StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY"

Transkript

1 SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY VLK STŘÉBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÅ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI METODIKA A ODDÉL (ZAHRNUJE OBOR: METODIKA) Obsah: ÄVOD SKAUTSKÅ SLIB A ZÇKON JAKO VYJÇDŘENÑ ŽIVOTNÑHO STYLU A HODNOTOVÜHO SYSTÜMU UČENÑ SE AKTIVNÑ ČINNOSTÑ DRUŽINOVÅ SYSTÜM ANEB TÅMOVÇ PRÇCE V MALÅCH SKUPINÇCH ROZVÑJEJÑCÑ SPOLUPRÇCI, VŮDČÑ SCHOPNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA DRUHÜ PROGRAM OSOBNÑHO RŮSTU ANEB ZÇJEM A SPOLUÄČAST KAŽDÜHO MLADÜHO ČLOVĚKA NA JEHO OSOBNÑM ROZVOJI SYMBOLICKÅ RÇMEC NABÑZEJÑCÑ PRO URČITOU VĚKOVOU SKUPINU VÅCHOVNOU MOTIVACI A INSPIRACI POBYT A ČINNOST V PŘÑRODĚ, JEJÑ POZNÇVÇNÑ A OCHRANA PODPORA MLADÅCH LIDÑ DOSPĚLÅMI A VZÇJEMNÇ SPOLUPRÇCE SLUŽBA SPOLEČNOSTI POSTUPNÜ STIMULUJÑCÑ PROGRAMY VYUŽÑVÇNÑ SKAUTSKÜ SYMBOLIKY A VÅCHOVNÜHO PROSTŘEDÑ... 4 ZÇVĚR... 4 Text vznikl jako skripta VůdcovskÅho lesnçho kurzu StřÇbrnÑ řeka. Je možnå jej využçvat v nezmněněnå podobě jako vzdělñvacç text na kurzech JunÑka svazu skautů a skautek ČR. Text neprošel jazykovou äpravou a je neprodejnã. Text může obsahovat drobnå nepřesnosti z důvodu zjednodušenç problematiky pro čtenñře. Informace v textu jsou aktuñlnç pouze v roce vydñnç textu. Vydal: JunÑk svaz skautů a skautek ČR, Pardubickã kraj. Pardubice, è Dagmar ZakopalovÑ, 2009.

