Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014"

Transkript

1 Zpravodaj Ročník XXV., číslo 1 únor 2014 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, první číslo Zpravodaje v roce 2014 je příležitostí ke krátkému ohlédnutí za rokem Nejvýznamnější akcí byla oprava krovu a nová střecha na historické budově radnice. I když se nakonec ukázalo, že ani přepracovaný projekt nepředpokládal takovou míru poškození, která si nakonec vyžádala kompletní výměnu krovů, lze konstatovat, že se dílo podařilo. Komplikace při výběrovém řízení na opravu fasády způsobily odklad opravy. Bude se koordinovat se stavebními úpravami radniční restaurace v letošním roce. V loňském roce se po budovách základní školy dočkalo výměny oken také zdravotní středisko Na Lužci. Problémy vznikly při napojení areálu Na Baště na splaškovou kanalizaci. Hlavní řád splaškové kanalizace a vysazená část přípojky, určená k napojení sportovního areálu, které město v minulém volebním období zainvestovalo v rámci projektu Labe Loučná, nebyly položeny podle projektu. To si vyžádalo zásah do komunikace, vykopání a opětovné položení nové napojovací části přípojky. Také k vlastnímu objektu tribuny nakonec muselo být položeno ne 5 přípojek, jak uváděl projekt, ale 10. Domnívám se, že laická kritika vysoké ceny za tuto stavbu není, vzhledem k těmto skutečnostem a k celkové délce přípojky, zcela na místě. Stejně tak kritika a názory o zbytnosti této stavby. Je naprosto nepřijatelné (a to nejenom proto, že povinnost ukládá zákon), aby z veřejného objektu, který vlastní město, se splašky vypouštěly do dešťové kanalizace a znečišťovaly vodní toky, do kterých je dešťová kanalizace vyvedena. V úplném závěru roku se město pustilo do stavebních úprav sociálního zázemí Sokolovny. Skluz v přípravě způsobil, že nebyla plně využita vánoční přestávka provozu Sokolovny a v začátku roku město řešilo střet stavby s plným cvičebním programem. Děkuji Sokolům cvičitelům i cvičencům, učitelům i žákům školy za pochopení a toleranci omezení, která stavba způsobila. V uplynulém roce město výrazně podpořilo zlepšení podmínek pro sportovní volnočasové aktivity, a to celkovými výdaji ve výši 2,9 mil. Kč (5,8 % z daňových a nedaňových příjmů města). Některá sportoviště a sportovní zařízení generují příjmy a tak pokud porovnáme očištěné výdaje, spotřeboval areál Na Baště (opravy a údržba) a SK Lázně Bohdaneč (dotace na provoz) 67,2 % z těchto prostředků (klub eviduje 51 členů do 18 let). Budova Sokolovny a činnost Sokola se podílí na vynaložených výdajích 16,3 % (Sokol eviduje 103 členů do 18 let). 12,3 % směřovalo na provoz a opravy veřejných hřišť (dětská hřiště, hřiště u Pivovaru a Na Lužci). Zbývajících 4,2 % finanční podpory bylo rozděleno formou grantů na konkrétní činnosti a akce. Přehled uvádí tabulka. Společně s tímto číslem Zpravodaje dostáváte do svých schránek Zpravodaj Speciál, který je jedním ze zdrojů informací o záměru těžby štěrkopísku s následným využitím pro sport a rekreaci. Město má zájem poskytnout občanům všechny dostupné, úplné a objektivní informace o tomto záměru. Vydání Zpravodaje Speciálu je jednou Sport. org., sportoviště Výdaje v tis. Kč Příjmy v tis. Kč Rozdíl v tis. Kč SK L. Bohdaneč, areál Na Baště Dotace 648,0 Opravy, údržba 1 265,5 Nájemné 360,0 Celkem 1 913,5 360, ,5 Sokolové, Sokolovna Dotace 110,5 Opravy, údržba 84,4 Voda, energie 346,3 Pronájmy 163,2 Celkem 541,2 163,2 378,0 Veřejná hřiště Na Lužci 32,3 Za Pivovarem 109,8 32,0 Dětská hřiště 175,5 Celkem 317,6 32,0 285,6 Granty 98,0 CELKEM 2 870,3 555, ,1 z cest, kterými Vám chce město všechny informace, které má v tomto okamžiku k dispozici, zprostředkovat. Těší mě, že se Zpravodaj znovu stává prostředkem aktivní komunikace mezi městem a občany. Vaše pochvaly potěší. Vaše kritika je důvodem, aby se vedení města nad problémem zamyslelo a hledalo řešení. Žijeme v jednom městě a máme společný zájem aby se každému z nás a všem dohromady tady žilo co nejlépe. Srdečně vás zveme na 14. ročník zahájení cykloturistické sezony na Bohdanečsku tentokrát k výročí 500 let Opatovického kanálu SOBOTA 12. DUBNA :00 10:00 registrace účastníků na Masarykově náměstí TRADIČNÍ OBČERSTVENÍ NA CESTU VYTIPOVANÁ TRASA ZAJÍMAVÁ STANOVIŠTĚ Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč Květoslava Jeníčková, starostka

2 Okénko místostarosty Vandalismus a bezohlednost do našeho města nepatří Začátkem prosince minulého roku jsem při jednání s představiteli krajského úřadu chválil klidný život v našem městě s ohledem na dobrou práci městské policie. To jsem však ještě nevěděl, co nás čeká závěrem starého roku a v prvních dnech nového roku Konec roku je pravidelně důvodem oslav, které v místních restauracích většinou začínají po pracovní době a končí v pozdních nočních hodinách návratem domů. Návrat však neznamená svévolné poškozování veřejného majetku odpadkových košů, veřejného osvětlení, výkladních skříní apod. Tato činnost pachateli nepřináší žádné materiální obohacení, pouze se odreaguje a dokáže si svou volnost v současné demokratické společnosti. Jsem přesvědčen, že 25 let od sametové revoluce někteří občané pojem demokracie nepochopili. Tzv. můžu všechno a nemusím nic je základní omyl. Jako vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví. Na fotografiích můžete vidět, jak takový vandalismus vypadá u nás, v lázeňském městě. Počet strážníků městské policie může být jakýkoliv, ale všechny ulice a odpadkové koše uhlídat nemohou. Jen lituji toho pachatele, který bude dopaden a odnese to za všechny. Další negativní činností je bezohlednost spočívající v nekontrolovaném vypouštění světlic a různých typů petard. K silvestrovskému veselí to patří, to ale neznamená, že se bude střílet týden před termínem a týden po tomto termínu. Tyto ohňostroje a petardy představují obrovský stres pro psy a kočky. Zvířata mají jemnější sluch než lidé a navíc si neumějí hluk přiřadit ke konkrétnímu původci, což jejich děs ještě zvyšuje. Lituji, že se nepodařilo tuto činnost zahrnout pod městskou vyhlášku o regulaci rušných činností, která byla vydaná v minulém roce. Závěrem chci všem spoluobčanům ještě jednou popřát hlavně hodně zdraví, rozumu a vzájemné ohleduplnosti v roce Zdeněk Gilar, místostarosta Finanční úřad pomáhá občanům Jako každoročně budou pracovníci Finančního úřadu v Pardubicích pomáhat občanům města Lázní Bohdanče při vyplňování formulářů daně z příjmu za rok Avizovaná činnost proběhne v Langrově síni radnice ve dnech 17. a od 13 do 17 hodin. Zdeněk Gilar, místostarosta Informace z odboru rozvoje města Nový zametací stroj V průběhu minulého roku jsme na stránkách Zpravodaje informovali o projektu Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč, spolufinancovaném z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Zametací stroj Mathieu Azura MC 200 francouzské výroby byl dodán s několikaměsíčním zpožděním v průběhu měsíce ledna. S ohledem na prodlení v termínu dodání uplatnilo Město při finančním vyrovnání se společností SOME Jindřichův Hradec, s.r.o. smluvní pokutu. Konečná cena za dodání stroje, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy činí 2,55 mil. Kč. Nyní zbývá provést řádné vyúčtování vynaložených finančních prostředků a doložit na Státní fond životního prostředí ČR všechny dokumenty související s proplacením dotace. Ve vestibulu radnice je umístěna pamětní deska informující o realizaci projektu. Zametací vůz budou při úklidu našeho města používat Služby města Lázně Bohdaneč a setkáte se s ním již při prvním jarním čištění místních komunikací. Lucie Paclíková, odbor rozvoje města 2 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

