Analýza dat z mezinárodn. rodních výzkumů TIMSS a PISA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dat z mezinárodn. rodních výzkumů TIMSS a PISA"

Transkript

1 NPVII Dílčí úkol: Hlubší analýza dat z mezinárodn rodních výzkumů TIMSS a PISA a jejich interpretace. Analýza dat z mezinárodn rodních výzkumů TIMSS a PISA týkajících ch se postojů českých žáků k přírodovědnýmdným předmětům m a přírodnp rodním m vědámv Analýza dat z mezinárodn rodních výzkumů TIMSS a PISA týkajících ch se metod výuky Analýza výsledků českých žáků ve fyzikáln lních úlohách výzkumů TIMSS a PISA

2 Charakteristika výzkumů TIMSS - Třetí mezinárodn rodní výzkum mate- matického a přírodovp rodovědného vzdělávání Zaměř ěření: zkoumání kurikula zamýšlen leného realizovaného dosažen eného Šetření: : TIMSS 1995 (43 zemí) TIMSS-R R 1999 (38 zemí) TIMSS 2003 TIMSS 2007 (59 zemí) Písemné testy pro žáky Dotazníkov kové šetření u žáků,, učitelu itelů a ředitelů

3 Charakteristika výzkumů Testovaní žáci - TIMSS 1995 žáci 3. a 4. ročníků (písemný test) žáci 7. a 8. ročníků (písemný test + praktické úlohy) studenti posledních ročníků SŠ (matematická a přírodovědná gramotnost, test z matematiky a fyziky) (500 škol, žáků,, učitelu itelů a 485 ředitelů) TIMSS-R R 1999 žáci 8. ročníků (písemný test) (150 škol, žáků,, 700 učitelu itelů a 148 ředitelů) TIMSS 2007 žáci 4. a 8. ročníků (písemný test)

4 Charakteristika výzkumů PISA (Programme for International Student Assessment) mezinárodn rodní výzkum čtenářské,, matematické a přírodovědné gramotnosti gramotnost je chápána jako soubor vědomostv domostí a dovedností nezbytných pro život zaměř ěření: : patnáctilet ctiletí žáci tříleté cykly 2000 (čten( tení) 32 zemí (5 365 žáků,, 229 škol) 2003 (matematika) - 41 zemí (6 320 žáků,, 260 škol) 2006 (přírodn rodní vědy) 57 zemí (9016 žáků,, 245 škol) písemné testy pro žáky dotazníkov kové šetření u žáků a ředitelů

5 Postoje Spolupráce: Tereza Harapesová Cíle: Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumů TIMSS a PISA zjistit postoje žáků k přírodovědným dným předmětům m a přírodnp rodním m vědámv a jejich časový vývoj. Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumů TIMSS zjistit, jaký vztah mají učitelé přírodovědných dných předmětů ke svému povolání.

6 Postoje Postup a metody práce Příprava podkladů (dotazníky, databáze s výsledky dotazníkových šetření) Výběr r otázek žákovské 114 otázek učitelské 17 otázek ředitelské 19 otázek Vyhledání a zpracování dat z databází Tabulky s absolutními a relativními četnostmi odpovědí. Setřídění a analýza získaných z dat Sepsání souhrnné zprávy

7 Postoje Otázka 23 absolutní četnost relativní četnost Jak rád(a) máš... odpovídajících velmi velmi velmi velmi nerad(a) nerad(a) rád(a) rád(a) nerad(a) nerad(a) rád(a) rád(a) a) matematiku? ,4% 33,2% 45,1% 9,3% b) přírodopis? ,5% 21,1% 55,8% 16,7% c) zeměpis? ,3% 27,3% 51,0% 14,4% d) fyziku a chemii? ,2% 35,2% 39,0% 10,6%

8 Postoje Setřídění a analýza získaných z dat Uspořádání podle typu dotazníku: žákovský, učitelský, u školní. Otázky týkající se podobného problému (např.. dobrých známek) jsou prezentovány ny a komentovány ny společně, bez ohledu na skutečné pořad adí v dotaznících. ch. U vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součást stí dotazníků v různých letech, jsou vytvořeny grafy, aby bylo možné sledovat změny, ke kterým došlo v průběhu let. Podobně jsou uvedeny grafy i u vybraných otázek, zek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součást stí dotazníků pro jednotlivé populace testované ve výzkumu TIMSS Zde se dají sledovat změny pro jednotlivé věkové kategorie. U některých n otázek je uvedeno i srovnání se zahraničím.

