StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY"

Transkript

1 SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY VLK STŘÉBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÅ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI METODIKA A ODDÉL (ZAHRNUJE OBOR: METODIKA) Obsah: ÄVOD SKAUTSKÅ SLIB A ZÇKON JAKO VYJÇDŘENÑ ŽIVOTNÑHO STYLU A HODNOTOVÜHO SYSTÜMU UČENÑ SE AKTIVNÑ ČINNOSTÑ DRUŽINOVÅ SYSTÜM ANEB TÅMOVÇ PRÇCE V MALÅCH SKUPINÇCH ROZVÑJEJÑCÑ SPOLUPRÇCI, VŮDČÑ SCHOPNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA DRUHÜ PROGRAM OSOBNÑHO RŮSTU ANEB ZÇJEM A SPOLUÄČAST KAŽDÜHO MLADÜHO ČLOVĚKA NA JEHO OSOBNÑM ROZVOJI SYMBOLICKÅ RÇMEC NABÑZEJÑCÑ PRO URČITOU VĚKOVOU SKUPINU VÅCHOVNOU MOTIVACI A INSPIRACI POBYT A ČINNOST V PŘÑRODĚ, JEJÑ POZNÇVÇNÑ A OCHRANA PODPORA MLADÅCH LIDÑ DOSPĚLÅMI A VZÇJEMNÇ SPOLUPRÇCE SLUŽBA SPOLEČNOSTI POSTUPNÜ STIMULUJÑCÑ PROGRAMY VYUŽÑVÇNÑ SKAUTSKÜ SYMBOLIKY A VÅCHOVNÜHO PROSTŘEDÑ... 4 ZÇVĚR... 4 Text vznikl jako skripta VůdcovskÅho lesnçho kurzu StřÇbrnÑ řeka. Je možnå jej využçvat v nezmněněnå podobě jako vzdělñvacç text na kurzech JunÑka svazu skautů a skautek ČR. Text neprošel jazykovou äpravou a je neprodejnã. Text může obsahovat drobnå nepřesnosti z důvodu zjednodušenç problematiky pro čtenñře. Informace v textu jsou aktuñlnç pouze v roce vydñnç textu. Vydal: JunÑk svaz skautů a skautek ČR, Pardubickã kraj. Pardubice, è Dagmar ZakopalovÑ, 2009.

