Návod k použití. Casino TFT - WB3. GForce instrukce Servisní menu. Touchscreen. Roulette. AWP/ Casino Machines. Money Changing Systems.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Casino TFT - WB3. GForce instrukce Servisní menu. Touchscreen. Roulette. AWP/ Casino Machines. Money Changing Systems."

Transkript

1 Návod k použití Touchscreen Roulette AWP/ Casino Machines Money Changing Systems Sports Games AUTO START START Kids Entertainment Internet Casino TFT - WB3 GForce instrukce Servisní menu Sports Betting

2 Technické zmìny vyhrazeny Stav Technische Änderungen vorbehalten Stand Sprache: Tschechisch (CZ-Version_V1)

3 Všeobecné pokyny Všeobecné pokyny Merkur Gaming hrací automaty jsou moderní výrobky technologie automatù. Nasazují se nejmodernìjší komponenty elektroniky, které se nacházejí na trhu. Tím se podaøilo umístit maximální výkon mikroprocesoru do minimálního prostoru. Modulární konstrukce nabízí nedosažitelnì jednoduchý servis. Pozor! Aby se pøedešlo osobním škodám a k dodržení záruèních podmínek, by mìl servisní úkony provádìt jen kvalifikovaný personál. V tomto dokumentu uvedené informace mùžou být zmìnìny bez pøedchozího nahlášení a neznamenají žádný závazek pro Merkur Gaming. Bez výslovného, písemného povolení od Merkur Gaming smí být tato pøíruèka používaná kupcem a ne pro žádné jiné úèely, jen pro jeho osobní potøebu a nesmí být žádným zpùsobem reprodukována nebo pøenesena nìjakými prostøedky, elektronickými nebo mechanickými, pomocí fotokopií nebo záznamem. Copyright obsahu programu (vlastnictví) je výhradním majetkem výrobce. Vysvìtlení piktogramù U tohoto symbolu naleznete objemnìjší informace v jiné kapitole pøíruèky. pøídavné informace Obsah Všeobecné pokyny Všeobecné informace -- Charakteristiky -- Manipulace -- Spuštìní do provozu Technické údaje Spuštìní automatu do provozu -- rychlý test automatu -- toplight - funkce -- inicializace -- naplnit hopper Hlášení na display -- poruchová hlášení Klíèový spínaè Vybrat peníze a odeèíst údaje -- bez tiskárny -- s tiskárnou Hopper refill Manuální vyplácení Test mincí Servisní výstraha Update software Coinhandler Menu servisu -- F10 do F User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

4 Všeobecné informace Charakteristiky hracích automatù Inteligentní struktura periferie s rozhraními prùmyslového standardu (USB, ethernet, RS 432) Nejmodernìjší technologie software, která používá WinCE pro strukturované programování a jednoduché ovládání. Uložení programù na standardní compact flash pamì ové moduly Intel Pentium procesor, 3D urychlovaè grafiky, WinXP budiè grafiky (Direkt Draw), CRT 1600 x 1200, integrovaný systém CPU 800 MHz / 1.8 GHz, EBGA 432 balík, žádný ventilátor CPU, Windows XP (embedded). Vysoce vyvinutá ochrana proti kopírování a manipulaci. Funkce jako vlastní test a úètovní údaje nabízí uživateli velké výhody. Minimum mechanických dílù umožòuje dlouhé èasové intervaly údržby. Technika konstrukèních skupin umožní rychlou výmìnu hopper, mateøské platiny, sí ového dílu atd... Baterie na mateøské platinì RAM umožní uložení úèetních a všeobecných údajù na dobu až 10 let. Speciální plošní spoje soundu umožní generaci soundu na sampling-bázi. Všechny díly použité v tomto hracím automatu byly vybrány s nejvìtší peèlivostí a zaruèují vysoký standard kvality tohoto výrobku evropské výroby. Bezpeènostní opatøení Jednotlivé konstrukèní skupiny systému sbìrnice jsou stále kontrolovány mateøskou platinou i v prùbìhu her. Poruchová hlášení, které vzniknou bìhem provozu hry budou ukázány kódem na TFT-display (I - kód). 2 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

