Ivo Patta. Jaké jsou možné strategie eliminace implicitního dluhu důchodového systému?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ivo Patta. Jaké jsou možné strategie eliminace implicitního dluhu důchodového systému?"

Transkript

1 IMPLICITNÍ DLUH DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU A ZPŮSOBY JEHO ELIMINACE Ivo Patta Abstrakt Přednáška definuje implicitní dluh důchodového systému a provádí jeho hrubý výpočet pro základní představu posluchačů. Následně nastiňuje čtyři moţné strategie odstranění dluhu, který vzniká v průběţně financovaném důchodovém systému. První mapuje klady a zápory prodlouţení věku ochodu do důchodu, tj. státní administrativou nejběţněji pouţívaný způsob sniţování implicitního dluhu. Druhá, spoření na důchod, zkoumá postupy pouţité penzijními fondy a následky takto provedené reformy pro jednotlivé zúčastněné subjekty. Třetí stanoví základní poţadavky na demokratickou důchodovou reformu a definuje skutečnou zásluhovost v průběţně financovaném důchodovém systému. Zabývá se podrobně důsledky a v neposlední řadě výsledky zcela nově pojaté reformy důchodového systému. V příloze je demo verze První prorůstové a propopulační důchodové reformy včetně adresy, na které je dostupná. Co je to implicitní dluh průběţně financovaného důchodového systému? Implicitní dluh si můţeme představit, jako slib státu vyplácet v budoucnosti platby (starobní důchody), na které si dnes nevytváříme ţádné rezervy (1). Podle závěrečné zprávy Bezděkovy komise analýzy potvrdily, ţe současný systém generuje v dlouhém období roční deficity ve výši 4 aţ 5 % HDP (pozn.). Porodnost pod úrovní vyrovnané populační bilance je v České republice trvale od roku 1981, to znamená 28 roků. Výpočet: 28 let. 4,5% = 126% HDP. V roce 2007 byla HDP ČR 3 biliony 530 mld. Kč. 126% HDP pak odpovídá částce: 4 biliony 448 mld. Kč. Výsledek se pak rovná sumě, kterou by důchodový systém měl mít dnes uloţenou, aby pokryl budoucí schodky bez zvyšování daní či sniţování důchodů Jaké jsou možné strategie eliminace implicitního dluhu důchodového systému? 1. Prodloužení věku odchodu do důchodu 2. Důchodová reforma na bázi soukromých penzijních fondů 3. Nastolení skutečné zásluhovosti v průběžně financovaném důchodovém systému 4. Nedělat nic 1. Prodloužení věku odchodu do důchodu Varianta prodlouţení věku odchodu do důchodu je velmi lákavá. 1

2 "Dokud se zvyšuje hranice odchodu do důchodu, tak systém vţdy přeţije" říká vrchní ředitel Jiří Král, který má důchody na starost na ministerstvu práce a sociálních věcí. Zvyšování penzijního věku je přitom naplánováno aţ do roku To znamená ujištění o funkčnosti systému do r A co pak? Potopa? Tabulka č. 1 : Přímá závislost implicitního dluhu na prodlouţení věku odchodu do důchodu (V. Kreidl, O. Schneider) Implicitní dluh penzijního systému ČR v % HDP (1997) A: Odchod v 60/53-7 B: Odchod v 62/57-61 C: Odchod v 65/65 440% 310% 170% Tabulka č.1: Závislost implicitního dluhu na věkové hranici odchodu do důchodu. První řádek platí pro stav do r. 1996, tj. odchod do důchodu v 60 letech muţi a v letech ţeny. Druhý řádek počítá s původním stop stavem od r. 2007, kdy se mělo prodluţování věku zastavit na 62 letech u muţů a letech u ţen. Třetí řádek je prodlouţením věku odchodu do důchodu jednotně na 65 let a v současné době to není varianta konečná. Optimismus ale není na místě, protože systém prodlužování věku odchodu do důchodu má jednu slabinu a dva záporné efekty. Slabinou systému jsou předčasné odchody do důchodu. V posledních letech se totiţ stav důchodového systému začal prudce zhoršovat díky zvýhodnění předčasných odchodů do důchodu a díky potvrzujícím se demografickým trendům. V podstatě došlo k tomu, ţe efekt posunutí věku pro odchod do důchodu, přijatý v roce 1996, byl zcela eliminován explozí předčasných odchodů do důchodu. Český systém se tak vydal cestou německého modelu, kde je sice oficiální věk pro odchod do důchodu stanoven zákonem, ale prakticky všichni odcházejí do důchodu předčasně, a to za výhodných podmínek. Český důchodový systém tak přichází o plátce pojištění a jeho perspektivy se rychle zhoršují. Ukazuje se, ţe zvyšování věkové hranice bez zpřísnění podmínek pro předčasné důchody nemá smysl (1). První záporný efekt se dá vyjádřit slovy: V 65 letech se na penzi netěšte. Na základě rozsáhlého průzkumu v USA (MTI/ČTK ), financovaného penzijními fondy, se došlo k překvapivým závěrům, které staví prodluţování věku odchodu do důchodu na hranici 65 let a výše do problematického světla. Problematického nikoliv pro penzijní fondy, ale pro důchodce. Analytici totiţ došli při zpracování statistických dat k poznání, ţe lidé, kteří zanechají zaměstnání aţ v 65 letech věku, většinou předčasně umírají po dvou aţ třech letech. Naproti tomu lidé, kteří odešli do důchodu v 55 letech, se velmi často doţívají aţ 80 let. Důvodem zkrácení doţití je podle lékařského zdůvodnění závěrů tohoto průzkumu skutečnost, ţe starší lidé v zaměstnání dostávají příliš zabrat. Musí dostát nárokům kladeným na mnohem mladší zaměstnance. Ke stresovým situacím nárazovým i trvalým (např. strach ze ztráty zaměstnání s vědomím, ţe v mém věku neseţenu jiné) se 2

