DOSLOV. BRUNO LEONI A TRžNÍ PRÁVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSLOV. BRUNO LEONI A TRžNÍ PRÁVO"

Transkript

1 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 283 DOSLOV BRUNO LEONI A TRžNÍ PRÁVO CARLO LOTTIERI Bruno Leoni je myslitelem, který v rámci filosofie práva nejsouvisleji a nejdůsledněji interpretoval klasický liberalismus. Proto byla jeho práce velmi originální a podnětná; vytvářel hodnověrné alternativy hlavních proudů dobového myšlení a zpochybňoval zažitá dogmata. Jako mnohostranný vědec (právník a filosof, ale také vášnivý politolog, teoretik ekonomie a historik politického myšlení) se Leoni v průběhu 50. a 60. let 20. století zabýval několika myšlenkovými směry: od teorie veřejné volby přes ekonomii a právo až k interdisciplinárnímu studiu institucí samotných například práva, které se nerozvíjejí na základě rozhodnutí vnucených shora, ale spíše díky své schopnosti vytvářet se a vyvíjet zdola. Po tragické smrti v roce 1967 byl Leoni na starém kontinentě nadlouho zapomenut, ač i nadále inspiroval mnohé představitele amerického (klasického) liberálního myšlení. Není to nijak překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že jeho vyhraněný individualismus není vlastní dobovému evropskému myšlení, ale odpovídá spíše občanské tradici Spojených států, zejména jejímu (klasickému) liberálnímu směru. Právo a svoboda a další Leoniho práce nesou stopy anglosaské kultury, která na něj měla silný vliv díky intenzivním kontaktům s jejími předními mysliteli. Myšlení Bruna Leoniho by se ubíralo jiným směrem, nebýt Mont Pèlerin Society. Na mezinárodních konferencích, které pořádala, měl příležitost seznámit se s myšlenkami a myšlenkovými školami pro tehdejší italskou kulturu obtížně přijatelnými. Po několik desetiletí poskytovala tato společnost, 283

2 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 284 založená Friedrichem A. von Hayekem, zastáncům klasického liberalismu výjimečnou příležitost ke kontaktům a kulturním výměnám. Pokud by se Leoni omezil pouze na tehdejší italský diskurs (v té době ovládaný marxismem, neopositivismem, neohegeliánským historismem a katolickým solidarismem), nedošel by nikdy k vlastním osobitým tezím, jejichž originalita zaručuje dodnes čtivost a inspirativnost jeho děl. V tomto smyslu je zajímavé pozorovat, jak jeho originální styl myšlení, jenž v rámci filosofie práva rozvíjí zcela jiný pohled oproti převládajícím normativním kelsenovským modelům nebo přetrvávajícímu ovlivňování společenských věd socialistickými tendencemi, oslovuje stále více teoretiků nejrůznějších směrů. Jelikož během posledních dvou staletí právo v zásadě podléhalo zájmům mocných, je hlavním Leoniho přínosem nový pohled na zákonné normy: snaží se proniknout do toho, co se skrývá za mocenskými snahami politiků a za tvorbou zákonů (legislativou), tak často odsouzených k tomu, aby zůstaly mrtvou literou. Leoniho právní úvahy nám také umožňují pochopit mimořádný potenciál rakouské společenskovědní tradice, jež začíná u Carla Mengera a k jejímž nejvýraznějším představitelům patřili Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek a Murray N. Rothbard. Ve svém přístupu k právu užívá metodologický individualismus, analýzu vývoje podstaty institucí, teorii subjektivní hodnoty a misesovského poznatku o problému ekonomické kalkulace; jeho práce ukazuje, že poznatky rakouské školy mohou významně obohatit celé spektrum společenských věd. Jako pozorný čtenář liberálních ekonomů a zejména obdivovatel Ludwiga von Misese je Leoni znám především jako autor teorie práva, která oproti Hansi Kelsenovi a právnímu normativismu přehodnocuje někdejší anglosaské common law prostřednictvím analogie mezi pravidly vytváření práva v rámci právní vědy a přirozeným právem, které vzniká na trhu díky nespočetným dohodám (úmluvám, smlouvám) mezi zákazníky a jejich dodavateli. Jednou ze základních Leoniho myšlenek je, že existuje paralela mezi trhem a evolutivním právem na jedné straně a ekonomickým plánováním a legislativním procesem na straně druhé. Obdiv k historickému právu je charakteristický pro romantismus, a zvláště pro německou vědu 19. století. U Leoniho ovšem návrat k některým myšlenkám Carla von Savigny není návratem ke konzervativismu ani komunitarismu. Evolutivní právo Leoni přirovnává ke svobodnému trhu a tento vztah mezi svobodnou a nenarušovanou ekonomikou a přirozeným právem vysvětluje svou teorií individuálního nároku (individual claim). Každý jedinec předkládá svému sociálnímu okolí nároky na chování ostatních subjektů. Požaduje 284