5 Všeobecné informace Škody pøi pøepravì Škody pøi pøepravì se musí okamžitì reklamovat, zapsat na dopravní list a nechat si je potvrdit dodavatelem. Výrobce neruèí za škody pøi pøepravì. Montáž podstavce Pøed spuštìním do provozu se musí zajistit, aby byl automat pevnì sešroubován se spoleènì dodaným vyrovnávacím podstavcem. Jinak hrozí nebezpeèí pøevrácení automatu. Provozní napìtí Pøedtím, než se automat spustí do provozu, se musí zkontrolovat sí ové napìtí. Pøípustné napìtí je uvedeno na typovém štítku vzadu na levé stranì automatu. Zástrèka Hrací automat se smí provozovat jen v suchých prostorech pøes normální, normovanou bezpeènostní zástrèku. Zástrèková spojení Pøed spuštìním do provozu se musí zkontrolovat, jsou-li všechna zástrèková spojení správnì zastrèena. Zamìnìná zástrèková spojení mùžou vést ke znièení hracího automatu. Na taková poškození neexistuje žádná záruka. Práce na automatu Pøed pracemi na automatu se musí nutnì vytáhnout zástrèka ze sí ové zásuvky. Konstrukèní skupiny vymìòovat jen v beznapì ovém stavu. Používejte jen originální náhradní díly. Opravy nechte provést jen vyškoleným personálem. Pøed spuštìním hracího automatu do provozu si pøesnì proètìte provozní návod. USER MANUAL User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

6 Všeobecné informace 1 2 Kontrola klíèù automatu 4 x klíè (èelní dveøe, CPU dveøe) 6 x klíè (klíèový spínaè) Sí ová pøípojka Otevøít pøední dveøe hracího automatu a vyndat kabel sí ové pøípojky z automatu. Napojení na zásobovací sí elektrickou energií se provede zásuvkou na zadní stranì pøístroje. Zapnout sí ový spínaè, nachází se v automatu nad sí ovým dílem. pøídavné informace viz stranu 6 3 Rutina zapnutí Pøi zapnutí se provede souèasnì test RAMu a pamìti. Eventuálnì vzniklé chybné funkce budou zobrazeny v kódované formì na TFT-display. pøídavné informace viz stranu 6 4 Kontrola hracího automatu Objemné kontroly pøi výrobì výrobku zaruèují vysoký standard kvality. Napøíè tomu se mùžou pøi pøepravì uvolnit kabelová spojení. Objemné kontrolní a testovací rutiny podporují uživatele pøi kontrole hracího automatu, nebo pøi detailním hledání chyb. pøídavné informace viz stranu 7 pøídavné informace viz stranu Nastavení ve výrobì Z výroby se dodává hrací automat s výrobním nastavením, které se dá podle potøeby v odpovídajícím menu nastavit na potøeby místa postavení hracího automatu. Naplnit hopper (opcionálnì) Pro provoz hracího automatu není potøebné naplnit hopper pøi jeho spuštìní do provozu. Nastavení ve výrobì èiní 0 mincí. pøídavné informace viz stranu 19 7 Zadání èísla hracímu automatu Pro lepší identifikaci pøi vyinkasování pomocí tiskárny se mùžou hracím automatùm pøiøadit èísla pøístrojù. (menu F53) místo postavení èíslo: (menu F54) pøístroj èíslo: 4 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

7 Technické údaje Výška: 420 mm Rozmìry a hmotnost Tìleso: (bez topper a toplight) Výška: Šíøka: Hloubka: 1410 mm 550 mm 406 mm Výška: 1410 mm Hmotnost: (bez podstavce) 110 kg Šíøka: 550 mm Hloubk a :4 06 mm Šíøka: 54 6 mm Výška: 530 mm Hloubk a: 550 mm Podstavec: (nepatøí do objemu dodávky) Výška: Šíøka: Hloubka: 530 mm 546 mm 550 mm Žárovky: Záøivky 8W Multicolor LED s Mincová - Hopper Jednotka: (opcionálnì) kontrola mincí Typ: NRI G-13 Hopper Typ: Money Controls - Mk4 jako pøíklad JCM EBA-34 NRI G-13 Money Controls Mk4 Akceptátor (opcionálnì volitelný) Typ: JCM EBA-34 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

8 Spuštìní hracího automatu do provozu Rutina zapnutí Bìhem rutiny zapnutí se zavede systém. V této fázi se zkontrolují jednotlivé konstrukèní skupiny a mateøská platina (zobrazení 1). Probìhne-li rutina zapnutí bezchybnì, pak se automat pøepne do reklamního modusu (obrazovka spuštìní), nebo, nachází-li se servisní spínaè ve støedové poloze, do servisního menu. Servisní menu se spustí s testovacím programem F30 (zobrazení 2). Zobrazení 1 Rychlý test Rychlý test ukonèen Rychlý test hracího automatu Integrovaný test automatu podporuje technika pøi rychlé rutinované kontrole automatu. Za sebou se spustí následující testovací programy: Foultest Test záøivek Zobrazení 2 Je-li servisní spínaè vadný, nebo uzavøen, pak se nedá spustit test automatu. Zvolte pak foultest v menu F31. << >> Výbìr Kódu 8013FFFF klávesou "Výplatit 4013FFFF klávesou "Info" 2013FFFF klávesou "Hi/Lo" 0093FFFF klávesou "Sázka" 0053FFFF klávesou "Riziko 0033FFFF klávesou "Start" 1013FFFF klávesou "Softkey1" 0813FFFF klávesou Softkey2" 0413FFFF klávesou Softkey3" 0213FFFF klávesou Softkey4" 0113FFFF klávesou Softkey5" 0017FFFF klávesou "Auto Start" 001BFFFF klávesou "Start Spustit test: Spustit program SERVISU (otevøít pøední dveøe) Menu servisu se objeví na TFT - display. Ke spuštìní testu automatu stisknìte krátce bílý spínaè SERVISU vepøedu v automatu. Na funkci se otestují záøivky, svìtelné závory, mikrospínaèe, jakož i tlaèítka. Poznají-li se chybné funkce, pak budou tyto udané kódem na TFT - display. Toplight - funkce Èervená LED svítí, když se hrací automat nachází v modusu error nebo v servisním modusu. Žlutá LED svítí, byla-li stisknuta klávesa servisu, když táto existuje. (Call Attandent) Zelená LED kontrolka svítí, když se stiskne klávesa vyplacení výhry a vyplacení bude následovat, nebo obsluha zapne klíèový spínaè. 6 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

