Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice"

Transkript

1

2 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové technologie a management Studijní obor: Manažerská informatika Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava 2014/2015 František Strnad

3

4 Podkování Dkuji pedevším své rodin, že mi byla oporou pi studiu na vysoké škole. Dále bych rád podkoval vedoucímu bakaláské práce Ing. Pavlu Náplavovi za vnovaný as a cenné rady. Dkuji všem, kteí m jakkoliv podporovali a pomáhali pi psaní této práce.

5

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze podklady uvedené v piloženém seznamu. Nemám závažný dvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon (autorský zákon). V Praze dne 22.kvtna 2015.

7

8 Abstrakt Cílem bakaláské práce je vysvtlení v dnešní dob velmi populární problematiky technologie cloud computing. Její využití v malých a stedních firmách, a také její využití ve školách. První ást je zamena na definici cloudu, výhody a nevýhody jeho nasazení a porovnání finanní náronosti proti klasickému ešení on premise. Na základ toho je zváženo, co by nám cloud mohl pinést. V druhé ásti je specifikován modelový piklad nasazení cloudu do školy spolu s jeho vyhodnocením. Klíová slova: Cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, ROI, TCO, On-premise, Microsoft Azure Abstract The aim of the bachelor thesis is to explain the matters of todays highly popular technology of cloud computing. The thesis specialises on the use of the technology in small and middle companies and also in schools. First of all, the essence of cloud computing is defined, its advantages and disadvantages and its possible use and financial comparison against usual on premise solution. Based on this, the gain of switching to cloud computing is considered. Secondly, a model example of application of cloud computing in a school is specified. The results of a model use are presented. Keywords: Cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, ROI, TCO, On-premise, Microsoft Azure

9

10

11 Obsah Cíle a pínosy práce Rozdlení firem podle velikosti Seznámení s cloudem Struný popis Cloudu Historie cloudu Definice Cloudu základních charakteristik cloudu Modely nasazení cloudu Distribuní model nasazení cloudu Další modely nasazení Typy cloudu v praxi Datová centra Definice tíd datových center Možná alternativa certifikace Zálohování dat a obnova dat po havárii Výhody cloud computingu Zvýšení efektivity práce Flexibilita Žádná licence Dostupnost služeb Nižší implementaní rizika a rychlost implementace Kvalitní IT Pekážky v nasazení clodových služeb Cena služeb a finanní náklady na IT... 21

12 9 Porovnání náklad na on premise ešení vs. cloud computing Finanní rozdíly mezi cloudem a on premise ešením Závrené shrnutí první ásti Praktická ást Seznámení se školou Možné varianty pechodu ešení On premise ešení pomocí cloudu Hodnocení nákladových variant TCO Benefity v používání cloudu Škola s cloudovým ešením s rozšíením výukových kurz Return On Investements Cloud Závr Literatura Seznamy Seznam obrázk Seznam Tabulek Seznam Graf Pílohy Píloha 1) Podrobný výpis cen komponent Cloud/On premise ešení Píloha 2) TCO Celkové náklady... 46

13 V dnešní dob nastupuje nový trend využití cloud computingu ve firmách nebo domácnostech na místo klasického on premise ešení. S cloudem se každý den potkáváme, a si toho nejsme vdomi, využíváme služby od Googlu, využíváme datová úložišt, dále využíváme služby teba jako Skype. I když každá tato služba dlá nco jiného, všechny tyto služby mžeme nazvat cloudem. A v této práci bych se na tento souasný trend podíval a ukázal, co se pod slovem cloud skrývá. 1.1 Cíle a pínosy práce Tato práce má za úel ukázat, co to vlastn cloud computing je a kdo ho v eské republice poskytuje. V této práci bych rád ukázal dlení cloudových služeb, hlavní modely jeho nasazení a v neposlední ad jeho výhody a nevýhody. Dále chci ukázat, jak je možné cloud nasadit do firmy a jaké problémy pi tomto nasazení mohou nastat. Na závr první kapitoly porovnám finanní stránky on premise ešení oproti ešení za pomocí cloudu. Cíle teoretické ásti Jasn definovat pojem cloud Definovat výhody a nevýhody cloud computingu, které pináší svým zákazníkm Jaké jsou možné zpsoby využití cloudu v praxi Finanní srovnání on premise ešení/cloud computing ešení V praktické ásti popíšu modelové nasazení cloudu do školy, jak jsem se dohodl s vedoucím práce Na tomto píkladu, ilustruji nahrazení dosluhující on premise ešení za moderní cloudové. Mezi pínosy práce by mnl být návod na uchopení problematiky cloudu, protože zatím žádný univerzální návod, jak pejít na cloud neexistuje. Výstup by ml upozornit na rizika tohoto pechodu, klíové parametry a srovnání zda pro konkrétní nasazení není výhodnjší a levnjší jít klasickou cestou. 1