3 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 285 například, aby nebyl napadán a ohrožován. Taková argumentace má ukázat, že zákon, který zakazuje páchat na druhém násilí, není ničím jiným než výsledkem rozvinutí těchto nároků, které nastolují určitý typ chování a spolu s ním přiměřená očekávání ohledně chování ostatních. Právní systém, který je předmětem teoretických analýz a je obvykle interpretován z normativistické perspektivy, musí být podle této teorie přizpůsoben chování jednotlivců: úplně stejně jako svobodný trh. Jinými slovy řečeno, Leoni vytvořil individualistickou teorii o původu práva, jež přejímá celou řadu témat z klasické sociologie (a zejména z právnického romantismu), ale neopouští přitom myšlenkový rámec nejvýraznějších argumentů rakouských ekonomů XIX. a XX. století. Jednání, prostřednictvím něhož se dožadujeme určitého chování od našich partnerů, se totiž odehrává v kontextu dalších jednání. Podle Leoniho tak probíhá vzájemná výměna nároků, která posiluje právo. Například ve chvíli, kdy se zříkáme možnosti napadnout druhého, získáváme záruku, že nebudeme sami napadeni. Tento postup, jejž Leoni staví proti právnímu positivismu normativistů (zvláště Kelsena a Harta), je založen na jednoznačné ideologické volbě. Odpor k normativismu spojuje s odmítnutím socialismu, jenž je podle Leoniho projevem špatné morálky a perverzní snahy podřídit společenskou realitu kontrole malého počtu osvícených jedinců. Jakožto liberál se staví proti zvůli umělého zákonodárného procesu, jenž ze své podstaty (vzhledem k tomu, že je pouhým produktem vůle legislativců) nutně vede k postupnému omezování prostoru osobní svobody. A jakožto filosof práva zároveň ukazuje, že jistoty zaručené právním systémem založeným na sbírce zákonů jsou pouze krátkodobé. Ve společnosti, která se řídí psaným právem, fakticky neznáme nic jiného než zákony, jež je třeba respektovat v přítomnosti a v bezprostředně blízké budoucnosti, protože zákonodárce je vždy připraven pozměňovat (upravovat), narušovat a nakonec rozvrátit existující právní řád. Budeme-li zkoumat dlouhodobé následky zákonodárného procesu, musíme připustit, že namísto redukce nejistoty výrazně narušuje možnost provádět ekonomickou kalkulaci a chovat se podnikatelsky. V tomto smyslu lze říci, že zákon je hlavním nepřítelem práva. V Leoniho spisech je tato pars destruens doprovázena pars construens, která, jak už jsme podotkli, vychází z preference právních řádů vznikajících spontánně a otevřených opravám, a jež nejsou výsledkem rozhodnutí nějakého vládce nebo parlamentu, ale spíše procesem, na němž se podílejí z různých titulů soudci, advokáti, politické strany, právníci, opinion leaders a především celá společnost. V římském ius civile stejně jako ve starém common law totiž právo nebylo pod kontrolou politiků a bylo neustále propracováváno a přepracováváno 285