3 navíc často přidruţí zdravotní problémy a to vše přispěje k podstatnému zkrácení délky ţivota. Druhý záporný efekt je ztráta časového prostoru potřebného pro komplexní socializaci dítěte. Mohl bych také pouţít jiné slovo, výchova. Ovšem termín socializace daleko plněji vystihuje sloţitý proces od dítěte k dospělému jedinci. Podstatou socializace dítěte je jeho uvedení prostřednictvím vztahů a citových vazeb, z nichţ nejdůleţitější roli hraje důvěra, do společenství lidí. Výsledkem optimálně zvládnutého procesu socializace dítěte pak je sociálně zakotvený člověk. Pokud socializace proběhla skutečně komplexně, pak jde o člověka dobře obeznámeného i s historickými kořeny, ze kterých vzešel. Takový jedinec nemá problém upřít jasný pohled do minulosti i do budoucnosti. Jeho komunikativnost a vstřícnost mu zabezpečuje ve společenství kde působí, dobré, bezkonfliktní postavení. Excesy za rámec běţného chování musí být u něj vyprovokovány zvenčí. Jak poznamenává trefně J. Keller: "Socializací se formuje sociální a kulturní bytost, která se i o samotě chová tak, jako by byla pod dohledem ostatních" (1). Právě zde, při socializaci dítěte, je nenahraditelná úloha prarodičů. Na kaţdodenní shon jiţ mohou pohlíţet s odstupem. Tím se pro ně otevírá daleko větší prostor pro ty druhé, coţ jsou v optimálním případě právě vnoučata. Prarodičům jiţ na nějaké té hodince nezáleţí, coţ jim umoţňuje plně rozvinout citovou i rozumovou komunikaci s vnoučaty. Tím vnáší do strohých příkazů otce či matky potřebný další prvek, náklonnost a pochopení, aby rodičovský tlak na některé z dětí nepřekročil dimenzi, za jejíţ hranicí se u dítěte začíná pěstovat zarputilost a odpor končící útěky z domova a návštěvami u psychiatra. Komunikace přes jednu generaci, komunikace mezi prarodiči a vnoučaty je právě ta, která zůstává v dětské hlavičce pevně zakódována. Na vyprávění dědečka či babičky děti nezapomenou po celý ţivot. Právě zde je nezastupitelná úloha prarodičů v procesu socializace dítěte. Právě oni mají schopnost nejlépe zaujmout dětskou mysl. Právě oni zprostředkují dítěti i poznatky o jeho původu. Prarodiče jsou sami částí minulosti, přesahující do přítomnosti. Zde je ono zapouštění kořínků do rodné hroudy. Ano, prarodiče se mohou stát klíčovými postavami při utváření vlastního Já mladého člověka. Je na nás, na naší zodpovědnosti, zda prarodičům otevřeme potřebný časový prostor. Zatím prarodičům prostor pro důleţitou spoluúčast při socializaci dítěte prodluţováním věku odchodu do důchodu naopak uzavíráme. Není jiné cesty ke kvalitní, všestranné socializaci dítěte neţ je časová preference rodičů, kteří vychovali děti, z hlediska věku odchodu do důchodu. Právě jen oni, prostřednictvím výchovy dětí, investovali mnohamilionové prostředky, ze kterých mohou oprávněně čerpat svůj starobní důchod. Právě jen oni, v úloze prarodičů, nám mohou pomoci při mnohem kvalitnější, protoţe všestrannější a hlouběji pojaté výchově dítěte, neţ je tomu v nukleární rodině. My jim potřebný čas musíme poskytnout tím, ţe jim umoţníme včas odejít do důchodu. Pokud tak neučiníme, prohrajeme dvakrát. Za prvé tím, ţe špatně provedenou důchodovou reformou nevyuţijeme hlavní faktor, který je rozhodující z hlediska dostatku dětí v populaci. 3

