Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014"

Transkript

1 Zpravodaj Ročník XXV., číslo 1 únor 2014 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, první číslo Zpravodaje v roce 2014 je příležitostí ke krátkému ohlédnutí za rokem Nejvýznamnější akcí byla oprava krovu a nová střecha na historické budově radnice. I když se nakonec ukázalo, že ani přepracovaný projekt nepředpokládal takovou míru poškození, která si nakonec vyžádala kompletní výměnu krovů, lze konstatovat, že se dílo podařilo. Komplikace při výběrovém řízení na opravu fasády způsobily odklad opravy. Bude se koordinovat se stavebními úpravami radniční restaurace v letošním roce. V loňském roce se po budovách základní školy dočkalo výměny oken také zdravotní středisko Na Lužci. Problémy vznikly při napojení areálu Na Baště na splaškovou kanalizaci. Hlavní řád splaškové kanalizace a vysazená část přípojky, určená k napojení sportovního areálu, které město v minulém volebním období zainvestovalo v rámci projektu Labe Loučná, nebyly položeny podle projektu. To si vyžádalo zásah do komunikace, vykopání a opětovné položení nové napojovací části přípojky. Také k vlastnímu objektu tribuny nakonec muselo být položeno ne 5 přípojek, jak uváděl projekt, ale 10. Domnívám se, že laická kritika vysoké ceny za tuto stavbu není, vzhledem k těmto skutečnostem a k celkové délce přípojky, zcela na místě. Stejně tak kritika a názory o zbytnosti této stavby. Je naprosto nepřijatelné (a to nejenom proto, že povinnost ukládá zákon), aby z veřejného objektu, který vlastní město, se splašky vypouštěly do dešťové kanalizace a znečišťovaly vodní toky, do kterých je dešťová kanalizace vyvedena. V úplném závěru roku se město pustilo do stavebních úprav sociálního zázemí Sokolovny. Skluz v přípravě způsobil, že nebyla plně využita vánoční přestávka provozu Sokolovny a v začátku roku město řešilo střet stavby s plným cvičebním programem. Děkuji Sokolům cvičitelům i cvičencům, učitelům i žákům školy za pochopení a toleranci omezení, která stavba způsobila. V uplynulém roce město výrazně podpořilo zlepšení podmínek pro sportovní volnočasové aktivity, a to celkovými výdaji ve výši 2,9 mil. Kč (5,8 % z daňových a nedaňových příjmů města). Některá sportoviště a sportovní zařízení generují příjmy a tak pokud porovnáme očištěné výdaje, spotřeboval areál Na Baště (opravy a údržba) a SK Lázně Bohdaneč (dotace na provoz) 67,2 % z těchto prostředků (klub eviduje 51 členů do 18 let). Budova Sokolovny a činnost Sokola se podílí na vynaložených výdajích 16,3 % (Sokol eviduje 103 členů do 18 let). 12,3 % směřovalo na provoz a opravy veřejných hřišť (dětská hřiště, hřiště u Pivovaru a Na Lužci). Zbývajících 4,2 % finanční podpory bylo rozděleno formou grantů na konkrétní činnosti a akce. Přehled uvádí tabulka. Společně s tímto číslem Zpravodaje dostáváte do svých schránek Zpravodaj Speciál, který je jedním ze zdrojů informací o záměru těžby štěrkopísku s následným využitím pro sport a rekreaci. Město má zájem poskytnout občanům všechny dostupné, úplné a objektivní informace o tomto záměru. Vydání Zpravodaje Speciálu je jednou Sport. org., sportoviště Výdaje v tis. Kč Příjmy v tis. Kč Rozdíl v tis. Kč SK L. Bohdaneč, areál Na Baště Dotace 648,0 Opravy, údržba 1 265,5 Nájemné 360,0 Celkem 1 913,5 360, ,5 Sokolové, Sokolovna Dotace 110,5 Opravy, údržba 84,4 Voda, energie 346,3 Pronájmy 163,2 Celkem 541,2 163,2 378,0 Veřejná hřiště Na Lužci 32,3 Za Pivovarem 109,8 32,0 Dětská hřiště 175,5 Celkem 317,6 32,0 285,6 Granty 98,0 CELKEM 2 870,3 555, ,1 z cest, kterými Vám chce město všechny informace, které má v tomto okamžiku k dispozici, zprostředkovat. Těší mě, že se Zpravodaj znovu stává prostředkem aktivní komunikace mezi městem a občany. Vaše pochvaly potěší. Vaše kritika je důvodem, aby se vedení města nad problémem zamyslelo a hledalo řešení. Žijeme v jednom městě a máme společný zájem aby se každému z nás a všem dohromady tady žilo co nejlépe. Srdečně vás zveme na 14. ročník zahájení cykloturistické sezony na Bohdanečsku tentokrát k výročí 500 let Opatovického kanálu SOBOTA 12. DUBNA :00 10:00 registrace účastníků na Masarykově náměstí TRADIČNÍ OBČERSTVENÍ NA CESTU VYTIPOVANÁ TRASA ZAJÍMAVÁ STANOVIŠTĚ Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč Květoslava Jeníčková, starostka

2 Okénko místostarosty Vandalismus a bezohlednost do našeho města nepatří Začátkem prosince minulého roku jsem při jednání s představiteli krajského úřadu chválil klidný život v našem městě s ohledem na dobrou práci městské policie. To jsem však ještě nevěděl, co nás čeká závěrem starého roku a v prvních dnech nového roku Konec roku je pravidelně důvodem oslav, které v místních restauracích většinou začínají po pracovní době a končí v pozdních nočních hodinách návratem domů. Návrat však neznamená svévolné poškozování veřejného majetku odpadkových košů, veřejného osvětlení, výkladních skříní apod. Tato činnost pachateli nepřináší žádné materiální obohacení, pouze se odreaguje a dokáže si svou volnost v současné demokratické společnosti. Jsem přesvědčen, že 25 let od sametové revoluce někteří občané pojem demokracie nepochopili. Tzv. můžu všechno a nemusím nic je základní omyl. Jako vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví. Na fotografiích můžete vidět, jak takový vandalismus vypadá u nás, v lázeňském městě. Počet strážníků městské policie může být jakýkoliv, ale všechny ulice a odpadkové koše uhlídat nemohou. Jen lituji toho pachatele, který bude dopaden a odnese to za všechny. Další negativní činností je bezohlednost spočívající v nekontrolovaném vypouštění světlic a různých typů petard. K silvestrovskému veselí to patří, to ale neznamená, že se bude střílet týden před termínem a týden po tomto termínu. Tyto ohňostroje a petardy představují obrovský stres pro psy a kočky. Zvířata mají jemnější sluch než lidé a navíc si neumějí hluk přiřadit ke konkrétnímu původci, což jejich děs ještě zvyšuje. Lituji, že se nepodařilo tuto činnost zahrnout pod městskou vyhlášku o regulaci rušných činností, která byla vydaná v minulém roce. Závěrem chci všem spoluobčanům ještě jednou popřát hlavně hodně zdraví, rozumu a vzájemné ohleduplnosti v roce Zdeněk Gilar, místostarosta Finanční úřad pomáhá občanům Jako každoročně budou pracovníci Finančního úřadu v Pardubicích pomáhat občanům města Lázní Bohdanče při vyplňování formulářů daně z příjmu za rok Avizovaná činnost proběhne v Langrově síni radnice ve dnech 17. a od 13 do 17 hodin. Zdeněk Gilar, místostarosta Informace z odboru rozvoje města Nový zametací stroj V průběhu minulého roku jsme na stránkách Zpravodaje informovali o projektu Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč, spolufinancovaném z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Zametací stroj Mathieu Azura MC 200 francouzské výroby byl dodán s několikaměsíčním zpožděním v průběhu měsíce ledna. S ohledem na prodlení v termínu dodání uplatnilo Město při finančním vyrovnání se společností SOME Jindřichův Hradec, s.r.o. smluvní pokutu. Konečná cena za dodání stroje, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy činí 2,55 mil. Kč. Nyní zbývá provést řádné vyúčtování vynaložených finančních prostředků a doložit na Státní fond životního prostředí ČR všechny dokumenty související s proplacením dotace. Ve vestibulu radnice je umístěna pamětní deska informující o realizaci projektu. Zametací vůz budou při úklidu našeho města používat Služby města Lázně Bohdaneč a setkáte se s ním již při prvním jarním čištění místních komunikací. Lucie Paclíková, odbor rozvoje města 2 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

