Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations EUROPEAN OFFROADS OF SOCIAL SCIENCE 1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations EUROPEAN OFFROADS OF SOCIAL SCIENCE 1/2013"

Transkript

1 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations EUROPEAN OFFROADS OF SOCIAL SCIENCE 1/2013

2 OFFROADS EUROPEAN OF SOCIAL SCIENCE European Offroads of Social Science je recenzovaný odborný vědecký časopis. Časopis je preferenčně zaměřen na širší oblast témat sociálních věd. Preferována jsou zejména témata interdisciplinárního charakteru a témata s mezioborovým přesahem svého využití. Cíleně je také podporována publikační činnost mladých vědeckých pracovníků a odborných prací vytvořených v mezinárodní spolupráci. Všechny publikované vědecké práce jsou také veřejně dostupné na stránkách European Offroads of Social Science is a peer reviewed scienti ic journal aimed mainly at publishing social science papers either containing views of multiple branches of science or leading to an application within the realms of multiple areas of interest. We encourage young researchers into publishing with us and prefer papers based on international collaboration. All works published are also freely available on-line at Redakční rada časopisu: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Metropolitní univerzita Praha doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Šéfredaktor časopisu: Ing. David Leiss Vysoká škola ekonomická v Praze Gra ická úprava a sazba: Kateřina Štěpánková, Druztová GRAFIS gra ický servis

3 Lucie Andreisová Systém vnitřní struktury akciové společnosti Abstrakt: České obchodní právo se k dozná významných změn. Jednou z mnoha oblastí, které se budou pyšnit novým kabátem, je i oblast vnitřního řízení a správy akciové společnosti, tzv. corporate governance. Kromě tradičního dualistického systému řízení a správy a. s. (představenstvo a dozorčí rada), si akcionáři budou moct zvolit také systém monistický (správní rada a statutární ředitel). Český zákonodárce tak koncepci monistické struktury vnitřního řízení a správy akciové společnosti uchopil (v porovnání se zahraniční jurisdikcí) poněkud odlišně, když stanovil, že i v této struktuře jsou povinně utvářeny orgány dva. Takovéto atypické řešení přinese podnikatelské praxi řadu výkladových problémů; ne vždy je například jasné, jaké záležitosti spadají do působnosti kterého orgánu. Snahou následujícího příspěvku je upozornit na některá sporná místa nové právní úpravy monistického korporačního systému, a to zejména v oblasti právní úpravy postavení a působnosti správní rady a statutárního ředitele. Abstract: The Czech business law will be changed materially as at 1 January One of many areas that will boast a new coat is the corporate governance of a joint stock company. In addition to the traditional dualistic system of the corporate governance (Board of Directors and Supervisory Board) shareholders may choose the monistic system as well (Managing Board and Statutory Director). Thus the Czech legislator has handled the conception of the monistic structure of the corporate governance of a jointstock company somewhat differently (compared to foreign jurisdiction) where it resoled that formation of two bodies is required in this structure, too. Such atypical solution will bring many interpretation problems for the business practice, as it is not always clear, for example, what matters fall within the powers of each body. The aim of the following paper is to highlight some of disputable issues of the new legislation of the monistic corporate system, especially, in the area of legal regulation of the position and powers of managing board and statutory director. 70

4 Vodafone Czech Republic, a.s. Klíčová slova: akciová společnost, rekodi ikace soukromého práva, zákon o obchodních korporacích, nový občanský zákoník, systém vnitřního řízení a správy, monistický systém, dualistický systém, valná hromada, správní rada, předseda správní rady, statutární ředitel, představenstvo, dozorčí rada, působnost, evropská (akciová) společnost. Keywords: joint stock company, recodi ication of the Czech private law, business corporations act, new civil code, corporate governance, monistic system, dualistic system, general meeting, managing board, chairman of the managing board, statutory director, board of directors, supervisory board, powers, European company (Societas Europaea) 1. Úvod Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích (dále také ZOK ), zavádí do českého obchodního práva opci vnitřní struktury řízení a správy akciové společnosti 1. V obecné rovině to znamená, že akcionáři dané akciové společnosti se mohou buď při jejím založení, nebo i později, v průběhu další existence této společnosti rozhodnout, zda pro vnitřní organizaci akciové společnosti využijí systém dualistický (tj. stávající systém v podobě představenstva a dozorčí rady) nebo systém monistický (reprezentovaný správní radou a statutárním ředitelem) 2. Toto rozhodnutí ovšem není povinné, neboť ustanovení 396 odst. 3 ZOK stanoví, že: V pochybnostech platí, že je zvolen dualistický systém. Oproti francouzské právní úpravě, která je považována za archetyp evropského monistického korporačního systému, se tak v českém pojetí jedná spíše o systém smíšený (podobně jako v právní úpravě švýcarské) 3. Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích uvádí, že výše uvedená opce vnitřní struktury řízení a správy a. s. je určitou reakcí na potřeby praktického života, zejména na vývoj v oblasti evropského práva. 1 viz ustanovení 396 a násl. ZOK 2 Dle ustanovení 397 odst. 1 ZOK dochází k volbě systému vnitřní struktury a. s. změnou stanov (popř. zakladatelským právním jednáním); v průběhu života dané akciové společnosti je tedy možné prostřednictvím změn jejích stanov mezi těmito dvěma pojetími libovolně přepínat. 3 Česká právní úprava monistické akciové společnosti se tak inspiruje nejen řešením francouzským a italským, ale v řadě detailů také řešením švýcarským. 71

