MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Petrecký

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2015 Ladislav Petrecký"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Ladislav Petrecký

2 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Ladislav Petrecký Navržení nekonvenční obchodní strategie na Forexu Creation of unconventional trading strategy applicable on Forex Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D. OLOMOUC 2015

3

4

5

6

7 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen uvedené informační zdroje. Olomouc Ladislav Petrecký

8 Děkuji PhDr. Janu Lavrinčíkovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a věcné připomínky při tvorbě mé bakalářské práce.

9 Obsah Úvod Základy obchodování Komodity Akcie CFD Opce Futures Co je FOREX Broker Market maker ECN STP Money management RRR Velikost pozice Makroekonomická vyhlášení Obchodní přístupy Intradenní přístup Swingový přístup Poziční přístup Software NinjaTrader Obvyklé metody obchodování na FOREXU Supporty a Rezistence Klouzavé průměry Boolingerova pásma Parabolic SAR

10 3.5 RSI indikátor Sofistikovanější metody obchodování na FOREXU Nabídka a poptávka Market Profile Order flow VWAP Tvorba obchodní strategie Základní koncept strategie Indikátory a vizualizace Backtest Strategie, následující trend Srovnání s konvenční strategií Závěr Anotace Literatura a prameny Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1 - Vytvoření účtu pro získání aktuálních tržních dat Příloha 2 - Základní operace v programu NinjaTrader Příloha 3 Slovník pojmů

11 Úvod Obchodování v různých podobách je v podstatě stejně staré, jako lidstvo samo. Zatímco vznik barterové směny můžeme předpokládat od okamžiku rozdělení společnosti na lovce a sběrače, obchodování na burze začíná až v roce 1531 a je pochopitelně mnohem sofistikovanější a složitější. Můžeme tedy říct, že vyspělost metod, používaných při obchodování, jistým způsobem reflektuje vyspělost samotné civilizace. A samozřejmě, existuje mnoho trhů a burz, ať už akciových, či komoditních, nicméně největšímu rozmachu se zajisté budou těšit ty z nich, ve kterých se točí nejvíc peněz. A v dnešní době neexistuje větší trh, než je Forex s průměrným denním obratem větším než čtyři biliony amerických dolarů, který je tedy celkem třicetkrát větší, než denní obrat na všech amerických akciových burzách dohromady. V počátcích burzovního obchodování se používalo telegrafu k přenosu informací o cenových změnách. Obchodníci se v tehdejších dobách spoléhali hlavně na trendy, častokrát i na svou vlastní intuici a drželi své pozice řádově ve dnech. S technologickým vývojem se však vyvíjely i metody obchodníků, takže dnes je možné držet pozici v řádech vteřin. Taková změna se samozřejmě musí určitým způsobem projevit i na pravidlech hry, která se odehrává na burze, takže metody, díky kterým dokázali na burze vydělávat naši dědové, jsou dnes pro nás zastaralé, nefunkční a ztrátové. Součástí mé práce je vytvoření strategie na Forexu. Nicméně právě kvůli výše zmíněnému, neustále se měnícímu prostředí, není možné zaručit, že tato strategie bude za deset let vykazovat stejné výsledky, jako dnes. V dnešní době samozřejmě existuje velká spousta počítačových programů, které nám umožňují určitým způsobem analyzovat nastalé situace na různých trzích a vyvozovat z nich závěry. Odlišují se svou cenou, propracovaností, komplexností a množstvím vstupů, které lze do analýzy zahrnout. Osobně jsem se rozhodl pro program NinjaTrader z toho důvodu, že je nejlepším kompromisem výše zmíněného. V žádném případě nemůžu říct, že je to dokonalý a ideální software, který nepotřebuje žádné změny, pravdou ale je, že jsem dosud na žádný lepší nenarazil. Ve své práci se budeme snažit o určitou symbiózu praktické a teoretické části. Nemá cenu, abychom tu popisovali všechny metody, které jsou používány pro odhady budoucí ceny, proto do teoretické části zahrneme pouze ty části, které jsou nutné pro pochopení funkčnosti námi navrhnuté strategie. 11

12 Cílem práce je tedy vytvoření z dlouhodobého hlediska profitabilní, nekonvenční, obchodní strategie na Forexu v programu NinjaTrader. Součástí bude také posouzení profitabilnosti oné strategie a případné vysvětlení takto zjištěných výsledků. Nejprve tedy budeme muset popsat nejrůznější konvenční metody obchodování a osvětlit jejich funkci. Dále rozebereme sofistikovanější metody, na základě jejichž fungování se budeme snažit o vytvoření vlastní obchodní strategie. U obou chceme detailně rozebrat podmínky fungování, abychom je mohli použít v naší strategii. V neposlední řadě alespoň naznačíme fungování a možnosti programu NinjaTrader. Dalším cílem je tedy samotná tvorba strategie, následovaná backtestingem. Pokud v něm nebude strategie vykazovat zisk z dlouhodobého hlediska (delší než 5 let), pokusím se vytvořit strategii novou. 12

13 1 Základy obchodování V této kapitole chceme nastínit odpovědi na základní otázky, které si musí každý obchodník zodpovědět ještě před tím, než vůbec udělá svůj první obchod. Nebudeme se zde věnovat tomu, jakým způsobem odhadovat směr pohybu ceny, ale spíše tomu, jaká pravidla se musí dodržovat, aby člověk mohl být dlouhodobě úspěšný nejen na Forexu. Nejprve ale zmíníme i další alternativy obchodování a základní teoretické poznatky (jak se na základě nabídky a poptávky tvoří cena atd.). Samotné slovo burza pochází z latinského slova bursa, tedy výměna. Za úplně první burzu je považována ta v Antverpách s rokem založení V minulosti měli lidé na burzovní obchodování rozdílné názory, např. v období před druhou světovou válkou a také v jejím průběhu o burze nacistická propaganda hlásala, že je to nečistý a až příliš jednoduchý způsob nabytí poměrně velkého kapitálu a způsob obohacování se na úkor druhých. Nacisté tím tak popouzeli bezduché masy k nenávisti vůči Spojeným Státům, které sice nelze považovat za kolébku burzovního obchodování, nicméně zde se poprvé setkáváme s opravdu masivním využíváním burzovních služeb širokou masou lidí, se všemi kladnými i stinnými stránky burzy, tak jak ji známe i dnes. Za několik z hlavních důvodů vzniku burzovního obchodování se dá pokládat potřeba rovných podmínek pro všechny, určitý dohled nad probíhajícími transakcemi a zvýšená potřeba koupit nebo prodat v co nejkratším časovém období, což souvisí s vývojem civilizace. Největšího rozmachu se burzovní obchodování totiž dočkalo v pozdním období průmyslové revoluce. Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že burza zprostředkovává setkání nabídky a poptávky po standardizovaném objemu zboží, služeb a kapitálu a to v co možná nejkratším čase. 1.1 Komodity Komoditou rozumíme zboží, u kterého nelze rozlišit rozdíl v kvalitě. Častokrát to jsou základní suroviny, jako ropa, zlato, měď, stříbro, pšenice, oves, cukr nebo kakao, které nebyly nijak upravované a jsou tak dokonale homogenní. Komoditou tedy nemůže být třeba počítač, protože počítače už se podle kvality dají rozdělovat. I komodity se rozdělují, nicméně ne na základě kvality, ale spíše na základě oblasti těžby či jiných kritérií. Např. máme ropu Západotexaskou nebo ropu Brent (sdružuje asi 15 druhů ropy z těžebních oblastí v severním moři) a další. K rozlišení těchto druhů ropy dochází z toho důvodu, že podle těžební oblasti se odvíjí i drobné odchylky ve 13

14 složení ropy, od kterých se dá určit ideální způsob pro další využití konkrétního druhu této komodity. Dále lze v podstatě tytéž komodity dělit podle způsobu zpracování, příkladem budiž vepřové maso (lean hogs) a vepřové půlky mražené (frozen pork bellies), přičemž obchodované množství se nemění (40000 liber za kontrakt, což je asi 20 tun). 1 Obchodování komodit má určitá specifika, např. když obchodujeme se zemědělskými plodinami, měli bychom dlouhodobě studovat předpověď počasí a jiné aspekty, které mají vysoký vliv na velikost sklizně. 1.2 Akcie Na burzách se obchodují pouze veřejně obchodovatelné akcie a s jejich pořízením vznikají akcionáři nejen práva na dividendu, ale i práva na spoluřízení chodu společnosti (účast na valných hromadách), popř. právo na likvidačním zůstatku. Většina obchodníků ale obchoduje s akciemi hlavně proto, aby vydělali na cenových výkyvech. Cena akcií na burzách se stejně jako u komodit odvíjí od nabídky a poptávky, nicméně pohyby akcií, jsou zpravidla mnohem volatilnější, což je dáno právě faktem, že žijeme v rychle se vyvíjející společnosti a firmy, které nejsou schopny reagovat dostatečně rychle na tyto změny, se tak stávají pro obchodníky nezajímavé během velice krátké chvíle, což má mnohokrát za následek jejich strmý pád. 1.3 CFD CFD je zkratka pro výraz Contract for difference, neboli smlouva o rozdílu. V praxi se jedná o to, že dvě strany mezi sebou uzavřou smlouvu, ve které se zavazují vyplatit (nebo inkasovat) druhé straně rozdíl mezi aktuální cenou daného aktiva a cenou, kterou mělo ono aktivum v okamžiku uzavření smlouvy. Jedná se tak o specifický způsob obchodování bez toho, aniž by jedna či druhá strana aktivum vůbec někdy vlastnila. Jsou tak typickým představitelem finančního derivátu, u kterého investor spekuluje na nárůst či pokles ceny. CFD se standardně obchodují ve většině zemí vyspělého světa, nicméně ve Spojených státech je obchod s nimi zakázán kvůli restrikcím komise USSEC pro OTC finanční instrumenty. Podmínky pro obchodování si sami stanoví obě zainteresované strany (tedy obchodník a poskytovatel), přičemž poskytovatel má na starosti tvorbu ceny, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread), poplatek, který si účtuje za zrealizovaný obchod anebo poplatek, za držení přes noc 1 Srov. PODHAJSKÝ, P.; NESNÍDAL, T., Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta, s