3 Úpravy radniční restaurace Traverza zachránila v 80. letech bortící se klenbu. V závěru loňského roku vypršela dlouholetá nájemní smlouva zatím poslednímu nájemci restaurace Radnice. Přestože plány na její modernizaci visely ve vzduchu již delší dobu, stále docházelo pouze k prodlužování velmi neutěšeného stavu. Restaurace se v celé kráse ukázala až po vyklizení interiéru, skladů a kuchyně. Necitelné stavební úpravy, jako je např. podložení bortící se klenby traverzou, nesmyslné dělicí příčky či křížení pohybu hostů, obsluhy a zásobování, bijí do očí snad každého, kdo dnes dostane šanci prostory navštívit. Proto byl přizván architekt, který se pokusil na straně jedné navrátit historicky cennému prostoru pod klenbami jeho reprezentativní hodnotu a na straně druhé podchytit fungování restaurace v duchu moderní doby. Jeho první návrh dostala k nahlédnutí nejen rada města a pracovníci památkového ústavu, ale také dva potencionální zájemci o budoucí provozování restaurace, kteří do konce měsíce ledna letošního roku předložili své nabídky a představy o fungování restaurace. Prostory restaurace se po úpravách více otevřou a provzdušní. Na prvním únorovém jednání rady města byl vybrán nový nájemce, který bude zároveň spolupracovat při přípravě projektové dokumentace. Radniční restaurace by mohla znovu přivítat své hosty v druhém pololetí letošního roku. Lenka Křivská, odbor rozvoje města Místní poplatky za odpady a ze psů Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč stanoví pro rok 2014 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Tento místní poplatek je splatný jednorázově do 31. března Osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Vznik nároku na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Poplatky ze psů (starších 3 měsíců) jsou rovněž stanoveny ve stejné výši jako v loňském roce. Splatné jsou do Oba poplatky je možné zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 6), v Městsko-lázeňském informačním centru nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č /0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte na tel.: , popř. u: Každému, kdo příslušný poplatek neuhradí v daném termínu, bude vystaven platební výměr (původní poplatek může být v tomto případě zvýšen až na trojnásobek). Neuhrazené poplatky budou vymáhány exekucí. S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách města nebo na podatelně městského úřadu. Věra Kohoutková, odbor hospodářsko-správní Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu Sokolovny Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a nedostatečnému počtu toalet v budově Sokolovny byly dne zahájeny práce na rekonstrukci sociálních zařízení. V rámci akce byly dámské i pánské toalety v přízemí budovy kompletně zrekonstruovány a v 1. patře byly toalety obnoveny. K předání hotového díla došlo Stavební úpravy prováděla firma Jirák s.r.o., Pardubice Dražkovice, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Přestože rekonstrukce částečně ztěžovala podmínky provozu sokolovny, věříme, že uživatelé přijali toto omezení s pochopením. Jitka Vomlelová, referent OSM Kde jsme se potkali Jen pouhou půlhodinu po půlnoci se na Masarykově náměstí před budovou radnice rozzářil tradiční silvestrovský ohňostroj. Společně jsme tak přivítali rok V neděli 5. ledna zazněl v kostele sv. Maří Magdalény Tříkrálový koncert Pardubického komorního orchestru. Ráda bych vás pozvala na další akce, které pro vás již nyní začínáme připravovat. Jedná se o 14. ročník Cyklopaťáku, kterým zahájíme v sobotu 12. dubna cykloturistickou sezónu na Bohdanečsku. S předstihem přijměte pozvání na koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Proběhne v kostele sv. Maří Magdalény v neděli 30. března od 16 hodin. Za celý pracovní tým informačního centra děkuji všem, kteří k nám stále přinášejí víčka pro Justýnku a přispívají tak na její léčbu. V lednu jsme její mamince předali několik dalších desítek kilogramů. Sbírka i nadále pokračuje. Od února jsme pro vás rozšířili nabídku služeb, nyní si u nás můžete zakoupit vstupenky na různé akce i přes portál Ticket Art. Nezapomeňte, že se k nám můžete připojit na facebooku nebo nás osobně navštívit v naší provozovně, kde se vám budeme ochotně věnovat k vaší plné spokojenosti. Vladislava Kerlesová, ředitelka MIC Ú N O R

4 Zprávy ze základní školy A mateřské školy Lázně Bohdaneč Ohlédnutí do předvánočního času Žáci základní školy odehráli jako každý rok v předvánočním čase pro své rodiče a spolužáky divadelní představení. Tentokrát nastudovali pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. Jedno z devíti představení navštívil také oblíbený herec pardubického divadla Ladislav Špinar. Zprávy z mateřské školy Začátek kalendářního roku bývá spojený se zápisem předškoláků do první třídy základní školy. Děti z naší mateřské školy měly možnost si školu prohlédnout zblízka ještě před zápisem. Obě předškolní oddělení se byla podívat na své starší kamarády ve třídě 1. A a 1. B základní školy Na Lužci. Děti viděly vyučování, práci dětí i paní učitelky a mohly si vyzkoušet školní lavice. Zaujala je školní třída, která je jiná než ta v mateřské škole. A líbily se jim i výtvarné práce dětí vystavené ve třídě či psaní na tabuli. Spolu se žáčky první třídy si zahrály hry na poznávání písmen a všichni společně počítali na velkém počítadle. Velmi děkujeme pedagogům z prvních tříd, že nám umožnili vstoupit do výuky a prohlédnout si s dětmi školu, kam většina z nich po prázdninách nastoupí. V lednu děti z mateřské školy společně s kamarády z první třídy základní školy zahájily lyžařský výcvik v lyžařském areálu Hlinsko. Někteří měli lyže poprvé a vyzkoušeli si svoji první jízdu, ti zkušenější již jezdili na velké sjezdovce. Se slovy lyžování je prima ale odjížděli domů všichni. S mokrým vysvědčením v kapse a s plaveckými dovednostmi ukončí školka koncem února předplaveckou výuku v plaveckém areálu Pardubice. Fotografie z první lekce lyžování a části předplavecké výuky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii na internetových stránkách mateřské školy. Aneta Burešová, zástupkyně ředitele pro MŠ 4 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

