RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS"

Transkript

1 RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS M. Horský Abstrakt Tento příspěvek pojednává o zkušenostech při zpracovávání rizikových analýz záplavových území z pohledu využití softwarových prostředků GIS a hromadného zpracování dat. Rizikovou analýzou zde v tomto případě je myšlena například analýza ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření metodou nákladů a užitků, nebo jen prosté stanovení rizika záplavového území, jako roční průměrné povodňové škody na majetku (ekonomické riziko) a to jak z hlediska klasických povodní, přívalových povodní, tak i zvláštních povodní jako důsledek porušení vodních děl, čímž se zabývá projekt Národní agentury zemědělského výzkumu nazvaný: Spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských děl v měnících se klimatických podmínkách. Nutnost zpracování velkého množství rizikových analýz za krátký čas v poslední době vedlo k nutnosti nasazení prostředků, které by toto umožňovaly. Takovýmto prostředkem je nástroj GIS, který umožňuje snadné a rychlé zpracování velkého množství dat. To s sebou přináší velké množství problémů, které je třeba zohlednit. Jedná se zejména o volbu dostatečně robustní datové základny, která by měla splňovat dostatečnou reprezentativnost, přesnost a jednotnost z důvodu nasazení pro možnost aplikace na velké množství posuzovaných lokalit s požadavkem jejich vzájemné souměřitelnosti. Abstract This paper discusses the experience in processing risk analysis of flood plain areas from the perspective of the use of GIS software tools and mass data processing. Risk analysis here, in this case is meant for example, analysis of economic efficiency of flood control measures by cost-benefit, or just a simple risk assessment of flooded areas as annual average flood damage to property (economic risk), both in terms of classical floods, flash floods and special flood as a result of violations of water works, which is engaged in a project of the National agricultural research agency called: "Reliability and safety of waterworks in changing climatic conditions". The necessity of processing large amounts of risk analysis for a short time in recent years has led to the need to deploy resources that would allow this. Such means of GIS is a tool that allows easy and fast processing of large amounts of data. It brings with it many problems that must be addressed. In particular, the choice of robust data base that would satisfy sufficient representativeness, accuracy and uniformity due to the possibility of deploying an application on a large number of sites examined with the requirement of mutual commensurability. Klíčová slova Riziko, GIS, záplavové území, riziková analýza, povodňové škody, ekonomická efektivnost, hromadné zpracování dat. Key words Risk, GIS, floodplain, risk analysis, flood damage, economic efficiency, data processing. Úvod Příspěvek pojednává o využití prostředků GIS při zpracování rizikových analýz záplavových území a to ve vazbě jak na vhodnou volbu datových podkladů, tak i hromadné zpracování dat a problematiku samotné aplikace pomocí prostředků GIS. Samotná analýza záplavových území by měla být součástí rizikové analýzy bezpečnosti vodohospodářských děl zejména ve vazbě na případná rizika vzniku zvláštních povodní při poruše vodního díla, nebo při extrémních průtocích a nejistotách jejich stanovení ve vazbě na klimatickou změnu. Specifikum zvláštních povodní je zpravidla jejich velký rozsah a dynamický účinek, tím pádem i požadavek na zpracování velkého množství geografických dat a jejich hromadné zpracování pomocí GIS.

