E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky"

Transkript

1 E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza vstup a výstup je metoda používaná k popisu ekonomických aktivit v konkrétním ase a k pedpovdi reakcí regionální ekonomiky na dílí stimuly, jako nap. nárst spoteby nebo zmna vládní politiky. Tato metoda využívá maticovou strukturu, která popisuje uspokojování konené poptávky výrobním systémem (složení spoteby, investice a export). Vstup/výstup matice reprezentuje vazby mezi ekonomickými zdroji a spotebou. Matice mohou mít rznou formu od velmi jednoduchých (ti sektory: prmysl, služby a zemdlství) až po komplexnjší (pes 500 sektor). Je to jedna z metod použitelných pro evaluace sektorových dopad strukturálních intervencí, protože umožuje detailní rozdlení produkní struktury. Vstup/výstup matice mže být chápána jako makroekonomický model, který je velmi zjednodušený z pohledu uvažovaných ekonomických mechanism, ale je extrémn detailní na sektorové úrovni. Úel techniky Vstup/výstup matice jsou využívány zejména pro analýzu scéná a simulací založených na technologické struktue ekonomiky dané zem a národní finální poptávce. Mohou být také využity pro predikce. Z pohledu evaluací mohou být využívány na zkoumání vlivu pítomnosti i nepítomnosti intervencí stejným zpsobem jako makroekonomický model (viz dole). Existuje celá ada aplikací vstup/výstup maticí pro úely evaluací rozvojových program vetn odhad dopad na rzné sektory národního hospodáství. V oblasti strukturálních fond jejich hlavní využití spoívá v mení istých efekt hlavních program financovaných strukturálními fondy pomocí aplikace modelu vytvoeného odborníky na univerzit Konstanz ve spolupráci s EUROSTATem ( Beutelv model viz rámeky 1-2). Rámeek 1: Dopad strukturálních fond na Cíl Tým nmeckých akademik využil vstup/výstup analýzu pi vypracování studie dopad strukturálních fond na Cíl 1 na jednotlivé zem a regiony. Opíral se pitom o matice poskytnuté EUROSTATem pro referenní rok 198k predikcipro roky 1991,1994 a V tomto pípad se ešitelský tým pokusil odhadnout dopad strukturálních fond na celkový ekonomický rst a jeho sektorovou distribuci. Nejvíce prkazné z celé studie jsou následující výsledky: - Bez strukturálních fond by prmrný ekonomický rst v oblasti Cíle 1 byl menší o 0,7% v absolutním vyjádení. - V roce 1999 se pedpokládá, že strukturální fondy vyvolají rst zamstnanosti o 1,9% voblasti Cíle 1. V rámci analýzy bylo bráno v úvahu rozlišení rzných zemí a efekt na ekonomický rst a zamstnanost. Vtší vliv byl prokázán v pípadecka a Portugalska. V období 1994 a 1999 mohou být zmny v sektorové struktue produkce (z pohledu HDP) tchto region zobrazeny následovn: Verejný sektor Služby Stavebnictví Prum ysl Energetika Zem edelství 9.6% 9.1% 5.5% 5.7% 4.2% 5.2% 19.0% 19.9% 19.0% 19.1% 42.8% 41.0% % 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: J. Beutel, Konstanz Univerzita

2 !" #$ %%& ' Rámeek 2: Dopad strukturálních fond na Cíl Matice poskytnuté EUROSTATEM byly využity k vytvoení vstup/výstup tabulek zobrazující odhadnuté ekonomické dopady intervencí Cíle 1 v období Tabulky byly vytvoeny pro následující oblasti Cíle 1: ecko, Španlsko, Irsko a Portugalsko na národní úrovni a na regionální úrovni oblasti Mezzogiorno a Východní Nmecko. V tchto pípadech byl odhadnut dopad strukturálních fond na celkový ekonomický rst a zamstnanost. Nejvíce prkazné z celé studie jsou následující výsledky: V prbhu období ; - Oekává se roní ekonomický rst 3,3% v oblastech Cíle 1. Bez strukturálních fond by reálná míra rstu v oblastech Cíle 1 poklesla o 3%. Pedpoklad nejvtšího ekonomického rstu zpsobený intervencemi Spoleenství je v Portugalsku a ecku, kde úrove HDP bude v prmru vyšší o 3,5% respektive o 2,2%, než kdyby intervence nebyly uskutenny. Oekává se také nárst zamstnanosti v prmru o 3,5% v oblasti Cíle 1 z dvodu strukturální pomoci. ZDROJ: Situace vhodné pro aplikaci Obecn je analýza vstup a výstup využívána na národní úrovni vzhledem k tomu, že statistická data pro vytvoení matic jsou sbírána práv na této úrovni. V menší míe jsou sestaveny a následn využívány pro vstup/výstup analýzu také matice na regionální úrovni. Jejich hodnota z pohledu statistického není píliš velká z dvodu obtíží s monitorováním pohybu zboží, jež nepodléhá celnímu ízení. Hlavní kroky Následující kroky popisují implementaci vstup/výstup matic od jejich prvotní konstrukce až do fáze simulace v oblasti evaluace. Ve skutenosti se vstup/výstup matice velmi zídka konstruují jen pro úely evaluace. V tchto pípadech implementace zaíná od kroku 4. Krok 1. Konstrukce transakní matice: Popisuje propojení mezi rznými sektory národní ekonomiky. ádky této matice obsahují výstupy týkající se zdroj nabízených daným sektorem vzhledem k aktivitám každého sektoru a vzhledem ke konené poptávce. Sloupce obsahují vstupy z rzných sektor jako nap. spoteba na sektor potebná pro produkci (viz píklad v rámeku 3). Uvádné hodnoty v tomto píklad jsou v monetárních jednotkách. Tak napíklad sektor zemdlství poskytuje hodnotu 150 jednotek sektoru prmyslu pro úely jeho produkce, kdežto hodnota 100 jednotek je urena pro konenou spotebu. Sektor prmyslu spotebovává 150 jednotek meziproduktu ze sektoru zemdlství pro svoji produkci, což vyústí v tvorbu pidané hodnoty 320 jednotek. Pidáním mezispoteby zemdlských produkt související s jinými sektory k celkové poptávce po produkci sektoru zemdlství získáme celkovou utilizaci zemdlské produkce. Celková poptávka mže být rozlenna do konené spoteby, investic a exportu. Souhrn spotebovaných mezivstup spotebovaných sektorem zemdlství pro úely vlastní produkce a jeho pidaná hodnota se rovná zemdlské produkci. Proto se setené hodnoty ádk a sloupc rovnají

