Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. ANALÝZA ZADLUŽENOSTI KLIENTŮ VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. ANALÝZA ZADLUŽENOSTI KLIENTŮ VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY"

Transkript

1 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. ANALÝZA ZADLUŽENOSTI KLIENTŮ VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY Praha 2012

2 Autor analýzy: Mgr. Monika Otmarová Zajištění realizace výzkumu: realizační tým projektu Reintegrační program Plus Poděkování: SPJ děkuje klientům z věznic Jiřice a Vinařice, kteří souhlasili s účastí na výzkumu a poskytli tak cenné informace pro jeho zpracování. SPJ taktéž děkuje odborným pracovníkům věznic za vřelou podporu a pomoc při organizaci výzkumu. Tato analýza vznikla v rámci projektu Reintegrační program Plus (CZ.1.04/3.1.02/ ), který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit šanci na sociální a ekonomickou (re)integraci osob ve výkonu trestu odnětí svobody a po výstupu z výkonu trestu vracejících se do kraje Ústeckého a Středočeského, včetně osob hlásících se k příslušnosti k romskému etniku, mladistvých a mladých dospělých. Prostřednictvím projektu dojde k posílení klíčových kompetencí potřebných pro vedení života bez konfliktu se zákonem a potřebných ke zlepšení postavení na trhu práce a celkové integraci do společnosti: posílení právního vědomí, finanční gramotnosti a schopnosti řešit své zadlužení, posílení odpovědnosti za svůj život, motivace k plnění svých povinností aj. Partneři projektu: Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s. (SPJ), je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již 17 let v oblastech prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Mezi hlavní služby SPJ patří asistované zaměstnávání, reintegrační a motivační programy, osobní asistence na svobodě, dluhové poradenství a vzdělávání odborníků. Za dobu existence SPJ prošlo sdružením přes klientů a realizovalo se více než 40 projektů. Více informací na: www. spj.cz. ISBN Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., 1. vydání. Praha 2012.

3 Předmluva Do rukou se vám dostává unikátní analýza věnující se problematice zadluženosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody, která vznikla začátkem roku 2012 na základě dotazníkového šetření mezi klienty vykonávajícími svůj trest ve věznicích Jiřice a Vinařice. Analýza byla vytvořena v rámci projektu Reintegrační program Plus a zahrnuje výsledky dotazníkového sběru dat se 43 klienty, v nichž se odsouzení vyjadřovali zejména k otázkám týkajících se míry a struktury jejich zadluženosti, ke svému chování vůči věřitelům, schopnostem postupovat v řešení své zadluženosti a výběru strategií pro řešení problémů s dluhy po propuštění. Studie potvrdila několik alarmujících skutečností, jež však nejsou pro ty, kteří se problematice vězeňství věnují, velkým překvapením: klienti velmi často nemají o svých dluzích přehled, chybí jim základní povědomí o možnostech, jak předejít eskalaci zadluženosti během pobytu ve vězení a ani nemají výraznější představu o možnostech řešení problémů s dluhy na svobodě. Během pobytu ve vězení žijí v představě, že ve výkonu trestu své dluhy řešit nemohou a také jsou vůči pohledávkám věřitelů chráněni. Odsouzení tak s věřiteli zpravidla nekomunikují, úřední korespondencí se nezabývají, a pokud mají v úmyslu řešit své dluhy, pak většinou až po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Analýza poukázala na další problém reintegrace odsouzených: ve výkonu trestu odnětí svobody, na který společnost vynakládá nemalé finanční prostředky s vírou, že pachatelé během pobytu ve vězení dospějí k nápravě, zůstává otázka dluhů obvykle neřešena, dluhy rostou a problém naopak eskaluje, aniž by byl systematicky řešen. Se skutečnostmi, plynoucími z analýzy, se setkáváme v podobě rozličných příběhů našich klientů, jejich představ o budoucím životě a plánech, jak bude vypadat jejich situace po propuštění, které s námi sdílejí. V kurzech a v rámci poradenství, jež SPJ ve věznicích klientům nabízí, se tématu řešení zadluženosti cíleně věnujeme. Snažíme se klienty směrovat k větší aktivitě a seznamovat je s postupy, které mohou využít jak během výkonu trestu, tak po propuštění. V roce 2011 jsme pracovali s více než klienty, přičemž s téměř 920 z nich právě během jejich pobytu ve vězení. Programy a poradenství zaměřené na oblast zadluženosti, resp. jejího řešení, byly součástí naší práce s více než 40% z těchto klientů. Kurz řešení zadluženosti a finanční gramotnosti absolvovalo v loňském roce ve věznicích téměř 180 klientů a poradenství k otázkám zadluženosti zajišťované našimi právníky a dluhovými poradci využilo 210 klientů. Z našich zkušeností vyplývá, že nejčastějšími tématy, s nimiž odsouzení do dluhové poradny v jednotlivých věznicích přicházeli, byly právě obavy z exekucí a zájem získat informace, jak v konkrétních případech postupovat (práva exekutora, doručování písemností, průběh exekuce movitého majetku), dále možnost využití tzv. osobního bankrotu, informace o tom, které dluhy spadají do společného jmění manželů a které ne, sepsání žaloby na snížení výživného vzhledem k výkonu trestu či obava ze situace, která nastane po propuštění z výkonu trestu. Přestože spolupráci s řadou výše zmíněných klientů můžeme považovat za úspěšnou (podařilo se nastartovat jejich aktivní přístup k řešení situace a měli jsme možnost je v některých případech sledovat i po jejich propuštění), je zřejmé, že obdobné programy jsou jen pověstnou kapkou v moři. Řešení situace zadluženosti lidí ve věznicích vyžaduje systematické kroky, k nimž bychom touto analýzou rádi přispěli. Mgr. Lenka Ouředníčková místopředsedkyně sdružení

