Analýza dat z mezinárodn. rodních výzkumů TIMSS a PISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dat z mezinárodn. rodních výzkumů TIMSS a PISA"

Transkript

1 NPVII Dílčí úkol: Hlubší analýza dat z mezinárodn rodních výzkumů TIMSS a PISA a jejich interpretace. Analýza dat z mezinárodn rodních výzkumů TIMSS a PISA týkajících ch se postojů českých žáků k přírodovědnýmdným předmětům m a přírodnp rodním m vědámv Analýza dat z mezinárodn rodních výzkumů TIMSS a PISA týkajících ch se metod výuky Analýza výsledků českých žáků ve fyzikáln lních úlohách výzkumů TIMSS a PISA

2 Charakteristika výzkumů TIMSS - Třetí mezinárodn rodní výzkum mate- matického a přírodovp rodovědného vzdělávání Zaměř ěření: zkoumání kurikula zamýšlen leného realizovaného dosažen eného Šetření: : TIMSS 1995 (43 zemí) TIMSS-R R 1999 (38 zemí) TIMSS 2003 TIMSS 2007 (59 zemí) Písemné testy pro žáky Dotazníkov kové šetření u žáků,, učitelu itelů a ředitelů

3 Charakteristika výzkumů Testovaní žáci - TIMSS 1995 žáci 3. a 4. ročníků (písemný test) žáci 7. a 8. ročníků (písemný test + praktické úlohy) studenti posledních ročníků SŠ (matematická a přírodovědná gramotnost, test z matematiky a fyziky) (500 škol, žáků,, učitelu itelů a 485 ředitelů) TIMSS-R R 1999 žáci 8. ročníků (písemný test) (150 škol, žáků,, 700 učitelu itelů a 148 ředitelů) TIMSS 2007 žáci 4. a 8. ročníků (písemný test)

4 Charakteristika výzkumů PISA (Programme for International Student Assessment) mezinárodn rodní výzkum čtenářské,, matematické a přírodovědné gramotnosti gramotnost je chápána jako soubor vědomostv domostí a dovedností nezbytných pro život zaměř ěření: : patnáctilet ctiletí žáci tříleté cykly 2000 (čten( tení) 32 zemí (5 365 žáků,, 229 škol) 2003 (matematika) - 41 zemí (6 320 žáků,, 260 škol) 2006 (přírodn rodní vědy) 57 zemí (9016 žáků,, 245 škol) písemné testy pro žáky dotazníkov kové šetření u žáků a ředitelů

5 Postoje Spolupráce: Tereza Harapesová Cíle: Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumů TIMSS a PISA zjistit postoje žáků k přírodovědným dným předmětům m a přírodnp rodním m vědámv a jejich časový vývoj. Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumů TIMSS zjistit, jaký vztah mají učitelé přírodovědných dných předmětů ke svému povolání.

6 Postoje Postup a metody práce Příprava podkladů (dotazníky, databáze s výsledky dotazníkových šetření) Výběr r otázek žákovské 114 otázek učitelské 17 otázek ředitelské 19 otázek Vyhledání a zpracování dat z databází Tabulky s absolutními a relativními četnostmi odpovědí. Setřídění a analýza získaných z dat Sepsání souhrnné zprávy

7 Postoje Otázka 23 absolutní četnost relativní četnost Jak rád(a) máš... odpovídajících velmi velmi velmi velmi nerad(a) nerad(a) rád(a) rád(a) nerad(a) nerad(a) rád(a) rád(a) a) matematiku? ,4% 33,2% 45,1% 9,3% b) přírodopis? ,5% 21,1% 55,8% 16,7% c) zeměpis? ,3% 27,3% 51,0% 14,4% d) fyziku a chemii? ,2% 35,2% 39,0% 10,6%

8 Postoje Setřídění a analýza získaných z dat Uspořádání podle typu dotazníku: žákovský, učitelský, u školní. Otázky týkající se podobného problému (např.. dobrých známek) jsou prezentovány ny a komentovány ny společně, bez ohledu na skutečné pořad adí v dotaznících. ch. U vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součást stí dotazníků v různých letech, jsou vytvořeny grafy, aby bylo možné sledovat změny, ke kterým došlo v průběhu let. Podobně jsou uvedeny grafy i u vybraných otázek, zek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součást stí dotazníků pro jednotlivé populace testované ve výzkumu TIMSS Zde se dají sledovat změny pro jednotlivé věkové kategorie. U některých n otázek je uvedeno i srovnání se zahraničím.

9 Postoje - Obliba přírodovp rodovědných dných předmp edmětů Jak rád(a) máš % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% letí letí letí konec SŠ letí letí letí konec SŠ letí letí konec SŠ matematiku? přírodovědné předměty? konkrétně fyziku? velmi rád(a) rád(a) nerad(a) velmi nerad(a) obliba fyziky a chemie u 2. a 3. populace nejnižší ze všech v zemí 1999 statisticky významný vzrůst obliby přírodovědných dných předmp edmětů,, fyzika a chemie ale stále pod mezinárodn rodním m průměrem rem

