E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky"

Transkript

1 E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza vstup a výstup je metoda používaná k popisu ekonomických aktivit v konkrétním ase a k pedpovdi reakcí regionální ekonomiky na dílí stimuly, jako nap. nárst spoteby nebo zmna vládní politiky. Tato metoda využívá maticovou strukturu, která popisuje uspokojování konené poptávky výrobním systémem (složení spoteby, investice a export). Vstup/výstup matice reprezentuje vazby mezi ekonomickými zdroji a spotebou. Matice mohou mít rznou formu od velmi jednoduchých (ti sektory: prmysl, služby a zemdlství) až po komplexnjší (pes 500 sektor). Je to jedna z metod použitelných pro evaluace sektorových dopad strukturálních intervencí, protože umožuje detailní rozdlení produkní struktury. Vstup/výstup matice mže být chápána jako makroekonomický model, který je velmi zjednodušený z pohledu uvažovaných ekonomických mechanism, ale je extrémn detailní na sektorové úrovni. Úel techniky Vstup/výstup matice jsou využívány zejména pro analýzu scéná a simulací založených na technologické struktue ekonomiky dané zem a národní finální poptávce. Mohou být také využity pro predikce. Z pohledu evaluací mohou být využívány na zkoumání vlivu pítomnosti i nepítomnosti intervencí stejným zpsobem jako makroekonomický model (viz dole). Existuje celá ada aplikací vstup/výstup maticí pro úely evaluací rozvojových program vetn odhad dopad na rzné sektory národního hospodáství. V oblasti strukturálních fond jejich hlavní využití spoívá v mení istých efekt hlavních program financovaných strukturálními fondy pomocí aplikace modelu vytvoeného odborníky na univerzit Konstanz ve spolupráci s EUROSTATem ( Beutelv model viz rámeky 1-2). Rámeek 1: Dopad strukturálních fond na Cíl Tým nmeckých akademik využil vstup/výstup analýzu pi vypracování studie dopad strukturálních fond na Cíl 1 na jednotlivé zem a regiony. Opíral se pitom o matice poskytnuté EUROSTATem pro referenní rok 198k predikcipro roky 1991,1994 a V tomto pípad se ešitelský tým pokusil odhadnout dopad strukturálních fond na celkový ekonomický rst a jeho sektorovou distribuci. Nejvíce prkazné z celé studie jsou následující výsledky: - Bez strukturálních fond by prmrný ekonomický rst v oblasti Cíle 1 byl menší o 0,7% v absolutním vyjádení. - V roce 1999 se pedpokládá, že strukturální fondy vyvolají rst zamstnanosti o 1,9% voblasti Cíle 1. V rámci analýzy bylo bráno v úvahu rozlišení rzných zemí a efekt na ekonomický rst a zamstnanost. Vtší vliv byl prokázán v pípadecka a Portugalska. V období 1994 a 1999 mohou být zmny v sektorové struktue produkce (z pohledu HDP) tchto region zobrazeny následovn: Verejný sektor Služby Stavebnictví Prum ysl Energetika Zem edelství 9.6% 9.1% 5.5% 5.7% 4.2% 5.2% 19.0% 19.9% 19.0% 19.1% 42.8% 41.0% % 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: J. Beutel, Konstanz Univerzita

2 !" #$ %%& ' Rámeek 2: Dopad strukturálních fond na Cíl Matice poskytnuté EUROSTATEM byly využity k vytvoení vstup/výstup tabulek zobrazující odhadnuté ekonomické dopady intervencí Cíle 1 v období Tabulky byly vytvoeny pro následující oblasti Cíle 1: ecko, Španlsko, Irsko a Portugalsko na národní úrovni a na regionální úrovni oblasti Mezzogiorno a Východní Nmecko. V tchto pípadech byl odhadnut dopad strukturálních fond na celkový ekonomický rst a zamstnanost. Nejvíce prkazné z celé studie jsou následující výsledky: V prbhu období ; - Oekává se roní ekonomický rst 3,3% v oblastech Cíle 1. Bez strukturálních fond by reálná míra rstu v oblastech Cíle 1 poklesla o 3%. Pedpoklad nejvtšího ekonomického rstu zpsobený intervencemi Spoleenství je v Portugalsku a ecku, kde úrove HDP bude v prmru vyšší o 3,5% respektive o 2,2%, než kdyby intervence nebyly uskutenny. Oekává se také nárst zamstnanosti v prmru o 3,5% v oblasti Cíle 1 z dvodu strukturální pomoci. ZDROJ: Situace vhodné pro aplikaci Obecn je analýza vstup a výstup využívána na národní úrovni vzhledem k tomu, že statistická data pro vytvoení matic jsou sbírána práv na této úrovni. V menší míe jsou sestaveny a následn využívány pro vstup/výstup analýzu také matice na regionální úrovni. Jejich hodnota z pohledu statistického není píliš velká z dvodu obtíží s monitorováním pohybu zboží, jež nepodléhá celnímu ízení. Hlavní kroky Následující kroky popisují implementaci vstup/výstup matic od jejich prvotní konstrukce až do fáze simulace v oblasti evaluace. Ve skutenosti se vstup/výstup matice velmi zídka konstruují jen pro úely evaluace. V tchto pípadech implementace zaíná od kroku 4. Krok 1. Konstrukce transakní matice: Popisuje propojení mezi rznými sektory národní ekonomiky. ádky této matice obsahují výstupy týkající se zdroj nabízených daným sektorem vzhledem k aktivitám každého sektoru a vzhledem ke konené poptávce. Sloupce obsahují vstupy z rzných sektor jako nap. spoteba na sektor potebná pro produkci (viz píklad v rámeku 3). Uvádné hodnoty v tomto píklad jsou v monetárních jednotkách. Tak napíklad sektor zemdlství poskytuje hodnotu 150 jednotek sektoru prmyslu pro úely jeho produkce, kdežto hodnota 100 jednotek je urena pro konenou spotebu. Sektor prmyslu spotebovává 150 jednotek meziproduktu ze sektoru zemdlství pro svoji produkci, což vyústí v tvorbu pidané hodnoty 320 jednotek. Pidáním mezispoteby zemdlských produkt související s jinými sektory k celkové poptávce po produkci sektoru zemdlství získáme celkovou utilizaci zemdlské produkce. Celková poptávka mže být rozlenna do konené spoteby, investic a exportu. Souhrn spotebovaných mezivstup spotebovaných sektorem zemdlství pro úely vlastní produkce a jeho pidaná hodnota se rovná zemdlské produkci. Proto se setené hodnoty ádk a sloupc rovnají