2 Évod StřÅbrnÇ řeka KaždÅ z nçs už určitě někdy slyšel při nçboru, rozhovoru s přçteli nebo neskautskou veřejnostâ obecně otçzku A co vy v tom skautu vlastně dělüte?. Když dâtě navštěvuje pěveckå sbor, tak je jasnä, že se tam zpâvç, když chodâ do tenisovä školy, pravděpodobně se tam bude učit hrçt tenis, ale co my skauti? Jak mçme odpovědět na takovou zçludnou otçzku? Naše rozpačitä odpovědi většinou zahrnujâ zmânky o pravidelnåch schůzkçch, våletech do přârody, tçborech, rozličnåch hrçch a tak dçle. Můžeme si však na tuto otçzku odpovědět nějakåm komplexnâm, pro nçs samotnä uspokojivåm způsobem? V prvä řadě je důležitä umět rozlišit dvě věci obsah a formu skautskä våchovy, tedy o co usilujeme a jakám způsobem o to usilujeme. Co se tåče obsahu skautskä våchovy, tedy o co usilujeme, je toto vyjçdřeno tzv. poslçnâm JunÇka, kteråm je (stručně řečeno) všestrannå rozvoj osobnosti mladåch lidâ dle ideovåch principů skautingu. 1 Existuje však obdobnç definice toho, co je, respektive nenâ skauting? Jistě nçs napadne, že je mnoho různåch organizacâ, kterä alespoň z čçsti usilujâ o podobnä câle jako my (např. turistickä oddâly, vlastivědnä společnosti, ochrçnci přârody, nçboženskä spolky mlçdeže atd.), ovšem jejich činnost se od našâ vâce či mäně odlišuje. Jak tedy co nejpřesněji vymezit formu skautskä våchovy? Klâčem k rozuzlenâ našeho problämu je systäm několika prvků, kterä dohromady tvořâ tzv. skautskou váchovnou metodu. S trochou nadsçzky můžeme řâct, že jde o ingredience, s kteråmi při dodrženâ sprçvnäho receptu upečeme to, čemu se řâkç skauting. SkautskÇ våchovnç metoda je cestou soustavnä våchovy a sebevåchovy, jež mç väst k upevňovçnâ charakteru, vytvçřenâ hodnotoväho systämu, rozvoji dovednostâ a znalostâ. Skautskou våchovnou metodu tvořâ systäm vzçjemně provçzanåch prvků, jimiž jsou: skautská slib a zükon učenä aktivnä činnostä družinová systçm program osobnäho růstu symbolická rümec přäroda podpora dospělámi služba společnosti postupnç stimulujäcä programy skautskü symbolika Povězme si nynâ vâce k jednotlivåm bodům skautskä våchovnä metody. 1. SkautskÑ slib a zçkon jako vyjçdřenå životnåho stylu a hodnotovüho systümu Skautskä hnutâ se od jinåch dětskåch uskupenâ lišâ zejmäna tâm, že neusiluje pouze o zabavenâ svåch členů, přâpadně o učenâ zçlesçckåm dovednostem, ale zejmäna o systematickou hodnotovou våchovu a duchovnâ rozvoj každäho jedince. Skautskä hnutâ usiluje o to, båt aktivnâ součçstâ demokratickä občanskä společnosti, a chce vychovçvat samostatně myslâcâ jedince s pevnåmi morçlnâmi zçsadami, kteråm nenâ lhostejnå svět kolem nich a nebojâ se stçt si za svåmi ideçly. Pomůckou k tomu je skautskå slib a zçkon, kterä majâ dětem a mladåm lidem ukçzat hodnoty, jež by měly båt zçkladem každä slušnä společnosti. SoučÇstâ hodnotovä våchovy v oddâle by ale neměla båt jen prçce se slibem a zçkonem, ale např. i budovçnâ osobnâ morçlky a zodpovědnosti za svä chovçnâ a jednçnâ, důraz na plněnâ povinnostâ, sebereflexe (co jsem udělal dobře/ špatně, v čem se mohu zlepšit?), rozbor chovçnâ hrdinů v nçmi využâvanåch přâbězâch atd. 1 PoslÇnâm JunÇka je podporovat rozvoj osobnosti mladåch lidâ, jejich duchovnâch, mravnâch, intelektuçlnâch, sociçlnâch a tělesnåch schopnostâ tak, aby byli po celå život připraveni plnit povinnosti k sobě samåm, bližnâm, vlasti, přârodě a celämu lidskämu společenstvâ v souladu s principy a metodami, stanovenåmi zakladatelem skautskäho hnutâ, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českäho skautingu, prof. A. B. Svojsâkem (Stanovy JunÇka - svazu skautů a skautek ČR, hlava druhç, čl. 5). 2

