Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1"

Transkript

1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany tel Abstrakt: Referát stručně seznamuje s nejdůležitějšími vlastnostmi časových řad výšky hladiny vody v mělkých vrtech pozorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu. Důraz je kladen na grafické znázornění vlastností dat. Klíčová slova: statistická analýza, časové řady, podzemní vody 1. Základní vlastnosti časových řad Výšky hladiny vody v mělkých vrtech pozorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu jsou měřeny v metrech nadmořské výšky nejčastěji s periodou jeden týden, postupně se zaváděním automatického měření se přechází na denní měření. Časový režim výšek hladin vody ve vrtech je užitečné rozložit na tři složky. První představuje dlouhodobé kolísání hladin, nejlépe se charakterizuje pomocí časové řady ročních průměrů nebo mediánů. Druhou představuje roční chod hladin a třetí složku tvoří velmi krátkodobé děje (vliv vydatných srážek, čerpání v blízkosti objektu, vliv blízkého toku a podobně). Na Obr.1 je příklad režimu vrtu, u kterého je prakticky zcela potlačena složka ročního chodu. Graf jeho autokorelační funkce je na Obr.3. Opačný extrém je patný na Obr.2. U tohoto objektu je složka ročního chodu velmi silně zastoupena. Potvrzuje to i graf jeho autokorelační funkce na Obr. 4. Objekt je měřen s týdenním krokem, to představuje 52 až 53 měření ročně a tomu odpovídá i lokální maximum autokorelační funkce. Většina pozorovaných objektů vykazuje režimy, které leží mezi dvěma výše popsanými extrémy. Výška [ m n.m.] Objekt: VP Obrázek 1 Graf výšky hladiny vody ve vrtu, ukázka objektu se zcela potlačeným ročním chodem. Výška [ m n.m.] Objekt: VP Obrázek 2 Graf výšky hladiny vody ve vrtu, ukázka objektu s výrazným ročním chodem.

2 Obrázek 3 Výstup z programu CTPA, graf autokorelační funkce dat z obrázku 1, objekt se zcela potlačeným ročním chodem Obrázek 4 Výstup z programu CTPA, graf autokorelační funkce dat z obrázku 2, objekt s výrazným ročním chodem

3 2. Roční chod Roční chod je možné názorně zobrazit například pomocí rozptylového diagramu měsíčních průměrů výšek hladin vody ve vrtu. Na Obr. 5 je ukázka takového diagramu pro vrt, jehož časový režim je zobrazen na Obr. 2 a to pro stejné časové období U naprosté většiny měřených objektů se během roku podstatně mění nejen střední hodnota, ale i rozptyl a šikmost dat. Například pro vrt VP0635 je podle Tab. 1 v březnu průměrná hodnota výšky 241,4m n.m., směrodatná odchylka 0,21m a šikmost -0,51. V září je průměr 240,8m n.m., směrodatná odchylka 0,24m a šikmost -0,74. Rozdíl průměrů března a září je tedy téměř třikrát větší, než je březnová směrodatná odchylka a březnový průměr je dokonce větší, než je největší zářijová, říjnová nebo listopadová hodnota. Tuto skutečnost je třeba respektovat při výpočtu takových charakteristik jako jsou kvantily, pravděpodobnosti překročení nebo křivky překročení. Vždy je třeba je vztahovat k určitému ročnímu období. Znalost charakteristik ročního chodu pro daný měřený objekt je důležitá pro krátkodobé předpovědi výšky hladin v daném roce. Pomocí znalosti jarního maxima je možné odhadnout vývoj v následujících několika měsících za předpokladu, že ve vegetační části roku nedojde k vydatným srážkám, povodni apod. Jednotlivé mělké vrty se od sebe liší podle toho, ve kterém měsíci u nich obvykle dosahuje hladina vody maxima nebo minima. Na Obr. 6 je mapa kalendářních měsíců s nejmenším dlouhodobým průměrem výšek hladin vody ve vrtu a na Obr. 7 pak s největším průměrem. Výška [m n.m.] Objekt: VP Měsíce Obrázek 5 Znázornění ročního chodu,rozptylový diagram měsíčních průměrů výšek hladin vody ve vrtuvp0635 pro období Měsíc Průměr Medián Směrodatná Koeficient odchylka šikmosti [--] [m n.m.] [m n.m.] [m] [---] Tabulka 1 Měsíční průměry, mediány, směrodatné odchylky a koeficienty šikmosti výšek hladin vody ve vrtu VP0365 pro období

4 Obrázek 6 Mapa kalendářních měsíců s nejmenším dlouhodobým průměrem výšek hladin vody ve vrtu pro období Obrázek 7 Mapa kalendářních měsíců s největším dlouhodobým průměrem výšek hladin vody ve vrtu pro období