5 Novinky v MAS Bohdanečsko Jaro 2014 bude ve znamení první certifikace regionálních produktů se značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt. Tyto produkty pocházející z Bohdanečska, regionu Kunětické hory a Holicka budou označeny jednotnou značkou, zeleným dubovým listem charakteristickým pro rybniční krajinu. Na lednovém jednání představenstva byl do MAS přijat nový člen, SK Lázně Bohdaneč. V této chvíli má tak MAS Bohdanečsko 21 členů z řad veřejných, neziskových a podnikatelských subjektů. Tím byla splněna jedna z mnoha podmínek standardizace MAS. K naplnění všech dalších podmínek by mělo dojít během prvního čtvrtletí letošního roku a je důležité proto, aby mohla být MAS Bohdanečsko podpořena v novém programovém období V souvislosti s novým občanským zákoníkem došlo k 1. lednu 2014 k automatické přeměně původního občanského sdružení na spolek. S tím je spojena např. změna stanov či změna v názvu MAS. Lenka Makovská, manažerka MAS Bohdanečsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Městská policie Lázně Bohdaneč informuje Nové vedení K došlo ke změně ve vedení Městské policie Lázně Bohdaneč. Některými úkoly při řízení MPLB byla zastupitelstvem pověřena Aneta Hámorská. U MPLB pracuje od roku 2005 a mimo jiné má specializaci psovoda, dlouhodobě se podílela na programu prevence kriminality a má neocenitelné zkušenosti s prací policejních a hasičských jednotek z několika soukromých zahraničních cest (Francie, Polsko, Německo, Kalifornie, Florida). Mým hlavním cílem je vrátit MPLB do stavu, v jakém byla do roku Tím mám na mysli zejména důsledné strážníky, kteří budou aktivně přistupovat k řešení problémů v rámci hlídkové služby. Strážníky, kteří jsou ke své práci dostatečně morálně silní, ale také dobře vyškoleni, vycvičeni a kvalitně vybaveni, aby dokázali na jedné straně rychle, důsledně a v případě potřeby i velmi razantně zasáhnout i proti nebezpečným či agresivním podezřelým, a na straně druhé i strážníky dostatečně ochotné a vstřícné, aby uměli poskytnout v plném rozsahu i kvalifikovanou pomoc, kterou někdo potřebuje. Městská policie Lázně Bohdaneč se i nadále bude řídit svým pracovním sloganem K vašim službám. Vandalismus ve městě V období vánočních prázdnin jsme se v našem městě setkali s nešvarem, který není místním občanům již mnoho let známý. Bezpečnostní situace nastavená v minulosti strážníky MPLB se stala pro občany standardem, na který si všichni zvykli a přestali jej vnímat jako něco, co jinde není běžné. Naopak se začalo občas uvažovat o tom, zda není strážníků moc (objevily se i laické názory, jak strážníci místo služby v L. Bohdanči jezdí vydělávat do Chvaletic na pokutách), zda nemají moc aut, nemají moc vysoké platy, zda nejsou moc přísní apod. Vždyť je u nás vlastně klid a pořádek, tak na co bychom tak velkou policii potřebovali. O to větší je nyní rozčarování některých, že došlo opakovaně k vyvrácení odpadkových košů na autobusovém nádraží a poškození několika dopravních značek. Samozřejmě to může být do jisté míry obrázek činnosti policie, ale uniformovaná policie nemůže být všude. Na dlouhodobě zvýšený počet strážníků ve službě nemá rozpočet rezervy a převrácení odpadkového koše, který není nijak zásadně uchycen do trávníku, je dílem okamžiku. Byť se strážníkům podařilo zjistit nějaké skutečnosti, které vedly k podezření na konkrétní osoby, nemělo to asi žádný dopad, protože jedna věc je mít podezření a druhá někomu něco prokázat. Po určitých opatřeních ze strany MPLB (z taktických důvodů nezveřejňovaných) sice vandalismus přestal, ale také si musí každý sáhnout sám do svědomí, co pro zadržení vandalů udělal. Zvednout telefon a zavolat (i anonymně) na stálou službu MPLB, když vidím nebo slyším, že se právě na ulici něco děje, není zase takový problém a nepředstavuje to žádné riziko. Strážníci nebudou s oznamovatelem sepisovat žádné svědecké výpovědi. Když hlídka MPLB kontroluje konec ulice Šípkova, nemůže vidět, co se děje Na Lužci atp. Samostatná pěší hlídka (vyskytly se odborné názory, že z auta strážník nikoho nechytne) není schopna nikoho dostihnout a po zadržení ani eskortovat na služebnu. A bez včasné informace není velká šance, že bude pachatel dopaden při činu, i když autohlídka má poměrně velký pracovní záběr a velmi rychlý dojezdový čas. Pokud ale strážníci získají informaci o vandalech až druhý den a nemají k dispozici ani zběžný popis podezřelých, jen těžko se zlobit na policii, že nikoho nedopadne. Abychom i nadále měli ve městě pořádek, klid a bezpečno, musíme na tom zapracovat všichni. Policie, samospráva, ale i jednotliví občané. Proto se neváhejte na službu MPLB kdykoliv obrátit. Jsme tu k vašim službám. Aneta Hámorská, vrchní strážník MPLB stálá služba Ú N O R

