RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS"

Transkript

1 RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS M. Horský Abstrakt Tento příspěvek pojednává o zkušenostech při zpracovávání rizikových analýz záplavových území z pohledu využití softwarových prostředků GIS a hromadného zpracování dat. Rizikovou analýzou zde v tomto případě je myšlena například analýza ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření metodou nákladů a užitků, nebo jen prosté stanovení rizika záplavového území, jako roční průměrné povodňové škody na majetku (ekonomické riziko) a to jak z hlediska klasických povodní, přívalových povodní, tak i zvláštních povodní jako důsledek porušení vodních děl, čímž se zabývá projekt Národní agentury zemědělského výzkumu nazvaný: Spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských děl v měnících se klimatických podmínkách. Nutnost zpracování velkého množství rizikových analýz za krátký čas v poslední době vedlo k nutnosti nasazení prostředků, které by toto umožňovaly. Takovýmto prostředkem je nástroj GIS, který umožňuje snadné a rychlé zpracování velkého množství dat. To s sebou přináší velké množství problémů, které je třeba zohlednit. Jedná se zejména o volbu dostatečně robustní datové základny, která by měla splňovat dostatečnou reprezentativnost, přesnost a jednotnost z důvodu nasazení pro možnost aplikace na velké množství posuzovaných lokalit s požadavkem jejich vzájemné souměřitelnosti. Abstract This paper discusses the experience in processing risk analysis of flood plain areas from the perspective of the use of GIS software tools and mass data processing. Risk analysis here, in this case is meant for example, analysis of economic efficiency of flood control measures by cost-benefit, or just a simple risk assessment of flooded areas as annual average flood damage to property (economic risk), both in terms of classical floods, flash floods and special flood as a result of violations of water works, which is engaged in a project of the National agricultural research agency called: "Reliability and safety of waterworks in changing climatic conditions". The necessity of processing large amounts of risk analysis for a short time in recent years has led to the need to deploy resources that would allow this. Such means of GIS is a tool that allows easy and fast processing of large amounts of data. It brings with it many problems that must be addressed. In particular, the choice of robust data base that would satisfy sufficient representativeness, accuracy and uniformity due to the possibility of deploying an application on a large number of sites examined with the requirement of mutual commensurability. Klíčová slova Riziko, GIS, záplavové území, riziková analýza, povodňové škody, ekonomická efektivnost, hromadné zpracování dat. Key words Risk, GIS, floodplain, risk analysis, flood damage, economic efficiency, data processing. Úvod Příspěvek pojednává o využití prostředků GIS při zpracování rizikových analýz záplavových území a to ve vazbě jak na vhodnou volbu datových podkladů, tak i hromadné zpracování dat a problematiku samotné aplikace pomocí prostředků GIS. Samotná analýza záplavových území by měla být součástí rizikové analýzy bezpečnosti vodohospodářských děl zejména ve vazbě na případná rizika vzniku zvláštních povodní při poruše vodního díla, nebo při extrémních průtocích a nejistotách jejich stanovení ve vazbě na klimatickou změnu. Specifikum zvláštních povodní je zpravidla jejich velký rozsah a dynamický účinek, tím pádem i požadavek na zpracování velkého množství geografických dat a jejich hromadné zpracování pomocí GIS.

