MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ V TŘEBONI. zpravodaj města Třeboně 10 Kč 5/2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ 7. 13. 5. 2008 V TŘEBONI. zpravodaj města Třeboně 10 Kč 5/2008. www.anifest.cz"

Transkript

1 n Novinky v parkování n Anifest 2008 n Sezóna 2008 v Třeboni n Majáles n Bertiny lázně slaví n Z přírody a zahrad n Linka 156 zpravodaj města Třeboně 10 Kč 5/2008 Slavnostní shromáždění u pomníku Obětem zla 8. května, hod., Sokolská ul. Mississipi college chor USA (koncert ve Schwarzenberské hrobce) 17. května, hod. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ V TŘEBONI Shirley Valentine 19. května, hod., Divadlo J. K. Tyla Třikrát život (divadlo v předplatném) 23. května, hod., Divadlo J. K. Tyla POŘADATEL: FESTIVAL SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY: HOSTITEL: HLAVNÍ PARTNER: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Festival osobně navštíví prezident festivalu Jiří Bartoška, režiséři Gene Deitch, Aurel Klimt, Jan Balej, Pavel Koutský, Břetislav Pojar, Jan Švankmajer, režisérka Michaela Pavlátová, zpěvák, herec a moderátor Jiří Macháček, filmový publicista Tomáš Baldýnský, výtvarník Vladimír Jiránek, Martin Velíček pro podporu a rozvoj a Státní fond České republiky další. české kinematografie HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI: Doprovodný program je i tentokrát více než pestrý. 7. května v 16 hodin bude zahájena výstava Vladimíra Jiránka, v pátek 9. května vystoupí v KKC Roháč kapely The Prostitutes a Tatabojs, v sobotu 10. května se můžete těšit na jazzový koncert Free Time Improfest v kostele sv. Jiljí, následující den tamtéž se uskuteční koncert vážné hudby Ensemblé Bona Fide. Takřka po celou dobu konání festivalu bude možné navštěvovat divadelní představení pro děti, určeným místem je Zámecký Anifest_plakatA1_05_final.indd :48:15 park. Experiment Titicaca Třeboň (film + beseda) 27. května, hod., Kino Světozor Radůza (koncert) 28. května, hod., Divadlo J. K. Tyla

2 Na žádost nájemníků domu čp. 376/II a 377/II o prodej nájemných bytů včetně přináležejících spoluvlastnických podílů na společných částech budov a zahrad, které tvoří funkční celek, byl projednán záměr prodeje. Město Třeboň zpracovalo prohlášení vlastníka prodeje a nechalo vypracovat znalecké posudky. Byty byly současným nájemníkům nabídnuty za cenu stanovenou soudním znalcem, když kupní cena byla stanovena jako cena v čase a místě obvyklá. Pro příklad byt o rozloze 106 m 2 byl nájemníkovi nabídnut za cenu Kč. Po delší rozpravě tento záměr Zastupitelstvo města neschválilo. Mrzí mne, že tento záměr nebyl schválen zejména s ohledem na nájemníky. Zastupitelé, kteří hlasovali proti zveřejnění záměru prodeje tak vlastně uzavřeli nájemníkům cestu k získání bytu, říká starosta Jan Váňa. Z nabídek realitních kanceláří je zřejmé, že se ceny bytů srovnatelných s nabídkou města pohybují v rozmezí 2 až 2,5 násobku nabízené ceny. Při vědomí uvolnění výše nájemného nejpozději v roce 2010 tak zastupitelé nehlasující pro zveřejnění záměru prokázali nájemníkům medvědí službu, dodává starosta Váňa. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu čp. 569/II včetně pozemků čp. 1144, čp. 1145/I a čp. 1146/II vše v obci a k. ú. Třeboň. V současné době tento dům slouží jako zdravotní středisko. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto o formě prodeje. Nemovitosti se budou prodávat formou přímého prodeje žadatelům. Celková výměra pozemků je 992 m 2. Noví majitelé převezmou veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemních smluv mezi Městem Třeboň a současnými nájemníky. Zastupitelstvo města schválilo prodej poslední bytové jednotky v domě čp. 30/1 v Rožmberské ulici, která byla prodána současnému nájemci. Bytová jednotka bude prodána včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1168/5069 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu o velikosti 1168/5069 k pozemkům p. č. 160, p. č Kupní smlouva bude ze strany kupujících podepsána do 20 dnů ode dne schválení prodeje. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícími. Zastupitelstvo města Třeboně schválilo prodej rybníků Horní Cieglerovský a Dolní Cieglerovský. Tyto rybníky se nacházejí v k. ú. Domanín a jsou v současné době pronajaty Rybářství Třeboň HLD. a. s. Minimální cena pozemků p. č. KN 1585/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 5768 m2, p.č. KN 1588 (vodní plocha rybník) o výměře m 2, p. č. KN 1589 (vodní plocha zamokřená plocha) o výměře 2410 m 2, p.č. KN 1593 (vodní plocha rybník) o výměře m 2, vše v k. ú. Domanín byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši Kč. Rybníky Zprávy z radnice a pozemky byly prodány za cenu Kč za podmínky převzetí práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy mezi Městem Třeboň a Rybářstvím Třeboň HLD. a. s., připomněl starosta města Jan Váňa. Rada města schválila nákup 1/3 pozemků p. č. 1839/10 a p.č. 1839/13 vše v obci a k. ú. Třeboň. Koncem března byla MěÚ Třeboň doručena nabídka k odkupu spoluvlastnického podílu 1/3 pozemků z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Oba pozemky jsou orná půda. Rada města Třeboně schválila záměr pronájmu pozemků v k. ú. Branná na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Českému svazu ochránců přírody. Nájemné bude činit 200 Kč ročně a bude každoročně valorizováno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Dle vyjádření ČSOP se na předmětných pozemcích nachází přírodovědecky cenný zazemňující se mokřad. Jsou to zarůstající tůně po těžbě jílu. Na této ploše by měla být vytvořena soustava průtočných tůní a podmáčených ploch pro chráněné a ohrožené mokřadní druhy rostlin a živočichů, ve spolupráci s Botanickým ústavem AVČR a správou CHKO. Na pozemcích p.č. KN 792/2 nesmí být postaveny žádné stavby a přístřešky, či jiné objekty, nebude žádným způsobem omezena lesnická činnost na okolních porostech a v případě vybudování naučné stezky bude vedena mimo stávající komunikaci, která je stěžejní pro odvoz dřeva z lokality Brannský les. Rada města Třeboně schválila uzavření Dohody o partnerství k přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu Zavádění MA 21 v Třeboni mezi Městem Třeboň a Agenturou Třeboňsko, o. p. s. Dohoda bude realizátorem předložena s žádostí o finanční prostředky do výběrového řízení v rámci grantu na podporu MA 21 z revolvingového fondu MŽP. Město Třeboň na základě této dohody poskytne realizátorovi potřebné podklady (Plán zdraví a kvality života, Komunitní plán sociálních služeb města, Program městské památkové rezervace Třeboň) a umožní mu, aby využil podklady pro plánování dle MA 21. Realizátor bude v úzkém kontaktu s politikem MA 21 a bude mu podávat zprávy o plnění projektu. Rada města Třeboně schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci ze dne s Jihočeskou hospodářskou komorou. Město Třeboň uznává Jihočeskou hospodářskou komoru jako reprezentanta podnikatelské samosprávy regionu. Komora potvrzuje i nadále svoji připravenost podílet se na záměrech města zaměřených na rozvoj regionu, zlepšování infrastruktury a zlepšování podmínek života i podnikání. Smluvní strany považují za účelné rozšířit a podporovat vzájemnou spolupráci a tím také podpořit služby poskytované JHK podnikatelským subjektům. Restaurování Mariánského sloupu v Třeboni 2. etapa Foto: pk V polovině března rozeslal odbor rozvoje a investic pěti restaurátorům poptávku k podání nabídek na realizaci II. etapy restaurování Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Třeboni. Tato etapa zahrnuje opravy vrcholové sochy sv. Panny Marie Immaculaty, celkové architektury sloupu, reliéfu martyria sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána a nápisové desky, andílků, stylizovaných oblaků, zhotovení kopie středového putti a statické zajištění vrcholové části sloupu pod sochou sv. P.M. Immaculaty. Z pěti obeslaných restaurátorů svou nabídku zaslali pouze tři. Z těchto nabídek hodnotící komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku MgA. Lukáše Hosnedla, ak. sochaře a restaurátora. Restaurování bude financováno z části z dotačních prostředků Programu regenerace MPR a z části z rozpočtu města. Jitka Klečková kancelář starosty Jednání Zastupitelstva města se uskuteční dne od h v Městské hale Roháč V minulém čísle TS jsme uveřejnili přehled příspěvků na činnost. Jelikož došlo k úpravám, aktuální verzi naleznete na webových stránkách města. str. TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

3 Parkování ve městě od Rada města dne projednala konečný návrh řešení parkování v prostorách vnitřního města a ulicích navazujících na vnitřní město Shrneme-li stručně nové režimy parkování, So h pak bude od 1. června 2008 platit na parkovištích režim: prvních 30 minut zdarma, tarif 10 Kč/hod mimo uvedenou dobu bez poplatku 1. Ulice Husova a Dukelská parkovací automat, placené stání v době: a školou: 4. Ulice Vrchlického úsek mezi Roháčem Po Pá h bez poplatku, v době od 7.00 do h na parkovací kotouč s časovým omezením na 30 min. So h prvních 30 minut zdarma, tarif 10 Kč/hod mimo uvedenou dobu bez poplatku 5. Ulice Seifertova úsek u pošty: bez poplatku, v době od 7.00 do h na 2. Ulice Jiráskova a Palackého náměstí: parkovací kotouč s časovým omezením na 30 v období od do parkovací automat, placené stání v době: minut Po Pá h 6. Masarykovo náměstí dolní část So h v období je umožněno parkování prvních 30 minut zdarma, tarif 10 Kč/hod bez poplatku, na parkovací kotouč s časovým mimo uvedenou dobu bez poplatku omezením na 30 minut. V období od do není parkování možné. v období od do : bez poplatku, na parkovací kotouč s časovým 7. Nádvoří kláštera omezením na 10 hodin celoročně parkování na parkovací kotouč s časovým omezením na 60 minut, mimo vyhrazená místa pro držitele karet 3. Ulice Na Sadech parkovací automat, placené stání v době: Po Pá h Pro řidiče je důležité si povšimnout a uvědomit: V únoru a březnu 2008 proběhla rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Žižkově náměstí a v přilehlých ulicích Krčínova a Petra Voka. Na Žižkově náměstí a v Krčínově ulici použili pracovníci provádějící firmy Lesostavby Třeboň a.s. klasickou výkopovou technologii, která byla v části trasy zpestřena odkrytím staré kanalizace, zděné z kamene a zakryté buď cihelnou klen- Vrchní rekonstrukce Žižkova náměstí Druhá fáze rekonstrukce Žižkova náměstí zahrnuje výměnu podkladů a kompletní kryt z kamenných dlažeb. Stavbu provázela pozornost ze strany pracovníků Památkového ústavu, stavba byla po dobu asi tří dnů pozastavena z důvodu nálezů klenutých kanálů v původním stavu. Investorem vrchní stavby je Město Třeboň. Celé to bude pěší zóna, tzn. povolená rychlost 20 km/h. Většinou se jedná o bezúrovňový prostor, zvednuté obrubníky byly projektovány jen v místech parkování, uvedl Pavel Řimnáč, vedoucí stavební správy, Lesostavby Třeboň. pk Parkovací automaty jsou nastaveny tak, že minimální poplatek je 5 Kč, pak je možné připlácet po 1 Kč, automat ze zaplacené částky a nastaveného tarifu vypočte dobu, na kterou je parkování zaplaceno a vydá parkovací lístek. Automaty budou umožňovat prvních 30 minut parkování zdarma (po stisku příslušného tlačítka bez zaplacení automat vydá lístek na dobu 30 minut). V případě, kdy řidič zaplatí, automat připočte k zaplacenému času 30 minut. Cílem tohoto opatření je umožnit parkování co největšímu počtu zájemců a vyloučit dlouhodobé stání vozidel ve frekventovaných oblastech. říká starosta města Jan Váňa. Bližší informace podá starosta města Jan Váňa tel: Rekonstrukce Žižkova náměstí bou, nebo velkými plochými kameny. V těchto úsecích byly nové kanalizační roury uloženy na dno původních zděných stok a zasypány jako v klasických výkopech. Ty původní kamenné kanalizační stoky však v zemi zůstaly jako doklad starých řemeslných technologií pro budoucí generace. Při výměně vodovodního potrubí v ulici Petra Voka byla použita zcela Foto: DSO Vodovody Hamr nová technologie Hydros plus. Tato metoda spočívá v tom, že výkopové práce se nedělají v celé trase, pouze na obou koncích trasy se vyhloubí montážní jáma. Na dno jámy na Žižkově náměstí se usadil hydraulický zatahovací Jitka Klečková Organizační pracovník kanceláře starosty Tel: Mobil: stroj, na dno jámy na Masarykově náměstí se položila šestimetrová nová roura. Skrz celé staré potrubí a novou rouru se prostrčilo sešroubovávané táhlo a na konec táhla za novou rourou se našroubovala příruba. Hydraulický stroj začal táhlo přitahovat k sobě a tlakem té příruby zatahoval do původní trasy starého potrubí novou rouru, která vlastně před sebou celé staré potrubí tlačila. To vylézalo ze země u zatahovacího stroje a rozbíjelo se tam na kusy. Za den byla celá ulice hotová bez výkopu, bez nového dláždění. Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace položil E-ON také nové elektrické kabely a vše pak Lesostavby zakryly novou dlažbou. Jan Ouška, ředitel DSO Vodovod Hamr Dne 5. května 2008 ve hodin bude slavnostně otevřeno zrekonstruované Žižkovo náměstí. TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 Foto: jc str.

4 Aktuálně Foto: pk Spolek přátel Třeboně (SPT) sněmoval na své výroční schůzi v Zrcadlovém sále v Roháči 29. března za předsednictví PhDr. J. Psíkové. Schůzi vedl Ing. J. Hlávka. Na schůzi byl (mimo jiné) přítomnými jednohlasně zvolen čestným členem SPT Ing. L. Vejvoda. O víkendu dubna byla návštěvníkům zpřístupněna Radniční věž. Představila se v plné kráse vybílena a důkladně uklizena. Poděkování patří manželům Švarcovým. Výroční členská schůze Českého rybářského svazu (nejpočetnější zájm. organizace v Třeboni, která hospodaří ve 104 revírech tekoucích i stojatých vod), se uskutečnila 30. března ve školní jídelně v Roháči. Schůzi vedlo předsednictvo (na snímku zleva): Ing. J. Zasadil (účetní), Ing. K. Dvořák (pokladník), Mgr. P. Werner (předseda), M. Balek (jednatel) a Ing. P. Jílek (hospodář). Foto: pk Do začátku hlavní turistické sezóny by měla být dokončena čtyřletá etapa oprav třeboňského zámku. Závěrečné práce právě probíhají na hlavní budově zámku čp Opravuje se fasáda včetně kovových a dřevěných prvků. Rekonstrukce si vyžádala celkem 12 mil. Kč a provádí ji firma Suchý Hlinsko. Foto: Studio Oáza Ve středu 26. března probíhalo v prostorách kadeřnictví studia Oáza celodenní školení o nových trendech v účesech a celkové vizáži pro rok Specializovaní lektoři představili program ve stylu Romantic a Nostalgie celkem pro 15 kadeřnic, které měly možnost sledovat proměnu na čtyřech vybraných ženách. Pro letošní rok vede sestřih zvaný mikádo, a to v jakékoliv úpravě, doplněný probarvením ve výrazných barvách. A samozřejmě je velmi oblíbené prodlužování vlasů, uvedla majitelka studia paní Dana Matoušková. pk Foto: jc Občané i návštěvníci města se mohou těšit na novou budovu, kterou má v plánu postavit p. J. Lebr v prostoru mezi ulicemi Svobody a Riegrovou. Živě sledované demoliční práce starých domů kolemjdoucími prováděla firma Lumos z Českých Budějovic. Text a foto: šh Letošní jaro Třeboňákům zpestřilo otevření dvou solných jeskyní. První byla otevřena na Žižkově náměstí, v místě, kde byla ordinace MUDr. Špulákové. Druhou naleznete ve dvoraně České spořitelny. Solná jeskyně je jedním ze způsobů, jak spojit rehabilitaci, prevenci, ochranu zdraví a relaxaci. K tomu se využívá spojení kamenné soli a soli z Mrtvého moře. V solné jeskyni je velmi charakteristické mikroklima, které je typické bakteriologickou čistotou vzduchu. Vzduch je obohacen jódem, vápníkem, bromem, selenem, draslíkem, magnéziem, sodíkem a železem. Příjemným zjištěním je fakt, že jedna návštěva solné jeskyně může nahradit až 3 dny strávené u moře. Terapie probíhá na polohovacích lehátkách, pro děti je připraven dětský koutek. Vhodná je především pro onemocnění horních a dolních cest dýchacích, při nefunkčnosti štítné žlázy, při srdečně-cévních onemocněních, při chorobách trávicího traktu, dermatologických chorobách, pomáhá při poruchách nervového systému, ale také zrychluje spalování tuků, vyhlazuje vrásky a zpomaluje proces stárnutí. pk Poz vánka na besedu Vylodění v Normandii očima třeboňských občanů Vladimíra Kosa a Jana Fanty Povídání Ing. Vladimíra Vejvody o pilotech Třeboňska a Jihočeského kraje USKUTEČNÍ SE 7. KVĚTNA 2008 V OBECNÍM HOSTINCI V BŘILICÍCH OD HODIN str. 4 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