10 TIMSS obliba 8. ročníky pokles obliby přírodovp rodovědných dných předmětů,, u fyziky, zeměpisu (matematiky) ještě pod rok 1995 u fyziky je nejnižší z přírodovp rodovědných dných předmp edmětů podíl žáků,, kteří mají fyziku velmi rádi: r 13 % velmi neradi: 27 % 4. ročníky obliba vyšší než u 8. ročníků,, ale u přírodovědy dy i matematiky od roku 1995 poklesla přírodověda da z 83 % na 72 % (velmi rád, r rád) r

11 Postoje - Názory žáků na fyziku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Co si myslíš o fyzice? letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí 13letí a) Rád(a) se učím fyziku b) Fyzika je nudná c) Fyzika je lehká d) Fyzika je důležitá v životě každého člověka určitě ano ano ne určitě ne e) Rád(a) bych měl(a) zaměstnání, kde se používá

12 Postoje - Jsou pro žáky důled ležité dobré známky? TIMSS Dobré známky z přírodovědných dných předmp edmětů považovalo ovalo za důled ležité přes 90 % 9letých a 13letých českých žáků,, na konci SŠS to bylo 65 % českých žáků. PISA 2006 Dobré výsledky v přírodovědných dných předmp edmětech považovalo ovalo za důled ležité 58 % žáků,, což bylo nejméně ze zemí OECD. Známk mkám m z přírodovědných dných předmp edmětů byla přisuzována menší důležitost než známk mkám z matematiky a českého jazyka.

13 Postoje Proč žáci potřebuj ebují dobré známky? Potřebuji dostávat dobré známky z fyziky 100% 80% 60% 40% 20% 0% letí letí letí letí letí letí letí letí abych dostal(a) práci, kterou abych udělal(a) radost svým abych se dostala(a) na sobě pro radost chci rodičům střední nebo vysokou školu, kterou jsem si vybral(a) určitě ano ano ne určitě ne

14 Postoje - Studium a povolání v oblasti přírodnp rodních vědv TIMSS % českých žáků na konci SŠS chtělo po ukončen ení středn ední školy dále d studovat, fyziku by si jako obor vybralo 1,5 % z nich. TIMSS 1999 Žáci byli dotazováni, který obor by si vybrali, kdyby měli m pracovat v oblasti přírodnp rodních věd. v Fyziku volilo 16 % žáků,, chemii 12 %, zeměpis 31 % a přírodopis p 41 % žáků. TIMSS 2007 Studium na VŠ V 35 % (jedno z nejnižší ších zastoupení) jen maturitu 39 % (absolutně nejvíce)

15 Postoje - Studium a povolání v oblasti přírodnp rodních věd v PISA 2006 Graf: Studium či povolání v oblasti přírodních věd Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními? % A B C D Otázky ČR Slovensko Finsko Japonsko Průměr OECD A) Chtěl/a bych pracovat v oblasti přírodních věd B) Chtěl/a bych studovat přírodní vědy po skončení střední školy C) Až budu dospělý/á, rád/a bych pracoval/a na přírodovědných projektech D) V životě bych se rád/a věnoval/a výzkumu v oblasti přírodních věd Graf zahrnuje odpovědi: rozhodně souhlasím a souhlasím Česká republika byla jedinou zemí,, kde se přírodnp rodním vědám m chtělo věnovat v více v dívek. d

16 Postoje - Zaměstn stnání v oblasti přírodnp rodních věd v PISA 2006 Jaké zaměstn stnání budeš podle svého názoru n mít m ve třiceti t letech? Zaměstn stnání v oblasti přírodnp rodních věd v d uvedlo: ČR - 17 % žáků průměr r OECD - 25 % žáků Japonsko 8 % žáků - nejnižší procento Finsko - 18 % žáků Slovensko - 20 % žáků.

17 Postoje PISA 2006 Věnují se žáci přírodním m vědám v m i mimo školu? % Graf: Mimoškolní aktivity související s přírodními vědami A B C D E FOtázky ČR Slovensko Finsko Japonsko Průměr OECD Jak často děláš následující? A) Sleduješ televizní pořady s přírodovědnou tematikou B) Čteš přírodovědné časopisy nebo novinové články s přírodovědnou tematikou C) Navštěvuješ webové stránky s přírodovědnou tematikou D) Půjčuješ si nebo si kupuješ knihy s přírodovědnou tematikou E) Posloucháš rozhlasové pořady o rozvoji přírodních věd Graf zahrnuje odpovědi: velmi často a pravidelně F) Chodíš do přírodovědného kroužku nebo klubu

18 Postoje - Jak se učitelu itelé cítili oceněni? ni? Máte pocit, že společnost oceňuje Vaši práci? Máte pocit, že žáci oceňují Vaši práci? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 89,9% 92,9% 89,5% 10,1% 7,1% 10,5% letí letí letí 100% 80% 60% 40% 20% 0% 19,6% 41,1% 39,4% 80,4% 58,9% 60,6% letí letí letí ano ne ano ne Jak učitelé vnímají ocenění povolání společností ( 1 = nejvíce) Povolání letí právník lékař inženýr státní úředník učitel na SŠ účetní zdravotní sestra učitel na ZŠ kvalifikovaný dělník letí

19 TIMSS ročníky Společnost oceňuje: vzrůst na 40 % (z 10 %) Žáci oceňuj ují: : vzrůst na 85 % (z 80 %) Zůstane učitelem: u vzrůst na 84 % (z 75 %) 8. ročníky Společnost oceňuje: vzrůst na 72 % Žáci oceňuj ují: : 60 % (mírný vzrůst) Zůstane učitelem: u 70 % (mírný vzrůst)