5 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. 2. Monistický systém vnitřního řízení a správy akciové společnosti Obecně lze monistický systém řízení a správy a. s. popsat jako zvláštní strukturu, ve které se povinně vytváří pouze jeden orgán, který v sobě kumuluje jak členy pověřené statutární činností, tedy členy výkonné (tzv. executive members), tak členy stojící mimo exekutivu, tedy členy pověřené kontrolou (tzv. non-executive members). 4 V českém pojetí je monistická struktura dělena následovně: (1) statutárním orgánem monistické akciové společnosti je statutární ředitel s tím, že je umožněna kumulace funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele (tzv. širší a užší monistický systém) 5 ; (2) kontrolním orgánem a v zásadě také orgánem stěžejním je správní rada. Na postavení členů správní rady (včetně jejího předsedy 6 ) se dle ustanovení 456 odst. 2 ZOK přiměřeně aplikují ustanovení ZOK o dozorčí radě; na postavení statutárního ředitele (a předsedy správní rady, který současně vykonává funkci statutárního ředitele) se dle ustanovení 456 odst. 1 ZOK přiměřeně aplikují ustanovení ZOK o představenstvu. Je zřejmé, že takovýto odkaz se nemůže vztahovat pouze na zvláštní ustanovení o těchto orgánech (tj. na ustanovení 435 až 445 ZOK, tedy právní úpravu představenstva akciové společnosti, a na ustanovení 446 až 455 ZOK, tedy právní úpravu dozorčí rady akciové společnosti), ba naopak, vztahuje se na všechny případy, kdy se v zákoně o obchodních korporacích o představenstvu nebo dozorčí radě cokoliv stanoví. Komplikací v užití pravidla přiměřené aplikace, resp. obdobného použití, může být nejen zmíněná kumulace funkcí. Proto je třeba vzít v potaz, že toto pravidlo není absolutní (jsou umožněny věcné odchylky), a nelze se tak slepě spoléhat na mnohdy nevhodné odkazy na právní úpravu dualistického systému řízení a správy a. s. Dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích je celá norma míněna tak, že mezi jednotlivými orgány dualistického systému a jednotlivými orgány monistického systému není přímá obdoba. Použijí se tak pouze ta ustanovení, která obsahově (tj. věcně) nejlépe (tj. soudem řádného hospodáře) odpovídají povaze a působnosti (včetně ad hoc působnosti) zákonných orgánů. Tato teze musí být vykládána s ohledem na kvalitativně 4 Švýcarský zákonodárce se ale např. vydal cestou odlišnou, kdy vytvořil další orgán, a to orgán auditora (jakýsi kontrolor či revizor). Proto bývá švýcarské pojetí vnitřního řízení a správy monistické korporace označováno jako systém smíšený (tradičně se řadící mezi monistické systémy). 5 viz ustanovení 463 odst. 3 ZOK 6 Za předpokladu, že není zároveň statutárním ředitelem dané akciové společnosti. 72

6 Systém vnitřní struktury akciové společnosti vyšší úvahu, než které je s to běžný soudný intelekt, a vždy tak, aby nedocházelo k nevyváženosti mezi oběma systémy vnitřní struktury řízení. Jakkoli by se tak mohlo zdát, monismus, jak popsán výše, není pro české právo úplnou novinkou, neboť se s ním lze již léta setkat v právní úpravě evropské (akciové) společnosti (dále také SE ). Nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (tzv. nařízení o SE) ze dne , které je těžištěm právní úpravy evropské společnosti upravující její základní statusové otázky, od počátku počítá jak s monistickým, tak s dualistickým modelem řízení a správy. Zakladatelé (resp. akcionáři) evropské společnosti si tak již v minulosti mohli zvolit, jaký systém vnitřního řízení a správy SE pro svoji společnost uplatní. Článek 43 citovaného nařízení zavedl pro ty členské státy, jejichž akciové právo jeden z uvedených modelů nezná, povinnost upravit je speciálně pro SE. Právě to byl případ České republiky, která tak učinila prostřednictvím zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti ze dne 11. listopadu 2004 (dále také zákon o SE ) 8. Dlužno dodat, že právní úprava vnitřní struktury evropské společnosti, konkrétně monistického systému SE, však není s právní úpravou monistické akciové společnosti totožná. 7 účinnost viz ustanovení 23 až 44 tohoto zákona 73