5 Aktuálně V pátek 18. dubna Město Třeboň v zastoupení Komise pro občanské záležitosti uvítalo do života jedenáct občánků. Slavnostní vítání zpestřily žákyně II. Základní školy svým přednesem i zpěvem. Všem novopečeným rodičům gratulujeme. Text a foto: pk Zleva dole: Bára Hůdová, Šárka Holá, Vojtěch Divoký, Michaela Sedláčková, Martin Novák, Tereza Soukupová Na hrázi rybníka Svět v těsné blízkosti sochy Jakuba Krčína vedle přístaviště vyhlídkových lodí bylo krásné posezení. Jeden stůl se dvěma lavičkami. Vše bylo zhotoveno z masivní kulatiny, trámků a silných prken. Toto zařízení využívali návštěvníci města, rekreanti, lázeňští hosté a další k příjemnému posezení a odpočinku ve stínu starých dubů. Co z tohoto zařízení zbylo, vidíme na přiložené fotografii. Rozlámaný a rozštípaný jak stůl, tak i lavičky, vše značně zdemolované a poškozené. Třeboň uvítá Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice Dne 26. června 2008 Třeboň zaplní na 300 účastníků závodu v rámci Mistrovství České a Slovenské republiky. Od 15 hodin budou jednotliví závodníci startovat z Masarykova náměstí, projedou Domanínem, Mladošovicemi a vrátí se zpátky do Třeboně. Pořadatelem této akce je Cyklistický klub Jindřichův Hradec, závod se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka. O doprovodný program se postará taneční skupina pod vedením Petry Přibylové. Průjezd centrem města bude od 15 hodin uzavřen. pk Časy se mění, ale dobré věci zůstávají V dubnovém čísle Třeboňského světa se značná část čtenářů a čtenářek pozastavovala nad článkem, který informoval o změně názvu Hotelu Bílý Koníček. Chtěli bychom vás ujistit, že se jednalo o apríl a přejmenování se nechystá. red TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 Vsobotu proběhly v centru města zároveň s akcí Květinová Třeboň oslavy Dne Země. Při nich bylo pro děti i mladé duchem přichystáno malování na téma Dárek pro planetu Zemi a také několik her. Jedna z nich prověřila znalosti, ale také skokanské schopnosti všech zúčastněných. Při jiné se každý musel vcítit do včely a absolvovat náročnou trasu ohrožován při tom ještě zákeřným roztočem jménem varoa včelí zkrátka jako ve skutečnosti. Kdo vyrazil do zámeckého parku, mohl si na připravených cedulkách přečíst informace o zajímavé dřevině, u níž se nachází. Odpoledne se ještě vyrazilo na cyklistickou exkurzi pod vedením RNDr. Mirka Hátleho se Správy CHKO Třeboňsko. Do malování i her se zapojilo mnoho dětí a dokonce několik odvážných dospělých. Všichni byli po zásluze odměněni cenami v podobě samolepek, odznáčků apod. Všem, kdo tvořili, hráli si, prošli stezku parkem, Foto: pk nebo Zleva dole: Tadeáš Steinecker, Natálie Hánová, Tomáš Květoň, Tomáš Mládek, Beáta Šimkovská Vandalové v našem městě řádí stále Nejsou to však jen tyto škody. Vandalové řádí soustavně také v zámeckém parku, kde dochází k ničení květinových záhonů, vytrhávání květin, poškozování laviček, převracení odpadkových košů a zanechávání značného množství odpadků na cestách a také na trávnících uprostřed parku. Je tu i další nešvar vandalství a tím jsou sprejeři, kteří poškozují fasády domů, průchody a další prostory Text a foto: mk (red. kráceno) Oslavili jsme Den Země odpoledne vyrazili na kole, děkujeme za zájem a elán! Počasí k nám nakonec bylo milostivo, a tak se akce pořádaná Českým nadačním fondem pro vydru, Správou CHKO Třeboňsko, Domem dětí a mládeže a IKS v Třeboni ke spokojenosti všech vydařila. Matouš Šimek Český nadační fond pro vydru str. 5

6 Na posledním jednání městského zastupitelstva, které se konalo , se projednalo celkem 50 bodů a tak není divu, že skončilo téměř v půl jedné ráno a trvalo tak přes šest hodin. Zastupitelé se mimo jiné zabývali prodejem bytů v Třeboni. Jednalo se o prodeje v ulicích Táboritská (9 bytů), Svobody (1 byt), Vrchlického (1 byt), Lázeňská (1 byt zcela nový byt tzv. kostka u sportovní haly), Rožmberská (1 byt) a Lidická (12 bytů). V minulosti se většinou nájemníkům městských bytů odprodávaly byty za cenu odhadní (příslušná Vyhláška MF ČR prostřednictvím tzv. porovnávací metody-odhad). Pokud se jedná o prodeje bytů v ulicích Táboritská, Svobody a Vrchlického, tak záměr rady byl tyto byty nabídnout ihned tzv. třetím osobám a to formou prodeje obálkové metody za minimálně odhadní cenu, protože nájemníci nabídku k odkoupení v r nevyužili. V diskusi zastupitelů byl podán protinávrh, aby se tyto byty ještě jednou nabídly stávajícím nájemníkům za cenu odhadní (lhůta 90 dnů), teprve potom nabídnout tzv. třetím osobám. Domnívám se, že stávající nájemníci si ještě jednu šanci zaslouží. Byt v Lázeňské ulici (objekt č. p. 1229) byl schválen formou přímého prodeje současnému nájemníkovi. Některé byty v tomto objektu byly v r prodány formou obálkové metody, kde Ozvěna na článek z dubnového TS Prodej městských bytů Podivuji se nad tvrzením, že se lidé často ptají, co s větvemi z jarních ořezů. Každý Třeboňák ví, že po zrušení přistavovaných multikontejnerů je odvážejí Technické služby. Podle návodu v článku uvedeném je máme nechat nějaký čas oschnout a pak spálit. I celý rok budou hromady větví schnout kolem domů, což by městu na kráse nepřidalo. Z článku cituji: Správně by to totiž ani TS neměly odvážet. Zajímalo by mě, proč. Mnohé nelze řešit jen podle zdravého rozumu a na vše musí být vyhláška. Kterou to tedy TS nesprávně porušují? Pálení, byť jen suchých větví na otevřeném prostranství znečišťuje životní prostředí, reprodukuje kouř obtěžující nejen bezprostřední sousedy a je často příčinou vzniku požáru. Každý také nemá možnost tento bioodpad zpracovat a znehodnotit spálením v kamnech. Podle Zákona o životním prostředí (i jiných), je občanům zakázáno obtěžovat ostatní čímkoliv. PaeDr. B. Holmanová Dopis redakci Dobrý den všichni, kdo připravujete Třeboňský svět! Chtěla bych Vás moc pochválit a poděkovat za poslední (dubnové) vydání Vašeho časopisu. Mám v Třeboni rekreační chalupu a jezdím do Vašeho/mého města již přes 50 let. Kdykoli přijedu, hned se ptám po Vašich místních novinách. Tentokrát to tedy bylo počteníčko se spoustou informací!!! Díky a ať se Vám daří. Hana Borlová cena se tak zvýšila o cca Kč až cca Kč za 1 m2, tj. nad úroveň ceny odhadní dle vyhlášky. V tomto posledním případě byla cena stanovena dle znaleckého posudku, tj. dle zmíněné vyhlášky. V Rožmberské ulici zastupitelé schválili prodej posledního bytu a to tak, že prodej bude realizován za cenu odhadní (příslušná Vyhláška MF ČR), kdy tato cena bude navýšena o 10 % (respektive násobeno koeficientem 1,1). V uvedených případech jiný druh ceny nebyl zastupitelům předložen a znalecké posudky byly vyhotoveny dle Vyhlášky MF ČR. Zvrat v systému navržených cen pro prodej bytů nastal u nájemníků v Lidické ulici. Před jednáním zastupitelstva města jsem si osobně na městském úřadu prostudoval posudky na tyto byty. Ve znaleckém posudku pro každý oceňovaný byt byla vždy uvedena cena odhadní (Vyhláška MF ČR č. 3/2008) a dále pak cena v čase a místě obvyklá a jako poslední cena tržní. V podkladových materiálech včetně usnesení a doporučení rady města, dle kterých měli zastupitelé rozhodnout o prodeji těchto bytů, byla uvedena pouze cena v čase a místě obvyklá. Ostatní typy cen ze znaleckých posudků uvedeny nebyly. Pouze u dvou bytů byla uvedena informace o tržní ceně. Cena v čase a místě obvyklá byla vždy ve všech případech až téměř dvojnásobná než cena stanovená dle vyhlášky. Za zajímavost jistě stojí, že cena v čase a místě obvyklá byla stanovena jako cena v porovnání s byty, jejichž stáří je kolem 31 let. Kdežto stáří bytů v Lidické ulici se pohybuje kolem 80 až 90 let. Tato souvislost a komplexnost stanovených cen, dle mého pohledu podstatná, nebyla součástí podkladových materiálů. Přítomní nájemníci, kteří mimo jiné upozornili na technický stav, tuto až téměř dvojnásobnou cenu formou petice, kterou obdržel každý zastupitel, odmítli. Na základě těchto argumentací zastupitelé poté záměr prodeje bytů za těchto podmínek neodsouhlasili. V tomto ohledu je důležité, aby zastupitelé dostávali takové podklady k rozhodnutí, ve kterých budou uvedeny všechny druhy cen dle znaleckého posudku spolu s komplexními informacemi (stáří bytu, způsob stanovení ceny v čase a místě obvyklé apod.). Pak by bylo možné jistě i připustit širší a více věcnou a vzájemně proargumentovanou diskusi nad cenou, za kterou bude městský byt prodán. A nikoliv bez komplexních informací postupovat tak, že u každého bytu se bude postupovat zcela jinak (cena dle vyhlášky x cena v čase a místě obvyklá). Třebonští kostlivci Jiří Vopátek zastupitel města Ukazuje se, že Město Třeboň má z doby, kdy bylo vedeno ing. Jiřím Houdkem a politiky KDU-ČSL, své kostlivce ve skříni. Jeden z nich se nám nyní ukázal. Toto vedení města si podivně vykládalo zákon o obcích. Více než zvláštně pak aplikovali ustanovení zákona o obcích, které říká, že svěřený majetek, má být užíván hospodárně a účelně. Příkladem neúčelného hospodaření se svěřeným majetkem je akce ing. Houdka z roku Město Třeboň, v pozici žalovaného, vedlo soudní spor s firmou AYRER s. r. o. Firma AYRER s. r. o. byla dodavatelem městské investice do Lázní Berta, při které vznikly určité nesrovnalosti. Město Třeboň u prvoinstančního soudu spor prohrálo. V odvolacím řízení spor pravomocně vyhrálo. Třeboň nebyla rozsudkem soudu uznána dlužníkem firmy AYRER s. r. o. V době mezi probíhajícími soudy, nečekal ing. Houdek na výsledek soudu a inicioval nákup pohledávek od věřitelů firmy AYRER s. r. o. a to v řádu milionů korun, uvolněných z městského rozpočtu. O tomto postupu neinformoval samotné Zastupitelstvo města. Neuznal za vhodné požádat Zastupitelstvo o souhlas k provedení milionových rizikových investic. Finanční prostředky, na obchod s pohledávkami, nebyly schváleny Zastupitelstvem ve výdajové části rozpočtu pro rok Rada města sama provedla v rozpočtu města patřičné rozpočtové opatření. Samotný důvod nákupu pohledávek je diskutabilní. Výsledek je ale zřejmý. Věřitelům firmy AYRER s. r. o. vytrhl ing. Houdek a kolektiv trn z paty. Ti se tak mohli právem radovat, že se o své pohledávky nebudou muset dlouze a marně soudit. Městu však tímto postupem vedení města vznikla pohledávka za touto firmou ve výši Kč. Částka je dílem složena z nominálních hodnot samotných pohledávek a dílem z příslušenství. Firma AYRER s. r. o., jak je v Čechách poměrně častým zvykem, na sebe vyhlásila v roce 2001 úpadek. V rámci konkurzu, ke kterému se s uvedenou pohledávkou Město Třeboň připojilo, bylo Město, po uzavření konkurzu, vypořádáno částkou Kč!!!!! Vzniklou ztrátu Město Třeboň v roce 2007 odepsalo. Všeobecně je obchodování s pohledávkami a vymáhání nedobytných pohledávek problematické. Celý postup vedení města je zářným příkladem špatného hospodaření se svěřeným cizím majetkem. Jistě se mnou budete souhlasit, že ztráta Města je významná a byla zbytečná. Kolik takových kostlivců je na radnici ještě uloženo, to ukáže čas. Petr Michal Poděkování MŠ a ZŠ Lužnice děkují společnosti Agrico s. r. o. Třeboň, zejména panu řediteli Františku Šedivému za významný sponzorský dar na pořízení nové sklokeramické tabule do naší školy, a firmě Indes Invest panu Petru Touškovi za zkvalitnění počítačové učebny. Vedení ZŠ a MŠ Lužnice str. 6 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

7 Květinová Třeboň poprvé Foto: jc a troufám si zavěštit, že vzhledem k opravdu velkému zájmu místních i mimotřeboňských návštěvníků nikoli poslední. Počasí vyšlo, bohužel ne přívětivě jarní, ale spíš chladně aprílové. Přesto si však prodejci, s nimiž jsem hovořil, pochvalovali naprosto neočekávaný zájem prohlížejících, vybírajících, ale i hojně kupujících návštěvníků trhu. Nabízené produkty a zboží zcela záměrně držel pořadatel - IKS Třeboň v mantinelech zahradnického či zahrádkářského upotřebení. Sadba, skalničky, letničky, jehličnany, čarověníky i léčivky svižně mizely ze stánků po celý den, zájem byl i o doplňkové aranžérské zboží, zahradní keramiku a výrobky z čerstvého proutí. S velkým zájmem se setkala i soutěž O nejkrásnější kytici k Svátku matek 2008, kdy v podloubí budovy IKS zájemci po celý den vybírali ze 4 soutěžních kytic. Za zmínku stojí nejen to, že do soutěže dodané kytice byly, jak lze trefně napsat jedna krásnější než druhá, ale i fakt, že hlasovalo neuvěřitelných 212 návštěvníků trhu. Výsledkem hlasování a vítězným autorem se zabývá samostatný článek tohoto listu. Součástí akce s květinovým názvem byla i snaha vedení města zpřístupnit krásná historická zákoutí a dvorečky v centru Třeboně. Proto si zájemci mohli prohlédnout (a také nabídky hojně využili) průjezdy a dvorky budov v majetku města na Masarykově náměstí čp. 86, 87, 89, a velké dvory v domě čp. 12 v Husově ulici. Oslovení privátní majitelé ostatních domů v centru města nabídku Města ke zpřístupnění vnitřních traktů budov (alespoň pro tento den) nevyslyšeli. Někteří zcela oprávněně namítali, že přestavují a rekonstruují, jiní dlouho váhali a váhali, další zase na rovinu řekli, že neotevřou Inu, co majitel, to názor, jistě, nelze se na nikoho zlobit ani nikoho nutit, ale přeci jen A tak mohli návštěvníci trhů nahlédnout do průjezdů a dvorků privátních domů na Masarykově nám. a v Březanově ulici, které jsou přístupné po většinu roku. Doprovodnými akcemi svátku květin na třeboňském rynku pak byla společná soutěž zejména pro děti, pořádaná ve spolupráci místního DDM, CHKO a Nadace pro vydru u příležitosti blížícího se Dne Země, dále pak vkusná prezentace Středního odborného učiliště rybářského v Třeboni. Milé zpestření poskytl i průvod tanečníků v historických kostýmech, který několikrát za den v doprovodu ryčně vyhrávajícího bubeníka obešel náměstí. A aby nebylo vše jen růžové, malé povzdychnutí na závěr: přes uskutečněnou snahu vedení města o zpřístupnění již zmiňovaných dvorků domů patřících městu se našli tací nájemníci, kteří velmi nevybíravě a hulvátsky návštěvníky z prostor, které jim nepatří, ani k nim nemají nájemní poměr, doslova vyhnali, označení zpřístupnění prostor budov roztrhali a hlavní vchod přibouchli. Situace byla opakovaně tak nepříjemná, že musela svou přítomností pomoci i hlídka Foto: F. Pfeifer Městské policie. Inu, jaro lze slavit všelijak a takováto vzpomínka na mezinárodní den zpřístupněných historických objektů a památek zase určitě nešťastným potrefeným hned tak nevymizí, i když by si ji ujít tentokráte rádi nechali Mgr. Jaroslav Císař ředitel IKS Soutěž o nejkrásnější vázanou kytici k Svátku matek 2008 Upříležitosti konání Květinové Třeboně, prvního ročníku trhů se specializací na zahrádkářské a zahradnické zboží, se konal také úvodní ročník soutěže s již výše zmiňovaným názvem. Počet předběžně dohodnutých účastníků se ve finále snížil na čtyři, na kráse dodaných soutěžních kytic to však pranic neubralo. Dle dlouhého postávání a váhaní četných účastníků a zejména účastnic hlasování (tajného písemného) a rozvažování, kterou vybrat jako nejhezčí, když všechny jsou nádherné? Počet účastníků ankety, a to někteří psali své tipy ještě doslova pár minut před závěrečnou hodinou trhu, se nakonec vyšplhal na sympatických 212 hlasujících. Nejvyšší počet platných hlasů 71 získala kytice s číslem 4 z dílny Květinářství Zvonek, zhotovená pí Konrádovou. Stala se tak historicky TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 prvním vítězem 1. ročníku soutěže a nositelem titulu Vítězná kytice k Svátku matek Souboj byl velmi těsný, neboť kytice vázaná rukou pí Nalezené na 2. místě získala hlasů 58. Rovněž kytice na 3. a 4. pozici získaly vysoké počty hlasů, a proto i jejich tvůrcům, Ing. Kotilovi a pí Svidenské patří naše poděkování. Vítěznou kytici z Květinářství Zvonek vidíte na fotografii. Kromě blahopřání k vítězství získává vítězná firma jako cenu od pořadatele soutěže poukaz na bezplatnou reklamu v příštím čísle TS. Věříme, že přehlídka kytic, Vítězná vazba Květinové Třeboně 2008 dle opravdového zájmu návštěvníků trhu soudě, se postupně stane soutěží prestižní a kytic k posouzení bude více a více. Hlasujícím návštěvníkům trhu děkujeme za práci poroty a autorkám resp. autorům krásných kytic velký dík za vazby, jimiž se potěšili snad všichni, kteří podloubím u IKS dnes procházeli. Text a foto: Mgr. Jaroslav Císař ředitel IKS str. 7

