DOSLOV. BRUNO LEONI A TRžNÍ PRÁVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSLOV. BRUNO LEONI A TRžNÍ PRÁVO"

Transkript

1 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 283 DOSLOV BRUNO LEONI A TRžNÍ PRÁVO CARLO LOTTIERI Bruno Leoni je myslitelem, který v rámci filosofie práva nejsouvisleji a nejdůsledněji interpretoval klasický liberalismus. Proto byla jeho práce velmi originální a podnětná; vytvářel hodnověrné alternativy hlavních proudů dobového myšlení a zpochybňoval zažitá dogmata. Jako mnohostranný vědec (právník a filosof, ale také vášnivý politolog, teoretik ekonomie a historik politického myšlení) se Leoni v průběhu 50. a 60. let 20. století zabýval několika myšlenkovými směry: od teorie veřejné volby přes ekonomii a právo až k interdisciplinárnímu studiu institucí samotných například práva, které se nerozvíjejí na základě rozhodnutí vnucených shora, ale spíše díky své schopnosti vytvářet se a vyvíjet zdola. Po tragické smrti v roce 1967 byl Leoni na starém kontinentě nadlouho zapomenut, ač i nadále inspiroval mnohé představitele amerického (klasického) liberálního myšlení. Není to nijak překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že jeho vyhraněný individualismus není vlastní dobovému evropskému myšlení, ale odpovídá spíše občanské tradici Spojených států, zejména jejímu (klasickému) liberálnímu směru. Právo a svoboda a další Leoniho práce nesou stopy anglosaské kultury, která na něj měla silný vliv díky intenzivním kontaktům s jejími předními mysliteli. Myšlení Bruna Leoniho by se ubíralo jiným směrem, nebýt Mont Pèlerin Society. Na mezinárodních konferencích, které pořádala, měl příležitost seznámit se s myšlenkami a myšlenkovými školami pro tehdejší italskou kulturu obtížně přijatelnými. Po několik desetiletí poskytovala tato společnost, 283

2 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 284 založená Friedrichem A. von Hayekem, zastáncům klasického liberalismu výjimečnou příležitost ke kontaktům a kulturním výměnám. Pokud by se Leoni omezil pouze na tehdejší italský diskurs (v té době ovládaný marxismem, neopositivismem, neohegeliánským historismem a katolickým solidarismem), nedošel by nikdy k vlastním osobitým tezím, jejichž originalita zaručuje dodnes čtivost a inspirativnost jeho děl. V tomto smyslu je zajímavé pozorovat, jak jeho originální styl myšlení, jenž v rámci filosofie práva rozvíjí zcela jiný pohled oproti převládajícím normativním kelsenovským modelům nebo přetrvávajícímu ovlivňování společenských věd socialistickými tendencemi, oslovuje stále více teoretiků nejrůznějších směrů. Jelikož během posledních dvou staletí právo v zásadě podléhalo zájmům mocných, je hlavním Leoniho přínosem nový pohled na zákonné normy: snaží se proniknout do toho, co se skrývá za mocenskými snahami politiků a za tvorbou zákonů (legislativou), tak často odsouzených k tomu, aby zůstaly mrtvou literou. Leoniho právní úvahy nám také umožňují pochopit mimořádný potenciál rakouské společenskovědní tradice, jež začíná u Carla Mengera a k jejímž nejvýraznějším představitelům patřili Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek a Murray N. Rothbard. Ve svém přístupu k právu užívá metodologický individualismus, analýzu vývoje podstaty institucí, teorii subjektivní hodnoty a misesovského poznatku o problému ekonomické kalkulace; jeho práce ukazuje, že poznatky rakouské školy mohou významně obohatit celé spektrum společenských věd. Jako pozorný čtenář liberálních ekonomů a zejména obdivovatel Ludwiga von Misese je Leoni znám především jako autor teorie práva, která oproti Hansi Kelsenovi a právnímu normativismu přehodnocuje někdejší anglosaské common law prostřednictvím analogie mezi pravidly vytváření práva v rámci právní vědy a přirozeným právem, které vzniká na trhu díky nespočetným dohodám (úmluvám, smlouvám) mezi zákazníky a jejich dodavateli. Jednou ze základních Leoniho myšlenek je, že existuje paralela mezi trhem a evolutivním právem na jedné straně a ekonomickým plánováním a legislativním procesem na straně druhé. Obdiv k historickému právu je charakteristický pro romantismus, a zvláště pro německou vědu 19. století. U Leoniho ovšem návrat k některým myšlenkám Carla von Savigny není návratem ke konzervativismu ani komunitarismu. Evolutivní právo Leoni přirovnává ke svobodnému trhu a tento vztah mezi svobodnou a nenarušovanou ekonomikou a přirozeným právem vysvětluje svou teorií individuálního nároku (individual claim). Každý jedinec předkládá svému sociálnímu okolí nároky na chování ostatních subjektů. Požaduje 284

