Frenštátský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Frenštátský zpravodaj"

Transkript

1 leden 2011 Frenštátský zpravodaj MěSíční informační zpravodaj cena: 5 Kč Vážení spoluobčané, rádi bychom vám všem popřáli do nového roku 2011 pevné zdraví, pracovní úspěchy a osobní spokojenost. Přejeme si společně s vámi, ať se naše město rozvíjí ke spokojenosti nás všech. Zdeňka Leščišinová Pavel Mička starostka místostarosta > 4 Novou držitelkou Ceny sv. Martina je Marie Hrnčířová Garrendo nezahálí a křtí CD Doma na koleně > 4 Fotografie zachycuje soubor Garrendo z frenštátského Gymnázia při vystoupení na náměstí. > 5 Těšínské uvádí nekonvenční hru Daria Fo Kino Frenštát p. R., 13. a 14. ledna 2011, hodin Foto: K. Czerná > 5 Zápisy do prvních tříd škol: ZŠ Tyršova ledna 2011 ZŠ Tyršova ledna 2011, ZŠ Záhuní února 2011

2 aktuality Frenštátský zpravodaj ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Těšíme se na setkání při občanských obřadech ODBOR INVESTIC A SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU Informace o prodeji volných bytů Knih o frenštátském regionu přibývá K propagaci frenštátských autorů znovu přispěl Libor Knězek, tentokrát knihou Kalusových Tkalcovských písní. Představí nám ji na oficiálním křtu 19. ledna 2011 v hodin ve Výstavní síni Albína Poláška v Domě kultury. Srdečně zveme. -mb- V polovině prosince odbor vnitřních věcí a školství připravil setkání vedení města s občany Domova Hortenzie. Seniorům byla předána malá pozornost. Setkání bylo provázeno dojetím a příjemnou předvánoční náladou. V měsíci listopadu se také uskutečnilo Setkání jubilantů a město přivítalo své nové občánky. Pro rok 2011 se občanské obřady připravují a první vítání občánků se uskuteční již 18. února, kdy bude také Foto: E. Lhoťanová přivítán první občánek města roku Pracovníci odboru přejí všem občanům města úspěšný nový rok a těší se na setkání při občanských obřadech. Jana Prášková Město Frenštát p. R. nabízí k prodeji formou obchodní veřejné soutěže: Volný byt č. 2 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Školská čtvrť ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v 9.00 h. Požadovaná kupní cena: Kč. Volný byt č. 3 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Rožnovská ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v h. Požadovaná kupní cena: Kč. Volný byt č. 8 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Školská čtvrť ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v h. Požadovaná kupní cena Kč. Další informace na tel. číslech , , nebo na Beáta Houšťavová ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU Místní poplatek za komunální odpad Městský úřad Frenštát p. R., odbor financí a rozpočtu, sděluje občanům, že Zastupitelstvo města Frenštát p. R. na svém zasedání dne 25. listopadu 2010 schválilo obecně závaznou vyhlášku OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad ). Touto vyhláškou se stanovila sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2011 na částku 500 Kč/poplatník a jeho splatnost nejpozději do 30. června Způsob úhrady poplatku zůstává stejný jako v minulých letech v pokladně MěÚ (po a st 8.00 až a , út a čt 9.00 až h.) nebo bankovním převodem na účet číslo /0100 s uvedením variabilního symbolu, který přidělil správce poplatku. Ověřit si ho můžete na odboru financí a rozpočtu u Jana Pítra (2. patro v přístavbě Javorníku, dveře č. 34, tel , Doporučujeme občanům využívat pokladnu MěÚ také ve dnech úterý a čtvrtek a nenechávat placení místního poplatku za komunální odpad na poslední chvíli těsně před koncem splatnosti tímto se vyhnete zbytečným frontám a delším čekacím dobám. Jan Pítr STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Lidem bez přístřeší slouží nové hygienické zázemí Středisko sociálních služeb již rok poskytuje bezplatnou pomoc lidem v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení Terénní sociální práci. Příslušní pracovníci se při ní dozvídají o problémech, které lidem v takovéto situaci znesnadňují jejich zapojení do společnosti. Jedním z těchto problémů byly ještě do nedávné doby nedostatečné hygienické podmínky. Chybělo místo, kde by se tito lidé mohli umýt. Z těchto důvodů Středisko sociálních služeb zřídilo v rámci Terénní sociální práce za přispění dotace Moravskoslezského kraje nové Hygienické zázemí pro lidi bez přístřeší. Jeho zbudování bylo jednou z priorit Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Frenštátsko. Od prosince mohou lidé bez přístřeší Hygienické zázemí využít. Je zde možno se osprchovat a nechat si vyprat oblečení, popřípadě se krátce ohřát. Kde: v kontaktním místě Terénní soc. práce na adrese Rožnovská 346, Frenštát p. R. boční vchod Domu zvláštního určení. Tel Kdy: v úterý h. ve čtvrtek h. (v jiném čase dle domluvy s kontaktním pracovníkem) Za kolik: osprchování 10 Kč (1 týdně zdarma) vyprání prádla 18 Kč (1 měsíčně zdarma) Jan Zvoníček ODBOR životního prostředí Jak plnit ohlašovací povinnosti v odpadovém hospodářství Původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než sty kilogramy nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než sto tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem (bez ohledu na množství odpadů), jsou povinny zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Původci odpadů, obce a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (roční hlášení) podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Původci odpadů a obce zasílají hlášení v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, zasílají hlášení elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zasílání ročních hlášení prostřednictvím u s elektronickým podpisem je možné na adresu elektronické podatelny: Data v požadovaném formátu je možné získat prostřednictvím volně přístupného interaktivního formuláře na stránkách firmy INISOFT s.r.o. Liberec: odpady.inisoft.cz/ nebo je potřeba získat vhodný komerční software, který splňuje požadavky datového standardu MŽP. Vlasta Kroutilová

