Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích"

Transkript

1 Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích Bakalářská práce Štěpánka Drahoňovská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Sylva Skupinová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation The rate analysis of the tickets to the choosen destinations Štěpánka Drahoňovská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of economics and economy Major: Hotel Management Thesis Advisor: Dr. Ing. Sylva Skupinová Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Velice ráda bych poděkovala Dr. Ing. Sylvě Skupinové, za cenné rady a odborné vedení bakalářské práce.

5 Abstrakt DRAHOŇOVSKÁ, Štěpánka. Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 76 Cílem práce je cenová analýza letenek na pravidelných linkách Česká republika Slovensko v souvislosti s možnostmi vlakové a autobusové dopravy. Z analýzy je patrné, nakolik je letecká přeprava ve srovnání s jinými druhy dopravy výhodná. V teoretickometodologické části je popsána obecná charakteristika letecké dopravy a letectví jako takového. Jsou zde představeny České aerolinie a jednotlivá mezinárodní letiště v České republice a na Slovensku, která byla pro analýzu vybrána. V České republice se jedná o mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a v Pardubicích a na Slovensku pak o letiště v Bratislavě, Košicích, Žilině, Popradu a Sliači. Není zde opomenuta ani stručná historie statistiky. V praktické části je použita komparativní analýza, inspirovaná základními principy tzv. kvantitativní obsahové analýzy. Data vyplývající z analýzy jsou utříděna pomocí statistických metod, které jsou v této části podrobně popsány. Výběrový soubor dat je rozdělen z hlediska dopravy na dopravu leteckou, vlakovou a autobusovou a z hlediska času na období dvanácti měsíců (říjen 2014 září 2015) Závěr praktické části obsahuje statistické výpočty, ze kterých je patrné, nakolik je z finančního hlediska letecká doprava na linkách Praha Bratislava a Praha Košice výhodná. V návrhové části jsou popsány možnosti jak zvýšit zájem o využívání letecké dopravy mezi Českou republikou a Slovenskem. V Závěru práce jsou shrnuty všechny informace, které byly z analýzy získány. Klíčová slova: analýza, cena, Česká republika, data, doprava, letenka, Slovensko, statistika

6 Abstract DRAHOŇOVSKÁ, Štěpánka. The rate analysis of the tickets to the choosen destinations. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Total number of pages: 76 The purpose of my thesis is the rate analysis of tickets on regular lines between Czech Republic and Slovakia, in connection with possibility of train and bus transportation. The analysis shows, how could be the air transport lucrative by comparing with the other types of transportation. Theoretical and methodological parts are general characteristic of air transportation and aviation as such. Czech Airlines and international airports in Czech Republic and Slovakia are introduced in this part. It means international airports which were chosen for the analysis. The airports in the Czech Republic are in Prague, Brno, Ostrava, Karlovy Vary and Pardubice. The airports in the Slovakia are in Bratislava, Košice, Žilina, Poprad and Sliač. There is a brief history of statistic in here. In practical part is used the comparative analysis inspired by basic principles of quantitative content analysis. Data resulting from the analysis are sorted by statistical methods, which are descried in detail in this part. The sample data is divided in terms of transport on the air, train and bus transport, and in terms of time on the twelve months period (October 2014 September 2015). The end of practical part contains statistical calculations, which show, if the air transports on the regular lines Prague Bratislava and Prague Košice are financially favourable or not. In the proposal part are describe the possibilities how to increase interest in the use of air transport between Czech Republic and Slovakia. The conclusion summarizes all the information that has been obtained from the analysis. Key words: analysis, Czech Republic, data, price, ticket, transport, Slovakia, statistics

7 Obsah Úvod TEORETICKÁ ČÁST Letecké doprava a její charakteristika Doprava Letecká doprava Stručná historie letectví České aerolinie Letiště v České republice Mezinárodní letiště Václava Havla Praha Letiště Brno - Tuřany Letiště Leoše Janáčka Ostrava Letiště Karlovy Vary Letiště Pardubice Letiště na Slovensku Mezinárodní letiště Milana Rastislava Štefánika Bratislava Letiště Košice Mezinárodní letiště Poprad - Tatry Letiště Piešťany Letiště Sliač Letiště Žilina Dolní Hričov PRAKTICKÁ ČÁST Cenová analýza letenek pravidelných linek Česká republika Slovensko v souvislosti s možnostmi vlakové a autobusové dopravy Problematika analýzy dat Definice objektů analýzy dat Cíl analýzy dat Výzkumné otázky... 34