3 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 285 například, aby nebyl napadán a ohrožován. Taková argumentace má ukázat, že zákon, který zakazuje páchat na druhém násilí, není ničím jiným než výsledkem rozvinutí těchto nároků, které nastolují určitý typ chování a spolu s ním přiměřená očekávání ohledně chování ostatních. Právní systém, který je předmětem teoretických analýz a je obvykle interpretován z normativistické perspektivy, musí být podle této teorie přizpůsoben chování jednotlivců: úplně stejně jako svobodný trh. Jinými slovy řečeno, Leoni vytvořil individualistickou teorii o původu práva, jež přejímá celou řadu témat z klasické sociologie (a zejména z právnického romantismu), ale neopouští přitom myšlenkový rámec nejvýraznějších argumentů rakouských ekonomů XIX. a XX. století. Jednání, prostřednictvím něhož se dožadujeme určitého chování od našich partnerů, se totiž odehrává v kontextu dalších jednání. Podle Leoniho tak probíhá vzájemná výměna nároků, která posiluje právo. Například ve chvíli, kdy se zříkáme možnosti napadnout druhého, získáváme záruku, že nebudeme sami napadeni. Tento postup, jejž Leoni staví proti právnímu positivismu normativistů (zvláště Kelsena a Harta), je založen na jednoznačné ideologické volbě. Odpor k normativismu spojuje s odmítnutím socialismu, jenž je podle Leoniho projevem špatné morálky a perverzní snahy podřídit společenskou realitu kontrole malého počtu osvícených jedinců. Jakožto liberál se staví proti zvůli umělého zákonodárného procesu, jenž ze své podstaty (vzhledem k tomu, že je pouhým produktem vůle legislativců) nutně vede k postupnému omezování prostoru osobní svobody. A jakožto filosof práva zároveň ukazuje, že jistoty zaručené právním systémem založeným na sbírce zákonů jsou pouze krátkodobé. Ve společnosti, která se řídí psaným právem, fakticky neznáme nic jiného než zákony, jež je třeba respektovat v přítomnosti a v bezprostředně blízké budoucnosti, protože zákonodárce je vždy připraven pozměňovat (upravovat), narušovat a nakonec rozvrátit existující právní řád. Budeme-li zkoumat dlouhodobé následky zákonodárného procesu, musíme připustit, že namísto redukce nejistoty výrazně narušuje možnost provádět ekonomickou kalkulaci a chovat se podnikatelsky. V tomto smyslu lze říci, že zákon je hlavním nepřítelem práva. V Leoniho spisech je tato pars destruens doprovázena pars construens, která, jak už jsme podotkli, vychází z preference právních řádů vznikajících spontánně a otevřených opravám, a jež nejsou výsledkem rozhodnutí nějakého vládce nebo parlamentu, ale spíše procesem, na němž se podílejí z různých titulů soudci, advokáti, politické strany, právníci, opinion leaders a především celá společnost. V římském ius civile stejně jako ve starém common law totiž právo nebylo pod kontrolou politiků a bylo neustále propracováváno a přepracováváno 285