8 Pěkné odpoledne mezi květy Slunné odpoledne 11. dubna 2008 bylo příjemným časem pro návštěvníky, kteří se rozhodli tento podvečerní čas věnovat květinám, historii a společnosti příjemně a svátečně naladěných místních i mimotřeboňských účastníků vernisáže Výstavy amarylis na zámku Třeboň. Celou slavnost uvedl kastelán p. Ing. Pavel Hofman ( díky jehož zápalu pro věc se také mohla uskutečnit), který ve Schwarzenberském sálu přivítal přítomné, poděkoval spolupořadatelům a aranžérům a po shlédnutí tanečního představení České besedy v podání místního souboru Dancing carps pozval všechny na prohlídku 1. podlaží zámku. Zde, v soukromých pokojích posledních majitelů zámku rodiny Schwarzenbergů, návštěvníci tajili dech. Ani sebelepší fotografie nemůže vypodobnit formu a barvy překrásně naaranžovaných kytic amarylisů, orchidejí a dalších, díky nimž se i jinak ztemně- lá zákoutí zámeckých komnat vpravdě rozsvítila. A rozsvítila i dušičky návštěvníků a rozzářila úsměvy na jejich tvářích, což je v současné, často velmi uspěchané a nervozitou naplněné době, ani penězi nepostihnutelná veličina, žel bohu ne příliš běžná a častá. O to více si každý dojmy z příjemného odpoledne mezi květinami a Schwarzenbergy odnášel rád i domů. Text a foto Jaroslav Císař * * * S O U T Ě Ž * * * Správná odpověď z minulého čísla TS: 1.Kaplička u Petra a Pavla na Kopečku 2.Kaplička U Trojice 3.Kaplička sv. Víta na pergole Správně odpověděl a vylosován byl Matouš Šimek, Holičky 8. Vyhrává dvě vstupenky na koncert Radůzy, který se koná v Divadle J. K. Tyla. Blahopřejeme! V tomto čísle nás zajímá, co je na přiložené fotografii. Na výherce čekají dvě vstupenky na koncert Samsona Lenka a Radima Zenkla. Vážení spoluobčané! Od do se v kasičce Nadace pro transplantace kostní dřeně v potravinách Bílý Beránek na Masarykově náměstí shromáždil příspěvek Kč. Peníze byly obratem odeslány na konto Nadace a kasička znovu zapečetěna a umístěna zpět, takže možnost přispět nadále trvá! Finanční prostředky pomáhají rozvoji Českého národního registru dárců dřeně, který dává šanci na život lidem, pro něž je nalezení vhodného dárce jedinou nadějí na přežití. Do registru dárců se může přihlásit každý zdravý člověk ve věku let. Informace o celé problematice jsou volně k dispozici vedle kasič- Cílem této návštěvy bylo navázání obchodní spolupráce při zajišťování soběstačnosti ve Foto: Agrico ky, na kterémkoli transfúzním oddělení v ČR a na Děkujeme za všechny pacienty! Jana Skočná spolupracovnice s plnou mocí od nadace Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123/212, Plzeň tel./fax: , veškeré info na: Konto: ČSOB Plzeň /0300 Dárcovská SMS (stojí 30 Kč, nadace obdrží 27 Kč): stačí zaslat text DMS KOSTNIDREN na číslo Agrico expanduje na další kontinent Dne 2. dubna 2008 se ve společnosti Agrico v Třeboni uskutečnila oficiální návštěva Chargé d affaires a. i. Velvyslanectví Bolívarské republiky Venezuela pana Luise Gerónima Sotillo Méndeze (viz. foto, uprostřed) s jeho doprovodem. výrobě potravin tohoto jihoamerického státu. Po prohlídce sídla firmy v Třeboni se delegace odebrala na exkurzi nově rekonstruované farmy pro chov prasat v Ponědraži (jednatel a spolumajitel společnosti Ponědraž, s. r. o. ing. Václav Forst, viz. foto vlevo), kde byla firma Agrico generálním dodavatelem celé rekonstrukce. Celodenní setkání s představitelem Venezuely proběhlo ve velmi přátelské a neformální atmosféře. Markéta Stefanová sekretariát Odpovídat můžete písemně i em. Adresa: Redakce Třeboňského světa, Masarykovo náměstí 11, Třeboň Majáles 2008 Všichni třeboňští studenti budou v úterý oslavovat svůj svátek proběhne tradiční Majáles 2008! Gymnázium, OA a SOŠ a SOU se v barvách svých majálesových království seřadí v u gymnázia, aby se vydaly v tradičním průvodu třeboňskými ulicemi (Seifertova, Riegrova, Svobody, Palackého nám., Sokolská) na náměstí, kde se uskuteční významné klání o krále a královnu Majálesu Na tribuně by měli sedět významní představitelé škol, města či podnikatelů, aby rozhodli o vítězném království a předali korunku králi majálesu. Večer se od h koná v Roháči majálesová diskotéka. str. TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

9 Jablonského ulice nebo tankodrom? Dosti často, dalo by se říci, že někdy i denně jezdím do zaměstnání nebo jen tak do centra Třeboně. Jezdím na kole a od Daskabátu je to nejšikovnější Jablonského ulicí. Brzy budu však nucen změnit trasu, neboť z nedávno rekonstruované a pěkně rovné vozovky se stává terén, který jsem zmínil již v nadpise. A aby se také nestával, když ulicí, určenou původně pro jízdu bicyklů a osobních vozů, se vesele prohánějí dálkové autobusy, které svou vahou pěkně presují krajnice a kanály, takže se kolem nich tvoří pasti na nás, cyklisty : hluboké a nečekané prohlubně. Nevím, kolik těžkých autobusů Jablonského ulicí ze směru od Českých Budějovic k autobusovému nádraží a zpět na kruhák jezdí ve všední dny, ale v sobotu a v neděli dopoledne je jich řada. Já osobně pro své jízdy na kole trasu změním, ale je mi líto té původně pěkné ulice, líto práce a úsilí na její obnovu vynaloženého a líto peněz, které takto den po dni přicházejí vniveč. Těch mi není ani tak líto, jako mám spíš vztek, že je dovoleno řidičům z cizích měst, aby ničili beztrestně naše třeboňské ulice! Vždyť u vjezdu do Jablonského ulice od autobusového nádraží je dokonce kulatá značka v červeném rámečku s černým náklaďákem. Ale to asi páni šoféři v autoškole neprobírali (Třeboň ) TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 Lítostiv Naštvaný Lázně patří k Třeboni stejně jako rybníky a Zlatá stoka. Když učitel Václav Hucek přišel na nápad využít nekonečné zásoby sirnoželezité slatiny v okolí Třeboně, jistě ho nenapadlo, že tím začlení naše půvabné město mezi vyhledávaná lázeňská střediska. Václav Hucek se přistěhoval do Třeboně z rodné Budyně v roce Půl století tu působil jako učitel. Dožil se neuvěřitelných 92 let. Možná také proto, že sám využíval k relaxaci slatinné koupele, stejně jako jeho dcera Berta. Byla to právě ona, která nakreslila v roce 1881 první návrh plánu na budovu lázní. Václav Hucek uvažoval o zřízení lázní v Třeboni již od konce 70. let, proto koupil v roce 1869 louku u Zlaté stoky. Nejprve tu postavil dřevěnou tančírnu, kterou pronajímal. Když vydělal dostatečný kapitál, tančírnu zboural a na louce začal v říjnu 1881 stavět lázeňskou budovu pod vedením stavitele Josefa Záruby podle plánů Karla Khünela. V červenci 1882 již na budovu umístil název Lázně, ale vnitřní vybavení a dokončení trvalo ještě rok. K zahájení první lázeňské sezóny došlo 19. května V počátečním období jezdilo do třeboňských lázní v průměru 100 hostů ročně. V meziválečném období klientely Hasiči Branná zvou všechny spoluobčany na tradiční pouť, která se koná 3. května 2008 l Mše svatá l po Mši svaté položení věnce k pomníku padlých l tradiční pouťová zábava v kulturním zařízení od h, hraje Rytmus l pouťové atrakce zajištěny v hodin Památník obětem zla Slavnostní shromáždění V programu vystoupí žáci třeboňských základních škol, zahrají žáci ZUŠ pod vedením p. uč. Gramana. Účastníci vyslechnou vzpomínky pamětníka událostí 8. května V hodin bude slavnostní shromáždění pokračovat Promenádním koncertem v zámeckém parku. Májová Pouť Farnosti Suchdol n. Lužnicí, Chlum u Třeboně a Lutová zvou na Májovou pouť ke kostelíku narození Panny Marie v Lutové. Pouť je zaměřena na rozjímání o událostech ze života Panny Marie a o jejich vztahu k životu dnešního člověka. Sraz v sobotu v před kostelem v Chlumu u Třeboně. Jdeme pěšky 5 km, děti a znavení poutníci se mohou svézt na koňských povozech, které nás budou doprovázet. Hudební doprovod bude převážně kytarový. Pouť vyvrcholí mší sv. v prostoru zříceniny barokního poutního kostelíka Narození Panny Marie za vsí Lutovou (cca ve 14 hod). S sebou si vezměte jídlo a pití na celý den, něco na opékání na ohni. Během poutě a po jejím skončení je připraven i program pro děti. Odvoz řidičů z Lutové zpět do Chlumu k autům zajistíme. Akce je určena všem duchovně otevřeným lidem, bez ohledu na příslušnost k nějaké církvi. Má převážně náboženský charakter, jehož respektování u účastníků předpokládáme. Bližší informace David Pithart, tel.: večer. Sbor dobrovolných hasičů Břilice a jejich příznivci, si Vás dovolují pozvat na oslavu D e n d ě t í Oslava se koná dne v době od 16 hodin v areálu pohostinství Břilice. Na místě bude připraveno odpoledne soutěží a her pro děti, ukázky požární a policejní techniky. Odpoledne završíme táborákem s občerstvením. Oslava se koná za přispění sponzorů a naše poděkování patří: Město Třeboň, Lázně AURORA, Česká spořitelna, Auto David s. r. o., Autoškola Ille, ERGO c. z., MVDr. Jiří Skála, AGRA servis, K+K Břilice, Zahradní realizace ing. Marek Valenta, Ochrana dřeva Jan Mikuláštík, Voda a topení Jan Vochoska, Zednictví Martin Tůma, Rybářství Třeboň. Bertiny lázně slaví 125. výročí ještě ubylo. Lázně totiž až do roku 1939 nebyly napojeny na městský vodovod a kanalizaci. Teprve, když je v roce 1939 zásluhou starosty Fr. Adama odkoupilo město od Rozalie Vlčkové a na své náklady přeměnilo ve skutečné léčebné sanatorium s odbornou péčí balneologa, staly se třeboňské lázně opět vyhledávaným místem. Lázně, postátněné v roce 1948, se staly v roce 1992 opět majetkem města. Od té doby nesou název Bertiny lázně. JP str.

