Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, Říčany. Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany. Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010"

Transkript

1 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě, dne: Schváleno školskou radou:

2 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3 2. Vzdělávací programy 4 3. Pedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o přijímacím řízení žáků 5 5. Žáci 5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6 7. Prevence sociálně patologických jevů 7 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Kontrolní činnost Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Seznam a vysvětlení zkratek k výroční zprávě 16 Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za rok Vyhodnocení plánu práce EVVO Zhodnocení ICT plánu Zpráva o poskytování informací za rok

3 1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ IČO: Identifikátor: IZO ZŠ: Zřizovatel: Město Říčany, Masarykovo nám.53, Říčany Vykonavatel státní správy: Odbor školství a mládeže KÚ Středočeského kraje a pověřená obec Říčany Datum zařazení do sítě škol: Kapacita ZŠ: 68 žáků Škola je plně organizovaná, tj ročník, spolu se speciálními třídami Škola poskytuje vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění pro žáky ze Říčan a okolí Internetové stránky ZŠ Nerudova Říčany: Internetové stránky projektu Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany : Datová schránka: desmpac Údaje o vedení školy: Mgr. Jitka Macháčková- ředitelka školy Mgr. Blanka Veselá- zástupkyně ředitelky školy Údaje o školské radě Školská rada pracuje v šestičlenném složení Jednání školské rady proběhlo celkem: 3 Předsedkyní školské rady byla Mgr. Ivana Bílková Školní budova a pozemek V budově se nachází 6 tříd, dále pak učebna TV, výukový byt, pracovna dílenských prací, učebna výpočetní techniky, kotelna. K budově školy je pro pracovní vyučování k dispozici i školní pozemek, skleník. V rámci výuka byla využita i třída v Olivově ulici č.p.1800 v Říčanech a v Dětském domově Strančice, kde po rekonstrukci je k dispozici nová učebna s PC a dotykovým monitorem 1. V rámci projektu Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany, který je financován ESF a spolufinancován státním rozpočtem ČR, byla dokoupena v letošním školním roce interaktivní tabule 2. Škola se v rámci schváleného projektu z ROP Střední Čechy připravuje na celkovou rekonstrukci spolu s vytvořením bezbariérového přístupu, nových pracoven- PC pracovna a sborovna, nová kmenová učebna 3

4 2. Vzdělávací programy Vzdělávací program ZvŠ-ZŠ MŠMT ČR č.j /97-22, 39 odst.1 zákona č.2258/1996 Sb.- 4.,5.,9. ročník Vzdělávací program pomocné školy-speciální školy kromě vyššího stupně: MŠMT ČR č.j.24035/97-22, 39 odst.1 speciální třída Říčany Vzdělávací program pomocné školy-speciální školy- rehabilitační program 15988/ Sb. v platném znění- speciální třída v Dětském domově Strančice Vzdělávací program Sluníčko od v 1., 2.,3., 6., 7., 8. ročníku (nový ŠVP ZŠ dle RVP ZV LMP -Říčany) Pedagogičtí pracovníci mají vypracované učební plány pro jednotlivé předměty v souladu s učebními osnovami pro daný předmět a období. Žáci pro své vzdělání mohli používat školní knihovnu a počítačovou pracovnu. 3. Pracovníci školy Vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) 2 Pedagogičtí pracovníci 9 (z toho 1 na částečný úvazek) Asistenti pedagoga 2 ( oba na částečný úvazek) Nepedagogičtí pracovníci 2 /školnice-uklízečka,topič/ stav ke pedagogických pracovníků VŠ PF ŠMVZP ( z toho jeden zástup za MD- důchodce) 1 pedagogický pracovník VOŠ ( v současné době MD) 1 pedagogický pracovník SŠ /sociálně právní a specializace v oboru ŠMVZPvzdělání prominuto věkem / 2 pedagogičtí pracovníci SŠ asistenti pedagoga ( 1 kurz asistenta pedagoga) na mateřské dovolené 2 ( 1 pedagog, 1 asistentka pedagoga) Složení pedagogického sboru 13 žen a 1 muž Tabulka č. 1- Věkové složení pedagogického sboru včetně asistentů pedagoga Věkové rozhraní Mužů Žen celkem Věkový průměr pedag.sboru 43,09 V průběhu školního roku odešla jedna pedagogická pracovnice na mateřskou dovolenou, byl sjednán zástup kvalifikovaným speciálním pedagogem, který však k rozvázal pracovní poměr a poslední měsíc zastupovala jedna důchodkyně- speciální pedagog 4

