SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.micropad.cz SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA +420 603 259 249 +420 603 230 055"

Transkript

1 StojÅme na VašÅ straně UŽIVATELSKÖ MANUÜL ORDERMAN DON verze 2010 Hotline Hotline Obchod SW Rezervace a Recepce SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA Objednävky, školenå, spotřebnå materiäl Servis HTTP: MICROPAD ss..rr..o..,, Hudccova 532//78b,, Brrno.. IIČO Společnost je zapsanç v obchodném rejstřéku vedenöho KrajskÜm soudem v Brně, oddél C, vložka 5232

2 Obsah: Obsah:... 0 Popis systömu... 1 ZÇkladna - Base Station ZÇkladnÉ čçsti zçkladny... 1 TechnickÖ parametry zçkladny... 1 PropojovacÉ kabel zçkladny - ECR... 1 TerminÇl ORDERMAN Don... 2 ZÇkladnÉ popis... 2 VÜměna popisu klçvesnice - menu... 2 DůležitÇ upozorněné:... 3 TechnickÖ parametry terminçlu... 3 VšeobecnÜ popis... 3 FunkčnÉ vlastnosti s pokladnou ECR 650F... 3 ObjednÇvacÉ systöm ve spojené s pokladnami SERD poskytuje tyto možnosti:... 3 Postup aktualizace dat do z pokladny terminçlu:... 4 TERMINåL - ORDERMAN Don...4 ZačÉnÇme (zapnuté, start menu, hlavné menu)... 4 TerminÇl nebude pokračovat v přechodu do HlavnÉho menu:... 4 HlavnÉ menu terminçlu... 5 ORDERMAN Setup (nastavené terminçlu)... 5 NastavenÉ kontrastu displeje... 5 NastavenÉ doby režimu spçnku a vypnuté podsvécené displeje... 5 Kalibrace displeje... 5 HlavnÉ menu SETUP... 5 FunkčnÉ klçvesnice... 5 KlÇvesnice menu... 6 ZobrazovacÉ symboly displeje... 6 TlačÉtka (volby) na displeji... 6 TlačÉtka RozšÉřenÖho menu...7 PrÇce s terminçlem... 7 PřihlÇšenÉ čéšnéka... 7 OtevřenÉ, uzavřené èčtu...7 Pokud nené žçdnü otevřenü èčet... 7 Pokud jsou již některö èčty (alespoň jeden) otevřeny... 7 VklÇdÇnÉ položek PLU do èčtu... 8 PřÉmÖ volby PLU z klçvesnice - menu... 8 Volba PLU ze skupiny (HS_PLU) menu / skupiny... 8 Volba PLU - prodejného këdu PLU... 8 Volba PLU abecedné vyhledçvçné... 8 NÇhled èčtu zobrazené součtu a tisk nçhledu učtu... 8 Modifikace množstvé, storno položek... 8 Přesun položek èčtů... 9 OddělenÉ položek èčtů... 9 Platba èčtu ChybovÇ hlçšené na terminçlu ChybovÇ hlçšené na pokladně OdstraněnÉ chyby... 10

3 Popis systému SystÖm ORDERMAN, sloužécé ke vzdçlenö obsluze zçkaznéků s pokladnami SERD (ECR 650F), zahrnuje: zçkladnu (Base Station 2), včetně aplikačného software (DSP Modulu) a propojovacého kabelu dölky 2m objednçvacé terminçl DON dotykovü terminçl registračné pokladnu SERD ECR 650F s přéslušnou verzé Firmware, zabezpečujécé funkci vzdçlenö obsluhy Základna - Base Station 2 ZÇkladna je napçjena pomocé adaptöru 230V. VhodnÇ pozice uméstěné zçkladny je předpokladem dobröho pokryté rçdiovüm signçlem prostoru obsluhy tak, aby terminçl DON byl vždy v dosahu signçlu. UmÉstěnÉ zçkladny od pokladny bez zesélené signçlu RS232 musé činit max. 20 metrů. ZÇkladnu nikdy nedemontujte, mohlo by dojét k jejému poškozené. ZÄkladnÅ čästi zäkladny světelnü indikçtor zçvit pro antönu matka zçkladna antöna TechnickÉ parametry zäkladny RÇdiovÇ frekvence: MHz MHz PřÉkon: möně než 600mW NapÇjenÉ: zdroj napçjené 7.5V, 150mA ( V) Rozměry: 160 x 160 x 180 mm (šéřka, dölka, vüška) vč. antöny Hmotnost: 320g ProvoznÉ teplota: C do C PropojovacÅ kabel zäkladny - ECR RS232 (ECR) RS485 napçjené DSUB9 (FEMALE) RJ11/6 1

