StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY"

Transkript

1 SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY VLK STŘÉBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÅ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI METODIKA A ODDÉL (ZAHRNUJE OBOR: METODIKA) Obsah: ÄVOD SKAUTSKÅ SLIB A ZÇKON JAKO VYJÇDŘENÑ ŽIVOTNÑHO STYLU A HODNOTOVÜHO SYSTÜMU UČENÑ SE AKTIVNÑ ČINNOSTÑ DRUŽINOVÅ SYSTÜM ANEB TÅMOVÇ PRÇCE V MALÅCH SKUPINÇCH ROZVÑJEJÑCÑ SPOLUPRÇCI, VŮDČÑ SCHOPNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA DRUHÜ PROGRAM OSOBNÑHO RŮSTU ANEB ZÇJEM A SPOLUÄČAST KAŽDÜHO MLADÜHO ČLOVĚKA NA JEHO OSOBNÑM ROZVOJI SYMBOLICKÅ RÇMEC NABÑZEJÑCÑ PRO URČITOU VĚKOVOU SKUPINU VÅCHOVNOU MOTIVACI A INSPIRACI POBYT A ČINNOST V PŘÑRODĚ, JEJÑ POZNÇVÇNÑ A OCHRANA PODPORA MLADÅCH LIDÑ DOSPĚLÅMI A VZÇJEMNÇ SPOLUPRÇCE SLUŽBA SPOLEČNOSTI POSTUPNÜ STIMULUJÑCÑ PROGRAMY VYUŽÑVÇNÑ SKAUTSKÜ SYMBOLIKY A VÅCHOVNÜHO PROSTŘEDÑ... 4 ZÇVĚR... 4 Text vznikl jako skripta VůdcovskÅho lesnçho kurzu StřÇbrnÑ řeka. Je možnå jej využçvat v nezmněněnå podobě jako vzdělñvacç text na kurzech JunÑka svazu skautů a skautek ČR. Text neprošel jazykovou äpravou a je neprodejnã. Text může obsahovat drobnå nepřesnosti z důvodu zjednodušenç problematiky pro čtenñře. Informace v textu jsou aktuñlnç pouze v roce vydñnç textu. Vydal: JunÑk svaz skautů a skautek ČR, Pardubickã kraj. Pardubice, è Dagmar ZakopalovÑ, 2009.