4 Zadluženost vězňů - Analýza I. Úvod Půjčování peněz samo o sobě nepředstavuje problém, naopak podporuje spotřebu, a tudíž i růst ekonomiky. Zadluženost lze do určité míry chápat jako normální stav, který se týká celé společnosti. Ovšem ve fázi, kdy dlužníci přestávají být schopni své závazky splácet a jejich výdaje jsou vyšší než příjmy, se zadluženost dostává do patologické formy - mění se v předluženost a dochází k naprostému ekonomickému zhroucení dlužníků. 1 Takových případů bohužel přibývá geometrickou řadou - půjčování peněz se stává rizikovým společenským jevem a předlužení začíná mít negativní vliv na společnost. Za nejčastější příčiny předluženosti lze považovat: 1) Nedostatečnou finanční gramotnost neznalost příjmů, výdajů, zásad hospodaření. 2) Nedostatečné sociální kompetence snadná ovlivnitelnost, zkratkovité jednání, konzumní styl života. 3) Krize ztráta zaměstnání, ztráta v rodině, rozpad vztahu, nemoc. 4) Neschopnost oddalovat své potřeby možnost mít hned vše, bez ohledu na to, zdali danou věc skutečně potřebuji, což představuje rizikový faktor pro osoby, které mají problém ovládat své chování a jednání. Řadu těchto charakteristik lze spatřovat v životech či osobnostech lidí, kteří se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody. Lze tedy po právu konstatovat, že se v situaci předluženosti nalézá značná část odsouzených, a to nejen během výkonu trestu odnětí svobody, s tímto problémem se s daleko větší intenzitou střetávají zejména po svém propuštění z věznice a přechodu do běžné společnosti. Předluženost odsouzených je jedním z výrazných faktorů, který značně přispívá k opakovanému páchání další trestné činnosti a snižuje šance na nekriminální chování odsouzených osob v jejich budoucím životě (Pokud odsouzení své dluhy a další finanční závazky neřeší již v průběhu výkonu trestu, může ignorování tohoto problému vést po propuštění k nárůstu rizika tzv. šoku ze svobody. 2 ). II. Cíle výzkumu Výzkumné cíle předkládané analýzy je možné rozdělit do několika oblastí: 1) Zjistit míru a strukturu zadluženosti osob ve výkonu trestu. 2) Zmapovat postoje odsouzených osob k půjčkám a zadlužování. 3) Získat informace o chování zadlužených osob ve výkonu trestu vůči věřitelům. 4) Zjistit, nakolik racionálně dokážou osoby ve VTOS postupovat v řešení svojí zadluženosti. 1 Na dlužníka je pohlíženo jako na předluženého, jakmile lhůta splatnosti jeho finančních závazků přesahuje 30 dnů. Předluženost je třeba odlišit od zadluženosti to je ještě stav, kdy je člověk schopen dostát všem finančním závazkům v řádných časových lhůtách. Do předluženosti se ovšem prakticky kdokoliv může dostat velmi snadno, stačí nezaplatit jednu splátku úvěru a v tom okamžiku se dlužná částka zvyšuje často o řadu procent nebo vysokou pokutu a člověk se snadno ocitne v dluhové pasti. 2 Šok ze svobody je způsoben nedostatkem kompetencí a nedostatečně funkčními sociálními vazbami ve spojení s potřebou řešit na svobodě aktuální běžné problémy i problémy nakumulované a neřešené během výkonu trestu (Valeš, F.: Mezi vězením a komunitou, 2008)