3 leden 2011 aktuality KRÁTCE Ze zasedání Zastupitelstva Na 1. zasedání Zastupitelstva města Frenštát p. R., konaném dne , byl mimo jiné zřízen finanční výbor, jehož předsedou se stal Vladimír Kuchyňka a dalšími členy Miroslav Halatin, Jiří Jurek, Stanislav Hrabovský, Robert Halamíček, David Mořkovský a Ivan Vasko. Rovněž byl zřízen kontrolní výbor, kterému předsedá Jiří Novotný a v němž dále působí Jan Břuska, Tom Káňa, Socha Panny Marie s Ježíškem byla zhotovena v roce 1666 sochařským mistrem Jiřím Michnou, sdělila Marie Chromčáková, vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát p. R. Původní socha se však nedochovala a nejsou známy ani podrobnosti jejího zmizení. Kopie této sochy, zhotovená v roce 1936, byla umístěna na stávající pískovcový podstavec na Dolní ulici. Vzhledem k tomu, že pak došlo k jejímu mechanickému poškození, byla demontována a uschována v depozitáři města. V letošním roce se podařilo získat finanční prostředky na opravu této sochy, a to převážně z dotačního programu na obnovu nemovitých kulturních památek z Ministerstva kultury České republiky. Celková cena díla činila Kč, z toho dotace představovala Kč a zbytek, tedy Kč, spolufinancovalo město. Kopie barokní sochy Panny Marie tak mohla být opravena a získat původní podobu. Restaurátorské práce prováděl Tomáš Skalík z Opavy. -el- Zita Kučová, Petr Schindler, Dagmar Klímková a Olga Havrlantová. Zastupitelstvo také schválilo aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období let Na vědomí vzalo žádost Policie ČR o příspěvek na nájem frenštátské služebny ve výši Kč pro rok Nejdůležitějším bodem programu 2. zasedání zastupitelstva města dne bylo projednání rozpočtového opatření na rok 2010 a návrhu rozpočtu města na rok Oba materiály byly schváleny. Na prvním zasedání v novém roce se zastupitelé města k rozpočtu opět vrátí při projednávání plánu investic, oprav a údržby, včetně návrhu financí pro přidělování dotací. -red- Dolní ulici opět zdobí socha Panny Marie Dne 24. listopadu 2010 proběhlo na Dolní ulici odhalení restaurované raně barokní sochy Panny Marie. Slavnostní chvíle četným hostům v čele se starostkou města Zdeňkou Leščišinovou a duchovním správcem Rudolfem Szwienczekem nepokazilo ani nevlídné počasí. Tomáš Skalík, Zdeňka Leščišinová, Marie Chromčáková a Pavel Mička. Kulturní vystoupení zajistil pěvecký sbor Vrabčáci ze ZŠ Záhuní, vedený Zitou Kučovou. Radhošť: Do nového roku ode všeho trochu, ale zdraví celé! Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic děkuje všem za podporu a spolupráci v roce Do nového roku přejeme spoluobčanům ode všeho trochu, ale zdraví celé! Současně všechny zveme na tradiční Valašský bál, který se bude konat v sobotu 5. února 2011 v hotelu Beskyd v Trojanovicích. Vstupenky s místenkou si můžete zajistit od začátku led- SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH na v předprodeji u členů souboru, ve zkoušce souboru v úterý večer v budově tělocvičny v Trojanovicích na Lomné a od 20. ledna 2011 jen v prodejně Kutil v Trojanovicích na Lomné a v Informačním centru na náměstí ve Frenštátě p. R. Bližší informace budou na plakátech a pozvánkách. Petr Michna vedoucí souboru Frenštátský Svaz tělesně postižených potřebuje pomoci Pokud jste rádi mezi lidmi a vaše organizační schopnosti nejsou plně využity, pomozte frenštátském Svazu tělesně postižených. Po mnoha letech se ocitl bez předsedy a hrozí jeho rozpuštění. Váš věk a zdravotní stav s touto prospěšnou prací vůbec nesouvisí, důležitá je ochota organizačně pomoci lidem, kteří už nemají dostatek sil, a přesto se rádi setkávají. Odstupující předseda Jindřich Šrubař vás rád do všeho zasvětí a bude k dispozici. Vývěska svazu se nachází na náměstí naproti vstupu do Radniční restaurace. Pokud budete ochotni realizovat se v této oblasti, členové svazu to ocení vděčností. Výbor MO STP Frenštát p. R. Čtěte také: Jindřichu Šrubařovi patří velký dík <4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Provozovatelé středního zdroje znečišťování ovzduší přecházejí na elektronickou komunikaci Počínaje rokem 2011 je pro všechny provozovatele středních zdrojů znečišťování ovzduší povinné ohlašování agendy výhradně prostřednictvím elektronického datového standardu ISPOP. Náležitosti ohlašování jsou dány zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Současná povinnost provozovatelů předávat tyto údaje (oznámení o poplatku a souhrnné provozní evidence podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) v listinné podobě odboru životního prostře- dí MěÚ Frenštát p. R. do 31. března je tedy nahrazena povinností ohlašovat povinné údaje elektronicky prostřednictvím ISPOP k témuž termínu. Provozovatelé, kteří dosud nejsou zaregistrováni v ISPOP, ale podávali hlášení již v listinné podobě, obdrží v průběhu prosince přístupové údaje prostřednictvím datových schránek. Těm, kteří datovou schránku zřízenou nemají, budou přístupové údaje zasílány poštou. Všem ohlašovatelům (provozovatelům středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) doporučujeme podrobně sledovat pokyny a informace provozovatele ISPOP firmy CENIA na uvedené internetové adrese, případně pokyny a informace doručené prostřednictvím datových schránek. Webová aplikace ISPOP je přístupná na internetové adrese Další kontakty: CENIA Pavla Jirůtková, tel , Petra Harabišová