2 Évod StřÅbrnÇ řeka KaždÅ z nçs už určitě někdy slyšel při nçboru, rozhovoru s přçteli nebo neskautskou veřejnostâ obecně otçzku A co vy v tom skautu vlastně dělüte?. Když dâtě navštěvuje pěveckå sbor, tak je jasnä, že se tam zpâvç, když chodâ do tenisovä školy, pravděpodobně se tam bude učit hrçt tenis, ale co my skauti? Jak mçme odpovědět na takovou zçludnou otçzku? Naše rozpačitä odpovědi většinou zahrnujâ zmânky o pravidelnåch schůzkçch, våletech do přârody, tçborech, rozličnåch hrçch a tak dçle. Můžeme si však na tuto otçzku odpovědět nějakåm komplexnâm, pro nçs samotnä uspokojivåm způsobem? V prvä řadě je důležitä umět rozlišit dvě věci obsah a formu skautskä våchovy, tedy o co usilujeme a jakám způsobem o to usilujeme. Co se tåče obsahu skautskä våchovy, tedy o co usilujeme, je toto vyjçdřeno tzv. poslçnâm JunÇka, kteråm je (stručně řečeno) všestrannå rozvoj osobnosti mladåch lidâ dle ideovåch principů skautingu. 1 Existuje však obdobnç definice toho, co je, respektive nenâ skauting? Jistě nçs napadne, že je mnoho různåch organizacâ, kterä alespoň z čçsti usilujâ o podobnä câle jako my (např. turistickä oddâly, vlastivědnä společnosti, ochrçnci přârody, nçboženskä spolky mlçdeže atd.), ovšem jejich činnost se od našâ vâce či mäně odlišuje. Jak tedy co nejpřesněji vymezit formu skautskä våchovy? Klâčem k rozuzlenâ našeho problämu je systäm několika prvků, kterä dohromady tvořâ tzv. skautskou váchovnou metodu. S trochou nadsçzky můžeme řâct, že jde o ingredience, s kteråmi při dodrženâ sprçvnäho receptu upečeme to, čemu se řâkç skauting. SkautskÇ våchovnç metoda je cestou soustavnä våchovy a sebevåchovy, jež mç väst k upevňovçnâ charakteru, vytvçřenâ hodnotoväho systämu, rozvoji dovednostâ a znalostâ. Skautskou våchovnou metodu tvořâ systäm vzçjemně provçzanåch prvků, jimiž jsou: skautská slib a zükon učenä aktivnä činnostä družinová systçm program osobnäho růstu symbolická rümec přäroda podpora dospělámi služba společnosti postupnç stimulujäcä programy skautskü symbolika Povězme si nynâ vâce k jednotlivåm bodům skautskä våchovnä metody. 1. SkautskÑ slib a zçkon jako vyjçdřenå životnåho stylu a hodnotovüho systümu Skautskä hnutâ se od jinåch dětskåch uskupenâ lišâ zejmäna tâm, že neusiluje pouze o zabavenâ svåch členů, přâpadně o učenâ zçlesçckåm dovednostem, ale zejmäna o systematickou hodnotovou våchovu a duchovnâ rozvoj každäho jedince. Skautskä hnutâ usiluje o to, båt aktivnâ součçstâ demokratickä občanskä společnosti, a chce vychovçvat samostatně myslâcâ jedince s pevnåmi morçlnâmi zçsadami, kteråm nenâ lhostejnå svět kolem nich a nebojâ se stçt si za svåmi ideçly. Pomůckou k tomu je skautskå slib a zçkon, kterä majâ dětem a mladåm lidem ukçzat hodnoty, jež by měly båt zçkladem každä slušnä společnosti. SoučÇstâ hodnotovä våchovy v oddâle by ale neměla båt jen prçce se slibem a zçkonem, ale např. i budovçnâ osobnâ morçlky a zodpovědnosti za svä chovçnâ a jednçnâ, důraz na plněnâ povinnostâ, sebereflexe (co jsem udělal dobře/ špatně, v čem se mohu zlepšit?), rozbor chovçnâ hrdinů v nçmi využâvanåch přâbězâch atd. 1 PoslÇnâm JunÇka je podporovat rozvoj osobnosti mladåch lidâ, jejich duchovnâch, mravnâch, intelektuçlnâch, sociçlnâch a tělesnåch schopnostâ tak, aby byli po celå život připraveni plnit povinnosti k sobě samåm, bližnâm, vlasti, přârodě a celämu lidskämu společenstvâ v souladu s principy a metodami, stanovenåmi zakladatelem skautskäho hnutâ, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českäho skautingu, prof. A. B. Svojsâkem (Stanovy JunÇka - svazu skautů a skautek ČR, hlava druhç, čl. 5). 2