10 Téma měsíce Jak bude vypadat Ani- Fest 2008? Nadchází nový festivalový ročník, ročník V květnu se v Třeboni opět setká svět fantazie AniFestu s pohádkovou atmosférou lázeňského města. Kromě tradice s sebou přináší sedmý ročník festivalu také spoustu nových čerstvých filmů a programů. Od 7. do se budou v Třeboni promítat pásma soutěžních i nesoutěžních snímků, která budou zarámována diskusemi, workshopy a koncerty. Je na místě představit složení festivalové poroty, která bude snímky posuzovat přímo na festivalu v Třeboni. Mezi členy poroty originální tvorby budete mít možnost vidět amerického producenta (Acme Filmworks) a zároveň zakladatele největšího světového portálu o animaci Animation World Network (www.awn.com) Rona Diamonda, slavného českého animátora Břetislava Pojara, nebo Ronyho Orena, který patří mezi nejvýznamnější izraelské autory. Televizní tvorbu budou posuzovat Gabrielle Zucchelli, Jakub Knapik a Moon-saeng Kim. Gabrielle Zucchelli se podílel jako animátor na vytvoření animované opery Příhody lišky Bystroušky, Jakuba Knapika můžete znát jako autora filmových triků k filmu Katyň a Moon-saeng Kim je režisérem celovečerního animovaného filmu Wonderful Days. Studentské filmy budou na festivalu posuzovat Lucie Štamfestová a Josef Fülöp. AniFest, jako již tradičně, podporuje rozvoj talentů mezi dětmi v oblasti animované tvorby. Na letošním ročníku tak budete moci zhlédnout 58 filmů, které děti vytvořily a které představují možnou budoucnost animace. Soutěž však není jedinou součástí AniFestu. Vedle soutěžních pásem můžete vidět také řadu nesoutěžních snímků pro děti i dospělé. Velmi zajímavou podívanou bude jistě celovečerní film Azur a Asmar francouzského režiséra Michela Ocelota, který bude mít na AniFestu svou českou premiéru. Na AniFestu 2008 budou také výstavy, koncerty, školičky dětské animace a příjemná setkání. Novinkou v programu festivalu bude Prezentace CAS. V tomto programu budete mít šanci vidět komplexní přehlídku současných českých, slovenských a rakouských animovaných filmů. AniFest se tak snaží pomoci středoevropskému prostoru v prezentaci své tvorby a nabídnout prostor autorům z řad našich blízkých sousedů. Součástí AniFestu je v letošním roce ProfiForum, které nabídne celou řadu projekcí a diskuzí. Jedním z nejzajímavějších projektů, který se objeví v rámci ProfiFora je prezentace africké animované tvorby. Zajímavý výlet na Černý kontinent, kde je animovaná tvorba v počátcích a kde se střetávají klasické africké inspirace s tradičními i novými technologiemi animace. Tento projekt by měl ukázat, jak se animované tvorbě daří i mimo osvědčená území animátorského světa. Letošní ročník se ponese také ve znamení oslav významných životních jubileí. K devadesátému výročí narození významného českého animátora Václava Bedřicha jsme připravili sérii projekcí jeho filmů. Významné životní jubileum také oslaví kreslíř Vladimír Jiránek. Během festivalu bude AniFest pořádat výstavu, která by měla přispět svým dílem k oslavám sedmdesátin tohoto českého kreslíře, karikaturisty a animátora. Společně s jeho kresbami se budou promítat jeho animované filmy. Jak říká ředitel festivalu Petr Slavík: AniFest by neměl zůstat jen přehlídkou animované tvorby. Měl by také připomenout poetiku animovaných filmů a ukázat, že animace patří na plátna kin, a to ve všech svých podobách. Jiří Kubalík Anifestové tipy Anifestové tipy Anifestové tipy Anifestové tipy Azur a Asmar / Azur et Asmar / Azur and Asmar France, Belgium, Spain, 2006, 95 min Režie, scénář, výtvarník: Michel Ocelot Bylo nebylo, kdysi dávno jedna žena vychovávala dvě děti. Azur byl blonďatý, modrooký syn šlechtice, zatímco Asmar, chůvino děcko, byl tmavých očí i pleti. Jak vyrůstali, chůva jim vyprávěla mnoho kouzelných příběhů. Nejraději měli ten o víle Djinn a jejím čekání na hodného a chrabrého prince, který ji vysvobodí ze zajetí. Jednoho temného dne je však krutě rozdělí Azurův otec. Ten posílá Azura do města k soukromé výchově a chůvu i s Asmarem vykáže ze svého domu. Azur se o několik let později vrací a vydává se na cestu do daleké země, aby tam Asmara a chůvu vyhledal. Když se konečně shledají, brzy začíná být jasné, že Azur s Asmarem budou navzájem soupeřit o to, kdo jako první onu vílu vysvobodí. De profundis Španělsko, Portugalsko / Spain, Portugal, 2007, 79 min Režie, výtvarník: Miguelanxo Prado Bylo nebylo, uprostřed oceánu stál dům, ve kterém si žena krátila čekání hrou na violoncello Čekala na svého milého, malíře, který vždy toužil být námořníkem, aby se mohl plavit obklopen tisíci pestrobarevných ryb ze svých snových obrazů Díky svému okouzlení se vydává objevovat krásy a tajemství hlubokých moří Výlet do mořských hlubin. Splněný sen. Příběh o lásce. Poezie v pohybu Max a spol. / Max & Co Switzerland, 2007, 76 min Režie: Samuel Guillaume, Frédéric Guillaume Scénář: Emmanuel Salinger, Christine Dory Patnáctiletý Max se vydává do Saint-Hilare hledat svého otce, slavného trubadúra Johnnyho Bigouda, který zmizel krátce po Maxově narození. Čeká jej však zdržení v podobě Sama, uličnického komika ze zábavního parku, který jej seznámí s požitky úžasného Plácačkového festivalu. Když Max konečně dorazí do cíle své cesty, zjišťuje, že Saint-Hilaire je ve skutečnosti soukromým královstvím firmy Bzzz a spol., nechvalně proslulého výrobce plácaček na mouchy, kterou řídí degenerovaný Rodolfo. Virtuózní hudebník Max učiní velký dojem, a to především na chytrou, půvabnou a pohotovou Felicii, která Rodolfa přesvědčí, aby jej najal Kirikou a čarodějnice / Kirikou et la sorcière / Kirikou and the Sorceress France / Belgium / Luxembourg, 74 min, 1998 Režie: Michel Ocelot Scénář: Michel Ocelot Z lůna matky se ozve slabý hlásek: Maminko, chci se narodit! Maminka mu odpoví: Dítě, které mluví z lůna matky, se narodí samo. Na svět tak přijde malý chlapeček. Přetne pupeční šňůru a prohlásí: Jmenuji se Kirikou. Maličký Kirikou se narodí v africké vesničce, na kterou čarodějnice Karaba uvalila strašlivé zakletí: voda vyschla, vesničané chudnou a muži jsou unášeni. Ona je požírá, tvrdí vyděšení vesničané Karaba je velkolepá, ale krutá žena, obklopená podřízenými, ale mocnými talismany. Jakmile se Kirikou postaví na nohy, rozhodne se osvobodit vesnici od zakletí zlé čarodějnice a odhalit příčinu její zloby. Wonderful Days Korea, 2003, 86 min Režie: Moon-Saeng Scénář: Jun Young Park, Moon Sang Kim Civilizace byla zničena válkami a znečištěním, avšak ti, kdo přežili, vybudovali poslední město Ecoban. Protože většina přírodních zdrojů je vyčerpaná, Ecoban čerpá energii ze znečištění. Obyvatelé Ecobanu potřebují pokračovat v produkci tohoto znečištění, což je přivádí do sporu s obyvateli Marru, zatímco jeden člověk chce rozptýlit mraky a spatřit oblohu. str. 10 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

11 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ V TŘEBONI STŘEDA KINO SVĚTOZOR 9:00 Kirikou a kouzelnice (Francie, 1998) 11:00 Pan Včelka (USA, 2007) 13:00 Azur a Asmar (Francie, 2006) 15:00 Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku (ČR, Německo 1981) 17:00 De Profundis (Španělsko, Portugalsko, 2007) DIVADLO J.K.TYLA 19:00 Slavnostní zahájení AniFestu 2008 LOUTKOVÉ DIVADLO 9:00 Malá čarodějnice (ČR, Německo, 1983) 11:00 Mach a Šebestová k tabuli (ČR, 1985) 13:00 Bajaja (ČR, 1950) 15:00 Kouzlo animace slovenský animační expres 1 (pásmo fi lmů) 17:00 Vladimír Jiránek filmy pro děti (pásmo fi lmů) MASARYKOVO NÁM. 21:30 Lovci draků (Francie, 2008) VÝSTAVNÍ SÁL POD VĚŽÍ celý den Školičky animace na AniFestu 2008 ZÁMECKÁ GALERIE 16:00 vernisáž výstavy věnované tvorbě Vladimíra Jiránka ČTVRTEK KINO SVĚTOZOR 10:00 Shrek Třetí (USA, 2007) 12:00 Kirikou a kouzelnice (Francie, 1998) 14:00 Mezinárodní soutěž: Persepolis (Francie, 2007) 16:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok A 18:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok B 20:00 projekce fi lmů prezidenta AniFestu Raimunda Krummeho (Německo) DIVADLO J.K.TYLA 10:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok A 12:00 Vladimír Jiránek filmy pro děti 14:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok B 16:00 pásmo krátkých filmů porotce Józsefa Fülöpa 18:00 Wonderful Days porotce Moon-saeng Kima (Korea, 2003) 20:00 Vladimír Jiránek filmy pro dospělé ZÁMECKÝ SÁL 10:00 Mezinárodní soutěž: videoklip, reklama a znělka, blok A 12:00 Mezinárodní soutěž: televizní film a seriál, blok A (pro děti) 14:00 přehlídka animované tvorby z Afriky 16:00 Mezinárodní soutěž: televizní film a seriál, blok B 18:00 Visegrádské sympózium: studentské filmy z VŠUP (ČR) 20:00 Visegrádské sympózium: studentské filmy z FAMU (ČR) PROFIFÓRUM SÁL (KONÍRNA) 10:00 18:00 demonstrace Motion Capture Animazoo (Velká Británie) CENTRUM ROHÁČ 14:00 Václav Bedřich: Večerníčky (pásmo fi lmů) 16:00 Simpsonovi ve filmu (USA, 2007) 18:00 Divoké vlny (USA, 2007) LOUTKOVÉ DIVADLO 9:00 Krtek ve městě a Krtek a orel (ČR, 1982, 1992) 15:00 Kouzlo animace slovenský animační expres 2 (pásmo fi lmů) 13:00 Ratatouille (USA, 2007) 15:00 Staré pověsti české (ČR, 1952) 17:00 Motýlí čas (ČR, 1990) VÝSTAVNÍ SÁL POD VĚŽÍ celý den Školičky animace na AniFestu 2008 MASARYKOVO NÁM. 15:00 koncert: The Tap Tap (studenti z Jedličkova ústavu) 21:30 Vynález zkázy (Československo, 1958) ZÁMECKÁ EXPOZICE 11:00 16:30 projekce stereoskopických animovaných filmů ZÁMECKÁ GALERIE 10:00 18:00 výstava věnovaná tvorbě Vladimíra Jiránka ZÁMECKÁ ZAHRADA 14:00 O neposlušných kůzlátkách divadelní představení pro děti v podání souboru Buchty a loutky PÁTEK KINO SVĚTOZOR 10:00 Vladimír Jiránek filmy pro děti (pásmo fi lmů) 12:00 Lovci draků (Francie, 2008) 14:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok D 16:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok C 18:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok D 20:00 Mezinárodní soutěž: Nocturna (Španělsko/Francie, 2007) DIVADLO J.K.TYLA 10:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok C 12:00 Mezinárodní soutěž: Zabiják z Montmartru (Francie, 2007) 13:30 studentské animované filmy z Bezalel Academy (Izrael) 16:00 Mezinárodní soutěž: videoklip, reklama a znělka, blok B 18:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok E 20:00 Drawn from Memory (USA, 1995) ZÁMECKÝ SÁL 10:00 Visegrádské sympózium: studentské filmy z VŠMU (SR) 12:00 Mezinárodní soutěž: tvorba pro internet 13:00 Mezinárodní soutěž: televizní film a seriál, blok C 15:00 Visegrádské sympózium: studentské filmy z Moholy Nagy (Maďarsko) 16:30 pásmo krátkých filmů porotkyně Lucie Štamfestové 18:00 Visegrádské sympózium: studentské filmy z PWSFTViT (Polsko) PROFIFÓRUM SÁL (KONÍRNA) 10:00 14:00 demonstrace Motion Capture Animazoo (Velká Británie) 15:30 prezentace festivalu KomiksFEST! CENTRUM ROHÁČ 20:00 koncert: Tatabojs, The Prostitutes LOUTKOVÉ DIVADLO 9:00 Krtek filmová hvězda, Krtek a autíčko, Jak krtek ke kalhotkám přišel (ČR, 1988, 1963, 1957) 11:00 Malá čarodějnice (ČR, Německo, 1983) 13:00 Shrek Třetí (USA, 2007) 15:00 Václav Bedřich: Večerníčky (pásmo fi lmů) 17:00 Kouzlo animace slovenský animační expres 1 (pásmo fi lmů) AURORA 19:30 Lovci draků (Francie, 2008) VÝSTAVNÍ SÁL POD VĚŽÍ celý den Školičky animace na AniFestu 2008 MASARYKOVO NÁM. 21:30 Mezinárdoní soutěž: Persepolis (Francie, 2007) ZÁMECKÁ EXPOZICE 11:00 16:30 stereoskopické animované filmy ZÁMECKÁ GALERIE 10:00 18:00 výstava věnovaná tvorbě Vladimíra Jiránka SOBOTA KINO SVĚTOZOR 10:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok A 12:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok A 14:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok F 16:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok E 18:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok F 20:00 Mezinárodní soutěž: Strach(y) ze tmy (Francie, 2007) 22:00 Mezinárodní soutěž: Zabiják z Montmartru (Francie, 2007) DIVADLO J.K.TYLA 11:00 Mezinárodní soutěž: filmy pro internet 12:00 Mezinárodní soutěž: televizní film a seriál, blok A (pro děti) 14:00 Václav Bedřich filmy pro děti 16:00 Max a Co. (Švýcarsko, 2007) 18:00 Dialogy Michaela Pavlátová představí své oblíbené fi lmy 20:00 Tibet divadelní představení souboru Buchty a loutky ZÁMECKÝ SÁL 10:00 Mezinárodní soutěž: dětská tvorba, blok A 12:00 prezentace tvorby porotce Gabriella Zucchelliho (Itálie) 14:00 projekce fi lmů: výběr Siggraphu 16:00 Produced by: Il Luster Productions (Holandsko) 18:00 animované filmy z Afriky 20:00 Mezinárodní soutěž: videoklip, reklama a znělka, blok A PROFIFÓRUM SÁL (KONÍRNA) 14:00 CAS prezentace: přehlídka současné tvorby z ČR, SR a Rakouska CENTRUM ROHÁČ 10:00 Shrek Třetí (USA, 2007) 14:00 Vynález zkázy (ČR, 1958) 16:00 Ratatouille (USA, 2007) LOUTKOVÉ DIVADLO 9:00 Krtek ve městě a Krtek a orel (ČR, 1982, 1992) 11:00 Bajaja (ČR, 1950) 13:00 Simpsonovi ve filmu (USA, 2007) 15:00 Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku (ČR, Německo 1981) 17:00 Kouzlo animace slovenský animační expres 2 (pásmo fi lmů) AURORA 19:30 Simpsonovi ve filmu (USA, 2007) VÝSTAVNÍ SÁL POD VĚŽÍ celý den Školičky animace na AniFestu 2008 MASARYKOVO NÁM. 21:30 De Profundis (Španělsko, Portugalsko, 2007) ZÁMECKÁ EXPOZICE 11:00 přednáška o novinkách v 3D technologii 12:00 16:30 projekce stereoskopických animovaných filmů ZÁMECKÁ GALERIE 10:00 18:00 výstava věnovaná tvorbě Vladimíra Jiránka ZÁMECKÁ ZAHRADA 14:00 Žabák Valentýn divadelní představení pro děti v podání souboru Buchty a loutky KOSTEL SV. JILJÍ 20:00 jazzový koncert: FreeTime Improfest NEDĚLE KINO SVĚTOZOR 10:00 Mezinárodní soutěž: Nocturna (Španělsko, 2007) 12:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok B 14:00 Azur a Asmar (Francie, 2006) 16:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok D 18:00 Produced by: ACME FilmWorks (USA) 20:00 Drew Carey s Green Screen Show DIVADLO J.K.TYLA 10:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok B 12:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok C 14:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok C 16:00 pásmo porotce Břetislava Pojara filmy pro děti 18:00 Kirikou v divočině (Francie, 2005) 20:00 Dialogy Michaela Pavlátová představí své oblíbené fi lmy ZÁMECKÝ SÁL 10:00 Mezinárodní soutěž: dětská tvorba, blok B 13:00 Mezinárodní soutěž: televizní film a seriál, blok B 15:00 Produced by: Platige Image (Polsko) 17:00 Mezinárodní soutěž: televizní film a seriál, blok C 19:00 Mezinárodní soutěž: videoklip, reklama a znělka, blok B PROFIFÓRUM SÁL (KONÍRNA) 10:00 15:00 Pitching, prezentace projektů 16:00 dokumentární film o Quirinu Christianim (Itálie) CENTRUM ROHÁČ 10:00 Motýlí čas (ČR, 1990) 12:00 Václav Bedřich: Velká sýrová loupež, Kamenáč Bill a drzí zajíci 14:00 Bajaja (ČR, 1950) 16:00 Pan Včelka (USA, 2007) 18:00 Divoké vlny ( USA, 2007) LOUTKOVÉ DIVADLO 9:00 Krtek filmová hvězda, Krtek a autíčko, Jak krtek ke kalhotkám přišel (ČR, 1988, 1963, 1957) 11:00 Vladimír Jiránek filmy pro děti (pásmo fi lmů) 13:00 Mach a Šebestová k tabuli (ČR, 1985) 15:00 Václav Bedřich: Večerníčky (pásmo fi lmů) 17:00 krátké filmy Václava Bedřicha (pásmo fi lmů) AURORA 19:30 Persepolis (Francie, 2007) VÝSTAVNÍ SÁL POD VĚŽÍ celý den Školičky animace na AniFestu 2008 MASARYKOVO NÁM. 21:30 Ratatouille (USA, 2007) ZÁMECKÁ EXPOZICE 11:00 16:30 projekce stereoskopických animovaných filmů ZÁMECKÁ GALERIE 10:00 18:00 výstava věnovaná tvorbě Vladimíra Jiránka ZÁMECKÁ ZAHRADA 14:00 Tři malá prasátka divadelní představení pro děti v podání souboru Buchty a loutky KOSTEL SV. JILJÍ 16:00 koncert: Ensemblé Bona Fide PONDĚLÍ KINO SVĚTOZOR 10:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok F 12:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok E 14:00 Mezinárodní soutěž: krátké filmy, blok F 16:00 Mezinárodní soutěž: Strach(y) ze tmy (Francie, 2007) 18:00 Max and Co. (Švýcarsko, 2007) 21:00 vítězné filmy AniFestu 2008 DIVADLO J.K.TYLA 10:00 Václav Bedřich: Velká sýrová loupež, Kamenáč Bill a drzí zajíci 12:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok E 14:00 pásmo porotce Rony Orena (Izrael) 18:00 Mezinárodní soutěž: studentské filmy, blok D ZÁMECKÝ SÁL 10:00 projekce fi lmů: výběr Siggraphu 15:00 projekce fi lmů prezidenta AniFestu Raimunda Krummeho (Německo) 17:00 prezentace festivalu Zlínský pes PROFIFÓRUM SÁL (KONÍRNA) 10:00 prezentace studia Amanita Design, tvorba Jakuba Dvorského 13:00 prezentace výsledků tvorby na Visegrádském sympóziu CENTRUM ROHÁČ 19:00 slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků festivalových soutěží LOUTKOVÉ DIVADLO 9:00 Mach a Šebestová k tabuli (ČR, 1985) 11:00 Staré pověsti české (ČR, 1952) 13:00 Divoké vlny (USA, 2007) 15:00 Krtek ve městě a Krtek a orel (ČR, 1982, 1992) 17:00 Malá čarodějnice (ČR, Německo, 1983) AURORA 19:30 Vynález zkázy (Československo, 1958) VÝSTAVNÍ SÁL POD VĚŽÍ 9:00 workshop animace pro děti pod vedením Rony Orena (Izrael) 11:00 workshop animace pro děti pod vedením Bedřicha Glasera 13:30 workshop animace pro dospělé pod vedením Bedřicha Glasera MASARYKOVO NÁM. 21:30 Simpsonovi ve filmu (USA, 2007) ZÁMECKÁ GALERIE 10:00 18:00 výstava věnovaná tvorbě Vladimíra Jiránka ÚTERÝ KINO SVĚTOZOR 10:00 vítězné filmy AniFestu 2008 LOUTKOVÉ DIVADLO 9:00 Krtek filmová hvězda, Krtek a autíčko, Jak krtek ke kalhotkám přišel 11:00 Krátké filmy Václava Bedřicha (pásmo fi lmů) 13:00 Pan Včelka (USA, 2007) 15:00 Motýlí čas (ČR, 1990) 17:00 Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku (ČR, Německo 1981) Změna programu vyhrazena. Soutěžní fi lmy v kategoriích krátký film, televizní film a seriál, videoklip, reklama a znělka, studentský film a dětská tvorba jsou řazeny do jednotlivých bloků označených velkými písmeny A, B, C... Bloky jsou v průběhu festivalu opakovány. POŘADATEL: FESTIVAL SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY: HLAVNÍ PARTNER: HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: HOSTITEL: PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 str. 11