9 Spuštìní hracího automatu do provozu Nastavení ve výrobì Ve výrobì se hrací automat nastaví tak, že jeho nastavení zaruèuje øádný provoz hracího automatu. Dle potøeby mùžete upravit hrací automat na požadavky, vládnoucí na místì jeho postavení, pøièemž zmìníte v menu jeho nastavení. Inicializace hracího automatu Inicializace hracího automatu v menu F76 Natoèit klíèový spínaè Zmìòte výrobní nastavení jen tehdy, když se poinformujete o úèincích zmìny. Objeví se servisní menu F11 na TFT - display. S klávesou >>" se dostanete do menu F71. S klávesou +1" pøestoupíte po krocích do bodu menu F76 a zde stisknìte klávesu Výbìr". Vymazání zadání PIN **** Zadat PIN a potvrdit ho klávesou OK". (nastavení ve výrobì: 1,2,3,4) S klávesou Výbìr" potvrdit F76. Vymazání zadání PIN **** Èíslice Èíslice Èíslice Èíslice OK Provést inicializaci? Pozor: Pøi inicializaci budou všechna nastavení a statistiky ztraceny! Má se nyní provést inicializace? Potvrdit s klávesou Ano". Hrací automat bude inicializován. Inicializace Inicializace úspìšná. Pøístroj provede novém spuštìní. Èekejte, prosím... Ano Ne Provozuschopnost hracího automatu se vytvoøí automaticky. Inicializace Inicializace úspìšná. Pøístroj provede novém spuštìní. Èekejte, prosím... Inicializace Inicializace úspìšná provedena. Pøi inicializaci se všechna nastavení pøestaví na výrobní nastavení. Momentální údaje inkasa se vymažou. Inicializace Inicializace úspìšná provedena. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

10 Spuštìní hracího automatu do provozu Naplnit hopper Nastavení ve výrobì: Hopper INI hodnota = Hopper max. hodnota = 0 mincí (nastavitelný od ) 1000 mincí (nastavitelný od a plný) Money Controls Mk4 Neprovede-li se naplnìní hopperu podle pøedpisù, pak dojde k odchylkám ve statistice. Zapojit hrací automat a otevøít dveøe. Vypnout hrací automat spínaèem na sí ovém dílu. Vytáhnout hopper. Naplnit hopper pøesnì tím poètem mincí, jak bylo nastaveno pod servisním bodem menu F59. Musí se dbát na to, aby byla nastavená hodnota v F59 v servisním bodu menu F5B potvrzena (aktivovaná). Hopper znovu vsadit a nechat zapadnout. Zapnout hrací automat spínaèem na sí ovém dílu. Zavøít dveøe a uzavøít hrací automat západkou. První naplnìní bylo tímto ukonèeno Zmìní-li se nastavení hopper hodnot v F59, pak se pøi plnìní hopperù musí postupovat podle nových hodnot. Zmìní-li se nastavení hopper INI hodnot v F59, musí se po nastavení nových hodnot v bodì menu F5B tyto aktivovat. 3 2 V provozu se hráèem vhozené mince registrují a uloží do pamìti pomocí software a souèasnì se pøipoèítají elektronickým poèitadlem do statistiky. Pøi vhození mincí bìhem hry pøi nastavené maximální hodnotì hopperu, nebo bude-li maximální množství náplnì hopperu dosaženo, odvedou se hopper - mince do boxu pokladny. 8 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

