MATEMATICKÉ METODY VYHODNOCOVÁNÍ EXPERIMENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATICKÉ METODY VYHODNOCOVÁNÍ EXPERIMENTŮ"

Transkript

1 MATEMATICKÉ METODY VYHODNOCOVÁNÍ EXPERIMENTŮ Miroslav Pokorný Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: prof. Dr. Ing. Miroslav POKORNÝ prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Mgr. Antonín SEDLÁČEK Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Matematická statistika... 7 Cíl Statistika a pravděpodobnost Náhodná veličina Funkční charakteristiky náhodné veličiny Číselné charakteristiky náhodné veličiny Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Vlastnosti datových souborů Cíl Statistické datové soubory Vlastnosti reprezentativního datového souboru Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Průzkumová analýza naměřených dat Cíl Ověření vlastností výběrového souboru Grafy identifikace vlastností výběrového souboru Histogram Ověření předpokladů o datech Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Statistická analýza naměřených dat Cíl Cíle statistické analýzy Bodové odhady parametrů náhodné veličiny Intervalové odhady parametrů náhodné veličiny Vybrané typy funkcí rozloţení hustoty pravděpodobnosti Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Testování statistických hypotéz Cíl Metoda statistických testů Testy o reprezentativnosti výběrového souboru Testy hypotéz o statistických parametrech jednoho souboru... 37

4 5.4 Testy hypotéz o statistických parametrech dvou souborů Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Robustní metody statistické analýzy Cíl Robustní odhady parametrů Vyhodnocení malých výběrů Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Zkoumání statistických závislostí Cíl Závislost náhodných veličin Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Ekonomická statistika Cíl Statistika a ekonomie Statistické ukazatele a šetření Organizace statistických a šetření Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků Seznam tabulek... 58

5 Úvod Od odborných pracovníků (zvláště pak manaţerů) se stále více očekává, ţe budou rozhodovat především na základě logických úvah a důkladných analýz, nikoliv pouze intuitivně na základě svých zkušeností. Právě metody pro vyhodnocení statistických šetření jsou pro analýzu řešených problémů a následné rozhodování často pouţívány. Patří mezi tzv. kvantitativní metody a jsou určeny pro zdokonalení řešení našich profesních problémů a úloh. Můţeme říci, ţe slouţí podpoře a zdokonalení našeho profesního rozhodování. Pro úspěšné řešení všech rozhodovacích úloh jsou kromě odborných znalostí nutné také kvalitní informace, týkající se daného problému. Informace získáváme shromáţděním a analýzou nejrůznějších údajů. Údaje jsou obvykle číselná data nebo mají formu, kterou lze na číselná data převést. Údaje jsou přitom získávána různými metodami od pouţití měřicích přístrojů () aţ po akce hromadných průzkumů (šetření). O problematice vlastností ekonomických údajů a problematice jejich získávání pojednává kapitola 8. V této souvislosti je třeba poznamenat, ţe současná (superturbulentní) doba je v oblasti společenské a ekonomické charakterizována existencí silně nestacionárních jevů a procesů. Jejich modelování výlučně konvenčními matematicko-statistickými metodami je stále obtíţnější a výsledky, které jsou získány simulacemi pomocí takových modelů (např. predikce s vyuţitím extrapolací, trendů a řad) jsou často velmi odlišné od skutečnosti. Stoupá význam znalostí a metod, které jsou schopny je do procesu modelování a simulací zahrnout. To platí zvláště v oblasti taktického a strategického rozhodování. V praxi jsou veškerá měření zatíţena řadou vlivů, které způsobují chyby odchylky velikosti hodnot naměřených od jejich hodnot skutečných. Vlivy, které tyto odchylky způsobují, nelze ve většině případů exaktně popsat ani předvídat jsou nahodilé, náhodné. Měřené hodnoty tak získávají charakter náhodné veličiny (charakter nahodilý, stochastický). Charakteristickou vlastností je skutečnost, ţe velikost takové náhodné veličiny nelze zjistit naprosto přesně - lze jen vypočítat odhad velikosti takové hodnoty a stanovit interval, v němž se bude její přesná hodnota nacházet (vţdy ale pouze s určitou pravděpodobností). Náhodné veličiny jsou ve své podstatě sloţitější, neţ veličiny nenáhodné (deterministické). Proto je problematika jejich měření a vyhodnocování rovněţ sloţitější. Veškerá vyhodnocení vycházejí ze zpracování souborů dat, naměřených na studovaných objektech. Podmínky, za kterých jsou soubory dat pořizovány, mají rozhodující vliv na kvalitu vyhodnocených výsledků. Cílem statistického vyhodnocení datových souborů je pak získání grafických nebo numerických charakteristik, které kvantitativně vyjadřují základní vlastnosti těchto souborů a tím i náhodných veličin, které tyto soubory reprezentují. Zdůrazněme znovu, ţe kvalita výsledků, získaných aplikací metod statistické analýzy na konkrétních souborech naměřených dat, je přímo závislá na vlastnostech těchto souborů. V případě nevhodných vlastností datových souborů je pouţití mnohých metod (tak jak se často stává) nekorektní výsledky, které dostaneme, neodpovídají skutečnosti. Vlastnosti datových souborů jsou přitom dány způsobem, jakým jsou data získána. Učební látka zahrnuje vysvětlení metody správného měření (získávání datových souborů) a metod zpracování naměřených dat (statistických analýz). Důraz je kladen na vysvětlení významu tzv. průzkumových (předsledných, exploratorních) analýz, které mají za úkol poskytnout předběţné - 5 -