9 Postoje - Obliba přírodovp rodovědných dných předmp edmětů Jak rád(a) máš % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% letí letí letí konec SŠ letí letí letí konec SŠ letí letí konec SŠ matematiku? přírodovědné předměty? konkrétně fyziku? velmi rád(a) rád(a) nerad(a) velmi nerad(a) obliba fyziky a chemie u 2. a 3. populace nejnižší ze všech v zemí 1999 statisticky významný vzrůst obliby přírodovědných dných předmp edmětů,, fyzika a chemie ale stále pod mezinárodn rodním m průměrem rem

10 TIMSS obliba 8. ročníky pokles obliby přírodovp rodovědných dných předmětů,, u fyziky, zeměpisu (matematiky) ještě pod rok 1995 u fyziky je nejnižší z přírodovp rodovědných dných předmp edmětů podíl žáků,, kteří mají fyziku velmi rádi: r 13 % velmi neradi: 27 % 4. ročníky obliba vyšší než u 8. ročníků,, ale u přírodovědy dy i matematiky od roku 1995 poklesla přírodověda da z 83 % na 72 % (velmi rád, r rád) r

11 Postoje - Názory žáků na fyziku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Co si myslíš o fyzice? letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí a) Rád(a) se učím fyziku b) Fyzika je nudná c) Fyzika je lehká d) Fyzika je důležitá v životě každého člověka určitě ano ano ne určitě ne e) Rád(a) bych měl(a) zaměstnání, kde se používá

12 Postoje - Jsou pro žáky důled ležité dobré známky? TIMSS Dobré známky z přírodovědných dných předmp edmětů považovalo ovalo za důled ležité přes 90 % 9letých a 13letých českých žáků,, na konci SŠS to bylo 65 % českých žáků. PISA 2006 Dobré výsledky v přírodovědných dných předmp edmětech považovalo ovalo za důled ležité 58 % žáků,, což bylo nejméně ze zemí OECD. Známk mkám m z přírodovědných dných předmp edmětů byla přisuzována menší důležitost než známk mkám z matematiky a českého jazyka.

13 Postoje Proč žáci potřebuj ebují dobré známky? Potřebuji dostávat dobré známky z fyziky 100% 80% 60% 40% 20% 0% letí letí letí letí letí letí letí letí abych dostal(a) práci, kterou abych udělal(a) radost svým abych se dostala(a) na sobě pro radost chci rodičům střední nebo vysokou školu, kterou jsem si vybral(a) určitě ano ano ne určitě ne

14 Postoje - Studium a povolání v oblasti přírodnp rodních vědv TIMSS % českých žáků na konci SŠS chtělo po ukončen ení středn ední školy dále d studovat, fyziku by si jako obor vybralo 1,5 % z nich. TIMSS 1999 Žáci byli dotazováni, který obor by si vybrali, kdyby měli m pracovat v oblasti přírodnp rodních věd. v Fyziku volilo 16 % žáků,, chemii 12 %, zeměpis 31 % a přírodopis p 41 % žáků. TIMSS 2007 Studium na VŠ V 35 % (jedno z nejnižší ších zastoupení) jen maturitu 39 % (absolutně nejvíce)

15 Postoje - Studium a povolání v oblasti přírodnp rodních věd v PISA 2006 Graf: Studium či povolání v oblasti přírodních věd Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními? % A B C D Otázky ČR Slovensko Finsko Japonsko Průměr OECD A) Chtěl/a bych pracovat v oblasti přírodních věd B) Chtěl/a bych studovat přírodní vědy po skončení střední školy C) Až budu dospělý/á, rád/a bych pracoval/a na přírodovědných projektech D) V životě bych se rád/a věnoval/a výzkumu v oblasti přírodních věd Graf zahrnuje odpovědi: rozhodně souhlasím a souhlasím Česká republika byla jedinou zemí,, kde se přírodnp rodním vědám m chtělo věnovat v více v dívek. d

16 Postoje - Zaměstn stnání v oblasti přírodnp rodních věd v PISA 2006 Jaké zaměstn stnání budeš podle svého názoru n mít m ve třiceti t letech? Zaměstn stnání v oblasti přírodnp rodních věd v d uvedlo: ČR - 17 % žáků průměr r OECD - 25 % žáků Japonsko 8 % žáků - nejnižší procento Finsko - 18 % žáků Slovensko - 20 % žáků.

17 Postoje PISA 2006 Věnují se žáci přírodním m vědám v m i mimo školu? % Graf: Mimoškolní aktivity související s přírodními vědami A B C D E FOtázky ČR Slovensko Finsko Japonsko Průměr OECD Jak často děláš následující? A) Sleduješ televizní pořady s přírodovědnou tematikou B) Čteš přírodovědné časopisy nebo novinové články s přírodovědnou tematikou C) Navštěvuješ webové stránky s přírodovědnou tematikou D) Půjčuješ si nebo si kupuješ knihy s přírodovědnou tematikou E) Posloucháš rozhlasové pořady o rozvoji přírodních věd Graf zahrnuje odpovědi: velmi často a pravidelně F) Chodíš do přírodovědného kroužku nebo klubu

