Návod k použití. Casino TFT - WB3. GForce instrukce Servisní menu. Touchscreen. Roulette. AWP/ Casino Machines. Money Changing Systems.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Casino TFT - WB3. GForce instrukce Servisní menu. Touchscreen. Roulette. AWP/ Casino Machines. Money Changing Systems."

Transkript

1 Návod k použití Touchscreen Roulette AWP/ Casino Machines Money Changing Systems Sports Games AUTO START START Kids Entertainment Internet Casino TFT - WB3 GForce instrukce Servisní menu Sports Betting

2 Technické zmìny vyhrazeny Stav Technische Änderungen vorbehalten Stand Sprache: Tschechisch (CZ-Version_V1)

3 Všeobecné pokyny Všeobecné pokyny Merkur Gaming hrací automaty jsou moderní výrobky technologie automatù. Nasazují se nejmodernìjší komponenty elektroniky, které se nacházejí na trhu. Tím se podaøilo umístit maximální výkon mikroprocesoru do minimálního prostoru. Modulární konstrukce nabízí nedosažitelnì jednoduchý servis. Pozor! Aby se pøedešlo osobním škodám a k dodržení záruèních podmínek, by mìl servisní úkony provádìt jen kvalifikovaný personál. V tomto dokumentu uvedené informace mùžou být zmìnìny bez pøedchozího nahlášení a neznamenají žádný závazek pro Merkur Gaming. Bez výslovného, písemného povolení od Merkur Gaming smí být tato pøíruèka používaná kupcem a ne pro žádné jiné úèely, jen pro jeho osobní potøebu a nesmí být žádným zpùsobem reprodukována nebo pøenesena nìjakými prostøedky, elektronickými nebo mechanickými, pomocí fotokopií nebo záznamem. Copyright obsahu programu (vlastnictví) je výhradním majetkem výrobce. Vysvìtlení piktogramù U tohoto symbolu naleznete objemnìjší informace v jiné kapitole pøíruèky. pøídavné informace Obsah Všeobecné pokyny Všeobecné informace -- Charakteristiky -- Manipulace -- Spuštìní do provozu Technické údaje Spuštìní automatu do provozu -- rychlý test automatu -- toplight - funkce -- inicializace -- naplnit hopper Hlášení na display -- poruchová hlášení Klíèový spínaè Vybrat peníze a odeèíst údaje -- bez tiskárny -- s tiskárnou Hopper refill Manuální vyplácení Test mincí Servisní výstraha Update software Coinhandler Menu servisu -- F10 do F User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

4 Všeobecné informace Charakteristiky hracích automatù Inteligentní struktura periferie s rozhraními prùmyslového standardu (USB, ethernet, RS 432) Nejmodernìjší technologie software, která používá WinCE pro strukturované programování a jednoduché ovládání. Uložení programù na standardní compact flash pamì ové moduly Intel Pentium procesor, 3D urychlovaè grafiky, WinXP budiè grafiky (Direkt Draw), CRT 1600 x 1200, integrovaný systém CPU 800 MHz / 1.8 GHz, EBGA 432 balík, žádný ventilátor CPU, Windows XP (embedded). Vysoce vyvinutá ochrana proti kopírování a manipulaci. Funkce jako vlastní test a úètovní údaje nabízí uživateli velké výhody. Minimum mechanických dílù umožòuje dlouhé èasové intervaly údržby. Technika konstrukèních skupin umožní rychlou výmìnu hopper, mateøské platiny, sí ového dílu atd... Baterie na mateøské platinì RAM umožní uložení úèetních a všeobecných údajù na dobu až 10 let. Speciální plošní spoje soundu umožní generaci soundu na sampling-bázi. Všechny díly použité v tomto hracím automatu byly vybrány s nejvìtší peèlivostí a zaruèují vysoký standard kvality tohoto výrobku evropské výroby. Bezpeènostní opatøení Jednotlivé konstrukèní skupiny systému sbìrnice jsou stále kontrolovány mateøskou platinou i v prùbìhu her. Poruchová hlášení, které vzniknou bìhem provozu hry budou ukázány kódem na TFT-display (I - kód). 2 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

5 Všeobecné informace Škody pøi pøepravì Škody pøi pøepravì se musí okamžitì reklamovat, zapsat na dopravní list a nechat si je potvrdit dodavatelem. Výrobce neruèí za škody pøi pøepravì. Montáž podstavce Pøed spuštìním do provozu se musí zajistit, aby byl automat pevnì sešroubován se spoleènì dodaným vyrovnávacím podstavcem. Jinak hrozí nebezpeèí pøevrácení automatu. Provozní napìtí Pøedtím, než se automat spustí do provozu, se musí zkontrolovat sí ové napìtí. Pøípustné napìtí je uvedeno na typovém štítku vzadu na levé stranì automatu. Zástrèka Hrací automat se smí provozovat jen v suchých prostorech pøes normální, normovanou bezpeènostní zástrèku. Zástrèková spojení Pøed spuštìním do provozu se musí zkontrolovat, jsou-li všechna zástrèková spojení správnì zastrèena. Zamìnìná zástrèková spojení mùžou vést ke znièení hracího automatu. Na taková poškození neexistuje žádná záruka. Práce na automatu Pøed pracemi na automatu se musí nutnì vytáhnout zástrèka ze sí ové zásuvky. Konstrukèní skupiny vymìòovat jen v beznapì ovém stavu. Používejte jen originální náhradní díly. Opravy nechte provést jen vyškoleným personálem. Pøed spuštìním hracího automatu do provozu si pøesnì proètìte provozní návod. USER MANUAL User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