5 5) Zjistit míru znalostí o možných formách pomoci řešení zadluženosti ze strany sociálních organizací mezi osobami ve VTOS. 6) Zjistit zamýšlené strategie osob ve VTOS pro řešení svých problémů s dluhy po propuštění. III. Metoda výzkumu Jako nástroj ke sběru dat sloužil dotazník, který proškolení tazatelé vyplnili se 43 respondenty osobami ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích Jiřice a Vinařice. Sběr dat proběhl na podzim roku IV. Popis výzkumného souboru Výběrový vzorek respondentů byl tvořen 43 muži ve věku od 19 do 51 let, průměrný věk byl 31 let. Základní vzdělání mělo 44 % osob, 47 % respondentů bylo vyučeno, 7 % dotázaných mělo střední vzdělání, 1 osoba dosáhla vysokoškolského vzdělání. Většina respondentů (70 %) byla svobodných, 8 osob bylo rozvedených a pouze 5 mužů bylo ženatých. Téměř polovina respondentů (49 %) byla k právě vykonávanému trestu odnětí svobody odsouzena za majetkovou trestnou činnost, 16 % za maření úředního rozhodnutí, 12 % za neplacení výživného, 9 % za násilnou trestnou činnost, 7 % za nedovolenou výrobu a distribuci omamných látek (u některých odsouzených došlo k souběhu odsouzení za více trestných činů). Na tuto otázku neodpovědělo 6 osob. Pokud se jedná o výskyt recidivy ve výběrovém souboru, pak prvotrestaný byl pouze jeden muž, ostatní byli již k výkonu trestu odnětí svobody odsouzeni opakovaně minimálně podruhé, nejvýše dvanáctkrát. Nejčastěji se mezi respondenty jednalo o druhý trest odnětí svobody, a to za obdobnou trestnou činnost, jako tomu bylo v případě prvního odsouzení. V. Analýza dat Téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných nemá přehled o celkové výši svých dluhů, přehled o svých věřitelích nemá více než polovina (54 %) respondentů (4 osoby na tuto otázku neodpověděly)

6 Dotazovaní byli také požádáni, aby se pokusili kategorizovat své dluhy četnosti jednotlivých druhů finančních závazků byly následující (s tím, že u téměř tří čtvrtin (74 %) respondentů se jednalo o souběh více typů finančních závazků): V souvislosti s předchozími údaji, kdy většina respondentů nemá přesný přehled o výši svých dluhů a věřitelích, bylo pouze 37 % dotázaných schopno konkrétněji specifikovat subjekty, ke kterým se vztahují jejich finanční závazky jednalo se o bankovní instituce, úvěrové společnosti, zdravotní pojišťovny, stát a náhrady škody. Podobná zjištění se týkala také konkrétní výše dluhů pouze 33 % respondentů bylo schopno uvést celkovou výši svých dluhů: nejnižší činila Kč, nejvyšší udávaná dlužná částka byla Kč, v průměru se jednalo o částku Kč. Potvrzuje se předpoklad, že odsouzení nemají přehled o vlastních finančních závazcích, nevědí, kdo jsou jejich věřitelé a na základě jakých smluv jsou zadluženi. Více než polovina (67 %) dotázaných si je ale vědoma, že jejich dluhy jim během pobytu ve vězení narůstají. Zdali došlo k nárůstu jejich dluhů během výkonu trestu nevědělo 21 % respondentů, 12 % dotázaných odpovědělo, že se jim dluhy během VTOS nezvýšily

