MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ V TŘEBONI. zpravodaj města Třeboně 10 Kč 5/2008.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ 7. 13. 5. 2008 V TŘEBONI. zpravodaj města Třeboně 10 Kč 5/2008. www.anifest.cz"

Transkript

1 n Novinky v parkování n Anifest 2008 n Sezóna 2008 v Třeboni n Majáles n Bertiny lázně slaví n Z přírody a zahrad n Linka 156 zpravodaj města Třeboně 10 Kč 5/2008 Slavnostní shromáždění u pomníku Obětem zla 8. května, hod., Sokolská ul. Mississipi college chor USA (koncert ve Schwarzenberské hrobce) 17. května, hod. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ V TŘEBONI Shirley Valentine 19. května, hod., Divadlo J. K. Tyla Třikrát život (divadlo v předplatném) 23. května, hod., Divadlo J. K. Tyla POŘADATEL: FESTIVAL SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY: HOSTITEL: HLAVNÍ PARTNER: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Festival osobně navštíví prezident festivalu Jiří Bartoška, režiséři Gene Deitch, Aurel Klimt, Jan Balej, Pavel Koutský, Břetislav Pojar, Jan Švankmajer, režisérka Michaela Pavlátová, zpěvák, herec a moderátor Jiří Macháček, filmový publicista Tomáš Baldýnský, výtvarník Vladimír Jiránek, Martin Velíček pro podporu a rozvoj a Státní fond České republiky další. české kinematografie HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI: Doprovodný program je i tentokrát více než pestrý. 7. května v 16 hodin bude zahájena výstava Vladimíra Jiránka, v pátek 9. května vystoupí v KKC Roháč kapely The Prostitutes a Tatabojs, v sobotu 10. května se můžete těšit na jazzový koncert Free Time Improfest v kostele sv. Jiljí, následující den tamtéž se uskuteční koncert vážné hudby Ensemblé Bona Fide. Takřka po celou dobu konání festivalu bude možné navštěvovat divadelní představení pro děti, určeným místem je Zámecký Anifest_plakatA1_05_final.indd :48:15 park. Experiment Titicaca Třeboň (film + beseda) 27. května, hod., Kino Světozor Radůza (koncert) 28. května, hod., Divadlo J. K. Tyla

