Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice"

Transkript

1

2 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové technologie a management Studijní obor: Manažerská informatika Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava 2014/2015 František Strnad

3

4 Podkování Dkuji pedevším své rodin, že mi byla oporou pi studiu na vysoké škole. Dále bych rád podkoval vedoucímu bakaláské práce Ing. Pavlu Náplavovi za vnovaný as a cenné rady. Dkuji všem, kteí m jakkoliv podporovali a pomáhali pi psaní této práce.

5

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze podklady uvedené v piloženém seznamu. Nemám závažný dvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon (autorský zákon). V Praze dne 22.kvtna 2015.

7

8 Abstrakt Cílem bakaláské práce je vysvtlení v dnešní dob velmi populární problematiky technologie cloud computing. Její využití v malých a stedních firmách, a také její využití ve školách. První ást je zamena na definici cloudu, výhody a nevýhody jeho nasazení a porovnání finanní náronosti proti klasickému ešení on premise. Na základ toho je zváženo, co by nám cloud mohl pinést. V druhé ásti je specifikován modelový piklad nasazení cloudu do školy spolu s jeho vyhodnocením. Klíová slova: Cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, ROI, TCO, On-premise, Microsoft Azure Abstract The aim of the bachelor thesis is to explain the matters of todays highly popular technology of cloud computing. The thesis specialises on the use of the technology in small and middle companies and also in schools. First of all, the essence of cloud computing is defined, its advantages and disadvantages and its possible use and financial comparison against usual on premise solution. Based on this, the gain of switching to cloud computing is considered. Secondly, a model example of application of cloud computing in a school is specified. The results of a model use are presented. Keywords: Cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, ROI, TCO, On-premise, Microsoft Azure

9

10

11 Obsah Cíle a pínosy práce Rozdlení firem podle velikosti Seznámení s cloudem Struný popis Cloudu Historie cloudu Definice Cloudu základních charakteristik cloudu Modely nasazení cloudu Distribuní model nasazení cloudu Další modely nasazení Typy cloudu v praxi Datová centra Definice tíd datových center Možná alternativa certifikace Zálohování dat a obnova dat po havárii Výhody cloud computingu Zvýšení efektivity práce Flexibilita Žádná licence Dostupnost služeb Nižší implementaní rizika a rychlost implementace Kvalitní IT Pekážky v nasazení clodových služeb Cena služeb a finanní náklady na IT... 21

12 9 Porovnání náklad na on premise ešení vs. cloud computing Finanní rozdíly mezi cloudem a on premise ešením Závrené shrnutí první ásti Praktická ást Seznámení se školou Možné varianty pechodu ešení On premise ešení pomocí cloudu Hodnocení nákladových variant TCO Benefity v používání cloudu Škola s cloudovým ešením s rozšíením výukových kurz Return On Investements Cloud Závr Literatura Seznamy Seznam obrázk Seznam Tabulek Seznam Graf Pílohy Píloha 1) Podrobný výpis cen komponent Cloud/On premise ešení Píloha 2) TCO Celkové náklady... 46

13 V dnešní dob nastupuje nový trend využití cloud computingu ve firmách nebo domácnostech na místo klasického on premise ešení. S cloudem se každý den potkáváme, a si toho nejsme vdomi, využíváme služby od Googlu, využíváme datová úložišt, dále využíváme služby teba jako Skype. I když každá tato služba dlá nco jiného, všechny tyto služby mžeme nazvat cloudem. A v této práci bych se na tento souasný trend podíval a ukázal, co se pod slovem cloud skrývá. 1.1 Cíle a pínosy práce Tato práce má za úel ukázat, co to vlastn cloud computing je a kdo ho v eské republice poskytuje. V této práci bych rád ukázal dlení cloudových služeb, hlavní modely jeho nasazení a v neposlední ad jeho výhody a nevýhody. Dále chci ukázat, jak je možné cloud nasadit do firmy a jaké problémy pi tomto nasazení mohou nastat. Na závr první kapitoly porovnám finanní stránky on premise ešení oproti ešení za pomocí cloudu. Cíle teoretické ásti Jasn definovat pojem cloud Definovat výhody a nevýhody cloud computingu, které pináší svým zákazníkm Jaké jsou možné zpsoby využití cloudu v praxi Finanní srovnání on premise ešení/cloud computing ešení V praktické ásti popíšu modelové nasazení cloudu do školy, jak jsem se dohodl s vedoucím práce Na tomto píkladu, ilustruji nahrazení dosluhující on premise ešení za moderní cloudové. Mezi pínosy práce by mnl být návod na uchopení problematiky cloudu, protože zatím žádný univerzální návod, jak pejít na cloud neexistuje. Výstup by ml upozornit na rizika tohoto pechodu, klíové parametry a srovnání zda pro konkrétní nasazení není výhodnjší a levnjší jít klasickou cestou. 1