3 V neposlednâ řadě je dobrä si uvědomit, že snad nejdůležitějšâm prvkem v hodnotovä våchově je vzor chovçnâ nçs vedoucâch. Dětem často z domu chybâ vzory, jejichž přâkladu by se mohly držet, a proto nesmâme zapomânat, že všechny naše kroky se mohou pro někoho stçt hodnä nçsledovçnâ. 2. UčenÅ se aktivnå činnostå Pro skauting je typickä tzv. učenâ aktivnâ činnostâ, neboli učâm se tâm, že něco dělçm (learning-by-doing). Na rozdâl od školnâho vzdělçvçnâ chceme děti učit pomocâ praktickä činnosti např. stavbou tçbora a zajišťovçnâm jeho chodu vesměs vlastnâmi silami (vařenâ aj.) budujeme v dětech ëctu k prçci, učâme je samostatnosti, střâdmosti, utužujeme fyzickou kondici aj. To, že dětem nepředklçdçme znalosti a dovednosti takzvaně na podnose, ale nechçme je, ať si na to přijdou sami vlastnâ aktivitou a zvâdavostâ nebo prostřednictvâm her, vårazně pomçhç jak samotnäm procesu učenâ, tak i atraktivitě našeho programu. 3. DružinovÑ systüm aneb tñmovç prçce v malñch skupinçch rozvåjejåcå spoluprçci, vůdčå schopnosti a odpovědnost za druhü PrÇce v družinçch a menšâch skupinkçch je pro skauting dalšâm charakteristickåm rysem, kterå byl potä převzat i do jinåch mlçdežnickåch uskupenâ. Zakladatelem družinoväho systämu je lord Robert Baden-Powell, kterå během bërskåch vçlek v jižnâ Africe rozdělil svä vojçky do menšâch skupinek, kterä si zvolily sväho vedoucâho a byly skrz něj organizovçny. Tento nçpad se osvědčil i v prçci s mladåmi lidmi, kteråm se Baden-Powell později rozhodl věnovat, a tak vznikl družinovå systäm v podobě, jak jen znçme dnes. Pokud to možnosti oddâlu dovolujâ, je družinovå systäm opravdu nejlepšâ volbou. V družině se děti učâ od sebe navzçjem, jeden druhämu jde často přâkladem, v družinçch täž vznikajâ pevnějšâ přçtelskä vztahy, rozhodovçnâ a přâprava programu většinou probâhç na zçkladě dohody všech, což posiluje demokratickå charakter našeho společenstvâ atd. 4. Program osobnåho růstu aneb zçjem a spoluäčast každüho mladüho člověka na jeho osobnåm rozvoji Skauting je založen na cestě neustçlä våchovy a sebevåchovy, jež by měla každäho z nçs zdokonalovat po všech strçnkçch a dçt vyniknout nejlepšâm vlastnostem každäho jedince. Možnostâ, jak posilovat osobnâ rozvoj, je mnoho od plněnâ stezky, odborek, oddâlovåch våzev (např. tři orlâ pera) po pozdějšâ činovnickä vzdělçvçnâ. Důležitä je podporovat každäho v tom, co ho bavâ a jde mu, a zçroveň neusnout na vavřânech, když je někdo zdçnlivě šikovnějšâ než ostatnâ, protože nejde o porovnçvçnâ schopnostâ dětâ navzçjem, ale hlavně o osobnâ růst a zdokonalovçnâ se. 5. SymbolickÑ rçmec nabåzejåcå pro určitou věkovou skupinu vñchovnou motivaci a inspiraci SymbolickÅ rçmec je takovå obal našeho programu, kterå mu mç dodçvat atraktivitu a podporovat naplňovçnâ vytyčenåch câlů. Ve skautskä činnosti se jednç zejmäna o dva typy symbolickåch rçmců jeden, kterå je společnå všem skautům (hymna, lilie a jinä symboly, kroj, slavnosti atd.), a druhå, kterå si oddâly a družiny vymåšlâ samy (libreto k hrçm a s tâm spojenä koståmy, kulisy, přâběhy atd.). Vlastnâ symbolickå rçmec by měl båt uzpůsobenå věkovä kategorii členů (pozor, nepřeceňujme děti a neplåtvejme programy pro staršâ!), våchovnåm câlům (např. budovçnâ vztahu k přârodě hra s indiçnskou tämatikou, podpora samostatnosti a soutěživosti jeden hrdina, s kteråm se každå může ztotožnit aj.) a měl by båt pro děti zajâmavå. Neboť jak pravâ skautskå klasik chytejme ryby na to, co jim chutnç. 6. Pobyt a činnost v přårodě, jejå poznçvçnå a ochrana Přâroda je nejen vynikajâcâ prostředâ pro skautskou våchovu, ale i jeden z objektů našeho zçjmu. Vedeme děti k ëctě k přârodě, jejâ ochraně a prožâvçnâ silnåch zçžitků spojenåch s vnâmçnâm přârody a jejâch krçs. ZÇroveň využâvçme nesčetnåch možnostâ, kterä přâroda nabâzâ k uskutečněnâ dalšâch aktivit skautskä praxe jako je sport, estetickç våchova, poznçvçnâ pamětihodnåch mâst našâ vlasti atd. Přâroda täž napomçhç v budovçnâ pevnåch a 3