3 Rámeek 3: Píklad transakní matice Výstupy Vstupy Zemdlství Prmysl Služby Mezispoteba Zemdlství Prmysl Služby Mezispoteba Celková poptávka Celková utilizace Pidaná hodnota Produkce Krok 2. Konstrukce matice technických koeficient: Matice technických koeficient vychází z transakní matice. Technické koeficienty jsou vypoítány z hodnot transakní matice vydlených celkovou produkcí. Z výsledk je tudíž možné posoudit relativní hodnotu podílu sektoru. Technické koeficienty slouží k identifikaci stavu technické struktury modelované ekonomiky. Názorn ukazují, jak sektory generují vysokou pidanou hodnotu, produktivitu a export. Tyto koeficienty jsou posléze umle zafixovány pro následující kroky. Krok 3. Konstrukce inverzí matice: Konstrukce inverzí matice je výsledkem transformace matice, pi níž jsou propoítávány multiplikaní koeficienty. Tyto koeficienty sumarizují všechny nepímé efekty. Krok 4. Hypotézy primárních dopad: Hlavní dopady programu jsou kvantifikovány ve form nárstu konené poptávky (nárst veejných výdaj, nárst spoteby, nárst investic do infrastruktury atd.). Pedpoklad nárstu poptávky zahrnuje také následné rozdlení na jednotlivé sektory ve form matice. Krok 5. Odhad celkového dopadu: Propoet celkového dopadu je založen na pedpokladech o primárním dopadu a o inverzní matici. Na základ primárního sektorového dopadu je tento nástroj využíván k odhadu všech nepímých efekt na všechny sektory zejména z pohledu spoteby, dovoz, produkce a zamstnanosti. Ze všech rzných aplikací vstup/výstup model je zde pozornost zamena na takzvaný Beutelv model. Tento model byl vytvoen speciáln pro evaluaci a umožuje harmonizovaný odhad na evropské úrovni. Beutelv model vychází z upravených vstup/výstup tabulek za rok 1985, vytvoených EUROSTATem pro ekonomiky lenských stát EU. Tyto vstup/výstup tabulky jsou doplnny regionálními údaji zejména v pípad Španlska a Itálie. Mezi uvažované lenské zem patilo Portugalsko, ecko, Irsko, Španlsko, Itálie a Velká Británie (vetn Severního Irska). Nmecko bylo zahrnuto do plánovaného období Vzhledem k tomu, že databáze z roku 1985 byla zastaralá pro jakékoliv praktické využití, bylo nutné ji aktualizovat. Z tchto dvod Beutel vytvoil predikní nástroj využívaný EUROSTATem. Vstup/výstup matice EUROSTATu jsou aktualizovány pro ekonomické prognózy Evropské Komise, Generální editelství pro ekonomické a finanní záležitosti. Tyto pedpovdi jsou odvozeny z QUEST modelu. Využívány jsou také predikce 25 produkních aktivit, které pipravilo ERECO (Konsorcium pro Evropský Ekonomický Výzkum a Poradenství, složený

4 !" #$ %%& ' z organizací: Ifo-Institut / Mnichov, BIPE / Paíž, Prometeia / Bolo, NEI / Roterdam, WIFO / Víde, a Cambridge Econometrics / Cambridge). Data využívaná pro aktualizaci modelu obsahují vstup/výstup tabulku referenního roku, vetn matice dovoz, pedpov rstu pidané hodnoty jednotlivých sektor (zemdlství, prmysl a služby) a pedpov složek konené poptávky (spoteba, investice, dovozy a vývozy). Aktualizace vstup/výstup tabulky probíhá pes proces interakcí ty zložek: odhad mezispoteby dovezených výrobk a služeb, strukturální složení konené poptávky podle produkce, domácí produkce výrobk a dovoz podle produkce. Tento postup se snaží zamezit náhodným zmnám vstupních koeficient stejnou úpravou všech aktivit. Mimo to, že nároky na datovou základnu jsou malé a je možné využívat oficiální datové zdroje, má tento postup další výhodu v tom, že poskytuje aktuální informace pi nízkých nákladech. Hlavní dopad finanní pomoci Spoleenství je odvozen dlením celkových výdaj do tí skupin: investice do hmotného majetku, kapitálové investice a mzdy. Poté je srovnána míra rozvoje ekonomiky s a bez finanní pomoci Spoleenství. Co se týká evaluace intervencí v rámci Cíle 1 Beutelv pístup nabízí odhady zamené na následující klíové makroekonomické promnné. Zamstnanost: Existuje možnost porovnání pípad s a bez pítomnosti intervence a to jak z pohledu celkové míry zamstnanosti, tak z pohledu rozdlení na zamstnance a osoby samostatn výdlen inné. HDP a míra ekonomického rstu: Existuje možnost porovnání mezi mírou rstu za a bez pítomnosti intervence. Další zajímavé srovnání nabízí porovnání roní míry rstu s a bez intervencí s pípady intervencí, které jsou perušovány v prbhu roku. Tvorba hrubého kapitálu: Tato promnná postihuje zmny v úrovni investic zpsobených intervencemi a její roní mírou rstu. Pidaná hodnota za sektor: Pro každý rok je podíl na pidané hodnot propoítán pro každý z šesti klíových sektor: zemdlství, lesnictví a rybáství, energetika, zpracovatelský prmysl, stavebnictví, soukromé a veejné služby. Strukturální zmny v ase jsou odhadovány na sektorovém základ procentní zmnou v pidané hodnot. Export a import: Dopad intervencí strukturálních fond na vývozy a dovozy je poítán každý rok a rozdlen mezi export a import z a do lenských zemí EU a vývoz a dovoz z a do nelenských zemí EU. Silné stránky a omezení Silné stránky Nejdležitjší pínos vstup/výstup maticí se týká dopad na sektorovou distribuci a obchod. Ztráty zpsobené dovozy lenskou zemí Evropské unie a tetími zemmi mohou být velmi dležité z pohledu tvorby politiky EU. Podobn, povdomí o dopadech na sektorovou poptávku mže být velmi dležité zejména v pípad, kdy nkterý ze sektor musí být stimulován ke zrychlení svého rstu. Pínos tohoto pístupu spoívá zejména v šíi jeho zábru a jeho spoleného posuzování hlavních ekonomik EU podporovaných Cílem 1. Omezení Vstup/výstup matice mají omezené využití pro stanovení odhad na stran poptávky než na stran nabídky. Z tohoto dvodu nepostihují jeden z nejdležitjších cíl intervencí Cíle 1, tj. dopad na produkní potenciál. Hlavní efekty psobící na nabídku, jež by mohly vést

5 k výraznému rstu zaostávajících region a podpoit jejich konvergenní úsilí, jsou celkov pehlíženy (vytvoení nových produkních kapacit, zlepšení procesu vzdlávání a školení, výstavby infrastruktury, šíení technologického pokroku atd.). Všechny tyto efekty ovlivující nabídku mohou mít výrazný vliv na produkní aktivity, ale nemohou být pesn nadefinovány pomocí tohoto nástroje. Lze se setkat s tendencemi peceovat velikost dopadu strukturálních fond na poptávku, protože dopady intervencí nereflektují zptnou vazbu zejména zmny v cenách na trhu výrobk, finanních trzích a trhu práce. Literatura Postupy aplikace metody W. K. Brauers (1995), Prévisions économiques à l'aide de la méthode Entrées - Sorties, Paris: Economica, 111 str. R. E. Miller et P. D. Blair (1985), Input-Output Analysis, Foundations and Extensions, New- Jersey:Prentice-Hall, 464 str. H. D. Kurz, E. Dietzenbacher et C. Lager (1998), Input-Output Analysis, Cheltenham:Edward Elgar, 3 volumes, 1504 str. Toto vydání je vnováno evoluci vstup/výstup analýzy formou souboru publikovaných lánk. Statistický Úad Evropského Spoleenství: Eurostat Input-Output Manual, Luxembourg 2003 (v tisku). Píklady evaluace nebo studií využívajících danou metodu Beutel, Jörg (2002) The economic impact of objective 1 interventions for the period , Zpráva pro DG REGIO, Konstanz Klíové termíny Demand-side effects (Efekty na stran poptávky) Supply-side effects (Efekty na stran nabídky)