4 Terminäl ORDERMAN Don TerminÇl je vybaven přéslušnou verzé programu, kompatibilného se zçkladnou Base Station 2 a registračnémi pokladnami SERD. Seznam standardné dodçvky terminçlu: terminçl DON zdroj napçjené 230V k dobéjené terminçlu lithiovü dobéjecé akumulçtor DON touch pero (2 ks), včetně kovovö spony ZäkladnÅ popis 1 Čtečka transpondöru (nené součçsté standardné dodçvky) 2 TlačÉtko ZapnutÉ / VypnutÉ 3 DotykovÜ displej 4 FunkčnÉ klçvesy 5 KlÄvesnice menu 6 DobÇjecÇ kontaktnç konektor (pro použitç dobçjecç stanice) 7 Konektor pro nabçjenç adaptñrem 230V 8 Kryt pro manipulaci s potiskem klävesnice 9 FunkčnÇ systñmovñ tlačçtko DON 1 ZÇmek akumulçtoru 2 VÜrobnÉ štétek, včetně SN: 3 BezpečnostÉ řemének (nené součçsté standardné dodçvky) AkumulÇtor lithium-ion AdaptÖr 230V VÑměna popisu klävesnice - menu zçmek baterie odjišťovacé zçmek (stlačit dolů) směr vyjmuté popisu klçvesnice 2

5 DůležitÄ upozorněnå: terminçl může büt provozovçn vühradně s originçlném akumulçtorem, zdrojem napçjené a DON touch perem terminçl nesmé büt vystavovçn extrömném vlivům jako döšť, snéh a extrömnému slunečnému zçřené kontakty kontaktného odbéjecého konektoru nesmé büt zkratovçny akumulçtor nevhazovat do ohně, naklçdat s ném dle zçkona o odpadech displej je možno umüt navlhčenüm ubrouskem, nikdy nepoužévat léh, popřépadě aceton pokud dojde k vybité terminçlu, nabéjecé doba činé cca. 4 hodiny, maximçlné počet cyklů nabité činé 1000 provozné doba terminçlu činé cca hodin, dle nastavené šetřécéch mëdů terminçlu (tj. automatickö vypnuté podsvécené, automatickç zapnuté mëdu spçnek) TechnickÉ parametry terminälu RÇdiovÇ frekvence: PřÉkon: Přenos dat: Dosah terminçlu - zçkladna: NapÇjenÉ: Rozměry: Doba provozu: NabÉjenÉ: Hmotnost: ProvoznÉ teplota: SkladovacÉ teplota: Všeobecnç popis MHz MHz möně než 10mW bi-directional vnitřné prostory: cca. 50 metrů(zçvislö na zçbrançch) vnějšé prostory: cca. 300 metrů vnitřné plocha: cca. 7,800 m 2 akumulçtor lithium-ion, 3.6V, zdroj napçj. 7.5V, 800mA 179 x 81 x 22 mm (vüška, dölka, tloušťka) bez aktivného podsvécené cca. 16 hodin s podsvéceném (mëd: spçnku) cca. 6 hodin se zdrojem napçjené, cca. 4 hodiny s dobéjecé stanicé, cca. 1 hodina terminçl 195g akumulçtor 50g C do C C do C FunkčnÅ vlastnosti s pokladnou ECR 650F CelÜ systöm je dodçvçn jako krabicovö řešené dle požadavků. ZÇkladna i terminçl jsou plně přizpůsobeny vzçjemnö komunikaci, obsahujé verze Firmwarů pro pokladny SERD. ZnakovÇ sada terminçlu je upravena pro zobrazovçné všech česküch znaků na displeji terminçlu, stejně jako pro přépad aktualizace dat z pokladen. V přépadě neodbornöho zçsahu do nastavené nebo verzé Firmware dojde ke ztrçtě funkčnosti systömu. ObjednÄvacÅ systém ve spojenå s pokladnami SERD poskytuje tyto možnosti: otevérané / zavérané èčtů (stolů) pokladny rozmezé max vklçdçné PLU z přémö volby klçvesnice terminçlu nebo použitém skupiny oddělené položek èčtů na jinü èčet přesun všech položek èčtů na jinü èčet oddělené položek èčtů pro platbu (tzv. čçstečnç èhrada) placené èčtů s vüběrem platebné klçvesy tisk èčtenky na pokladně možnost využité fixné / procentuçlné slevy při platbě tisk nçhledu èčtu na pokladně využévçné zprçv pro kuchyň během vklçdçné položek PLU do èčtů Pro provoz terminçlu a jeho použévçné musé büt pokladna zapnuta režimu R-mod. 3