4 Za druhé se dočkáme toho, čeho se dočkala Amerika v letech šedesátých minulého století. Generace vychovaná v nukleární rodině a tedy bez kořenů, doslova negovala celý předcházející vývoj společnosti a zdánlivě neměnné hodnoty obrátila v jejich opak. To byl veliký a tragický pokus Ameriky s nukleární rodinou skládající se jen z rodičů a dětí. Matka mohla dát dětem lásku a vést je k dobrému. Otec mohl být dobrým příkladem pro své děti. Ve výchově dětí ale chybělo mimo mnoho jiného, především pocit sounáleţitosti s předcházejícími generacemi, jak se říká, vztah k rodné hroudě. 2. Důchodová reforma na bázi soukromých penzijních fondů Vláda premiéra M. Topolánka prosazovala důchodovou reformu na bázi soukromých penzijních fondů. Jaké to má výhody a jaké nevýhody? Takovou otázku ještě nikdo nepoloţil, proto ji pokládám právě teď. Tabulka č. 2: Důsledky důchodové reformy prosazované penzijními fondy pro jednotlivé účastníky: Pro občana Pro stát Pro banky (penzijní fondy) - penzijní připojištění 4000,- Kč/měsíc (údaj I. Foltýna z roku 2004) - bezdětného - může spořit na svůj důchod peníze, protože je nevkládá do výchovy dětí - bezdětného - plná závislost na bankovním sektoru ve stáří - snižování starobních důchodů až na životní minimum Rodič musí především vložit peníze do výchovy dětí, na penzijní připojištění mu již nezbývá Rodič bude ve stáří odkázán na dobrovolnou pomoc svých dětí, jako v rozvojových zemích - náklady miliard korun ročně na částečné vyvázání z důchodového pojištění - snižování počtů ekonomicky aktivních osob - snižování objemu vybraných daní a nedostatek peněz pro sociální účely miliard Kč ročně inkaso z penzijního připojištění - obrovské finanční prostředky pro podnikání na burzách - za jednu ekonomicky aktivní generaci (35 let) inkasují banky celkem 7 bilionů korun, v přepočtu 270 miliard euro - další zvýšení vlivu bank - snižování starobních důchodů až na životní minimum - zánik efektivní sociální sítě Populace zcela závislá na bankovním sektoru - snižování rozpočtů školství, příspěvků na zdravotnictví Úplné propojení politických a finančních kruhů Komentář k tabulce: První řádek tabulky vlevo uvádí měsíční spoření pro kaţdého pracujícího občana ve výši 4000,-Kč. Zdá se vysoké, ale plně to odpovídá očekávání penzijních fondů. V roce 2004 se Ivo Foltýn, člen Bezděkovy komise a vedoucí manaţer penzijního fondu jasně vyslovil: dosavadní průměrná úloţka 400,- Kč měsíčně je z hlediska efektu pro penzistu spořením na slanou vodu. Skutečné spoření, které zajistí doţití na úrovni současného průběţně financovaného důchodového systému, znamená uloţit desetkrát více peněz měsíčně, to je 4000,-Kč. Docela dobře situaci odhadl tehdejší premiér J. Paroubek, začal si spořit na důchod 3600 Kč měsíčně. Uvedených 4000 Kč měsíční úloţky jednotlivce představuje cca 200 miliard korun vybraných ročně soukromými penzijními fondy. Je to obrovská suma, kterou si těţko reálně dokáţeme představit. Co by se za to dalo pořídit tak, aby se uvedená suma změnila z pasiv pro občana a stát v aktiva? Odpověď je jednoznačná, investovat ji do dětí. Tím, ţe zavedeme důchodovou reformu prosazovanou penzijními fondy, sebereme daňovým poplatníkům prostředky, které representují 90 % nákladů na výchovu nové generace v desetimilionovém národě. 4