6 Všeobecné informace 1 2 Kontrola klíèù automatu 4 x klíè (èelní dveøe, CPU dveøe) 6 x klíè (klíèový spínaè) Sí ová pøípojka Otevøít pøední dveøe hracího automatu a vyndat kabel sí ové pøípojky z automatu. Napojení na zásobovací sí elektrickou energií se provede zásuvkou na zadní stranì pøístroje. Zapnout sí ový spínaè, nachází se v automatu nad sí ovým dílem. pøídavné informace viz stranu 6 3 Rutina zapnutí Pøi zapnutí se provede souèasnì test RAMu a pamìti. Eventuálnì vzniklé chybné funkce budou zobrazeny v kódované formì na TFT-display. pøídavné informace viz stranu 6 4 Kontrola hracího automatu Objemné kontroly pøi výrobì výrobku zaruèují vysoký standard kvality. Napøíè tomu se mùžou pøi pøepravì uvolnit kabelová spojení. Objemné kontrolní a testovací rutiny podporují uživatele pøi kontrole hracího automatu, nebo pøi detailním hledání chyb. pøídavné informace viz stranu 7 pøídavné informace viz stranu Nastavení ve výrobì Z výroby se dodává hrací automat s výrobním nastavením, které se dá podle potøeby v odpovídajícím menu nastavit na potøeby místa postavení hracího automatu. Naplnit hopper (opcionálnì) Pro provoz hracího automatu není potøebné naplnit hopper pøi jeho spuštìní do provozu. Nastavení ve výrobì èiní 0 mincí. pøídavné informace viz stranu 19 7 Zadání èísla hracímu automatu Pro lepší identifikaci pøi vyinkasování pomocí tiskárny se mùžou hracím automatùm pøiøadit èísla pøístrojù. (menu F53) místo postavení èíslo: (menu F54) pøístroj èíslo: 4 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

7 Technické údaje Výška: 420 mm Rozmìry a hmotnost Tìleso: (bez topper a toplight) Výška: Šíøka: Hloubka: 1410 mm 550 mm 406 mm Výška: 1410 mm Hmotnost: (bez podstavce) 110 kg Šíøka: 550 mm Hloubk a :4 06 mm Šíøka: 54 6 mm Výška: 530 mm Hloubk a: 550 mm Podstavec: (nepatøí do objemu dodávky) Výška: Šíøka: Hloubka: 530 mm 546 mm 550 mm Žárovky: Záøivky 8W Multicolor LED s Mincová - Hopper Jednotka: (opcionálnì) kontrola mincí Typ: NRI G-13 Hopper Typ: Money Controls - Mk4 jako pøíklad JCM EBA-34 NRI G-13 Money Controls Mk4 Akceptátor (opcionálnì volitelný) Typ: JCM EBA-34 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

8 Spuštìní hracího automatu do provozu Rutina zapnutí Bìhem rutiny zapnutí se zavede systém. V této fázi se zkontrolují jednotlivé konstrukèní skupiny a mateøská platina (zobrazení 1). Probìhne-li rutina zapnutí bezchybnì, pak se automat pøepne do reklamního modusu (obrazovka spuštìní), nebo, nachází-li se servisní spínaè ve støedové poloze, do servisního menu. Servisní menu se spustí s testovacím programem F30 (zobrazení 2). Zobrazení 1 Rychlý test Rychlý test ukonèen Rychlý test hracího automatu Integrovaný test automatu podporuje technika pøi rychlé rutinované kontrole automatu. Za sebou se spustí následující testovací programy: Foultest Test záøivek Zobrazení 2 Je-li servisní spínaè vadný, nebo uzavøen, pak se nedá spustit test automatu. Zvolte pak foultest v menu F31. << >> Výbìr Kódu 8013FFFF klávesou "Výplatit 4013FFFF klávesou "Info" 2013FFFF klávesou "Hi/Lo" 0093FFFF klávesou "Sázka" 0053FFFF klávesou "Riziko 0033FFFF klávesou "Start" 1013FFFF klávesou "Softkey1" 0813FFFF klávesou Softkey2" 0413FFFF klávesou Softkey3" 0213FFFF klávesou Softkey4" 0113FFFF klávesou Softkey5" 0017FFFF klávesou "Auto Start" 001BFFFF klávesou "Start Spustit test: Spustit program SERVISU (otevøít pøední dveøe) Menu servisu se objeví na TFT - display. Ke spuštìní testu automatu stisknìte krátce bílý spínaè SERVISU vepøedu v automatu. Na funkci se otestují záøivky, svìtelné závory, mikrospínaèe, jakož i tlaèítka. Poznají-li se chybné funkce, pak budou tyto udané kódem na TFT - display. Toplight - funkce Èervená LED svítí, když se hrací automat nachází v modusu error nebo v servisním modusu. Žlutá LED svítí, byla-li stisknuta klávesa servisu, když táto existuje. (Call Attandent) Zelená LED kontrolka svítí, když se stiskne klávesa vyplacení výhry a vyplacení bude následovat, nebo obsluha zapne klíèový spínaè. 6 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

