Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu"

Transkript

1 Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité soustay 1 Vorläufig, Stand

2 Předmlua Kladení noé rsty betonu na stáající (zatrdlý) beton je e staebnictí elice běžné. Tato situace podstatě nastáá každé praconí spáře. V dnešní době použití této technologie nabýá na ýznamu důsledku rostoucího počtu zesiloaných nebo rekonstruoaných betonoých konstrukcí. Pro nárh těchto konstrukcí je nejdůležitějším aspektem přenos nitřních sil pomocí prků spřahujících starou a noou rstu betonu. Nárhoé metody byly yinuty na základě smykoých testů proedených specielně pro tento účel e ýzkumných laboratořích firmy HILTI. Tyto testy byly proáděny na zorcích s různými porchoými úpraami Výoj předkládaných nárhoých postupů probíhal pod ědeckým edením Institutu pro technologii betonu Unierzity Innsbruck. Průběžně byly ýsledky testů zeřejňoány odborných publikacích. Výsledkem testů bylo mimo jiné zjištění, že pro nárh spřahoacích prků nelze, tak jak bylo dříe běžné, počítat s napětím až na mezi kluzu ocele. Na rozdíl od nárhoých metod popisoaných literatuře, uažuje noá metoda se šemi třemi mechanismy přenosu nitřních sil napříč styčnou plochou: soudržností, třením a smykoým odporem (hmoždinkoý efekt). Potřebný tlak na rozhraní materiálů pro aktiaci přenosu sil třením záisí na aktiaci tahoých napětí e spřahoacích trnech. Nárhoá metoda je založena na jednoduché ronici sčítající odpor e spoji jednotliých rste s různými porchoými úpraami s uažoání šech tří zmiňoaných mechanismů přenosu nitřních sil. Former Professor Dr. techn. Manfred Wicke, Institure for Concrete Structures Uniersity of Innsbruck, Austria S rostoucí drsností porchu ýznamě rostla smykoá odolnost a smykoá tuhost spoje. Kromě tohoto se ale značně měnil podíl přenosu nitřních sil zmiňoanými třemi mechanismy. V extrémních podmíkách, například když byl porch elmi drsný byly spojky namáhány zejména tahem. Pokud byl porch naopak přeážně hladký, přeládalo jejich namáhání smykem ( hmoždinkoý efekt ). Pro zdrsněné porchy je zájemné propojení rste dostatečné pro přenos malých smykoých sil i bez dalšího použití spojek. Tohoto je často yužíáno pro prokázání dostatečného propojení rste kotených pouze po okrajích. Noá, pro užiatele jednoduchá, metoda HILTI je založena na bezpečnostním konceptu dle Eurokódu ( pren ) a je oblíbená zláště pro její průhlednost. Nárh pomocí jednoduchého odečítání z grafů je pro techniky elmi pohodlné. Nedáno byla tato metoda také zapracoána do nárhoého softwaru, který umožňuje její další široké použití Manfred Wicke 2 Vorläufig, Stand

3 Obsah 1 HILTI HCC-B PRO NABETONOVANÉ VRSTVY ROZSAH POUŽITÍ VÝHODY METODY HILTI HCC-B A HILTI HIT-RE POZNÁMKY O POUŽITÍ A MATERIÁLU OBJEM INJEKTÁŽE V M ČIŠTĚNÍ VYVRTANÉHO OTVORU A INJEKTÁŽ LEPIDLA ČIŠTĚNÍ VYVRTANÉHO OTVORU (KROKY 2 4) UMÍSTĚNÍ PRVKU / INJEKTÁŽ LEPIDLA (KROK 5 9) DOBA ZPRACOVÁNÍ A ZRÁNÍ LEPICÍ MALTY HILTI HIT-RE POZNÁMKA K BEZPEČNOSTI PRO HILTI HIT-RE NÁVRH STYČNÉ PLOCHY ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI PRO PŘENOS SMYKU NA STYKOVÉ PLOŠE PRINCIP A SESTAVENÍ ANALYTICKÉHO MODELU NÁVRHOVÁ ÚNOSNOST SPÁRY VE SMYKU, V RD NÁVRHOVÁ SMYKOVÁ ÚNOSNOST VE SPOJI, V RD NÁVRHOVÁ SMYKOVÁ SÍLA ÚČINKUJÍCÍ PODÉLNĚ, V ED SMYKOVÁ SÍLA PŘENESENÁ V KRAJNÍCH ČÁSTECH NABETONÁVKY STŘEDOVÉ ČÁSTI BEZ SPŘAHOVACÍCH TRNŮ PŘENOS NADMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVĚ MATERIÁLU OBECNĚ ODOLNOST MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI DODATEČNÁ PRAVIDLA A DETAILY NÁVRHU SMÍŠENÁ ÚPRAVA POVRCHU MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VE STYKU ROZMÍSTĚNÍ SPŘAHOVACÍCH TRNŮ KOTVENÍ SPŘAHOVACÍCH TRNŮ V PŮVODNÍM A NOVÉM BETONU MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI V PŮVODNÍM A NOVÉM BETONU MINIMÁLNÍ VYZTUŽENÍ NABETONOVANÉ VRSTVY DOPORUČENÍ PRO UKLÁDÁNÍ NOVÉHO BETONU DOPORUČENÍ PRO OŠETŘENÍ POVRCHU EXBAR OVERLAY PROGRAM PRO NAVRHOVÁNÍ ÚVOD PROCES DIMENZOVÁNÍ PŘÍKLADY DESKA O DVOU POLÍCH NASTAVENÍ HODNOT Status