6 informace o kvalitě souborů před jejich vlastním statistickým zpracováním. Text seznamuje s moţnostmi nápravy nevhodných vlastností souborů a způsobem výběru takových metod statistické analýzy, které zajistí i v případech ne zcela vhodných datových souborů maximální moţnou správnost výsledků. V textu je uvedena řada odkazů na odbornou literaturu, v nichţ lze nalézt podrobnější informace. Velkým přínosem pro kvalitu výsledků statistického zpracování dat znamenalo rozšíření počítačů, které přineslo moţnost vyuţití specializovaných programů. I kdyţ úkolem našeho kurzu není dokonalé zvládnutí takových programů, je třeba se o nich zmínit. Dovolují nejen rychlé provádění komplikovaných výpočtů, ale umoţňují hlavně zvolit z velkého počtu různých statistických metod metodu vhodnou, a to podle vlastností datového souboru a podle toho, jakou informaci z něj pro naši další práci máme získat. Pro podporu statistických výpočtů mají dnes odborníci k dispozici nabídku řady specializovaných interaktivních programových balíků (STATGRAPHIC, ADSTAT, MATLAB- Statistics Toolbox, S-PLUS). Pro naši potřebu můţe být zajímavý statistický paket NCSS (Number Cruncher Statistical Systems) jako universální soubor statistických procedur, doporučovaný zejména uţivatelům nestatistikům. Pokud jsou obrázky, uvedené v textech jednotlivých kapitol, vytištěny z počítačové předlohy, byl k jejich vytvoření pouţit Statistic Tool Box systému MATLAB. Vyuţitím programových paketů se statistické výpočty zpracování dat stávají zcela rutinními procedurami a záleţí pouze na jejich uţivatelích, aby byly správně pouţívány, aby výsledky statistických analýz byly korektní a efektivní pro správné rozhodování. Neţ se začneme věnovat obsahu dalších kapitol, ujasníme si problém jejich pochopení z hlediska našich dosavadních znalostí zvláště znalostí matematiky. Statistické metody jsou metodami exaktními, jejich vysvětlení a popis není proto moţný bez pouţití matematického formálního aparátu (matematické výrazy, rovnice, nerovnosti a relace). Texty kapitol musí být doprovázeny matematickými vztahy. Kvůli úplnosti a praktické použitelnosti textu jsou do nezbytné hloubky vysvětleny. Nemusíme se jich obávat. Matematická statistika však (aţ na výjimky) nevyuţívá aparátu vyšší matematiky a proto jsou pouţité vztahy jednoduché. V textech (aţ na výjimku) nebylo třeba pouţít vztahů, vyuţívajících diferenciálního a integrálního počtu. Vztahy, pouţité pro vysvětlení principů, jsou jednoduché a dobře pochopitelné i se znalostí středoškolské matematiky. Jiné, sloţitější, jsou prezentovány z důvodů komplexnosti a homogenity látky, pro orientaci těch čtenářů, kteří se statistikou zabývají nebo budou zabývat prakticky. Nejsou v ţádném případě určeny k učení nazpaměť. Systematicky se texty odvolávají na odbornou literaturu, uvedenou v seznamu. V těchto pramenech naleznou rovněž zájemci bližší vysvětlení původu hodnot řady empirických číselných konstant, které jsou pro řadu statistických vztahů charakteristické. Kapitoly také (z důvodu omezeného rozsahu) nezahrnují ţádné řešené příklady a není v nich ani zařazena příloha se statistickými tabulkami (které jsou pro řešení statistických úloh nezbytné). Příklady praktického použití všech v textu uvedených metod a statistických tabulek budou hlavní náplní tutoriálů, které jsou součástí kurzů. Učební látka představuje pouze základy matematické statistiky a její aplikace v ekonomii, prohloubení znalostí je věcí dalšího studia odborné literatury nebo dalších specializovaných kurzů