3 Úpravy radniční restaurace Traverza zachránila v 80. letech bortící se klenbu. V závěru loňského roku vypršela dlouholetá nájemní smlouva zatím poslednímu nájemci restaurace Radnice. Přestože plány na její modernizaci visely ve vzduchu již delší dobu, stále docházelo pouze k prodlužování velmi neutěšeného stavu. Restaurace se v celé kráse ukázala až po vyklizení interiéru, skladů a kuchyně. Necitelné stavební úpravy, jako je např. podložení bortící se klenby traverzou, nesmyslné dělicí příčky či křížení pohybu hostů, obsluhy a zásobování, bijí do očí snad každého, kdo dnes dostane šanci prostory navštívit. Proto byl přizván architekt, který se pokusil na straně jedné navrátit historicky cennému prostoru pod klenbami jeho reprezentativní hodnotu a na straně druhé podchytit fungování restaurace v duchu moderní doby. Jeho první návrh dostala k nahlédnutí nejen rada města a pracovníci památkového ústavu, ale také dva potencionální zájemci o budoucí provozování restaurace, kteří do konce měsíce ledna letošního roku předložili své nabídky a představy o fungování restaurace. Prostory restaurace se po úpravách více otevřou a provzdušní. Na prvním únorovém jednání rady města byl vybrán nový nájemce, který bude zároveň spolupracovat při přípravě projektové dokumentace. Radniční restaurace by mohla znovu přivítat své hosty v druhém pololetí letošního roku. Lenka Křivská, odbor rozvoje města Místní poplatky za odpady a ze psů Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč stanoví pro rok 2014 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Tento místní poplatek je splatný jednorázově do 31. března Osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Vznik nároku na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Poplatky ze psů (starších 3 měsíců) jsou rovněž stanoveny ve stejné výši jako v loňském roce. Splatné jsou do Oba poplatky je možné zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 6), v Městsko-lázeňském informačním centru nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č /0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte na tel.: , popř. u: Každému, kdo příslušný poplatek neuhradí v daném termínu, bude vystaven platební výměr (původní poplatek může být v tomto případě zvýšen až na trojnásobek). Neuhrazené poplatky budou vymáhány exekucí. S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách města nebo na podatelně městského úřadu. Věra Kohoutková, odbor hospodářsko-správní Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu Sokolovny Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a nedostatečnému počtu toalet v budově Sokolovny byly dne zahájeny práce na rekonstrukci sociálních zařízení. V rámci akce byly dámské i pánské toalety v přízemí budovy kompletně zrekonstruovány a v 1. patře byly toalety obnoveny. K předání hotového díla došlo Stavební úpravy prováděla firma Jirák s.r.o., Pardubice Dražkovice, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Přestože rekonstrukce částečně ztěžovala podmínky provozu sokolovny, věříme, že uživatelé přijali toto omezení s pochopením. Jitka Vomlelová, referent OSM Kde jsme se potkali Jen pouhou půlhodinu po půlnoci se na Masarykově náměstí před budovou radnice rozzářil tradiční silvestrovský ohňostroj. Společně jsme tak přivítali rok V neděli 5. ledna zazněl v kostele sv. Maří Magdalény Tříkrálový koncert Pardubického komorního orchestru. Ráda bych vás pozvala na další akce, které pro vás již nyní začínáme připravovat. Jedná se o 14. ročník Cyklopaťáku, kterým zahájíme v sobotu 12. dubna cykloturistickou sezónu na Bohdanečsku. S předstihem přijměte pozvání na koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Proběhne v kostele sv. Maří Magdalény v neděli 30. března od 16 hodin. Za celý pracovní tým informačního centra děkuji všem, kteří k nám stále přinášejí víčka pro Justýnku a přispívají tak na její léčbu. V lednu jsme její mamince předali několik dalších desítek kilogramů. Sbírka i nadále pokračuje. Od února jsme pro vás rozšířili nabídku služeb, nyní si u nás můžete zakoupit vstupenky na různé akce i přes portál Ticket Art. Nezapomeňte, že se k nám můžete připojit na facebooku nebo nás osobně navštívit v naší provozovně, kde se vám budeme ochotně věnovat k vaší plné spokojenosti. Vladislava Kerlesová, ředitelka MIC Ú N O R

4 Zprávy ze základní školy A mateřské školy Lázně Bohdaneč Ohlédnutí do předvánočního času Žáci základní školy odehráli jako každý rok v předvánočním čase pro své rodiče a spolužáky divadelní představení. Tentokrát nastudovali pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. Jedno z devíti představení navštívil také oblíbený herec pardubického divadla Ladislav Špinar. Zprávy z mateřské školy Začátek kalendářního roku bývá spojený se zápisem předškoláků do první třídy základní školy. Děti z naší mateřské školy měly možnost si školu prohlédnout zblízka ještě před zápisem. Obě předškolní oddělení se byla podívat na své starší kamarády ve třídě 1. A a 1. B základní školy Na Lužci. Děti viděly vyučování, práci dětí i paní učitelky a mohly si vyzkoušet školní lavice. Zaujala je školní třída, která je jiná než ta v mateřské škole. A líbily se jim i výtvarné práce dětí vystavené ve třídě či psaní na tabuli. Spolu se žáčky první třídy si zahrály hry na poznávání písmen a všichni společně počítali na velkém počítadle. Velmi děkujeme pedagogům z prvních tříd, že nám umožnili vstoupit do výuky a prohlédnout si s dětmi školu, kam většina z nich po prázdninách nastoupí. V lednu děti z mateřské školy společně s kamarády z první třídy základní školy zahájily lyžařský výcvik v lyžařském areálu Hlinsko. Někteří měli lyže poprvé a vyzkoušeli si svoji první jízdu, ti zkušenější již jezdili na velké sjezdovce. Se slovy lyžování je prima ale odjížděli domů všichni. S mokrým vysvědčením v kapse a s plaveckými dovednostmi ukončí školka koncem února předplaveckou výuku v plaveckém areálu Pardubice. Fotografie z první lekce lyžování a části předplavecké výuky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii na internetových stránkách mateřské školy. Aneta Burešová, zástupkyně ředitele pro MŠ 4 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