2 Cíle nasazení prostředků GIS a hromadného zpracování dat Cílem nasazení prostředků GIS je zejména zrychlení procesu zpracování rizikové analýzy záplavových území, minimalizace potřeby provádění místních šetření, tvorba map povodňových škod a rizik a podkladů pro následné analýzy záplavových území, jako je například ekonomická analýza protipovodňových opatření apod. Taktéž je cílem využít takové datové zdroje, které by byly snadno dostupné, udržované v čase a měli jednotnou formu celé území České republiky z důvodu souměřitelnosti výsledků stanovených škod a rizik. Metody hodnocení potenciálních povodňových škod a rizik Cílem příspěvku není popis samotných metod stanovení potenciálních povodňových škod a stanovení rizik, ale je třeba tyto metody krátce uvést. Metody hodnocení potenciálních povodňových škod pro potřeby nasazení na území České republiky jsou vyvíjeny od roku 1996 na katedře hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze pod vedením doc. Satrapy [1]. Jedná se o metodu ztrátových křivek, pomocí které je možné potenciální povodňové škody (dále jen škody) stanovit (1) na základě stanovených jednotkových pořizovacích cen (reprodukční ceny) jednotlivých kategorií hodnoceného majetku a ztrátové funkce vyjadřující procentuelní ztrátu z této jednotkové ceny v závislosti na parametrech expozice povodně (zejména hloubka zaplavení a rychlost proudění vody). D = APL( h, v, t,...) [Kč] (1) kde: D hodnota škody respektive ztráty v Kč, A výměra ohroženého majetku v jednotkách dle druhu majetku v m, m 2 nebo m 3, P pořizovací cena měrné jednotky daného druhu majetku v Kč/m, Kč/m 2 respektive Kč/m 3, L ztrátová funkce vyjadřující procento poškození v % v závislosti obecně na: h hloubce zatopení v m, v rychlosti proudění v m/s, t době trvání povodně v hodinách. Jednotkové ceny jsou stanovovány a každoročně aktualizovány na základě dostupných databází (ČSU, ÚRS, ÚZEI, ). Ztrátové funkce jsou pak výsledkem dlouholetého výzkumu interakce povodní a zasažených konstrukcí. Samotná stanovená škoda pak představuje nutnou finanční hodnotu potřebnou k obnově majetku. V současné době metody hodnotí škody na majetku v těchto kategoriích: stavební objekty (objekty pro bydlení, občanská vybavenost, průmyslové objekty), vybavení objektů pro bydlení, vybavení objektů občanské vybavenosti, škody na pozemních komunikacích (silnice, železnice), mosty, inženýrské sítě, průmyslové škody (včetně živočišné výroby), zemědělské škody (rostlinná výroba), zahrady a parky, sportovní plochy, automobily. Podle úrovně podrobnosti šetření se pak ještě jednotlivé kategorie majetku dělí do různého množství podkategorií a při nejpodrobnějším zpracování se provádí podrobné místní šetření, které v opačném případě při méně podrobném zpracování velkých území je snaha minimalizovat a nahradit dostupnými zdroji. Škody se stanovují samostatně pro každý požadovaný povodňový průtok (např. Q5, Q20 a Q100) a na základě této řady je možné přes celou škálu průtoků vyjádřit riziko (obecně můžeme riziko chápat jako součin škody a pravděpodobnosti jejího výskytu) jako průměrnou roční škodu [2] dle následujícího uvedeného vztahu (2): Qb R = D( Q) f ( Q) dq [Kč/rok] (2) Qa kde: R průměrné roční povodňové riziko v Kč/rok, D(Q) hodnota škody při průtoku Q v Kč, Q průtok v m3/s, f(q) hustota pravděpodobnosti ročních kulminačních průtoků,

3 Qa průtok, při kterém začíná docházet ke škodám, Qb průtok, při kterém je pravděpodobnost škod již blízká 0. Volba základních datových zdrojů Při zpracování rizikové analýzy záplavových území velkého rozsahu v nižší podrobnosti šetření je třeba zvolit vhodný datový podklad, který by dokázal dostatečně reprezentovat ohrožený analyzovaný majetek. Těmto podkladům byl věnován poměrně podrobný rozbor, jehož základní výsledky i s popisy jednotlivých databází a jejich pozitivy a negativy jsou popsány níže. Na obrázku 1 je zobrazena ukázka vzhledu jednotlivých analyzovaných geografických databází. Obr. 1: Příklad dat po řádcích zleva: a) ZABAGED, b) katastrální mapa, c) DMÚ25, d) ortofotomapa, e) podrobné zaměření (fotogrammetrie, laserscan), f) ÚPD měst a obcí