14 2 Rozdlení firem podle velikosti Projít všechny nabízené cloudové služby, které jsou dnes na trhu nabízeny pro domácnosti, malé a stední firmy až po velké nadnárodní podniky, není v lidských silách a v rámci bakaláské práce nemožné. Proto jsem po prostudování literatury a také po studiu online zdroj zvolil, že v teoretické ásti se budu zabývat nasazením cloudu do malých a stedních firem. Nasazení v domácnostech není z hlediska složitosti infrastruktury zajímavý sektor. Velké a nadnárodní spolenosti jsou finann dost silné, aby si vybudovali vlastní privátní cloud a také svá citlivá data chtjí mít pod kontrolou. V malých a stedních podnicích je možnost nejvtšího rstu IT a také je zde možnost pomocí cloudu získat škálovatelnou IT infrastrukturu, kterou by si tyto firmy nemohly jinak dovolit. Firmy mžeme dlit do velikostních kategorií podle rzných parametr. A to podle potu zamstnanc, podle obratu firmy nebo podle takzvané bilanní sumy. Bilanní suma je souet všech aktivit a pasiv dané firmy v rozvaze. V eské republice se uplatuje definice dle EU. Tato definice u nás vyšla v platnosti Jedná se o Doporuení 2003/361/EC (Tab. 1). Kategorie podniku Poet zamstnanc Obrat Bilanní suma Stední podnik < mil. 43 mil. Malý podnik < mil. 10 mil. Mikropodnik < 10 2 mil. 2 mil. Tab. 1 Rozdlení firem podle jednotlivých atribut Každý poskytovatel cloudu má na svých stránkách podrobný cenový kalkulátor, který klient vyplní podle svých požadavk. Jako jeden z parametr je zde brán, pro kolik uživatel tento cloud bude poskytován. Proto jsem si pro svojí práci vybral dlení firem podle potu zamstnanc. 2

15 3 Seznámení s cloudem V této kapitole si ukážeme struný popis cloudu. Rád bych zde také zmínil, kdy byla první zmínka o cloudu, a jeho historický vývoj za pomoci asové osy. 3.1 Struný popis Cloudu Úsilím mnoha spoleností je soustedit se stále více na rozsah a kvalitu služeb poskytovanou IT infrastrukturou než na její samotné technické provedení. Toto vede e ke vzniku pojmu cloud nebo taky takzvaného cloud computingu. Pod tento pojem zahrnujeme všechny služby, a už se jedná o infrastrukturu (servery, diskové pole, firewall a další hardware) nebo o aplikaní vrstvu (operaní systémy, databázové stroje), ale mžeme sem zaadit i software (mail servery, ERP, CRM moduly, kanceláské aplikace, atd.). V cloudovém modelu je vše pevedeno do formy služby, která je poskytována provozovatelem cloudu koncovému klientovi. Všechny tyto služby jsou klientm poskytovány pedevším prostednictvím internetu nebo pomocí jiné vysokorychlostní sít. Na Obr. 1, mžeme vidt celosvtov rozšíené logo cloudu. Obr. 1 Logo služby cloud 3

16 3.2 Historie cloudu Obr. 2 asová osa vývoje cloudu s dležitými body[1] Struný popis jednotlivých milník: 1960 John McCarthy, vymyslel timesharing IBM uvádí první pokus o virtualizaci na mainframech Myšlenka na (Intergalaktickou poítaovou sít) od J. C. R. Licklidera, který umožnil rozvoj ARPANET). Jeho vize byla, že každý lovk se mže pipojit odkudkoliv ke svým datm a programm) Za pomocí softwaru pro virtualizaci se povedlo provádt jeden nebo více operaních systému souasn v izolovaném prostedí První definice cloudu prof. Ramnath Chellappa v Dallasu v roce Píchod Salesforce.com, který umožnil poskytování podnikových aplikací prostednictvím jednoduché internetové stránky První veejná verze Xenu, který vytváí virtuální stroje na jednom stroji Amazon rozšíil své služby a také pedstavil S3 (platební model pay-as-yougo, kde uživatelé platí podle využití svého cloudového ešení) Celosvtový rst cloudových služeb, roní nárst až 18,5 %. Nejvtší zájem je o služby IaaS. 4