5 Novinky v MAS Bohdanečsko Jaro 2014 bude ve znamení první certifikace regionálních produktů se značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt. Tyto produkty pocházející z Bohdanečska, regionu Kunětické hory a Holicka budou označeny jednotnou značkou, zeleným dubovým listem charakteristickým pro rybniční krajinu. Na lednovém jednání představenstva byl do MAS přijat nový člen, SK Lázně Bohdaneč. V této chvíli má tak MAS Bohdanečsko 21 členů z řad veřejných, neziskových a podnikatelských subjektů. Tím byla splněna jedna z mnoha podmínek standardizace MAS. K naplnění všech dalších podmínek by mělo dojít během prvního čtvrtletí letošního roku a je důležité proto, aby mohla být MAS Bohdanečsko podpořena v novém programovém období V souvislosti s novým občanským zákoníkem došlo k 1. lednu 2014 k automatické přeměně původního občanského sdružení na spolek. S tím je spojena např. změna stanov či změna v názvu MAS. Lenka Makovská, manažerka MAS Bohdanečsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Městská policie Lázně Bohdaneč informuje Nové vedení K došlo ke změně ve vedení Městské policie Lázně Bohdaneč. Některými úkoly při řízení MPLB byla zastupitelstvem pověřena Aneta Hámorská. U MPLB pracuje od roku 2005 a mimo jiné má specializaci psovoda, dlouhodobě se podílela na programu prevence kriminality a má neocenitelné zkušenosti s prací policejních a hasičských jednotek z několika soukromých zahraničních cest (Francie, Polsko, Německo, Kalifornie, Florida). Mým hlavním cílem je vrátit MPLB do stavu, v jakém byla do roku Tím mám na mysli zejména důsledné strážníky, kteří budou aktivně přistupovat k řešení problémů v rámci hlídkové služby. Strážníky, kteří jsou ke své práci dostatečně morálně silní, ale také dobře vyškoleni, vycvičeni a kvalitně vybaveni, aby dokázali na jedné straně rychle, důsledně a v případě potřeby i velmi razantně zasáhnout i proti nebezpečným či agresivním podezřelým, a na straně druhé i strážníky dostatečně ochotné a vstřícné, aby uměli poskytnout v plném rozsahu i kvalifikovanou pomoc, kterou někdo potřebuje. Městská policie Lázně Bohdaneč se i nadále bude řídit svým pracovním sloganem K vašim službám. Vandalismus ve městě V období vánočních prázdnin jsme se v našem městě setkali s nešvarem, který není místním občanům již mnoho let známý. Bezpečnostní situace nastavená v minulosti strážníky MPLB se stala pro občany standardem, na který si všichni zvykli a přestali jej vnímat jako něco, co jinde není běžné. Naopak se začalo občas uvažovat o tom, zda není strážníků moc (objevily se i laické názory, jak strážníci místo služby v L. Bohdanči jezdí vydělávat do Chvaletic na pokutách), zda nemají moc aut, nemají moc vysoké platy, zda nejsou moc přísní apod. Vždyť je u nás vlastně klid a pořádek, tak na co bychom tak velkou policii potřebovali. O to větší je nyní rozčarování některých, že došlo opakovaně k vyvrácení odpadkových košů na autobusovém nádraží a poškození několika dopravních značek. Samozřejmě to může být do jisté míry obrázek činnosti policie, ale uniformovaná policie nemůže být všude. Na dlouhodobě zvýšený počet strážníků ve službě nemá rozpočet rezervy a převrácení odpadkového koše, který není nijak zásadně uchycen do trávníku, je dílem okamžiku. Byť se strážníkům podařilo zjistit nějaké skutečnosti, které vedly k podezření na konkrétní osoby, nemělo to asi žádný dopad, protože jedna věc je mít podezření a druhá někomu něco prokázat. Po určitých opatřeních ze strany MPLB (z taktických důvodů nezveřejňovaných) sice vandalismus přestal, ale také si musí každý sáhnout sám do svědomí, co pro zadržení vandalů udělal. Zvednout telefon a zavolat (i anonymně) na stálou službu MPLB, když vidím nebo slyším, že se právě na ulici něco děje, není zase takový problém a nepředstavuje to žádné riziko. Strážníci nebudou s oznamovatelem sepisovat žádné svědecké výpovědi. Když hlídka MPLB kontroluje konec ulice Šípkova, nemůže vidět, co se děje Na Lužci atp. Samostatná pěší hlídka (vyskytly se odborné názory, že z auta strážník nikoho nechytne) není schopna nikoho dostihnout a po zadržení ani eskortovat na služebnu. A bez včasné informace není velká šance, že bude pachatel dopaden při činu, i když autohlídka má poměrně velký pracovní záběr a velmi rychlý dojezdový čas. Pokud ale strážníci získají informaci o vandalech až druhý den a nemají k dispozici ani zběžný popis podezřelých, jen těžko se zlobit na policii, že nikoho nedopadne. Abychom i nadále měli ve městě pořádek, klid a bezpečno, musíme na tom zapracovat všichni. Policie, samospráva, ale i jednotliví občané. Proto se neváhejte na službu MPLB kdykoliv obrátit. Jsme tu k vašim službám. Aneta Hámorská, vrchní strážník MPLB stálá služba Ú N O R

6 usnesení zastupitelstva města Zastupitelstvo města na 28. zasedání dne po projednání: Schvaluje 5. rozpočtové opatření roku 2013: Ukazatel Platný rozpočet po 5. RO v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy ,07 Třída 2 Nedaňové příjmy ,88 Třída 3 Kapitálové příjmy 5 975,00 Třída 4 Přijaté transfery 6 408,22 Příjmy celkem ,17 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,17 Třída 5 Běžné výdaje ,96 z toho Městský úřad ,97 Městská policie 5 830,00 Základní škola a mateřská škola 4 066,00 Služby města Lázně Bohdaneč 7 457,99 Městsko-lázeňské informační centrum 1 128,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 1 410,00 Ostatní výdaje 1 088,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 5 242,42 z toho Městský úřad 3 315,00 SmLB 1 927,42 Výdaje celkem ,38 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,38 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 3 390,79 Třída 8 Financování 3 390,79 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 1 972,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech 1 418,79 Schvaluje rozpočet r. 2014: Ukazatel Rozpočet r v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 7 616,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 130,00 Třída 4 Přijaté transfery 6 395,50 Příjmy celkem ,50 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,50 Ukazatel Rozpočet r v tis. Kč Třída 5 Běžné výdaje ,50 z toho Městský úřad ,00 Městská policie 5 715,00 Základní škola a mateřská škola 4 306,00 Služby města Lázně Bohdaneč 8 403,00 Městsko-lázeňské informační centrum 1 298,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 1 265,50 Ostatní výdaje 1 008,00 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 z toho Městský úřad ,00 SmLB 0,00 Výdaje celkem ,50 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,50 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 7 309,00 Třída 8 Financování 7 309,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 0,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech 7 309,00 Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek hospodaření z předchozích let. Schvaluje rozpočtový výhled na léta 2015 a 2016: ROK r v tis. Kč r v tis. Kč Příjmy celkem , ,00 1 Daňové příjmy , ,00 2 Nedaňové příjmy 9 800, ,00 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 4 Přijaté transfery 7 000, ,00 Výdaje celkem , ,00 5 Běžné výdaje , ,00 6 Kapitálové výdaje 9 250, ,00 Saldo příjmů a výdajů 550,00 200,00 Financování celkem 550,00 200,00 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 Splátky úvěrů a půjček, výplata dluhopisů ,00 0,00 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech ,00 200,00 Prodlužuje zřízení pracovní pozice podle 1a, odst. 1, písm. c, zákona č. 553/1991, o obecní policii v platném znění, v rámci stávajícího počtu 8 zaměstnanců Městské policie Lázně Bohdaneč, do S účinností od pověřuje plněním úkolů při řízení Městské policie Lázně Bohdaneč Anetu Hámorskou. Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru dne , a B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