7 1 Matematická statistika CÍL Po prostudování budete umět: charakterizovat teorie pravděpodobnosti a matematickou statistiku, definovat náhodnou veličinu a její charakteristiky, vyjmenovat a popsat charakteristiku funkční a praktické vyuţití charakteristik číselných. KLÍČOVÁ SLOVA Matematická pravděpodobnost, matematická statistika, náhodná veličina, funkční charakteristiky, funkce rozloţení hustoty pravděpodobnosti, číselné charakteristiky, charakteristiky polohy, charakteristiky rozptýlení, charakteristiky tvaru. 1.1 Statistika a pravděpodobnost Pojmem statistiky můţe být chápán v několika svých významech, které však spolu v praxi úzce souvisí [1]: Statistiku tedy chápeme jako: údaj nebo souhrn údajů (datový soubor), který byl získán sběrem nebo dalším zpracováním. praktickou činnost, spočívající ve sběru, zpracování a vyhodnocování číselných údajů. vědní disciplínu, která se zabývá metodami sběru, zpracování a vyhodnocování číselných údajů. V souvislosti se statistikou vznikla a byla široce rozpracována jiná matematická disciplína teorie pravděpodobnosti. Zjednodušeně lze říci, ţe statistika zkoumá hromadné jevy, kdeţto teorie pravděpodobnosti zkoumá jevy individuální, jedinečné. Pravděpodobnost, jak uvidíme dále, je přitom chápána jako šance, zda daný jev nastane nebo nikoliv. Statistika a teorie pravděpodobnosti spolu velmi úzce souvisí, neboť představují dva pohledy na stejný problém. Kaţdý hromadný jev je totiţ tvořen jednotlivými jevy individuálními a naopak opakováním individuálního jevu získáme jev hromadný. V současné době nelze teorii pravděpodobnosti a statistiku od sebe oddělit teorie pravděpodobnosti je povaţována za součást moderní statistiky a tvoří její teoretický základ. Původní, tzv. popisná (deskriptivní) statistika byla rozvinuta do statistiky matematické. Matematická statistika na základě teorie pravděpodobnosti umoţňuje - 7 -

8 získat kvalifikované závěry (odhady) o sledovaném jevu i z menšího počtu dat (údajů). Nové statistické postupy otevřely moţnosti pro průzkumy veřejného mínění, namátkové testy a další postupy, ve kterých z vlastností části usuzujeme na chování celku. Statistika byla zpočátku vyuţívána spíše ve vědách přírodních a technických, dnes však zaznamenává rozvoj svých aplikací v disciplínách humanitního charakteru, například v psychologii, sociologii a ekonomii. 1.2 Náhodná veličina Jak jiţ bylo řečeno, praktická měření jsou zatíţena řadou vlivů, které způsobují chyby - odchylky velikosti hodnot naměřených od jejich hodnot skutečných (okolní teplota, únava pozorovatele, nálada respondenta apod.). Důsledky těchto vlivů nelze exaktně popsat ani predikovat. Měřené hodnoty pak získávají charakter náhodné veličiny, u níţ nelze určit její velikost a lze jen stanovit odhady jejích charakteristik a intervaly, v němţ se budou skutečné hodnoty charakteristik nacházet s určitou pravděpodobností. Seznámíme se nyní se základními pojmy teorie náhodných veličin [3], [1]. Uvaţujme jev A, který můţe být výsledkem daného pokusu (respondent odpoví ano ). Předpokládejme, ţe jsme pokus opakovali n-krát a ţe v sérii těchto n pokusů jev A nastal k-krát. Pravděpodobnost jevu A označíme. Rovnice 1.1 Jestliţe pak vykonáme za určitých, a to nezměněných (reprodukovatelných) podmínek, velké mnoţství pokusů (přičemţ v kaţdém z nich jev A nastat můţe nebo nemusí), pak pravděpodobnost P(A) bude konvergovat k určité konstantní hodnotě, kterou označíme p(a) a nazveme ji statistickou pravděpodobností jevu A, přičemţ hodnota odpovídá velikosti vypočítané v případě nekonečně mnoha pokusů. Rovnice 1.2 Problémem matematické statistiky je skutečnost, ţe nekonečného počtu pokusů nelze dosáhnout. Dále budeme proto pracovat s pravděpodobností. Počet pokusů n jak uvidíme dále by měl být vţdy co největší. Pro velikost pravděpodobnosti jevu A pak platí, ţe: Rovnice 1.3 kdy pravděpodobnost jevu jistého je nemoţného je P(A) = 0. a pravděpodobnost jevu - 8 -