3 V neposlednâ řadě je dobrä si uvědomit, že snad nejdůležitějšâm prvkem v hodnotovä våchově je vzor chovçnâ nçs vedoucâch. Dětem často z domu chybâ vzory, jejichž přâkladu by se mohly držet, a proto nesmâme zapomânat, že všechny naše kroky se mohou pro někoho stçt hodnä nçsledovçnâ. 2. UčenÅ se aktivnå činnostå Pro skauting je typickä tzv. učenâ aktivnâ činnostâ, neboli učâm se tâm, že něco dělçm (learning-by-doing). Na rozdâl od školnâho vzdělçvçnâ chceme děti učit pomocâ praktickä činnosti např. stavbou tçbora a zajišťovçnâm jeho chodu vesměs vlastnâmi silami (vařenâ aj.) budujeme v dětech ëctu k prçci, učâme je samostatnosti, střâdmosti, utužujeme fyzickou kondici aj. To, že dětem nepředklçdçme znalosti a dovednosti takzvaně na podnose, ale nechçme je, ať si na to přijdou sami vlastnâ aktivitou a zvâdavostâ nebo prostřednictvâm her, vårazně pomçhç jak samotnäm procesu učenâ, tak i atraktivitě našeho programu. 3. DružinovÑ systüm aneb tñmovç prçce v malñch skupinçch rozvåjejåcå spoluprçci, vůdčå schopnosti a odpovědnost za druhü PrÇce v družinçch a menšâch skupinkçch je pro skauting dalšâm charakteristickåm rysem, kterå byl potä převzat i do jinåch mlçdežnickåch uskupenâ. Zakladatelem družinoväho systämu je lord Robert Baden-Powell, kterå během bërskåch vçlek v jižnâ Africe rozdělil svä vojçky do menšâch skupinek, kterä si zvolily sväho vedoucâho a byly skrz něj organizovçny. Tento nçpad se osvědčil i v prçci s mladåmi lidmi, kteråm se Baden-Powell později rozhodl věnovat, a tak vznikl družinovå systäm v podobě, jak jen znçme dnes. Pokud to možnosti oddâlu dovolujâ, je družinovå systäm opravdu nejlepšâ volbou. V družině se děti učâ od sebe navzçjem, jeden druhämu jde často přâkladem, v družinçch täž vznikajâ pevnějšâ přçtelskä vztahy, rozhodovçnâ a přâprava programu většinou probâhç na zçkladě dohody všech, což posiluje demokratickå charakter našeho společenstvâ atd. 4. Program osobnåho růstu aneb zçjem a spoluäčast každüho mladüho člověka na jeho osobnåm rozvoji Skauting je založen na cestě neustçlä våchovy a sebevåchovy, jež by měla každäho z nçs zdokonalovat po všech strçnkçch a dçt vyniknout nejlepšâm vlastnostem každäho jedince. Možnostâ, jak posilovat osobnâ rozvoj, je mnoho od plněnâ stezky, odborek, oddâlovåch våzev (např. tři orlâ pera) po pozdějšâ činovnickä vzdělçvçnâ. Důležitä je podporovat každäho v tom, co ho bavâ a jde mu, a zçroveň neusnout na vavřânech, když je někdo zdçnlivě šikovnějšâ než ostatnâ, protože nejde o porovnçvçnâ schopnostâ dětâ navzçjem, ale hlavně o osobnâ růst a zdokonalovçnâ se. 5. SymbolickÑ rçmec nabåzejåcå pro určitou věkovou skupinu vñchovnou motivaci a inspiraci SymbolickÅ rçmec je takovå obal našeho programu, kterå mu mç dodçvat atraktivitu a podporovat naplňovçnâ vytyčenåch câlů. Ve skautskä činnosti se jednç zejmäna o dva typy symbolickåch rçmců jeden, kterå je společnå všem skautům (hymna, lilie a jinä symboly, kroj, slavnosti atd.), a druhå, kterå si oddâly a družiny vymåšlâ samy (libreto k hrçm a s tâm spojenä koståmy, kulisy, přâběhy atd.). Vlastnâ symbolickå rçmec by měl båt uzpůsobenå věkovä kategorii členů (pozor, nepřeceňujme děti a neplåtvejme programy pro staršâ!), våchovnåm câlům (např. budovçnâ vztahu k přârodě hra s indiçnskou tämatikou, podpora samostatnosti a soutěživosti jeden hrdina, s kteråm se každå může ztotožnit aj.) a měl by båt pro děti zajâmavå. Neboť jak pravâ skautskå klasik chytejme ryby na to, co jim chutnç. 6. Pobyt a činnost v přårodě, jejå poznçvçnå a ochrana Přâroda je nejen vynikajâcâ prostředâ pro skautskou våchovu, ale i jeden z objektů našeho zçjmu. Vedeme děti k ëctě k přârodě, jejâ ochraně a prožâvçnâ silnåch zçžitků spojenåch s vnâmçnâm přârody a jejâch krçs. ZÇroveň využâvçme nesčetnåch možnostâ, kterä přâroda nabâzâ k uskutečněnâ dalšâch aktivit skautskä praxe jako je sport, estetickç våchova, poznçvçnâ pamětihodnåch mâst našâ vlasti atd. Přâroda täž napomçhç v budovçnâ pevnåch a 3