9 Spuštìní hracího automatu do provozu Nastavení ve výrobì Ve výrobì se hrací automat nastaví tak, že jeho nastavení zaruèuje øádný provoz hracího automatu. Dle potøeby mùžete upravit hrací automat na požadavky, vládnoucí na místì jeho postavení, pøièemž zmìníte v menu jeho nastavení. Inicializace hracího automatu Inicializace hracího automatu v menu F76 Natoèit klíèový spínaè Zmìòte výrobní nastavení jen tehdy, když se poinformujete o úèincích zmìny. Objeví se servisní menu F11 na TFT - display. S klávesou >>" se dostanete do menu F71. S klávesou +1" pøestoupíte po krocích do bodu menu F76 a zde stisknìte klávesu Výbìr". Vymazání zadání PIN **** Zadat PIN a potvrdit ho klávesou OK". (nastavení ve výrobì: 1,2,3,4) S klávesou Výbìr" potvrdit F76. Vymazání zadání PIN **** Èíslice Èíslice Èíslice Èíslice OK Provést inicializaci? Pozor: Pøi inicializaci budou všechna nastavení a statistiky ztraceny! Má se nyní provést inicializace? Potvrdit s klávesou Ano". Hrací automat bude inicializován. Inicializace Inicializace úspìšná. Pøístroj provede novém spuštìní. Èekejte, prosím... Ano Ne Provozuschopnost hracího automatu se vytvoøí automaticky. Inicializace Inicializace úspìšná. Pøístroj provede novém spuštìní. Èekejte, prosím... Inicializace Inicializace úspìšná provedena. Pøi inicializaci se všechna nastavení pøestaví na výrobní nastavení. Momentální údaje inkasa se vymažou. Inicializace Inicializace úspìšná provedena. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

10 Spuštìní hracího automatu do provozu Naplnit hopper Nastavení ve výrobì: Hopper INI hodnota = Hopper max. hodnota = 0 mincí (nastavitelný od ) 1000 mincí (nastavitelný od a plný) Money Controls Mk4 Neprovede-li se naplnìní hopperu podle pøedpisù, pak dojde k odchylkám ve statistice. Zapojit hrací automat a otevøít dveøe. Vypnout hrací automat spínaèem na sí ovém dílu. Vytáhnout hopper. Naplnit hopper pøesnì tím poètem mincí, jak bylo nastaveno pod servisním bodem menu F59. Musí se dbát na to, aby byla nastavená hodnota v F59 v servisním bodu menu F5B potvrzena (aktivovaná). Hopper znovu vsadit a nechat zapadnout. Zapnout hrací automat spínaèem na sí ovém dílu. Zavøít dveøe a uzavøít hrací automat západkou. První naplnìní bylo tímto ukonèeno Zmìní-li se nastavení hopper hodnot v F59, pak se pøi plnìní hopperù musí postupovat podle nových hodnot. Zmìní-li se nastavení hopper INI hodnot v F59, musí se po nastavení nových hodnot v bodì menu F5B tyto aktivovat. 3 2 V provozu se hráèem vhozené mince registrují a uloží do pamìti pomocí software a souèasnì se pøipoèítají elektronickým poèitadlem do statistiky. Pøi vhození mincí bìhem hry pøi nastavené maximální hodnotì hopperu, nebo bude-li maximální množství náplnì hopperu dosaženo, odvedou se hopper - mince do boxu pokladny. 8 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

11 Poruchová hlášení Dozor chyb bìhem hry Pøi rutinì zapnutí hracího automatu a samozøejmì i bìhem hry stojí stroj, jakož i hopper - jednotka vyplácení, stále pod dozorem mikroprocesoru. Pozná-li se chybná funkce, bude tato zobrazena kódovaným údajem na TFT - display jak " I - kódu". I - kódu : #2 Bedeutung der einzelnen Fehlermeldungen: I - kódu Význam # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 9 # 14 # 15 # 101 # 102 # 103 # 107 # 109 # 110 # 111 # 112 # 115 # 117 # 118 # 119 # 120 # 123 # 124 Matematická chyba Matematická chyba Matematická chyba Chybìjící text DLL Všeobecná chyba Chyba kontrolor mincí Blok mincí nesprávnì nastaven Špatný kontrolor mincí Pamì pøeplnìna Údaje v RAM znièeny Údaje v RAM znièeny Chyba sériového rozhraní Chybìjící grafiky symbolù Systém hry se nedá znovu inicializovat Chyba periferie Všeobecná chyba Chyba NVRAM Chyba periferie Alive-Poll-Timeout Chyba dat G - sbìrnice Watchdog výstraha BIOS poškozen Chyba svìtelné závory vyplácení mimo vyplácení Opatøení Inicializovat automat Inicializovat automat Inicializovat automat Vymìnit CF - kartu Vymìnit CF - kartu Zkontrolovat zástrèkové spojení Aktivovat automatické pøepnutí kontrola mincí (jen NRI) blok mincí (B1) Znovu spustit automat Automat spustit znovu; pøi novém poruchovém hlášení vymìnit CF - kartu Znovu spustit automat Vymìnit CF - kartu Vymìnit CF - kartu Automat spustit znovu; pøi novém poruchovém hlášení vymìnit CF - kartu Vymìnit CF - kartu Inicializovat automat; pøi novém poruchovém hlášení vymìnit mateøskou platinu Automat spustit znovu; pøi novém poruchovém hlášení zkontrolovat kabel pøípojky Zkontrolovat periferní skupiny Pokus manipulace Vymìnit CF - kartu Automat spustit znovu; pøi novém poruchovém hlášení vymìnit mateøskou platinu Pokus manipulace šachty vyplácení I - kódu : #.. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