7 Co se týče zadluženosti vězňů způsobené půjčkami, 14 osob do dotazníku uvedlo, že je bez půjček. V analýze byla tato skutečnost zohledněna a z otázek, které se týkají struktury půjček a postojů odsouzených k půjčkám, byla tato skupinu osob vyčleněna. Ohledně důvodů, které respondenti pro půjčku peněz uváděli, byly získány tyto odpovědi s následujícími četnostmi (viz graf). Nejčastěji se respondenti zadlužili kvůli nedostatku finančních prostředků obecně, pouze v jednom případě byl jako důvod půjček přiznán nákup věcí, které dotázaný chtěl mít, ale nutně je k životu nepotřeboval. Vyskytly se i důvody kategorie jiné (někteří blíže specifikovali např. drogy, zadlužení matky, apod.). Více než polovina (66 %) z těch, kteří přiznali, že si půjčili finanční prostředky, uvedla, že půjčku vždy dopředu zvažovali v souvislosti se svými příjmy a z toho vycházejícími možnostmi ji potom splácet, 24 % dotázaných rozvahu mezi příjmy a schopností splácet zvažovalo jen v některých případech a 10 % respondentů tuto úvahu neprovedlo nikdy. To, že si někdy v minulosti půjčili peníze a již předem věděli, že své dluhy nebudou mít z čeho splácet, přiznalo 7 respondentů. Vice než polovina dotázaných (51 %) se při nedostatku finančních prostředků při žádosti o půjčku v první řadě obrátila na své bezprostřední okolí (37 % na příbuzné, 14 % na známé). 28 % osob využilo služeb bankovních ústavů a 21 % dotázaných se obrátilo na úvěrové společnosti. Pouze třem respondentům v jejich žá

8 dostech nebylo vyhověno (vždy se jednalo o žádost půjčky směrem k příbuzným, s další žádostí se pak obrátili na jiné osoby ve svém okolí nebo na bankovní instituce). Na otázku, zdali si při uzavírání půjčky uměli spočítat, kolik celkově nakonec zaplatí (kolik činí všechny náklady na půjčku), odpovědělo 66 % respondentů kladně, odpověď spíše ano zazněla u 19 % respondentů, pouze dva dotazovaní přiznali, že údaje o celkových nákladech na půjčku jim byly spíše nejasné. Dva respondenti si tuto sumu spočítat nedovedli, jeden na tuto otázku nedokázal odpovědět. Úroveň finanční gramotnosti vybraných osob ve výkonu trestu zjišťovala i další otázka, a to jestli respondenti porozuměli vždy všemu ve smlouvě o půjčce. 37 % z nich odpovědělo, že ano, 34 % spíše ano, 13 % spíše ne, 16 % respondentů nerozumělo ustanovením ve smlouvě o půjčce. Zjišťoval se také převládající emocionální stav respondentů v okamžiku rozhodování o půjčce: 36 % dotázaných vypovědělo, že se necítilo být v rozrušení ani pod tlakem, 24 % osob odpovědělo, že se pod tlakem ani v rozrušení spíše necítilo, 16 % respondentů přiznalo, že se spíše cítilo být pod negativním tlakem a v rozrušení, a 24 % osob se přihlásilo k tomu, že při rozhodování o půjčce bylo v tomto negativním emocionálním stavu. To, že se v minulosti vyskytly okamžiky, kdy dotazovaní nebyli schopni platit splátky půjčky, přiznalo 81 % respondentů. 29 % z nich odpovědělo, že o této skutečnosti vždy informovalo své věřitele, ve většině případů toto učinilo 26 % respondentů. Naopak tuto informaci před věřiteli ve většině případů zamlčelo 16 % respondentů a 29 % dotázaných své věřitele neinformovalo nikdy