4 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 286 v rámci rozsáhlého společenského procesu za účasti mnoha subjektů. V římské společnosti to byla především vědecká rozprava, která určovala základní instituty práva, zatímco v anglické společnosti hráli tuto roli zejména soudci, kteří svými rozhodnutími postupně vymezili velmi precizní právní rámec. Leoni toto všechno zmiňuje a k historickým zkušenostem se vždy vyjadřuje velmi pochvalně. Svůj model však vidí mnohem komplexněji: nezakládá ho pouze na rozhodnutí soudců v té či oné věci (anglosaské judge-made law) nebo názorech nejvzdělanějších právníků (římská jurisprudentia), nýbrž si představuje právo, jež umí těžit jak z těchto námětů, tak ze zažitých zvyklostí. Při hodnocení komplexnosti historického práva Leoni ukazuje, že na mnohých zákonných vztazích není nic právního, naopak znamenají nejradikálnější popření práva. Zákony vytvářené demokratickými politickými mechanismy jsou podle něj projevem cynického rozhodnutí získat prospěch a privilegia z nelítostných konfliktů (obnášejících i podpásové údery) mezi protichůdnými zájmovými skupinami. Postátnění práva a celé společnosti nás přivedlo, byť možná proti naší vůli, do právního boje všech proti všem, kde sílu práva nahradilo právo silnějších: organizovanějších, bohatších, vzdělanějších atd. Řešením vzrůstající politické kontroly nad společností je zvětšování prostoru individuální svobody. Nejprovokativnější Leoniho tezí je, že ve svobodné společnosti není žádný důvod k tomu, aby všichni spadali pod stejnou jurisdikci. Zejména v otázce výběru soudců říká, že by to mělo být věcí každého z nás: stejně jako si vybíráme advokáta, lékaře nebo notáře, bychom si mohli vybrat soudce pro náš případ. Společnost, kterou si představuje, je tedy společností postupně osvobozovanou od monopolu na donucení (zejména ze strany moderního státu), v níž se vztahy rozvíjejí na základě dobrovolnosti, aniž by se nějaký politicko-byrokratický aristokrat mohl povyšovat nad občany a ignorovat jejich priority a práva. Jde o pohled na realitu, jenž chrání vizionářské aspekty a živí se studiemi a výzkumy. Dnes je zcela zjevné, že Leoni dochází k podobným závěrů jako důslední zastánci liberálních myšlenek. Podle jeho žáka Maria Stoppina najdeme v knize Právo a svoboda a v dalších textech turínského filosofa tendence téměř anarchické, samozřejmě v liberálním slova smyslu; někdy až do té míry, že se zdá, že směřuje k důsledným liberálním pozicím ve smyslu amerického libertarianismu, například Rothbardovu Mario Stoppino, Introduzione à Bruno Leoni, Le pretese e i poteri: le radici individuali del diritto e della politica (Milán, 1996), str. XXII. 286