12 Klíèový spínaè Funkce klíèového spínaèe Attendant Key (programovatelný pøístup k servisnímu menu) Operator Key (Menü F10;F20;F50;F70;F80;F90) Aktuální statistika: Ve spouštìcím menu natoète klíèový spínaè na Attendant Key" a stisknìte klávesu statistika". Ukazatel se nyní pøepne do menu servisu F11. Nyní se dají naèíst aktuální statistiky. Je-li v servisním menu F7T aktivován bod menu vymazat statistiku, pak se dají data vymazat. K ukonèení menu pøepnìte klíèový spínaè do výchozí polohy. pøídavné informace Cashier Key (Naplnìní / Vyprázdnìní) Refill Modus viz stranu 13 Hry Log: Natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu hry Log". S klávesou Zpìtné vyvolání" mùžete vyvolat posledních 100 her na display. S klávesou Události" budou ukázány zvláštní události (napø. vysoké výhry, volné hry). K ukonèení menu pøestavte klíèový spínaè do základní polohy. Hlasitost: natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu Zvuk". Hlasitost se dá zvýšit klávesou +" a snížit klávesou -". S klávesou zpìt" opustíte menu a nastavení se uloží do pamìti. + - zpìt Handpay: (stojí k dispozici jen když je v menu F7T aktivní bod Výplata") Natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu Dozor". Pak podržet klávesu Výplata" stisknutou cca 5 vteøin, až pokud se na display neobjeví potvrzení a vyplácení bude provedeno. Kredity se vymažou z ukazatele kreditù a ve statistice se zúètuje manuální vyplácení (nastavení ve výrobì: Handpay vyp.). Výplata Klíèe kredity Kredit: 0 zpìt Key Kredit: (stojí k dispozici jen když je v menu F7T aktivní bod Naúètování") Natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu Dozor". Stisknutím klávesy Naúètování" se dostanete do menu kreditu. S osvìtlenými klávesami na pultì kláves, nebo na touchscreen se zobrazí na display kredity rùzných hodnot. Hodnoty: , 100, 10 kreditù. Pøipoètení ukázaných kreditù se provede až po novém natoèení klíèového spínaèe. Cancel Doplnìní Hopper (násypka)1: (20.00 CZK): úroveò doplnìní: doplnìno: Doplnìní Refill: (stojí k dispozici jen když je v menu F7T aktivní bod Doplnìní") Natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu Dozor". Stisknutím klávesy Doplnìní" se nachází hrací automat v modusu doplnìní a mince se dají doplnit. Pak se postup ukonèí klávesou Doplnìní". 10 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

13 Inkasovat a odeèíst Inkaso a odeètení (bez tiskárny) U inkasa, popø. vystavení výtisku pomocí tiskárny se musí brát na zøetel urèitý postup. A tento pøedevším, když se úètují statistické údaje. Postupujte podle níže uvedeného poøadí: Inkaso Odeètení Doplnìní Inkaso Otevøete dveøe podstavce Vyberte boxy pokladen Odeètení Natoète klíèový spínaè bookkeeper (Servisní menu F11 se objeví na display). Zapište si hodnoty mechanických poèitadel. Podle potøeby si zapište dùležité statistiky pro váš podnik z Menu F10 (Aktuální statistická údaje) Menu F20 (Zobrazit statistická data) Menu F80 (Vìèné pocítadlo) Pøeskoète pomocí klávesy +1" do bodu menu F1J a potvrïte ji klávesou Výbìr". Po potvrzení s klávesou Výbìr" se vymažou aktuální údaje vyinkasování, pøenesou se do vìèného poèitadla F80 a souèasnì se zanese aktuální datum vyinkasování do menu F11.. (poslední vymazání dat). Doplnìní Nachází-li se pøi inkasu v hopperu pøíliš malé množství mincí, pak se doporuèuje doplnìní hopperu v Refill - modusu. Budou-li se doplòovat chybìjící mince ruènì do hopperu, pak se musí dbát na to, aby se dodržely zadání naplnìní hopperu uvedené v menu F59. Doplní-li se jiné množství mincí, než uvedeno v menu F59, pak se musí aktualizovat hodnoty v menu F59 a pak se musí potvrdit stav naplnìní hopperu v menu F5B, aby se tím aktualizovaly i statistické údaje. Menu F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F1A F1B F1C F1D F1E F1F F1H F1J Nevyberte žádné mince z hopperu, jinak se zfalšují údaje statistiky. pøídavné informace Poslední vymazání dat Vstup -- Mince vstup -- Úèty vstup -- Dálkový vstup Výstup -- Mince výstup -- Ruèní platba Vstup - Výstup Poèet her Sázka Výhra Dolpnìní Hopper Výpis Chybí v hopperu Jackpot celková výherní èástka Vymazat inkasní data Vymazat Data chyb se vymažou << >> Výbìr Vymazat Data chyb se vymažou Ukazatel se objeví jako potvrzení další informace viz strana 13 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

14 Inkasovat a odeèíst Inkasovat a vytisknout U inkasa, popø. vystavení výtisku pomocí tiskárny se musí brát na zøetel urèitý postup. A tento pøedevším, když se úètují statistické údaje. Inkaso - Výtisk - Doplnìní Otevøete spodní dvíøka v podstavci. Vyprázdnìte boxy pokladny. Otevøete dvíøka automatu. Zapojte tiskárnu na sériové rozhraní a poèkejte na výtisk. Kromì standardního výtisku Inkaso" se dají v. menu F51 nastavit ještì následující druhy výtiskù: pøídavné informace další informace viz stranu 9 Inkaso Vytiskne aktuální statistické údaje. Vìèné poèítadlo Vytiskne aktuální údaje v ìèné poèítadlo. Kopie inkaso Vytiskne kopii posledního inkasa. Statistika hráèù Vytiskne aktuální statistiku her. I-kódy (poruchová hlášení) Vytiskne I - kódy uložené v pamìti. Jackpot (jen když je Jackpot napojen) Vytiskne aktuální Jackpot - údaje. Po opuštìní servisního menu se druh výtisku pøestaví automaticky na nastavení ve výrobì, na Inkaso". pøídavné informace další informace viz stranu 13 Pøi výtisku s vymazáním se momentální údaje inkasa automaticky vymažou a pøeúètují se do vìèných poèitadel. Nachází-li se pøi inkasu v hopperu pøíliš malé množství mincí, pak se doporuèuje doplnìní hopperu v Refill - modusu. Budou-li se doplòovat chybìjící mince ruènì do hopperu, pak se musí dbát na to, aby se dodržely zadání naplnìní hopperu uvedené v menu F59. Doplní-li se jiné množství mincí, než uvedeno v menu F59, pak se musí aktualizovat hodnoty v menu F59 a pak se musí potvrdit stav naplnìní hopperu v menu F5B, aby se tím aktualizovaly i statistické údaje. 12 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