3 Rámeek 3: Píklad transakní matice Výstupy Vstupy Zemdlství Prmysl Služby Mezispoteba Zemdlství Prmysl Služby Mezispoteba Celková poptávka Celková utilizace Pidaná hodnota Produkce Krok 2. Konstrukce matice technických koeficient: Matice technických koeficient vychází z transakní matice. Technické koeficienty jsou vypoítány z hodnot transakní matice vydlených celkovou produkcí. Z výsledk je tudíž možné posoudit relativní hodnotu podílu sektoru. Technické koeficienty slouží k identifikaci stavu technické struktury modelované ekonomiky. Názorn ukazují, jak sektory generují vysokou pidanou hodnotu, produktivitu a export. Tyto koeficienty jsou posléze umle zafixovány pro následující kroky. Krok 3. Konstrukce inverzí matice: Konstrukce inverzí matice je výsledkem transformace matice, pi níž jsou propoítávány multiplikaní koeficienty. Tyto koeficienty sumarizují všechny nepímé efekty. Krok 4. Hypotézy primárních dopad: Hlavní dopady programu jsou kvantifikovány ve form nárstu konené poptávky (nárst veejných výdaj, nárst spoteby, nárst investic do infrastruktury atd.). Pedpoklad nárstu poptávky zahrnuje také následné rozdlení na jednotlivé sektory ve form matice. Krok 5. Odhad celkového dopadu: Propoet celkového dopadu je založen na pedpokladech o primárním dopadu a o inverzní matici. Na základ primárního sektorového dopadu je tento nástroj využíván k odhadu všech nepímých efekt na všechny sektory zejména z pohledu spoteby, dovoz, produkce a zamstnanosti. Ze všech rzných aplikací vstup/výstup model je zde pozornost zamena na takzvaný Beutelv model. Tento model byl vytvoen speciáln pro evaluaci a umožuje harmonizovaný odhad na evropské úrovni. Beutelv model vychází z upravených vstup/výstup tabulek za rok 1985, vytvoených EUROSTATem pro ekonomiky lenských stát EU. Tyto vstup/výstup tabulky jsou doplnny regionálními údaji zejména v pípad Španlska a Itálie. Mezi uvažované lenské zem patilo Portugalsko, ecko, Irsko, Španlsko, Itálie a Velká Británie (vetn Severního Irska). Nmecko bylo zahrnuto do plánovaného období Vzhledem k tomu, že databáze z roku 1985 byla zastaralá pro jakékoliv praktické využití, bylo nutné ji aktualizovat. Z tchto dvod Beutel vytvoil predikní nástroj využívaný EUROSTATem. Vstup/výstup matice EUROSTATu jsou aktualizovány pro ekonomické prognózy Evropské Komise, Generální editelství pro ekonomické a finanní záležitosti. Tyto pedpovdi jsou odvozeny z QUEST modelu. Využívány jsou také predikce 25 produkních aktivit, které pipravilo ERECO (Konsorcium pro Evropský Ekonomický Výzkum a Poradenství, složený

4 !" #$ %%& ' z organizací: Ifo-Institut / Mnichov, BIPE / Paíž, Prometeia / Bolo, NEI / Roterdam, WIFO / Víde, a Cambridge Econometrics / Cambridge). Data využívaná pro aktualizaci modelu obsahují vstup/výstup tabulku referenního roku, vetn matice dovoz, pedpov rstu pidané hodnoty jednotlivých sektor (zemdlství, prmysl a služby) a pedpov složek konené poptávky (spoteba, investice, dovozy a vývozy). Aktualizace vstup/výstup tabulky probíhá pes proces interakcí ty zložek: odhad mezispoteby dovezených výrobk a služeb, strukturální složení konené poptávky podle produkce, domácí produkce výrobk a dovoz podle produkce. Tento postup se snaží zamezit náhodným zmnám vstupních koeficient stejnou úpravou všech aktivit. Mimo to, že nároky na datovou základnu jsou malé a je možné využívat oficiální datové zdroje, má tento postup další výhodu v tom, že poskytuje aktuální informace pi nízkých nákladech. Hlavní dopad finanní pomoci Spoleenství je odvozen dlením celkových výdaj do tí skupin: investice do hmotného majetku, kapitálové investice a mzdy. Poté je srovnána míra rozvoje ekonomiky s a bez finanní pomoci Spoleenství. Co se týká evaluace intervencí v rámci Cíle 1 Beutelv pístup nabízí odhady zamené na následující klíové makroekonomické promnné. Zamstnanost: Existuje možnost porovnání pípad s a bez pítomnosti intervence a to jak z pohledu celkové míry zamstnanosti, tak z pohledu rozdlení na zamstnance a osoby samostatn výdlen inné. HDP a míra ekonomického rstu: Existuje možnost porovnání mezi mírou rstu za a bez pítomnosti intervence. Další zajímavé srovnání nabízí porovnání roní míry rstu s a bez intervencí s pípady intervencí, které jsou perušovány v prbhu roku. Tvorba hrubého kapitálu: Tato promnná postihuje zmny v úrovni investic zpsobených intervencemi a její roní mírou rstu. Pidaná hodnota za sektor: Pro každý rok je podíl na pidané hodnot propoítán pro každý z šesti klíových sektor: zemdlství, lesnictví a rybáství, energetika, zpracovatelský prmysl, stavebnictví, soukromé a veejné služby. Strukturální zmny v ase jsou odhadovány na sektorovém základ procentní zmnou v pidané hodnot. Export a import: Dopad intervencí strukturálních fond na vývozy a dovozy je poítán každý rok a rozdlen mezi export a import z a do lenských zemí EU a vývoz a dovoz z a do nelenských zemí EU. Silné stránky a omezení Silné stránky Nejdležitjší pínos vstup/výstup maticí se týká dopad na sektorovou distribuci a obchod. Ztráty zpsobené dovozy lenskou zemí Evropské unie a tetími zemmi mohou být velmi dležité z pohledu tvorby politiky EU. Podobn, povdomí o dopadech na sektorovou poptávku mže být velmi dležité zejména v pípad, kdy nkterý ze sektor musí být stimulován ke zrychlení svého rstu. Pínos tohoto pístupu spoívá zejména v šíi jeho zábru a jeho spoleného posuzování hlavních ekonomik EU podporovaných Cílem 1. Omezení Vstup/výstup matice mají omezené využití pro stanovení odhad na stran poptávky než na stran nabídky. Z tohoto dvodu nepostihují jeden z nejdležitjších cíl intervencí Cíle 1, tj. dopad na produkní potenciál. Hlavní efekty psobící na nabídku, jež by mohly vést

5 k výraznému rstu zaostávajících region a podpoit jejich konvergenní úsilí, jsou celkov pehlíženy (vytvoení nových produkních kapacit, zlepšení procesu vzdlávání a školení, výstavby infrastruktury, šíení technologického pokroku atd.). Všechny tyto efekty ovlivující nabídku mohou mít výrazný vliv na produkní aktivity, ale nemohou být pesn nadefinovány pomocí tohoto nástroje. Lze se setkat s tendencemi peceovat velikost dopadu strukturálních fond na poptávku, protože dopady intervencí nereflektují zptnou vazbu zejména zmny v cenách na trhu výrobk, finanních trzích a trhu práce. Literatura Postupy aplikace metody W. K. Brauers (1995), Prévisions économiques à l'aide de la méthode Entrées - Sorties, Paris: Economica, 111 str. R. E. Miller et P. D. Blair (1985), Input-Output Analysis, Foundations and Extensions, New- Jersey:Prentice-Hall, 464 str. H. D. Kurz, E. Dietzenbacher et C. Lager (1998), Input-Output Analysis, Cheltenham:Edward Elgar, 3 volumes, 1504 str. Toto vydání je vnováno evoluci vstup/výstup analýzy formou souboru publikovaných lánk. Statistický Úad Evropského Spoleenství: Eurostat Input-Output Manual, Luxembourg 2003 (v tisku). Píklady evaluace nebo studií využívajících danou metodu Beutel, Jörg (2002) The economic impact of objective 1 interventions for the period , Zpráva pro DG REGIO, Konstanz Klíové termíny Demand-side effects (Efekty na stran poptávky) Supply-side effects (Efekty na stran nabídky)