12 Osobnosti Osobnosti Osobnosti Osobnosti Osobnosti Osobnosti Raimund Krumme prezident festivalu Raimund Krumme je nezávislý tvůrce animovaných filmů, který se kromě vlastní tvorby také věnuje režírování reklam pro americký a japonský trh. V roce 1996 se přestěhoval ze svého domova v Berlíně do Los Angeles. Jeho krátké animované příběhy získaly řadu mezinárodních ocenění včetně ceny poroty v Annecy, zlaté ceny Bundesfilmpreis-Filmband v Bonnu, Stříbrného draka v Krakově a Grand Prix za animaci v Montrealu. Vyučoval na Univerzitě Minas Gerais v Brazílii, na Kalifornském institutu umění (CalArts) a na Filmové akademii v Halle. Pracoval také ve výzkumném oddělení Institut National d Audiovisuel v Paříži. V roce 2001 se vrátil zpět do Německa. Ve filmu Sbor vězňů (Gefangenenchor), který je inspirován scénou z Beethovenovy opery Fidelio, i poprvé vyzkoušel práci s herci a tanečníky. Pozadí i osvětlení bylo vytvořeno pomocí počítače. Raimund Krumme momentálně pracuje na novém filmu Ztracení podle předlohy Samuela Becketta. V roce 2006 začal působit jako profesor experimentální animace na Akademii mediálních umění v Kolíně nad Rýnem. Břetislav Pojar porotce Filmový, televizní a divadelní režisér a scenárista, výtvarník, animátor, vysokoškolský pedagog. Narodil se roku 1923 v Sušici. Studoval architekturu na Akademii výtvarných umění. Studia nedokončil, protože za války, v roce 1942 byly uzavřeny české vysoké školy. Díky této okolnosti se Břetislav Pojar stal totálně nasazeným fázařem v tehdejším studiu AFIT. Pracovníci AFITu založili ihned po skončení války Studio Bratři v triku a Břetislav Pojar se stal jedním z předních animátorů tohoto studia. S Jiřím Trnkou, prvním uměleckým šéfem studia, ho spojovala láska k loutkám a tak není divu, že ho již v roce 1946 doprovázel do rodícího se studia loutkových filmů. Zde se stal významným členem legendární animátorské party Pojar, Látal, Šrámek, Karpaš. V roce 1951 režijně debutoval loutkovou pohádkou Perníková chaloupka. Již jeho druhý film O skleničku víc dosáhnul velkého mezinárodního úspěchu. Svůj triumf Břetislav Pojar dovršil a potvrdil v roce 1960, když na prvním ročníku festivalu v Annecy získal jeho film Lev a písnička Grand Prix. Důležitou součástí Pojarovy osobnosti je i jeho činnost pedagogická. Břetislav Pojar byl jedním ze zakladatelů katedry animované tvorby na FAMU a zároveň jejím prvním vedoucím. V roce 1990 byl jmenován profesorem a na této katedře aktivně působí dodnes. Moon-Saeng Kim Po absolvování univerzity Hong-ik se Moonsaeng Kim vrhnul do světa televizního reklamního průmyslu. Díky své práci získal řadu ocenění na předních festivalech a soutěžích. Poté se rozhodl vytvořit celovečerní film s názvem Nádherné dny (2003). Přestože situace na korejském animačním trhu byla špatná, překonal všechny překážky a film dokončil po sedmi letech od doby, kdy na něm začal pracovat. Jeho snímek nastavil novou laťku korejské animaci a vydobyl si uznání i ve světě. Moon-saeng v současnosti působí jako ředitel společnosti Tin House. Ron Diamond Ron Diamond je zakladatelem studia Acme Filmworks a spoluzakladatelem a prezidentem Animation World Network, nejvýznamnějšího internetového serveru orientovaného na publikování informací týkajících se animace. V roce 1979 se stal spoluzakladatelem Max Media, distribuční společnosti, která se specializovala na krátké animace. Produkoval také hrané filmy a animovaný film Kresleno z paměti režírovaný P. Fierlingerem. Ron Diamond v roce 1998 vytvořil přehlídku The Animation Show of Shows, která vstupuje do svého devátého ročníku. Filmy, které přehlídka představuje, se staly barometrem snímků, které mají naději získat Oscara. Jiří Kubalík (red. upraveno) VTřeboni platí nepsané pravidlo, že počínaje Anifestem začíná turistická sezóna. Připravují se nejenom poskytovatelé nejrůznějších služeb, ale také kulturní akce. Některé z nich bychom vám rádi přiblížili. Mezi 23. červnem a 22. zářím 2008 se v Divadle J. K. Tyla v Třeboni odehraje celkem 6 atraktivních divadelních zážitků pro fanoušky Thálie. Všechna představení se konají v rámci oblíbeného Třeboňského divadelního festivalu, jehož pořadatelem je Třeboňská rozvojová o. p. s. V letošním roce, kdy Třeboňský divadelní festival vstupuje do svého IV. ročníku, se Třeboňská rozvojová o. p. s. a Informační a kulturní středisko města Třeboně pokusily o další divácké zatraktivnění programu. Během června až září 2008 se uskuteční celkem 6 divadelních představení, kde se mediálně známí a oblíbení herci jako např. Eliška Balzerová, Jiří Langmajer, Daniela Kolářová, Julius Satinský, Jan Potměšil, David Prachař, David Matásek, Valérie Zawadská, Radek Holub, Miroslav Vladyka a mnoho dalších, určitě opět postarají o plná jeviště a maximální diváckou spokojenost. 19. července jsou na programu již tradiční Historické slavnosti Jakuba Krčína. V tento den si můžete vytvořit alespoň na chvíli iluzi času dávno minulých, doby, kdy město Třeboň vzkvétalo pod přísným i laskavým dohledem slavného rodu Rožmberků, kdy Regent Jakub Krčín z Jel- Pokračování na str. 13 Foto: archiv IKS nadcházející turistické sezóně jsem hovořila s kastelá- O nem třeboňského zámku, panem Ing. Pavlem Hofmanem: Na co v rámci kulturních akcí těšíte? Velmi se těším na Ústřední hudbu Hradní stráže, koncert se koná na velkém nádvoří zámku. Rozhodně si nenechám ujít koncert Dagmar Peckové, jež mají na programu Třeboňská nocturna. Zvědavý jsem na divadelní představení Suchdolského divadla, které přiveze renesanční hru Pamfilio a spol. Těším se také na vystoupení spolku Kolegium Armatum, které v Třeboni představí nejrůznější akce včetně historického šermu v naivním pojetí, ovšem s nadsázkou a poezií. Z čeho máte naopak obavy? Osobně jsem trošku zklamaný z Historických slavností Jakuba Krčína, které přestávají být historické. Co plánujete? V letošní sezóně bychom návštěvníkům zámku rádi nabídli nové noční prohlídky s tématickým názvem Procházka staletími, během nichž budou mít možnost se setkat s nejrůznějšími osobnostmi, které jsou s třeboňským zámkem spojeny. pk str. 12 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

13 Dokončení ze str. 12 čan stavěl svá nesmrtelná díla. Letošní ročník mimo jiné obohatí historická pouť Al Rašíd, kde můžete zakusit Barbarské sekery, Solimánovy koule, Turecký hlavotoč, Zvířecí lodičky, Obří rotující houpák a další. V odpoledních hodinách budou mít návštěvníci možnost shlédnout ukázku dravců a způsob jejich výcviku, ukázky vábení lovné zvěře či si vyslechnout zámecké trubače. Odpoledne bude zakončeno slavnostním průvodem zástupců řádu sv. Huberta, Lazara a Václava, a Svatohubertskou mší v kostele sv. Jiljí. Na závěr dne je připraven koncert skupiny Blue Effect s Radimem Hladíkem. 2. srpna se uskuteční Lázeňská Třeboň, kde se budou prezentovat Lázně Aurora a Bertiny lázně ukázkami masáží, přístroji na lymfodrenáže, myostimulátorů, sigorollů, rotopedů, míčů na cvičení, slatiny, používané k zábalům aj. Na místě bude možnost zakoupení lázeňských likérů a bylinných přísadových solí do koupele. Restaurace Adéla, Pizzerie Top-Spin a Restaurace Harmonie představí svůj gurmánský stánek s ochutnávkami. Celým dnem bude provázet Pošták Ondřej a zahraje skupina Péro za kloboukem. Čochtan ze Zlaté stoky, okres Třeboň, svolává na pátek 15. srpna a hlavně sobotu 16. srpna vodnickou radu za účasti dalších vodních příšerek, na všeobecnou žádost opět do Třeboně. Na pořadu bude Pohádkový Čochtanův Svět, písničky V+W+J, tradiční vodnický průvod Třeboní, diskotéka pro malé, velké i největší, divadlo, večerní rej bludiček se světýlky a další radovánky pro všechny věkové kategorie. Také se chystá jedna vodnická svatba. Na samém závěru léta se bude o víkendu 23. až 24. srpna konat čtvrtý ročník Rybářských slavností. Slavnosti nabízejí bohatý program zahrnující trhy a akce na náměstí a celou řadu zajímavostí na rybníku Svět. 6. září Třeboň ožije Houbařskými slavnostmi, budou umístěny zejména v centru města, návštěvníci se mohou těšit na různé houbařské speciality v restauracích, výstavu hub, ukázky řemesel, aranžování podzimních plodů, cestu kolem Světa s průvodcem a soutěžemi pro děti apod. Pořadatelem je Agentura Třeboňsko o.p.s. Novinkou v plánovaných akcích bude Motorkářský sraz. Ve dnech září proběhne na Masarykově náměstí přehlídka motorek s následnou spanilou jízdou. V prostorách Autokempu Třeboňský ráj bude připravena na páteční večer tancovačka, v případě nepříznivého počasí se přesune do MH Roháč. Ve dnech října se uskuteční Dny zdraví. V pátek se akce uskuteční zejména na školách formou přednášek a her se zaměřením na zdravou stravu a trávení volného času. V sobotu a v neděli budou pro širokou veřejnost uspořádány zdarma různé ukázky cvičebních akcí a sportů, aby si každý mohl okusit, jaké cvičení nebo sport by mu vyhovovaly. Také o víkendu budou pořádány různé besedy na téma zdravého životního stylu. Začátkem listopadu bude sledování zátahů na rybníku Svět obohaceno různými kulturními programy, ukázkou řemesel, možností okusit rybí speciality, otevřeny budou i zámecké prostory a výstavní sály Expozice Krajina a lidé. P. Karpíšková s přispěním E. Potužákové TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 Třeboňská nocturna Ve druhém červencovém týdnu, tak jako se již stalo tradicí, bude Třeboň patřit vážné hudbě. Zazní skladby světových i našich autorů. Pořadatelé připravili řadu novinek, např. pro větší pohodlí návštěvníků budou koncerty současně promítány na velkoplošné obrazovky umístěné po stranách jeviště. Také páteční koncert, rozdělený na dvě poloviny se bude skládat ze zahájení výstavy fotografií otce a syna Rakových, známých kytaristů. Po malém občerstvení před Divadlem J. K. Tyla bude následovat koncert Wabiho Daňka. Pro občany Třeboně je i v letošním ročníku připravena 50% sleva v případě zakoupení vstupenek na všechny koncerty. Třeboňská nocturna si rok od roku budují lepší pověst jak u občanů Třeboně, letních i lázeňských hostů, tak i hostů, kteří přijíždějí na jednotlivé koncerty. Vždyť např. Dagmar Pecková vystoupí v Třeboni prvně a v letošním roce se na území České republiky uskuteční pouze několik jejích koncertů. Bude se jistě jednat o ideální příležitost se s touto světově uznávanou umělkyní setkat. Těšíme se na Vás při některém z koncertů v cyklu Třeboňská nocturna Program h Konírna Zámku Třeboň Boris Krajný klavír Kociánovo kvarteto Jiří Hudec kontrabas h Velké nádvoří Hudba hradní stráže Zámek Třeboň Václav Blahůnek dirigent h Kostel sv. Jiljí Bohuslav Matoušek housle Jaroslav Tůma varhany h Výstavní sál Pod věží Štěpán Matěj Rak kytara Divadlo J. K. Tyla Wabi Daněk kytara Miloš Končický ředitel festivalu h Masarykovo náměstí Vystoupení žáků Umělecké školy h Masarykovo náměstí Komorní filharmonie Pardubice Vojtěch Spurný dirigent Dagmar Pecková mezzosoprán Shirley Brill klarinet Léto začíná v Třeboni Jedna z nejstarších multižánrových přehlídek u nás festival Okolo Třeboně se bude letos konat už po sedmnácté. Ale poprvé ve své historii nebude festival zahájen první prázdninový víkend, ale už v předvečer prvního letního dne, tedy 20. června. Změna je život a poté, co se nám osvědčila před dvěma lety zásadní změna programu v podobě tří paralelních scén, rozhodli jsme se ve změnách pokračovat, řekl dramaturg festivalu Pavel Barnáš. Nemění se místa scén hlavní bude na zámeckém nádvoří, bigbeatová na nádvoří pivovaru Regent a scéna se soutěží o Houpacího koně bude na terase pivovaru. Do soutěže byly vybrány tyto kapely: Jauvajs, Techtlemechtle, Karpatské horké, Pavel Houfek band, Jananans. V dalším kole si budou moci svého favorita vybrat i diváci v diváckém hlasování na festivalovém webu. Čtvrtou scénou je Divadlo J.K.Tyla, kde vystoupí, již rovněž tradičně, Divadlo Járy Cimrmana s jediným představením hry Blaník. Z jichž potvrzených jmen účinkujících vybíráme: Vlasta Redl, Hradišťan s Jurou Pavlicou, trio Mišík-Hrubý-Skála, Visací zámek, Znouzectnost, Votchi, Jarret, kmotři festivalu Nezmaři, Ivo Cicvárek, Keks, Eggnoise, Šantré a Epy de Mye. Tradiční zůstal doprovodný program, který je přístupný zcela bezplatně. Jsou to například pouliční divadla, happeningy, charitativněsportovně-recesistický Běh Járy Cimrmana, jehož výtěžek bude opět věnován Nadačnímu fondu Slunce pro všechny, nebo cyklistický závod Okolo Třeboně. Festival nejsou jen velké koncerty, ale také pohoda pro všechny i během víkendových dnů. Doufám, že se nám podaří pobavit malé i velké, doplnil Barnáš. Nejaktuálnější program je vždy na kde jsou rovněž k dispozici vstupenky za bezkonkurenčně nejvýhodnější ceny, aktuality, soutěže a další informace. Magdaléna Boukhemisová str. 13

