Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?"

Transkript

1 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj k daňovému režimu nerealizovaných kurzových rozdílů Připravovaná novela zákona o DPH Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Realizace Jednoho inkasního místa proběhne ve dvou fázích Daňové změny 2014 Daňové povinnosti na březen a duben 2013 Solidární navýšení daně

2 Přímé daně Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj k daňovému režimu nerealizovaných kurzových rozdílů Solidární navýšení daně Nejvyšší správní soud vydal 25. ledna 2013 další rozsudek ve věci nerealizovaných kurzových rozdílů potvrzující předchozí názor soudu známý z rozsudku z dubna Připomínáme, že soud v dubnovém rozsudku poměrně překvapivě popřel zavedenou praxi zdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, když konstatoval, že tyto zisky nebo ztráty nemají být součástí daňového základu. Hlavní argumenty soudu v obou rozsudcích jsou následující: 1. Výsledkové účtování nerealizovaných kurzových rozdílů bylo stanoveno prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví, tedy podzákonným předpisem. Změna podzákonného předpisu přitom ze své podstaty nemůže zavádět (daňové) povinnosti, které by zasahovaly do majetkové sféry daňových subjektů. 2. Nerealizovaný kurzový zisk dle názoru soudu nesplňuje kritérium ustanovení 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů, jelikož nejde o zisk, který by zvyšoval majetek daňového subjektu tím se stane až okamžikem realizace, tedy reálnou splátkou cizoměnového závazku, resp. inkasem cizoměnové pohledávky. K prvnímu rozsudku se Generální finanční ředitelství postavilo negativně a označilo judikát za rozhodnutí v konkrétní kauze nemající charakter ustálené judikatury s tím, že k nerealizovaným kurzovým rozdílům bude přistupovat dle dosavadní praxe, tj. považovat je za zdanitelné výnosy resp. daňové náklady. Po tomto dalším rozsudku a také s přihlédnutím k tomu, že původní judikát vyšel ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (č. 8/2012), však argument finanční správy ohledně neustálenosti padá a mělo by dojít k přehodnocení zavedené praxe nebo nové úpravě zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů. V případě, že budete chtít tuto oblast blíže prodiskutovat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi bychom Vás informovali, že v současné době probíhají diskuze mezi Komorou daňových poradců na jedné straně a státní správou na straně druhé ohledně charakteru solidárního navýšení daně. Základní otázkou je, zda solidární navýšení daně má charakter daňové povinnosti, na kterou se aplikují smlouvy o zamezení dvojího zdanění a úlevy pro zahraniční příjmy dle českého zákona o daních z příjmů. Dle názorů představitelů státní správy je solidární navýšení daně platbou, na kterou nelze aplikovat smlouvy o zamezení dvojího zdanění ani vynětí dle českého zákona. Takovýto výklad pak má dalekosáhlé dopady do oblasti zdanění fyzických osob, daňových rezidentů České republiky, kteří pobírají příjmy ze závislé činnosti nebo příjmy z podnikání, které jsou zdaněny v jiném smluvním státě. Dle výkladu představitelů státní správy tak např. zaměstnanec, český daňový rezident, vykonávající celý rok pracovní činnost v SRN, musí v České republice ze svého příjmu přesahujícího Kč dodatečně odvést 7% solidární navýšení daně bez ohledu na to, že jeho příjem je plně zdaněn v SRN a pro účely odvodu daně z příjmů fyzických osob je tento příjem vyňat ze zdanění. 02

3 Nepřímé daně Připravovaná novela zákona o DPH V souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku Ministerstvo financí připravilo první návrh navazující novely zákona o DPH. Z důvodu změny terminologie občanského zákoníku by mělo dojít k úpravám ve stávajících podmínkách osvobození převodů staveb a pozemků stanovených zákonem o DPH. Podle navrhované úpravy zákona o DPH by navíc již nemělo být možné odlišně posuzovat DPH režim převodu pozemku a stavby, která na něm stojí. Vývoj v oblasti sazeb DPH u zdravotnických prostředků V případě zdravotnických prostředků lze dle novely zákona o DPH od letošního roku uplatnit sníženou sazbu daně pouze na omezenou skupinu zdravotnických prostředků striktně určených pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených. V praxi se výklad českého zákona o DPH v průběhu ledna 2013 ustálil na tom, že drtivou většinu zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě tvoří tzv. zboží na poukaz a výjimečně i další výrobky (např. hypoalergenní náplasti). Počátkem února 2013 Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách informaci v oblasti sazeb DPH u zdravotnických prostředků. Reaguje v ní na poslední vývoj evropské legislativy a připouští rozšířenou možnost aplikace snížené sazby DPH na zdravotnické výrobky zařazené v konkrétních oddílech Harmonizovaného systému. Podle našich poznatků by se mohlo jednat například o šicí materiál, reagencie, jednorázové operační sety, veškeré náplasti, dentální výplně, vaty, gázy, obinadla, obvazy, zábaly apod. Vývoj ve zveřejňování údajů o nespolehlivých plátcích a spolehlivých bankovních účtech V souvislosti s novými instrumenty ručení, které byly zavedené od roku 2013, plátcům DPH chybí automatizované prostředky k ověření potřebných údajů o obchodních partnerech. Podle posledních informací by na přelomu února a března 2013 měla být finanční správou představena internetová aplikace, která bude schopna požadované zajistit. Podrobnosti fungování této aplikace však nejsou prozatím známy. Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) C-224/11 BGŻ Leasing Leasingová společnost požadovala po nájemcích, aby předmět leasingu pojistili mimo jiné proti zničení. Umožňovala nájemcům, že předmět pojistí sama leasingová společnost v rámci vlastní hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnou s tím, že pojistné jim přefakturuje. SDEU dospěl k závěru, že přefakturace pojistného ve stejné výši je osvobozeno od DPH, za předpokladu, že představuje samostatné plnění nezávislé na poskytovaném nájmu. Soudní dvůr současně dává vodítka, jak samostatnost posuzovat. Otázku, jaký DPH režim by mělo přefakturované pojistné včetně navýšení, SDEU nekomentoval. C-543/11 - Woningstichting Maasdriel Na základě EU DPH Směrnice přísluší členským státům, aby vymezily pojem stavební pozemek. V tomto rozhodnutí se SDEU zabývá převodem pozemku mezi dvěma nizozemskými plátci, přitom nebylo zcela jasné, zda pozemek splňuje či nesplňuje definici stavebního pozemku. Nizozemská definice stavebního pozemku totiž byla příliš restriktivní a nezahrnovala případy, které by podle rámcových požadavků EU DPH Směrnice zahrnovat měla. Soudní dvůr určil, že má být nizozemská definice vyložena tak, aby převáděný pozemek zahrnovala. Dané rozhodnutí může mít dopady na výklad české definice uvedené v 56 odst. 2 zákona o DPH. Tato definice je již na první pohled zúžena tak, že výkladu Soudního dvora odpovídá jen částečně. V případě pochyb by měla být vyložena tak, aby převáděný pozemek zahrnovala. C-360/11 Komise vs. Španělsko Soudní dvůr posuzoval v tomto rozhodnutí možnost aplikace snížené sazby na prodej zdravotnických prostředků. SDEU potvrdil, že v případě zdravotnických prostředků je nezbytné rozlišovat, pro jaký účel jsou obvykle používány, a inovativním způsobem komentoval i pojem farmaceutický výrobek. Toto rozhodnutí bylo reflektováno v internetové informaci Generálního finančního ředitelství, o které informujeme výše. 03

