Návrh aplikace pro tvorbu cenové mapy nemovitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh aplikace pro tvorbu cenové mapy nemovitostí"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Martin Vícha Návrh aplikace pro tvorbu cenové mapy nemovitostí Bakalářská práce

2 Zadávací list 2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Návrh aplikace pro tvorbu cenové mapy nemovitostí jsem vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v přiloženém seznamu. V Praze dne podpis 3

4 Poděkování Touto cestou chci poděkovat Ing. Lucii Vaníčkové, Ph.D. za odborné konzultace a pomoc při zpracování mé bakalářské práce. 4

5 Anotace Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci aplikace sloužící k vytváření cenových map nemovitostí. Ve zjednodušeném modelu ukazuje implementaci, která modeluje, jak vnější faktory prostřednictvím své váhy a vzájemné interference ovlivňují ceny nemovitostí. V závislosti od polohy a lokace je tak nemovitost na základě matematického modelu oceněna a následně srovnána se svou tržní hodnotou. V závěru práce je nastíněn návrh informačního systému založeném na této aplikaci a možnosti jeho využití. Abstract The thesis describes the design and implementation of an application capable of creating residential heat maps. It uses a simplified modeling to demonstrate the influence of the external factors on the property prices, based on their weight, distance and mutual interference. The property is automatically valuated depending on its location and compared to its market value using the simplified mathematical model. A simple information system along with the possible applications is sketched at the end of the thesis, with the software serving as a core of it. 5

6 Obsah Úvod Úvod do problematiky Proces oceňování nemovitostí Vysvětlení pojmů a zkratek Současný stav Návrh aplikace Účel a požadavky aplikace Technologie vhodné pro vytváření aplikace Typ cílové aplikace a zvolené technologie Datové toky v aplikaci Vstupy, výstupy a podporované formáty Testování aplikace Objektový návrh aplikace Návrh uživatelského rozhraní Implementace Proces implementace Hlavní myšlenka aplikace Kostra aplikace Cenová mapa Tvorba diferenční mapy a srovnávání cen Licenční omezení a zmenšení funkcionality Uživatelské rozhraní Problémy při implementaci Finální verze implementace Používání a využití aplikace Nastavování vah Další využití aplikace Stručný návrh informačního systému Závěr Seznam použité literatury a pramenů

7 Úvod Bakalářská práce s názvem Návrh aplikace pro tvorbu cenové mapy nemovitostí se zabývá návrhem, implementací, používáním a využitím aplikace pro tvorbu cenových map nemovitostí. Zabývá se taky návrhem na vytvoření informačního systému využívajícího jako jádro principy a části této navržené aplikace. Na základě analýzy různých faktorů působících na nemovitosti v rámci určité lokality je možné vytvořit cenovou mapu, která není produktem pouhé deskripce již existujícího stavu cen, ale vytvořit mapu novou, která umožňuje tyto ceny stanovit. Tato mapa taky určuje, nakolik se reální, tedy tržní ceny liší od úrovně cen vypočtených způsobem navrhovaným v této bakalářské práci. Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a posléze implementovat aplikaci umožňující vytvořit takovou cenovou mapu rezidenčních nemovitostí, která bude zobrazovat jejich ceny na základě posouzení externích vlivů nacházejících se v dané lokalitě. Tato aplikace založená na využití geografických informačních systémů bude využívat analytické a procesní nástroje systému ArcGis a ty posléze kombinovat s vlastním modelem posuzování váhy a rozsahu vzájemného vlivu a působení jednotlivých faktorů. Práce se dělí na čtyři části: v první jsou vysvětleny pojmy související s oblastí geografických informačních systémů a důvody k napsání navrhované aplikace. Čtenáře seznamuje s procesem jak klasického, tak počítačového oceňování nemovitostí a prezentuje současný stav na trhu produktů s počítačovými systémy určenými k práci s touto problematikou. Ve druhé části je pak stručně popsán návrh takové aplikace a prezentaci navrhované architektury. Důraz je kladen na vysvětlení souvislostí, možnostech následné implementace a obrazovou dokumentaci. V závěru kapitoly je navrhováno uživatelské rozhraní. Třetí část se věnuje implementaci aplikace. Tady tkví těžiště práce, které slovně i graficky popisuje tvorbu cenové mapy v jednotlivých krocích. Logicky a chronologicky popisuje a názorně ukazuje, jaký postup byl použit a jak aplikace funguje. Slovně, číselně i graficky demonstruje způsoby počítání cen v závislosti od faktorů. Ukazuje implementaci architektury aplikace (kostru aplikace) a její uživatelské rozhraní. V poslední, čtvrté části práce, je pak popsána možnost dalšího využití aplikace a stručný návrh informačního systému, který je na této aplikaci postaven. Nastiňuje tedy možnost, jak ji 7

8 použít v prostředí internetu. Umožní tím, aby její služby využívaly různé soukromé a vládní instituce. Aby bylo vůbec možné splnit zamýšlený cíl a takovou aplikaci navrhnout a implementovat, bylo nutné použít poznatků zejména ze tří oborů: z ekonomie, programování a geografických informačních systémů. Na čtenáře jsou tak kladeny znalostní požadavky, které předpokládají znalosti alespoň ze základního kurzu ekonomie, základní znalosti objektového programování a obecné povědomí o geografických informačních systémech. Pro lepší orientaci a pochopení významu slov je za úvodem zařazená část vysvětlující klíčové pojmy. V případě, že je v práci použit pojem, který tyto základní znalosti v některé oblasti překračuje, je při něm uveden odkaz na zdroj a tím i další literaturu, která čtenáře do problematiky uvede. Aby si čtenář dovedl některé souvislosti lépe představit, je práce doprovázena četnými příklady z každodenního světa. 8

9 1 Úvod do problematiky 1.1 Proces oceňování nemovitostí U stanovování cen se obecně postupuje vždycky od konkrétní položky, s přihlédnutím na ceny na trhu v konkrétní lokalitě městské části, městě nebo státě. Jestli jde o spotřební zboží nebo potraviny či nemovitosti, model je v tomto základě srovnatelný. Proces oceňování vždycky obsahuje několik proměnných, které jsou součástí oceňovacího modelu a které podstatným způsobem předurčují cenu statku. Tak například u automobilů předurčuje cenu na trhu jeho užitná hodnota, zdanění a spotřeba, ale taky v neposlední řadě úroveň cen automobilů na daném trhu (které jsou pak určovány dalšími faktory). Nejde pouze o ceny automobilů obecně, ale taky o segment trhu automobilů a danou třídu. Do hry vstupují pak další skutečnosti, jakými jsou například cílový zákazník (jestli je relativně bohatší nebo chudší, jestli auto bude používat na firemní nebo osobní účely, což bychom taky mohli rozčlenit) a taky cílový účel, na který se dá auto používat (například nákladní auta nebo autobusy se odlišují nastavením cen a její tvorbou od osobních automobilů). Oceňování nemovitostí podléhá dvěma takovým základním myšlenkám, neboli atributům, které ovlivňují veškerý proces tvorby jejich cen. Základní myšlenkou oceňování nemovitostí je skutečnost, že každá nemovitost je jedinečná a odlišná 1. Druhým pravidlem, dokonce ještě důležitějším, je, že jednou ze základních činitelů určujících hodnotu nemovitosti je její poloha 2. V praxi to znamená, že nemovitost v neobydlené oblasti má mnohem nižší hodnotu, než kvalitativně srovnatelná nemovitost ve městě. Podobně dva domy ve stejné oblasti se liší cenou, pokud se liší taky vybavením. Z toho taky vyplývá například situace, že domy v řadové zástavbě (postavené stejnou společností a stejně vybaveny) budou mít s největší pravděpodobností velmi podobnou cenu, avšak ve skutečnosti ne o každý dům bude stejný zájem. Dům, který je na začátku ulice má jinou dostupnost a mírně odlišné prostředí než ten, který stojí na jejím konci. Určování cen nemovitostí provádějí tzv. odhadcové majetku, kterých profese je regulována státními orgány. Zatímco v USA provádějí regulaci jednotlivé členské státy Unie, v České republice výkon tohoto povolání podléhá regulaci ze strany Živnostenského zákona, konkrétně novely č. 130/2008 Sb. ze dne , platnou od na základě živnostenského 1 Real estate appraisal In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/real_estate_appraisal>. 2 Tamtéž. 9