5 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 287 A je pravda, že ve srovnání s Hayekem je Leoni mnohem radikálnější. Jak sám Hayek zdůraznil na konferenci v Pavii několik měsíců po Leoniho smrti 223, ve své knize Právo, zákonodárství a svoboda se přiblížil myšlence evolutivního práva právě pod vlivem kritik, které mu jeho italský přítel adresoval ve svých komentářích k myšlenkám zcela odlišným obsaženým v The Constitution of Liberty. 224 V této souvislosti je třeba říci, že si Leoni při své kritice legislativy uvědomuje reálné mechanismy poznamenávané logikou politiky. A v knize Právo a svoboda rozvíjí velmi přesné analýzy podstaty politiky, v nichž zdůrazňuje napětí mezi moderním demokratickým státem a klasickým liberalismem. Základním Leoniho cílem je obrátit pozornost k vnitřním rozporům demokratické logiky, kterou opakovaně zkoumá například v dílech Anthonyho Downse, stavících se na obranu pravidla většiny. Downsova úvaha se opírá o tezi, že v demokracii jsou všichni jedinci stejně důležití a že nejlepší řešení je to, které obětuje přání nejmenšího počtu lidí. Leoni ale ukazuje, že rovnost šancí a pravidlo většiny jsou neslučitelné, protože v demokratické hře vítěz získává všechno (kontrolu nad vládou) a ti, kdo prohráli, nedostanou nic. Ve své analýze Leoni dále poznamenává, že zastupitelská logika typická pro demokracii je důsledkem kolektivizace společenského života. Iluze údajné rovnosti voličů se mění v nadvládu některých jedinců nad jinými, kdy příčinou tohoto posunu je původní kolektivistická volba moderní demokracie a ještě hlouběji pak logika principu suverenity. Právě podřízení společenského života monopolistickým a hierarchizovaným institucím otevírá cestu antiliberálním politickým uspořádáním, řízeným ve skutečnosti malými skupinami lidí. V jedné z nejcharakterističtějších pasáží své úvahy používá Leoni Lowellův obraz cestovatele, který potkává bandu lupičů. Ti mu nabízejí, že se bude hlasovat o osudu jeho peněz 225. V takto vytvořeném společenství, složeném z cestovatele a zlodějů, se první z nich nachází v menšinové pozici (chce chránit svůj majetek) a nemůže uplatnit svá práva proti zájmům většiny. Tyto Leoniho úvahy vypadají zvláštně (a je pravda, že lupiči obvykle neusilují o demokratickou legitimizaci svých útoků), ale ukazují, že autor Práva a svobody sdílí libertariánskou tezi o v podstatě kriminálním původu státních institucí. 223 Friedrich A. von Hayek, Bruno Leoni the Scholar, v Omaggio a Bruno Leoni (ed. Pasquale Scaramozzino), Quaderni della Rivista Il Politico, č. 7 (Milán, Giuffrè, 1969), str Friedrich A. von Hayek, The Constitution of Liberty (Londýn, 1960). 225 V několika textech odkazuje Leoni na tuto knihu: Abbott Lawrence Lowell, Public Opinion and Popular Government (New York, 1913). 287

6 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 288 Leoni se svými úvahami o nadvládě mocných řadí ke stejné tradici jako další italští autoři Gaetano Mosca a Vilfredo Pareto, ale i významní představitelé klasického liberalismu 226. Ukazuje se to velice jasně například v Lezioni di Dottrina dello Stato, kde Leoni staví proti sobě ekonomický a hegemonický vztah. Vysvětluje, že podle definice ekonomický vztah uspokojuje potřeby individua, zatímco hegemonický vztah je typicky neproduktivním vztahem, a z tohoto důvodu se nalézá mimo ekonomiku 227. Jako příklad neproduktivního vztahu (i v italštině se jedná o neologismus) uvádí Leoni příběh o flašinetáři na ulici, který obtěžuje profesora bádajícího v klidu své pracovny. Jestliže se profesor rozhodne obětovat nějaké peníze a požádá flašinetáře, aby odešel, je zřejmé, že tuto směnu ocení jen jeden z nich (flašinetář); profesor proti tomu platí proto, aby se ubránil hudební invazi (une immisio, a nuisance) jakožto útoku na svá práva. Stát je tedy hegemonický a neproduktivní par excellence, protože žije z daní a výhrůžek. Podle Leoniho je navíc mimo to stále nutné připomínat, že i když to může znít jako tautologie l impôt est précisément quelque chose qui est,imposé ( daň je doslova to, co je vynuceno, resp. používáme podobně výraz uvalit daň nebo berně, tj. daň, je něco, co je odebráno ) 228. Proto obviňuje státní monopol z násilí a opírá se o fakt, že tento neproduktivní prvek se přinejmenším jako možnost nachází v samotných kořenech každého daňového systému, a to i v případě, že daň má být platbou za službu (kterou si platící možná ani nepřeje). 229 Navíc se v moderních demokraciích snadno šíří zcela nemorální myšlenka, že je možné získávat výhody ze spojení s mocí, a být tak ve skupině těch, kteří utlačují, a nikoli ve skupině utlačovaných. Cílem je být s těmi, kdo získávají (daňoví spotřebitelé), spíše než s oběťmi (daňovými plátci). Zájmové skupiny (profesní, odborářské, územní, církevní, kulturní atd.) čerpají svou moc ze schopnosti mobilizovat velkou část společnosti a z role, kterou hrají při rozdělování společných zdrojů. 226 Zde si dovolím doporučit čtenáři tento článek: Carlo Lottieri, Élitisme classique (Mosca et Pareto) et élitisme libertarien: analogies et différences, v Alban Bouvier (ed.), Pareto aujourd hui (Paříž, 1999), str Bruno Leoni, Lezioni di Dottrina dello Stato, str Bruno Leoni, Lezioni di Dottrina dello Stato, str Leoni zde anticipuje formulaci, již užívá Pascal Salin ve své knize L arbitraire fiscal: Toto podstatné jméno odkazuje na skutečnost, že daň je... vnucená; je vybírána a shromažďována za pomoci donucení, a nikoli prostřednictvím dobrovolné směny. Pascal Salin, L arbitraire fiscal, ou Comment sortir de la crise (Paris-Genève, 1985) str Bruno Leoni, Lezioni di Dottrina dello Stato, str