5 Podpoříme přelití 3600 miliard korun za 18 let do penzijních fondů. Musím se proto velmi naléhavě ptát: V ČEM JE PROBLÉM Problém je v soukromých penzijních fondech a jejich dlouhodobých lobbyistických tlacích na vládu. Jedná se o soukromý bankovní sektor. Jeho touha po co nejvyšším zisku daleko převyšuje to, čeho jsme svědky ve výrobním sektoru. Proto jsou finančníci schopni ovlivnit kohokoliv, aby dosáhli svého cíle obrovského bezpracného a trvalého přílivu peněz do trezorů bank, vhodných k uplatnění na finančních trzích a přinášejících tak zisk svým investorům. Samozřejmě zdaleka ne těm prvotním investorům občanům, ale především těm druhotným finančním makléřům a bankám. Chcete příklad? Zde je, jmenuje se Bezděkova komise. Bezděkova komise byla mistrovská ukázka lobbingu. Vláda návrh na ustavení komise schválila a vyčlenila z vládní rozpočtové rezervy sedm milionů korun. Bankovní lobbing současně zařídil, ţe se do závazné metodiky, podle které komise musela pracovat, dostala klausule o přednostním propočítávání peněz s tím, ţe aţ do hotových výpočtů bude dosazen člověk. V. Bezděk faktický neúspěch práce komise potvrdil tím, ţe v pátek velmi diplomaticky řekl: Ţádné z předkládaných řešení není optimální. Přeloţeno do češtiny, výsledky práce Bezděkovy komise nejsou upotřebitelné. Není divu, kdyţ se komise zabývala jen penězi, nemohla ani omylem řešit situaci člověka. Bankovní sektor měl při sledování svých cílů zejména na mysli efekt, jakým bude Bezděkova komise působit v oblasti médií. Mohu konstatovat, ţe svého cíle banky plně dosáhly. Bankéři si od té doby mohou mnout ruce, počítat miliardy uloţené na penzijní připojištění a optimisticky očekávat stovky miliard korun ročně. Kdy? Po spuštění peněţní varianty II. etapy důchodové reformy inteligentně podstrčené voličům, politickým stranám i vládě. Přímý vliv soukromých penzijních fondů na práci Bezděkovy komise je snadno prokazatelný nejméně ve třech bodech. Z hlediska jejího ustavení, závazného tematického zaměření i personálního obsazení expertní skupiny. 3. Nastolení skutečné zásluhovosti v průběžně financovaném důchodovém systému Na čem je třeba zaloţit skutečnou důchodovou reformu ve prospěch občanů a nikoliv ve prospěch bank? Nejdříve vymezím, na čem reforma zaloţena nesmí být. Nesmí být zaloţena na falešné zásluhovosti, na kdysi dávno vydělaných, zdaněných a následně na důchody našich rodičů vydaných penězích. Stručně řečeno na virtuálních penězích, které jiţ dávno neexistují! Peněz, ze kterých právě z prostého důvodu neexistence, nelze realizovat ani jednu korunu na výplaty důchodů v průběţně financovaném důchodovém systému. Základní poţadavky na důchodovou reformu: Reforma musí především trvale zajistit funkci průběţně financovaného důchodového systému. Musí proto zohlednit naprosto principiální otázku a tou je nepochybně dostatek dětí s dobrým rodinným zázemím, dětí, které budou v dospělosti sociální systém financovat. 5

6 Důchodová reforma je proto klíčovým opatřením při řešení demografického problému. Dnes to chápou i někteří politici, např. paní Michaela Šojdrová, nebo pan Petr Nečas. Návrh důchodové reformy by měl respektovat demokratické principy. Zde to především znamená dát kaţdé ţeně a kaţdému muţi ve fertilním věku moţnost volby, zda chtějí potomky, nebo dají přednost kariéře a vysokému ţivotnímu standardu a tedy děti nechtějí ani zplodit, ani osvojit a vychovat. Kolik bude důchodová reforma stát? Nesmí stát nic! Republika si to nemůţe dovolit, pokud nechce skončit státním bankrotem. Snad nám stačí sta miliardové schodky státního rozpočtu, které se kaţdoročně opakují, přes zvyšování DPH a tedy nárůst daní placených obyvatelstvem státu. Z dlouhodobého hlediska musí umoţnit rychle překonat nepříznivý demografický vývoj a zajistit budoucnost Čechů, Moravanů a Slezanů v České republice. Důchodová reforma by měla být, na rozdíl od migračních rizik, stabilizujícím faktorem. Uvedené poţadavky splňuje První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Ta existuje v paragrafovaném znění jiţ od roku Základní princip reformy spočívá v sociálně citlivém, protoţe do dlouhého časového úseku rozloţenému vyloučení lidí, kteří nevychovali děti a tedy nijak nepřispěli na svůj důchod do průběţně financovaného důchodového systému. Postupná transformace důchodového systému je provedena v průběhu přechodného období. Jeho délku jsem spočítal na 30 let. Návrh reformy vyuţívá ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 32, ze kterého vychází tabulka Bonusy a malusy přechodného období. Cílovým rokem by se pak stal rok 2037, kdy by rodiče o se 2dětmi odcházeli do důchodu v 64 letech, o se 3 dětmi v 60 letech, o se 4 a více dětmi v 56 letech věku, o s jedním dítětem by odcházeli do důchodu ve stejném věku jako rodiče se dvěma dětmi (z I. pilíře by pobírali poloviční důchod, další důchod by dostávali z II. spořícího pilíře), o bezdětní, kteří si na důchod přispívali do II. spořícího pilíře, by odcházeli do důchodu ve věku, který si jako klienti penzijních fondů mohou určit sami. Podle současných měřítek to bude v 65 letech. Prodluţování věku odchodu do důchodu v přechodném období u bezdětných, bude platit jen do stáří 65 let. Občané, kteří si děti nepořídí a nevychovají ani minimální počet dvou dětí v rodině, ušetří podle současných relací během 18 let, tj. do plnoletosti dětí, hodnoty reprezentující celkem 2 miliony 880 tisíc korun a na svůj vlastní důchod nevloţí do průběţného důchodového systému ani korunu. Přesto jsou na tom jako důchodci ještě lépe neţ rodiče dětí, zejména matky dětí. Matky dětí musely přerušovat kvůli dětem svoji pracovní kariéru a v průměru mají právě z tohoto důvodu niţší započitatelný příjem, ze kterého se počítá výše důchodu. Pokud v průběţném důchodovém systému je minimální nebo ţádné zohlednění počtu vychovaných dětí, tj. budoucích plátců, je masivně negativně korelován s porodností. Efekt je dokonce takový, ţe je schopen vysvětlit 80 procent pozorované hodnoty rozdílů v porodnosti napříč různými zeměmi (M. Boldrin, M. de Nardi a L. Jones, Fertilita a penzijní systém, National Bureau of Economic Research, únor 2005). 6

