pravidla zákona o obchodních korporacích vztahující se na členy dozorčí rady dualistické a. s. (z pohledu osobního obsahu a způsobu obsazování). Z hlediska působnosti správní rady, která je koncipována mimořádně široce, lze hovořit o třech stěžejních oblastech: (1) strategická a koncepční působnost správní rady monistické akciové společnosti, (2) kontrolní působnost správní rady monistické akciové společnosti a konečně (3) zbytková působnost správní rady monistické akciové společnosti. Pro strategickou a koncepční působnost správní rady monistické a. s. je stěžejním ustanovení 460 odst. 1 ZOK: Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Pojem obchodní vedení je z hlediska svého obsahu vymezen především v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky, a to jako činnost, která směřuje dovnitř společnosti 19, resp. řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech 20. Je logické, že řízení společnosti jako takové má jak aspekt krátkodobý, v podobě každodenního řízení společnosti, tak aspekt dlouhodobý, v podobě řízení strategického. S ohledem na ustanovení 463 odst. 4 ZOK, dle kterého přísluší obchodní vedení monistické akciové společnosti jejímu statutárnímu řediteli (statutární orgán), je více než zřejmé, že hranice mezi působností správní rady a působností statutárního ředitele je poněkud mlhavá 21. Vezme-li se však v potaz hlavní smysl a účel právní úpravy vnitřní struktury a. s. v kombinaci s výše uvedenými de inice- 18 viz ustanovení 461 odst. 1 ZOK 19 viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 1 Odon 2/97 20 viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 29 Odo 479/ Ustanovení 435 odst. 3 ZOK navíc uvádí, že nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. 75

9 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. mi obchodního vedení, lze dovodit, že správní rada bude příslušná k přijímání čistě jen obecných rozhodnutí týkajících se především strategických a koncepčních otázek řízení společnosti (tj. dlouhodobý aspekt řízení společnosti), zatímco rozhodnutí z oblasti každodenního řízení společnosti a zásadnější strategická rozhodnutí budou naopak spadat do působnosti statutárního ředitele. Podobně je tomu ostatně i u vymezení působnosti správní rady evropské společnosti, která dle ustanovení 40 odst. 1 zákona o SE určuje orientaci činnosti evropské společnosti a dohlíží na její realizaci. Správní rada SE tak zásadně nemůže zasahovat do běžného obchodního vedení (zejm. udělovat pokyny orgánu obchodního vedení), může však evropskou společnost řídit koncepčně. Kromě výše uvedeného je správní rada monistické a. s. (podobně jako dozorčí rada u dualistické akciové společnosti) orgánem kontrolním 22. Správní rada tak dohlíží na řádný výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost korporace jako celku (analogický výklad ustanovení 446 odst. 1 ZOK). Z ustanovení 462 odst. 1 ZOK však vyplývá, že dohled nad výkonem funkce statutárního ředitele je působnost, kterou správní rada sdílí s jejím předsedou. Pokud je pak předseda správní rady současně statutárním ředitelem dané monistické akciové společnosti, je zřejmé, že správní rada má v oblasti kontroly výkonu funkce statutárního ředitele plnou působnost. Vyskytne-li se při správě monistické akciové společnosti potřeba rozhodnout záležitost, kterou zákon o obchodních korporacích nepřiznává do působnosti žádného jiného orgánu, je k takovému rozhodnutí příslušná právě správní rada 23, což je významná výjimka z obecného pravidla vyplývajícího z ustanovení 163 NOZ 24 (podle kterého je orgánem disponujícím takovouto zbytkovou působností statutární orgán) odlišující správní radu monistické a. s. od dozorčí rady v její konkurenční struktuře vnitřního řízení a správy. V čele správní rady stojí, jak uvedeno výše, její předseda. Předseda správní rady je oproti jejím běžným členům nadán zvláštními právy i povinnostmi. Jeho působnost lze dělit na: (1) organizační působnost (ustanovení 462 odst. 1 ZOK 25 ), (2) kontrolní působnost (ustanovení 462 odst. 1 ZOK 26 ) a v neposlední řadě také (3) zástupčí působnost (ustanovení 462 odst. 2 ZOK). 22 viz ustanovení 456 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením 44 odst. 2 ZOK 23 viz ustanovení 460 odst. 2 ZOK 24 Ustanovení 163 NOZ: Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. 25 Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost. 76

