SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.micropad.cz SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA +420 603 259 249 +420 603 230 055"

Transkript

1 StojÅme na VašÅ straně UŽIVATELSKÖ MANUÜL ORDERMAN DON verze 2010 Hotline Hotline Obchod SW Rezervace a Recepce SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA Objednävky, školenå, spotřebnå materiäl Servis HTTP: MICROPAD ss..rr..o..,, Hudccova 532//78b,, Brrno.. IIČO Společnost je zapsanç v obchodném rejstřéku vedenöho KrajskÜm soudem v Brně, oddél C, vložka 5232

2 Obsah: Obsah:... 0 Popis systömu... 1 ZÇkladna - Base Station ZÇkladnÉ čçsti zçkladny... 1 TechnickÖ parametry zçkladny... 1 PropojovacÉ kabel zçkladny - ECR... 1 TerminÇl ORDERMAN Don... 2 ZÇkladnÉ popis... 2 VÜměna popisu klçvesnice - menu... 2 DůležitÇ upozorněné:... 3 TechnickÖ parametry terminçlu... 3 VšeobecnÜ popis... 3 FunkčnÉ vlastnosti s pokladnou ECR 650F... 3 ObjednÇvacÉ systöm ve spojené s pokladnami SERD poskytuje tyto možnosti:... 3 Postup aktualizace dat do z pokladny terminçlu:... 4 TERMINåL - ORDERMAN Don...4 ZačÉnÇme (zapnuté, start menu, hlavné menu)... 4 TerminÇl nebude pokračovat v přechodu do HlavnÉho menu:... 4 HlavnÉ menu terminçlu... 5 ORDERMAN Setup (nastavené terminçlu)... 5 NastavenÉ kontrastu displeje... 5 NastavenÉ doby režimu spçnku a vypnuté podsvécené displeje... 5 Kalibrace displeje... 5 HlavnÉ menu SETUP... 5 FunkčnÉ klçvesnice... 5 KlÇvesnice menu... 6 ZobrazovacÉ symboly displeje... 6 TlačÉtka (volby) na displeji... 6 TlačÉtka RozšÉřenÖho menu...7 PrÇce s terminçlem... 7 PřihlÇšenÉ čéšnéka... 7 OtevřenÉ, uzavřené èčtu...7 Pokud nené žçdnü otevřenü èčet... 7 Pokud jsou již některö èčty (alespoň jeden) otevřeny... 7 VklÇdÇnÉ položek PLU do èčtu... 8 PřÉmÖ volby PLU z klçvesnice - menu... 8 Volba PLU ze skupiny (HS_PLU) menu / skupiny... 8 Volba PLU - prodejného këdu PLU... 8 Volba PLU abecedné vyhledçvçné... 8 NÇhled èčtu zobrazené součtu a tisk nçhledu učtu... 8 Modifikace množstvé, storno položek... 8 Přesun položek èčtů... 9 OddělenÉ položek èčtů... 9 Platba èčtu ChybovÇ hlçšené na terminçlu ChybovÇ hlçšené na pokladně OdstraněnÉ chyby... 10

3 Popis systému SystÖm ORDERMAN, sloužécé ke vzdçlenö obsluze zçkaznéků s pokladnami SERD (ECR 650F), zahrnuje: zçkladnu (Base Station 2), včetně aplikačného software (DSP Modulu) a propojovacého kabelu dölky 2m objednçvacé terminçl DON dotykovü terminçl registračné pokladnu SERD ECR 650F s přéslušnou verzé Firmware, zabezpečujécé funkci vzdçlenö obsluhy Základna - Base Station 2 ZÇkladna je napçjena pomocé adaptöru 230V. VhodnÇ pozice uméstěné zçkladny je předpokladem dobröho pokryté rçdiovüm signçlem prostoru obsluhy tak, aby terminçl DON byl vždy v dosahu signçlu. UmÉstěnÉ zçkladny od pokladny bez zesélené signçlu RS232 musé činit max. 20 metrů. ZÇkladnu nikdy nedemontujte, mohlo by dojét k jejému poškozené. ZÄkladnÅ čästi zäkladny světelnü indikçtor zçvit pro antönu matka zçkladna antöna TechnickÉ parametry zäkladny RÇdiovÇ frekvence: MHz MHz PřÉkon: möně než 600mW NapÇjenÉ: zdroj napçjené 7.5V, 150mA ( V) Rozměry: 160 x 160 x 180 mm (šéřka, dölka, vüška) vč. antöny Hmotnost: 320g ProvoznÉ teplota: C do C PropojovacÅ kabel zäkladny - ECR RS232 (ECR) RS485 napçjené DSUB9 (FEMALE) RJ11/6 1