11 Poruchová hlášení Dozor chyb bìhem hry Pøi rutinì zapnutí hracího automatu a samozøejmì i bìhem hry stojí stroj, jakož i hopper - jednotka vyplácení, stále pod dozorem mikroprocesoru. Pozná-li se chybná funkce, bude tato zobrazena kódovaným údajem na TFT - display jak " I - kódu". I - kódu : #2 Bedeutung der einzelnen Fehlermeldungen: I - kódu Význam # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 9 # 14 # 15 # 101 # 102 # 103 # 107 # 109 # 110 # 111 # 112 # 115 # 117 # 118 # 119 # 120 # 123 # 124 Matematická chyba Matematická chyba Matematická chyba Chybìjící text DLL Všeobecná chyba Chyba kontrolor mincí Blok mincí nesprávnì nastaven Špatný kontrolor mincí Pamì pøeplnìna Údaje v RAM znièeny Údaje v RAM znièeny Chyba sériového rozhraní Chybìjící grafiky symbolù Systém hry se nedá znovu inicializovat Chyba periferie Všeobecná chyba Chyba NVRAM Chyba periferie Alive-Poll-Timeout Chyba dat G - sbìrnice Watchdog výstraha BIOS poškozen Chyba svìtelné závory vyplácení mimo vyplácení Opatøení Inicializovat automat Inicializovat automat Inicializovat automat Vymìnit CF - kartu Vymìnit CF - kartu Zkontrolovat zástrèkové spojení Aktivovat automatické pøepnutí kontrola mincí (jen NRI) blok mincí (B1) Znovu spustit automat Automat spustit znovu; pøi novém poruchovém hlášení vymìnit CF - kartu Znovu spustit automat Vymìnit CF - kartu Vymìnit CF - kartu Automat spustit znovu; pøi novém poruchovém hlášení vymìnit CF - kartu Vymìnit CF - kartu Inicializovat automat; pøi novém poruchovém hlášení vymìnit mateøskou platinu Automat spustit znovu; pøi novém poruchovém hlášení zkontrolovat kabel pøípojky Zkontrolovat periferní skupiny Pokus manipulace Vymìnit CF - kartu Automat spustit znovu; pøi novém poruchovém hlášení vymìnit mateøskou platinu Pokus manipulace šachty vyplácení I - kódu : #.. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

12 Klíèový spínaè Funkce klíèového spínaèe Attendant Key (programovatelný pøístup k servisnímu menu) Operator Key (Menü F10;F20;F50;F70;F80;F90) Aktuální statistika: Ve spouštìcím menu natoète klíèový spínaè na Attendant Key" a stisknìte klávesu statistika". Ukazatel se nyní pøepne do menu servisu F11. Nyní se dají naèíst aktuální statistiky. Je-li v servisním menu F7T aktivován bod menu vymazat statistiku, pak se dají data vymazat. K ukonèení menu pøepnìte klíèový spínaè do výchozí polohy. pøídavné informace Cashier Key (Naplnìní / Vyprázdnìní) Refill Modus viz stranu 13 Hry Log: Natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu hry Log". S klávesou Zpìtné vyvolání" mùžete vyvolat posledních 100 her na display. S klávesou Události" budou ukázány zvláštní události (napø. vysoké výhry, volné hry). K ukonèení menu pøestavte klíèový spínaè do základní polohy. Hlasitost: natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu Zvuk". Hlasitost se dá zvýšit klávesou +" a snížit klávesou -". S klávesou zpìt" opustíte menu a nastavení se uloží do pamìti. + - zpìt Handpay: (stojí k dispozici jen když je v menu F7T aktivní bod Výplata") Natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu Dozor". Pak podržet klávesu Výplata" stisknutou cca 5 vteøin, až pokud se na display neobjeví potvrzení a vyplácení bude provedeno. Kredity se vymažou z ukazatele kreditù a ve statistice se zúètuje manuální vyplácení (nastavení ve výrobì: Handpay vyp.). Výplata Klíèe kredity Kredit: 0 zpìt Key Kredit: (stojí k dispozici jen když je v menu F7T aktivní bod Naúètování") Natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu Dozor". Stisknutím klávesy Naúètování" se dostanete do menu kreditu. S osvìtlenými klávesami na pultì kláves, nebo na touchscreen se zobrazí na display kredity rùzných hodnot. Hodnoty: , 100, 10 kreditù. Pøipoètení ukázaných kreditù se provede až po novém natoèení klíèového spínaèe. Cancel Doplnìní Hopper (násypka)1: (20.00 CZK): úroveò doplnìní: doplnìno: Doplnìní Refill: (stojí k dispozici jen když je v menu F7T aktivní bod Doplnìní") Natoète klíèový spínaè Attendant Key" a stisknìte klávesu Dozor". Stisknutím klávesy Doplnìní" se nachází hrací automat v modusu doplnìní a mince se dají doplnit. Pak se postup ukonèí klávesou Doplnìní". 10 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