6 E02 - EKONOMETRICKÉ MODELY Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Ekonometrický model pedstavuje jeden z mnoha nástroj umožující replikaci a simulaci hlavních mechanism regionálního, národního nebo mezinárodního ekonomického systému. Ekonometrické modely a jejich struktura jsou obecn definovány na základ disponibilní datové základny, kterou tvoí zejména rzné modelové koeficienty definované pomocí celé ady odhadovacích metod. Ve vtšin model oznaovaných jako ekonometrické jsou obvykle rzné kombinace tchto koeficient, které jsou odvozeny voln na základ dat nebo konstantn i pedpoklád, jelikož jejich hodnoty nelze stanovit z dvodu kvalitativního nebo kvantitativního omezení na stran datové základny. Tyto restrikce nebo pedpoklady bývají asto v souladu s ekonomickou teorií nebo mohou být využity výsledky odvozené z jiných datových základen, kde se ovšem pedpokládá pibližn stejné fungování ekonomických mechanism. Existuje celá ada tchto odvozených model. Ve skutenosti pouze nkolik málo modelových aplikací bylo explicitn vytvoeno pro úely evaluace. Velmi asto se již existující model pvodn vytvoený pro jiné úely mní na evaluaní nástroj. Tento postup je z ekonomického hlediska pijatelnjší, protože vytvoit novou modelovou aplikaci by bylo píliš nákladné. Modely jsou modifikovány pro úely simulace požadované situace, a takto kvantifikované výsledky simulací se využijí ke zhodnocení istého vlivu veejných opatení na vtšinu makroekonomických promnných, nap. hospodáský rst, úrove zamstnanosti, agregátní investice atd. Makroekonomická teorie s celou adou navzájem si konkurujících a odlišných pístup nenabízí píliš stabilní prostedí. A proto rzné modely nebudou odrážet pouze rzné úely jejich zamení, ale také názory a pesvdení autora. Obecn eeno poptávková strana tchto model je pibližn stejná a týká se agregát a výdajové struktury HDP (tj. výdaje domácností, státní výdaje, investiní výdaje, export, import a zmny zásob). Naproti tomu pojetí nabídkové strany, urující potencionální výstup ekonomického sytému, bývají odlišné. Úel techniky Existují ti hlavní dvody pro konstrukci ekonometrického modelu, které mají svoji roli v kontextu evaluací. 1. Pochopení Modelové aplikace mohou vnést osvtlení do chápání vztah mezi promnnými, protože v ekonomii nebo v sociálních vdách obecnji, údaji samy o sob nemají velkou vypovídající schopnost. Formáln vyjádeno je model nástrojem na testování existence specifických hypotéz, nap. jestli promnná Y má významný vliv na promnnou X. V rámci realizace evaluace model umožuje pochopit jak spolu souvisejí mechanismy týkající se rozšíení efekt v rámci politik (nap. RPS). Model nabízí formalizovanou struturu, na jejímž základ mohou být efekty politik odhadnuty a integrovány a vlastní proces kvantifikace tchto efekt je více transparentní. Ekonometrický model mže na základ dat nadefinovat kriteria umožující posoudit, do jaké míry ekonometrický model vhodn vysvtluje historický vývoj ekonomického systému, nap. použití diagnostických test. Akoli tyto statistické veliiny nenabízejí kompletní posouzení kvality a vhodnosti modelu pro úely evaluace, jako odhadovací metody jsou ovšem opodstatnné

7 !""#$ 2. Prognózování Proces prognózování se mže od bodu 1 výše znan odlišovat. Budoucí hodnoty je možné pedpovídat bez úplného pochopení vztah promnných zkoumané problematiky, nap. prognózování založené na metod analogie, kde reálná znalost píinných vztah není nutnou podmínkou. Vtšina makroekonometrických model je založena na množin kauzálních vztah, které mají jak vysvtlující funkci, tak schopnost generovat predikce budoucích hodnot. Mnoho evaluací efekt politik je smováno do budoucnosti, tj. ex ante. To znamená, že je nutné vypracovat njakou základní predikci, kterou bude sloužit k posuzování efekt jednotlivých politik. Vytvoení kvalitní a vrohodné základní predikce je velmi dležitým okamžikem pi využití ekonometrických model pro úely evaluace. Nestabilní pedpov mže ukazovat na nestabilní modelovou strukturu. Termíny pedpov, ešení a simulace se zde asto zamují, ale jsou mezi nimi jemné rozdíly. ešení modelové struktury nebo simulace jsou považovány za hrubý výstup modelové aplikace. Dochází ke kombinaci odhadnutých strukturálních parametr s budoucími pedpoklady exogenních promnných, které ve spojení s historickými daty pedstavují výchozí údaje. Tím dojde k pizpsobení modelu k reálným podmínkám. Prognózování poítá také s dodatenými ex post úpravami, které vedou k modelovým výsledkm a ekonomickým výstupm realizátora. Tento postup je oznaovaný jako reziduální úprava a spoívá v úprav rozdíl promnných (obvykle se rovná nule v pozitivním prognostickém horizontu), které posunou budoucí hodnoty závislé promnné smrem nahoru nebo dolu v závislosti na požadovaném výstupu. 3. Scénáe Metoda scéná umožuje pokládat otázky typu co když.... Proces tvorby scéná je založen na nadefinování vice alternativ zkoumané reality pomocí množiny odlišných pedpoklad. Získané výsledky jsou porovnány s výstupy základního scénáe. Tento postup je odlišný v porovnání s analýzou citlivosti, kde je jedna promnná/pedpoklad modifikována a reakce hlavního výstupu modelu jsou zkoumány z pohledu možné nestability nebo anomálních výsledk. Použití ekonometrických model pro úely evaluace politik vždy vyžaduje nadefinování scéná, tj. scéná obsahující a scéná neobsahující atributy uvažovaných politik, aby bylo možné kvantifikovat hlavní zmny v klíových výstupech modelu. Komplexnost vlastního scénáe je závislá na tom, jak efekty uvažovaných politik korespondují s modelovou strukturou, tj. zda ovlivují pouze malou množinu exogenních promnných nebo jestli mají vliv na nkteré behaviorální vztahy. HERMIN, QUEST a E3ME jsou píklady v souastné dob podporovaných ekonometrických model rzného typu, jkteré jsou zajímavé pro svýmj rozsahem využití pi simulování dopad monetární politiky, konvergenní politiky a politiky strukturálních fond na evropské úrovni. REMI model byl velmi intenzívn využíván zejména v USA, ale zatím nebyl pizpsoben evropským potebám (pro plnost údaj je ovšem potebné se o nm zmínit). V rámeku 1 jsou uvedeny další informaceo modelových aplikacích, které jsou v souasné dob používány