4 ZABAGED - ZÁkladní BÁze GEografických Dat. Poskytovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální. ZABAGED slouží hlavně jako vektorový digitální mapový podklad pro tvorbu digitálních a rastrových map zpravidla v měřítku 1: V současné době je aktualizován cca každé 3 roky. Tato data nabízejí 108 polohopisných vrstev a 3 výškopisné ve výškovém rozlišení 2m (místy 1m). Z nabízených 108 různých vrstev je významné pro analýzu škod cca 25 vrstev. Jedná se o bodová, liniová a polygonová vektorová data v souřadném systému S-JTSK, ke kterým jsou dále připojeny popisné atributové tabulky. Vybrané vrstvy můžeme využít jako datový podklad ke zjištění výměr (plochy, délky, počty bodů) a polohy jednotlivých druhů ohroženého majetku, na kterém provádíme hodnocení škod. Výhody: - pokrývá celou republiku - obsahuje velké množství vrstev - některé prvky obsahují rozšiřující atributy Nevýhody: - objekty někdy neodpovídají polohopisně a rozměrově - popisné atributové tabulky jsou málo obsáhlé a popisují nízké procento objektů (cca 5-10% podle lokality, s využitím vrstvy účelová zástavba 15-25%) - občas se vyskytují chyby v přiřazení správné vrstvy - některé objekty mají vyznačené i ve skutečnosti nezastavěné nádvoří - objekty budov jsou členěny po blocích, nikoliv po objektech. Katastrální mapy - digitální katastrální mapy udržované ČUZK. Tyto mapy obsahují informace z katastru nemovitostí, tedy dělení pozemků dle vlastnických práv a stavby na pozemcích. Pro účely stanovování škod by šlo využít pouze polohopisné informace o budovách, ovšem mapy nejsou zdaleka dostupné všude a obsahují zpravidla pouze liniové neuzavřené objekty, které nelze jednoduše využít pro generování polygonů půdorysů objektů. Výhody: Nevýhody: - dobře reprezentuje půdorysné polohy objektů - nepokrývá celou republiku - obsahuje pouze linie, které nelze snadno převést na polygony - obsahuje pouze informace o poloze stavebních objektů. Vojenská mapa DMÚ25 jedná se o digitální datový podklad pro tvorbu vojenských map zpravidla v měřítku 1: Autorem je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Z průzkumu map se jeví, že polohová a tvarová přesnost není lepší než ZABAGED, některé objekty dokonce zcela chybí. O vyznačení zastavěnosti nádvoří nelze nic říci, jelikož na mapách je i přesto, že obsahují současně linii vytyčující nádvoří. Kategorie popisných atributů jsou celkem obsáhlé, ale je třeba dále ověřit, zda jsou jednotlivým objektům skutečné přiřazeny v rozsahu pokrytí celého území. Výhody: Nevýhody: - obsáhlý popis kategorií objektů v atributových tabulkách - nepřesnosti v geometrii - některé objekty mají vyznačené i ve skutečnosti nezastavěné nádvoří - místy chybějí objekty - objekty budov jsou členěny po blocích, nikoliv po objektech - poskytování dat veřejnosti je omezené pouze pro vybrané účely. Podrobná zaměření - Digitální modely terénu nebo zaměření území dobře a přesně reprezentují zájmové území, ale je třeba je nechat zhotovit pro konkrétní lokalitu za nemalé finanční náklady. Tvoří se různými způsoby, z nichž v současné době jsou nejběžnější letecká fotogrammetrie nebo laserscan. Vzhledem k tomu, že rizikové analýze předchází zpravidla stanovení záplavových území, jsou tato data někdy k dispozici jako podklad pro 2D matematické modelování záplavového území a je vhodné je použít při interpretaci hloubek záplavy. Výhody: Nevýhody - velice přesný polohopis - nedostupné pro celé území republiky - bodová nebo liniová reprezentace nevhodná pro generování polygonů budov - vysoké časové a finanční nároky na pořízení - nejednoznačná datová reprezentace pro univerzální metodiku s plošným nasazením - absence dalších popisných informací o objektech.