4 trvalåch přçtelstvâ, ke kteråm chceme naše svěřence väst, neboť kde jinde poznçme druhä läpe než v kritickåch momentech, kdy jsme napřâklad někde na horçch odkçzçni napospas vrtochům přârody? Je dobrä připomenout, že důležitost přârody v tradici českäho skautingu je většinou odvozovçna od odkazu Ernesta Thompsona Setona, jenž je poklçdçn za jednoho z duchovnâch otců skautingu a täž za zakladatele hnutâ Woodcraft. Českä skautskä hnutâ bylo jeho myšlenkami ovlivněno zdaleka vâce než v jinåch zemâch, a mimo jinä proto je přâroda jako objekt zçjmu pro českå skauting důležitějšâ než napřâklad v Anglii. 7. Podpora mladñch lidå dospělñmi a vzçjemnç spoluprçce Již v prvku družinovå systäm je obsažena myšlenka, že mladšâ se přirozeně učâ od staršâch, kteřâ jsou jim rçdci a vzory. Toto skauting dçle rozvâjâ tâm, že každå oddâl či středisko je postaveno na určitä hierarchii, kdy staršâ a zkušenějšâ (např. vůdci oddâlu) pomçhajâ mladšâm (např. rçdci), delegujâ na ně určitä ëkoly a vedou je k samostatnosti a schopnosti umět stçle vâce věcâ tak, aby časem mohli vykonçvat zodpovědnějšâ a složitějšâ ëkoly. Podstatnä zde je taky to, že dospělâ činovnâci by se měli neustçle vzdělçvat, aby byli schopni porozumět měnâcâm se potřebçm oddâlu i dostçt všem dalšâm (technickåm, administrativnâm) zçvazkům. 8. Služba společnosti Tento prvek je opět možnä vnâmat ve dvou rovinçch na jednä straně sçm skauting a våchova dětâ v oddâlech je určitou službou společnosti, do kterä chceme vyslat aktivnâ zodpovědnä jedince, kteřâ ctâ hodnoty slušnä lidskä společnosti, a na druhä straně je služba jednâm z důležitåch prvků skautskä činnosti vůbec. Přâkladem mohou båt různä sbârky, päče o přârodu (př. čištěnâ studçnek), zçjem o seniory či děti z dětskåch domovů aj. Je dobrä dětem již od ëtläho věku ukazovat, že existujâ různä tâživä společenskä či ekologickä problämy, ale i my můžeme napomoct jejich určitämu zlepšenâ. 9. PostupnÜ stimulujåcå programy Protože skautskç våchova je dlouhodobç kontinuçlnâ zçležitost, nabâzâ se spousta možnostâ, jak toho využât k naplněnâ našich câlů. V prvä řadě je třeba řâct, že samotnç ëčast na nějakäm dlouhodobäm projektu učâ děti trpělivosti, câlevědomosti a mnoha dalšâm užitečnåm dovednostem, kterä se jinak lidem vštěpujâ celkem obtâžně. Krom tohoto aspektu jsou postupnä stimulujâcâ programy pro děti motivačnâ, neboť vidâ lçkavä câle, kteråch mohou svou pâlâ dosçhnout (např. splněnâ stupně stezky, odborky). I pro učenâ různåm znalostem a dovednostem (např. prvnâ pomoc) je tento způsob přirozenějšâ, protože neustçlåm zvyšovçnâm nçroků a zkoušenâm si naučenåch věcâ v praxi si toho děti odnesou mnohem vâce, než kdybychom jim něco tzv. nalili do hlavy, za tåden vyzkoušeli a za dalšâ tåden by si již nikdo nic nepamatoval. 10.VyužÅvÇnÅ skautskü symboliky a vñchovnüho prostředå SpolečnÅ symbolickå rçmec všech skautů napomçhç identifikaci se skautskåmi ideçly a skautskåm společenstvâm vůbec. Mezi prvky skautskä symboliky patřâ již zmiňovanä rituçly (nçstup, slavnostnâ ohně, skautskå slib, gilwellskå kruh, zasekçvçnâ sekyry aj.), kroj, pozdravy, skautskç hymna, loga a symboly a takä napřâklad naše skautskç historie. ZÇvěr Těchto deset prvků mç tedy charakterizovat skauting a přiblâžit, na jakåch zçkladech by měl båt založenå skautskå program. Platâ, že čâm vâce prvků skautskä våchovnä metody do programu zapojâme, tâm je většâ šance na ëspěch programu a na naplněnâ câlů, o kterä skauting usiluje. Kontrolní otázky a úkoly: 1. Co je to skautskç våchovnç metoda? Pokus se ji stručně vysvětlit. 2. Jakä jsou jejâ prvky? (vyjmenuj alespoň 5) 3. Jak se lišâ prvky program osobnâho růstu a postupnä stimulujâcâ programy? 4. Zkus vymyslet přâklad programu, ve kteräm je zapojeno min. 5 prvků skautskä våchovnä metody. 4