4 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 286 v rámci rozsáhlého společenského procesu za účasti mnoha subjektů. V římské společnosti to byla především vědecká rozprava, která určovala základní instituty práva, zatímco v anglické společnosti hráli tuto roli zejména soudci, kteří svými rozhodnutími postupně vymezili velmi precizní právní rámec. Leoni toto všechno zmiňuje a k historickým zkušenostem se vždy vyjadřuje velmi pochvalně. Svůj model však vidí mnohem komplexněji: nezakládá ho pouze na rozhodnutí soudců v té či oné věci (anglosaské judge-made law) nebo názorech nejvzdělanějších právníků (římská jurisprudentia), nýbrž si představuje právo, jež umí těžit jak z těchto námětů, tak ze zažitých zvyklostí. Při hodnocení komplexnosti historického práva Leoni ukazuje, že na mnohých zákonných vztazích není nic právního, naopak znamenají nejradikálnější popření práva. Zákony vytvářené demokratickými politickými mechanismy jsou podle něj projevem cynického rozhodnutí získat prospěch a privilegia z nelítostných konfliktů (obnášejících i podpásové údery) mezi protichůdnými zájmovými skupinami. Postátnění práva a celé společnosti nás přivedlo, byť možná proti naší vůli, do právního boje všech proti všem, kde sílu práva nahradilo právo silnějších: organizovanějších, bohatších, vzdělanějších atd. Řešením vzrůstající politické kontroly nad společností je zvětšování prostoru individuální svobody. Nejprovokativnější Leoniho tezí je, že ve svobodné společnosti není žádný důvod k tomu, aby všichni spadali pod stejnou jurisdikci. Zejména v otázce výběru soudců říká, že by to mělo být věcí každého z nás: stejně jako si vybíráme advokáta, lékaře nebo notáře, bychom si mohli vybrat soudce pro náš případ. Společnost, kterou si představuje, je tedy společností postupně osvobozovanou od monopolu na donucení (zejména ze strany moderního státu), v níž se vztahy rozvíjejí na základě dobrovolnosti, aniž by se nějaký politicko-byrokratický aristokrat mohl povyšovat nad občany a ignorovat jejich priority a práva. Jde o pohled na realitu, jenž chrání vizionářské aspekty a živí se studiemi a výzkumy. Dnes je zcela zjevné, že Leoni dochází k podobným závěrů jako důslední zastánci liberálních myšlenek. Podle jeho žáka Maria Stoppina najdeme v knize Právo a svoboda a v dalších textech turínského filosofa tendence téměř anarchické, samozřejmě v liberálním slova smyslu; někdy až do té míry, že se zdá, že směřuje k důsledným liberálním pozicím ve smyslu amerického libertarianismu, například Rothbardovu Mario Stoppino, Introduzione à Bruno Leoni, Le pretese e i poteri: le radici individuali del diritto e della politica (Milán, 1996), str. XXII. 286