2 Na žádost nájemníků domu čp. 376/II a 377/II o prodej nájemných bytů včetně přináležejících spoluvlastnických podílů na společných částech budov a zahrad, které tvoří funkční celek, byl projednán záměr prodeje. Město Třeboň zpracovalo prohlášení vlastníka prodeje a nechalo vypracovat znalecké posudky. Byty byly současným nájemníkům nabídnuty za cenu stanovenou soudním znalcem, když kupní cena byla stanovena jako cena v čase a místě obvyklá. Pro příklad byt o rozloze 106 m 2 byl nájemníkovi nabídnut za cenu Kč. Po delší rozpravě tento záměr Zastupitelstvo města neschválilo. Mrzí mne, že tento záměr nebyl schválen zejména s ohledem na nájemníky. Zastupitelé, kteří hlasovali proti zveřejnění záměru prodeje tak vlastně uzavřeli nájemníkům cestu k získání bytu, říká starosta Jan Váňa. Z nabídek realitních kanceláří je zřejmé, že se ceny bytů srovnatelných s nabídkou města pohybují v rozmezí 2 až 2,5 násobku nabízené ceny. Při vědomí uvolnění výše nájemného nejpozději v roce 2010 tak zastupitelé nehlasující pro zveřejnění záměru prokázali nájemníkům medvědí službu, dodává starosta Váňa. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu čp. 569/II včetně pozemků čp. 1144, čp. 1145/I a čp. 1146/II vše v obci a k. ú. Třeboň. V současné době tento dům slouží jako zdravotní středisko. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto o formě prodeje. Nemovitosti se budou prodávat formou přímého prodeje žadatelům. Celková výměra pozemků je 992 m 2. Noví majitelé převezmou veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemních smluv mezi Městem Třeboň a současnými nájemníky. Zastupitelstvo města schválilo prodej poslední bytové jednotky v domě čp. 30/1 v Rožmberské ulici, která byla prodána současnému nájemci. Bytová jednotka bude prodána včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1168/5069 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu o velikosti 1168/5069 k pozemkům p. č. 160, p. č Kupní smlouva bude ze strany kupujících podepsána do 20 dnů ode dne schválení prodeje. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícími. Zastupitelstvo města Třeboně schválilo prodej rybníků Horní Cieglerovský a Dolní Cieglerovský. Tyto rybníky se nacházejí v k. ú. Domanín a jsou v současné době pronajaty Rybářství Třeboň HLD. a. s. Minimální cena pozemků p. č. KN 1585/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 5768 m2, p.č. KN 1588 (vodní plocha rybník) o výměře m 2, p. č. KN 1589 (vodní plocha zamokřená plocha) o výměře 2410 m 2, p.č. KN 1593 (vodní plocha rybník) o výměře m 2, vše v k. ú. Domanín byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši Kč. Rybníky Zprávy z radnice a pozemky byly prodány za cenu Kč za podmínky převzetí práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy mezi Městem Třeboň a Rybářstvím Třeboň HLD. a. s., připomněl starosta města Jan Váňa. Rada města schválila nákup 1/3 pozemků p. č. 1839/10 a p.č. 1839/13 vše v obci a k. ú. Třeboň. Koncem března byla MěÚ Třeboň doručena nabídka k odkupu spoluvlastnického podílu 1/3 pozemků z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Oba pozemky jsou orná půda. Rada města Třeboně schválila záměr pronájmu pozemků v k. ú. Branná na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Českému svazu ochránců přírody. Nájemné bude činit 200 Kč ročně a bude každoročně valorizováno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Dle vyjádření ČSOP se na předmětných pozemcích nachází přírodovědecky cenný zazemňující se mokřad. Jsou to zarůstající tůně po těžbě jílu. Na této ploše by měla být vytvořena soustava průtočných tůní a podmáčených ploch pro chráněné a ohrožené mokřadní druhy rostlin a živočichů, ve spolupráci s Botanickým ústavem AVČR a správou CHKO. Na pozemcích p.č. KN 792/2 nesmí být postaveny žádné stavby a přístřešky, či jiné objekty, nebude žádným způsobem omezena lesnická činnost na okolních porostech a v případě vybudování naučné stezky bude vedena mimo stávající komunikaci, která je stěžejní pro odvoz dřeva z lokality Brannský les. Rada města Třeboně schválila uzavření Dohody o partnerství k přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu Zavádění MA 21 v Třeboni mezi Městem Třeboň a Agenturou Třeboňsko, o. p. s. Dohoda bude realizátorem předložena s žádostí o finanční prostředky do výběrového řízení v rámci grantu na podporu MA 21 z revolvingového fondu MŽP. Město Třeboň na základě této dohody poskytne realizátorovi potřebné podklady (Plán zdraví a kvality života, Komunitní plán sociálních služeb města, Program městské památkové rezervace Třeboň) a umožní mu, aby využil podklady pro plánování dle MA 21. Realizátor bude v úzkém kontaktu s politikem MA 21 a bude mu podávat zprávy o plnění projektu. Rada města Třeboně schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci ze dne s Jihočeskou hospodářskou komorou. Město Třeboň uznává Jihočeskou hospodářskou komoru jako reprezentanta podnikatelské samosprávy regionu. Komora potvrzuje i nadále svoji připravenost podílet se na záměrech města zaměřených na rozvoj regionu, zlepšování infrastruktury a zlepšování podmínek života i podnikání. Smluvní strany považují za účelné rozšířit a podporovat vzájemnou spolupráci a tím také podpořit služby poskytované JHK podnikatelským subjektům. Restaurování Mariánského sloupu v Třeboni 2. etapa Foto: pk V polovině března rozeslal odbor rozvoje a investic pěti restaurátorům poptávku k podání nabídek na realizaci II. etapy restaurování Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Třeboni. Tato etapa zahrnuje opravy vrcholové sochy sv. Panny Marie Immaculaty, celkové architektury sloupu, reliéfu martyria sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána a nápisové desky, andílků, stylizovaných oblaků, zhotovení kopie středového putti a statické zajištění vrcholové části sloupu pod sochou sv. P.M. Immaculaty. Z pěti obeslaných restaurátorů svou nabídku zaslali pouze tři. Z těchto nabídek hodnotící komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku MgA. Lukáše Hosnedla, ak. sochaře a restaurátora. Restaurování bude financováno z části z dotačních prostředků Programu regenerace MPR a z části z rozpočtu města. Jitka Klečková kancelář starosty Jednání Zastupitelstva města se uskuteční dne od h v Městské hale Roháč V minulém čísle TS jsme uveřejnili přehled příspěvků na činnost. Jelikož došlo k úpravám, aktuální verzi naleznete na webových stránkách města. str. TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