14 2 Rozdlení firem podle velikosti Projít všechny nabízené cloudové služby, které jsou dnes na trhu nabízeny pro domácnosti, malé a stední firmy až po velké nadnárodní podniky, není v lidských silách a v rámci bakaláské práce nemožné. Proto jsem po prostudování literatury a také po studiu online zdroj zvolil, že v teoretické ásti se budu zabývat nasazením cloudu do malých a stedních firem. Nasazení v domácnostech není z hlediska složitosti infrastruktury zajímavý sektor. Velké a nadnárodní spolenosti jsou finann dost silné, aby si vybudovali vlastní privátní cloud a také svá citlivá data chtjí mít pod kontrolou. V malých a stedních podnicích je možnost nejvtšího rstu IT a také je zde možnost pomocí cloudu získat škálovatelnou IT infrastrukturu, kterou by si tyto firmy nemohly jinak dovolit. Firmy mžeme dlit do velikostních kategorií podle rzných parametr. A to podle potu zamstnanc, podle obratu firmy nebo podle takzvané bilanní sumy. Bilanní suma je souet všech aktivit a pasiv dané firmy v rozvaze. V eské republice se uplatuje definice dle EU. Tato definice u nás vyšla v platnosti Jedná se o Doporuení 2003/361/EC (Tab. 1). Kategorie podniku Poet zamstnanc Obrat Bilanní suma Stední podnik < mil. 43 mil. Malý podnik < mil. 10 mil. Mikropodnik < 10 2 mil. 2 mil. Tab. 1 Rozdlení firem podle jednotlivých atribut Každý poskytovatel cloudu má na svých stránkách podrobný cenový kalkulátor, který klient vyplní podle svých požadavk. Jako jeden z parametr je zde brán, pro kolik uživatel tento cloud bude poskytován. Proto jsem si pro svojí práci vybral dlení firem podle potu zamstnanc. 2

15 3 Seznámení s cloudem V této kapitole si ukážeme struný popis cloudu. Rád bych zde také zmínil, kdy byla první zmínka o cloudu, a jeho historický vývoj za pomoci asové osy. 3.1 Struný popis Cloudu Úsilím mnoha spoleností je soustedit se stále více na rozsah a kvalitu služeb poskytovanou IT infrastrukturou než na její samotné technické provedení. Toto vede e ke vzniku pojmu cloud nebo taky takzvaného cloud computingu. Pod tento pojem zahrnujeme všechny služby, a už se jedná o infrastrukturu (servery, diskové pole, firewall a další hardware) nebo o aplikaní vrstvu (operaní systémy, databázové stroje), ale mžeme sem zaadit i software (mail servery, ERP, CRM moduly, kanceláské aplikace, atd.). V cloudovém modelu je vše pevedeno do formy služby, která je poskytována provozovatelem cloudu koncovému klientovi. Všechny tyto služby jsou klientm poskytovány pedevším prostednictvím internetu nebo pomocí jiné vysokorychlostní sít. Na Obr. 1, mžeme vidt celosvtov rozšíené logo cloudu. Obr. 1 Logo služby cloud 3

16 3.2 Historie cloudu Obr. 2 asová osa vývoje cloudu s dležitými body[1] Struný popis jednotlivých milník: 1960 John McCarthy, vymyslel timesharing IBM uvádí první pokus o virtualizaci na mainframech Myšlenka na (Intergalaktickou poítaovou sít) od J. C. R. Licklidera, který umožnil rozvoj ARPANET). Jeho vize byla, že každý lovk se mže pipojit odkudkoliv ke svým datm a programm) Za pomocí softwaru pro virtualizaci se povedlo provádt jeden nebo více operaních systému souasn v izolovaném prostedí První definice cloudu prof. Ramnath Chellappa v Dallasu v roce Píchod Salesforce.com, který umožnil poskytování podnikových aplikací prostednictvím jednoduché internetové stránky První veejná verze Xenu, který vytváí virtuální stroje na jednom stroji Amazon rozšíil své služby a také pedstavil S3 (platební model pay-as-yougo, kde uživatelé platí podle využití svého cloudového ešení) Celosvtový rst cloudových služeb, roní nárst až 18,5 %. Nejvtší zájem je o služby IaaS. 4