10 Systém vnitřní struktury akciové společnosti Nezbytným článkem v organizační struktuře monistické akciové společnosti je její statutární ředitel (statutární orgán). O statutárním řediteli monistické akciové společnosti však pojednává následující kapitola. 4. Statutární ředitel v monistické akciové společnosti Statutárním ředitelem monistické akciové společnosti může být pouze osoba fyzická splňující podmínky zákona o obchodních korporacích (popř. nového občanského zákoníku) pro členství v představenstvu a. s. 27 Právní úprava tohoto orgánu monistické obchodní korporace v zákoně o obchodních korporacích 28 je na první pohled velmi kusá; nutno tedy dodat, že na postavení statutárního ředitele se analogicky použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o představenstvu a. s. 29 (nevylučuje-li to jeho povaha jako jednočlenného orgánu). Velmi kontroverzní oblastí právní úpravy statutárního ředitele monistické obchodní korporace je problematika jeho obsazování. Zákon o obchodních korporacích je totiž v této záležitosti vnitřně rozporný. V ustanovení 421 odst. 2 písm. e) ZOK (oblast působnosti valné hromady a. s.) zákonodárce stanoví, že do působnosti valné hromady akciové společnosti náleží volba a odvolávání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě. Dle ustanovení 463 odst. 1 ZOK však platí, že statutární ředitel je statutární orgán společnosti jmenovaný správní radou. Takovýto zákonný rozpor lze naštěstí překlenout výslovnou úpravou ve stanovách akciové společnosti. Ztotožňuji se s názorem, že právo volby i odvolání statutárního ředitele může být prostřednictvím stanov dané a. s. svěřeno jak do působnosti její valné hromady, tak do působnosti její správní rady 30. Nebude-li naopak tato problematika ve stanovách monistické akciové společnosti upravena vůbec, budou členové orgánů této obchodní 26 Dle ustanovení 462 odst. 1 ZOK předseda správní rady dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. Takovými orgány budou bezesporu zvláštní orgány zřízené stanovami té které akciové společnosti a pravděpodobně i statutární ředitel. Ten nejenže je jmenován správní radou, ale správní rada navíc schvaluje i jeho smlouvu o výkonu funkce. 27 viz ustanovení 463 odst. 2 ZOK 28 ustanovení 463 ZOK 29 viz ustanovení 456 odst. 1 ZOK 30 viz ustanovení 421 odst. 2 písm. e) ZOK v kombinaci s ustanovením 456 odst. 2 ZOK a se zásadou dispozitivnosti soukromého práva vyjádřenou v ustanovení 1 odst. 2 NOZ 77