14 v h, Koncert Schwarzenberská hrobka Mississippi College Singers, USA Dirigent a umělecký vedoucí James M. Meaders Smíšený vysokoškolský pěvecký sbor z USA přijede v rámci svého evropského turné i do ČR, kde uskuteční dva koncerty, a sice v pražském historickém sále Zpěváckého spolku Hlahol (zde svého času dirigovával i Bedřich Smetana) a dne v Třeboni od hod., též v historickém prostoru, tentokrát ve Schwarzenberské hrobce. Sbor je předním pěveckým tělesem hudebního oddělení školy Mississippi College a pod vedením pana Meaderse, který sbor vede od roku 1998 a v minulosti s ním vystoupil i ve známé Carnegie Hall v New Yorku, nabídne zajímavý program složený ze skladeb autorů z celého světa a nezapomene ani na velmi populární americké spirituály. program: In the Beginning (Hebrew) James Sclater Cantate Domino Heinrich Schutz Kyrie Miskinis Song of Triumph Dale Grotenhuis O Lux Beatissima Howard Helvey My Soul s Been Anchored Moses Hogan Kasar mie la gaji Alberto Grau Cloudburst Eric Whitacre The Coming Child Robert Young Wana Baraka Shawn Kirchner Pražští malíři a sochaři vystavují v Třeboni ve výstavním sále Pod věží Výběr z tvorby několika členů Sdružení pražských malířů budete mít možnost shlédnout od do Letošní výstavou se sdružení již potřetí vrací do krásných prostor Třeboňské výstavní síně Pod věží. Tentokráte jsme přizvali ke spolupráci i sochaře ze Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, takže se můžete těšit na výjimečný zážitek. Samo naše sdružení vzniklo v roce 1990, jako reakce na překotný vývoj, a nové podmínky ve svobodné zemi. V současné době máme zhruba stovku členů - výtvarníků z Prahy a blízkého okolí. Výstava v Třeboni pokrývá tedy pouze zlomek naší členské základny. Tento počet členů nám neumožňuje současnou kompletní prezentaci sdružení, i když máme za sebou i rozsáhlé výstavy (například v pražském Mánesu). Soustředíme se tedy spíše na tematicky zaměřené výstavy vybraných členů. (Kladno, Semily, Karlovy Vary, Týn nad Vltavou). Současná výstava je zaměřena na krajinu a figuru. Těšíme se na Vás na vernisáži v 17 hodin. Seznam vystavujících: Petra ADÁMKOVÁ, Alena ANTONOVÁ, Lucie BUKOV- SKÁ, Vlasta DLOUHÁ, Petr HEJNÝ, Zdena HÖHMO- VÁ, Pavel HUMPOLEC, Jan CHARVÁT, Zdeněk CHO- TĚNOVSKÝ, Ludmila JAMNÍKOVÁ, Vojtěch KOLAŘÍK, Slavko KOVAČEVIĆ, Hovik MURADJAN, Pavel MÜL- LER, Karel PEŘINA, Libuše PILAŘOVÁ-KVERKOVÁ, Michal ČÁDA, Marie PRECLÍKOVÁ, Věra RŮŽIČ- KOVÁ-BEJROVÁ, Jan ŘEŘICHA, Věra SEDLÁKOVÁ, Olga STÁRKOVÁ, Jiří STŘEDA, Otakar SYNÁČEK, Jaroslav TOMS, Milan VÁCHA, Josef VAJCE, Zdeněk VOJTA, Lenka VOJTOVÁ, Olbram ZOUBEK v h, Divadlo J. K. Tyla v Třeboni Shirley Valentine Bláznivý výlet do krajiny za stěnou. One-woman show pro Zuzanu Kronerovou. Zuzana Krónerová v hře Williama Russella, která je zábavnou sondou do světa ženy zralého věku, která se cítí být osamělá a zbytečná, jelikož nejbližší rodina již dospělých dětí jí už, zdá se, ke svému životu nepotřebuje. Snaha o osamostatnění se a touha po znovunalezení citu jí však vede zpět ke stále stejnému životnímu modelu. Recenze v deníku SME /SK/ Fenomenálny dialóg so stenou! Rada si tresnem pohár vína, keď varím, stena, počuješ? začína svoju one woman show o osamelej starnúcej žene Shirley Valentine herečka Zuzana Kronerová. A potom predvádza neuveriteľnú zmes gagov, emócií a postáv tak vynikajúco, že aj banálne, životom otrepané vety mení na perly Za Divoké včely získala Zuzana Kronerová Českého leva, za Shirley Valentine si zaslúži aspoň Thaliu v h, Koncert v Divadle J. K. Tyla R a d ů z a Zatímco hudební průmysl denně přemítá jak zaplnit mezery na trhu (a současně pobrekává nad krátícími se zisky), stranou zájmu velkých nahrávacích společností a tím i masmédií vyrůstají originální tvůrci a interpreti. Například písničkářka, harmonikářka a snad nejpřesněji šansoniérka Radůza, jejíž nové album při mně stůj lze bez velkého váhání přiřadit k tomu nejlepšímu, co letos v české populární hudbě vzniklo. Radůze se vyplácí, jak uvážlivě nakládá se svým talentem. Přesně před deseti lety překvapila v pražské Lucerně jako předskokanka slavné Suzanne Vega a už o pár měsíců později nahrála živě svou první kazetu Blues?. Pak odolala rychlé kariéře a léta studovala zpěv i skladbu. V roce 2001 vydané album Andělové z nebe prezentovalo Radůzu jako již hotovou osobnost, jejíž písně mají navíc jistou tendenci zlidovět (starší písničku Jednou to pomine s ní před pár týdny na koncertě v břevnovském sále Kaštan zpíval celý sál). Deska při mně stůj je v tomto ohledu ještě hitovější, aniž by se však z Radůziných písniček vytratila upřímnost, síla výrazu a specifický periferní šmrnc. Radůza své nové album poskládala jak z břeskných skladeb typu Jedem, Tam, pod Ještědem nebo Na koníčka vyskočím, tak z křehkých osobních zpovědí jako Ať není mi líto, Bremen či Větře můj. Těžko říci, v jaké z těch dvou tak diametrálně odlišných poloh je Radůza přesvědčivější v syrovějších, jakousi neomalenost přizvukující harmoniky ctících skladbách se dobře daří emotivnější stránce jejího já, v komorních, převážně kytarou podkreslených písních zas lépe vynikne její textařská obratnost i obraznost. Ať už ale její písně burácejí nebo hladí, vždy je z nich cítit lehoučký opar smutku. Nikoli smutku odevzdaného, spíš vzdorujícího nástrahám lásky, osudu. Sama Radůza přece říká:..ty písně nejsou smutné, jen nejsou veselé. Zdroj: Týdeník Rozhlas Představení přeloženo ze 7.4. na v hodin (v předplatném) Yasmina Reza Třikrát život Hrají: Simona Stašová, Veronika Gajerová, Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml. Neobyčejně dráždivá groteskní komedie současné francouzské autorky, jejíž hru Obraz (Art) uvedlo Divadlo ABC s velkým úspěchem před několika lety. V prozatím poslední hře Yasminy Rezy Třikrát život se stejně jako v Obrazu setkáváme se zcela obyčejnými lidmi, kteří mají s námi všemi mnoho společného. Jde o dva manželské páry. Jeden z nich přichází na večeři ke druhému, ale přichází o den dřív, než bylo domluveno. Ve třech variantách této jediné výchozí situace se pak rozvíjí hra o setkávání a míjení se, o chtění domluvit se i o snaze bořit zajeté koleje života. Hra o touze po tom, co nemáme, ale chceme a nikdy nemůžeme mít, hra o životě viděném jakoby pod lupou. Hra Třikrát život je pro divadelníky přitažlivá i proto, že se jednotlivé postavy představují ve třech variacích jedné situace v nečekaně nových souvislostech.

15 Kino Světozor tel.: rezervace pondělí h 20. úterý h 24. sobota h 25. neděle h 26. pondělí h 17. čtvrtek h 31. sobota h Divadlo, koncerty, VÝSTAVY tel.: Sport, cvičení, relaxace ANIFEST Mezinárodní festival animovaných filmů TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ * USA 07, originální verze, české titulky, 123 minut. Režie: JOEL COEN, ETHAN COEN. Thriller z prostředí Texasu osmdesátých let. Nepřístupné do 15 let, vstupné 74 a 72 Kč O RODIČÍCH A DĚTECH * ČR 08, 112 minut. Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK Tato jemná komedie může být kapesním průvodcem inteligentních rodičů (a dětí) po vlastním osudu. Josef Somr a David Novotný v hlavních rolích. Přístupné, vstupné 74 a 72 Kč Pondělní biják ZÁPISKY O SKANDÁLU* VB 06, originální verze, české titulky, 92 minut. Režie: RICHARD EYRE. Judi Dench a Cate Blanchet v hlavních rolích filmu o vášních, tajemstvích a touhách dvou žen. Nepřístupné do 15 let, vstupné jednotné 40 Kč na toto představení nelze uplatnit slevy ZTP a ZTPP. EKO FILMY Videoprojekce, kterou pořádá český nadační fond pro vydru Vstupné dobrovolné BÍLÁ MASAJKA * NĚMECKO 05, originální verze, české titulky, 130 minut Režie: HERMINE HUNTGEBURTHOVÁ Opakování etnického melodramatu z Keňské buše. Nevhodné do 12 let, vstupné 70 a 68 Kč Sponzor programu: Taxi Milan Grill tel.: Návštěvníci KINA SVĚTOZOR můžou uplatňovat slevu na průkazy ZTP a ZTPP. Rezervace vstupenek na telefonu: Pokladna je otevřena vždy hodinu před představením. Rezervované vstupenky jsou volně prodejné 15 minut před představením. Těšíme se na Vaši návštěvu ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA squash Lázně Aurora squash (T: ), po ne Internát SOU oděvní (T: ) horolezecká stěna Internát SOU oděvní (T: ) bazén Bertiny lázně > po so , ne Lázně Aurora > po ne Slavnostní shromáždění - Památník obětem zla Promenádní koncert žáků ZUŠ v parku Anifest Mississippi college chor USA koncert ve Schwarzenberské hrobce Shirley Valentine divadlo Třikrát život divadlo v předplatném Experiment Titicaca Třeboň Ing. Pavel Pavel (film + beseda) kino Radůza koncert v divadle J. K. Tyla Výstavní sál Pod věží: Sdružení pražských umělců a hosté výstava obrazů a plastik v hod. vernisáž Připravujeme na červen: Co jinde neuslyšíte divadlo v předplatném Samson Lenk, Radim Zenkl koncert Festival dechových hudeb Don Quijote divadlo v předplatném Zájezd Robin Hood Č.Krumlov Uralští kozáci koncert Concertino Praga koncert Festival Okolo Třeboně Divadlo J.Cimrmana - Blaník Můj báječný rozvod- divadlo DF Violoncellový dvojkoncert koncert 2008 sauna Lázně Aurora > po ne po, st (muži), út, čt (ženy), pá, so, ne (společná) sauna, pára + hydro-jet, sigoroll Bertiny lázně > po so , ne fitness Lázně Aurora > po pá , so ne solárium Lázně Aurora > po ne mini golf hotel Bohemia a Regent, rezervace tel.: jóga Lázně Aurora > nová tělocvična Po , začátečníci, pokročilí Út, Čt proti bolestem zad začátečníci, vstupné 60 Kč tenis TJ Jiskra Třeboň > po ne (T: , ) Sport centrum Doubí > po ne (T: , ) Rybář. učiliště, Třeboň > po ne (T: , ) Bowling Lázně Aurora: po ne Hotel Zlatá hvězda: (T: , ), po ne Wellnesscentrum (sauna, whirpool, fitness) Hotel Zlatá hvězda: (T: ), po ne Od otevřeny venkovní tenisové kurty (umělý povrch, antuka) umělé noční osvětlení, cena 100 Kč/hod., volejbalový kurt a stolní tenis Tenisová hala každou sobotu v květnu za cenu 240 Kč/hod. otevřeno 24 hodin denně Squash cena pouze 150 Kč/hod, studenti cena pouze 100 Kč/hod. otevřeno 24 hodin denně Fitness otevřeno denně hod. cvičení s trenérem po, st , pá hod. Bowling cena pouze 170 Kč/hod cena 200 Kč/hod. rezervace na tel.: Informace a rezervace: p. Pánek na: , recepce na tel.: Městská hala Roháč Na Sadech 349/II, Třeboň Prostory na konání konferencí, schůzí a firemních akcí 5 Prostory na konání sportovních akcí (kopaná, volejbal, Aerobik, ) Provozní doba: Po Čt zavřeno, Pá So , Ne zavřeno Informace a rezervace: / Tel.: Horní bar: Vstupné St Dance Party Dj Petervanolej 40, Pá Oldies Party Dj Roman Zvánovec 40, So Disko s projekcí Dj Pekárna 40, St Dance Party Dj Petervanolej 40, Pá Afterparty Dj Smile 40, So Disko s projekcí Dj Pepíno 40, Pá Technical 4 Djs Salath 40, So Suntonik Party Dj Bory 40, St Student Party Dj Petervanolej 20, Pá Oldies Dj Roman Zvánovec 40, So Olmeca Party Dj Melly 40, Pá Oldies Party Dj Fany 40, So Jim Beam Party Dj Štěpán Kahoun 40, Velký sál: Anifest promítání filmů festivalu Pá Koncert Anifestu Tatabojs + The Prostitutes 250,