20 Postoje - Aprobovanost učitelů Je výuka na Vaší škole omezována nedostatkem aprobovaných učitelů přírodovědných přdmětů? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 88,2% 65,9% 58,2% 20,8% 25,0% 12,9% 15,9% 9,2% 2,2% 0,4% 0,4% 0,9% Vůbec ne Velmi málo Do určité míry Značně

21 Shrnutí - Postoje Čeští 13letí žáci a žáci na konci středn ední školy uváděli v roce 95 v mezinárodn rodním m srovnání nejmenší oblibu přírodovědných dných předmp edmětů,, obzvláš áště pak fyziky a chemie. V roce 99 obliba fyziky, chemie a přírodopisu p statisticky významně stoupla, nicméně obliba fyziky a chemie zůstala u českých žáků stále pod mezinárodn rodním průměrem rem. V letech 95 a 99 považovalo ovalo fyziku za nudnou kolem dvou pětinp 13letých žáků a zhruba tři i pětinyp žáků této to věkové kategorie uváděly, že e se fyziku neradi učí. u Většina těchto žáků považovala ovala fyziku za důležitou,, jen kolem pětiny žáků si umělo představit, p že e by mohli mít m zaměstn stnání zaměř ěřené na fyziku. Polovina 13letých žáků v roce 99 uvedla, že e by měli m fyziku mnohem raději, kdyby nebyla tak těžt ěžká a kolem třetiny žáků se domnívalo, že e na fyziku nemají talent.

22 Shrnutí - Postoje Dobré známky z přírodovědných dných předmp edmětů považovalo ovalo za důled ležité přes 90 % 9letých a 13letých žáků ve výzkumu TIMSS, u žáků na konci SŠS to bylo kolem dvou třetin žáků. Ve výzkumu PISA 2006 považovalo ovalo dobré výsledky v přírodovědných dných předmp edmětech za důled ležité 58 % českých žáků,, což bylo nejméně ze všech v zemí. Známk mkám m z přírodovědných dných předmp edmětů byla přisuzovp isuzována menší důležitost než známk mkám m z matematiky a českého jazyka. Kolem čtyř pětin 13letých žáků testovaných ve výzkumu TIMSS uvedlo, že e chtějí dobré známky z fyziky především kvůli sobě a rodičů čům.. Tři T i pětiny p žáků potřebovaly dobré známky z fyziky, aby se dostali na školu podle svého výběru.

23 Shrnutí - Postoje Zhruba čtyři i pětiny p českých žáků na konci SŠS ve výzkumu TIMSS 95 uvedly, že chtějí po ukončen ení středn ední školy dále studovat.. Fyziku by si vybralo 1,5 % z nich. Ve výzkumu PISA 2006 uvedlo 55 % českých patnáctiletých žáků, že e chce vystudovat vysokou školu. Studovat přírodnp rodní vědy po skončen ení středn ední školy chtělo v roce % českých žáků a pracovat v této to oblasti chtělo 25 % českých žáků. Kolem čtyř pětin českých žáků ve výzkumu PISA 2006 bylo názoru, n že žáci ve škole získz skávají znalosti a dovednosti potřebn ebné pro povolání v oblasti přírodnp rodních věd.. Tři T i pětiny p žáků tušily, kde nalézt informace o povoláních v této to oblasti. Čeští žáci získz skávali informace o přírodovp rodovědných dných tématech mnohem méněm než jejich vrstevníci v ostatních zemích prostřednictv ednictvím m televizních pořad adů nebo webových stránek. Nejvíce informací získávali žáci ve škole.

24 Shrnutí - Postoje Kolem poloviny žáků testovaných ve výzkumu PISA 2000 uvedlo, že učitelé dobře e vycházej zejí s žáky,, v roce 2003 užu si to myslely téměřt dvě třetiny žáků. Zatímco v roce 2000 bylo názoru, n že většinu učitelu itelů zajímá,, zda jsou žáci spokojeni,, kolem dvou pětin p žáků, v roce 2003 užu to byly téměřt dvě třetiny žáků. Většina žáků uznávala, že učitelé s nimi jednají fér a v případě nouze by jim poskytli pomoc. Ačkoli se čeští učitelé v letech 95 a 99 cítili c dostatečně oceněni ni žáky,, jen 10 % z nich se cítilo c současn asně oceněno no i společnost ností. Ředitelé ve výzkumu PISA 2000 nepociťovali ovali nedostatek učitelů s kvalifikací na přírodovp rodovědné předměty jako problém. V roce 2006 uvedlo 17 % ředitelů, že e výuka je nedostatkem učitelu itelů s kvalifikací na přírodovp rodovědné předměty omezena do určit ité míry či i značně.

25 Porovnání některých výsledků dotazníkov kového šetření provedeného v rámci r projektu s výsledky výzkumů TIMSS a PISA Vybrány byly obdobné otázky z následujn sledujících ch okruhů: Obliba přírodovp rodovědných dných (a fyzikáln lních) témat: t Mezi nejoblíben benější fyzikáln lní témata u žáků základních i středn edních škol patří vesmír r (astronomie, astrofyzika). Učení se pro dobré známky: Žáci si uvědomuj domují důležitost dobrých známek z fyziky (obecně z přírodovp rodovědných dných předmp edmětů). Baví žáky fyzika? Fyzika baví asi 60 % žáků základních škol a nižší ších gymnázi zií. Zbývajících ch 40 % ji považuje za nudnou.