15 (swap). Poměrně velkou výhodou oproti obchodování jiných instrumentů je fakt, že CFD neexpirují (na rozdíl od třeba futures kontraktů), je tak možné je držet poměrně dlouhou dobu. Na druhou stranu při obchodování CFD nám vedle klasických rizik, jako je třeba tržní riziko, existuje i riziko poskytovatele, které se odvíjí od finanční stability a solventnosti poskytovatele Opce Opce se od ostatních obchodních instrumentů značně odlišují. Podobně jako u CFD se zde neobchoduje se samotným aktivem, ale s právem, ono odkoupit v budoucnu (za předem daný časový interval), za cenu v minulosti. Opce tak určitým způsobem pojišťuje vlastnictví určité věci a chrání nás před růstem její ceny. Lépe si princip obchodování s opcemi vysvětlíme na příkladu z filmového průmyslu, ve kterém se obchody s opcemi uzavírají zcela běžně. Dejme tomu, že známý filmový scénárista napíše scénář k filmu Peer Gynt a nabízí jej velkým filmovým studiům typu Paramount za 1 milión dolarů. Jenomže v této době muzikály moc diváků nepřitahují a tak studio nechce za danou cenu scénář koupit, protože není vůbec jisté kdy a jestli vůbec se muzikály do módy vrátí. Zároveň by v případě, že by lidé zase rádi chodili na muzikály, zaručeně vzrostla cena tohoto scénáře v důsledku konkurenčního boje. A tak nejoptimálnějším řešením této situace je pro filmové studium pořídit si opci na tento scénář, tzn. pořídit si právo na koupi tohoto scénáře za cenu 1 milión dolarů po dobu (např.) 2 let. Scénárista za tento obchod dostane od filmové společnosti určitou, předem smluvenou odměnu (např dolarů). V tomto případě se vlk nažral a koza zůstala celá, filmové studio si scénář pojistilo před konkurencí, protože jako jediné má právo si jej zakoupit po dobu uplynutí dvou let. A scénárista dostal svou odměnu dolarů, ale vlastnická práva na scénář pořád náleží mu. Po dobu dvou let má tedy filmová společnost jako jediná na trhu možnost uplatnit opci, zaplatit scénáristovi 1 milión a získat tak práva na scénář. Pokud tak neučiní, může za dva roky scénárista prodat scénář komukoliv jinému za jakoukoliv cenu. Pokud se tedy bavíme o opcích ve spojitosti s tradingem, bavíme se tedy o rezervaci určité ceny na určité období. 3 2 Srov. NORMAN, D., CFDs, s. 3 3 Srov. NESNÍDAL, T., Začínáme s opcemi, <http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodityakcie-forex-a-opce-2.html> 15

16 Nebudeme se zde dopodrobna zabývat problematikou opčního obchodování, protože je dosti obsáhlá, ale pokusíme se zde popsat základní techniky tohoto způsobu obchodování. Na začátku tedy musíme vyspecifikovat, na jak dlouho chceme koupit určitý typ opce (long nebo short). Kromě toho, že tedy máme long a short pozice, musíme si také ujasnit, jestli chceme koupit call nebo put opci. V praxi se tedy jedná o to, že si vybereme, jestli si chceme v budoucnu koupit (call) nebo prodat (put) danou komoditu. Dejme tomu, že kukuřice je právě na ceně a my se rozhodneme koupit si call opci právě za tuto cenu (klidně si totiž můžeme koupit i opci za jinou cenu a také zde platí, že čím dále je požadovaná cena od aktuální tržní ceny, tím bude cena opce menší, protože se logicky zmenšuje pravděpodobnost, že se k ní trh vůbec kdy dostane) s datem vypršení a za tuto opci zaplatíme příslušný poplatek (premium). Dejme tomu, že se někdy v období až do cena vyšplhá na a my se rozhodneme svou opci uplatnit a nakoupíme tedy příslušný, předem dohodnutý objem kukuřice za dříve dohodnutou cenu, tedy a tak můžeme bezprostředně poté svou kukuřici prodat někomu jinému a inkasovat zisk. V opačném případě, tedy když cena bude pořád klesat a my se až do nerozhodneme, že svou opci uplatníme, zaznamenáme ztrátu, kterou činí pouze premium za opci. Zároveň si musíme uvědomit, že premium se neodvíjí pouze od toho, jak je požadovaná cena vzdálená od aktuální ceny, ale také od toho, kdy daná opce vyprší. Opce, které mají delší expiraci tak budou logicky dražší. 1.5 Futures Futures kontrakty by se dali charakterizovat jako smlouva za to, že za aktuální cenu dostanu něco v budoucnu (a už mě nezajímá budoucí cena). Podkladovým aktivem tedy mohou být komodity, měny, akcie, dluhopisy atd. Každý futures kontrakt má svou dobu expirace. Řekněme, že si koupíte v lednu březnové futures na pšenici za aktuální cenu. Potom tedy v případě, že do března tyto kontrakty neprodáte, budete vlastnit předem stanovené množství pšenice, kterou už ale nemůžete na burze dále prodat a může se tak stát, že vám ji přivezou složit před dům. Nejčastější expirační interval jsou tři měsíce, tedy čtvrt roku. Futures kontrakty vznikly z potřeby financovat např. pěstování rýže ještě před tím, než byla ona vypěstována a sklizena. Pokud tedy jistý obchodník věděl, že za rok bude potřebovat 20 tun rýže a zároveň existovat zemědělec, který potřeboval peníze na její vypěstování předem, mohli se tito dva dohodnout, sepsat spolu smlouvu (futures kontrakt) o tom, že za rok farmář obchodníkovi dodá 20 tun rýže 16

17 a ten mu za to už teď zaplatí předem stanovenou cenu (většinou to byla aktuální, tržní cena). Samozřejmě se mohlo stát, že rýži se tento rok moc nedařilo a tak byla sklizeň menší, což mělo za následek nárůst ceny rýže. V tomto případě si obchodník mohl mnout ruce, protože obchod byl zrealizován za cenu, která je ve smlouvě, tedy za cenu mnohem nižší. Naopak zemědělec na tom relativně prodělal, na druhou stranu mohl být ale spokojen, protože získal prostředky pro financování své činnosti. Nakonec se začalo obchodovat i se samotnými futures kontrakty Co je FOREX Samotné slovo Forex je sloučeninou dvou anglických slov FOReign EXchange, tedy směna cizích měn. Jak již název napovídá, obchodují se zde světové měny a v porovnání s klasickými burzami má svá specifika. Na Forexu se tedy při jednom obchodu kupuje jedna měna a prodává druhá. Např. při koupi měnového páru EUR/USD kupujeme Euro za Americký dolar.forex je decentralizovaný trh, tzn. nemá vlastní burzu, takže se může obchodovat 24 hodin denně, je to tedy určitá globalní, propojená síť bank, investičních fondů, pojišťoven a brokerských společností 5. Obchodní hodiny začínají v neděli ve 23:00 středoevropského času a končí v pátek opět ve středoevropského času 22:00, takže obchodníci nejsou při svých obchodech omezeni otevíracími hodinami burzy. V jednotlivých seancích je také rozdílná likvidita, na určitých měnových párech. Např. při Londýnské seanci bude mnohem vyšší likvidita na páru GBP/USD než při Tokijské seanci. Při obchodování měnového páru, např. EUR/USD nakupujeme (nebo prodáváme), jednu jednotku bazické měny, za x jednotek křížové měny. V našem případě Euro měnou bazickou a Dolar měnou křížovou. Když tedy víme, že pár EUR/USD má kurz 1,3525, značí to, že za jedno Euro zaplatíme 1,3525 Dolarů. 6 I na Forexu, se podobně jako na jiných kapitálových trzích uplatňuje finanční páka. Díky tomuto pravidlu může tak investor držet mnohem větší pozici, než na kterou má kapitál. Na rozdíl od akciových, či komoditních burz je zde páka zpravidla mnohem vyšší, (většinou se pohybuje v rozmezí od 20:1 až po 400:1) umožňuje tak investorům 4 Srov. PODHAJSKÝ, P.; NESNÍDAL, T., Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta, s Srov. VOBOŘIL, T., Univerzita Forexu: Co je Forex, <http://www.penize.cz/forex/ univerzitaforexu-co-je-forex> 6 Srov. TUREK, L., Manuál Forexového obchodníka, s. 6 17

18 inkasovat mnohem vyšší zisky, než které by mohli inkasovat pouze se svým kapitálem, zároveň ale mohou inkasovat i velké ztráty. V praxi to funguje tak, že máme-li páku nastavenou na hodnotě např. 25:1 a disponujeme kapitálem ve výši USD, můžeme ve skutečnosti obchodovat s objemem až USD. Náš kapitál tak slouží jako jakási záloha pro brokera. Ovšem v případě, že na jednom obchodě dosáhneme ztráty USD, broker nám pozici téměř vždy ukončí, i když podle pákového pravidla disponujeme kapitálem až USD. Obrázek 1 Obchodní hodiny na Forexu Broker Broker je někdo, kdo zprostředkovává běžným retailovým obchodníkům přístup na burzu, za což si bere odměnu ve formě provize za obchod, která může být fixní nebo se může odvíjet od velikosti obchodu. Další odměnou pro brokera je spread, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Na začátku každého obchodu je tedy obchodník v určité ztrátě, která se odvíjí od velikosti poplatků a spreadu, což má každý broker nastaven individuálně. Spread může být fixní nebo proměnlivý v závislosti na volatilitě trhu (velká volatilita, velký spread a naopak). Dalším poplatkem je swap, cože je rozdíl v úrokových sazbách daných měn za den a připočítávají se k obchodu jen v případě, že je držen přes noc (respektive přes 22. hodinu Greenwichského času). Poslední výdajem, který může obchodník platit v závislosti na výběru brokera je tzv. slippage. Slippage (sklouznutí) je tedy rozdíl mezi požadovanou cenou a cenou, za kterou byl obchod reálně proveden. V určitých situacích (velké trendy) může mít broker problém otevřít obchod kvůli tomu, že jednoduše nemůže najít prostistranu. Nalezení prostistrany tak ve vysoce volatilním prostředí trvá dlouho, zároveň se cena pohybuje rychleji a tak může být rozdíl v plnění u některých obchodníků otázkou zisku nebo ztráty. Volba správného brokera je tedy pro ziskové obchodování na burze klíčovou záležitostí. 7 FOREX TRIBE, Trading hours, <http://www.forex-tribe.com/learn-trading-hours.php> 18

19 1.7.1 Market maker Tento broker funguje na principu, že nám prodává to, co chceme koupit a kupuje od nás to, co chceme prodat. Většina brokerů potom tyto objednávky prodává či kupuje dál velkým bankám a institucím ECN Místo, kde se setkává nabídka a poptávka dvou různých market makerů. Často dochází k realizaci obchodu uvnitř tohoto obchodního systému, když se v jeden čas objeví dva obchodníci a jeden z nich bude chtít prodat a druhý koupit, proběhne tato transakce uvnitř s žádným účinkem na vnější okolí STP Objednávky nejsou vyplněny vnitřně, ale musí být vždy vyplněny zvnějšku. Broker může mít i několik bank, se kterými takto spolupracuje, aby zajistil rychlé plnění objednávek. 1.8 Money management Money management, neboli řízení peněz je pro úspěšný trading stejně klíčový, jako predikce pohybu ceny a možná i důležitější RRR Risk reward ratio nám udává, kolik peněz hodláme riskovat oproti tomu, kolik peněz chceme z obchodu dostat. Například pokud si RRR nastavíme 1:1, riskujeme na obchod stejné množství peněz, kolik jich chceme z obchodu dostat. Pro každý obchod je nutné zvolit si jiné RRR v závislosti na ostatních faktorech. V potaz bereme předpokládanou pravděpodobnost našeho obchodu, S/R úrovně a naši psychologii Velikost pozice Ohledně velikosti pozice existuje několik pouček, nejvíce z nich říká, že na jeden obchod nesmíme riskovat více, než 5 % účtu. Velikost pozice tedy záleží na tom, jaký styl obchodník upřednostňuje. Intradenní obchodníci, kteří za den udělají obchody v řádu desítek, by měli na jeden obchod riskovat 2-3 procenta kvůli tomu, že se častokrát stává, že budou potřebovat přikoupit pozici v případě, že trh půjde proti nim. V případě, že by dávali vyšší pozice a byly zároveň v několika obchodech, mohli by se ocitnout v situaci, kdy už zkrátka nebudou mít marži na další obchod. Při výběru velikosti pozice musí obchodník také zohlednit svou psychiku, v případě, že se věci 19