2 Cíle nasazení prostředků GIS a hromadného zpracování dat Cílem nasazení prostředků GIS je zejména zrychlení procesu zpracování rizikové analýzy záplavových území, minimalizace potřeby provádění místních šetření, tvorba map povodňových škod a rizik a podkladů pro následné analýzy záplavových území, jako je například ekonomická analýza protipovodňových opatření apod. Taktéž je cílem využít takové datové zdroje, které by byly snadno dostupné, udržované v čase a měli jednotnou formu celé území České republiky z důvodu souměřitelnosti výsledků stanovených škod a rizik. Metody hodnocení potenciálních povodňových škod a rizik Cílem příspěvku není popis samotných metod stanovení potenciálních povodňových škod a stanovení rizik, ale je třeba tyto metody krátce uvést. Metody hodnocení potenciálních povodňových škod pro potřeby nasazení na území České republiky jsou vyvíjeny od roku 1996 na katedře hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze pod vedením doc. Satrapy [1]. Jedná se o metodu ztrátových křivek, pomocí které je možné potenciální povodňové škody (dále jen škody) stanovit (1) na základě stanovených jednotkových pořizovacích cen (reprodukční ceny) jednotlivých kategorií hodnoceného majetku a ztrátové funkce vyjadřující procentuelní ztrátu z této jednotkové ceny v závislosti na parametrech expozice povodně (zejména hloubka zaplavení a rychlost proudění vody). D = APL( h, v, t,...) [Kč] (1) kde: D hodnota škody respektive ztráty v Kč, A výměra ohroženého majetku v jednotkách dle druhu majetku v m, m 2 nebo m 3, P pořizovací cena měrné jednotky daného druhu majetku v Kč/m, Kč/m 2 respektive Kč/m 3, L ztrátová funkce vyjadřující procento poškození v % v závislosti obecně na: h hloubce zatopení v m, v rychlosti proudění v m/s, t době trvání povodně v hodinách. Jednotkové ceny jsou stanovovány a každoročně aktualizovány na základě dostupných databází (ČSU, ÚRS, ÚZEI, ). Ztrátové funkce jsou pak výsledkem dlouholetého výzkumu interakce povodní a zasažených konstrukcí. Samotná stanovená škoda pak představuje nutnou finanční hodnotu potřebnou k obnově majetku. V současné době metody hodnotí škody na majetku v těchto kategoriích: stavební objekty (objekty pro bydlení, občanská vybavenost, průmyslové objekty), vybavení objektů pro bydlení, vybavení objektů občanské vybavenosti, škody na pozemních komunikacích (silnice, železnice), mosty, inženýrské sítě, průmyslové škody (včetně živočišné výroby), zemědělské škody (rostlinná výroba), zahrady a parky, sportovní plochy, automobily. Podle úrovně podrobnosti šetření se pak ještě jednotlivé kategorie majetku dělí do různého množství podkategorií a při nejpodrobnějším zpracování se provádí podrobné místní šetření, které v opačném případě při méně podrobném zpracování velkých území je snaha minimalizovat a nahradit dostupnými zdroji. Škody se stanovují samostatně pro každý požadovaný povodňový průtok (např. Q5, Q20 a Q100) a na základě této řady je možné přes celou škálu průtoků vyjádřit riziko (obecně můžeme riziko chápat jako součin škody a pravděpodobnosti jejího výskytu) jako průměrnou roční škodu [2] dle následujícího uvedeného vztahu (2): Qb R = D( Q) f ( Q) dq [Kč/rok] (2) Qa kde: R průměrné roční povodňové riziko v Kč/rok, D(Q) hodnota škody při průtoku Q v Kč, Q průtok v m3/s, f(q) hustota pravděpodobnosti ročních kulminačních průtoků,

3 Qa průtok, při kterém začíná docházet ke škodám, Qb průtok, při kterém je pravděpodobnost škod již blízká 0. Volba základních datových zdrojů Při zpracování rizikové analýzy záplavových území velkého rozsahu v nižší podrobnosti šetření je třeba zvolit vhodný datový podklad, který by dokázal dostatečně reprezentovat ohrožený analyzovaný majetek. Těmto podkladům byl věnován poměrně podrobný rozbor, jehož základní výsledky i s popisy jednotlivých databází a jejich pozitivy a negativy jsou popsány níže. Na obrázku 1 je zobrazena ukázka vzhledu jednotlivých analyzovaných geografických databází. Obr. 1: Příklad dat po řádcích zleva: a) ZABAGED, b) katastrální mapa, c) DMÚ25, d) ortofotomapa, e) podrobné zaměření (fotogrammetrie, laserscan), f) ÚPD měst a obcí