7 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 289 Podle stejné logiky vzrůstající účast jednotlivců na veřejném životě činí současné politické zřízení stále více autoritářským. Zároveň však platí, že veřejná moc by se neprosazovala tak snadno, kdyby se neopírala o mytické a iracionální představy. Co se týče voleb zastupitelů, Leoni hovoří o obřadné a téměř magické proceduře 230. Zdůrazňuje, že demokratická teorie předpokládá, že ti, kdo jsou zvoleni, jsou vybaveni tajemným vnuknutím 231, jež jim umožňuje stát se tlumočníky voličské vůle. Několikrát se Leoni odvolává na konvenční kult, jejž naše doba zasvětila ctnosti, zastupitelské demokracie 232, a neodpustí si citovat velmi známý názor Herberta Spencera o pověrečném božském právu většiny 233. Podle jednoho dnes velmi rozšířeného předsudku ruší demokratické systémy vzdálenost mezi vládcem a občany: spojení mezi zastupiteli a zastupovanými má být těsné díky představě, podle níž jsou zvolení zastupitelé tlumočníky obecné vůle a obecného blaha. Leoni však rozhodně není tak optimistický. Zastává názor, že v současných politických systémech zastupitelský princip nepodřizuje politiky občanům. V první řadě proto, že vztah mezi nimi není osobní ani dobrovolný. Navíc ti, kdo se účastní voleb, se nevyjadřují k určitým tématům přímo, ale mají vybrat člověka nebo stranu, kteří nabízejí velice obecné vize. To, co se nám nabízí, je kompletní balík záměrů, z nichž některé se nám mohou líbit, a jiné nikoli. Pokud poslanec přestane tlumočit vůli těch, kteří ho do funkce dosadili, neexistuje možnost odebrat mu mandát, není nijak nucen nadále skládat účty těm, které zastupuje (na rozdíl od všech ostatních, kteří by v takovém případě o svou práci přišli). Důraz na téma zastupitelství v demokracii vychází právě z těchto nedostatků. Leoni rozvíjí další historickou úvahu, aby ozřejmil limity platných právních systémů, jež přijaly jako nutnost použití donucení. Změnu politických institucí od středověku až po současnost vnímá spíše jako úpadek než jako pokrok. Leoni připomíná, že v minulosti bylo leccos jinak a že v roce 1221 byl biskup z Winchesteru vyzván, aby souhlasil se zaplacením rytířské daně, již schválil koncil s odůvodněním, s nímž biskup nesouhlasil. Jeho námitky podpořila státní pokladna. 234 Ve stoletích předcházejících triumfu moderního státu, připomíná Leoni, byli zastupitelé těsně spojeni se zastupovanými do té 230 Viz výše, str Ibidem. 232 Viz výše, str Bruno Leoni, Decisioni politiche e regola di maggioranza, v Scritti di scienza politica e teoria del diritto (Milán, 1980), str Viz výše, str