5 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 287 A je pravda, že ve srovnání s Hayekem je Leoni mnohem radikálnější. Jak sám Hayek zdůraznil na konferenci v Pavii několik měsíců po Leoniho smrti 223, ve své knize Právo, zákonodárství a svoboda se přiblížil myšlence evolutivního práva právě pod vlivem kritik, které mu jeho italský přítel adresoval ve svých komentářích k myšlenkám zcela odlišným obsaženým v The Constitution of Liberty. 224 V této souvislosti je třeba říci, že si Leoni při své kritice legislativy uvědomuje reálné mechanismy poznamenávané logikou politiky. A v knize Právo a svoboda rozvíjí velmi přesné analýzy podstaty politiky, v nichž zdůrazňuje napětí mezi moderním demokratickým státem a klasickým liberalismem. Základním Leoniho cílem je obrátit pozornost k vnitřním rozporům demokratické logiky, kterou opakovaně zkoumá například v dílech Anthonyho Downse, stavících se na obranu pravidla většiny. Downsova úvaha se opírá o tezi, že v demokracii jsou všichni jedinci stejně důležití a že nejlepší řešení je to, které obětuje přání nejmenšího počtu lidí. Leoni ale ukazuje, že rovnost šancí a pravidlo většiny jsou neslučitelné, protože v demokratické hře vítěz získává všechno (kontrolu nad vládou) a ti, kdo prohráli, nedostanou nic. Ve své analýze Leoni dále poznamenává, že zastupitelská logika typická pro demokracii je důsledkem kolektivizace společenského života. Iluze údajné rovnosti voličů se mění v nadvládu některých jedinců nad jinými, kdy příčinou tohoto posunu je původní kolektivistická volba moderní demokracie a ještě hlouběji pak logika principu suverenity. Právě podřízení společenského života monopolistickým a hierarchizovaným institucím otevírá cestu antiliberálním politickým uspořádáním, řízeným ve skutečnosti malými skupinami lidí. V jedné z nejcharakterističtějších pasáží své úvahy používá Leoni Lowellův obraz cestovatele, který potkává bandu lupičů. Ti mu nabízejí, že se bude hlasovat o osudu jeho peněz 225. V takto vytvořeném společenství, složeném z cestovatele a zlodějů, se první z nich nachází v menšinové pozici (chce chránit svůj majetek) a nemůže uplatnit svá práva proti zájmům většiny. Tyto Leoniho úvahy vypadají zvláštně (a je pravda, že lupiči obvykle neusilují o demokratickou legitimizaci svých útoků), ale ukazují, že autor Práva a svobody sdílí libertariánskou tezi o v podstatě kriminálním původu státních institucí. 223 Friedrich A. von Hayek, Bruno Leoni the Scholar, v Omaggio a Bruno Leoni (ed. Pasquale Scaramozzino), Quaderni della Rivista Il Politico, č. 7 (Milán, Giuffrè, 1969), str Friedrich A. von Hayek, The Constitution of Liberty (Londýn, 1960). 225 V několika textech odkazuje Leoni na tuto knihu: Abbott Lawrence Lowell, Public Opinion and Popular Government (New York, 1913). 287

6 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 288 Leoni se svými úvahami o nadvládě mocných řadí ke stejné tradici jako další italští autoři Gaetano Mosca a Vilfredo Pareto, ale i významní představitelé klasického liberalismu 226. Ukazuje se to velice jasně například v Lezioni di Dottrina dello Stato, kde Leoni staví proti sobě ekonomický a hegemonický vztah. Vysvětluje, že podle definice ekonomický vztah uspokojuje potřeby individua, zatímco hegemonický vztah je typicky neproduktivním vztahem, a z tohoto důvodu se nalézá mimo ekonomiku 227. Jako příklad neproduktivního vztahu (i v italštině se jedná o neologismus) uvádí Leoni příběh o flašinetáři na ulici, který obtěžuje profesora bádajícího v klidu své pracovny. Jestliže se profesor rozhodne obětovat nějaké peníze a požádá flašinetáře, aby odešel, je zřejmé, že tuto směnu ocení jen jeden z nich (flašinetář); profesor proti tomu platí proto, aby se ubránil hudební invazi (une immisio, a nuisance) jakožto útoku na svá práva. Stát je tedy hegemonický a neproduktivní par excellence, protože žije z daní a výhrůžek. Podle Leoniho je navíc mimo to stále nutné připomínat, že i když to může znít jako tautologie l impôt est précisément quelque chose qui est,imposé ( daň je doslova to, co je vynuceno, resp. používáme podobně výraz uvalit daň nebo berně, tj. daň, je něco, co je odebráno ) 228. Proto obviňuje státní monopol z násilí a opírá se o fakt, že tento neproduktivní prvek se přinejmenším jako možnost nachází v samotných kořenech každého daňového systému, a to i v případě, že daň má být platbou za službu (kterou si platící možná ani nepřeje). 229 Navíc se v moderních demokraciích snadno šíří zcela nemorální myšlenka, že je možné získávat výhody ze spojení s mocí, a být tak ve skupině těch, kteří utlačují, a nikoli ve skupině utlačovaných. Cílem je být s těmi, kdo získávají (daňoví spotřebitelé), spíše než s oběťmi (daňovými plátci). Zájmové skupiny (profesní, odborářské, územní, církevní, kulturní atd.) čerpají svou moc ze schopnosti mobilizovat velkou část společnosti a z role, kterou hrají při rozdělování společných zdrojů. 226 Zde si dovolím doporučit čtenáři tento článek: Carlo Lottieri, Élitisme classique (Mosca et Pareto) et élitisme libertarien: analogies et différences, v Alban Bouvier (ed.), Pareto aujourd hui (Paříž, 1999), str Bruno Leoni, Lezioni di Dottrina dello Stato, str Bruno Leoni, Lezioni di Dottrina dello Stato, str Leoni zde anticipuje formulaci, již užívá Pascal Salin ve své knize L arbitraire fiscal: Toto podstatné jméno odkazuje na skutečnost, že daň je... vnucená; je vybírána a shromažďována za pomoci donucení, a nikoli prostřednictvím dobrovolné směny. Pascal Salin, L arbitraire fiscal, ou Comment sortir de la crise (Paris-Genève, 1985) str Bruno Leoni, Lezioni di Dottrina dello Stato, str