5 Z těchto pedagogických pracovníků pracuje na škole 1 výchovný poradce, 1 ICT koordinátor 1 metodik preventista, 1 koordinátor ŠVP, 1 koordinátor EVVO. Specializační studium dokončil metodik prevence, ve studiu pokračuje koordinátor ŠVP a koordinátor EVVO- dokončení studia do konce roku 2010 Účetnictví školy je zajišťováno pí. Jaroslavou Staňkovou Mzdová účetní pí.ladislava Hampejsková. Náslechy studentů za školní rok Tabulka č. 2- Přehled náslechů studentů Název školského zařízení Termín náslechu Počet studentů Střední odborná škola pedagogická, Evropská 33, Praha 6 Univerzita Jana Amose Komenského, Listopad- leden 2010 ( celkem 15 1 Roháčova 63, Praha 3 Univerzita Jana Amose Komenského, Roháčova 63, Praha 3 4. Údaje o přijímacím řízení žáků Tabulka č.3 - Zápis do prvního ročníku Počet přihlášených Přijatých v rámci správního řízení 1 1 pracovních dnů) Tabulka č. 4- Přijímací řízení žáků 9. ročníku a speciální třídy Počet žáků Počet podaných přihlášek Počet přijatých žáků 9. ročník 9 9 Speciální třída 1 1 Dvě dívky přijaty na SOU kadeřnice, ostatní žáci na OU, jedna žákyně na praktickou církevní školu 5. Žáci Tabulka č. 5- Přehled docházky žáků ve školním roce Zahajovací statistika 62 Závěr školního roku 61 Nárůst úbytek během roku -1 Povinnou školní docházku ukončilo 10 (9 žáků 9. ročníku, 1 žákyně speciální třídy) 5

6 Tabulka č. 6- Počet tříd a počty žáků v jednotlivých ročnících k třída stav ke stav ke nárůst, úbytek poznámky výuka dle 42 zákona č. ST/S /2004 Sb. ST/Ř, ,4. ročník dg.pobyt 3.,5. ročník ročník ročník ročník ročník celkem dg.pobyt 6. DVPP Dokončení specializačního studia k výkonu funkce metodika preventisty 1 Pokračování specializačního studia k výkonu funkce koordinátora ŠVP 1 Pokračování specializačního studia k výkon funkce EVVO 1 Studium k výkonu funkce ZŘŠ 1 Dětská hřiště- hyg. podmínky a bezpečnost provozování 1 Pracovní workshop- suchá vazba celý sbor NIDV- Hodnocení a evaluace v práci učitele 2 Rozvoj grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení 1 Životní dovednosti 2 Microsoft- nové prostředky a metody práce 1 Zvyšování právního vědomí výchovných poradců 1 Datové schránky 2 Školská legislativa 1 Psychologický přístup při práci s problémovými žáky 1 Šikana ve škole celý sbor Mediální výchova- průřezové téma 1 Inovace ve výuce 1 Legislativa výchovných poradců 1 Pracovní workshop- Jarní květinová vazba celý sbor Legislativa pro vedení školy 1 Spisový a skartační řád 1 Moderní didaktika matematiky 1 Celoroční kurz angličtiny 1 Sociální komunikace v třídním kolektivu 1 6