4 5.1.2 MĚRNÁ POSOUVAJÍCÍ SÍLA V ED OD VNĚJŠÍHO ZATÍŽENÍ (V ED) VE STYČNÉ SPÁŘE PRO ÚSEK 1 (A B) STYČNÁ PLOCHA OTRYSKÁNA VYSOKOTLAKÝM PROUDEM VODY PLOCHA OKRAJ OPÍSKOVANÝ POVRCH STYČNÉ SPÁRY PLOCHA OKRAJ SHRNUTÍ VÝSLEDKY ZKOUŠKY PŘENOS SMYKU TRHLINOU V BETONU LABORATORNÍ ZKOUŠKY PROVEDENÉ V RÁMCI HILTI CORPORATE RESEARCH POUŽITÉ OZNAČENÍ LITERATURA Status

5 1 Hilti HCC-B pro nabetonoané rsty 1.1 Rozsah použití Celkoá kalita noé zesiloané nebo rekonstruoané konstrukce je záislá na dobrém spřažení starého a noého betonu. Nabetonáka je obykle litá přímo nebo stříkána jako torkret. Proádí se s cílem zýšit tlakoou nebo tahoou únosnost za ohybu a záisí na poloze umístění. Před proedením nabetonáky musí být porch starší betonoé rsty hodně ošetřen a zhlčen. Smrštění noé betonoé rsty může být zmírněno důkladným ýběrem betonoé směsi. Napětí od rozdílného smrštění, a některých případech také od rozdílných teplot, se šak zcela yhnout nelze. Počáteční pnutí kontaktní spáře jsou ýsledkem kombinace nějšího zatížení a nitřních napětí. Je třeba pamatoat na to, že napětí od smrštění a teplotních rozdílů noém betonu obykle dosahují maxima na okraji (odlupoání). Kombinace nějších a nitřních napětí často překračuje počáteční únosnost styku a tím zniká požadaek na nárh pro sta bez spřažení. To platí obzláště případě nabetonáek u mostů, které jsou ystaeny únaoému namáhání od zatížení z dopray. Mimo to, tato namáhání se čase mění a porušení soudržnosti e spáře se tak může odehrát i po letech od proedení nabetonáky. Když k němu dojde, tahoé síly musí být přeneseny spřahoacími trny, které budou umístěny po ploše spáry. Typický příklad jsou ukázány na obr. 1 a obr. 2. Při aplikacích trnů Hilti HCC-B je jejich použití omezeno na staticky neurčité nosné konstrukce. Fig. 1. Zesiloání mostů pomocí nabetonoané rsty Fig. 2. Zesiloání budo, stropů a desek 1.2 Výhody metody Jednoduché a spolehlié použití různých případech Zajištění monolitického choání prku Smykoé síly jsou spolehliě přeneseny i při porušení spáry Široký rozsah použití Použitelné e ětšině obyklých metod zdrsňoání porchů Snižuje požadaky na kotení délky 5 Status

6 Rekonstrukce porchu mostu Odstranění poškozené rsty betonu za použití ysokotlaké odní trysky Kotení dodatečné ýztuže za použití HIT RE-500 Zabudoání spřahoacích trnů HCC-B za použití HIT RE-500 Vylití noé rsty Monolitické choání nosné konstrukce Spolehliý přenos střihu Tuhé spojení Menší zapuštění trnů Zesiloání podlahy průmysloém objektu Odstranění rchní rsty a uolněných částí starého betonu Zdrsnění porchu otryskáním (broky) Zabudoání trnů pomocí HIT RE-500 injetážní malty podle instrukcí projektanta Kontrola drsnosti porchu a zkouška porchoé penosti betonu tahu, pokud jsou potřeba, a zkouška únosnosti trnů na ytažení Umístění ýztuže a noé betonoé rsty Monolitické choání konstrukce Spolehliý a oěřitelný přenos smyku Odpoídající tuhost styku Malá hloubka zapuštění kote Zesiloání základů průmysloých budo Odhalení základu Zabudoání trnů za použití HIT RE-500 podle upřesnění projektu (hladký porch) Umístění ýztuže a noé betonoé rsty Nižší pracnost Monolitické choání konstrukce Menší hloubka zapuštění kote Spolehliý přenos smyku Tárné spojení Cross-section Plan iew Shear connector Opray a zesiloání pilířů Zdrsnění porchu betonu Zabudoání trnů za použití HIT RE-500 podle upřesnění projektu (hladký porch) Umístění ýztuže a noé betonoé rsty Monolitické choání konstrukce Spolehliý přenos smyku Tuhé spojení Menší hloubka zapuštění kote 6 Status