2 Évod StřÅbrnÇ řeka KaždÅ z nçs už určitě někdy slyšel při nçboru, rozhovoru s přçteli nebo neskautskou veřejnostâ obecně otçzku A co vy v tom skautu vlastně dělüte?. Když dâtě navštěvuje pěveckå sbor, tak je jasnä, že se tam zpâvç, když chodâ do tenisovä školy, pravděpodobně se tam bude učit hrçt tenis, ale co my skauti? Jak mçme odpovědět na takovou zçludnou otçzku? Naše rozpačitä odpovědi většinou zahrnujâ zmânky o pravidelnåch schůzkçch, våletech do přârody, tçborech, rozličnåch hrçch a tak dçle. Můžeme si však na tuto otçzku odpovědět nějakåm komplexnâm, pro nçs samotnä uspokojivåm způsobem? V prvä řadě je důležitä umět rozlišit dvě věci obsah a formu skautskä våchovy, tedy o co usilujeme a jakám způsobem o to usilujeme. Co se tåče obsahu skautskä våchovy, tedy o co usilujeme, je toto vyjçdřeno tzv. poslçnâm JunÇka, kteråm je (stručně řečeno) všestrannå rozvoj osobnosti mladåch lidâ dle ideovåch principů skautingu. 1 Existuje však obdobnç definice toho, co je, respektive nenâ skauting? Jistě nçs napadne, že je mnoho různåch organizacâ, kterä alespoň z čçsti usilujâ o podobnä câle jako my (např. turistickä oddâly, vlastivědnä společnosti, ochrçnci přârody, nçboženskä spolky mlçdeže atd.), ovšem jejich činnost se od našâ vâce či mäně odlišuje. Jak tedy co nejpřesněji vymezit formu skautskä våchovy? Klâčem k rozuzlenâ našeho problämu je systäm několika prvků, kterä dohromady tvořâ tzv. skautskou váchovnou metodu. S trochou nadsçzky můžeme řâct, že jde o ingredience, s kteråmi při dodrženâ sprçvnäho receptu upečeme to, čemu se řâkç skauting. SkautskÇ våchovnç metoda je cestou soustavnä våchovy a sebevåchovy, jež mç väst k upevňovçnâ charakteru, vytvçřenâ hodnotoväho systämu, rozvoji dovednostâ a znalostâ. Skautskou våchovnou metodu tvořâ systäm vzçjemně provçzanåch prvků, jimiž jsou: skautská slib a zükon učenä aktivnä činnostä družinová systçm program osobnäho růstu symbolická rümec přäroda podpora dospělámi služba společnosti postupnç stimulujäcä programy skautskü symbolika Povězme si nynâ vâce k jednotlivåm bodům skautskä våchovnä metody. 1. SkautskÑ slib a zçkon jako vyjçdřenå životnåho stylu a hodnotovüho systümu Skautskä hnutâ se od jinåch dětskåch uskupenâ lišâ zejmäna tâm, že neusiluje pouze o zabavenâ svåch členů, přâpadně o učenâ zçlesçckåm dovednostem, ale zejmäna o systematickou hodnotovou våchovu a duchovnâ rozvoj každäho jedince. Skautskä hnutâ usiluje o to, båt aktivnâ součçstâ demokratickä občanskä společnosti, a chce vychovçvat samostatně myslâcâ jedince s pevnåmi morçlnâmi zçsadami, kteråm nenâ lhostejnå svět kolem nich a nebojâ se stçt si za svåmi ideçly. Pomůckou k tomu je skautskå slib a zçkon, kterä majâ dětem a mladåm lidem ukçzat hodnoty, jež by měly båt zçkladem každä slušnä společnosti. SoučÇstâ hodnotovä våchovy v oddâle by ale neměla båt jen prçce se slibem a zçkonem, ale např. i budovçnâ osobnâ morçlky a zodpovědnosti za svä chovçnâ a jednçnâ, důraz na plněnâ povinnostâ, sebereflexe (co jsem udělal dobře/ špatně, v čem se mohu zlepšit?), rozbor chovçnâ hrdinů v nçmi využâvanåch přâbězâch atd. 1 PoslÇnâm JunÇka je podporovat rozvoj osobnosti mladåch lidâ, jejich duchovnâch, mravnâch, intelektuçlnâch, sociçlnâch a tělesnåch schopnostâ tak, aby byli po celå život připraveni plnit povinnosti k sobě samåm, bližnâm, vlasti, přârodě a celämu lidskämu společenstvâ v souladu s principy a metodami, stanovenåmi zakladatelem skautskäho hnutâ, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českäho skautingu, prof. A. B. Svojsâkem (Stanovy JunÇka - svazu skautů a skautek ČR, hlava druhç, čl. 5). 2