7 Vlastní hodnocení školy 1 Zvyšování právního povědomí celý sbor Setkání s MAS Říčany 2 Semináře na MŠMT ČR Program 1- seminář žadatelů 1 Peníze do škol 3 Inkluzivní vzdělávání není sci- fi 1 7. Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný: Plán minimální prevence Krizový plán školy Součástí této výroční zprávy je zhodnocení MPP za školní rok viz příloha V této oblasti škola dosáhla na finanční prostředky dvou grantů- MŠMT ČR Snadnější dospívání II, KÚ Středočeského kraje Snadnější dospívání I. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mimoškolní činnost je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu v každé škole, v současné době v základní škole praktické a ve speciálních třídách, je ještě důležitější, a to z několika důvodů: 1. rodiče se některým dětem příliš nevěnují, děti neznají divadla, výstavy, historické památky, nebo-li škola zde supluje rodinu a zajišťuje dětem tak nejen zážitky zábavné, ale i poučné 2. při různých soutěžích se dětem zvyšuje sebevědomí, které jim většinou chybí 3. učí se samostatnosti a ohleduplnosti k druhým učí se vnímat přírodu, chovat se k ní a vidět hezké věci okolo sebe 4. učí se pracovitosti a odpovědnosti za svou práci Mimoškolní činnost je součástí všech učebních tématických plánů, neděje se na úkor vyučování, je doplňkem, navazuje na učivo a u mladších žáků k hravému přístupu k učení. Předpokladem zdařilé mimoškolní činnosti je: 1. zpracovaný plán jednotlivých třídních učitelů se zaměřením na specifičnost své třídy 2. vzájemná dobrá spolupráce a pochopení všech vyučujících 3. obětavost pedagogických pracovníků při další mimo vyučování a další činnosti mimo vyučování 4. motivace žáků 5. spolupráce s rodiči 6. snaha a schopnost navázat kontakt s různými institucemi a v další spolupráci s nimi V průběhu celého školního roku byly uspořádány 2 Dny otevřených dveří, byly prodávány sazenice sadby rajčat pro veřejnost, vedení školy informovalo o činnosti školy pravidelně v místním tisku- Říčanský kurýr, v Učitelských novinách, na webových stránkách školy a projektu EU 7

8 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí 1. Oblast kultury a vzdělávání Malování na Rynku s Husovou knihovnou ST/Ř, ročník Návštěva dětské knihovny ST/Ř, 2.,4. Pracovní workshop- suchá vazba 2. stupeň- dívky Divadlo v Dlouhé- Jak jsem se ztratil ST/Ř, r, r. Planetárium Praha- Evropa 7.,8. ročník Planetárium Praha- Pohyby Země 5. ročník Veletrh neziskových organizací ST/Ř, 3.,5.,6.,7.,8. ročník Divadlo v Dlouhé- Pohádky nepořádky ST/Ř, ročník Dny otevřených dveří (2) všichni Prodejní výstavky prací žáků (2) všichni Návštěva Národního muzea Praha ST/Ř, 1. stupeň Vánoční koncert Bardáčku ST/Ř, 1. stupeň Výukový program Indie královna orientu 2. stupeň Mikulášská nadílka všichni Vánoční besídky všichni Muzeum Říčany- vizovické těsto- výroba ST/Ř, 1. stupeň Hudební putování s Révou všichni Valentýnská vazba ze živých květin dívky 2. stupně Muzeum Říčany- Velikonoční dílna a tradice ST/Ř, 1. stupeň Divadlo v Dlouhé- Opice Žofka 6. ročník Divadlo v Dlouhé- Perníková chaloupka 3.,5. ročník Divadlo v Dlouhé- Jak to dělají andělé 7.,8. ročník Divadlo v Dlouhé- Staré pověsti české 2.,4. ročník Planetárium Praha Sedm divů světa 8.,9. ročník Divadelní představení Čmelda a Brunda ST/Ř, 1. stupeň Filmové představení Peklo s princeznou ST/Ř., 1. stupeň Celoškolní výlet- Botanicus- Ostrá, Přerov n. L. všichni 2. Ekologická oblast Exkurze do ZOO 7. ročník Malá ekologická olympiáda ročník- vybraní žáci Sběrové dny (4) všichni Den zdravé výživy (2) všichni Akvazoo- instruktáž k zakládání akvárií 6. ročník Internetová soutěž k ochraně vody- Veolia 9. ročník Koprogram MěÚ Říčany všichni Den Země všichni Ekologický program Záhada lesa ST/Ř., 1. stupeň Ekologický projekt o.s. Arnika Putování za řekou vybraní žáci 2. stupně Světový den bezu tabáku- akce MěÚ Říčany 5. ročník Okolo hájovny- Ekocentrum Říčany 6.,7. ročník Ukázka komunitního kompostéru školy, pracovníkům jiných škol Středočeského kraje a Prahy 8