8 book svoboda a pravo 06.qxd :49 StrÆnka 290 míry, že když v roce 1295 Eduard I. svolal zvolené delegáty z vesnic, hrabství a měst, lidé svolávání králem do Westminsteru představovali řádné zástupce a zmocněnce svých společenství. 235 Poznamenává také, že původně byl princip no taxation without representation (žádné zdanění bez zastoupení) vykládán ve smyslu, že žádný poplatek nemohl být legitimní bez přímého souhlasu jedince platícího daň. Leoni věnuje zvláštní pozornost podrobnému zkoumání způsobu, jakým jsou v našich zastupitelských systémech přijímána většinová rozhodnutí a jak politici zasahují a zainteresovávají velkou část společnosti. Oproti názoru Thomase Hobbese totiž neplatí bellum omnium contra omnes pro svobodnou společnost, ale spíš uvnitř demokratického státu. A právě prospěchářský zastupitelský systém vede k právní válce všech proti všem, k vykořisťování a všeobecnému parazitismu. Zpochybňuje Downsův naivně optimistický argument, že volby jsou dostatečným regulátorem politického chování. Ve skutečnosti voliči čelí systému lobbistických a jiných zájmových skupin a jsou hnáni k jeho obraně pokaždé, když je třeba zachovat jejich osobní nebo skupinové výhody. Jestliže kolektivní rozhodnutí vedou k nátlaku a jestliže společnost je tím svobodnější, čím méně se uchyluje k neoprávněnému násilí, spočívá řešení v omezení role politiky a demokracie tak, že se zvětší prostor vymezený tržnímu jednání. Leoni dobře ví, že zákonodárný proces (právo psané, stanovené panovníkem nebo parlamentem, které má tendenci chovat se nezávisle na jakémkoliv vývoji nebo výkladu) hrál rozhodující roli v nárůstu veřejné moci. V době, kdy je moderní stát ve stále větší krizi jak ukázal pád komunismu není překvapivé, že se znovu dostává ke slovu Leoniho teorie. Zejména proto, že dokázal spojit příslušnost ke golden rule (liberálním principům dobře definovaným a nezaujatým) a moudrost evolutivního práva, jež musí následovat dějiny, řešit problémy a adaptovat se na rozličné situace. Svými studiemi o katastrofách intervencionismu a o krachu právního plánování Bruno Leoni otevřel cesty dalším významným výzkumům. Je na nás vrátit se k úkolu probádat a prohlubovat jeho myšlenky a rozvíjet jeho přístup. 235 Viz výše, str

Foundation for Economic Education

Foundation for Economic Education LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla Foundation for Economic Education F. A. Hayek SOUKROMÉ PENÍZE: Potřebujeme centrální banku?

Více

Rakouská škola. Tržní řád a podnikatelská tvořivost. Jesús Huerta de Soto

Rakouská škola. Tržní řád a podnikatelská tvořivost. Jesús Huerta de Soto Rakouská škola Tržní řád a podnikatelská tvořivost Jesús Huerta de Soto 3 Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nakladatelství nelze žádnou část této publikace rozmnožovat, ukládat ve vyhledávacím

Více

SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY. O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic. Josef Šíma

SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY. O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic. Josef Šíma SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic Josef Šíma If it were only that people have diversities of taste, that is reason enough for not attempting to shape

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ Petr Drulák, Ondřej Horký a kol. HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Obor Mezinárodní vztahy Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Více

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Jan Vorlíček Byrokratická metoda spočívá v tom, že zachází s lidmi jako by to byly věci a s věcmi zachází spíše podle kvantity, aby se mohly počítat a kontrola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ------------------------------------------------------------------------- SOCIÁLNÍ POLITIKA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ------------------------------------------------------------------------- SOCIÁLNÍ POLITIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ------------------------------------------------------------------------- Bakalářský studijní program: Zdravotně sociální péče Studijní obor: Zdravotně sociální pracovník

Více

Přehled zpráv. Plné znění zpráv

Přehled zpráv. Plné znění zpráv Page 1 of 11 NEWTON MEDIA MONITORING Přehled zpráv Tyranie dobra? Možná, nikoli nutně 1 2.10.2010 Lidové noviny str. 27 Orientace/Polemika PAVEL HOLLÄNDER O dobru a spravedlnosti 2 18.9.2010 Lidové noviny