4 ZABAGED - ZÁkladní BÁze GEografických Dat. Poskytovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální. ZABAGED slouží hlavně jako vektorový digitální mapový podklad pro tvorbu digitálních a rastrových map zpravidla v měřítku 1: V současné době je aktualizován cca každé 3 roky. Tato data nabízejí 108 polohopisných vrstev a 3 výškopisné ve výškovém rozlišení 2m (místy 1m). Z nabízených 108 různých vrstev je významné pro analýzu škod cca 25 vrstev. Jedná se o bodová, liniová a polygonová vektorová data v souřadném systému S-JTSK, ke kterým jsou dále připojeny popisné atributové tabulky. Vybrané vrstvy můžeme využít jako datový podklad ke zjištění výměr (plochy, délky, počty bodů) a polohy jednotlivých druhů ohroženého majetku, na kterém provádíme hodnocení škod. Výhody: - pokrývá celou republiku - obsahuje velké množství vrstev - některé prvky obsahují rozšiřující atributy Nevýhody: - objekty někdy neodpovídají polohopisně a rozměrově - popisné atributové tabulky jsou málo obsáhlé a popisují nízké procento objektů (cca 5-10% podle lokality, s využitím vrstvy účelová zástavba 15-25%) - občas se vyskytují chyby v přiřazení správné vrstvy - některé objekty mají vyznačené i ve skutečnosti nezastavěné nádvoří - objekty budov jsou členěny po blocích, nikoliv po objektech. Katastrální mapy - digitální katastrální mapy udržované ČUZK. Tyto mapy obsahují informace z katastru nemovitostí, tedy dělení pozemků dle vlastnických práv a stavby na pozemcích. Pro účely stanovování škod by šlo využít pouze polohopisné informace o budovách, ovšem mapy nejsou zdaleka dostupné všude a obsahují zpravidla pouze liniové neuzavřené objekty, které nelze jednoduše využít pro generování polygonů půdorysů objektů. Výhody: Nevýhody: - dobře reprezentuje půdorysné polohy objektů - nepokrývá celou republiku - obsahuje pouze linie, které nelze snadno převést na polygony - obsahuje pouze informace o poloze stavebních objektů. Vojenská mapa DMÚ25 jedná se o digitální datový podklad pro tvorbu vojenských map zpravidla v měřítku 1: Autorem je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Z průzkumu map se jeví, že polohová a tvarová přesnost není lepší než ZABAGED, některé objekty dokonce zcela chybí. O vyznačení zastavěnosti nádvoří nelze nic říci, jelikož na mapách je i přesto, že obsahují současně linii vytyčující nádvoří. Kategorie popisných atributů jsou celkem obsáhlé, ale je třeba dále ověřit, zda jsou jednotlivým objektům skutečné přiřazeny v rozsahu pokrytí celého území. Výhody: Nevýhody: - obsáhlý popis kategorií objektů v atributových tabulkách - nepřesnosti v geometrii - některé objekty mají vyznačené i ve skutečnosti nezastavěné nádvoří - místy chybějí objekty - objekty budov jsou členěny po blocích, nikoliv po objektech - poskytování dat veřejnosti je omezené pouze pro vybrané účely. Podrobná zaměření - Digitální modely terénu nebo zaměření území dobře a přesně reprezentují zájmové území, ale je třeba je nechat zhotovit pro konkrétní lokalitu za nemalé finanční náklady. Tvoří se různými způsoby, z nichž v současné době jsou nejběžnější letecká fotogrammetrie nebo laserscan. Vzhledem k tomu, že rizikové analýze předchází zpravidla stanovení záplavových území, jsou tato data někdy k dispozici jako podklad pro 2D matematické modelování záplavového území a je vhodné je použít při interpretaci hloubek záplavy. Výhody: Nevýhody - velice přesný polohopis - nedostupné pro celé území republiky - bodová nebo liniová reprezentace nevhodná pro generování polygonů budov - vysoké časové a finanční nároky na pořízení - nejednoznačná datová reprezentace pro univerzální metodiku s plošným nasazením - absence dalších popisných informací o objektech.