10 oprávnění 3. Ta rovněž stanovuje podmínky pro získání a výkon tohoto povolání, stejně tak kategorie věcí, pro které je možné provádět odhad. Odhadci majetku mají možnost být posléze zastřešeni Českou komorou odhadců majetku, která je členem celoevropské organizace TEGoVA (The European Group of Valuers Association, Evropská organizace sdružující jednotlivé národní asociace odhadců) již od roku TEGoVA z titulu své pozice vydává EVS neboli European Valuation Standards (evropské oceňovací standardy) obsahující závazné postupy při oceňování nemovitostí pro různé účely z více hledisek 4. Již šestou verzi standardů si je možné stáhnout ze stránek organizace 5. Obecně se k odhadu hodnoty rezidenční nemovitostí používají dvě metody: metoda oceňování na základě prodejů ze stejné lokality a nákladová metoda 6. V prvním případě odhadce zjišťuje ceny prodaných nemovitostí ve stejné lokalitě a pak udělá soupis rozdílů co do kvality nemovitostí. Výsledkem je pak seznam, ve kterém je uvedeno, za kolik by byla která nemovitost prodána, pokud by byla stejné kvality jako oceňovaná nemovitost. Druhý případ oceňování se používá spíš pro novější stavby, kde není těžké dopátrat se nákladů vynaložených při stavbě nemovitosti. V obou případech vstupují do hry dva uvedené faktory, kterými jsou lokalita a jedinečnost. V této bakalářské práci se zaměřuji právě na první uvedený faktor, který ovlivňuje cenu nemovitosti podstatným způsobem. Například několika tisíců akrů velký ranč v Texasu může mít stejnou tržní hodnotu jako byt v Kensingtonu. Faktor jedinečnosti je v této práci a navrhované aplikaci pro zjednodušení zanedbaný, jakékoliv postupy a výpočty je však možné po mírném upravení použít i na výpočet na základě vnitřní hodnoty, nebo dokonce na výpočet zahrnující kombinaci obou nebo více faktorů. 1.2 Vysvětlení pojmů a zkratek API Application Programming Interface neboli aplikační programové rozhraní. Podle publikace Podniková informatika 7 si lze toto rozhraní představit jako množinu pravidel, která 3 Česká komora odhadců majetku. Česká komora odhadců majetku [online] [cit ]. Profese odhadce. Dostupné z WWW: <http://www.ckom.cz/index.php/cs/profese-odhadce>. 4 TEGoVA. TEGoVA Homepage [online] [cit ]. EVS (Blue Book). Dostupné z WWW: <http://www.tegova.org/en/p4912ae3909e49#p4912ae5f0a65e>. 5 TEGoVA. European Valuation Standards 2009 : The Blue Book [online]. Sixth Edition. Belgium : Gillis nv/sa, 2009 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.tegova.org/data/bin/49cd020d2a5db_evs% pdf>. ISBN WICKELL, Janet. Home Buying - Facts About Residential Real Estate Appraisals [online] [cit ]. About.com. Dostupné z WWW: <http://homebuying.about.com/cs/appraisals/a/real_estate.htm>. 7 GÁLA, Ing., Libor; POUR, Doc. Ing. CSc., Jan; TOMAN, Doc. Ing. CSc., Prokop. Podniková informatika. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, a.s., s. ISBN

11 upravuje komunikaci mezi programy či jednotlivými částmi programů jaké metody/funkce lze volat, jaké lze předávat parametry, jaké budou návratové hodnoty 8. ArcGis (Desktop, Server) představuje balík programového vybavení a API z oblasti geografických informačních systémů od společnosti ESRI. Zatímco verze Desktop 9 je určena pro stolní počítače a obsahuje nástroje k přímé editaci a prohlížení map (nástroje ArcReader, ArcView, ArcEditor a ArcInfo), verze Server 10 je určena pro internetové GIS služby, které mohou být používány (anglicky consumed) kromě serverů, internetových prohlížečů a různých platforem taky z desktopové nebo mobilní verze systému ArcGis. ArcObjects komponenty, které tvoří jádro systému ArcGis, jsou používány k vytváření a rozšiřování funkcionality systému 11. Aplikační rámec (software framework) soubor znovu použitelných návrhů a kódů, který může být použit při vývoji počítačových aplikací 12, který pomáhá při zvládání opakujících se úkolů ale sám o sobě netvoří aplikaci ani žádné komplexní a uzavřené úkoly 13. Příkladem může být kód pomáhající s připojením k databázi nebo konverzí datových typů. AVM Automatic Valuation Model neboli automatický model oceňování, je název pro službu, která dokáže ocenit nemovitosti na základě matematického modelování a použití dat z databáze 14. C# programovací jazyk pro prostředí.net. Podle specifikace jazyka C# 15 od společnosti Microsoft jde o jednoduchý, moderný, objektově orientovaný a typově bezpečný programovací 8 Tamtéž, strana ESRI. ESRI Products Overview [online] [cit ]. Desktop GIS. Dostupné z WWW: <http://www.esri.com/products/index.html#desktop_gis_panel>. 10 ESRI. ESRI Products Overview [online] [cit ]. ArcGis Server. Dostupné z WWW: <http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/index.html>. 11 ESRI. ESRI Resource Centers [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://resources.esri.com/gateway/index.cfm>. 12 CHEN, Xin. Developing Application Frameworks in.net. United States of America : Apress, s. ISBN PANCHAL, Chetan. Chetan's web scribblings! [online] [cit ]. What is Framework?. Dostupné z WWW: <http://blog.newtonicaonline.com/2008/12/06/what-is-framework/>. 14 DOWNIE, Mary Lou; ROBSON, Gill. Automated Valuation Models : An International Perspective [online]. London : The Council of Mortgage Lenders, 2007 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cml.org.uk/cml/filegrab/1automatedvaluationmodelshb.pdf?ref=5550>. 15 Microsoft Corporation. C# Language Specification 3.0. :, s. Dostupné z WWW: <http://download.microsoft.com/download/3/8/8/388e7205-bc b2a c669b09/csharp%20language%20specification.doc>. 11

12 jazyk 16, který má své kořeny v rodině jazyků C a je bez dalších znalostí zřejmý programátorům znalým jazyk C, C++ a Javu 17. CAMA Computer Assisted Mass Appraisal neboli hromadné ocenění pomocí počítačů, označuje aplikaci, která hromadně ocení nemovitosti ve stanovené lokalitě a tím umožní stanovit výši daní a další poplatky vládními institucemi 18. CLR, virtuální stroj Common Language Runtime (technický pojem) je běhové prostředí, které s pomocí CLI (Common Language Infrastructure, technický pojem) vytváří virtualizované prostředí, tzv. virtuální stroj, umožňující běh programů na tzv. virtuální platformě, podobně, jak je tomu například v prostředí virtuálního stroje platformy Java. Více informací o této problematice se nachází na stránkách společnosti Microsoft 19. COM v této práci zkratka používaná výhradně pro pojem Component Object Model (technický pojem). Představuje standard společnosti Microsoft pro rozhraní používané pod operačním systémem MS Windows k různým typům komunikace mezi komponenty, jako je například komunikace mezi procesy (interprocess communication), k dynamickému vytváření objektů apod 20. Feature může představovat entity dvou typů: Buď je to skupina prostorových prvků, která jako celek představuje entitu skutečného světa 21 nebo v užším smyslu zobrazení objektů reálného světa na mapě 22. Feature Class je jednoduše řečeno sada skupin prostorových prvků (features). Obsáhlejší definice tohoto pojmu je k nalezení v knize Editing in ArcMap od společnosti ESRI 23. Geoprocessing operace používaná k manipulaci s daty, která obvykle zahrnuje načtení vstupní sady dat, jejich proměnu nebo zpracování a následný výstup této zpracované sady dat 24..NET neboli.net Framework, sada API umožňujících tvorbu a běh aplikací ve virtualizovaném prostředí CLR. 16 Tamtéž, strana Tamtéž, strana CAMA Resources & Technologies, LLC. CAMA Resources & Technologies, LLC [online] [cit ]. CRT's FAQ. Dostupné z WWW: <http://www.camaresources.com/faq.html>. 19 Microsoft Corporation. Common Language Runtime Overview : Microsoft MSDN [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ddk909ch.aspx>. 20 Microsoft Corporation. COM: Component Object Model Technologies : Microsoft COM [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.microsoft.com/com/default.mspx>. 21 ESRI. ArcGis 9: Editing in ArcMap. USA : ESRI, s. 22 Tamtéž, strana Tamtéž, strana ESRI. ArcGis 9: Geoprocessing in ArcGis. USA : ESRI, s. 12