6 usnesení zastupitelstva města Zastupitelstvo města na 28. zasedání dne po projednání: Schvaluje 5. rozpočtové opatření roku 2013: Ukazatel Platný rozpočet po 5. RO v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy ,07 Třída 2 Nedaňové příjmy ,88 Třída 3 Kapitálové příjmy 5 975,00 Třída 4 Přijaté transfery 6 408,22 Příjmy celkem ,17 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,17 Třída 5 Běžné výdaje ,96 z toho Městský úřad ,97 Městská policie 5 830,00 Základní škola a mateřská škola 4 066,00 Služby města Lázně Bohdaneč 7 457,99 Městsko-lázeňské informační centrum 1 128,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 1 410,00 Ostatní výdaje 1 088,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 5 242,42 z toho Městský úřad 3 315,00 SmLB 1 927,42 Výdaje celkem ,38 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,38 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 3 390,79 Třída 8 Financování 3 390,79 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 1 972,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech 1 418,79 Schvaluje rozpočet r. 2014: Ukazatel Rozpočet r v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 7 616,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 130,00 Třída 4 Přijaté transfery 6 395,50 Příjmy celkem ,50 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,50 Ukazatel Rozpočet r v tis. Kč Třída 5 Běžné výdaje ,50 z toho Městský úřad ,00 Městská policie 5 715,00 Základní škola a mateřská škola 4 306,00 Služby města Lázně Bohdaneč 8 403,00 Městsko-lázeňské informační centrum 1 298,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 1 265,50 Ostatní výdaje 1 008,00 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 z toho Městský úřad ,00 SmLB 0,00 Výdaje celkem ,50 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,50 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 7 309,00 Třída 8 Financování 7 309,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 0,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech 7 309,00 Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek hospodaření z předchozích let. Schvaluje rozpočtový výhled na léta 2015 a 2016: ROK r v tis. Kč r v tis. Kč Příjmy celkem , ,00 1 Daňové příjmy , ,00 2 Nedaňové příjmy 9 800, ,00 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 4 Přijaté transfery 7 000, ,00 Výdaje celkem , ,00 5 Běžné výdaje , ,00 6 Kapitálové výdaje 9 250, ,00 Saldo příjmů a výdajů 550,00 200,00 Financování celkem 550,00 200,00 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 Splátky úvěrů a půjček, výplata dluhopisů ,00 0,00 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech ,00 200,00 Prodlužuje zřízení pracovní pozice podle 1a, odst. 1, písm. c, zákona č. 553/1991, o obecní policii v platném znění, v rámci stávajícího počtu 8 zaměstnanců Městské policie Lázně Bohdaneč, do S účinností od pověřuje plněním úkolů při řízení Městské policie Lázně Bohdaneč Anetu Hámorskou. Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru dne , a B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

7 usnesení rady města Rada města na 81. zasedání dne po projednání: Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně č na výdaje JSDH pro rok 2013 v celkové výši Kč. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí právní pomoci č v přestupkové agendě s JUDr. Světlanou Pecháčkovou. Ukládá HSO promítnout zvýšení nákladů na právní pomoc v přestupkově agendě do kalkulace náhrad ve veřejnoprávních smlouvách. Schvaluje kupní smlouvu č o prodeji vyřazeného vozidla Avie 30, SPZ PUA uzavřenou s M. D. za cenu Kč včetně DPH. Ukládá vypovědět nájemní smlouvu č na nájem pozemku p. č. 782/32 v k. ú. Lázně Bohdaneč uzavřenou s Českou republikou, ministerstvem obrany ke dni Schvaluje smlouvu č o užívání části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 15 m 2 na dobu neurčitou s M. J., bytem Valčíkova 329, Pardubice. Schvaluje smlouvu o využívání systému nakládání s komunálními odpady s fyzickými a právnickými osobami podnikajícími v Lázních Bohdanči na rok 2014 dle přílohy a pověřuje OSM jejich uzavíráním. Schvaluje nájemní smlouvu č s K. J., bytem Pernštýnská 116, Lázně Bohdaneč na byt č. 111 v domě č. p. 736, Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Schvaluje dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené s E. S. na nájem služebního bytu v č. p. 108, Masarykovo nám. v Lázních Bohdanči, kterým se mění doba nájmu do Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č s firmou ELPROM, spol. s r.o. se sídlem Šípkova 154, Lázně Bohdaneč na akci Výměna 21 ks sloupů VO v Lázních Bohdanči, kterým se prodlužuje termín dokončení celého díla do Schvaluje smlouvu č s firmou STAKO společnost s ručením omezeným se sídlem Bieblova 782, Hradec Králové o výpůjčce pozemků p. č. 833/11, 835/11 a části pozemku 854/1 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč o celkové výměře cca m 2 na dobu určitou do Bere na vědomí informaci o stavu akce Lázně Bohdaneč Kanalizační přípojka pro stadion a souhlasí s navrhovaným postupem. Souhlasí s použitím rezervního fondu Služeb města Lázně Bohdaneč ve výši Kč k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady a k úhradě ztráty za předchozí léta. Bere na vědomí návrhy opatření k nápravě kontrolních zjištění veřejnosprávní kontroly zaměřené na vozidlo Avia D pod č. j. 6509/13/Taj/JMr a veřejnosprávní kontroly na úseku hospodaření pod č. j. KrÚ67610/2013 provedené u Služeb města Lázně Bohdaneč a ukládá řediteli předkládat informace o plnění termínů dle přílohy. Schvaluje odpisový plán Služeb města Lázně Bohdaneč na rok 2013 a Schvaluje uzavření nájemní smlouvy č na pronájem sloupů veřejného osvětlení na území města Lázně Bohdaneč k provozování městského informačního a orientačního systému s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s., za cenu 450 Kč/rok. Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh včetně seznamu oslovených firem na akci Stavební úpravy sociálního zařízení objektu Sokolovny. Schvaluje uzavření rámcové Smlouvy o poskytování poradenství v oblasti urbanismu a architektury č s firmou Picek Architects s.r.o. Schvaluje uzavření smlouvy se společností HMP top s.r.o. Hradec Králové na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci Cyklostezka Lázně Bohdaneč při silnici II/333. Bere na vědomí informaci o dalším postupu ve věci nedodržení dodací lhůty zametacího stroje v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy č na pronájem plakátovacích ploch na území města Lázně Bohdaneč s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s., za cenu 300 Kč/rok. Schvaluje zápis do kroniky za rok Souhlasí s podáním žádosti o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení č v souladu s nařízením vlády č. 209/2013 Sb. Schvaluje poskytnutí jednorázové odměny řediteli příspěvkové organizace Služby města Lázně Bohdaneč P. Kotýnkovi. Rada města na 82. zasedání dne po projednání: Schvaluje zadání veřejné zakázky Stavební úpravy sociálního zařízení objektu Sokolovny firmě JIRÁK, s.r.o. Dražkovice 107, Pardubice v ceně Kč včetně DPH. Rada města na 83. zasedání dne po projednání: Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s. na r Bere na vědomí informace týkající se nákladovosti přestupkového řízení. Ukládá zpracovat a předložit návrh řešení přestupkové agendy prostřednictvím Magistrátu města Pardubice. Bere na vědomí informaci o provedených přesunech běžných výdajů v rámci kapitol Tajemník, OSM a Městská policie. Ruší usnesení č rady města ze dne ve znění Schvaluje dohodu č o ukončení nájemního vztahu ze smlouvy ze dne na nájem nebytových prostor v suterénu budovy Sokolovny, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč s P. K., Nová Hradečná ke dni Nepřijímá záměr prodeje objektu čp. 163 v lokalitě Boudy u Dolan, Lázně Bohdaneč a pozemků p. č a 1691 v k. ú. Lázně Bohdaneč. Schvaluje uzavření smlouvy č. 5/ s Dopravním podnikem města Pardubic a.s. na provozování nočního spoje na lince č. 3 s odjezdem ve 23:30 hod. ze zastávky Hlavní nádraží v období od do Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č s firmou ELPROM, spol. s r.o. se sídlem Šípkova 154, Lázně Bohdaneč na akci Výměna 21 ks sloupů VO v Lázních Bohdanči v předloženém znění. Schvaluje smlouvu č. 5/ o nájmu části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 16 m 2 na dobu neurčitou s S. C., Pardubice. Ú N O R