9 1.3 Funkční charakteristiky náhodné veličiny Náhodná veličina je definována svými charakteristikami. Základní charakteristikou je charakteristika funkční. Pokud známe její tvar (nebo analytické vyjádření), pak známe náhodnou veličinu dokonale. Diskrétní náhodná veličina můţe nabývat pouze určitých hodnot. Uvaţujme diskrétní náhodnou veličinu X a mnoţinu jejích hodnot Rovnice 1.4 Kaţdá z hodnot x i je moţná, ale není jistá, náhodná proměnná X jí můţe nabýt pouze s určitou pravděpodobností, kterou označíme. Označme dále: Rovnice 1.5 Funkce p(x) se nazývá se funkce rozloţení pravděpodobnosti náhodné veličiny X. Uvaţujme nyní náhodnou veličinu X, která můţe nabývat nekonečně mnoha hodnot z intervalu reálných čísel (je definována na intervalu, ). Taková náhodná veličina je nazývána spojitou náhodnou veličinou. Její funkční charakteristika se nazývá funkce rozloţení hustoty pravděpodobnosti (někdy zkráceně hustota pravděpodobnosti). Tato funkce má následující vlastnosti: pravděpodobnost, ţe náhodná veličina nabude hodnot z intervalu a, b je rovna ploše pod křivkou f(x) omezenou hodnotami a,b, coţ lze matematicky vyjádřit velikostí integrálu Rovnice 1.6 celková plocha pod křivkou je rovna jedné, neboť pravděpodobnost, ţe náhodná veličina X nabude některé z hodnot intervalu ( je rovna 1 (jistota). Rovnice 1.7 Tyto vlastnosti funkce jsou znázorněny na obrázku 1.1a b, kde je nakreslen moţný příklad jejího tvaru. Tvar křivky můţe být různý závisí na vlastnostech (neboli typu) konkrétní náhodné veličiny. S některými typy se seznámíme v kap

10 Vlastnosti funkce rozložení hustoty pravděpodobnosti Obrázek 1.1 Funkce rozloţení hustoty pravděpodobnosti náhodné veličiny f(x) je nositelem úplné informace o vlastnostech náhodné veličiny X. Problémem je, ţe získat její tvar (případně analytické vyjádření) můţe být velmi obtíţné. V praxi se (naštěstí) bez této funkce obejdeme, známe-li alespoň její vybrané parametry. Tyto parametry nazýváme číselnými charakteristikami náhodné veličiny. 1.4 Číselné charakteristiky náhodné veličiny Funkční charakteristiky jsou obtíţně dosaţitelné a navíc mnohdy i málo přehledné. Pro lepší představu o chování náhodné veličiny proto hledáme častěji její číselné charakteristiky, které jsou významnými parametry křivky. Číselné charakteristiky náhodné veličiny (často nazývané jejími momenty), dělíme do tří skupin: charakteristiky polohy nás informují o střední hodnotě (středu) rozloţení. Kromě střední hodnoty patří mezi charakteristiky polohy i tzv. medián, modus a kvantily. Střední hodnota náhodné veličiny vţdy odpovídá poloze maxima na křivce a udává, jak je poloha křivky posunuta ve směru vodorovné osy souřadnic. charakteristiky rozptýlení (variability) udávají, v jak velké míře kolísají (jsou rozptýleny) hodnoty náhodné veličiny kolem své střední hodnoty. Patří sem disperze (rozptyl) a směrodatná odchylka. Čím má náhodná veličina větší rozptyl, tím je křivka širší a niţší. charakteristiky tvaru, tedy šikmosti které udávají nesouměrnost křivky vzhledem k její střední hodnotě - a špičatosti, které hodnotí, jak dalece je křivka funkce rozloţení hustoty pravděpodobnosti f(x) ve střední hodnotě špičatá. Patři sem koeficient šikmosti (asymetrie) resp. koeficient špičatosti (excesu) Jak vidíme, číselné charakteristiky reprezentují tvar funkční charakteristiky a jsou schopny zastoupit celý její průběh. Jako čísla mají ten význam, ţe je můţeme pouţít dále ve všech výpočtech