7 usnesení rady města Rada města na 81. zasedání dne po projednání: Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně č na výdaje JSDH pro rok 2013 v celkové výši Kč. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí právní pomoci č v přestupkové agendě s JUDr. Světlanou Pecháčkovou. Ukládá HSO promítnout zvýšení nákladů na právní pomoc v přestupkově agendě do kalkulace náhrad ve veřejnoprávních smlouvách. Schvaluje kupní smlouvu č o prodeji vyřazeného vozidla Avie 30, SPZ PUA uzavřenou s M. D. za cenu Kč včetně DPH. Ukládá vypovědět nájemní smlouvu č na nájem pozemku p. č. 782/32 v k. ú. Lázně Bohdaneč uzavřenou s Českou republikou, ministerstvem obrany ke dni Schvaluje smlouvu č o užívání části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 15 m 2 na dobu neurčitou s M. J., bytem Valčíkova 329, Pardubice. Schvaluje smlouvu o využívání systému nakládání s komunálními odpady s fyzickými a právnickými osobami podnikajícími v Lázních Bohdanči na rok 2014 dle přílohy a pověřuje OSM jejich uzavíráním. Schvaluje nájemní smlouvu č s K. J., bytem Pernštýnská 116, Lázně Bohdaneč na byt č. 111 v domě č. p. 736, Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Schvaluje dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené s E. S. na nájem služebního bytu v č. p. 108, Masarykovo nám. v Lázních Bohdanči, kterým se mění doba nájmu do Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č s firmou ELPROM, spol. s r.o. se sídlem Šípkova 154, Lázně Bohdaneč na akci Výměna 21 ks sloupů VO v Lázních Bohdanči, kterým se prodlužuje termín dokončení celého díla do Schvaluje smlouvu č s firmou STAKO společnost s ručením omezeným se sídlem Bieblova 782, Hradec Králové o výpůjčce pozemků p. č. 833/11, 835/11 a části pozemku 854/1 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč o celkové výměře cca m 2 na dobu určitou do Bere na vědomí informaci o stavu akce Lázně Bohdaneč Kanalizační přípojka pro stadion a souhlasí s navrhovaným postupem. Souhlasí s použitím rezervního fondu Služeb města Lázně Bohdaneč ve výši Kč k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady a k úhradě ztráty za předchozí léta. Bere na vědomí návrhy opatření k nápravě kontrolních zjištění veřejnosprávní kontroly zaměřené na vozidlo Avia D pod č. j. 6509/13/Taj/JMr a veřejnosprávní kontroly na úseku hospodaření pod č. j. KrÚ67610/2013 provedené u Služeb města Lázně Bohdaneč a ukládá řediteli předkládat informace o plnění termínů dle přílohy. Schvaluje odpisový plán Služeb města Lázně Bohdaneč na rok 2013 a Schvaluje uzavření nájemní smlouvy č na pronájem sloupů veřejného osvětlení na území města Lázně Bohdaneč k provozování městského informačního a orientačního systému s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s., za cenu 450 Kč/rok. Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh včetně seznamu oslovených firem na akci Stavební úpravy sociálního zařízení objektu Sokolovny. Schvaluje uzavření rámcové Smlouvy o poskytování poradenství v oblasti urbanismu a architektury č s firmou Picek Architects s.r.o. Schvaluje uzavření smlouvy se společností HMP top s.r.o. Hradec Králové na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci Cyklostezka Lázně Bohdaneč při silnici II/333. Bere na vědomí informaci o dalším postupu ve věci nedodržení dodací lhůty zametacího stroje v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy č na pronájem plakátovacích ploch na území města Lázně Bohdaneč s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s., za cenu 300 Kč/rok. Schvaluje zápis do kroniky za rok Souhlasí s podáním žádosti o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení č v souladu s nařízením vlády č. 209/2013 Sb. Schvaluje poskytnutí jednorázové odměny řediteli příspěvkové organizace Služby města Lázně Bohdaneč P. Kotýnkovi. Rada města na 82. zasedání dne po projednání: Schvaluje zadání veřejné zakázky Stavební úpravy sociálního zařízení objektu Sokolovny firmě JIRÁK, s.r.o. Dražkovice 107, Pardubice v ceně Kč včetně DPH. Rada města na 83. zasedání dne po projednání: Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s. na r Bere na vědomí informace týkající se nákladovosti přestupkového řízení. Ukládá zpracovat a předložit návrh řešení přestupkové agendy prostřednictvím Magistrátu města Pardubice. Bere na vědomí informaci o provedených přesunech běžných výdajů v rámci kapitol Tajemník, OSM a Městská policie. Ruší usnesení č rady města ze dne ve znění Schvaluje dohodu č o ukončení nájemního vztahu ze smlouvy ze dne na nájem nebytových prostor v suterénu budovy Sokolovny, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč s P. K., Nová Hradečná ke dni Nepřijímá záměr prodeje objektu čp. 163 v lokalitě Boudy u Dolan, Lázně Bohdaneč a pozemků p. č a 1691 v k. ú. Lázně Bohdaneč. Schvaluje uzavření smlouvy č. 5/ s Dopravním podnikem města Pardubic a.s. na provozování nočního spoje na lince č. 3 s odjezdem ve 23:30 hod. ze zastávky Hlavní nádraží v období od do Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č s firmou ELPROM, spol. s r.o. se sídlem Šípkova 154, Lázně Bohdaneč na akci Výměna 21 ks sloupů VO v Lázních Bohdanči v předloženém znění. Schvaluje smlouvu č. 5/ o nájmu části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 16 m 2 na dobu neurčitou s S. C., Pardubice. Ú N O R