6 E02 - EKONOMETRICKÉ MODELY Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Ekonometrický model pedstavuje jeden z mnoha nástroj umožující replikaci a simulaci hlavních mechanism regionálního, národního nebo mezinárodního ekonomického systému. Ekonometrické modely a jejich struktura jsou obecn definovány na základ disponibilní datové základny, kterou tvoí zejména rzné modelové koeficienty definované pomocí celé ady odhadovacích metod. Ve vtšin model oznaovaných jako ekonometrické jsou obvykle rzné kombinace tchto koeficient, které jsou odvozeny voln na základ dat nebo konstantn i pedpoklád, jelikož jejich hodnoty nelze stanovit z dvodu kvalitativního nebo kvantitativního omezení na stran datové základny. Tyto restrikce nebo pedpoklady bývají asto v souladu s ekonomickou teorií nebo mohou být využity výsledky odvozené z jiných datových základen, kde se ovšem pedpokládá pibližn stejné fungování ekonomických mechanism. Existuje celá ada tchto odvozených model. Ve skutenosti pouze nkolik málo modelových aplikací bylo explicitn vytvoeno pro úely evaluace. Velmi asto se již existující model pvodn vytvoený pro jiné úely mní na evaluaní nástroj. Tento postup je z ekonomického hlediska pijatelnjší, protože vytvoit novou modelovou aplikaci by bylo píliš nákladné. Modely jsou modifikovány pro úely simulace požadované situace, a takto kvantifikované výsledky simulací se využijí ke zhodnocení istého vlivu veejných opatení na vtšinu makroekonomických promnných, nap. hospodáský rst, úrove zamstnanosti, agregátní investice atd. Makroekonomická teorie s celou adou navzájem si konkurujících a odlišných pístup nenabízí píliš stabilní prostedí. A proto rzné modely nebudou odrážet pouze rzné úely jejich zamení, ale také názory a pesvdení autora. Obecn eeno poptávková strana tchto model je pibližn stejná a týká se agregát a výdajové struktury HDP (tj. výdaje domácností, státní výdaje, investiní výdaje, export, import a zmny zásob). Naproti tomu pojetí nabídkové strany, urující potencionální výstup ekonomického sytému, bývají odlišné. Úel techniky Existují ti hlavní dvody pro konstrukci ekonometrického modelu, které mají svoji roli v kontextu evaluací. 1. Pochopení Modelové aplikace mohou vnést osvtlení do chápání vztah mezi promnnými, protože v ekonomii nebo v sociálních vdách obecnji, údaji samy o sob nemají velkou vypovídající schopnost. Formáln vyjádeno je model nástrojem na testování existence specifických hypotéz, nap. jestli promnná Y má významný vliv na promnnou X. V rámci realizace evaluace model umožuje pochopit jak spolu souvisejí mechanismy týkající se rozšíení efekt v rámci politik (nap. RPS). Model nabízí formalizovanou struturu, na jejímž základ mohou být efekty politik odhadnuty a integrovány a vlastní proces kvantifikace tchto efekt je více transparentní. Ekonometrický model mže na základ dat nadefinovat kriteria umožující posoudit, do jaké míry ekonometrický model vhodn vysvtluje historický vývoj ekonomického systému, nap. použití diagnostických test. Akoli tyto statistické veliiny nenabízejí kompletní posouzení kvality a vhodnosti modelu pro úely evaluace, jako odhadovací metody jsou ovšem opodstatnné

7 !""#$ 2. Prognózování Proces prognózování se mže od bodu 1 výše znan odlišovat. Budoucí hodnoty je možné pedpovídat bez úplného pochopení vztah promnných zkoumané problematiky, nap. prognózování založené na metod analogie, kde reálná znalost píinných vztah není nutnou podmínkou. Vtšina makroekonometrických model je založena na množin kauzálních vztah, které mají jak vysvtlující funkci, tak schopnost generovat predikce budoucích hodnot. Mnoho evaluací efekt politik je smováno do budoucnosti, tj. ex ante. To znamená, že je nutné vypracovat njakou základní predikci, kterou bude sloužit k posuzování efekt jednotlivých politik. Vytvoení kvalitní a vrohodné základní predikce je velmi dležitým okamžikem pi využití ekonometrických model pro úely evaluace. Nestabilní pedpov mže ukazovat na nestabilní modelovou strukturu. Termíny pedpov, ešení a simulace se zde asto zamují, ale jsou mezi nimi jemné rozdíly. ešení modelové struktury nebo simulace jsou považovány za hrubý výstup modelové aplikace. Dochází ke kombinaci odhadnutých strukturálních parametr s budoucími pedpoklady exogenních promnných, které ve spojení s historickými daty pedstavují výchozí údaje. Tím dojde k pizpsobení modelu k reálným podmínkám. Prognózování poítá také s dodatenými ex post úpravami, které vedou k modelovým výsledkm a ekonomickým výstupm realizátora. Tento postup je oznaovaný jako reziduální úprava a spoívá v úprav rozdíl promnných (obvykle se rovná nule v pozitivním prognostickém horizontu), které posunou budoucí hodnoty závislé promnné smrem nahoru nebo dolu v závislosti na požadovaném výstupu. 3. Scénáe Metoda scéná umožuje pokládat otázky typu co když.... Proces tvorby scéná je založen na nadefinování vice alternativ zkoumané reality pomocí množiny odlišných pedpoklad. Získané výsledky jsou porovnány s výstupy základního scénáe. Tento postup je odlišný v porovnání s analýzou citlivosti, kde je jedna promnná/pedpoklad modifikována a reakce hlavního výstupu modelu jsou zkoumány z pohledu možné nestability nebo anomálních výsledk. Použití ekonometrických model pro úely evaluace politik vždy vyžaduje nadefinování scéná, tj. scéná obsahující a scéná neobsahující atributy uvažovaných politik, aby bylo možné kvantifikovat hlavní zmny v klíových výstupech modelu. Komplexnost vlastního scénáe je závislá na tom, jak efekty uvažovaných politik korespondují s modelovou strukturou, tj. zda ovlivují pouze malou množinu exogenních promnných nebo jestli mají vliv na nkteré behaviorální vztahy. HERMIN, QUEST a E3ME jsou píklady v souastné dob podporovaných ekonometrických model rzného typu, jkteré jsou zajímavé pro svýmj rozsahem využití pi simulování dopad monetární politiky, konvergenní politiky a politiky strukturálních fond na evropské úrovni. REMI model byl velmi intenzívn využíván zejména v USA, ale zatím nebyl pizpsoben evropským potebám (pro plnost údaj je ovšem potebné se o nm zmínit). V rámeku 1 jsou uvedeny další informaceo modelových aplikacích, které jsou v souasné dob používány