3 Parkování ve městě od Rada města dne projednala konečný návrh řešení parkování v prostorách vnitřního města a ulicích navazujících na vnitřní město Shrneme-li stručně nové režimy parkování, So h pak bude od 1. června 2008 platit na parkovištích režim: prvních 30 minut zdarma, tarif 10 Kč/hod mimo uvedenou dobu bez poplatku 1. Ulice Husova a Dukelská parkovací automat, placené stání v době: a školou: 4. Ulice Vrchlického úsek mezi Roháčem Po Pá h bez poplatku, v době od 7.00 do h na parkovací kotouč s časovým omezením na 30 min. So h prvních 30 minut zdarma, tarif 10 Kč/hod mimo uvedenou dobu bez poplatku 5. Ulice Seifertova úsek u pošty: bez poplatku, v době od 7.00 do h na 2. Ulice Jiráskova a Palackého náměstí: parkovací kotouč s časovým omezením na 30 v období od do parkovací automat, placené stání v době: minut Po Pá h 6. Masarykovo náměstí dolní část So h v období je umožněno parkování prvních 30 minut zdarma, tarif 10 Kč/hod bez poplatku, na parkovací kotouč s časovým mimo uvedenou dobu bez poplatku omezením na 30 minut. V období od do není parkování možné. v období od do : bez poplatku, na parkovací kotouč s časovým 7. Nádvoří kláštera omezením na 10 hodin celoročně parkování na parkovací kotouč s časovým omezením na 60 minut, mimo vyhrazená místa pro držitele karet 3. Ulice Na Sadech parkovací automat, placené stání v době: Po Pá h Pro řidiče je důležité si povšimnout a uvědomit: V únoru a březnu 2008 proběhla rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Žižkově náměstí a v přilehlých ulicích Krčínova a Petra Voka. Na Žižkově náměstí a v Krčínově ulici použili pracovníci provádějící firmy Lesostavby Třeboň a.s. klasickou výkopovou technologii, která byla v části trasy zpestřena odkrytím staré kanalizace, zděné z kamene a zakryté buď cihelnou klen- Vrchní rekonstrukce Žižkova náměstí Druhá fáze rekonstrukce Žižkova náměstí zahrnuje výměnu podkladů a kompletní kryt z kamenných dlažeb. Stavbu provázela pozornost ze strany pracovníků Památkového ústavu, stavba byla po dobu asi tří dnů pozastavena z důvodu nálezů klenutých kanálů v původním stavu. Investorem vrchní stavby je Město Třeboň. Celé to bude pěší zóna, tzn. povolená rychlost 20 km/h. Většinou se jedná o bezúrovňový prostor, zvednuté obrubníky byly projektovány jen v místech parkování, uvedl Pavel Řimnáč, vedoucí stavební správy, Lesostavby Třeboň. pk Parkovací automaty jsou nastaveny tak, že minimální poplatek je 5 Kč, pak je možné připlácet po 1 Kč, automat ze zaplacené částky a nastaveného tarifu vypočte dobu, na kterou je parkování zaplaceno a vydá parkovací lístek. Automaty budou umožňovat prvních 30 minut parkování zdarma (po stisku příslušného tlačítka bez zaplacení automat vydá lístek na dobu 30 minut). V případě, kdy řidič zaplatí, automat připočte k zaplacenému času 30 minut. Cílem tohoto opatření je umožnit parkování co největšímu počtu zájemců a vyloučit dlouhodobé stání vozidel ve frekventovaných oblastech. říká starosta města Jan Váňa. Bližší informace podá starosta města Jan Váňa tel: Rekonstrukce Žižkova náměstí bou, nebo velkými plochými kameny. V těchto úsecích byly nové kanalizační roury uloženy na dno původních zděných stok a zasypány jako v klasických výkopech. Ty původní kamenné kanalizační stoky však v zemi zůstaly jako doklad starých řemeslných technologií pro budoucí generace. Při výměně vodovodního potrubí v ulici Petra Voka byla použita zcela Foto: DSO Vodovody Hamr nová technologie Hydros plus. Tato metoda spočívá v tom, že výkopové práce se nedělají v celé trase, pouze na obou koncích trasy se vyhloubí montážní jáma. Na dno jámy na Žižkově náměstí se usadil hydraulický zatahovací Jitka Klečková Organizační pracovník kanceláře starosty Tel: Mobil: stroj, na dno jámy na Masarykově náměstí se položila šestimetrová nová roura. Skrz celé staré potrubí a novou rouru se prostrčilo sešroubovávané táhlo a na konec táhla za novou rourou se našroubovala příruba. Hydraulický stroj začal táhlo přitahovat k sobě a tlakem té příruby zatahoval do původní trasy starého potrubí novou rouru, která vlastně před sebou celé staré potrubí tlačila. To vylézalo ze země u zatahovacího stroje a rozbíjelo se tam na kusy. Za den byla celá ulice hotová bez výkopu, bez nového dláždění. Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace položil E-ON také nové elektrické kabely a vše pak Lesostavby zakryly novou dlažbou. Jan Ouška, ředitel DSO Vodovod Hamr Dne 5. května 2008 ve hodin bude slavnostně otevřeno zrekonstruované Žižkovo náměstí. TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 Foto: jc str.