8 Schvaluje smlouvu č. 5/ na nájem části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 14 m 2 na dobu neurčitou s M. P., Pardubice. Schvaluje pořízení územní studie ÚS I pro plochy Z3b a K15 dle platného Územního plánu Lázně Bohdaneč. Schvaluje smlouvu č. 1/ (číslo smlouvy poskytovatele ) se společností Vodafone Czech Republic, a.s. o poskytování služeb elektronických komunikací. Rada města na 84. zasedání dne po projednání: Schvaluje Smlouvu o dílo č. 9/ na zpracování Lesního hospodářského plánu Lázně Bohdaneč se zhotovitelem TAXONIA CZ, s.r.o. Olomouc za cenu Kč včetně DPH. Bere na vědomí informaci o podání žádosti o grant Pardubického kraje na akci Oprava západní části hřbitovní zdi se zvoničkou areál kaple sv. Jiří v Lázních Bohdanči. Na základě usnesení rady města č z se schvaluje Smlouva o dílo č uzavřená mezi objednatelem Město Lázně Bohdaneč a zhotovitelem Jirák s.r.o., Dražkovice 107, Pardubice s předmětem plnění Stavební úpravy sociálního zařízení objektu Sokolovny. Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 734/17 v bytovém domě č. p. 734, Na Lužci za cenu Kč. Schvaluje rámcovou kupní smlouvu č. 5/ o dodávkách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic se společností Čepro, a.s., Dělnická 12, č. p. 213, Praha 7. Bere na vědomí informaci o ukončení nájmu nebytového prostoru restaurace Radnice v 1. NP budovy čp. 1. Schvaluje smlouvu č. 5/ o sdružených službách dodávky elektřiny do nebytových prostor restaurace Radnice se společností CENTROPOL ENERGY a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem. Schvaluje smlouvu č. 5/ o sdružených dodávkách zemního plynu do nebytových prostor restaurace Radnice se společností Gas International s.r.o., Plzeňská 1270/97, Praha 5. Schvaluje smlouvu č. odběratele 5/ o dodávce vody a odvádění odpadních vod z nebytových prostor radnice se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu z nájemní smlouvy č s RNDr. B. S., bytem Křičeň 10 ke dni Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr nájmu nebytových prostor o výměře 155,47 m 2 lékárny v budově čp. 718 Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Neschvaluje žádost Ing. Lukáše Havránka o využití sokolovny za účelem pořádání akce FESTBOB TOUR 2014 ve dnech Bere na vědomí Zprávu o činnosti Klubu důchodců za r Schvaluje návrh Komunikační strategie záměru těžby a následné rekreace Čertoříšský. Bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč za rok Ukládá zajistit stavbu Dopravního hřiště pro mateřskou školu. Ukládá zajistit stavbu Rozšíření manipulační plochy u hasičské zbrojnice. Ukládá zajistit dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a úhradě za ni č z a zajistit uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb. Ukládá předložit návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Městsko-lázeňskému informačnímu centru Lázně Bohdaneč, o.p.s. ve smyslu požadavku auditora na obsah smlouvy ve vazbě na získané příjmy z dotované činnosti. Souhlasí s připojením k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky dne Skautská oslava Vánoc Tradiční oddílová oslava Vánoc letos proběhla opět v naší klubovně na náměstí. Nejprve jsme vyrazili do lázeňského parku, kde jsme si zahráli několik her. Brzy se setmělo, proto jsme se vrátili do klubovny, abychom vyrobili ozdoby a ozdobili vánoční stromeček. Potom nadešla chvíle, na kterou všichni čekali, rozdávání dárečků. Každý pod stromečkem ten svůj našel a všichni měli radost. Druhý den po nadílce jsme klubovnu uklidili a vyrazili znovu do sluncem zalitého parku. Tam jsme sledovali stopy vánočních skřítků až k jejich úkrytu. I v roce 2014 pokračujeme v naší činnosti, pravidelných schůzkách a akcích v přírodě a přijímáme nové členy do svých řad. Přehled termínů schůzek najdete v tabulce. Věková kategorie Den a čas schůzky v klubovně na náměstí Informace Světlušky (dívky 6 11 let) Pátek 16:00 17:30 Skautky (dívky let) Pátek 17:00 18:30 Vlčata (chlapci 6 11 let) Pátek 16:30 18:00 Skauti (chlapci let) Úterý 16:30 18:00 Modeláři (chlapci od 11 let) Středa 16:30 18:30 Pavel Fabuš, středisko Junáka Lázně Bohdaneč 8 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

9 Sokolovna má nové WC Počátkem roku 2014 se konečně splnil sen všech občanů města, kteří navštěvují bohdanečskou sokolovnu. Zmizel několikaletý zápach z WC, který se linul celou budovou při jakékoliv změně počasí, skončily také problémy s neustále se ucpávajícími toaletami. Od do probíhala v sokolovně zásadní rekonstrukce původních WC a vybudování nového sociálního zařízení v 1. patře budovy. Po ukončení prací proběhla hned první zatěžkávací zkouška, Myslivecký ples, a můžeme konstatovat, že vše obstálo na jedničku. Dnes již rovněž můžeme zhodnotit téměř měsíční provoz tělocvičné jednoty a myslím, že lze hodnotit kladně. I přes povánoční problémy a mírné omezení cvičebního režimu se podařilo po dvou dnech cvičení opět obnovit a kromě cvičení dětí jsme působili podle cvičebního rozpisu. Obrovský dík patří paní správcové, která s nasazením všech sil udržovala veřejné prostory (sály, vestibul i šatny) v sokolovně funkční a vždy se snažila připravit podmínky, aby se každý den mohlo cvičit. Poděkování patří také cvičitelům oddílů, kteří během svých hodin doprovázeli děti na venkovní mobilní toaletu a dbali na to, aby se malí cvičenci nepohybovali po staveništi a nezpůsobili si úraz. Celou rekonstrukci sociálních zařízení organizoval i financoval současný majitel sokolovny a přilehlých pozemků, Město Lázně Bohdaneč. Jemu patří dík za úspěšné dokončení celé akce a budeme se těšit, že prostředí v sokolovně se bude i nadále zlepšovat a přiláká do sokolských řad další občany města Lázní Bohdanče, nové cvičence tělocvičné jednoty. Sportu zdar! Alena Dufková, starostka T. J. Sokol Lázně Bohdaneč Předvánoční turnajový kolotoč Koncem roku se již tradičně zúčastňujeme předvánočních turnajů. Vyzkoušel jsem všechny chlapecké kategorie, včetně těch nejmladších elévů. 1. turnaj: se mladší žáci zúčastnili turnaje Penta Cup, který se konal v Městské sportovní hale v Holicích. Celkem se přihlásilo 5 týmů. V každém zápase jsme vždy inkasovali jako první, ale nakonec jsme všechny zápasy dotáhli do vítězného konce a po zásluze jsme obsadili vynikající 1. místo. Chlapci měli obrovskou radost a ze získaného poháru vypili vychlazené dětské šampaňské. skončili pátí. Turnaj vyhráli hráči Kutné Hory, kteří předváděli vynikající florbal. 3. turnaj se konal opět v Jablotron aréně na Olšinkách v Pardubicích turnaj Ohio Cup, určený mladším žákům. Na tento turnaj jsem nominoval nejmladší chlapce elévy. Hrálo se na 2 skupiny po 5 týmech. V zápasech bylo vidět, kdo tento druh sportu hraje závodně a kdo na amatérské úrovni. Opravdu velký rozdíl byl nejen věkový (byli jsme i o 4 roky mladší), ale týmy z Hradce Králové nebo Náchoda byly, jak se říká, prostě někde jinde. Nicméně kluci všechny zápasy odjezdili více jak na 100 % a zasloužili si za bojovnost a hlavně odvahu pochvalu nejen ode mne, ale i od přítomných rodičů. Nakonec jsme skončili na 7. místě, před námi byly týmy, které hrají na krajské úrovni. Turnaj vyhráli hráči Náchoda. Pro všechny zúčastněné to byla obrovská zkušenost a ukázali jsme, že můžeme hrát i s takto vyspělými týmy. Samozřejmě máme ještě co zlepšovat a s nejmladšími žáčky nás čeká ještě hodně Turnaj Pardubice Ohio Cup práce. Věřím, že nám ale přinese ovoce a časem předvedeme svoji sílu a ukážeme, že i nadále se s Bohdančí musí počítat. Sportu zdar a florbalu zvlášť. Radek Paclík, cvičitel a trenér T. J. Sokol Lázně Bohdaneč Turnaj Holice Penta Cup 2. turnaj probíhal v Jablotron aréně na Olšinkách v Pardubicích turnaj Ohio Cup, určený pro starší žáky a muže. V naší kategorii se přihlásily pouze 3 týmy, a tak jsme se po dohodě s pořadateli domluvili, že se připojíme k mužské skupině (5 mužstev). Pro kluky to byla ohromná zkušenost, v zápasech mohli s muži porovnat svoje síly a ukázat svoji dovednost. Ve své kategorii jsme nakonec obsadili 2. místo za týmem z Jaroměře. V celkovém hodnocení jsme Ú N O R