3 V neposlednâ řadě je dobrä si uvědomit, že snad nejdůležitějšâm prvkem v hodnotovä våchově je vzor chovçnâ nçs vedoucâch. Dětem často z domu chybâ vzory, jejichž přâkladu by se mohly držet, a proto nesmâme zapomânat, že všechny naše kroky se mohou pro někoho stçt hodnä nçsledovçnâ. 2. UčenÅ se aktivnå činnostå Pro skauting je typickä tzv. učenâ aktivnâ činnostâ, neboli učâm se tâm, že něco dělçm (learning-by-doing). Na rozdâl od školnâho vzdělçvçnâ chceme děti učit pomocâ praktickä činnosti např. stavbou tçbora a zajišťovçnâm jeho chodu vesměs vlastnâmi silami (vařenâ aj.) budujeme v dětech ëctu k prçci, učâme je samostatnosti, střâdmosti, utužujeme fyzickou kondici aj. To, že dětem nepředklçdçme znalosti a dovednosti takzvaně na podnose, ale nechçme je, ať si na to přijdou sami vlastnâ aktivitou a zvâdavostâ nebo prostřednictvâm her, vårazně pomçhç jak samotnäm procesu učenâ, tak i atraktivitě našeho programu. 3. DružinovÑ systüm aneb tñmovç prçce v malñch skupinçch rozvåjejåcå spoluprçci, vůdčå schopnosti a odpovědnost za druhü PrÇce v družinçch a menšâch skupinkçch je pro skauting dalšâm charakteristickåm rysem, kterå byl potä převzat i do jinåch mlçdežnickåch uskupenâ. Zakladatelem družinoväho systämu je lord Robert Baden-Powell, kterå během bërskåch vçlek v jižnâ Africe rozdělil svä vojçky do menšâch skupinek, kterä si zvolily sväho vedoucâho a byly skrz něj organizovçny. Tento nçpad se osvědčil i v prçci s mladåmi lidmi, kteråm se Baden-Powell později rozhodl věnovat, a tak vznikl družinovå systäm v podobě, jak jen znçme dnes. Pokud to možnosti oddâlu dovolujâ, je družinovå systäm opravdu nejlepšâ volbou. V družině se děti učâ od sebe navzçjem, jeden druhämu jde často přâkladem, v družinçch täž vznikajâ pevnějšâ přçtelskä vztahy, rozhodovçnâ a přâprava programu většinou probâhç na zçkladě dohody všech, což posiluje demokratickå charakter našeho společenstvâ atd. 4. Program osobnåho růstu aneb zçjem a spoluäčast každüho mladüho člověka na jeho osobnåm rozvoji Skauting je založen na cestě neustçlä våchovy a sebevåchovy, jež by měla každäho z nçs zdokonalovat po všech strçnkçch a dçt vyniknout nejlepšâm vlastnostem každäho jedince. Možnostâ, jak posilovat osobnâ rozvoj, je mnoho od plněnâ stezky, odborek, oddâlovåch våzev (např. tři orlâ pera) po pozdějšâ činovnickä vzdělçvçnâ. Důležitä je podporovat každäho v tom, co ho bavâ a jde mu, a zçroveň neusnout na vavřânech, když je někdo zdçnlivě šikovnějšâ než ostatnâ, protože nejde o porovnçvçnâ schopnostâ dětâ navzçjem, ale hlavně o osobnâ růst a zdokonalovçnâ se. 5. SymbolickÑ rçmec nabåzejåcå pro určitou věkovou skupinu vñchovnou motivaci a inspiraci SymbolickÅ rçmec je takovå obal našeho programu, kterå mu mç dodçvat atraktivitu a podporovat naplňovçnâ vytyčenåch câlů. Ve skautskä činnosti se jednç zejmäna o dva typy symbolickåch rçmců jeden, kterå je společnå všem skautům (hymna, lilie a jinä symboly, kroj, slavnosti atd.), a druhå, kterå si oddâly a družiny vymåšlâ samy (libreto k hrçm a s tâm spojenä koståmy, kulisy, přâběhy atd.). Vlastnâ symbolickå rçmec by měl båt uzpůsobenå věkovä kategorii členů (pozor, nepřeceňujme děti a neplåtvejme programy pro staršâ!), våchovnåm câlům (např. budovçnâ vztahu k přârodě hra s indiçnskou tämatikou, podpora samostatnosti a soutěživosti jeden hrdina, s kteråm se každå může ztotožnit aj.) a měl by båt pro děti zajâmavå. Neboť jak pravâ skautskå klasik chytejme ryby na to, co jim chutnç. 6. Pobyt a činnost v přårodě, jejå poznçvçnå a ochrana Přâroda je nejen vynikajâcâ prostředâ pro skautskou våchovu, ale i jeden z objektů našeho zçjmu. Vedeme děti k ëctě k přârodě, jejâ ochraně a prožâvçnâ silnåch zçžitků spojenåch s vnâmçnâm přârody a jejâch krçs. ZÇroveň využâvçme nesčetnåch možnostâ, kterä přâroda nabâzâ k uskutečněnâ dalšâch aktivit skautskä praxe jako je sport, estetickç våchova, poznçvçnâ pamětihodnåch mâst našâ vlasti atd. Přâroda täž napomçhç v budovçnâ pevnåch a 3