7 2 Hilti HCC-B a Hilti HIT-RE Poznámky o použití a materiálu Podmínky použití: Pro spoje beton beton u staticky neurčitých konstrukcí Základní materiál (stáající beton) C 20/25, nabetonáka C 20/25 Okamžitě možné krátkodobě zatížit (100 kg) Upraitelná hloubka usazení Použitelné jako podpora yztužení Kotení základním materiálu s elmi malými rozštěpnými silami Materiál: Spřahoací trny HCC-B: Kujná litina EN-GJMB Lepicí malta: Hilti HIT-RE 500: Balení (folioý obal) 330 ml a 1400 ml Vytlačoací přístroje: HIT-MD 2000, HIT-BD 2000, HIT-P3500 F, HIT-P 8000 D Doporučený rtný systém: Unierzální kombinoané kladio TE 35 C s rtáky TE-TX 16/23 Kombinoané kladio TE 56, TE 56-ATC, TE 76 P, TE 76 P-ATC s rtáky TE-YX 16/23 Nástroje pro osazoání: Nástroje pro osazoání: TE-Y: HCC M14 TE-C HSD-M M12 Detaily uložení: l Délka prku HCC-B [mm] 180 d 0 Průměr korunky rtáku [mm] 16 h Hloubka díry [mm] 90 h 125 h 0 Jmenoitá hloubka zapuštění do stáajícího betonu [mm] 90 h h n Jmenoitá kotení délka nabetonáce [mm] 90 h n 55 HIT-RE 500 folioý obal, směšoač Mechanické lastnosti koty: A s Plocha jádra [mm 2 ] 83 f uk Charakteristická mez penosti [N/mm 2 ] 550 f yk Charakteristická mez kluzu [N/mm 2 ] 400 Concrete Limited spacing and edge distance Dynamic 7 Status

8 Základní zatěžoací hodnoty pro Hilti HCC-B N Rd,s : Únosnost oceli tahu N Rd,s [kn] 27.7 N Rd,s A s x f yk / γ ms with γ ms 1.2 N Rd,c : Únosnost porušení ytržením kužele betonu Chemické koty použity souladu s technologickým postupem, do děr yrtaných kombinoaným kladiem a yčištěných N Rd,c N 0 Rd,c x f B,N for s s crit and c c crit Pro s < s crit, nebo c < c crit, nárhoá hodnota musí být zmenšena dle CC metody Poznámka: Požadoaná kotení síla chemických kotách HCC-B je: N d κ x A s x f yk / γ ms 0.4 x kn Základní materiál: beton C 20/25 N 0 Rd,c N 0 Rk,c / γ mc, kde γ mc 1.5 Jmenoitá hloubka zapuštění [mm] h 0 N 0 Rd,c HIT-RE 500 [kn] s crit [mm] Penostní třída f B,N: Vli penost betonu Základní materiál Nabeton. rsta c crit [mm] C 20/ C 25/ Nabetonoaná rsta: concrete C 20/25 N 0 Rd,c N 0 Rk,c / γ mc, kde γ mc 1.5 C 30/ Jmenoitá délka kotení C 35/ nabetonáce h n N 0 Rd,c [kn] C 40/ s crit [mm] C 45/ c crit [mm] C 50/ Spřahoací trny jsou dostatečně koteny e stáajícím betonu i nabetonáce. Nabetonáka Stáající betonoá rsta d 1 d 0 l c n h n h o t new t old d 0 d 1 h n c n t new t old h o c o l Průměr korunky rtáku Plocha jádra spřahoacího trnu Jmenoitá dékla kotení nabetonáce Krycí rsta nad hlaou spř. trnu Tloušťka nabetonoané rsty Tloušťka stáající betonoé rsty Jmenoitá hloubka ukotení e stáajícím betonu Krycí rsta otoru yrtané do stáajícího betonu c o 2 d 0 and/or 30 mm Délka spřahoacího trnu l h n + h o 180 mm c o Obr. 3. Detail uložení spřahoacího trnu HCC-B 8 Status

9 c n Nabetonáka t new 8 hn,min hn,max 8 l d0 h0,max hmax Stáající betonoá rsta hmin h0,min l cs ss Obr. 4. Konstrukční detail Detaily osazení: Minimum Maximum l Délka spřahoacího trnu [mm] 180 d 0 Plocha jádra spřahoacího trnu [mm] 16 d s Přípustná konstrukční šířka [mm] h Hloubka otoru [mm] h 0 Jmenoitá hloubka zapuštění [mm] h n Jmenoitá kotení délka nabetonáce [mm] t new Tloušťka nabetonáky c n Krycí rsta nad hlaou trnu dle EC-2 c o Krycí rsta dna otoru e stá. betonu 2 d 0 a/nebo 30 mm c s Vzdálenost trnu od kraje iz Tabulka 9 s s Vdálenosti trnů iz Tabulka 9 Tabulka 1: Označení a detail uložení 20 cn cn tnew Ø8 hn tnew 5 hn Výztuž uložená na ložený prut ø 8 mm Výztuž uložená na trn HCC-B Obr. 5. Konstrukční detaily 9 Status

10 2.2 Objem injektáže V m Odahdoaný objem injektoaného lepidla V m je ueden Taulka 2. Je nutné počítat s neočekáanou hloubkou yrtaného otoru, ýdutěmi betonu a rezerou na ztrátu materiálu. Proto zorec pro ýpočet odhadoaného objemu potřebného pro injektáž obsahuje součinitel 1,2 pro naýšení 20% oproti jmenoité hodnotě objemu injektáže. Doporučení: Pro odhad ceny připočtěte dalších 15% Nárhoé hodnoty: 14 mm Jmenoitý průměr prku HCC-B A 115 mm 2 Průměrná plocha prku HCC-B d 0 16 mm Průměr korunky rtáku h Hloubka otoru podle projektoé dokumentace h 0 Jmenoitá hloubka uložení spřahoacího trnu dle proj. dokumentace Jmenoitá kotení délka nabetonáce h n h hn h0 1 Jmenoitý objem injektáže se spočítá následoně: Vm, n πd 0 A h 0 + πd ( h h ) 1000 [ ml] Ronice 1 Jenoitá hloubka uložení h 0 [mm] Jmenoitá kotení délka h n [mm] Hloubka otoru h [mm] Vm [ml] 90 9 Vm [ml] Vm [ml] Vm [ml] Vm [ml] Taulka 2: Odhadoaný objem injektáže Hilti HIT-RE 500 Vm [ml] Vm [ml] Vm [ml] 10 Status