17 2014 Roní výdaje, které byly vynaloženy na cloud jsou o 20 % vyšší než v roce Definice Cloudu Definice spolenosti Gartner, Gartner definuje cloud computing jako styl práce na poítai, ve kterém jsou škálovatelné a elastické schopnosti IT dodávané jako služba prostednictvím internetových technologií, [2]. Dále spolenost ješt více specifikuje cloud a to za pomoci 5 základních charakteristik, 3 model služeb a 4 model nasazení, které pevzal od NIST. [3], [4]. Jednotlivé charakteristiky, modely nasazení a modely služeb si podrobn rozebereme v následujících odstavcích. Tato definice je znázornna na (Obr.3) základních charakteristik cloudu Škálovatelnost a elasticita Tyto pojmy znamenají, že poskytované služby se pružn pizpsobují našim potebám, ale pouze v rámci technologických možností. Pokud nemáme v záloze dostatený dostatek poítaového výkonu, uživatel na to mže velmi rychle doplatit. Výhodou ovšem je, že se dá pružn vyvíjet a rozšiovat, aniž bychom museli podstupovat klasické postupy upgrade hardwaru. Neomezený pístup po síti Služby poskytované v cloudu jsou dostupné díky sítovému pipojení. Uživatel má na výbr, jestli bude používat tenkého nebo tlustého klienta, pípadn mobilní zaízení. Sdílení zdroj Využití IT zdroj s maximální možnou efektivitou, tj. Sdílení základní infrastruktury a softwaru mezi uživateli služby, umožuje lepší využívání dostupných prostedk. Mitelnost služby ídicí systémy cloudu kontrolují, optimalizují a reportují využívané výpoetní prostedky a tyto reporty pedávají útovacímu systému. Služba na vyžádání Rozhraní skrývá implementované detaily, které automaticky odesílají reakci zákazníka poskytovatelm služby. Tyto informace, které se odesílají, jsou specificky navrženy (Dostupnost, odezva, výkon vs. cena). 5

18 Obr. 3Definice cloudu znázornná graficky 4.2 Modely nasazení cloudu Modely nasazení cloud computingu znamenají zpsoby, jak je služba v praxi provozována. Jedná se o pohled na technologickou infrastrukturu, kde je hardware uložen, kdo se o tento hardware stará a jak k nmu klient pistupuje. Model nám také ukazuje, zda se jedná o veejn pístupný cloud, nebo o privátní. Modely jsou rozdleny do 4 kategorií. [20] Veejný (Public cloud computing) Tento model je také nkdy oznaován jako klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je nabídnuta a poskytnuta výpoetní služba široké veejnosti. Typickým píkladem veejného cloudu je služba Skype, Seznam a také Google. Tyto služby jsou nabídnuty široké veejnosti a pro všechny klienty poskytují stejnou nebo velmi podobnou funkcionalitu. Soukromý (Private cloud computing) Cloud je v tomto pípad provozován výhradn pro použití konkrétní organizací nebo firmou. Bývá ešen bud samotnou organizací, nebo je poskytován tetí stranou. Vtšinou se jedná o velké nebo nadnárodní firmy, které si tento cloud eší samy. Hybridní cloud (Hybrid cloud computing ) Hybridní cloud je kombinací obou výše zmínných cloud. Tento cloud je ideální volbou pro klienty, kteí mají vlastní infrastrukturu a rádi by penesly ást technologie do datacenter. Hybridní cloud dokáže inteligentn propojit jak zákaznické servery tak cloudové servery.[19] 6

