Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích"

Transkript

1 Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích Bakalářská práce Štěpánka Drahoňovská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Sylva Skupinová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation The rate analysis of the tickets to the choosen destinations Štěpánka Drahoňovská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of economics and economy Major: Hotel Management Thesis Advisor: Dr. Ing. Sylva Skupinová Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Velice ráda bych poděkovala Dr. Ing. Sylvě Skupinové, za cenné rady a odborné vedení bakalářské práce.

5 Abstrakt DRAHOŇOVSKÁ, Štěpánka. Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 76 Cílem práce je cenová analýza letenek na pravidelných linkách Česká republika Slovensko v souvislosti s možnostmi vlakové a autobusové dopravy. Z analýzy je patrné, nakolik je letecká přeprava ve srovnání s jinými druhy dopravy výhodná. V teoretickometodologické části je popsána obecná charakteristika letecké dopravy a letectví jako takového. Jsou zde představeny České aerolinie a jednotlivá mezinárodní letiště v České republice a na Slovensku, která byla pro analýzu vybrána. V České republice se jedná o mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a v Pardubicích a na Slovensku pak o letiště v Bratislavě, Košicích, Žilině, Popradu a Sliači. Není zde opomenuta ani stručná historie statistiky. V praktické části je použita komparativní analýza, inspirovaná základními principy tzv. kvantitativní obsahové analýzy. Data vyplývající z analýzy jsou utříděna pomocí statistických metod, které jsou v této části podrobně popsány. Výběrový soubor dat je rozdělen z hlediska dopravy na dopravu leteckou, vlakovou a autobusovou a z hlediska času na období dvanácti měsíců (říjen 2014 září 2015) Závěr praktické části obsahuje statistické výpočty, ze kterých je patrné, nakolik je z finančního hlediska letecká doprava na linkách Praha Bratislava a Praha Košice výhodná. V návrhové části jsou popsány možnosti jak zvýšit zájem o využívání letecké dopravy mezi Českou republikou a Slovenskem. V Závěru práce jsou shrnuty všechny informace, které byly z analýzy získány. Klíčová slova: analýza, cena, Česká republika, data, doprava, letenka, Slovensko, statistika

6 Abstract DRAHOŇOVSKÁ, Štěpánka. The rate analysis of the tickets to the choosen destinations. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Total number of pages: 76 The purpose of my thesis is the rate analysis of tickets on regular lines between Czech Republic and Slovakia, in connection with possibility of train and bus transportation. The analysis shows, how could be the air transport lucrative by comparing with the other types of transportation. Theoretical and methodological parts are general characteristic of air transportation and aviation as such. Czech Airlines and international airports in Czech Republic and Slovakia are introduced in this part. It means international airports which were chosen for the analysis. The airports in the Czech Republic are in Prague, Brno, Ostrava, Karlovy Vary and Pardubice. The airports in the Slovakia are in Bratislava, Košice, Žilina, Poprad and Sliač. There is a brief history of statistic in here. In practical part is used the comparative analysis inspired by basic principles of quantitative content analysis. Data resulting from the analysis are sorted by statistical methods, which are descried in detail in this part. The sample data is divided in terms of transport on the air, train and bus transport, and in terms of time on the twelve months period (October 2014 September 2015). The end of practical part contains statistical calculations, which show, if the air transports on the regular lines Prague Bratislava and Prague Košice are financially favourable or not. In the proposal part are describe the possibilities how to increase interest in the use of air transport between Czech Republic and Slovakia. The conclusion summarizes all the information that has been obtained from the analysis. Key words: analysis, Czech Republic, data, price, ticket, transport, Slovakia, statistics

7 Obsah Úvod TEORETICKÁ ČÁST Letecké doprava a její charakteristika Doprava Letecká doprava Stručná historie letectví České aerolinie Letiště v České republice Mezinárodní letiště Václava Havla Praha Letiště Brno - Tuřany Letiště Leoše Janáčka Ostrava Letiště Karlovy Vary Letiště Pardubice Letiště na Slovensku Mezinárodní letiště Milana Rastislava Štefánika Bratislava Letiště Košice Mezinárodní letiště Poprad - Tatry Letiště Piešťany Letiště Sliač Letiště Žilina Dolní Hričov PRAKTICKÁ ČÁST Cenová analýza letenek pravidelných linek Česká republika Slovensko v souvislosti s možnostmi vlakové a autobusové dopravy Problematika analýzy dat Definice objektů analýzy dat Cíl analýzy dat Výzkumné otázky... 34