8 Schvaluje smlouvu č. 5/ na nájem části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 14 m 2 na dobu neurčitou s M. P., Pardubice. Schvaluje pořízení územní studie ÚS I pro plochy Z3b a K15 dle platného Územního plánu Lázně Bohdaneč. Schvaluje smlouvu č. 1/ (číslo smlouvy poskytovatele ) se společností Vodafone Czech Republic, a.s. o poskytování služeb elektronických komunikací. Rada města na 84. zasedání dne po projednání: Schvaluje Smlouvu o dílo č. 9/ na zpracování Lesního hospodářského plánu Lázně Bohdaneč se zhotovitelem TAXONIA CZ, s.r.o. Olomouc za cenu Kč včetně DPH. Bere na vědomí informaci o podání žádosti o grant Pardubického kraje na akci Oprava západní části hřbitovní zdi se zvoničkou areál kaple sv. Jiří v Lázních Bohdanči. Na základě usnesení rady města č z se schvaluje Smlouva o dílo č uzavřená mezi objednatelem Město Lázně Bohdaneč a zhotovitelem Jirák s.r.o., Dražkovice 107, Pardubice s předmětem plnění Stavební úpravy sociálního zařízení objektu Sokolovny. Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 734/17 v bytovém domě č. p. 734, Na Lužci za cenu Kč. Schvaluje rámcovou kupní smlouvu č. 5/ o dodávkách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic se společností Čepro, a.s., Dělnická 12, č. p. 213, Praha 7. Bere na vědomí informaci o ukončení nájmu nebytového prostoru restaurace Radnice v 1. NP budovy čp. 1. Schvaluje smlouvu č. 5/ o sdružených službách dodávky elektřiny do nebytových prostor restaurace Radnice se společností CENTROPOL ENERGY a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem. Schvaluje smlouvu č. 5/ o sdružených dodávkách zemního plynu do nebytových prostor restaurace Radnice se společností Gas International s.r.o., Plzeňská 1270/97, Praha 5. Schvaluje smlouvu č. odběratele 5/ o dodávce vody a odvádění odpadních vod z nebytových prostor radnice se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu z nájemní smlouvy č s RNDr. B. S., bytem Křičeň 10 ke dni Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr nájmu nebytových prostor o výměře 155,47 m 2 lékárny v budově čp. 718 Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Neschvaluje žádost Ing. Lukáše Havránka o využití sokolovny za účelem pořádání akce FESTBOB TOUR 2014 ve dnech Bere na vědomí Zprávu o činnosti Klubu důchodců za r Schvaluje návrh Komunikační strategie záměru těžby a následné rekreace Čertoříšský. Bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč za rok Ukládá zajistit stavbu Dopravního hřiště pro mateřskou školu. Ukládá zajistit stavbu Rozšíření manipulační plochy u hasičské zbrojnice. Ukládá zajistit dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a úhradě za ni č z a zajistit uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb. Ukládá předložit návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Městsko-lázeňskému informačnímu centru Lázně Bohdaneč, o.p.s. ve smyslu požadavku auditora na obsah smlouvy ve vazbě na získané příjmy z dotované činnosti. Souhlasí s připojením k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky dne Skautská oslava Vánoc Tradiční oddílová oslava Vánoc letos proběhla opět v naší klubovně na náměstí. Nejprve jsme vyrazili do lázeňského parku, kde jsme si zahráli několik her. Brzy se setmělo, proto jsme se vrátili do klubovny, abychom vyrobili ozdoby a ozdobili vánoční stromeček. Potom nadešla chvíle, na kterou všichni čekali, rozdávání dárečků. Každý pod stromečkem ten svůj našel a všichni měli radost. Druhý den po nadílce jsme klubovnu uklidili a vyrazili znovu do sluncem zalitého parku. Tam jsme sledovali stopy vánočních skřítků až k jejich úkrytu. I v roce 2014 pokračujeme v naší činnosti, pravidelných schůzkách a akcích v přírodě a přijímáme nové členy do svých řad. Přehled termínů schůzek najdete v tabulce. Věková kategorie Den a čas schůzky v klubovně na náměstí Informace Světlušky (dívky 6 11 let) Pátek 16:00 17:30 Skautky (dívky let) Pátek 17:00 18:30 Vlčata (chlapci 6 11 let) Pátek 16:30 18:00 Skauti (chlapci let) Úterý 16:30 18:00 Modeláři (chlapci od 11 let) Středa 16:30 18:30 Pavel Fabuš, středisko Junáka Lázně Bohdaneč 8 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