13 RCW tzv. proxy objekt (objekt, který je prostředníkem mezi objekty) vytvořený za účelem komunikace a zpřístupnění COM objektů v prostředí.net. Více informací je na stránkách MSDN věnovaných tomuto typu objektů 25. Shapefile vektorový datový formát společnosti ESRI uchovávající polohu, tvar a atributy geografických prvků Současný stav V současné době existuje několik aplikací umožňujících vytváření cenových map. Všechny spadají do kategorie webových aplikací založených na systému klient server. Zejména jde o cenové mapy vytvořené za účelem dokumentace nebo přehlednějšího zobrazení výsledků. Příkladem takových cenových map jsou například služby generování cenových map letenek podle místa odletu od společnosti SkyScanner.com 27 nebo mapa cen benzinu v USA od společnosti GasBuddy.Com Organization, Inc. 28 Pro mapy nemovitostí uvedu např. cenovou mapu nemovitostí v USA od společnosti Trulia, Inc 29 umožňující prohlížet ceny nemovitostí podle států nebo okresů (tzv. counties) USA. Další významnou mapou je např. cenová mapa nemovitostí v okolí Chicaga zobrazující medián cen poskytovaná službou deníka Chicago Tribune 30 nebo cenová mapa nemovitostí a vývoje jejich cen v Anglii a Walesu od společnosti Calnea Analytics 31. Vždycky ovšem u těchto cenových map jde o vytvoření cenových map na základě již známých cen. Nejprve tedy existuje sada zdrojových dat, která obsahuje lokalitu a cenu nemovitosti a další potřebné atributy. Následně je vytvořena cenová mapa, která pouze zobrazuje, neboli popisuje již existující stav a je proto vhodná pouze pro jakési schematické zobrazení skutečnosti, tedy něčeho, co již existuje a co potřebujeme názorněji popsat. Na druhou stranu existují taky dvě metody, neboli systémy pro automatický výpočet ceny nemovitostí, jednoduše pro automatické oceňování. Jde o metody CAMA a AVM. 25 Microsoft Corporation. Microsoft MSDN [online] [cit ]. Runtime Callable Wrapper. Dostupné z WWW: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8bwh56xe.aspx>. 26 ESRI. ArcGis 9: Editing in ArcMap. USA : ESRI, s. 27 Skyscanner Ltd. Skyscanner [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.skyscanner.com>. 28 GasBuddy Organization Inc. USA National Gas Price Heat Map [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://gasbuddy.com/gb_gastemperaturemap.aspx>. 29 Trulia, Inc. US Home Prices And USA Heat Map [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.trulia.com/home_prices/>. 30 Chicago Tribune. Median Price Heat Map [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://files.chicagotribune.com/homes/flash/default.php>. 31 Calnea Analytics Ltd. Heatmaps [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mouseprice.com/area-guide/heatmap>. 13

14 CAMA, tedy Computer-Assisted Mass Appraisal (hromadné oceňování pomocí počítače) je metodou systematického hromadného oceňování nemovitostí k danému datu pro potřeby zdanění nemovitostí 32. Je používané zejména státními orgány, soukromý sektor jej vesměs nepoužívá. Příkladem takového systému je systém Instant jihoafrické společnosti SouWest Software 33. AVM, tedy Automatic Valuation Model (automatický oceňovací model nebo model automatického oceňování) je způsobem navrhování (odhadování) tržní hodnoty nemovitosti prostřednictvím matematických modelů a podpůrných dat v databázi 34. Automatické ocenění je založeno na analýze polohy, časového hlediska a vlastností nemovitosti na základě dat získaných z předešlých zjištění. Nejvíc zpochybňovanou částí je skutečnost, že spolehlivost a tím i věrohodnost výstupů z aplikace AVM je silně závislá na použitých datech a modelech programu. Aplikaci navrhovanou v této bakalářské práci je možné zařadit mezi aplikace AVM, s použitím nástrojů pro geoprocessing a vlastních matematických modelů. Jak již bylo řečeno, navrhovaná aplikace z důvodu rozsahu práce předpokládá některá zjednodušení a zajímá poněkud odlišný pohled na tvorbu cen rezidenčních nemovitostí. Příkladem systémů AVM je například systém od již uvedené společnosti Calnea Analytics edice Instantvalue 35. Pro zajímavost, cena odhadu CAMA se v USA pohybuje obecně někde mezi USD, u AVM je to USD a v případě osobního odhadu je poplatek obecně vyšší než 225 USD CAMA Resources And Technologies LLC. CAMA Resources And Technologies LLC [online] [cit ]. Frequently Asked Questions. Dostupné z WWW: <http://www.camaresources.com/faq.html>. 33 SouWest Software. Souwest Software [online] [cit ]. Instant. Dostupné z WWW: <http://www.instantgeo.co.za/instant/>. 34 Automated Valuation Model In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/automated_valuation_model>. 35 Calnea Analytics. Calnea Analytics [online] [cit ]. Automated Valuations. Dostupné z WWW: <http://www.calnea.com/?page_id=228>. 36 South Central Kansas Regional Chapter of IAAO. CAMA - AVM : Are they the same? [online] [cit ]. CAMA - AVM. Dostupné z WWW: <http://www.sckiaao.org/files/4-technology/4f- Ireland.pdf>. 14

15 2 Návrh aplikace 2.1 Účel a požadavky aplikace Účelem navrhované aplikace je vytvořit program, který na základě uživatelského výběru vhodných externích faktorů (vstupů) s přiřazením hodnot jejich atributům (nastavení) vygeneruje cenovou mapu, která bude barevně zobrazovat jednotlivé úrovně vypočtěných cenových koefcientů. Tyto koeficienty budou získány postupným výpočtem z hodnot atributů. Má umožnit prohlížení výsledků jak v grafické podobě ve formě mapy, tak v interaktivní tabulkové formě. Dále má umožnit vytvořit diferenční cenovou mapu, která bude zobrazovat rozdíl mezi navrhovanými cenami a skutečnými, tržnými cenami nemovitostí. Aplikace bude používána pouze ke stanovení cen rezidenčních, tedy dlouhodobě obývatelných nemovitostí a prostor. 2.2 Technologie vhodné pro vytváření aplikace Aplikace bude využívat prostředí geografického informačního systému ArcGis od společnosti ESRI, který poskytuje dostatečné možnosti pro analýzu geografických dat, geoprocessing a vizualizaci map. Poskytuje široký záběr pro práci s geodatabázema a modifikaci dat a podporuje standardizované a otevřené formáty, jako je např. shapefile 37. Součástí systému ArcGis je zároveň aplikační rámec (neboli software framework) ArcObjects, umožňující vývoj aplikací nad tímto systémem. Umožňuje psaní aplikací v různých jazycích a na různých platformách. Z jazyků pro nativní vývoj jsou to například Visual Basic 6, C++ nebo Visual C++, z interpretovaných jazyků například Python nebo Visual Basic for Applications. Podporuje taky použití v prostředí (virtuálním stroji) Javy a v neposlední řadě je možné taky rámec ArcObjects použít i v prostředí.net. Jak je vysvětleno v následující podkapitole, právě toto prostředí jsem si zvolil pro vytvoření této aplikace. 2.3 Typ cílové aplikace a zvolené technologie Do úvahy přicházely dva typy aplikace: jednak rozšíření aplikace ArcMap prostřednictvím modulu (rozšíření neboli extension) nebo vytvoření samostatné aplikace (standalone application) využívající pro svůj běh pouze některé komponenty rámce ArcObjects. Oba přístupy mají své pro a proti. 37 Environmental Systems Research Institute, Inc. ESRI Shapefile Technical Description [online]. USA : ESRI, 1998 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf>. 15