11 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. korporace (včetně dalších adresátů práva) mnohdy vystaveni značné právní nejistotě. Jakkoli je problematika práva volby i odvolání statutárního ředitele diskutabilní, domnívám se, že toto právo by mělo být řazeno do působnosti správní rady monistické a. s. V první řadě je právě správní rada tím orgánem, který schvaluje statutárnímu řediteli jeho smlouvu o výkonu funkce 31, což je nepřehlédnutelná výjimka z obecného pravidla pro schvalování smluv o výkonu funkce v dualistickém systému vnitřní struktury akciových společností 32 vypovídající o tom, že vztah mezi statutárním ředitelem a správní radou je, resp. měl by být, odlišný od vztahu představenstva a dozorčí rady (větší závislost a výše uvedená podřízenost). Shodně je ostatně problematika obsazování tzv. generálního ředitele řešena i u právní úpravy evropské společnosti (dle ustanovení 35 odst. 1 zákona o SE je generální ředitel jmenován a odvoláván správní radou, a to vždy, bez ohledu na to, zda se jedná o model předseda-generální ředitel nebo o model odlišující osobu předsedy správní rady a generálního ředitele). Svěření práva volby a odvolání statutárního ředitele do rukou správní rady pak může být v neposlední řadě chápáno i jako jasná příležitost, jak právní úpravu monistické akciové společnosti v českém právu posunout blíže k jejím kořenům, neboť jak uvedeno v úvodní kapitole, české pojetí monistického systému je chápáno spíše jako určitá modi ikace systému dualistického. Z ustanovení 463 odst. 3 ZOK vyplývá, že: Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Zároveň platí, jak uvedeno výše, že stanovy monistické akciové společnosti mohou určit, že správní rada bude mít pouze jednoho člena 33. Logicky se tedy nabízí otázka, zda je v tomto kontextu možné obojí najednou, tedy, zda je připuštěna výše uvedená kumulace funkcí i za předpokladu, že předseda správní rady je zároveň jediným členem správní rady. Prakticky by to znamenalo, že kromě valné hromady dané a. s., by v akciové společnosti (resp. v jejích orgánech) dále igurovala pouze jedna fyzická osoba. S ohledem na fakt, že monistický systém by měl podnikatelské praxi nabídnout především jednodušší formu podnikání pod záštitou právní formy akciové společnosti, nelze dle mého soudu takovouto redukci vnitřního řízení a správy akciové společnosti vyloučit. Zároveň je možné se ptát, zda může být do funkce statutárního ředitele zvolen i jiný člen správní rady, který není 31 viz ustanovení 463 odst. 1 ZOK 32 viz ustanovení 59 odst. 2 ZOK 33 viz ustanovení 457 ZOK 78

12 Systém vnitřní struktury akciové společnosti jejím předsedou (za předpokladu, že v dané akciové společnosti nedojde ke kumulaci funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele). S ohledem na citovaná ustanovení nové právní úpravy vnitřního řízení a správy a. s. a zásadu autonomie vůle se i v této otázce přikláním k názoru, že takovouto volbu vyloučit nelze. Statutární ředitel je dle ustanovení 463 odst. 1 ZOK statutárním orgánem monistické akciové společnosti, z čehož vyplývá, že je oprávněn jednat za společnost navenek (vůči třetím osobám). Z ustanovení 463 odst. 4 ZOK však dále vyplývá, že statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení společnosti 34, neboli je oprávněn působit i směrem dovnitř dané akciové společnosti, tedy, jak uvedeno v předcházející kapitole, řídit společnost na každodenní bázi a činit strategická a koncepční rozhodnutí 35. Nutno připomenout, že obchodní vedení statutárního ředitele je limitováno ustanovením 460 odst. 1 ZOK, podle kterého je správní rada monistické akciové společnosti taktéž oprávněna řídit společnost koncepčně (v rámci její strategické a koncepční působnosti), resp. zákon stanoví, že: Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Dalo by se tedy s opatrností říci, že mantinely obchodního vedení dané akciové společnosti určuje především správní rada, zatímco v jejich mezích společnost řídí statutární ředitel (s ohledem na zmíněné aspekty řízení společnosti, tj. aspekt krátkodobý v podobě každodenního řízení dané a. s. a aspekt dlouhodobý v podobě strategického a koncepčního řízení dané a. s.). Otázka, v jakém poměru bude řízení společnosti (tj. obchodní vedení) mezi uvedené orgány rozděleno, je tedy více než nejasná. Na jedné straně je zřejmé, že působnost správní rady v monistické a. s. jde notně za hranice působnosti dozorčí rady v její konkurenční struktuře vnitřního řízení a správy 36, na straně druhé však zákon říká, že nikdo není oprávněn dávat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení viz výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 29 Odo 479/2003 vymezující obchodní vedení jako: řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech 35 Základní působností statutárního ředitele v monistické akciové společnosti je tedy výkon jejího obchodní vedení a jednání jejím jménem. 36 Příkladem souvisejícím s působností statutárního ředitele monistické akciové společnosti může být i fakt, že ke zvýšení základního kapitálu dané monistické a. s. postupem dle ustanovení 511 až 515 ZOK může být dle ustanovení 511 odst. 1 ZOK pověřena (na základě rozhodnutí valné hromady) správní rada společnosti, nikoliv její statutární ředitel, ačkoliv v dualistické a. s. je na základě pověření valné hromady orgánem oprávněným rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvo dané a. s. Zákonodárce tak úmyslně posiluje pozici správní rady. 37 analogický výklad ustanovení 435 odst. 3 ZOK 79