20 nevyvíjí tak, jak by měli totiž slabší povahy tíhnou k dělání chyb, které by jinak nedělali a může se stát, že obchodník vezme ztrátu, i když se ukázalo, že jeho předpoklad pohybu ceny byl správný. Nakonec je nutné vzít v potaz potenciál obchodu a RRR. Pokud očekávám, že na obchodu můžu vydělat 20 pipů a největší riziko, které chci podstoupit je ztráta 10 pipů, můžu jít do obchodu s vyšší pozicí, protože v případě neúspěchu neztratím moc. Dále nesmíme zapomenout na pravděpodobnost úspěšnosti obchodu, která se opět liší obchod od obchodu. V případě, že jsme si na 90 % jisti, že nám obchod vyjde a RRR máme nastavené v normální míře (max. 1:3), není problém jít do obchodu s vyšší pozicí. Když si ale moc jisti nejsme, je lepší brát menší pozici nebo vůbec žádnou. Obrázek GAP Na předchozím obrázku lze vidět velkou svíci, vytvořenou třetího prosince někdy kolem desáté hodiny ranní na EUR/USD futures kontraktech. V tomto případě lze uplatnit tzv. 123 GAP, což je formace, která nám určuje dvě Support/Resistance úrovně. První S/R úroveň se nachází v tomto případě někde kolem hladiny 1,2366, druhá S/R úroveň se nachází někde kolem 1,2343. Myšlenkou tedy je, že vstoupíme do short obchodu 20

21 (prodáme instrument, spekulujeme na pokles ceny v budoucnu), na první S/R úrovni, tedy na 1,2343. Stoploss si nastavíme někde těsně nad druhou S/R úroveň, tedy na 1,2368. Rozmezí stoplossu a vstupu tedy činí 25 pipů. Potenciál tohoto obchodu vidíme v tom, že trh by se měl minimálně vrátit k ceně 1,2323, nicméně lze zde předpokládat i větší pohyb a tak zachováme RRR v poměru 1:1 a výstup z obchodu naplánujeme na 1,2318. Otázkou ovšem zůstává, s jak velkou pozicí se rozhodneme do obchodu vstoupit. Předpokládejme, že náš kapitál činí ,-Kč. Hodnota jednoho pipu (nejmenšího možného pohybu, v tomto případě 1 pip = 0,0001) je na 1 lot 221,- Kč. Jsme poměrně konzervativní obchodník, zároveň v tomto obchodu vidíme poměrně vysokou pravděpodobnost a tak se rozhodneme riskovat 4 % našeho kapitálu, tedy maximální přípustná ztráta činí 1200,-Kč. Stoploss máme ve vzdálenosti 25 pipů od vstupní ceny, tudíž vypočítáme 1200/25 = 48,-Kč. Hodnota jednoho pipu by tak měla být zhruba 48 Kč. Do tohoto obchodu se tedy rozhodneme vstoupit s pozicí o velikosti 0,2 lotu, protože při tomto objemu má 1 pip hodnotu zhruba 44,- Kč. V případě neúspěchu tak dosáhneme ztráty 1106,25,-Kč, což nám koresponduje s tím, jak jsme si nastavili celý obchod. Nicméně tento obchod by nám vyšel a tak bychom vydělali stejnou částku za necelé dvě hodiny. Samozřejmě, od konečné sumy ještě musíme odečíst provizi brokera, za zprostředkování obchodu, ale toto je nastaveno individuálně, nebudeme se tím proto v tomto příkladu zabývat. 1.9 Makroekonomická vyhlášení Makroekonomická vyhlášení jsou součástí tzv. fundamentální analýzy, tedy analýzy, která se snaží predikovat vývoj ceny na základě makroekomických ukazatelů. Obecně se má za to, že čím lépe se ekonomice dané země vede, tím více budou lidé věřit její měně, což zvýší poptávku po ní, což má dopad na její cenu. Této analýze se v této práci věnovat nebudu, pokusím se však o její letmý popis. Sledování makroekonomických vyhlášení a začleňování jejich výsledků do vlastního pohledu na trh je pro každého obchodníka naprosto nezbytnou věcí, i když se této analýze primárně nevěnuje. Tyto ukazatele mají totiž na trh opravdu markantní dopad. Mezi nejčastěji sledované ukazatele na Forexu patří: GDP (hrubý domácí produkt), inflace, nezaměstnanost, úrokové míry centrálních bank a podobné. Dají se sem zde zařadit i tiskové konference pořádané centrálními bankami. Ačkoliv jejich výstup je neměřitelný, ředitelé zde nastiňují různé strategie, které chtějí praktikovat v řízení 21

22 měnové politiky, což má na trh častokrát dalekosáhlé a nezřídka těžko vysvětlitelné důsledky. Na internetu jsou tato data běžně dostupná např. z následujících webů: Na těchto serverech lze častokrát najít kalendáře makroekonomických vyhlášení, dále zde vidíme i očekávaný dopad na trh (většinou barevně označená: červená velký vliv, oranžová střední vliv a žlutá menší vliv) a v neposlední řadě nás zajímají minulé výsledky jednotlivých ukazatelů a samozřejmě také očekávání neboli předpověď budoucích výsledků Obchodní přístupy Obchodníci, působící nejen na Forexu, ale i na jakýchkoliv jiných trzích se dají rozdělit do několika skupin podle toho, jaký přístup z hlediska času při svém obchodování uplatňují. Pokud bereme v potaz úspěšnost jednotlivých skupin ve vztahu k upřednostňovanému obchodnímu přístupu, platí zde přímá úměra. Čím delší dobu obchodníci zůstávají v pozici, tím se jejich úspěšnost zvyšuje. Je to zpravidla kvůli tomu, že signály ke vstupu do obchodu se na vyšších časech neobjevují tak často. Rozhodně to ale neznamená, že pokud jsme zamýšleli obchod ukončit v ten samý den, ale jsme pořád ve ztrátě, tak necháme svou pozici otevřenou, však ono se to tam někdy vrátí. Takový přístup je jednoznačně špatný, každý správný obchodník má totiž v první řadě plán, kterého se drží Intradenní přístup Intradenní obchodníci drží své pozice po dobu maximálně jednoho dne. Spíše je to v řádech minut, občas i v řádech hodin. Významnou podskupinou, která zde patří, jsou skalpeři, držící pozici i v řádech sekund. Skalping je rozhodně velmi obtížnou disciplínou a praktikovat ji mohou jen zkušení obchodníci. Častokrát si jdou pro jen velmi malé zisky (5 pipů), zároveň ale moc neriskují. Denně tak udělají ale poměrně hodně obchodů, protože dostávají mnoho impulsů ke vstupu do obchodu. Úspěšnost 8 Srov. TUREK, L., Manuál Forexového obchodníka, s

23 skalpingového obchodníka se samozřejmě odvíjí od volby brokera, protože při skalpingu si nemůžete dovolit mít velký skluz v plnění, popř. spread. Zvláštní podskupinou, kterou zde ale musím zmínit, jsou tzv. HFT (high frequency trading), což jsou počítačové systémy obchodující na burzách v řádech milisekund. S těmito systémy tak není běžný člověk schopen soupeřit, proto se rozvíjí snahy o jejich regulaci. V dnešní době tak neuvidíme moc skalperů jednoduše z toho důvodu, že byli nahrazeni HFT systémy a na trhu už pro ně není moc místa Swingový přístup Swingový obchodníci drží své pozice v řádech dnů, maximálně týdnů (ale zpravidla ne déle než měsíc). Snaží se tak vystihnout krátkodobější trendy a obchodovat v jejich směru. Potenciál obchodů je mnohem vyšší, než u intradenních obchodníků (v desítkách pipů), na druhou stranu ale musí počítat i s vyššími ztrátami, které mohou utrpět. Stoploss je totiž nutné si nastavit tak, aby nás z obchodu nevyhodili korekce trendu, které se nutně dějí. Častokrát se o vstupu do obchodu rozhodují na základě fundamentální analýzy, protože ta nejlépe dokáže vystihnout trend. Zároveň si ale musí dát pozor a důkladně zvážit, zda chtějí své pozice držet i přes makroekonomická vyhlášení, která mohou aktuální trend totálně otočit Poziční přístup Obchodníci, praktikující tento přístup setrvávají v obchodech v řádech týdnů, měsíců, výjimečně i let. Na rozdíl od swingových obchodníků, mají stoploss většinou malý a nechávají své pozice růst, dokud neusoudí, že trend skončil. V praxi ale těchto obchodníků moc není, protože paradoxně držet zisk je mnohem těžší, než držet ztrátu a tak lidé mají tendenci pozici, která je v zisku co nejdříve ukončit. 9 Srov. ŠTÝBR, D., Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích, s

24 2 Software NinjaTrader V současné době existuje verze NinjaTrader 7, která samozřejmě přináší nové funkce oproti verzi 6. I když vývojáři pilně pracují na verzi 8, troufám si tvrdit, že verze 7 bude ještě nějaký čas aktuální a nejnovější. Tento software si našel mnoho příznivců hlavně díky tomu, že mimo základní funkce, jako třeba zobrazování grafů a indikátorů, nabízí připojení na různé poskytovatele dat. Obrovskou výhodu představuje to, že je tento program zadarmo, pokud je používán pouze na analýzu trhu a ne na reálné obchodování. Problém ovšem může nastat při volbě poskytovatele aktuálních tržních dat, či brokera. Vlastnit samotnou platformu je totiž jedna věc, jenže software bez dat, sám o sobě nemá v podstatě žádné využití. Je to jako rádio bez antény. V případě, že máme brokera, který podporuje zadávání příkazů, přes tuto platformu, máme v podstatě vyhráno, protože většina brokerů dnes standardně poskytuje svým klientům data. Ovšem pokud NinjaTrader používáme pouze k analýze trhu, potřebujeme najít poskytovatele dat, který nám bude nabízet co nejkvalitnější real-time data za pokud možno co nejnižší cenu. Poskytovatelé dat už ovšem nejsou tak štědří, jako vývojáři programu NinjaTrader a valná většina z nich si nechává za své služby platit nemalé částky. A ti, kteří to dělají zadarmo, neposkytují kvalitní data. Nejlepší alternativou je tedy založit si demo účet u kvalitního poskytovatele dat, který bude možno po uplynutí zkušební lhůty jednoduše opět prodloužit. A přesně tohle je případ společnosti AMP Futures, která poskytuje kvalitní a aktuální data od CQG. Stačí si založit 30-ti denní demo účet, který lze po uplynutí lhůty jednoduše prodloužit. Přesný postup vytvoření a aktualizace demo účtu popíši v přílohách. Další nespornou výhodu platformy NinjaTrader je možnost vytvoření vlastního indikátoru, či obchodní strategie. Toto se provádí pomocí programovacího jazyka NinjaScript, který je odvozen od jazyka C#. Tuto možnost sice nabízí i mnoho jiných programů, jako třeba MetaTrader, ale tyto programy nenabízí tak velkou tvůrčí svobodu jako výše zmíněný NinjaTrader. Tvorbu strategie popíši později. Lze zde také tvořit a používat takzvané ATM (automatické obchodní strategie). A v neposlední řadě musíme zmínit také backtesting, který musí tvořit nedílnou součást vývoje každé strategie. I když backtestingový systém (Strategy analyzer) nabízí zpětná data v řádech několika roků, jsou jeho výsledky vždy ovlivněny diskréčností strategie. 24