8 4.5 Kritéria analýzy dat Výzkumná metoda Statistické zpracování dat Stručná historie statistiky Metodika výpočtů Výběrový soubor Porovnání dat Shrnutí výsledků analýzy dat a možná řešení Závěr Literatura a zdroje... 74

9 Seznam grafů a tabulek Grafy: Graf 1 Počty odbavených cestujících na letišti Brno Tuřany Graf 2 Počty přepravených cestujících na letišti Poprad Tatry v letech 2008 až 2013 Graf 3 Počty spojení dle jednotlivých druhů dopravy Graf 4 Průměrné ceny letenek linek Praha - Bratislava a Praha - Košice Graf 5 Porovnání cen jednotlivých druhů dopravy z výchozí stanice Praha Graf 6 Porovnání cen u přímých spojení vlakové a autobusové dopravy Graf 7 Srovnání objemu času dle jednotlivých druhů dopravy z výchozí stanice Praha Graf 8 Porovnání objemu času u přímých spojení vlakové a autobusové dopravy Tabulky: Tab. 1 Počty odbavených cestujících na letišti Košice v letech 2005 až 2009 Tab. 2 Analyzované vlakové a autobusové spoje mezi Českou republikou a Slovenskem Tab. 3 Přehled leteckých, autobusových a vlakových dopravců Tab. 4 Vlaková spojení mezi vybranými městy v ČR a na Slovensku Tab. 5 Autobusová spojení mezi vybranými městy v ČR a na Slovensku Tab. 6 Počty spojení dle jednotlivých druhů dopravy Tab. 7 Tabulka četností ceny letenek Praha Bratislava říjen Tab. 8 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Bratislava říjen Tab. 9 Tabulka četností ceny letenek Praha Bratislava listopad Tab. 10 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Bratislava listopad

10 Tab. 11 Tabulka četností ceny letenek Praha Bratislava prosinec Tab. 12 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Bratislava prosinec Tab. 13 Tabulka četností ceny letenek Praha Bratislava leden září 2015 Tab. 14 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Bratislava leden září 2015 Tab. 15 Tabulka četností ceny letenek Praha Košice říjen Tab. 16 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Košice říjen Tab. 17 Tabulka četností ceny letenek Praha Košice listopad Tab. 18 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Košice listopad Tab. 19 Tabulka četností ceny letenek Praha Košice prosinec Tab. 20 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Košice prosinec Tab. 21 Tabulka četností ceny letenek Praha Košice leden září Tab. 22 Míry polohy a variability ceny letenek Praha Košice leden září 2015 Tab. 23 Porovnání aritmetických průměrů cen letenek v jednotlivých destinacích a měsících. Tab. 24 Porovnání cen vlakové dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoje s přestupy) Tab. 25 Porovnání cen autobusové dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoje s přestupy) Tab. 26 Porovnání cen jednotlivých druhů dopravy z výchozí stanice Praha Tab. 27 Porovnání cen u přímých spojení vlakové a autobusové dopravy Tab. 28 Porovnání objemu času vlakové dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoje s přestupy)

11 Tab. 29 Porovnání objemu času autobusové dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoje s přestupy) Tab. 30 Porovnání objemu času letecké dopravy v jednotlivých destinacích (přímé spoje i spoj s mezipřistáním) Tab. 31 Porovnání objemu času vynaloženého na dopravu z výchozí stanice Praha Tab. 32 Porovnání objemu času u přímých spojení vlakové a autobusové dopravy