4 trvalåch přçtelstvâ, ke kteråm chceme naše svěřence väst, neboť kde jinde poznçme druhä läpe než v kritickåch momentech, kdy jsme napřâklad někde na horçch odkçzçni napospas vrtochům přârody? Je dobrä připomenout, že důležitost přârody v tradici českäho skautingu je většinou odvozovçna od odkazu Ernesta Thompsona Setona, jenž je poklçdçn za jednoho z duchovnâch otců skautingu a täž za zakladatele hnutâ Woodcraft. Českä skautskä hnutâ bylo jeho myšlenkami ovlivněno zdaleka vâce než v jinåch zemâch, a mimo jinä proto je přâroda jako objekt zçjmu pro českå skauting důležitějšâ než napřâklad v Anglii. 7. Podpora mladñch lidå dospělñmi a vzçjemnç spoluprçce Již v prvku družinovå systäm je obsažena myšlenka, že mladšâ se přirozeně učâ od staršâch, kteřâ jsou jim rçdci a vzory. Toto skauting dçle rozvâjâ tâm, že každå oddâl či středisko je postaveno na určitä hierarchii, kdy staršâ a zkušenějšâ (např. vůdci oddâlu) pomçhajâ mladšâm (např. rçdci), delegujâ na ně určitä ëkoly a vedou je k samostatnosti a schopnosti umět stçle vâce věcâ tak, aby časem mohli vykonçvat zodpovědnějšâ a složitějšâ ëkoly. Podstatnä zde je taky to, že dospělâ činovnâci by se měli neustçle vzdělçvat, aby byli schopni porozumět měnâcâm se potřebçm oddâlu i dostçt všem dalšâm (technickåm, administrativnâm) zçvazkům. 8. Služba společnosti Tento prvek je opět možnä vnâmat ve dvou rovinçch na jednä straně sçm skauting a våchova dětâ v oddâlech je určitou službou společnosti, do kterä chceme vyslat aktivnâ zodpovědnä jedince, kteřâ ctâ hodnoty slušnä lidskä společnosti, a na druhä straně je služba jednâm z důležitåch prvků skautskä činnosti vůbec. Přâkladem mohou båt různä sbârky, päče o přârodu (př. čištěnâ studçnek), zçjem o seniory či děti z dětskåch domovů aj. Je dobrä dětem již od ëtläho věku ukazovat, že existujâ různä tâživä společenskä či ekologickä problämy, ale i my můžeme napomoct jejich určitämu zlepšenâ. 9. PostupnÜ stimulujåcå programy Protože skautskç våchova je dlouhodobç kontinuçlnâ zçležitost, nabâzâ se spousta možnostâ, jak toho využât k naplněnâ našich câlů. V prvä řadě je třeba řâct, že samotnç ëčast na nějakäm dlouhodobäm projektu učâ děti trpělivosti, câlevědomosti a mnoha dalšâm užitečnåm dovednostem, kterä se jinak lidem vštěpujâ celkem obtâžně. Krom tohoto aspektu jsou postupnä stimulujâcâ programy pro děti motivačnâ, neboť vidâ lçkavä câle, kteråch mohou svou pâlâ dosçhnout (např. splněnâ stupně stezky, odborky). I pro učenâ různåm znalostem a dovednostem (např. prvnâ pomoc) je tento způsob přirozenějšâ, protože neustçlåm zvyšovçnâm nçroků a zkoušenâm si naučenåch věcâ v praxi si toho děti odnesou mnohem vâce, než kdybychom jim něco tzv. nalili do hlavy, za tåden vyzkoušeli a za dalšâ tåden by si již nikdo nic nepamatoval. 10.VyužÅvÇnÅ skautskü symboliky a vñchovnüho prostředå SpolečnÅ symbolickå rçmec všech skautů napomçhç identifikaci se skautskåmi ideçly a skautskåm společenstvâm vůbec. Mezi prvky skautskä symboliky patřâ již zmiňovanä rituçly (nçstup, slavnostnâ ohně, skautskå slib, gilwellskå kruh, zasekçvçnâ sekyry aj.), kroj, pozdravy, skautskç hymna, loga a symboly a takä napřâklad naše skautskç historie. ZÇvěr Těchto deset prvků mç tedy charakterizovat skauting a přiblâžit, na jakåch zçkladech by měl båt založenå skautskå program. Platâ, že čâm vâce prvků skautskä våchovnä metody do programu zapojâme, tâm je většâ šance na ëspěch programu a na naplněnâ câlů, o kterä skauting usiluje. Kontrolní otázky a úkoly: 1. Co je to skautskç våchovnç metoda? Pokus se ji stručně vysvětlit. 2. Jakä jsou jejâ prvky? (vyjmenuj alespoň 5) 3. Jak se lišâ prvky program osobnâho růstu a postupnä stimulujâcâ programy? 4. Zkus vymyslet přâklad programu, ve kteräm je zapojeno min. 5 prvků skautskä våchovnä metody. 4