9 3. Sportovní oblast Okresní kolo v dopravní soutěži ročník- vybraní žáci Soutěž pro školy v dopravní výchově 4., vybraní žáci 5. ročníku Dopravní výchova teorie 4. ročník Školní kolo v lehkoatletických závodech všichni Sportovně- branný závod všichni Celoškolní fotbalový turnaj všichni 4. Oblast minimální preventivních jevů Právní povědomí žáků 9. ročník Cyklus primární prevence pro žáky 7., 8. ročník Návštěva nízkoprahového klubu 6.,7. ročník- chlapci Beseda primární prevence PhDr. Kašparová, JUDr. Kašpar 6. ročník Program s Policií ČR- npor. Chalupa všichni Filmové představení Katka ročník Pracovní workshop min. prevence- Kašparovi všichni Návštěva soudního přelíčení Okresní soud Prahy- v. 8.,9. ročník Návštěva věznice Jiřice vybraní žáci 8. a 9. roč. 5. Volba povolání Program IPS Úřadu práce- Volba povolání 8. ročník Exkurze SOU potravinářského Praha 9. ročník Exkurze OU Učňovská Praha 9. ročník 10. Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Pokračování v realizaci projektu financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR- Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany Zapojení do projektu EU Ovoce školám - jedná se o bezplatnou dodávku ovoce a zeleniny pro žáky 1. stupně Realizace projektu Snadnější dospívání, financovaného z prostředků KÚ Středočeského kraje Podání žádosti, následné schválení a počátek realizace projektu Snadnější dospívání II, financovaného MŠMT ČR- termín realizace březen březen 2011 Podání žádosti v prosinci 2009 na KÚ Středočeského kraje- oblast minimální prevence a sportu- Jsme happy, nejsme out - projekt nebyl schválen v červnu 2010 Podání žádosti v březnu 2010 k realizaci projektu, financovaného ze zdrojů EU a státního rozpočtu- Hraní s Vojtou a Davidem - projekt prošel prvním kolem formálních náležitostí Ve spolupráci se zřizovatelem podání žádosti na přestavbu školy, projekt financován z prostředků ROP Střední Čechy- projekt schválen, počátek realizace v srpnu 2010, konec pravděpodobně leden

10 Podání žádosti o přidělení finančních prostředků na KÚ Středočeského kraje na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro žáky v Dětském domově Strančice 11. Kontrolní činnost Kontrolní orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-východ Předmět kontroly: kontrola pojistného,provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Termín kontroly: Bez nápravných opatření Kontrolní orgán: Česká školní inspekce- prosinec 2009 Předmět kontroly: Zařazování žáků v období do ZŠp ve spolupráci s neziskovou organizací IQ Servis Roma Termín kontroly: Nápravná opatření realizována- leden- duben 2010 Kontrolní orgán: KÚ Středočeského kraje- odbor evropské integrace Předmět kontroly: Čerpání finančních prostředků EU, administrativa projektu Termín kontroly: Bez nápravných opatření Kontrolní orgán: KÚ Středočeského kraje- odbor evropské integrace Předmět kontroly: kontrola partnera projektu- Města Říčany Termín kontroly: Bez nápravných opatření Kontrolní orgán: Vnitřní audit zřizovatele školy Předmět kontroly: Veřejnoprávní kontrola Termín kontroly: březen duben 2010 Nápravná opatření realizována- do konce června 2010 Kontrolní orgán: Česká školní inspekce Předmět kontroly: Čerpání finančních prostředků Termín kontroly: Nápravná opatření realizována od května 2010 Vnitřní kontrolní systém Na základě platných směrnic je pravidelně kontrolován stav pokladní hotovosti a pokladní kniha, faktury. Hospitační činnost je prováděna na základě plánu hospitací ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy, zhodnocení byla provedena a učiněny zápisy jednotlivých hospitačních činností 10

11 12. Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb. V průběhu celého školního roku nebyla podána žádná stížnost ze strany rodičů, ani jiných zákonných zástupců žáků. V únoru byla zpracována Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Nikdo nepožadoval žádnou informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. 13. Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Tabulka č. 7- Základní zdroje finančních příspěvků MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Středočeského kraje Zřizovatel Město Říčany Mzdové prostředky pracovníků školy, prostředky ONIV Provozní prostředky Granty, účelové dotace KÚ Středočeského kraje-. Odbor evropské integrace- projekt Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany MŠMT ČR- Snadnější dospívání II. KÚ Středočeského kraje- Snadnější dospívání I Město Říčany- oblast minimální prevence Vlastní zdroje Prodej výrobků a sazenic v souladu se Zřizovací listinou Pořádání sběru papíru Pronájem nebytových prostor jiným neziskovým organizacím V tabulce je uvedeno hospodaření školy za první pololetí roku 2010, součástí příloh je Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 Tabulka č. 8- Přehled čerpání finančních prostředků leden- červen 2010 Název položky číslo KÚ MÚ Projekt Celkem účtu Příjmy Tržby - ŠD 0 - stravné 0 - pronájem vlastní výrobky přefakturace 0 11