Více

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 OBSAH Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 /. Obecná část 1. STÁTOVĚDAJAKO UČENÍ O STÁTU 15 1.1 Úvodem 15 1.2 Státověda jako učení, jako nauka 16 1.3 Státověda a jiné humanitní vědy 18 1.4 Státověda a mezinárodní

Více

TRH V ČASE A PROSTORU

TRH V ČASE A PROSTORU TRH V ČASE A PROSTORU Josef Šíma TRH V ČASE A PROSTORU Hayekovská témata v současné ekonomii Josef Šíma TRH V ČASE A PROSTORU Praha 2000 Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 Vydání zajistil:

Více

Karel Müller. Liberální demokracie, lobbing a občanská společnost 1. 1. Lobbing a liberální demokracie

Karel Müller. Liberální demokracie, lobbing a občanská společnost 1. 1. Lobbing a liberální demokracie Karel Müller Liberální demokracie, lobbing a občanská společnost 1 1. Lobbing a liberální demokracie Existuje mnoho možných teoretických přístupů ke zkoumání a interpretaci lobbingu. Debatu o lobbingu

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku John Stuart Mill Dvě stě let od narození Sborník textů Miloslav Bednář, Robert Holman Marek Loužek, Vladimír Čechák Ilona Bažantová Marek Loužek (ed.) č. 53/2006 Obsah

Více

Sociální kontrola a právo

Sociální kontrola a právo Sociální kontrola a právo Martina Urbanová 1 Právnická fakulta MU, Brno Social Control and the Law. The article deals with social control and law understood as a means of social control. Having defined

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2000 Jan Smutný 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Hlavní specializace: Hospodářská politika Vedlejší

Více

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Vzdělání bez státu: Historie a současnost James Tooley Existuje velmi rozšířený názor, že kvalitního vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva lze

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

UDIKÁTY ÚSTAVNÍHO 1 A NEJVYŠŠÍCH 2 S OUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PRÁVNÍ ARGUMENTY PROTI POVINNÉMU OZNAČOVÁNÍ TZV. 15 A Č.

UDIKÁTY ÚSTAVNÍHO 1 A NEJVYŠŠÍCH 2 S OUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PRÁVNÍ ARGUMENTY PROTI POVINNÉMU OZNAČOVÁNÍ TZV. 15 A Č. JUDIKÁTY ÚSTAVNÍHO 1 A NEJVYŠŠÍCH 2 SOUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PRÁVNÍ ARGUMENTY PROTI POVINNÉMU OZNAČOVÁNÍ TZV. ČIPOVÁNÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ NEBO ZVÍŘAT VYCHÁZEJÍCÍ Z ČLÁNKŮ Č. 15 A Č. 16 (SVOBODA MYŠLENÍ, SVĚDOMÍ

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Studijní opora pro studenty předmětu Pedagogika 1 2. část www.fpe.zcu.cz Studijní text vytvořila Mgr.

Více

Terra Libera. Vliteratuře je uváděna celá řada důvodů pro selhání tržních

Terra Libera. Vliteratuře je uváděna celá řada důvodů pro selhání tržních Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Proč nelze externality považovat za případ tržního selhání? 1 Brian P. Simpson červen - červenec 2005 / ročník 6 Globalizace jako nejlepší sociální

Více

Zdravotnictví trochu jinak

Zdravotnictví trochu jinak Zdravotnictví trochu jinak D. Šťastný, R. Šťastná, I. Kokešová Existuje-li nějaká obecně uznávaná pravda v politické ekonomii, pak je jí ta skutečnost, že v případě každého zboží, které slouží k uspokojování

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Vztah církví a státu Sborník textů Marek Loužek (ed.) Pavel Dostál, Dominik Duka, Jiří Hanuš Marek Loužek, Rudolf Bubik, Miroslava Němcová Stanislav Přibyl, Jindřich Dejmek,

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

"Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností"

Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností CES ETUC Evropská konfederace evropských svazů "Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností" Shrnutí pro přípravu na konferenci v Bruselu 1 15 a 16. června

Více

01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková. 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová

01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková. 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová 01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová 03 Jak rozumět sociálnímu vyloučení? 18 Kateřina S. Janků 04

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více