13 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. Právě tato oblast (působnost statutárního ředitele vs. působnost správní rady monistické a. s.) je dle mého soudu jedním z největších handicapů nové právní úpravy vnitřní struktury a. s. Fakt, že ne vždy je zcela jasné, jaké činnosti spadají do působnosti kterého orgánu, značně snižuje právní jistotu všech adresátů práva. V této souvislosti je vhodné znovu upozornit na důsledné zpracování stanov akciových společností, jejichž prostřednictvím (a na základě zásady autonomie vůle, na které je rekodi ikace českého soukromého práva postavena) je možné takováto problémová místa nové právní úpravy vnitřní struktury a. s. vyjasnit. Je zřejmé, že statutární ředitel monistické a. s. je jakožto nositel obchodního vedení povinen jednat s péčí řádného hospodáře 38 (stejně jako člen představenstva dualistické a. s.). I pro statutárního ředitele monistické a. s. tak bude platit, že je povinen jednat s nezbytnou loajalitou a s nezbytnými znalostmi a pečlivostí, a to jak při vzniku své funkce, tak v průběhu jejího dalšího trvání. Pokud by statutární ředitel nebyl takové péče schopen (z důvodu například kon liktu zájmu nebo nedostatečných znalostí k učinění konkrétního rozhodnutí), musí z toho pro sebe vyvodit důsledky (kon likt s péčí řádného hospodáře tedy fakticky nastat může, nicméně statutární ředitel musí na vzniklou situaci bez zbytečného odkladu zareagovat, tj. kon likt společnosti oznámit, navrhnout vhodné řešení k jeho eliminaci, zajistit si externího poradce, delegovat danou činnost na třetí osobu, atp.) 39. Péči řádného hospodáře si tedy zachovává i ten statutární ředitel, který vyhodnotí svoji vlastní nedostatečnost a současně nalezne řešení, jak vzniklou situaci zhojit. Povinnost jednat pečlivě a loajálně může na první pohled působit natolik přísně, že by se někteří členové statutárních orgánů a. s. mohli bát učinit riskantnější podnikatelské rozhodnutí. Proto ZOK zavádí pravidlo podnikatelského úsudku 40, tzv. business judgement rule, které nabízí těm členům statutárních orgánů a. s., kteří jednají v mezích a za podmínek stanovených zákonem, určitou formu ochranného štítu 41. S povinností statutárního ředitele jednat v souladu s péčí 38 viz ustanovení 159 odst. 1 NOZ 39 Na obdobném principu stojí i právní úprava střetu zájmů (ustanovení 54 a násl. ZOK), která se beze zbytku uplatní i na právní úpravu postavení statutárního ředitele monistické a. s. 40 viz ustanovení 51 odst. 1 ZOK 41 Pravidlo podnikatelského úsudku má kořeny v anglo-americkém právu a vychází z myšlenky, že po statutárním orgánu akciové společnosti nebo jeho členu nelze požadovat, aby nesl odpovědnost za svá rozhodnutí, která se následně ukáží jako špatná, v případě, že při svém rozhodování dodržel všechny zákonné podmínky či požadavky (tj. především jednal loajálně, v obhájitelném zájmu dané společnosti a informovaně). Nová právní úprava řízení a správy a. s. tak poskytuje statutárním orgánům akciových společností (resp. jejich členům) právo na chybu v jejich podnikatelském úsudku. 80