13 Inkasovat a odeèíst Inkaso a odeètení (bez tiskárny) U inkasa, popø. vystavení výtisku pomocí tiskárny se musí brát na zøetel urèitý postup. A tento pøedevším, když se úètují statistické údaje. Postupujte podle níže uvedeného poøadí: Inkaso Odeètení Doplnìní Inkaso Otevøete dveøe podstavce Vyberte boxy pokladen Odeètení Natoète klíèový spínaè bookkeeper (Servisní menu F11 se objeví na display). Zapište si hodnoty mechanických poèitadel. Podle potøeby si zapište dùležité statistiky pro váš podnik z Menu F10 (Aktuální statistická údaje) Menu F20 (Zobrazit statistická data) Menu F80 (Vìèné pocítadlo) Pøeskoète pomocí klávesy +1" do bodu menu F1J a potvrïte ji klávesou Výbìr". Po potvrzení s klávesou Výbìr" se vymažou aktuální údaje vyinkasování, pøenesou se do vìèného poèitadla F80 a souèasnì se zanese aktuální datum vyinkasování do menu F11.. (poslední vymazání dat). Doplnìní Nachází-li se pøi inkasu v hopperu pøíliš malé množství mincí, pak se doporuèuje doplnìní hopperu v Refill - modusu. Budou-li se doplòovat chybìjící mince ruènì do hopperu, pak se musí dbát na to, aby se dodržely zadání naplnìní hopperu uvedené v menu F59. Doplní-li se jiné množství mincí, než uvedeno v menu F59, pak se musí aktualizovat hodnoty v menu F59 a pak se musí potvrdit stav naplnìní hopperu v menu F5B, aby se tím aktualizovaly i statistické údaje. Menu F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F1A F1B F1C F1D F1E F1F F1H F1J Nevyberte žádné mince z hopperu, jinak se zfalšují údaje statistiky. pøídavné informace Poslední vymazání dat Vstup -- Mince vstup -- Úèty vstup -- Dálkový vstup Výstup -- Mince výstup -- Ruèní platba Vstup - Výstup Poèet her Sázka Výhra Dolpnìní Hopper Výpis Chybí v hopperu Jackpot celková výherní èástka Vymazat inkasní data Vymazat Data chyb se vymažou << >> Výbìr Vymazat Data chyb se vymažou Ukazatel se objeví jako potvrzení další informace viz strana 13 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

14 Inkasovat a odeèíst Inkasovat a vytisknout U inkasa, popø. vystavení výtisku pomocí tiskárny se musí brát na zøetel urèitý postup. A tento pøedevším, když se úètují statistické údaje. Inkaso - Výtisk - Doplnìní Otevøete spodní dvíøka v podstavci. Vyprázdnìte boxy pokladny. Otevøete dvíøka automatu. Zapojte tiskárnu na sériové rozhraní a poèkejte na výtisk. Kromì standardního výtisku Inkaso" se dají v. menu F51 nastavit ještì následující druhy výtiskù: pøídavné informace další informace viz stranu 9 Inkaso Vytiskne aktuální statistické údaje. Vìèné poèítadlo Vytiskne aktuální údaje v ìèné poèítadlo. Kopie inkaso Vytiskne kopii posledního inkasa. Statistika hráèù Vytiskne aktuální statistiku her. I-kódy (poruchová hlášení) Vytiskne I - kódy uložené v pamìti. Jackpot (jen když je Jackpot napojen) Vytiskne aktuální Jackpot - údaje. Po opuštìní servisního menu se druh výtisku pøestaví automaticky na nastavení ve výrobì, na Inkaso". pøídavné informace další informace viz stranu 13 Pøi výtisku s vymazáním se momentální údaje inkasa automaticky vymažou a pøeúètují se do vìèných poèitadel. Nachází-li se pøi inkasu v hopperu pøíliš malé množství mincí, pak se doporuèuje doplnìní hopperu v Refill - modusu. Budou-li se doplòovat chybìjící mince ruènì do hopperu, pak se musí dbát na to, aby se dodržely zadání naplnìní hopperu uvedené v menu F59. Doplní-li se jiné množství mincí, než uvedeno v menu F59, pak se musí aktualizovat hodnoty v menu F59 a pak se musí potvrdit stav naplnìní hopperu v menu F5B, aby se tím aktualizovaly i statistické údaje. 12 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