8 Rámeek 1: Píklady užití modelových aplikací 1. HERMIN Každý HERMIN model se skládá ze 3 obsáhlých komponent (nabídková, absorbní a píjmová ást), které fungují jako integrovaný rovnicový systém. Konvení Keynesiánský agregátní poptávkový mechanismus tvoí absorbní ást modelu. Existuje uritý stupe sektorového lenní na stran nabídkové ásti, který umožuje determinovat obchodní výstup v závislosti na konkurenceschopnosti cen a náklad. Úroková míra a smnný kurz vystupují v modelu HERMIN jako exogenní promnné v návaznosti na obecné pedpoklady, že zkoumané ekonomiky jsou malé a otevené. (viz Bradley, J. (1997), Aggregate and Regional Impact: The Cases of Greece, Spain, Ireland and Portugal, publikováno Kanceláí Oficiálních publikací Evropského Spoleenství) 2 QUEST Modelová aplikace QUEST byla vyvinuta Evropskou Komisí jako nadnárodní model urený k analýze obchodního cyklu, dlouhodobého rstu lenských zemí Evropské unie a vzájemné interakce mezi tmito státy se zbytkem svta, zejména Spojenými státy a Japonskem. Verze modelu QUEST II definuje rovnovážné stavové a tokové veliiny na makroekonomické úrovni vetn kapitálu, istých zahraniních aktiv, státního a soukromého zadlužení jako endogenní promnné spolen s efektem rstu ekonomického bohatstí ovlivující úrove úspor, produkních a investiních rozhodnutí soukromých subjekt, firem a státu. Nabídková ást ekonomiky je v aplikaci QUEST II modelována explicitn tak, aby se pizpsobila neoklasické agregátní produkní funkce, která definuje potencionální kapacitu. Tato kapacita je pitom urena mírou (exogenní) technického pokroku a rstu populace v dlouhodobých termínech. V modelu jsou reálné úrokové míry a smnné kurzy stanoveny endogenn. Tato skutenost umožuje postihnout podporný efekt strukturálních fond na soukromý sector. Víc podrobností: European Commission (1997), QUEST II. A Multi-Country Business Cycle and Growth Model. Economic Papers. No October 1997, také k dispozici na: 3 E3ME E3ME,energeticko-environmentáln-ekonomický model Evropy je více sektorový, regionalizovaný, dynamický ekonometrický model EU. Pestože se nejedná o model všeobecné rovnováhy (Computable General Equilibrium CGE), ale o ekonometrický model založený na disagregovaných a prezových asových adách, využívá nkteré techniky typické pro CGE týkající se kalibrace dat. Tento model byl vyvinut pro Evropskou komisi v rámci programu JOULE/THERMIE týmem partnerských institucí z celé Evropy pod vedením Cambridge Econometrics. Tato aplikace je navržena speciáln pro úely pedpovídání budoucího vývoje v oblasti energeticko-environmentálnekonomických otázek a politik. Z tohoto dvodu v sob navzájem spojuje ekonomické, environmentální a energetické komponenty. (Viz Komise Evropského Spoleenství (1995) E3ME: An Energy-Environment-Economy Model for Europe, EUR EN, Oficiální publikace, Lucembursko) 4 REMI model simulace politik REMI model byl až do nedáné doby aplikován pouze v Severní Americe, ale v pedcházejících letech bylo uskutenno pro Evropskou Komisi nkolik studií týkajících se mení dopadu strukturálních fond v rámci tohoto modelu. Tento model je v jádru ekonometrický, ale má stejnou strukturu pro všechny tržn založené ekonomiky krom nkolika rozdíl v klíových parametrech, jako rychlost migrace ve vztahu k mnícím se ekonomickým podmínkám a reakce mzdových náklad na podmínky trhu práce. Parametry modelu jsou odvozeny z velkého souboru region a jsou využívány pro všechny modelové implementace. Pi využití struktury s peddefinovanými koeficienty je REMI model schopen mnohem bohatší reprezentace, než-li v pípad použití dílích vlastních datových zdroj, což je typický ppad pro regionální aplikace. (Viz REMI model simulace politik, Modelová Dokumentace Evropská verze 5.3), Regional Economic Models Inc., Amherst MA.) Frederick Treyz, George Treyz, (2003), Evaluating the Regional Economic Effects of Structural Funds Programs Using the REMI Policy insight

9 !""#$ Situace vhodné pro aplikaci EK (2000) nabízí píklad užití HERMIN a QUEST II modelu, pi vlivu Rámce podpory Spoleenství k ekonomické konvergenci. HERMIN model mže být použit pímo k posouzení politik RPS. Tyto simulace byly založeny na národních HERMIN modelech ecka, Španlska, Irska, Portugalska a Východního Nmecka. V modelech typu HERMIN se ekonomický dopad strukturálních fond projevuje podporou dlouhodobého nabídkového potenciálu, zejména: - zlepšením fyzické infrastruktury; - podporou ekonomického rstu založeného na znalostní ekonomice; - pímou podporou soukromého výrobního sektoru. QUEST II modeluje v EK (2000) makroekonomický dopad program Strukturálních fond nepímo, a to jako nárst veejného kapitálu, o jehož mezním produktu se pedpokládá, že je o 50% vyšší v porovnání se soukromým kapitálem a je doprovázen pozitivními externalitami. Akoliv QUEST II model byl pvodn vytvoen pro úely simulace a analýzy mnících se makroekonomických finanních politik z dvodu prohlubující a rozšiující se integrace EU, využívá se vzhledem ke svém flexibilit také pro analýzu hospodáských politik. Byl napíklad použit ke stanovení dopadu Mastrichtských kritérií na hospodáský rst a míru zamstnanosti, dlouhodobé vlivy fiskální konsolidace a strukturální reformy v Evrop a dopad monetární politiky na úspšnost státních výdajových škrt, makroekonomických efekt rzných daových reforem a harmonizace DPH. Tato modelová aplikace byla využita ke stanovení míry zamstnanosti a potencionálu ekonomického rstu transevropských dopravních sítí (jak je popsáno výše). Naproti tomu užití model pro ecko, Irsko, Portugalsko a Španlsko bylo zameno na makroekonomické efekty program strukturální pomoci v tchto zemích. E3ME byl použit pi realizaci odhad budoucího vývoje energetické a environmentální politiky vetn doprovodných ekonomických dopad. Vzhledem ke své flexibilit byl vhodným nástrojem pro posouzení celé množiny inovací strukturální a finanní politiky. Nejerstvjším píkladem jeho aplikace (GHK a kolektiv. 2003) bylo stanovení pínosu strukturálních fond k trvale udržitelnému rozvoji v prbhu tí programových období , a Poté, co se otázka trvale udržitelného rozvoje dostala do popedí politické agendy, DG Regio zamilo svoji pozornost na oblast udržitelnosti v rámci program strukturálních fond. Tato studie se zabývala analýzou dopad výdaj strukturálních fond na trvale udržitelný rozvoj. E3ME pitom modeloval efekty na poptávkové stran a nabídkové stran, kde investice a výdaje na vzdlání podporují ekonomickou aktivitu a environmentální zmny. Modelování poptávkové strany bylo použito ke stanovení efektu, kterým strukturální fondy ovlivují úrove zdanní, bžné státní výdaje, investice a ekonomiku. Zkoumání nabídkové strany bylo zameno na stanovení dlouhodobých efekt strukturálních fond na produktivitu a zmny v akumulaci kapitálu a technologiích. Tyto dlouhodobé efekty jsou zahrnuty v modelu pomocí zmn v produktivit zpsobených tmito výdaji. Analýza srovnává základní scéná (stávající politiky) založený na historických datech proti alternativnímu scénái, kde výdaje strukturálních fond nejsou zvažovány. REMI model byl využit ke stanovení regionálních ekonomických efekt investic strukturálních fond v Cíli 1 v oblasti Jižní Itálie v rámci spoleného projektu REMI a Irpet pro Evropskou Komisi (DG Regio). Výstup této studie obsahuje také informace o výnosech (ve form multiplikátoru HDP a zamstnanosti) vztažených k rzným typm investic (strojní vybavení, školení, infrastruktura) a dotací odvozených k asovému horizontu 2000 až Ke stanovení takovýchto typ efekt je nutné realizovat následující ti kroky: 1. Posoudit detailn každý operaní plán. Zejména se zamit na pímé efekty psobící na ekonomiku v krátkém období (tj. efekty na stran poptávky) a dlouhém období (tj. zejména efekty na stran nabídky)