18 Postoje - Jak se učitelu itelé cítili oceněni? ni? Máte pocit, že společnost oceňuje Vaši práci? Máte pocit, že žáci oceňují Vaši práci? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 89,9% 92,9% 89,5% 10,1% 7,1% 10,5% letí letí letí 100% 80% 60% 40% 20% 0% 19,6% 41,1% 39,4% 80,4% 58,9% 60,6% letí letí letí ano ne ano ne Jak učitelé vnímají ocenění povolání společností ( 1 = nejvíce) Povolání letí právník lékař inženýr státní úředník učitel na SŠ účetní zdravotní sestra učitel na ZŠ kvalifikovaný dělník letí

19 TIMSS ročníky Společnost oceňuje: vzrůst na 40 % (z 10 %) Žáci oceňuj ují: : vzrůst na 85 % (z 80 %) Zůstane učitelem: u vzrůst na 84 % (z 75 %) 8. ročníky Společnost oceňuje: vzrůst na 72 % Žáci oceňuj ují: : 60 % (mírný vzrůst) Zůstane učitelem: u 70 % (mírný vzrůst)

20 Postoje - Aprobovanost učitelů Je výuka na Vaší škole omezována nedostatkem aprobovaných učitelů přírodovědných přdmětů? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 88,2% 65,9% 58,2% 20,8% 25,0% 12,9% 15,9% 9,2% 2,2% 0,4% 0,4% 0,9% Vůbec ne Velmi málo Do určité míry Značně

21 Shrnutí - Postoje Čeští 13letí žáci a žáci na konci středn ední školy uváděli v roce 95 v mezinárodn rodním m srovnání nejmenší oblibu přírodovědných dných předmp edmětů,, obzvláš áště pak fyziky a chemie. V roce 99 obliba fyziky, chemie a přírodopisu p statisticky významně stoupla, nicméně obliba fyziky a chemie zůstala u českých žáků stále pod mezinárodn rodním průměrem rem. V letech 95 a 99 považovalo ovalo fyziku za nudnou kolem dvou pětinp 13letých žáků a zhruba tři i pětinyp žáků této to věkové kategorie uváděly, že e se fyziku neradi učí. u Většina těchto žáků považovala ovala fyziku za důležitou,, jen kolem pětiny žáků si umělo představit, p že e by mohli mít m zaměstn stnání zaměř ěřené na fyziku. Polovina 13letých žáků v roce 99 uvedla, že e by měli m fyziku mnohem raději, kdyby nebyla tak těžt ěžká a kolem třetiny žáků se domnívalo, že e na fyziku nemají talent.

22 Shrnutí - Postoje Dobré známky z přírodovědných dných předmp edmětů považovalo ovalo za důled ležité přes 90 % 9letých a 13letých žáků ve výzkumu TIMSS, u žáků na konci SŠS to bylo kolem dvou třetin žáků. Ve výzkumu PISA 2006 považovalo ovalo dobré výsledky v přírodovědných dných předmp edmětech za důled ležité 58 % českých žáků,, což bylo nejméně ze všech v zemí. Známk mkám m z přírodovědných dných předmp edmětů byla přisuzovp isuzována menší důležitost než známk mkám m z matematiky a českého jazyka. Kolem čtyř pětin 13letých žáků testovaných ve výzkumu TIMSS uvedlo, že e chtějí dobré známky z fyziky především kvůli sobě a rodičů čům.. Tři T i pětiny p žáků potřebovaly dobré známky z fyziky, aby se dostali na školu podle svého výběru.

23 Shrnutí - Postoje Zhruba čtyři i pětiny p českých žáků na konci SŠS ve výzkumu TIMSS 95 uvedly, že chtějí po ukončen ení středn ední školy dále studovat.. Fyziku by si vybralo 1,5 % z nich. Ve výzkumu PISA 2006 uvedlo 55 % českých patnáctiletých žáků, že e chce vystudovat vysokou školu. Studovat přírodnp rodní vědy po skončen ení středn ední školy chtělo v roce % českých žáků a pracovat v této to oblasti chtělo 25 % českých žáků. Kolem čtyř pětin českých žáků ve výzkumu PISA 2006 bylo názoru, n že žáci ve škole získz skávají znalosti a dovednosti potřebn ebné pro povolání v oblasti přírodnp rodních věd.. Tři T i pětiny p žáků tušily, kde nalézt informace o povoláních v této to oblasti. Čeští žáci získz skávali informace o přírodovp rodovědných dných tématech mnohem méněm než jejich vrstevníci v ostatních zemích prostřednictv ednictvím m televizních pořad adů nebo webových stránek. Nejvíce informací získávali žáci ve škole.

24 Shrnutí - Postoje Kolem poloviny žáků testovaných ve výzkumu PISA 2000 uvedlo, že učitelé dobře e vycházej zejí s žáky,, v roce 2003 užu si to myslely téměřt dvě třetiny žáků. Zatímco v roce 2000 bylo názoru, n že většinu učitelu itelů zajímá,, zda jsou žáci spokojeni,, kolem dvou pětin p žáků, v roce 2003 užu to byly téměřt dvě třetiny žáků. Většina žáků uznávala, že učitelé s nimi jednají fér a v případě nouze by jim poskytli pomoc. Ačkoli se čeští učitelé v letech 95 a 99 cítili c dostatečně oceněni ni žáky,, jen 10 % z nich se cítilo c současn asně oceněno no i společnost ností. Ředitelé ve výzkumu PISA 2000 nepociťovali ovali nedostatek učitelů s kvalifikací na přírodovp rodovědné předměty jako problém. V roce 2006 uvedlo 17 % ředitelů, že e výuka je nedostatkem učitelu itelů s kvalifikací na přírodovp rodovědné předměty omezena do určit ité míry či i značně.