7 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 289 Podle stejné logiky vzrůstající účast jednotlivců na veřejném životě činí současné politické zřízení stále více autoritářským. Zároveň však platí, že veřejná moc by se neprosazovala tak snadno, kdyby se neopírala o mytické a iracionální představy. Co se týče voleb zastupitelů, Leoni hovoří o obřadné a téměř magické proceduře 230. Zdůrazňuje, že demokratická teorie předpokládá, že ti, kdo jsou zvoleni, jsou vybaveni tajemným vnuknutím 231, jež jim umožňuje stát se tlumočníky voličské vůle. Několikrát se Leoni odvolává na konvenční kult, jejž naše doba zasvětila ctnosti, zastupitelské demokracie 232, a neodpustí si citovat velmi známý názor Herberta Spencera o pověrečném božském právu většiny 233. Podle jednoho dnes velmi rozšířeného předsudku ruší demokratické systémy vzdálenost mezi vládcem a občany: spojení mezi zastupiteli a zastupovanými má být těsné díky představě, podle níž jsou zvolení zastupitelé tlumočníky obecné vůle a obecného blaha. Leoni však rozhodně není tak optimistický. Zastává názor, že v současných politických systémech zastupitelský princip nepodřizuje politiky občanům. V první řadě proto, že vztah mezi nimi není osobní ani dobrovolný. Navíc ti, kdo se účastní voleb, se nevyjadřují k určitým tématům přímo, ale mají vybrat člověka nebo stranu, kteří nabízejí velice obecné vize. To, co se nám nabízí, je kompletní balík záměrů, z nichž některé se nám mohou líbit, a jiné nikoli. Pokud poslanec přestane tlumočit vůli těch, kteří ho do funkce dosadili, neexistuje možnost odebrat mu mandát, není nijak nucen nadále skládat účty těm, které zastupuje (na rozdíl od všech ostatních, kteří by v takovém případě o svou práci přišli). Důraz na téma zastupitelství v demokracii vychází právě z těchto nedostatků. Leoni rozvíjí další historickou úvahu, aby ozřejmil limity platných právních systémů, jež přijaly jako nutnost použití donucení. Změnu politických institucí od středověku až po současnost vnímá spíše jako úpadek než jako pokrok. Leoni připomíná, že v minulosti bylo leccos jinak a že v roce 1221 byl biskup z Winchesteru vyzván, aby souhlasil se zaplacením rytířské daně, již schválil koncil s odůvodněním, s nímž biskup nesouhlasil. Jeho námitky podpořila státní pokladna. 234 Ve stoletích předcházejících triumfu moderního státu, připomíná Leoni, byli zastupitelé těsně spojeni se zastupovanými do té 230 Viz výše, str Ibidem. 232 Viz výše, str Bruno Leoni, Decisioni politiche e regola di maggioranza, v Scritti di scienza politica e teoria del diritto (Milán, 1980), str Viz výše, str