16 Za vytvoření modulu nebo rozšíření aplikace ArcMap hovoří několik faktorů. Jednak je to možnost přímé editace vrstev, unifikované uživatelské rozhraní a přistup ke všem licencovaným nástrojům a možnostem aplikace ArcMap. Z implementačního hlediska se jeví jako nesporná výhoda několikanásobně rychlejší vývoj aplikace, protože není potřeba řešit některé elementární otázky, jako je například ověřování licence k aplikaci nebo nástrojům, uživatelské ovládací prvky nebo stabilita aplikace. Jako nevýhody se tady jeví zejména celková těžkopádnost aplikace a vysoké paměťové nároky (aplikace ArcMap spotřebuje po zapnutí s výchozí sadou rozšíření přibližně 32 MB operační paměti, nárazově se číslo může zvýšit až na 140 MB). Samostatná aplikace má naproti modulu několik výhod. Za prvé, je možné ji vytvořit zcela libovolně podle potřeb a není nutné přizpůsobovat kód, funkčnost a uživatelské rozhraní standardům aplikace ArcMap. Za druhé, rychlost samostatné aplikace sice je do jisté míry vázána na rychlost nástrojů v rámci rámce ArcObjects (například pokud jde o geoprocessing nebo využívání možností geodatabáze), v ostatních případech je zcela na tvůrci aplikace, jak ji naškáluje a s jakými nároky na hardware počítače poběží. Za třetí, při pádu samostatné aplikace sice uživatel ztratí neuložená data z aplikace, nebudou však ztracena data z aplikace ArcMap: její činnost nebude nijak ohrozena. Dalším argumentem pro tvorbu samostatného programu je možnost využít velkých částí kódu a objektů při zachování rozšiřitelnosti a přenosu pod jiné rámce nebo implementace do informačního systému: není až tak velkým problémem už existující kód, pokud je dobře navržený, přenést do jiného prostředí (druhou věcí je, že se tady často vyskytují problémy a zdržení). Nepříjemnou stránkou tvorby samostatné aplikace je její implementace od nejnižších částí až po uživatelské rozhraní. Zde se nachází několik nepříjemných omezení a zdlouhavých fází, jako je například návrh uživatelských ovládacích prvků a licenční omezení oproti verzi ArcMap. Protože je systém ArcGis vytvořen, jak již bylo spomenuto, jako nativní aplikace pod operačním systémem Windows, rámec ArcObjects je spřístupněn do prostředí.net framework prostřednictvím COM objektů a tím skýtající mnoho omezení a nepříjemností. Jedním z nich je například problematická implementace běhu programu ve více vláknách, nutnost zbavovat se odkazů na tzv. RCW (Runtime Callable Wrapper) nebo pomalý běh a komunikace mezi objekty v rámci a mimo prostředí.net (.NET a COM). Tyto problémy, nicméně, nejsou nijak závažnou překážkou k tomu, aby bylo nutné uvažovat o vytvoření modulu aplikace, proto je cílem navrhnout samostatnou aplikaci na platformě.net nad rámcem ArcObjects využívající WinForms pro uživatelské prostředí. Za programovací jazyk byl zvolen jazyk C#. Pro správu zdrojového kódu bude použitý systém správy obsahu Microsoft 16

17 Team Foundation Server 2010, který umožňuje pohodlnou práci a zapojení do integrovaného vývojového prostředí Microsoft Visual Studio Posledně jmenované jsem používal ve verzi Professional. Pro tvorbu jednotkových testů (tzv. unit testing) je použit rámec NUnit ve verzi Aplikace je navrhována pro běh pod Microsoft.NET Framework verze 3.5 z důvodu podpory technologie LINQ (zejména využívaného Linq To Objects) a překládána jako aplikace pro 32 bitovou architekturu procesoru (x86), což je omezení vyplývající z použití objektů typu COM systému ArcGis, respektive ArcObjects. Částečně bude aplikace umožňovat běh ve více vláknech, zejména z důvodu potřeby komunikace aplikace s uživatelem počas zpracování požadavků (známé pod pojmem UI Responsivness). Částečně z toho důvodu, že bere do úvahy omezení vyplývající z použití objektů typu COM a tedy bude schopna svoji hlavní činnost vykonávat pouze na jednom procesoru (nebo pouze na jednom jádře procesoru). Za jazyk dokumentace i kódu byla zvolena angličtina, z důvodu bohaté slovné zásoby, ustálených pojmů a slovních spojení pro jednotlivé entity a procesy a zejména jejich jednoznačnost a nezaměnitelnost v kontextu. Za jazyk programu byla zvolena taky angličtina a to ze stejných důvodů. Aplikace je jednoduše přeložitelná formou externích souborů čtených za běhu programu. Dalším argumentem pro zvolení tohoto jazyka byla snaha dodržet konzistenci se systémem ArcGis, z hlediska kódu s rámcem ArcObjects a taky s rámcem.net Framework, z hlediska uživatele pak kvůli nutnosti stejného označení a jednoznačnosti zdrojových a výstupních formátů souborů, pojmenování jednotlivých vrstev a probíhaných operací. 2.4 Datové toky v aplikaci V navrhované aplikaci je přítomných několik datových toků. Pokud bychom se chtěli na aplikaci podívat jako na jeden systém pod drobnohledem, našli bychom mezi uživatelem jako externí entitou a aplikací jako systémem dva základní datové toky. Viditelnějším je první tok dat od uživatele k aplikaci (obrázek 1), který znamená, že uživatel vybere vhodné vrstvy ke zpracování a zpátky dostane cenovou mapu nebo posléze taky diferenční mapu nemovitostí. Tento datový tok je podporován druhým tokem dat mezi aplikací a rámcem ArcObjects, který provádí činnosti geoprocessingu. 17

18 Výběr zdrojových dat Geoprocessing a geodatabáze Uživatel Cenová a diferenční mapa Aplikace Zpracovaná data Rámec ArcObjects Obrázek 1: Kontextuální schéma toků dat v aplikaci. Zdroj: vlastní zpracování. Jakkoliv se může zdát obrázek triviální a jednoduchý, je potřebný zejména pro ujasnění, co patří a co nepatří do systému, jinými slovy, kde aplikace začíná a kde končí 38. Aplikace pak využívá ještě rámce ArcObjects, kterému zasílá požadavky na zpracování a transformaci dat. Od ní pak obdrží výstupy ze zpracovaných dat. Nacházíme zde tedy další dva datové toky mezi aplikací na jedné straně a externím rámcem na straně druhé. Tady by se bylo vhodné pozastavit nad tím, co patří a co nepatří do systému. Pokud bychom chtěli považovat knihovny rámce ArcObjects za součást aplikace, nebylo by na tom nic špatného. Ostatně taky.net jako rámec je vytvořen mnoha knihovnami, velmi konzistentně spojenými do spolupracujícího celku. Na druhé straně je pak možné argumentovat tvrzením, že rámec by netvořil součást systému pouze tehdy, pokud by byl na něm nezávislý, jako je to například u webových služeb umožňujících přístup k databázovým serverům. Rámec ArcObjects je však, navzdory snahám o integraci, natolik odlišný od zbytku rámce.net, že ho můžeme logicky považovat za oddělený a samostatně pracující systém. Přidává tomu i skutečnost, že systém nepracuje ve virtualizovaném prostředí CLR, ale v nativním prostředí operačního systému a pro vrstvu.net je zpřístupněna formou COM a po své inicializaci vytváří v operačním systému vlastní procesy. Proto by sice z čistě technického hlediska byla uvedená webová služba samostatným systémem, logicky je však součástí většího celku, protože má stejnou architekturu, využívá stejného, homogenního prostředí (například virtuálního stroje nebo CLR) a je ostatně tvořena současně s aplikací službu využívající. Pokud by služba byla samostatná a tvořila samostatný a nezávislý systém, jako je tomu například u webových služeb firmy Amazon 39, webových služeb Google AppEngine společnosti Google 40 nebo dokonce tzv. 38 Interactive Training Technologies Limited. GetAhead interactive multimedia business and career skills training courses [online] [cit ]. Data Flow Diagrams. Dostupné z WWW: <http://www.getaheaddirect.com/gwbadfd.htm>. 39 Amazon Web Services, LLC. Amazon Web Services [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aws.amazon.com/>. 40 Google Inc. Google AppEngine [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://code.google.com/appengine/>. 18

19 webový operační systém jako je tomu u systému Windows Azure společnosti Microsoft 41, nebylo by pochyb o tom, že se entita nachází již mimo vlastní systém aplikace. Pokud bychom chtěli datové toky více konkretizovat, její datové toky se ještě více rozšíří (obrázek 2). Požadavky na geoprocessing a geodatabázi Rámec ArcObjects Výběr zdrojových dat Nastavení hodnot atributů Generování cenové mapy Zpracovaná data Zpráva o činnosti aplikace (report) Zobrazení cenové mapy Uživatel Zdrojová geografická data Cenová mapa nemovitostí Aplikační data atributů Uživatel Výběr vrstvy pro propočet Generování diferenční mapy Zobrazení diferenční mapy Požadavky na geoprocessing Zpracovaná data Diferenční mapa cen nemovitostí Rámec ArcObjects Obrázek 2: schéma toku dat v aplikaci, DFD první úrovně. Zdroj: vlastní zpracování. Zde je patrné, jak proudí data od uživatele do systému a naopak, kde jsou data ukládána a co se s nima děje. Uživatel nejprve vybere zdrojová geografická data (vrstvy neboli layery nebo tzv. shapefile), která jsou načtena do aplikace. V nich si uživatel nastaví požadované hodnoty atributů, tedy vlastností jednotlivých vrstev (tím se rozumí například nastavení váhy faktorů nebo délka jejich působnosti, jak je vysvětleno později). Následně je na vyžádání uživatelem vytvořena, po několika krocích zpracování zdrojových geografických dat pomocí nástrojů ArcGis i vlastního modelu, cenová mapa nemovitostí. V případě, že si uživatel načte taky konkrétní vrstvu s cenami nemovitostí pro danou lokalitu, výsledky si pak již nebude muset prohlížet jen ve formě koeficientu k celku. Bude mít možnost zobrazit i konkrétní vypočtenou hodnotu pro danou nemovitost a nechat si dodatečně propočítat 41 Microsoft Coproration. Windows Azure [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.microsoft.com/windowsazure/>. 19