25 Porovnání některých výsledků dotazníkov kového šetření provedeného v rámci r projektu s výsledky výzkumů TIMSS a PISA Vybrány byly obdobné otázky z následujn sledujících ch okruhů: Obliba přírodovp rodovědných dných (a fyzikáln lních) témat: t Mezi nejoblíben benější fyzikáln lní témata u žáků základních i středn edních škol patří vesmír r (astronomie, astrofyzika). Učení se pro dobré známky: Žáci si uvědomuj domují důležitost dobrých známek z fyziky (obecně z přírodovp rodovědných dných předmp edmětů). Baví žáky fyzika? Fyzika baví asi 60 % žáků základních škol a nižší ších gymnázi zií. Zbývajících ch 40 % ji považuje za nudnou.

26 Porovnání některých výsledků dotazníkov kového šetření provedeného v rámci r projektu s výsledky výzkumů TIMSS a PISA Důležitost fyziky v životě člověka: Více než 60 % žáků základních škol a nižší ších gymnázi zií si uvědomuje, že e je fyzika pro jejich budoucí život důled ležitá. Chtějí žáci dále d studovat? Naprostá většina středo edoškoláků chce po ukončen ení školy dále studovat. Dosáhnout vysokoškolsk kolského vzdělání chce více v než polovina žáků.

27 Metody výuky Cíle: Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumu TIMSS zjistit, jaké metody a formy práce a přístupy p používaj vají učitelé přírodovědných dných předmp edmětů. Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumů TIMSS a PISA zjistit, jaké jsou přístupy p žáků k učení a jaký je jejich pohled na metody a formy práce v hodinách ch. Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumů TIMSS PISA zjistit, co podle ředitelů ovlivňuje metody práce učitelu itelů a jaké metody upřednost ednostňují,, jak je koncipovaná výuka přírodovp rodovědných dných předmp edmětů,, co se týče vlastních osnov, jednotnosti obsahu pro všechny v žáky a péče e o nadané žáky.

28 Metody výuky Postup a metody práce Příprava podkladů (dotazníky, databáze s výsledky dotazníkových šetření) Výběr r otázek učitelské 57 otázek žákovské 16 otázek ředitelské 20 otázek Vyhledání a zpracování dat z databází (Mgr. Helena Glücksmannov cksmannová) Tabulky s absolutními a relativními četnostmi odpovědí. Setřídění a analýza získaných z dat Sepsání souhrnné zprávy

29 Metody výuky Tabulka U Jak často žáci při hodinách daného přírodovědného předmětu odpovídajících absolutní četnosti relativní četnosti v % nikdy nebo nikdy nebo téměř každou téměř nikdy někdy většinou hodinu nikdy někdy většinou každou hodinu a) pracují samostatně bez pomoci učitele? ,85 76,51 11,19 8,44 b) pracují samostatně s pomocí učitele? ,37 48,99 37,94 12,71 c) pracují společně tak, že učitel vyučuje celou třídu? ,74 17,65 52,21 29,41 d) pracují společně (celá třída) tak, že si žáci vzájemně odpovídají na otázky? ,11 68,27 7,75 3,87 e) pracují ve dvojicích či v malých skupinách bez pomoci učitele? ,00 75,05 4,77 0,18 f) pracují ve dvojicích či v malých skupinách s pomocí učitele? ,48 79,82 7,34 0,37

30 Metody výuky Setřídění a analýza získaných z dat Uspořádání podle typu dotazníku: učitelský, u žákovský, školní. Otázky týkající se podobného problému (např.. domácích ch úkolů) ) jsou prezentovány ny a komentovány ny společně,, bez ohledu na skutečné pořad adí v dotaznících. ch. U vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součást stí dotazníků v různých letech, jsou vytvořeny grafy, aby bylo možné sledovat změny, ke kterým došlo v průběhu let. Podobně jsou uvedeny grafy i u vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součást stí dotazníků pro jednotlivé populace testované ve výzkumu TIMSS Zde se dají sledovat změny pro jednotlivé věkové kategorie. U některých n otázek, je uvedeno i srovnání se zahraničím.