17 2014 Roní výdaje, které byly vynaloženy na cloud jsou o 20 % vyšší než v roce Definice Cloudu Definice spolenosti Gartner, Gartner definuje cloud computing jako styl práce na poítai, ve kterém jsou škálovatelné a elastické schopnosti IT dodávané jako služba prostednictvím internetových technologií, [2]. Dále spolenost ješt více specifikuje cloud a to za pomoci 5 základních charakteristik, 3 model služeb a 4 model nasazení, které pevzal od NIST. [3], [4]. Jednotlivé charakteristiky, modely nasazení a modely služeb si podrobn rozebereme v následujících odstavcích. Tato definice je znázornna na (Obr.3) základních charakteristik cloudu Škálovatelnost a elasticita Tyto pojmy znamenají, že poskytované služby se pružn pizpsobují našim potebám, ale pouze v rámci technologických možností. Pokud nemáme v záloze dostatený dostatek poítaového výkonu, uživatel na to mže velmi rychle doplatit. Výhodou ovšem je, že se dá pružn vyvíjet a rozšiovat, aniž bychom museli podstupovat klasické postupy upgrade hardwaru. Neomezený pístup po síti Služby poskytované v cloudu jsou dostupné díky sítovému pipojení. Uživatel má na výbr, jestli bude používat tenkého nebo tlustého klienta, pípadn mobilní zaízení. Sdílení zdroj Využití IT zdroj s maximální možnou efektivitou, tj. Sdílení základní infrastruktury a softwaru mezi uživateli služby, umožuje lepší využívání dostupných prostedk. Mitelnost služby ídicí systémy cloudu kontrolují, optimalizují a reportují využívané výpoetní prostedky a tyto reporty pedávají útovacímu systému. Služba na vyžádání Rozhraní skrývá implementované detaily, které automaticky odesílají reakci zákazníka poskytovatelm služby. Tyto informace, které se odesílají, jsou specificky navrženy (Dostupnost, odezva, výkon vs. cena). 5

18 Obr. 3Definice cloudu znázornná graficky 4.2 Modely nasazení cloudu Modely nasazení cloud computingu znamenají zpsoby, jak je služba v praxi provozována. Jedná se o pohled na technologickou infrastrukturu, kde je hardware uložen, kdo se o tento hardware stará a jak k nmu klient pistupuje. Model nám také ukazuje, zda se jedná o veejn pístupný cloud, nebo o privátní. Modely jsou rozdleny do 4 kategorií. [20] Veejný (Public cloud computing) Tento model je také nkdy oznaován jako klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je nabídnuta a poskytnuta výpoetní služba široké veejnosti. Typickým píkladem veejného cloudu je služba Skype, Seznam a také Google. Tyto služby jsou nabídnuty široké veejnosti a pro všechny klienty poskytují stejnou nebo velmi podobnou funkcionalitu. Soukromý (Private cloud computing) Cloud je v tomto pípad provozován výhradn pro použití konkrétní organizací nebo firmou. Bývá ešen bud samotnou organizací, nebo je poskytován tetí stranou. Vtšinou se jedná o velké nebo nadnárodní firmy, které si tento cloud eší samy. Hybridní cloud (Hybrid cloud computing ) Hybridní cloud je kombinací obou výše zmínných cloud. Tento cloud je ideální volbou pro klienty, kteí mají vlastní infrastrukturu a rádi by penesly ást technologie do datacenter. Hybridní cloud dokáže inteligentn propojit jak zákaznické servery tak cloudové servery.[19] 6