12 Úvod Předkládaná bakalářská práce se zabývá cenovou analýzou letenek ve vybraných destinacích. Jako stěžejní destinace jsem zvolila Českou republiku a analýza se týká pravidelných leteckých linek z největších českých mezinárodních letišť na Slovensko. Státy Česká republika a Slovensko jsem pro potřeby bakalářské práce vybrala proto, neboť jsou tyto země vzájemně velmi blízké, mají společnou historii i podobnou ekonomickou úroveň. Obě země jsou ovšem svou rozlohou z hlediska letecké dopravy velmi malé, a tak se na jejich území realizují pouze dva vnitrostátní lety (Praha Ostrava a Bratislava Košice). Ani mezi oběma zeměmi nelétá spojů o mnoho více. Létat lze pouze mezi Prahou a Bratislavou a Prahou a Košicemi. Počet leteckých linek neodpovídá tomu, abych mohla realizovat smysluplnou cenovou analýzu, a tak jsem porovnala ceny pravidelných leteckých linek a obohatila celou analýzu o možnosti vlakové a autobusové dopravy. Práci jsem rozdělila do dvou stěžejních částí teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje krátkou charakteristiku oblasti dopravy, letecké dopravy, stručnou historii letectví, informace o Českých aeroliniích a podrobnější data o jednotlivých letištích v České republice a na Slovensku. Mezi česká letiště jsem zařadila mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a v Pardubicích a mezi slovenská letiště pak letiště v Bratislavě, Košicích, Žilině, Popradu a Sliači. V praktické části jsem realizovala cenovou analýzu letenek pravidelných linek Česká republika Slovensko v souvislosti s možnostmi vlakové a autobusové dopravy a to na základě dvou stěžejních kritérií ceny a objemu času vynaloženého na dopravu. Mezi další kritéria jsem pak zařadila i počty a názvy dopravců, počty měst, mezi kterými je doprava realizována, a počty přestupů. Účelem cenové a časové analýzy různých druhů dopravy a jednotlivých leteckých, autobusových a vlakových linek je zhodnotit, jaké výhody letecká doprava ve srovnání s jinými druhy dopravy cestujícím přináší, a zda se jim vyplatí leteckou dopravu mezi Českou republikou a Slovenskem využívat. Cílem práce je stručně popsat leteckou dopravu s důrazem na česká a slovenská letiště a posoudit, zda je letecká přeprava ve srovnání s jinými druhy dopravy výhodná a cestujícím se ji vyplatí využívat, případně jaké další výhody či nevýhody letecká doprava na 12

13 uvedených trasách sebou přináší. Na závěr práce jsem zařadila i návrhy změn a opatření, která by musela být přijata, aby se situace alespoň částečně změnila. 13

14 TEORETICKÁ ČÁST 1. Letecké doprava a její charakteristika 1.1 Doprava Doprava představuje velmi rozsáhlou sféru ekonomiky a v národním hospodářství je její význam srovnatelný s takovými oblastmi, jako je průmysl či zemědělství. Doprava umožňuje společenskou a geografickou dělbu práce a to ve vnitrostátním či mezinárodním měřítku. Dopravu charakterizuje Brinke jako záměrné a organizované přemístění věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách. 1 Důležitými složkami dopravy jsou: 2 Dopravní prostředky (letadla, vlaky, autobusy, automobily, lodě). Dopravní cesty (vzdušný prostor, pevninský prostor silnice, železnice, řeky, moře). Dopravní zařízení (letiště, vlaková a autobusová nádraží, přístavy). Dopravní cesty a dopravní zařízení představují dopravní síť, která je jednou ze základních podmínek rozvoje daného území. Rozvojový potenciál regionů roste s kvalitou technického vybavení a hustotou dopravní sítě území. 3 Kromě základní funkce dopravy, která spočívá v přemisťování zboží a osob, plní doprava i mnoho dalších funkcí. Mezi ně například patří: 4 Sociálně stabilizační funkce doprava má i sociálně politickou dimenzi. V situaci, kdy dojde k poruše v dopravním systému, může být porušena i stabilita ekonomiky a celé společnosti. 1 Brinke, J. Úvod do geografie dopravy, s Brinke, J. Úvod do geografie dopravy, s Wokoun, R. Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, s Eisler, J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě, s

15 Stimulační funkce - investice do dopravní infrastruktury představují stimul a oživení ekonomiky státu. Substituční funkce doprava může nahrazovat skladování, regulovat množství obyvatel ve městech, ovlivňovat strukturu spotřeby a její objem. Doprava se člení do několika odvětví. Jedná se o dopravu železniční, automobilovou, vodní vnitrozemskou, námořní a leteckou. Dopravu lze také dělit na nákladní a osobní. 1.2 Letecká doprava Letecká doprava je charakteristická vysokou rychlostí a přepravou na velké vzdálenosti. Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější způsob přepravy. Odvětví letecké dopravy navíc poskytuje i velké množství pracovních příležitostí. V poslední době zaznamenala letecká doprava díky rychlému růstu životní úrovně obyvatel po celém světě výrazný nárůst a to v oblasti osobní i nákladní letecké dopravy. Tento nárůst objemu letecké dopravy má příčinu v prudkém technickém a technologickém rozvoji, liberalizaci ekonomického prostředí, růstu konkurence mezi leteckými dopravci či ve výrazném poklesu cen letenek. Přínosem mezinárodní letecké přepravy je i podpora rozvoje mezinárodních vztahů a vzájemné spolupráce států na hospodářské, společensko-politické a kulturní úrovni. 5 Z provozního hlediska lze v systému letecké dopravy identifikovat následující prvky letecké infrastruktury: 6 Letiště. Letecké navigační služby (podniky řízení letového provozu). Letecké dopravce (provozovatele letecké dopravy). Regulátory a regulační systém (státní orgány, zákony a předpisy, mezinárodní dohody a úmluvy). 5 Pruša, J. Svět letecké dopravy, s Žihla, Z. Provozování podniků letecké dopravy a letišť, s