8 4.5 Kritéria analýzy dat Výzkumná metoda Statistické zpracování dat Stručná historie statistiky Metodika výpočtů Výběrový soubor Porovnání dat Shrnutí výsledků analýzy dat a možná řešení Závěr Literatura a zdroje... 74

9 Seznam grafů a tabulek Grafy: Graf 1 Počty odbavených cestujících na letišti Brno Tuřany Graf 2 Počty přepravených cestujících na letišti Poprad Tatry v letech 2008 až 2013 Graf 3 Počty spojení dle jednotlivých druhů dopravy Graf 4 Průměrné ceny letenek linek Praha - Bratislava a Praha - Košice Graf 5 Porovnání cen jednotlivých druhů dopravy z výchozí stanice Praha Graf 6 Porovnání cen u přímých spojení vlakové a autobusové dopravy Graf 7 Srovnání objemu času dle jednotlivých druhů dopravy z výchozí stanice Praha Graf 8 Porovnání objemu času u přímých spojení vlakové a autobusové dopravy Tabulky: Tab. 1 Počty odbavených cestujících na letišti Košice v letech 2005 až 2009 Tab. 2 Analyzované vlakové a autobusové spoje mezi Českou republikou a Slovenskem Tab. 3 Přehled leteckých, autobusových a vlakových dopravců Tab. 4 Vlaková spojení mezi vybranými městy v ČR a na Slovensku Tab. 5 Autobusová spojení mezi vybranými městy v ČR a na Slovensku Tab. 6 Počty spojení dle jednotlivých druhů dopravy Tab. 7 Tabulka četností ceny letenek Praha Bratislava říjen Tab. 8 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Bratislava říjen Tab. 9 Tabulka četností ceny letenek Praha Bratislava listopad Tab. 10 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Bratislava listopad

10 Tab. 11 Tabulka četností ceny letenek Praha Bratislava prosinec Tab. 12 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Bratislava prosinec Tab. 13 Tabulka četností ceny letenek Praha Bratislava leden září 2015 Tab. 14 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Bratislava leden září 2015 Tab. 15 Tabulka četností ceny letenek Praha Košice říjen Tab. 16 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Košice říjen Tab. 17 Tabulka četností ceny letenek Praha Košice listopad Tab. 18 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Košice listopad Tab. 19 Tabulka četností ceny letenek Praha Košice prosinec Tab. 20 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Košice prosinec Tab. 21 Tabulka četností ceny letenek Praha Košice leden září Tab. 22 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Košice leden září 2015 Tab. 23 Porovnání aritmetických průměrů cen letenek v jednotlivých destinacích a měsících. Tab. 24 Porovnání cen vlakové dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoje s přestupy) Tab. 25 Porovnání cen autobusové dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoje s přestupy) Tab. 26 Porovnání cen jednotlivých druhů dopravy z výchozí stanice Praha Tab. 27 Porovnání cen u přímých spojení vlakové a autobusové dopravy Tab. 28 Porovnání objemu času vlakové dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoje s přestupy)

11 Tab. 29 Porovnání objemu času autobusové dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoje s přestupy) Tab. 30 Porovnání objemu času letecké dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoj s mezipřistáním) Tab. 31 Porovnání objemu času vynaloženého na dopravu z výchozí stanice Praha Tab. 32 Porovnání objemu času u přímých spojení vlakové a autobusové dopravy