26 Porovnání některých výsledků dotazníkov kového šetření provedeného v rámci r projektu s výsledky výzkumů TIMSS a PISA Důležitost fyziky v životě člověka: Více než 60 % žáků základních škol a nižší ších gymnázi zií si uvědomuje, že e je fyzika pro jejich budoucí život důled ležitá. Chtějí žáci dále d studovat? Naprostá většina středo edoškoláků chce po ukončen ení školy dále studovat. Dosáhnout vysokoškolsk kolského vzdělání chce více v než polovina žáků.

27 Metody výuky Cíle: Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumu TIMSS zjistit, jaké metody a formy práce a přístupy p používaj vají učitelé přírodovědných dných předmp edmětů. Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumů TIMSS a PISA zjistit, jaké jsou přístupy p žáků k učení a jaký je jejich pohled na metody a formy práce v hodinách ch. Na základz kladě analýzy dat z dotazníkových šetření výzkumů TIMSS PISA zjistit, co podle ředitelů ovlivňuje metody práce učitelu itelů a jaké metody upřednost ednostňují,, jak je koncipovaná výuka přírodovp rodovědných dných předmp edmětů,, co se týče vlastních osnov, jednotnosti obsahu pro všechny v žáky a péče e o nadané žáky.

28 Metody výuky Postup a metody práce Příprava podkladů (dotazníky, databáze s výsledky dotazníkových šetření) Výběr r otázek učitelské 57 otázek žákovské 16 otázek ředitelské 20 otázek Vyhledání a zpracování dat z databází (Mgr. Helena Glücksmannov cksmannová) Tabulky s absolutními a relativními četnostmi odpovědí. Setřídění a analýza získaných z dat Sepsání souhrnné zprávy

29 Metody výuky Tabulka U Jak často žáci při hodinách daného přírodovědného předmětu odpovídajících absolutní četnosti relativní četnosti v % nikdy nebo nikdy nebo téměř každou téměř nikdy někdy většinou hodinu nikdy někdy většinou každou hodinu a) pracují samostatně bez pomoci učitele? ,85 76,51 11,19 8,44 b) pracují samostatně s pomocí učitele? ,37 48,99 37,94 12,71 c) pracují společně tak, že učitel vyučuje celou třídu? ,74 17,65 52,21 29,41 d) pracují společně (celá třída) tak, že si žáci vzájemně odpovídají na otázky? ,11 68,27 7,75 3,87 e) pracují ve dvojicích či v malých skupinách bez pomoci učitele? ,00 75,05 4,77 0,18 f) pracují ve dvojicích či v malých skupinách s pomocí učitele? ,48 79,82 7,34 0,37

30 Metody výuky Setřídění a analýza získaných z dat Uspořádání podle typu dotazníku: učitelský, u žákovský, školní. Otázky týkající se podobného problému (např.. domácích ch úkolů) ) jsou prezentovány ny a komentovány ny společně,, bez ohledu na skutečné pořad adí v dotaznících. ch. U vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součást stí dotazníků v různých letech, jsou vytvořeny grafy, aby bylo možné sledovat změny, ke kterým došlo v průběhu let. Podobně jsou uvedeny grafy i u vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součást stí dotazníků pro jednotlivé populace testované ve výzkumu TIMSS Zde se dají sledovat změny pro jednotlivé věkové kategorie. U některých n otázek, je uvedeno i srovnání se zahraničím.

31 Metody výuky - Co nejvíce omezuje výuku přírodovp rodovědných dných předmp edmětů Faktor (omezuje hodně a celkem dost) a) žáci s odlišnými studijními předpoklady b) žáci pocházející z velmi odlišných podmínek (různé ekonomické podmínky, jazykové problémy) c) žáci se speciálními potřebami (např. žáci s poruchami učení, sluchu, zraku či řeči, tělesně postižení, duševně postižení žáci) Populace Populace Pořadí % Pořadí % Pořadí % 1 62,8 1 64,3 1 60,8 8 26, , , , , ,9 d) žáci, kteří nemají zájem o výuku 4 36,8 2 61,0 2 58,5 e) žáci, kteří vyrušují 3 41,0 4 44,8 3 49,0 f) rodiče, kteří se zajímají o to, jak jejich děti prospívají 10 22, , ,0 g) rodiče, kteří se nezajímají o to, jak jejich děti prospívají 6 30,0 5 39,8 8 36,0 h) nedostatek počítačů , , ,4 i) nedostatek vhodných počítačových programů j) nedostatek jiných učebních pomůcek pro žáky k) nedostatek pomůcek pro Vás, které byste mohl(a) využít např. při demonstraci a cvičeních 13 16, , ,0 5 33,3 8 35,2 7 38,2 2 43,9 6 39,7 6 42,4 l) nevyhovující vybavení školy 9 25,0 9 29,5 9 28,4 m) velký počet žáků ve třídě 7 29,4 7 36,3 5 42,5 n) špatná morálka Vašich kolegů učitelů a administrativních pracovníků školy 16 3,3 16 3,7 16 5,8 o) špatná morálka žáků 14 9,1 3 48,4 4 45,0 p) pocit ohrožení Vaší osobní bezpečnosti či bezpečnosti žáků 15 3,9 15 4,1 15 7,5