16 V rámci letecké dopravy plní letiště mnoho funkcí. Zejména jsou počátečním a konečným bodem leteckého přepravního procesu, představují transfer mezi pozemní a leteckou dopravou a v neposlední řadě slouží jako bod pro mezipřistání linek (tranzit) a přestup či překlad mezi leteckými linkami (transfer). 7 Letiště lze členit na základě jejich velikosti, důležitosti pro daný region a zejména výkonnosti. Existují tak hlavní letiště (main hub), národní letiště (national, secondary hub), velká regionální letiště (regional airports), malá letiště (small regional airports) a letiště (small airports). 8 V České republice se letiště rozlišují na mezinárodní letiště s přístrojovým provozem a ostatní letiště. V ČR se nacházejí tato mezinárodní letiště: Praha Ruzyně (Letiště Václava Havla), Brno Tuřany, Ostrava Mošnov (Letiště Leoše Janáčka Ostrava), Karlovy Vary a Pardubice. 1.3 Stručná historie letectví Létání je jedním z nejmladších způsobů dopravy a jeho počátky se datují až na konec 18. století, konkrétně do roku V tomto roce poprvé vzlétl horkovzdušný balón, který byl sestrojen bratry Montgolfierovými. První let letadlem, pak byl uskutečněn až na počátku 20. století, roku 1903 bratry Wrightovými. Velký pokrok zaznamenalo letectví během 30. let 20. století. I letectví v České republice má svou historii. Jeho počátek je spojován s dnes již legendárním inženýrem Kašparem a jeho letem z Prahy do Pardubic, který se uskutečnil 4. června Velký rozvoj zažilo letectví na českém území během obou světových válek, ale o moderní letecké dopravě v České republice se dá mluvit teprve až od konce 60. let 20. století. 7 Pruša, J. Svět letecké dopravy, s Žihla, Z. Provozování podniků letecké dopravy a letišť, s

17 1.4 České aerolinie Národním leteckým dopravcem jsou České aerolinie. Dají se zařadit mezi pět nejstarších leteckých společností v Evropě. Aerolinky byly založeny již roku 1923, tehdy ještě jako Československé aerolinie. První let pod jejich záštitou byl z Prahy do Bratislavy a uskutečnil se 29. října téhož roku. V roce 1929 se ČSA staly členem Mezinárodního sdružení leteckých dopravců - IATA. První mezinárodní let se uskutečnil roku 1930 na trase z Prahy do Záhřebu. Roku 1937 se začalo létat z nově otevřeného letiště v Ruzyni. Postupně ČSA zprovozňovaly linky po celé Evropě a dále i do celého světa. Za dobu svého působení v oboru se České aerolinie staly moderní leteckou společností, která získala mnoho ocenění za kvalitu svých služeb. Jsou také držitelem řady certifikátů, dokazujících zaměření společnosti na například bezpečnostní standardy nebo ochranu životního prostředí. Ve své flotile má ČSA 23 moderních letounů. Na dálkové lety jsou využívány letouny typu Airbus. České Aerolinky jsou také členem aliance SkyTeam, což je mezinárodní aliance, v současnosti devatenácti leteckých společností, která zajišťuje přístup do tisíce destinací s komplexními službami. Využívání služeb leteckých společností, které jsou členy aliance SkyTeam, přináší mnoho výhod spojených s věrnostním programem, který je vskutku do detailu propracovaný, a dokáže tak usnadnit a zpříjemnit cestování. V současné době se České aerolinie bohužel potýkají s finančními problémy a plánují propouštění svých zaměstnanců. Důvodem je velká konkurence v oboru, snižování nákladů, restrukturalizace firmy a v současnosti i ukrajinská krize, která vedla k významnému meziročnímu propadu počtu rezervací i přepravených cestujících z Ruské federace a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. 9 9 ČSA chystají masivní propouštění, půjdou piloti i stevardi. Novinky.cz [online]. [cit ]. Přístup z: 17