12 Úvod Předkládaná bakalářská práce se zabývá cenovou analýzou letenek ve vybraných destinacích. Jako stěžejní destinace jsem zvolila Českou republiku a analýza se týká pravidelných leteckých linek z největších českých mezinárodních letišť na Slovensko. Státy Česká republika a Slovensko jsem pro potřeby bakalářské práce vybrala proto, neboť jsou tyto země vzájemně velmi blízké, mají společnou historii i podobnou ekonomickou úroveň. Obě země jsou ovšem svou rozlohou z hlediska letecké dopravy velmi malé, a tak se na jejich území realizují pouze dva vnitrostátní lety (Praha Ostrava a Bratislava Košice). Ani mezi oběma zeměmi nelétá spojů o mnoho více. Létat lze pouze mezi Prahou a Bratislavou a Prahou a Košicemi. Počet leteckých linek neodpovídá tomu, abych mohla realizovat smysluplnou cenovou analýzu, a tak jsem porovnala ceny pravidelných leteckých linek a obohatila celou analýzu o možnosti vlakové a autobusové dopravy. Práci jsem rozdělila do dvou stěžejních částí teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje krátkou charakteristiku oblasti dopravy, letecké dopravy, stručnou historii letectví, informace o Českých aeroliniích a podrobnější data o jednotlivých letištích v České republice a na Slovensku. Mezi česká letiště jsem zařadila mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a v Pardubicích a mezi slovenská letiště pak letiště v Bratislavě, Košicích, Žilině, Popradu a Sliači. V praktické části jsem realizovala cenovou analýzu letenek pravidelných linek Česká republika Slovensko v souvislosti s možnostmi vlakové a autobusové dopravy a to na základě dvou stěžejních kritérií ceny a objemu času vynaloženého na dopravu. Mezi další kritéria jsem pak zařadila i počty a názvy dopravců, počty měst, mezi kterými je doprava realizována, a počty přestupů. Účelem cenové a časové analýzy různých druhů dopravy a jednotlivých leteckých, autobusových a vlakových linek je zhodnotit, jaké výhody letecká doprava ve srovnání s jinými druhy dopravy cestujícím přináší, a zda se jim vyplatí leteckou dopravu mezi Českou republikou a Slovenskem využívat. Cílem práce je stručně popsat leteckou dopravu s důrazem na česká a slovenská letiště a posoudit, zda je letecká přeprava ve srovnání s jinými druhy dopravy výhodná a cestujícím se ji vyplatí využívat, případně jaké další výhody či nevýhody letecká doprava na 12

13 uvedených trasách sebou přináší. Na závěr práce jsem zařadila i návrhy změn a opatření, která by musela být přijata, aby se situace alespoň částečně změnila. 13

14 TEORETICKÁ ČÁST 1. Letecké doprava a její charakteristika 1.1 Doprava Doprava představuje velmi rozsáhlou sféru ekonomiky a v národním hospodářství je její význam srovnatelný s takovými oblastmi, jako je průmysl či zemědělství. Doprava umožňuje společenskou a geografickou dělbu práce a to ve vnitrostátním či mezinárodním měřítku. Dopravu charakterizuje Brinke jako záměrné a organizované přemístění věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách. 1 Důležitými složkami dopravy jsou: 2 Dopravní prostředky (letadla, vlaky, autobusy, automobily, lodě). Dopravní cesty (vzdušný prostor, pevninský prostor silnice, železnice, řeky, moře). Dopravní zařízení (letiště, vlaková a autobusová nádraží, přístavy). Dopravní cesty a dopravní zařízení představují dopravní síť, která je jednou ze základních podmínek rozvoje daného území. Rozvojový potenciál regionů roste s kvalitou technického vybavení a hustotou dopravní sítě území. 3 Kromě základní funkce dopravy, která spočívá v přemisťování zboží a osob, plní doprava i mnoho dalších funkcí. Mezi ně například patří: 4 Sociálně stabilizační funkce doprava má i sociálně politickou dimenzi. V situaci, kdy dojde k poruše v dopravním systému, může být porušena i stabilita ekonomiky a celé společnosti. 1 Brinke, J. Úvod do geografie dopravy, s Brinke, J. Úvod do geografie dopravy, s Wokoun, R. Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, s Eisler, J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě, s

15 Stimulační funkce - investice do dopravní infrastruktury představují stimul a oživení ekonomiky státu. Substituční funkce doprava může nahrazovat skladování, regulovat množství obyvatel ve městech, ovlivňovat strukturu spotřeby a její objem. Doprava se člení do několika odvětví. Jedná se o dopravu železniční, automobilovou, vodní vnitrozemskou, námořní a leteckou. Dopravu lze také dělit na nákladní a osobní. 1.2 Letecká doprava Letecká doprava je charakteristická vysokou rychlostí a přepravou na velké vzdálenosti. Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější způsob přepravy. Odvětví letecké dopravy navíc poskytuje i velké množství pracovních příležitostí. V poslední době zaznamenala letecká doprava díky rychlému růstu životní úrovně obyvatel po celém světě výrazný nárůst a to v oblasti osobní i nákladní letecké dopravy. Tento nárůst objemu letecké dopravy má příčinu v prudkém technickém a technologickém rozvoji, liberalizaci ekonomického prostředí, růstu konkurence mezi leteckými dopravci či ve výrazném poklesu cen letenek. Přínosem mezinárodní letecké přepravy je i podpora rozvoje mezinárodních vztahů a vzájemné spolupráce států na hospodářské, společensko-politické a kulturní úrovni. 5 Z provozního hlediska lze v systému letecké dopravy identifikovat následující prvky letecké infrastruktury: 6 Letiště. Letecké navigační služby (podniky řízení letového provozu). Letecké dopravce (provozovatele letecké dopravy). Regulátory a regulační systém (státní orgány, zákony a předpisy, mezinárodní dohody a úmluvy). 5 Pruša, J. Svět letecké dopravy, s Žihla, Z. Provozování podniků letecké dopravy a letišť, s