25 Existují v zásadě dva druhy backtestingu ruční a automatický. Do ručního můžeme určitým způsobem zahrnout svoje zkušenosti a psychologii, které jsou pro obchodování velmi potřebné, na druhou stranu psychologie při backtestingu je velmi odlišná od samotné psychologie při opravdovém obchodování. Při ručním zpětném testování se tak logicky dopouštíme častokrát i poměrně výrazných odchylek od skutečnosti a výsledná data jsou tak velmi zkomolená a nereflektující skutečnost. Proto budeme funkčnost námi navržené obchodní strategie testovat automaticky. Ve své práci se tedy budeme snažit vytvořit strategii, která bude mít přesně definované parametry, jejíž výstupy nebudou nabízet žádnou volnost intepretace, aby ji mohl používat i úplný nováček na forexu a abych mohl její ziskovost posoudit pomocí Strategy analyzeru. Otázkou ovšem zůstává profitabilnost této strategie za předpokladu, že bude využívána výše zmíněným způsobem. 25

26 3 Obvyklé metody obchodování na FOREXU Pro správné porozumění následujícím řádkům je potřeba vysvětlit pár pojmů. Drtivá většina dnešních obchodníků obchoduje podle svíčkových grafů, přičemž jednotlivé svíčky reprezentují pohyb ceny za určitý časový interval (timeframe), který je možné libovolně měnit. Samotná svíčka nám říká, kam až se v daném časovém intervalu cena dostala, na jaké ceně otevřela a kde také skončila. Svíčky ale nemusí být založeny pouze na čase, mohou být založeny třeba na volume (nová svíce se utvoří, až bude zobchodováno předem dané množství kontraktů), range (nová svíce se utvoří, až rozdíl mezi high a low dosáhne předem stanoveného počtu pipů) apod. 3.1 Supporty a Rezistence Naprostá většina obchodníků obchoduje nebo se alespoň do svého náhledu na trh snaží začlenit supporty a rezistence. Obecně se dá říct, že to jsou určité cenové hladiny, od kterých by se měl trh odrážet a vydat se opačným směrem nebo zde alespoň udělat nějakou korekci. Support je tedy cena, od které by se měla klesající cena odrazit a pokračovat směrem vzhůru, naproti tomu rezistence je cena, od které by se tedy měla rostoucí cena odrazit a pokračovat směrem dolů. Pokud trh výrazně projede supportem, stává se z něj rezistence a naopak. Vtip je ovšem ve správné identifikaci supportů a rezistencí a posouzení jejich síly v porovnání se sílou aktuálního trendu. S/R úroveň tedy můžeme identifikovat podle následujících pravidel: Pivotová High/Low je taková cena, která překonala předešlou high/low, ale následující svíce ji překonat nedokázala. Jinými slovy, pokud hledáme rezistenci, najdeme si takovou high, u které obě sousedící svíčky (předešlá i nadcházející), dosáhly nižší high. Rezistencí je pak cenová hladina, na které se nachází pivotová high.naopak při hledání supportu, hledáme takovou low, která má obě sousedící (předešlou i nadcházející) low vyšší, než je ona sama. Initial balance základem je myšlenka, že trh se ve svých počátečních hodinách snaží rozkoukat a tak lze podle nich častokrát očekávat, co se bude v budoucnu dít. Opět existují různé přístupy, jak initial balance využívat. Někteří obchodníci si značí initial balance na každou počáteční hodinu určité obchodní seance, jiní si ji vykreslují po dobu celé předešlé seance. V praxi se jedná o to, že si spočítáme range (rozpětí, rozdíl mezi high a low) předchozí seance), který vydělíme dvěmi. Tuto hodnotu připočteme k high, 26

27 popř. odečteme od low předchozí seance a máme první rezistenci. To samé uděláme i s dvojnásobkem této hodnoty, popř. trojnásobkem, čtyřnásobkem atd. a opět odečteme od low, respektive přičteme k high a zjistíme tak důležité S/R úrovně. Fibonacci retracements Italský matematik Leonardo Fibonacci při svém zkoumání přírody a vesmíru objevil řadu čísel, která se často opakuje. Patří sem tyto hodnoty: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, atd. Čísla jsou jednoduchý součet dvou předchozích. Na Forexu se jeho posloupnost používá následovně: Vezmeme 4 po sobě jdoucí hodnoty, např. 13, 21, 34 a 55. Tato čísla mezi sebou vydělíme, čímž dostaneme podílové ukazatele, tedy: 13/21 = 0,618 (61,8 %), 34/55 = 0,618 (61,8 %) 34/21 = 1,618 (161,8 %), 55/34 = 1,618 (161,8 %) 21/55 = 0,382 (38,2 %), 13/34 = 0,382 (38,2 %) Dělením různých čísel z Fibonacciho posloupnosti tak získáme určité S/R úrovně. Existuje několik praktik, jak obchodovat pomocí Fibonacciho posloupnosti, nastíním zde pouze jeden z nich a to jak obchodovat při trendu. V případě, že očekáváme od trhu trend, chceme si počkat na korekci a na ní nastoupit ve směru trendu. Fibonacciho úrovně nám tak říkají, kam až můžeme očekávat korekci. Pokud si nakreslíme Fibonacciho úrovně mezi začátek trendu (při uptrendu to bude swing low, což je v podstatě nejnižší pivotová low tohoto pohybu) a konec trendu (při uptrendu to bude swing high, což je tentokrát nejvyšší high tohoto pohybu). Začátek trendu je tedy 0 % a konec je 100 % a úrovně mezitím, jsou tedy určité S/R, od kterých by se měl korigující trh odrazit a pokračovat dále ve směru trendu Klouzavé průměry Klouzavý průměr není nic jiného, než výpočet průměrné ceny za posledních n-období (svíček). 11 Příklad výpočtu klouzavého průměru: SMA = (P1 + P2 + + Pn)/n 10 Srov. ČÍŽEK, R., Investujte s českými experty, s Srov. ČÍŽEK, R., Investujte s českými experty, s

28 n počet období (svíček), pro které daný klouzavý průměr počítáme. P1 Pn cena. Samozřejmě si můžeme zvolit, jestli chceme, aby se nám klouzavý průměr počítal pro High, Low, Open nebo Close, nejčastěji se však počítá pro zavírací cenu. Vedle SMA (simple moving average), existuje také EMA (exponential moving average), který průběh klouzavého průměru vyhlazuje pomocí přidávání váhy jednotlivým obdobím. Indikátory, založené na klouzavém průměru by měly v celku dobře fungovat při trendu. Vstup do obchodu by měl nastat v případě, že cena protne průměrnou cenu za posledních n-období buď ze shora nebo zdola. V případě protnutí ze shora vstupujeme do short pozice, protnutí zdola pak znamená vstup do longu. Samozřejmě zde velice záleží na počtu období, že kterých je průměrná cena počítána, obecně platí, že čím vyšší počet období, tím méně příležitostí ke vstupu. Na druhou stranu ale vyšší počet období znamená zachycená až opravdu silnějšího trendu a odfiltrování špatných signálů ke vstupu. Většina obchodníků, používajících klouzavé průměry ke svému obchodování tak používá kombinaci dvou až tří klouzavých průměrů, které jim pomáhají určovat pozici stoplossu, popř. zachytit až opravdu silnější pohyb. 3.3 Boolingerova pásma Na rozdíl od klouzavých průměrů nejlépe fungují v rotaci, na trhu bez trendu. Boolingerovo pásmo je tedy určitý kanál, tvořící nám horní a spodní cenovou hranici, kterou by neměl trh prorazit. Obě hranice velice záleží na volatilitě, v případě zvýšené volatility se tak hranice od sebe oddalují, čímž se pásmo rozšiřuje. Při snížené volatilitě se zase hranice přibližují a tak zmenšují pásmo, ve kterém by se měla cena pohybovat Parabolic SAR Stejně jako klouzavý průměr, parabolic SAR (stop and reverse) funguje dobře pokud obchodujeme trh v trendu. Navíc nám říká, kam si umístit stoploss. V praxi je jeho obchodování velice obdobné jako obchodování klouzavých průměrů. V případě, že cena protne hodnotu parabolic SAR, otevíráme pozici podle toho, jakým směrem došlo k proražení a stoploss dáme na novou hodnotu, která se na parabolic SAR vytvořila.paradoxem je, že nová vytvořená hodnota parabolic SAR je také profit target a vstup do nové pozice. Není tak třeba zdůrazňovat, že tento indikátor dobře funguje při 12 Srov. REJNUŠ, O., Finanční trhy, s

29 začátku nového trendu, naopak v rotaci vykazuje až katastrofální výsledky. Při konzervativním používání tohoto indikátoru tak budeme prakticky pořád v obchodě, což může mít neblahé důsledky i na naši psychiku. V porovnání s např. klouzavým průměrem, se hodnota parabolic SAR mění, i když cena zůstává stejná RSI indikátor U minulých indikátorů jsme si řekli, že fungují pouze v případech, že byly splněny všechny předpoklady pro jejich funkčnost. Tyto předpoklady jsou častokrát tvořeny na základě trendu v případě trendu fungují jiné indikátory než v případě, že se trh nachází v rotaci. Jak ale poznat, že je trh v trendu nebo v rotaci? Zkušení obchodníci to dokáží poznat na základě fundamentální analýzy (důležitá, makroekonomická vyhlášení z 99 % tvoří důvod pro trend), jiní se spokojí s pohledem do grafu. Nicméně ještě existují indikátory, které mají za úkol rozpoznat trend, popř. jeho sílu, což nám může přinést cenné informace. Jedním z těchto indikátorů je také RSI (relative strenght indicator). Základní myšlenka k použití tohoto indikátoru je v podstatě stejná, jako u Stochastic oscilátoru. Má za úkol ukazovat, kdy je trh překoupený, popř. přeprodaný a značit tak, kdy můžeme očekávat korekci. Když RSI dosahuje hodnot nad 70, znamená to, že je trh překoupený a tak můžeme v nejbližší době očekávat korekci dolů. Když RSI ukazuje hodnoty pod 30, můžeme očekávat korekci směrem nahoru. Pokud ovšem používáme RSI ke zjištění trendu, platí následující pravidla: Pokud se hodnota RSI nachází v intervalu 30 70, trh se pohybuje v rotaci, tudíž můžeme používat všechny netrendové indikátory, popř. odrazy od S/R úrovní. Naproti tomu, při impulsu ke vstupu do obchodu na základě trendového indikátoru, si počkáme na potvrzení od RSI. Pokud např. dostaneme signál ke vstupu do obchodu od parabolic SAR ke koupi, počkáme si, až RSI hodnoty také začnou nabývat hodnot vyšších než 50, čímž se vyhneme některým falešným signálům. 14 Jak již bylo napsáno dříve, všechny výše zmíněné indikátory fungují jen za určitých předpokladů. Proto se v praxi v podstatě nikdy nepoužívají sami, ale v určité kombinaci s ostatními. Osobně jsem vyzkoušel pár takových strategií a z mého hlediska žádná nebyla dlouhodobě profitabilní. Tím ovšem nechci říct, že nebudou profitabilní i pro někoho jiného, osobně znám pár obchodníků, kteří jsou schopni na základě výše 13 Srov. TUREK, L., Manuál Forexového obchodníka, s Srov. REJNUŠ, O., Finanční trhy, s