6 Postup aktualizace dat do z pokladny terminälu: Po definici položek v pokladně (HS_PLU, PLU, OBSLUHY, KUCH. ZPRåV) se aktuçlné stav zaktualizuje do terminçlu nçsledujécém postupem: terminçl musé büt v hlavném menu na pokladně v R-mëdu zadat VČ terminçlu [ ] VČ terminçlu = vürobné čéslo terminçlu 5 numer. mést (uméstěno na štétku pod akumulçtorem) (k aktualizaci musé mét přéslušnç obsluha oprçvněné, viz P-mëd PřÉstup obsluhy X/Z ) TERMINÜL - ORDERMAN Don ZačÅnäme (zapnutå, start menu, hlavnå menu) MaximÇlnÉ počet uloženüch dat: ČÉšnÉci 26 ZprÇvy kuchyň 32 Skupiny (HS_PLU) 99 PLU Platby 32 õčty 200 Položek èčtů 30 Položek všech èčtů max ZapnutÉ / vypnuté terminçlu je možno pomocé zobrazenöho tlačétka. Data se v žçdnöm přépadě neztraté! TerminÇl mç automaticky nastaveny 2 režimy èspory energie akumulçtoru. PrvnÉ se aktivuje přibližně po 90 sek. neaktivity vypnutém podsvécené displeje. DruhÜ se aktivuje přibližně po 120 sek. neaktivity přepnutém terminçlu do spacého režimu. ObnovenÉ funkcé terminçlu po těchto režimech se provede stisknutém tlačétka Zap. / Vyp. terminçlu. Pokud dojde k aktivaci druhöho režimu a na terminçlu byl otevřenü èčet, terminçl automaticky provede nezbytně nutnö operace na pozadé. Po zapnuté terminçlu se zobrazé Start menu (zobrazené je ignorovçno v přépadě obnovené funkce terminçlu z režimu spané ). ČÉslo ID je čéslo terminçlu, terrminçl dçle zobrazuje zdali je test spojené se zçkladnou a zçkladny s pokladnou vpořçdku. Pro pokračovçné stiskněte displej nebo vyčkejte k automatickömu zobrazené HlavnÉho menu terminçlu, přechod do režimu On-line. ORDERMAN OS PDSD V.1.80 ČÉslo ID: 13406A VolnÇ paměť: SpojenÉ Base 2: OK SpojenÉ ECR: OK Stiskni displej pro start TerminÄl nebude pokračovat v přechodu do HlavnÅho menu: ZÇkladna Base Station 2 je vypnuta ZÇkladna je vadnç nebo je vydnü DSP modul zçkladny ZÇkladna nené připraven, tj. nené komunikačně svçzçna s pokladnou TerminÇl nené v dosahu signçlu zçkladny TerminÇl a zçkladna použévajé neidentickö frekvenčné kançly V přépadě, že terminçl nené v rçdiovöm dosahu zçkladny, je terminçl automaticky provozovçn v tzv. OFF line režimu. Na terminçlu je možno využivçt funkci obejdnçvçné položek PLU do èčtů, ale tyto èdaje nebudou přeneseny do pokladny. TerminÇl si požadavky uchovçvç a přenese jej automaticky, jakmile bude v dosahu zçkladny, tj. přejde do režimu On-line. 4