10 Tříkrálová sbírka 2014 vynesla rekord Čtrnáctá Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Pardubice vynesla rekordních Kč, což je o 164 tis. Kč více než v loňském roce. V Lázních Bohdanči, kde vyšly do ulic 3 skupinky koledníků, bylo vybráno Kč. Do koledování se zapojili žáci z tříd ZŠ Lázně Bohdaneč, kterým patří velký dík. Při koledování nejen pomáhali dobré věci, ale také si společně užili spoustu legrace. Výtěžek sbírky bude použit na rekonstrukci ambulantních odlehčovacích služeb tzv. školky pro seniory (50 %), obnovu vozového parku pro sociální služby (20 %), vybavení pro domácí hospicovou péči (10 %), pomoc rodinám v nouzi a rozvoj rodinných center (10 %), pomoc jednotlivcům (5 %) a na adopci na dálku (5 %). Více o Tříkrálové sbírce najdete na našich webových stránkách nebo na stránkách Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu s potřebnými, kterým Charita pomáhá. Díky také všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při organizaci sbírky. Pavla Jadrná, Oblastní charita Pardubice Činnost Klubu důchodců v roce 2013 V současné době máme zapsaných 45 členů, průměrná účast je 25 členů. Scházíme se pravidelně každé pondělí v klubové místnosti v bývalé škole na náměstí. Během roku nám bohužel několik členů přestalo ze zdravotních důvodů do klubu docházet a účast se tím snížila. Přivítali bychom proto nové zájemce z řad důchodců. Věřte, že to není ztráta času, něco zajímavého se můžete dozvědět, pobavíte se a podělíte o své radosti, starosti nebo zdravotní problémy. Rok 2014 jsme zahájili tradičně Tříkrálovým koncertem, který pro nás nezištně pořádá Komorní soubor Škroup. Celému souboru moc děkujeme. Snažíme se, aby každá schůzka měla nějakou náplň. Poslechli jsme si několik zajímavých a poučných přednášek v podání prof. Procházkové, Ing. Parýzkové, p. Jaré nebo Ing. Šebka. Velice krásné a poutavé byly cestopisné filmy spojené s výkladem p. učitele Borovce nebo Ing. Brancuského a manželů Mařákových. Každý rok mezi nás přijdou zástupci městské policie, aby nás informovali o dodržování bezpečnosti ve městě, dále pan Charbuský, který nás informuje o zápisu do kroniky města. Přišla mezi nás také starostka města Ing. Jeníčková. Navštívil nás rovněž ředitel ZŠ Na rovině p. Sýkora a seznámil nás s činností a výukou této školy. Byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijala obvodní lékařka Dr. Nechvátalová. Její zdravotní přednáška a následná beseda byly velice zajímavé. Paní doktorka je příjemná a vstřícná. Během roku jsme zorganizovali 4 zájezdy, navštívili jsme zámek Náměšť na Hané, muzeum historických kočárů, byli jsme ve Smiřicích, Hořicích, na hradě Pecka a v Telči. V prosinci to byl zájezd pořádaný v době adventu, byli jsme na zámku Ratibořice, ve mlýně a navštívili jsme muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Zájezdy se vydařily a všem zúčastněným se moc líbily. Uskutečnilo se posezení s pohoštěním u příležitosti Svátku matek a oslavili jsme se dvěma členkami kulaté narozeniny. Ke konci roku jsme společně poseděli a za doprovodu kytar zazpívali známé písničky. Na úplný závěr roku jsme se sešli na vánočním posezení s pohoštěním. Svým vystoupením nás moc potěšily žákyně základní školy pod vedením p. učitelky Mandátové. Závěrem děkuji všem, kteří nás podporují a ochotně s námi spolupracují. Zájemce o členství v našem klubu rádi přivítáme. Zdeňka Korejtková, vedoucí Klubu důchodců Lázně Bohdaneč Blahopřejeme jubilantům V této rubrice uvádíme naše občany, kteří v prosinci roku 2013 a v lednu roku 2014 oslavili 80., 85. a vyšší narozeniny. 80 let paní Božena Davidová nám. Bratranců Veverkových paní Adéla Krupičková ulice Šípkova pan Rudolf Boček ulice Na Lužci paní Etela Zídková ulice Langrova pan Josef Ráliš ulice Zborovská 85 let pan Josef Koníř ulice J. Žižky 92 let paní Jiřina Vondráčková ulice Dukelská paní Jiřina Doležalová ulice Družstevní Připojujeme se ke gratulaci představitelů našeho města a přejeme jubilantům vše nejlepší. 10 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