30 zmíněných indikátorů profitabilně obchodovat. V jejich případě hraje nemalou roli i zkušenost. Nicméně s obchodováním je to jako s jídlem každému chutná něco jiného. A tak i na Forexu, každému funguje něco jiného. Na druhou stranu strategie, založené na výše zmíněných indikátorech, mají jednu velkou slabinu a to sice tu, že jsou v podstatě opožděné, ukazují něco, co už se stalo. Nabídka a poptávka na trhu se rozhodně nebude řídit podle toho, jestli zrovna došlo k překřížení jednoho klouzavého průměru s druhým. Tento problém by ale měl řešit obchodní přístup, který popíši v následující kapitole. 30

31 4 Sofistikovanější metody obchodování na FOREXU Tyto metody se od předchozích liší v tom, že častokrát nenabízí svému uživateli jednoznačné signály ke vstupu a výstupu, spíše mu ukazují náhled na trh, na jehož základě se dá usuzovat, k jakým událostem na daném trhu dojde, čemuž může obchodník podřídit svůj způsob obchodování. 4.1 Nabídka a poptávka Pro každého obchodníka je důležité pochopit, proč se cena pohybuje tak, jak se pohybuje. Musí vědět, v důsledku čeho cena vzrostla nebo klesla. Pohyb ceny samozřejmě nastává díky změnám v nabídce a poptávce, jak si trh neustále hledá rovnováhu. Na trhu tak máme v podstatě dvě varianty: Cena roste z hlediska nabídky a poptávky lze tento jev vysvětlit dvěma variantami: - Nabídka se snižuje pokud se budeme bavit třeba o cukru, může být pokles nabídky způsoben sníženou sklizní. Jinými slovy: čím méně cukru, tím dražší bude. - Poptávka se zvyšuje v případě např. uhlí by tato situace mohla vzniknout, pokud by místo globálního oteplování nastalo globální ochlazování a lidé by pak potřebovali více uhlí na topení. Cena klesá opět máme prakticky dvě vysvětlení: - Nabídka se zvyšuje dejme tomu, že počasí bylo letos výjimečně příznivé pro kukuřici a tak její úroda je největší za posledních dvacet let. Jinými slovy je kukuřice více, než jsme schopni spotřebovat a tak se zemědělci budou snažit kukuřici prodat i hluboko pod cenou. - Poptávka se zmenšuje představme si případ, kdy se do obliby dostávají elektromobily a automobily s klasickými spalovacími motory tak nikdo nechce. V tomto případě by klesla i poptávka po ropě, což by mělo za následek její zlevnění. Z tohoto pohledu tak máme čtyři případy, které mohou nastat a kterým se snažíme podřídit naši obchodní strategii. I když by se mohlo zdát, že na tuto analýzu hledí hlavně poziční a swingoví obchodníci, obchodující na základě fundamentu, dají se tyto principy uplatnit i v intradenním obchodování. Ve skutečnosti je ovšem tržní situace jen málokdy tak jasná, jak v předchozích případech. Nejčastěji dochází kvůli velkému počtu 31

32 vlivů na trh ke kombinaci výše zmíněných případů, tzn. častokrát poptávka roste, ale stejně tak i nabídka a proto musíme zjistit, co roste více, popř. s větší silou. Nebo naopak neroste nic a trh se pohybuje pouze do strany. Zkušení obchodníci tedy dokáží dát různým informacím různou váhu a dokáží také poměřit jejich dopad navzájem Market Profile Na trhu je to podobné jako při dražbě. Nejvíce se bude nakupovat na ceně, kterou nejvíce účastníků dražby bude vnímat jako férovou. Dejme tomu, že se draží zbraň z americké občanské války. Začne se třeba na ,-Kč. Nejdříve nikdo nechce přihodit a tak vyvolávající sníží cenu na 5 000,-Kč. To už se zájemci najdou a tak postupně přihazují a cena šplhá nahoru a nedělá jí problém překonat oněch ,-Kč. Vypadá to, že by se cena mohla zastavit na ,-Kč, zájemci už nepřihazují tak často a s takovou vervou, jak tomu bylo třeba při ceně 7 000,-Kč nebo 8 000,-Kč a tak to vypadá, že se aukce ukončí. Představte si, co by s cenou udělala událost, kdy by do aukční místnosti vtrhl někdo a tvrdil by, že tuto zbraň vlastnil Abraham Lincoln. Kupující by se najednou mohli přetrhnout a cena ,-Kč by jim najednou připadala nízká a tak by přihazovali a cena by dál rostla, dokud by opět nedosáhla maxima. I na Forexu se děje aukční proces, s tím rozdílem, že obchodované zboží není jedinečné a je možné ho i prodávat. Pokud je na trhu býčí nálada, všichni chtějí nakupovat a cena šplhá vzhůru, naopak při medvědím sentimentu všichni prodávají a tlačí tak cenu dolů. Tyto sentimenty se nejčastěji utváří na základě makroekonomických vyhlášení (což v našem příkladu byla informace o vlastníkovi zbraně). Market profile nám v zásadě ukazuje, na jaké cenové hladině strávil trh v předchozích časových úsecích (dnech pro intradenní obchodníky) nejvíce času, ukazuje nám tak, jakou cenu vnímali účastníci trhu jako férovou, na které zrealizovali nejvíce obchodů. Přináší nám tak trochu jiný pohled na obchodování. 16 Samotná vizualizace market profile je dosti odlišná od klasicky používaných svíčkových grafů. Skládá se totiž v zásadě ze dvou profilů časového a objemového. Časový profil se skládá z písmen a tvoří se tím způsobem, že každé písmeno se za daný časový timeframe obtiskne jednou. Pokud chceme, aby nám Market profile ukazoval průběh v jednom dni, nastavíme si timeframe hodnotu na 30 minut. Začíná se od A, 15 Srov. RIEGEL, K., Ekonomická psychologie, s Srov. TUREK, L., Market profile eso v ruce obchodníka, s

33 Obrázek 4 Market Profile - složený Obrázek 3 Market Profile - rozložený takže od 00:00 do 00:30 se bude vykreslovat písmeno A, od 00:30 do 01:00 se bude vykreslovat písmeno B atd. Jednomu písmenu se říká TPO (Time Price Opportunity). Pro lepší představení přikládám obrázek. Na prvním vydíme složený profil z písmenek, na druhém vydíme rozložený profil podle toho, jak se cena měnila v čase, přičemž první je v podstatě stejný jako druhý, akorát jsou na něm písmenka navrstvená na sobě. 17 Napravo od časového profilu je objemový profil, který nám ukazuje součet kontraktů, které byly obchodovány na určité cenové hladině. Na předchozích obrázcích stojí za zmínku, že i když se cena nejčastěji pohybovala lehce nad cenou 1,1330, největší chuť obchodovat měli obchodníci až večer kolem ceny 1, Srov. STEIDLMAYER, P., HAWKINS, S., Steidlmayer on Markets: Trading with Market Profile, s

34 Důležitým pojmem je oblast hodnoty, která se tvoří mezi červenou (Value area high) a modrou (Value area low) čarou. V tomto rozmezí trh vnímal cenu jako férovou. Zeleně označená čára je bod kontroly (Point of control), od kterého se vypočítávají hranice oblasti hodnoty, tedy VAH VAL, které by měli působit jako support a rezistence. Oblast hodnoty se vypočítává jako 70 % (tato hodnota je nastavitelná) denního, objemového rozpětí a hodnoty VAL a VAH se pak umísťují na základě rozprostření objemu. Oblast hodnoty je tedy kompletně hotová až na konci dne. Právě zahrnutí objemu do výpočtu je to, co dělá z Market Profile odlišný obchodní prostředek. Tento detail nám tak vnáší do našeho obchodního pohledu kromě času a ceny i třetí Obrázek 6 Market Profile složený - objemy Obrázek 5 Market Profile - rozložený - objemy rozměr, tedy objem, což nám pomáhá porozumět trhu mnohem lépe než standartní indikátory. Jak již bylo řečeno, VAL a VAH slouží jako S/R úrovně. Nicméně když se podíváme na výše uvedený obrázek, zjistíme, že by nám tento obchodní přístup moc 34

35 úspěchu nepřinesl, kdybychom totiž na VAL daný instrument koupili, šla by cena hodně proti nám a obchod bychom s největší pravděpodobností uzavírali se ztrátou (samozřejmě si musíme uvědomit, že v průběhu dne byla VAL jiná, než je na obrázku, ale je patrné, že obchod by nevyšel ani v případě, kdy by VAL nabývala vyšších hodnot). Z toho vyplívá, že je velice důležité sledovat objemy, se kterými se trh k daným oblastem blíží. Z obrázků je patrné, že trh projel VAL s poměrně vysokými objemi, protože za 4 TPO dokázal dosáhnout místy i polovičních objemů, jakých dosahoval při obchodování v oblasti hodnoty. Jinými slovy, když se trh blíží k nějaké úrovni s velkými objemy, je velice nebezpečné chodit do obchodu v opačném směru. Market Profile lze používat spíše k ujasnění náhledu na trh, můžeme na základě něj odhadovat, zda očekávat od trhu nový trend a celkově nám uceluje pohled na to, co by se na trhu v tomto obchodním dni mohlo udát. Tento pohled si můžemeudělat na základě postavení oblastí hodnot dvou předešlých dnů. V zásadě tak máme celkem 6 situací, které mohou nastat. Pokud se oblast hodnoty druhého dne vytvoří výše, než oblast hodnoty prvního dne, znamená to, že na trh nejspíš dorazila nová zpráva, která změnila náhled účastníků trhu a donutila je přehodnotit jejich dosavadní postavení. Tato situace může značit začátek nového trendu. Totéž samozřejmě platí i v případě, kdy se oblast hodnoty druhého dne utvořila pod oblastí hodnoty prvního dne. 18 Další situace vzniká, když se oblasti hodnot vzájemně částečně překrývají pouze na jednu směru, tzn. VAH prvního dne je nižší než než VAH druhého dne a zároveň VAL prvního dne je také nižší, než VAL druhého dne. To samé platí i v opačném směru, tedy pokud VAH prvního dne je vyšší, než VAH druhého dne a zároveň VAL prvního dne je opět vyšší, než VAL druhého dne. V tomto případě nastálý pohyb nebyl tak razantní, jak tomu bylo v prvním případě, proto nelze předpokládat, že by se začal tvořit nový trend. V tomto případě, stejně jako u všech ostatních musíme sledovat objemy, které účastníci zanechali na extrémních hodnotách denního rozpětí, podle čehož můžeme usuzovat pohyb v příštím období Srov. TUREK, L., Market profile eso v ruce obchodníka, s Srov. TUREK, L., Market profile eso v ruce obchodníka, s