4 Terminäl ORDERMAN Don TerminÇl je vybaven přéslušnou verzé programu, kompatibilného se zçkladnou Base Station 2 a registračnémi pokladnami SERD. Seznam standardné dodçvky terminçlu: terminçl DON zdroj napçjené 230V k dobéjené terminçlu lithiovü dobéjecé akumulçtor DON touch pero (2 ks), včetně kovovö spony ZäkladnÅ popis 1 Čtečka transpondöru (nené součçsté standardné dodçvky) 2 TlačÉtko ZapnutÉ / VypnutÉ 3 DotykovÜ displej 4 FunkčnÉ klçvesy 5 KlÄvesnice menu 6 DobÇjecÇ kontaktnç konektor (pro použitç dobçjecç stanice) 7 Konektor pro nabçjenç adaptñrem 230V 8 Kryt pro manipulaci s potiskem klävesnice 9 FunkčnÇ systñmovñ tlačçtko DON 1 ZÇmek akumulçtoru 2 VÜrobnÉ štétek, včetně SN: 3 BezpečnostÉ řemének (nené součçsté standardné dodçvky) AkumulÇtor lithium-ion AdaptÖr 230V VÑměna popisu klävesnice - menu zçmek baterie odjišťovacé zçmek (stlačit dolů) směr vyjmuté popisu klçvesnice 2

5 DůležitÄ upozorněnå: terminçl může büt provozovçn vühradně s originçlném akumulçtorem, zdrojem napçjené a DON touch perem terminçl nesmé büt vystavovçn extrömném vlivům jako döšť, snéh a extrömnému slunečnému zçřené kontakty kontaktného odbéjecého konektoru nesmé büt zkratovçny akumulçtor nevhazovat do ohně, naklçdat s ném dle zçkona o odpadech displej je možno umüt navlhčenüm ubrouskem, nikdy nepoužévat léh, popřépadě aceton pokud dojde k vybité terminçlu, nabéjecé doba činé cca. 4 hodiny, maximçlné počet cyklů nabité činé 1000 provozné doba terminçlu činé cca hodin, dle nastavené šetřécéch mëdů terminçlu (tj. automatickö vypnuté podsvécené, automatickç zapnuté mëdu spçnek) TechnickÉ parametry terminälu RÇdiovÇ frekvence: PřÉkon: Přenos dat: Dosah terminçlu - zçkladna: NapÇjenÉ: Rozměry: Doba provozu: NabÉjenÉ: Hmotnost: ProvoznÉ teplota: SkladovacÉ teplota: Všeobecnç popis MHz MHz möně než 10mW bi-directional vnitřné prostory: cca. 50 metrů(zçvislö na zçbrançch) vnějšé prostory: cca. 300 metrů vnitřné plocha: cca. 7,800 m 2 akumulçtor lithium-ion, 3.6V, zdroj napçj. 7.5V, 800mA 179 x 81 x 22 mm (vüška, dölka, tloušťka) bez aktivného podsvécené cca. 16 hodin s podsvéceném (mëd: spçnku) cca. 6 hodin se zdrojem napçjené, cca. 4 hodiny s dobéjecé stanicé, cca. 1 hodina terminçl 195g akumulçtor 50g C do C C do C FunkčnÅ vlastnosti s pokladnou ECR 650F CelÜ systöm je dodçvçn jako krabicovö řešené dle požadavků. ZÇkladna i terminçl jsou plně přizpůsobeny vzçjemnö komunikaci, obsahujé verze Firmwarů pro pokladny SERD. ZnakovÇ sada terminçlu je upravena pro zobrazovçné všech česküch znaků na displeji terminçlu, stejně jako pro přépad aktualizace dat z pokladen. V přépadě neodbornöho zçsahu do nastavené nebo verzé Firmware dojde ke ztrçtě funkčnosti systömu. ObjednÄvacÅ systém ve spojenå s pokladnami SERD poskytuje tyto možnosti: otevérané / zavérané èčtů (stolů) pokladny rozmezé max vklçdçné PLU z přémö volby klçvesnice terminçlu nebo použitém skupiny oddělené položek èčtů na jinü èčet přesun všech položek èčtů na jinü èčet oddělené položek èčtů pro platbu (tzv. čçstečnç èhrada) placené èčtů s vüběrem platebné klçvesy tisk èčtenky na pokladně možnost využité fixné / procentuçlné slevy při platbě tisk nçhledu èčtu na pokladně využévçné zprçv pro kuchyň během vklçdçné položek PLU do èčtů Pro provoz terminçlu a jeho použévçné musé büt pokladna zapnuta režimu R-mod. 3