5 ÚPD - Územně plánovací dokumentace tento podklad už dle své struktury nelze použít přímo pro reprezentaci jednotlivých objektů, ale můžeme ho využít pro dodatečné určení využití jednotlivých objektů v hodnocené lokalitě. Další problém může být v nejednotné formě vyjádření dat a nedostupnost pro celé území ČR. Výhody: Nevýhody - popis využití jednotlivých ploch území - nedostupné pro celé území republiky, v digitální podobě pouze někde - neobsahuje data o jednotlivých objektech - nejednoznačný formát kategorizace území. Ortofotomapy - Rastrové letecké snímky osazené do S-JTSK. Tyto mapy jsou zde uvedeny pouze pro doplnění, jelikož se jedná o rastrové mapy, ze kterých nelze vyčíst požadované vektorové polohopisné informace. Tyto mapy mohou sloužit jako dobrý doplněk pro kontrolu a ruční doplnění skutečného stavu zájmových území. Výhody: - relativně přesné, vhodné pro doplnění - dobrý obraz skutečného stavu území (v závislosti na stáří pořízení) - dostupné zdarma po internetu jako geodatabáze pro celé území Nevýhody - rastrová reprezentace - vysoké náklady na pořízení. Provedenou analýzou datových podkladů vychází i přes některé nedostatky jako nejvhodnější pro reprezentaci objektů ohroženého majetku datový podklad ZABAGED, který obsahuje širokou škálu polohopisných vrstev včetně některých popisných atributů. Vzhledem k celorepublikové dosažitelnosti lze uvažovat o využití ZABAGEDu nebo DMÚ25. Při porovnání přesnosti obou databází vychází jako přesnější ZABAGED. To je také patrné již z měřítek cílových map, pro které jsou obě databáze vytvořeny (1: a 1:25 000). Podle popisu atributů DMU25 se jeví jako optimální jeho využití jako doplněk v kombinaci se ZABAGEDem pro určení kategorií jednotlivých objektů, což by ovšem mohlo znamenat nežádoucí zvýšení nákladů na pořízení dat a to je v rozporu s cílem vytvoření metodiky pro rychlé a levné hodnocení potenciálních povodňových škod a rizik ve velkém území. Co se týče digitálních katastrálních map, vyplatí se do budoucna sledovat jejich vývoj a rozsah pokrytí území pro případné využití pro datovou reprezentaci budov, pokud budou dostupné v polygonové verzi. Doplňkové datové zdroje Jelikož pomocí ZABAGEDu a jeho parametrů v atributových tabulkách jsme schopni získat zatřídění maximálně cca 15 až 25% objektů, je třeba hledat další databáze pro jejich kategorizaci. Vhodnou databází je Registr sčítacích obvodů (RSO) [4] a případně dále databáze měst a obcí [3]. Obě tyto databáze spravuje Český statistický úřad (ČSÚ). RSO obsahuje data pro členění území při sčítání lidu, domů a bytů. Kromě vrstev územního členění od nejmenší úrovně statistických obvodů (do roku 2006 sčítací obvod) přes vrstvy katastrálních území, základních sídelních jednotek, území obcí a měst, okresů, krajů a celé republiky. Součástí registru je i databáze adres budov se souřadnicovou polohou S-JTSK a řadou atributů. Mezi tyto atributy patří i informace o využití budov s číselníky 0075 TVYBU Typ využití budovy a 0076 ZPVYBU Způsob využití budovy. Oba atributy se v podstatě překrývají s tím, že číselník 0076 má podrobnější členění. Problémy s datovou reprezentací při zpracování Při zpracování rizikových analýz velkých územních celků v nejzákladnější úrovni podrobnosti hodnocení s vyloučením nutnosti zdlouhavých a nákladných místních šetření bylo třeba se vypořádat s řadou problémů, které si můžeme ve stručnosti popsat. Vzhledem k rozsahu a zastoupení na celkových škodách jsou asi nejvýznamnější škody na stavebních objektech. Pro datovou reprezentaci objektů se využívá polygonová vrstva ZABAGEDu BudovaBlokBudov, která reprezentuje jednotlivé budovy nebo bloky budov. Asi největší problém této reprezentace je, že zahrnuje v sobě celé bloky budov zejména v městské zástavbě. Problém