4 trvalåch přçtelstvâ, ke kteråm chceme naše svěřence väst, neboť kde jinde poznçme druhä läpe než v kritickåch momentech, kdy jsme napřâklad někde na horçch odkçzçni napospas vrtochům přârody? Je dobrä připomenout, že důležitost přârody v tradici českäho skautingu je většinou odvozovçna od odkazu Ernesta Thompsona Setona, jenž je poklçdçn za jednoho z duchovnâch otců skautingu a täž za zakladatele hnutâ Woodcraft. Českä skautskä hnutâ bylo jeho myšlenkami ovlivněno zdaleka vâce než v jinåch zemâch, a mimo jinä proto je přâroda jako objekt zçjmu pro českå skauting důležitějšâ než napřâklad v Anglii. 7. Podpora mladñch lidå dospělñmi a vzçjemnç spoluprçce Již v prvku družinovå systäm je obsažena myšlenka, že mladšâ se přirozeně učâ od staršâch, kteřâ jsou jim rçdci a vzory. Toto skauting dçle rozvâjâ tâm, že každå oddâl či středisko je postaveno na určitä hierarchii, kdy staršâ a zkušenějšâ (např. vůdci oddâlu) pomçhajâ mladšâm (např. rçdci), delegujâ na ně určitä ëkoly a vedou je k samostatnosti a schopnosti umět stçle vâce věcâ tak, aby časem mohli vykonçvat zodpovědnějšâ a složitějšâ ëkoly. Podstatnä zde je taky to, že dospělâ činovnâci by se měli neustçle vzdělçvat, aby byli schopni porozumět měnâcâm se potřebçm oddâlu i dostçt všem dalšâm (technickåm, administrativnâm) zçvazkům. 8. Služba společnosti Tento prvek je opět možnä vnâmat ve dvou rovinçch na jednä straně sçm skauting a våchova dětâ v oddâlech je určitou službou společnosti, do kterä chceme vyslat aktivnâ zodpovědnä jedince, kteřâ ctâ hodnoty slušnä lidskä společnosti, a na druhä straně je služba jednâm z důležitåch prvků skautskä činnosti vůbec. Přâkladem mohou båt různä sbârky, päče o přârodu (př. čištěnâ studçnek), zçjem o seniory či děti z dětskåch domovů aj. Je dobrä dětem již od ëtläho věku ukazovat, že existujâ různä tâživä společenskä či ekologickä problämy, ale i my můžeme napomoct jejich určitämu zlepšenâ. 9. PostupnÜ stimulujåcå programy Protože skautskç våchova je dlouhodobç kontinuçlnâ zçležitost, nabâzâ se spousta možnostâ, jak toho využât k naplněnâ našich câlů. V prvä řadě je třeba řâct, že samotnç ëčast na nějakäm dlouhodobäm projektu učâ děti trpělivosti, câlevědomosti a mnoha dalšâm užitečnåm dovednostem, kterä se jinak lidem vštěpujâ celkem obtâžně. Krom tohoto aspektu jsou postupnä stimulujâcâ programy pro děti motivačnâ, neboť vidâ lçkavä câle, kteråch mohou svou pâlâ dosçhnout (např. splněnâ stupně stezky, odborky). I pro učenâ různåm znalostem a dovednostem (např. prvnâ pomoc) je tento způsob přirozenějšâ, protože neustçlåm zvyšovçnâm nçroků a zkoušenâm si naučenåch věcâ v praxi si toho děti odnesou mnohem vâce, než kdybychom jim něco tzv. nalili do hlavy, za tåden vyzkoušeli a za dalšâ tåden by si již nikdo nic nepamatoval. 10.VyužÅvÇnÅ skautskü symboliky a vñchovnüho prostředå SpolečnÅ symbolickå rçmec všech skautů napomçhç identifikaci se skautskåmi ideçly a skautskåm společenstvâm vůbec. Mezi prvky skautskä symboliky patřâ již zmiňovanä rituçly (nçstup, slavnostnâ ohně, skautskå slib, gilwellskå kruh, zasekçvçnâ sekyry aj.), kroj, pozdravy, skautskç hymna, loga a symboly a takä napřâklad naše skautskç historie. ZÇvěr Těchto deset prvků mç tedy charakterizovat skauting a přiblâžit, na jakåch zçkladech by měl båt založenå skautskå program. Platâ, že čâm vâce prvků skautskä våchovnä metody do programu zapojâme, tâm je většâ šance na ëspěch programu a na naplněnâ câlů, o kterä skauting usiluje. Kontrolní otázky a úkoly: 1. Co je to skautskç våchovnç metoda? Pokus se ji stručně vysvětlit. 2. Jakä jsou jejâ prvky? (vyjmenuj alespoň 5) 3. Jak se lišâ prvky program osobnâho růstu a postupnä stimulujâcâ programy? 4. Zkus vymyslet přâklad programu, ve kteräm je zapojeno min. 5 prvků skautskä våchovnä metody. 4

5

Pravidla pro hodnocenå vösledků. (klasifikačnå řäd)

Pravidla pro hodnocenå vösledků. (klasifikačnå řäd) ZÄkladnÅ škola a MateřskÄ škola Jimramov, přåspěvkovä organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Pravidla pro hodnocenå vösledků vzdělävänå žäků ZŠ (klasifikačnå řäd) Obsah: 1. Pravidla hodnocenä a klasifikace

Více

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Občanské sdružení skautů a skautek Lilie GALAXIS skautská stezka vědomostí a přátelství Nováčkovská zkouška, I. a stupeň Osobní data Jméno a příjmení:. Přezdívka: Datum narození:. Adresa:. Telefon:. Vstup

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Jak vybrat LCD monitor?