31 Metody výuky - Co nejvíce omezuje výuku přírodovp rodovědných dných předmp edmětů Faktor (omezuje hodně a celkem dost) a) žáci s odlišnými studijními předpoklady b) žáci pocházející z velmi odlišných podmínek (různé ekonomické podmínky, jazykové problémy) c) žáci se speciálními potřebami (např. žáci s poruchami učení, sluchu, zraku či řeči, tělesně postižení, duševně postižení žáci) Populace Populace Pořadí % Pořadí % Pořadí % 1 62,8 1 64,3 1 60,8 8 26, , , , , ,9 d) žáci, kteří nemají zájem o výuku 4 36,8 2 61,0 2 58,5 e) žáci, kteří vyrušují 3 41,0 4 44,8 3 49,0 f) rodiče, kteří se zajímají o to, jak jejich děti prospívají 10 22, , ,0 g) rodiče, kteří se nezajímají o to, jak jejich děti prospívají 6 30,0 5 39,8 8 36,0 h) nedostatek počítačů , , ,4 i) nedostatek vhodných počítačových programů j) nedostatek jiných učebních pomůcek pro žáky k) nedostatek pomůcek pro Vás, které byste mohl(a) využít např. při demonstraci a cvičeních 13 16, , ,0 5 33,3 8 35,2 7 38,2 2 43,9 6 39,7 6 42,4 l) nevyhovující vybavení školy 9 25,0 9 29,5 9 28,4 m) velký počet žáků ve třídě 7 29,4 7 36,3 5 42,5 n) špatná morálka Vašich kolegů učitelů a administrativních pracovníků školy 16 3,3 16 3,7 16 5,8 o) špatná morálka žáků 14 9,1 3 48,4 4 45,0 p) pocit ohrožení Vaší osobní bezpečnosti či bezpečnosti žáků 15 3,9 15 4,1 15 7,5

32 Metody výuky - Co ovlivňuje úspěch v přírodovědných dných předmětech podle učitelu itelů nejdůle ležitější předpoklad - schopnost tvořiv ivého myšlen lení a logické uvažov ování porozumění přírodovědným dným pojmům, m, principům a strategiím schopnost řádně zdůvod vodňovat ovat řešení porozumění tomu, jak se přírodnp rodní vědy využívaj vají v praxi nejmenší důležitost - pamatování vzorců a postupů v mezinárodn rodním m srovnání kladli čeští učitelé na poslední dvě uvedené schopnosti menší důraz

33 Metody výuky Co je třeba t k dobrým známk mkám m podle žáků Populace Rok Pilné učení Učení zpaměti Štěstí Talent 9letí % 64 % 66 % 59 % 13letí % 59 % 54 % 45 % % 42 % 39 % 40 % konec SŠ % 49 % 39 % 46 % celkově málo žáků souhlasilo s tím, že e by k získání dobrých známek potřebovali štěstí v mezinárodn rodním m srovnání přisuzovali čeští žáci malou roli talentu v roce 1995 byla ČR R zemí s pátým nejvyšší šším procentem 13letých žáků (89 %), jejichž učitelé si mysleli, že někteří žáci mají pro přírodnp rodní vědy nadání a jiní nikoliv,, nad mezinárodn rodním průměrem rem byla ČR R i v roce 1999

34 PISA 2000 Metody výuky Učební strategie žáků čeští žáci se učili cílenc leně a hledali souvislostí mezi studovanou látkou l a poznatky získanými z odjinud více než byl mezinárodn rodní průměr pamětn tní učení používali čeští žáci méněm než žáci většiny ostatních zemí,, přičemp emž dívky ho používaly více v než chlapci čeští žáci dávali d přednost individualistickému, soutěž ěživému přístupu p k učení,, v mezinárodn rodním srovnání byli nad průměrem rem přízeň vyjadřovan ovaná kooperativní učení byla podprůměrn rná,, dívky d preferovaly tento typ učenu ení více než chlapci

35 Metody výuky Průběh h hodiny TIMSS Procento času věnovanv novaného v hodině různým činnostem Činnost % mezinárodní průměr (%) výklad látky učitelem 34,2 24 žáci procvičují látku pod vedením učitele 17,7 14 žáci samostatně procvičují 11,3 10 testy a kvizy 8,2 10 opětný výklad a vysvětlení již probraného učiva (postupů) 8,2 10 učitel(ka) provádí demonstrační pokusy 6,5 10 žáci dělají pokusy 5,0 15 kontrola domácích úkolů 4,4 9 jiné 3,2 3 administrativní činnosti (nevztahující se k obsahu hodiny) 2,4 4 Z 12 zemí, kde učitelé uvedli, že žáci tráví experimentováním více než 20 % času z hodiny, mělo 8 statisticky významně lepší výsledek než mezinárodní průměr.