15 Doplnit hopper / Manuální vyplácení Doplnit hopper (po vyprázdnìní výhrami) Refill-modusu Objeví-li se ve høe pøi vyplácení na display hracího automatu nápis Výplata - Vyprázdnìní hopperu...", pak je hopper prázdný. Výplata Vyprázdnìní hopperu pøi høe. Není možná žádná další výplata. Obra te se prosím, na personál herny. Výplata Vyprázdnìní hopperu pøi høe. Není možná žádná další výplata. Obra te se prosím, na personál herny. OK Vyplácení se nedá ukonèit, chybìjící obnos zùstane stát na display. Naplnit hopper v Refill-modusu Natoèit klíèový spínaè.(cashier Key) S klávesou +1" pøejít do bodu menu naplnìní. Potvrdit bod menu s klávesou Výbìr". Doplnìní Hopper (násypka)1: (10.00 CZK): úroveò doplnìní: doplnìno: Doplnìní Hopper (násypka)1: (20.00 CZK): úroveò doplnìní: doplnìno: Vhodit do hopperu mince, které mají být vyplaceny. Stisknout klávesu Doplnìní" a natoèit klíèový spínaè do výchozí polohy. Stisknout klávesu Výplata" k pokraèování procesu vyplácení. Hrací automat je znovu provozuschopen. Doplnìní V Refill - modusu mùžete hopper naplnit jen tolika mincemi, kolik je udáno jako maximální hodnota hopperu, která byla konfigurována v menu M57. Nebude-li doplnìn nejménì nevyplatitelný obnos, pak se musí postup zopakovat. Manuální vyplácení (Handpay) U manuálního vyplácení se vymažou kredity na display automatu a pøeúètují se na mechanická, jakož i elektronická poèitadla. Tyto se zohlední i ve výtisku údajù. Výplata zpìt zusätzliche Information další informace viz stranu 10 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

16 Test mincí / Servisní výstraha Pozor: Vhozené mince, jakož i bankovky, se musí znovu manuálnì vyndat z hopperu, popø. z pokladen, nebo by se jinak zfalšovaly údaje inkasa. Program testování mincí Program testování mincí je servisní rutina, která podporuje technika, popø. uživatele pøi údržbáøských pracích a hledání chyb.. Mince, bankovky a druhy mincí se dají zkontrolovat tímto testovacím programem. Klávesa Výbìr" Test mincí bìh naprázdno Vyvolání testovacího programu mincí Otevøít automat. Vyvolat servisní program F31. S klávesou Výbìr" se dostat do testovacího programu mincí F37. Na display se objeví menu testování mincí. Vhodit mince (Hodnoty budou ukázány) Tøídìní mincí se provede podle zadání Coinhandler, který je aktivován v menu Coinhandler. S klávesou ukonèit" skoèíte automaticky do hlavního menu a test mincí se ukonèí. Zavøít hrací automat, jeho provozuschopnost se tím znovu vytvoøí. ukonèit Pozor: Testuje-li se hopper, pak se musí dbát na to, aby byly manuálnì vyplacené mince znovu doplnìny do hopperu. Vyplacené mince se nezohledòují ve statistice. Test mincí bìh naprázdno Operator + Podržet klávesu stisknutou a otevøít dveøe. Zapnout servisní výstrahu (ZAP) Servisní výstraha se dá aktivovat v bodì F52 servisního menu (nastavení ve výrobì VYP). Natoète klíèový spínaè Operator a pøejdìte s klávesou >>" do menu F51. Pak pøejdìte s klávesou +1" do bodu menu F52. Stisknìte klávesu Výbìr" a zadejte PIN - kód (nastavení ve výrobì 1,2,3,4). S klávesou Výbìr" se dá nyní servisní výstraha vypnout / zapnout. Personálem obsluhy musí být nyní pøi otevøení hracího automatu, popø. vstupu do servisního programu držená stisknutá vpravo v zobrazení zobrazená klávesa, aby se odblokoval alarm pro tyto aktivity. Po zavøení hracího automatu je alarm znovu aktivní. Nebude-li stisknutá pøedepsaná klávesa pøi otevøení zajištìných dveøí (alarm je aktivován), pak se spustí alarm. 14 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

17 copyrigh t b y Merkur Gaming www. merkur-ga ming.com Update software Update software Update s CF - kartou (2 GB) Pozor: Všechny statistické údaje se po update vymažou s koneènou platností. Hrací automat otevøít a vypnout. Odstraòte starou CF kartu ze základní desky. Zasuòte CF kartu s novou verzí programu do základní desky. Zapnìte hrací automat. Update se spustí a všechny konstrukèní skupiny se starou verzí programu se automaticky pøevedou na novou verzi. Update je ukonèen. Game card copyright by Merkur Gaming XXXXXXXXX CF X CF X XXXXXXXXX Game card Update s USB - pamì ovým stickem Pozor: Všechny statistické údaje se po update vymažou s koneènou platností. Hrací automat otevøít a nevypnout. (Update se provede pod napìtím) Merkur Gaming USB stick s novým programem vsunout do základní desky. Update se spustí automaticky po cca 10 vteøinách. USB Update Aktuální program se uloží na USB flash. Tato operace si vyžádá trochu èasu. Prosíme, èekejte... Ještì zpracovávané soubory : 22 Aktuální soubor uložen z 75 %. Zbývající èas (odhad) : 2 min USB stick nakopíruje update na CF kartu na základní desce. USB Update Program byl úspìšnì uložen. Systém se znovu spouští pro aktivaci programu. Èekejte, prosím... Po kopírování se hrací automat spustí znovu a konstrukèní skupiny se aktualizují. USB Update Program na USB flash odpovídá aktuálnímu software pøístroje. Aktualizace není nutná. Update bylo úspìšnì provedeno, když se objeví potvrzení na display. Vyberte Merkur Gaming USB stick ze základní desky. Update je nyní ukonèeno. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