7 HlavnÅ menu terminälu PRODEJ: DEMO: SETUP: start funkcé systömu (viz. kap.2) režim cvičené se všemi funkcemi volba pro nastavené terminçlu (tato volba je určena pouze servisnå organizaci, změna Édajů může måt za nüsledek nefunkčnost systámu vstupnå heslo nenå veřejně dostupná) Orderman : SERD PRODEJ DEMO SETUP. Pozn: DEMO režim cvičenå je možno spustit kdykoli, veškerá operace se na pokladně neprojevå (tj. nedochüzå ke komunikaci terminülu se zükladnou v přesunech dat) ORDERMAN Setup (nastavenå terminälu) NÇsledujÉcÉ funkce je nutno použévat s opatrnosté. Doporučujeme, aby přépadnou změnu provedl autorizovanü servis: SpuštěnÅ režimu vypněte terminçl držte stisknutü displej a zçroveň stiskněte dlouze tlačétko Zap./Vyp terminçlu jakmile se na displeji zobrazé Calibrate., pusťte displej krçtce stiskněte tlačétko Zap./Vyp terminçlu, nyné jste v požadovanöm režimu NastavenÅ kontrastu displeje PomocÉ touch pera tçhněte v nejvrchnějšém poli vlevo / vpravo. Pro ukončené stiskněte OK NastavenÅ doby režimu spänku a vypnutå podsvåcenå displeje PomocÉ touch pera tçhněte v určenöm poli vlevo / vpravo. Pro ukončené stiskněte OK Kalibrace displeje PomocÉ touch pera klikněte postupně na kurzor, vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole OpuštěnÉ režimu, uložené nastavenüch hodnot a nçvrat do Start menu se provede touto volbou HlavnÅ menu SETUP PřÉstup töto volby je chrçněn heslem, nastavovçné provçdé autorizovanü servis. SoučÇstÉ je nastavené: konfigurace terminçlu, uživatelskö vlastnosti, systömovö vlastnosti, změna a prçva čéšnéků, změna klçves menu, aktualizace dat, nastavené èčtů, nastavené kuchyňsküch tiskçren. (viz. servisné nçvod) FunkčnÅ klävesnice FunkčnÉ klçvesy - jejich použité je možnö pouze pokud je otevřen èčet Zpět: Funkci je možno použét pro krok zpět, např. pokud bude vybrçno z okna skupin 5 položek zbožé, po stisku klçvesy se položky odeberou VÜběr kategorie: funkce vypnuta (neaktivné) OddělenÉ položek èčtů na jinü èčet, oddělené pro platbu (viz. kap ****) Nevyužito ZobrazenÉ stavu energie v akumulçtoru (okno zmizé po 2 sek.)(pouze v menu otevřenöho èčtu) 5

8 KlÄvesnice menu Volby skupin PLU (HS_PLU), včetně seznamu PLU patřécéch do přéslušnö skupiny (standardně HS_PLU1 HS_PLU9) Volby přémüch vybranüch PLU (standardně PLU 960 PLU 999) 999 ZobrazovacÅ symboly displeje Položka byla objednçna a zaregistrovçna registračné pokladnou 3*! Položka je stornovçna, ale prozatém nebyla odeslçna do registračné pokladny Informace o množstvé objednanö položky Pro položku je definovçna ZprÇva pro kuchyň TlačÅtka (volby) na displeji OK CL ZPĚT NumerickÖ klçvesy 0-9 CL tlačétko mazçné vloženöho numericköho èdaje OK otvrzené vloženöho numericköho èdaje a pokračovçné ZPĚT nçvrat zpět äčet 1 Nic Platit Suma OtevřenÉ èčtu. Zobrazeno aktuçlné čéslo otevřenöho èčtu. Při stisku čésla èčtu se zobrazé volba vüběru (otevřené) jinöho èčtu, a původné èčet bude uzavřen s přépadnüm přesunem dat do pokladny TlačÉtko nevyužito Požadavek platby aktuçlně otevřenöho èčtu Požadavek zobrazené MEZI-SOUČTU aktuçlně otevřenöho èčtu, popřépadě tisk nçhledu èčtu na pokladně Volba zobrazené RozšÉřenÖho menu PotvrzenÉ a ukončené danöho režimu Posun nahoru / dolů 6