11 2.3 Čištění yrtaného otoru a injektáž lepidla Čištění yrtaného otoru (kroky 2 4) Nedokonalé yčištění yrtaného otoru může záporně olinit únosnost spřahoacích trnů. Otory musí být yfoukány pomocí zduchoé trysky HIT-D 12 (alespoň dakrát), důkladným ymetením kulatým kartáčem HIT-RB12/16 (alespoň dakrát) a znou profounkutím zduchoou tryskou HIT-D 12 (opět alespoň dakrát). Před čištěním otoru musí být jakákoli případná oda z otoru dokonale odstraněna. 2x 2x 2x Profoukněte yrtaný otor (dakrát) pomocí zduchoé trysky. Začněte od dna otoru (stlačený zduch 6 bar, bez přítomnosti oleje). Bezpečnostní opatření: neystaujte nechráněné části těla oblaku prachu a zbytků po rtání. Vymeťte otor kulatým kartáčem HIT-RB 12/16 a nástacem HIT-RBS. Použijte pomalou příklepoou rtačku, bežnou rtačku, nebo elektrický šrouboák. Pokud při zasunoání nebude kartáč klást odpor, yměnte jej za noý. Profoukněte (dakrát) pomocí zduchoé trysky, začněte od dna otoru. (stlačený zduch 6 bar, bez přítomnosti oleje). Spřahoací trn Hilti HCC-B Průměr rtáku d o 16 mm Vdzchoá tryska HIT-D HIT-D 12 Nastaoací trubička HIT-VL HIT-VL 10/1.15 Kulatý kartáč HIT-RB HIT-RB 12/16 Nástaec kartáče HIT-RBS HIT-RBS 10/0.35 nebo HIT-RBS 10/0.7 (možné zkombinoat) Tabulka 3: Nástroje pro čištění yrtaného otoru Umístění prku / injektáž lepidla (krok 5 9) Spřahoací trn HCC-B je umístěn požadoané ýšce předem yrtaném a yčištěném otoru za pomoci umísťoacích prostředků a rtacím kladiem. Minimální hloubka uložení musí odpoídat hodnotě stanoené ýpočtem projektu. Spřahoací trn může tu dobu být krátkodobě zatížen až 100 kg, například při podporoání rchní ýztuže. Po umístění a sronání spřahoacího trnu se zaplní otor lepicí maltou Hilti HIT-RE 500 injektážním kanálkem e spřahoacím trnu. Injektáž končí, když malta yteče u ústí otoru. Jakmile yprší doba zrání Tcure, spřahoací trn HCC-B As může být plně zatížen. 11 Status

12 2.3.3 Doba zpracoání a zrání lepicí malty Hilti HIT-RE 500 Teplota základního materiálu Doba zgeloání twork / tgel Doba zrání tcure 5 C 41 F 150 min 35 h 10 C 50 F 120 min 24 h 15 C 60 F 70 min 16 h 20 C 70 F 30 min 12 h 30 C 85 F 20 min 8 h 40 C 104 F 12 min 4 h Tabulka 4: Doba zgeloání (t work / t gel) a doba zrání (t cure) pro Hilti HIT-RE 500 Pozn.: Všechny uedené časy jsou měřeny od chíle smíchání složek lepidla Po uplynutí doby tcure může být trn zatížen dle nárhu Pokud je teplota půodního betonu nižší, než 5 C, kontaktujte prosím odborného praconíka firmy Hilti Stanoená teplota pro uskladnění folioých obalů (mezi +5 C a +25 C) a doba expirace by měla být respektoána Poznámka k bezpečnosti pro Hilti HIT-RE 500 Bezpečnostní pokyny Obsahuje epoxidoé pryskyřice. Pročtěte informace dodané ýrobcem. obsahuje: m-xylenediamine Alkylglycidylether C žíraina Škodí žiotnímu prostředí Při práci použíejte ochrané brýle a rukaice. Označení rizik: R34 Způsobuje popáleniny. R41 Způsobuje ážné poškození očí. R20/21 Škodliý při nadýchání a pozření. R43 Může yolat podráždění při styku s pokožkou R51/53 Škodliý pro odní organismy, múže yolat dlouhodobé nepříznié účinky pro odní prostředí. Označení bezpečnostních pokynů: S1/2 Držte z dosahu dětí. S23 Nedýchejte ýpary. S24/25 Vyarujte se styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí ihned důkladně ypláchněte čistou odou a yhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží ihned opláchněte proudem ody a omyjte mýdlem. S36/37/39 Použíejte hodný ochranný odě, ochranné rukaice a ochranné brýle či obličejoý štít. S61 Zabraňte kontaminaci prostředí. Řiďte se zláštními instrukcemi a bezpečnostními pokyny. Doba expirace: Umístění: Měsíc / rok Datum na směšoací části obalu. Pokyny pro transport a uskladnění: Uchoejte suchém, tmaém a chladném místě při teplotách od +5 C do +25 C. Nakládání s odpady : Likidace odpadu musí proběhnout podle národních, státních a místních yhlášek o žiotním prostředí. Použité / prázdné folioé obaly: Částečně ypotřeboané a přebytečné obaly / náplně: kód odpadu (EAK) Výrobce: Hilti GmbH, Hiltistrasse 6; D Kaufering; Made in Germany 12 Status