10 2. Vložit tyto pímé faktory do REMI modelu tak, aby obsahoval všechny klíové etzové kauzality, jež ovlivují investice veejných fond. 3. Spustit model a spoítat relativní efektivnost výdajú v eurech ve vztahu k dosaženým hlavním cílm veejných investic. HERMIN model byl vytvoen v rámci mezinárodní spolupráce, aby umožoval na míru šitý pístup vzájemného národního a mezinárodního srovnání (viz rámeek 2) Rámeek 2: Vývoj modelové aplikace HERMIN tyi nejmén rozvinuté (kohézní zem) ecko, Irsko, Portugalsko a Španlsko spolu navzájem úzce spolupracovaly na celé ad témat. Analýza dopad kohézních zemí pipravená RPS byla kombinována s analýzou dopad spoleného trhu. Tento postup byl navržen z dvodu snahy odklonit se od omezených pístup akní teorie spíše k více holistickému vysvtlujícímu a globálnímu porozumní soudržnosti. John Bradley, János Gács, Alvar Kangur and Natalie Lubenets (2003), Macro impact evaluation of National Development Plans: A tale of Irish, Estonian and Hungarian collaborations Hlavní kroky Využití makroekonometrického modelu pi implementaci evaluace mže picházet v úvahu pouze v pípad zajištní adekvátních znalostí a dovedností evaluátora a pijatelného asového rámce. A to z dvodu velkého potu vysoce technicky nároných krok. Krok 1: Vytipování vhodného modelu Obecn je neobvyklé vytváet model od samého zaátku pro úely evaluace, protože tvorba tchto model je velmi nároná. To znamená, že bude vybrán existující model s pijatelnými vlastnostmi a modifikován pro úely zamýšlené analýzy. V závislosti na rozsahu analýz nap. jeden region, jedna zem je poteba mít k dispozici rzný poet model vyžadující vstupy od svých vlastník. Krok 2: Adaptace modelu pro úely evaluace Pokud je vybrán vhodný model musí být provena jeho struktura, tj. do jaké míry odpovídá sdlovacímu mechanismu politiky, která je pedmtem evaluace. Následující diagram (Rámeek 3) nabízí pehled takového schématu s drazem na oblasti, které mohou být pedmtem dalších úprav, nap. ást modelu zabývající se veejnými investicemi je velmi jednoduchá, kdežto uvažovaná politika postihuje mnohem detailnji výdajové toky. Mohla by se vyskytnout také poteba pozmnit základní behaviorální vztahy v modelu, pokud se pedpokládá, že by uvažovaná politika pro evaluaci mohla pozmnit základní vlastnosti ekonomického systému. Takovéto zmny jsou však velmi ojedinlé. astji se vyskytuje poteba pizpsobit model nejnovjšímu vývoji a souasné statistice. Prakticky musí být ekonometrické modely pravideln analyzované za úelem prohodnocení základních informací a následn úprav podle nejnovjších poznatk. Krok 3: Stanovení základní projekce S pomocí peddefinovaného modelu a ovenými vnjšími pedpoklady mže být odvozena základní projekce, od které je možné stanovit dopad implementované politiky. Základní projekce mže již obsahovat politiky, které mají být pedmtem evaluace. Tento postup je velmi bžný v pípadech, kdy uvažovaná politika je již njakou dobu implementována a pedpoklady týkající se budoucího chování jsou již ásten zohlednny

11 !""#$ Rámeek 3: Diagram tok pro typický makroekonomický model Zbytek svta Aktivity, ceny Zem mimo EU EK Politika, nap.rps EU doprava & distribuce Výstupy jiných zemí Náklady a produktivita Veejné výdaje Exporty Celková poptávka Importy Veejný dluh Dan Výdaje domácností Investice a vstupy do produkce (vstupy-výstupy) Výstup Píjmy Zamstnanost Krok 4: Odhadování primárních (exogenních) dopad Pi evaluaci efekt veejné intervence, tzn. vypracování porovnacího alternativního scénáe, v rámci nhož daná politika neexistuje, musí uživatel uvažovat nad tím, jak zakomponovat do modelu rzné zmnové situace. Tým evaluátor musí poté vybrat nkolik promnných nebo strukturálních koeficient, které jsou souástí modelu a budou pímo ovlivovány veejnými intervencemi. Tyto hodnoty pedstavují spojovací mosty mezi zkoumanými intervencemi a modelem. Primární dopady intervencí strukturálních fond mohou mít pitom formu investic do výroby nebo lidského kapitálu. Krok 5: Spuštní scéná politik Po realizaci odhad primárních (mikroekonomických) dopad intervencí a jejich chování v rámci modelové struktury dochází k propotu finálních efekt na výstupní (endogenní) promnné. Dopad intervencí lze na základ rozdíl mezi dvmi simulacemi, tj. základní versus alternativní scéná politik. Krok 6: Odhad výsledk Poslední fáze spoívá ve zformulování a prezentaci výsledk. Z dvodu komplexnosti tohoto nástroje a velkého potu promnných, které mohou být kvantifikovány, je nezbytné získané výsledky zjednodušit pro úely jejich prezentace. Také je teba brát v úvahu skutenost, že ne každý tená je expertem v oblasti makroekonometrického modelování. Tato fáze pedstavuje jeden z nejdležitjších krok v procesu implementace tchto nástroj. Dležitou skuteností pi realizaci odhad výsledk je jasné nadefinování výchozích pedpoklad a omezení. Je také vhodné pro více technicky vysplé tenáe zahrnout do textu reference týkající se modelové struktury a základní filozofie modelu.tyto skutenosti mohou mít velký vliv nap. zda se pedpokládá vzájemné vybilancování dílích trh nebo zda se pipouští nerovnovážný stav ve stedn dobém a dlouhodobém asovém horizontu

12 Koneným testem kvality výsledk evaluace je posouzení dležitosti rzných modelových zmn a odchylek (Krok 4) z dvodu zjištní citlivosti výsledných efekt pi implementaci tchto zmn v modelové struktue. Silné stránky a omezení Silné stránky Obecné cíle strukturálních fond jsou definovány na makroekonomické úrovni. Výstupy makroekonometrického modelu jsou obvykle pln konzistentní s tmito požadavky. Tento nástroj pestavuje prakticky jedinou možnost formálního posouzení toho, zda evropské politiky naplnily cíle nebo ne. Klíovou výhodou ekonometrického modelu je schopnost využít reálná data korespondující s modelovou strukturou na obnovu modelu, což znamená, že robustní statistické metody mohou být bezprostedn využity k odhadu vrohodnosti, nap. stanovení míry korelace mezi asovými adami. Modely jsou obvykle dynamické, tudíž jsou schopny sledovat mezironí zmny efekt politik, než-li pomyslné zmny mezi dvmi rovnovážnými body. Omezení Práce s ekonometrickými modely je velmi nároná na zdroje. Podkladové údaje pijatelné kvality jsou nutným pedpokladem pro získání rozumných hodnot strukturálních parametr a asto pedstavují omezující faktor pro využití modelové struktury. Konstrukní práce týkající se takových model obvykle znamená modifikaci již existujících model, které pln neodpovídají úelm evaluace než tvorba úpln nových systém. Vtšina makroekonomických model se vyznauje pibližn stejnou strukturou nabídkové strany, která je odvozena z výdajového komponentu HDP, takže spolen s dalšími moduly pro obchodovatelné sektory a ásten analýzami vstup a výstup dokáží zvládnout meziodvtvovou poptávku a speciální sektorové efekty. Vtší problémy vznikají na nabídkové stran mící potencionální výstup ekonomického systému, pro který se asto využívá produkní funkce kalkulací. Úrove technologie je tradin považována za exogenní promnnou, akoliv mnoho z nových analýz konvergence a literatury nového rstu zdrazuje dležitou roli jejich endogenních vliv vztažených k rozvoji lidského kapitálu. Protože potencionální výstup nemže být nikdy postihnut, je pedmtem diskuze otázka jeho mení. Tato otázka poté vede k rzným strukturám a vlastnostem modelu a v závru také k jiným výsledkm evaluace. Obvyklá kritika makroekonometrických model využívající agregovanou produkní funkci je, že nejsou konzistentní s mikroekonomickými pedpoklady týkajícími se maximalizace zisku a/nebo minimalizace náklad výrobci. Agregované vztahy nejsou postaveny na konzistentních funkcích poptávky a náklad, které se používají v bžných modely ekonomické teorie (jako nap. CGE)