11 V tomto místě jsme uvedli pouze vysvětlení významu charakteristik náhodné veličiny pro pochopení látky v kapitole následující. V této souvislosti bylo třeba pouţít některé pouze částečně a jen kvalitativně vysvětlené pojmy (charakteristiky polohy, rozptýlení a tvaru). Vztahy pro výpočet velikosti odpovídajících číselných charakteristik závisí na typu náhodné veličiny a budou uvedeny v kap. 4. SHRNUTÍ KAPITOLY Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika se jako vědní obory zabývají studiem vlastností a vyhodnocováním charakteristik náhodných veličin. Náhodná veličina je zatíţena řadou vlivů, které způsobují takové změny její velikosti, které nelze predikovat. Měřené hodnoty náhodné veličiny mají stochastický charakter. Přesné charakteristiky náhodné veličiny určit nelze, lze jen stanovit intervaly, v nichţ se budou hodnoty těchto charakteristik nacházet s určitou pravděpodobností. Nejdůleţitější funkční charakteristikou náhodné veličiny je funkce rozloţení její hustoty pravděpodobnosti. Prakticky významné jsou číselné charakteristiky, které představují relevantní parametry funkce rozloţení. Nejdůleţitější číselné charakteristiky náhodné veličiny jsou její střední hodnota a rozptyl. Tyto parametry pouţíváme pro reprezentaci náhodné veličiny při jejím pouţití ve výpočtech. ÚKOLY 1. Vysvětlete oblasti zájmu vědních oborů teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky! 2. Jak vypočítáte pravděpodobnost náhodného jevu? 3. Jaký praktický význam má funkce rozloţení hustoty pravděpodobnosti náhodné veličiny? 4. Popište vzájemnou souvislost mezi funkcí rozloţení hustoty pravděpodobnosti, střední hodnotou a rozptylem náhodné veličiny! LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] HÁJOVSKÝ, R., POKORNÝ, M., KOZUB, R. Statistické zpracování měřených dat I. Ostrava: FEI VŠB-TUO, [2] FRIEDRICH, V. Statistika pro ekonomy Ekonomické ukazatele a statistické zjišťování [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <moodle.vsb.cz/statistika/01.pdf>

12 Doporučená literatura: [3] LIKEŠ, J., MACHEK, J. Matematická statistika. Praha: SNTL,

13 2 Vlastnosti datových souborů CÍL Po prostudování budete umět: vysvětlit poţadavky na vlastnosti výběrového souboru, vyjmenovat základní výsledky statistické analýzy souboru, porozumět principu vyhodnocení vlastností náhodné veličiny. KLÍČOVÁ SLOVA Náhodný výběr hodnot, výběrový soubor prvků, reprezentativnost souboru, rozsah výběrového souboru, střední hodnota, rozptyl. 2.1 Statistické datové soubory Jedním ze základních předpokladů pouţití matematické statistiky pro potlačení chyb měření, vzniklých působením náhodných vlivů, je moţnost pořízení souboru dostatečného počtu pozorovaných (měřených) hodnot sledované veličiny za reprodukovatelných podmínek. Tento poţadavek můţe být hlavním problémem při realizaci konkrétních měření. Nesplnitelnost předpokladů vede k v praktických případech k pořízení datových souborů, jejichţ vlastnosti nezaručují korektnost pouţití metod statistické analýzy a vedou k získání výsledků, které jsou v rozporu se skutečností. V etapě získávání dat (měření) vytváříme náhodný výběr dat, jehoţ prvky (jednotlivá měření, pozorování) náhodnou veličinu reprezentují. Podstatné je získat tzv. reprezentativní náhodný výběr, který je základním předpokladem korektnosti pouţití statistických metod pro vyhodnocení výsledků měření. Úplným (případně základním) souborem rozumíme mnoţinu všech moţných (někdy i nekonečně mnoha) hodnot náhodné veličiny. Všechny hodnoty však mnohdy získat nemůţeme a proto omezeným měřením získáme soubor výběrový vlastně náhodný výběr hodnot z úplného souboru. Aby výsledky statistické analýzy takového náhodného výběru byly správné - odpovídaly parametrům souboru úplného musí mít výběrový soubor určité vlastnosti musí být reprezentativní [1], [2]. 2.2 Vlastnosti reprezentativního datového souboru Statistickým vyhodnocením úplného (základního) souboru dat bychom obdrţeli přesné (deterministické) hodnoty parametrů náhodné veličiny. Jelikoţ však máme