19 Komunitní (Community cloud computing) - Jedná se o model, kdy je infrastruktura sdílená mezi nkolika organizacemi nebo skupinou, která tuto infrastrukturu využívá. Tyto organizace nebo jednotlivce mže spojovat bezpenostní politika nebo podobný obor zájm. 4.3 Distribuní model nasazení cloudu Distribuní model nasazení se zabývá tím, co je v rámci jednotlivých model nabízeno, vtšinou se jedná o software nebo hardware, i jejich kombinaci. Uruje nám rozdlení kompetencí mezi poskytovatelem a klientem cloudového ešení. Tento model má 3 základní kategorie. Na (Obr. 4) je možno vidt grafické znázornní tchto kategorií. [5] PAAS Platforma jako služba ( Platform as a Service ) Poskytovatel v tomto modelu poskytuje klientovi kompletní prostedky pro podporu celého životního cyklu. Dále nabízí poskytování webových aplikací a služeb pln k dispozici na internetu bez nutnosti si tento software stahovat. To zahrnuje rzné prostedky pro vývoj aplikací jako je IDE nebo API, ale nachází se zde i software pro údržbu. Velkou nevýhodou tohoto pístupu je platformní uzamení, kde vlastn každý poskytovatel PAAS mže používat jiný programovací jazyk. Píkladem tohoto poskytovatele je Google App Engine. IASS infrastruktura jako služba (,,Infrastructure as a Service ) V tomto modelu nasazení se poskytovatel služeb klientovi zavazuje poskytnout infrastrukturu. Ve vtšin pípad se jedná o virtualizaci. Hlavní výhodou toho nasazení je, že o všechny problémy spojené s hardwarem se stará poskytovatel. IAAS je vtšinou vhodné pro klienty, kteí vlastní software (nebo jeho licence) a nechtjí se starat o problémy spojené s hardwarem. Píkladem IAAS je Amazon WS, Rackspace. 7

20 SAAS Software jako služba (,,Software as a Service ) V tomto modelu je aplikace licencovaná jako služba, kterou poskytovatel pronajímá koncovému uživateli. Uživatel si tedy kupuje pístup k této aplikaci a ne samotnou aplikaci. V tomto pípad se uživatel nestará ani o hardware ani o software. SAAS je ideální pro zákazníky, kteí potebují jen bžný aplikaní software a požadují pístup odkudkoliv a také kdykoli. Píkladem mže být sada aplikací od Google Apps. Obr. 4 Grafické znázornní služeb 4.4 Další modely nasazení V dnešní dob nám poskytovatelé cloudu nabízejí i další modely. Z velkého množství druh sem vybral 5 zástupc, na nichž chci ilustrovat rozmanitost možností nasazení cloudových ešení. STaaS - Úložišt jako služba ( STorage as a Service ) V tomto modelu se jedná o službu webového úložišt dat, které má v sob další funkce pro jejich správu editaci. Toto ešení je vhodné, pokud klient potebuje pistupovat ke svým datm odkudkoliv 8

21 nejen ze svého poítae ale rovnž ze svých mobilních zaízení. Píkladem této služby je DropBox, Microsoft SkyDrive nebo služba od Amazonu S3. SECaaS Bezpenost jako služba ( SECurity as a Service ) Tento model využívá outsourcing služeb sítových prvk a jejich zabezpeení. Píkladem mohou být rzné antiviry, antispywareové ešení nebo sledovaní pístup. ešení mže zahrnovat i detekci neoprávnných pístup a útok na sí klienta. Tímto se zabývá firma Juniper Networsks. [6] DBaaS Databáze jako služba ( DataBase as a Service ) Zde je cloudové ešení zameno na poskytování databázových služeb. Konfigurace je zde velmi jednoduchá, velmi dobe je zde ešena škálovatelnost a zajištna vysoká dostupnost. Tuto službu napíklad poskytuje Azure od spolenosti Microsoft. CaaS Komunikace jako služba ( Communications as a Service ) V tomto ešení poskytovatel zajiš uje jak kompletní hardwarové, tak softwarové ešení. Jedná se o komunikaní ešení, kam patí jak služby VoIP, instant messaging, ale i software pro týmovou spolupráci umožující i videokonference. MaaS- Monitorování jako služba ( Monitoring as a Service ) Zde se poskytovatel stará o to, že klient mže pistoupit odkudkoliv a monitorovat své klíové aplikace na dálku. 4.5 Typy cloudu v praxi V pedešlých kapitolách jsme definovali pojem cloud, ukázali, jaké jsou jeho hlavní charakteristiky, modely nasazení a distribuní modely. Tato ást se vnuje praktickému využití cloudu. Grid Computing Cloud Computing byl vyvinut z velmi mnoha technologií a díky tomu je nkterým tmto technologiím podobný, z nkterých se skládá a podobn. Bohužel díky tomuto chybí pesný název nebo pesné definování terminologie. Všechny dále zmínné termíny se prozatím ješt vyvíjejí. Jedná se o formu distribuovaného a paralelního systému, kde dochází k volnému pipojování jednotlivých stanic do jednoho velkého celku a tento velký celek se pak vnuje jedné úloze. Ve vtšin tchto pípad tato technologie slouží ke spojování výpoetního výkonu jednotlivých stanic pro ešení vdeckých problém. Grid Computing se využívá napíklad ve farmacii pi hledání nových lék nebo prohledávaní rzných 9