20 a vygenerovat tzv. diferenční mapu cen nemovitostí. Mapa jako taková (tedy mapa jako rastr) bude vygenerována taky geoprocesními nástroji informačního systému ArcGis, ceny, na základě kterých bude mapa vytvořena, budou vypočteny interním modelem aplikace. Ukládány budou všechny mezivýsledky a stejně tak finální výsledky. Uživateli se po vytvoření cenové mapy zobrazí finální zpráva o činnosti aplikace, tedy report. 2.5 Vstupy, výstupy a podporované formáty Vstupem do aplikace, jak je částečně patrno i z obrázku 2, je otevřený vektorový formát shapefile společnosti ESRI 42. Vstup musí být co do absolutního počtu alespoň jeden. Výstupním formátem je taky formát shapefile. Aplikace vytváří vlastní popisní soubory ve formátu xml s koncovým označením.map.xml, do kterých si ukládá informace potřebné k vytýčeným úkolům. Obsahuje následující údaje: Relativní cestu k mapovému souboru MXD obsahující projektový soubor aplikace ArcMap. Obsahuje informace o souřadnicích, prostorové informace, umístění a pořadí vrstev apod. Údaje o jednotlivých vrstvách přítomných na mapě, zejména o Název vrstvy nezávislý na velikosti písma (case-insensitive) a sloužící jako interní identifikátor vrstvy. Srovnávání textových řetězců v celé aplikaci je prováděno přes transformaci na velká písmena neutrální lokalizace (invariant culture). o Interní typ vrstvy, tedy typ působení faktoru (jestli je pozitivní, negativní nebo je pozitivní a časem se změní na negativní nebo opačně) o Vzdálenost, při které dochází ke změne faktoru z pozitivního na negativní a opačně o Vzdálenost, při které působí faktor největší silou o Vzdálenost, při které faktor ztrácí svůj vliv o Největší sílu při daném typu faktoru o Značku (přepínač, flag), jestli vrstva představuje výslední vygenerovanou cenovou mapu V aplikaci existují dva typy formátu shapefile, které musí mít předepsaný formát a nedoporučuje se je použít jako zdrojový soubor pro generování map nebo výpočet cen. Jednak je 42 Environmental Systems Research Institute, Inc. ESRI Shapefile Technical Description [online]. USA : ESRI, 1998 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf>. 20

21 to shapefile již vytvořené cenové mapy a jednak shapefile obsahující informace o cenách nemovitostí v dané lokalitě, která se musí jmenovat Homes a kromě vlastních dat a libovolné užiavatelské struktury musí obsahovat následující sloupce: Název sloupce Datový typ Popis sqm Long Integer Plocha bytu ve čtverečních metrech nebo stopách price Double Celková tržní cena bytu Tabulka 1: Povinné sloupce přítomné v souboru shapefile použitého pro výpočet absolutních cen nemovitostí. Zdroj: vlastní zpracování. K těmto již uvedeným sloupcům aplikace po vypočtení absolutních cen a zároveň pro potřeby vytvoření diferenční cenové mapy vloží do již existující tabulky další dva sloupce: Název sloupce Datový typ Popis c_price Double Celková vypočtená cena bytu jako rozdíl c_diff Double Podíl mezi tržní a vypočtenou cenou bytu Tabulka 2: Sloupce přidané do již existujícího souboru shapefile potřebné pro výpočet diferenční cenové mapy nemovitostí. Zdroj: vlastní zpracování. Výstupním souborem diferenční cenové mapy je rastr ve formátech ADF, resp. AUX 43 (tzv. coverage file společnosti ESRI). Dalším výstupním formátem je textový soubor ve formátu HTML obsahující zprávu o činnosti aplikace během vytváření cenové mapy (tzv. report). 2.6 Testování aplikace Testování aplikace je možné rozdělit na dva samostatné celky podle způsobu testování. Jednak jsou to automatické jednotkové testy (unit tests) a jednak jsou to testy uživatelského rozhraní, pro které vytvoření úplného automatického testovacího mechanismu není možné. Jsou nazývány testy uživatelského prostředí, interaktivní testy nebo lidově řečeno klikače. Pro testování této aplikace budou vytvořeny jednotkové testy pro systém testování NUnit verze Testy musí ověřit správnost výstupů funkcí, tedy testují shodu výstupu funkce s předdefinovaným očekávaným výstupem. Test projde, pokud se hodnota výstupu funkce shoduje s očekávanou přednastavenou hodnotou, tedy nastane úplná shoda. Pokud se liší, test 43 ESRI. ArcGis Resource Center [online] [cit ]. When is an.aux file created for rastert datasets?. Dostupné z WWW: <http://resources.arcgis.com/content/kbase?fa=articleshow&d=29821>. 21

22 selže. Jednotkové testování je vhodné zejména pokud je systém hierarchicky uspořádaný, ve kterém jednotlivé části závisí na druhých. Taky pokud je systém relativně složitý a v neposlední řadě taky pokud je systém, ať už jednou nebo často, modifikován. V takovém případě je možné, že nastane narušení části, která způsobí v lepším případě pád aplikace a v horším chybové výsledky (někdy taky nazývané tzv. fantomovy chyby neboli phantom errors). Testují se pouze veřejné metody (funkce) veřejných tříd, které jsou vytvářeny tak, aby vzaly nějaký vstup nebo stav a provedly nějaký proces, akci nebo vstup nebo stav změnily. Privátní neboli soukromé metody (funkce) jsou vytvářeny za předpokladu, že systém jako celek používá stejné pravidla a není nutné informace o stavu (například instance třídy vlastní nebo cizí) nebo vstup (například přes formální parametry) nějak dále ověřovat. Pro testy jsou vytvořena zdrojová, manuálně ověřena data (tedy data ověřena člověkem), u kterých je zaručena správnost. Testy uživatelského rozhraní byly vzhledem k jeho malému rozsahu prováděny zcela ručně. Pro zamezení chybovosti uživatelského rozhraní byly použity obsluhující rozhraní (interface), lépe řečeno implementace rozhraní obsluhující uživatelské prostředí. 2.7 Objektový návrh aplikace Aplikace je navržena tak, aby umožnila efektivní a rychlý vývoj s ohlednem na předpokládanou velikost projektu. Především je brán ohled na to, aby nebyla zbytečně vytvořena příliš složitá hierarchická struktura objektů a jmenných prostorů (namespaces), která by časem stěžovala psaní nového kódu a zvyšovala by počet závislostí jednotlivých sestavení (assemblies). Aplikace by měla být součástí jednoho sestavení (assembly) s objekty seskupenými do několika jmenných prostorů (namespaces). Tyto jmenné prostory odrážejí zaměření tříd, jejich funkci a v neposlední řadě taky naznačují, jakou mají objekty v jejich rámci dostupnost neboli viditelnost (scope, visibility) a jestli jsou statické nebo instanční. Hierarchie vzájemných závislostí jmenných prostorů (namespaces) je na obrázku 3. 22

23 Obrázek 3: Hierarchie závislostí jmenných prostorů (namespaces) aplikace. Zdroj: vlastní zpracování. Jak je z obrázku 3 patrné, výchozí jmenný prostor (namespace) využívá pouze tříd z prostoru PriceMap.UI, který obsahuje rozhraní umožňující zpracování událostí hlavního okna. Jde především o události uživatelské interakce s hlavním oknem aplikace, ale taky události systémové nebo aplikační. Konkrétní návrh je možné vidět na obrázku 4, ve kterém se obecné události, jako je například kliknutí na tlačítko, spojí s konkrétní událostí jako je například generování mapy. 23