4 Aktuálně Foto: pk Spolek přátel Třeboně (SPT) sněmoval na své výroční schůzi v Zrcadlovém sále v Roháči 29. března za předsednictví PhDr. J. Psíkové. Schůzi vedl Ing. J. Hlávka. Na schůzi byl (mimo jiné) přítomnými jednohlasně zvolen čestným členem SPT Ing. L. Vejvoda. O víkendu dubna byla návštěvníkům zpřístupněna Radniční věž. Představila se v plné kráse vybílena a důkladně uklizena. Poděkování patří manželům Švarcovým. Výroční členská schůze Českého rybářského svazu (nejpočetnější zájm. organizace v Třeboni, která hospodaří ve 104 revírech tekoucích i stojatých vod), se uskutečnila 30. března ve školní jídelně v Roháči. Schůzi vedlo předsednictvo (na snímku zleva): Ing. J. Zasadil (účetní), Ing. K. Dvořák (pokladník), Mgr. P. Werner (předseda), M. Balek (jednatel) a Ing. P. Jílek (hospodář). Foto: pk Do začátku hlavní turistické sezóny by měla být dokončena čtyřletá etapa oprav třeboňského zámku. Závěrečné práce právě probíhají na hlavní budově zámku čp Opravuje se fasáda včetně kovových a dřevěných prvků. Rekonstrukce si vyžádala celkem 12 mil. Kč a provádí ji firma Suchý Hlinsko. Foto: Studio Oáza Ve středu 26. března probíhalo v prostorách kadeřnictví studia Oáza celodenní školení o nových trendech v účesech a celkové vizáži pro rok Specializovaní lektoři představili program ve stylu Romantic a Nostalgie celkem pro 15 kadeřnic, které měly možnost sledovat proměnu na čtyřech vybraných ženách. Pro letošní rok vede sestřih zvaný mikádo, a to v jakékoliv úpravě, doplněný probarvením ve výrazných barvách. A samozřejmě je velmi oblíbené prodlužování vlasů, uvedla majitelka studia paní Dana Matoušková. pk Foto: jc Občané i návštěvníci města se mohou těšit na novou budovu, kterou má v plánu postavit p. J. Lebr v prostoru mezi ulicemi Svobody a Riegrovou. Živě sledované demoliční práce starých domů kolemjdoucími prováděla firma Lumos z Českých Budějovic. Text a foto: šh Letošní jaro Třeboňákům zpestřilo otevření dvou solných jeskyní. První byla otevřena na Žižkově náměstí, v místě, kde byla ordinace MUDr. Špulákové. Druhou naleznete ve dvoraně České spořitelny. Solná jeskyně je jedním ze způsobů, jak spojit rehabilitaci, prevenci, ochranu zdraví a relaxaci. K tomu se využívá spojení kamenné soli a soli z Mrtvého moře. V solné jeskyni je velmi charakteristické mikroklima, které je typické bakteriologickou čistotou vzduchu. Vzduch je obohacen jódem, vápníkem, bromem, selenem, draslíkem, magnéziem, sodíkem a železem. Příjemným zjištěním je fakt, že jedna návštěva solné jeskyně může nahradit až 3 dny strávené u moře. Terapie probíhá na polohovacích lehátkách, pro děti je připraven dětský koutek. Vhodná je především pro onemocnění horních a dolních cest dýchacích, při nefunkčnosti štítné žlázy, při srdečně-cévních onemocněních, při chorobách trávicího traktu, dermatologických chorobách, pomáhá při poruchách nervového systému, ale také zrychluje spalování tuků, vyhlazuje vrásky a zpomaluje proces stárnutí. pk Poz vánka na besedu Vylodění v Normandii očima třeboňských občanů Vladimíra Kosa a Jana Fanty Povídání Ing. Vladimíra Vejvody o pilotech Třeboňska a Jihočeského kraje USKUTEČNÍ SE 7. KVĚTNA 2008 V OBECNÍM HOSTINCI V BŘILICÍCH OD HODIN str. 4 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