7 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. 3. Základní charakteristika organizační struktury monistické akciové společnosti Nejvyšším orgánem akciové společnosti i nadále zůstává valná hromada, a to bez ohledu na zvolený systém vnitřní struktury jejího řízení a správy. Toto vyplývá jak z ustanovení 397 odst. 2 ZOK 9, tak i ze systematiky zákona o obchodních korporacích, neboť právní úprava valné hromady akciové společnosti 10 je předřazena právní úpravě jednotlivých systémů vnitřní struktury a. s. 11 Dalším orgánem, který je české monistické akciové společnosti vlastní, je správní rada. Správní rada je de facto stěžejním orgánem monistické obchodní korporace (tím není dotčena působnost valné hromady, jak uvedeno výše). Ačkoliv se dle ustanovení 463 odst. 1 ZOK 12 nejedná o orgán statutární (tím je statutární ředitel), ani o orgán nejvyšší 13 (valná hromada), její postavení významně přesahuje význam a působnost dozorčí rady v dualistickém systému vnitřní struktury a. s. To vyplývá především ze zvláštní právní úpravy správní rady 14 (nikoliv z dikce ustanovení 456 odst. 2 ZOK). Členy správní rady volí a odvolává valná hromada (viz ustanovení 421 odst. 2 písm. f) ZOK). Počet členů správní rady je dispozitivně stanoven na tři 15. Důležité je, že zákon neuvádí ani dolní, ani horní hranici počtu členů správní rady, z čehož plyne, že správní rada může být i jednočlenná 16. V takovém případě je však potřeba důsledně upravit stanovy dané akciové společnosti (zejména v otázkách podepisování, rozhodování či svolávání jednočlenné správní rady). Novinkou, kterou kodi ikace českého soukromého práva zavádí, je možnost obsazení orgánu obchodní korporace právnickou osobou 17. To platí 9 Ustanovení 397 odst. 2 ZOK: Volbou systému vnitřní struktury nejsou dotčena ustanovení tohoto zákona o valné hromadě, ledaže tento zákon stanoví jinak. 10 ustanovení 398 až 434 ZOK 11 Právní úprava dualistického systému vnitřní struktury a. s. v ustanovení 435 až 455 ZOK, právní úprava monistického systému vnitřní struktury a. s. v ustanovení 456 až 463 ZOK. 12 Ustanovení 463 odst. 1 ZOK: Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel jmenovaný správní radou. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada. 13 viz ustanovení 44 odst. 1 ZOK v kombinaci s ustanovením 397 odst. 2 ZOK 14 viz ustanovení 457 až 460 ZOK 15 Ustanovení 457 ZOK: Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy. 16 V rozporu s francouzskou právní úpravou monistické obchodní korporace a zákonem o evropské společnosti nebylo převzato omezení maximálního počtu členů na 18 (dle důvodové zprávy k ZOK záleží na volné úvaze té které společnosti, jak v reakci na své potřeby a ekonomické možnosti počet členů správní rady upraví). 17 viz ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tzv. nový občanský zákoník (dále také NOZ ) 74

8 Systém vnitřní struktury akciové společnosti i pro členy správní rady monistické a. s., vyjma jejího předsedy. Ustanovení 461 odst. 2 ZOK totiž uvádí, že: Předsedou správní rady může být jen osoba fyzická. Předseda správní rady je volen a odvoláván správní radou 18. Z textu zákona zároveň vyplývá, že do funkce předsedy správní rady může být zvolen pouze její člen, nikoliv osoba stojící mimo správní radu. Je tedy otázkou, jak se bude postupovat v případě, kdy s ohledem na výše uvedené novum o členství právnických osob v orgánech obchodních korporací valná hromada zvolí do správní rady samé právnické osoby, popř. pouze jednu osobu fyzickou (ve zbytku osoby právnické). V obou případech lze dovodit, že takovýmto činem valná hromada znemožní správní radě svobodnou volbu jejího předsedy. Na postavení členů správní rady (ať jsou jimi osoby fyzické či právnické) se analogicky použijí pravidla zákona o obchodních korporacích vztahující se na členy dozorčí rady dualistické a. s. (z pohledu osobního obsahu a způsobu obsazování). Z hlediska působnosti správní rady, která je koncipována mimořádně široce, lze hovořit o třech stěžejních oblastech: (1) strategická a koncepční působnost správní rady monistické akciové společnosti, (2) kontrolní působnost správní rady monistické akciové společnosti a konečně (3) zbytková působnost správní rady monistické akciové společnosti. Pro strategickou a koncepční působnost správní rady monistické a. s. je stěžejním ustanovení 460 odst. 1 ZOK: Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Pojem obchodní vedení je z hlediska svého obsahu vymezen především v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky, a to jako činnost, která směřuje dovnitř společnosti 19, resp. řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech 20. Je logické, že řízení společnosti jako takové má jak aspekt krátkodobý, v podobě každodenního řízení společnosti, tak aspekt dlouhodobý, v podobě řízení strategického. S ohledem na ustanovení 463 odst. 4 ZOK, dle kterého přísluší obchodní vedení monistické akciové společnosti jejímu statutárnímu řediteli (statutární orgán), je více než zřejmé, že hranice mezi působností správní rady a působností statutárního ředitele je poněkud mlhavá 21. Vezme-li se však v potaz hlavní smysl a účel právní úpravy vnitřní struktury a. s. v kombinaci s výše uvedenými de inice- 18 viz ustanovení 461 odst. 1 ZOK 19 viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 1 Odon 2/97 20 viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 29 Odo 479/ Ustanovení 435 odst. 3 ZOK navíc uvádí, že nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. 75