7 Právě zde tkví zásadní systémová chyba současného důchodového zabezpečení. Jedná se totiţ o rovinu sociální solidarity obrácenou na ruby. Rodiče dětí, kteří museli obrátit kaţdou korunu alespoň dvakrát v ruce, neţ ji vydali, se sociálně solidarizují se stále narůstající skupinou lidí bezdětných, jejichţ ţivotní úroveň je mnohem vyšší. Přesto se jim, prostřednictvím výchovy dětí, ještě postarají o jejich důchody. Právě tato systémová chyba ničí budoucnost národa v podobě klesající demografické křivky. Právě tato systémová chyba působí natolik zhoubně, ţe podle demografických prognóz zde za 50 let bude pouhá čtvrtina příslušníků mladší generace oproti stavu současnému. Je proto ţivotně důleţité nastavit systém tak, aby byly respektovány skutečné a nikoliv falešné vklady do průběţně financovaného důchodového systému. Proč ţivotně důleţité? Protoţe v posledních 18 letech jsme v průměru přišli kaţdý kalendářní den o 143 nenarozených dětí do vyrovnané populační bilance. Tabulka č. 3: Výhody a nevýhody První prorůstové a propopulační důchodové reformy : Pro občana Pro stát Pro Banky (penzijní fondy) - který pracuje a vychovává děti, nevznikne potřeba odkládat peníze na penzijní připojištění - který pracuje a vychová děti, zůstává I. pilíř státem garantovaného důchodového systému zachován, - důchodová reforma s nulovými náklady - důchodová reforma bez politických rizik - přijdou o 200 miliard korun ročně na inkasu penzijního připojištění - přijdou za jednu generaci, to je 35 let o inkaso 7 bilionů korun, - který pracoval a vychoval děti, nebude existovat ve stáří závislost na nejistém plnění soukromými penzijními fondy Každý se může sám demokraticky rozhodnout, zda vychová děti, nebo si bude spořit na důchod peníze do II. pilíře (spořícího) Přestane hrozivý nárůst implicitního dluhu, který je vyšší než hodnota výplat starobních důchodů na deset let dopředu, vztaženo k výplatám důchodů za rok Státem garantovaný systém bude zachován Důchodový věk bude záviset u obou pohlaví na počtu vychovaných dětí, na 65 let se zvýší u bezdětných - Základní opatření pro zvýšení porodnosti nad novorozenců ročně (doplňkové opatření v sociální reformě) - postupné zvyšování počtů ekonomicky aktivních osob - postupné zvyšování objemu vybraných daní, dostatek peněz pro sociální účely - budou se muset spokojit se současnými zisky v desítkách miliard korun ročně - nezvýší se vliv bankovního sektoru Populace nebude ve stáří existenčně závislá na soukromých bankách a penzijních fondech - trvalé udržení sociálního státu Nenastane úplné propojení politických a finančních kruhů Namísto komentáře k tabulce č. 3 si dovolím předloţit: Desatero důchodové reformy: Za prvé, takto pojatá důchodová reforma nepotřebuje tvorbu ţádných finančních rezerv pro transformaci důchodového systému, protoţe transformační proces neklade finanční nároky na státní rozpočet. Za druhé, stát ušetří mnohamiliardové intervenční prostředky, které by musel vkládat do metody OPT-OUT (částečné vyvázání z průběţně financovaného systému), aniţ by tím navýšil důchody. 7