4 společnost Frenštátský zpravodaj SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Jindřichu Šrubařovi patří velký dík Na výroční členské schůzi místní organizace Svazu tělesně postižených (MO STP), která se konala koncem roku 2010, bilancoval předseda Jindřich Šrubař činnost za uplynulé období. Schůze se zúčastnili hosté zástupci Města Frenštát p. R. starostka Zdeňka Leščišinová, místostarosta Pavel Mička, tajemník Petr Kubenka a za družební STP z Frýdlantu n. O. Oldřich Morys. Od zahájení činnosti STP ve Frenštátě p. R. uplynulo 53 let. Předseda Jindřich Šrubař vykonával funkci 20 let. Protože se jí ze zdravotních důvodů vzdal, uvedeme v rekapitulaci nejúspěšnější akce z bohatého programu této doby. Každoroční zahajovací akcí býval společenský večírek, konaný na různých místech ve Frenštátu p. R. Další významnou událostí byla oslava Svátku matek v Astře s kulturním programem dětí z MŠ, studentů gymnázia či žáků ZUŠ. Členové se vždy těšili a v hojném počtu dostavili do jezdeckého areálu Na Nivách na vaječinu při hudbě Bohumíra Holuba i na vaření guláše a tombolu. Za dobu existence STP ve Frenštátě p. R. byla navázána družba s organizací Svazu tělesně postižených ve Frýdlantu n. O. Jejich zástupci byli zváni na naše akce a my naopak k nim. Nejzajímavější byl kulečníkový turnaj, při kterém se první kolo uskutečnilo ve Frýdlantu n. O. a odveta zase ve Frenštátě p. R. se střídavými výsledky. Poslední pohár za vítězství ve 27. ročníku si odvezli hosté z Frýdlantu n. O. Koncem léta a začátkem podzimu organizoval výbor rekondiční pobyty buď v lázních Piešťany, Luhačovicích nebo naposledy v lázních Kostelec u Zlína. Největší zájem o rekondiční pobyty však byl v Prostřední a Horní Bečvě. Nelze zapomenout na řadu oblíbených návštěv divadel v Ostravě. Ještě při zpáteční cestě v autobusu prožívali diváci krásné dojmy z činoher, operet, oper nebo z baletu. Uskutečnilo se také hodně bohatě navštěvovaných poznávacích zájezdů, s ohledem na zdravotní stav členů obvykle polodenních. Nezapomíná se na jubilanty, pro které výbor připravuje malé pohoštění s hudbou. V roce 2010 se mezi oslavence zařadil i náš předseda Jindřich Šrubař. Výbor v něm měl plnou podporu k výkonům a zajišťování různých společenských a kulturních akcí. Z uvedeného vyplývá, že Jindřich Šrubař vykonával 20 let velmi záslužnou práci pro lidi s tělesným postižením. Navíc ji vykonával odpovědně, pečlivě, citlivě, a co je hlavní, s humorem. Za jeho pěkný přístup ke členům výboru a také k ostatním členům organizace mu patří náš vřelý dík. Za příkladnou práci mu poděkovali také všichni přítomní zástupci města i předseda STP Frýdlant n. O. Připojil se i místopředseda Václav Ďatka, který bude ve funkci předsedy do konce srpna Místopředsedkyní bude po tuto dobu Marie Puczoková, která kromě jiné práce organizovala hlavně rekondiční pobyty. Oběma přejeme v této záslužné činnosti mnoho úspěchů. Drahomíra Macová NOVOROČNÍ OTÁZKY Odpovídají starostka Zdeňka Leščišinová a místostarosta Pavel Mička Jaké priority vidíte ve Frenštátě p. R. pro nadcházející čtyři roky? Prioritou číslo jedna je zabránit devastaci krajiny a životního prostředí hlubinným dolováním uhlí v Beskydech, což je v zájmu všech občanů Frenštátu p. R. a okolních obcí. Chceme rozumně hospodařit a investovat dostupné finanční prostředky do obnovy a zhodnocení majetku obce, údržby a budování infrastruktury a občanské vybavenosti, udržet v našem městě pestrou nabídku vzdělávání a podporovat sportovní a kulturní aktivity občanů i návštěvníků města. Po uplynutí našeho funkčního období chceme následovníkům předat město zvelebené a finančně zdravé. Jak se nyní vyvíjí situace kolem vodovodu na Bartoškách? Dne se v Praze starostka města zúčastnila společně s vedoucím odboru investic a majetku a s vedoucí odboru životního prostředí jednání mezirezortní komise ministerstva průmyslu a obchodu, na kterém byl představen projekt města k revitalizaci vodovodního potrubí za účelem zajištění dodávky kvalitní pitné vody v lokalitách Bartošky, Kopaná a Papratná. V nejbližším období se dozvíme výsledek jednání, tedy zda náš projekt bude doporučen ministerstvu financí a zda získá potřebnou finanční dotaci na realizaci našeho záměru. Před volbami zaznívala kritika, že město v uplynulých čtyřech letech nedostatečně využívalo příležitostí čerpání z dotačních fondů. Jaká je