19 Komunitní (Community cloud computing) - Jedná se o model, kdy je infrastruktura sdílená mezi nkolika organizacemi nebo skupinou, která tuto infrastrukturu využívá. Tyto organizace nebo jednotlivce mže spojovat bezpenostní politika nebo podobný obor zájm. 4.3 Distribuní model nasazení cloudu Distribuní model nasazení se zabývá tím, co je v rámci jednotlivých model nabízeno, vtšinou se jedná o software nebo hardware, i jejich kombinaci. Uruje nám rozdlení kompetencí mezi poskytovatelem a klientem cloudového ešení. Tento model má 3 základní kategorie. Na (Obr. 4) je možno vidt grafické znázornní tchto kategorií. [5] PAAS Platforma jako služba ( Platform as a Service ) Poskytovatel v tomto modelu poskytuje klientovi kompletní prostedky pro podporu celého životního cyklu. Dále nabízí poskytování webových aplikací a služeb pln k dispozici na internetu bez nutnosti si tento software stahovat. To zahrnuje rzné prostedky pro vývoj aplikací jako je IDE nebo API, ale nachází se zde i software pro údržbu. Velkou nevýhodou tohoto pístupu je platformní uzamení, kde vlastn každý poskytovatel PAAS mže používat jiný programovací jazyk. Píkladem tohoto poskytovatele je Google App Engine. IASS infrastruktura jako služba (,,Infrastructure as a Service ) V tomto modelu nasazení se poskytovatel služeb klientovi zavazuje poskytnout infrastrukturu. Ve vtšin pípad se jedná o virtualizaci. Hlavní výhodou toho nasazení je, že o všechny problémy spojené s hardwarem se stará poskytovatel. IAAS je vtšinou vhodné pro klienty, kteí vlastní software (nebo jeho licence) a nechtjí se starat o problémy spojené s hardwarem. Píkladem IAAS je Amazon WS, Rackspace. 7

20 SAAS Software jako služba (,,Software as a Service ) V tomto modelu je aplikace licencovaná jako služba, kterou poskytovatel pronajímá koncovému uživateli. Uživatel si tedy kupuje pístup k této aplikaci a ne samotnou aplikaci. V tomto pípad se uživatel nestará ani o hardware ani o software. SAAS je ideální pro zákazníky, kteí potebují jen bžný aplikaní software a požadují pístup odkudkoliv a také kdykoli. Píkladem mže být sada aplikací od Google Apps. Obr. 4 Grafické znázornní služeb 4.4 Další modely nasazení V dnešní dob nám poskytovatelé cloudu nabízejí i další modely. Z velkého množství druh sem vybral 5 zástupc, na nichž chci ilustrovat rozmanitost možností nasazení cloudových ešení. STaaS - Úložišt jako služba ( STorage as a Service ) V tomto modelu se jedná o službu webového úložišt dat, které má v sob další funkce pro jejich správu editaci. Toto ešení je vhodné, pokud klient potebuje pistupovat ke svým datm odkudkoliv 8

21 nejen ze svého poítae ale rovnž ze svých mobilních zaízení. Píkladem této služby je DropBox, Microsoft SkyDrive nebo služba od Amazonu S3. SECaaS Bezpenost jako služba ( SECurity as a Service ) Tento model využívá outsourcing služeb sítových prvk a jejich zabezpeení. Píkladem mohou být rzné antiviry, antispywareové ešení nebo sledovaní pístup. ešení mže zahrnovat i detekci neoprávnných pístup a útok na sí klienta. Tímto se zabývá firma Juniper Networsks. [6] DBaaS Databáze jako služba ( DataBase as a Service ) Zde je cloudové ešení zameno na poskytování databázových služeb. Konfigurace je zde velmi jednoduchá, velmi dobe je zde ešena škálovatelnost a zajištna vysoká dostupnost. Tuto službu napíklad poskytuje Azure od spolenosti Microsoft. CaaS Komunikace jako služba ( Communications as a Service ) V tomto ešení poskytovatel zajiš uje jak kompletní hardwarové, tak softwarové ešení. Jedná se o komunikaní ešení, kam patí jak služby VoIP, instant messaging, ale i software pro týmovou spolupráci umožující i videokonference. MaaS- Monitorování jako služba ( Monitoring as a Service ) Zde se poskytovatel stará o to, že klient mže pistoupit odkudkoliv a monitorovat své klíové aplikace na dálku. 4.5 Typy cloudu v praxi V pedešlých kapitolách jsme definovali pojem cloud, ukázali, jaké jsou jeho hlavní charakteristiky, modely nasazení a distribuní modely. Tato ást se vnuje praktickému využití cloudu. Grid Computing Cloud Computing byl vyvinut z velmi mnoha technologií a díky tomu je nkterým tmto technologiím podobný, z nkterých se skládá a podobn. Bohužel díky tomuto chybí pesný název nebo pesné definování terminologie. Všechny dále zmínné termíny se prozatím ješt vyvíjejí. Jedná se o formu distribuovaného a paralelního systému, kde dochází k volnému pipojování jednotlivých stanic do jednoho velkého celku a tento velký celek se pak vnuje jedné úloze. Ve vtšin tchto pípad tato technologie slouží ke spojování výpoetního výkonu jednotlivých stanic pro ešení vdeckých problém. Grid Computing se využívá napíklad ve farmacii pi hledání nových lék nebo prohledávaní rzných 9