16 V rámci letecké dopravy plní letiště mnoho funkcí. Zejména jsou počátečním a konečným bodem leteckého přepravního procesu, představují transfer mezi pozemní a leteckou dopravou a v neposlední řadě slouží jako bod pro mezipřistání linek (tranzit) a přestup či překlad mezi leteckými linkami (transfer). 7 Letiště lze členit na základě jejich velikosti, důležitosti pro daný region a zejména výkonnosti. Existují tak hlavní letiště (main hub), národní letiště (national, secondary hub), velká regionální letiště (regional airports), malá letiště (small regional airports) a letiště (small airports). 8 V České republice se letiště rozlišují na mezinárodní letiště s přístrojovým provozem a ostatní letiště. V ČR se nacházejí tato mezinárodní letiště: Praha Ruzyně (Letiště Václava Havla), Brno Tuřany, Ostrava Mošnov (Letiště Leoše Janáčka Ostrava), Karlovy Vary a Pardubice. 1.3 Stručná historie letectví Létání je jedním z nejmladších způsobů dopravy a jeho počátky se datují až na konec 18. století, konkrétně do roku V tomto roce poprvé vzlétl horkovzdušný balón, který byl sestrojen bratry Montgolfierovými. První let letadlem, pak byl uskutečněn až na počátku 20. století, roku 1903 bratry Wrightovými. Velký pokrok zaznamenalo letectví během 30. let 20. století. I letectví v České republice má svou historii. Jeho počátek je spojován s dnes již legendárním inženýrem Kašparem a jeho letem z Prahy do Pardubic, který se uskutečnil 4. června Velký rozvoj zažilo letectví na českém území během obou světových válek, ale o moderní letecké dopravě v České republice se dá mluvit teprve až od konce 60. let 20. století. 7 Pruša, J. Svět letecké dopravy, s Žihla, Z. Provozování podniků letecké dopravy a letišť, s

17 1.4 České aerolinie Národním leteckým dopravcem jsou České aerolinie. Dají se zařadit mezi pět nejstarších leteckých společností v Evropě. Aerolinky byly založeny již roku 1923, tehdy ještě jako Československé aerolinie. První let pod jejich záštitou byl z Prahy do Bratislavy a uskutečnil se 29. října téhož roku. V roce 1929 se ČSA staly členem Mezinárodního sdružení leteckých dopravců - IATA. První mezinárodní let se uskutečnil roku 1930 na trase z Prahy do Záhřebu. Roku 1937 se začalo létat z nově otevřeného letiště v Ruzyni. Postupně ČSA zprovozňovaly linky po celé Evropě a dále i do celého světa. Za dobu svého působení v oboru se České aerolinie staly moderní leteckou společností, která získala mnoho ocenění za kvalitu svých služeb. Jsou také držitelem řady certifikátů, dokazujících zaměření společnosti na například bezpečnostní standardy nebo ochranu životního prostředí. Ve své flotile má ČSA 23 moderních letounů. Na dálkové lety jsou využívány letouny typu Airbus. České Aerolinky jsou také členem aliance SkyTeam, což je mezinárodní aliance, v současnosti devatenácti leteckých společností, která zajišťuje přístup do tisíce destinací s komplexními službami. Využívání služeb leteckých společností, které jsou členy aliance SkyTeam, přináší mnoho výhod spojených s věrnostním programem, který je vskutku do detailu propracovaný, a dokáže tak usnadnit a zpříjemnit cestování. V současné době se České aerolinie bohužel potýkají s finančními problémy a plánují propouštění svých zaměstnanců. Důvodem je velká konkurence v oboru, snižování nákladů, restrukturalizace firmy a v současnosti i ukrajinská krize, která vedla k významnému meziročnímu propadu počtu rezervací i přepravených cestujících z Ruské federace a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. 9 9 ČSA chystají masivní propouštění, půjdou piloti i stevardi. Novinky.cz [online]. [cit ]. Přístup z: 17