9 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. mi obchodního vedení, lze dovodit, že správní rada bude příslušná k přijímání čistě jen obecných rozhodnutí týkajících se především strategických a koncepčních otázek řízení společnosti (tj. dlouhodobý aspekt řízení společnosti), zatímco rozhodnutí z oblasti každodenního řízení společnosti a zásadnější strategická rozhodnutí budou naopak spadat do působnosti statutárního ředitele. Podobně je tomu ostatně i u vymezení působnosti správní rady evropské společnosti, která dle ustanovení 40 odst. 1 zákona o SE určuje orientaci činnosti evropské společnosti a dohlíží na její realizaci. Správní rada SE tak zásadně nemůže zasahovat do běžného obchodního vedení (zejm. udělovat pokyny orgánu obchodního vedení), může však evropskou společnost řídit koncepčně. Kromě výše uvedeného je správní rada monistické a. s. (podobně jako dozorčí rada u dualistické akciové společnosti) orgánem kontrolním 22. Správní rada tak dohlíží na řádný výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost korporace jako celku (analogický výklad ustanovení 446 odst. 1 ZOK). Z ustanovení 462 odst. 1 ZOK však vyplývá, že dohled nad výkonem funkce statutárního ředitele je působnost, kterou správní rada sdílí s jejím předsedou. Pokud je pak předseda správní rady současně statutárním ředitelem dané monistické akciové společnosti, je zřejmé, že správní rada má v oblasti kontroly výkonu funkce statutárního ředitele plnou působnost. Vyskytne-li se při správě monistické akciové společnosti potřeba rozhodnout záležitost, kterou zákon o obchodních korporacích nepřiznává do působnosti žádného jiného orgánu, je k takovému rozhodnutí příslušná právě správní rada 23, což je významná výjimka z obecného pravidla vyplývajícího z ustanovení 163 NOZ 24 (podle kterého je orgánem disponujícím takovouto zbytkovou působností statutární orgán) odlišující správní radu monistické a. s. od dozorčí rady v její konkurenční struktuře vnitřního řízení a správy. V čele správní rady stojí, jak uvedeno výše, její předseda. Předseda správní rady je oproti jejím běžným členům nadán zvláštními právy i povinnostmi. Jeho působnost lze dělit na: (1) organizační působnost (ustanovení 462 odst. 1 ZOK 25 ), (2) kontrolní působnost (ustanovení 462 odst. 1 ZOK 26 ) a v neposlední řadě také (3) zástupčí působnost (ustanovení 462 odst. 2 ZOK). 22 viz ustanovení 456 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením 44 odst. 2 ZOK 23 viz ustanovení 460 odst. 2 ZOK 24 Ustanovení 163 NOZ: Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. 25 Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost. 76

10 Systém vnitřní struktury akciové společnosti Nezbytným článkem v organizační struktuře monistické akciové společnosti je její statutární ředitel (statutární orgán). O statutárním řediteli monistické akciové společnosti však pojednává následující kapitola. 4. Statutární ředitel v monistické akciové společnosti Statutárním ředitelem monistické akciové společnosti může být pouze osoba fyzická splňující podmínky zákona o obchodních korporacích (popř. nového občanského zákoníku) pro členství v představenstvu a. s. 27 Právní úprava tohoto orgánu monistické obchodní korporace v zákoně o obchodních korporacích 28 je na první pohled velmi kusá; nutno tedy dodat, že na postavení statutárního ředitele se analogicky použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o představenstvu a. s. 29 (nevylučuje-li to jeho povaha jako jednočlenného orgánu). Velmi kontroverzní oblastí právní úpravy statutárního ředitele monistické obchodní korporace je problematika jeho obsazování. Zákon o obchodních korporacích je totiž v této záležitosti vnitřně rozporný. V ustanovení 421 odst. 2 písm. e) ZOK (oblast působnosti valné hromady a. s.) zákonodárce stanoví, že do působnosti valné hromady akciové společnosti náleží volba a odvolávání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě. Dle ustanovení 463 odst. 1 ZOK však platí, že statutární ředitel je statutární orgán společnosti jmenovaný správní radou. Takovýto zákonný rozpor lze naštěstí překlenout výslovnou úpravou ve stanovách akciové společnosti. Ztotožňuji se s názorem, že právo volby i odvolání statutárního ředitele může být prostřednictvím stanov dané a. s. svěřeno jak do působnosti její valné hromady, tak do působnosti její správní rady 30. Nebude-li naopak tato problematika ve stanovách monistické akciové společnosti upravena vůbec, budou členové orgánů této obchodní 26 Dle ustanovení 462 odst. 1 ZOK předseda správní rady dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. Takovými orgány budou bezesporu zvláštní orgány zřízené stanovami té které akciové společnosti a pravděpodobně i statutární ředitel. Ten nejenže je jmenován správní radou, ale správní rada navíc schvaluje i jeho smlouvu o výkonu funkce. 27 viz ustanovení 463 odst. 2 ZOK 28 ustanovení 463 ZOK 29 viz ustanovení 456 odst. 1 ZOK 30 viz ustanovení 421 odst. 2 písm. e) ZOK v kombinaci s ustanovením 456 odst. 2 ZOK a se zásadou dispozitivnosti soukromého práva vyjádřenou v ustanovení 1 odst. 2 NOZ 77