5

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Kateřina Kuberová

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Kateřina Kuberová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce Kateřina Kuberová Kompetence a jejich rozvoj v novém skautském výchovném programu ompetences and their development in the

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském

Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském UVÍTÁNÍ NA CESTĚ ČINOVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském oddíle a před tím třeba ve smečce vlčat. Prožil jsi několik táborů, skládal

Více

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích:

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích: Osobní rozvoj jako východisko stezky Skautská stezka je významným nástrojem jedné části skautské metody zvané osobní rozvoj. Jeho podstatou je pomáhat mladému člověku, aby se sám aktivně a tvořivě zabýval

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Vliv organizovaných činností (skauting) ve volném čase na rozvoj zájmů mládeže (regionální výzkum)

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011)

zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011) Syst m r zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011) OBSAH Proč?...2 Cíle roveringu... 2 Cíle roverské výchovy... 2 Kdo je to rover/rangers...

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Podpora družin vedením oddílu

Podpora družin vedením oddílu Podpora družin vedením oddílu Tato oblast je třetím a posledním pilířem, na němž stojí družinový systém.pár slov o struktuře oddílu nám pomůže najít možnosti, jak družiny podporovat. Struktura oddílu Strukturou

Více

Předmluva. Milan Kotík

Předmluva. Milan Kotík Předmluva V roce 2000 když vyšlo první vydání této knihy to byla kniha Josefa Valenty. Když jsme odjížděli na seminář a ujišťovali se, jestli máme všechny materiály pro účastníky, kontrolní otázka zněla:»máme

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE řidičák několik slov ke vzdělávání vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží vzdělání v dnešní společnosti situace organizací

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Cesta Vzduchu. 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vzduchu. 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vzduchu 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Kamenný chodník stoupal po

Více

Analýza programové náplně na letních dětských táborech

Analýza programové náplně na letních dětských táborech MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza programové náplně na letních dětských táborech Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Více

Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském

Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském CZ-06.qxd 6.9.2006 11:27 StrÆnka 1 UVÍTÁNÍ NA CESTĚ ČINOVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském oddíle a před tím třeba ve smečce vlčat.

Více

Vzdělávací program Kdo jsme?

Vzdělávací program Kdo jsme? ÚVOD Vzdělávací program Náčelnické zkoušky má za úkol ověřit, doplnit a rozvinout dovednosti, znalosti nutné pro vedoucího pracovníka, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje) činnosti kolektivu dětí

Více

CO UMÍM A ZNÁM PRAKTICKÝ ŽIVOT

CO UMÍM A ZNÁM PRAKTICKÝ ŽIVOT CO UMÍM A NÁM PRAKTICKÝ ŽIVOT Dokážu se o sebe postarat, nečekám, že za mě vše bude řešit maminka nebo vedoucí. Ve světě se prostě neztratím a umím si poradit v každé situaci. Nepotřebuji, aby mě pořád

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Př íruč ka pro skautské vedoucí o tom, jak do oddílů integrovat deti s rů znými specifickými potř ebami

Př íruč ka pro skautské vedoucí o tom, jak do oddílů integrovat deti s rů znými specifickými potř ebami Př íruč ka pro skautské vedoucí o tom, jak do oddílů integrovat deti s rů znými specifickými potř ebami Z nevýhody výhoda Vydáno za podpory projektu MŠMT Mimochodem skautem pro kurz Z nevýhody výhoda III

Více

rganizace rávo Junák - svaz skautu a skautek CR, vzdelávací stredisko Gemini ILS/VLK Gemini 2010 Katedra Cinovníci

rganizace rávo Junák - svaz skautu a skautek CR, vzdelávací stredisko Gemini ILS/VLK Gemini 2010 Katedra Cinovníci rganizace a rávo Ucební texty VLK Castor 2010 Junák - svaz skautu a skautek CR, vzdelávací stredisko Gemini ILS/VLK Gemini 2010 Katedra Cinovníci WWW.GEWIKI.CZ Tuhle příručku sestavil tým Polluxů a instruktorů

Více

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad skauting dvouměsíčník pro skautskou výchovu Umět mluvit Obsah čísla 2014 říjen listopad Editorial 2 Instant Rozhodování sedmkrát jinak 3 Stezka Stíhat stezku a nezbláznit se 4 Instant Ztracené pohádky

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy Vladan Krásný Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy se zabývá problematikou

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více