5 ÚPD - Územně plánovací dokumentace tento podklad už dle své struktury nelze použít přímo pro reprezentaci jednotlivých objektů, ale můžeme ho využít pro dodatečné určení využití jednotlivých objektů v hodnocené lokalitě. Další problém může být v nejednotné formě vyjádření dat a nedostupnost pro celé území ČR. Výhody: Nevýhody - popis využití jednotlivých ploch území - nedostupné pro celé území republiky, v digitální podobě pouze někde - neobsahuje data o jednotlivých objektech - nejednoznačný formát kategorizace území. Ortofotomapy - Rastrové letecké snímky osazené do S-JTSK. Tyto mapy jsou zde uvedeny pouze pro doplnění, jelikož se jedná o rastrové mapy, ze kterých nelze vyčíst požadované vektorové polohopisné informace. Tyto mapy mohou sloužit jako dobrý doplněk pro kontrolu a ruční doplnění skutečného stavu zájmových území. Výhody: - relativně přesné, vhodné pro doplnění - dobrý obraz skutečného stavu území (v závislosti na stáří pořízení) - dostupné zdarma po internetu jako geodatabáze pro celé území Nevýhody - rastrová reprezentace - vysoké náklady na pořízení. Provedenou analýzou datových podkladů vychází i přes některé nedostatky jako nejvhodnější pro reprezentaci objektů ohroženého majetku datový podklad ZABAGED, který obsahuje širokou škálu polohopisných vrstev včetně některých popisných atributů. Vzhledem k celorepublikové dosažitelnosti lze uvažovat o využití ZABAGEDu nebo DMÚ25. Při porovnání přesnosti obou databází vychází jako přesnější ZABAGED. To je také patrné již z měřítek cílových map, pro které jsou obě databáze vytvořeny (1: a 1:25 000). Podle popisu atributů DMU25 se jeví jako optimální jeho využití jako doplněk v kombinaci se ZABAGEDem pro určení kategorií jednotlivých objektů, což by ovšem mohlo znamenat nežádoucí zvýšení nákladů na pořízení dat a to je v rozporu s cílem vytvoření metodiky pro rychlé a levné hodnocení potenciálních povodňových škod a rizik ve velkém území. Co se týče digitálních katastrálních map, vyplatí se do budoucna sledovat jejich vývoj a rozsah pokrytí území pro případné využití pro datovou reprezentaci budov, pokud budou dostupné v polygonové verzi. Doplňkové datové zdroje Jelikož pomocí ZABAGEDu a jeho parametrů v atributových tabulkách jsme schopni získat zatřídění maximálně cca 15 až 25% objektů, je třeba hledat další databáze pro jejich kategorizaci. Vhodnou databází je Registr sčítacích obvodů (RSO) [4] a případně dále databáze měst a obcí [3]. Obě tyto databáze spravuje Český statistický úřad (ČSÚ). RSO obsahuje data pro členění území při sčítání lidu, domů a bytů. Kromě vrstev územního členění od nejmenší úrovně statistických obvodů (do roku 2006 sčítací obvod) přes vrstvy katastrálních území, základních sídelních jednotek, území obcí a měst, okresů, krajů a celé republiky. Součástí registru je i databáze adres budov se souřadnicovou polohou S-JTSK a řadou atributů. Mezi tyto atributy patří i informace o využití budov s číselníky 0075 TVYBU Typ využití budovy a 0076 ZPVYBU Způsob využití budovy. Oba atributy se v podstatě překrývají s tím, že číselník 0076 má podrobnější členění. Problémy s datovou reprezentací při zpracování Při zpracování rizikových analýz velkých územních celků v nejzákladnější úrovni podrobnosti hodnocení s vyloučením nutnosti zdlouhavých a nákladných místních šetření bylo třeba se vypořádat s řadou problémů, které si můžeme ve stručnosti popsat. Vzhledem k rozsahu a zastoupení na celkových škodách jsou asi nejvýznamnější škody na stavebních objektech. Pro datovou reprezentaci objektů se využívá polygonová vrstva ZABAGEDu BudovaBlokBudov, která reprezentuje jednotlivé budovy nebo bloky budov. Asi největší problém této reprezentace je, že zahrnuje v sobě celé bloky budov zejména v městské zástavbě. Problém