15 Doplnit hopper / Manuální vyplácení Doplnit hopper (po vyprázdnìní výhrami) Refill-modusu Objeví-li se ve høe pøi vyplácení na display hracího automatu nápis Výplata - Vyprázdnìní hopperu...", pak je hopper prázdný. Výplata Vyprázdnìní hopperu pøi høe. Není možná žádná další výplata. Obra te se prosím, na personál herny. Výplata Vyprázdnìní hopperu pøi høe. Není možná žádná další výplata. Obra te se prosím, na personál herny. OK Vyplácení se nedá ukonèit, chybìjící obnos zùstane stát na display. Naplnit hopper v Refill-modusu Natoèit klíèový spínaè.(cashier Key) S klávesou +1" pøejít do bodu menu naplnìní. Potvrdit bod menu s klávesou Výbìr". Doplnìní Hopper (násypka)1: (10.00 CZK): úroveò doplnìní: doplnìno: Doplnìní Hopper (násypka)1: (20.00 CZK): úroveò doplnìní: doplnìno: Vhodit do hopperu mince, které mají být vyplaceny. Stisknout klávesu Doplnìní" a natoèit klíèový spínaè do výchozí polohy. Stisknout klávesu Výplata" k pokraèování procesu vyplácení. Hrací automat je znovu provozuschopen. Doplnìní V Refill - modusu mùžete hopper naplnit jen tolika mincemi, kolik je udáno jako maximální hodnota hopperu, která byla konfigurována v menu M57. Nebude-li doplnìn nejménì nevyplatitelný obnos, pak se musí postup zopakovat. Manuální vyplácení (Handpay) U manuálního vyplácení se vymažou kredity na display automatu a pøeúètují se na mechanická, jakož i elektronická poèitadla. Tyto se zohlední i ve výtisku údajù. Výplata zpìt zusätzliche Information další informace viz stranu 10 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

16 Test mincí / Servisní výstraha Pozor: Vhozené mince, jakož i bankovky, se musí znovu manuálnì vyndat z hopperu, popø. z pokladen, nebo by se jinak zfalšovaly údaje inkasa. Program testování mincí Program testování mincí je servisní rutina, která podporuje technika, popø. uživatele pøi údržbáøských pracích a hledání chyb.. Mince, bankovky a druhy mincí se dají zkontrolovat tímto testovacím programem. Klávesa Výbìr" Test mincí bìh naprázdno Vyvolání testovacího programu mincí Otevøít automat. Vyvolat servisní program F31. S klávesou Výbìr" se dostat do testovacího programu mincí F37. Na display se objeví menu testování mincí. Vhodit mince (Hodnoty budou ukázány) Tøídìní mincí se provede podle zadání Coinhandler, který je aktivován v menu Coinhandler. S klávesou ukonèit" skoèíte automaticky do hlavního menu a test mincí se ukonèí. Zavøít hrací automat, jeho provozuschopnost se tím znovu vytvoøí. ukonèit Pozor: Testuje-li se hopper, pak se musí dbát na to, aby byly manuálnì vyplacené mince znovu doplnìny do hopperu. Vyplacené mince se nezohledòují ve statistice. Test mincí bìh naprázdno Operator + Podržet klávesu stisknutou a otevøít dveøe. Zapnout servisní výstrahu (ZAP) Servisní výstraha se dá aktivovat v bodì F52 servisního menu (nastavení ve výrobì VYP). Natoète klíèový spínaè Operator a pøejdìte s klávesou >>" do menu F51. Pak pøejdìte s klávesou +1" do bodu menu F52. Stisknìte klávesu Výbìr" a zadejte PIN - kód (nastavení ve výrobì 1,2,3,4). S klávesou Výbìr" se dá nyní servisní výstraha vypnout / zapnout. Personálem obsluhy musí být nyní pøi otevøení hracího automatu, popø. vstupu do servisního programu držená stisknutá vpravo v zobrazení zobrazená klávesa, aby se odblokoval alarm pro tyto aktivity. Po zavøení hracího automatu je alarm znovu aktivní. Nebude-li stisknutá pøedepsaná klávesa pøi otevøení zajištìných dveøí (alarm je aktivován), pak se spustí alarm. 14 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