16 Lázně Aurora s. r. o. tel.: HLUBOKÁ nad/ Vltavou polodenní poznávací zájezd, 280 Kč čtvrtek prohlídka zámku, procházka po zámeckém parku svátek TANEČNÍ VEČER sál lázní Aurora, začátek od 19 hod. 30 Kč Kvintet swingového orchestru SCHWARZENBERSKÁ HROBKA 50 Kč pátek prohlídka s výkladem od 14 hod. TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze 50 Kč prohlídka s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva od 15 hod NOVÉ HRADY Terčino údolí, celodenní poznávací zájezd 300 Kč sobota prohlídka hradu a procházka po Terčině údolí SOLNOHRADSKÁ JEZERA celodenní poznávací zájezd 520 Kč neděle poznání nejkrásnější části Rakouska Solné komory PŘEDNÁŠKA PhDr. Jiřina Psíková Třeboň a lázeňství zdarma pondělí čítárna lázní Aurora od 16 hod. SOLNÁ KOMORA relaxace pro zdraví 14 hod. vstupné dle počtu osob NEZMAŘI koncert folkové hudby 100 Kč sál lázní Aurora, začátek v 19 hod TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK 80 Kč úterý prohlídka Schwarzenberských apartmánů od 14 hod. TANEČNÍ VEČER restaurace Harmonie, začátek v 19 hod. 30 Kč hudba: Krystal TŘEBOŇSKO, krajina a lidé výstava 50 Kč středa historie a krajina Třeboňska, výlov rybníka od 14 hod. ANIFEST festival animovaných filmů od 7. do zdarma promítání v sále lázní Aurora TŘEBOŇSKÉ RYBNÍKY polodenní poznávací zájezd 120 Kč čtvrtek Rožmberk, Velký a Malý Tisý, Nadějská rybniční soustava svátek SCHWARZENBERSKÁ HROBKA 50 Kč pátek prohlídka s výkladem od 14 hod. ANIFEST festival animovaných filmů zdarma promítání v sále lázní Aurora TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze 50 Kč prohlídka s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva od 15 hod ČESKÝ KRUMLOV polodenní poznávací zájezd 320 Kč sobota prohlídka zámku, procházka po zámeckém parku ŠUMAVA celodenní poznávací zájezd 410 Kč neděle Stachy, Kašperské hory, Muzeum Šumavy, Vydra ANIFEST festival animovaných filmů zdarma promítání v sále lázní Aurora od 7. do SOLNÁ KOMORA relaxace pro zdraví 14 hod. vstupné dle počtu osob pondělí PŘEDNÁŠKA Ing. Korda Náš přítel pes zdarma čítárna lázní Aurora od 15 hod TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK 60 Kč úterý prohlídka Rožmberských renesančních interiérů od 14 hod. TANEČNÍ VEČER restaurace Harmonie, začátek v 19 hod. 30 Kč hudba: Sono TŘEBOŇSKO, krajina a lidé výstava 50 Kč středa historie a krajina Třeboňska, výlov rybníka od 14 hod. PŘEDNÁŠKA Matouš Šimek Třeboňsko ptačí ráj zdarma čítárna lázní Aurora od hod. KONCERT Swingový orchestr Českého rozhlasu České Budějovice 100 Kč sál lázní Aurora, začátek v 19 hod TANEČNÍ VEČER sál lázní Aurora, začátek od 19 hod. 30 Kč čtvrtek hudba: FACE SCHWARZENBERSKÁ HROBKA 50 Kč pátek prohlídka s výkladem 14 hod. TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze 50 Kč prohlídka s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva od 15 hod ČERVENÁ LHOTA polodenní poznávací zájezd 270 Kč sobota prohlídka pohádkového zámku a procházka po parku ROMANTIKA v PODUNAJÍ celodenní poznávací zájezd 510 Kč neděle malebná část Podunají a soutěska Wachau SOLNÁ KOMORA relaxace pro zdraví 14 hod. vstupné dle počtu osob pondělí PŘEDNÁŠKA PhDr. Rameš Historie třeboňského archívu zdarma čítárna lázní Aurora od 15 hod TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK 80 Kč úterý prohlídka Schwarzenberských apartmánů od 14 hod. TANEČNÍ VEČER restaurace Harmonie, začátek v 19 hod. 30 Kč hudba: Satelit Band TŘEBOŇSKO, krajina a lidé výstava 50 Kč středa historie a krajina Třeboňska, výlov rybníka od 14 hod. KONCERT Třeboňští pištci 70 Kč sál lázní Aurora od 19 hod TANEČNÍ VEČER sál lázní Aurora, začátek od 19 hod. 30 Kč čtvrtek hudba: Krystal SCHWARZENBERSKÁ HROBKA 50 Kč pátek prohlídka s výkladem od 14 hod. TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze 50 Kč prohlídka s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva od 15 hod. KONCERT folklorní soubor z Chorvatska zdarma sál lázní Aurora od 19 hod STRÁŽ nad Nežárkou Stříbřec, polodenní zájezd 230 Kč sobota prohlídka zámku a vzpomínka na Emu Destinnovou JARNÍ VÍDEŇ celodenní poznávací zájezd 520 Kč neděle prohlídka historické části města a Hundertwasser Haus SOLNÁ KOMORA relaxace pro zdraví 14 hod. vstupné dle počtu osob pondělí PŘEDNÁŠKA Dipl. Ing. Petr Ziegrosser O Lánské oboře zdarma čítárna lázní Aurora od KONCERT ZUŠ Třeboň zdarma sál lázní Aurora od 19 hod TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK 60 Kč úterý prohlídka Rožmberských renesančních interiérů od 14 hod. TANEČNÍ VEČER restaurace Harmonie, začátek v 19 hod. 30 Kč hudba: Face TŘEBOŇSKO, krajina a lidé výstava 50 Kč středa historie a krajina Třeboňska, výlov rybníka od 14 hod. PŘEDNÁŠKA Ing. Miroslav Hule Ze slavné historie zdarma třeboňského rybníkářství čítárna lázní Aurora od 19 hod. KONCERT Třeboňský lázeňský symfonický orchestr 70 Kč sál lázní Aurora od hod TANEČNÍ VEČER sál lázní Aurora, začátek od 19 hod. 30 Kč čtvrtek hudba: Sono SCHWARZENBERSKÁ HROBKA 50 Kč pátek prohlídka s výkladem od 14 hod. TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze 50 Kč prohlídka s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva od 15 hod ŽUMBERK A ČERVENÉ BLATO polodenní poznávací zájezd 290 Kč sobota prohlídka opevněné tvrze a návštěva národní přírodní rezervace Polodenní zájezdy odjezd od lázní Aurora ve hod., Bertiných lázní ve hod. Celodenní zájezdy odjezd od lázní Aurora v 8.00 hod., Bertiných lázní v 8.10 hod. Infocentrum lázní Aurora. Otevřeno: pondělí až pátek hod. Tel.: , , Bertiny lázně Třeboň s. r. o. tel.: čt Přednáška o kosmetice a líčení, poradenství Miss Cosmetic Moniky Žídkové (DB) ne Taneční večer, hraje: DJ Roman Zvánovec, vstup 25, (A) po Hašlerovy písničky v podání Karla Šedivého Po starých zámeckých schodech (A) Přednáška na téma: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity přednáší třeboňský spisovatel Ing. Miroslav Hule (DB) stř Taneční večer, hraje: Krystal, vstupné 30, (A) ne Taneční večer, hraje: Relax, vstupné: 30, (A) po Přednáška na téma: Překyselený žaludek a jarní očista (DB) Přednáška na téma: Zdraví a bydlení podle feng-šuej přednáší Ing. Cuřín Třeboňský klub zdraví (DB) Taneč. večer, hraje lázeňská kapela SONO, vstup: 30, (A) út Přednáška na téma: O štěstí se neustále bojuje (DB) přednáší lektorka firmy Erudico s. r. o., pí Anděla Janovská (DB) stř Přednáška na téma: Léčivá síla rašeliny a slatiny přednáší doc. MUDr Petr Petr, Ph.D. (DB) Taneční večer, hraje: Česká Pohoda, vstupné: 30, (A) čt Swingový večer, hraje: Kvintet swingového orchestru České Budějovice (A) Přednáška na téma: Ptactvo na Třeboňsku přednáší p. Šimek z Českého nadač. fondu pro vydru (DB) pá Přednáška na téma: Aloe vera a zdraví přednáší paní Němečková (DB) ne Taneční večer, hraje: DJ Roman Zvánovec, vstup 25, (A) po Taneční večer, hraje: Obzor, vstupné: 30, (A) út Prodejní výstava kožených šperků a doplňků (DB) út Výstava kožených šperků a doplňků (DB) stř Taneční večer, hraje: SONO, vstupné 30, (A) ne Taneční večer, hraje: Relax, vstupné: 30, (A) po Taneční večer, hraje skupina Rosa, vstupné 30, (A) Přednáška na téma: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity přednáší třeboňský spisovatel Ing. Miroslav Hule (DB) út Přednáška na téma: Udělejte něco pro sebe, mějte se rádi přednáší lektorka firmy Erudico s. r. o., pí Anděla Janovská (DB) stř Přednáška na téma: Léčivá síla rašeliny a slatiny přednáší doc. MUDr Petr Petr, Ph.D. (DB) Taneční večer, hraje: Evergreenmusic, vstupné: 30, (A) Přednáška na téma: Vydra říční přednáší p. Matouš Šimek z Českého nadačního fondu pro vydru (DB) A restaurace Adéla v areálu Bertiných lázní DB denní bar v 1. poschodí lázní (denně h, tel.: ) Možnost výletů do Jihočeských měst a příhraničních oblastí nabídka na kulturním oddělení Expozice Třeboňsko krajina a lidé každý den mimo pondělí (info na kulturním oddělení). Prohlídka kostela Sv. Jiljí a křížové chodby každý čtvrtek ve hod. (info na kulturním oddělení). Třeboňský zámek prohlídky, trasa A, B, C (A Rožmberské renesanční interiéry, B Soukromá schwarzenberská apartmá konce 19. století, C Zámecká konírna) Schwarzenberská hrobka každý den mimo pondělí odvoz od Bertiných lázní pátek ve 13.30, nutno nahlásit na kult. oddělení Třeboňský pivovar Regent prohlídka (info na kulturním oddělení) Akvárium Krčínův dům Provozní doba kulturního oddělení: Po, St, Čt: h, Út, Pá: h Telefon: , Petra Kubátová, DiS.

17 Římskokatolická farnost Třeboň květen 2008 Děkanství tel/fax: Vítáme pana děkana S opravdovou radostí vítáme zpět našeho pana děkana, který se s elánem a vervou vrátil znovu do plné služby. V říjnu loňského roku celá farnost zatajila dech, když se pan děkan podrobil těžké operaci srdce. Jeho první slova po narkóze byla starost o farnost. Zprávy z farní rady sice přestaly vycházet, když jejich hlavní motor chyběl, ale ve farnosti s nevšední ochotou vypomáhal Páter Vojtěch Jeniš, generální superior Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, který působí v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Svou laskavostí si získal farníky i lázeňské hosty a těšíme se, že rád zavítá návštěvou znovu do Třeboně. Popularita velikonočních setkání V sobotu 12. dubna proběhlo velikonoční setkání padesáti účastníků při přednášce a následné Liturgický kalendář čtvrtek 1. května 9.00 Mše svatá (sv. Alžběta) modlitby za přírodu hráz rybníka Svět Mše svatá (Třeboň) sobota 3. května 7.30 Mše svatá (Třeboň) pouť Branná neděle 4. května 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) čtvrtek 8. května živé diskuzi o problémech křesťanského života v rodinách. Setkání vede kapucín Páter Lev z Jindřichova Hradce a na přání účastníků se bude pokračovat v sobotu 10. května. Všichni jsou srdečně zváni. První svaté přijímání Mnoho pochvaly po bohoslužbách získaly děti, které se pod vedením paní učitelky Zábranské při kytaře, flétnách a elektronických varhanách naučily již mnoha písním a převedly je při mši svaté. I letos začala příprava dětí k prvnímu svatému přijímání, každý čtvrtek odpoledne v 15:15 na děkanství. Křest dospělých V sousedních zemích přicházejí dospělí, z různých důvodů dosud nepokřtění a žádají o křest. V naší farnosti se setkávají jednou za čtrnáct dní dosud nepokřtění dospělí k rozhovorům Mše svatá (Třeboň) sobota 10. května 7.30 Mše svatá (Třeboň) májové setkání s Otcem Lvem pouť Břilice neděle 11. května 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) sobota 17. května 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Přeseka) neděle 18. května 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) a přípravě na křest, která bude trvat do Velikonoc příštího roku. Upozorněte své přátele na tuto možnost, další zájemci nechť se přihlásí na děkanském úřadě. Křest v Majdaleně Křest v dospělosti udělil 20. dubna v Majdaleně světící biskup českobudějovický Monsignor Pavel Posád. Rekonstrukce oltáře v Majdaleně Oltář v Majdaleně na první pohled vypadá docela zachovale. Jeho vnější povrch, zlato a kresby, se nezdají věkem příliš poškozené. Cenný oltář je ale napaden červotočem. Aby byl zachráněn, musí být zajištěn proti škůdcům, stejně jako se to dělalo s oltářem v Třeboni. Dřevo bude napuštěno ochranným roztokem, který pronikne chodbičkami škůdců, ztuhne a ztrouchnivělé dřevo oltáře zpevní Mše svatá (Třeboň) sobota 24. května 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Lužnice) neděle 25. května 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) sobota 31. května 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Domanín) neděle 1. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ Srdečně zveme na bohoslužby v květnu 2008 HUSOVA KAPLE, Seifertova 449, TŘEBOŇ E - mail: www. umc.cz n SOBOTA 3. května od h Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Ekumenické setkání ke chvalám (nástroje s sebou) n NEDĚLE 4. května od 9.00 h A tak zůstává víra, naděje, láska ale největší z té trojice je láska. Bohoslužba s památkou večeře Páně (kazatel Novák R.) n ÚTERÝ 6. května od h Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Pozvání k biblické hodině n ČTVRTEK NEDĚLE května NAPĚTÍ Konference mládeže Havlíčkův Brod Mládežníci odjíždí v od Husovy kaple n NEDĚLE 11. května od 9.00 h Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. Bohoslužba s poselstvím (farář Svidenský V.) n ÚTERÝ 13. května od h Biblická studie kazatel Církve bratrské n NEDĚLE 18. května od 9.00 h TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho? Bohoslužba s kázáním (farář Novák R.) VIDEOKLUB: Poslední události (Pozoruhodný filmový dokument pastora Douga Batchelora, který se pokouší přiblížit dramatické události lidských dějin v závěrečném zápasu mezi dobrem a zlem.) Klubovna od h, káva čaj (vstup dobrovolný) n ÚTERÝ 20. května od h Biblická hodina Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. n PÁTEK 23. května NEDĚLE 25. května VÝROČNÍ KONFERENCE ECM BRATISLAVA delegáti odjezd již čtvrtek v 16 hodin od Husovy kaple n SOBOTA 24. května od h Klub Royal Rangers Suchdol KD Hry, soutěže, výpravy za poznáním n NEDĚLE 25. května od 9.00 h Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství Bohoslužba s poselstvím (Vančura T.) n ÚTERÝ 27. května od h Ztišení nad Biblí Písmem svatým Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? Diakonie ECM poskytuje pomoc závislým na drogách, obětem sekt, maminkám v nouzi. Svatby křty církevní pohřby Křesťanské poradenství Farní úřad-seifertova 449; tel.: č. ú /0800 P * O * Z * V * Á * N * Í Husova kaple II. Benefiční koncert pro Diakonii ECM na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Hraje dívčí rocková skupina Pytel Blech. Na koncertě zazní převážně písně z její vlastní rockové dílny. str. 17

18 Z knihovny Městská knihovna Třeboň zve na přednášku Životní řád: Cesta a pravda Přednáší: Jaroslav Vlček Dr. Sc., v letech profesor University of Toronto Z kultury Jaroslav Vlček se narodil na samotě poblíž Zruče nad Sázavou. Po vyloučení z vysoké školy odešel do Kanady. Celý pracovní život strávil na Univerzitě v Torontu, odkud odešel jako profesor do důchodu. Jeho oborem tam byly technické vědy zaměřené na mapování a interpretaci složení zemského povrchu. Přestože dosáhl uznání jako vědec a učitel v oblasti užité vědy a inženýrství, jeho zájem ho táhl do oblasti studia lidského života a sebepoznání. Tomu se začal věnovat v plné míře po odchodu z univerzity. Vydal sbírku životopisných básní Cesta do světa můj život před narozením. Studium prenatálního života po stránce fyzické i psychické se stalo jeho životním posláním. V roce 2001 se přestěhoval do České republiky, aby zde napsal české vydání své knihy, rozšířené o nové poznatky. Dr. Vlček věří a snaží se ve své knize ukázat, že se vším, co potřebujeme vědět o tom, jak žít, jsme již přišli na svět: v prenatální době jsme si stavěli své tělo, proto známe jeho složení, funkce jeho orgánů a zdraví; rozbušili jsme své srdce, proto známe přátelství a odvahu; poznali funkci mozku a ukládání do paměti, proto známe řád života a pravdu; prožili početí a proto známe lásku, mezilidské vztahy a spojení se světem Přednáška se bude konat ve čtvrtek 29. května 2008 ve studovně městské knihovny. Filmové tipy z kina Světozor Hlavní květnovou událostí je Mezinárodní festival animovaných filmů ANIFEST, ale i potom se máme na co těšit. Film Tahle země není pro starý ( od 20 h) ukazuje, že bratři Ethan a Joel Coenové jsou opět ve skvělé formě. Drsný příběh, černý humor, krev v množství větším než značném a fascinující fatalismus vás úplně přibijí k sedačkám v kině. Lovec Moos (Josh Brolin) nalezne v nehostinné pustině v Texasu místo očekávané zvěře postřílenou bandu drogových dealerů, pytle s heroinem a kufr s dvěma miliony dolarů. Dlouho neváhá a svůj nečekaný úlovek si spokojeně odnáší, tím začíná nová štvanice, kde kořistí je právě on a jeho mladá žena. I přes svižný děj se ve filmu nabízí několik otázek. Je dnešní společnost horší než v minulosti? Je násilí tím správným nástrojem řešení problémů? Kdo rozhoduje o běhu věcí, náhoda nebo osudová nevyhnutelnost? Film, který letos získal čtyři Oscary vám na to odpověď nedá, ale nabídne šanci si o tom pořádně popřemýšlet. Pondělní biják nabízí psychologický snímek Zápisky o skandálu ( od 20 h) o vztahu dvou učitelek, který se postupně změní v dramatický thriller. Barbara (Judi Denchová) je starší žena, jenž svůj život zasvětila výuce historie na londýnské střední škole. Léta strávená v samotě bez přátel a partnera z ní udělala zahořklou starou pannu. Večery jí zpestřuje kočka a hlavně deník, kam si zapisuje své myšlenky a touhy. Naděje na vznik přátelství se objeví s příchodem nové učitelky umění Sheby (Cate Blanchettová). Jenže obě postavy jsou zcela rozdílné. Mladá, atraktivní a svobodomyslná Sheba a naopak ošklivá, zatrpklá a chladná Barbara, takové přátelství nemůže mít dlouhé trvání. Ničivý vztah obě nezvratně mění, emocionálně vybičované scény vzbuzují u diváků pocit sympatií i odporu. Judi Denchová i Cate Blanchettová podávají naprosto fantastické herecké výkony, za které obě obdržely oscarové nominace. Z recenzí vybral a upravil Milan Čada v h, Kino Světozor v Třeboni Beseda s Ing. Pavlem Pavlem Nic není tak těžké, aby to nemohlo chodit Experiment Titicaca Třeboň Před dvaceti lety naučil Pavel Pavel (49) chodit kamenné sochy na Velikonočním ostrově v Tichomoří. Po stěhování obřích kamenů v rákosových člunech, trezorů, kapliček i třeboňských seníků zakotvil v politice. Poprvé se o Velikonočním ostrově dozvěděl, když ho rodiče jako klučíka vzali do strakonického letního kina na film Aku-aku, který v šedesátých letech natočila norská expedice Thora Heyerdahla. Nejvíc si pamatuji, jak tam jeden z archeologů plácl obří sochu po zadku, to se mi hrozně líbilo, vzpomíná Pavel. Když jsem se po letech dostal na ostrov i já, plácnul jsem si taky. První socha z betonu V jednu chvíli chtěl být malířem, pak závodníkem na lyžích. Obojí mu šlo výborně. Z knih, které si kupoval i půjčoval, ho nejvíc zajímaly exotické cestopisy, stavby raket, lety kosmických lodí do vesmíru. S romantickým pohledem na svět se postupně učil i praktické věci od zkušeného skauta ve strakonickém vodáckém oddílu. Na táborech stavěl stany, dřevěné rozhledny a indiánské totemy, vázal uzly na lanech, vařil v kotlíku pod širákem. Romantika pro mě skončila po prázdninách v jednaosmdesátém roce, říká Pavel. Tehdy jsem s čerstvým diplomem strojního inženýra nastoupil do projekce strakonického Agrostavu. U prkna s pauzákem jsem projektoval posklizňové linky na brambory a obilí, haly pro chov drůbeže i býků. Fantazírování mě ale nepus- tilo. Snil jsem o tom, že rozřeším záhadu, jak se sochy na Velikonočním ostrově dostaly tam, kde jsou dnes. O první zkoušku s jejich betonovou replikou jsem se pokusil ve Strakonicích. Pavlovi trvalo téměř rok, než si sehnal fotografie a nákresy moai, aby z nich odvodil, jak bude vypadat hliněná forma. Když byl s plánkem hotový, pustil se s kamarády do její stavby. Trvalo jim tři týdny, než ji mohli naplnit dvanácti tunami betonu. Kolegové na betonárce směs ošidili, vzpomíná. Když jsme sochu zvedali, vytrhl se kus jejích zad. Našemu pokusu to ale nevadilo. Kolos na břehu řeky Otavy jsme pozvolna rozhoupali do stran a pak tahali za lana uvázaná kolem jeho pasu a hlavy. Moai kráčela tak, jak vyprávěly legendy. str. 18 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