6 Postup aktualizace dat do z pokladny terminälu: Po definici položek v pokladně (HS_PLU, PLU, OBSLUHY, KUCH. ZPRåV) se aktuçlné stav zaktualizuje do terminçlu nçsledujécém postupem: terminçl musé büt v hlavném menu na pokladně v R-mëdu zadat VČ terminçlu [ ] VČ terminçlu = vürobné čéslo terminçlu 5 numer. mést (uméstěno na štétku pod akumulçtorem) (k aktualizaci musé mét přéslušnç obsluha oprçvněné, viz P-mëd PřÉstup obsluhy X/Z ) TERMINÜL - ORDERMAN Don ZačÅnäme (zapnutå, start menu, hlavnå menu) MaximÇlnÉ počet uloženüch dat: ČÉšnÉci 26 ZprÇvy kuchyň 32 Skupiny (HS_PLU) 99 PLU Platby 32 õčty 200 Položek èčtů 30 Položek všech èčtů max ZapnutÉ / vypnuté terminçlu je možno pomocé zobrazenöho tlačétka. Data se v žçdnöm přépadě neztraté! TerminÇl mç automaticky nastaveny 2 režimy èspory energie akumulçtoru. PrvnÉ se aktivuje přibližně po 90 sek. neaktivity vypnutém podsvécené displeje. DruhÜ se aktivuje přibližně po 120 sek. neaktivity přepnutém terminçlu do spacého režimu. ObnovenÉ funkcé terminçlu po těchto režimech se provede stisknutém tlačétka Zap. / Vyp. terminçlu. Pokud dojde k aktivaci druhöho režimu a na terminçlu byl otevřenü èčet, terminçl automaticky provede nezbytně nutnö operace na pozadé. Po zapnuté terminçlu se zobrazé Start menu (zobrazené je ignorovçno v přépadě obnovené funkce terminçlu z režimu spané ). ČÉslo ID je čéslo terminçlu, terrminçl dçle zobrazuje zdali je test spojené se zçkladnou a zçkladny s pokladnou vpořçdku. Pro pokračovçné stiskněte displej nebo vyčkejte k automatickömu zobrazené HlavnÉho menu terminçlu, přechod do režimu On-line. ORDERMAN OS PDSD V.1.80 ČÉslo ID: 13406A VolnÇ paměť: SpojenÉ Base 2: OK SpojenÉ ECR: OK Stiskni displej pro start TerminÄl nebude pokračovat v přechodu do HlavnÅho menu: ZÇkladna Base Station 2 je vypnuta ZÇkladna je vadnç nebo je vydnü DSP modul zçkladny ZÇkladna nené připraven, tj. nené komunikačně svçzçna s pokladnou TerminÇl nené v dosahu signçlu zçkladny TerminÇl a zçkladna použévajé neidentickö frekvenčné kançly V přépadě, že terminçl nené v rçdiovöm dosahu zçkladny, je terminçl automaticky provozovçn v tzv. OFF line režimu. Na terminçlu je možno využivçt funkci obejdnçvçné položek PLU do èčtů, ale tyto èdaje nebudou přeneseny do pokladny. TerminÇl si požadavky uchovçvç a přenese jej automaticky, jakmile bude v dosahu zçkladny, tj. přejde do režimu On-line. 4