Jak vybrat LCD monitor? Jak vybrat LCD monitor? Velikost Velikost se udävä v palcåch vyjadřuje ÑhlopřÅčku zobrazovacå plochy. Např. 17 monitor mä ÑhlopřÅčku 17 palců (1 palec je 2,54cm). StandardnÅ velikosti jsou dnes mezi 17

Více

SÄťovÇ prvky - SÄťovÇ karty

SÄťovÇ prvky - SÄťovÇ karty SÄťovÇ prvky - SÄťovÇ karty RolÄ säťovç karty je: připravovat data z počätače pro säťovö kabel posälat data do jinçho počätače kontrolovat tok dat mezi počätačem a kabelovöm systçmem SÄťovÜ karta je hardware

Více

Velká oddílová rada devítky

Velká oddílová rada devítky Velká oddílová rada devítky 14. únor 2009 Vůdce a organizátor rady: Pepa Přítomni: Čáp, Pepa, Jára, Šimáno, Otes, Garfield Nepřítomni: Velda - hraje někde tenis, Dat - slaví svatbu Program VOR: Část 1.

Více

II. ZROZENÍ SKAUTINGU

II. ZROZENÍ SKAUTINGU II. ZROZENÍ SKAUTINGU Ještě než se zmíníme o okolnostech vlastního založení skautingu Baden-Powellem, je třeba zmínit jinou osobnost, která měla na toto hnutí (a o českém skautingu to platí dvojnásob)

Více

SpeciÄlnÅ IP adresy NěkterÅ IP adresy jsou vyhrazeny pro speciçlné Ñčely:

SpeciÄlnÅ IP adresy NěkterÅ IP adresy jsou vyhrazeny pro speciçlné Ñčely: SpeciÄlnÅ IP adresy NěkterÅ IP adresy jsou vyhrazeny pro speciçlné Ñčely: Rozsah od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 je zařazen do třédy D. Tato třéda je využévçna pro multicasting. To znamenç pro hromadnå

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Přiznání k dani z příjmů právnických osob Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Přiznání k dani z příjmů právnických osob Všechny organizační jednotky se musí alespoň jednou za kalendářní rok zabývat problematikou daně z příjmu. Vzhledem ke složitějšímu

Více

VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POHYBU

VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POHYBU VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POHYBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA V POHYBU škola, která jde s dětmi Malá komunitní škola s rodinnou atmosférou, kde učení probíhá přirozeně, na základě vnitřní motivace žáků a

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu vlčat a světlušek http://www.skaut.cz/zvas 1. Úvod (1) Junák

Více

StřÅbrnÇ řeka PAVEL PUNA PAP

StřÅbrnÇ řeka PAVEL PUNA PAP TÄBOŘENÇ PAVEL PUNA PAP VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÑ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI TÄBOŘENÇ (ZAHRNUJE OBOR: TÄBOŘENÇ) Obsah: PÄR SLOV ÅVODEM...2 TÁBOROVÁ LEGISLATIVA...2 TÁBOROVÉ PAPÍROVÁNÍ...4

Více

StřÅbrnÇ řeka (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON. Obsah: VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009

StřÅbrnÇ řeka (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON. Obsah: VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009 (SPOLU)PRÄCE SE STARŠÇMI ČLENY ODDÇLU JAKUB PROCHÄZKA CITRON VLK STŘÇBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÜ PRŮŘEZOVÜ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI PRÄCE S VEDOUCÇMI (ZAHRNUJE OBORY: PSYCHOLOGIE, ORGANIZACE, VEDENÇ

Více

Vyučující: Pavel Kaplan a Michal Pařízek. JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8/1538 Praha 2 120 00

Vyučující: Pavel Kaplan a Michal Pařízek. JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8/1538 Praha 2 120 00 Vyučující: Pavel Kaplan a Michal Pařízek Výběrový kurz JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8/1538 Praha 2 120 00 Osnova: 1. Uvedení do hodiny a předmětu. 2. Cvičení

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Hlavní přínosy PBL. Projektově orientované studium

Hlavní přínosy PBL. Projektově orientované studium Hlavní přínosy PBL Efektivnější výuka Zvýšení atraktivity studia Větší propojení s praxí Ekonomický přínos Zlepšení kvality absolventů Audit všech předmětů Možnost specializace absolventů bez nutnosti

Více

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Žadatel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov Jedná se o školní instituci s dlouhodobými