5

Pravidla pro hodnocenå vösledků. (klasifikačnå řäd)

Pravidla pro hodnocenå vösledků. (klasifikačnå řäd) ZÄkladnÅ škola a MateřskÄ škola Jimramov, přåspěvkovä organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Pravidla pro hodnocenå vösledků vzdělävänå žäků ZŠ (klasifikačnå řäd) Obsah: 1. Pravidla hodnocenä a klasifikace

Více

Jak vybrat LCD monitor?

Jak vybrat LCD monitor? Jak vybrat LCD monitor? Velikost Velikost se udävä v palcåch vyjadřuje ÑhlopřÅčku zobrazovacå plochy. Např. 17 monitor mä ÑhlopřÅčku 17 palců (1 palec je 2,54cm). StandardnÅ velikosti jsou dnes mezi 17

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

StřÅbrnÇ řeka (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON. Obsah: VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009

StřÅbrnÇ řeka (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON. Obsah: VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009 (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÜ PRŮŘEZOVÜ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI PRÄCE S VEDOUCÇMI (ZAHRNUJE OBORY: PSYCHOLOGIE, ORGANIZACE, VEDENÇ

Více

WWW a HTTP HTTP protokol HTML jazyk URL identifikace WWW Webov m sto Cookies Komunikace po HTTP Identifikace um stěn specifikaci um stěn

WWW a HTTP HTTP protokol HTML jazyk URL identifikace WWW Webov m sto Cookies Komunikace po HTTP Identifikace um stěn specifikaci um stěn WWW a HTTP WWW je systäm HTTP serverů, kterä uchovçvajé hypertextovä dokumenty (strçnky) a umožňujé k nim přéstup. Činnost WWW je založena na hypertextovàch odkazech tj. textech směřujécé na jinä hypertextovä

Více

značka mistrů Panely 2010 NÇvod na montçž a Ñdržbu SystÄmovÄ panely DřevěnÄ panely DekoračnÑ panely

značka mistrů Panely 2010 NÇvod na montçž a Ñdržbu SystÄmovÄ panely DřevěnÄ panely DekoračnÑ panely značka mistrů Panely 2010 NÇvod na montçž a Ñdržbu SystÄmovÄ panely DřevěnÄ panely DekoračnÑ panely NÇvod na montçž a Ñdržbu MEISTER-připevňovacá materiçl pro montçž SystÄmovÄ panely Kolekce SP 500 Kolekce

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7

DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7 DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7 VyužÄvat program kreditnä pokladny může každá uživatel, která må opråvněnä pracovat s programem kreditnäho stravovånä.

Více

1. otézka: Mohu möt délničnö znémku do 3,5 tuny a pokud potřebuji, tak si koupit krétkodobou nad 3,5 tuny?