7 HlavnÅ menu terminälu PRODEJ: DEMO: SETUP: start funkcé systömu (viz. kap.2) režim cvičené se všemi funkcemi volba pro nastavené terminçlu (tato volba je určena pouze servisnå organizaci, změna Édajů může måt za nüsledek nefunkčnost systámu vstupnå heslo nenå veřejně dostupná) Orderman : SERD PRODEJ DEMO SETUP. Pozn: DEMO režim cvičenå je možno spustit kdykoli, veškerá operace se na pokladně neprojevå (tj. nedochüzå ke komunikaci terminülu se zükladnou v přesunech dat) ORDERMAN Setup (nastavenå terminälu) NÇsledujÉcÉ funkce je nutno použévat s opatrnosté. Doporučujeme, aby přépadnou změnu provedl autorizovanü servis: SpuštěnÅ režimu vypněte terminçl držte stisknutü displej a zçroveň stiskněte dlouze tlačétko Zap./Vyp terminçlu jakmile se na displeji zobrazé Calibrate., pusťte displej krçtce stiskněte tlačétko Zap./Vyp terminçlu, nyné jste v požadovanöm režimu NastavenÅ kontrastu displeje PomocÉ touch pera tçhněte v nejvrchnějšém poli vlevo / vpravo. Pro ukončené stiskněte OK NastavenÅ doby režimu spänku a vypnutå podsvåcenå displeje PomocÉ touch pera tçhněte v určenöm poli vlevo / vpravo. Pro ukončené stiskněte OK Kalibrace displeje PomocÉ touch pera klikněte postupně na kurzor, vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole OpuštěnÉ režimu, uložené nastavenüch hodnot a nçvrat do Start menu se provede touto volbou HlavnÅ menu SETUP PřÉstup töto volby je chrçněn heslem, nastavovçné provçdé autorizovanü servis. SoučÇstÉ je nastavené: konfigurace terminçlu, uživatelskö vlastnosti, systömovö vlastnosti, změna a prçva čéšnéků, změna klçves menu, aktualizace dat, nastavené èčtů, nastavené kuchyňsküch tiskçren. (viz. servisné nçvod) FunkčnÅ klävesnice FunkčnÉ klçvesy - jejich použité je možnö pouze pokud je otevřen èčet Zpět: Funkci je možno použét pro krok zpět, např. pokud bude vybrçno z okna skupin 5 položek zbožé, po stisku klçvesy se položky odeberou VÜběr kategorie: funkce vypnuta (neaktivné) OddělenÉ položek èčtů na jinü èčet, oddělené pro platbu (viz. kap ****) Nevyužito ZobrazenÉ stavu energie v akumulçtoru (okno zmizé po 2 sek.)(pouze v menu otevřenöho èčtu) 5

8 KlÄvesnice menu Volby skupin PLU (HS_PLU), včetně seznamu PLU patřécéch do přéslušnö skupiny (standardně HS_PLU1 HS_PLU9) Volby přémüch vybranüch PLU (standardně PLU 960 PLU 999) 999 ZobrazovacÅ symboly displeje Položka byla objednçna a zaregistrovçna registračné pokladnou 3*! Položka je stornovçna, ale prozatém nebyla odeslçna do registračné pokladny Informace o množstvé objednanö položky Pro položku je definovçna ZprÇva pro kuchyň TlačÅtka (volby) na displeji OK CL ZPĚT NumerickÖ klçvesy 0-9 CL tlačétko mazçné vloženöho numericköho èdaje OK otvrzené vloženöho numericköho èdaje a pokračovçné ZPĚT nçvrat zpět äčet 1 Nic Platit Suma OtevřenÉ èčtu. Zobrazeno aktuçlné čéslo otevřenöho èčtu. Při stisku čésla èčtu se zobrazé volba vüběru (otevřené) jinöho èčtu, a původné èčet bude uzavřen s přépadnüm přesunem dat do pokladny TlačÉtko nevyužito Požadavek platby aktuçlně otevřenöho èčtu Požadavek zobrazené MEZI-SOUČTU aktuçlně otevřenöho èčtu, popřépadě tisk nçhledu èčtu na pokladně Volba zobrazené RozšÉřenÖho menu PotvrzenÉ a ukončené danöho režimu Posun nahoru / dolů 6