24 Obrázek 4: Diagram tříd zobrazující výchozí jmenný prostor (namespace). Zdroj: vlastní zpracování. Jádrem aplikace je prostor PriceMap.Core, který obsahuje vesměs statické třídy určené ke správě aplikace jako takové, ke správě aplikačních proměnných, uchovávání odkazů na vnější zdroje a zdroje, které jsou hardwarové náročné (neboli drahé ). Příkladem je instanční třída PriceMap.Core.MapProcessor, která je využívána ke geoprocessingu nebo statická chráněná (internal neboli Shared v jazyku VB.NET) třída PriceMap.Core.CoreManager, která spravuje mapový dokument, pamatuje si cesty k důležitým adresářům a spravuje konfigurační soubory projektů. Na obrázku 5 je vidět jmenný prostor (namespace) PriceMap.Mapping. Obsahuje instanční třídy, které slouží zejména k ulehčení operací na jednotlivých vrstvách mapy a ke zjednocení hierarchie objektů, která je jinak roztroušená podle jiných kritérií do rámce ArcObjects. Jednotlivé objekty tak umožňují provádět akce, které by jinak vyžadovaly rutinní opakování kódu a při změnách nebo optimalizaci by pak bylo nutné přepisovat velké části opakujícího se zdrojového kódu. Klíčovou třídou je třída Map, jejíž instance je vytvořena s formálním parametrem aktuální reálné mapy z třídy PriceMap.Core.CoreManager nebo získané přímo z rámce tříd ArcObjects. Ta obsahuje odkazy na své nižší podčásti, které jsou vytvářeny až v okamžiku vyžádání. Každý objekt má odkaz taky na svůj zdrojový objekt, nazvaný SourceObject, kde znaky Object jsou nahrazeny názvem nebo zkráceným názvem třídy, nad kterou je třída této aplikace postavena. Tyto vlastnosti třídy (properties) jsou chráněné (internal), aby k nim objekt mimo sestavení (assembly) nemohl proniknout a způsobit nežádoucí nebo nepovolenou změnu stavu. 24

25 Obrázek 5: Hierarchie jmenného prostoru (namespace) PriceMap.Mapping. Zdroj: vlastní zpracování. Poslední navrhovanou částí aplikace je jmenný prostor (namespace) PriceMap.Core, zobrazený na obrázku 6. Jak již bylo zmíněno v úvodu podkapitoly, tento jmenný prostor obsahuje vesměs statické třídy uchovávající stav celé aplikace. V přístupu k nim v různých vláknech je pak nutné, kvůli absenci možnosti vytvořit instanci v kontextu běžícího vlákna, objekty zamknout (jednosměrně nebo úplně), což právě dělá například třída PriceMap.Core.MapProcessor, obsahující třídu System.Threading.ReaderWriterLock starající se právě o jednosměrné zamykání objektů. Třída PriceMap.MapFile je určena k práci s projektovým souborem, stará se o načítání, spravování (mazání, přidávání a úpravu) vrstev přítomných v mapě a obsahuje seznam (List) odkazů na závislou třídu (přepravku, kontejner) PriceMap.Core.LayerFileEntry. Instance této třídy uchovávají hodnoty atributů zadaných uživatelem při editaci jednotlivé vrstvy a jsou pak uloženy do souboru map.xml. 25

26 Obrázek 6: Jmenný prostor (namespace) PriceMap.Core. Zdroj: vlastní zpracování. Co se týče ostatních tříd, navrhovaných pro vytváření zpráv činnosti (reportů) nebo okna pro sběr a zadávání hodnot pro jednotlivé atributy vrstev, je kód vesměs přímočárý a nepotřebuje složitější návrh. Třída pro generování reportů sesbírá údaje a funkce pak vytvoří HTML kód, který je zobrazen nebo uložen (a nebo obojí). Okno pro sběr údajů načte hodnoty atributů a v rámci jistých omezení dovolených hodnot údaje sesbírá a vrátí. Pro vrácení údajů se použije vnořená struktura (neboli taky česky záznam, anglicky struct nebo structure) obsahující údaje ze zadaných políček (obrázek 7). 26

27 Obrázek 7: Jmenný prostor (namespace) PriceMap.Forms. Zdroj: vlastní zpracování. 2.8 Návrh uživatelského rozhraní Uživatelské rozhraní by mělo v zásadě splňovat následující obecné podmínky: být v souladu se zaužívanými principy vzhledu aplikací v operačních systémech Windows údaje musí být viditelné a čitelné při standardním rozlišení 96 pixelů na čtvereční palec (DPI) prostředí musí být snadno přeložitelné do jiných jazyků musí zobrazovat informace i počas zaneprázdněnosti umožní navigaci pomocí počítačové myši umožní vytvářet, otevírat a ukládat dokumenty umožní pracovat s mapou: přibližovat, oddalovat, zobrazovat mírku a souřadnice a umožnit interaktivní prohlížení výsledků zobrazovat interaktivní výsledky v okně hlavní aplikace zobrazovat přítomné vrstvy, umožňovat je přidávat, odstraňovat, vypínat a zapínat zobrazení a měnit pořadí jejich vykreslování umožnit nastavení vlastností jednotlivých vrstev, není nutno v okně hlavní aplikace a nakonec samozřejmě umožní vytvořit cenovou mapu a diferenční mapu cen Z důvodu omezeného účelu a rozsahu práce, stejně jako omezený počet a druh cílového uživatele není nutné stanovit potřebu dodržovat zásady pro správný vzhled, chování a nastavení uživatelského rozhraní jako je stanoveno v doporučení s názvem Windows User Experience Interaction Guidelines for Windows 7 and Windows Vista 44. Pro okno hlavní aplikace bylo navrženo následující schematické rozložení (obrázek 8): 44 Microsoft Corporation. Windows User Experience Interaction Guidelines : for Windows 7 and Windows Vista [online]. : Microsoft, 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&familyid=e49820cb-954d-45ae-9cb3-1b9e8ea7fe8c>. 27

28 Cenová mapa Nová mapa Otevřít mapu Uložit mapu Vytvořit cenovou mapu Vytvořit diferenční mapu Vrstva 1 Vrstva 2 Vrstva 3 Vrstva 4 Vrstva 5 Cenová mapa Homes Zvětšit/zmenšit 1:10,000 Mapová oblast Oblast pro zobrazování interaktivních výsledků Souřadnice mapy Obrázek 8: Schematické znázornění návrhu hlavního okna aplikace. Zdroj: vlastní zpracování. Hlavní okno se tak rozdělilo do tří částí: v první je seznam vrstev, které bude obsahovat kontextovou nabídku (context menu) obsahující další akce, zejména akce Přidat vrstvu a Odebrat vrstvu, které přidávají a odebírají vrstvy z aplikace (mapy), položky Posunout nahoru, Posunout dolů měnící prioritu neboli pořadí vykreslování a položka Vlastnosti, která zobrazí další okno aplikace s výběrem nastavení hodnot pro jednotlivé atributy vrstvy (obrázek 4). Vstupní data pro předepsanou vrstvu Homes obsahující údaje o tržních cenách nemovitostí a obytné ploše musí aplikace při vkládání vrstvy rozpoznat a podle toho se zařídit. Stejně tak v případě přidání vrstvy, která již obsahuje vygenerovanou cenovou mapu. Střední část hlavního okna zabírá samotná mapa schopna posunování v obou směrech (vertical and horizontal scrolling), přibližování a oddalování (zooming) neboli změna měřítka mapy. Mapa musí být schopna zachytávat požadavky od uživatele, nejlépe kliknutím levého tlačítka myši na prvek mapy. Po kliknutí musí aplikace zabezpečit zobrazení interaktivních výsledků ve třetí části okna. Pro tuto oblast je nejlepší zvolit ovládací prvek schopný zpracovat a vykreslit obsah z textového řetězce obsahujícího kód HTML, aby bylo možné zobrazit tabulky a později taky, podle možností a požadavků, přidat více interaktivních součástí (jako je třeba hypertextový odkaz, a nebo v případě přítomnosti JavaScriptu taky dynamický obsah). Horní lišta musí umožňovat již spomínaný požadavek na práci s projektovými soubory aplikace, tedy musí být možné projekt vytvořit, uložit a otevřít. Po kliknutí na tlačítka 28