18 Coinhandler Coinhandler Menu Coinhandler - menu je servisní rutina, která umožòuje technikovi, popø. uživateli, aktivovat rùzná data mincí a provádìt jejich nastavení, nebo je zcela vylouèit. Tím se zaruèí, že hrací automat bude korektnì konfigurován na patøièné požadavky. Èíslice Ziffer Èíslice Èíslice Èíslice OK Provést nastavení coinhandler: Natoèit klíèový spínaè (Na display se objeví servisní menu F10) S klávesou >>" se pøemístit do menu F90. S klávesou +1" se pøemístit do bodu menu F93. Stisknout klávesu Výbìr". Øádek - Øádek + Setup OK Zadat PIN a stisknout klávesu OK". (Výrobní nastavení 1,2,3,4) Potvrdit s klávesou Výbìr". Na display se objeví coinhandler - menu. Zelenì podložený údaj v menu coinhandleru je aktivní. Èervenì podložené údaje coinhandleru nejsou aktivní, ale jsou uloženy v NVRAM pamìti. Tyto coinhandler se pak dají aktivovat klávesou Nastavit aktivní". Øádek - Øádek + Nastavit aktivní vymazat OK Všechna ostatní zadání musí být napøed uložena do NVRam pamìti s klávesou Kopírovat", aby se na nich daly pozdìji aktivovat a provést nastavení. K získání informací o jednotlivých coinhandler se musíte pøesunout s klávesami Øádek +" nebo Øádek -" k patøiènému zadání. Pak budou ve spodním okénku uvedené další informace ke coinhandler. Øádek - Øádek + Kopírovat OK K provedení nastavení se musíte pøesunout k aktivnímu políèku coinhandler (podložené zelenì), stisknout klávesu Setup" a v dolním okénku se objeví coinhandler setup. Tato funkce není k dispozici u všech coinhandler. Stisknìte klávesu Zmìnit", abyste zmìnili nastavení. S klávesou OK" se provedené zmìny uloží do pamìti. K ukonèení coinhandler menu stisknìte klávesu OK". Všechny provedené zmìny se nyní uloží do pamìti. Aktivací nového coinhandler souboru se provede automatické nové spuštìní automatu a všechny aktuální statistické údaje se vymažou z pamìti. Øádek - Øádek + Zmìnit OK 16 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

19 Servisní menu F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F1A F1B F1C F1D F1E F1F F1H F1J Aktuální statistická data F10 - Spínaè s klíèem Operator Poslední vymazání dat (Datum posledního vymazání dat) Vstup - Mince vstup - Úèty vstup - Dálkový vstup Výstup - Mince v ýstup - Ruèní platba Vstup - Výstup Poèet her (Hry, provedené v inkasním období) Sázka Výhra Dolpnìní Hopper Výpis Chybí v hopperu Jackpot celková výherní èástka (Celková èástka èástky jackpotu bìhem inkasního období) Vymazat inkasní data F10 (Momentální statistiká data se vymaží a pøenesou na vìèné poèítadlo) Zobrazit statistická data F20 - Spínaè s klíèem Operator F21 F22 F23 F25 F26 F27 F28 Vypoèítat kontrolní souèty ( Pozor: Tato operace vyžaduje delší èas a nelze ji pøerušit) Výherní kvóta ( Zobrazí se nastavená kvóta) Obsah Hopper 1 (v ks) ( Zobrazuje se poèet mincí v násypce hopper 1) Mince v pokladnì ( Poèet mincí, které byly vedeny do pokladen) Bankovky v pokladnì ( Poèet bankovek v pokladnì) Èas ( Zobrazení èasu) Datum ( Zobrazení data) Body menu jsou èásteènì nastaveny podle hry nebo státù. Tyto mùžou variovat, nebo nejsou aktivovány. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