9 TlačÅtka RozšÅřenÉho menu Přesun OddělěnÅ Osob# Hledej Skupiny PLU Kat.: PŘESUN ODDĚLENI KAT. HLEDEJ SKUPINY PLU přesun položek èčtu na jinü èčet oddělené polož. èčtu na jinü èčet nevyužito (bez funkce) hledçné PLU abecedně a jejich vüběr do èčtu zobrazené skupin PLU (HS_PLU) a vüběr PLU z vybranö skupiny do èčtu vüběr PLU dle čésel do èčtu Präce s terminälem PřihläšenÅ čåšnåka Zapněte terminçl Vyberte volbu SETUP Vyberte volbu VüBĚR Č ŠN KA Zvolte čéslo směny Vyberte volbu Ukončit Vyberte volbu PRODEJ nebo DEMO Orderman : SERD PRODEJ DEMO SETUP Orderman: SERD VÖBĚR ČìŠNìKA NASTAV SYSTîM KLÜVESNICE Uživ. FLAGS FILEINFO Ukončit PRODEJ DEMO SETUP start funkcé systömu pro prodej režim cvičené se všemy funkcemi neovlivňuje tržby ani stavy skladů volba pro nastavené terminçlu. Pro obsluhu je přéstupnç pouze volba přihlçšené čéšnéka. DalšÉ volby jsou chrçněny heslem a jsou určeny pouze servisné organizaci. Zněna èdajů může mét za nçsledek nefunkčnost systömu. OtevřenÅ, uzavřenå êčtu Postup otevřené èčtu je rozdélnü pro přépad zda-li se otvérç novü (zatém neexistujécé èčet), popřépadě zda-li se otvérç již existujécé èčet (tj. již byl dřéve otevřen a mç nějaké položky PLU). Po volbě z HlavnÉho menu - PRODEJ jsou na displeji terminçlu zobrazeny nçsledujcé èdaje: Pokud nenå žädnñ otevřenñ èčet Vložte čéslo èčtu pomocé numerickö klçvesnice a potvrďte tlačétkem OK - přéslušnü èčet bude otevřen Vyber êčet CL OK ZPĚT Pokud jsou již některé èčty (alespoň jeden) otevřeny OTEVŘ T NOVü õčet viz volba a) VÜběrem konkrötného čésla èčtu bude èčet otevřen (èčet je otevřen pokud mç registrovanou alespoň jednu položku) ëčet OTEVŘEN õčty OTEVŘ T NOVü õčet õčet 1 õčet 2 V přépadě pokusu otevřené èčtu, kterü neexistuje (mimo rozsah) nebo èčtu, ke kterömu nemç obsluha prçva, pokračujte volbou ABORT na displeji terminçlu po zobrazené töto vüzvy. 7

10 VklädänÅ položek PLU do êčtu Pro vklçdçné položek PLU do èčtů existujé tyto možnosti: PomocÉ přémüch voleb PLU na klçvesnici menu PomocÉ vüběru PLU ze skupiny (HS_PLU) PomocÉ këdu PLU PomocÉ funkce abecedného vyhledçné PLU PřÅmÉ volby PLU z klävesnice - menu Při volbě přémö položky PLU na klçvesnici menu bude položka registrovçna do èčtu. Pro nçsobnö množstvé lze položku stisknout několikrçt Volba PLU ze skupiny (HS_PLU) menu / skupiny Pro vüběr skupiny PLU lze použét položky skupin na klçvesnici menu přémö skupiny a dçle již ze seznamu PLU vybrat přéslušnou položku. PotvrzenÉ vüběru a nçvrat do zobrazené položek èčtů pomocé tlačétka Druhou možnosté je volba SKUPINY po zobrazené RozšÉřenÖho menu. NÇsobnÖ množstvé se vklçdç pomocé opakovanöho vüběru položky PLU v seznamu. Volba PLU - prodejnåho këdu PLU VÜběr këdu položky PLU pomocé volby PLU po zobrazené RozšÉřenÖho menu. Možnost vložené nçsobnöho množstvé: množstvé * këd PLU Volba PLU abecednå vyhledävänå VÜběr nçzvu položky PLU pomocé volby HLEDEJ po zobrazené RozšÉřenÖho menu. DÇle volba abecedného znaku a nçslednöho zobrazené položek PLU začénajécé témto znakem. VÜznam tlačétek ve spodné čçsti okna je nçsledujécé: OK - potvrzené vüběru CL - vümaz vklçdacého pole znaků pro vüběr QU - konec činnosti SH - přepnuté mezi malümi a velkümi znaky (* popř. dalšé funkce) BS - funkce Back Space (vümaz posledného vloženöho znaku pole) Nähled êčtu zobrazenå součtu a tisk nähledu učtu ZobrazenÉ celkovö čçstky èčtu vždy zprostředkovçvç pokladna. Tato funkce je dostupnç pouze v režimu On-line terminçlu.!!!! NEJEDNÜ SE PLACENì ëčtu!!! - MEZI-SOUČET - 30,80 Zpět Tisk Default - zobrazenç hodnota èčtu ZPĚT - nçvrat do zobrazené položek èčtu TISK - tisk nçhledu èčtu na pokladně, bez uzavřené èčtu DEFAULT - bez funkce (nevyužito) Modifikace množstvå, storno položek Při zobrazené jednotlivüch položek PLU v èčtu je možno provçdět modifikace množstvé, storno položek těmito způsoby: TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky nahoru = aktuçlné množstvé + 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky dolů = aktuçlné množstvé - 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vlevo = storno celö položky KliknutÉm na ikonku množstvé položky = zobrazené okna pro vložené množstvé KliknutÉm na ikonku zprçvy kuchyně = modifikace zprçvy 8

