ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:"

Transkript

1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů, které budou vyučovány v rámci předmětů prvouka (1. 3. ročník), přírodověda (4. 5. ročník) a vlastivěda (4. 5. ročník). V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a bezpečí. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Důraz je kladen také na praktické poznávání přímých zkušeností žáků (např. dopravní výchově). V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, přemýšlet o nich a chránit je. Porozumí soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situace ohrožení), učí se vnímat současnost. Žáci se seznamují se základními právy a povinnostmi, se světem financí. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Vnímají zdraví jako stav biopsycho-sociální povahy života. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů. Získávají poučení o nemocech a poskytování první pomoci, osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně

2 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se v 1., 2. a 3. ročníku po dvou hodinách týdně ve 4. ročníku po třech hodinách týdně a v 5. ročníku po čtyřech hodinách týdně Výuka probíhá v kmenových učebnách, v některých vyučovacích hodinách využíváme odbornou učebnu výpočetní techniky a informační centrum školy. Podnikáme vycházky do parku a blízkého okolí školy, organizujeme exkurze a besedy. Předmětem prolínají průřezová témata: VDO EGS MKV EV OSV - Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané - Kulturní diference, Etnický původ, Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy, Základní podmínky života - Sociální rozvoj Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich rozhodování, připravujeme je na celoživotní učení. - Věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním. - Podporujeme samostatnost a tvořivost. - Zařazujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce se zaměřujeme přednostně na činnostní vyučování dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. - Učíme žáky pracovat s různými zdroji informací, vyhledávat, zpracovávat a používat takto získané informace. Zadáváme úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů a ověřují správnost řešení. - Podporujeme používání výpočetní techniky. - Umožňujeme žákovi pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - Seznámíme žáky s cílem VH, zhodnotíme jeho dosažení. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. Kompetence k řešení problémů: - Klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost.

3 - Učíme žáky nebát se problémů. Vytváříme praktické problémové úlohy a situace, učíme žáky prakticky problémy řešit. - S chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak mu ukázat cestu ke správnému řešení. - Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Kompetence komunikativní: - Vytváříme příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu a umožňujeme jim spolupráci. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor a vhodně argumentovali. - Učíme žáky naslouchat druhým, vést dialog. - Zajímáme se o názory, náměty a zkušenosti žáků. - Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Kompetence sociální a personální - Podporujeme skupinovou práci ve výuce, upřednostňujeme začlenění všech žáků a střídání rolí žáků ve skupině. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. - Vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují a pomáhají si. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Respektujeme individualitu žáka. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Vedeme žáky k odmítání všeho, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli. Kompetence občanské - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. - V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, preventistů, PPP, OPD, policie. - Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - Problémy se snažíme řešit věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí. - Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. Kompetence pracovní - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, vedeme žáky k přizpůsobení se novým pracovním podmínkám. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností. - Volíme různé formy k seznámení žáků s různými profesemi (exkurze, beseda apod.). Ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - Umožňujeme žákům prezentovat výsledek své práce.

4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy projekty a kurzy Žák: - popíše cestu do školy a zpět - zná název školy - zná jméno třídní učitelky a ředitele školy - chová se ukázněně ve škole i mimo školu - rozlišuje nežádoucí formy chování Místo, kde žijeme Domov Škola Riziková místa a situace VDO - Občanská společnost a škola EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV - Kulturní diference - uvědomuje si vztahy mezi rodinnými příslušníky a jejich role, - seznamuje se s právy a povinnostmi žáků školy - projevuje toleranci přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - osvojuje si základy pracovních, režimových a zdravotně preventivních návyků s využitím elementárních znalostí o lidském těle - dodržuje základní hygienické návyky a základy správné životosprávy - chová se obezřetně při setkání s neznámými Lidé kolem nás Chování lidí Právo a spravedlnost Rodina Soužití lidí Člověk a jeho zdraví Lidské tělo Péče o zdraví, zdravá výživa Osobní bezpečí MKV - Etnický původ EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV - Vztah člověka k prostředí

5 Očekávané výstupy jedinci, odmítne nepříjemnou komunikaci, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě - reaguje adekvátně na pokyny dospělých Lidé a čas projekty a kurzy - vyjmenuje dny v týdnu a vyjmenuje čtvero ročních období a charakterizuje je - zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice - využívá časové údaje při řešení některých situací v denním životě Orientace v čase - pozoruje a porovnává viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - pojmenuje domácí a některé volně žijící živočichy - pojmenuje některé rostliny Rozmanitost přírody Živočichové Rostliny