22 chorob, napíklad rakoviny. Dále je možné ho využít v astronomii (zpracování obrazových a radiových dat) nebo pi vytváení meteorologických model. V komerní sfée ho lze využít k simulování vývoje burzy nebo se využívá v komerních prohlížeích. [21] Autonomní poítae Termín autonomní poíta byl vyvinut spoleností IBM pibližn v roce Jedná se o výpoetní techniku schopnou tzv. self-management ( Správa sama sebe ). Tato technika by mnla do budoucna výrazn odlehit neustálou a ím dál složitjší správu HW. Mže se jednat o automatickou opravu chyb, optimalizaci dat, která by reagovala na mnící se podmínky. Klient Server Tato technologie funguje na principu komunikace nadízeného s podízeným. Na této technologii funguje napíklad služba WWW. Server poskytuje informace a klient je využívá. Server zárove mže být klientem jiného serveru. Mainframe esky mžeme tuto technologii oznait jako superpoíta. Mainframe je jeden poíta, který je složen z velkého potu výkonných ástí. Tento superpoíta je vtšinou využíván ve vojenských zaízeních, bankách a aerolinkách. Peer to peer Tato technologie je pesný opak technologie Klient Server. Zde je každá jednotka v systému rovnocenná. Díky tomu systém nemá centrální bod a zárove všechny jednotky jsou poskytovateli i píjemci služby. Toho se nejvíce využívá pro sdílení soubor, v ideálním pípad snižují nároky na server, ímž se zajiš uje vysoká rychlost stahovaní pro legální úely. Pro nelegální úely je velký problém chybjící centrální bod. V tomto pípad je velký skoro až nemožný problém tuto sít rozšíit. [22] 10

23 5 Datová centra V pedešlých kapitolách jsem definoval, jak lze cloud využít v praxi, a v kapitole 4.4 jsem definoval další možnost využití cloudu jako datového úložišt. Datová centra jsou považovány za jádro cloudu. V této ásti se podíváme na problematiku datových center. Jak jsou rozdlena a jaké jsou možnosti tchto center. Ukážeme si, jaká jsou rizika pi havárii s daty a jak firmy zálohují svá data. Když si uživatel vybírá poskytovatele cloudu, tak doufá, že jeho data budou v bezpeí, a že pokud dojde k njakému výpadku, jeho data zstanou nepoškozena. Proto poskytovatelé cloudu vynakládají nemalé finanní prostedky na vybudování datových center. Tyto datová centra by mla bez velkých problém obsloužit nárst klient a jejich poteby na velikost úložišt. Tyto centra musí splovat také nejmodernjší standarty pro zálohování dat. Data musí být chránna i proti rzným výpadkm. Datová centra by mla mít certifikace Tier. Klasifikace je dílem spolenosti Uptime Institute, Inc. Koncept byl vymyšlen konsorciem spoleností, kterému nebyla lhostejná znan kolísavá úrove rzných datových center a jejich zabezpeení. Tyto certifikace se zaaly používat v roce 1995 a dlí datová centra do 4 kategorií, kde se každá kategorie liší v kritériích na napájení datového centra, chlazení, údržby tchto center a dalších požadavcích. Na stránkách spolenosti Uptime Institute se mžeme podívat, jaké datová centra jsou nám v dané zemi k dispozici. (Obr. 5) [7]. Obr. 5Datová centra na svt 11