32 Metody výuky - Co ovlivňuje úspěch v přírodovědných dných předmětech podle učitelu itelů nejdůle ležitější předpoklad - schopnost tvořiv ivého myšlen lení a logické uvažov ování porozumění přírodovědným dným pojmům, m, principům a strategiím schopnost řádně zdůvod vodňovat ovat řešení porozumění tomu, jak se přírodnp rodní vědy využívaj vají v praxi nejmenší důležitost - pamatování vzorců a postupů v mezinárodn rodním m srovnání kladli čeští učitelé na poslední dvě uvedené schopnosti menší důraz

33 Metody výuky Co je třeba t k dobrým známk mkám m podle žáků Populace Rok Pilné učení Učení zpaměti Štěstí Talent 9letí % 64 % 66 % 59 % 13letí % 59 % 54 % 45 % % 42 % 39 % 40 % konec SŠ % 49 % 39 % 46 % celkově málo žáků souhlasilo s tím, že e by k získání dobrých známek potřebovali štěstí v mezinárodn rodním m srovnání přisuzovali čeští žáci malou roli talentu v roce 1995 byla ČR R zemí s pátým nejvyšší šším procentem 13letých žáků (89 %), jejichž učitelé si mysleli, že někteří žáci mají pro přírodnp rodní vědy nadání a jiní nikoliv,, nad mezinárodn rodním průměrem rem byla ČR R i v roce 1999

34 PISA 2000 Metody výuky Učební strategie žáků čeští žáci se učili cílenc leně a hledali souvislostí mezi studovanou látkou l a poznatky získanými z odjinud více než byl mezinárodn rodní průměr pamětn tní učení používali čeští žáci méněm než žáci většiny ostatních zemí,, přičemp emž dívky ho používaly více v než chlapci čeští žáci dávali d přednost individualistickému, soutěž ěživému přístupu p k učení,, v mezinárodn rodním srovnání byli nad průměrem rem přízeň vyjadřovan ovaná kooperativní učení byla podprůměrn rná,, dívky d preferovaly tento typ učenu ení více než chlapci

35 Metody výuky Průběh h hodiny TIMSS Procento času věnovanv novaného v hodině různým činnostem Činnost % mezinárodní průměr (%) výklad látky učitelem 34,2 24 žáci procvičují látku pod vedením učitele 17,7 14 žáci samostatně procvičují 11,3 10 testy a kvizy 8,2 10 opětný výklad a vysvětlení již probraného učiva (postupů) 8,2 10 učitel(ka) provádí demonstrační pokusy 6,5 10 žáci dělají pokusy 5,0 15 kontrola domácích úkolů 4,4 9 jiné 3,2 3 administrativní činnosti (nevztahující se k obsahu hodiny) 2,4 4 Z 12 zemí, kde učitelé uvedli, že žáci tráví experimentováním více než 20 % času z hodiny, mělo 8 statisticky významně lepší výsledek než mezinárodní průměr.

36 Metody výuky Demonstrační experimenty Jak často nastávají tyto situace v hodinách fyziky? učitel(ka) nám předvádí pokusy ,2 37,8 35,8 31,0 23,0 18,1 7,9 8,3 téměř vždy poměrně často jednou za čas nikdy TIMSS 95 populace 2 TIMSS 99

37 Metody výuky Samostatné experimentování Jak často nastávají tyto situace v hodinách fyziky? sami děláme pokusy nebo máme laboratorní cvičení ,2 46, ,7 21,4 23,2 18,3 9,8 8,6 téměř vždy poměrně často jednou za čas nikdy TIMSS 95 populace 2 TIMSS 99

38 TIMSS 1999 Metody výuky vytvořen index charakterizující důraz kladený v přírodovědných dných hodinách na experimenty byl zpracován n na základz kladě odpovědí učitelů na otázky kolik času stráví oni prováděním m demonstračních experimentů a kolik času stráví žáci experimentováním m a na základz kladě odpovědí žáků na otázky, jak často provádějí učitelé experimenty a jak často experimentují oni sami vysoká (nízk zká) úroveň indexu znamená, že e učitelu itelé věnují oběma činnostem více v než 25 % (méně než 10 %) z hodiny a žáci uvádějí, že e jsou prováděny téměřt vždy nebo poměrn rně často (jednou za čas nebo nikdy), středn ední úroveň zahrnuje ostatní odpovědi. di.

39 Metody výuky - experimentování Tabulka: Procento žáků s danou úrovní indexu charakterizujícího důraz kladený v přírodovědných hodinách na experimenty Úroveň indexu Vysoká Střední Nízká ČR Mez. průměr ČR Mez. průměr ČR Mez. průměr Fyzika 14 % 21 % 82 % 74 % 5 % 5 % Chemie 10 % 11 % 87 % 84 % 3 % 5 % Přírodopis 0 % 4 % 72 % 76 % 28 % 21 % Zeměpis 0 % 1 % 24 % 48 % 76 % 52 % Integrovaná 38 % 59 % 3% Ve fyzice se nejvíce experimentuje ve Finsku, na vysoké úrovni indexu je 67 % žáků.. Dále D se před p ČR R umístila Belgie (vlámsk mská), Maďarsko, arsko, Rumunsko, Nizozemí a Lotyšsko. Menší procento žáků na vysoké úrovni indexu pak měla m Makedonie, Moldávie, vie, Rusko, Bulharsko. Mezi zeměmi mi s integrovanou výukou přírodovp rodovědných dných předmp edmětů dosáhly přes p 50 % žáků s vysokou úrovní indexu Hongkong (78 %), Anglie, Singapur, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Nový Zéland Z a Tunisko.