13 !""#$ Literatura Teoretické základy Layard R., S. Nickell a R. Jackman (1991),"Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market ", Oxford University Press, Oxford. Postupy aplikace metody European Commission (Joint Research Centre) (2002), RTD- Evaluation Toolbox, Assessing the Socio-Economic Impact of RTD-Policies, August Particularly Section 3.3: Econometric Models: Macroeconomic Modelling and Simulation. Viz. Roeger, W. a J. in t Veld (1997) QUEST II A multi-country business cycle and growth model, Economic Papers. 123, European Commission. Píklady evaluace nebo studií využívající danou metodu Bradley, J. (1997) Aggregate and Regional Impact: The Cases of Greece, Spain, Ireland and Portugal (1997) (ISBN No ), publikováno the Office of the Official Publications of the European Communities European Commission (2000), The EU Economy: 2000 Review, Kapitola 5 Regional convergence and catching-up in the EU, European Economy,.71. GHK, PSI, IEEP, CE (2003) The Contribution of the Structural Funds to Sustainable Development A Synthesis Report (ást 1) pro DG Regio, EK, kapitola 4. IRPET and REMI, (2003), Assessing the Regional Economic Effects of Structural Funds Investments, pracovní verze závrené správy pro Evropskou Komisi DG Regio), Smlouva CE.16.0.AT.139. Píklady evaluace nebo studií vužívající danou metodu. Hallet, M. and G. Untiedt (2001), The potential and limitations of macroeconomic modelling for the evaluation of EU Structural Funds illustrated by the HERMIN model for East Germany; Informationen zur Raumentwicklung. 4/2001. Frederick Treyz, George Treyz, (2003), Evaluating the Regional Economic Effects of Structural Funds Programs Using the REMI Policy insight John Bradley, János Gács, Alvar Kangur and Natalie Lubenets (2003), Macro impact evaluation of National Development Plans: A tale of Irish, Estonian and Hungarian collaborations

14 Klíová slova CGE Computable General Equilibrium Models (Vypoitatelné modely všeobecné rovnováhy) Demand-side effects (Efekty na stran poptávky) Supply-side effects (Efekty na stran nabídky) Exogenous factors (Exogenní factory)

15 E03 - REGRESNÍ ANALÝZA Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Regresní analýza je statistická technika, která identifikuje vztahy mezi dvmi nebo více kvantitativními promnnými: závislá promnná jejíž hodnota je pedmtem predikce a nezávislá promnná nebo vysvtlující promnná (promnné), o nichž máme njaké povdomí. Tento postup slouží k nalezení takové rovnice, která reprezentuje vztah mezi promnnými. Jednoduchá regresní analýza mže ukázat, že vztah mezi nezávislou promnnou X a závislou promnnou Y je lineární pi využití rovnice jednoduché lineární regrese Y= a + bx (kde a a b jsou konstanty). Vícenásobná regrese využívá rovnici, která umožuje odvození jedné promnné ze dvou nebo více nezávislých promnných, Y= a + bx 1 + cx 2+ dx 3. Úel techniky Regresní analýza se využívá k pochopení statistické závislosti jedné promnné na jiných promnných. Tato metoda mže ukázat, jaká ást rozptylu mezi promnnými je zpsobena závislou promnnou a jaká ást nezávislými promnnými. Vzájemný vztah mezi promnnými mže být zobrazen graficky nebo astji také rovnicovým vztahem. Rámeek 1 nabízí píklad užití této metody v praxi. Rámeek 1: Evaluace tréninkových kurz realizovaných v rámci ESF ve Španlsku V roce 1995 se Katedry Ekonomických analýz a Aplikované ekonomiky na Nezávislé univerzit v Madridu zabývaly evaluací dopad školení financovaných Evropským sociálním fondem. Cíl evaluace spoíval v identifikaci potu a profil úastník školení jímž se po absolvování kurzu podailo získat práci. Przkum byl uskutenn na vzorku skutených nebo potencionálních úastník školení v rámci celého Španlska (i když 3 regiony nebyly v evaluaci zahrnuty). Vysvtlující model byl konstruován pomocí následujících promnných: Promnné, jejichž hodnoty mají být generovány (závislé promnné): míra zamstnanosti a as nezbytný k hledání zamstnání, Vysvtlující promnné: pohlaví, vk, kvalifikace, místo bydlišt, typ nezamstnanosti (dlouhodobá, hledání prvního zamstnání) a profesní zkušenosti, Speciální vysvtlující promnná pidána do modelu: Participace na programu školení (trvání ESF školení) Model se skládá ze spojitých promnných jako vk nebo délka vyhledávání pracovních píležitostí i nespojitých promnných jako pohlaví nebo výsledek hledání pracovní píležitosti. Regresní analýza byla využita k analýze výstup dotazníkového šetení s drazem na dopad program na zamstnanost úastník školení. Výsledky regresní analýzy ukazují, že muži mají oproti ženám o 5% vtší pravdpodobnost, že získají práci. Regionální umístní hraje velice dležitou roli: úastníci školení žijící na Baleárských ostrovech mají zhruba o 20% vtší šanci nalézt zamstnání oproti úastníkm z Galície. Zájemci se stedoškolským vzdláním zvýšili svoje šance na nalezení práce o 12% oproti zájemcm se základním vzdláním. Zdroj: F. Saez-Fernandez, M. Toledo, "Education, Labour Market and Employment Policy - Empirical Evidence and Implications', 7th EALE Konference, Madrid Situace vhodné pro aplikaci Tato statistická metoda se velmi bžn využívá k evaluaci program s cílem mit a odhadnout jejich efekty. isté dopady evaluovaného programu mohou být odhadovány pomocí regresní analýzy, piemž ást pozorovaných zmn se pisuzuje vysvtlujícím promnným a zbývající efekty se pisuzují programu. Z tohoto dvodu je regresní analýza užitená pro ex post evaluace ke stanovení istého dopadu program. Na druhé stran tato metoda mže být využita pro úely prognózování a ex ante evaluace

16 !" #$%%& ' V pípad analýzy panelových dat je nezbytná velká datová základna pro užití této metody v ideálním pípad mezi až hodnotami (nap. úastníci školení, podniky, farmy atd.). Data musí být k dispozici pro každou hodnotu, pro všechny promnné vysvtlujícího modelu. Naproti tomu v pípad asových ad je zapotebí mnohem mén podkladových údaj, nap. 50 až 100 pozorování. Hlavní kroky Aplikace regresní analýzy je založena na pvodním vhodn definovaném vysvtlujícím modelu. Vhodný model mže být použit pouze v pípad, kdy efekty intervencí jsou jednoznan identifikované a postup jejich vzniku dostaten znám. Hlavní kroky aplikace regresní analýzy jsou uvedeny v rámeku 2. Rámeek 2: Hlavní kroky regresní analýzy Krok 1. Konstrukce kauzálního modelu Y = f (X1, X2,..., Xn) Tento vztah není preddefinován touto metodou Krok 2. Sestavení požadovaného vzorku Napríklad pomocí dotazníkového šetrení Krok 3. Sber dat Krok 4. Odvození koeficientu vztahového modelu Krok 5. Testování koeficientu Statistická významnost parametrizace, Analýza reziduí Krok 6. Zobecnení pro celou populaci Krok 1. Konstrukce kauzálního modelu Kritickým krokem aplikace regresní analýzy je konstrukce vysvtlujícího modelu, který musí být definován v souladu s teorií intervencí. Je pravdpodobné, že bude existovat celá ada promnných. V nkterých pípadech budou další dodaten nadefinovány napíklad nutnost zohlednit skutenost, zda uritý jedinec z dané podpory ml prospch nebo ne (cviná promnná s hodnotu 0 a 1). Promnná mže také reprezentovat pozorovatelnou skutenost (má zamstnání nebo ne) nebo nepozorovatelné skutenosti (pravdpodobnost existence pracovního pomru). Model mže pedpokládat, že uritá promnná má lineární,