11 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. korporace (včetně dalších adresátů práva) mnohdy vystaveni značné právní nejistotě. Jakkoli je problematika práva volby i odvolání statutárního ředitele diskutabilní, domnívám se, že toto právo by mělo být řazeno do působnosti správní rady monistické a. s. V první řadě je právě správní rada tím orgánem, který schvaluje statutárnímu řediteli jeho smlouvu o výkonu funkce 31, což je nepřehlédnutelná výjimka z obecného pravidla pro schvalování smluv o výkonu funkce v dualistickém systému vnitřní struktury akciových společností 32 vypovídající o tom, že vztah mezi statutárním ředitelem a správní radou je, resp. měl by být, odlišný od vztahu představenstva a dozorčí rady (větší závislost a výše uvedená podřízenost). Shodně je ostatně problematika obsazování tzv. generálního ředitele řešena i u právní úpravy evropské společnosti (dle ustanovení 35 odst. 1 zákona o SE je generální ředitel jmenován a odvoláván správní radou, a to vždy, bez ohledu na to, zda se jedná o model předseda-generální ředitel nebo o model odlišující osobu předsedy správní rady a generálního ředitele). Svěření práva volby a odvolání statutárního ředitele do rukou správní rady pak může být v neposlední řadě chápáno i jako jasná příležitost, jak právní úpravu monistické akciové společnosti v českém právu posunout blíže k jejím kořenům, neboť jak uvedeno v úvodní kapitole, české pojetí monistického systému je chápáno spíše jako určitá modi ikace systému dualistického. Z ustanovení 463 odst. 3 ZOK vyplývá, že: Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Zároveň platí, jak uvedeno výše, že stanovy monistické akciové společnosti mohou určit, že správní rada bude mít pouze jednoho člena 33. Logicky se tedy nabízí otázka, zda je v tomto kontextu možné obojí najednou, tedy, zda je připuštěna výše uvedená kumulace funkcí i za předpokladu, že předseda správní rady je zároveň jediným členem správní rady. Prakticky by to znamenalo, že kromě valné hromady dané a. s., by v akciové společnosti (resp. v jejích orgánech) dále igurovala pouze jedna fyzická osoba. S ohledem na fakt, že monistický systém by měl podnikatelské praxi nabídnout především jednodušší formu podnikání pod záštitou právní formy akciové společnosti, nelze dle mého soudu takovouto redukci vnitřního řízení a správy akciové společnosti vyloučit. Zároveň je možné se ptát, zda může být do funkce statutárního ředitele zvolen i jiný člen správní rady, který není 31 viz ustanovení 463 odst. 1 ZOK 32 viz ustanovení 59 odst. 2 ZOK 33 viz ustanovení 457 ZOK 78

12 Systém vnitřní struktury akciové společnosti jejím předsedou (za předpokladu, že v dané akciové společnosti nedojde ke kumulaci funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele). S ohledem na citovaná ustanovení nové právní úpravy vnitřního řízení a správy a. s. a zásadu autonomie vůle se i v této otázce přikláním k názoru, že takovouto volbu vyloučit nelze. Statutární ředitel je dle ustanovení 463 odst. 1 ZOK statutárním orgánem monistické akciové společnosti, z čehož vyplývá, že je oprávněn jednat za společnost navenek (vůči třetím osobám). Z ustanovení 463 odst. 4 ZOK však dále vyplývá, že statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení společnosti 34, neboli je oprávněn působit i směrem dovnitř dané akciové společnosti, tedy, jak uvedeno v předcházející kapitole, řídit společnost na každodenní bázi a činit strategická a koncepční rozhodnutí 35. Nutno připomenout, že obchodní vedení statutárního ředitele je limitováno ustanovením 460 odst. 1 ZOK, podle kterého je správní rada monistické akciové společnosti taktéž oprávněna řídit společnost koncepčně (v rámci její strategické a koncepční působnosti), resp. zákon stanoví, že: Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Dalo by se tedy s opatrností říci, že mantinely obchodního vedení dané akciové společnosti určuje především správní rada, zatímco v jejich mezích společnost řídí statutární ředitel (s ohledem na zmíněné aspekty řízení společnosti, tj. aspekt krátkodobý v podobě každodenního řízení dané a. s. a aspekt dlouhodobý v podobě strategického a koncepčního řízení dané a. s.). Otázka, v jakém poměru bude řízení společnosti (tj. obchodní vedení) mezi uvedené orgány rozděleno, je tedy více než nejasná. Na jedné straně je zřejmé, že působnost správní rady v monistické a. s. jde notně za hranice působnosti dozorčí rady v její konkurenční struktuře vnitřního řízení a správy 36, na straně druhé však zákon říká, že nikdo není oprávněn dávat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení viz výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 29 Odo 479/2003 vymezující obchodní vedení jako: řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech 35 Základní působností statutárního ředitele v monistické akciové společnosti je tedy výkon jejího obchodní vedení a jednání jejím jménem. 36 Příkladem souvisejícím s působností statutárního ředitele monistické akciové společnosti může být i fakt, že ke zvýšení základního kapitálu dané monistické a. s. postupem dle ustanovení 511 až 515 ZOK může být dle ustanovení 511 odst. 1 ZOK pověřena (na základě rozhodnutí valné hromady) správní rada společnosti, nikoliv její statutární ředitel, ačkoliv v dualistické a. s. je na základě pověření valné hromady orgánem oprávněným rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvo dané a. s. Zákonodárce tak úmyslně posiluje pozici správní rady. 37 analogický výklad ustanovení 435 odst. 3 ZOK 79