14 Systém vnitřní struktury akciové společnosti řádného hospodáře logicky úzce souvisí i důsledky porušení této povinnosti, jimiž jsou: (1) vydání prospěchu 42, (2) odpovědnost za škodu 43, (3) vypořádání újmy na základě smlouvy 44 a v neposlední řadě také (4) vyloučení statutárního ředitele a. s. z výkonu funkce statutárního orgánu dané obchodní korporace 45. V této souvislosti nelze opomenout ani nově regulovanou sankci za selhání při výkonu funkce statutárního orgánu (resp. jeho člena) v podobě vrácení v minulosti vyplacených plnění (odměn) 46. Skrze tento institut je v zákoně o obchodních korporacích zapracována snaha nové právní úpravy o zvýšení motivace představitelů statutárních orgánů obchodních korporací k řádnému jednání. V souvislosti s institutem tzv. delegovaného generálního ředitele v právní úpravě evropské společnosti 47 a s právní úpravou pověření k výkonu funkce zakotvenou v novém občanském zákoníku 48 (popř. právní úpravou vnitřního dělení působnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a. s. či udělení plné moci k jednání za společnost), je také zajímavou otázkou, zda a za jakých podmínek může statutární ředitel delegovat svoji agendu, resp. její část, na jinou osobu. Tato problematika si však bezesporu zaslouží podstatně hlubší analýzu, neboť se dle mého názoru jedná o oblast, která může být pro český monistický systém vnitřního řízení a správy a. s. více než zásadní. 42 viz ustanovení 53 odst. 1 ZOK 43 rozsah odpovědnosti za škodu statutárního ředitele monistické a. s. v ustanovení 2910 a 2911 NOZ 44 viz ustanovení 53 odst. 3 ZOK 45 viz ustanovení 64 odst. 1 ZOK a ustanovení 65 odst. 1 ZOK 46 viz ustanovení 62 odst. 1 ZOK a ustanovení 68 ZOK 47 Dle ustanovení 36 zákona o SE může správní rada na návrh generálního ředitele jmenovat jednu nebo několik fyzických osob, které pověří asistencí generálnímu řediteli a které mají titul delegovaný generální ředitel. Správní rada pak v dohodě s generálním ředitelem určí rozsah působnosti delegovaného generálního ředitele (ve smyslu vnitřního dělení působnosti v rámci obchodního vedení SE). Postavení delegovaného generálního ředitele plně odpovídá postavení (pozici) generálního ředitele; je statutárním orgánem dané evropské společnosti, a vůči třetím osobám tak jedná ve stejném rozsahu jako její generální ředitel. 48 Dle nového občanského zákoníku je např. možné, aby člen statutárního orgánu akciové společnosti výkonem své funkce, resp. její části, pověřil jinou osobu. Odpovědnost za řádnou volbu pověřené osoby nese člen statutárního orgánu (pověřená osoba by tedy měla být vybrána s péčí řádného hospodáře), který je současně povinen zajistit dohled nad činností takové osoby. I tento institut má však své limity, neboť člen statutárního orgánu a. s. nemůže takovouto delegací, resp. pověřením, výkon své funkce zcela vyprázdnit, tj. nesmí delegovat vše. 81