8 Za třetí, reforma řeší demografický problém tím, ţe zohlední skutečnou zásluhovost v průběţně financovaném důchodovém systému. Vyjádřeno experty penzijního fondu ING, J. Rusnoka a T. Řezníčka: Řešení spočívá v tom, aby z I. pilíře byly vypláceny důchody jen těm, kteří do něj platili příspěvky. Těmito příspěvky mohou být v průběţném systému pouze děti. Jestliţe někdo spoří na individuální bázi do II. pilíře, pak jeho úspory jsou jednoznačně druhem ekonomické investice, která přinese v pozdějším období (v důchodu) jejich drţiteli ekonomický uţitek. Stejně tak můţeme konstatovat, ţe ekonomické náklady, které rodiče nesou při výchově dětí (od hygienických potřeb na začátku aţ po vzdělání při vstupu do dospělosti) jsou investicemi, z nichţ budou oba rodiče profitovat (důchod z PAYG). Za čtvrté, reforma přenese prvotní zodpovědnost za hmotné zabezpečení ve stáří ze státu na jednotlivce. Přinese tedy zodpovědnější chování jednotlivců. Za páté, kaţdý si bude moci demokratickým způsobem zvolit svoji budoucnost. Zda svoji perspektivu spojí s výchovou dětí, nebo s nepřerušovanou profesní kariérou. Za šesté, postupně a tedy sociálně citlivým způsobem odejdou bezdětní z průběţně financovaného důchodového systému. Tím docílíme jeho stabilizaci a trvalou udrţitelnost. Reforma přinese okamţité, postupně se prohlubující sniţování finančních nároků na důchodový systém. Odstraní se nárůst předčasných důchodů, který daleko přesahuje počty uváděné ve zprávě Bezděkovy komise. Za sedmé, u ţen se odstraní rizika spojená s prvním otěhotněním po 30 roce věku, spojená se zvýšenou potratovostí a sníţenou porodní váhu novorozenců. Za osmé, ve spojení se sociální reformou, dítě v rodině pracujících rodičů přestane být ekonomickou hrozbou pro své rodiče. Dítě se tak stane ze stále častěji nechtěného, subjektem vítaným. Za deváté, reforma přispěje k eliminaci implicitního dluhu důchodového systému dvojím způsobem. Jednak postupným převedením bezdětných do II. pilíře (spořícího). Za druhé, coţ je mnohem důleţitější, rozhodujícím způsobem přispěje k dostatku nově narozených dětí. Za desáté, První prorůstová a propopulační důchodová reforma je moderním, systémovým řešením. Výsledkem jejího zavedení bude dostatek ekonomicky aktivního obyvatelstva, coţ je základní podmínka pro udrţení vyrovnaného státního rozpočtu, ekonomického rozvoje a zachování sociálního státu. Aktuálně Praha - 7. října mluvčí úřadu sociálního zabezpečení Kamil Vařeka potvrdil, ţe stát zaplatil důchodcům do konce září 252,5 miliardy korun, ovšem vybral jen 232 miliard. Optimisté očekávají koncem roku na důchodovém účtu schodek 30 miliard. Rekordní propadák na důchodovém účtu způsobily společně krize a vládní protikrizový balíček z počátku roku. Vláda přitom nemá plán, jak se měsíčního schodku ve výši tří miliard zbavit. Rozpočet přesto počítá s tím, ţe výdaje na penze v roce 2010 vyrostou o deset miliard přílivem nových důchodců. Přitom neporostou mzdy a tak se ani příjmy systému nemohou zvýšit. 8

9 Příloha První prorůstová a propopulační důchodová reforma byla zveřejněna v paragrafovaném znění v roce Dostupná z adresy: Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při pouţití representativních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Současné náklady vydané na jedno dítě za jeden měsíc v ekonomicky průměrné rodině s 1 3 dětmi representují 6352,-Kč. Počítejte se mnou: 6352,-Kč x 12 měsíců x 18 let (plnoletost) x 2 děti = ,- Kč. Jsou to data a výpočty, plně vystihující současné poměry. Právě tato částka 2 miliony ,-Kč je vkladem pracujících rodičů dvou dětí na důchod a to právě proto, ţe jediným vkladem, kterým skutečně financujeme v průběţném důchodovém systému svůj vlastní důchod, jsou dobře vychované děti - ať jiţ vlastní nebo osvojené - budoucí plátci do daňového a tedy i důchodového systému. Ekvivalentní částka při třech vychovaných dětech činí 4 miliony ,-Kč a při čtyřech dětech 5 milionů ,-Kč. Mluvím o středně příjmových rodinách, které jsou, opakuji, základem financování daní a tedy i financování důchodového pojištění. Občané, kteří si děti nepořídí a nevychovají ani minimální počet dvou dětí v rodině, ušetří podle současných relací během 18 let, tj. do plnoletosti dětí 2 a tři čtvrtě milionu korun a na svůj vlastní důchod nevloţí do průběţného důchodového systému ani korunu. Přesto jsou na tom jako důchodci ještě lépe neţ rodiče dětí, zejména matky dětí, protoţe ty musely přerušovat kvůli dětem svoji pracovní kariéru a v průměru mají právě z tohoto důvodu niţší započitatelný příjem, ze kterého se počítá výše důchodu. Pokud v průběţném důchodovém systému je minimální nebo ţádné zohlednění počtu vychovaných dětí, tj. budoucích plátců, je masivně negativně korelován s porodností. Efekt je dokonce takový, ţe je schopen vysvětlit 80 procent pozorované hodnoty rozdílů v porodnosti napříč různými zeměmi (M. Boldrin, M. de Nardi a L. Jones, Fertilita a penzijní systém, National Bureau of Economic Research, únor 2005). Právě zde tkví zásadní systémová chyba. Jedná se totiţ o rovinu sociální solidarity obrácenou na ruby. Rodiče dětí, kteří museli obrátit kaţdou korunu alespoň dvakrát v ruce, neţ ji vydali, se sociálně solidarizují se stále narůstající skupinou lidí bezdětných, jejichţ ţivotní úroveň byla podle téhoţ ČSÚ o 21% vyšší, neţ ţivotní úroveň rodin se 2 dětmi. Právě tato systémová chyba ničí budoucnost národa v podobě klesající demografické křivky. Právě tato systémová chyba působí natolik zhoubně, ţe za cca 50 let zde bude pouhá čtvrtina příslušníků mladší generace oproti stavu současnému. Návrh První prorůstové a propopulační reformy : Jaká východiska zvolit? Návrh důchodové reformy musí v první řadě plně respektovat demokratické principy, to znamená dát kaţdé mladé ţeně a mladému muţi v plodném věku moţnost volby zda mít děti, ať jiţ vlastní či osvojené, nebo si zabezpečit stáří jiným způsobem. Navrţený systém by měl zohlednit naprosto principiální otázku a tou je nepochybně dostatek dětí s dobrým rodinným zázemím, dětí, které budou v dospělosti skutečně systém financovat. Návrh musí umoţnit rychle překonat nepříznivý demografický vývoj a zajistit budoucnost Čechů, Moravanů, Slezanů i menšin ţijících v České republice. Měl by být na rozdíl od migračních rizik stabilizujícím faktorem. Při realizaci musí být návrh navíc administrativně nenáročný, aby po zavedení nezvýšil počty úředníků. V neposlední řadě musí být i sociálně citlivý. 9