17 copyrigh t b y Merkur Gaming www. merkur-ga ming.com Update software Update software Update s CF - kartou (2 GB) Pozor: Všechny statistické údaje se po update vymažou s koneènou platností. Hrací automat otevøít a vypnout. Odstraòte starou CF kartu ze základní desky. Zasuòte CF kartu s novou verzí programu do základní desky. Zapnìte hrací automat. Update se spustí a všechny konstrukèní skupiny se starou verzí programu se automaticky pøevedou na novou verzi. Update je ukonèen. Game card copyright by Merkur Gaming XXXXXXXXX CF X CF X XXXXXXXXX Game card Update s USB - pamì ovým stickem Pozor: Všechny statistické údaje se po update vymažou s koneènou platností. Hrací automat otevøít a nevypnout. (Update se provede pod napìtím) Merkur Gaming USB stick s novým programem vsunout do základní desky. Update se spustí automaticky po cca 10 vteøinách. USB Update Aktuální program se uloží na USB flash. Tato operace si vyžádá trochu èasu. Prosíme, èekejte... Ještì zpracovávané soubory : 22 Aktuální soubor uložen z 75 %. Zbývající èas (odhad) : 2 min USB stick nakopíruje update na CF kartu na základní desce. USB Update Program byl úspìšnì uložen. Systém se znovu spouští pro aktivaci programu. Èekejte, prosím... Po kopírování se hrací automat spustí znovu a konstrukèní skupiny se aktualizují. USB Update Program na USB flash odpovídá aktuálnímu software pøístroje. Aktualizace není nutná. Update bylo úspìšnì provedeno, když se objeví potvrzení na display. Vyberte Merkur Gaming USB stick ze základní desky. Update je nyní ukonèeno. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

18 Coinhandler Coinhandler Menu Coinhandler - menu je servisní rutina, která umožòuje technikovi, popø. uživateli, aktivovat rùzná data mincí a provádìt jejich nastavení, nebo je zcela vylouèit. Tím se zaruèí, že hrací automat bude korektnì konfigurován na patøièné požadavky. Èíslice Ziffer Èíslice Èíslice Èíslice OK Provést nastavení coinhandler: Natoèit klíèový spínaè (Na display se objeví servisní menu F10) S klávesou >>" se pøemístit do menu F90. S klávesou +1" se pøemístit do bodu menu F93. Stisknout klávesu Výbìr". Øádek - Øádek + Setup OK Zadat PIN a stisknout klávesu OK". (Výrobní nastavení 1,2,3,4) Potvrdit s klávesou Výbìr". Na display se objeví coinhandler - menu. Zelenì podložený údaj v menu coinhandleru je aktivní. Èervenì podložené údaje coinhandleru nejsou aktivní, ale jsou uloženy v NVRAM pamìti. Tyto coinhandler se pak dají aktivovat klávesou Nastavit aktivní". Øádek - Øádek + Nastavit aktivní vymazat OK Všechna ostatní zadání musí být napøed uložena do NVRam pamìti s klávesou Kopírovat", aby se na nich daly pozdìji aktivovat a provést nastavení. K získání informací o jednotlivých coinhandler se musíte pøesunout s klávesami Øádek +" nebo Øádek -" k patøiènému zadání. Pak budou ve spodním okénku uvedené další informace ke coinhandler. Øádek - Øádek + Kopírovat OK K provedení nastavení se musíte pøesunout k aktivnímu políèku coinhandler (podložené zelenì), stisknout klávesu Setup" a v dolním okénku se objeví coinhandler setup. Tato funkce není k dispozici u všech coinhandler. Stisknìte klávesu Zmìnit", abyste zmìnili nastavení. S klávesou OK" se provedené zmìny uloží do pamìti. K ukonèení coinhandler menu stisknìte klávesu OK". Všechny provedené zmìny se nyní uloží do pamìti. Aktivací nového coinhandler souboru se provede automatické nové spuštìní automatu a všechny aktuální statistické údaje se vymažou z pamìti. Øádek - Øádek + Zmìnit OK 16 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

19 Servisní menu F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F1A F1B F1C F1D F1E F1F F1H F1J Aktuální statistická data F10 - Spínaè s klíèem Operator Poslední vymazání dat (Datum posledního vymazání dat) Vstup - Mince vstup - Úèty vstup - Dálkový vstup Výstup - Mince v ýstup - Ruèní platba Vstup - Výstup Poèet her (Hry, provedené v inkasním období) Sázka Výhra Dolpnìní Hopper Výpis Chybí v hopperu Jackpot celková výherní èástka (Celková èástka èástky jackpotu bìhem inkasního období) Vymazat inkasní data F10 (Momentální statistiká data se vymaží a pøenesou na vìèné poèítadlo) Zobrazit statistická data F20 - Spínaè s klíèem Operator F21 F22 F23 F25 F26 F27 F28 Vypoèítat kontrolní souèty ( Pozor: Tato operace vyžaduje delší èas a nelze ji pøerušit) Výherní kvóta ( Zobrazí se nastavená kvóta) Obsah Hopper 1 (v ks) ( Zobrazuje se poèet mincí v násypce hopper 1) Mince v pokladnì ( Poèet mincí, které byly vedeny do pokladen) Bankovky v pokladnì ( Poèet bankovek v pokladnì) Èas ( Zobrazení èasu) Datum ( Zobrazení data) Body menu jsou èásteènì nastaveny podle hry nebo státù. Tyto mùžou variovat, nebo nejsou aktivovány. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