6 nastává ve chvíli, kdy v bloku budov jsou zastoupeny různé kategorie objektů, a to nejčastěji objekty pro bydlení a objekty občanské vybavenosti, u nichž se samozřejmě trochu liší výše povodňových škod. V takovém případě jsou možné 2 přístupy a to buď nechat přiřazení objektu převažující kategorii a nebo polygon před samotným výpočtem rozdělit na části reprezentující jednotlivé objekty s různou kategorií a nebo rozdělení zastoupit procentem podílu plochy. Výběr budov se provádí tak, že se zahrnou všechny budovy, které jsou alespoň částečně dotčeny rozlívej. Taktéž bylo třeba se vypořádat s rozdílnou plošnou reprezentací objektů v ZABAGEDu vůči skutečným výměrám, které byly převzaty v pilotních oblastech z katastrálních map. Výměry podle ZABAGEDU jsou v rozsahu cca 106 až 114% vůči skutečnosti čemuž byly přizpůsobeny výpočetní koeficienty ztrátových funkcí. Posledním problémem v případě budov je správné přiřazení hloubek záplavy zejména při omezených hydraulických podkladech ze záplavového území z 1D modelu. Citlivostní analýzou bylo zjištěno, že běžně se pohybuje citlivost velikosti škody na hloubce u povodní většího rozsahu řádově kolem 3% na 10cm chyby v přiřazení hloubek. Kategorizace objektů také není triviální záležitost, jelikož jak již bylo uvedeno, ZABAGED má naplněné atributy jen v omezené míře. Proto je třeba využít více dostupných zdrojů. Obrázek 2 znázorňuje jednotlivé kroky přiřazení kategorií budov pomocí různých databází. První obrázek (vlevo nahoře čteno pořádcích) znázorňuje nepřiřazenou vrstvu a poslední (vpravo dole) již přiřazené atributy druhu budov barevně označené. V jednotlivých krocích jsou postupně využívány pomocí překryvné analýzy: vlastní atributy budov, vrstva účelové zástavby ze ZABAGEDu, adresní body z registru sčítacích obvodů (RSO) a na závěr územně-plánovací dokumentace. U adresních bodů z databáze RSO ještě může nastat problém, že některé body leží mimo polygony reprezentující budovy. V tom případě je třeba je přiřadit postupně protnutím s použitím zvětšující se obálky kolem objektů v kroku cca 3m nebo přiřazení ručně doladit. Pozemní komunikace jsou ze ZABAGEDU reprezentovány pomocí liniových objektů zastupující silnice, ulice a cesty, přičemž každé kategorii se přiřazuje standardní šířka pro výpočet plochy postižené komunikace. U železnic liniová vrstva železnic obsahuje atribut s počtem kolejí, což se uplatní zejména v prostorách kolejišť vlakových nádraží. Výměry se pak stanovují prostým ořezáním přes hranici rozlivu povodně. Výměry inženýrských sítí z důvodu absence jejich přímého datového reprezentanta se berou shodné s výměrami délek komunikací, jelikož se obecně předpokládá souběh inženýrských síti s komunikacemi. Jedinou kategorií, která nemá svého reprezentanta je kategorie otevřených sportovních ploch, jelikož jediný dostupný podklad ze ZABAGEDu Účelová zástavba sice obsahuje položku atributu reprezentující sportovní plochy, hřiště, ale tyto plochy nereprezentují skutečné výměry hřišť, ale celé areály. Proto nezbývá, než vrstvu sportovních ploch editovat ručně, nejlépe na základě ortofot. Naštěstí vzhledem k počtu objektů se nejedná o zdlouhavou operaci ani v případě velkých územních celků. Tvorba rastrové mapy škod a rizika Další úlohou využívající hromadné zpracování dat vyžadující pozornost je tvorba výstupních rastrových map povodňových škod a mapy rizika. Mapou škod se myslí zobrazení škody v barevné škále v Kč vztažené na jednotku plochy. Stejně tak u mapy rizika, které se zobrazuje v Kč na jednotku plochy za rok. Samotné mapy nelze vytvořit přímo, ale je nutné nejprve veškeré bodové a liniové reprezentanty nahradit plošnými (např. pomocí nástroje buffer - obálka) a na tyto plochy navázat škody na jednotku plochy. Tyto vektorové polygony je možné poté převést do rastrové mapy a to nejlépe v dostatečně jemné síti (řádově jednotky metrů) a tuto pak konvertovat do rastru s hrubším rozlišením. V praxi se jeví jako vhodné rozlišení kolem 10m, kde jsou ještě patrné jednotlivé objekty. Tento krok přes jemnější rastr je důležitý z důvodu konverze polygonů do rastru, jelikož při konverzi v síti se zvoleným rozlišením se vždy provádí průnik středů buněk rastru s polygony a při hrubém