9 Sokolovna má nové WC Počátkem roku 2014 se konečně splnil sen všech občanů města, kteří navštěvují bohdanečskou sokolovnu. Zmizel několikaletý zápach z WC, který se linul celou budovou při jakékoliv změně počasí, skončily také problémy s neustále se ucpávajícími toaletami. Od do probíhala v sokolovně zásadní rekonstrukce původních WC a vybudování nového sociálního zařízení v 1. patře budovy. Po ukončení prací proběhla hned první zatěžkávací zkouška, Myslivecký ples, a můžeme konstatovat, že vše obstálo na jedničku. Dnes již rovněž můžeme zhodnotit téměř měsíční provoz tělocvičné jednoty a myslím, že lze hodnotit kladně. I přes povánoční problémy a mírné omezení cvičebního režimu se podařilo po dvou dnech cvičení opět obnovit a kromě cvičení dětí jsme působili podle cvičebního rozpisu. Obrovský dík patří paní správcové, která s nasazením všech sil udržovala veřejné prostory (sály, vestibul i šatny) v sokolovně funkční a vždy se snažila připravit podmínky, aby se každý den mohlo cvičit. Poděkování patří také cvičitelům oddílů, kteří během svých hodin doprovázeli děti na venkovní mobilní toaletu a dbali na to, aby se malí cvičenci nepohybovali po staveništi a nezpůsobili si úraz. Celou rekonstrukci sociálních zařízení organizoval i financoval současný majitel sokolovny a přilehlých pozemků, Město Lázně Bohdaneč. Jemu patří dík za úspěšné dokončení celé akce a budeme se těšit, že prostředí v sokolovně se bude i nadále zlepšovat a přiláká do sokolských řad další občany města Lázní Bohdanče, nové cvičence tělocvičné jednoty. Sportu zdar! Alena Dufková, starostka T. J. Sokol Lázně Bohdaneč Předvánoční turnajový kolotoč Koncem roku se již tradičně zúčastňujeme předvánočních turnajů. Vyzkoušel jsem všechny chlapecké kategorie, včetně těch nejmladších elévů. 1. turnaj: se mladší žáci zúčastnili turnaje Penta Cup, který se konal v Městské sportovní hale v Holicích. Celkem se přihlásilo 5 týmů. V každém zápase jsme vždy inkasovali jako první, ale nakonec jsme všechny zápasy dotáhli do vítězného konce a po zásluze jsme obsadili vynikající 1. místo. Chlapci měli obrovskou radost a ze získaného poháru vypili vychlazené dětské šampaňské. skončili pátí. Turnaj vyhráli hráči Kutné Hory, kteří předváděli vynikající florbal. 3. turnaj se konal opět v Jablotron aréně na Olšinkách v Pardubicích turnaj Ohio Cup, určený mladším žákům. Na tento turnaj jsem nominoval nejmladší chlapce elévy. Hrálo se na 2 skupiny po 5 týmech. V zápasech bylo vidět, kdo tento druh sportu hraje závodně a kdo na amatérské úrovni. Opravdu velký rozdíl byl nejen věkový (byli jsme i o 4 roky mladší), ale týmy z Hradce Králové nebo Náchoda byly, jak se říká, prostě někde jinde. Nicméně kluci všechny zápasy odjezdili více jak na 100 % a zasloužili si za bojovnost a hlavně odvahu pochvalu nejen ode mne, ale i od přítomných rodičů. Nakonec jsme skončili na 7. místě, před námi byly týmy, které hrají na krajské úrovni. Turnaj vyhráli hráči Náchoda. Pro všechny zúčastněné to byla obrovská zkušenost a ukázali jsme, že můžeme hrát i s takto vyspělými týmy. Samozřejmě máme ještě co zlepšovat a s nejmladšími žáčky nás čeká ještě hodně Turnaj Pardubice Ohio Cup práce. Věřím, že nám ale přinese ovoce a časem předvedeme svoji sílu a ukážeme, že i nadále se s Bohdančí musí počítat. Sportu zdar a florbalu zvlášť. Radek Paclík, cvičitel a trenér T. J. Sokol Lázně Bohdaneč Turnaj Holice Penta Cup 2. turnaj probíhal v Jablotron aréně na Olšinkách v Pardubicích turnaj Ohio Cup, určený pro starší žáky a muže. V naší kategorii se přihlásily pouze 3 týmy, a tak jsme se po dohodě s pořadateli domluvili, že se připojíme k mužské skupině (5 mužstev). Pro kluky to byla ohromná zkušenost, v zápasech mohli s muži porovnat svoje síly a ukázat svoji dovednost. Ve své kategorii jsme nakonec obsadili 2. místo za týmem z Jaroměře. V celkovém hodnocení jsme Ú N O R

10 Tříkrálová sbírka 2014 vynesla rekord Čtrnáctá Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Pardubice vynesla rekordních Kč, což je o 164 tis. Kč více než v loňském roce. V Lázních Bohdanči, kde vyšly do ulic 3 skupinky koledníků, bylo vybráno Kč. Do koledování se zapojili žáci z tříd ZŠ Lázně Bohdaneč, kterým patří velký dík. Při koledování nejen pomáhali dobré věci, ale také si společně užili spoustu legrace. Výtěžek sbírky bude použit na rekonstrukci ambulantních odlehčovacích služeb tzv. školky pro seniory (50 %), obnovu vozového parku pro sociální služby (20 %), vybavení pro domácí hospicovou péči (10 %), pomoc rodinám v nouzi a rozvoj rodinných center (10 %), pomoc jednotlivcům (5 %) a na adopci na dálku (5 %). Více o Tříkrálové sbírce najdete na našich webových stránkách nebo na stránkách Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu s potřebnými, kterým Charita pomáhá. Díky také všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při organizaci sbírky. Pavla Jadrná, Oblastní charita Pardubice Činnost Klubu důchodců v roce 2013 V současné době máme zapsaných 45 členů, průměrná účast je 25 členů. Scházíme se pravidelně každé pondělí v klubové místnosti v bývalé škole na náměstí. Během roku nám bohužel několik členů přestalo ze zdravotních důvodů do klubu docházet a účast se tím snížila. Přivítali bychom proto nové zájemce z řad důchodců. Věřte, že to není ztráta času, něco zajímavého se můžete dozvědět, pobavíte se a podělíte o své radosti, starosti nebo zdravotní problémy. Rok 2014 jsme zahájili tradičně Tříkrálovým koncertem, který pro nás nezištně pořádá Komorní soubor Škroup. Celému souboru moc děkujeme. Snažíme se, aby každá schůzka měla nějakou náplň. Poslechli jsme si několik zajímavých a poučných přednášek v podání prof. Procházkové, Ing. Parýzkové, p. Jaré nebo Ing. Šebka. Velice krásné a poutavé byly cestopisné filmy spojené s výkladem p. učitele Borovce nebo Ing. Brancuského a manželů Mařákových. Každý rok mezi nás přijdou zástupci městské policie, aby nás informovali o dodržování bezpečnosti ve městě, dále pan Charbuský, který nás informuje o zápisu do kroniky města. Přišla mezi nás také starostka města Ing. Jeníčková. Navštívil nás rovněž ředitel ZŠ Na rovině p. Sýkora a seznámil nás s činností a výukou této školy. Byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijala obvodní lékařka Dr. Nechvátalová. Její zdravotní přednáška a následná beseda byly velice zajímavé. Paní doktorka je příjemná a vstřícná. Během roku jsme zorganizovali 4 zájezdy, navštívili jsme zámek Náměšť na Hané, muzeum historických kočárů, byli jsme ve Smiřicích, Hořicích, na hradě Pecka a v Telči. V prosinci to byl zájezd pořádaný v době adventu, byli jsme na zámku Ratibořice, ve mlýně a navštívili jsme muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Zájezdy se vydařily a všem zúčastněným se moc líbily. Uskutečnilo se posezení s pohoštěním u příležitosti Svátku matek a oslavili jsme se dvěma členkami kulaté narozeniny. Ke konci roku jsme společně poseděli a za doprovodu kytar zazpívali známé písničky. Na úplný závěr roku jsme se sešli na vánočním posezení s pohoštěním. Svým vystoupením nás moc potěšily žákyně základní školy pod vedením p. učitelky Mandátové. Závěrem děkuji všem, kteří nás podporují a ochotně s námi spolupracují. Zájemce o členství v našem klubu rádi přivítáme. Zdeňka Korejtková, vedoucí Klubu důchodců Lázně Bohdaneč Blahopřejeme jubilantům V této rubrice uvádíme naše občany, kteří v prosinci roku 2013 a v lednu roku 2014 oslavili 80., 85. a vyšší narozeniny. 80 let paní Božena Davidová nám. Bratranců Veverkových paní Adéla Krupičková ulice Šípkova pan Rudolf Boček ulice Na Lužci paní Etela Zídková ulice Langrova pan Josef Ráliš ulice Zborovská 85 let pan Josef Koníř ulice J. Žižky 92 let paní Jiřina Vondráčková ulice Dukelská paní Jiřina Doležalová ulice Družstevní Připojujeme se ke gratulaci představitelů našeho města a přejeme jubilantům vše nejlepší. 10 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