18 2. Letiště v České republice V České republice je dnes 91 civilních letišť, které je možné rozdělit do tří skupin. Letiště celostátního významu, regionální letiště většího významu a regionální letiště menšího významu, tzv. aeroklubová a sportovní letiště. První významné letiště na našem území vzniklo již v roce Toto letiště se nachází v pražské čtvrti Praha Kbely a jednalo se o první plnohodnotné letiště založené po první světové válce na českém území. Před ním bylo v provozu jen letiště v Chebu pocházející ještě z dob habsburské monarchie a dále letiště, které se rozkládalo na polích v blízkosti Strašnic. Letiště Praha Kbely se postupně stalo centrem rozvoje československého letectví. Takto sloužilo až do roku 1937, kdy bylo založeno letiště Praha Ruzyně. Na začátku druhé světové války bylo letiště Praha Kbely mezi prvními obsazenými objekty v Čechách a všechna letadla byla zabrána německými vojsky. Nacisté přeměnili letiště na dílny, částečně letiště sloužilo i dopravě. Na konci války bylo zcela v rukou Luftwaffe. Po válce a rekonstrukci bylo přeměněno na vojenské dopravní letiště, které je určeno k soukromým účelům letectva Armády České republiky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o civilní letiště, není do analýzy zahrnuto. 2.1 Mezinárodní letiště Václava Havla Praha Mezinárodní letiště Václava Havla Praha, původním názvem Letiště Praha Ruzyně, je největším letištěm na území České republiky a využívá ho většina zahraniční klientely. Jak už název napovídá je určené pro mezinárodní, ale také pro vnitrostátní lety. Letiště se nachází 17 km od centra Prahy, na severozápadním okraji města. Cesta do centra Prahy trvá zhruba 30 minut autem a 1 hodinu Pražskou integrovanou dopravou. Letiště bylo založeno v roce 1933 a dokončeno bylo v roce Hlavním architektem byl Adolf Beneš a doprovodné budovy navrhl architekt Kamil Roškot. Jedná se o část dnes označovanou jako terminál Jih 1. Provoz letiště byl zahájen 5. dubna 1937 příletem letounu z Piešťan. Původní rozloha byla 80 ha. Vlivem prudkého technického pokroku však bylo nutno během krátkého časového období letiště zvětšit na čtyřnásobek své původní velikosti. První úpravy byly na letišti prováděny po válce, mezi lety

19 V této době bylo vylepšeno především jeho technické zázemí. V letech byla přistavěna další část, dnes označovaná jako Sever, tzv. Nové letiště. V polovině 60. let byla vystavěna, dle návrhů architektů Karla Filsaka a Karla Bubeníčka, nová odbavovací hala, hangár a nový systém tří vzletových a přistávacích drah. Při té příležitosti byla rozloha letiště zvětšena na 800 ha. V roce 1989 byla zahájena rekonstrukce severní odbavovací budovy, tentokrát podle návrhů architektů Petra Franty a Michala Brixe. Zároveň byly rekonstruovány i vzletové a přistávací dráhy. Rekonstrukce byla dokončena v roce V této době byl vypracován i plán na rozšíření odbavovacího prostoru v areálu Sever, který byl uskutečněn v roce Součástí tohoto prostoru je i terminál Sever 2, který byl otevřen 17. ledna 2006, a navržen byl týmem architektů Nikodem a Partner spol. s r.o. a Mansfeld IDC s.r.o. byl pojmenován Jih 2. V roce 1997 byl v jižní části letiště vybudován nový terminál, který V dnešní době (k roku 2013) je letiště plně vybaveno pro nepřetržitý provoz ve dne i v noci. Dráhový systém je složen ze tří vzletových a přistávacích drah a čtyřech míst pro přistávání vrtulníků, tzv. heliportů. Na letišti se nachází čtyři terminály. Budova nového letiště je označena jako Terminál Sever a obsahuje terminály T1 a T2. Terminál T1 se využívá pro lety mimo schengenský prostor a terminál T2 naopak pro lety v schengenském prostoru. Na těchto terminálech je plocha vybavená 17 stáními s tunely pro přímý nástup do letadla. Poblíž této plochy se nachází také nákladní terminál. Budova starého letiště je označena jako Terminál Jih a obsahuje terminály T3 a T4. Terminál T3 slouží k soukromým a charterovým letům a terminál T4 se využívá především k VIP letům a státním návštěvám. Z Prahy je možné se dostat přímými i nepřímými lety až do 130 světových destinací. Lety jsou zprostředkovávány 51 leteckými společnostmi. Ročně.10, 11, 12, 13, 14 letiště odbaví přes 11 milionů cestujících 10 Václav Havel Airport Prague. [online]. [cit ]. Přístup z: 11 Slot Coordination Czech Republic. [online]. [cit ]. Přístup z: 12 Petr Franta Architekti, s.r.o. [online]. [cit ]. Přístup z: 13 Czech.cz. [online]. [cit ]. Přístup z: 14 Vítejte na zemi. [online]. [cit ]. Přístup z: 19