6 nastává ve chvíli, kdy v bloku budov jsou zastoupeny různé kategorie objektů, a to nejčastěji objekty pro bydlení a objekty občanské vybavenosti, u nichž se samozřejmě trochu liší výše povodňových škod. V takovém případě jsou možné 2 přístupy a to buď nechat přiřazení objektu převažující kategorii a nebo polygon před samotným výpočtem rozdělit na části reprezentující jednotlivé objekty s různou kategorií a nebo rozdělení zastoupit procentem podílu plochy. Výběr budov se provádí tak, že se zahrnou všechny budovy, které jsou alespoň částečně dotčeny rozlívej. Taktéž bylo třeba se vypořádat s rozdílnou plošnou reprezentací objektů v ZABAGEDu vůči skutečným výměrám, které byly převzaty v pilotních oblastech z katastrálních map. Výměry podle ZABAGEDU jsou v rozsahu cca 106 až 114% vůči skutečnosti čemuž byly přizpůsobeny výpočetní koeficienty ztrátových funkcí. Posledním problémem v případě budov je správné přiřazení hloubek záplavy zejména při omezených hydraulických podkladech ze záplavového území z 1D modelu. Citlivostní analýzou bylo zjištěno, že běžně se pohybuje citlivost velikosti škody na hloubce u povodní většího rozsahu řádově kolem 3% na 10cm chyby v přiřazení hloubek. Kategorizace objektů také není triviální záležitost, jelikož jak již bylo uvedeno, ZABAGED má naplněné atributy jen v omezené míře. Proto je třeba využít více dostupných zdrojů. Obrázek 2 znázorňuje jednotlivé kroky přiřazení kategorií budov pomocí různých databází. První obrázek (vlevo nahoře čteno pořádcích) znázorňuje nepřiřazenou vrstvu a poslední (vpravo dole) již přiřazené atributy druhu budov barevně označené. V jednotlivých krocích jsou postupně využívány pomocí překryvné analýzy: vlastní atributy budov, vrstva účelové zástavby ze ZABAGEDu, adresní body z registru sčítacích obvodů (RSO) a na závěr územně-plánovací dokumentace. U adresních bodů z databáze RSO ještě může nastat problém, že některé body leží mimo polygony reprezentující budovy. V tom případě je třeba je přiřadit postupně protnutím s použitím zvětšující se obálky kolem objektů v kroku cca 3m nebo přiřazení ručně doladit. Pozemní komunikace jsou ze ZABAGEDU reprezentovány pomocí liniových objektů zastupující silnice, ulice a cesty, přičemž každé kategorii se přiřazuje standardní šířka pro výpočet plochy postižené komunikace. U železnic liniová vrstva železnic obsahuje atribut s počtem kolejí, což se uplatní zejména v prostorách kolejišť vlakových nádraží. Výměry se pak stanovují prostým ořezáním přes hranici rozlivu povodně. Výměry inženýrských sítí z důvodu absence jejich přímého datového reprezentanta se berou shodné s výměrami délek komunikací, jelikož se obecně předpokládá souběh inženýrských síti s komunikacemi. Jedinou kategorií, která nemá svého reprezentanta je kategorie otevřených sportovních ploch, jelikož jediný dostupný podklad ze ZABAGEDu Účelová zástavba sice obsahuje položku atributu reprezentující sportovní plochy, hřiště, ale tyto plochy nereprezentují skutečné výměry hřišť, ale celé areály. Proto nezbývá, než vrstvu sportovních ploch editovat ručně, nejlépe na základě ortofot. Naštěstí vzhledem k počtu objektů se nejedná o zdlouhavou operaci ani v případě velkých územních celků. Tvorba rastrové mapy škod a rizika Další úlohou využívající hromadné zpracování dat vyžadující pozornost je tvorba výstupních rastrových map povodňových škod a mapy rizika. Mapou škod se myslí zobrazení škody v barevné škále v Kč vztažené na jednotku plochy. Stejně tak u mapy rizika, které se zobrazuje v Kč na jednotku plochy za rok. Samotné mapy nelze vytvořit přímo, ale je nutné nejprve veškeré bodové a liniové reprezentanty nahradit plošnými (např. pomocí nástroje buffer - obálka) a na tyto plochy navázat škody na jednotku plochy. Tyto vektorové polygony je možné poté převést do rastrové mapy a to nejlépe v dostatečně jemné síti (řádově jednotky metrů) a tuto pak konvertovat do rastru s hrubším rozlišením. V praxi se jeví jako vhodné rozlišení kolem 10m, kde jsou ještě patrné jednotlivé objekty. Tento krok přes jemnější rastr je důležitý z důvodu konverze polygonů do rastru, jelikož při konverzi v síti se zvoleným rozlišením se vždy provádí průnik středů buněk rastru s polygony a při hrubém

7 Obr. 2: Postup identifikace kategorií stavebních objektů (zelená bydlení, fialová občanská vybavenost, červená - průmysl, černá nepřiřazeno)