8 Rámeek 1: Píklady užití modelových aplikací 1. HERMIN Každý HERMIN model se skládá ze 3 obsáhlých komponent (nabídková, absorbní a píjmová ást), které fungují jako integrovaný rovnicový systém. Konvení Keynesiánský agregátní poptávkový mechanismus tvoí absorbní ást modelu. Existuje uritý stupe sektorového lenní na stran nabídkové ásti, který umožuje determinovat obchodní výstup v závislosti na konkurenceschopnosti cen a náklad. Úroková míra a smnný kurz vystupují v modelu HERMIN jako exogenní promnné v návaznosti na obecné pedpoklady, že zkoumané ekonomiky jsou malé a otevené. (viz Bradley, J. (1997), Aggregate and Regional Impact: The Cases of Greece, Spain, Ireland and Portugal, publikováno Kanceláí Oficiálních publikací Evropského Spoleenství) 2 QUEST Modelová aplikace QUEST byla vyvinuta Evropskou Komisí jako nadnárodní model urený k analýze obchodního cyklu, dlouhodobého rstu lenských zemí Evropské unie a vzájemné interakce mezi tmito státy se zbytkem svta, zejména Spojenými státy a Japonskem. Verze modelu QUEST II definuje rovnovážné stavové a tokové veliiny na makroekonomické úrovni vetn kapitálu, istých zahraniních aktiv, státního a soukromého zadlužení jako endogenní promnné spolen s efektem rstu ekonomického bohatstí ovlivující úrove úspor, produkních a investiních rozhodnutí soukromých subjekt, firem a státu. Nabídková ást ekonomiky je v aplikaci QUEST II modelována explicitn tak, aby se pizpsobila neoklasické agregátní produkní funkce, která definuje potencionální kapacitu. Tato kapacita je pitom urena mírou (exogenní) technického pokroku a rstu populace v dlouhodobých termínech. V modelu jsou reálné úrokové míry a smnné kurzy stanoveny endogenn. Tato skutenost umožuje postihnout podporný efekt strukturálních fond na soukromý sector. Víc podrobností: European Commission (1997), QUEST II. A Multi-Country Business Cycle and Growth Model. Economic Papers. No October 1997, také k dispozici na: 3 E3ME E3ME,energeticko-environmentáln-ekonomický model Evropy je více sektorový, regionalizovaný, dynamický ekonometrický model EU. Pestože se nejedná o model všeobecné rovnováhy (Computable General Equilibrium CGE), ale o ekonometrický model založený na disagregovaných a prezových asových adách, využívá nkteré techniky typické pro CGE týkající se kalibrace dat. Tento model byl vyvinut pro Evropskou komisi v rámci programu JOULE/THERMIE týmem partnerských institucí z celé Evropy pod vedením Cambridge Econometrics. Tato aplikace je navržena speciáln pro úely pedpovídání budoucího vývoje v oblasti energeticko-environmentálnekonomických otázek a politik. Z tohoto dvodu v sob navzájem spojuje ekonomické, environmentální a energetické komponenty. (Viz Komise Evropského Spoleenství (1995) E3ME: An Energy-Environment-Economy Model for Europe, EUR EN, Oficiální publikace, Lucembursko) 4 REMI model simulace politik REMI model byl až do nedáné doby aplikován pouze v Severní Americe, ale v pedcházejících letech bylo uskutenno pro Evropskou Komisi nkolik studií týkajících se mení dopadu strukturálních fond v rámci tohoto modelu. Tento model je v jádru ekonometrický, ale má stejnou strukturu pro všechny tržn založené ekonomiky krom nkolika rozdíl v klíových parametrech, jako rychlost migrace ve vztahu k mnícím se ekonomickým podmínkám a reakce mzdových náklad na podmínky trhu práce. Parametry modelu jsou odvozeny z velkého souboru region a jsou využívány pro všechny modelové implementace. Pi využití struktury s peddefinovanými koeficienty je REMI model schopen mnohem bohatší reprezentace, než-li v pípad použití dílích vlastních datových zdroj, což je typický ppad pro regionální aplikace. (Viz REMI model simulace politik, Modelová Dokumentace Evropská verze 5.3), Regional Economic Models Inc., Amherst MA.) Frederick Treyz, George Treyz, (2003), Evaluating the Regional Economic Effects of Structural Funds Programs Using the REMI Policy insight

9 !""#$ Situace vhodné pro aplikaci EK (2000) nabízí píklad užití HERMIN a QUEST II modelu, pi vlivu Rámce podpory Spoleenství k ekonomické konvergenci. HERMIN model mže být použit pímo k posouzení politik RPS. Tyto simulace byly založeny na národních HERMIN modelech ecka, Španlska, Irska, Portugalska a Východního Nmecka. V modelech typu HERMIN se ekonomický dopad strukturálních fond projevuje podporou dlouhodobého nabídkového potenciálu, zejména: - zlepšením fyzické infrastruktury; - podporou ekonomického rstu založeného na znalostní ekonomice; - pímou podporou soukromého výrobního sektoru. QUEST II modeluje v EK (2000) makroekonomický dopad program Strukturálních fond nepímo, a to jako nárst veejného kapitálu, o jehož mezním produktu se pedpokládá, že je o 50% vyšší v porovnání se soukromým kapitálem a je doprovázen pozitivními externalitami. Akoliv QUEST II model byl pvodn vytvoen pro úely simulace a analýzy mnících se makroekonomických finanních politik z dvodu prohlubující a rozšiující se integrace EU, využívá se vzhledem ke svém flexibilit také pro analýzu hospodáských politik. Byl napíklad použit ke stanovení dopadu Mastrichtských kritérií na hospodáský rst a míru zamstnanosti, dlouhodobé vlivy fiskální konsolidace a strukturální reformy v Evrop a dopad monetární politiky na úspšnost státních výdajových škrt, makroekonomických efekt rzných daových reforem a harmonizace DPH. Tato modelová aplikace byla využita ke stanovení míry zamstnanosti a potencionálu ekonomického rstu transevropských dopravních sítí (jak je popsáno výše). Naproti tomu užití model pro ecko, Irsko, Portugalsko a Španlsko bylo zameno na makroekonomické efekty program strukturální pomoci v tchto zemích. E3ME byl použit pi realizaci odhad budoucího vývoje energetické a environmentální politiky vetn doprovodných ekonomických dopad. Vzhledem ke své flexibilit byl vhodným nástrojem pro posouzení celé množiny inovací strukturální a finanní politiky. Nejerstvjším píkladem jeho aplikace (GHK a kolektiv. 2003) bylo stanovení pínosu strukturálních fond k trvale udržitelnému rozvoji v prbhu tí programových období , a Poté, co se otázka trvale udržitelného rozvoje dostala do popedí politické agendy, DG Regio zamilo svoji pozornost na oblast udržitelnosti v rámci program strukturálních fond. Tato studie se zabývala analýzou dopad výdaj strukturálních fond na trvale udržitelný rozvoj. E3ME pitom modeloval efekty na poptávkové stran a nabídkové stran, kde investice a výdaje na vzdlání podporují ekonomickou aktivitu a environmentální zmny. Modelování poptávkové strany bylo použito ke stanovení efektu, kterým strukturální fondy ovlivují úrove zdanní, bžné státní výdaje, investice a ekonomiku. Zkoumání nabídkové strany bylo zameno na stanovení dlouhodobých efekt strukturálních fond na produktivitu a zmny v akumulaci kapitálu a technologiích. Tyto dlouhodobé efekty jsou zahrnuty v modelu pomocí zmn v produktivit zpsobených tmito výdaji. Analýza srovnává základní scéná (stávající politiky) založený na historických datech proti alternativnímu scénái, kde výdaje strukturálních fond nejsou zvažovány. REMI model byl využit ke stanovení regionálních ekonomických efekt investic strukturálních fond v Cíli 1 v oblasti Jižní Itálie v rámci spoleného projektu REMI a Irpet pro Evropskou Komisi (DG Regio). Výstup této studie obsahuje také informace o výnosech (ve form multiplikátoru HDP a zamstnanosti) vztažených k rzným typm investic (strojní vybavení, školení, infrastruktura) a dotací odvozených k asovému horizontu 2000 až Ke stanovení takovýchto typ efekt je nutné realizovat následující ti kroky: 1. Posoudit detailn každý operaní plán. Zejména se zamit na pímé efekty psobící na ekonomiku v krátkém období (tj. efekty na stran poptávky) a dlouhém období (tj. zejména efekty na stran nabídky)