40 Metody výuky experimentování PISA 2006 Graf: Učitel žákům předvádí demonstrační pokusy (ve všech nebo většině hodin) % 60 Graf: Žáci provádějí praktické pokusy v laboratoři (ve všech nebo většině hodin) % ČR 34 Průměr OECD 52 Německo ČR 22 Průměr OECD 61 Dánsko 36 % českých žáků uvedlo, že e učitel u neprovádí pokusy nikdy nebo téměřt nikdy 42 % českých žáků uvedlo, že e pokusy neprovádějí nikdy nebo téměřt nikdy

41 Metody výuky - Shrnutí Obsah a metody výuky ovlivňovali ovali podle ředitelů českých škol testovaných ve výzkumu TIMSS v letech 95 a 99 v největší míře e učitelu itelé a sami ředitelé.. V roce 95 byl u 9letých i 13letých žáků přisuzován n poměrn rně velký vliv i vydavatelům m učebnic, u ten do roku 99 výrazně poklesl. Žáci obsah a metody práce podle ředitelů příliš neovlivňovali. ovali. Učitelé 13letých žáků v roce 95 i 99 si přisuzovali p podstatně menší vliv na obsah učiva u než uváděli ředitelé. Vliv učitelu itelů na výběr r učebnicu od roku 95 do roku 99 výrazně vzrostl.. Doba výuky založen ená na učebnicu ebnicích ch naopak do roku 1999 poklesla. Podle ředitelů škol testovaných ve výzkumu PISA vzrostla od roku 2000 do roku 2003 výrazně odpovědnost dnost učitelu itelů a také ředitelů za volbu učebnicu ebnic.. Významně stoupla rovněž odpovědnost dnost učitelu itelů za určov ování obsahu předmětů.

42 Metody výuky - Shrnutí Při výběru probíraných raných tématt hrály podle učitelu itelů v roce 95 i 99 v ČR nejdůle ležitější roli státn tní osnovy.. Způsob výkladu ovlivňovaly ovaly v roce 95 nejvíce a v podstatě stejným dílem d učebnice u a metodické příručky, v roce 99 pak zejména učebnice u pro žáky, vliv metodických příruček poklesl. Při P plánov nování hodin spoléhali v roce 99 čeští učitelé nejvíce na vlastní přípravy,, potom na učebnice žáků,, případnp padně na jiné učebnice a prameny. Ředitelé českých škol testovaných ve výzkumu PISA v letech 2000 a 2003 vyslovovali podporu aktivním m a inovativním metodám m výuky.. K tradičním m metodám m se přiklánělo lo jen 8 % z nich.

43 Metody výuky - Shrnutí Výuku přírodovědných dných předmp edmětů na českých školách testovaných ve výzkumu TIMSS v roce 95 a 99 omezovali podle učitelu itelů nejvíce žáci s odlišnými studijními předpokladyp edpoklady.. Dále D to byli žáci, kteří nemají zájem o výuku a žáci, kteří vyrušuj ují.. U učitelu itelů 13letých žáků v roce 1995 a v roce 1999 to pak byla ještě špatná morálka žáků.. UčitelU itelé 9letých žáků v roce 1995 uváděli jako faktor, který dost ovlivňuje výuku, nedostatek pomůcek pro něn a pro žáky. Za nejdůle ležitější předpoklad pro úspěšnost v přírodovědných dných předmp edmětech považovali ovali čeští učitelé schopnost tvořiv ivého myšlen lení a logické uvažov ování. Nejmenší důležitost byla přiklp ikládaná pamatování vzorců a postupů.. V mezinárodn rodním m srovnání kladli čeští učitelé menší důraz na schopnost zdůvod vodňovat ovat své postupy a řešení,, menší váhu přiklp ikládali i porozumění použit ití přírodních věd v d v praxi.

44 Metody výuky - Shrnutí Výzkum TIMSS ukázal, že čeští učitelé věnovali v přírodovědných dných hodinách nejvíce času výkladu látkyl tky, což potvrzovaly i výpovědi žáků.. Další v pořad adí bylo procvičov ování s pomocí či i bez pomoci učitele. u Čas věnovaný demonstračním m pokusům m a experimentování žáků byl výrazně pod mezinárodn rodním m průměrem rem. Podle zjištění výzkumu TIMSS vyžadovali čeští učitelé po žácích ch ve většinv ině hodin, aby zdůvod vodňovali ovali svá tvrzení. K poměrn rně častým aktivitám m patřil také zápis pozorování a vysvětlov tlování jevů (četnost této t to aktivity do roku 99 významně poklesla). MéněM častá byla práce s tabulkami a grafy. V mezinárodn rodním m srovnání patřila ČR R v roce 95 k zemím, m, kde byly aktivity vyžaduj adující přemýšlení požadov adovány v hodinách v největší míře. V roce 99 pak byla ČR R naopak pod mezinárodn rodním m průměrem. rem.