situace nyní? Co nového se v této oblasti připravuje? Nyní pracujeme na projektech započatých v minulém volebním období a podnikáme potřebné kroky k získání dotací na nové investiční i neinvestiční projekty města z různých zdrojů. Přijali jsme nového projektového manažera s potřebnými praktickými zkušenostmi, který vyhledává a analyzuje dotační příležitosti a podílí se na přípravě a zpracování nových a realizaci již probíhajících projektů. Zřizujeme stálý projektový tým, standardizujeme a optimalizujeme proces realizace dotačních projektů tak, abychom byli připraveni na vhodné dotační příležitosti a uměli jich efektivně využívat. V současnosti souběžně pracujeme na několika projektech, pro představu lze uvést např.: projekt Hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad, zaměřený na úspory, zvýšení efektivity a vstřícnosti úřadu vůči občanům, který je ve finálním stadiu implementace navrhovaných změn; projekt Středisko uměleckého a celoživotního vzdělávání, řešící rekonstrukci a rozšíření budovy ZUŠ, jež poskytne velkorysé zázemí pro umělecké vzdělávání občanů všech věkových skupin; žádosti o podporu projektů revitalizace a zateplení budov obou městských škol a Domu kultury z prostředků ROP, které byly podány a čeká se na rozhodnutí poskytovatele dotace; v rámci právě vyhlášené výzvy ROP NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 2.3 bude možné znovu otevřít projekt demolice budov v areálu bývalé Bumbalovy továrny; návrh na zahájení přípravných prací bude předložen ke schválení zastupitelstvu; posuzujeme možnost získání až 70 % prostředků na sanaci a výstavbu chodníků, dětských hřišť a parkovacích ploch v našich panelových sídlištích z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2011 Podpora regenerace panelových sídlišť, který umožňuje čerpání dotací obcím na regeneraci panelových sídlišť o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Pracujeme s maximálním nasazením a rádi bychom získali pro město co nejvíce, jsme si však vědomi i rizika neúspěšnosti. Žadatelů o veřejnou podporu je mnoho a vyčleněné finanční prostředky jsou omezené. Hodlá město, konkrétně radnice, přistoupit k nějakým inovativním změnám, které by umožnily lepší přístup občanů k informacím vycházejícím z úřadu? Koncem roku 2010 byl ukončen projekt Hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad, který je zaměřen na úspory, zvýšení efektivity a vstřícnosti úřadu vůči občanům. Závěry, doporučení a konkrétní změny budou nejprve představeny radě města na její první schůzi v novém roce a následně s nimi budou seznámeni zaměstnanci a veřejnost. Děkujeme za rozhovor. Redakce FZ Novou držitelkou Ceny sv. Martina je Marie Hrnčířová Od roku 1992 je ve Frenštátě p. R. udělována významným osobnostem Cena sv. Martina, již iniciuje zdejší Muzejní a vlastivědná společnost. V roce 2010 ji za mimořádný kulturní přínos městu obdržela Marie Hrnčířová, umělecká vedoucí Valašského souboru Radhošť z Trojanovic. Slavnostní akt předání ceny proběhl 30. listopadu 2010 v Muzeu Frenštát p. R. u příležitosti vernisáže výstavy díla lidové řezbářky Karly Dorotíkové. Obohatilo ho také vystoupení Karlovjanek z Velkých Karlovic a Věžní hudby ZUŠ Frenštát p. R. Marie Hrnčířová spojila svůj život s folklorem. Tancovat začala už na studiích. Odborné znalosti získala absolvováním Školy lidového tance a řady seminářů. Své zkušenosti jí předala též vedoucí souborů Ondráš a Radhošť legendární Vlasta Genserová. Programy sestavené Marií Hrnčířovou jsou na národopisných přehlídkách a dalších akcích vždy vysoce hodnoceny. Sama si nejvíce cení pásma Lulkyně, k němuž získala podklady v muzeu. Lulkyně byly divé ženy, které sedávaly u potůčku a lákaly dřevaře nebo poutníky, až je utancovaly. Realizace tohoto pásma probíhá na Frenštátských slavnostech a dalších akcích pouze v České republice, protože obsahuje řadu nářečních prvků. Soubor Radhošť z Trojanovic roku 2010 oslavil 60 let svého trvání. Jeho protagonisté doufají, že má i budoucnost. Ve svých řadách vítají zájemce každého věku. Ti mohou získat informace na nebo přímo v Trojanovicích-Lomné, kde probíhají jednou týdně secviky. Novým členům zapůjčíme kroje. Prací v souboru smysluplně vyplní volný čas a velmi obohatí jak sebe, tak další milovníky folkloru, uvádí Marie Hrnčířová, nová držitelka Ceny sv. Martina. -el- Foto: E. Lhoťanová