22 chorob, napíklad rakoviny. Dále je možné ho využít v astronomii (zpracování obrazových a radiových dat) nebo pi vytváení meteorologických model. V komerní sfée ho lze využít k simulování vývoje burzy nebo se využívá v komerních prohlížeích. [21] Autonomní poítae Termín autonomní poíta byl vyvinut spoleností IBM pibližn v roce Jedná se o výpoetní techniku schopnou tzv. self-management ( Správa sama sebe ). Tato technika by mnla do budoucna výrazn odlehit neustálou a ím dál složitjší správu HW. Mže se jednat o automatickou opravu chyb, optimalizaci dat, která by reagovala na mnící se podmínky. Klient Server Tato technologie funguje na principu komunikace nadízeného s podízeným. Na této technologii funguje napíklad služba WWW. Server poskytuje informace a klient je využívá. Server zárove mže být klientem jiného serveru. Mainframe esky mžeme tuto technologii oznait jako superpoíta. Mainframe je jeden poíta, který je složen z velkého potu výkonných ástí. Tento superpoíta je vtšinou využíván ve vojenských zaízeních, bankách a aerolinkách. Peer to peer Tato technologie je pesný opak technologie Klient Server. Zde je každá jednotka v systému rovnocenná. Díky tomu systém nemá centrální bod a zárove všechny jednotky jsou poskytovateli i píjemci služby. Toho se nejvíce využívá pro sdílení soubor, v ideálním pípad snižují nároky na server, ímž se zajiš uje vysoká rychlost stahovaní pro legální úely. Pro nelegální úely je velký problém chybjící centrální bod. V tomto pípad je velký skoro až nemožný problém tuto sít rozšíit. [22] 10

23 5 Datová centra V pedešlých kapitolách jsem definoval, jak lze cloud využít v praxi, a v kapitole 4.4 jsem definoval další možnost využití cloudu jako datového úložišt. Datová centra jsou považovány za jádro cloudu. V této ásti se podíváme na problematiku datových center. Jak jsou rozdlena a jaké jsou možnosti tchto center. Ukážeme si, jaká jsou rizika pi havárii s daty a jak firmy zálohují svá data. Když si uživatel vybírá poskytovatele cloudu, tak doufá, že jeho data budou v bezpeí, a že pokud dojde k njakému výpadku, jeho data zstanou nepoškozena. Proto poskytovatelé cloudu vynakládají nemalé finanní prostedky na vybudování datových center. Tyto datová centra by mla bez velkých problém obsloužit nárst klient a jejich poteby na velikost úložišt. Tyto centra musí splovat také nejmodernjší standarty pro zálohování dat. Data musí být chránna i proti rzným výpadkm. Datová centra by mla mít certifikace Tier. Klasifikace je dílem spolenosti Uptime Institute, Inc. Koncept byl vymyšlen konsorciem spoleností, kterému nebyla lhostejná znan kolísavá úrove rzných datových center a jejich zabezpeení. Tyto certifikace se zaaly používat v roce 1995 a dlí datová centra do 4 kategorií, kde se každá kategorie liší v kritériích na napájení datového centra, chlazení, údržby tchto center a dalších požadavcích. Na stránkách spolenosti Uptime Institute se mžeme podívat, jaké datová centra jsou nám v dané zemi k dispozici. (Obr. 5) [7]. Obr. 5Datová centra na svt 11