45 Metody výuky - Shrnutí Čeští žáci všech v věkových v kategorií uváděli, že e poměrn rně často při řešení úloh používaj vají věci z každodenn dodenního života.. Velmi zřídka žáci řešili projekty. Nejčast astěji používanou formou výuky u 9letých i 13letých žáků byla v ČR R podle výzkumu TIMSS práce učitele u s celou třídout dou,, druhou pak samostatná práce žáků s pomocí učitele.. Podobně tomu bylo i v zahraničí. Nejméně častou formou práce byla v ČR R skupinová práce či i práce ve dvojici bez pomoci učitele, u která patřila v zahraničí k těm m více v používaným. Česká republika patřila v roce 95 i 99 k zemím, m, kde byli žáci zatěž ěžováni domácími mi úkoly málo. Tuto skutečnost potvrdil i výzkum PISA v roce 2000.

46 Metody výuky - Shrnutí Podle výzkumu PISA 2000 se čeští žáci učili u cíleně a hledali souvislosti mezi studovanou látkou l a poznatky získanými odjinud více v než byl mezinárodn rodní průměr. r. Pamětn tní učení používali čeští žáci méněm než žáci většiny v ostatních zemí. Svému odbornému růstur věnovali čeští učitelé přírodovědných dných předmp edmětů podle výzkumu TIMSS 95 v případě 9letých žáků spíš íše e více v času (1,7 hod týdně) než jejich zahraniční kolegové,, u učitelu itelů 13letých žáků jsme naopak patřili k zemím, m, kde byla tato doba nejkratší (1 hod týdně). Do roku 1999 došlo k jejímu nárůstu n (1,8 hod týdně). Naprostá většina českých učitelu itelů byla názoru, n že pro vyučov ování přírodovědných dných předmp edmětů je důležité mít t rád r žáky a mít m t pro něn pochopení.

47 Úlohy Analýza výsledků českých žáků ve fyzikáln lních úlohách výzkumů TIMSS a PISA Spolupráce: Úlohy TIMSS Jitka Houfková,, Naďa Vogalová Úlohy PISA Kateřina Bašá šátková Cíle: Vytvořit přehled celkových výsledků českých žáků v přírodovp rodovědných dných úlohách výzkumů TIMSS a PISA v časovém m vývoji. Vytvořit přehled výsledků českých žáků v přírodovp rodovědných dných úlohách podle obsahu, kompetencí a situací,, na které byly zaměř ěřeny. Vytvořit přehled výsledků českých žáků ve fyzikáln lních úlohách celkově a podle obsahu, kompetencí,, situací. U fyzikáln lních úloh provést hlubší rozbor jednotlivých typů odpovědí. Provést rozbor výsledků praktických úloh s ohledem na zkoumané dovednosti.

48 Úlohy - TIMSS Typy úloh : s výběrem odpovědi di úlohy s krátkou otevřenou enou odpovědí úlohy s dlouhou otevřenou enou odpovědí praktické úlohy Další třídění podle: obsahové kategorie operační kategorie

49 TIMSS - úlohy Úloha 1: Vzduch je bezbarvý, bez zápachu z a bez chuti. Popište jeden způsob, kterým lze prokázat, že e vzduch existuje. Obsahová kategorie: fyzikáln lní vlastnosti látekl Operační kategorie: návrh výzkumu Typ: krátk tká otevřen ená odpověď Průměr ČR: 26 % Mezinárodn rodní průměr: r: 33 %

50 Charakter úloh : Úlohy -PISA komplex otázek vztahujících ch se k určit itému tématut uvádí je text, obrázek, graf, Typy otázek: s výběrem odpovědi di komplexní s výběrem odpovědi di uzavřen ené s tvorbou odpovědi di otevřen ené s tvorbou odpovědi di Další třídění podle: přírodovědné vědomosti kompetence kontext

51 Úlohy -PISA VELKÝ KAŇON Velký kaňon leží v poušti v USA. Je to velmi rozsáhlý a hluboký kaňon, ve kterém se nachází mnoho vrstev hornin. Někdy v minulosti byly tyto vrstvy vyzdviženy pohyby v zemské kůře. Velký kaňon je nyní na některých místech až 1,6 km hluboký. Dnem kaňonu protéká řeka Colorado. Podívej se na obrázek Velkého kaňonu vyfotografovaného z jeho jižního okraje. Na stěnách kaňonu jsou vidět různé vrstvy hornin. Vápenec A Břidlice A Vápenec B Břidlice B Krystalická břidlice a žula

52 Úlohy -PISA Otázka 2: VELKÝ KAŇON Teplota ve Velkém kaňonu se pohybuje od teplot nižších než 0 C až po teploty přes 40 C. Ačkoli je to pouštní oblast, pukliny ve skalách někdy obsahují vodu. Jak napomáhají tyto změny teplot a voda ve skalních puklinách urychlit rozpad skal? A Mrznoucí voda rozpouští teplé skály. B Voda skály stmeluje. C Led vyhlazuje povrch skal. D Mrznoucí voda ve skalních puklinách nabývá na objemu. Vědomosti: vědomosti z přírodních věd (systémy Země a vesmíru) Kompetence: vysvětlování jevů pomocí přírodních věd Kontext / situace: životní prostředí / sociální Typ otázky: s výběrem odpovědi Průměrná úspěšnost ČR: 73,5 % Průměrná úspěšnost OECD: 67,6 %