13 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. Právě tato oblast (působnost statutárního ředitele vs. působnost správní rady monistické a. s.) je dle mého soudu jedním z největších handicapů nové právní úpravy vnitřní struktury a. s. Fakt, že ne vždy je zcela jasné, jaké činnosti spadají do působnosti kterého orgánu, značně snižuje právní jistotu všech adresátů práva. V této souvislosti je vhodné znovu upozornit na důsledné zpracování stanov akciových společností, jejichž prostřednictvím (a na základě zásady autonomie vůle, na které je rekodi ikace českého soukromého práva postavena) je možné takováto problémová místa nové právní úpravy vnitřní struktury a. s. vyjasnit. Je zřejmé, že statutární ředitel monistické a. s. je jakožto nositel obchodního vedení povinen jednat s péčí řádného hospodáře 38 (stejně jako člen představenstva dualistické a. s.). I pro statutárního ředitele monistické a. s. tak bude platit, že je povinen jednat s nezbytnou loajalitou a s nezbytnými znalostmi a pečlivostí, a to jak při vzniku své funkce, tak v průběhu jejího dalšího trvání. Pokud by statutární ředitel nebyl takové péče schopen (z důvodu například kon liktu zájmu nebo nedostatečných znalostí k učinění konkrétního rozhodnutí), musí z toho pro sebe vyvodit důsledky (kon likt s péčí řádného hospodáře tedy fakticky nastat může, nicméně statutární ředitel musí na vzniklou situaci bez zbytečného odkladu zareagovat, tj. kon likt společnosti oznámit, navrhnout vhodné řešení k jeho eliminaci, zajistit si externího poradce, delegovat danou činnost na třetí osobu, atp.) 39. Péči řádného hospodáře si tedy zachovává i ten statutární ředitel, který vyhodnotí svoji vlastní nedostatečnost a současně nalezne řešení, jak vzniklou situaci zhojit. Povinnost jednat pečlivě a loajálně může na první pohled působit natolik přísně, že by se někteří členové statutárních orgánů a. s. mohli bát učinit riskantnější podnikatelské rozhodnutí. Proto ZOK zavádí pravidlo podnikatelského úsudku 40, tzv. business judgement rule, které nabízí těm členům statutárních orgánů a. s., kteří jednají v mezích a za podmínek stanovených zákonem, určitou formu ochranného štítu 41. S povinností statutárního ředitele jednat v souladu s péčí 38 viz ustanovení 159 odst. 1 NOZ 39 Na obdobném principu stojí i právní úprava střetu zájmů (ustanovení 54 a násl. ZOK), která se beze zbytku uplatní i na právní úpravu postavení statutárního ředitele monistické a. s. 40 viz ustanovení 51 odst. 1 ZOK 41 Pravidlo podnikatelského úsudku má kořeny v anglo-americkém právu a vychází z myšlenky, že po statutárním orgánu akciové společnosti nebo jeho členu nelze požadovat, aby nesl odpovědnost za svá rozhodnutí, která se následně ukáží jako špatná, v případě, že při svém rozhodování dodržel všechny zákonné podmínky či požadavky (tj. především jednal loajálně, v obhájitelném zájmu dané společnosti a informovaně). Nová právní úprava řízení a správy a. s. tak poskytuje statutárním orgánům akciových společností (resp. jejich členům) právo na chybu v jejich podnikatelském úsudku. 80

14 Systém vnitřní struktury akciové společnosti řádného hospodáře logicky úzce souvisí i důsledky porušení této povinnosti, jimiž jsou: (1) vydání prospěchu 42, (2) odpovědnost za škodu 43, (3) vypořádání újmy na základě smlouvy 44 a v neposlední řadě také (4) vyloučení statutárního ředitele a. s. z výkonu funkce statutárního orgánu dané obchodní korporace 45. V této souvislosti nelze opomenout ani nově regulovanou sankci za selhání při výkonu funkce statutárního orgánu (resp. jeho člena) v podobě vrácení v minulosti vyplacených plnění (odměn) 46. Skrze tento institut je v zákoně o obchodních korporacích zapracována snaha nové právní úpravy o zvýšení motivace představitelů statutárních orgánů obchodních korporací k řádnému jednání. V souvislosti s institutem tzv. delegovaného generálního ředitele v právní úpravě evropské společnosti 47 a s právní úpravou pověření k výkonu funkce zakotvenou v novém občanském zákoníku 48 (popř. právní úpravou vnitřního dělení působnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a. s. či udělení plné moci k jednání za společnost), je také zajímavou otázkou, zda a za jakých podmínek může statutární ředitel delegovat svoji agendu, resp. její část, na jinou osobu. Tato problematika si však bezesporu zaslouží podstatně hlubší analýzu, neboť se dle mého názoru jedná o oblast, která může být pro český monistický systém vnitřního řízení a správy a. s. více než zásadní. 42 viz ustanovení 53 odst. 1 ZOK 43 rozsah odpovědnosti za škodu statutárního ředitele monistické a. s. v ustanovení 2910 a 2911 NOZ 44 viz ustanovení 53 odst. 3 ZOK 45 viz ustanovení 64 odst. 1 ZOK a ustanovení 65 odst. 1 ZOK 46 viz ustanovení 62 odst. 1 ZOK a ustanovení 68 ZOK 47 Dle ustanovení 36 zákona o SE může správní rada na návrh generálního ředitele jmenovat jednu nebo několik fyzických osob, které pověří asistencí generálnímu řediteli a které mají titul delegovaný generální ředitel. Správní rada pak v dohodě s generálním ředitelem určí rozsah působnosti delegovaného generálního ředitele (ve smyslu vnitřního dělení působnosti v rámci obchodního vedení SE). Postavení delegovaného generálního ředitele plně odpovídá postavení (pozici) generálního ředitele; je statutárním orgánem dané evropské společnosti, a vůči třetím osobám tak jedná ve stejném rozsahu jako její generální ředitel. 48 Dle nového občanského zákoníku je např. možné, aby člen statutárního orgánu akciové společnosti výkonem své funkce, resp. její části, pověřil jinou osobu. Odpovědnost za řádnou volbu pověřené osoby nese člen statutárního orgánu (pověřená osoba by tedy měla být vybrána s péčí řádného hospodáře), který je současně povinen zajistit dohled nad činností takové osoby. I tento institut má však své limity, neboť člen statutárního orgánu a. s. nemůže takovouto delegací, resp. pověřením, výkon své funkce zcela vyprázdnit, tj. nesmí delegovat vše. 81