10 2. Vložit tyto pímé faktory do REMI modelu tak, aby obsahoval všechny klíové etzové kauzality, jež ovlivují investice veejných fond. 3. Spustit model a spoítat relativní efektivnost výdajú v eurech ve vztahu k dosaženým hlavním cílm veejných investic. HERMIN model byl vytvoen v rámci mezinárodní spolupráce, aby umožoval na míru šitý pístup vzájemného národního a mezinárodního srovnání (viz rámeek 2) Rámeek 2: Vývoj modelové aplikace HERMIN tyi nejmén rozvinuté (kohézní zem) ecko, Irsko, Portugalsko a Španlsko spolu navzájem úzce spolupracovaly na celé ad témat. Analýza dopad kohézních zemí pipravená RPS byla kombinována s analýzou dopad spoleného trhu. Tento postup byl navržen z dvodu snahy odklonit se od omezených pístup akní teorie spíše k více holistickému vysvtlujícímu a globálnímu porozumní soudržnosti. John Bradley, János Gács, Alvar Kangur and Natalie Lubenets (2003), Macro impact evaluation of National Development Plans: A tale of Irish, Estonian and Hungarian collaborations Hlavní kroky Využití makroekonometrického modelu pi implementaci evaluace mže picházet v úvahu pouze v pípad zajištní adekvátních znalostí a dovedností evaluátora a pijatelného asového rámce. A to z dvodu velkého potu vysoce technicky nároných krok. Krok 1: Vytipování vhodného modelu Obecn je neobvyklé vytváet model od samého zaátku pro úely evaluace, protože tvorba tchto model je velmi nároná. To znamená, že bude vybrán existující model s pijatelnými vlastnostmi a modifikován pro úely zamýšlené analýzy. V závislosti na rozsahu analýz nap. jeden region, jedna zem je poteba mít k dispozici rzný poet model vyžadující vstupy od svých vlastník. Krok 2: Adaptace modelu pro úely evaluace Pokud je vybrán vhodný model musí být provena jeho struktura, tj. do jaké míry odpovídá sdlovacímu mechanismu politiky, která je pedmtem evaluace. Následující diagram (Rámeek 3) nabízí pehled takového schématu s drazem na oblasti, které mohou být pedmtem dalších úprav, nap. ást modelu zabývající se veejnými investicemi je velmi jednoduchá, kdežto uvažovaná politika postihuje mnohem detailnji výdajové toky. Mohla by se vyskytnout také poteba pozmnit základní behaviorální vztahy v modelu, pokud se pedpokládá, že by uvažovaná politika pro evaluaci mohla pozmnit základní vlastnosti ekonomického systému. Takovéto zmny jsou však velmi ojedinlé. astji se vyskytuje poteba pizpsobit model nejnovjšímu vývoji a souasné statistice. Prakticky musí být ekonometrické modely pravideln analyzované za úelem prohodnocení základních informací a následn úprav podle nejnovjších poznatk. Krok 3: Stanovení základní projekce S pomocí peddefinovaného modelu a ovenými vnjšími pedpoklady mže být odvozena základní projekce, od které je možné stanovit dopad implementované politiky. Základní projekce mže již obsahovat politiky, které mají být pedmtem evaluace. Tento postup je velmi bžný v pípadech, kdy uvažovaná politika je již njakou dobu implementována a pedpoklady týkající se budoucího chování jsou již ásten zohlednny

11 !""#$ Rámeek 3: Diagram tok pro typický makroekonomický model Zbytek svta Aktivity, ceny Zem mimo EU EK Politika, nap.rps EU doprava & distribuce Výstupy jiných zemí Náklady a produktivita Veejné výdaje Exporty Celková poptávka Importy Veejný dluh Dan Výdaje domácností Investice a vstupy do produkce (vstupy-výstupy) Výstup Píjmy Zamstnanost Krok 4: Odhadování primárních (exogenních) dopad Pi evaluaci efekt veejné intervence, tzn. vypracování porovnacího alternativního scénáe, v rámci nhož daná politika neexistuje, musí uživatel uvažovat nad tím, jak zakomponovat do modelu rzné zmnové situace. Tým evaluátor musí poté vybrat nkolik promnných nebo strukturálních koeficient, které jsou souástí modelu a budou pímo ovlivovány veejnými intervencemi. Tyto hodnoty pedstavují spojovací mosty mezi zkoumanými intervencemi a modelem. Primární dopady intervencí strukturálních fond mohou mít pitom formu investic do výroby nebo lidského kapitálu. Krok 5: Spuštní scéná politik Po realizaci odhad primárních (mikroekonomických) dopad intervencí a jejich chování v rámci modelové struktury dochází k propotu finálních efekt na výstupní (endogenní) promnné. Dopad intervencí lze na základ rozdíl mezi dvmi simulacemi, tj. základní versus alternativní scéná politik. Krok 6: Odhad výsledk Poslední fáze spoívá ve zformulování a prezentaci výsledk. Z dvodu komplexnosti tohoto nástroje a velkého potu promnných, které mohou být kvantifikovány, je nezbytné získané výsledky zjednodušit pro úely jejich prezentace. Také je teba brát v úvahu skutenost, že ne každý tená je expertem v oblasti makroekonometrického modelování. Tato fáze pedstavuje jeden z nejdležitjších krok v procesu implementace tchto nástroj. Dležitou skuteností pi realizaci odhad výsledk je jasné nadefinování výchozích pedpoklad a omezení. Je také vhodné pro více technicky vysplé tenáe zahrnout do textu reference týkající se modelové struktury a základní filozofie modelu.tyto skutenosti mohou mít velký vliv nap. zda se pedpokládá vzájemné vybilancování dílích trh nebo zda se pipouští nerovnovážný stav ve stedn dobém a dlouhodobém asovém horizontu

12 Koneným testem kvality výsledk evaluace je posouzení dležitosti rzných modelových zmn a odchylek (Krok 4) z dvodu zjištní citlivosti výsledných efekt pi implementaci tchto zmn v modelové struktue. Silné stránky a omezení Silné stránky Obecné cíle strukturálních fond jsou definovány na makroekonomické úrovni. Výstupy makroekonometrického modelu jsou obvykle pln konzistentní s tmito požadavky. Tento nástroj pestavuje prakticky jedinou možnost formálního posouzení toho, zda evropské politiky naplnily cíle nebo ne. Klíovou výhodou ekonometrického modelu je schopnost využít reálná data korespondující s modelovou strukturou na obnovu modelu, což znamená, že robustní statistické metody mohou být bezprostedn využity k odhadu vrohodnosti, nap. stanovení míry korelace mezi asovými adami. Modely jsou obvykle dynamické, tudíž jsou schopny sledovat mezironí zmny efekt politik, než-li pomyslné zmny mezi dvmi rovnovážnými body. Omezení Práce s ekonometrickými modely je velmi nároná na zdroje. Podkladové údaje pijatelné kvality jsou nutným pedpokladem pro získání rozumných hodnot strukturálních parametr a asto pedstavují omezující faktor pro využití modelové struktury. Konstrukní práce týkající se takových model obvykle znamená modifikaci již existujících model, které pln neodpovídají úelm evaluace než tvorba úpln nových systém. Vtšina makroekonomických model se vyznauje pibližn stejnou strukturou nabídkové strany, která je odvozena z výdajového komponentu HDP, takže spolen s dalšími moduly pro obchodovatelné sektory a ásten analýzami vstup a výstup dokáží zvládnout meziodvtvovou poptávku a speciální sektorové efekty. Vtší problémy vznikají na nabídkové stran mící potencionální výstup ekonomického systému, pro který se asto využívá produkní funkce kalkulací. Úrove technologie je tradin považována za exogenní promnnou, akoliv mnoho z nových analýz konvergence a literatury nového rstu zdrazuje dležitou roli jejich endogenních vliv vztažených k rozvoji lidského kapitálu. Protože potencionální výstup nemže být nikdy postihnut, je pedmtem diskuze otázka jeho mení. Tato otázka poté vede k rzným strukturám a vlastnostem modelu a v závru také k jiným výsledkm evaluace. Obvyklá kritika makroekonometrických model využívající agregovanou produkní funkci je, že nejsou konzistentní s mikroekonomickými pedpoklady týkajícími se maximalizace zisku a/nebo minimalizace náklad výrobci. Agregované vztahy nejsou postaveny na konzistentních funkcích poptávky a náklad, které se používají v bžných modely ekonomické teorie (jako nap. CGE)