11 Při zobrazené jednotlivüch položek PLU v seznamu skupiny je možno provçdět modifikace množstvé, storno položek těmito způsoby: TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vpravo = zobrazené okna pro vložené množstvé TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky nahoru = aktuçlné množstvé + 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky dolů = aktuçlné množstvé 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vlevo = storno celö položky Přesun položek êčtů Na otevřenöm èčtu, volbou PŘESUN po zobrazené RozšÉřenÖho menu, lze převöst všechny položky aktuçlně otevřenöho èčtu na jinü èčet. Po přéslušnö volbě v menu se objevé vüzva k terminçlu o vložené čésla èčtu, do kteröho budou položky přesunuty. Je možno vybrat z již existujécéch èčtů nebo založit novü èčet. Po dokončené přesunu, zůstane célovü èčet (tj. èčet kam byly položky přesunuty) otevřen pro dalšé přépadnö modifikace, popřépadě uzavřené èčtu. PůvodnÉ èčet je nulovü. OddělenÅ položek èčtů Na otevřenöm èčtu, volbou ODDĚLEN po zobrazené RozšÉřenÖho menu, lze oddělit vybranö položky aktuçlně otevřenöho èčtu na jinü èčet nebo pro platbu. Stejnou funkci lze vyvolat takö z funkčné klçvesnice (viz. kap. 3.4). ZobrazenÅ na displeji při oddělenå: MENU ODDĚLENì * Fanta 1* Pizza zobrazeny položky aktuçlně na èčtě 2*Fanta 4*Coca-cola zobrazeny položky, kterö budou odděleny Přesun položek se dělç pomocé tažené položky nahoru a dolů, kdy je zobrazena vüzva k zadçné oddělovanöho množstvé ZPĚT DOKONČIT ukončené operace bez oddělené (nçvrat) potvrzené v pokračovçné oddělené NynÉ nçsleduji vüzva terminçlu k zadçné čésla èčtu, kam budou položky odděleny. Položky po potvrzené budou odděleny do zadanöho èčtu. ZÇroveň budou zobrazeny èdaje k placené célovöho èčtu s možnosté: platby oddělenãch položek pokračovat dle nçsledujécé kapitoly o platbě èčtu zrušenå platby oddělenãch položek a jejich zachovünå na cålová Éčtu Stisknout volbu Zpět na obrazovce platby - položky budou uloženy, terminçl zobrazé seznam otevřenüch èčtů 9