9 TlačÅtka RozšÅřenÉho menu Přesun OddělěnÅ Osob# Hledej Skupiny PLU Kat.: PŘESUN ODDĚLENI KAT. HLEDEJ SKUPINY PLU přesun položek èčtu na jinü èčet oddělené polož. èčtu na jinü èčet nevyužito (bez funkce) hledçné PLU abecedně a jejich vüběr do èčtu zobrazené skupin PLU (HS_PLU) a vüběr PLU z vybranö skupiny do èčtu vüběr PLU dle čésel do èčtu Präce s terminälem PřihläšenÅ čåšnåka Zapněte terminçl Vyberte volbu SETUP Vyberte volbu VüBĚR Č ŠN KA Zvolte čéslo směny Vyberte volbu Ukončit Vyberte volbu PRODEJ nebo DEMO Orderman : SERD PRODEJ DEMO SETUP Orderman: SERD VÖBĚR ČìŠNìKA NASTAV SYSTîM KLÜVESNICE Uživ. FLAGS FILEINFO Ukončit PRODEJ DEMO SETUP start funkcé systömu pro prodej režim cvičené se všemy funkcemi neovlivňuje tržby ani stavy skladů volba pro nastavené terminçlu. Pro obsluhu je přéstupnç pouze volba přihlçšené čéšnéka. DalšÉ volby jsou chrçněny heslem a jsou určeny pouze servisné organizaci. Zněna èdajů může mét za nçsledek nefunkčnost systömu. OtevřenÅ, uzavřenå êčtu Postup otevřené èčtu je rozdélnü pro přépad zda-li se otvérç novü (zatém neexistujécé èčet), popřépadě zda-li se otvérç již existujécé èčet (tj. již byl dřéve otevřen a mç nějaké položky PLU). Po volbě z HlavnÉho menu - PRODEJ jsou na displeji terminçlu zobrazeny nçsledujcé èdaje: Pokud nenå žädnñ otevřenñ èčet Vložte čéslo èčtu pomocé numerickö klçvesnice a potvrďte tlačétkem OK - přéslušnü èčet bude otevřen Vyber êčet CL OK ZPĚT Pokud jsou již některé èčty (alespoň jeden) otevřeny OTEVŘ T NOVü õčet viz volba a) VÜběrem konkrötného čésla èčtu bude èčet otevřen (èčet je otevřen pokud mç registrovanou alespoň jednu položku) ëčet OTEVŘEN õčty OTEVŘ T NOVü õčet õčet 1 õčet 2 V přépadě pokusu otevřené èčtu, kterü neexistuje (mimo rozsah) nebo èčtu, ke kterömu nemç obsluha prçva, pokračujte volbou ABORT na displeji terminçlu po zobrazené töto vüzvy. 7