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007

Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007 Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007 Dana Mandíková KDF MFF UK Charakteristika výzkumu Celkové výsledky a jejich vývoj Obliba matematiky a přírodních věd Trends in International Mathematics and

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti Jitka Houfková, Dana Mandíková KDF MFF UK O čem to bude: Mezinárodní výzkum PISA S čím majíčeští žáci problémy Metodické publikace s novými úlohami Ukázky úloh

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007

Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007 Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007 Dana Mandíková Katedra didaktiky fyziky MFF UK; dana.mandikova@mff.cuni.cz Charakteristika výzkumu TIMSS TIMSS (zkratka pro Trends in International Mathematics

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Vladislav Tomášek a kolektiv. Ústav pro informace ve vzdělávání

Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Vladislav Tomášek a kolektiv. Ústav pro informace ve vzdělávání Výzkum TIMSS 2007 Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Vladislav Tomášek a kolektiv Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2008 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu LA 340

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

POSUN VE ZNALOSTECH ÈTRNÁCTILETÝCH ŽÁKÙ V MATEMATICE A PØÍRODNÍCH VÌDÁCH

POSUN VE ZNALOSTECH ÈTRNÁCTILETÝCH ŽÁKÙ V MATEMATICE A PØÍRODNÍCH VÌDÁCH POSUN VE ZNALOSTECH ÈTRNÁCTILETÝCH ŽÁKÙ V MATEMATICE A PØÍRODNÍCH VÌDÁCH Zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS Jana Palečková Vladislav Tomášek Praha 2001 RNDr. Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Národní zpráva TIMSS 2011 Obsah Úvod........................................................... 3 1 Celkové výsledky na škále TIMSS................................... 6 2..Zastoupení

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý PIRLS 2011 & TIMSS 2011 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Oba projekty organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA se sídlem v Amsterodamu. Do šetření PIRLS 2011 se zapojilo celkem 45 zemí, šetření

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel.

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel. Euro EUROZÓNA Eurozóna je označen ení pro ty státy ty Evropské unie, které přijaly společnou měnu m euro. V současn asné době používá euro nebo měnu, která je na něj n navázána, na, 44 států a 8 území

Více

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková)

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) (pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) Rozlišovány bývají dvě základních paradigmata pedagogické metodologie, resp. kvantitativní a kvalitativní metodologie.

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition Summary in Czech Pohled na školství v ukazatelích OECD vydání 2006 Shrnutí v českém jazyce Dokument Stručný pohled na školství předkládá vzdělávacím

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Jana Straková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Jana Straková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jana Straková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Základní informace o mezinárodních výzkumech vědomostí a dovedností a jejich zjištěních

Více

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému.

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému. PISA - LETÁK I Učení pro život Jsou mladí lidé připraveni na to, aby se vyrovnali s požadavky budoucnosti? Jsou schopni přicházet s novými myšlenkami a nápady, zdůvodňovat je a sdělovat je efektivně ostatním?

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 013 Hlavní zjištění Počítačová a informační gramotnost českých žáků O ŠETŘENÍ ICILS Co znamená zkratka ICILS? Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti (International

Více

PŘÍLOHA 8 27. ÚNORA 2008. Přírodovědné úlohy

PŘÍLOHA 8 27. ÚNORA 2008. Přírodovědné úlohy PŘÍLOHA 8 27. ÚNORA 2008 Mezinárodní test pro patnáctileté žáky PISA Přírodovědné úlohy Již potřetí zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj svůj mezinárodní výzkum PISA věnující se oblasti

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR Penzijn í reforma a kapit á lový trh Jiří Rusnok, ING ČR/SR Prezident APF ČR Obsah: Úvod Základy penzijní ekonomie/principy penzijní reformy Penzijní reforma a kapitálový trh Závěr 2 Úvod Penzijní reforma

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012 Právn vní opatřen ení požadovan adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ením Přednášející: : Roman Lupoměský ský,, 2012 Úvod úmluvy Proč neslyší šící občan ané potřebuj ebují Úmluvu? lidská

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

NETRADIČNÍ ÚLOHY Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Oddělení mezinárodních výzkumů

NETRADIČNÍ ÚLOHY Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Oddělení mezinárodních výzkumů NETRADIČNÍ ÚLOHY Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA Oddělení mezinárodních výzkumů Praha 2006 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu 1P05ME774 programu KONTAKT financovaného

Více

Evaluace středních škol

Evaluace středních škol Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A 1 2: Evaluace středních škol M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Celkový koncept kvality; žák, škola

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ Nizozemsko Švédsko Dánsko Finsko Estonsko Austrálie Vlámsko (Belgie) Portugalsko Slovensko Bulharsko Singapur Anglie (UK) Polsko Průměr TALIS Francie Malajsie Island Norsko Lotyšsko Alberta (Kanada) Srbsko

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Dana Mandíková, Jitka Houfková a kol. Úlohy v grafické úpravě vhodné pro tisk a kopírování pro žáky Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2012 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostv domostí v 1. ročníku. Naše škola začala ala tento záměr z

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více