18 2. Letiště v České republice V České republice je dnes 91 civilních letišť, které je možné rozdělit do tří skupin. Letiště celostátního významu, regionální letiště většího významu a regionální letiště menšího významu, tzv. aeroklubová a sportovní letiště. První významné letiště na našem území vzniklo již v roce Toto letiště se nachází v pražské čtvrti Praha Kbely a jednalo se o první plnohodnotné letiště založené po první světové válce na českém území. Před ním bylo v provozu jen letiště v Chebu pocházející ještě z dob habsburské monarchie a dále letiště, které se rozkládalo na polích v blízkosti Strašnic. Letiště Praha Kbely se postupně stalo centrem rozvoje československého letectví. Takto sloužilo až do roku 1937, kdy bylo založeno letiště Praha Ruzyně. Na začátku druhé světové války bylo letiště Praha Kbely mezi prvními obsazenými objekty v Čechách a všechna letadla byla zabrána německými vojsky. Nacisté přeměnili letiště na dílny, částečně letiště sloužilo i dopravě. Na konci války bylo zcela v rukou Luftwaffe. Po válce a rekonstrukci bylo přeměněno na vojenské dopravní letiště, které je určeno k soukromým účelům letectva Armády České republiky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o civilní letiště, není do analýzy zahrnuto. 2.1 Mezinárodní letiště Václava Havla Praha Mezinárodní letiště Václava Havla Praha, původním názvem Letiště Praha Ruzyně, je největším letištěm na území České republiky a využívá ho většina zahraniční klientely. Jak už název napovídá je určené pro mezinárodní, ale také pro vnitrostátní lety. Letiště se nachází 17 km od centra Prahy, na severozápadním okraji města. Cesta do centra Prahy trvá zhruba 30 minut autem a 1 hodinu Pražskou integrovanou dopravou. Letiště bylo založeno v roce 1933 a dokončeno bylo v roce Hlavním architektem byl Adolf Beneš a doprovodné budovy navrhl architekt Kamil Roškot. Jedná se o část dnes označovanou jako terminál Jih 1. Provoz letiště byl zahájen 5. dubna 1937 příletem letounu z Piešťan. Původní rozloha byla 80 ha. Vlivem prudkého technického pokroku však bylo nutno během krátkého časového období letiště zvětšit na čtyřnásobek své původní velikosti. První úpravy byly na letišti prováděny po válce, mezi lety

19 V této době bylo vylepšeno především jeho technické zázemí. V letech byla přistavěna další část, dnes označovaná jako Sever, tzv. Nové letiště. V polovině 60. let byla vystavěna, dle návrhů architektů Karla Filsaka a Karla Bubeníčka, nová odbavovací hala, hangár a nový systém tří vzletových a přistávacích drah. Při té příležitosti byla rozloha letiště zvětšena na 800 ha. V roce 1989 byla zahájena rekonstrukce severní odbavovací budovy, tentokrát podle návrhů architektů Petra Franty a Michala Brixe. Zároveň byly rekonstruovány i vzletové a přistávací dráhy. Rekonstrukce byla dokončena v roce V této době byl vypracován i plán na rozšíření odbavovacího prostoru v areálu Sever, který byl uskutečněn v roce Součástí tohoto prostoru je i terminál Sever 2, který byl otevřen 17. ledna 2006, a navržen byl týmem architektů Nikodem a Partner spol. s r.o. a Mansfeld IDC s.r.o. byl pojmenován Jih 2. V roce 1997 byl v jižní části letiště vybudován nový terminál, který V dnešní době (k roku 2013) je letiště plně vybaveno pro nepřetržitý provoz ve dne i v noci. Dráhový systém je složen ze tří vzletových a přistávacích drah a čtyřech míst pro přistávání vrtulníků, tzv. heliportů. Na letišti se nachází čtyři terminály. Budova nového letiště je označena jako Terminál Sever a obsahuje terminály T1 a T2. Terminál T1 se využívá pro lety mimo schengenský prostor a terminál T2 naopak pro lety v schengenském prostoru. Na těchto terminálech je plocha vybavená 17 stáními s tunely pro přímý nástup do letadla. Poblíž této plochy se nachází také nákladní terminál. Budova starého letiště je označena jako Terminál Jih a obsahuje terminály T3 a T4. Terminál T3 slouží k soukromým a charterovým letům a terminál T4 se využívá především k VIP letům a státním návštěvám. Z Prahy je možné se dostat přímými i nepřímými lety až do 130 světových destinací. Lety jsou zprostředkovávány 51 leteckými společnostmi. Ročně.10, 11, 12, 13, 14 letiště odbaví přes 11 milionů cestujících 10 Václav Havel Airport Prague. [online]. [cit ]. Přístup z: 11 Slot Coordination Czech Republic. [online]. [cit ]. Přístup z: 12 Petr Franta Architekti, s.r.o. [online]. [cit ]. Přístup z: 13 Czech.cz. [online]. [cit ]. Přístup z: 14 Vítejte na zemi. [online]. [cit ]. Přístup z: 19