Více

WWW a HTTP HTTP protokol HTML jazyk URL identifikace WWW Webov m sto Cookies Komunikace po HTTP Identifikace um stěn specifikaci um stěn

WWW a HTTP HTTP protokol HTML jazyk URL identifikace WWW Webov m sto Cookies Komunikace po HTTP Identifikace um stěn specifikaci um stěn WWW a HTTP WWW je systäm HTTP serverů, kterä uchovçvajé hypertextovä dokumenty (strçnky) a umožňujé k nim přéstup. Činnost WWW je založena na hypertextovàch odkazech tj. textech směřujécé na jinä hypertextovä

Více

Čekatelský kurz Řemřich

Čekatelský kurz Řemřich Čekatelský kurz Řemřich ročník 2012 Skripta předmětu Metodika Obsah: METODIKA... 2 PRVKY SKAUTSKÉ VÝCHOVNÉ METODY... 3 SKAUTSKÝ PROGRAM A JEHO DRAMATURGIE... 4 PLÁNOVÁNÍ... 5 DRUŽINA, DRUŽINOVÝ SYSTÉM,

Více

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko DVOJKA Brno Výroční zpráva 2007 Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno Slovo vedoucího střediska Vážení přátelé, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl činnost skautského střediska DVOJKA Brno v roce 2007.

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JUNÁK - STŘEDISKO KRAKONOŠ VRCHLABÍ výroční zpráva 2009 Kdo jsme INFORMACE O PROJEKTU SLAMÁK NALEZNETE NA PO- SLEDNÍ STRANĚ VÝROČNÍ ZPRÁVY Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné,

Více

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary ORION O d d í l, s t ř e d i s k o, p ř í s t a v, t r e m p s k á o s a d a Oddíl, středisko, přístav, trempská osada - parta lidí, kamarádů a

Více

Seznam nezbytných a klíčových kompetencí VZ

Seznam nezbytných a klíčových kompetencí VZ Junák svaz skautů a skautek ČR Směrnice k obsahu vůdcovské zkoušky příloha B Seznam nezbytných a klíčových kompetencí VZ Povinně zkoušené kompetence jsou označeny slovem ano ve sloupci ZK Oblast 1 Osobnost

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2010 Mikulčice 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU EVVO NA ZŠ OSTOPOVICE

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU EVVO NA ZŠ OSTOPOVICE ZKUŠENOSTI Z REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU EVVO NA ZŠ OSTOPOVICE 2011 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu reg. číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0096 Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

Tradice Sv. ValentÇna

Tradice Sv. ValentÇna Ävodem MilÄ žçci, učitelñ, no prostě všichni, kteřä držäte v rukou nçš časopis, Jsme tu opět s našäm časopisem, tentokrçt s valentànskàm tñmatem. DozvÄte se, jak tento svçtek vznikl, najdete zde typy na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Závěrečná zpráva z Rádcovského kurzu ORJ podzim 2011

Závěrečná zpráva z Rádcovského kurzu ORJ podzim 2011 Základní informace Kurz byl pořádán ORJ Šumperk během podzimu 2011. Cílem bylo pomoci vedoucím oddílů z okresu s přípravou kvalitních rádců. Na kurz bylo přijato 40 účastníků, cca 10 lidí bylo dokonce

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Protokol TCP. Segment TCP

Protokol TCP. Segment TCP Protokol TCP Protokol TCP je proti protokolu IP protokolem vyššå vrstvy (vrstva 3). ZatÅmco protokol IP přepravuje data mezi libovolnémi počåtači v Internetu, tak protokol TCP dopravuje data mezi dvěma

Více

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech 1. den Úvod, představení, očekávání Program Vliv změny paradigmatu sociálních služeb Zohledňování pracovníků Týmová spolupráce Jiný pohled na zajišťování potřeb uživatele Jiný pohled na zajišťování potřeb

Více

Kariérová dráha a kariérové rozhodování

Kariérová dráha a kariérové rozhodování Kariérová dráha a kariérové rozhodování Anotace: Cílem modulu je poskytnout čtenáři základní teoretické zázemí kariérového poradenství, a to prostřednictvím jednotlivých kapitol obsahujících úkoly a cvičení.