7 Obr. 2: Postup identifikace kategorií stavebních objektů (zelená bydlení, fialová občanská vybavenost, červená - průmysl, černá nepřiřazeno)

8 rozlišení hrozí vynechání velkého množství dat, což je možné eliminovat právě mezikrokem přes jemnější rastr. Na obrázku 3 je znázorněna vektorizace linií a bodů reprezentující hodnocený majetek v mapě a jejich následný převod do rastrové mapy škod. Závěr Obr.3: Příklad přiřazení škody z vektoru do buňky rastru a výsledný rastr Závěrem lze shrnout, že i přes určitou míru zjednodušení a zobecnění lze zpracovávat rizikovou analýzu velkých území s dobrými výsledky pouze na základě standardních dostupných dat a databází bez použití místních šetření a s pomocí prostředků pro hromadné zpracování dat. V řadě pilotních oblastí bylo ověřeno, že výsledky hodnocení potenciálních škod se liší maximálně do 10% vůči hodnotám stanoveným pomocí nejpodrobnějšího přístupu s podrobným místním šetřením a interval jejich odhadu odpovídá zpravidla hlášeným škodám ze skutečných povodní [5]. Zde popsané přístupy zpracování jsou již hojně využívány například při hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření zařazených do II. etapy programu: Prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR. Taktéž mohou být vhodnou součástí přístupu k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Tento příspěvek byl podpořen projektem Ministerstva zemědělství ČR č. NAZV QH "Spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských děl v měnících se klimatických podmínkách". Literatura 1 Satrapa, L.: Návrh a použití metodiky pro stanovení potenciálních povodňových škod. Povodňové škody - stanovení potenciálních škod způsobených povodněmi. Praha, ČVTVHS, díl 1, s ISBN , MZe ČR: Posílení rizikové analýzy a stanovení aktivních zón v českém vodním hospodářství, Nizozemský program PARTNERS FOR WATER a Ministerstvo zemědělství ČR; ARCADIS, ČSÚ A MINISTERSTVO VNITRA ČR: Statistický lexikon obcí České republiky 2005, ČSU a MV ČR, ISBN , ČSÚ: Registr sčítacích obvodů, ČSÚ, Horský, M.: Metody hodnocení potenciálních povodňových škod a jejich aplikace pomocí prostředků GIS. Disertační práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, Autor Ing. Martin Horský, Ph.D. Fakulta stavební, katedra hydrotechniky, ČVUT v Praze. Thákurova 7, Praha 6.