5 Aktuálně V pátek 18. dubna Město Třeboň v zastoupení Komise pro občanské záležitosti uvítalo do života jedenáct občánků. Slavnostní vítání zpestřily žákyně II. Základní školy svým přednesem i zpěvem. Všem novopečeným rodičům gratulujeme. Text a foto: pk Zleva dole: Bára Hůdová, Šárka Holá, Vojtěch Divoký, Michaela Sedláčková, Martin Novák, Tereza Soukupová Na hrázi rybníka Svět v těsné blízkosti sochy Jakuba Krčína vedle přístaviště vyhlídkových lodí bylo krásné posezení. Jeden stůl se dvěma lavičkami. Vše bylo zhotoveno z masivní kulatiny, trámků a silných prken. Toto zařízení využívali návštěvníci města, rekreanti, lázeňští hosté a další k příjemnému posezení a odpočinku ve stínu starých dubů. Co z tohoto zařízení zbylo, vidíme na přiložené fotografii. Rozlámaný a rozštípaný jak stůl, tak i lavičky, vše značně zdemolované a poškozené. Třeboň uvítá Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice Dne 26. června 2008 Třeboň zaplní na 300 účastníků závodu v rámci Mistrovství České a Slovenské republiky. Od 15 hodin budou jednotliví závodníci startovat z Masarykova náměstí, projedou Domanínem, Mladošovicemi a vrátí se zpátky do Třeboně. Pořadatelem této akce je Cyklistický klub Jindřichův Hradec, závod se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka. O doprovodný program se postará taneční skupina pod vedením Petry Přibylové. Průjezd centrem města bude od 15 hodin uzavřen. pk Časy se mění, ale dobré věci zůstávají V dubnovém čísle Třeboňského světa se značná část čtenářů a čtenářek pozastavovala nad článkem, který informoval o změně názvu Hotelu Bílý Koníček. Chtěli bychom vás ujistit, že se jednalo o apríl a přejmenování se nechystá. red TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 Vsobotu proběhly v centru města zároveň s akcí Květinová Třeboň oslavy Dne Země. Při nich bylo pro děti i mladé duchem přichystáno malování na téma Dárek pro planetu Zemi a také několik her. Jedna z nich prověřila znalosti, ale také skokanské schopnosti všech zúčastněných. Při jiné se každý musel vcítit do včely a absolvovat náročnou trasu ohrožován při tom ještě zákeřným roztočem jménem varoa včelí zkrátka jako ve skutečnosti. Kdo vyrazil do zámeckého parku, mohl si na připravených cedulkách přečíst informace o zajímavé dřevině, u níž se nachází. Odpoledne se ještě vyrazilo na cyklistickou exkurzi pod vedením RNDr. Mirka Hátleho se Správy CHKO Třeboňsko. Do malování i her se zapojilo mnoho dětí a dokonce několik odvážných dospělých. Všichni byli po zásluze odměněni cenami v podobě samolepek, odznáčků apod. Všem, kdo tvořili, hráli si, prošli stezku parkem, Foto: pk nebo Zleva dole: Tadeáš Steinecker, Natálie Hánová, Tomáš Květoň, Tomáš Mládek, Beáta Šimkovská Vandalové v našem městě řádí stále Nejsou to však jen tyto škody. Vandalové řádí soustavně také v zámeckém parku, kde dochází k ničení květinových záhonů, vytrhávání květin, poškozování laviček, převracení odpadkových košů a zanechávání značného množství odpadků na cestách a také na trávnících uprostřed parku. Je tu i další nešvar vandalství a tím jsou sprejeři, kteří poškozují fasády domů, průchody a další prostory Text a foto: mk (red. kráceno) Oslavili jsme Den Země odpoledne vyrazili na kole, děkujeme za zájem a elán! Počasí k nám nakonec bylo milostivo, a tak se akce pořádaná Českým nadačním fondem pro vydru, Správou CHKO Třeboňsko, Domem dětí a mládeže a IKS v Třeboni ke spokojenosti všech vydařila. Matouš Šimek Český nadační fond pro vydru str. 5