11 Výročí 500 let Opatovického kanálu I. díl Na prahu 16. století měla krajina kolem Bohdanče zcela jiný ráz než v současnosti. Nelákala k rekreačním pobytům ani k romantickým procházkám. V létě od nich odrazovala mračna komárů, v jarních a podzimních měsících blátivost cest. Snad jen mrazivá zima dávala zapomenout na rozsáhlé mokřiny v okolí městečka. Opatovický kanál u bohdanečských mlýnů, pohlednice z roku Právě však zmíněná nehostinnost přírody podmínila vznik rybníkářské tradice na Bohdanečsku. Její počátky sahají dokonce až do 11. století. Kdo jiný mohl stát u jejího zrodu než nejvzdělanější Jak se v roce 1923 adaptovala radniční restaurace Nadcházející modernizace restaurace Radnice nás přivedla na myšlenku zapátrat v archivu stavebního úřadu. Zatímco stavební úpravy restauračních prostor z let 1990 či , které byly většího rozsahu, mají povětšinou místní ještě v živé paměti, my se poohlédneme za první zdokumentovanou rekonstrukcí datovanou k roku Jak se vlastně téměř před sto lety vypisovaly veřejné zakázky? Jaká byla konkurence stavebních firem či záruky na kvalitu práce? Při bližším prozkoumání zjistíme, že se od dnešních postupů situace příliš nelišila. Zadaní oprav restauračních místností veřejnou cestou oznamoval Obecní úřad města Bohdanče jednoduchou vyhláškou. Opis soupisu konkrétních prací pak získali offertenti přímo v kanceláři úřadu. Stejně jako dnes se offerty (nabídky) podávaly v uzavřených obálkách. V dubnu roku 1923 byly takto doručeny dvě, obě od místních firem. Ta první z Technicko-stavitelského podniku Jan Brodec, úředně oprávněného stavitele a soudního znalce, ta druhá, vítězná, z Podnikatelství staveb Vincenc Zaifert, technické a stavební kanceláře. Úpravy zahrnovaly mimo jiné vybourání a přizdění otvorů pro 3 okna v podloubí do ulice, prostorové změny bourání příček a dveří, z kuchyně byla zřízena spolková místnost, z hasičské zbrojnice pak výčep, dále pak úpravy pissoiru, opravy dlažby a podlah, dvojnásobné vybílení dosavadní lednice, ze které byla zřízena hasičská zbrojnice, opravy zdiva a omítek, vyzdění komína, výrobu a instalaci nových oken a dveří. Rozpočty výloh jednotlivých nabídek, které nezávisle hodnotil stavební znalec ing. Antonín Žabka z Pardubic, se příliš nelišily. Zatímco V. Zeifert nabídnul cenu ,90 Kč, nabídka J. Brodce byla o 370,74 Kč nižší, ale zato neobsahovala všechny práce. J. Brodec se sice ještě dodatečně snažil učinit kompletní nabídku za ceny svého konkurenta navíc se slevou Kč, nicméně již bylo rozhodnuto. Práce byly zadány 20. dubna za následujících podmínek. Úplné ukončení lidé oné doby, benediktinští mniši. Své hlavní sídlo ve východních Čechách měli v dnešních Opatovicích nad Labem. Patřily jim však též pozemky v současném katastru Bohdanče. Všimli si na nich velkých tůní a cílevědomě je dávali přeměňovat v to, co připomínalo nynější rybníky. Daný vývoj se nečekaně zastavil v první polovině 15. století. Za husitských bouří zanikl opatovický klášter a na obzoru nebyl nikdo, kdo by byl schopen navázat na jeho rybníkářské podnikání. K obratu došlo až poté, co pardubické panství včetně našeho městečka koupil roku 1491 jeden z nejbohatších moravských velmožů Vilém z Pernštejna. Ten chtěl rozhojnit své jmění různými způsoby. Podle dobového kronikáře dokonce začal kupčit ve víně. Nepodceňoval ovšem ani další zdroj příjmů, jímž bylo právě rybníkářství. Nejdříve bylo zapotřebí získat pro nové vodní plochy pozemky. Jednání s jejich majiteli nebyla jednoduchá. Někteří z nich se jich totiž nechtěli vzdát. Dokonce ani za nabídky, že za ně dostanou finanční náhradu nebo půdu a bydlení v jiném místě. Nakonec však přece jenom vždy k dohodě došlo. Svědčí o tom registr rybniční, který dal roku 1494 zřídit vůdčí muž pernštejnského rodu. Právě do něj byly zaznamenávány všechny majetkové přesuny, aby se v budoucnosti předešlo případným vlastnickým sporům. Postupně se tak vytvářely předpoklady k tomu, aby v okolí Bohdanče vznikla soustava vodních děl, dodnes určující jeho podmanivou atmosféru. Miloš Charbuský, kronikář města prací mělo proběhnout k 16. květnu 1923, při zmeškání měl stavitel povinnost hradit penále 100 Kč za každý den. Práce měly být provedeny řemeslně bezvadně a technicky správně s dvouletou zárukou. Za tímto účelem složil stavitel 10 % offertované sumy, peníze byly uloženy na knížku, která zůstala v uschování obce právě 2 roky od dokončení stavby. Vícepráce hrazeny nebyly. Připouštělo se použití vybouraných cihel, určen byl např. také poměr míchání malty. Práce řemeslné mohly být zadávány pouze oprávněným řemeslníkům. Kolaudace upravené restaurace probíhala 26. června 1926, téhož dne podal V. Zaifert slavnému Obecnímu úřadu v Bohdanči také celkové vyúčtování. Jak se adaptace povedla, zda byli hosté i nájemce restaurace spokojeni, se již ze stavebních spisů nedozvíme. Nezbývá nám než si popřát, aby se vydařila k všeobecné spokojenosti rekonstrukce letošní. Lenka Křivská, odbor rozvoje města Radnice v přízemí s Pardubickou pivnicí, vpravo budova poštovního úřadu, rok Ú N O R