1. otézka: Mohu möt délničnö znémku do 3,5 tuny a pokud potřebuji, tak si koupit krétkodobou nad 3,5 tuny? růkazy způsobilosti pro řidiče dodévek 14.04.2008 ZDROJ: Profit č. 11/2008 AUTOR: Dotaz byl publikovén v časopisu Profit č. 11/2008. V našö firmě méme vůz Opel Vivaro (celkové hmotnost 2,9 tuny) s tažnàm

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO 2005 Jitka Schnirchová 1.oddíl Otty Hanzlíčka Ústí nad Labem 1) 1911-1938 Zakladatelem československého skautingu byl středoškolský profesor tělocviku v Praze

Více

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** ***

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** *** Myšlenkové základy skautingu, historie. * * 1.1 Předchůdci a inspirace (antika, křesťanství, rytíři, Komenský, Rousseau, Thoreau,...) 1 7 8 2 1.2 Zakladatelé skautingu. Dva základní směry v dějinách skautingu

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011)

zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011) Syst m r zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011) OBSAH Proč?...2 Cíle roveringu... 2 Cíle roverské výchovy... 2 Kdo je to rover/rangers...

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Asociace skautek a skautů Evropy (dále jen ASSE) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ustavené podle zákona č. 83/1990

Více

Myšlenkové základy skautingu

Myšlenkové základy skautingu Myšlenkové základy skautingu 1 Historické proudy, které ovlivnily skauting Myšlenky a proudy, které ovlivnily současný skauting, se mohou rozdělit do tří základních oblastí: - Kulturní vlivy evropské civilizace

Více

www.micropad.cz SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA +420 603 259 249 +420 603 230 055

www.micropad.cz SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA +420 603 259 249 +420 603 230 055 StojÅme na VašÅ straně www.micropad.cz UŽIVATELSKÖ MANUÜL ORDERMAN DON verze 2010 Hotline Hotline Obchod SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA +420 603

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI Moje osobní údaje Jméno: Adresa: Telefon:.. Email:. Datum narození/rodné číslo:.. Kontakt na rodiče: Družina:.. Přijat dne:.. Slib složen dne: Ťapka Moje foto Ťapka Výchovný systém 11. PS VLCI -určeno

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA. čj. ČŠIJ-28/10. Předmět inspekčné činnosti

ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA. čj. ČŠIJ-28/10. Předmět inspekčné činnosti ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA čj. ČŠIJ-28/10 NÅzev školy: GymnÅzium ŽďÅr nad SÅzavou Adresa: Neumannova 2, 591 01 ŽďÖr nad SÖzavou IdentifikÅtor: 600 015 955 IČ: 48

Více

Informační schůzka o Táboře

Informační schůzka o Táboře Informační schůzka o Táboře Křelovice 2013 ( 29.6. - 19. 7. 2013) Oddíl Bronco jako součást světové organizace Světový skauting WOSM, WAGGS,... Junák svaz skautů a skautek ČR 52. středisko Stopaři 120.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Hodnotové přínosy skautingu. Kateřina Mynářová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Hodnotové přínosy skautingu. Kateřina Mynářová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Hodnotové přínosy skautingu Kateřina Mynářová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Objektem této bakalářské práce je organizace Junák svaz skautů a skautek České republiky.

Více

Hlavní kapitanát. Plnění programového prohlášení 2013 2016

Hlavní kapitanát. Plnění programového prohlášení 2013 2016 Hlavní kapitanát vodních skautů Plnění programového prohlášení 2013 2016 ŘÍZENÍ SÍTĚ VODNÍCH SKAUTŮ Iniciovat setkání a komunikovat s KK, aby bylo možné dále spolupracovat s oddíly VS a tlumočit potřeby

Více

Rodinné stříbro českého skautingu Petr Fr. Hájek Balú

Rodinné stříbro českého skautingu Petr Fr. Hájek Balú Rodinné stříbro českého skautingu Petr Fr. Hájek Balú Ekumenická lesní škola Předmluva Dostává se Ti do rukou, moje milá skautská sestřičko, i Tobě, můj bratře, záznam zajímavé přednášky, která zazněla