5 leden 2011 kultura Garrendo nezahálí a křtí CD Doma na koleně <1 Přestože většina soutěží pro pěvecké sbory probíhá na jaře a v létě, Smíšený pěvecký sbor Garrendo Gymnázia Frenštát pod Radhoštěm nezahálí ani v chladnějším období roku. Důkazem budiž tradiční zpívání koled u vánočního stromečku na frenštátském náměstí a především listopadový samostatný koncert ve frenštátském Kině. A nebyl to koncert jen tak ledajaký. Bylo na něm totiž slavnostně pokřtěno vůbec první CD Garrenda Doma na koleně. Garrendo pod vedením I. Klvaňové a P. V. Michny předvedlo zaplněnému sálu široký repertoár písní od lidových přes spirituály až po úpravy populárních skladeb. Ukázalo tak posluchačům, že je schopné přesvědčivě podat jak citlivou, pokornou motlitbu Otčenáš, tak i energetickou pecku Oh Happy Day. Zde je potřeba zmínit také skvělý výkon Jeníka Hilšera jakožto sólisty ve skladbách Oh Happy Day a Hej Sokoly. Koncert okořenilo vystoupení studentské rockové kapely Last Minute, která předvedla například písně od Anety Langerové nebo Coldplay. Vrcholem večera se však nepochybně stal slavnostní křest CD z rukou A. Jaroše. Nezbývá než popřát Garrendu mnoho dalších úspěchů a zaplněných sálů. A možná, že se dočkáme i dalších CD, dalších křestů a dalších dechberoucích výkonů, k nimž má Garrendo už teď velice slibně našlápnuto. Zuzana Gruberová Těšínské uvádí nekonvenční hru Daria Fo <1 V lednu uvede soubor Těšínského divadla na jevišti frenštátského kina hru italského spisovatele, režiséra a dramatika Daria Fo Náhodná smrt anarchisty. Autor, laureát Nobelovy ceny za literaturu, je umělec všestranného talentu. Uplatnil se jako herec, divadelní režisér, výtvarník, skladatel a především autor. Jeho hry mohou mít různé přívlastky, až na jeden nejsou konvenční. Náměty svých her nachází ve skutečném životě, ale nekopíruje ho, vytváří uměleckou paralelu. Nejinak je tomu i v satirické komedii Náhodná smrt anarchisty. Tentokrát se zaměřil hlavně na policii a její praktiky, které jsou často motivovány svérázným výkladem zákona. I když Náhodná smrt anarchisty jsou některé závažné problémy prezentovány v humorné nadsázce, nakonec nutí k zamyšlení. Hru soubor uvede ve čtvrtek 13. a v pátek 14. ledna 2011 v hodin. Předplatné zajišťuje jako vždy IC města, tel , nebo pokladna před představením. Bar Foto: K. Czerná Romance, horor, thriller, komedie nabízíme vše Tak máme za sebou zklamání z rozbalování dárků, žlučníkovou koliku a snad už i posilvestrovskou opici a můžeme směle vyrazit do nového roku. Zatím nevíme, co od něj můžeme očekávat, a tak, abychom se naladili na nejhorší, začneme lednový program dramatem. Je to ostatně pěkný kontrapunkt k veselé silvestrovské televizní zábavě. Polský film Vše, co miluji má krásný romantický název. Je to však dramatický životní příběh polského mladíka Janka. V roce 1981 si založí punkovou kapelu, aby mohl nahlas zpívat o věcech pro něj nejdůležitějších. Jeho život naplňuje hudba a první velká láska Basia, ale nic netrvá věčně. Solidarność (Solidarita) bojuje za svobodu a demokracii, v zemi roste napětí. Komunisté tajně připravují válečný stav. Vzpoura mladých lidí během politické vřavy se může rychle proměnit v tragédii. Konflikty s komisařem stanného práva a smrt milovaného člověka změní všechno, co je ve světě Janka důležité. Snímek Jíst, meditovat, milovat už vám romantiky dopřeje dostatek. Hrdinka filmu (Julia Robertsová) je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Během svých exotických a pozoruhodných cest poznává v Itálii prosté potěšení z dobrého jídla, v Indii sílu modliteb a meditací a konečně na Bali najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Snímek Jíst, meditovat, milovat je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat a poznat svět. Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan se pustil do produkce ambiciózního projektu série thrillerů podle vlastních povídek, které se budou zaštiťovat značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je prvním z nich. Hlavní roli hraje výtah, ve kterém uvízne Social network pět obyčejných a nic netušících lidí. Omyl, čtyři obyčejní a nic netušící lidé. Tím pátým je sám ďábel. Tentokrát nepůjde o to, kdo přežije, ale kdo a jak zemře. V rámci pestrosti to chce pořádný thriller. Tím film Machete rozhodně je. Machete je bývalý mexický federál. Dostane nabídku dolarů za odstranění zkorumpovaného senátora McLaughlina. Při pokusu o atentát odstřelovačkou je však sám zasažen do krku stejnou zbraní. Rozzuřený Machete od této chvíle jde po těch, kteří jej chtěli zabít. Film je skutečně hvězdně obsazen, hrají v něm například Dany Trejo, Steven Seagal, Jessica Alba, Lindsay Lohanová a mnoho dalších. Po kratší divadelní přestávce pokračujeme dlouho očekávaným snímkem Harry Potter a relikvie smrti. Tedy přesněji jeho první částí. Toto dobrodružné fantasy drama zaujme malé i velké diváky a fanoušci už jistě vědí, co od něj mají očekávat. Jen pro informaci v našem kině se bohužel 3D efektů nedočkáte. Nemáme na to prostě techniku. Zajímavý pohled do světa Facebooku nabízí snímek Social network. Režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Výsledkem je drama plné tvoření i destrukce, drama, které se zcela záměrně vyhýbá jediné interpretaci, ale místo toho poukazuje na rozpory v subjektivních výkladech událostí, aby tak zrcadlilo stále se měnící sociální vztahy, které jsou pro naši současnost charakteristické. Romantickou komedii by měl zastoupit film Záměna. Snímek rozvíjí zápletku z krátké šestistránkové povídky Baster od držitele Pulitzerovy ceny Jeffreyho Eugenida. Emancipovaná čtyřicítka se rozhodne mít dítě. Ale chlapa k tomu nepotřebuje, jen dárce spermatu. To se ale kamarádovi Wallymu vůbec nelíbí a udělá záměnu. Pak se jejich cesty na sedm let rozejdou. Při jejich dalším setkání je už přítomen malý, okatý, lehce neurotický rozumbrada Sebastian, který si s Wallym nejen velmi dobře rozumí, ale je mu i podobný. Hádejte, jak to dopadne? Nevěřili byste, jak strašidelné mohou být záběry z průmyslových kamer. Když před třemi lety debutující režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí do historie. Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc dolarů jich vydělal bezmála 200 milionů, čímž se stal co do návratnosti investic jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Navíc je považován za hororový vrchol, protože tuhle duchařskou historku ustojí jen ti skutečně nejotrlejší. Není divu, že je tu dvojka. Zpracování trilogie Milénium Stiega Larssona, která si získala velkou čtenářskou oblibu, nabírá obrátky. První díl, film Muži, co nenávidí ženy, jsme vám nabídli v září minulého roku. Prostřední díl pod názvem Dívka, která si hrála s ohněm vám přinášíme nyní. Je to opět pokračování příběhu novináře Mikaela a Lisbeth. Tentokrát dochází k vraždě mezi kolegy od novin zabývajícími se odhalováním obchodů s bílým masem. A všechny stopy zločinu vedou k Lisbeth. Třetí díl, Dívka, která šlápla do vosího hnízda, vám nabídneme již v polovině února. Tím jsme se překulili již do dalšího období, a protože z budoucnosti není radno příliš zveřejňovat všechno nakonec může být jinak nezbývá, než vás pozvat do kina na vybrané tituly. PePoš