6 Na posledním jednání městského zastupitelstva, které se konalo , se projednalo celkem 50 bodů a tak není divu, že skončilo téměř v půl jedné ráno a trvalo tak přes šest hodin. Zastupitelé se mimo jiné zabývali prodejem bytů v Třeboni. Jednalo se o prodeje v ulicích Táboritská (9 bytů), Svobody (1 byt), Vrchlického (1 byt), Lázeňská (1 byt zcela nový byt tzv. kostka u sportovní haly), Rožmberská (1 byt) a Lidická (12 bytů). V minulosti se většinou nájemníkům městských bytů odprodávaly byty za cenu odhadní (příslušná Vyhláška MF ČR prostřednictvím tzv. porovnávací metody-odhad). Pokud se jedná o prodeje bytů v ulicích Táboritská, Svobody a Vrchlického, tak záměr rady byl tyto byty nabídnout ihned tzv. třetím osobám a to formou prodeje obálkové metody za minimálně odhadní cenu, protože nájemníci nabídku k odkoupení v r nevyužili. V diskusi zastupitelů byl podán protinávrh, aby se tyto byty ještě jednou nabídly stávajícím nájemníkům za cenu odhadní (lhůta 90 dnů), teprve potom nabídnout tzv. třetím osobám. Domnívám se, že stávající nájemníci si ještě jednu šanci zaslouží. Byt v Lázeňské ulici (objekt č. p. 1229) byl schválen formou přímého prodeje současnému nájemníkovi. Některé byty v tomto objektu byly v r prodány formou obálkové metody, kde Ozvěna na článek z dubnového TS Prodej městských bytů Podivuji se nad tvrzením, že se lidé často ptají, co s větvemi z jarních ořezů. Každý Třeboňák ví, že po zrušení přistavovaných multikontejnerů je odvážejí Technické služby. Podle návodu v článku uvedeném je máme nechat nějaký čas oschnout a pak spálit. I celý rok budou hromady větví schnout kolem domů, což by městu na kráse nepřidalo. Z článku cituji: Správně by to totiž ani TS neměly odvážet. Zajímalo by mě, proč. Mnohé nelze řešit jen podle zdravého rozumu a na vše musí být vyhláška. Kterou to tedy TS nesprávně porušují? Pálení, byť jen suchých větví na otevřeném prostranství znečišťuje životní prostředí, reprodukuje kouř obtěžující nejen bezprostřední sousedy a je často příčinou vzniku požáru. Každý také nemá možnost tento bioodpad zpracovat a znehodnotit spálením v kamnech. Podle Zákona o životním prostředí (i jiných), je občanům zakázáno obtěžovat ostatní čímkoliv. PaeDr. B. Holmanová Dopis redakci Dobrý den všichni, kdo připravujete Třeboňský svět! Chtěla bych Vás moc pochválit a poděkovat za poslední (dubnové) vydání Vašeho časopisu. Mám v Třeboni rekreační chalupu a jezdím do Vašeho/mého města již přes 50 let. Kdykoli přijedu, hned se ptám po Vašich místních novinách. Tentokrát to tedy bylo počteníčko se spoustou informací!!! Díky a ať se Vám daří. Hana Borlová cena se tak zvýšila o cca Kč až cca Kč za 1 m2, tj. nad úroveň ceny odhadní dle vyhlášky. V tomto posledním případě byla cena stanovena dle znaleckého posudku, tj. dle zmíněné vyhlášky. V Rožmberské ulici zastupitelé schválili prodej posledního bytu a to tak, že prodej bude realizován za cenu odhadní (příslušná Vyhláška MF ČR), kdy tato cena bude navýšena o 10 % (respektive násobeno koeficientem 1,1). V uvedených případech jiný druh ceny nebyl zastupitelům předložen a znalecké posudky byly vyhotoveny dle Vyhlášky MF ČR. Zvrat v systému navržených cen pro prodej bytů nastal u nájemníků v Lidické ulici. Před jednáním zastupitelstva města jsem si osobně na městském úřadu prostudoval posudky na tyto byty. Ve znaleckém posudku pro každý oceňovaný byt byla vždy uvedena cena odhadní (Vyhláška MF ČR č. 3/2008) a dále pak cena v čase a místě obvyklá a jako poslední cena tržní. V podkladových materiálech včetně usnesení a doporučení rady města, dle kterých měli zastupitelé rozhodnout o prodeji těchto bytů, byla uvedena pouze cena v čase a místě obvyklá. Ostatní typy cen ze znaleckých posudků uvedeny nebyly. Pouze u dvou bytů byla uvedena informace o tržní ceně. Cena v čase a místě obvyklá byla vždy ve všech případech až téměř dvojnásobná než cena stanovená dle vyhlášky. Za zajímavost jistě stojí, že cena v čase a místě obvyklá byla stanovena jako cena v porovnání s byty, jejichž stáří je kolem 31 let. Kdežto stáří bytů v Lidické ulici se pohybuje kolem 80 až 90 let. Tato souvislost a komplexnost stanovených cen, dle mého pohledu podstatná, nebyla součástí podkladových materiálů. Přítomní nájemníci, kteří mimo jiné upozornili na technický stav, tuto až téměř dvojnásobnou cenu formou petice, kterou obdržel každý zastupitel, odmítli. Na základě těchto argumentací zastupitelé poté záměr prodeje bytů za těchto podmínek neodsouhlasili. V tomto ohledu je důležité, aby zastupitelé dostávali takové podklady k rozhodnutí, ve kterých budou uvedeny všechny druhy cen dle znaleckého posudku spolu s komplexními informacemi (stáří bytu, způsob stanovení ceny v čase a místě obvyklé apod.). Pak by bylo možné jistě i připustit širší a více věcnou a vzájemně proargumentovanou diskusi nad cenou, za kterou bude městský byt prodán. A nikoliv bez komplexních informací postupovat tak, že u každého bytu se bude postupovat zcela jinak (cena dle vyhlášky x cena v čase a místě obvyklá). Třebonští kostlivci Jiří Vopátek zastupitel města Ukazuje se, že Město Třeboň má z doby, kdy bylo vedeno ing. Jiřím Houdkem a politiky KDU-ČSL, své kostlivce ve skříni. Jeden z nich se nám nyní ukázal. Toto vedení města si podivně vykládalo zákon o obcích. Více než zvláštně pak aplikovali ustanovení zákona o obcích, které říká, že svěřený majetek, má být užíván hospodárně a účelně. Příkladem neúčelného hospodaření se svěřeným majetkem je akce ing. Houdka z roku Město Třeboň, v pozici žalovaného, vedlo soudní spor s firmou AYRER s. r. o. Firma AYRER s. r. o. byla dodavatelem městské investice do Lázní Berta, při které vznikly určité nesrovnalosti. Město Třeboň u prvoinstančního soudu spor prohrálo. V odvolacím řízení spor pravomocně vyhrálo. Třeboň nebyla rozsudkem soudu uznána dlužníkem firmy AYRER s. r. o. V době mezi probíhajícími soudy, nečekal ing. Houdek na výsledek soudu a inicioval nákup pohledávek od věřitelů firmy AYRER s. r. o. a to v řádu milionů korun, uvolněných z městského rozpočtu. O tomto postupu neinformoval samotné Zastupitelstvo města. Neuznal za vhodné požádat Zastupitelstvo o souhlas k provedení milionových rizikových investic. Finanční prostředky, na obchod s pohledávkami, nebyly schváleny Zastupitelstvem ve výdajové části rozpočtu pro rok Rada města sama provedla v rozpočtu města patřičné rozpočtové opatření. Samotný důvod nákupu pohledávek je diskutabilní. Výsledek je ale zřejmý. Věřitelům firmy AYRER s. r. o. vytrhl ing. Houdek a kolektiv trn z paty. Ti se tak mohli právem radovat, že se o své pohledávky nebudou muset dlouze a marně soudit. Městu však tímto postupem vedení města vznikla pohledávka za touto firmou ve výši Kč. Částka je dílem složena z nominálních hodnot samotných pohledávek a dílem z příslušenství. Firma AYRER s. r. o., jak je v Čechách poměrně častým zvykem, na sebe vyhlásila v roce 2001 úpadek. V rámci konkurzu, ke kterému se s uvedenou pohledávkou Město Třeboň připojilo, bylo Město, po uzavření konkurzu, vypořádáno částkou Kč!!!!! Vzniklou ztrátu Město Třeboň v roce 2007 odepsalo. Všeobecně je obchodování s pohledávkami a vymáhání nedobytných pohledávek problematické. Celý postup vedení města je zářným příkladem špatného hospodaření se svěřeným cizím majetkem. Jistě se mnou budete souhlasit, že ztráta Města je významná a byla zbytečná. Kolik takových kostlivců je na radnici ještě uloženo, to ukáže čas. Petr Michal Poděkování MŠ a ZŠ Lužnice děkují společnosti Agrico s. r. o. Třeboň, zejména panu řediteli Františku Šedivému za významný sponzorský dar na pořízení nové sklokeramické tabule do naší školy, a firmě Indes Invest panu Petru Touškovi za zkvalitnění počítačové učebny. Vedení ZŠ a MŠ Lužnice str. 6 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008