Více

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky Diak Tyristor Triak Transil GTO Tyristor Diak Diak je třåvrstvovç spånacå součçstka, jejåž sepnutå je řåzeno vnějšåm napětåm ("napěťovç spénač"). PoužÅvÇ

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

M Y Š L E N K O V É Z Á K L A D Y A H I S T O R I E Č E S K É H O S K A U T I N G U

M Y Š L E N K O V É Z Á K L A D Y A H I S T O R I E Č E S K É H O S K A U T I N G U M Y Š L E N K O V É Z Á K L A D Y A H I S T O R I E Č E S K É H O S K A U T I N G U CO JE TO SKAUTING? Skauting není - ani vyučování užitečným znalostem - ani rekreace a zábava - ani tělovýchova, táboření

Více

Symbolický rámec skautské výchovné metody a vlajková etiketa vodních skautů

Symbolický rámec skautské výchovné metody a vlajková etiketa vodních skautů Symbolický rámec skautské výchovné metody a vlajková etiketa vodních skautů Stanovy 2014 Skautská výchovná metoda je založena na sedmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný

Více

Výroční zpráva střediska za rok 2011

Výroční zpráva střediska za rok 2011 Výroční zpráva střediska za rok 2011 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko KOMPAS Brno Boženy Němcové 29 612 00 Brno IČ 621 57 515 http://skaut-kompas.cz Úvodní slovo Na jaře roku 2011 se patnácté

Více

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod 1 Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendelova universita v Brně Provozně ekonomická

Více

Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016. Obsah vůdcovské zkoušky

Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016. Obsah vůdcovské zkoušky Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016 Obsah vůdcovské zkoušky V posledních letech prošel Junák mnoha zásadními změnami. Máme NOVÝ PROGRAM i NOVÉ STEKY a je proto logické, že ani vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA Pro sezóny 2014-2015,2015-2016 Cíle a úkoly práce s mládeží Cílem dlouholeté práce s mládeží je zajistit, aby došlo k optimálnímu osobnostnímu a sportovnímu rozvoji

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

Údaje o žákovi. Údaje o rodičích

Údaje o žákovi. Údaje o rodičích Údaje o žákovi Jméno a příjmení žáka Třída Datum narození Trvalé bydliště Adresa pro doručování (pouze pokud se liší od trvalého bydliště) Zdravotní pojišťovna Dětský lékař (jméno a telefon) Alergie (na

Více

OSNOVY PRO KVALIFIKACE S PLATNOSTÍ V PIONÝRU

OSNOVY PRO KVALIFIKACE S PLATNOSTÍ V PIONÝRU SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 1/6 Příloha A1 Osnovy pro kvalifikaci s platností v Pionýru OSNOVY PRO KVALIFIKACE S PLATNOSTÍ V PIONÝRU Vstupní Pionýrské minimum Celkový doporučený rozsah

Více

Učíme se o přírodě a v přírodě

Učíme se o přírodě a v přírodě Základní škola Plumlov Rudé armády 300, Plumlov 798 03 Učíme se o přírodě a v přírodě KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY 2013/2015 Vypracovala : Mgr. Petra Finsterlová koordinátor EVVO

Více

8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Evropský referenční rámec. Evropská komise Doporučení Evropského parlamentu a rady z 18.12.

8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Evropský referenční rámec. Evropská komise Doporučení Evropského parlamentu a rady z 18.12. 8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení Evropský referenční rámec Evropská komise Doporučení Evropského parlamentu a rady z 18.12.2006 1 1. Komunikace v mateřském jazyce 2. Komunikace v cizích jazycích

Více

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

TRUTNOV - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

TRUTNOV - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Středisko volného času, Trutnov TRUTNOV - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU rekonstrukce a dostavba č.p. 568 na st.p.č. 535/1, k.ú. Trutnov Příloha 2. VENKOVNÍ AREÁL LEDEN 2016 TRUTNOV - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Příloha

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Skauting kolem nás

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Skauting kolem nás FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Skauting kolem nás Olomouc, červen 2015 Vedoucí práce: Jana Kráčmarová PaedDr. Jiřina Blumová Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah

Více

Výroční zpráva 2014. Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Šumperk

Výroční zpráva 2014. Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Šumperk Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Šumperk 1 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Šumperk Okresní rada Junáka (ORJ) Šumperk je nejvyšším řídícím orgánem skautského okresu Šumperk (pod který spadá i

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 Mikulčice 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

METODIKA. SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Environmentální aspekty potravin

METODIKA. SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Environmentální aspekty potravin METODIKA SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Environmentální aspekty potravin kresba: David Fišer Cíl semináře Účastníci a účastnice semináře se podrobně seznámí s výukovým programem 100 lidí, 100 chutí. Ten představuje