29 Generovat cenovou mapu a Generovat diferenční mapu musí být aplikace schopna vytvořit příslušné mapy, což tvoří jádro aplikace. Okno pro nastavování hodnot atributů jednotlivých vrstev je navrženo jako na obrázku 9: Nastavení Směr vlivu Pozitivní Negativní Váha vlivu Nejvyšší váha 1.25 Směr vlivu Hodnoty směru vlivu (obrat, nejvyšší, dosah) Další hodnoty Další nastavení (barva, průhlednost) OK Obrázek 9: Navrhované okno pro nastavení hodnot atributů jednotlivých vrstev. Zdroj: vlastní zpracování. Pro nastavování okna je důležité, aby bylo možné nastavit směr vlivu (pozitivní, negativní, pozitivní měnící se k negativnímu nebo opačně) a taky váhu vlivu fakoru představovaného vrstvou. Pak musí být možné nastavit hodnoty směru vlivu, jako je obrat vlivu (z negativního na pozitivní a opačně), vzdálenost, u které má nejvyšší sílu a dosah faktoru. Musí umožnit nastavování dalších atributů, jakými jsou barva vrstvy a průhlednost (transparency). Mezi další užitečné vlastnosti tohoto okna je navrhováno přidání barevného přechodu (gradient), který zobrazí, v jakém směru a jakým typem vlivu daný faktor působí. Vhodnou nápovědou taky může být automatické propočítavání váhy v konkrétní vzdálenosti od hranic faktoru. Pro uživatelské rozhraní musí ještě existovat jedno okno, které bude zobrazovat aktuální průběh práce programu. Musí zobrazovat hlavní činnost, stadium, ve kterém se nachází (buď v procentech nebo jako poměr dvou celých čísel) a vedlejší činnost spolu se stadiem vedlejší činnosti. Může obsahovat taky ke každé činnosti ukazatel, který zobrazuje poměrnou část prošlé aktivity (progress bar). 29

30 3 Implementace 3.1 Proces implementace Implementace aplikace neprobíhala zcela jednolitě. Byla rozdělena do tří částí (obrázek 10), které na sebe navazují a postupně přidávají na funkčnosti aplikace. Jak je patrné z obrázku 10, průběžně byly testy psány jednak na ověření funkčnosti již existujícího kódu a jednak byly psány přednostně za účelem napsání metody naplňující zamýšlený cíl. Co se týče třech fází vývoje, nejprve byla vytvořena kostra aplikace, podpůrné třídy z jmenných prostorů (namespace) PriceMap, PriceMap.Mapping a PriceMap.Core. Ve druhém kroku byla implementována funkcionalita generování cenových map na základě lineárního modelu stoupání a klesání váhy vlivů s rostoucí vzdáleností. Ve třetím, posledním kroku, byla implementována funkcionalita generování absolutní ceny nemovitosti na základě vstupních tržních cen a možnost vytvoření diferenční cenové mapy nemovitostí. Poslední, jakousi tichou fázi představuje generování dokumentace vytažené z komentářů funkcí a tříd (tzv. XmlDoc). Návrh Jednotkové testy Implementace Kostra aplikace Cenová mapa Diferenční mapa Použití aplikace Obrázek 10: Proces implementace a testování v procesu tvorby aplikace. Zdroj: vlastní zpracování. Z důvodu licenčních omezení používané verze jsem byl nucen, jak je vysvětleno v dalších kapitolách, upustit od implementace dvou částí aplikace. Jednak z výslední cenové mapy 30

31 nemohly být odečteny vrstvy cenové mapy překrývající se, tedy tvořící průnik, se zdrojovými vrstvami. Tou druhou a to už více nepříjemnou, bylo omezení funkcionality z důvodu vypuštění generování diferenční mapy cen nemovitostí. Zdrojová data jsou nicméně generována aplikací, proto je možné diferenční mapu nahradit ručním nebo skriptovaným generováním přímo z aplikace ArcMap Hlavní myšlenka aplikace Ještě předtím, než začnu popisovat proces implementace a jeho detaily, je na místě vysvětlit, na jaké myšlence je aplikace založena. Klíčovým pojmem jsou faktory. Ty jsou představovány jednotlivými vrstvami, které uživatel importuje (vloží nebo načte) do aplikace ve formě již tolik spomínaných souborů shapefile. Ty si uživatel nadefinuje, vytvoří a upraví například v aplikaci ArcMap, která je součástí systému ArcGis. Jsou to třeba stromy, budovy, novostavby nebo řeky, jezera, silnice, tramvajové pásy nebo zastávky městské hromadné dopravy. Klíčovou myšlenkou těchto faktorů, tedy lépe řečeno externích faktorů, protože působí na rezidenční nemovitost zvenčí, je ta skutečnost, že působí nějakou váhou do jisté vzdálenosti a spolu s ní se mění (neboli váha je funkcí vzdálenosti). Například spomínané tramvajové pásy: se zvyšující se vzdálenosti směrem od nich se jejich hluk snižuje až úplně zanikne. Nebo třeba upravené obytné novostavby s rozvinutými službami přitahují pozornost lidí, kteří v blízkosti těchto budov rádi tráví čas a pohybují se, nenudí se, cítí se bezpečně a ve vhodném sociálním prostředí. Dá se tedy říct, že čím jsou blíž k budově, tím ji vnímají silněji a tedy se váha jejího vlivu zvyšuje. Na základě těchto příkladů bychom mohli rozdělit tyto faktory na pozitivní (ona budova) a negativní (tramvajové pásy). Skutečnost není však tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. V reálném prostředí totiž nikdo skutečně nechce bydlet těsně u tramvajové zastávky, většina lidí ji však chce mít v rámci nějakého dosahu. Dejme tomu, že do vzdálenosti 120 metrů je příliš hlučná a pohybuje se kolem ní hodně lidí. Pak bychom mohli teoreticky říct, že nám tramvajová zastávka ve vzdálenosti 120 metrů ani nevadí ani nějak nepřináší pozitiva, protože se vyrovnávají. Řekli bychom, že třeba 200 metrů je ideální vzdálenost bydlení od tramvajové zastávky, protože na tramvaj není daleko a hluk je už dobře rozptýlen, takže jej v podstatě nevnímáme. A pak si taky například řekneme, že víc než 500 metrů na tramvaj stejně chodit nebudeme, protože to už raději půjdeme autem. Proto je vzálenost 500 metrů pro nás přesně tak nezajímavá, jako ona vzdálenost 120 metrů, kde se pozitivní a negativní vlivy vyrovnávají. 31

32 Pro potřeby aplikace si to tedy shrneme tak, že známe dva typy faktorů: ty, které začínají přímo u sebe působit jako negativní a pak se v nějaké vzdálenosti vyrovnají negativa a pozitiva a jejich působení se otočí a nastane přesně opačný efekt efekt pozitivní. Příkladem jsou již spomínané tramvajové zastávky. Jejich působení pak někde vrcholí a pak zase klesá, až úplně zanikne. Druhým typem takového efektu je pak opačně působící faktor: nejprve je pozitivní a pak se nám otočí až se z něj stane negativní. Takových příkladů je ovšem poskromnu, dají se ale najít. Může ním být například veřejné osvětlení, které přináši velmi vysoké množství užitku, pokud stojíme těsně u lampy (pokud zanedbáme její vlastní stín pochopitelně) ale s rostoucí vzdáleností její užitek klesne, tedy v místě kde už z lampy nedopadá žádné volným okem viditelné a využitelné světlo až se její působení obrátí a začne působit negativně: v jisté vzdálenosti nás totiž lampa může osvítit a oko se nestíhá tak rychle adaptovat na tmu, jak by to bylo za přirozeného nočního světla (nebo tmy). Dá se taky předpokládat, že pokud odbočíme z osvětlené uličky, koncentrace kriminality na těchto místech je mnohem vyšší, než kdyby osvětlení nebylo k dispozici. Je třeba si samozřejmě uvědomit, že tyto příklady jsou čistě subjektivní někdo by si mohl nastavit zcela jiné hodnoty vzdáleností nebo dokonce kvalifikaci toho kterého vlivu jako pozitivního nebo negativního. Pokud bychom se pokusili ony vzdálenosti nějak pojmenovat, nulovou vzdálenost od bodu působení je pro naše potřeby nazývána stejně tedy nulová neboli počáteční vzdálenost (anglicky initial distance). Vzdálenost oněch 120 metrů od tramvajové zastávky bychom mohli nazvat vzdálenosti obratu efektu (change distance). Další vzdálenost, tedy tu, kde působí faktor nejvíc, ale opačnou silou, nazýváme vrcholní vzdáleností (peak distance) a tu, kde se rozplývá, vzdáleností ztráty efektu (fade out distance). Pomocí nastavení vhodných hodnot těchto vzdáleností jsme pak schopni docílit toho, že některou vzdálenost kvalifikujeme jako pouze negativní nebo pouze pozitivní a jsme schopni položit její vrcholní působení na libovolné místo. Uživatelské rozhraní aplikace se tuto skutečnost snaží zjednodušit tím, že zobrazuje barevný přechod a hodnoty, které v daném bodě nabývá. Pokud uživatel hodnoty přepíše, barevný přechod se automaticky přizpůsobí novému stavu, přepočte hodnoty ve vyznačených bodech a tím uživateli našeptá, jak bude efekt a jakou sílou na kterém místě působit. Reálné ukázky jsou v části věnované implementaci uživatelského rozhraní. Teď, pokud jsme si již definovali, jaké entity působí, osvětlíme ještě jednu dimenzi aplikace a to skutečnost, jak se takové efekty chovají. Hodnoty váhy, tedy maximálního působení jsou zadávány v logaritmickém měřítku. Hodnota rovna 1.0 tedy znamená, že je efekt neutrální nepůsobí ani negativně ani pozitivně. Čím jdeme po stupnici blíž k nule, tím má efekt vyšší 32