13 !""#$ Literatura Teoretické základy Layard R., S. Nickell a R. Jackman (1991),"Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market ", Oxford University Press, Oxford. Postupy aplikace metody European Commission (Joint Research Centre) (2002), RTD- Evaluation Toolbox, Assessing the Socio-Economic Impact of RTD-Policies, August Particularly Section 3.3: Econometric Models: Macroeconomic Modelling and Simulation. Viz. Roeger, W. a J. in t Veld (1997) QUEST II A multi-country business cycle and growth model, Economic Papers. 123, European Commission. Píklady evaluace nebo studií využívající danou metodu Bradley, J. (1997) Aggregate and Regional Impact: The Cases of Greece, Spain, Ireland and Portugal (1997) (ISBN No ), publikováno the Office of the Official Publications of the European Communities European Commission (2000), The EU Economy: 2000 Review, Kapitola 5 Regional convergence and catching-up in the EU, European Economy,.71. GHK, PSI, IEEP, CE (2003) The Contribution of the Structural Funds to Sustainable Development A Synthesis Report (ást 1) pro DG Regio, EK, kapitola 4. IRPET and REMI, (2003), Assessing the Regional Economic Effects of Structural Funds Investments, pracovní verze závrené správy pro Evropskou Komisi DG Regio), Smlouva CE.16.0.AT.139. Píklady evaluace nebo studií vužívající danou metodu. Hallet, M. and G. Untiedt (2001), The potential and limitations of macroeconomic modelling for the evaluation of EU Structural Funds illustrated by the HERMIN model for East Germany; Informationen zur Raumentwicklung. 4/2001. Frederick Treyz, George Treyz, (2003), Evaluating the Regional Economic Effects of Structural Funds Programs Using the REMI Policy insight John Bradley, János Gács, Alvar Kangur and Natalie Lubenets (2003), Macro impact evaluation of National Development Plans: A tale of Irish, Estonian and Hungarian collaborations

14 Klíová slova CGE Computable General Equilibrium Models (Vypoitatelné modely všeobecné rovnováhy) Demand-side effects (Efekty na stran poptávky) Supply-side effects (Efekty na stran nabídky) Exogenous factors (Exogenní factory)

15 E03 - REGRESNÍ ANALÝZA Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Regresní analýza je statistická technika, která identifikuje vztahy mezi dvmi nebo více kvantitativními promnnými: závislá promnná jejíž hodnota je pedmtem predikce a nezávislá promnná nebo vysvtlující promnná (promnné), o nichž máme njaké povdomí. Tento postup slouží k nalezení takové rovnice, která reprezentuje vztah mezi promnnými. Jednoduchá regresní analýza mže ukázat, že vztah mezi nezávislou promnnou X a závislou promnnou Y je lineární pi využití rovnice jednoduché lineární regrese Y= a + bx (kde a a b jsou konstanty). Vícenásobná regrese využívá rovnici, která umožuje odvození jedné promnné ze dvou nebo více nezávislých promnných, Y= a + bx 1 + cx 2+ dx 3. Úel techniky Regresní analýza se využívá k pochopení statistické závislosti jedné promnné na jiných promnných. Tato metoda mže ukázat, jaká ást rozptylu mezi promnnými je zpsobena závislou promnnou a jaká ást nezávislými promnnými. Vzájemný vztah mezi promnnými mže být zobrazen graficky nebo astji také rovnicovým vztahem. Rámeek 1 nabízí píklad užití této metody v praxi. Rámeek 1: Evaluace tréninkových kurz realizovaných v rámci ESF ve Španlsku V roce 1995 se Katedry Ekonomických analýz a Aplikované ekonomiky na Nezávislé univerzit v Madridu zabývaly evaluací dopad školení financovaných Evropským sociálním fondem. Cíl evaluace spoíval v identifikaci potu a profil úastník školení jímž se po absolvování kurzu podailo získat práci. Przkum byl uskutenn na vzorku skutených nebo potencionálních úastník školení v rámci celého Španlska (i když 3 regiony nebyly v evaluaci zahrnuty). Vysvtlující model byl konstruován pomocí následujících promnných: Promnné, jejichž hodnoty mají být generovány (závislé promnné): míra zamstnanosti a as nezbytný k hledání zamstnání, Vysvtlující promnné: pohlaví, vk, kvalifikace, místo bydlišt, typ nezamstnanosti (dlouhodobá, hledání prvního zamstnání) a profesní zkušenosti, Speciální vysvtlující promnná pidána do modelu: Participace na programu školení (trvání ESF školení) Model se skládá ze spojitých promnných jako vk nebo délka vyhledávání pracovních píležitostí i nespojitých promnných jako pohlaví nebo výsledek hledání pracovní píležitosti. Regresní analýza byla využita k analýze výstup dotazníkového šetení s drazem na dopad program na zamstnanost úastník školení. Výsledky regresní analýzy ukazují, že muži mají oproti ženám o 5% vtší pravdpodobnost, že získají práci. Regionální umístní hraje velice dležitou roli: úastníci školení žijící na Baleárských ostrovech mají zhruba o 20% vtší šanci nalézt zamstnání oproti úastníkm z Galície. Zájemci se stedoškolským vzdláním zvýšili svoje šance na nalezení práce o 12% oproti zájemcm se základním vzdláním. Zdroj: F. Saez-Fernandez, M. Toledo, "Education, Labour Market and Employment Policy - Empirical Evidence and Implications', 7th EALE Konference, Madrid Situace vhodné pro aplikaci Tato statistická metoda se velmi bžn využívá k evaluaci program s cílem mit a odhadnout jejich efekty. isté dopady evaluovaného programu mohou být odhadovány pomocí regresní analýzy, piemž ást pozorovaných zmn se pisuzuje vysvtlujícím promnným a zbývající efekty se pisuzují programu. Z tohoto dvodu je regresní analýza užitená pro ex post evaluace ke stanovení istého dopadu program. Na druhé stran tato metoda mže být využita pro úely prognózování a ex ante evaluace