20 2.2 Letiště Brno - Tuřany Letiště Brno Tuřany je druhým největším mezinárodním letištěm na území České republiky. Nachází se jihovýchodně od centra Brna, na okraji historického slavkovského bojiště, což hrálo později při vybírání nové podoby letiště významnou roli. Hned vedle letiště vede dálnice D1 ve směru na Olomouc, čímž je letiště ideálně situováno do trojúhelníku dálničních křižovatek. S napojením na železniční dopravu má výborné předpoklady stát se významným dopravním uzlem. Z architektonického hlediska je původní zástavba letiště řešena čistě účelově. Hlavní dominantou je zde věž řízení letového provozu. Historie letecké dopravy v Brně sahá až k roku O výstavbě letiště v lokalitě Tuřany, která je od centra Brna vzdálena pouhých 8 km, se však rozhodlo až v roce Výstavba nového letiště však začala až v roce Dokončeno a uvedeno do provozu bylo v roce 1954 jako státní letiště s civilním provozem. Pro civilní lety se začalo využívat až o čtyři roky později v roce Vzhledem k neuspokojivému stavu pozemní dopravy dosahovala letecká doprava v Brně mezi lety 1968 a 1970 v pravidelné vnitrostátní dopravě největších výkonů. Československé aerolinie zajišťovaly lety nejen do Prahy, Ostravy a Karlových Varů, ale také do Košic, Sliače, Bratislavy a dalších. V této době byla také vystavěna nová odbavovací hala a celá odbavovací budova byla rozšířena ještě v roce V 80. letech patřilo letiště pod správu Ministerstva obrany. V této éře zde byly civilní lety uskutečňovány pouze v období veletrhů. Vojenský provoz byl v Tuřanech ukončen až v roce O rok později přebrala letiště od Ministerstva obrany Česká správa letišť a Brno-Tuřany konečně obdrželo statut veřejného mezinárodního civilního letiště. Hranice odbavených cestujících za rok byla v Tuřanech poprvé od 70. let překročena až v roce O rok později byla částečně rekonstruována odbavovací hala a dostavěna hasičská stanice. První letecký den v novodobé historii letiště se konal v květnu roku Při této příležitosti na brněnském letišti přistál první Boeing 747. V roce 2000 zde byla zřízena pravidelná linka Brno Praha. V provozu však byla pouhý jeden rok, a provoz této linky byl ukončen 30. března O necelý rok později se stala provozovatelem letiště 20

21 společnost Letiště Brno a.s. Tato společnost byla založena nejen za účelem provozování letiště Brno - Tuřany, ale především aby se zasadila o jeho rozvoj. Mezi její další povinnosti patří samozřejmě dlouhodobé zajištění provozu letiště a služeb s ním spojených. Pod vedením této společnosti byla v roce 2005 zřízena pravidelná linka Brno Londýn, zřizovaná společností Ryanair. Tato linka je stále v provozu. Ve stejném roce byl položen základní kámen pro novou odbavovací halu, která se v roce 2007 stala stavbou roku. Celý tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Dle statistických údajů bylo na letišti Brno - Tuřany nejvíce odbavených cestujících na pravidelných i nepravidelných linkách v roce 2011 a to , 16 Graf 1 Počty odbavených cestujících na letišti Brno Tuřany Zdroj: Brno Airport. [online]. [cit ]. Přístup z: 15 Brno Airport. [online]. [cit ]. Přístup z: 16 Archiweb. [online]. [cit ]. Přístup z: 21