36 Metody výuky Demonstrační experimenty Jak často nastávají tyto situace v hodinách fyziky? učitel(ka) nám předvádí pokusy ,2 37,8 35,8 31,0 23,0 18,1 7,9 8,3 téměř vždy poměrně často jednou za čas nikdy TIMSS 95 populace 2 TIMSS 99

37 Metody výuky Samostatné experimentování Jak často nastávají tyto situace v hodinách fyziky? sami děláme pokusy nebo máme laboratorní cvičení ,2 46, ,7 21,4 23,2 18,3 9,8 8,6 téměř vždy poměrně často jednou za čas nikdy TIMSS 95 populace 2 TIMSS 99

38 TIMSS 1999 Metody výuky vytvořen index charakterizující důraz kladený v přírodovědných dných hodinách na experimenty byl zpracován n na základz kladě odpovědí učitelů na otázky kolik času stráví oni prováděním m demonstračních experimentů a kolik času stráví žáci experimentováním m a na základz kladě odpovědí žáků na otázky, jak často provádějí učitelé experimenty a jak často experimentují oni sami vysoká (nízk zká) úroveň indexu znamená, že e učitelu itelé věnují oběma činnostem více v než 25 % (méně než 10 %) z hodiny a žáci uvádějí, že e jsou prováděny téměřt vždy nebo poměrn rně často (jednou za čas nebo nikdy), středn ední úroveň zahrnuje ostatní odpovědi. di.

39 Metody výuky - experimentování Tabulka: Procento žáků s danou úrovní indexu charakterizujícího důraz kladený v přírodovědných hodinách na experimenty Úroveň indexu Vysoká Střední Nízká ČR Mez. průměr ČR Mez. průměr ČR Mez. průměr Fyzika 14 % 21 % 82 % 74 % 5 % 5 % Chemie 10 % 11 % 87 % 84 % 3 % 5 % Přírodopis 0 % 4 % 72 % 76 % 28 % 21 % Zeměpis 0 % 1 % 24 % 48 % 76 % 52 % Integrovaná 38 % 59 % 3% Ve fyzice se nejvíce experimentuje ve Finsku, na vysoké úrovni indexu je 67 % žáků.. Dále D se před p ČR R umístila Belgie (vlámsk mská), Maďarsko, arsko, Rumunsko, Nizozemí a Lotyšsko. Menší procento žáků na vysoké úrovni indexu pak měla m Makedonie, Moldávie, vie, Rusko, Bulharsko. Mezi zeměmi mi s integrovanou výukou přírodovp rodovědných dných předmp edmětů dosáhly přes p 50 % žáků s vysokou úrovní indexu Hongkong (78 %), Anglie, Singapur, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Nový Zéland Z a Tunisko.

40 Metody výuky experimentování PISA 2006 Graf: Učitel žákům předvádí demonstrační pokusy (ve všech nebo většině hodin) % 60 Graf: Žáci provádějí praktické pokusy v laboratoři (ve všech nebo většině hodin) % ČR 34 Průměr OECD 52 Německo ČR 22 Průměr OECD 61 Dánsko 36 % českých žáků uvedlo, že e učitel u neprovádí pokusy nikdy nebo téměřt nikdy 42 % českých žáků uvedlo, že e pokusy neprovádějí nikdy nebo téměřt nikdy

41 Metody výuky - Shrnutí Obsah a metody výuky ovlivňovali ovali podle ředitelů českých škol testovaných ve výzkumu TIMSS v letech 95 a 99 v největší míře e učitelu itelé a sami ředitelé.. V roce 95 byl u 9letých i 13letých žáků přisuzován n poměrn rně velký vliv i vydavatelům m učebnic, u ten do roku 99 výrazně poklesl. Žáci obsah a metody práce podle ředitelů příliš neovlivňovali. ovali. Učitelé 13letých žáků v roce 95 i 99 si přisuzovali p podstatně menší vliv na obsah učiva u než uváděli ředitelé. Vliv učitelu itelů na výběr r učebnicu od roku 95 do roku 99 výrazně vzrostl.. Doba výuky založen ená na učebnicu ebnicích ch naopak do roku 1999 poklesla. Podle ředitelů škol testovaných ve výzkumu PISA vzrostla od roku 2000 do roku 2003 výrazně odpovědnost dnost učitelu itelů a také ředitelů za volbu učebnicu ebnic.. Významně stoupla rovněž odpovědnost dnost učitelu itelů za určov ování obsahu předmětů.

42 Metody výuky - Shrnutí Při výběru probíraných raných tématt hrály podle učitelu itelů v roce 95 i 99 v ČR nejdůle ležitější roli státn tní osnovy.. Způsob výkladu ovlivňovaly ovaly v roce 95 nejvíce a v podstatě stejným dílem d učebnice u a metodické příručky, v roce 99 pak zejména učebnice u pro žáky, vliv metodických příruček poklesl. Při P plánov nování hodin spoléhali v roce 99 čeští učitelé nejvíce na vlastní přípravy,, potom na učebnice žáků,, případnp padně na jiné učebnice a prameny. Ředitelé českých škol testovaných ve výzkumu PISA v letech 2000 a 2003 vyslovovali podporu aktivním m a inovativním metodám m výuky.. K tradičním m metodám m se přiklánělo lo jen 8 % z nich.