10 VklädänÅ položek PLU do êčtu Pro vklçdçné položek PLU do èčtů existujé tyto možnosti: PomocÉ přémüch voleb PLU na klçvesnici menu PomocÉ vüběru PLU ze skupiny (HS_PLU) PomocÉ këdu PLU PomocÉ funkce abecedného vyhledçné PLU PřÅmÉ volby PLU z klävesnice - menu Při volbě přémö položky PLU na klçvesnici menu bude položka registrovçna do èčtu. Pro nçsobnö množstvé lze položku stisknout několikrçt Volba PLU ze skupiny (HS_PLU) menu / skupiny Pro vüběr skupiny PLU lze použét položky skupin na klçvesnici menu přémö skupiny a dçle již ze seznamu PLU vybrat přéslušnou položku. PotvrzenÉ vüběru a nçvrat do zobrazené položek èčtů pomocé tlačétka Druhou možnosté je volba SKUPINY po zobrazené RozšÉřenÖho menu. NÇsobnÖ množstvé se vklçdç pomocé opakovanöho vüběru položky PLU v seznamu. Volba PLU - prodejnåho këdu PLU VÜběr këdu položky PLU pomocé volby PLU po zobrazené RozšÉřenÖho menu. Možnost vložené nçsobnöho množstvé: množstvé * këd PLU Volba PLU abecednå vyhledävänå VÜběr nçzvu položky PLU pomocé volby HLEDEJ po zobrazené RozšÉřenÖho menu. DÇle volba abecedného znaku a nçslednöho zobrazené položek PLU začénajécé témto znakem. VÜznam tlačétek ve spodné čçsti okna je nçsledujécé: OK - potvrzené vüběru CL - vümaz vklçdacého pole znaků pro vüběr QU - konec činnosti SH - přepnuté mezi malümi a velkümi znaky (* popř. dalšé funkce) BS - funkce Back Space (vümaz posledného vloženöho znaku pole) Nähled êčtu zobrazenå součtu a tisk nähledu učtu ZobrazenÉ celkovö čçstky èčtu vždy zprostředkovçvç pokladna. Tato funkce je dostupnç pouze v režimu On-line terminçlu.!!!! NEJEDNÜ SE PLACENì ëčtu!!! - MEZI-SOUČET - 30,80 Zpět Tisk Default - zobrazenç hodnota èčtu ZPĚT - nçvrat do zobrazené položek èčtu TISK - tisk nçhledu èčtu na pokladně, bez uzavřené èčtu DEFAULT - bez funkce (nevyužito) Modifikace množstvå, storno položek Při zobrazené jednotlivüch položek PLU v èčtu je možno provçdět modifikace množstvé, storno položek těmito způsoby: TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky nahoru = aktuçlné množstvé + 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky dolů = aktuçlné množstvé - 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vlevo = storno celö položky KliknutÉm na ikonku množstvé položky = zobrazené okna pro vložené množstvé KliknutÉm na ikonku zprçvy kuchyně = modifikace zprçvy 8

11 Při zobrazené jednotlivüch položek PLU v seznamu skupiny je možno provçdět modifikace množstvé, storno položek těmito způsoby: TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vpravo = zobrazené okna pro vložené množstvé TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky nahoru = aktuçlné množstvé + 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky dolů = aktuçlné množstvé 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vlevo = storno celö položky Přesun položek êčtů Na otevřenöm èčtu, volbou PŘESUN po zobrazené RozšÉřenÖho menu, lze převöst všechny položky aktuçlně otevřenöho èčtu na jinü èčet. Po přéslušnö volbě v menu se objevé vüzva k terminçlu o vložené čésla èčtu, do kteröho budou položky přesunuty. Je možno vybrat z již existujécéch èčtů nebo založit novü èčet. Po dokončené přesunu, zůstane célovü èčet (tj. èčet kam byly položky přesunuty) otevřen pro dalšé přépadnö modifikace, popřépadě uzavřené èčtu. PůvodnÉ èčet je nulovü. OddělenÅ položek èčtů Na otevřenöm èčtu, volbou ODDĚLEN po zobrazené RozšÉřenÖho menu, lze oddělit vybranö položky aktuçlně otevřenöho èčtu na jinü èčet nebo pro platbu. Stejnou funkci lze vyvolat takö z funkčné klçvesnice (viz. kap. 3.4). ZobrazenÅ na displeji při oddělenå: MENU ODDĚLENì * Fanta 1* Pizza zobrazeny položky aktuçlně na èčtě 2*Fanta 4*Coca-cola zobrazeny položky, kterö budou odděleny Přesun položek se dělç pomocé tažené položky nahoru a dolů, kdy je zobrazena vüzva k zadçné oddělovanöho množstvé ZPĚT DOKONČIT ukončené operace bez oddělené (nçvrat) potvrzené v pokračovçné oddělené NynÉ nçsleduji vüzva terminçlu k zadçné čésla èčtu, kam budou položky odděleny. Položky po potvrzené budou odděleny do zadanöho èčtu. ZÇroveň budou zobrazeny èdaje k placené célovöho èčtu s možnosté: platby oddělenãch položek pokračovat dle nçsledujécé kapitoly o platbě èčtu zrušenå platby oddělenãch položek a jejich zachovünå na cålová Éčtu Stisknout volbu Zpět na obrazovce platby - položky budou uloženy, terminçl zobrazé seznam otevřenüch èčtů 9