20 Servisní menu Testovací programy F30 - Brána nechránìný F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F3A F3B F3D F3E F3F F3H F41 F45 F46 F47 F48 F49 F4A F4B F4E Foultest ( Foultest kontroluje senzory a tlaèítka pøístrojù) Tlaèítka a svìtelné závory ( Osvìtlení se pøepne na temné, jakmile je rozeznána správná funkce tlaèítek) LED test ( Postupnì se aktivují všechny LED) LED test rychlý ( Postupnì se aktivují všechny LED (rychlý sled)) LED jednotlivý test ( LED postupnì jednotlivì aktivovat) Test zvuk ( Hlasitost hracího automatuje je možné pøizpùsobit podmínkám okolního prostøedí) Test mincí ( Je možné zkontrolovat všechny cesty mincí) Testovací obraz ( Zobrazuje se testovací obraz) Test výhybka 1 (Výhybka 1 zapnout a vypnout) Test vyhazovaè / hopper 1 (Vyplatit 1 minci z hopperu 1) Test poèítadel ( Test mechanických poèítadel) Zobrazit informace periferie ( Zobrazení revize software a hardware periferních zaøízení) Kalibrovat Touch (Nastavení rozsahu Touch) Testovat touch screen (Testovat funkci Touch Contoller) Pamì chyb F40 - Brána nechránìný Zobrazení I kódu ( Zde je možné zobrazit posledních 100 I kodù. ) Foul výpl. hopper1 LS Imp ( Poèítadlo chyb hopper1) Nahromadìní mincí hopper 1 ( Poèítadlo chyb hopper1) Foul svìtelná závora hopper 1 ( Poèítadlo chyb hopper1) Chyba EMP (Chybí EMP(z aøízení na kontrolu minci)) Chyba záznamu ( Chyba záznamu) Chyba MAC (Komunikace ke kontrole mincí chybná) Chyby akceptor ( Poèet hlášení chyb akceptoru) Vymazat data v F40 ( Registrované chyby v pamìti od F40 se vymažou) Body menu jsou èásteènì nastaveny podle hry nebo státù. Tyto mùžou variovat, nebo nejsou aktivovány. 18 User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

21 Servisní menu F51 F52 F53 F56 F55 F56 F57 F59 F5B F5C F5D F5E F5F F5H F5J Nastavit hodnoty a vymazat data F50 (po zadání PIN) - Spínaè s klíèem Operator Nastavit druh tisku ( Výbìr požadovaného výtisku (Inkaso, Vìèné poèítadlo, Kopie inkaso, Statistika hráèù, I-kódy a Jackpot) Servisní alarm ( Je-li aktivován tento bezpeènostní program, musí se pøed otevøením dveøí stisknout tlaèítko "Service") Nastavit èíslo haly ( Pro identifikaci hracího automatu je možné nastavit èíslo haly) Nastavit èíslo pøístroje ( Pro identifikaci hracího automatu je možné nastavit èíslo pøístroje) Nastavení èasu ( Pøizpùsobit aktuální èas) Nastavení data ( Pøizpùsobit aktuální datum) Maximální hodnota hopper 1 ( Je-li dosažena zde nastavená hodnota, vedou se další mince do pokladního boxu) Zadání stav naplnìní hopper 1 (Nastavit stav hopperu na zadání) Nastavit stav hopperu na zadání ( Stav náplnì hopperu nastavit na nastavenou hodnotu) Demohra ( Je-li hrací automat vybavený funkcí Demo, je zde možné spustit demohru) Jackpot nastavení pøipojení ( Pøi provozu pøístroje na jackpotu se zde musí provést nastavení jackpotu) Zablokovat mincovní kanály ( Nastavení mincovních kanálù ("široký", "úzký", "zablokovaný"). Nastavení "úzký" pøípadnì není k dispozici pro každou minci. ) Zablokovat bankovky ( Nastavení uvolnìní bankovek) Výherní kvóta ( Výherní kvóta, kterou je možné dosáhnout v základní høe) Datové protokoly ( Konfiguruje pøenos k externím datovým systémùm) Nastavení F70 - Spínaè s klíèem Operator F71 F72 F73 F74 F75 F76 F77 F78 F7A F7B EMP výmìna ( Uvolnit výmìnu zaøízení na kontrolu mincí) Opatøení pøi alarmu vlákna / manipulaci ( Od nastavení "ZAPNUTO" se aktivuje pojistka výpadku sitì) Provozovatel PIN zadání ( PIN je možné zmìnit jen po zadání pøedchozího PIN) Vymazání zadání PIN ( PIN je možné zmìnit jen po zadání pøedchozího PIN) Vyprázdnìní PIN zadání ( PIN je možné zmìnit jen po zadání pøedchozího PIN) Inicializovat pøístroj ( Data pøístroje se nastaví na definované výchozí hodnoty) Režim trvalého bìhu ( Nastavení druhu provozu trvalý bìh) Výbìr jazyka (Prosíme, zvolte jazyk) Možnost zrušení výplaty ( Nastavení, zda výplata pøi prázdném hopperu mùže být zrušena) Akceptor (Zapnout resp. vypnout akceptor) Body menu jsou èásteènì nastaveny podle hry nebo státù. Tyto mùžou variovat, nebo nejsou aktivovány. User Manual "GForce WB3"_CZ_V1 Stand:

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více