24 Z Obr.5 je zejmé, jaká datová centra se nachází v eské republice, jakou mají certifikaci Tier a jaké spolenosti patí. V eské republice je tchto datových center pouze 5 a mají nejvyšší certifikaci Tier III. 5.1 Definice tíd datových center Jednotlivé tídy Tier mají rozlišné požadavky na napájení, zálohy a na školení personálu datového centra. Také nám udávají maximální roní výpadek, který nám specifikuje maximální doba v roce, kdy centrum nemusí být funkní. [8] [9] [10] [11] Tier I- Základní datové centrum dle klasifikace Tier I. V této kategorii se jedná o neduplikovaný provoz. První vznik tchto center je už v roce Tier I nemá zdvojené napájení ani chlazení a je k nmu pouze jeden pívod elektrické energie. Díky tomu tento systém musí být offline pi plánovaném i pi neplánovaném výpadku. Pokud provádíme údržbu na jakékoli ásti tohoto systému, pestává nám fungovat celý ekosystém, který je na nj napojen. Dále je zde možnost, že k této asti mže, ale nemusí, být pipojen záložní generátor nebo UPS. Tento systém ve vtšin pípad používá IT vlastní firmy, kde není poteba 24/7, ale staí pouze provoz v týdnu a na víkendy se plánují výmny dílu nebo údržba. Díky tomu má tento systém velmi malou dostupnost, maximální je 99,671%. Možný výpadek v této tíd je 28,8 hodin v roce. Tier II Datové centrum již má k dispozici zdvojené napájení a chlazení. Ale i tak je jeho pívod energie pouze jednoduchý. Musí obsahovat redundantní N+1 UPS a generátor elektrické energie. I zde si údržba nebo oprava njakých ástí vyžádá výpadek systému díky tomu, že tento systém pi plánované oprav musí byt vypnut. Dostupnost se zde pohybuje do 99,749 %. Nejdelší možný výpadek zde mže trvat až 22 hodin ron. Tier II nejvíce využijí internetové firmy. Které nemají ve smlouv žádné pokuty za výpadek služeb. Tier III - Ty to datová centra je již možno spravovat tzv. konkurenn. Díky tomu údržba jakékoli ásti nezpsobí výpadek systému. Oproti Tier II je v Tier III nkolik pívod elektiny, a tím pádem jakýkoli elektrický prvek mže být vymnn, aniž by 12

25 muselo dojít k vypnutí celého systému. Dostupnost tohoto datového centra se pohybuje do 99,982%, což nám garantuje maximální výpadek 1,6 hodin ron. Na této úrovni by mla být všechna velká datová centra, která poskytují cloudové služby. Jak je zmínno výše, v eské republice je tchto datových center 5. Tato certifikace je využívána spoleností O2, která má k dispozicím hned 3 tato centra. Tier IV je poslední a nejvyšší úrove datových center, která jsou schopná odolat výpadkm pi poruše jakékoliv komponenty v systému a je zde i ochrana proti ohni, vod a také proti špatné manipulaci personálu. Dochází zde k úplné duplikaci celého systému. Personál, který se stará o správu tchto center, musí mít speciální certifikaci na manipulaci s tmito zaízeními. Dostupnost datových center je 99,995 % což zaruuje maximální výpadek ve výši pouhých 15 min ron. V této klasifikaci jsou vyžadována i speciální lokalizaní kritéria díky tomu v eské republice není žádné takové centrum. Ale k certifikaci Tier IV se nejvíce blíží datové centrum spolenosti Škoda Mladá Boleslav. Na závr této kapitoly bych rád shrnul jednotlivé tídy a jejich hlavní výhody a maximální doby výpadk. (Tab. 2) Minimální požadavky na datová centra, na kterých pracuje cloud jsou tídy Tier III a Tier IV aby byl zabezpeen bezproblémový provoz cloudu.! "# $ % &'" % &'" Tab. 2 Shrnutí jednotlivých tíd Tier 13