11 Výročí 500 let Opatovického kanálu I. díl Na prahu 16. století měla krajina kolem Bohdanče zcela jiný ráz než v současnosti. Nelákala k rekreačním pobytům ani k romantickým procházkám. V létě od nich odrazovala mračna komárů, v jarních a podzimních měsících blátivost cest. Snad jen mrazivá zima dávala zapomenout na rozsáhlé mokřiny v okolí městečka. Opatovický kanál u bohdanečských mlýnů, pohlednice z roku Právě však zmíněná nehostinnost přírody podmínila vznik rybníkářské tradice na Bohdanečsku. Její počátky sahají dokonce až do 11. století. Kdo jiný mohl stát u jejího zrodu než nejvzdělanější Jak se v roce 1923 adaptovala radniční restaurace Nadcházející modernizace restaurace Radnice nás přivedla na myšlenku zapátrat v archivu stavebního úřadu. Zatímco stavební úpravy restauračních prostor z let 1990 či , které byly většího rozsahu, mají povětšinou místní ještě v živé paměti, my se poohlédneme za první zdokumentovanou rekonstrukcí datovanou k roku Jak se vlastně téměř před sto lety vypisovaly veřejné zakázky? Jaká byla konkurence stavebních firem či záruky na kvalitu práce? Při bližším prozkoumání zjistíme, že se od dnešních postupů situace příliš nelišila. Zadaní oprav restauračních místností veřejnou cestou oznamoval Obecní úřad města Bohdanče jednoduchou vyhláškou. Opis soupisu konkrétních prací pak získali offertenti přímo v kanceláři úřadu. Stejně jako dnes se offerty (nabídky) podávaly v uzavřených obálkách. V dubnu roku 1923 byly takto doručeny dvě, obě od místních firem. Ta první z Technicko-stavitelského podniku Jan Brodec, úředně oprávněného stavitele a soudního znalce, ta druhá, vítězná, z Podnikatelství staveb Vincenc Zaifert, technické a stavební kanceláře. Úpravy zahrnovaly mimo jiné vybourání a přizdění otvorů pro 3 okna v podloubí do ulice, prostorové změny bourání příček a dveří, z kuchyně byla zřízena spolková místnost, z hasičské zbrojnice pak výčep, dále pak úpravy pissoiru, opravy dlažby a podlah, dvojnásobné vybílení dosavadní lednice, ze které byla zřízena hasičská zbrojnice, opravy zdiva a omítek, vyzdění komína, výrobu a instalaci nových oken a dveří. Rozpočty výloh jednotlivých nabídek, které nezávisle hodnotil stavební znalec ing. Antonín Žabka z Pardubic, se příliš nelišily. Zatímco V. Zeifert nabídnul cenu ,90 Kč, nabídka J. Brodce byla o 370,74 Kč nižší, ale zato neobsahovala všechny práce. J. Brodec se sice ještě dodatečně snažil učinit kompletní nabídku za ceny svého konkurenta navíc se slevou Kč, nicméně již bylo rozhodnuto. Práce byly zadány 20. dubna za následujících podmínek. Úplné ukončení lidé oné doby, benediktinští mniši. Své hlavní sídlo ve východních Čechách měli v dnešních Opatovicích nad Labem. Patřily jim však též pozemky v současném katastru Bohdanče. Všimli si na nich velkých tůní a cílevědomě je dávali přeměňovat v to, co připomínalo nynější rybníky. Daný vývoj se nečekaně zastavil v první polovině 15. století. Za husitských bouří zanikl opatovický klášter a na obzoru nebyl nikdo, kdo by byl schopen navázat na jeho rybníkářské podnikání. K obratu došlo až poté, co pardubické panství včetně našeho městečka koupil roku 1491 jeden z nejbohatších moravských velmožů Vilém z Pernštejna. Ten chtěl rozhojnit své jmění různými způsoby. Podle dobového kronikáře dokonce začal kupčit ve víně. Nepodceňoval ovšem ani další zdroj příjmů, jímž bylo právě rybníkářství. Nejdříve bylo zapotřebí získat pro nové vodní plochy pozemky. Jednání s jejich majiteli nebyla jednoduchá. Někteří z nich se jich totiž nechtěli vzdát. Dokonce ani za nabídky, že za ně dostanou finanční náhradu nebo půdu a bydlení v jiném místě. Nakonec však přece jenom vždy k dohodě došlo. Svědčí o tom registr rybniční, který dal roku 1494 zřídit vůdčí muž pernštejnského rodu. Právě do něj byly zaznamenávány všechny majetkové přesuny, aby se v budoucnosti předešlo případným vlastnickým sporům. Postupně se tak vytvářely předpoklady k tomu, aby v okolí Bohdanče vznikla soustava vodních děl, dodnes určující jeho podmanivou atmosféru. Miloš Charbuský, kronikář města prací mělo proběhnout k 16. květnu 1923, při zmeškání měl stavitel povinnost hradit penále 100 Kč za každý den. Práce měly být provedeny řemeslně bezvadně a technicky správně s dvouletou zárukou. Za tímto účelem složil stavitel 10 % offertované sumy, peníze byly uloženy na knížku, která zůstala v uschování obce právě 2 roky od dokončení stavby. Vícepráce hrazeny nebyly. Připouštělo se použití vybouraných cihel, určen byl např. také poměr míchání malty. Práce řemeslné mohly být zadávány pouze oprávněným řemeslníkům. Kolaudace upravené restaurace probíhala 26. června 1926, téhož dne podal V. Zaifert slavnému Obecnímu úřadu v Bohdanči také celkové vyúčtování. Jak se adaptace povedla, zda byli hosté i nájemce restaurace spokojeni, se již ze stavebních spisů nedozvíme. Nezbývá nám než si popřát, aby se vydařila k všeobecné spokojenosti rekonstrukce letošní. Lenka Křivská, odbor rozvoje města Radnice v přízemí s Pardubickou pivnicí, vpravo budova poštovního úřadu, rok Ú N O R