8 rozlišení hrozí vynechání velkého množství dat, což je možné eliminovat právě mezikrokem přes jemnější rastr. Na obrázku 3 je znázorněna vektorizace linií a bodů reprezentující hodnocený majetek v mapě a jejich následný převod do rastrové mapy škod. Závěr Obr.3: Příklad přiřazení škody z vektoru do buňky rastru a výsledný rastr Závěrem lze shrnout, že i přes určitou míru zjednodušení a zobecnění lze zpracovávat rizikovou analýzu velkých území s dobrými výsledky pouze na základě standardních dostupných dat a databází bez použití místních šetření a s pomocí prostředků pro hromadné zpracování dat. V řadě pilotních oblastí bylo ověřeno, že výsledky hodnocení potenciálních škod se liší maximálně do 10% vůči hodnotám stanoveným pomocí nejpodrobnějšího přístupu s podrobným místním šetřením a interval jejich odhadu odpovídá zpravidla hlášeným škodám ze skutečných povodní [5]. Zde popsané přístupy zpracování jsou již hojně využívány například při hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření zařazených do II. etapy programu: Prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR. Taktéž mohou být vhodnou součástí přístupu k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Tento příspěvek byl podpořen projektem Ministerstva zemědělství ČR č. NAZV QH "Spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských děl v měnících se klimatických podmínkách". Literatura 1 Satrapa, L.: Návrh a použití metodiky pro stanovení potenciálních povodňových škod. Povodňové škody - stanovení potenciálních škod způsobených povodněmi. Praha, ČVTVHS, díl 1, s ISBN , MZe ČR: Posílení rizikové analýzy a stanovení aktivních zón v českém vodním hospodářství, Nizozemský program PARTNERS FOR WATER a Ministerstvo zemědělství ČR; ARCADIS, ČSÚ A MINISTERSTVO VNITRA ČR: Statistický lexikon obcí České republiky 2005, ČSU a MV ČR, ISBN , ČSÚ: Registr sčítacích obvodů, ČSÚ, Horský, M.: Metody hodnocení potenciálních povodňových škod a jejich aplikace pomocí prostředků GIS. Disertační práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, Autor Ing. Martin Horský, Ph.D. Fakulta stavební, katedra hydrotechniky, ČVUT v Praze. Thákurova 7, Praha 6.

E. Specifikace rizik a ohroženosti území při návrhových průtocích

E. Specifikace rizik a ohroženosti území při návrhových průtocích ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydrotechniky Thákurova 7, 166 29 Praha 6 E. Specifikace rizik a ohroženosti území při návrhových průtocích PPO Přeštice Řešitelé: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur Ing.

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2 Anotace: Tento článek se

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

NÁVRH METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V ČESKÉ REPUBLICE

NÁVRH METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V ČESKÉ REPUBLICE Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. 1. Popis problematiky Účelem metodiky předběžného vyhodnocení povodňových

Více

Ochrana a záchrana kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Ochrana a záchrana kulturního dědictví ohroženého povodněmi Ochrana a záchrana kulturního dědictví ohroženého povodněmi Fošumpaur, P., Nedvědová, K., Kopecká, I., Pergl, R. Příspěvek představuje projekt s názvem Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat Hanka Olešovská Zeměměřický úřad Praha, 9. 6. 2015 ZABAGED - definice Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

NÁVRH METODIKY PRO PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK

NÁVRH METODIKY PRO PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK NÁVRH METODIKY PRO PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A NAVRŽENÍ OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V RÁMCI IMPLEMENTACE SMĚRNICE EU O VYHODNOCOVÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Karel Drbal,

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Informační systémy v ochraně životního prostředí N240001 Ing. Radek Škarohlíd budova A, místnost F06 Radek.Skarohlid@vscht.cz Vysoká

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu.