5 3. Střednědobé trendy v datech Pro celkem 345 mělkých vrtů víceméně rovnoměrně rozložených na území Čech (odpovídá přibližně povodí Labe i s přítoky) byly vypočítány průměrné roční výšky hladin vody. Dále byla data průměrů roků pro každý objekt zvlášť normalizována odečtením celkového průměru řady a vydělena směrodatnou odchylkou. Byla tak pro každý vrt získána poměrná veličina vyjadřující odchylku od průměru vyjádřenou v násobku směrodatné odchylky. Pro takto normalizovaná data byl pro každý rok vypočítán průměr pro celou oblast Čech a zanesen do časového grafu na Obr.8. Na jeho základě si lze udělat alespoň přibližnou představu o typickém časovém průběhu ročních průměrů hladin vrtů v oblasti Čech. Pomocí podrobnější analýzy lze vysledovat především tyto skutečnosti: Data jsou závislá. Mezi po sobě následujícími roky existuje silná autokorelace, jak je patrné z autokorelační funkce na Obr. 10 i z výsledku testu na Obr. 11. V důsledku toho jsou v grafech patrné vlny (pseudoperiody). Během třicetiletí lze vysledovat celkem tři výraznější pseudoperiody. Nadprůměrné výšky hladin byly naměřeny v létech , a S postupující dobou se podprůměrná období prodlužují na úkor nadprůměrných. Celkový trend je tedy spíše klesající (pro velkou závislost v datech a krátké období měření to ale lze těžko dokázat pomocí běžných statistických testů, určitým pokusem o to je výsledek testu na Obr. 12, kde pořadový koeficient korelace vychází záporný a lze tedy předpokládat klesající trend v datech). Stejným způsobem byl sestrojen i graf pro oblast povodí Moravy na Obr. 9 a také pro 16 dalších menších oblastí. Relativní odchylka od průměru Oblast: Čechy Rok y Obrázek 8 Graf relativních odchylek ročních průměrů výšek hladin vody ve vrtech.průměr pro oblast Čechy. Relativní odchylka od průměru Oblast: Morava Roky Obrázek 9 Graf relativních odchylek ročních průměrů výšek hladin vody ve vrtech.průměr pro oblast Morava

6 Obrázek 10 Výstup z programu CTPA, Graf autokorelační funkce dat z obrázku 8 (oblast Čechy) Testy náhodnosti, počet iterací Soubor : CECHY.txt Stanice : - Počet dat: n = 30 Proměnná: - Období : K odhalení změny spíše periodického charakteru Kritické hodnoty: na hladině významnosti pro n1 <= 20 a n2 <= 20 Výsledky: počet iterací = 8 n1 = 15 n2 = 15 Hypotéza H0 : uspořádání řady je náhodné Alternativa H1 : uspořádání řady není náhodné Interpretace výsledků: Hypotézu H0 vzhledem k H1 zamítáme Obrázek 11 Výstup z programu CTPA, iterační test náhodnosti dat z obrázku 8 (oblast Čechy) Testy náhodnosti, Kendallův koeficient pořadové korelace Soubor : CECHY.txt Stanice: - Počet dat: n = 30 Proměnná: - Období : Zaměřen na posuzení existence systematického posunu Kritická hodnota = na hladině významnosti Výsledky: Kendallův koeficient = hodnota testové statistiky = Hypotéza H0: uspořádání řady je náhodné Alternativa H1: uspořádání řady není náhodné Interpretace výsledků: Hypotézu H0 zamítáme Obrázek 12 Výstup z programu CTPA, test náhodnosti-kendalův koeficient pořadové korelace data z obrázku 8 (oblast Čechy) Seznam použitého programového vybavení: Procházka, M., Deyl, M. (2000): Program CTPA ArcView GIS 3.2, ESRI 2000 Kupka. K. (2004): QC.Expert V2.7, TriloByte Pardubice

SUCHO A JAK MU ČELIT

SUCHO A JAK MU ČELIT Odborný seminář SUCHO A JAK MU ČELIT Sborník abstraktů dne 15. května 2013 v Klubu techniků, Praha 1, Novotného Lávka 5 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů

Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období - a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů Karel Matějka IDS, Na Komořsku 175/a, 13 Praha matejka@infodatasys.cz Klima je dynamický

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Teplotní poměry jižní Moravy v období a změny v jejich extremitě Air temperature and

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice

Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VRŠOVICKÁ 65, 100 10 PRAHA 10 Zpráva o řešení projektu Výzkumu a vývoje v roce 2007 Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR Nový, F., Hejtmánková, P., Majer, V. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a technické ekologie Univerzitní 8, 306

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1]

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1] Obsah I) Úvod... 2 II) Cíl metodiky... 5 III) Vlastní popis metodiky... 7 III. 1. Mikroklima... 7 III. 2. Kvalita ovzduší... 16 III. 3. Ekosystém vody... 19 III. 4. Flóra a fauna... 24 III. 5. Pedologie...

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9. 4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9. 4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1 Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012 The change of annual and seasonal precipitation totals in the Czech Republic during 1961-2012 Jaroslav Střeštík 1, Jaroslav

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského

Více

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Mgr. Marta Martínková Praha, červen 2014 Vliv klimatické změny na

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více