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

Ochrana a záchrana kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Ochrana a záchrana kulturního dědictví ohroženého povodněmi Ochrana a záchrana kulturního dědictví ohroženého povodněmi Fošumpaur, P., Nedvědová, K., Kopecká, I., Pergl, R. Příspěvek představuje projekt s názvem Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Posuzování účinnosti akcí protipovodňové ochrany v rámci činnosti strategického experta programu Prevence před povodněmi v ČR

Posuzování účinnosti akcí protipovodňové ochrany v rámci činnosti strategického experta programu Prevence před povodněmi v ČR Posuzování účinnosti akcí protipovodňové ochrany v rámci činnosti strategického experta programu Prevence před povodněmi v ČR Satrapa, L., Fošumpaur, P., Horský, M., Brouček, M., Nešvarová, P. Úvod Na

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Marie Novotná novotnam@kge.zcu.cz Historická prostorová data ve vzdělání a praxi 1. Zdroj informací pro poznání: jednoduché zpracování prohlížení, čtení 2.

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Modelování povodňových škod

Modelování povodňových škod Modelování povodňových škod Adam Podlaha, Alexandra Králová 28. února 2007 Český národní výbor pro omezování následků katastrof Slide 1 Program Modely na odhad povodňových škod pro účely zajištění Data

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK prosinec 2009 Zadavatel: Zpracovatel: Základní údaje Zadavatel prací: Ministerstvo financí ČR Vršovická 65 110 00 Praha 10 Autorský kolektiv:

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na konferenci INSPIRUJME SE, 25.-26.11.2014)

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2013,

Více

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška CO SE DOZVÍTE ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška představeni hlavní poskytovatelé prostorových dat veřejná i soukromá sféra představeny základní produkty obsah souřadnicový systém cena Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Ing. arch. Zuzana Syrová Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Soustava statistických registrů

Soustava statistických registrů Soustava statistických registrů Ing. Zdeňka Udržalová Český statistický úřad, odbor statistických registrů U Divadla 828, 530 02 Pardubice E mail: zdenka.udrzalova@czso.cz tel.: 466 613 244, fax: 466 613

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA DEHTÁŘSKÝ POTOK 10100222_1 - Ř. KM 3,900 7,400 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Příklady využití v projekční činnosti

Více

BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE. Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna

BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE. Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna O čem to bude Proč tvoříme tuto aplikaci? Informace o brněnských hřbitovech Data jsou základ Jak nejefektivněji

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC Ideální mapový software pro správu vlastních objektů a databází, pro optimalizaci naplánovaných cest a pro tvorbu mapových výřezů pro tisk a www. Software

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

JAK MAPY POMÁHALY PŘI SRPNOVÝCH POVODNÍCH V LIBERECKÉM KRAJI

JAK MAPY POMÁHALY PŘI SRPNOVÝCH POVODNÍCH V LIBERECKÉM KRAJI Company LOGO JAK MAPY POMÁHALY PŘI SRPNOVÝCH POVODNÍCH V LIBERECKÉM KRAJI kpt. Ing. Jana Havrdová správce GIS HZS Liberecký kraj Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Obsah Liberecký kraj a povodně

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy

Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy Program Bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015 (BV II/2-VS) Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy VG20132015127

Více

Jiří Michalík, Hana Šlachtová. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Jiří Michalík, Hana Šlachtová. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví PŘÍPRAVA PRAVA STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ČR Jiří Michalík, Hana Šlachtová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví STRATEGICKÉ

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze GIS Idrisi na Fakultě stavební Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulta Josef.krasa@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství výuka - obory Životní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více