8 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 290 míry, že když v roce 1295 Eduard I. svolal zvolené delegáty z vesnic, hrabství a měst, lidé svolávání králem do Westminsteru představovali řádné zástupce a zmocněnce svých společenství. 235 Poznamenává také, že původně byl princip no taxation without representation (žádné zdanění bez zastoupení) vykládán ve smyslu, že žádný poplatek nemohl být legitimní bez přímého souhlasu jedince platícího daň. Leoni věnuje zvláštní pozornost podrobnému zkoumání způsobu, jakým jsou v našich zastupitelských systémech přijímána většinová rozhodnutí a jak politici zasahují a zainteresovávají velkou část společnosti. Oproti názoru Thomase Hobbese totiž neplatí bellum omnium contra omnes pro svobodnou společnost, ale spíš uvnitř demokratického státu. A právě prospěchářský zastupitelský systém vede k právní válce všech proti všem, k vykořisťování a všeobecnému parazitismu. Zpochybňuje Downsův naivně optimistický argument, že volby jsou dostatečným regulátorem politického chování. Ve skutečnosti voliči čelí systému lobbistických a jiných zájmových skupin a jsou hnáni k jeho obraně pokaždé, když je třeba zachovat jejich osobní nebo skupinové výhody. Jestliže kolektivní rozhodnutí vedou k nátlaku a jestliže společnost je tím svobodnější, čím méně se uchyluje k neoprávněnému násilí, spočívá řešení v omezení role politiky a demokracie tak, že se zvětší prostor vymezený tržnímu jednání. Leoni dobře ví, že zákonodárný proces (právo psané, stanovené panovníkem nebo parlamentem, které má tendenci chovat se nezávisle na jakémkoliv vývoji nebo výkladu) hrál rozhodující roli v nárůstu veřejné moci. V době, kdy je moderní stát ve stále větší krizi jak ukázal pád komunismu není překvapivé, že se znovu dostává ke slovu Leoniho teorie. Zejména proto, že dokázal spojit příslušnost ke golden rule (liberálním principům dobře definovaným a nezaujatým) a moudrost evolutivního práva, jež musí následovat dějiny, řešit problémy a adaptovat se na rozličné situace. Svými studiemi o katastrofách intervencionismu a o krachu právního plánování Bruno Leoni otevřel cesty dalším významným výzkumům. Je na nás vrátit se k úkolu probádat a prohlubovat jeho myšlenky a rozvíjet jeho přístup. 235 Viz výše, str

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

OBSAH PRÁVNÍ POVAHA PENĚŽNÍHO KONTRAKTU DEPOSITUM IRREGULARE... 1

OBSAH PRÁVNÍ POVAHA PENĚŽNÍHO KONTRAKTU DEPOSITUM IRREGULARE... 1 OBSAH Obsah.......................................... Předmluva k českému vydání.............................. Předmluva k anglickému vydání................ Předmluva ke španělskému vydání..............

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Počátky dějin ekonomických teorií Cíl: Seznámit posluchače s počáteční etapou vývoje Dějin ekonomických

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Tendenční ekonomie Dominik Stroukal. Letní Akademie Mises Institutu 2011

Tendenční ekonomie Dominik Stroukal. Letní Akademie Mises Institutu 2011 Tendenční ekonomie Dominik Stroukal Letní Akademie Mises Institutu 2011 Obsah Tendence Tendence Tendence Tendence Školení Dílčí rovnováha Celková rovnováha Matematika Game Theory Neoklasika, Walras Nematematika

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii Otázka: Společnost a stát v dějinách myšlení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťoula 1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii 2. Vývoj

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Pravidlové systémy. František Fjertil Špoutil

Pravidlové systémy. František Fjertil Špoutil Pravidlové systémy František Fjertil Špoutil 2 pravdy o LARPu: 1) Pravidla vymezují rámec akce 2) Má-li hráč schopnost, tak ji bude chtít i použít PRAVIDLO - definice Je to takový herní mechanismus, který

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro ústavní záležitosti 1. 4. 2011 2010/2292(REG) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 Návrh zprávy Carlo Casini (PE458.480v01-00) Změna jednacího řádu Parlamentu z důvodu zavedení

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog Martina Bubera a projekt WebDialog Mikuláš Medek, Hádka, 1956, AJG Hluboká nad Vltavou Nadační fond Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog porozumění přítomnému a hledání budoucího Medkovský7.indd

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více