9 Pokud respondenti při své neschopnosti splácet kontaktovali věřitele, pak se na splátkovém kalendáři s věřitelem vždy dohodlo 16 % dotazovaných, ve většině případů se s věřitelem dohodlo 28 % respondentů. Naopak s věřitelem se na splátkovém kalendáři většinou nedohodlo 13 % dotazovaných a k dohodě mezi věřitelem a dlužníkem nedošlo vůbec u 28 % případů (zbývající neposkytli odpověď). Pokud došlo k dohodě na splátkovém kalendáři, 18 % respondentů tvrdilo, že se jim dohodnutý splátkový kalendář vždy dařilo dodržovat, 24 % dotazovaných vypovědělo, že se jim to dařilo ve většině případů. O opačné zkušenosti, kdy se většinou splátkový kalendář dodržovat nedařilo, vypovědělo 15 % dotazovaných a 27 % z nich vypovědělo, že v plnění splátkového kalendáře vůbec nebyli úspěšní (zbývající neposkytli odpověď). Pokud dotazovaní v minulosti narazili na problém, že nejsou schopni půjčku splácet, pouze dva respondenti uvedli, že vyhledali sociální pomoc zabývající se řešením dluhové problematiky (kurátor, mentor, občanská poradna atd.). Ostatní se na sociální službu s takovou žádostí o pomoc neobrátili a více než polovina z nich (55 %) uvedla, že o takové možnosti vůbec neví (V ostatních případech důvod neuvedli nebo v ojedinělých případech deklarují, že nebyl čas či nepomohlo by to.). Zkušenosti s nákupem zboží u podomních prodejců má pouze 16 % respondentů, 79 % dotazovaných u nich nenakupovalo (dva neodpověděli). Pokud se jednalo o zkušenosti s lichvou, téměř tři čtvrtiny (72 %) respondentů tvrdí, že tuto zkušenost nemají. Přiznalo ji 26 % dotazovaných (1 respondent neodpověděl) většině respondentů, kteří tuto zkušenost přiznali, pak bylo ze strany lichváře vyhrožováno zabavením majetku (62 %), 23 % osob vypovědělo, že se je lichváři snažili dostat do dluhové pasti (např. poskytnutím dalšího úvěru). Proti oso

10 bám spojeným s lichvou v trestním řízení vypovídali pouze tři dotazování, pět na tento dotaz neodpovědělo, ostatní odpověděli, že v takovém trestním řízení nevypovídali. Další otázky se zabývaly aktivitou, resp. pasivitou vězňů při řešení jejich dluhů. To, že již začalo se splácením finančních závazků, uvedlo 42 % respondentů (většinou splátkami ze mzdy, když ve VTOS pracují), ovšem 49 % respondentů ještě splácet nezačalo (4 neodpověděli). Drtivá většina dotazovaných (90 %) si uvědomuje, že své finanční závazky splácet nezvládá. V době, kdy byl s osobami ve výkonu trestu vyplňován dotazník, 16 % respondentů uvedlo, že jedná s věřiteli o vytvoření splátkového kalendáře, 19 % osob uvedlo, že je v tomto ohledu v kontaktu jen s některými z věřitelů. Většina z nich (63 %) s nimi o této otázce v době sběru dat nejednala (jedna osoba neodpověděla). To, že na dotazovaných byla někdy v minulosti vymáhána půjčka soudem či exekutorem, přiznalo 65 % dotazovaných, 23 % osob odpovědělo záporně (zbývající osoby neposkytly odpověď). Komunikaci se soudem či exekutorem se v minulosti bránilo 37 % dotázaných, 51 % respondentů uvedlo, že komunikaci s těmito institucemi neodmítali (zbývající osoby neposkytly odpověď). Návrh na povolení oddlužení podalo (ale neúspěšně) 9 % dotázaných, 65 % respondentů tento návrh nepodalo, 19 % respondentů vypovědělo, že o této možnosti neví. Žádost o prominutí dluhu vůči Vězeňské službě ČR podali pouze dva respondenti (jeden úspěšně, druhý bez úspěchu). Tuto žádost se nepokusilo podat 77 % respondentů, o této možnosti nemá informace 14% respondentů (zbývající osoby neodpověděly). Kontaktovat sociální pomoc při řešení zadluženosti v průběhu nebo po výstupu z VTOS má v úmyslu 74 % respondentů, 14 % dotázaných o tom zatím neuvažovalo, dva dotazovaní svoji situaci chtějí řešit sami (jeden neodpověděl). Skutečnost, zda odsouzení někdy v minulosti využili při řešení své zadluženosti nějakou formu sociální pomoci ze strany sociálních služeb, zjišťovala otázka č. 24 dotazníku více než polovina (55 %) respondentů v tomto případě vypověděla, že o takové možnosti vůbec neví. Z odpovědi na otázku č. 36, která se zaměřovala na budoucí strategie odsouzených při řešení jejich zadluženosti (během a po výstupu z VTOS), byl však získán výsledek, že takovou sociální službu hodlají využít téměř tři čtvrtiny (74 %) respondentů (viz výše). Jedním z možných vysvětlení takto rozporných výsledků může být také skutečnost, že samotný obsah dotazníku respondentům poskytl informace o nabízeném druhu sociální pomoci, kterou mohou vyhledat při řešení své zadluženosti. Pokud se jedná o hodnocení dopadů zadluženosti odsouzených na jejich osobní a pracovní život, byly zjištěny následující četnosti u jednotlivých důsledků viz graf (přičemž někteří respondenti vybrali více možností): - 7 -