10 Základní doba odchodu musí vycházet, vzhledem k prodluţování věku (u ţen o 3 roky a u muţů o 4 roky od roku 1989) z průměrného věku doţití obyvatelstva České republiky. Průměrný věk doţití, např. 78 let, má důleţitou úlohu při transformaci důchodového systému. Dělení na muţe a ţeny by mělo být opuštěno. Odporuje principům rovnosti muţů a ţen a je uplatňováno ve stávajícím systému nelogicky, vzhledem k vyššímu věku doţití ţen. Navíc se v posledních letech prodluţuje za kaţdý odpracovaný rok doba odchodu do důchodu u muţů o 2 měsíce a u ţen o 4 měsíce a tím se ze zákona postupně dosahuje poţadované rovnosti. Věk skutečného odchodu do důchodu v průběţně financovaném I. pilíři by se stanovil v závislosti na počtu vychovaných dětí. Přihlíţelo by se k dětem do počtu 4, odchovaných v rodině do dospělosti, tj. 18 let věku dětí ( do 18 let věku dětí, vzhledem ke skutečnosti, ţe jen do tohoto věku mohou rodiče ze zákona své děti ovlivnit). K dětem, které byly odsouzeny za úmyslné trestné činy trvání nad 2 roky, by se nepřihlíţelo. U neúplných rodin, by se u rodičů přihlíţelo ke skutečnosti, zda rodič, který neměl dítě v přímém zaopatření, řádně přispíval po celou dobu na jeho výţivu a to, v tomto případě, aţ do doby jeho ekonomické samostatnosti, nejpozději do 26 let věku. Ve startovním roce důchodové reformy (předpoklad rok 2007) by v souladu se zákonem č. 155/1995Sb., o důchodovém pojištění, 32, muţi odcházeli do důchodu jednotně v 62 letech, ţeny v závislosti na počtu vychovaných dětí v letech. Cílovým rokem by se pak stal rok 2037, kdy by rodiče - se 2 dětmi odcházeli do důchodu v 64 letech, - se 3 dětmi v 60 letech, - se 4 a více dětmi v 56 letech věku, - s jedním dítětem odcházeli do důchodu ve stejném věku jako rodiče se dvěma dětmi (z I. pilíře by pobírali poloviční důchod, další důchod by dostávali z II. spořícího pilíře), - bezdětní, kteří si na důchod přispívali do II. spořícího pilíře, by odcházeli do důchodu ve věku, který si jako klienti penzijních fondů mohou určit sami. Podle současných měřítek to bude v 65 letech. Přechodné období: o Podle předpisů platných před 1. lednem 1996 činila věková hranice pro nárok na starobní důchod: o u muţů 60 let, o u ţen o 53 let, pokud vychovaly aspoň 5 dětí, o 54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti, o 55 let, pokud vychovaly 2 děti, o 56 let, pokud vychovaly 1 dítě, nebo o 57 let, pokud nevychovaly ţádné dítě. Zákon o důchodovém pojištění zavedl mj. postupné zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod (dále jen "důchodový věk"). Důchodový věk pojištěnce se stanoví tak, ţe se ke kalendářnímu měsíci, ve kterém dosáhl shora uvedené věkové hranice, přičítají u muţů 2 a u ţen 4 kalendářní měsíce za kaţdý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 1995 do dosaţení shora uvedené věkové hranice. 10