16 !" #$%%& ' V pípad analýzy panelových dat je nezbytná velká datová základna pro užití této metody v ideálním pípad mezi až hodnotami (nap. úastníci školení, podniky, farmy atd.). Data musí být k dispozici pro každou hodnotu, pro všechny promnné vysvtlujícího modelu. Naproti tomu v pípad asových ad je zapotebí mnohem mén podkladových údaj, nap. 50 až 100 pozorování. Hlavní kroky Aplikace regresní analýzy je založena na pvodním vhodn definovaném vysvtlujícím modelu. Vhodný model mže být použit pouze v pípad, kdy efekty intervencí jsou jednoznan identifikované a postup jejich vzniku dostaten znám. Hlavní kroky aplikace regresní analýzy jsou uvedeny v rámeku 2. Rámeek 2: Hlavní kroky regresní analýzy Krok 1. Konstrukce kauzálního modelu Y = f (X1, X2,..., Xn) Tento vztah není preddefinován touto metodou Krok 2. Sestavení požadovaného vzorku Napríklad pomocí dotazníkového šetrení Krok 3. Sber dat Krok 4. Odvození koeficientu vztahového modelu Krok 5. Testování koeficientu Statistická významnost parametrizace, Analýza reziduí Krok 6. Zobecnení pro celou populaci Krok 1. Konstrukce kauzálního modelu Kritickým krokem aplikace regresní analýzy je konstrukce vysvtlujícího modelu, který musí být definován v souladu s teorií intervencí. Je pravdpodobné, že bude existovat celá ada promnných. V nkterých pípadech budou další dodaten nadefinovány napíklad nutnost zohlednit skutenost, zda uritý jedinec z dané podpory ml prospch nebo ne (cviná promnná s hodnotu 0 a 1). Promnná mže také reprezentovat pozorovatelnou skutenost (má zamstnání nebo ne) nebo nepozorovatelné skutenosti (pravdpodobnost existence pracovního pomru). Model mže pedpokládat, že uritá promnná má lineární,

17 logaritmický, exponenciální nebo jiný prbh. Všechny vysvtlující modely jsou konstruovány na základ níže uvedeného modelu pro lineární regresi : Y = X X kx k +, kde Y pedstavuje zmnu zpsobenou programem (tj. zamstnanost úastník školení), X 1-k jsou nezávislé promnné vysvtlující tuto zmnu, 0-k jsou konstanty, a je chybová odchylka Existence kolinearity obecn oslabuje vypovídající schopnost modelové aplikace, napíklad pi dotazování žen ohledn nezamstnanosti a jejich zkušeností s ní. Jelikož nezamstnanost u žen obvykle trvá v porovnání s muži déle, nebude možné oddlit vliv dvou vysvtlujících faktor: pohlaví a trvání pedchozí nezamstnanosti. Krok 2. Sestavení požadovaného vzorku V pípad užití vícenásobné regrese je obvykle nezbytná velká datová základna (ideáln mezi až pozorování). Pipomínáme, že mnohem mén dat je nutné v pípad asových ad. Krok 3. Sbr dat Spolehlivá data musejí být sesbírána bu pomocí monitorovacího systému, dotazníkovým šetením nebo kombinací obou dvou. Krok 4. Propoet koeficient Koeficienty mohou být odhadnuty velmi snadno pi využití statistického softwaru, který je snadno dostupný a jeho cena je pijatelná pro uživatele PC. Krok 5. Testování modelu Cílem modelu je vysvtlit, pokud možno co nejvtší ást rozptylu pozorovaných zmn. Zkontrolovat vhodnost rovnic lineární regrese je možné pomocí testu druhé mocniny korelaního koeficientu r. Tento ukazatel íká z kolika % jsou zmny promnné Y vysvtlovány promnnou X. Korelaní koeficient 0,9 znamená, že z 90% jsou zmny Y vysvtlovány pomocí promnných X 1-k. Ta ást, která zstává nevysvtlena reprezentuje chybové odchylky (). Tudíž ím menší hodnota chybového odchýlení, tím model je kvalitnjší. Analýza chyb pedstavuje velice dležitý krok, protože ukazuje do jaké míry skuten model koresponduje se zkoumanou realitou. Analýza chyb také umožuje posoudit otázku, zda tento model poskytuje vrohodné odhady efekt i nikoliv. Pokud se objeví signifikantní anomálie regresní model by neml být použit k odhadm efekt. Pvodní kauzální model by ml být znovu prozkoumán a pípadn doplnn o další vysvtlující promnné. Rámeek 3: Dividendová politika belgických spoleností: Testování Litnerova regresního modelu Podle Litnera množství vyplacených dividend v daném roce je v zásad determinováno na jedné stran roním istým ziskem a na stran druhé dividendami vyplacenými pedcházející rok. Litnerv model založený na datové základn belgických spoleností z roku 1995 pi splnní nejdležitjších statistických pedpoklad jako je normalita pravdpodobnostního rozdlení, byl úspšn otestován. Tato skutenost vede k závru, že Litnerv model dobe funguje, jak v pípad veejn obchodovatelných, tak veejn neobchodovatelných spoleností, které vyplácely vysoké dividendy. Ovšem vysvtlující schopnost modelu se ukázala velmi limitovaná, pokud byl aplikován na spolenosti vyplácející malé obnosy dividend. ZDROJ: Waem, D./Van Uytbergen, S., 1998, The Dividend Policy Of Belgian Companies: A Test Of Lintner's Regression Model, Krok 6: Zobecnní pro celou populaci

18 !" #$%%& ' Cílem posledního kroku je zobecnit vypotené koeficienty na populaci jako celek. Pouze model obsahující statisticky významné koeficienty je možné využít k odhad výsledných vliv na celek. Silné stránky a omezení Silné stránky Regresní analýza nabízí možnost specifikovat hypotézy týkající se podstaty efekt (teorie akce) vetn vysvtlujících faktor. Pokud je úspšn realizována (se statisticky ovenými úpravami), regresní analýza mže poskytnout kvantitativní odhad istých efekt. Omezení Tato metoda je velmi nároná, protože vyžaduje kvantifikovanou datovou základnu poítající s nkolika tisíci položkami. Práce se sbrem dat mže být asov a finann nároná. Pi aplikaci regresní analýzy je pravdpodobné, že se dojde k závru o existenci silné závislosti mezi dvmi promnnými, kdežto vliv jiných dležitjších promnných by nemusel být brát v úvahu. Proto by tato metoda mla být používána s rozvahou. Vztahy mezi rznými vysvtlujícími a vysvtlovanými promnnými jsou asto cyklické (X vysvtluje Y a Y vysvtluje X). V tomto pípad je tato metoda nepoužitelná. Pozorování musí být vhodn rozložena, aby umožovala postihnout evaluaci zkoumaného jevu. Napíklad, pokud by se všechna pozorování týkala vkové skupiny let, pak by nebylo možné odvodit závislost mezi vkem a zamstnaností. Literatura Wonnacott T. and Wonnacott R. (1990), Introductory Statistics, 5 th edition, Chichester: Wiley Mohr L. (1995), Impact analysis for program evaluation, London: Sage Publications Cassidy H. (1996) Using Econometrics: A practical guide, 3 rd edition, New York: Harper Collins Gujarati D. (1988) Basic Econometrics 2 nd edition, New York, London: McGraw-Hill Klíová slova Variable (Promnná) Relationship (Vztah) Causal Model (Kauzální model) Correlation coefficient (Korelaní koeficient) Error term or residual (Chyba nebo residuum)