26 5.1.1 Možná alternativa certifikace Alternativou americké verze Tier je IRMS DCC ( IRMS DataCente Certification). To je Evropský systém, který certifikuje i datová centra. Velká konkurenní výhoda je, že tento zpsob certifikace lze využít i na služby Cloud computingu. Audit, který probíhá v identických úrovních jako Tier, navíc disponuje doložkou, která nás informuje o kapacit, konfiguraci a bezpenosti dat. 5.2 Zálohování dat a obnova dat po havárii Z pedešlé kapitoly je vidt, že pi používaní cloudu jsou naše data dobe chránna a zálohována. Veškerou zodpovdnost nese poskytovatel. Ale jak je to u klasického on premise ešení si ukážeme v této ásti..-+/,-0 *-#- *-# &- - ( )- - )* +, &( $ "$ " $ 1$ &( )* +, " " )- - ( &- - *-# *-# - "" 1.-+ /,-0 " Graf. 1 Schopnost firem obnovit data po havárii U datových center díky duplikaci všech prvk, raidovým polím a díky pravidelným zálohám celého systému na jiná média (mžou se využívat teba magnetické pásky, pro vtší bezpeí se udlají dv kopie, jedna se nechává ve firm a druhá se posílá do trezoru banky). Ale i tak zde je jedno riziko neproškoleného personálu. Pi využívaní cloudových služeb nese veškerou zodpovdnost za zálohu firemních dat poskytovatel. Díky tomu se nemusí zákazník obávat chyb hardwaru a pírodních katastrof. Díky výzkumu spolenosti Proact [12], kde se tázali 14

27 500 firem, trvá 54% firem podnikajících v esku obnovit svá data více než 1 den. Jejich pipravenost velmi dobe znázoruje následující graf.(graf. 1) Alarmující na tomto grafu je zejména, že až 15% firem není schopné své data obnovit vbec. V takových pípadech také záleží na staí dat. Pokud se jedná o velmi stará data, nemusí být výsledek až tak devastující. Pokud se jedná o data aktuální, mže se firma dostat do vážných problém. Nkteré firmy jsou nucené držet nkterá dat až 5 let stará (finanní ústavy, letecké spolenosti, které musí držet boroskopie letadel atd.) V dnešní dob je mnoho dat uloženo na osobních poítaích uživatel a díky tomu SaaS pináší jistou záruku pro firmu. 6 Výhody cloud computingu Pomocí Cloud Comptutingu se mní staré návyky, které mají zamstnanci ve firmách zažité. Díky tomu se mní stávající postupy. Zmnou postup je velmi dobe možné ušetit drahý as a tím pádem nám roste i efektivnost lidí, díky emuž je možné zaít snižovat náklady. Aplikace, které bží na cloudu a které se zabývají editaci nebo tvorbou dokumentu, nám umožní, že na jednom dokumentu mže pracovat i více lidí najednou, je k nmu možné se pihlásit odkudkoli. Práce je velmi efektivní a také nám odpadá zažitý proces, kdy uživatel vytvoí dokument, uloží ho na server a eká, až si ho jeho kolega stáhne k sob upraví a nahraje nazpátek. Velmi dobrá vc je že si již kolegové nemusí posílat vci pes mail a nejsou limitováni velikostí soubor. 6.1 Zvýšení efektivity práce Efektivnjší ízení - Pokud máme ve firm zaízen podnikový informaní systém, který mže využívat kancelásky balík, má spolenou datovou základnu pro všechny aplikace. Tím dochází k efektivnjšímu ízení. Pokud se jedná o zdroje, tak zde mže být systém na hlídání docházky nebo plánování dovolených, a tím dochází k efektivnjšímu ízení. Lepší spolupráce Cloudové nástroje mají v sob zabudovány velmi pestrou paletu schopností spolupráce mezi sebou, a také pedávat si informace mezi sebou. Okamžitá reakní doba Obrovskou výhodou je že zamstnanci klienta využívajícího cloud se mžou pipojit odkudkoliv a z jakéhokoliv zaízení, tím pádem je jejich reakní doba okamžitá. 15