13 3 Nárh styčné plochy 3.1 Základní předpoklady Konstrukce yrobené z armoaného, nebo předpjatého betonu, které mají mocnost alespoň 40 mm (EC 2 [2], Část (109)), nebo alespoň 60 mm případě mostních konstrukcí, mohou být narženy jako monolitické, pokud smykoé síly na rozhraní půodního a noého betonu jsou omezeny souislosti s následujícími praidly. Minimální dotení délka prků HCC-B nabetonoané rstě je 55 mm. Minimální tloušťka nabetonáky je dána součtem min. kotení délky a krycí rsty. Obykla je tloušťka noé rsty mm pro mostní konstrukce a pro budoy. 3.2 Mezní sta únosnosti pro přenos smyku na stykoé ploše Princip a sestaení analytického modelu Síly na rozhraní půodního a noého betonu jsou stanoeny z nějšího zatížení, které působí na danou konstrukci. Při nárhu této styčné plochy musí být uažoáno, že se bude choat jako nespřažená. Spřahoací trny, které styčnou plochou prochází, musí být umístěny takoým způsobem, aby smykoé síly (tok smykoých sil) byly přenášeny naržené míře. Obr. 6: Příspěek různých složek zatížení Výsledkem rozdělení styčné spáry jsou trny namáhány tažnými silamy a součastně ohyboým momentem, jejichž elikosti záisí na drsnosti ploch na rozhraní. Pokud jsou plochy zdrsněny, může se uplatnit hmoždinkoý efekt a dodatečná přilnaost. 13 Status

14 3.2.2 Nárhoá únosnost spáry e smyku, Rd Přenos smykoých sil na rozhraní noého a půodního betonu je určoáno drsností a jakostí porchu stykoých ploch, stejně jako příčné ýztuže kolmé ke stykoé ploše. Obykle platí Ronice 2: Rd Ed kde: Rd je nárhoá únosnost e smyku na metr (tok smykoých sil) [kn/m] na rozhraní podle Ronice 3 (iz Diagram 1 a Diagram 2). Ed je nárhoá hodnota toku smykoých sil, které působí e styku [kn/m] Nárhoá smykoá únosnost e spoji, Rd Ronice 3 se použíá pro ýpočet nárhoé smykoé únosnosti e styku, Rd [8]. Při ýpočtu je dán horní limit nárhoou únosností betonoých podpor. Rd { kt τrd +µ ( ρ κ fyd +σn ) +α ρ fyd fcd } bj β ν fcd bj soudržnost ytažení hmoždinkoý efekt betonoá podpora kde: τ Rd základní smykoá penost betonu dle [1], Část (menší z hodnot pro půodní a noý beton). Také iz Tabulka 6 k T součinitel soudržnosti iz Tabulka 5 µ součinitel tření iz Tabulka 5 κ součinitel pro účinnou tahoou sílu trnu dle Tabulka 5 α součinitel pro hmoždinkoý efekt dle Tabulka 5 β součinitel účinné penosti betonu iz Tabulka 5 ν součinitel účinnosti [1], zorec (4.20). Také iz Tabulka 6 ρ A s / b j l j stupeň yztužení odpoídající ploše trnů a ploše spáry σ n 0.6 f cd normáloé tlakoé napětí od nějšího zatížení e směru normály ke styčné spáře (přízniý tlak) nárhoá hodnota meze kluzu spřahoacích trnů HCC-B f yd f cd nárhoá hodnota penosti betonu tlaku (menší z hodnot pro půodní a noý beton) Ronice 2 Ronice 3 Úpraa porchu betonu Střední hodnota Součinitelé m hrubosti Rt [mm] kt k a b fck 20 fck 35 High-pressure water jets / scoring > * ) 1.0* ) Sand-blasting / chipping hammer > Tabulka 5: Hodnoty proměnných z Ronice 3 * ) Mezilehlé hodnoty mohou být lineárně interpoloány Třída penosti betonu C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 fck [N/mm 2 ] fcd [N/mm 2 ] n trd [N/mm 2 ] Tabulka 6: τ Rd a ν (dle [1]; Tabulka 4.8) 14 Status

15 Diagram 1: pro porchy zdrsněné odní tryskou nebo drážkoané (střední drsnost R t > 3 mm, tj. maxima > cca. 6 mm) 1'800 Porchy zdrsněné drážkami nebo odní tryskou (fyd 333 N/mm 2 ) 1'700 1'600 1'500 1'400 Rd [kn/m] 1'300 1'200 1'100 [B2.5], Ro. 8, 9 spřažení 1' [B2.5], Ro. 3 Minimální yztužení [B2.5], Část C 50/60 C 45/55 C 40/50 C 35/45 C 30/37 C 25/30 C 20/ Reinforcement Stupeň yztužení ratio ρ [%] r [%] HCC-B f yk 400 N/mm 2 Diagram 2: pro opískoané porchy (střední drsnost R t > 0.5 mm, tj. maxima > cca 1.0 mm ýšky) Rd [kn/m] 0,00 0,04 Opískoané porchy (f yd 333 N/mm 2 ) [B2.5], Ro. 8, 9 spřažení 0,08 0,12 0,16 0,20 [B2.5], Ro. 3) Minimální yztužení [B2.5], Sekce ,24 0,28 0,32 C 50/60 C 45/55 C 40/50 C 35/45 C 30/37 C 25/30 C 20/25 0,36 0,40 15 Bewehrungsgehalt Stupeň yztužení r [%] HCC-B f yk 400 N/mm 2 Status