12 Platba èčtu Funkce zaplacené èčtu je dostupnç při otevřenöm èčtu volbou Na displeji terminälu bude toto zobrazenå: Platit čéslo èčtu celkovç čçstka k èhradě platebné klçvesy äčet: 2 128,50 čçstky v jednot. PlatebnÉch klçvesçch HOTOVOST 120,00 ŠEK 8, součet platebnéch čçstech ,00 Zaplatit Zpět volba SLEVY, ZPROPITN, (zatém nevyužito) VÜběr platebné klçvesy ze seznamu = stiskem na poléčko platby VloženÉ hodnoty přéslušnö platebné klçvesy = stiskem na poléčko hodnoty ZAPLATIT - dokončené platby, tisk èčtenky na pokladně ZPĚT - nçvrat bez placené èčtu Hodnota % slevy se zadçvç bez desetinnüch mést, terminçl sçm odečte 2 desetinnç mésta zprava (např: 1000 = 10%), absolutné sleva v Kč se zadçvç bez desetinnüch mést a terminçl žçdnö mésto neodečétç. (Při platbě v CizÉ Měně je absolutné sleva zadçvçna v měně: Kč) Pro platbu v CÉzÉ Měně lze použét vühradně èčet č.99, kterü je fixně nastaven na přepočet do CizÉ Měny1, nastavenö na pokladně. Platba je vždy fixně ukončena do EUROPLATBY nehledě na navolené platby v terminçlu. PřÉpadnÜ přeplatek je vždy èčtovçn jako vrçcené v CizÉ Měně. (tj. pokud chceete uhradit libovolnü čet v CizÉ Měně, je nutno obsah èčtu, nebo položky převöst nebo oddělit před platbou na èčet č. 99 a nçsledně zaplatit. ChybovÄ hläšenå na terminälu ProblikÇvÇnÉ ikonky baterie v pravöm horném rohu upozorněné dochçzejécé energie akumulçtoru. ProblikÇvÇnÉ hodnoty 10 v pravöm horném rohu terminçl nemç spojené se zçkladné stanicé RF Chyba spojené nekorektné spojené se zçkladnou, rušivü signçl z okolé (vypněte a znovu zapněte terminçl. Pokladna nené v REG mëdu přepněte pokladnu operçtorsküm kléčkem do registračného mëdu. OstatnÉ hlçšené - postupujte dle zobrazenüch voleb na terminçlu, popřépadě volejte VÇš servis. ChybovÄ hläšenå na pokladně ČÉslo hlçšené ve formçtu Exx. ProsÉme, vždy si zaznamenejte čéslo chyby a okolnosti vzniku. OdstraněnÅ chyby Stiskněte klçvesu MAZåN na pokladně 10

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORDERMAN BaseStation 2 ORDERMAN Don

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORDERMAN BaseStation 2 ORDERMAN Don SYSTEM-COMMERCE s.r.o. strana 16 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORDERMAN BaseStation 2 ORDERMAN Don SYSTEM-COMMERCE s.r.o výhradní dovozce pro ČR a SR Těšínská 20, 746 01 Opava, Česká Republika tel: (420) 553 613

Více

www.micropad.cz Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420 603 259 249

www.micropad.cz Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420 603 259 249 StojÅme na VašÅ straně www.micropad.cz UŽIVATELSKÖ MANUÜL VÜHA ECO BASIC verze 2009 Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420