36 V případě, kdy oblast se hodnoty druhého dne nachází uvnitř oblasti hodnoty prvního dne, můžeme předpokládat, že se trh dostal do hluboké rovnováhy. Taková situace značí, že trh čeká na nějaký vnější impuls (nejčastěji makroekonomické vyhlášení nebo jiný fundament), aby mohl prudce vystřelit na kteroukoliv stranu. Ovšem v případě, že neočekáváme vstup těchto nových informací, můžeme předpokládat, že se trh bude pohybovat do strany. Opak předchozí situace je případ, kdy oblast hodny druhého dne překrývá oblast hodnoty prvního dne z obou stran, což značí poměrně velkou nejistotu na trhu a je lepší čekat na další vývoj trhu, který nám přinese nové informace. 20 Pro veškeré předchozí situace platí, že vždy musíme sledovat objemy. Tam, kde jsou velké objemy, se účastníkům trhu obchodovalo dobře a tyto oblasti tak budou představovat určité bariéry v případě budoucího testování. Velkým objemům tak musím podřizovat i svůj náhled na trh. Takže i když se trh nachází mimo oblast hodnoty, nemusí to znamenat, že by se měl vrátit k POC, jestliže se mimo oblast hodnoty dostal s velkým objemem objednávek. Market profile nám tak pomáhá sledovat velké hráče na trhu, tedy velké banky a instituce, které mají díky obrovskému kapitálu největší podíl na tvorbě ceny. Jakožto retailoví obchodníci tak vždycky chceme být na jejich straně a díky tomu, že sledujeme objemy tak můžeme vidět, kde právě velcí hráči vnímají férovou cenu, kde se odehrávají největší objemy obchodů. 4.3 Order flow Order flow neboli footprints (stopy) jsou v podstatě podobné svíčkovým grafům. V každé svíci je však kromě high, low, open, close ještě počet objednávek, které byly v dané svíci uskutečněné na cenových hladinách. Velkou výhodou ovšem je, že nám ukazuje počet objednávek kupních, tak i prodejních. Samozřejmě, v trhu se počet kupních a prodejních objednávek shoduje, nicméně order flow nám zobrazuje pouze market příkazy (ne limitní), které se přímo podílejí na tvorbě ceny. 20 Srov. TUREK, L., Market profile eso v ruce obchodníka, s

37 Obrázek 7 Order flow Vlevo na obrázku vidíme také volumový histogram, který je složen z nákupních (zelená) a prodejních (červená) objednávek za celý den. Footprinty nám tak ukazují, na kterých hladinách byli více aktivní prodávající, či kupující. Z obrázku můžeme vidět, že na hladině 0,7700 byli nákupčí opravdu přesvědčiví, proto by v tomto případě nebylo moc dobré prodávat. Order flow je obchodníky používáno převážně k potvrzení vstupu do obchodu nebo k odrazení od vstupu do obchodu. Řada výrobců této vizualizace nám nabízí široké spektrum možností nastavení, můžeme si třeba nastavit, aby se nám na cenových hladinách zobrazovali pouze rozdíly mezi bid (nabídkou) a ask (poptávkou) nebo si můžeme nastavit zobrazování pouze větších objednávek (např. pouze objednávky vyšší, než 10 kontraktů). Mohlo by se zdát, že order flow je geniálním nástrojem, umožňujícím svým uživatelům dokonale sledovat počínání velkých hráčů na trhu. Skutečnost je však odlišná. Velké objednávky na určité ceně sice mají většinou za následek pohyb v jejich směru, tento pohyb je často však malý. Proto tuto vizualizaci nejčastěji používají skalpeři, kterým i takto malé pohyby stačí Srov. TUREK, L., Market profile eso v ruce obchodníka, s

38 4.5 VWAP VWAP, neboli volume weighted average price je indikátor, ukazující rozvíjející se oblast hodnoty. Je to v podstatě něco jako klouzavý průměr, spojený s boolinger bands, do jehož výpočtů jsou také promítnuty objemy. Výpočet férové ceny podle VWAPU v porovnání s klasickým klouzavým průměrem vypadá potom následovně: Cena Objemy Tabulka 1 Výpočet férové ceny podle VWAPu Podle klasického klouzavého průměru s periodou 3 by se tedy férová cena vypočítala následovně: ( ) / 3 = 29 Ovšem férová cena podle VWAPu by na základě následujícího výpočtu dosáhla těchto hodnot: (25 * * * 10 / 120 = 26 Na předchozím příkladu můžeme vidět, že objemy hrají při určování férové ceny poměrně velkou roli. Vizualizace VWAP nám ovšem neukazuje pouze férovou cenu, ale podobně jako Market profile vypočítává nejen první standartní odchylku, která ohraničuje oblast hodnoty, ale i druhou standartní odchylku. Existuje velké množství formací, které se dají na této vizualizaci hledat, ovšem platí to, co jsme si řekli již dříve. Při trendu budeme hledat jiné formace než v případě, že se trh bude nacházet v rotaci. Základními myšlenkami pro obchodování při rotaci je brát obě standartní odchylky jako S/R úrovně a obchodovat ve směru návratu k férové ceně. Stoploss by pak bylo vhodné umístit nad druhou standartní odchylku. V případě, že očekáváme trend, je lepší brát férovou cenu, popř. už první standartní odchylku jako úrovně, od kterých se bude trh odrážet a pokračovat ve směru trendu Srov. TUREK, L., Market profile eso v ruce obchodníka, s

39 5 Tvorba obchodní strategie Jak již bylo výše zmíněno, k tvorbě konkrétní obchodní strategie, s jasně danými pravidly pro vstup a výstup z obchodů využiji opět software NinjaTrader. Nabízí se mi dvě možnosti. Buď mohu všechna pravidla nadefinovat ve StrategyWizardu nebo je mohu napsat v NinjaScriptu. Jelikož mi první varianta nabízí opravdu velice komplexní možnosti, není v tomto případě potřeba využít NinjaScript, ale celou strategii vytvořit ve StrategyWizardu. 5.1 Základní koncept strategie Myšlenkou pro naší strategii tedy bude vstupovat do obchodu v méně volatilním období, ve směru návratu k férové ceně. Chceme tedy vstupovat pouze v případě, že se daný trh nenachází v žádném velkém trendu, ale spíš v rotaci a kdy je cena odchýlena od férové ceny natolik, že můžeme předpokládat, že se k ní bude chtít vrátit. Zároveň chceme u naší strategie dosáhnout co největší míry pravděpodobnosti. Nechceme brát nutně každý signál, ale chceme si spíš počkat na lepší podmínky. Čím méně obchodů, tím méně zaplatíme na poplatcích a na spreadu. Naše strategie se tedy nutně musí skládat z indikátorů, které dokáží rozpoznat, zda se trh nachází v trendu, či nikoliv. Dále je potřeba nějakým způsobem nutné rozpoznat, že se trh nachází dostatečně daleko od férové ceny. Jako poslední bod, je nutné rozpoznat, že se jedná o falešné odchýlení od férové ceny a ne o začátek nového trendu. Takováto strategie je rozhodně spíše konzervativní a je určena hlavně pro ty, kteří nechtějí moc riskovat, pro ty, kteří chtějí mít svou psychiku pod kontrolou. V naší strategii tedy využijeme celkem tři indikátory a další doplňková pravidla. 5.2 Indikátory a vizualizace Nejdříve do strategie zahrneme indikátor, určující trend. Dlouho jsem se sám snažil nějaký takový indikátor vytvořit sám, nakonec jsem se však rozhodl použít indikátor Tarez, který při svých výpočtech pracuje mimo jiné i s klouzavými průměry. Hlavním požadavkem na indikátor, určující trend bylo, aby byl schopen dynamicky reagovat na rychle se měnící fundament na trhu. Jak již bylo řečeno, trend vzniká nejčastěji na základě makroekonomických vyhlášení, která nastávají z minuty na minutu. Ze všech indikátorů, které jsem vyzkoušel a které jsem se sám snažil vytvořit, vykazoval Tarez nejlepší výsledky v kombinaci s ostatními prvky strategie. Přesto ho stále považuji za nejslabší článek celé soustavy pravidel, která dohromady tvoří 39

40 obchodní strategii. Tarez má tedy za úkol identifikovat trend, proto do long obchodů budeme vstupovat pouze, když bude nabývat hodnot -10 a všech vyšších, naopak do short obchodů budeme vstupovat v případě dosahování hodnot rovných 10 a nižších. Úkolem další vizualizace bude určit, zda se trh nachází dostatečně daleko od férové ceny. K tomuto účelu nám skvěle poslouží VWAP a jeho standartní odchylky, protože na rozdíl od Market Profile, ukazuje rozvíjející se oblast hodnoty. Do short obchodů budeme vstupovat, nachází-li se trh nad první vrchní standartní odchylkou, naopak do long obchodů vstoupíme pouze, bude-li se cena nacházet pod první spodní standartní odchylkou. Posledním indikátorem je AverageVolume. Tento indikátor jsem vytvořil kvůli potřebě porovnat objem aktuální svíčky s průměrným objemem, vytvořeným za daný počet svící. V mnoha knihách se píše, že standartní odchylky fungují jako S/R úrovně pouze v případech, že se k nim trh nedostane s velkým objemem. Úkolem tohoto indikátoru je tedy určit, od kolika objednávek už se dá objem označit za velký. Indikátor tedy spočítá celkový objem za posledních 20 svící a vydělí ho 20, čímž získá aritmetický průměr objemu. S touto hodnotou následně porovná aktuálně vytvořený objem a zobrazuje, z kolika procent se rovná průměrnému objemu. V případě, že AverageVolume vykazuje hodnotu 200, znamená to, že v tomto období bylo zobchodováno dvakrát více objemu, než kolik bylo průměrné množství za posledních 20 svíček. Malým objemem se tedy dá považovat takový, který je menší než průměrný objem. Pokud tedy AverageVolume ukazuje menší hodnotu, než 100, dá se předpokládat, že účastníci trhu tuto oblast nevnímají jako zajímavou pro obchodování a budou se chtít vrátit k původní (férové) ceně. Naopak, pokud vykazuje vyšší hodnoty, než 100, můžeme říct, že se zde účastníkům trhu obchoduje dobře a tak zde budou chtít setrvat. Do obchodu (ať už long nebo short), vstupujeme tedy pouze, pokud AverageVolume ukazuje hodnoty menší, jak 100. To, jestli bude objem menší nebo vyšší, než průměrný, můžeme s jistotou říct až na konci dané svíce, proto do obchodů vždy budeme vstupovat až na Open následující svíce. Velkou nevýhodou tohoto indikátoru je, po čas obchodování evropské seance bude nejspíš neustále vykazovat hodnoty vyšší, jak 100, protože průměrný objem se počítá z objemů vytvořených v asijské seanci, které jsou nesrovnatelně menší. Tento fakt nám osobně ale moc nevadí, protože v evropské seanci jsou častá vyhlášení a nejčastěji se zde tvoří trend, což je další důvod, proč se obchodování podle naší strategie v tento čas vyhnout. 40

41 Pravidla pro vstup do short obchodu podle naší strategie jsou tato: AverageVolume aktuální svíce musí mít hodnotu nižší, než 100. AverageVolume předchozí svíce musí mít hodnotu nižší, než 100. Aktuální svíce musí mít vyšší Close než Open (musí být rostoucí). Předešlá svíce musí mít vyšší Close než Open (musí být rostoucí). Tarez musí vykazovat hodnoty nižší, než 10. Aktuální svíce musí zavřít nad první vrchní standartní odchylkou. Musí být víc, jak 13:00 středoevropského času a méně než 23:30 středoevropského času. Pravidla pro vstup do long obchodu podle naší strategie jsou tato: AverageVolume aktuální svíce musí mít hodnotu nižší, než 100. AverageVolume předchozí svíce musí mít hodnotu nižší, než 100. Aktuální svíce musí mít vyšší Open než Close (musí být klesající). Předešlá svíce musí mít vyšší Open než Close (musí být klesající). Tarez musí vykazovat hodnoty vyšší, než -10. Aktuální svíce musí zavřít pod první spodní standartní odchylkou. Musí být víc, jak 13:00 středoevropského času a méně než 23:30 středoevropského času. Stoploss nastavíme fixně na 20 pipů od vstupu a profit target na 10 pipů od vstupu, což by nám mělo zajistit vyšší pravděpodobnost. Tato strategie by měla být uplatňována na 30-ti minutovém časovém období. 41