15 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. 5. Shrnutí Z výše uvedeného je patrné, že český zákonodárce zvolil pro monistický systém vnitřního řízení a správy akciové společnosti poněkud netradiční řešení se třemi obligatorními orgány v podobě valné hromady, správní rady a statutárního ředitele. Většina zahraničních právních řádů, jež ve svém právu monistický systém vnitřního řízení a správy upravují, staví na dualitě valné hromady a správní rady. Dle francouzské právní úpravy je například sice možné, aby správní rada jmenovala statutárním ředitelem někoho mimo své členy, avšak nutno dodat, že takováto osoba se pak nestává orgánem dané akciové společnosti, jedná se o osobu, na kterou je pouze přenesena působnost statutárního orgánu. Obdobně je tomu tak v americkém korporačním právu, kde správní rada 49 pověří obchodním vedením, resp. každodenním řízením, úředníky 50, kteří nemají povahu orgánu společnosti. Ačkoliv termín monistický navozuje dojem, že kromě valné hromady je v akciové společnosti povinně zřizován už jen jeden orgán (správní rada), v českém akciovém právu tomu tak není. Česká monistická akciová společnost je tak do jisté míry určitou modi ikací dualistického systému odlišující se především novou dvojicí obligatorních orgánů a možností kumulace funkcí. 6. Závěr Koncepce monistické akciové společnosti byla českému právnímu řádu dlouhou dobu neznámá (tím není dotčena oblast právní úpravy evropské společnosti). Teprve v rámci rekodi ikace soukromého práva se české podnikatelské praxi nabízí možnost volby monisticky organizované a. s. Monistický systém vnitřní struktury a. s. se v obecném měřítku od svého konkurenčního dualistického protějšku odlišuje tím, že v čele monistické obchodní korporace stojí namísto dvou orgánů (řídící a dozorčí orgán) orgán jediný. Tímto orgánem je správní rada, která v sobě do jisté míry spojuje pravomoci a působnost obou výše uvedených orgánů. Ve světě však existují různé dílčí variace takto de inovaného monistického systému. Jinak tomu není ani v případě České republiky, která se při tvorbě pravidel monistického korporačního systému inspirovala především právní úpravou francouzskou, 49 tzv. board of directors 50 tzv. of icers 82

16 Systém vnitřní struktury akciové společnosti italskou a v řadě detailů také švýcarskou. Klasický monistický korporační systém vychází z toho, že předseda správní rady současně vykonává funkci statutárního ředitele dané společnosti, čímž se dostává do pozice výkonného člena správní rady. Ostatní členové správní rady jsou pak v pozici členů nevýkonných, tj. jejich postavení se do určité míry přibližuje postavení členů dozorčí rady v dualistickém systému. Modi ikovaný systém vnitřní struktury a. s. (označovaný také jako novodobý) naopak vychází z toho, že statutární ředitel, který je statutárním orgánem dané společnosti, který je navíc obdařen působností obchodního vedení této společnosti, stojí mimo řady členů správní rady. Předseda správní rady je pak vůči jejím běžným členům nadán jistou koordinační a řídící úlohou, jinak se však jeho postavení od postavení těchto členů zásadně neliší. Lze říci, že systém, který vede k oddělení funkce statutárního ředitele od funkce předsedy správní rady, správní radu do jisté míry připodobňuje dozorčí radě dualistické akciové společnosti, i když ani v tomto případě neplatí, že by statutární ředitel plnil funkci představenstva dualistické a. s. a správní rada úlohu dozorčí rady a. s., neboť platí, že správní rada je de facto stěžejním orgánem monistické a. s., který sice nemůže udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení, avšak může a dokonce i musí řešit otázky koncepční a systémové povahy. S oba výše uvedenými subsystémy vzájemně se odlišujícími mírou exekutivního zapojení předsedy správní rady se lze nově setkat i v právní úpravě české monistické akciové společnosti. V zájmu zbytečného opakování zákonných principů, které jsou v zákoně o obchodních korporacích společné jak monistickému, tak dualistickému systému, zavedl český zákonodárce konstrukci, že pokud není v samotném zákoně o obchodních korporacích stanoveno jinak, platí pro statutárního ředitele ustanovení ZOK o představenstvu dualistické a. s. a pro správní radu pak ustanovení ZOK o dozorčí radě dualistické a. s., a to v závislosti na povaze a působnosti těchto orgánů (přičemž zvláštních pravidel pro monisticky organizovanou a. s. je v zákoně o obchodních korporacích velmi málo). Výše uvedený text však naznačuje, že takovýto odkaz může v řadě případů vyvolávat jisté výkladové pochybnosti. Většina těchto pochybností se odvíjí právě od skutečnosti, že správní rada v monistické a. s. značně přesahuje význam i působnost dozorčí rady v dualistické struktuře a. s., načež, dle mého soudu, není český právní řád bez detailnější úpravy vnitřní struktury a. s. připraven, a proto ne vždy je například zřejmé, která pravomoc náleží do působnosti správní rady a která do působnosti statutárního ředitele. Neznamená to však, 83