22 2.3 Letiště Leoše Janáčka Ostrava Veřejné mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je oficiální název ostravského letiště, platný od roku Do té doby se používal dodnes zažitý název Letiště Ostrava Mošnov. Toto letiště se považuje se za třetí možné spojení s Evropou, hned po Praze a Brně. Nachází se, jak původní název napovídá, u obce Mošnov, která je od centra Ostravy vzdálena 20 km. Letiště bylo otevřeno v roce Jeho historie však sahá až k roku 1914, kdy zde jistí bratři Žurovcové prováděli první letecké pokusy. Jejich činnost však přerušila 1. světová válka a následně ukončil nedostatek financí. Poprvé však bylo toto místo k letištnímu provozu doopravdy využito až německou Luftwaffe, po okupaci Československa. V roce 1939 zde bylo vybudováno polní letiště k útoku na Polsko. V roce 1945 bylo letiště využíváno první Československou smíšenou leteckou divizí a v roce 1968 bylo obsazeno sovětským bombardovacím a tankovým plukem. Poté bylo letiště zrušeno a půda se opět začala využívat k zemědělským účelům. Letiště, tak jak ho dnes známe, začalo vznikat až v roce Prvoplánově bylo stavěno pro armádní potřeby. Civilní provoz byl na letišti Ostrava Mošnov zahájen roku 1959 a to 16. října, kdy sem byl převeden veškerý provoz ze stávajícího, již nevyhovujícího letiště Ostrava Hrabůvka. Letový provoz zde zajišťovala společnost ČSA a orientovala se nejen na vnitrostátní lety, ale také na nepravidelné zahraniční lety. V roce 1993 ukončila armádní část letiště svou činnost a veškerá odpovědnost přešla na Českou správu letišť. Ta měla letiště ve vlastnictví až do roku V tomto roce přešlo letiště do vlastnictví Moravskoslezského kraje a provozovatelem se stala společnost Letiště Ostrava a.s.. Letiště Ostrava Mošnov je od té doby důležitým článkem pro rozvoj celého Moravskoslezského kraje a zároveň velice dynamicky se rozvíjejícím objektem. Disponuje krásnou moderní halou, která byla dokončena v roce 2006 a stála téměř 320 milionů Kč. Dotována byla krajem za přispění Evropské unie. Můžeme zde nalézt letouny různých dopravců z celého světa i letouny domácích společností. Hlavním dopravcem působícím na Mošnovském letišti je ČSA zajišťující několikrát denně lety do Prahy. Doprava na a z letiště je zajištěna buď autobusovou linkou přímo od příletové haly, nebo taxi službou. K dispozici je i pronájem automobilu. Poněkud komplikovanější varianta nabízí dopravu speciálním mikrobusem do Studénky a odtud do Ostravy vlakem. 17, Letiště Ostrava Mošnov. [online]. [cit ]. Přístup z: 22

23 2.4 Letiště Karlovy Vary Letiště Karlovy Vary má stejně jako ostatní zmíněná letiště statut veřejného mezinárodního civilního letiště. Nachází se 4 km jihovýchodně od centra Karlových Varů. Je čtvrtým největším letištěm v České republice a ročně odbaví přibližně cestujících. Karlovarské letiště bylo založeno roku O výstavbě se však uvažovalo už o 4 roky dříve. Nebylo však jasné, kde přesně letiště vystavět, zda v Karlových Varech nebo v Mariánských lázních. Nakonec bylo zřízeno v obou lázeňských městech, ale v Mariánských Lázních stavba postupovala rychleji, a tak již v roce 1926 mohla být zahájena doprava mezi Mariánskými lázněmi a Prahou. V Karlových Varech se teprve o rok později rozhodlo, kde bude vůbec letiště stát. Volba padla na obec Olšová Vrata. Plocha o velikosti 40 ha byla odvodněna, zrekultivována a následně zatravněna. Vznikla tak holá lichoběžníková letištní plocha, bez jakýchkoli letištních objektů. Po odmítnutí návrhů hangárů z roku 1930, byla zrealizována výstavba dle projektů firmy ing. Jana Blažka. Nové objekty byly uvedeny do provozu až v roce Hlavní odbavovací budova a přilehlé objekty se pyšnily dokonalou architekturou, která je hodna obdivu i v dnešní době. Letecký provoz byl započat již v květnu roku 1931, ovšem v dosti provizorních podmínkách, na trase Praha Mariánské Lázně Karlovy Vary. Provoz letiště se dále nadějně vyvíjel. V roce 1936 bylo zařazeno do sítě evropských letišť s návazností na spoje z Prahy do Amsterodamu, Vídně, Berlína, Bělehradu, Budapešti a dalších měst. Mezi lety 1938 a 1939 mělo Letiště Karlovy Vary Olšová Vrata spojení s 11 městy v Čechách a na Moravě. I na tomto letišti se bohužel podepsalo dění 2. světové války. Jako již předešlá letiště, i toto bylo obsazeno Luftwaffe. Díky válečným událostem bylo letiště v Karlových Varech vážně poškozeno. Hned po válce bylo opraveno a v roce 1946 bylo znovu uvedeno do provozu. Provoz byl však omezen pouze na sezónní linku Praha Karlovy Vary Praha. Nová éra zahrnující revitalizaci Karlovarského letiště, při které byly vystavěny nové dráhy, odbavovací prostory byly rozšířeny a staré poškozené objekty kompletně opraveny, započala v roce Kompletní provoz mohl být obnoven v roce Letiště mělo spojení s Brnem, Ostravou, Košicemi, Berlínem a nepravidelnými linkami s Vídní. Od roku 1965 byl dokonce obnoven celoroční provoz. Největšího rozmachu se letiště dočkalo 18 Leoš Janáček Ostrava Airport. [online]. [cit ]. Přístup z: 23