43 Metody výuky - Shrnutí Výuku přírodovědných dných předmp edmětů na českých školách testovaných ve výzkumu TIMSS v roce 95 a 99 omezovali podle učitelu itelů nejvíce žáci s odlišnými studijními předpokladyp edpoklady.. Dále D to byli žáci, kteří nemají zájem o výuku a žáci, kteří vyrušuj ují.. U učitelu itelů 13letých žáků v roce 1995 a v roce 1999 to pak byla ještě špatná morálka žáků.. UčitelU itelé 9letých žáků v roce 1995 uváděli jako faktor, který dost ovlivňuje výuku, nedostatek pomůcek pro něn a pro žáky. Za nejdůle ležitější předpoklad pro úspěšnost v přírodovědných dných předmp edmětech považovali ovali čeští učitelé schopnost tvořiv ivého myšlen lení a logické uvažov ování. Nejmenší důležitost byla přiklp ikládaná pamatování vzorců a postupů.. V mezinárodn rodním m srovnání kladli čeští učitelé menší důraz na schopnost zdůvod vodňovat ovat své postupy a řešení,, menší váhu přiklp ikládali i porozumění použit ití přírodních věd v d v praxi.

44 Metody výuky - Shrnutí Výzkum TIMSS ukázal, že čeští učitelé věnovali v přírodovědných dných hodinách nejvíce času výkladu látkyl tky, což potvrzovaly i výpovědi žáků.. Další v pořad adí bylo procvičov ování s pomocí či i bez pomoci učitele. u Čas věnovaný demonstračním m pokusům m a experimentování žáků byl výrazně pod mezinárodn rodním m průměrem rem. Podle zjištění výzkumu TIMSS vyžadovali čeští učitelé po žácích ch ve většinv ině hodin, aby zdůvod vodňovali ovali svá tvrzení. K poměrn rně častým aktivitám m patřil také zápis pozorování a vysvětlov tlování jevů (četnost této t to aktivity do roku 99 významně poklesla). MéněM častá byla práce s tabulkami a grafy. V mezinárodn rodním m srovnání patřila ČR R v roce 95 k zemím, m, kde byly aktivity vyžaduj adující přemýšlení požadov adovány v hodinách v největší míře. V roce 99 pak byla ČR R naopak pod mezinárodn rodním m průměrem. rem.

45 Metody výuky - Shrnutí Čeští žáci všech v věkových v kategorií uváděli, že e poměrn rně často při řešení úloh používaj vají věci z každodenn dodenního života.. Velmi zřídka žáci řešili projekty. Nejčast astěji používanou formou výuky u 9letých i 13letých žáků byla v ČR R podle výzkumu TIMSS práce učitele u s celou třídout dou,, druhou pak samostatná práce žáků s pomocí učitele.. Podobně tomu bylo i v zahraničí. Nejméně častou formou práce byla v ČR R skupinová práce či i práce ve dvojici bez pomoci učitele, u která patřila v zahraničí k těm m více v používaným. Česká republika patřila v roce 95 i 99 k zemím, m, kde byli žáci zatěž ěžováni domácími mi úkoly málo. Tuto skutečnost potvrdil i výzkum PISA v roce 2000.

46 Metody výuky - Shrnutí Podle výzkumu PISA 2000 se čeští žáci učili u cíleně a hledali souvislosti mezi studovanou látkou l a poznatky získanými odjinud více v než byl mezinárodn rodní průměr. r. Pamětn tní učení používali čeští žáci méněm než žáci většiny v ostatních zemí. Svému odbornému růstur věnovali čeští učitelé přírodovědných dných předmp edmětů podle výzkumu TIMSS 95 v případě 9letých žáků spíš íše e více v času (1,7 hod týdně) než jejich zahraniční kolegové,, u učitelu itelů 13letých žáků jsme naopak patřili k zemím, m, kde byla tato doba nejkratší (1 hod týdně). Do roku 1999 došlo k jejímu nárůstu n (1,8 hod týdně). Naprostá většina českých učitelu itelů byla názoru, n že pro vyučov ování přírodovědných dných předmp edmětů je důležité mít t rád r žáky a mít m t pro něn pochopení.

47 Úlohy Analýza výsledků českých žáků ve fyzikáln lních úlohách výzkumů TIMSS a PISA Spolupráce: Úlohy TIMSS Jitka Houfková,, Naďa Vogalová Úlohy PISA Kateřina Bašá šátková Cíle: Vytvořit přehled celkových výsledků českých žáků v přírodovp rodovědných dných úlohách výzkumů TIMSS a PISA v časovém m vývoji. Vytvořit přehled výsledků českých žáků v přírodovp rodovědných dných úlohách podle obsahu, kompetencí a situací,, na které byly zaměř ěřeny. Vytvořit přehled výsledků českých žáků ve fyzikáln lních úlohách celkově a podle obsahu, kompetencí,, situací. U fyzikáln lních úloh provést hlubší rozbor jednotlivých typů odpovědí. Provést rozbor výsledků praktických úloh s ohledem na zkoumané dovednosti.