Více

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4 MARKOVÄNÅ NA POKLADNĚ SHARP UP700... 2 PŘÅPRAVA POKLADNY K PROVOZU... 2 PřÅprava pokladnå såtě MASTER - SATELIT k provozu... 2 VypnutÅ, popř. zapnutå tisku pokladnåho låstku... 2 VOLBA POSTUPU PRO OBSLOUŽENÅ

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY

KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Všechny bezpečnostní zprávy jsou označeny slovem VÝSTRAHA a UPOZORNĚNÍ. Tato slova mají následující významy: VÝSTRAHA UPOZORNĚNÍ Důležitá

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL

Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Měřící přístroj R&S ZVL může pracovat buď v režimu obvodového, nebo spektrálního analyzátoru. V tomto návodu je zaměřena pozornost jen na režim

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 (V0.9) OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1.1 Požadavky pro Smartphone s mobilním

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

Uživatelský manuál. verze 11-2008

Uživatelský manuál. verze 11-2008 verze 11-2008 Uživatelský manuál Obsah: 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ...3 1.1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 1.2. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ...3 2. STANDARDNÍ DOPLŇKY...4 3. PRVNÍ POUŽITÍ...5 4. NABÍJENÍ...7

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. GSM IG Touch LCD Zabezpečovací systém GSM Intelliguard Touch LCD je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů.

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

ORDERMAN Uživatelská příručka

ORDERMAN Uživatelská příručka ORDERMAN Uživatelská příručka Objednávky Platba Rychlost Spolehlivost Operativnost A l t o P r a h a s. r. o. O B S A H 1. Obecné seznámení 01 2. Markování 02 3. Manipulace s potvrzenou objednávkou 05

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Uživatelský manuál Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Obsah ÚVOD... 2 PLATEBNÍ TERMINÁL icmp... 2 Provozní podmínky... 2 Údržba... 2 Popis platebního terminálu... 3 Funkce

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL S OLED DISPLEJEM

UŽIVATELSKÝ MANUÁL S OLED DISPLEJEM po 01.01.10 ODEJ IT Mis Scentnosti Oblib eney 12:54 ZVOLI T UŽIVATELSKÝ MANUÁL B E Z D R ÁT O V Ý O V L A D A Č S OLED DISPLEJEM RF Pilot uživatelský manuál Gratulujeme Vám k zakoupení dálkového ovladače

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze

Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 I. Úvod Hodinky s GPS lokátorem TK-109 skvěle reprezentují kombinaci moderních technologií a užitných vlastností. Jedná

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to?

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Prodej OBSAH (strana) Prodej: účet přidání položek (otevření účtu, přidávání a odebírání položek z účtu) 3 Prodej: účet uzavření, platba (způsoby platby, platby se slevou,

Více

Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth

Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth Popis produktu SUPERTOOTH LIGHT je Bluetooth handsfree souprava podporující telefony s profily headset

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha Návod k obsluze brite WeighOnly Pultová obchodní váha 2 METTLER TOLEDO Návod k obsluze brite WeighOnly Číslo zakázky 30209989 Obsah 1 Vaše nová pultová obchodní váha...4 1.1 Nejdůležitější funkce...4 1.2

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED Postup aktualizace E-Pay by Edenred závisí na tom, zda máte zařízení, na kterém již byla aplikace předinstalována (pokračujete v návodu na kapitolu 2) nebo zda

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Dalekohled s digitální kamerou

Dalekohled s digitální kamerou Verze z 07/09 Dalekohled s digitální kamerou Návod k použití Obj. č. 67 15 90 (2.0 Megapixelů) Obj. č. 67 15 91 (1.3 Megapixelů) Předepsané použití Výrobek může být používán jako klasický dalekohled např.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 03 OBSAH Strana: 1 Úvod... 2 2 Důležitá, obecně platná upozornění k obsluze dotykové obrazovky:... 3 3 Uvedení do provozu... 3 3.1 Propojení systému... 4 3.2 Proudové

Více