11 Pouze 12 % respondentů uvedlo, že je v kontaktu se svými věřiteli v průběhu VTOS, 23 % dotázaných je v kontaktu jen s některými z věřitelů a více než polovina (53 %) osob se svými věřiteli v průběhu VTOS nekomunikuje (zbývající neodpověděli). Tomu odpovídá i způsob nakládání s úřední korespondencí týkající se dluhů: 30 % respondentů odpovědělo, že tuto korespondenci nemá, a 16 % dotázaných se jí ve VTOS nezabývá. Podobné výsledky byly zjištěny také v případě stavu písemné dokumentace k finančním závazkům dotazovaných (smluv o půjčkách apod.), kdy více než polovina (56 %) dotazovaných uvedla, že ji nemá, pouze v částečné podobě jí disponuje 33 % respondentů, jeden z odsouzených uvedl, že ji má v kompletním stavu (zbývající neodpověděli). Co se týče postoje odsouzených k pocitu odpovědnosti za dluhy a povinnosti je splatit, téměř všichni respondenti se vyjádřili, že se cítí zodpovědní za své finanční závazky a také cítí povinnost je splatit (70 % do - tázaných vyjádřilo tuto odpovědnost bezvýhradně, 26 % respondentů ji spíše pociťuje). Pouze jeden respondent se této zodpovědnosti zříká (jeden neodpověděl). Téměř polovina (46 %) respondentů ale své dluhy hodlá řešit až po výstupu z VTOS, ještě v průběhu výkonu trestu má v plánu svoji zadluženost řešit 33 % dotázaných, u 16% osob se vyskytla odpověď nevím. Ve skutečnost, že dokážou své dluhy vyřešit vlastními silami bez cizí pomoci, věří 21 % dotázaných, spíše ve vlastní síly než v cizí pomoc v otázkách řešení dluhů věří 26 % respondentů. Přesvědčení, že své dluhy vyřešit bez pomoci nezvládne, vyjadřuje více než polovina (53 %) respondentů (14 % nezvládne a 39 % spíše nezvládne)

12 Polovina respondentů (50 %) svoji zadluženost jako potenciální rizikový faktor pro opětovný návrat do výkonu trestu odnětí svobody nevidí. Za spíše nepravděpodobné toto riziko považuje 10 % respondentů. To, že se mohou ocitnout opět ve vězení v důsledku své zadluženosti, za spíše pravděpodobné považuje 7 % dotázaných. Odpověď nevím se vyskytla u 31% dotázaných. Pouze jeden respondent vyjádřil přesvědčení, že ho dluhy přivedou zpět do výkonu trestu. V rámci výkonu trestu pracuje 26 % dotázaných. Ti uvedli, že jejich plat míří na platby sociálního a zdravotního pojištění (100 %), nákladů trestního řízení (100 %) a plnění vyživovacích povinností (36 %). Na splácení osobních dluhů míří část platu u 64 % z těch, co v průběhu VTOS pracují. Zájem o práci ve výkonu trestu odnětí svobody, ale bez možnosti její realizace, uvedlo 65 % dotázaných