17 logaritmický, exponenciální nebo jiný prbh. Všechny vysvtlující modely jsou konstruovány na základ níže uvedeného modelu pro lineární regresi : Y = X X kx k +, kde Y pedstavuje zmnu zpsobenou programem (tj. zamstnanost úastník školení), X 1-k jsou nezávislé promnné vysvtlující tuto zmnu, 0-k jsou konstanty, a je chybová odchylka Existence kolinearity obecn oslabuje vypovídající schopnost modelové aplikace, napíklad pi dotazování žen ohledn nezamstnanosti a jejich zkušeností s ní. Jelikož nezamstnanost u žen obvykle trvá v porovnání s muži déle, nebude možné oddlit vliv dvou vysvtlujících faktor: pohlaví a trvání pedchozí nezamstnanosti. Krok 2. Sestavení požadovaného vzorku V pípad užití vícenásobné regrese je obvykle nezbytná velká datová základna (ideáln mezi až pozorování). Pipomínáme, že mnohem mén dat je nutné v pípad asových ad. Krok 3. Sbr dat Spolehlivá data musejí být sesbírána bu pomocí monitorovacího systému, dotazníkovým šetením nebo kombinací obou dvou. Krok 4. Propoet koeficient Koeficienty mohou být odhadnuty velmi snadno pi využití statistického softwaru, který je snadno dostupný a jeho cena je pijatelná pro uživatele PC. Krok 5. Testování modelu Cílem modelu je vysvtlit, pokud možno co nejvtší ást rozptylu pozorovaných zmn. Zkontrolovat vhodnost rovnic lineární regrese je možné pomocí testu druhé mocniny korelaního koeficientu r. Tento ukazatel íká z kolika % jsou zmny promnné Y vysvtlovány promnnou X. Korelaní koeficient 0,9 znamená, že z 90% jsou zmny Y vysvtlovány pomocí promnných X 1-k. Ta ást, která zstává nevysvtlena reprezentuje chybové odchylky (). Tudíž ím menší hodnota chybového odchýlení, tím model je kvalitnjší. Analýza chyb pedstavuje velice dležitý krok, protože ukazuje do jaké míry skuten model koresponduje se zkoumanou realitou. Analýza chyb také umožuje posoudit otázku, zda tento model poskytuje vrohodné odhady efekt i nikoliv. Pokud se objeví signifikantní anomálie regresní model by neml být použit k odhadm efekt. Pvodní kauzální model by ml být znovu prozkoumán a pípadn doplnn o další vysvtlující promnné. Rámeek 3: Dividendová politika belgických spoleností: Testování Litnerova regresního modelu Podle Litnera množství vyplacených dividend v daném roce je v zásad determinováno na jedné stran roním istým ziskem a na stran druhé dividendami vyplacenými pedcházející rok. Litnerv model založený na datové základn belgických spoleností z roku 1995 pi splnní nejdležitjších statistických pedpoklad jako je normalita pravdpodobnostního rozdlení, byl úspšn otestován. Tato skutenost vede k závru, že Litnerv model dobe funguje, jak v pípad veejn obchodovatelných, tak veejn neobchodovatelných spoleností, které vyplácely vysoké dividendy. Ovšem vysvtlující schopnost modelu se ukázala velmi limitovaná, pokud byl aplikován na spolenosti vyplácející malé obnosy dividend. ZDROJ: Waem, D./Van Uytbergen, S., 1998, The Dividend Policy Of Belgian Companies: A Test Of Lintner's Regression Model, Krok 6: Zobecnní pro celou populaci

18 !" #$%%& ' Cílem posledního kroku je zobecnit vypotené koeficienty na populaci jako celek. Pouze model obsahující statisticky významné koeficienty je možné využít k odhad výsledných vliv na celek. Silné stránky a omezení Silné stránky Regresní analýza nabízí možnost specifikovat hypotézy týkající se podstaty efekt (teorie akce) vetn vysvtlujících faktor. Pokud je úspšn realizována (se statisticky ovenými úpravami), regresní analýza mže poskytnout kvantitativní odhad istých efekt. Omezení Tato metoda je velmi nároná, protože vyžaduje kvantifikovanou datovou základnu poítající s nkolika tisíci položkami. Práce se sbrem dat mže být asov a finann nároná. Pi aplikaci regresní analýzy je pravdpodobné, že se dojde k závru o existenci silné závislosti mezi dvmi promnnými, kdežto vliv jiných dležitjších promnných by nemusel být brát v úvahu. Proto by tato metoda mla být používána s rozvahou. Vztahy mezi rznými vysvtlujícími a vysvtlovanými promnnými jsou asto cyklické (X vysvtluje Y a Y vysvtluje X). V tomto pípad je tato metoda nepoužitelná. Pozorování musí být vhodn rozložena, aby umožovala postihnout evaluaci zkoumaného jevu. Napíklad, pokud by se všechna pozorování týkala vkové skupiny let, pak by nebylo možné odvodit závislost mezi vkem a zamstnaností. Literatura Wonnacott T. and Wonnacott R. (1990), Introductory Statistics, 5 th edition, Chichester: Wiley Mohr L. (1995), Impact analysis for program evaluation, London: Sage Publications Cassidy H. (1996) Using Econometrics: A practical guide, 3 rd edition, New York: Harper Collins Gujarati D. (1988) Basic Econometrics 2 nd edition, New York, London: McGraw-Hill Klíová slova Variable (Promnná) Relationship (Vztah) Causal Model (Kauzální model) Correlation coefficient (Korelaní koeficient) Error term or residual (Chyba nebo residuum)