24 Z Obr.5 je zejmé, jaká datová centra se nachází v eské republice, jakou mají certifikaci Tier a jaké spolenosti patí. V eské republice je tchto datových center pouze 5 a mají nejvyšší certifikaci Tier III. 5.1 Definice tíd datových center Jednotlivé tídy Tier mají rozlišné požadavky na napájení, zálohy a na školení personálu datového centra. Také nám udávají maximální roní výpadek, který nám specifikuje maximální doba v roce, kdy centrum nemusí být funkní. [8] [9] [10] [11] Tier I- Základní datové centrum dle klasifikace Tier I. V této kategorii se jedná o neduplikovaný provoz. První vznik tchto center je už v roce Tier I nemá zdvojené napájení ani chlazení a je k nmu pouze jeden pívod elektrické energie. Díky tomu tento systém musí být offline pi plánovaném i pi neplánovaném výpadku. Pokud provádíme údržbu na jakékoli ásti tohoto systému, pestává nám fungovat celý ekosystém, který je na nj napojen. Dále je zde možnost, že k této asti mže, ale nemusí, být pipojen záložní generátor nebo UPS. Tento systém ve vtšin pípad používá IT vlastní firmy, kde není poteba 24/7, ale staí pouze provoz v týdnu a na víkendy se plánují výmny dílu nebo údržba. Díky tomu má tento systém velmi malou dostupnost, maximální je 99,671%. Možný výpadek v této tíd je 28,8 hodin v roce. Tier II Datové centrum již má k dispozici zdvojené napájení a chlazení. Ale i tak je jeho pívod energie pouze jednoduchý. Musí obsahovat redundantní N+1 UPS a generátor elektrické energie. I zde si údržba nebo oprava njakých ástí vyžádá výpadek systému díky tomu, že tento systém pi plánované oprav musí byt vypnut. Dostupnost se zde pohybuje do 99,749 %. Nejdelší možný výpadek zde mže trvat až 22 hodin ron. Tier II nejvíce využijí internetové firmy. Které nemají ve smlouv žádné pokuty za výpadek služeb. Tier III - Ty to datová centra je již možno spravovat tzv. konkurenn. Díky tomu údržba jakékoli ásti nezpsobí výpadek systému. Oproti Tier II je v Tier III nkolik pívod elektiny, a tím pádem jakýkoli elektrický prvek mže být vymnn, aniž by 12

25 muselo dojít k vypnutí celého systému. Dostupnost tohoto datového centra se pohybuje do 99,982%, což nám garantuje maximální výpadek 1,6 hodin ron. Na této úrovni by mla být všechna velká datová centra, která poskytují cloudové služby. Jak je zmínno výše, v eské republice je tchto datových center 5. Tato certifikace je využívána spoleností O2, která má k dispozicím hned 3 tato centra. Tier IV je poslední a nejvyšší úrove datových center, která jsou schopná odolat výpadkm pi poruše jakékoliv komponenty v systému a je zde i ochrana proti ohni, vod a také proti špatné manipulaci personálu. Dochází zde k úplné duplikaci celého systému. Personál, který se stará o správu tchto center, musí mít speciální certifikaci na manipulaci s tmito zaízeními. Dostupnost datových center je 99,995 % což zaruuje maximální výpadek ve výši pouhých 15 min ron. V této klasifikaci jsou vyžadována i speciální lokalizaní kritéria díky tomu v eské republice není žádné takové centrum. Ale k certifikaci Tier IV se nejvíce blíží datové centrum spolenosti Škoda Mladá Boleslav. Na závr této kapitoly bych rád shrnul jednotlivé tídy a jejich hlavní výhody a maximální doby výpadk. (Tab. 2) Minimální požadavky na datová centra, na kterých pracuje cloud jsou tídy Tier III a Tier IV aby byl zabezpeen bezproblémový provoz cloudu.! "# $ % &'" % &'" Tab. 2 Shrnutí jednotlivých tíd Tier 13

26 5.1.1 Možná alternativa certifikace Alternativou americké verze Tier je IRMS DCC ( IRMS DataCente Certification). To je Evropský systém, který certifikuje i datová centra. Velká konkurenní výhoda je, že tento zpsob certifikace lze využít i na služby Cloud computingu. Audit, který probíhá v identických úrovních jako Tier, navíc disponuje doložkou, která nás informuje o kapacit, konfiguraci a bezpenosti dat. 5.2 Zálohování dat a obnova dat po havárii Z pedešlé kapitoly je vidt, že pi používaní cloudu jsou naše data dobe chránna a zálohována. Veškerou zodpovdnost nese poskytovatel. Ale jak je to u klasického on premise ešení si ukážeme v této ásti..-+/,-0 *-#- *-# &- - ( )- - )* +, &( $ "$ " $ 1$ &( )* +, " " )- - ( &- - *-# *-# - "" 1.-+ /,-0 " Graf. 1 Schopnost firem obnovit data po havárii U datových center díky duplikaci všech prvk, raidovým polím a díky pravidelným zálohám celého systému na jiná média (mžou se využívat teba magnetické pásky, pro vtší bezpeí se udlají dv kopie, jedna se nechává ve firm a druhá se posílá do trezoru banky). Ale i tak zde je jedno riziko neproškoleného personálu. Pi využívaní cloudových služeb nese veškerou zodpovdnost za zálohu firemních dat poskytovatel. Díky tomu se nemusí zákazník obávat chyb hardwaru a pírodních katastrof. Díky výzkumu spolenosti Proact [12], kde se tázali 14