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012

Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012 Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012 Počátky skautingu na karlovarsku (1923-1938)??? počátky skautingu v Karlových Varech nejsou příliš jasné, zachováno svědectví dvou skautů: Aloise Kačeny

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Skauting jako zdroj výchovy a utváření sociálních kompetencí dítěte školního věku. Bc. Eva Sperátová

Skauting jako zdroj výchovy a utváření sociálních kompetencí dítěte školního věku. Bc. Eva Sperátová Skauting jako zdroj výchovy a utváření sociálních kompetencí dítěte školního věku Bc. Eva Sperátová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Skauting se prezentuje jako organizace, která svou činností vede k výchově

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY

VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY GymnÄzium ŽďÄr nad SÄzavou Neumannova 2 591 01 ŽďÄr nad SÄzavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY Školnà rok 2008/2009 Charakter iist ii ka ško lly

Více

Roverský kmen Vestigo je společenstvím skautek a skautů ve věku 15 cca 26 let ze skautského střediska Duha v Brně-Řečkovicích

Roverský kmen Vestigo je společenstvím skautek a skautů ve věku 15 cca 26 let ze skautského střediska Duha v Brně-Řečkovicích Vestigo 2004-2008 Roverský kmen Vestigo je společenstvím skautek a skautů ve věku 15 cca 26 let ze skautského střediska Duha v Brně-Řečkovicích Vznik Vestiga Před založením výprava do Ostrova u Macochy

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE

SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE Průvodce skautingem a užitečné informace pro rodiče Milí rodiče, Vaše dítě vstoupilo do skautského oddílu a stalo se tak jedním z více než 50 miliónů skautů

Více

JUNÁK Strategie 2022. Inspirovat skautingem. Materiál k diskuzi nad těžkými otázkami

JUNÁK Strategie 2022. Inspirovat skautingem. Materiál k diskuzi nad těžkými otázkami JUNÁK Strategie 2022 Inspirovat skautingem Materiál k diskuzi nad těžkými otázkami OBSAH Materiál k diskuzi nad těžkými otázkami...3 Co dělá skupinu dětí skautským oddílem?...5 Je velikost členské základny

Více

SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE

SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE Průvodce skautingem a užitečné informace pro rodiče Milí rodiče, Vaše dítě vstoupilo do skautského oddílu a stalo se tak jedním z více než 50 miliónů skautů

Více

Skautské hry v klubovně Foglar H 3. Skautské hry v klubovně Foglar H 2? Skautské hry ve městě Zapletal H 5. Skautské hry v přírodě Foglar H 8

Skautské hry v klubovně Foglar H 3. Skautské hry v klubovně Foglar H 2? Skautské hry ve městě Zapletal H 5. Skautské hry v přírodě Foglar H 8 název autor číslo Skautské hry v klubovně Foglar H 1 Skautské hry v klubovně Foglar H 2? Skautské hry v klubovně Foglar H 3 Skautské hry ve městě Zapletal H 4 Skautské hry ve městě Zapletal H 5 Skautské

Více

Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi!

Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi! Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi! 7. Školní vzdělávací program školní družiny vychází ze ŠVP Tvořivá škola Klimkovice, č. j. 351/2013 a Rámcově vzdělávacího programu,

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA I. Historie Založen v roce 1990, kdy registroval okolo 50-60 členů Během dalšího roku došlo odpojením dvou družin ke snížení počtu členů na cca 30 V září 1992 po půl roce

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV

STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV DLOUHODOBÁ PRAKTICKÁ MATURITNÍ PRÁCE Dalibor Honc MladÖ Boleslav 2009 STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV Náporové sání DLOUHODOBÁ PRAKTICKÁ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau 28.06.2007-1 -

Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau 28.06.2007-1 - Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau 28.06.2007-1 - PracovnÄ pråvo v ČeskÉ republice VÅženÉ dåmy, våženñ pånové dovolte mi, abych vås seznåmil se ZÅkonÑkem pråce (zåkon č. 262/2006 Sb.), kterü nabyl áčinnosti