20 2.2 Letiště Brno - Tuřany Letiště Brno Tuřany je druhým největším mezinárodním letištěm na území České republiky. Nachází se jihovýchodně od centra Brna, na okraji historického slavkovského bojiště, což hrálo později při vybírání nové podoby letiště významnou roli. Hned vedle letiště vede dálnice D1 ve směru na Olomouc, čímž je letiště ideálně situováno do trojúhelníku dálničních křižovatek. S napojením na železniční dopravu má výborné předpoklady stát se významným dopravním uzlem. Z architektonického hlediska je původní zástavba letiště řešena čistě účelově. Hlavní dominantou je zde věž řízení letového provozu. Historie letecké dopravy v Brně sahá až k roku O výstavbě letiště v lokalitě Tuřany, která je od centra Brna vzdálena pouhých 8 km, se však rozhodlo až v roce Výstavba nového letiště však začala až v roce Dokončeno a uvedeno do provozu bylo v roce 1954 jako státní letiště s civilním provozem. Pro civilní lety se začalo využívat až o čtyři roky později v roce Vzhledem k neuspokojivému stavu pozemní dopravy dosahovala letecká doprava v Brně mezi lety 1968 a 1970 v pravidelné vnitrostátní dopravě největších výkonů. Československé aerolinie zajišťovaly lety nejen do Prahy, Ostravy a Karlových Varů, ale také do Košic, Sliače, Bratislavy a dalších. V této době byla také vystavěna nová odbavovací hala a celá odbavovací budova byla rozšířena ještě v roce V 80. letech patřilo letiště pod správu Ministerstva obrany. V této éře zde byly civilní lety uskutečňovány pouze v období veletrhů. Vojenský provoz byl v Tuřanech ukončen až v roce O rok později přebrala letiště od Ministerstva obrany Česká správa letišť a Brno-Tuřany konečně obdrželo statut veřejného mezinárodního civilního letiště. Hranice odbavených cestujících za rok byla v Tuřanech poprvé od 70. let překročena až v roce O rok později byla částečně rekonstruována odbavovací hala a dostavěna hasičská stanice. První letecký den v novodobé historii letiště se konal v květnu roku Při této příležitosti na brněnském letišti přistál první Boeing 747. V roce 2000 zde byla zřízena pravidelná linka Brno Praha. V provozu však byla pouhý jeden rok, a provoz této linky byl ukončen 30. března O necelý rok později se stala provozovatelem letiště 20

21 společnost Letiště Brno a.s. Tato společnost byla založena nejen za účelem provozování letiště Brno - Tuřany, ale především aby se zasadila o jeho rozvoj. Mezi její další povinnosti patří samozřejmě dlouhodobé zajištění provozu letiště a služeb s ním spojených. Pod vedením této společnosti byla v roce 2005 zřízena pravidelná linka Brno Londýn, zřizovaná společností Ryanair. Tato linka je stále v provozu. Ve stejném roce byl položen základní kámen pro novou odbavovací halu, která se v roce 2007 stala stavbou roku. Celý tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Dle statistických údajů bylo na letišti Brno - Tuřany nejvíce odbavených cestujících na pravidelných i nepravidelných linkách v roce 2011 a to , 16 Graf 1 Počty odbavených cestujících na letišti Brno Tuřany Zdroj: Brno Airport. [online]. [cit ]. Přístup z: 15 Brno Airport. [online]. [cit ]. Přístup z: 16 Archiweb. [online]. [cit ]. Přístup z: 21