14 k dispozici pouze výběrový soubor - konečnou mnoţinu dat, výběr z mnoţiny úplné (někdy nekonečné) - nemůţeme jeho statistickým vyhodnocením získat parametry deterministické, nýbrţ opět jen stochastické (které mají opět charakter náhodných veličin!). Tyto parametry musíme povaţovat pouze za odhady skutečných hodnot parametrů. Jde nyní o to, aby tyto odhady (statistické odhady) byly co nejbliţší hodnotám skutečným, abychom se nedopustili nepřípustných chyb. Prvním předpokladem kvality statistických odhadů je jak jsme jiţ uvedli - pořízení reprezentativního výběrového souboru. Znaky takového reprezentativního výběru jsou: vzájemná nezávislost jednotlivých prvků výběru velikost jednoho prvku nesmí být ovlivněna velikosti prvku jiného (např. předcházejícího), homogenita výběru - podmíněná tím, ţe všechny prvky výběru pocházejí ze stejného druhu rozloţení hustoty pravděpodobnosti výběrový soubor nesmí být sloţen z více podsouborů odlišných náhodných veličin, stejná pravděpodobnost všech prvků ţe budou do výběru zařazeny, ţádná hodnota nesmí být upřednostněna před ostatními. Významnou podmínkou korektnosti výběrového souboru je, aby všechna měření byla provedena za stejných podmínek (podmínka reprodukovatelnosti podmínek měření). Prvotním úkolem pracovníka, který organizuje etapu získání dat (etapu měření viz kap.8), je vyloučení vlivů, které by mohly reprezentativnost budoucího souboru porušit. Prvotním úkolem pracovníka, který pak přistupuje ke statistické analýze výběrového souboru, musí být ověření vlastností tohoto souboru a potvrzení jeho reprezentativnosti. Základním výsledkem statistické analýzy jsou odhady charakteristik vyhodnocované náhodné veličiny. Jsou to obvykle typ funkce rozloţení hustoty pravděpodobnosti měřené náhodné veličiny. střední (nejpravděpodobnější) hodnota náhodné veličiny disperze (rozptyl) - rozptýlení hodnot náhodné veličiny kolem této střední hodnoty Základním předpokladem správnosti získaných výsledků je poţadavek, aby parametry náhodné veličiny, získané analýzou výběrového souboru jako jejich odhady, se co nejméně odlišovaly od parametrů skutečných, tedy takových, které bychom získali analýzou úplného souboru (kdybychom jej měli k dispozici). Jak ukáţeme dále, jsou vlastnosti souboru velice významně ovlivněny jeho rozsahem počtem naměřených hodnot n. Lze říci, ţe čím je rozsah souboru větší, tím přesnější odhady velikostí parametrů náhodné veličiny (střední hodnota, rozptyl) jsme schopni získat. Platí, ţe přesnost a spolehlivost všech statistických výpočtů je přímo úměrná rozsahu výběrového souboru

15 V mnohých případech není moţné dostatečně velký počet měření získat (důvody časové, ekonomické, věcné). V takových případech se musíme spokojit s malým rozsahem souboru a k analýze musíme pouţít speciální metody (metody robustní viz kap. 6). Jak uvidíme, lze stanovit minimální nutný počet měření, potřebný k dosaţení předem stanovené (poţadované) přesnosti výpočtů. Problematika získávání datových souborů v ekonomii je uvedena v kap. 8. SHRNUTÍ KAPITOLY Vlastnosti náhodné veličiny vyšetřujeme prostřednictvím výběrového souboru jejích naměřených dat. Výběrový soubor musí splňovat podmínky reprezentativnosti. Vyhodnocením náhodného výběru hodnot získáme pouze odhady charakteristik náhodné veličiny, skutečné hodnoty bychom mohli získat ze souboru základního. Ten obsahuje všechny moţné hodnoty náhodné veličiny a není proto prakticky dostupný. ÚKOLY 1. Definujte základní a výběrový soubor hodnot náhodné veličiny! 2. Jaké jsou vlastnosti reprezentativního náhodného výběru? 3. Jmenujte náhodnou veličinu, u níţ lze získat základní soubor jejích hodnot! LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] HÁJOVSKÝ, R., POKORNÝ, M., KOZUB, R. Statistické zpracování měřených dat I. Ostrava: FEI VŠB-TUO, Doporučená literatura: [2] LIKEŠ, J., MACHEK, J. Matematická statistika. Praha: SNTL,