13 VI. Závěr Z výsledků analýzy je patrné, že úroveň finanční gramotnosti v komunitě odsouzených není vysoká (což ovšem platí pro českou společnost obecně). Odsouzení mají nízké povědomí o výši a struktuře svých dluhů, věřitelích i o možnostech řešení své zadluženosti. Ačkoli většina respondentů vypověděla, že měla přehled o celkových nákladech na půjčku, často se i přesto řada z nich v průběhu času dostala do fáze, kdy půjčku nebyli schopni řádně splácet, což jim způsobilo další problémy (i proto, že nenavázali včasnou komunikaci s věřiteli). Za těchto okolností by tedy bylo užitečné zadlužené osoby ve výkonu trestu informovat a přesvědčovat o tom, že v případě neschopnosti splácet je efektivnější obrátit se na příslušného věřitele a domluvit se s ním na řešení, než ignorovat vzniklé problémy. Řada odsouzených totiž žije v představě (jak vyplývá i z výsledků analýzy), že během výkonu trestu nemají možnost řešit své finanční závazky, s věřiteli nekomunikují, úřední korespondencí se nezabývají a pokud mají v úmyslu řešit své dluhy, pak většinou až po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Na druhou stranu, jak vyšlo najevo ze získaných dat, se ale nezříkají zodpovědnosti za své dluhy a většina z nich alespoň verbálně vyjadřuje snahu je v budoucnosti splatit. Osoby ve výkonu trestu ovšem nabývají mylného pocitu, že jejich dluhy jsou v současné době daleko, a proto je většinou žádným způsobem aktuálně neřeší. Často nemají ani dostatek informací o tom, na koho by se mohly s žádostí o pomoc při řešení své zadluženosti obrátit, nemluvě o tom, že v řadě případů nemají ani dokumentaci, která se vztahuje k jejich dlužným závazkům. Po propuštění z výkonu trestu jsou ale dříve či později konfrontovány se svými dluhy a jejich výší a to, že je během výkonu trestu neřešily, pak výrazně zkomplikuje či dokonce znemožňuje jejich snahu o znovuzačlenění do běžné společnosti. Odsouzení jsou po svém propuštění v této souvislosti jen málo motivováni k vyhledávání legálního zaměstnání - ocitají se totiž v situaci, kdy jim hrozí exekuce formou srážek ze mzdy. Často pak volí spíše nelegální zaměstnání a dál se snaží vyhýbat svým závazkům, což může vést k recidivě páchání trestné činnosti. Resocializační programy ve věznicích by měly být v tomto ohledu zaměřeny také na zvyšování finanční gramotnosti odsouzených. Zadluženým osobám ve výkonu trestu odnětí svobody by mělo být srozumitelně vysvětleno, že neřešením dluhové situace se problém jen prohlubuje a dluhy během VTOS dále narůstají. Resocializační proces by měl mj. posilovat motivaci osob ke spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, které nabízejí pomoc v řešení předluženosti (a tím minimalizovat jejich další budoucí zadlužování), což by mohlo ve svých důsledcích vést k zamezení páchání další trestné činnosti. 3 3 Podle zkušeností probačních úředníků představují totiž finanční problémy a zadluženost nejdůležitější příčinu opětovného páchání trestné činnosti (Rozum, J., Kotulan, P., Tomášek, J.: Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných, Praha, IKSP, 2008)