28 Jednoduchá a rychlá správa uživatele Je-li už vše nastaveno, tak administrátor pidává uživatele nebo je odebírá, dále je zde velmi jednoduchá správa perozdlování uživatelských oprávnní, které zvládne i mén zkušený uživatel. Uživatelské rozhraní aplikací Práce s cloudovými aplikacemi probíhá prostednictvím webového prohlížee. To nám zajiš uje konsistenci uživatelského rozhraní napí rznými platformami, a už se jedná o poíta, tablet nebo mobilní zaízení. Nebo je zde pouze odkaz, který nás pipojí na vzdálenou plochu. 6.2 Flexibilita Mezi nejsilnjší stránky cloud computingu jist patí jejich flexibilita. Díky této vlastnosti mže zákazník pružn reagovat na svoje aktuální poteby. Díky tomu se nám mní i celková cena za odebírané služby. Platíme pouze za to, co v tu danou dobu aktuáln využíváme. Flexibilita nám neovlivuje pouze cenový model, ale také nám pidává možnost pidávat a odebírat uživatele podle toho jak zrovna potebujeme. Toto se mže hodit ve firmách, které nabírají sezónní pracovníky, kteí budou využívat firemní licence. Po skonení sezóny staí tyto licence odebrat a tím snížit své náklady. Zákazník mže svého poskytovatele požádat o pidání hardwaru (pidání operaní pamti, výkonu procesoru nebo pi nedostatku místa navýšení kapacity úložišt) nebo mže rovnou požádat o pedlání celého virtuálního stroje. Tímto se dá pedejít výkonovým špikám, které se mžou objevit. Po ustálení tchto špiek je možné konfiguraci uvést do pedešlého stavu. Toto v klasickém on premise ešení nejde. Tam se s tmito parametry musí poítat dopedu i za pedpokladu že tyto zdroje nebudou nikdy efektivn využity. 6.3 Žádná licence Cloudová služba SaaS klientm pináší velmi úinné využívání softwarových licencí. Už není poteba licence vlastnit. Díky tomu nemusí klient vynakládat vysoké investice za poízení licence. Zákazník si vybere pouze službu, která musí obsahovat softwarovou licenci. Tato licence pechází pod poskytovatele služby. Díky tomuto se klient nemusí starat o žádný update nebo údržbu této aplikace. Tato cena licence je zapoítaná do pravidelného poplatku za cloud, ale tato ástka je minimální. 16

29 6.4 Dostupnost služeb Poskytovatel cloudových služeb SaaS distribuuje aplikace klientovi vtšinou skrze tenkého klienta, kterým je v obvykle webový prohlíže. V dnešní dob je standardem dostupnost služby okolo 99,95% kvli rzným plánovaným výpadkm, které jsou zpsobeny údržbou systému nebo údržby datového centra. Díky tomu je dležitým faktorem pi výbru cloudu poskytovatel internetového pipojení. V dnešní dob je internetové pokrytí na velmi dobré úrovni. Ale cloud je oproti klasickému ešení na internetu závislý, proto vyžaduje daleko rychlejší a spolehlivjší internetové pipojení. V menších mstech anebo obcích, kde mže být kvalita internetového pipojení horší, by toto mohl být klíový faktor který zabrání nasazení cloudových služeb. Mohl by zde také nastat problém, pokud by jsme se pipojovali ke cloudu pomocí mobilních zaízeních, které už i dnes disponují vysokorychlostním internetem, ale mžou být limitovány FUP limitem. To mže mít za následek negativní zkušenosti klienta s rychlostí celé služby. 6.5 Nižší implementaní rizika a rychlost implementace Jelikož zákazník neprovádí žádnou instalaci hardwaru ani instalaci operaního systému, databází, aplikací nebo dalších podprných systém, snižuje se riziko možných potíží, které obvykle vznikají bhem implementace. Tyto potíže zpsobují zpoždní nebo dokonce celkový krach konkrétní implementace. Všechna tato rizika, která ohrožují implementaci, se penášejí na poskytovatele cloudu, který využije svoji již hotovou infrastrukturu. A zkušenosti z minulých projekt se tím minimalizují implementaní rizika. Navíc je vždy podepsána smlouva, v níž jsou z pravidla uvedeny smluvní pokuty za zpoždní implementace klientovi. V klasickém on premise ešení je možné, že se musí ekat na dodání hardwaru. Dále odpadá ekání na instalaci a správnou konfiguraci systému, instalování databází, atd. Jde-li zákazník cestou cloudu, tak v nejlepším pípad dostane pouze pístupová hesla do aplikace nebo do vzdálené plochy a mže tuto aplikaci hned zaít používat. V on premise ešení se muže stát, že klient se finální ešení implementace snaží poád pizpsobovat, až dojde k tomu, že tento proces selže a firma se vrací k pvodní konfiguraci. Rychlost implementace SaaS oproti on premise ešení je vždy menší. 17

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více