16 3 Průzkumová analýza naměřených dat CÍL Po prostudování budete umět: vyjmenovat základní metody průzkumové analýzy, charakterizovat grafy identifikace vlastností souboru a pouţít je v praxi, ověřit předpoklady o naměřených datech, porozumět významu průzkumové analýzy statistického souboru dat. KLÍČOVÁ SLOVA Průzkumová analýza, kvantil, diagram rozptýlení, krabicový graf, histogram, předpoklady o vlastnostech naměřených dat, vybočující data. 3.1 Ověření vlastností výběrového souboru Ověření vlastností výběrového souboru provádíme pomocí metod, které jsou zahrnuty do tzv. průzkumové analýzy, kterou nesmíme nikdy vynechat. Průzkumová analýza poskytuje také mnohé moţnosti ke zlepšení vlastností výběrového datového souboru, coţ vede k získání lepších výsledků statistické analýzy [1]. Úkolem průzkumové analýzy dat je prvotní zhodnocení jejich vlastností s cílem stanovení předpokladů pro jejich následné statistické zpracování. Jejím cílem je především nalezení zvláštností statistického chování dat. Jako metody průzkumné analýzy pouţíváme pouze takové, které nejsou ovlivněny typem vyšetřované náhodné veličiny. Pro pochopení konstrukce a významu nástrojů průzkumové analýzy je nutno vysvětlit pojem tzv. kvantilů. Kvantily jsou zvláštním druhem číselných charakteristik polohy. Označujeme je jako P-kvantily. Jsou to vybrané hodnoty výběrového souboru studované náhodné veličiny. Kvantily P-procentní kvantil je taková hodnota náhodné veličiny x, která má tu vlastnost, ţe pod ní leţí p% procent prvků náhodného výběrového souboru. Tak např. 100procentní kvantil je největší prvek souboru (všechny ostatní leţí velikostí pod ním), 60procentní kvantil je takový prvek, pod ním svojí velikostí leţí 60% zbývajících prvků souboru apod. Význam kvantilů ve statistice bude vysvětlen v dalších podkapitolách a kapitolách

17 3.2 Grafy identifikace vlastností výběrového souboru Jednou z nejjednodušších metod průzkumové analýzy výběrového souboru je konstrukce identifikačních grafů. Jednotlivé grafy identifikace poskytují informace o velmi důleţitých statistických rysech výběru, jako je stupeň symetrie výběru, stupeň rozptylu výběru, lokální koncentrace (shluky) dat přítomnost abnormálních (vybočujících) dat. Tyto rysy jsou velice důleţitými informacemi, které nám umoţňují na jedné straně předběţně odhadnout tvar funkce rozdělení hustoty pravděpodobnosti výběrového souboru, odhalit nehomogenity souboru a upozornit na existenci takových dat, které se od hodnot ostatních hrubě odlišují a mohou, jak bude ukázáno dále, reprezentativnost výběrového souboru významně poškodit. Uvaţujme výběrový soubor sloţený z n jednotlivých prvků (naměřených hodnot). Seřaďme hodnoty podle velikosti (od nejmenší po největší 3.1). ) a vynesme je podle velikosti do řady na vodorovnou osu (obrázek Diagram rozptýlení Diagram rozptýlení Obrázek 3.1 Získáme tzv. graf rozptýlení (hodnot náhodné veličiny ve výběrovém souboru). Je to sice primitivní graf, odhalí však okamţitě lokální koncentrace dat (je-li jich více neţ jedna, svědčí to o nehomogenitě výběrového souboru data nepatří pouze jedné náhodné veličině, nebyly dodrţeny poţadavky opakovatelnosti podmínek měření) a velmi nebezpečné abnormální (vybočující) hodnoty měření. Náhodná veličina s grafem rozptýlení na Obrázku 3.1 má zřejmě symetrickou funkci, výběrový soubor je homogenní (pouze jeden shluk přibliţně uprostřed grafu) a neobsahuje zřejmě vybočující data. Jestliţe koncentrace dat v určitých úsecích diagramu znepřehledňuje obraz, použijeme rozmítnutého diagramu rozptýlení (vychýlením některých hodnot ve směru svislé osy) podle Obrázku

18 Rozmítnutý diagram rozptýlení Obrázek 3.2 Krabicový graf Pro lepší informaci o vlastnostech výběrového souboru vyuţijeme tzv. krabicového grafu, který umoţňuje určení mediánu M jako charakteristiky polohy (střední hodnoty) identifikaci odlehlých dat. Krabicový graf (Obrázku 3.3) je konstruován jako obdélník o délce Rovnice 3.1 souboru. kde je 75procentní (horní) a 25procentní (dolní) kvantil výběrového V místě mediánu je obdélník rozdělen vertikální čarou. Od obou protilehlých stran obdélníku pokračují úsečky, které jsou ukončeny tzv. přilehlými hodnotami a. Tyto hodnoty leţí uvnitř tzv. vnitřních hradeb nejblíţe k jejich hranicím a : Rovnice 3.2 Rovnice 3.3 Významné je, ţe prvky výběrového souboru, leţící mimo vnitřní hradby, jsou povaţovány za podezřelé a jako takové mohou být ze souboru vyloučeny jako hodnoty vybočující (odlehlé). Na Obrázku 3.3 jsou vybočující data jsou označena kříţky. Tvar grafu svědčí o mírné nesymetrii křivky. Krabicový graf Obrázek