16 3.3 Nárhoá smykoá síla účinkující podélně, Ed Obykle je nárhoá smykoá síla Ed ypočtena z ohyboé únosnosti průřezu (smykoé porušení prku by nemělo být řídicí faktor). Nárhoá smykoá síla může být roněž ypočtena ze změny tlakoé a/nebo tahoé (smykoé zatížení Ed) síly nabetonoané rstě Smykoá síla přenesená krajních částech nabetonáky V okrajoé části noě nabetonoané rsty musí být při nárhu uažoána minimální tahoá síla F cr. Hlaní pozornost zde musí být ěnoána momentu od F cr: F cr t new b k f ct,eff Ronice 4 F cr tahoá síla účinkující nabetonoané rstě době, kdy lze očekáat prní trhliny, dle [1], Část k součinitel zohledňující neronoměrné zatížení, k 0.8 pro t new 30 cm f ct,eff tahoá penost nabetonoané rsty, které bude dosaženo době očekáaných trhlin dle [1], Část (pro obecné případy; f ct,eff 3 N/mm 2 ) Následující hodnoty mohou být použity bez dalších oěření: nabetonáka V ed F cr Ronice 5 půodní beton N ed V 6 ed ; c 1. 5 t new Ronice 6 V ed smykoá síla e styčné spáře odozená od F cr N ed tahoá síla odozená z momentu od F cr V ed může být ronoměrně rozložena délce l e: a) l e 3 t new pro drsný porch spáry b) l e 6 t new pro opískoanou spáru ed V l ed e Ronice 7 16 Status

17 3.3.2 Středoé části bez spřahoacích trnů Kde jsou malá smykoá napětí, není potřeba použíat spřahoací trny e středoých částech (oblastech) nabetonáky, pokud je zatížení přeážně statického charakteru a pokud jsou trny rozmístěny krajoých částech podle odstace a) S porchy ošetřenými ysokotlakými odnímy tryskami a ruboáním: 1/ 3 k τ + µ σ b 0.09 k f + µ σ b Rd,ct ( T Rd n ) j ( c ck n) j Ronice 8 Pro přeážně nestatické zatížení mostních konstrukcích je doporučeno, aby i částech, kde nejsou pro statické účely yžadoány spřahoací trny, byly tyto trny narženy dostatečném počtu. b) S čistými, opískoanýmí porchy, při splnění předpokladu, že nepůsobí konstrukci žádné tahoé napětí yolané nějšími silami e směru normály ke stykoé spáře (předpokládáno, že se neyskytují žádné trhliny): Rd,ct 3 ( τ ) ( 1/ Rd + µ σn b j 0.09 k c fck + µ σn) b j Ronice 9 kde: k T je součinitel soudržnosti, iz Tabulka 5 k c je součinitel celkoého spolupůsobení dle Tabulka 7 Úpraa porchu betonu Stření drsnost Součinitel m Rt [mm] kc fck 20 N/mm² fck 35 N/mm² Vysokotlaká odní tryska / ruboání > ) 1.0 1) Opískoání / ošetření osekáacím kladiem > ) 0.7 1) Mezilehlé hodnoty je možné interpoloat 2) V případech, kdy se e spoji yskytne tah liem nější tahoé síly e směru normály spáry,uažuje se kc 0 pro opískoané porchy Tabulka 7: Součinitelé celkoého spolupůsobení Přenos nadměrného zatížení Pro nadměrné zatížení je třeba nárh; to znamená, že lokální břemeno musí být přeneseno alespoň 3 spřahoacími trny. 3.4 Odolnost proti únaě materiálu Obecně (1) Je-li spoj ystaen podstatným změnám napětí, tj. nejedná se o přeážně statické síly, musí být naržen na souisející únau materiálu. (2) Styky ystaené riziku únay materiálu musí být zdrsněné Odolnost (1) Pro přeážně nestatické zatížení ( zatěžoacích cyklů), je únosnost stanoena na 50% statické únosnosti. Na základě EC2, Části 1 [1] a Části 2 [3], lze použít Diagram 3 pro interpolaci mezi touto hodnotou a peností pro porušení statickým zatížením. (2) Pro spřažené spoje můžeme předpokládat dosažení síly postačující pro porušení, pokud budou splněny předpoklady dle Ronice 10 a Ronice 11, jak je graficky ukázáno na Diagram 3. - Here: Ed,min Ed,max 0 : Ed,max Rd Ed,min Rd 0.9 Ronice Status