14 Závěrečné vyjádření právníka projektu Předluženost představuje v dnešní době obrovský celospolečenský problém. Dluhové pasti ohrožovaly dlouho zejména nižší příjmové skupiny a osoby s nižší finanční gramotností, v poslední době se ovšem nevyhýbají ani třídě střední. Zajisté proto není překvapením, že se problém předluženosti týká také většiny osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Důsledky předluženosti jsou obecně velmi závažné nezřídka znamenají vysoká sociální rizika, ztrátu rodin, domova, psychickou zátěž. Předluženost osob odsouzených k VTOS však v sobě ukrývá ještě jednu velkou hrozbu, kterou potvrdila také analýza vysokou pravděpodobnost opakování páchání zejména majetkové trestné činnosti a velmi nízkou perspektivu těchto osob začlenit se zpět do společnosti. Analýza poukázala rovněž na některé rizikové faktory prohlubující u odsouzených pocit neřešitelnosti jejich zadluženosti či snižují motivaci k hledání adekvátního řešení. Jedná se zejména o: 1) velmi nízkou finanční gramotnost osob ve VTOS, 2) nedostatek či absenci odborného dluhového poradenství a účinné osvěty motivující k hledání řešení, 3) nedostatek pracovních příležitostí pro odsouzené (dluhy není z čeho splácet), 4) obrovský nárůst dlužných částek během pobytu ve VTOS (o úroky z prodlení, smluvní sankce, náklady soudů a exekutorů věřitelé odmítají vyjednávat o zastavení běhu sankcí či procesu vymáhání svých pohledávek), 5) velmi malou motivaci k hledání legální práce po propuštění z VTOS (z příjmu se bude exekučně srážet) či prakticky nemožnost legální práci kvůli záznamu v rejstříku trestů nalézt, 6) malou informovanost o možnostech odborného dluhového poradenství na svobodě, 7) neexistenci vidiny v možnosti vyřešení situace (splnit např. podmínky pro oddlužení dle insolvenčního zákona je po propuštěné z VTOS velmi složité). Domnívám se, že problém předluženosti osob odsouzených k VTOS si vzhledem ke svým specifikům a také vysoké rizikovosti v možnosti opakování trestné činnosti zaslouží zvláštní pozornost odborné veřejnosti, která by měla usilovat o hledání komplexního řešení. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., spolu s Probační a mediační službou ČR a Ministerstvem vnitra ČR reagovalo na tuto problematiku založením odborné platformy Aliance proti dluhům. Cílem Aliance je předcházet a minimalizovat rizika předlužování pro osoby v obtížné sociálně-ekonomické situaci a také pro pachatele trestných činů, a působit tak preventivně proti jejich recidivě. Aliance si ve svém základním prohlášení vytyčila úkol otevřít odbornou diskuzi se zástupci veřejných, nevládních a profesních subjektů o několika návrzích, které by podle jejich členů mohly výrazně přispět k minimalizaci a k účinnému řešení výše popsaných negativních jevů. Mezi návrhy patří např. rozšíření a systémová podpora finančního vzdělávání či zavedení alternativních způsobů oddlužení pro osoby, které nemají možnost oddlužení dle současného znění insolvenčního zákona. Mgr. Martina Musílková právník projektu Analýza zadluženosti klientů ve výkonu trestu odnětí svobody ISBN Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., 1. vydání. Praha

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 ZPRÁVA z kulatých stolů diskusních fór k otázkám předlužení pořádaných EAPN ČR, o. s. v EY 2010 Podle zkušeností nestátních neziskových organizací

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

RUBIKONOVINY únor 2014

RUBIKONOVINY únor 2014 RUBIKONOVINY únor 2014 Vážení přátelé, kolegové a spolupracovníci, přicházíme za vámi s dalším vydáním RUBIKONOVIN, ve kterém si vás dovolujeme nejen tradičně informovat o novinkách v práci RUBIKON Centra

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Evropské dny handicapu v Ostravě Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním kulatý stůl pátek, 24. srpna 2012 Jaké služby

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím Tematický blok : Odpovědný přístup k financím První krok k odpovědnému hospodaření - sestavení domácího rozpočtu, příjmy, výdaje /lektor: Bc. Ludmila Žánová/ Proč právě Odpovědný přístup k financím. Přiblížení

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 BŘEZNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Surfování zaměstnanců na internetu stojí firmy desetitisíce ročně. Proto je častěji

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv Barbora Kubíková Obsah působnost ochránce a možnosti (limity) jeho postupu účelnost, hospodárnost a přiměřenost vymáhání

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více