48 Úlohy - TIMSS Typy úloh : s výběrem odpovědi di úlohy s krátkou otevřenou enou odpovědí úlohy s dlouhou otevřenou enou odpovědí praktické úlohy Další třídění podle: obsahové kategorie operační kategorie

49 TIMSS - úlohy Úloha 1: Vzduch je bezbarvý, bez zápachu z a bez chuti. Popište jeden způsob, kterým lze prokázat, že e vzduch existuje. Obsahová kategorie: fyzikáln lní vlastnosti látekl Operační kategorie: návrh výzkumu Typ: krátk tká otevřen ená odpověď Průměr ČR: 26 % Mezinárodn rodní průměr: r: 33 %

50 Charakter úloh : Úlohy -PISA komplex otázek vztahujících ch se k určit itému tématut uvádí je text, obrázek, graf, Typy otázek: s výběrem odpovědi di komplexní s výběrem odpovědi di uzavřen ené s tvorbou odpovědi di otevřen ené s tvorbou odpovědi di Další třídění podle: přírodovědné vědomosti kompetence kontext

51 Úlohy -PISA VELKÝ KAŇON Velký kaňon leží v poušti v USA. Je to velmi rozsáhlý a hluboký kaňon, ve kterém se nachází mnoho vrstev hornin. Někdy v minulosti byly tyto vrstvy vyzdviženy pohyby v zemské kůře. Velký kaňon je nyní na některých místech až 1,6 km hluboký. Dnem kaňonu protéká řeka Colorado. Podívej se na obrázek Velkého kaňonu vyfotografovaného z jeho jižního okraje. Na stěnách kaňonu jsou vidět různé vrstvy hornin. Vápenec A Břidlice A Vápenec B Břidlice B Krystalická břidlice a žula

52 Úlohy -PISA Otázka 2: VELKÝ KAŇON Teplota ve Velkém kaňonu se pohybuje od teplot nižších než 0 C až po teploty přes 40 C. Ačkoli je to pouštní oblast, pukliny ve skalách někdy obsahují vodu. Jak napomáhají tyto změny teplot a voda ve skalních puklinách urychlit rozpad skal? A Mrznoucí voda rozpouští teplé skály. B Voda skály stmeluje. C Led vyhlazuje povrch skal. D Mrznoucí voda ve skalních puklinách nabývá na objemu. Vědomosti: vědomosti z přírodních věd (systémy Země a vesmíru) Kompetence: vysvětlování jevů pomocí přírodních věd Kontext / situace: životní prostředí / sociální Typ otázky: s výběrem odpovědi Průměrná úspěšnost ČR: 73,5 % Průměrná úspěšnost OECD: 67,6 %

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Národní zpráva TIMSS 2011 Obsah Úvod........................................................... 3 1 Celkové výsledky na škále TIMSS................................... 6 2..Zastoupení

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva Šetření TALIS 2013 Národní zpráva Národní zpráva šetření TALIS 2013 Vendula Kašparová Simona Boudová Martina Ševců Petr Soukup Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ Nizozemsko Švédsko Dánsko Finsko Estonsko Austrálie Vlámsko (Belgie) Portugalsko Slovensko Bulharsko Singapur Anglie (UK) Polsko Průměr TALIS Francie Malajsie Island Norsko Lotyšsko Alberta (Kanada) Srbsko

Více

Čtenářská gramotnost, čtenářské postoje a návyky žáků základní školy. Jarmila Naňáková

Čtenářská gramotnost, čtenářské postoje a návyky žáků základní školy. Jarmila Naňáková Čtenářská gramotnost, čtenářské postoje a návyky žáků základní školy Jarmila Naňáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V této bakalářské práci se zabýváme problematikou čtenářské gramotnosti a čtenářských

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Předpoklady úspěchu v práci a v životě Předpoklady úspěchu v práci a v životě Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC Kolektiv autorů Recenzovali: Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. Autorský kolektiv: Mgr.

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 103 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR JANA STRAKOVÁ Anotace: V průběhu uplynulých 15 let se uskutečnila v České republice řada mezinárodních výzkumů, jejichž cílem bylo

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO

KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO Jana Straková Anotace: Článek se zabývá postoji učitelů, ředitelů a rodičů žáků základních škol ke školnímu vzdělávání a k zahájené kurikulární reformě a představami

Více

Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006

Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006 Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006 Oddělení mezinárodních výzkumů Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2006 Obsah Úvod...3 Definice zkoumané oblasti...4 Přírodovědná gramotnost...6

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH 71 EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH RADIM RYŠKA, MARTIN ZELENKA Anotace: Jednu z významných interakcí pro vysokoškolské vzdělávání představuje trh práce. Jak

Více

Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 Praha, září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Rozdíly ve výsledcích jednotlivých škol a tříd na 1. stupni ZŠ a sociální podmíněnost dosažených výsledků

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra aplikované fyziky a techniky Bakalářská práce Skladba vyučování fyziky na základních školách - analýza videozáznamu z výuky Vypracoval:

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více