19 ZŠ Sokolská 1zs.mesto-trebon.cz Zdařilé krajské kolo dějepisné olympiády absolvoval žák 9. B Tomáš Kraus, když v konkurenci i gymnaziálních studentů z dvaceti škol jihočeského kraje obsadil výtečné 9. místo. K umístění gratulujeme a děkujeme za kvalitní reprezentaci školy. Úspěšná soutěž Mladý módní návrhář 2008 Soutěž každoročně vyhlašuje SOŠ a SOU Třeboň. I letos se stala pro některé naše žákyně velmi úspěšnou. 1. místo Katka Vizelková z 8. A 2. místo Linda Venerová, z 8. A 3. místo Sarra Malki, z 8. A Pavla Chaloupková, z 8. B Zvláštní ocenění si odesly i Aneta Šimečková ze 6. A a Alžběta Krausová z 8. B Všem jmenovaným dívkám blahopřejeme. Podrobnější přehled veškerých aktivit školy naleznete na webových stránkách školy Mgr. Radka Škulaviková (redakčně kráceno) SOU rybářské Od září 2008 se vedle stávajícího učebního oboru RYBÁŘ otevírá nový 4letý maturitní obor EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY VODOHOSPODÁŘ, a proto od dochází i ke změně názvu školy na: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň. Informace o studiu pro uchazeče, včetně volných míst pro 2. kolo přijímacího řízení, najdete na: Žáci SOUr se účastní na odborném výcviku i vědeckého výzkumu v oblasti genetiky v rybářství. Třetím rokem probíhá pod hlavičkou Rybářství Třeboň a. s. testovací projekt,,kontrola užitkovosti kapra, zaměřená především na maďarského lysce. Žáci se podílí na výlovu, třídění, skupinovém označení (kontrola a oprava značkování jednotlivých ryb), kusovém vážení a počítání testovaných obsádek. Kurz na motorovou pilu a křovinořez se ve své výcvikové části blíží do finále. Žáci druhých ročníků se učí správnému a bezpečnému zacházení, osvojují si technický postup při kácení, odvětvování, manipulaci kmenů a údržbu a běžné opravy svěřených strojů. Kurz je na závěr ukončen teoretickou a praktickou zkouškou. učitelé OV, Mgr. I. Trembulaková ZUŠ Třeboň Soutěže 2007/2008 Základní umělecké školy jsou nedílnou součástí české vzdělávací soustavy. Jejich úkolem je poskytovat vzdělání v umělecké oblasti, připravovat žáky ke studiu jak na středních uměleckých školách, tak i na vysokých školách uměleckého směru, hudebně, výtvarně a dramaticko pedagogického zaměření. Součástí výuky v uměleckých oborech je i veřejná prezentace výkonů a prací žáků základních uměleckých škol na přehlídkách a soutěžích ZUŠ, celostátních i mezinárodních. Soutěže jsou důležitou součástí existence uměleckých škol. Lze se říci, že jsou předností našeho uměleckého školství. Cílem soutěží není jen určité porovnání výkonů žáků i učitelů, ale především vychovávají žáky k cílevědomosti, pracovitosti, k soutěživosti, k překonávání trémy, ostychu a strachu. Připravují děti od malička na konfrontační prostředí budoucího života. Mají také společenský charakter, neboť naučí děti společensky vystupovat a chovat. Věříme, že žáci i rodiče tuto formu činnosti svých dětí vítají. Výsledky krajských soutěží Ve hře na akordeon Kat. Ocenění Soutěžící místo Vojtěch Soukup 3. místo Kateřina Silmbrodová I. 2. místo Olga Čalkovská 3. místo Marie Jankuliaková II. 3. místo Markéta Ranglová III. 2. místo Jakub Moravec IV. 1. místo + postup Pavla Hosnedlová VI. 1. místo + postup Michal Drexler 1. místo + postup Luboš Klufa Komorní a souborová hra Ve hře na klavír Kat. Umístění Soutěžící místo Anna Círalová č. uznání 1. stupně Karel Pecha I. čestné uznání Pavel Mráček 1. místo s postupem Anežka Písaříková II. 3. místo Jakub Suchan III. č. uznání 1. stupně Michaela Koubová VI. 3. místo Gabriela Davidová 2. místo Martin Pecha Krajská kola pokračují ve hře na housle, violoncello a ve hře na kytaru.ve všech kole má ZUŠ Třeboň své zástupce. MgA. Stanislava Blažíčková Ředitelka ZUŠ Třeboň Individuální a skupinová výuka NJ (dospělých i dětí) Doučování 1 a 2. stupně Mgr. Jana Boušová TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 Kat. Umístění Název 0.A 1. místo Akordeonové duo 0.B 1. místo Akordeonové kvarteto + orff. nástr. I.A 1. místo Akordeonové duo Uvedené postupy jsou do celostátního kola soutěží ZUŠ. GENERALI Pojišťovna a. s. hledá obchodní zástupce z důvodu rozšiřování služeb a péče o stávající klienty pro oblast Jindř. Hradec, Třeboň, Lomnice n. L. Kontakt: p. Janečková, tel.: str. 19

20 Psalo se v třeboňském tisku Třeboň míří do světa. Směřování do světa z našeho rybničnatého dolíčku mělo v různých obdobích různý směr a ač se na to často pozapomíná, ještě to není ani rovných devadesát let, co jsme přestali mířit směrem jihovýchodním do Vídně. Další oblíbené směry budiž připomenuty níže. Stromkové slavnosti se za Rakouska-Uherska staly oblíbeným a atraktivním způsobem prezentace loajality k Vídni a vládnoucímu rodu, ale pro děti rozhodně smysluplnější, než odříkávání básniček v hloučku kolem sádrové busty Habsburka. Slavnostní sázení stromků se ale ujalo i po vzniku republiky, známé jsou třeba Masarykovy háje, vysazované k 10. výročí vzniku republiky, nebo Švehlovy lípy na paměť jednoho z mužů 28. října a trojnásobného premiéra prvorepublikových vlád. před 100 lety v Jihočeském obzoru (1908): Jubilejní stromkové slavnosti. Krásná myšlénka oslaviti historicky památný letošní rok šedesátileté požehnané vlády J. V. našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. vysazováním stromoví školní mládeží, nalezla radostného ohlasu po celé širé naší milé vlasti. V Třeboni v úterý dne 28. dubna za protektorátu městské rady. Prostranství u obecné školy k vysazování stromků určené, ozdobené vlajkami a stožáry s prapory, záhy naplnilo se četným obecenstvem zástupci. Rázem 10 hod. dopol. ubíraly se v průvodu svých učitelů dítky obecné i měšťanské školy dívčí i chlapecké ze školních budov, s nichž vlály prapory v zemských i říšských barvách, na prostranství za tělocvičnou obec. školy, kdež stromky vysazeny býti měly. Po ladném seřazení dítek přinesly dívky a hoši, oblečené v národních krojích 13 stromků, darovaných obcí třeboňskou a ozdobených stuhami v barvách národních a zaujaly místo vedle řečniště. Všechny dítky zapěly Rakouskou národní hymnu. V druhé části vylíčil pan ředitel obecné školy p. Ant.Weidmann stručně velikou důležitost pěstování stromků a důtklivě dítkám na srdce vložil, aby stromů a keřů si vážily, je pěstovaly a jich vždy šetřily a ochraňovaly. Jen ten, kdo má srdce kamenné a mysl zlou, škodí zvířatům a stromům. Proto bude-li každý stromy pěstovat, bude naše drahá vlast krásnou i ve skutečnosti a nejen na pohled. před 90 lety v Jihočeském obzoru (1918): Továrna na slaměné výrobky začala směřovat na Vídeň příliš pozdě. Sídlila v budově v prostoru mezi vlakovou zastávkou a dnešní požární stanicí v Třeboni. Po vzniku Československé republiky dráždila některé citlivé obyvatele Třeboně tím, že se nadále prezentovala německými vývěsními cedulemi. Třeboň na vídeňské výstavě. Továrník zdejší p. Ehmig vystavuje na výstavě náhražek ve Vídni, která tyto dny bude otevřena, výrobky své továrny, nalézající se pod vojenským dohledem, a sice: slaměné rohože, přikrývky, provazy, obaly na láhve všech druhů a vůbec veškeré předměty, které dodává po celou dobu trvání války vojsku do pole. Dále zaslal tam model stavů ku pletení těchto výrobků a potřebné k tomu přístroje. Pak improvizované stoly a židle, kterých se používá v kavárnách, dále nosítka pro raněné vojíny, závěsy, povřísla, provazy, obvazy atd. k předmětům těm připojeny četné podobizny vkusně zhotovené známým fotografem zdejším p. B. Kocipińskim, znázorňující postup výroby. před 30 lety v Třeboňském kulturním zpravodaji (1978): Z Třeboně na východ? Ne, ještě dále, až ke hvězdám Kosmický experiment CHLORELLA 1. Aktivní účast ČSSR na řešení nejrůznějších úkolů v rámci programu Interkosmos trvá již deset let. Do plánu biologických experimentů byl zařazen i sovětsko-československý experiment Chlorella 1. Proběhl ve dnech března 1978 na palubě kosmické lodi Saljut 6 Sojuz 28 a podíleli se na něm pracovníci Ústavu molekulární biologie a genetiky AV USSR, Ústavu lékařsko-biologických problémů MZ SSSR a Biotechnologické laboratoře Mikrobiologického ústavu ČSAV Opatovický mlýn. Vlastní experiment proběhl hladce. Malou chvilku poté, co kosmonauté Gubarev a Remek rozbili skleněné ampule, a tím nastartovali růst řas v kosmických jednotkách, jsme udělali totéž u čtyř srovnávacích variant na Zemi. Za několik hodin po přistání Sojuzu 28 jsme kosmické kultury podrobili předběžnému hodnocení. Již první výsledky jsou velmi nadějné. Řasy rostou v stavu bez tíže právě tak dobře, jako na Zemi! před 10 lety v Třeboňském světě (1998): Co dodat? Třeboň míří vzdušnou čarou na západ Letadlový park ČSA rozšířila Třeboň. Téměř přesně tři roky poté, co měly v barvách ČSA premiéru první tři Boeingy se flotila čtyřstovek rozrostla o další přírůstek. Nový stroj dostal v pondělí 20. dubna 1998 na starém letišti v Praze-Ruzyni jméno Třeboň. Letoun pokřtil starosta města Třeboně Ing. Jiří Houdek a víceprezident ČSA pro letový úsek Tomáš Müller. Kromě obvyklého Bohemia sektu bylo letadlo pokřtěno i pivem Regent a vodou z rybníka Svět. Trup letadla ozdobila nejen povinná imatrikulační značka OK-DGM, ale také znak našeho města První let letadla, které nese znak a jméno našeho města, směřoval 22. dubna 1998 do Londýna. Mgr. Blanka Kociánová (SOA Třeboň) Z přírody a zahrad Třeboňska Zahrádkáři zvou Květnové setkání tentokrát proběhne laskavostí vedení třeboňského pracoviště Bot. ústavu v areálu skleníků, kde si opět po čase ukážeme jak přesazovat a množit dělěním trsů apod. jak pokojové květiny, tak venkovní trvalky. Sejdeme se v pondělí, 5. května v před vrátnicí v ulici K Bertě. Zváni jsou i nečlenové ČZS. V letošní sezoně proběhne již 45. roč. soutěže Za Třeboň krásnější v hodnocení zahrádek, balkonů a oken. Zahrádkáři opět budou chodit (v čele s paní Meškanovou) Třeboní a okolními satelity a budou posuzovat jak estetickou úroveň výsadeb, tak druhovou skladbu těchto objektů. Budeme vděčni komukoliv, kdo nás upozorní na obzvláště pěknou výsadbu nebo rostliny v zahrádkách, balkónech či okenních truhlících, neboť není snadné během vegetační doby být všude a stihnout vše. Své typy či upozornění můžete vhodit do schránky u vchodu do Domu zahrádkářů (proti kostelu). Předem děkujeme. Výbor ZO ČZS AMARYLIS hvězdník, zornice (Hippeastrum x hortorum) Velké zvoncovité a pestrobarevné květy amarylisů (hvězdníků či zornic) vévodily již podruhé komnatám třeboňského zámku. Připomeňme si, že původní druhy pocházejí z tropické Ameriky, kde jich roste 76. Dnešní kultivary vznikly komplikovaným křížením, započatým již v r Pěstitelé vědí, že tato květina s mohutnými cibulemi by bez období klidu opět nevykvetla, proto ke konci léta omezují zálivku. Rostlina zatáhne, tj. nadzemní část při tom uschne. Umístíme ji na suché místo s teplotou kolem 10º C. V lednu začíná cibule rašit, takže začínáme opět se zálivkou a udržujeme ji při teplotě kolem 20º C. Vyžaduje výživný substrát, jaký je dnes již běžně k dostání v květinářstvích, zahradnictvích a supermarketech. Při přesazování je třeba dbát, aby cibule byla v substrátu ponořena pouze dolní polovinou. Připomeňme rovněž, že patří do čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae), blízce příbuzným rostlinám liliovitým (Liliaceae). Patří k nim z naší přírody a zahrad např. sněženky, bledule, narcisy a jiné, o nichž si povíme něco příště. šh Řasnatka zední (Peziza cerea) Řasnatky patří do rodu hub kustřebkovitých, které jsou většinou lidmi pro svoji zanedbatelnou velikost a nenápadnost zcela přehlíženy. Řasnatky jsou většinou houby rostoucí na zemi nebo na tlejícím dřevu, také se mohou vyskytovat na vlhkých zdech ve sklepích, ve sklenících a v pařeništích. Většinou jsou hnědé, nejprve spíše kulovité plodničky, které se postupně rozevírají do miskovitých tvarů, různě zprohýbaných. Řasnatka zední je poměrně proměnlivá ve svém zbarvení, pokud ji najdeme ve sklepích na zdivu, bývá velmi bledá. Roste téměř po celý rok, aby se plodnice objevily, potřebuje dost vlhka. Je jedlá, ale vzhledem ke křehkosti plodnic a jejich malé velikosti se obvykle pro kuchyňské účely nesbírá. L. Kotilová str. 20 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

PROGRAM CZ ANI FILM 04

PROGRAM CZ ANI FILM 04 PROGRAM ANI FILM 04 3.5. Pátek SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ pro zvané PA Filmy pro děti V. Jiránek B. Pojar / Československo Kozí příběh se sýrem B. Pojar / NFB Takový nádherný den 0bchod pro sebevrahy Madagaskar

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi 1. Základní informace o sdružení Název: SPAFi Právní forma: Občanské sdružení Sídlo: Kouřimská 2337 / 11, 130 00 Praha 3 Datum registrace:

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 42/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 Usnesení číslo : 192/2004 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 1098/1 o výměře cca 938 m

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Specifikace. Příloha č. 2 ČÁST 1

Specifikace. Příloha č. 2 ČÁST 1 Příloha č. 2 Specifikace ČÁST 1 Předmět a název zakázky: 1.1. pozemky u OŘ PČR Domažlice - pozemková parcela č. 5372/3 o rozloze 33 m 2, zapsaná na LV č. 7213 v k.ú. a obci Domažlice - pozemek stp.č. 1651

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více