12 Názory a reakce občanů Reakce na článek Cyklisté ve městě od Ing. Moravce a na Názor občana od Ing. Gilarové z č. 5/2013 Potěšilo mne, že reakce občanů na plánované postihy cyklistů, jezdících ve městě po chodnících, nezanikají, ba spíše naopak. Budu se věnovat seniorům. Byl jsem přítomen v ulici Šípkova pádu 78leté ženy, která byla při jízdě na kole po silnici odhozena poryvem vzduchu od projíždějícího nákladního automobilu na proutěnky vedle silnice. Naštěstí krom zhmožděného ramene se jí více nepřihodilo. Na můj dotaz, proč nejede po chodníku, mi odpověděla: Oni by mi dali pokutu a já mám malý důchod. Poté vzala kolo a vrátila se domů pěšky, protože s poraněným ramenem dále jet nemohla. Další případ, podobný, byl v Hradecké ulici, kde jel na kole 67letý muž a na zadním nosiči měl malý náklad. Dopadl při projíždění náklaďáku stejně. Naštěstí opět bez většího zranění. Při mém stejném dotazu odpověděl: Na tohle to, abych jel po chodníku, oni čekají. Zákon platí pro všechny, nebo by měl platit. Kdysi jsem měl možnost školit výkonnou právnickou moc a příslušníky policie spolu s městskou policií na téma: Senior a geront v městském provozu. Můj poznatek od té doby: proti zákonu a hlavně proti postoji výše uvedených nemá senior šanci. Naopak je snadnou kořistí. Nejde o to, dodržovat zákon důsledně, tím spíše, když víme, že výkladů je mnoho, ale jde o postoje výše uvedených. Kde je sociální cítění, empatie vůči seniorům? Nakonec i osobnostní založení a chtě nechtě i osobní morálka jdou při posuzování nezákonné jízdy na kole po chodnících stranou. Vážení spoluobčané, senioři, pokutu klidně zaplaťte, vaše zdraví a váš život za to rozhodně stojí. Koncepci městské policie, jak se domnívám, také musí někdo schválit. Zastupitelstvo či rada? Blíží se volby, a pokud nějaká strana či uskupení bude mít v programu jen jeden bod lidskost, myslím, že nejen ode mne bude mít podporu. Cyklisté ve městě Z funkce starosty a ze zákona o obecní policii plynou povinnosti starosty při řízení městské policie. Řídit práci městské policie v našem městě tak, aby byli spokojeni chodci, kteří se cítí být ohrožováni cyklisty na chodnících a přitom vyhovět cyklistům, kteří k jízdě využívají chodníky, protože pro ně není jízda po frekventované silnici bezpečná, je neproveditelné. Má tato patová situace řešení? Nemá, pokud někteří zúčastnění místo rozumného přístupu a vzájemného pochopení budou tento problém vyhrocovat a zneužívat svých pozic. Seniora politujeme, protože to je obecně populární a městská policie se dožaduje jednoznačného pokynu svého zřizovatele, aby se zbavila odpovědnosti za vlastní rozhodování. Nyní fakta. Nechala jsem si od městské policie připravit informaci o počtu a výši uložených pokut cyklistům nad 50 let za jízdu po chodníku za posledního půl roku. Městská policie za toto období uložila 2 pokuty ve výši 500 Kč, v obou případech byl přestupek spáchaný jízdou po chodníku doprovázen dalšími přestupky. Tady se zjevně o nelidskosti nedá hovořit. Ovšem souhlasím s kritikou chování městské policie, pokud strážníci vyhrožují seniorům tisícikorunovými pokutami. Na závěr informace, kterou jsme podali už v minulém čísle Zpravodaje. Město zadalo odbornou studii řešení nemotoristické dopravy. Můžeme doufat, že alespoň v některých místech najde řešení pro únosné soužití chodců, cyklistů a motorové dopravy ve městě. Květoslava Jeníčková, starostka MUDr. Jaroslav Bosák, Lázně Bohdaneč Řádková inzerce: KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů stromolezeckou technikou, tel.: VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK každé první pondělí v měsíci od 6. 1., hod. Výkupní cena 36 Kč/ks. Adresa: Firma Vame, Gočárova 586, Lázně Bohdaneč. Případně po tel. dohodě Od prodej nosných kuřic. 12 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

13 Navštivte naši novou kancelář v Lázních Bohdanči ul.pernštýnská 276 Tel , Ke každé nabídce užitečný dárek Otevřeno PO,ST 9:oo-17:oo, UT,ST 9:oo-16:oo, PÁ 9:oo-15:oo Hledáme vhodného kandidáta ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB patří mezi největší mezinárodní finanční společnosti v České republice. Pracovní uplatnění v naší společnosti je rozmanité a my budeme jen rádi, když se přidáte do našich týmů a spojíte svoji budoucnost s naší. V rámci rozšiřování svých pracovních týmů hledáme vhodného kandidáta na pozici: pracovník přepážky, zástupce pro servis klientům Nabízíme: fixní plat + osobní ohodnocení odborné zaškolení zázemí a jistotu stabilní společnosti pružnou pracovní dobu možnost kariérního růstu kmen klientů Požadujeme: SŠ vzdělání schopnost a ochotu k dalšímu vzdělávání příjemné vystupování spolehlivost znalost na PC schopnost spolupracovat v týmu pozitivní přístup a ochotu učit se Životopis zasílejte na Pro bližší informace tel.: Nový občanský Nový zákoník občanský zákoník aneb aneb Co Nový Vás od občanský nového roku Co Vás zákoník ohrožuje? od nového roku ohrožuje? aneb Pokud nás navštívíte v naší Pokud Co nové Vás nás od kanceláři, nového navštívíte roku rádi v naší nové ohrožuje? Vám vše kanceláři, bezplatně rádi Vám vše bezplatně vysvětlíme Pokud nás navštívíte a poradíme, v naší vysvětlíme nové kanceláři, poradíme, rádi jak se nejlépe chránit. jak Vám se nejlépe vše bezplatně chránit. vysvětlíme a poradíme, Adresa jak se Adresa nové nejlépe nové kanceláře kanceláře chránit. Adresa ul. ul. Pernštýnská nové kanceláře tel. tel , ul. Pernštýnská 276 tel , Otevřeno PO,ST 9 9 Otevřeno PO,ST Ú N O R

14 INFORMACE PRO OBČANY LÁZNÍ BOHDANEČ A PŘILEHLÉHO OKOLÍ Pietní služby CHARON Pietní služby CHARON - Jitka Filipová, oznamují, že od byla nově otevřena kancelář pro sjednávání smutečního rozloučení v obci Rybitví (směr Černá u Bohdanče). Kontaktní údaje: Rybitví 294/101A, tel. č.: , Provozní doba: Po Pá 8:00 11:30 / 12:00 16 :00 Zajistíme kompletní pietní služby: rozloučení v obřadních síních v Pardubicích, Chrudimi a po celé ČR, rozloučení v kostele (církevní, pohřeb s uložením do hrobu či hrobky, včetně hrobnických a kamenických prací), převozy po celé ČR i zahraničí. Nabízíme také bezplatnou poradenskou službu v oblasti pozůstalosti a pohřebnictví. Dále máme v nabídce široký sortiment pohřebního a hřbitovního zboží. POHŘEBNÍ POHOTOVOST na tel. č , Rybnicní Hospodárství SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ PRODEJNY RYB, MÁME OTEVŘENO VE DNECH: čtvrtek - pátek 10:00-17:00 hod sobota 9:00-12:00 hod PERNŠTEJNSKÝ KAPR NAŠE OBVYKLÁ NABÍDKA: kapr, pstruh, amur, sumec, jeseter NABÍZÍME: kuchání, půlení, porcování, stahování, filetování a vakuové balení Rybniční Hospodářství, s.r.o., Sádka 148, Lázně Bohdaneč Tel.: , Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E Toto číslo bylo dáno do tisku Příspěvky do Zpravodaje č. 2/2014 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: , nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: uzávěrka příštího vydání: B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více