4 Ostatní Komplexní změny Realizace Jednoho inkasního místa proběhne ve dvou fázích Ačkoli měl být projekt Jednoho inkasního místa ( JIM ) dle schválené legislativy spuštěn jednorázově od 1. ledna 2015, z návrhu zákona o změně daňových zákonů rovněž vyplývá, že Ministerstvo financí hodlá JIM realizovat ve dvou fázích. Pojem JIM označuje skutečnost, že výběr pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění přejde ze stávajících institucí (tj. z orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven) na orgány finanční správy. V rámci navrhované I. fáze JIM by mělo dojít ke sblížení právní úpravy daně z příjmů fyzických osob a předmětných pojistných konkrétně by měl být výrazně přiblížen okruh osob platících pojistné a ze závislé činnosti a rovněž tak by měly pojistným podléhat téměř stejné příjmy jako dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V rámci I. fáze by mělo být dále umožněno činit některá formulářová podání týkající se daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální a zdravotní pojištění elektronicky na jednom místě. Kompletní správa pojistných (tj. zejména jejich vyměřování, výběr a vymáhání) by měla přejít na orgány finanční správy až ve druhé fázi v roce Stejně jako v případě ostatních daňových změn nicméně platí, že osud tohoto záměru je po oznámení moratoria na daňové změny nejistý. Daňové změny 2014 K v rámci tzv. rekodifikace soukromého práva by měl nabýt účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. V rámci těchto předpisů dochází k celé řadě změn v terminologii občanského a obchodního práva (tzv. rekodifikace), kterou je třeba implementovat mj. do daňové legislativy. První daňovou změnou, která reflektuje rekodifikaci soukromého práva, je návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí připravený Ministerstvem Financí. Tento návrh oproti současné dani z převodu nemovitostí přináší několik novinek, z nichž jako nejdůležitější můžeme označit změnu v osobě poplatníka (nově jím je nabyvatel nemovitosti) a zdanění převodů podílů ve společnostech, které vlastní nemovitosti. Následně byla do vnějšího připomínkového řízení předána novela zákona o daních z příjmů, která kromě implementace terminologie související s rekodifikací výše uvedených předpisů zavádí některé změny, které měly být původně účinné až od roku 2015 (osvobození přijatých dividend od daně u fyzických osob, prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z portfoliových investic fyzických osobo z 6 měsíců na 3 roky atd.). Dříve, než byly tyto novely předloženy Parlamentu, však došlo ze strany vlády k vyhlášení moratoria na daňové změny, v důsledku čehož je osud zmíněných novel značně nejistý. Ve hře je v současné době několik variant, mezi nimiž je schválení zmíněných novel (upravených bez věcných změn jen s úpravou terminologie) nebo i odložení celé rekodifikace (včetně účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích) na rok K datu uzávěrky tohoto příspěvku nejsou známy detailnější informace, jasněji by mělo být na konci února. O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat. 04

5 Příloha Daňové povinnosti Březen 2013 pátek, 1. úterý, 12. spotřební daň podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací obodbí 2012 splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek, 14. Intrastat výkazy pro intrastat za únor 2013 pátek, 15. středa, 20. pondělí, 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání za únor 2013 daňové přiznání k ulatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok) splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za únor 2013 souhrnné hlášení za únor 2013 výpis z evidence za únor 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013 Duben 2013 úterý 2. daň darovací odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012 podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů úterý 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 15. pondělí 22. daň silniční Intrastat pojistné odvod z loterií a jiných podobných her záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013 výkazy pro Intrastat za březen měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2013 středa 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za březen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2013 souhrnné hlášení za březen 2013 a 1. čtvrtletí 2013 výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013 úterý 30. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013 Zdroj: 05

6 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více