6 společnost Frenštátský zpravodaj Frenštátské stíny Zloděj se zásobil pilami Zatím neznámý pachatel se někdy mezi 27. listopadem a 7. prosincem 2010 vloupal do neobývaného rodinného domku v Trojanovicích. Dovnitř se dostal po rozbití dvoudílného okna přístavku a našel zde elektrickou řetězovou pilu. To jej neuspokojilo, a tak vylomil petlici u garážových vrat a tady našel pilu motorovou. Majitelka škodu odhadla na sedm tisíc korun, zasklení okna a oprava petlice přijde zhruba na šest stovek. Opilý řidič nezapíral Při běžné silniční kontrole zastavili policisté z Frenštátu v Tiché bílý favorit, a jak praví předpisy, při každé kontrole si musí řidič dýchnout. Testovací přístroj Alco- Quant 6020 potvrdil podezření policistů, řidič nadýchal 2,21 promile. O šest minut později při opakované kontrole dýchnul dokonce již 2,34 promile. Řidič proti naměřeným hodnotám nic nenamítal, a tak na něj čeká zkrácené přípravné řízení. CHARITA FRENŠTÁT P. R. Tříkrálová sbírka 2011 Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z vás v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojeným za Tři krále do pokladniček, nebo jste svůj dar poslali složenkou. Díky vaší solidaritě tak mohla Charita tímto pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným. Také na počátku ledna vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 14. ledna 2010 zaklepat u vašich dveří a poprosit vás o příspěvek na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do zapečetěných pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také přímo na účet SČKCH. Vedoucí koledníků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je plnou mocí ke koledování. Charita vám všem již nyní děkuje za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar. Pomozte nám pomáhat. Anna Čechová Pachatel má asi potíže s pavouky Rodinný domek v ulici U Tírny, který je využíván k rekreačním účelům, navštívil dosud neznámý lupič. Plastové okno jeho náporu odolalo, povolily až vchodové dveře. Z domku poberta odcizil větší množství věcí, většinou starožitností a sakrálních předmětů. Majiteli chybí ale také LCD televize, ruční vrtačka Bosch a odpuzovač pavouků. Majitel škodu odhaduje na 80 tisíc korun, poškozené zařízení obnáší dalších 17 tisíc. Policisté po pachateli pátrají. Mladíci se ještě musí učit Majitelé bytu v Mariánské ulici prvního prosince při příchodu domů zjistili, že se jim někdo pokusil vloupat do bytu. Dovnitř se pachatelé nedostali, ani když rozšípli dřevěné dveře a poškodili kovovou zárubeň. Pracovníci kriminální služby po třinácti dnech zjistili, že pachateli jsou dva mladiství hoši z Frenštátska. Inu, žádný učený ani v oblasti kriminality z nebe nespadl. Velká loupež pivních flašek Podivná loupež se stala v noci z 23. na 24. listopadu ve Veřovicích. Zatím neznámý člověk ulomil zámek kovové klece u prodejny Jednota a vnikl dovnitř. Nic neodcizil. Neuzamčenými dveřmi pak prošel do skladu prodejny. Tady teprve našel to, co hledal, a sebral 32 pivních přepravek od Pardálu, Radegastu, Prazdroje, Ostravaru a Budějovického Budvaru i s prázdnými lahvemi. Jednota Nový Jičín škodu spočítala na Kč. Co bude neznámý lupič s lahvemi a přepravkami dělat, je zatím nejasné. -pka- ODROBINKY: Agneša bez ruky Drobečkům z chleba se u nás říkávalo odrobinky. Sbírala jsem je ze stolu a dávala ohni. Dnes odrobinkami nazývám své vzpomínky. Také je pomalu sbírám. Vzácný je i ten nejmenší drobeček Už jako malé děcko jsem měla neustále natlučená kolena a říkalo se o mně, že jsem zkrátka šmatloň. Není divu, že k stáru jsem byla šmatlavější, ovšem bez následků. Současnost mi