7 Květinová Třeboň poprvé Foto: jc a troufám si zavěštit, že vzhledem k opravdu velkému zájmu místních i mimotřeboňských návštěvníků nikoli poslední. Počasí vyšlo, bohužel ne přívětivě jarní, ale spíš chladně aprílové. Přesto si však prodejci, s nimiž jsem hovořil, pochvalovali naprosto neočekávaný zájem prohlížejících, vybírajících, ale i hojně kupujících návštěvníků trhu. Nabízené produkty a zboží zcela záměrně držel pořadatel - IKS Třeboň v mantinelech zahradnického či zahrádkářského upotřebení. Sadba, skalničky, letničky, jehličnany, čarověníky i léčivky svižně mizely ze stánků po celý den, zájem byl i o doplňkové aranžérské zboží, zahradní keramiku a výrobky z čerstvého proutí. S velkým zájmem se setkala i soutěž O nejkrásnější kytici k Svátku matek 2008, kdy v podloubí budovy IKS zájemci po celý den vybírali ze 4 soutěžních kytic. Za zmínku stojí nejen to, že do soutěže dodané kytice byly, jak lze trefně napsat jedna krásnější než druhá, ale i fakt, že hlasovalo neuvěřitelných 212 návštěvníků trhu. Výsledkem hlasování a vítězným autorem se zabývá samostatný článek tohoto listu. Součástí akce s květinovým názvem byla i snaha vedení města zpřístupnit krásná historická zákoutí a dvorečky v centru Třeboně. Proto si zájemci mohli prohlédnout (a také nabídky hojně využili) průjezdy a dvorky budov v majetku města na Masarykově náměstí čp. 86, 87, 89, a velké dvory v domě čp. 12 v Husově ulici. Oslovení privátní majitelé ostatních domů v centru města nabídku Města ke zpřístupnění vnitřních traktů budov (alespoň pro tento den) nevyslyšeli. Někteří zcela oprávněně namítali, že přestavují a rekonstruují, jiní dlouho váhali a váhali, další zase na rovinu řekli, že neotevřou Inu, co majitel, to názor, jistě, nelze se na nikoho zlobit ani nikoho nutit, ale přeci jen A tak mohli návštěvníci trhů nahlédnout do průjezdů a dvorků privátních domů na Masarykově nám. a v Březanově ulici, které jsou přístupné po většinu roku. Doprovodnými akcemi svátku květin na třeboňském rynku pak byla společná soutěž zejména pro děti, pořádaná ve spolupráci místního DDM, CHKO a Nadace pro vydru u příležitosti blížícího se Dne Země, dále pak vkusná prezentace Středního odborného učiliště rybářského v Třeboni. Milé zpestření poskytl i průvod tanečníků v historických kostýmech, který několikrát za den v doprovodu ryčně vyhrávajícího bubeníka obešel náměstí. A aby nebylo vše jen růžové, malé povzdychnutí na závěr: přes uskutečněnou snahu vedení města o zpřístupnění již zmiňovaných dvorků domů patřících městu se našli tací nájemníci, kteří velmi nevybíravě a hulvátsky návštěvníky z prostor, které jim nepatří, ani k nim nemají nájemní poměr, doslova vyhnali, označení zpřístupnění prostor budov roztrhali a hlavní vchod přibouchli. Situace byla opakovaně tak nepříjemná, že musela svou přítomností pomoci i hlídka Foto: F. Pfeifer Městské policie. Inu, jaro lze slavit všelijak a takováto vzpomínka na mezinárodní den zpřístupněných historických objektů a památek zase určitě nešťastným potrefeným hned tak nevymizí, i když by si ji ujít tentokráte rádi nechali Mgr. Jaroslav Císař ředitel IKS Soutěž o nejkrásnější vázanou kytici k Svátku matek 2008 Upříležitosti konání Květinové Třeboně, prvního ročníku trhů se specializací na zahrádkářské a zahradnické zboží, se konal také úvodní ročník soutěže s již výše zmiňovaným názvem. Počet předběžně dohodnutých účastníků se ve finále snížil na čtyři, na kráse dodaných soutěžních kytic to však pranic neubralo. Dle dlouhého postávání a váhaní četných účastníků a zejména účastnic hlasování (tajného písemného) a rozvažování, kterou vybrat jako nejhezčí, když všechny jsou nádherné? Počet účastníků ankety, a to někteří psali své tipy ještě doslova pár minut před závěrečnou hodinou trhu, se nakonec vyšplhal na sympatických 212 hlasujících. Nejvyšší počet platných hlasů 71 získala kytice s číslem 4 z dílny Květinářství Zvonek, zhotovená pí Konrádovou. Stala se tak historicky TŘEBOŇSKÝ SVĚT 5/2008 prvním vítězem 1. ročníku soutěže a nositelem titulu Vítězná kytice k Svátku matek Souboj byl velmi těsný, neboť kytice vázaná rukou pí Nalezené na 2. místě získala hlasů 58. Rovněž kytice na 3. a 4. pozici získaly vysoké počty hlasů, a proto i jejich tvůrcům, Ing. Kotilovi a pí Svidenské patří naše poděkování. Vítěznou kytici z Květinářství Zvonek vidíte na fotografii. Kromě blahopřání k vítězství získává vítězná firma jako cenu od pořadatele soutěže poukaz na bezplatnou reklamu v příštím čísle TS. Věříme, že přehlídka kytic, Vítězná vazba Květinové Třeboně 2008 dle opravdového zájmu návštěvníků trhu soudě, se postupně stane soutěží prestižní a kytic k posouzení bude více a více. Hlasujícím návštěvníkům trhu děkujeme za práci poroty a autorkám resp. autorům krásných kytic velký dík za vazby, jimiž se potěšili snad všichni, kteří podloubím u IKS dnes procházeli. Text a foto: Mgr. Jaroslav Císař ředitel IKS str. 7