18 a Ed,min Ed,max 0 : Ed,max Rd 0.5 Ed, min Rd Ronice 11 Ed,max / Rd Ed,min / Rd Zde, Ed,max je náhrhoá hodnota maximálního toku smykoých sil při častých změnách zatěžoacích kombinací Ed,min je nárhoá hodnota minimálního toku smykoých sil při častých změnách zatěžoacích kombinací oblasti, kde se yskytuje Ed,max Rd je nárhoá únosnost e smyku podle Ronice 3, Ronice 8 a Ronice 9 Diagram 3: Weyrauchů diagram pro dynamické zatížení spřaženého spoje pro porchy upraené odním ysokotlakým proudem nebo ruboané. 3.5 Mezní sta použitelnosti Jako odhad lze pro běžné případy, kdy je možné určit dodatečné přetoření zesiloaného ohýbaného prku pomocí monolitického průřezu a pak zětšit dle následující ronice: w γ Ronice 12 eff w calc w eff je dodatečné přetoření spočtené pro yztuženy průřez za předpokladu pružného choání spřahoacích trnů w calc je dodatečno přetoření spočtené pro yztužený průřez za předpokladu dokonalého spřažení γ je součinitel iz Tabulka 8 s je dislokace spřahoacích trnů pod středním stálým zatížením, F p 0.5 F uk Rozmístění dle Tabulka 8 může býto použito pro přesnější ýpočty. Úpraa porchu Střední drsnost Rt [mm] g s [mm] Vysokotlaká odní tryska / ruboání > » Opískoání / ošetření osekáacím kladiem > » Tabulka 8: Součinitele pro ýpočet přetoření průměr spřahoacích trnů 3.6 Dodatečná praidla a detaily nárhu Smíšená úpraa porchu Porchoá úpraa použitá pro různé části staební konstrukce se může lišit pouze pokud se ezme úahu nesourodá tuhost e styku (iz také Tabulka 8, dislokace trnů s). Je třeba zaznamenat, že spoj bez prasklin, tj. plné spřažení, se předpokládá e stycích s malými smykoými silami, které nepotřebují trny e střední části, dle odstace Status

19 3.6.2 Minimální množstí ýztuže e styku Pokud spřahoací trny nemohou být ynechány, jak je popsáno odstaci , musí být dodrženo minimální yztužení e styku dle následujících praidel: (1) Desky a jiné konstrukční prky, které nepotřebují žádnou smykoou ýztuž: a) pro drsný porch spáry (čištění ysokotlakým odním proudem/ruboámí): ρ 0.08% (10 spřahoacích trnů na m 2 ) b) pro opískoané porchy: ρ 0.12% (15 spřahoacích trnů na m 2 ) (2) Nosníky a další konstrukční prky, které yžadují smykoou ýztuž dle [1], Část Rozmístění spřahoacích trnů (1) Trny musí být umístěny e směru nosného působení staebního dílce, současně musí respektoat rozložení působící smykoé síly tak, že místě spáry bude omezena tak aby nedošlo k porušení spřažení. (2) Pokud je nabetonáka na tažené straně nosného dílce, musí být trny rozmístěny souhlasně s mezerami síti podélné ýztuže s nuloou tolerancí odchylky z kotení délky. (3) Vzdálenosti trnů e směru nosného působení nesmí být ětší, než 6-ti násobek tloušťky nabetonoané rsty, nebo 800 mm Kotení spřahoacích trnů půodním a noém betonu (1) Trny musí být uloženy odpoídajícím způsobem do půodního betonu i noě nabetonoané rstě. Tahoá síla, kterou musí ukotení přenést, N Ed, může být spočtena následoně: N Ed κ A f s yd κ je součinitel dle Tabulka 5. Ronice 13 (2) V případě, že jsou dodrženy hodnoty uložení a zabetonoání z kapitoly 2, bude zajištěna dostatečná únosnost ukotení. (3) Trhliny betonu snižují únosnot použitých trnů tahu. V takoých případech musí být kotení délka zětšena (např. u čistě tažené ýztuže, nebo při ohyboé ýztuži, při elkém příčném zatížení místech podpor, či lokálních zatížení) Minimální zdálenosti půodním a noém betonu s cr,n Vylomený kužel betonu A 0 c,n 0,5 scr,n Noý 33,7 h ef 0,5 scr,n scr,n Půodní beton 45 33,7 h o Obr. 7: Plocha lomu betonu Vzdálenosti mez trny scr,n Vzdálenost od kraje ccr,n Noý beton 3.0 hn 1.5 hn Půodní beton 3.0 ho 1.5 ho 2.0 ho 1.0 ho Tabulka 9: Minimální zdálenosti trnů pro půodní beton i nabetonáku 19 Status

20 3.6.6 Minimální yztužení nabetonoané rsty Pro stanoení minimálního množstí ýztuže nebetonoané rstě musí být použit postup [1]. Nosníky: [1] Část a , Desky: [1] Část Doporučení pro ukládání noého betonu Předběžné ošetření: Dopručuje se proést základní nátěr hutnou cementoou maltou. Ještě před aplikací základního nátěru by měl být půodní beton zlhčen předstihu 24 hodin, a pak odpoídajících interalech. Před prodením nátěru by měl porch betonu být dostatečně oschlý, tak aby měl pouze matný, zalhlý zled. Malta pro základní nátěr by měla být umíchána z ody a ze dou áhoě shodných složek portlandského cemetu a písku frakce 0/2 mm. Tato směs se nanese na připraený porch betonoé konstrukce a zakartáčuje. Betonáž: Betonoá směs pro nabetonáku by měla být takoá, aby zajistila dostatečně malé smrštění (odní součinitel W/C 0.40). Betonáž musí být proedena na ještě čerstý základní nátěr, tj. lhké na lhké Ošetřoání betonu: Je třeba aby následoala důkladná péče o noě nabetonoanou rstu, kůli zajištění požadoané tranliosti betonu. Ihned po uložení směsi, musí být nabetonáka chráněna před yschnutím a přílišným ochlazením a to po dostatečně dlouhou dobu (alespoň 5 dnů) Doporučení pro ošetření porchu Drsnost spáry má rozhodující li na elikost smykoé síly, kterou spoj přenese. Pro účely nárhu je nejdůležitější lastností porchu stření hodnota drsnosti, R t, měřena pískoou metodou [9]. Je nutné pamatoat na to, že R t je střední hodnota a proto ýškoý rozdíl mezi místy porchu býá kolem 2 R t. Doporučuje se stanoit střední drsnost, R t, při stanooání způsobu ošetření porchu. Před ýběrem způsobu ošetřoání betonu musí být připraen zorek porchu a na něm oěřena drsnost pomocí pískoé metody. 20 Status