42 5.3 Backtest Backtesting, neboli zpětné testování funkčnosti strategie lze provádět buď ručně, nebo k tomu můžeme použít software, který vše udělá za nás. Nevýhodou ručního backtestování rozhodně je, že člověk je tvor nedokonalý a má tendenci přehlížet ztrátové obchody. Navíc ruční backtesting zabírá velmi mnoho času a neudává nám tak přesné a detailní doplňující informace. Pro naše potřeby tedy použijeme opět software NinjaTrader, jenž disponuje funkcí Strategy Analyzer. Na začátku si musíme zvolit období, pro které chceme provést testování strategie. Protože je pro nás důležité hledisko dlouhodobé ziskovosti, zvolíme období od do , tedy 9 let (CQG nepodporuje pro verzi NinjaTrader 7 starší data, než rok 2006). Naši strategii otestujeme na šesti velkých instrumentech, pro tento účel použijeme futures (australský dolar, kanadský dolar, euro, libra, švýcarský frank a japonský jen). Tabulka 2 Výsledky první strategie S takto nastavenou strategií dosáhneme zisku USD. Ovšem z této částky musíme ještě odečíst poplatky, které v lepším případě činí 5 USD za obchod. Uskutečnili jsme celkem 4537 obchodů, což znamená, že na poplatcích jsme zaplatili USD. Vidíme tak, že se dostáváme do ztráty USD. Strategy Analyzer nám nabízí mnoho užitečných informací, na základě nichž můžeme analyzovat naši strategii z mnoha úhlů a provést určité změny, které by vedly k vyšší profitabilnosti. Mimo jiné si zde můžeme ukázat i equity křivku, či vyvolat graf pro každý instrument do kterého si můžeme libovolně přidat určité indikátory, kde vidíme každý vstup a výstup do obchodu. Důležité informace představují i údaje o průměrné době, strávené v obchodu, maximální počet po sobě jdoucích ztrátových obchodů, průměrný počet obchodů za den a jiné.hlavní nevýhodu této strategie spatřuji ve vysokém stoplossu (dvakrát vyšší, než profit target) a ve skutečnosti, že se často dostaneme do trhu až pozdě večer, kdy se trh 42

43 nechová standartně.vidíme, že tato strategie, i když za ideálních tržních podmínek (nulový spread a žádný poplatek) by byla profitabilní, nám z dlouhodobého hlediska rozhodně nepřináší kýžený výsledek, proto vytvoříme jinou. 5.4 Strategie, následující trend Tentokrát se pokusíme o naprosto opačný přístup. Budeme vyhledávat podmínky na trhu, které naznačují začátek trendu a pokusíme se do něj co nejdříve dostat. Opět budeme využívat indikátor AverageVolume. Tentokrát ale musíme počítat s vyšším stoplossem, ale i profit targetem, v období začínajícího trendu totiž bývá trh velmi volatilní a my mu musíme dát prostor, aby se vybouřil a nevyhodil nás z obchodu, který by se časem ukázal jako ziskový. Do trhu tedy chceme vstupovat, jestliže hodnota AverageVolume přesáhla 1000 (desetkrát vyšší objem, než průměrný) a směr obchodu (long nebo short) určujeme na základě toho, zda je svíčka klesající, či rostoucí. Zároveň tedy vytvoříme další indikátor (OpenCloseDifference), který nám bude počítat rozdíl mezi Open a Close. Do obchodu tedy chceme vstoupit jen v případě, že účastníci trhu mají více méně jasno a rozdíl mezi close je tak vyšší než 10, popř. menší, než -10. Podmínky pro vstup do short obchodu a případný výstup z long obchoduna základě této strategie jsou tedy následující: AverageVolume musí být vyšší, než Close musí být nižší než Open. Musí být více, jak 8:00 středoevropského času. Musí být méně, jak 23:30 středoevropského času. OpenCloseDifference musí být nižší, než -10. Podmínky pro vstup do long obchodu a případný výstup ze short obchodu na základě této strategie jsou tedy následující: AverageVolume musí být vyšší, než Close musí být vyšší, než Open. Musí být více, jak 8:00 středoevropského času. 43

44 Musí být méně, jak 23:30 středoevropského času. OpenCloseDifference musí být vyšší, než 10. Stoploss budeme mít ve vzdálenosti 30 pipů od vstupu a profit target bude vzdálen 40 pipů od vstupu. Obchodovat budeme na 15-ti minutových svíčkách, protože 15 minut je dostatečně dlouhá doba na vytvoření trendu. V případě vyššího časového úseku bychom se vystavovali riziku, že do rozjetého vlaku nastoupíme až příliš pozdě. Provedeme backtesting se samým časovým nastavením a na stejných instrumentech jako v případě předešlé strategie. Tabulka 3 Výsledky druhé strategie Na tabulce můžeme vidět, že tato strategie si vede o poznání lépe. Čistý zisk po odečtení poplatků ve výši 5 USD/obchod, tvoří USD. Všimněme si, že na japonském jenu nebyl uskutečněn žádný obchod, což je zapříčiněno tím, že futures jenu nejsou kótované na 4 desetinná místa, ale na 6 a hodnoty v indikátoru OpenCloseDifference nikdy nepřesáhly hodnotu 10, což je zapříčiněno způsobem výpočtu. Za zmínku stojí i fakt, že procento úspěšnosti je u všech obchodovaných instrumentů pod 50 %, ale v důsledku menšího stoplossu, jsme dosáhli zisku. Při výpočtu měsíčního zhodnocení musíme vypočítat minimální kapitál. Když na jeden obchod riskujeme 30 pipů, kde jeden pip má hodnotu zhruba 10 USD na jeden kontrakt, potom na jeden obchod riskujeme 300 USD. Podle pravidel money managementu má nejvyšší risk na jeden obchod představovat 5 % procent našeho kapitálu, v tomto případě by tedy náš základní kapitál musel činit 6000 USD. Za devět let dosáhneme zhodnocení USD, což činí v průměru zhruba 312 USD na měsíc. Tato strategie tedy při tomto nastavení zhodnocuje majetek pěti procenty měsíčně. 44

45 Zároveň je nutno podotknout, že toto nastavení je poměrně riskantní z toho důvodu, že maximální počet po sobě jdoucích ztrátových obchodů je 8, což znamená ztrátu 2400 USD. Pokud bychom tuto ztrátu zaznamenali na začátku našeho obchodování, znamenalo by to velkou ránu jak pro naše prostředky a naši marži (od které se odvíjí velikost pozice, kterou můžeme obchodovat), tak i naši psychiku. Osobně bych doporučoval riskovat na jeden obchod 3-4 procenta. 5.5 Srovnání s konvenční strategií V praxi bývají časté strategie, které identifikují vstup a výstup na základě tří různých kouzavých průměrů. Jen pro srovnání tu přikládám backtest strategie na 60-ti minutových svíčkách, na stejném období, na kterém jsme testovali předchozí. Strategie má tedy následující nastavení: Podmínky pro vstup do long obchodu na základě této strategie jsou tedy následující: Cena musí zavřít nad SMA s periodami 14, 50 a 100. Výstup z long obchodu je nastaven v případě uzavření pod SMA s periodou 14. Podmínky pro vstup do short obchodu na základě této strategie jsou tedy následující: Cena musí zavřít pod SMA s periodami 14, 50 a 100. Výstup ze short obchodu je nastaven v případě uzavření nad SMA s periodou 14. Tabulka 4 Výsledky náhodně vybrané klasické strategie Na výše uvedené tabulce jde vidět, že toto nastavení je vysoce neefektivní a rozhodně bych jej nikomu nedoporučoval. Nemusíme ani počítat čistý zisk po odečtení komisí, myslím, že je jasné, že tato strategie a jí podobné z dlouhodobého hlediska nejsou ziskové. I když je ziskovost této strategie přímo úměrnou velikosti timeframe, 45

46 případnou profitabilnost bych osobně nepřikládal nějakému skvělému kouzlu klouzavých průměrů, ale štěstí, které v budoucnu na naší straně rozhodně stát nemusí. 46

47 Závěr V této práci se nám podařilo vytvořit strategii v programu NinjaTrader 7, ve kterém jsme provedli i její posouzení z hlediska dlouhodobé profitabilnosti. Myslím, že můžeme konstatovat, že námi navržená strategie se dá považovat za dlouhodobě profitabilní, pokud budou striktně dodržována pravidla money managementu. Ziskovost se samozřejmě odvíjí od brokera a od jím nastavených podmínek pro obchodování (zejména spreadu a poplatku za obchod), proto by tomuto aspektu měla být věnována velká pozornost. V rámci našich možností jsme se pokusili o určité shrnutí konvenčních metod obchodování a poté i nekonvenčních (v tomto případě i poněkud sofistikovanějších) metod, na jejichž základě jsme potom vytvářeli naši vlastní strategii. Naše první strategie rozhodně nenaplňovala námi vytyčený hlavní cíl (nebyla profitabilní) a tak jsme se na problematiku rozhodli podívat z jiného úhlu (místo strategie spoléhající na návrat k férové ceně jsme vytvořili strategii k následování trendu), která si z hlediska profitabilnosti vedla o poznání lépe. Rozhodně zde vidíme i prostor ke zlepšení takto nastavené strategie. Velký nedostatek spatřujeme zvláště v predikci směru trendu, který na takto nastavené strategii určujeme v podstatě pouze na základě toho, zda je svíce, ve které se objevil desetkrát vyšší objem rostoucí, či klesající. Sílu trendu bychom doporučovali určovat na základě převládání buď bid nebo ask market objednávek, což nám ukazuje vizualizace order flow. Nicméně my jsme tento aspekt do své strategie z důvodu omezených programátorských schopností nebyli schopni zahrnout. Na základě tohoto pohledu by mohlo být možné určovat trend procentuálně, čemuž bychom mohli podřídit i obchodované pozice. 47

48 Anotace Příjmení a jméno autora: Instituce: Název práce v českém jazyce: Petrecký Ladislav Moravská vysoká škola Olomouc Navržení nekonvenční obchodní strategie na Forexu Název práce v anglickém jazyce: Creation of unconventional trading strategy applicable on Forex Vedoucí práce: PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D. Počet stran: 62 Rok obhajoby: 2015 Klíčová slova v českém jazyce: Forex, obchodování, software NinjaTrader, obchodní strategie, obchodní instrumenty Klíčová slova v anglickém jazyce: Forex, trading, software NinjaTrader, trading strategy, trading instruments Cílem práce je vytvořit nekonvenční obchodní strategii, aplikovatelnou na Forexu. Nekonvenčnost této strategie bude spočívat ve využití objemů obchodů, zobchodovaných za daný časový úsek k predikci směru pohybu ceny. Je nezbytné, tuto strategii nakonec vyzkoušet a zjistit její profitabilnost z dlouhodobého hlediska. Nakonec je potřeba osvětlit slabé stránky, na základě kterých můžeme strategii vylepšit. The aim of the thesis is to design unconvetional trading strategy, applicable on Forex. Unconventionality of this strategy consists in usage of the volume of trades, traded in a certain time frame to predict the direction of movement of the price. It is unnecessary, to test this strategy and find out its profitability from long time point of view. Eventually, it is needed to enlighten weaknesses of this strategy, so it could be improved in the future. 48