Více

junáctví výchovy výchovy A 008 1 WAGGGS Macková, Vlasta 1992 15 A 009 1 Co skautky dělaly po Macková, Vlasta 1992 27

junáctví výchovy výchovy A 008 1 WAGGGS Macková, Vlasta 1992 15 A 009 1 Co skautky dělaly po Macková, Vlasta 1992 27 Kniha Pořadové číslo titulu Číslo knihy Titul knihy Autor Rok Vydání Počet stran A 001 1 A. B. Svojsík Šimánek, Josef 1946 54 A 002 1 Jak šel životem Řehák, Bohuslav 1946 68 A 003 1 Skauting a zálesáctví

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

SKAUTSKÉ STŘEDISKO KRÁLOVO POLE Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Pojďte nahlédnout, jak to všechno bylo

SKAUTSKÉ STŘEDISKO KRÁLOVO POLE Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Pojďte nahlédnout, jak to všechno bylo SKAUTSKÉ STŘEDISKO KRÁLOVO POLE Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Pojďte nahlédnout, jak to všechno bylo 1 Junák český skaut, z. s. Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek sdružující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

MLUVÍCÍ HLAVY. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: MV, OSV OV: OVDS. KLÍČOVÉ KOMPETENCE: K učení, k řešení problémů, komunikativní DOPORUČENÝ VĚK: 14+

MLUVÍCÍ HLAVY. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: MV, OSV OV: OVDS. KLÍČOVÉ KOMPETENCE: K učení, k řešení problémů, komunikativní DOPORUČENÝ VĚK: 14+ AKTIVITA / PROJEKT MLUVÍCÍ HLAVY ANOTACE: Aktivita seznamuje žáky se základy filmové řeči. Žáci se teoreticky seznámí s druhy záběrů a naučí se je při projekci ukázek prakticky poznávat. Vyzkouší si plánování

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Celostátní kolo Svojsíkova závodu 2009

Celostátní kolo Svojsíkova závodu 2009 Celostátní kolo Svojsíkova závodu 2009 25. - 28. 9. 2009 pořádá středisko Bílý štít Nové Město na Moravě v Novém Městě na Moravě a okolí www.roknula.cz info@roknula.cz CILE SVOJSIKOVA ZAVODU Junák se snaží

Více

1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s.

1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s. PRŮVODCE ODDÍLEM 1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s. Co znamená být skautem/skautkou: Skauting to jsou kamarádi, přátelé a společenství

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Střední odborná škola s.r.o., Školní 268, 273 24 Velvary Tel: 315 761 299, www.sosvelvary.cz Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

značka mistrů Panely 2010 NÇvod na montçž a Ñdržbu SystÄmovÄ panely DřevěnÄ panely DekoračnÑ panely

značka mistrů Panely 2010 NÇvod na montçž a Ñdržbu SystÄmovÄ panely DřevěnÄ panely DekoračnÑ panely značka mistrů Panely 2010 NÇvod na montçž a Ñdržbu SystÄmovÄ panely DřevěnÄ panely DekoračnÑ panely NÇvod na montçž a Ñdržbu MEISTER-připevňovacá materiçl pro montçž SystÄmovÄ panely Kolekce SP 500 Kolekce

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Školní vzdělávací program Střediska volného času Narnie (aktualizovaný k 31. 8. 2015 s účinností od 18. 9. 2015)

Školní vzdělávací program Střediska volného času Narnie (aktualizovaný k 31. 8. 2015 s účinností od 18. 9. 2015) Školní vzdělávací program Střediska volného času Narnie (aktualizovaný k 31. 8. 2015 s účinností od 18. 9. 2015) Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) byl zpracován na základě Zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

Výchova ke zdraví Ročník: tercie

Výchova ke zdraví Ročník: tercie Výchova ke zdraví Ročník: tercie Učivo předmětu Očekávané kompetence žáka Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,, projekty a Člověk rozvoj a růst jedince Dětství, puberta, dospívání (Tělesné, duševní

Více

I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka

I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka I. Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka 1. Co budu učit? RVP ZV ŠVP ZV Standardy Vyvození mluvnické kategorie rodu podstatných jmen 2. Jakou literaturu budu potřebovat (pro sebe i pro ţáky)? a)

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

METODIKA SKAUTSKÉ VÝCHOVY

METODIKA SKAUTSKÉ VÝCHOVY METODIKA SKAUTSKÉ VÝCHOVY Blanka Hejhalová, Karel A. Novák, Michal Kojan, Martin Hejhal Metodou skautské činnosti rozumíme způsob uvádění skautské ideje do života. Tedy postupy, způsoby, cesty, jak ze

Více