20 Servisní menu Testovací programy F30 - Brána nechránìný F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F3A F3B F3D F3E F3F F3H F41 F45 F46 F47 F48 F49 F4A F4B F4E Foultest ( Foultest kontroluje senzory a tlaèítka pøístrojù) Tlaèítka a svìtelné závory ( Osvìtlení se pøepne na temné, jakmile je rozeznána správná funkce tlaèítek) LED test ( Postupnì se aktivují všechny LED) LED test rychlý ( Postupnì se aktivují všechny LED (rychlý sled)) LED jednotlivý test ( LED postupnì jednotlivì aktivovat) Test zvuk ( Hlasitost hracího automatuje je možné pøizpùsobit podmínkám okolního prostøedí) Test mincí ( Je možné zkontrolovat všechny cesty mincí) Testovací obraz ( Zobrazuje se testovací obraz) Test výhybka 1 (Výhybka 1 zapnout a vypnout) Test vyhazovaè / hopper 1 (Vyplatit 1 minci z hopperu 1) Test poèítadel ( Test mechanických poèítadel) Zobrazit informace periferie ( Zobrazení revize software a hardware periferních zaøízení) Kalibrovat Touch (Nastavení rozsahu Touch) Testovat touch screen (Testovat funkci Touch Contoller) Pamì chyb F40 - Brána nechránìný Zobrazení I kódu ( Zde je možné zobrazit posledních 100 I kodù. ) Foul výpl. hopper1 LS Imp ( Poèítadlo chyb hopper1) Nahromadìní mincí hopper 1 ( Poèítadlo chyb hopper1) Foul svìtelná závora hopper 1 ( Poèítadlo chyb hopper1) Chyba EMP (Chybí EMP(z aøízení na kontrolu minci)) Chyba záznamu ( Chyba záznamu) Chyba MAC (Komunikace ke kontrole mincí chybná) Chyby akceptor ( Poèet hlášení chyb akceptoru) Vymazat data v F40 ( Registrované chyby v pamìti od F40 se vymažou) Body menu jsou èásteènì nastaveny podle hry nebo státù. Tyto mùžou variovat, nebo nejsou aktivovány. 18 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

21 Servisní menu F51 F52 F53 F56 F55 F56 F57 F59 F5B F5C F5D F5E F5F F5H F5J Nastavit hodnoty a vymazat data F50 (po zadání PIN) - Spínaè s klíèem Operator Nastavit druh tisku ( Výbìr požadovaného výtisku (Inkaso, Vìèné poèítadlo, Kopie inkaso, Statistika hráèù, I-kódy a Jackpot) Servisní alarm ( Je-li aktivován tento bezpeènostní program, musí se pøed otevøením dveøí stisknout tlaèítko "Service") Nastavit èíslo haly ( Pro identifikaci hracího automatu je možné nastavit èíslo haly) Nastavit èíslo pøístroje ( Pro identifikaci hracího automatu je možné nastavit èíslo pøístroje) Nastavení èasu ( Pøizpùsobit aktuální èas) Nastavení data ( Pøizpùsobit aktuální datum) Maximální hodnota hopper 1 ( Je-li dosažena zde nastavená hodnota, vedou se další mince do pokladního boxu) Zadání stav naplnìní hopper 1 (Nastavit stav hopperu na zadání) Nastavit stav hopperu na zadání ( Stav náplnì hopperu nastavit na nastavenou hodnotu) Demohra ( Je-li hrací automat vybavený funkcí Demo, je zde možné spustit demohru) Jackpot nastavení pøipojení ( Pøi provozu pøístroje na jackpotu se zde musí provést nastavení jackpotu) Zablokovat mincovní kanály ( Nastavení mincovních kanálù ("široký", "úzký", "zablokovaný"). Nastavení "úzký" pøípadnì není k dispozici pro každou minci. ) Zablokovat bankovky ( Nastavení uvolnìní bankovek) Výherní kvóta ( Výherní kvóta, kterou je možné dosáhnout v základní høe) Datové protokoly ( Konfiguruje pøenos k externím datovým systémùm) Nastavení F70 - Spínaè s klíèem Operator F71 F72 F73 F74 F75 F76 F77 F78 F7A F7B EMP výmìna ( Uvolnit výmìnu zaøízení na kontrolu mincí) Opatøení pøi alarmu vlákna / manipulaci ( Od nastavení "ZAPNUTO" se aktivuje pojistka výpadku sitì) Provozovatel PIN zadání ( PIN je možné zmìnit jen po zadání pøedchozího PIN) Vymazání zadání PIN ( PIN je možné zmìnit jen po zadání pøedchozího PIN) Vyprázdnìní PIN zadání ( PIN je možné zmìnit jen po zadání pøedchozího PIN) Inicializovat pøístroj ( Data pøístroje se nastaví na definované výchozí hodnoty) Režim trvalého bìhu ( Nastavení druhu provozu trvalý bìh) Výbìr jazyka (Prosíme, zvolte jazyk) Možnost zrušení výplaty ( Nastavení, zda výplata pøi prázdném hopperu mùže být zrušena) Akceptor (Zapnout resp. vypnout akceptor) Body menu jsou èásteènì nastaveny podle hry nebo státù. Tyto mùžou variovat, nebo nejsou aktivovány. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

Game Station Super Club Duo SERVISNÍ MENU

Game Station Super Club Duo SERVISNÍ MENU SERVISNÍ MENU Pro vstup do tohoto menu sepněte spodní (technický) klíč. Stiskem tlačítka 5 nebo dotykem na tlačítko SERVICE ve spodní části obrazovky. SERVISNÍ MENU je rozděleno do 5-ti sekcí. Pomocí tlačítek

Více

Power Games UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FV-637

Power Games UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FV-637 Power Games FV-637 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Všechny technické údaje v této příručce uvedené byly firmou Austrian Gaming Industries vypracovány popř. sestaveny s největší pečlivostí a s využitím účinných kontrolních

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Admiral Lions CZK. Struktura:

Admiral Lions CZK. Struktura: Admiral Lions CZK Struktura: Všeobecně: Jedná se o výherní hrací přístroj, který opticky znázorňuje válcovou hru. Válcová hra zahrnuje 5 válců, přičemž z každého válce zobrazuje monitor vždy 3 symboly.