22 2.3 Letiště Leoše Janáčka Ostrava Veřejné mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je oficiální název ostravského letiště, platný od roku Do té doby se používal dodnes zažitý název Letiště Ostrava Mošnov. Toto letiště se považuje se za třetí možné spojení s Evropou, hned po Praze a Brně. Nachází se, jak původní název napovídá, u obce Mošnov, která je od centra Ostravy vzdálena 20 km. Letiště bylo otevřeno v roce Jeho historie však sahá až k roku 1914, kdy zde jistí bratři Žurovcové prováděli první letecké pokusy. Jejich činnost však přerušila 1. světová válka a následně ukončil nedostatek financí. Poprvé však bylo toto místo k letištnímu provozu doopravdy využito až německou Luftwaffe, po okupaci Československa. V roce 1939 zde bylo vybudováno polní letiště k útoku na Polsko. V roce 1945 bylo letiště využíváno první Československou smíšenou leteckou divizí a v roce 1968 bylo obsazeno sovětským bombardovacím a tankovým plukem. Poté bylo letiště zrušeno a půda se opět začala využívat k zemědělským účelům. Letiště, tak jak ho dnes známe, začalo vznikat až v roce Prvoplánově bylo stavěno pro armádní potřeby. Civilní provoz byl na letišti Ostrava Mošnov zahájen roku 1959 a to 16. října, kdy sem byl převeden veškerý provoz ze stávajícího, již nevyhovujícího letiště Ostrava Hrabůvka. Letový provoz zde zajišťovala společnost ČSA a orientovala se nejen na vnitrostátní lety, ale také na nepravidelné zahraniční lety. V roce 1993 ukončila armádní část letiště svou činnost a veškerá odpovědnost přešla na Českou správu letišť. Ta měla letiště ve vlastnictví až do roku V tomto roce přešlo letiště do vlastnictví Moravskoslezského kraje a provozovatelem se stala společnost Letiště Ostrava a.s.. Letiště Ostrava Mošnov je od té doby důležitým článkem pro rozvoj celého Moravskoslezského kraje a zároveň velice dynamicky se rozvíjejícím objektem. Disponuje krásnou moderní halou, která byla dokončena v roce 2006 a stála téměř 320 milionů Kč. Dotována byla krajem za přispění Evropské unie. Můžeme zde nalézt letouny různých dopravců z celého světa i letouny domácích společností. Hlavním dopravcem působícím na Mošnovském letišti je ČSA zajišťující několikrát denně lety do Prahy. Doprava na a z letiště je zajištěna buď autobusovou linkou přímo od příletové haly, nebo taxi službou. K dispozici je i pronájem automobilu. Poněkud komplikovanější varianta nabízí dopravu speciálním mikrobusem do Studénky a odtud do Ostravy vlakem. 17, Letiště Ostrava Mošnov. [online]. [cit ]. Přístup z: 22

23 2.4 Letiště Karlovy Vary Letiště Karlovy Vary má stejně jako ostatní zmíněná letiště statut veřejného mezinárodního civilního letiště. Nachází se 4 km jihovýchodně od centra Karlových Varů. Je čtvrtým největším letištěm v České republice a ročně odbaví přibližně cestujících. Karlovarské letiště bylo založeno roku O výstavbě se však uvažovalo už o 4 roky dříve. Nebylo však jasné, kde přesně letiště vystavět, zda v Karlových Varech nebo v Mariánských lázních. Nakonec bylo zřízeno v obou lázeňských městech, ale v Mariánských Lázních stavba postupovala rychleji, a tak již v roce 1926 mohla být zahájena doprava mezi Mariánskými lázněmi a Prahou. V Karlových Varech se teprve o rok později rozhodlo, kde bude vůbec letiště stát. Volba padla na obec Olšová Vrata. Plocha o velikosti 40 ha byla odvodněna, zrekultivována a následně zatravněna. Vznikla tak holá lichoběžníková letištní plocha, bez jakýchkoli letištních objektů. Po odmítnutí návrhů hangárů z roku 1930, byla zrealizována výstavba dle projektů firmy ing. Jana Blažka. Nové objekty byly uvedeny do provozu až v roce Hlavní odbavovací budova a přilehlé objekty se pyšnily dokonalou architekturou, která je hodna obdivu i v dnešní době. Letecký provoz byl započat již v květnu roku 1931, ovšem v dosti provizorních podmínkách, na trase Praha Mariánské Lázně Karlovy Vary. Provoz letiště se dále nadějně vyvíjel. V roce 1936 bylo zařazeno do sítě evropských letišť s návazností na spoje z Prahy do Amsterodamu, Vídně, Berlína, Bělehradu, Budapešti a dalších měst. Mezi lety 1938 a 1939 mělo Letiště Karlovy Vary Olšová Vrata spojení s 11 městy v Čechách a na Moravě. I na tomto letišti se bohužel podepsalo dění 2. světové války. Jako již předešlá letiště, i toto bylo obsazeno Luftwaffe. Díky válečným událostem bylo letiště v Karlových Varech vážně poškozeno. Hned po válce bylo opraveno a v roce 1946 bylo znovu uvedeno do provozu. Provoz byl však omezen pouze na sezónní linku Praha Karlovy Vary Praha. Nová éra zahrnující revitalizaci Karlovarského letiště, při které byly vystavěny nové dráhy, odbavovací prostory byly rozšířeny a staré poškozené objekty kompletně opraveny, započala v roce Kompletní provoz mohl být obnoven v roce Letiště mělo spojení s Brnem, Ostravou, Košicemi, Berlínem a nepravidelnými linkami s Vídní. Od roku 1965 byl dokonce obnoven celoroční provoz. Největšího rozmachu se letiště dočkalo 18 Leoš Janáček Ostrava Airport. [online]. [cit ]. Přístup z: 23