19 E04 - EXPERIMENTÁLNÍ A KVAZIEXPERIMENTÁLNÍ METODY Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Experimentální pístupy jsou asto popisovány jako zlatý standart evaluací (Cambell a Stanley, 1973). Zejména protože se na rámec sociálního kontextu pokoušejí aplikovat podobné podmínky jako na jevy pírodních vdy, (jako napíklad ástice atomu pozorujeme a zkoumáme v laboratoích). Nejbžnjší experimentální metodou je náhodný kontrolní pokus (NKP). Vtšina lz nás zná tuto metodu z bžného života ve form klinických test zkoumání úinnosti nových lék na vzorku vhodné populace. Filozofický základ tohoto pístupu má svj pvod v tradici pozitivizmu a vdeckého realismu, která se zaala rozvíjet v prbhu osvíceneckého hnutí a byla sjednocena v prbhu 18. a 19 století. Základní tvrzení této filozofické tradice, že pravda mže být nastolena pouze na základ empirického ovení v reálných podmínkách, podtrhují metodická pravidla nebo protokoly na nichž NKP funguje. Bžn používaná definice NKP (Schwarz et al, 1980) ilustruje vlastnosti tohoto postupu: "(NKP je) budoucí experimentální studie, kde efekty jedné nebo více intervencí jsou odhadnuty rozdlením zkoumané populace na základ náhodného výbru do jedné nebo více experimentálních a jedné nebo více kontrolních skupin". Náhodný výbr znamená proces alokace každé analyzované jednotky bu do experimentální nebo do kontrolní skupiny s tím, že každá jednotka má stejnou šanci na lébu. Analyzované jednotky jsou obvykle lidé akoliv zkoumaná populace je pesnji eeno definována jako výstup léby (nap. mítka chování a postoj). Proces zpracování (intervence) je realizován na experimentální skupin a ne na kontrolní skupin. Efekty zpracování jsou komparativn odhadovány mezi experimentálními a kontrolními skupinami, aby bylo možné stanovit rozsah významných efekt léby na experimentální skupinu z pohledu njakého spoleného hodnotícího standartu. Dvody pro využití experimentálních a kvazi experimentálních metod Hlavní dvod užití experimentálních metod jako NKP je získat dostatek relevantních podklad o konkrétním fenoménu v urité situaci umožujících predikci jeho chování v obdobných situací. Snahou je postihnout kauzální vztahy a zákony. Z technického pohledu to znamená, že dvodem pro aplikaci náhodného kontrolního pokusu je ovit splnní následujících ty podmínek: platnost, spolehlivost, pedvídatelnost a doasnou prioritu. Doasná priorita je primární dvod pro experimentální pokusy a vytváí pedpoklad, že uvažovaná píina pedchází událost (nap. pi klinických testech podání uritého léku zapíiní odstranní uritých symptom). Aby bylo možné demonstrovat doasnou prioritu, NKP musí mít kontrolu nad chováním promnných kvli izolaci píinných vazeb. Selhání kontrolovat a izolovat efekty jiných než léebných promnných ovlivují, jak vnitní platnost pokusu (mitelnost vztahu mezi pokusem a jeho výstupem tj. pokus mí efekty léby a ne jiných vstupních faktor), tak vnjší platnost (zobecnní výstup pokusu pro jiné podmínky) Platnost pokusu ovlivní spolehlivost (jestli pokus pi svém opakování produkuje stejné výsledky) a pedvídatelnost (do jaké míry mohou výsledky pedvídat výstup za obdobných podmínek). Náhodné rozdlení analyzovaných jednotek do experimentální a kontrolní skupiny dává píležitost ukázat doasnou prioritu, zatímco rozptyluje vliv dalších promnných. Využívá vlastností pravdpodobnostního rozdlení, což zajistí, aby výsledky pokus nebyly zkresleny, nap. zamezení koncentrace subjekt stejných vlastností do jedné skupiny. Souasn napluje požadavek spolehlivosti a pedvídatelnosti využitím vlastností pravdpodobnostního rozdlení populace z pohledu teorie vzork. Pokud je náhodn vybraný soubor normáln rozdlen, potom mohou být výsledky postupu použity pro úely odhadu chování jiné populace stejných vlastností

20 ! ""# $ Debaty ohledn využití experimentálního pístupu, jakým je NKP pro evaluaci sociálních program, mohou vyvolávat silné emoce na obou stranách. Na jedné stran, zastánci tohoto postupu argumentují tím, že to je jediný zpsob jakým mohou být kauzální vztahy, které formují uritou intervenci, potvrzeny vdecky. Bez podrobení nové intervence tomuto testu se jedná pouze o využití metody, která v nejlepším pípad mže vést k plýtvání omezenými zdroji, v nejhorším k poškození tch, kteí se testu podrobují. Na druhé stran ti, kdo upednostují více kvalitativní nebo výzkumné metody, nkdy také vlastní úastníci výzkumu, se obávají, že NKP nebude schopen postihnout komplexnost a jedinenost zkoumaných aktivit. Na základ tohoto omezení se zdrazuje nebezpeí, že i statisticky významný výsledek nebude schopen pispt ke skutenému pochopení efekt intervencí pi rzných okolnostech. Nkdy se uvádí, že diskuze o vhodnosti NKP nejdou dostaten daleko. To, co musí být postihnuto, není otázka jestli NKP je vhodná metoda, ale jestli tato metodologie odpovídá výzkumným paradigmatm. Napíklad Guba a Lincoln (1989) uvádjí: 'Velmi asto jsme diskutovali o tom, že evaluátoi pracující konstruktivn, odpovdn a podle postup tvrté generace budou využívat primárn, akoliv ne exklusivn, kvalitativních metod. Ale pijde také as, kdy budou a mly by být využívány kvantitativní metody testy nebo jiné mící nástroje nebo íselná zobrazení. Jednoduché omezení, jenž evaluátoi piítají užití kvantitativních metodám je, že žádné kauzáln odvozené statistiky nemohou být implementovány, protože píinné vztahy vyplývající z tchto statistik jsou protikladné k pedpokladm o kauzalit', které vyplývají z konstruktivních przkum. (Guba a Lincoln 1989) Jak pvodn uvádí (Kuhn, 1962) vdetí a výzkumní pracovníci pracují s uritými paradigmaty ne jenom z dvodu jejich vlastního obsahu, ale také z pohledu jejich vlastních zkušeností, vzdlání a propojení se svým výzkumem. V posledních letech celá ada vliv povzbuzovala vdce ve výzkumu limitních faktor výzkumných paradigmat, která jsou dána experimentální tradicí. Existovala napíklad snaha vycházející ze sociálního a politického rozvoje nap. rostoucí poptávka po posílení znevýhodnných skupin, které jsou asto pedmtem výzkumu ale také z rozvoje spojeného se zemmi tetího svta, výzkumem ovlivnných feminismem (jako nap. práce Friere (1970), feministitích vdc Gordona (1975) a Ardenera (1975)) a vdci zabývajících se jinými znevýhodnnými nebo nemohoucími skupinami, nap. invalid (Oliver 1990). Tradice experiment, jak zaznívá z mnoho stran, je produkt uritého kulturního a historického prostedí a mže vést k systematickému a nepozorovatelnému zkreslování výzkumu v rámci tchto tradic. Naproti tomu existovala silná hnutí na poli evaluací podporující výzkumné pístupy, které akceptují mnohoznanou povahu sociální reality, a které poítají s faktorem moci a nerovnosti mezi rznými stranami (Parlett a Dearden, 1977; Guba a Lincoln, 1989). Toto hnutí podncuje evaluaní aktivity v nichž centrální roli hraje konzultace s rznými zainteresovanými subjekty, kde pochopení a vytvoení shody je dležitjší výstup evaluace než identifikace jednoho platného vysvtlení a kde jsou dležité názory zainteresovaných subjekt, jenž mohou být ve více konvenních przkumech pehlížena. Jednoduše eeno omezení NKP zejména v oblasti sociálního výzkumu jsou asto vyjádena formou praktických problém pi aplikaci metodologie. Další problematická oblast obsahuje etické otázky a náklady implementace pokus. Ve svtle této komplexní a obtížné otázky se navrhuje, aby rozhodnutí o poteb užití experimentální metody bylo uinno na základ následujících otázek: co jsou dvody evaluace? jaké výzkumné otázky si klademe? jaký je kontext prostedí evaluace? jaký je operaní kontext evaluace?

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Stedndobá evaluace Rámce Podpory Spoleenství v Irsku. Úvod

Stedndobá evaluace Rámce Podpory Spoleenství v Irsku. Úvod Stedndobá evaluace Rámce Podpory Spoleenství v Irsku Úvod Stedndobá evaluace Rámce podpory Spoleenství (RPS) v Irsku pro programovací období 1994 1999 probhla v polovin roku 1997. Tato studie popisuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc IMPROVE Zlepšení uznávání neformálního uení kariérových poradc IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc Editoi: Peter Weber & Leonardo Evangelista Autoi: Peter Weber (kapitoly 1-3,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace.

Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace. D01 - SOCIÁLNÍ PRZKUMY Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace.

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Ex post evaluace Rámce podpory Spole enství a jednotných programových dokument z programového období 2004 2006

Ex post evaluace Rámce podpory Spole enství a jednotných programových dokument z programového období 2004 2006 Ex post evaluace Rámce podpory Spoleenství a jednotných programových dokument ZÁVRENÁ ZPRÁVA Zpráva zpracována k datu: 30. 6. 2011 Zpracovatel: Konsorcium firem: HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Berman

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost. information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm

Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost. information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm Jií Tvrdo Klíová slova: informace, nadnárodní spolenost, transakní

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více