27 500 firem, trvá 54% firem podnikajících v esku obnovit svá data více než 1 den. Jejich pipravenost velmi dobe znázoruje následující graf.(graf. 1) Alarmující na tomto grafu je zejména, že až 15% firem není schopné své data obnovit vbec. V takových pípadech také záleží na staí dat. Pokud se jedná o velmi stará data, nemusí být výsledek až tak devastující. Pokud se jedná o data aktuální, mže se firma dostat do vážných problém. Nkteré firmy jsou nucené držet nkterá dat až 5 let stará (finanní ústavy, letecké spolenosti, které musí držet boroskopie letadel atd.) V dnešní dob je mnoho dat uloženo na osobních poítaích uživatel a díky tomu SaaS pináší jistou záruku pro firmu. 6 Výhody cloud computingu Pomocí Cloud Comptutingu se mní staré návyky, které mají zamstnanci ve firmách zažité. Díky tomu se mní stávající postupy. Zmnou postup je velmi dobe možné ušetit drahý as a tím pádem nám roste i efektivnost lidí, díky emuž je možné zaít snižovat náklady. Aplikace, které bží na cloudu a které se zabývají editaci nebo tvorbou dokumentu, nám umožní, že na jednom dokumentu mže pracovat i více lidí najednou, je k nmu možné se pihlásit odkudkoli. Práce je velmi efektivní a také nám odpadá zažitý proces, kdy uživatel vytvoí dokument, uloží ho na server a eká, až si ho jeho kolega stáhne k sob upraví a nahraje nazpátek. Velmi dobrá vc je že si již kolegové nemusí posílat vci pes mail a nejsou limitováni velikostí soubor. 6.1 Zvýšení efektivity práce Efektivnjší ízení - Pokud máme ve firm zaízen podnikový informaní systém, který mže využívat kancelásky balík, má spolenou datovou základnu pro všechny aplikace. Tím dochází k efektivnjšímu ízení. Pokud se jedná o zdroje, tak zde mže být systém na hlídání docházky nebo plánování dovolených, a tím dochází k efektivnjšímu ízení. Lepší spolupráce Cloudové nástroje mají v sob zabudovány velmi pestrou paletu schopností spolupráce mezi sebou, a také pedávat si informace mezi sebou. Okamžitá reakní doba Obrovskou výhodou je že zamstnanci klienta využívajícího cloud se mžou pipojit odkudkoliv a z jakéhokoliv zaízení, tím pádem je jejich reakní doba okamžitá. 15