49 Literatura a prameny BUDINSKÝ, Petr a ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Finanční a investiční matematika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, s. ISBN ČÍŽEK, Radomír. Investujte s českými experty. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN DUPAČ, Václav a HUŠKOVÁ, Marie. Pravděpodobnost a matematická statistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN DVOŘÁK, Roman. Trading strategie: moderní styl obchodování na burze: včetně popisu třech funkčních trading strategií. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN ELDER, Alexander. Tradingem k bohatství: psychologie, obchodní systémy, money management. Tetčice: Impossible, s. ISBN FOREX TRIBE. Trading hours [online]. [London (United Kingdom)]: Forex Tribe, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.forex-tribe.com/learn-trading- Hours.php>. GLEN, Arnold. Průvodce Financial Times: jak vybírat podhodnocené akcie a vydělat na jejich růstu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, s. ISBN HARTMAN, Ondřej, TUREK, Ludvík. První kroky na FOREXu: jak obchodovat a uspět na měnových trzích. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN JARUŠKOVÁ, Daniela. Pravděpodobnost a matematická statistika. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, s. ISBN JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, s. Finanční trhy a instituce. ISBN KONEČNÝ, Ladislav. Akcie a burza: jediná kniha, kterou potřebuješ. 1. vyd. Zlín: Tigris, s. ISBN KOŠŤÁL, Josef a TUREK, Ludvík. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, v, 152 s. ISBN

50 NESNÍDAL, Tomáš. Začínáme s opcemi [online]. [Praha (Česká republika)]: Finančník, July 2007 [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-akcie-forex-a-opce- 2.html>. NESNÍDAL, Tomáš, PODHAJSKÝ, Petr. Jak se stát intradenním finančníkem. 1. vyd. Praha: Centrum finančního vzdělávání, s. ISBN NORMAN, David. CFDs. 1. vyd. London: Harriman House Limited, s. ISBN PODHAJSKÝ, Petr, NESNÍDAL, Tomáš. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN RAŠKA, Zdeněk, POLÁCH, Jiří. Fraktály na finančním trhu Forex. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. ISBN RAŠKA, Zdeněk. Burza pro každého. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. ISBN REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Grada, s. ISBN RIEGEL, Karel. Ekonomická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií: běh na dlouhou trať. 1. vyd. Praha: Grada, s. Finance. ISBN STEIDLMAYER, Peter, HAWKINS, Steven. Steidlmayer on Markets: Trading with Market Profile. 2. vyd. New York: John Wiley & Sons, s. ISBN ŠTÝBR, David. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN TUREK, Ludvík. První kroky na burze. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN TUREK, Ludvík. Market profile eso v ruce obchodníka. 1. vyd. Praha: Czechwealth, s. 50

51 TUREK, Ludvík. Manuál Forexového obchodníka. 1. vyd. Praha: Czechwealth, s. VOBOŘIL, Tomáš. Univerzita Forexu: Co je Forex [online]. [Praha (Česká republika)]: penize.cz, May 2013 [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.penize.cz/forex/ univerzita-forexu-co-je-forex>. WILLIAMS, Larry R. Kompletní průvodce obchodováním komodit. 1. vyd. Praha: Centrum finančního vzdělávání, s. ISBN WILLIAMS, Larry R. Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. Praha: Centrum finančního vzdělávání, s. Finančník. ISBN WILLIAMS, Larry R. Jak jsem vydělal milion dolarů za rok obchodováním komodit. Praha: Centrum finančního vzdělávání, s. ISBN

52 Seznam obrázků Obrázek 1 Obchodní hodiny na Forexu Obrázek GAP Obrázek 3 Market Profile - rozložený Obrázek 4 Market Profile - složený Obrázek 5 Market Profile - rozložený - objemy Obrázek 6 Market Profile složený - objemy Obrázek 7 Order flow Obrázek 8 Vzor vyplnění registračního formuláře Obrázek 9 Nastavení připojení v NT7 1/ Obrázek 10 Nastavení připojení v NT7 2/ Obrázek 11 Vytvoření nového seznamu instrumentů Obrázek 12 Vložení nového instrumentu do seznamu Obrázek 13 Vytvoření nového grafu Obrázek 14 Základní operace v grafu Seznam tabulek Tabulka 1 Výpočet férové ceny podle VWAPu Tabulka 2 Výsledky první strategie Tabulka 3 Výsledky druhé strategie Tabulka 4 Výsledky náhodně vybrané klasické strategie Seznam příloh Příloha 1 - Vytvoření účtu pro získání aktuálních tržních dat Příloha 2 - Základní operace v programu NinjaTrader Příloha 3 Slovník pojmů

53 Příloha 1 - Vytvoření účtu pro získání aktuálních tržních dat Jak již bylo zmíněno výše, pro získání aktuálních tržních dat budeme využívat demo účet od společnosti AMP Futures, která poskytuje data od společnosti CQG. Na stránce vyplníme registrační formulář. Obrázek 8 Vzor vyplnění registračního formuláře Po kliknutí na tlačítko Submit Demo Request budeme přesměrování na stránku ke stažení instalačního souboru. Samotné stažení a instalace softwaru jsou záležitostmi natolik primitivními, že je zde popisovat nebudu. Po otevření programu NinjaTrader klikneme na horní liště na tlačítko Tools => Account Connections => Add => Next. Následující tabulku vyplníme následovně: 53

54 Obrázek 9 Nastavení připojení v NT7 1/2 Poté klikneme na Next. Do položky User Name a Password napíšeme údaje, která nám přišli na mail, který jsme vyplňovali při registraci, zaškrtneme všechny tři další políčka a klikneme na Next a poté na Finish, čímž máme připojení vytvořeno. 54

55 Obrázek 10 Nastavení připojení v NT7 2/2 Při každém dalším spuštění by se nám měl software automaticky k tomuto účtu připojit. Když se tak ovšem nestane, můžeme připojení vymáhat ručně přes File => Connect => AMP Futures. Na paměti ovšem musíme mít, že se jedná pouze o 30-ti denní demo, které je však možné obnovit stejným postupem, který jsme praktikovali při zakládání účtu s tím rozdílem, že software nemusíme stahovat ani instalovat. 55

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že se cena pohybuje do strany v dlouhodobém obchodním rozpětí. V jeho rámci jsem

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. JAK (ZNOVU) ZAČÍT Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Zvládnout jednoduché základy Najít si vyhovující trh a pravidla Stanovit si

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY

JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY ÚVOD pokračování Mým hlavním krédem při obchodování na burze je vstupovat do ziskových obchodů velmi disciplinovaně a každý obchod musí být správně načasovaný. Jedině tak

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 HISTORIE FOREXU 3 KAPITOLA 2 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 KAPITOLA 3 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 KAPITOLA 4 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015

Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015 Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Shortový náhled se potvrdil jako správný.

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Náhled a rezistence z něj vyšly v minulém

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček

Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček Disclaimer Dovolujeme si Vás upozornit na to, že rozdílové smlouvy (Contracts for Differences, dále jen CFDs ) jsou finančními produkty spojenými se silným

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29 Úvod 1 Kapitola 1: Vývoj opcí a základní terminologie 3 Historie novodobých opcí 3 Základní pojmy a terminologie 4 Uplatnění (exercise) a přiřazení (assignment) 4 Automatická uplatnění 5 Předčasné uplatnění

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015

Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015 Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že můj náhled na trh je shortový a při splnění podmínky neutrální. V uplynulém

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015

Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015 Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že mě budou zajímat long obchody. Většina minulého týdne byla ve znamení směrového

Více

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální s větší sílou na stranu long. Už první support, o

Více

13. ekonomika a řízení

13. ekonomika a řízení 13. ekonomika a řízení Vypracoval: Viktor Myslikovjan Škola: Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, 711 11 Olomouc Ročník: Třetí Kraj: Olomoucký Oponent: Ing. Zdeněk Grund Vedoucí práce: Ing. Hana Lněníčková

Více

Ukázka konkrétních spreadových obchodů Dokument je součástí On-line kurzu spreadového obchodování www.financnik.cz/exe/webinare/spready.php Příklad 1: TYU6-FVU6 KROK 1: Nalezení zajímavého sezónního obchodu

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima, která byla pod 1350. To je obecně považováno za býčí znamení. Proražení maxim bylo ale falešné a hodnota indexu se vrátila

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Zajímají Vás otázky typu:

Zajímají Vás otázky typu: Zajímají Vás otázky typu: Co je to burza? Jak probíhají obchody na burze? S čím se na burze obchoduje? Jak můžeme obchodovat na burze? Co potřebujeme vědět k tomu, abychom vydělávali peníze na burze? Tak

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

BURZA PRO KAŽDÉHO. Dosažení finanční nezávislosti. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015. PETR NOVÁK burzaprokazdeho.cz pecan.novak@gmail.

BURZA PRO KAŽDÉHO. Dosažení finanční nezávislosti. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015. PETR NOVÁK burzaprokazdeho.cz pecan.novak@gmail. Název kapitoly BURZA PRO KAŽDÉHO Dosažení finanční nezávislosti elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006.

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Obchodní systém. Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů. Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge)

Obchodní systém. Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů. Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge) OBCHODNÍ PLÁN Obchodní systém Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů Slouží nám pro volbu správného momentu, kdy do trhu vstoupit a následně z něj vystoupit Dává nám výhodu před ostatními

Více

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU

POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU Odborný webinář pro veřejnost Praha, 12.1.2012 Tomáš Vobořil a Jan Šírek, Colosseum, a.s. JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ JAK SKONČIT..

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

NEWSLETTER KosFinance 2015-04

NEWSLETTER KosFinance 2015-04 2015 NEWSLETTER KosFinance 2015-04 Co mě zaujalo v dubnu 2015? Snížení úroků u úvěrů Hypoteční banky a hypoteční schody Alternativa existuje dividendové fondy PIONEER Investments Jedna z možností investic

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY Webinář pro klienty Praha, 2.2.2012 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Úvod do automatických obchodních systémů (AOS) Systém EMA Cross 2

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Forex Outlook USDCAD 7.6. 2015

Forex Outlook USDCAD 7.6. 2015 Forex Outlook USDCAD 7.6. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální a jsem připravený obchodovat jak na stranu long, tak

Více

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004 Káva long Nákup kávy C spekulace na růst ceny Kamil Bednář Listopad 2004 1 Káva na vzestup Káva v současné době reprezentuje velmi zajímavou obchodní příležitost. Kombinace fundamentálních a technických

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Obilniny LONG obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007 Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Souhrn Sektor obilnin a olejnin je oproti ostatním komoditním sektorům stále velmi levný a přitom existuje

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

VELKOOBCHODNÍ TRH V ČR 2008 1 ROK ZKUŠENOSTÍ Z FUNGOVÁNÍ (NEJEN) PXE

VELKOOBCHODNÍ TRH V ČR 2008 1 ROK ZKUŠENOSTÍ Z FUNGOVÁNÍ (NEJEN) PXE VELKOOBCHODNÍ TRH V ČR 2008 1 ROK ZKUŠENOSTÍ Z FUNGOVÁNÍ (NEJEN) PXE Luděk Horn, Ladislav Miškovský ČEZ, a. s. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU elektřina zařazena finančním sektorem do koše oblíbených energetických

Více