připomněla, že starý člověk už je zranitelný, a tak jsem si vlastní vinou přivodila nepříjemný úraz. Zakopnutí a pád na betonový obrubník mi způsobily vymknutí pravého ramenního kloubu a zafáčovali mne na několik týdnů. K použití mi zbyla jenom levá ruka. Všechny práce jsou nejen omezeny, ale některé i nevykonatelné. Použitelná je jenom hlava, a tak se moje mysl různě potuluje, až se zastavila u tětky Agneše. V Trojanovicích na Lomné je část vesnice, které se odjakživa říkávalo Karlovice. Proč? Žili tam jenom Strnadli. Čtyři chalupy, posazené vedle sebe u cesty vedoucí k Radhošti, vypadaly, jako by někdo chtěl porušit tu rozházenost, charakterizující tenkrát Trojanovice. V první chalupě tětka Veruna sami vychovávali svých pět děcek. Stryk Jan brzo umřeli. Nežili v manželství dlouho. Oženit se jim rodiče dovolili, když byla na světě už tři děcka. V manželství přibyly Bohuša a Betka, dvě děti zemřely, stryk se odebrali na druhý svět a ty, Veruno, se starej! Tětce brzy vyschly uplakané oči při každodenní cestě do frenštáckého Špi- neraje, v zimě v létě. Uživit tolik děcek nebylo jen tak. Tětka si cestu zpříjemňovali zpěvem. Zpívali parádně, někdy se jejich hlas nesl celými Karlovicemi. Však na začátku padesátých let s nimi natáčel i rozhlas. V další chalupě žili stryk Tonda s tětku Mařenu a též krdelem děcek. Nesnadný život pod horami stryk vytrubovali do celého okolí. A též na všech pohřbech, svatbách, a tancovačkách u Viktora. Byli dobrým muzikantem. Další chalupa se Strnadlům vymykala. Karolinka, za svobodna Strnadlová, si vzala svérazného legionáře Vodáka. Děti neměli, a tak adoptovali válečného sirotka Vasilu. A ta kupodivu si vzala zase Strnadla Jana, z Rohova. Brzy po válce ho v lomisku zabil nezajištěný strom. K poslední chalupě se ve svých myšlenkách nyní vracím nejčastěji. Bývali tam stryk Franta s tětku Agnešu, děckami Nežkou, Karlem a Pavlem. Hospodářství nevelké, v podstatě stejné, jako měli ostatní. A najednou se z Karlovic roznesla zpráva. Agneša má v ruce otravu a možná o ni přijde! Větší neštěstí hospodyni nemůže potkat. Stalo se. Agnešu odvezli do nemocnice, z níž se vrátila s pahýlem. Pravou ruku jí uřezali po loket. Událo se to už moc a moc dávno, kdy nebyla antibiotika, která by jí snad ruku zachránila. Tětku Agnešu jsem dobře znala, ale nikdy mi na mysl nepřišlo, jak si ona v tom domácím hospodářství počíná. Jak se stará o děcka ještě malá, chodí do lesa na trávu, okopává pole, jak dojí krávy, obhospodařuje jiný dobytek. Jak může ustlat postele, jak nesnadno se manipuluje s naditými peřinami! Tenkrát byly peřiny široké 160 centimetrů a s peřím to byla pořádná tíha. A na pěkně ustlané postele se moc dbalo. A co prádlo? Prát se muselo každý týden! Tětka vzali jeden cíp cíchy do zubů a tak ždímali. Sama jsem jich viděla, jak si často vypomáhali pahýlem, který jim zbyl z pravé ruky. Teprve teď, kdy mám k používání jenom levou ruku (a to jenom na pár týdnů), si uvědomuji, jak těžký život měli tětka Agneša na hospodářství pod Radhoštěm. Ani jsem neslyšela, že by jim šel někdo pomoci. Litovali jich všichni, to ano. Vzpomínám si na mou maminku. Když tětka procházeli přes náš dvůr, nesoucí v jedné ruce těžkou tašku s nákupem, říkávala: Chudák Agneša! Byla opravdu velký chudák, ale v mé mysli se vynořuje veselá ženská, která při řeči neustále diskutuje i pahýlem, který rytmicky připažuje k tělu. Znovu a znovu tětku Agnešu vidím a vybavuji si jich při mnoha a mnoha pracích v hospodářství a uvědomuji si, jaká to byla statečná ženská. Myslím, že si tu vzpomínku zaslouží. Vyvolat ji musel bohužel můj úraz. Hana Juračáková