28 Jednoduchá a rychlá správa uživatele Je-li už vše nastaveno, tak administrátor pidává uživatele nebo je odebírá, dále je zde velmi jednoduchá správa perozdlování uživatelských oprávnní, které zvládne i mén zkušený uživatel. Uživatelské rozhraní aplikací Práce s cloudovými aplikacemi probíhá prostednictvím webového prohlížee. To nám zajiš uje konsistenci uživatelského rozhraní napí rznými platformami, a už se jedná o poíta, tablet nebo mobilní zaízení. Nebo je zde pouze odkaz, který nás pipojí na vzdálenou plochu. 6.2 Flexibilita Mezi nejsilnjší stránky cloud computingu jist patí jejich flexibilita. Díky této vlastnosti mže zákazník pružn reagovat na svoje aktuální poteby. Díky tomu se nám mní i celková cena za odebírané služby. Platíme pouze za to, co v tu danou dobu aktuáln využíváme. Flexibilita nám neovlivuje pouze cenový model, ale také nám pidává možnost pidávat a odebírat uživatele podle toho jak zrovna potebujeme. Toto se mže hodit ve firmách, které nabírají sezónní pracovníky, kteí budou využívat firemní licence. Po skonení sezóny staí tyto licence odebrat a tím snížit své náklady. Zákazník mže svého poskytovatele požádat o pidání hardwaru (pidání operaní pamti, výkonu procesoru nebo pi nedostatku místa navýšení kapacity úložišt) nebo mže rovnou požádat o pedlání celého virtuálního stroje. Tímto se dá pedejít výkonovým špikám, které se mžou objevit. Po ustálení tchto špiek je možné konfiguraci uvést do pedešlého stavu. Toto v klasickém on premise ešení nejde. Tam se s tmito parametry musí poítat dopedu i za pedpokladu že tyto zdroje nebudou nikdy efektivn využity. 6.3 Žádná licence Cloudová služba SaaS klientm pináší velmi úinné využívání softwarových licencí. Už není poteba licence vlastnit. Díky tomu nemusí klient vynakládat vysoké investice za poízení licence. Zákazník si vybere pouze službu, která musí obsahovat softwarovou licenci. Tato licence pechází pod poskytovatele služby. Díky tomuto se klient nemusí starat o žádný update nebo údržbu této aplikace. Tato cena licence je zapoítaná do pravidelného poplatku za cloud, ale tato ástka je minimální. 16

29 6.4 Dostupnost služeb Poskytovatel cloudových služeb SaaS distribuuje aplikace klientovi vtšinou skrze tenkého klienta, kterým je v obvykle webový prohlíže. V dnešní dob je standardem dostupnost služby okolo 99,95% kvli rzným plánovaným výpadkm, které jsou zpsobeny údržbou systému nebo údržby datového centra. Díky tomu je dležitým faktorem pi výbru cloudu poskytovatel internetového pipojení. V dnešní dob je internetové pokrytí na velmi dobré úrovni. Ale cloud je oproti klasickému ešení na internetu závislý, proto vyžaduje daleko rychlejší a spolehlivjší internetové pipojení. V menších mstech anebo obcích, kde mže být kvalita internetového pipojení horší, by toto mohl být klíový faktor který zabrání nasazení cloudových služeb. Mohl by zde také nastat problém, pokud by jsme se pipojovali ke cloudu pomocí mobilních zaízeních, které už i dnes disponují vysokorychlostním internetem, ale mžou být limitovány FUP limitem. To mže mít za následek negativní zkušenosti klienta s rychlostí celé služby. 6.5 Nižší implementaní rizika a rychlost implementace Jelikož zákazník neprovádí žádnou instalaci hardwaru ani instalaci operaního systému, databází, aplikací nebo dalších podprných systém, snižuje se riziko možných potíží, které obvykle vznikají bhem implementace. Tyto potíže zpsobují zpoždní nebo dokonce celkový krach konkrétní implementace. Všechna tato rizika, která ohrožují implementaci, se penášejí na poskytovatele cloudu, který využije svoji již hotovou infrastrukturu. A zkušenosti z minulých projekt se tím minimalizují implementaní rizika. Navíc je vždy podepsána smlouva, v níž jsou z pravidla uvedeny smluvní pokuty za zpoždní implementace klientovi. V klasickém on premise ešení je možné, že se musí ekat na dodání hardwaru. Dále odpadá ekání na instalaci a správnou konfiguraci systému, instalování databází, atd. Jde-li zákazník cestou cloudu, tak v nejlepším pípad dostane pouze pístupová hesla do aplikace nebo do vzdálené plochy a mže tuto aplikaci hned zaít používat. V on premise ešení se muže stát, že klient se finální ešení implementace snaží poád pizpsobovat, až dojde k tomu, že tento proces selže a firma se vrací k pvodní konfiguraci. Rychlost implementace SaaS oproti on premise ešení je vždy menší. 17

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Ekonomické přínosy Cloud Computingu

Ekonomické přínosy Cloud Computingu Ekonomické přínosy Cloud Computingu Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Trendy Ekonomické přínosy, rysy Porovnání nákladovosti v rámci tradičního IT versus Cloud prostředí, 3 modelové případy:

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize

ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize ISSS 2015 ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize jako in house poskytovatel služeb ICT pro veejnou správu Jan Perovský 13. dubna 2015 1 ČP OZ ICTs - kdo jsme Odštpný závod ICT služby byl zízen na základ zmny Zakládací

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více