15 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. 5. Shrnutí Z výše uvedeného je patrné, že český zákonodárce zvolil pro monistický systém vnitřního řízení a správy akciové společnosti poněkud netradiční řešení se třemi obligatorními orgány v podobě valné hromady, správní rady a statutárního ředitele. Většina zahraničních právních řádů, jež ve svém právu monistický systém vnitřního řízení a správy upravují, staví na dualitě valné hromady a správní rady. Dle francouzské právní úpravy je například sice možné, aby správní rada jmenovala statutárním ředitelem někoho mimo své členy, avšak nutno dodat, že takováto osoba se pak nestává orgánem dané akciové společnosti, jedná se o osobu, na kterou je pouze přenesena působnost statutárního orgánu. Obdobně je tomu tak v americkém korporačním právu, kde správní rada 49 pověří obchodním vedením, resp. každodenním řízením, úředníky 50, kteří nemají povahu orgánu společnosti. Ačkoliv termín monistický navozuje dojem, že kromě valné hromady je v akciové společnosti povinně zřizován už jen jeden orgán (správní rada), v českém akciovém právu tomu tak není. Česká monistická akciová společnost je tak do jisté míry určitou modi ikací dualistického systému odlišující se především novou dvojicí obligatorních orgánů a možností kumulace funkcí. 6. Závěr Koncepce monistické akciové společnosti byla českému právnímu řádu dlouhou dobu neznámá (tím není dotčena oblast právní úpravy evropské společnosti). Teprve v rámci rekodi ikace soukromého práva se české podnikatelské praxi nabízí možnost volby monisticky organizované a. s. Monistický systém vnitřní struktury a. s. se v obecném měřítku od svého konkurenčního dualistického protějšku odlišuje tím, že v čele monistické obchodní korporace stojí namísto dvou orgánů (řídící a dozorčí orgán) orgán jediný. Tímto orgánem je správní rada, která v sobě do jisté míry spojuje pravomoci a působnost obou výše uvedených orgánů. Ve světě však existují různé dílčí variace takto de inovaného monistického systému. Jinak tomu není ani v případě České republiky, která se při tvorbě pravidel monistického korporačního systému inspirovala především právní úpravou francouzskou, 49 tzv. board of directors 50 tzv. of icers 82

16 Systém vnitřní struktury akciové společnosti italskou a v řadě detailů také švýcarskou. Klasický monistický korporační systém vychází z toho, že předseda správní rady současně vykonává funkci statutárního ředitele dané společnosti, čímž se dostává do pozice výkonného člena správní rady. Ostatní členové správní rady jsou pak v pozici členů nevýkonných, tj. jejich postavení se do určité míry přibližuje postavení členů dozorčí rady v dualistickém systému. Modi ikovaný systém vnitřní struktury a. s. (označovaný také jako novodobý) naopak vychází z toho, že statutární ředitel, který je statutárním orgánem dané společnosti, který je navíc obdařen působností obchodního vedení této společnosti, stojí mimo řady členů správní rady. Předseda správní rady je pak vůči jejím běžným členům nadán jistou koordinační a řídící úlohou, jinak se však jeho postavení od postavení těchto členů zásadně neliší. Lze říci, že systém, který vede k oddělení funkce statutárního ředitele od funkce předsedy správní rady, správní radu do jisté míry připodobňuje dozorčí radě dualistické akciové společnosti, i když ani v tomto případě neplatí, že by statutární ředitel plnil funkci představenstva dualistické a. s. a správní rada úlohu dozorčí rady a. s., neboť platí, že správní rada je de facto stěžejním orgánem monistické a. s., který sice nemůže udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení, avšak může a dokonce i musí řešit otázky koncepční a systémové povahy. S oba výše uvedenými subsystémy vzájemně se odlišujícími mírou exekutivního zapojení předsedy správní rady se lze nově setkat i v právní úpravě české monistické akciové společnosti. V zájmu zbytečného opakování zákonných principů, které jsou v zákoně o obchodních korporacích společné jak monistickému, tak dualistickému systému, zavedl český zákonodárce konstrukci, že pokud není v samotném zákoně o obchodních korporacích stanoveno jinak, platí pro statutárního ředitele ustanovení ZOK o představenstvu dualistické a. s. a pro správní radu pak ustanovení ZOK o dozorčí radě dualistické a. s., a to v závislosti na povaze a působnosti těchto orgánů (přičemž zvláštních pravidel pro monisticky organizovanou a. s. je v zákoně o obchodních korporacích velmi málo). Výše uvedený text však naznačuje, že takovýto odkaz může v řadě případů vyvolávat jisté výkladové pochybnosti. Většina těchto pochybností se odvíjí právě od skutečnosti, že správní rada v monistické a. s. značně přesahuje význam i působnost dozorčí rady v dualistické struktuře a. s., načež, dle mého soudu, není český právní řád bez detailnější úpravy vnitřní struktury a. s. připraven, a proto ne vždy je například zřejmé, která pravomoc náleží do působnosti správní rady a která do působnosti statutárního ředitele. Neznamená to však, 83