12 - prodej materiálu 0 Připsané úroky ,53 249, ,75 Ostatní výnosy , ,69 Pojistné plnění Příspěvek na provoz , ,87 Dary SZ + ZP z odměn 0 Zůčtvání fondů Příjmy celkem , , ,31 Výdaje Spot. mat.- kanc.potř úklid.prost mat.na opravy DM prac. oděvy časopisy,tisk.liter ,7 4197,7 4825,4 - režijní m učebnice,uč.pomůcky nákup PHM DM do 3000, ,4 Spot. energie , ,68 Spotřeba plynu Spotřeba vody Opravy a údržba , , ,2 Cestovné Služby 0 zpracování účetnictví telekomunikační služby , ,23 revize,doprava,bozp odvoz odpadu pojištění majetku školení a vzdělávání poštovné software,popl., licence nájemné,pronájem kop Příspěvek zam.na straven tisk plakátů, propagace desinfekce, deratizace protidrogová prevence zahradnické služby ostatní služby , , ,73 12

13 Osobní náklady 0 hrubé mzdy Zákonné sociální pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Ostatní soc. náklady ostatní náklady , ,2 bankovní p ,5 4670,5 kooperativa , ,97 odpisy majetku nedaňové náklady ,67 Výdaje celkem , , , , Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není organizována odborová organizace, z toho důvodu není navázána spolupráce s jinou odborovou organizací. Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání: Dětský domov Strančice Masarykovo klasické gymnázium Říčany Všechny základní školy v oblasti obcí zřizovaných v rámci P III Základní škola praktická a speciální Kostelec nad Černými lesy Základní škola praktická a speciální Benešov S PPP Středočeského kraje Se školami v místě a okolí /sportovní akce v rámci integrace/ S Českou Policií v rámci protidrogové osvěty a osvěty kriminality mládeže S PhDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem -protidrogová osvěta S dalšími organizacemi v Říčanech v rámci kultury: MěKS Labuť Říčany, Husova knihovna Říčany IPS na ÚP Praha-východ Občanské sdružení Cesta integrace MUDr.Jana Drtilová Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem školy Spolupráce s rodiči Ekocentrum Říčany Muzeum Říčany Občanské sdružení Arnika Praha 13

14 17. Závěr Díky grantovým a projektovým programům, pronájmu učeben a dalším doplňkovým činnostem se podařilo dovybavit školní dílnu a výukový byt, došlo k obnově PC stanic.. Žáci získali nové znalosti z dalších oblastí. Škola tím opět získala na své estetičnosti a zlepšení pracovních podmínek. V Říčanech, dne 3. srpna

15 Seznam zkratek vyskytujících se ve Výroční zprávě o činnosti Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Zkratka ZŠ IČO DIČ IZO VŠ PF ŠMVZP VOŠ ICT SIPVZ RVVP BOZP DVPP OPPP MŠMT ČR FKSP MěÚ MěKS MAČP PČR ŠVP AP ST/Ř OU SOU ROP vysvětlení Základní škola identifikační číslo organizace daňové číslo organizace identifikační zařazení organizace vysoká škola, pedagogická fakulta, školství pro mládež vyžadující zvláštní péči vyšší odborná škola informační technik počítačové sítě státní informační politika ve vzdělání rámcový výchovně vzdělávací program bezpečnost a ochrana zdraví při práci další vzdělávání pedagogických pracovníků okresní pedagogicko-psychologická poradna Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Fond kulturních a sociálních potřeb Městský úřad Říčany městské kulturní středisko mezinárodní atletický čtyřboj Policie České republiky školní vzdělávací program asistent pedagoga speciální třída Říčany odborné učiliště střední odborné učiliště regionální operační program 15

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno školskou radou: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008 Základní škola Nerudova, Říčany,okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008 V Říčanech,dne 10. 10. 2008 Vypracovala: Mgr.Ladislava Mondscheinová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání... str. 3 3.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Koncepce školy Období 2014-2019 Mgr. Macháčková Jitka 9.2.2014 Tato koncepce slouží jako podklad pro další funkční období ředitele školy Obsah: Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více