33 pozitivní váhu. Hodnota limitně se blížící nule má tedy nekonečně pozitivní vliv. Opačně to platí stejně: čím je hodnota vyšší od 1.0, tím má horší vliv. V nulové vzdálenosti má tedy faktor vždycky hodnotu zadanou jako maximální váhu faktoru, třeba pro pozitivní směrující k negativnímu to může být Teď je na místě ještě jedna poznámka: pro potřeby názorné ukázky tohoto modelu v této práci byl zvolen lineárný model nárůstu a poklesu váhy se stoupající vzdáleností. Je však jen otázkou jednodušší implementace zadat na příslušná místa v programu libovolnou funkci, kterou chceme použít je to však otázka již reálného světa a projekt sám o sobě, jak se vlivy s rostoucí vzdáleností chovají v heterogenním prostředí. Tady je uvažováno vždycky o homogenním prostředí, znova pro příklady ilustrace modelu v práci. Ve vzdálenosti obratu (change distance) má faktor váhu vždycky 1.0, což odpovídá neutrálnímu stavu působení. Pak se začne jeho síla obracet opačným směrem (nad nebo pod hodnotu 1.0), zase lineárně, až dosáhne v bodě vrcholního působení (peak distance) výše obrácené hodnoty svého maximálního vlivu. V případě uvedeného pozitivního efektu by to tady byla obrácená hodnota 0.75, tedy obrácená hodnota čísla 3 / 4, tedy 4 / 3. Pak by se začala znova lineárně přibližovat hodnotě 1.0, kterou by nabyla v bodě ztráty efektu (fade out distance). Celou uvedenou vlastnost demonstruje tabulka 3 a navazující obrázek 11, který používá již uvedené inicializační hodnoty 0.75 pozitivního vlivu a vzdáleností 30 metrů pro vzdálenost obratu, 50 pro bod vrcholního působení a 90 pro bod ztráty efektu. Vzdálenost Váha Vliv Pozitivní Pozitivní Neutrální Negativní Negativní Negativní Negativní Negativní Neutrální Tabulka 3: Hodnoty demonstrující uvedené skutečnosti působení. Zdroj: vlastní zpracování. 33

34 Obrázek 11: Graf zobrazující uvedené skutečnosti působení. Zelená barva představuje pozitivní vliv, hnědooranžová neutrální a růžověčervená negativní vliv. Zdroj: vlastní zpracování. Co se týče provádění výpočtů vah pro jednotlivé vzdálenosti, jsou pro potřeby demonstrace tohoto modelu vypočteny jako pouhý součin hodnot v dané vrstevnici. Tabulka 4 ukazuje příklad spočítání vah pro vzdálenosti 10, 20 a 30 metrů dvou faktorů stejného směru s různými hodnotami. Vzdálenost Váha 1 Váha 2 Součin Tabulka 4: Příklad spočítání vah pro vzdálenosti uvedené v textu. Zdroj: vlastní zpracování Kostra aplikace Jako úplně první byla zavedena schopnost přihlášení do systému ArcObjects pod dostupnou licencí a její ověření. Pak následovalo vytvoření základního uživatelského rozhraní podle návrhů a vytvoření rozhraní PriceMap.UI.IMainFormUI, které je zodpovědné za zpracovávání uživatelských a aplikačních událostí. Následovalo vytvoření statické třídy obsahující tzv. extension metody určené k překladu textů a popisků v aplikaci do jiných jazyků. Statická třída PriceMap.Core.TranslatorExtensions obsahuje tzv. extension metodu Translate, která má za úkol přeložit zdrojový textový řetězec do cílového jazyka. Cílový jazyk je brán z nastavení jazykového prostředí operačního systému a tím i aplikace. Pokud není daný jazyk při startu aplikace k dispozici, je načten výchozí jazyk a to angličtina (důvody ke zvolení angličtiny jako výchozího jazyka jsou uvedeny v části návrhu aplikace). 34

35 Pak následovalo vytvoření základní sady tříd umožňující vytváření projektů a práci se soubory. Byla navrhnuta struktura konfiguračního projektového souboru obsahujícího návrhem vyžadované atributy pro uchování hodnot zadaných uživatelem. Kvůli jednoduchosti a rychlosti implementace byl zvolen formátem projektového souboru formát xml. Je tvořen instancí třídy PriceMap.Core.MapFile, zaserializovanou do formátu XML pomocí třídy System.Xml.Serialization.XmlSerializer. Při otevírání projektového souboru je deserializací vytvořena instance třídy ze zdrojových dat přítomných v projektovém souboru. Za koncovku projektového souboru byla zvolena přípona.map.xml navrhovaná v návrhové části práce Cenová mapa Vytvoření této části aplikace bylo z hlediska implementace nejdůležitější. Generování cenové mapy ze zdrojových dat a na základě uživatelsky zvolených hodnot atributů je právě tou částí aplikace, kvůli které byla navrhována. Celý proces vytváření mapy prochází několika fázemi geoprocessingu a výpočtami. Jejich schéma je zobrazena na obrázku 12. Nejprve, ve fázi 1, je zavolána funkce pro vytvoření cenové mapy, která má na starosti vytvořit nové vlákno, ve kterém spustí okno zobrazující stav aplikace a právě prováděnou akci. Zobrazuje jednak celkový proces vytváření mapy a jednak prováděnou podčást, jejich pozici v rámci celého generování a taky vizuální ukazatel stavu generování (tzv. progress bar). Příklad okna zobrazujícího stav aplikace je na obrázku 11. Obrázek 11: Zobrazení informačního okna během vytváření cenové mapy. Zdroj: vlastní zpracování. Zde nastává otázka, proč je v novém, tedy pracovním vlákně, spuštěné informační okno zobrazující aktuální stav aplikace a ve hlavním vlákně aplikace se provádí dlouhotrvající 35

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

Postup. Úvodem. Hlavní myšlenka frameworku. application. system. assets. uploads

Postup. Úvodem. Hlavní myšlenka frameworku. application. system. assets. uploads Postup Úvodem Můj úkol při tomto projektu byl vytvořit model pro data, dle návrhového vzoru MVC. Jelikož v poslední době pracuji spíše s návrhovým vzorem HMVC (http://en.wikipedia.org/wiki/hmvc) ve frameworku

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 2. úkol MI-PAA Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 Specifikaci úlohy Problém batohu je jedním z nejjednodušších NP-těžkých problémů. V literatuře najdeme množství jeho variant, které mají obecně různé nároky

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Osnova 1. Kam míří platforma Windows Phone 2. Seznámení s univerzálními Windows

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

1. Úvod do obsluhy AutoCADu 1. Úvod do obsluhy AutoCADu Studijní cíl V této lekci se naučíme: Seznámíme se s potřebným zařízením. Způsoby ovládání. Nastavení AutoCADu. Doba nutná k procvičení 1,5 hodiny 1.1 AutoCAD AutoCAD je plnohodnotný

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

Animace ve WPF. Filip Gažák. Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09

Animace ve WPF. Filip Gažák. Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Animace ve WPF Filip Gažák Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Hlavním tématem práce bude nový prvek pro tvorbu uživatelského prostředí ve WPF animace. V teoretické části se nejprve seznámíme

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě METODIKA uplatnění výsledků výzkumu 2012 Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

TVOŘÍME MAPU V GIS. manuál

TVOŘÍME MAPU V GIS. manuál TVOŘÍME MAPU V GIS manuál 1 Quantum GIS Každý GIS pracuje s tzv. vrstvami (vrstva měst, řek, krajů, atd.), které pak zobrazuje v mapovém poli. Pro práci s jednotlivými vrstvami slouží panel nástrojů, kde

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Programátorská příručka

Programátorská příručka KAPITOLA 1. PROGRAMÁTORSKÁ PŘÍRUČKA Kapitola 1 Programátorská příručka 1.1 Úvod 1.1.1 Technologie Program je psaný v jazyce Java 1.7. GUI je vytvářeno pomocí knihovny SWT. (http://eclipse.org/swt/) Pro

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více