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

K Mechanika styku kolo vozovka

K Mechanika styku kolo vozovka Mechanika styku kolo ozoka Toto téma se zabýá kinematikou a dynamikou kola silničních ozidel. Problematika styku kolo ozoka má zásadní ýznam pro stanoení parametrů jízdy silničních ozidel, neboť má li

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Teorie a návrh dodatečného kotvení Teorie a návrh dodatečného kotvení Praha FSv ČVUT, 27.10.2016 www.hilti.cz Teorie dodatečného kotvení Václav Petřík 27.10.2016 1 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 Základní kotevní materiály Normy pro návrh

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Smykové trny Schöck typ SLD

Smykové trny Schöck typ SLD Smykové trny Schöck typ Smykový trn Schöck typ Obsah strana Popis výrobku 10 Varianty napojení 11 Rozměry 12-13 Dimenzování dilatačních spar 14 Únosnost oceli 15 Minimální rozměry stavebních konstrukcí

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

ZPEVŇOVÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNÝM VYZTUŽOVÁNÍM

ZPEVŇOVÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNÝM VYZTUŽOVÁNÍM Petr Štěpánek Katedra konstrukcí FAST VŠB TU Ostraa, Ludíka Podéště 1875, 708 33 Ostraa-Poruba Katedra betonoých konstrukcí a mostů, FAST VUT Brně, Údolní 53, 60 00 Brno ZPEVŇOVÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

1.8.9 Bernoulliho rovnice

1.8.9 Bernoulliho rovnice 89 Bernoulliho ronice Předpoklady: 00808 Pomůcky: da papíry, přicucáadlo, fixírka Konec minulé hodiny: Pokud se tekutina proudí trubicí s různými průměry, mění se rychlost jejího proudění mění se její

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Schöck Dorn typ ESD s kombinovaným pouzdrem

Schöck Dorn typ ESD s kombinovaným pouzdrem SCHÖCK DORNSYSTEME ESD-SQ ESD-S ESD-K ED ED ESD-B -S, ESD-SQ, ESD-K a ESD-B Obsah Příklady použití / Detaily...........................................................26-27 Rozměry........................................................................

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí Fakulta staební ČVUT Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět HYA K4 FS ČVUT Hydraulika potrubí Doc. Ing. Aleš Halík, CSc., Ing. Tomáš Picek PhD. K4 HYA Hydraulika potrubí 0 DRUHY PROUDĚNÍ V POTRUBÍ

Více

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU ČESKÁ NORMA MDT 624.012.46 Říjen 1993 NAVRHOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU ČSN 73 6207 Design of prestressed concrete bridge structures Calcul des constructions des ponts en béton précontraint

Více

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps K ATALOG V ÝROBKŮ Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps tyrkysoá tepelná izolace z Technické údaje FIBRANxps K ódoé označení dle normy EN 13164 Jednotk

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Agenda: Teorie napojení nových konstrukcí pomocí dodatečně vlepené žebírkové výztuže. Návrhová metoda EC2/ETA. Návrhová metoda HIT Rebar

Agenda: Teorie napojení nových konstrukcí pomocí dodatečně vlepené žebírkové výztuže. Návrhová metoda EC2/ETA. Návrhová metoda HIT Rebar www.hilti.cz 1 Agenda: Teorie napojení nových konstrukcí pomocí dodatečně vlepené žebírkové výztuže Návrhová metoda EC2/ETA Návrhová metoda HIT Rebar Software PROFIS Rebar Seznámení se s návrhovým programem

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

Předpjatý beton Přednáška 7

Předpjatý beton Přednáška 7 Předpjatý beton Přednáška 7 Obsah Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Odolnost proti vzniku trhlin Návrh předpětí Realizovatelná plocha předpětí Přípustná zóna poloha kabelu a tlakové

Více

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce Eva Dvořáková, František Wald Obsah lekce Princip odolnosti Ověření jednoduché Princip požární odolnosti ocelobetonové stropní kce Ověření odolnosti -

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

SILNIČNÍ OCELOBETONOVÝ SPŘAŽENÝ MOST. Teoretický podklad SPŘAŽENÝ PĚTINOSNÍKOVÝ TRÁM O JEDNOM POLI, S HORNÍ MOSTOVKOU

SILNIČNÍ OCELOBETONOVÝ SPŘAŽENÝ MOST. Teoretický podklad SPŘAŽENÝ PĚTINOSNÍKOVÝ TRÁM O JEDNOM POLI, S HORNÍ MOSTOVKOU Projekt FRVŠ č.1677/2012 Rozbor konstrukčních systémů kovových mostů ve výuce SILNIČNÍ OCELOBETONOVÝ SPŘAŽENÝ MOST Teoretický podklad SPŘAŽENÝ PĚTINOSNÍKOVÝ TRÁM O JEDNOM POLI, S HORNÍ MOSTOVKOU Úvod Navrhování

Více

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem.

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. 77 Roxorová kotva FRA Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. PŘEHLED FRA roxorová kotva Vhodná pro Beton > C/5 a < C50/60 Pro upevnění: ocelových konstrukcí zábradlí konzolí stahovacích střech strojů

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více