19 E04 - EXPERIMENTÁLNÍ A KVAZIEXPERIMENTÁLNÍ METODY Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Experimentální pístupy jsou asto popisovány jako zlatý standart evaluací (Cambell a Stanley, 1973). Zejména protože se na rámec sociálního kontextu pokoušejí aplikovat podobné podmínky jako na jevy pírodních vdy, (jako napíklad ástice atomu pozorujeme a zkoumáme v laboratoích). Nejbžnjší experimentální metodou je náhodný kontrolní pokus (NKP). Vtšina lz nás zná tuto metodu z bžného života ve form klinických test zkoumání úinnosti nových lék na vzorku vhodné populace. Filozofický základ tohoto pístupu má svj pvod v tradici pozitivizmu a vdeckého realismu, která se zaala rozvíjet v prbhu osvíceneckého hnutí a byla sjednocena v prbhu 18. a 19 století. Základní tvrzení této filozofické tradice, že pravda mže být nastolena pouze na základ empirického ovení v reálných podmínkách, podtrhují metodická pravidla nebo protokoly na nichž NKP funguje. Bžn používaná definice NKP (Schwarz et al, 1980) ilustruje vlastnosti tohoto postupu: "(NKP je) budoucí experimentální studie, kde efekty jedné nebo více intervencí jsou odhadnuty rozdlením zkoumané populace na základ náhodného výbru do jedné nebo více experimentálních a jedné nebo více kontrolních skupin". Náhodný výbr znamená proces alokace každé analyzované jednotky bu do experimentální nebo do kontrolní skupiny s tím, že každá jednotka má stejnou šanci na lébu. Analyzované jednotky jsou obvykle lidé akoliv zkoumaná populace je pesnji eeno definována jako výstup léby (nap. mítka chování a postoj). Proces zpracování (intervence) je realizován na experimentální skupin a ne na kontrolní skupin. Efekty zpracování jsou komparativn odhadovány mezi experimentálními a kontrolními skupinami, aby bylo možné stanovit rozsah významných efekt léby na experimentální skupinu z pohledu njakého spoleného hodnotícího standartu. Dvody pro využití experimentálních a kvazi experimentálních metod Hlavní dvod užití experimentálních metod jako NKP je získat dostatek relevantních podklad o konkrétním fenoménu v urité situaci umožujících predikci jeho chování v obdobných situací. Snahou je postihnout kauzální vztahy a zákony. Z technického pohledu to znamená, že dvodem pro aplikaci náhodného kontrolního pokusu je ovit splnní následujících ty podmínek: platnost, spolehlivost, pedvídatelnost a doasnou prioritu. Doasná priorita je primární dvod pro experimentální pokusy a vytváí pedpoklad, že uvažovaná píina pedchází událost (nap. pi klinických testech podání uritého léku zapíiní odstranní uritých symptom). Aby bylo možné demonstrovat doasnou prioritu, NKP musí mít kontrolu nad chováním promnných kvli izolaci píinných vazeb. Selhání kontrolovat a izolovat efekty jiných než léebných promnných ovlivují, jak vnitní platnost pokusu (mitelnost vztahu mezi pokusem a jeho výstupem tj. pokus mí efekty léby a ne jiných vstupních faktor), tak vnjší platnost (zobecnní výstup pokusu pro jiné podmínky) Platnost pokusu ovlivní spolehlivost (jestli pokus pi svém opakování produkuje stejné výsledky) a pedvídatelnost (do jaké míry mohou výsledky pedvídat výstup za obdobných podmínek). Náhodné rozdlení analyzovaných jednotek do experimentální a kontrolní skupiny dává píležitost ukázat doasnou prioritu, zatímco rozptyluje vliv dalších promnných. Využívá vlastností pravdpodobnostního rozdlení, což zajistí, aby výsledky pokus nebyly zkresleny, nap. zamezení koncentrace subjekt stejných vlastností do jedné skupiny. Souasn napluje požadavek spolehlivosti a pedvídatelnosti využitím vlastností pravdpodobnostního rozdlení populace z pohledu teorie vzork. Pokud je náhodn vybraný soubor normáln rozdlen, potom mohou být výsledky postupu použity pro úely odhadu chování jiné populace stejných vlastností

20 ! ""# $ Debaty ohledn využití experimentálního pístupu, jakým je NKP pro evaluaci sociálních program, mohou vyvolávat silné emoce na obou stranách. Na jedné stran, zastánci tohoto postupu argumentují tím, že to je jediný zpsob jakým mohou být kauzální vztahy, které formují uritou intervenci, potvrzeny vdecky. Bez podrobení nové intervence tomuto testu se jedná pouze o využití metody, která v nejlepším pípad mže vést k plýtvání omezenými zdroji, v nejhorším k poškození tch, kteí se testu podrobují. Na druhé stran ti, kdo upednostují více kvalitativní nebo výzkumné metody, nkdy také vlastní úastníci výzkumu, se obávají, že NKP nebude schopen postihnout komplexnost a jedinenost zkoumaných aktivit. Na základ tohoto omezení se zdrazuje nebezpeí, že i statisticky významný výsledek nebude schopen pispt ke skutenému pochopení efekt intervencí pi rzných okolnostech. Nkdy se uvádí, že diskuze o vhodnosti NKP nejdou dostaten daleko. To, co musí být postihnuto, není otázka jestli NKP je vhodná metoda, ale jestli tato metodologie odpovídá výzkumným paradigmatm. Napíklad Guba a Lincoln (1989) uvádjí: 'Velmi asto jsme diskutovali o tom, že evaluátoi pracující konstruktivn, odpovdn a podle postup tvrté generace budou využívat primárn, akoliv ne exklusivn, kvalitativních metod. Ale pijde také as, kdy budou a mly by být využívány kvantitativní metody testy nebo jiné mící nástroje nebo íselná zobrazení. Jednoduché omezení, jenž evaluátoi piítají užití kvantitativních metodám je, že žádné kauzáln odvozené statistiky nemohou být implementovány, protože píinné vztahy vyplývající z tchto statistik jsou protikladné k pedpokladm o kauzalit', které vyplývají z konstruktivních przkum. (Guba a Lincoln 1989) Jak pvodn uvádí (Kuhn, 1962) vdetí a výzkumní pracovníci pracují s uritými paradigmaty ne jenom z dvodu jejich vlastního obsahu, ale také z pohledu jejich vlastních zkušeností, vzdlání a propojení se svým výzkumem. V posledních letech celá ada vliv povzbuzovala vdce ve výzkumu limitních faktor výzkumných paradigmat, která jsou dána experimentální tradicí. Existovala napíklad snaha vycházející ze sociálního a politického rozvoje nap. rostoucí poptávka po posílení znevýhodnných skupin, které jsou asto pedmtem výzkumu ale také z rozvoje spojeného se zemmi tetího svta, výzkumem ovlivnných feminismem (jako nap. práce Friere (1970), feministitích vdc Gordona (1975) a Ardenera (1975)) a vdci zabývajících se jinými znevýhodnnými nebo nemohoucími skupinami, nap. invalid (Oliver 1990). Tradice experiment, jak zaznívá z mnoho stran, je produkt uritého kulturního a historického prostedí a mže vést k systematickému a nepozorovatelnému zkreslování výzkumu v rámci tchto tradic. Naproti tomu existovala silná hnutí na poli evaluací podporující výzkumné pístupy, které akceptují mnohoznanou povahu sociální reality, a které poítají s faktorem moci a nerovnosti mezi rznými stranami (Parlett a Dearden, 1977; Guba a Lincoln, 1989). Toto hnutí podncuje evaluaní aktivity v nichž centrální roli hraje konzultace s rznými zainteresovanými subjekty, kde pochopení a vytvoení shody je dležitjší výstup evaluace než identifikace jednoho platného vysvtlení a kde jsou dležité názory zainteresovaných subjekt, jenž mohou být ve více konvenních przkumech pehlížena. Jednoduše eeno omezení NKP zejména v oblasti sociálního výzkumu jsou asto vyjádena formou praktických problém pi aplikaci metodologie. Další problematická oblast obsahuje etické otázky a náklady implementace pokus. Ve svtle této komplexní a obtížné otázky se navrhuje, aby rozhodnutí o poteb užití experimentální metody bylo uinno na základ následujících otázek: co jsou dvody evaluace? jaké výzkumné otázky si klademe? jaký je kontext prostedí evaluace? jaký je operaní kontext evaluace?

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více