17 Lucie Andreisová, Vodafone Czech Republic, a.s. že neexistuje způsob, jak případné právní neduhy překonat. S ohledem na zásadu autonomie vůle, na které je rekodi ikace českého soukromého práva především postavena, se nám otevírají široké možnosti, jak některá problémová místa či nedokonalosti nové právní úpravy vnitřního řízení a správy a. s. vyjasnit či zhojit, a to přijetím důsledných a promyšlených stanov. Nezbývá než shrnout otřepanou větou, že až následná praxe ukáže, jak bude monistická struktura vnitřního řízení a správy a. s. naší podnikatelskou praxí a hlavně justicí uchopena. Literatura: DĚDIČ, J. Akciové společnosti přivítají monistický systém, čekají je ale výkladové potíže [online]. c2013, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.patria.cz/pravo/ /akciove-spolecnosti- -privitaji-monistickysystem-cekaji-je-ale-vykladove-potize.html>. DĚDIČ, J.; ČECH, P. Evropská (akciová) společnost. 1. vyd. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, s. ISBN DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN: HAVEL, B. a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 1. vyd. Ostrava: Nakladatelství Sagit, a. s., s. ISBN LASÁK, J. a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN LASÁK, J. Pár poznámek k péči řádného hospodáře členů statutárního orgánu na prahu rekodi ikace [online]. c2011, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/par-poznamek-k-peci-radneho-hospodare-clenu-statutarniho-organu-na-prahu-rekodi ikace html>. OBERTOVÁ, A. Postavení člena představenstva po rekodi ikaci I. [online]. c2012, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www. epravo.cz/top/clanky/postaveni-clena-predstavenstva-po-rekodi ikaci- -i html>. 84

18 Systém vnitřní struktury akciové společnosti OBERTOVÁ, A. Postavení člena představenstva po rekodi ikaci II. [online]. c2012, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www. epravo.cz/top/clanky/postaveni-clena-predstavenstva-po-rekodi ikaci- -ii html>. SIROTKOVÁ, J. Organizační struktura evropské společnosti. [online]. c2007, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/ top/clanky/organizacni-struktura-evropske-spolecnosti html>. ZACH, T. Monistický systém správy akciové společnosti. [online]. c2013, poslední revize N/A [cit ]. Dostupné z: <http://www.prf.cuni.cz/ sqlcache/zach-m onisticka-as.pdf>. 85

19 OFFROADS EUROPEAN OF SOCIAL SCIENCE Ben Mrad Hichem A note on Transboundary Pollution and Endogenous Protection of R&D Spillovers Lidiya S. Hryniv, Dmitry Khodyko. Target-based environmental programming for the Carpathian region: the potential contribution of the Visegrad Group Tomáš Moravec Předpisy Evropské unie v oblasti odměňování managementu v kontextu corporate governance Kateřina Půbalová Study abroad motivation str. 3 str. 14 str. 33 str. 54 Lucie Andreisová Systém vnitřní struktury akciové společnosti str. 70

20 ISSN TROAS, s. r. o.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.12.2013

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Vážení klienti, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy smlouvy o výkonu funkce. Členové

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady Tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady (dále jen Smlouva ) uzavřely dne podle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti

Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Petra Jandlová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva Tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva (dále jen Smlouva ) uzavřely dne podle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Čí hájím zájmy? Aneb vysílání zaměstnanců úřadů do vedení obchodních společností. Miroslav Mocek 09/2015

Čí hájím zájmy? Aneb vysílání zaměstnanců úřadů do vedení obchodních společností. Miroslav Mocek 09/2015 Čí hájím zájmy? Aneb vysílání zaměstnanců úřadů do vedení obchodních společností Miroslav Mocek 09/2015 Ke vztahu zaměstnance k zaměstnavateli Výkon závislé práce v zájmu zaměstnavatele - podřízenost zaměstnance

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva družstva uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Aktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory. Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s.

Aktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory. Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s. Aktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s. 1 Úvod Témata Legislativní změny v postavení výborů pro audit a interního auditu Požadavky na složení výboru,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e -m ai l: info@csadl b.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Manuál pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodních společností Oživení, o. s., únor 2015 Andrea Kohoutková

Manuál pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodních společností Oživení, o. s., únor 2015 Andrea Kohoutková Manuál pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodních společností Oživení, o. s., únor 2015 Andrea Kohoutková Projekt vznikl za finanční podpory Fondu Otakara Motejla www.motejl.cz 1 Obsah Souhrn

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 10.12.2013

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Ústav 402-418 NOZ stručná úprava v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci, s výjimkou ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu Definice 402 Ústav je definován svým

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více