12 Platba èčtu Funkce zaplacené èčtu je dostupnç při otevřenöm èčtu volbou Na displeji terminälu bude toto zobrazenå: Platit čéslo èčtu celkovç čçstka k èhradě platebné klçvesy äčet: 2 128,50 čçstky v jednot. PlatebnÉch klçvesçch HOTOVOST 120,00 ŠEK 8, součet platebnéch čçstech ,00 Zaplatit Zpět volba SLEVY, ZPROPITN, (zatém nevyužito) VÜběr platebné klçvesy ze seznamu = stiskem na poléčko platby VloženÉ hodnoty přéslušnö platebné klçvesy = stiskem na poléčko hodnoty ZAPLATIT - dokončené platby, tisk èčtenky na pokladně ZPĚT - nçvrat bez placené èčtu Hodnota % slevy se zadçvç bez desetinnüch mést, terminçl sçm odečte 2 desetinnç mésta zprava (např: 1000 = 10%), absolutné sleva v Kč se zadçvç bez desetinnüch mést a terminçl žçdnö mésto neodečétç. (Při platbě v CizÉ Měně je absolutné sleva zadçvçna v měně: Kč) Pro platbu v CÉzÉ Měně lze použét vühradně èčet č.99, kterü je fixně nastaven na přepočet do CizÉ Měny1, nastavenö na pokladně. Platba je vždy fixně ukončena do EUROPLATBY nehledě na navolené platby v terminçlu. PřÉpadnÜ přeplatek je vždy èčtovçn jako vrçcené v CizÉ Měně. (tj. pokud chceete uhradit libovolnü čet v CizÉ Měně, je nutno obsah èčtu, nebo položky převöst nebo oddělit před platbou na èčet č. 99 a nçsledně zaplatit. ChybovÄ hläšenå na terminälu ProblikÇvÇnÉ ikonky baterie v pravöm horném rohu upozorněné dochçzejécé energie akumulçtoru. ProblikÇvÇnÉ hodnoty 10 v pravöm horném rohu terminçl nemç spojené se zçkladné stanicé RF Chyba spojené nekorektné spojené se zçkladnou, rušivü signçl z okolé (vypněte a znovu zapněte terminçl. Pokladna nené v REG mëdu přepněte pokladnu operçtorsküm kléčkem do registračného mëdu. OstatnÉ hlçšené - postupujte dle zobrazenüch voleb na terminçlu, popřépadě volejte VÇš servis. ChybovÄ hläšenå na pokladně ČÉslo hlçšené ve formçtu Exx. ProsÉme, vždy si zaznamenejte čéslo chyby a okolnosti vzniku. OdstraněnÅ chyby Stiskněte klçvesu MAZåN na pokladně 10

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE

Více

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Uživatelský manuál POS systém Návod na obsluhu 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Změny v manuálu a technické změny vyhrazeny Další informace na www.consulta.cz Strana 1 / 26 Verze 1.2.5.0 ... nový

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 s implementovaným skladem Strana 1 Strana 2 Program vyžaduje instalaci Borland Database Engine pro svou funkci. Po instalaci programu odborným

Více

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 www.dozitplus.cz OBSAH Základní činnost...3 Bezpečnostní opatření...4 Programování: Z počítače (Notebooku).....13

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

www.software-hotel.cz

www.software-hotel.cz Stojíme na Vaší straně www.software-hotel.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL SW REZERVACE A RECEPCE verze 13.0 Hotline SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 Hotline registrační pokladny a pokladní systémy +420 603

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol Návod k obsluze Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 4.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 4.2 Nabídka

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze TRACK-Guide Stav: 20110512 30302705-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská práva

Více

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. verze 1.1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ... - 6-1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVES TELEFONU... - 6-1.2. WIDGETY... - 6-2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ...

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Digimar 817 CLM Quick Height

Digimar 817 CLM Quick Height Návod k obsluze Digimar 817 CLM Quick Height Výškoměr 3759020 Verze 1.02-30 cz Mahr GmbH Esslingen D-73702 Esslingen Postfach 10 02 54 Telefon (07 11) 9 31 26 00 Fax (07 11) 9 31 27 25 e-mail: mahr.es@mahr.de

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

Návod k obsluze. MarCom Standard / Professional Software

Návod k obsluze. MarCom Standard / Professional Software Návod k obsluze MarCom Standard / Professional Software verze 20140416 Mahr GmbH Esslingen Postfach 100254 D-73728 Esslingen Tel. + 49 (0)711 9312-600 Fax +49 (0)711 9312-725 e-mail: mahr.es@mahr.de Internet:

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500

Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500 Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500 OBSAH 1. ZAPOJENÍ TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE...3 1.1. ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI PŘÍSTROJE... 3 1.2. VZHLED TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE... 4 1.3. PŘIPOJENÍ

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více