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech,

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

(zejména na tocích a v příbřežních zónách) (zejména na tocích a v příbřežních zónách) Kateřina Uhlířová 24.2.2011 Odborný seminář VÚV T.G.M., v.v.i. Výzkum na pracovišti VÚV Úvod od 2009, VZ 0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry - 3624 možnosti

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

Modelování povodňových škod

Modelování povodňových škod Modelování povodňových škod Adam Podlaha, Alexandra Králová 28. února 2007 Český národní výbor pro omezování následků katastrof Slide 1 Program Modely na odhad povodňových škod pro účely zajištění Data

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od 17. 12. 2014

Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od 17. 12. 2014 Útvar rozvoje hl. m.prahy Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od 17. 12. 2014 1. Poskytování dat 2. Tiskové výstupy 3. Služby 4. Reprografie 5. Rozdělení odběratelů

Více

Posuzování účinnosti akcí protipovodňové ochrany v rámci činnosti strategického experta programu Prevence před povodněmi v ČR

Posuzování účinnosti akcí protipovodňové ochrany v rámci činnosti strategického experta programu Prevence před povodněmi v ČR Posuzování účinnosti akcí protipovodňové ochrany v rámci činnosti strategického experta programu Prevence před povodněmi v ČR Satrapa, L., Fošumpaur, P., Horský, M., Brouček, M., Nešvarová, P. Úvod Na

Více

Podmínky zpracování geodetické dokumentace

Podmínky zpracování geodetické dokumentace Podmínky zpracování geodetické dokumentace Stránka 1 z 10 OBSAH: 1 Účel a rozsah... 3 1.1. Definice pojmů a zkratek... 3 1.2. Přehled závazných právních předpisů... 3 1.3. Požadavky na geodetickou dokumenatci...

Více

Optimalizace protipovodňové ochrany

Optimalizace protipovodňové ochrany Optimalizace protipovodňové ochrany Pavel Fošumpaur Recently, large floods evoked a crucial need to optimize a flood protection, when proposed flood measures should be economically efficient not only by

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Implementace povodňové směrnice v ČR Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Transpozice a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy 3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor

Více

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra 8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI,

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Marie Novotná novotnam@kge.zcu.cz Historická prostorová data ve vzdělání a praxi 1. Zdroj informací pro poznání: jednoduché zpracování prohlížení, čtení 2.

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)

Více

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED RNDr. Jana Pressová 15. 16.5. 2014, GIVS Praha Legislativní východisko Základním legislativním východiskem pro tvorbu a správu ZABAGED je

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 9.4.2009 1 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY -v některých lokalitách

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK. prosinec 2009

METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK. prosinec 2009 METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK prosinec 2009 poslední aktualizace 13. 3. 2012 Zadavatel: Zpracovatel: Základní údaje Zadavatel prací: Ministerstvo financí ČR Vršovická 65

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Existující zdroje dat pro GIS

Existující zdroje dat pro GIS Co je dobré vědět Existující zdroje dat pro GIS Přednáška 6. Jaká data existují a kdo je jejich majitelem (správcem) Mít přehled o existujícím GIS, popř. CAD programovém vybavení a formátech dat Vektor

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategické hlukové mapy ČR - 2.kolo

Strategické hlukové mapy ČR - 2.kolo ČR - 2.kolo Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. (tomas.hellmth@zuova.cz) Ing. Pavel Junek (pavel.junek@zuova.cz ) Národní referenční laboratoř pro komunální hluk TK SZÚ Praha, 27.5.2015 Rozsah zpracování Způsob

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI Veřejný dálkový přístup (VDP) k Jiří Formánek Hana Gubániová Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) www.ruian.cz Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA Marcela Čapková Petra Havlíčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie capkova.marcela@seznam.cz pettah@centrum.cz Klíčová slova: producenti,

Více

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav. Dobrý den

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav. Dobrý den Dobrý den Řádné stanovení obvodu PÚ je nutné ke stanovení měrných jednotek v rámci výběrového řízení na zpracovatele. Čím podrobnější a kvalifikovanější popis dané lokality bude zpracován, tím je větší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806)

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) 1.část programů Předzpracování dat Program sloužící k vytvoření Digitálního modelu reliéfu, povrchu a bezpečnostní hladiny, do formátu grid, s konstantním

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Požadavky na technické zpracování pasportů

Požadavky na technické zpracování pasportů Zakázka: Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Požadavky na technické zpracování pasportů Příloha č. 1 OBSAH Pasport komunikací a dopravního značení... 2 Pasport komunikací:...

Více

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na konferenci INSPIRUJME SE, 25.-26.11.2014)

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK prosinec 2009 Zadavatel: Zpracovatel: Základní údaje Zadavatel prací: Ministerstvo financí ČR Vršovická 65 110 00 Praha 10 Autorský kolektiv:

Více