Frenštátský zpravodaj

Frenštátský zpravodaj prosinec 2012 Frenštátský zpravodaj Měsíční informační zpravodaj cena: 5 Kč Cena sv. Martina letos pro malíře a spisovatele Hned dvě významné osobnosti z Frenštátska získaly letos Cenu sv. Martina, ocenění

Více

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především:

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především: Vážení spoluobčané, konec roku 2014 a s ním i jedny z nejkrásnějších dnů celého roku se blíží. Pro některé je aktuální čas obdobím zklidnění, adventu, rozjímání a duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem

Více

Frenštátský zpravodaj

Frenštátský zpravodaj duben 2012 Frenštátský zpravodaj Měsíční informační zpravodaj cena: 5 Kč Jiří Kolbaba bude vystavovat ve Frenštátě Na duben připravuje MěKS unikátní výstavu fotografií cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby

Více

Zpravodaj města Dolního Bousova

Zpravodaj města Dolního Bousova Bousovák Dvouměsíčník Ročník 51 číslo 1/2015 zdarma Zpravodaj města Dolního Bousova Slovo starosty Vážení spoluobčané, čas vánoční jsme zakončili oslavou Nového roku tradičním ohňostrojem na rybníku Pískovák.

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Za tajemstvím důlní. a lesní architektury

Za tajemstvím důlní. a lesní architektury Ř Í J E N 2 0 0 8 č í s l o 1 0 V I. r o č n í k Za tajemstvím důlní Regionální operačníprogram NUTSISeverovýchod Investice do vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 12 prosinec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Ustavující zasedání zastupitelstva města Nový tandem pro příští čtyři roky: Roman Fabeš a Pavel Komín V pondělí 3. listopadu

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva WWW.TREST.CZ LEDEN 2012 ROČNÍK 41 12,- KČ Oslavili jsme Vánoce Do Třeště přijede reportér Josef Klíma Je asi málo lidí, kterým jméno Josef Klíma nic neříká. Spisovatel, publicista, scénárista, moderátor,

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče

Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 1. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 39 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče K o p ř i v n i c e (dam) - Už od Nového

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více