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

INTERACTIVE GAMES 750 CZK

INTERACTIVE GAMES 750 CZK POPIS HRY INTERACTIVE GAMES II 750 je mincový výherní hrací přístroj, jehož náhodný herní průběh je řízen mikroprocesorem. Hra je opticky znázorněna na obrazovce, která je umístěna na hlavní desce přístroje.

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry)

Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry) Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry) American Colors Book of Ra deluxe Buffalo Thunder Dolphins Pearl deluxe Lord of the Ocean Lucky Lady s Charm deluxe Mariella

Více

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů.

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů. Admiral Ultimate 10 C obsahuje 10 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Xtra Hot Fruits n Royals Joker Fruits Plenty on Twenty Hot Roaring Forties American Colors Hot Chip Runner deluxe Sizzling Hot

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Sizzling Money CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.0.0 CZ 1 / 7 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Platební systém. Zařízení pro kontrolu mincí Měnič mincí Systém vyúčtování prostřednictvím číšníka Přístroj pro čtení karet.

Platební systém. Zařízení pro kontrolu mincí Měnič mincí Systém vyúčtování prostřednictvím číšníka Přístroj pro čtení karet. Platební systém Zařízení pro kontrolu mincí Měnič mincí Systém vyúčtování prostřednictvím číšníka Přístroj pro čtení karet Návod k použití 36384811 - Únor 2011 Copyright 2011 Sara Lee International Foodservice,

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Admiral SUPERIA GAMES 3 DEV obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz popis hry)

Admiral SUPERIA GAMES 3 DEV obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz popis hry) Admiral SUPERIA GAMES 3 DEV obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz popis hry) Legend of Empire Sun of Africa 2 Ice Land Disco Party Multi Fruity Sparkling Gems 2 Fruit Fall Magic Flood Pro všechny herní

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Admiral SUPERIA GAMES 1 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry)

Admiral SUPERIA GAMES 1 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry) Admiral SUPERIA GAMES 1 DEV obsahuje 7 různých her (Průběh hry viz popis hry) Disco Party Lady X Fast Lap Royal Towers Triple Force Sparkling Gems Lord of Dragons Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ JISTIÈ WL Pøestavbu jistièe a doplnìní pøíslušenství provádí servis OEZ. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Nedodržení tohoto

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3 Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 991005 Osnova 1. Úvod...3 2. Pøíslušenství testeru...4

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: SIMPLY GOLD THE FROG KING CASINO POKER SIMPLY THE BEST JOKER MANIA II RING OF FIRE XL MOKO MANIA KAJOT CARD HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Verze:

Více

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Ikony stavù Váš telefon Stav baterie Inicializace hlasové schránky / Informace pro konzultaci Automatické pøipomenutí èasu (budík) Zvonìní

Více

Obsah. Obsah. 1 Návod k montáži...3. 2 Uvedení do provozu...4. 3 Návod k obsluze...6. Strana

Obsah. Obsah. 1 Návod k montáži...3. 2 Uvedení do provozu...4. 3 Návod k obsluze...6. Strana GSM-Modul Návod k instalaci a obsluze RS 232 Modul GSM mit s anténou Antenne Dezember 2007 ab Softwareversion 2.0 Uschovat pro další použití! Obsah Obsah Strana 1 Návod k montáži...3 1.1 Montáž antény...

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky.

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky. MZK terminal MZK terminal byl vyvinut nejen jako terminál k online zobrazování a ukládání telemetrických dat z modulu Twin k pozdější analýze, ale především jako víceúčelové zařízení, jehož funkce a možnosti

Více

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU 81 MAGIC CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.0.0 CZ 1 / 7 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

CCI.Cam. Vizuální sledování stroje. Návod k obsluze. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Vizuální sledování stroje. Návod k obsluze. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Vizuální sledování stroje Návod k obsluze Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Číslo verze: v4.01 2 1 Úvod...

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

HAWAII hydro plus top

HAWAII hydro plus top Hydromasá ní parní box HAWAII U ivatelský návod hydromasá ní PARNÍ box HAWAII hydro plus top Hydro Plus Top TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

ACCOUNTING - správa "krátkodobého/dlouhodobého účetnictví" PREFERENCES - předvolby (nastavení hopperu, akceptoru atd.) STATISTICS - statistiky

ACCOUNTING - správa krátkodobého/dlouhodobého účetnictví PREFERENCES - předvolby (nastavení hopperu, akceptoru atd.) STATISTICS - statistiky ACCOUNTING - správa "krátkodobého/dlouhodobého účetnictví" PREFERENCES - předvolby (nastavení hopperu, akceptoru atd.) STATISTICS - statistiky MULTIGAMES - zapnutí/vypnutí jednotlivých her resp. nastavení

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA 530-32 Jednotlivě Koncové měrky pro kalibraci posuvných měřítek Použití: na kalibraci, kontrolu a seřizování posuvných měřidel Koncové měrky ocelové - HITEC Přesnost dle DIN 861/1 Obj. číslo Jmenovitý

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Magic Games DEV. Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů Nejvyšší výhra ze hry: 25.000 bodů

Magic Games DEV. Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů Nejvyšší výhra ze hry: 25.000 bodů Magic Games DEV Magic Games je vybaven 11 různými herními variantami ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami. Draw Poker DEV Magic Card

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03

Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03 Užitečné informace pro obsluhu a získání podrobných informací o činnosti výherního automatu Golden Bank multihra II v kabinetu VHA03 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož součástí je

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 4. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více