19 Obdobou krabicového grafu je vrubový krabicový graf, který umoţňuje posoudit navíc variabilitu (rozptyl) mediánu. Ta je vyjádřena intervalem, pro jehoţ meze platí vztahy: Rovnice 3.4 Rovnice 3.5 Interval rozptylu mediánu je na obrázku 3.4 vyznačen tečkovanými čarami, vybočující data jsou opět označena kříţky. Vrubový krabicový graf Obrázek 3.4 Krabicové grafy se pouţívají také často k porovnání dvou výběrů. Dobře indikují asymetrii rozdělení a podezřelá měření. 3.3 Histogram Histogram je jedna z nejstarších metod odhadu tvaru funkce rozloţení hustoty pravděpodobnosti. Jde o obrys sloupcového grafu, kde jsou na ose x vyneseny tzv. třídy definující počet (a tedy i šířku) sloupců, přičemţ výšky sloupců odpovídají empiricky zjištěným hustotám pravděpodobnosti jako četnosti výskytu hodnot v jednotlivých třídách. Setřídění dat do tříd předpokládá určení počtu tříd L, který kvalitu histogramu značně ovlivňuje. Pro přibliţně symetrická rozloţení výběru volíme Rovnice 3.6 nebo empiricky pro široké rozmezí velikosti výběru n Pro rozloţení, u nichţ předpokládáme přibliţnou symetrii, volíme délku třídních intervalů konstantní. Rovnice

20 Na Obrázku 3.5 je nakreslen příklad histogramu, které naznačuje moţný typ funkce f(x) odpovídající funkci Gaussova rozloţení hustoty pravděpodobnosti. Histogram homogenního souboru s Gaussovým rozložením Obrázek 3.5 Histogramy jsou velmi důleţitou metodou průzkumové analýzy, protoţe dovolují předběţně posoudit nejen velikost číselných charakteristik, ale i tvar funkce rozloţení hustoty pravděpodobnosti tedy typu analyzované náhodné veličiny. Histogram známe např. jako grafickou metodu posouzení kvality snímku (rozdělení jasů) digitálního fotoaparátu. 3.4 Ověření předpokladů o datech V minulé podkapitole jsme uvedli ty metody průzkumové analýzy, které umoţňují získat rychle a spolehlivě základní informace o typu rozloţení náhodné veličiny a o homogenitě souboru. Nyní si ukáţeme, jak lze ověřit, zda rozsah výběrového souboru je pro naše potřeby dostatečný, zda neobsahuje vybočující data a zda můţeme předpokládat, ţe náhodná veličina má normální rozloţení hustoty pravděpodobnost. Ověření minimální velikosti výběru Jak jiţ bylo řečeno a bude ukázáno i dále, počet naměřených hodnot (tzv. rozsah) výběru n je pro kvalitu statistické analýzy velmi významný. U velmi malých výběrů se stává, ţe přesnost výsledků statistických výpočtů jsou více ovlivněny hodnotou velikosti výběru n neţ variabilitou dat!

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace statistických metod v analýze preferencí absolventů vysokých škol Autor BP: Ladislav STRATIL Vedoucí BP: doc. Ing. Dagmar Blatná,

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Metody projektového řízení a jejich využití v bankách

Metody projektového řízení a jejich využití v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Metody projektového řízení a jejich využití v bankách Bakalářská práce Autor: František Zděnovec, DiS. Informační technologie, Manaţer projektů

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF WEIGEL TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I GE04_M01 MĚŘICKÉ CHYBY TCHVP Měřické chyby Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Za jazykovou

Více

METODY STUDIA STRUKTURY

METODY STUDIA STRUKTURY + Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava METODY STUDIA STRUKTURY učební text Vlastimil Vodárek Ostrava 2012 Recenze: prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSC. Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Název: Metody

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Denisa Kaderková Matematická optimalizace v podniku potravinářského průmyslu DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Hana Vašíčková

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Hana Vašíčková VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Hana Vašíčková VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Statistická analýza dojivosti v programu SAS Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Diplomová práce Autor: Bc. Martin Kutálek Informační technologie

Více