17 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. že neexistuje způsob, jak případné právní neduhy překonat. S ohledem na zásadu autonomie vůle, na které je rekodi ikace českého soukromého práva především postavena, se nám otevírají široké možnosti, jak některá problémová místa či nedokonalosti nové právní úpravy vnitřního řízení a správy a. s. vyjasnit či zhojit, a to přijetím důsledných a promyšlených stanov. Nezbývá než shrnout otřepanou větou, že až následná praxe ukáže, jak bude monistická struktura vnitřního řízení a správy a. s. naší podnikatelskou praxí a hlavně justicí uchopena. Literatura: DĚDIČ, J. Akciové společnosti přivítají monistický systém, čekají je ale výkladové potíže [online]. c2013, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.patria.cz/pravo/ /akciove-spolecnosti- -privitaji-monistickysystem-cekaji-je-ale-vykladove-potize.html>. DĚDIČ, J.; ČECH, P. Evropská (akciová) společnost. 1. vyd. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, s. ISBN DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN: HAVEL, B. a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 1. vyd. Ostrava: Nakladatelství Sagit, a. s., s. ISBN LASÁK, J. a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN LASÁK, J. Pár poznámek k péči řádného hospodáře členů statutárního orgánu na prahu rekodi ikace [online]. c2011, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/par-poznamek-k-peci-radneho-hospodare-clenu-statutarniho-organu-na-prahu-rekodi ikace html>. OBERTOVÁ, A. Postavení člena představenstva po rekodi ikaci I. [online]. c2012, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www. epravo.cz/top/clanky/postaveni-clena-predstavenstva-po-rekodi ikaci- -i html>. 84

18 Systém vnitřní struktury akciové společnosti OBERTOVÁ, A. Postavení člena představenstva po rekodi ikaci II. [online]. c2012, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www. epravo.cz/top/clanky/postaveni-clena-predstavenstva-po-rekodi ikaci- -ii html>. SIROTKOVÁ, J. Organizační struktura evropské společnosti. [online]. c2007, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/ top/clanky/organizacni-struktura-evropske-spolecnosti html>. ZACH, T. Monistický systém správy akciové společnosti. [online]. c2013, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www.prf.cuni.cz/ sqlcache/zach-m onisticka-as.pdf>. 85

19 OFFROADS EUROPEAN OF SOCIAL SCIENCE Ben Mrad Hichem A note on Transboundary Pollution and Endogenous Protection of R&D Spillovers Lidiya S. Hryniv, Dmitry Khodyko. Target-based environmental programming for the Carpathian region: the potential contribution of the Visegrad Group Tomáš Moravec Předpisy Evropské unie v oblasti odměňování managementu v kontextu corporate governance Kateřina Půbalová Study abroad motivation str. 3 str. 14 str. 33 str. 54 Lucie Andreisová Systém vnitřní struktury akciové společnosti str. 70

20 ISSN TROAS, s. r. o.

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti

Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Petra Jandlová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 10.12.2013

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Nový zákon o obchodních korporacích

Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon o obchodních korporacích Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé,

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé, NEWS Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC BŘEZEN 2014 obsah KOLEKTIVNÍ JEDNATELSKÝ ORGÁN V S.R.O. MONISTICKÝ MODEL ŘÍZENÍ U AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - - POVINNOSTI VE VZTAHU K OBCHODNÍMU REJSTŘÍKU Vážení obchodní

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. tímto svolává

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. tímto svolává POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. Představenstvo akciové společnosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plzeň, Vejprnická č. 56, PSČ 318 00, IČO: 453 53 409, zapsané

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 28915399, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou 1906/12, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Monistický systém správy akciové společnosti

Monistický systém správy akciové společnosti Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Monistický systém správy akciové společnosti Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Tomáš Zach Konzultant: JUDr. Petr Čech,

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

VÝZNAMNÉ ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

VÝZNAMNÉ ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VÝZNAMNÉ ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ORGÁNŮ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vypracoval: Tomáš Bodnar 1 3. ročník Obsah Obsah... 2 Abstrakt... 3 Corporate governance... 4 Zabezpečování

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více