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout AIRPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE JOVICE - místo odkud mohou sny vzlétnout Historie Letiště České Budějovice Historie letiště v Plané u Českých Budějovic začala ala v první polovině dvacátého století.. UžU v roce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Poznámky k leteckédopravěv ČR

Poznámky k leteckédopravěv ČR v ČR Poznámky k leteckédopravěv ČR Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT Diskusní fórum, Liberální institut, Praha, 6.10.2010 Hlavní organizační a provozní složky letecké dopravy v ČR Ministerstvo dopravy

Více

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 OBSAH I. Úvodní slovo generálního ředitele II. III. IV. Profil společnosti Historie Současnost V. Organizační

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody PŘÍLOHY Příl. 1. Mezinárodní letové svobody Pro zajištění letecké dopravy jsou uzavírány tzv. letecké dohody. Tyto dohody mezi sebou uzavírají jednotlivé státy (popř. skupina států tj. unie států jednajících

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY Ing. Petra Skolilová OSNOVA PŘEDNÁŠKY 1. ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 2. CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 3. LOGISTIKA OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY KABINOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Obsah : Výkony Letiště Václava Havla Praha Spojení letiště se spádovou oblastí Analýza okolních letišť 2 Výkony Letiště Václava

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

1.Historie a současnost nejen. dopravy

1.Historie a současnost nejen. dopravy 1.Historie a současnost nejen automobilové dopravy Definice a rozdělení dopravy Doprava je cílevědomá, účelně organizovaná činnost lidí, zaměřená na přemísťování osob, věcí a pošty. K její realizaci se

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE Platnost programu: 29. 3. 2015 26. 3. 2016 Obsah Všeobecné podmínky incentivních programů... 1 1. TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY... 2 1.1 Nová

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Portugalsko a Kapverdské ostrovy logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 27.listopadu 2013

Portugalsko a Kapverdské ostrovy logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 27.listopadu 2013 Portugalsko a Kapverdské ostrovy logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 27.listopadu 2013 Pro svou periferní a přímořskou polohu se Portugalsko po staletí orientovalo na námořní dopravu a méně

Více

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2 Anotace: Tento článek se

Více

PERSPEKTIVY LETIŠTĚ BRNO - TUŘANY V DOMACÍ A ZAHRANIČNÍ KONKURENCI

PERSPEKTIVY LETIŠTĚ BRNO - TUŘANY V DOMACÍ A ZAHRANIČNÍ KONKURENCI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch PERSPEKTIVY LETIŠTĚ BRNO - TUŘANY V DOMACÍ A ZAHRANIČNÍ KONKURENCI Prospects of Brno - Tuřany airport in

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Simulace příletů cestujících na schengenský terminál letiště Praha - Ruzyně a jejich přestupů na navazující lety SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Vybrané statistické

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Srbsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014

Srbsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 Srbsko logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 REPUBLIKA SRBSKÁ (SRBSKO), Historický i geografický střed Balkánu, země dlouho se rozvíjející a přežívající na pomezí dvou světů, politických

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

LETIŠTĚ VZROSTLÝCH STROMŮ

LETIŠTĚ VZROSTLÝCH STROMŮ LETIŠTĚ VZROSTLÝCH STROMŮ VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA 2 Prostorem před letištními terminály se prochází, často spěchá, nikdo jej neobývá a nikdo se vněm nezdržuje.

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování Filip Zelenka Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování dopravních služeb pro všechny členské státy

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Řízení služeb v letecké dopravě

Řízení služeb v letecké dopravě JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: M4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Provozně podnikatelský obor Katedra: Katedra řízení Řízení služeb v letecké

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2014/2015 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Změna: 353/2008 Sb. Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst.

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě zdroj: www.zakonyprolidi.cz Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ze dne 6. prosince 2006, ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Předpis je uveden k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 353/2008 Sb. 589 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006, kterým se

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více