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

CO UMÍM A ZNÁM PRAKTICKÝ ŽIVOT

CO UMÍM A ZNÁM PRAKTICKÝ ŽIVOT CO UMÍM A NÁM PRAKTICKÝ ŽIVOT Dokážu se o sebe postarat, nečekám, že za mě vše bude řešit maminka nebo vedoucí. Ve světě se prostě neztratím a umím si poradit v každé situaci. Nepotřebuji, aby mě pořád

Více

stupeň: 2. stupeň Stezky

stupeň: 2. stupeň Stezky 21.1 Znám alespoň 6 souhvězdí. Na základě praxe, kde je najdu, co je v nich zajímavého k pozorování 21.2 Znám historii skautingu. 21.3 21.4 21.5 Dokážu používat a udržovat vařiče (oddílový, družinový).

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

JihoÄeskÅ univerzita v ÇeskÉch BudÑjovicÖch TeologickÅ fakulta Katedra psychologie. BakalÅÜskÅ pråce

JihoÄeskÅ univerzita v ÇeskÉch BudÑjovicÖch TeologickÅ fakulta Katedra psychologie. BakalÅÜskÅ pråce JihoÄeskÅ univerzita v ÇeskÉch BudÑjovicÖch TeologickÅ fakulta Katedra psychologie BakalÅÜskÅ pråce PSYCHOMOTORICKÄ VÄVOJ DÅTÇ TRVALE UMÇSTÅNÄCH V JESLÇCH VedoucÖ pråce: Mgr. Jitka IvankovÅ, R. N. Autor

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Pravidlové systémy. František Fjertil Špoutil

Pravidlové systémy. František Fjertil Špoutil Pravidlové systémy František Fjertil Špoutil 2 pravdy o LARPu: 1) Pravidla vymezují rámec akce 2) Má-li hráč schopnost, tak ji bude chtít i použít PRAVIDLO - definice Je to takový herní mechanismus, který

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo III-2-VkZ-I-1- Název materiálu Sociální role Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Tento materiál je k využití v předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník, v kapitole Sociální klima. str.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Jak lépe a efektivněji pracovat s dětmi a mládeží Rostislav Helštýn

Jak lépe a efektivněji pracovat s dětmi a mládeží Rostislav Helštýn Jak lépe a efektivněji pracovat s dětmi a mládeží Rostislav Helštýn Obsah přednášky: Malý exkurz do vývojové psychologie Fotbal tělem i hlavou, ano nebo ne? o Soulad rodina dítě (hra) škola o Nezodpovědné

Více

Skautský kariérista (verze 1.1)

Skautský kariérista (verze 1.1) Skautský kariérista (verze 1.1) Hra s názvem Skautský kariérista vznikla původně pro potřeby zimního rádcovského kurzu Triangl (http://triangl.skauting.cz) a snaží se hravou formou přiblížit skautům a

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

áš š ř ř á ž ď š á š ó á á š á á ů Ž ť á á ř ň á ř á š á š ó š á šť ř ž é ž ř á ž ď é ý ó ý úř ř á ž ř Ň á É ž ř č ář Á Ě šť Ř á č á ů ž ř ý á ů á á ů ž ř š ř ů č ú á š á š Ó Á š á š Ó Á á ý řč č š š ř

Více

DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä program Kredit nastavenä a změny parametrů syståmu, centrçlnä evidence verze 2.2, vydänñ 1.

DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä program Kredit nastavenä a změny parametrů syståmu, centrçlnä evidence verze 2.2, vydänñ 1. DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä program Kredit nastavenä a změny parametrů syståmu, centrçlnä evidence verze 2.2, vydänñ 1.7 VyužÑvat program nastavenñ a změny parametrů systçmu, centrälnñ

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Příprava družinové schůzky

Příprava družinové schůzky Družinová schůzka je tou nejčastější akcí, kterou budeš každý týden pro svoji družinu připravovat. Budeš si muset dokázal poradit s tím, aby schůzka byla stále zajímavá a přínosná, a přitom aby ti její

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 Souboj čtenářů Naše šesté třídy a dalších 68 třídních kolektivů z celé České republiky se letos zapojilo do Soutěže

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více