11 Zde je vyuţito ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 32, ze kterého vychází Tabulka č. 1 Bonusy a malusy přechodného období (v měsících)". Tabulka č.2 Věk odchodu do důchodu v přechodném období (rok a měsíc), u bezdětných, kterým se průběţně načítají úspory na starobní důchod v II. pilíři, bude platit jen do stáří 65 let). Co navrţený systém vyřeší po zavedení? Přenese prvotní zodpovědnost za důchod ze státu na jednotlivce. Přinese tedy zodpovědnější chování jak jednotlivců, tak rodin. Sníţí dětskou kriminalitu navozením přímé odpovědnosti za řádnou výchovu dětí v rodině. Postupně se sníţí finanční nároky na sociální a důchodový systém, coţ povede ke zlevnění pracovní síly a zvýší obchodní konkurenceschopnost země v mezinárodní ekonomické soutěţi. Jaké budou jeho dopady z dlouhodobého hlediska? Postupné eliminování tzv. černých pasaţérů v systému důchodového zabezpečení (Jiří Rusnok 2004) v průběhu zhruba jedné generace je sociálně citlivé, navíc přinese moţnost stejně postupného zvyšování penzí a tedy zlepšení poměru mezi průměrnou mzdou a důchodem. Napomůţe se systémovým řešením k dostatečnému počtu nově narozených dětí, coţ se projeví jednak v udrţitelnosti pozitivního ekonomického vývoje a dále v zachování původního obyvatelstva. Perspektivně se doplní počty dětí a ekonomicky aktivního obyvatelstva, coţ přispěje také ke stabilizaci dalšího důleţitého systému zdravotního pojištění. Náklady na zavedení důchodové reformy: Finanční nároky na státní pokladnu nebudou ţádné, díky dostatečně dlouhému přechodnému období. Úspory plynoucí ze zavedení důchodové reformy: Státní podpora soukromého penzijního připojištění ztratí smysl a bude ukončena. Penzijní fondy budou i bez státní podpory vyhledávat a do nich investovat na stáří lidé, kteří vychovali jedno dítě a dále bezdětní, to znamená ti, kteří si nepořídili, ani neosvojili děti a tedy ţádné nevychovali. Úspory státní pokladny se dají předpokládat v řádu stovek miliard korun. Adresa autora Ing. Ivo Patta Na Šafránce 11, Praha 10, 11

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Integrované reformy důchodová a sociální pro Českou republiku. Ing. Ivo Patta

Integrované reformy důchodová a sociální pro Českou republiku. Ing. Ivo Patta Integrované reformy důchodová a sociální pro Českou republiku. Ing. Ivo Patta E-mail: ivopatta@seznam.cz www.demografie.cz První část. Důchodová reforma. Obecné požadavky, které musí návrh důchodové reformy

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů I. Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat penzijní

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Počátky penzijního připojištění v ČR

Počátky penzijního připojištění v ČR Penzijní reforma a finanční trhy Milan Indra/Daniel Tošner Ministerstvo financí Semináře odboru 37 MF: Reformy veřejných financí a jejich důsledky pro zdravý makroekonomický vývoj Smilovice, 3. prosince

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Důchodová reforma průběžný systém

Důchodová reforma průběžný systém Důchodová reforma průběžný systém Ing. Pavel Sobotka Jediná důchodová reforma, která má smysl, je reforma průběžného systému nebo-li prvního důchodového pilíře. Proto je třeba reformovat tento průběžný

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Tomáš Fiala Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj základních demografických charakteristik populace na území dnešní ČR

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE 21.9.2012 22.9.2012 Institut řízení lidských zdrojů PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA 1 Prodlužování věku odchodu do důchodu a narůstání počtu předčasných důchodů Z

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důchodová reforma. 75 dnů do rozhodnutí. Petr Nečas, předseda vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důchodová reforma. 75 dnů do rozhodnutí. Petr Nečas, předseda vlády Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí Petr Nečas, předseda vlády 16.4.2013 Marketingová kampaň Již probíhá: Kulaté stoly v krajských městech Manuál k důchodové reformě Informační letáky Informační linka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Jak se zajistit na stáří

Jak se zajistit na stáří Jak se zajistit na stáří Ing. Kateřina Lichtenberková manažerka projektu Josef Janoušek Centrum finanční gramotnosti Děkujeme Co nás dnes čeká Program: Dozvíte se: Životní etapy a proč je důležité myslet

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Úspory domácností a hrubý pracovní příjem

Úspory domácností a hrubý pracovní příjem Úspory domácností a hrubý pracovní příjem Předkládaný dokument je pracovním podkladovým materiálem pro Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí připravený odborem Ministerstva

Více

Ekonomika rodin a její makroekonomické dopady

Ekonomika rodin a její makroekonomické dopady Ekonomika rodin a její makroekonomické dopady Ing. Ivo Patta XXXIX. Konference České demografické společnosti Skutečná finanční situace pracujících rodičů s dětmi v roce 2005 Tabulka č.1 (1) Finanční situace

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné.

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné. Jen necelé dva měsíce zbývají do ukončení možnosti svobodného přechodu mezi penzijními fondy. Jedná se o jednu z mnoha změn v rámci důchodové reformy (týká se třetího dobrovolného pilíře). Jen necelé dva

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Definice cílů a klíčových parametrů

Definice cílů a klíčových parametrů JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Tým 3 - Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem, Praha, MPSV ČR, 26. 6. 2014 Definice cílů a klíčových parametrů Podrobná

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více