6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy projekty a kurzy Žák: - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině - pozoruje a popíše změny v obci a nejbližším okolí - orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí - je schopen komunikovat s prodavačem, zachází s přidělenými penězi - ovládá a dodržuje základní pravidla pro chodce, správně přechází vozovku - nazve vybrané dopravní značky - rozlišuje dopravní prostředky - předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat Místo, kde žijeme Obec, místní krajina Právo a spravedlnost Vlastnictví Osobní bezpečí Chování lidí MKV - Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity VDO - Občanská společnost a škola VDO - Občan, občanská společnost a stát EV - Ekosystémy EV - Vztah člověka k prostředí EV - Základní podmínky života - aplikuje základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti - odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a jejich vztahy Lidé kolem nás Rodina Chování lidí Soužití lidí Vlastnictví Kultura Rodina

7 Očekávané výstupy projekty a kurzy - využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě - rozplánuje si režim dne - práce a odpočinek - na příkladech rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost Lidé a čas Orientace v čase a časový řád, režim dne Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Báje, mýty, pověsti - pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích - chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. rostliny (zalévání, světlo, teplo apod.) - pojmenuje běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny - pojmenuje domácí čtyřnohá zvířata a některé živočichy chované pro radost a chápe potřebu pravidelné péče o ně - zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky Rozmanitost přírody Rostliny, živočichové Životní podmínky Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

8 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, projekty a kursy Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - začlení svou obec do příslušného kraje a pozoruje změny v nejbližším okolí - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině Místo, kde žijeme Domov Škola Obec, místní krajina Kultura, současnost a minulost v našem život Báje, mýty, pověsti Obec, místní a okolní krajina Současnost a minulost v našem životě Regionální památky VDO - Občanská společnost a škola VDO - Občan, občanská společnost a stát EV - Lidské aktivity a problémy ŽP EV - Základní podmínky života EV - Ekosystémy EV - Vztah člověka k prostředí - rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků - poznává různá povolání a pracovní činnosti - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy Lidé kolem nás Člověk Rodina Soužití lidí Právo a spravedlnost Chování lidí - pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové chování, předcházení konfliktů MKV - Princip sociálního smíru a Hv M Skanzen - exkurze

9 Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, projekty a kursy - využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě - na příkladech rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost - pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé báje a pověsti spjaté s místem, kde žije - uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, porovnává minulost a současnost Lidé a čas Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost Regionální památky Mýty, báje a pověsti - pozoruje a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků - pozoruje, rozlišuje a popisuje některé vlastnosti a změny látek a provádí jednoduché pokusy - má povědomí o významu životního prostředí - uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě Rozmanitost přírody Živá a neživá příroda Životní podmínky Vlastnosti a změny látek Voda a vzduch Nerosty a horniny, půda Živočichové hlavní rozlišovací znaky a popíše stavbu těla Rostliny Houby Rovnováha v přírodě Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody Vážení a měření

10 Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy, projekty a kursy - užívá vhodné pomůcky a měří délku, čas, hmotnost, objem, teplotu - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné návyky s využitím znalostí o lidském těle - projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a jiných - chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech Člověk a jeho zdraví Lidské tělo Péče o zdraví, zdravá výživa Osobní bezpečí Situace hromadného ohrožení Chodec

11 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Očekávané výstupy Téma/ učivo projekty a kursy Žák: - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu - určí světové strany v přírodě i podle mapy a orientuje se podle nich - rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách, sídlištích lidí na mapách i glóbu Místo, kde žijeme Prostředí domova, orientace v místě bydliště Zemský povrch a jeho tvary, půda, rostlinstvo, živočišstvo, vodstvo, podnebí, počasí, vliv krajiny na život lidí, životní prostředí Mapy obecně zeměpisné a tematické, orientace, světové strany, měřítko mapy, základní geografické značky VDO - Občanská společnost a škola VDO - Občan,občanská společnost a stát VDO - Formy participace občanů v politickém životě VDO - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - ukáže na mapě a pojmenuje rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a nížiny v ČR Pohoří, vrchoviny a nížiny v ČR Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod Čj Vv Exkurze do vybraného města Praha, Olomouc - exkurze Lidé kolem nás - vyhledá regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, Regionální památky - péče o památky, báje, mýty, pověsti, minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj

12 Očekávané výstupy historického - zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavostí z vlastních cest Téma/ učivo projekty a kursy Místo, kde žijeme - rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé zástupce, symboly našeho státu a jejich význam Prezident ČR, oficiální název ČR, státní uspořádání ČR, státní symboly, armáda ČR, demokracie v ČR, domov, národ, státní zřízení a politický systém, státní správa, samospráva, protiprávní jednání a korupce

13 Ročník: 5. Očekávané výstupy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda projekty a kursy Žák: - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu - vzhledem ke krajině a státu - pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy - zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti a v jiných zemích Místo, kde žijeme Zemský povrch a jeho tvary, půda, rostlinstvo, živočišstvo, vliv krajiny na život lidí, životní prostředí, orientace, světové strany Kontinenty, evropské státy, EU, EGS - Jsme Evropané EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV - Kulturní diference - pracuje s časovými údaji k pochopení historických událostí - využívá různé zdroje k získávání informací k pochopení minulosti - orientuje se v minulosti a současnosti naší vlasti - srovnává způsob života a práce předků na našem území - objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů Lidé a čas Časová přímka, letopočet Dějiny jako časový sled událostí Současnost a minulost, proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, denní režim Státní svátky a významné dny Čj - čtení, sloh, vlastní jména, názvy států Vv - památky, ilustrace k pověstem Život v minulosti - exkurze

14 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy projekty a kursy Žák: - zkoumá základní společenstva v regionu, zdůvodní vzájemné vztahy mezi organismy, nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody - porovnává na základě pozorování základní projevy života, třídí organismy do známých skupin, využívá atlasy, jednoduché klíče - navrhne a provede jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu Rozmanitost přírody Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, výživa, stavba těla) Životní podmínky Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody (živelné pohromy a ekologické katastrofy) Živá a neživá příroda EV - Ekosystémy EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí tematické vycházky Vv Pč - účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob - simulujících mimořádné události - stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit Člověk a jeho zdraví Péče o zdraví, zdravá výživa Situace hromadného ohrožení Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí chodec a cyklista Rizika v přírodě rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Dopravní výchova - kurz

15 Očekávané výstupy projekty a kursy - rozlišuje základní formy vlastnictví, používá peníze v běžných situacích Lidé kolem nás Finanční gramotnost Vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy právo a spravedlnost základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot

16 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy mezipředmětové vztahy, projekty, kurzy Žák: - porovnává na základě pozorování základní projevy života, - třídí organismy do známých skupin, - využívá atlasy, jednoduché klíče - uvědomuje si důsledky porušení rovnováhy v přírodě - chápe význam zdravého životního prostředí - zhodnotí některé činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat - seznamuje se s poznatky o Zemi jako součásti vesmíru - vysvětlí střídání ročních období, dne a noci - využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu života - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte - předvede v modelových situacích jednoduché způsoby odmítání návykových látek Rozmanitost přírody Nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její význam, hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání) Rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi organismy) Životní podmínky Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, třídění odpadů, recyklace Pravidla chování v CHKO a v přírodě Vesmír a Země, sluneční soustava Člověk a jeho zdraví Lidské tělo (životní potřeby a projevy, stavba a funkce základy lidské reprodukce, vývoj jedince) Péče o zdraví, zdravá výživa, denní režim Návykové látky a zdraví Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy EV - Ekosystémy EV - Základní podmínky života EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV - Vztah člověka k prostředí Exkurze EKOLA České Libchavy VDO - Občan, občanská společnost a stát MKV - Lidské vztahy MKV - Etnický původ OSV - Sociální rozvoj Hvězdárna - exkurze

17 Očekávané výstupy mezipředmětové vztahy, projekty, kurzy - uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou - ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty Osobní bezpečí Situace hromadného ohrožení Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností vztahy mezi lidmi, dodržuje pravidla soužití ve škole mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci - rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na postupu řešení - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a porušují lidská práva - poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení prostředí obce Rodina Soužití lidí komunikace, principy demokracie Chování lidí Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a majetku, základní lidská práva a práva dítěte) Základní globální problémy (významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi Finanční gramotnost - orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více