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout AIRPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE JOVICE - místo odkud mohou sny vzlétnout Historie Letiště České Budějovice Historie letiště v Plané u Českých Budějovic začala ala v první polovině dvacátého století.. UžU v roce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Poznámky k leteckédopravěv ČR

Poznámky k leteckédopravěv ČR v ČR Poznámky k leteckédopravěv ČR Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT Diskusní fórum, Liberální institut, Praha, 6.10.2010 Hlavní organizační a provozní složky letecké dopravy v ČR Ministerstvo dopravy

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Simulace příletů cestujících na schengenský terminál letiště Praha - Ruzyně a jejich přestupů na navazující lety SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Vybrané statistické

Více

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE Platnost programu: 29. 3. 2015 26. 3. 2016 Obsah Všeobecné podmínky incentivních programů... 1 1. TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY... 2 1.1 Nová

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY Turecko Bulharsko Skiathos Skopelos Thassos Rhodos Kréta Kos Mallorca Chorvatsko Černá Hora Česká republika Slovensko Lázně a wellness on-line rezervace www.kovotour.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY Ing. Petra Skolilová OSNOVA PŘEDNÁŠKY 1. ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 2. CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 3. LOGISTIKA OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY KABINOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Michaela ŠESTÁKOVÁ Letecká doprava na mezinárodních letištích v ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41)

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Schengen: volný pohyb osob bez kontrol na vnitřních hranicích 31. prosince 2007 1 by měly odpadnout kontroly při překračování hranic České republiky se všemi sousedními

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Terciér. kvarta. 29.4.2011 Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Terciér. kvarta. 29.4.2011 Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Terciér kvarta Terciér Nevýrobní sféra Významný podíl v ekonomikách vyspělých zemí i v zaměstnanosti? Doprava, obchod, služby, správa, ochrana apod. Státní i soukromý sektor je státní nutný? Terciér Stupňovitě

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA STARÁ AEROVKA HISTORIE... ... A BUDOUCNOST

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA STARÁ AEROVKA HISTORIE... ... A BUDOUCNOST STARÁ AEROVKA HISTORIE...... A BUDOUCNOST DRUHOU NEJSTARŠÍ ČESKOU LETECKOU TOVÁRNU ZALOŽIL V LEDNU 1919 VLADIMÍR KABEŠ Továrna Aero v Holešovicích v r. 1920 Historie objektu Stará Aerovka První roky po

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Informační memorandum k nemovitosti Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Letecká doprava na 10 nejfrekventovanějších letištích EU v roce 2003

Letecká doprava na 10 nejfrekventovanějších letištích EU v roce 2003 Letecká doprava na 10 nejfrekventovanějších letištích EU v roce 2003 Autor: Luis DE LA FUENTE LAYOS Obsah Nejdůležitější údaje... 1 10 nejfrekventovanějších letišť EU v celkovém objemu osobní letecké dopravy

Více

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha 20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., ČVUT Fakulta dopravní. bina@fd.cvut.cz 1. Většina letišť ve světovém měřítku je napojena

Více

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Otevřeno od 9.00 do 18.00 hod. www.iaa.de. Tel.: + 49 (0) 69/9 75 07-0 Informace pro návštěvníky Termín

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora

Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora 1. Vize provozu paraglidingu na Pálavě jsme občanské sdružení s názvem PG Pálava, které by rádo vstoupilo do jednání o

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více