12 Názory a reakce občanů Reakce na článek Cyklisté ve městě od Ing. Moravce a na Názor občana od Ing. Gilarové z č. 5/2013 Potěšilo mne, že reakce občanů na plánované postihy cyklistů, jezdících ve městě po chodnících, nezanikají, ba spíše naopak. Budu se věnovat seniorům. Byl jsem přítomen v ulici Šípkova pádu 78leté ženy, která byla při jízdě na kole po silnici odhozena poryvem vzduchu od projíždějícího nákladního automobilu na proutěnky vedle silnice. Naštěstí krom zhmožděného ramene se jí více nepřihodilo. Na můj dotaz, proč nejede po chodníku, mi odpověděla: Oni by mi dali pokutu a já mám malý důchod. Poté vzala kolo a vrátila se domů pěšky, protože s poraněným ramenem dále jet nemohla. Další případ, podobný, byl v Hradecké ulici, kde jel na kole 67letý muž a na zadním nosiči měl malý náklad. Dopadl při projíždění náklaďáku stejně. Naštěstí opět bez většího zranění. Při mém stejném dotazu odpověděl: Na tohle to, abych jel po chodníku, oni čekají. Zákon platí pro všechny, nebo by měl platit. Kdysi jsem měl možnost školit výkonnou právnickou moc a příslušníky policie spolu s městskou policií na téma: Senior a geront v městském provozu. Můj poznatek od té doby: proti zákonu a hlavně proti postoji výše uvedených nemá senior šanci. Naopak je snadnou kořistí. Nejde o to, dodržovat zákon důsledně, tím spíše, když víme, že výkladů je mnoho, ale jde o postoje výše uvedených. Kde je sociální cítění, empatie vůči seniorům? Nakonec i osobnostní založení a chtě nechtě i osobní morálka jdou při posuzování nezákonné jízdy na kole po chodnících stranou. Vážení spoluobčané, senioři, pokutu klidně zaplaťte, vaše zdraví a váš život za to rozhodně stojí. Koncepci městské policie, jak se domnívám, také musí někdo schválit. Zastupitelstvo či rada? Blíží se volby, a pokud nějaká strana či uskupení bude mít v programu jen jeden bod lidskost, myslím, že nejen ode mne bude mít podporu. Cyklisté ve městě Z funkce starosty a ze zákona o obecní policii plynou povinnosti starosty při řízení městské policie. Řídit práci městské policie v našem městě tak, aby byli spokojeni chodci, kteří se cítí být ohrožováni cyklisty na chodnících a přitom vyhovět cyklistům, kteří k jízdě využívají chodníky, protože pro ně není jízda po frekventované silnici bezpečná, je neproveditelné. Má tato patová situace řešení? Nemá, pokud někteří zúčastnění místo rozumného přístupu a vzájemného pochopení budou tento problém vyhrocovat a zneužívat svých pozic. Seniora politujeme, protože to je obecně populární a městská policie se dožaduje jednoznačného pokynu svého zřizovatele, aby se zbavila odpovědnosti za vlastní rozhodování. Nyní fakta. Nechala jsem si od městské policie připravit informaci o počtu a výši uložených pokut cyklistům nad 50 let za jízdu po chodníku za posledního půl roku. Městská policie za toto období uložila 2 pokuty ve výši 500 Kč, v obou případech byl přestupek spáchaný jízdou po chodníku doprovázen dalšími přestupky. Tady se zjevně o nelidskosti nedá hovořit. Ovšem souhlasím s kritikou chování městské policie, pokud strážníci vyhrožují seniorům tisícikorunovými pokutami. Na závěr informace, kterou jsme podali už v minulém čísle Zpravodaje. Město zadalo odbornou studii řešení nemotoristické dopravy. Můžeme doufat, že alespoň v některých místech najde řešení pro únosné soužití chodců, cyklistů a motorové dopravy ve městě. Květoslava Jeníčková, starostka MUDr. Jaroslav Bosák, Lázně Bohdaneč Řádková inzerce: KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů stromolezeckou technikou, tel.: VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK každé první pondělí v měsíci od 6. 1., hod. Výkupní cena 36 Kč/ks. Adresa: Firma Vame, Gočárova 586, Lázně Bohdaneč. Případně po tel. dohodě Od prodej nosných kuřic. 12 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

13 Navštivte naši novou kancelář v Lázních Bohdanči ul.pernštýnská 276 Tel , Ke každé nabídce užitečný dárek Otevřeno PO,ST 9:oo-17:oo, UT,ST 9:oo-16:oo, PÁ 9:oo-15:oo Hledáme vhodného kandidáta ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB patří mezi největší mezinárodní finanční společnosti v České republice. Pracovní uplatnění v naší společnosti je rozmanité a my budeme jen rádi, když se přidáte do našich týmů a spojíte svoji budoucnost s naší. V rámci rozšiřování svých pracovních týmů hledáme vhodného kandidáta na pozici: pracovník přepážky, zástupce pro servis klientům Nabízíme: fixní plat + osobní ohodnocení odborné zaškolení zázemí a jistotu stabilní společnosti pružnou pracovní dobu možnost kariérního růstu kmen klientů Požadujeme: SŠ vzdělání schopnost a ochotu k dalšímu vzdělávání příjemné vystupování spolehlivost znalost na PC schopnost spolupracovat v týmu pozitivní přístup a ochotu učit se Životopis zasílejte na Pro bližší informace tel.: Nový občanský Nový zákoník občanský zákoník aneb aneb Co Nový Vás od občanský nového roku Co Vás zákoník ohrožuje? od nového roku ohrožuje? aneb Pokud nás navštívíte v naší Pokud Co nové Vás nás od kanceláři, nového navštívíte roku rádi v naší nové ohrožuje? Vám vše kanceláři, bezplatně rádi Vám vše bezplatně vysvětlíme Pokud nás navštívíte a poradíme, v naší vysvětlíme nové kanceláři, poradíme, rádi jak se nejlépe chránit. jak Vám se nejlépe vše bezplatně chránit. vysvětlíme a poradíme, Adresa jak se Adresa nové nejlépe nové kanceláře kanceláře chránit. Adresa ul. ul. Pernštýnská nové kanceláře tel. tel , ul. Pernštýnská 276 tel , Otevřeno PO,ST 9 9 Otevřeno PO,ST Ú N O R

14 INFORMACE PRO OBČANY LÁZNÍ BOHDANEČ A PŘILEHLÉHO OKOLÍ Pietní služby CHARON Pietní služby CHARON - Jitka Filipová, oznamují, že od byla nově otevřena kancelář pro sjednávání smutečního rozloučení v obci Rybitví (směr Černá u Bohdanče). Kontaktní údaje: Rybitví 294/101A, tel. č.: , Provozní doba: Po Pá 8:00 11:30 / 12:00 16 :00 Zajistíme kompletní pietní služby: rozloučení v obřadních síních v Pardubicích, Chrudimi a po celé ČR, rozloučení v kostele (církevní, pohřeb s uložením do hrobu či hrobky, včetně hrobnických a kamenických prací), převozy po celé ČR i zahraničí. Nabízíme také bezplatnou poradenskou službu v oblasti pozůstalosti a pohřebnictví. Dále máme v nabídce široký sortiment pohřebního a hřbitovního zboží. POHŘEBNÍ POHOTOVOST na tel. č , Rybnicní Hospodárství SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ PRODEJNY RYB, MÁME OTEVŘENO VE DNECH: čtvrtek - pátek 10:00-17:00 hod sobota 9:00-12:00 hod PERNŠTEJNSKÝ KAPR NAŠE OBVYKLÁ NABÍDKA: kapr, pstruh, amur, sumec, jeseter NABÍZÍME: kuchání, půlení, porcování, stahování, filetování a vakuové balení Rybniční Hospodářství, s.r.o., Sádka 148, Lázně Bohdaneč Tel.: , Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E Toto číslo bylo dáno do tisku Příspěvky do Zpravodaje č. 2/2014 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: , nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: uzávěrka příštího vydání: B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Březen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Březen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Komorní soubor Škroup Koncert komorní hudby Lázně Bohdaneč - Radnice 5. dubna 2009 v 10:00 hodin L. Huka Trio C dur pro flétnu, housle a violu F. Schubert Smyčcový kvartet Es dur, o p. 12 5, č. 1 Účinkují

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Rooseveltova ulice. červen / 2015. Hlavní téma: Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace

Rooseveltova ulice. červen / 2015. Hlavní téma: Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2015 Hlavní téma: Rooseveltova ulice Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace Slovo úvodem Dalibor Dudek ředitel ZŠ u Říčanského

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice. Co v čísle najdete: Kulturní kalendář prosinec

Zpravodaj. Zprávy z radnice. Co v čísle najdete: Kulturní kalendář prosinec Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XVIII číslo 4 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Zprávy z radnice Tak jako o Vánocích nadělujeme dárky, tak i Město dostalo dva dárky ve formě

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více