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá...

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá... T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Škola volá... redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Rok co rok nám doslova rozkvete třeboňský zámek před očima, jedno z nejkrásnějších

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Třeboňský 10/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ výstava: PROČ JSME DOMA Abonentní koncerty 2013 VÝSTAVA O KRÁLOVNĚ DAGMAR AKTUÁLNĚ Z RADNICE Jubileum ŠTĚPÁN KUBÍN Kulturní akce

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně 7/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně:

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Třeboňský SVĚT 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Velikonoční trhy na náměstí Aleš Brichta a Vilém Čok koncert Z krypty až na dno Světa přednáška V pátek jsem potkala jednu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí KVĚTEN 1945 ON-LINE OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA Fabia

Více

Poděkování. Sluníčkový den

Poděkování. Sluníčkový den Aktuálně Úvodník Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách červnového Třeboňského světa, v jehož redakci došlo v uplynulém měsíci k personálním změnám. Pana šéfredaktora Vlastimila Lenze nahradila staronová

Více

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 7 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Musica Dolce Vita ve Schwarzenberské hrobce Koncert Szidi Tobias na nádvoří zámku Marimba aréna v zámeckém parku Úvodník

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky 06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky NEKONEČNÝ PROSTOR PRO VÁŠ STYL Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Krize se nevyhnula ani Telči

Krize se nevyhnula ani Telči 10 říjen 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Starosti nejen starosty Krize se nevyhnula ani Telči V loňském roce jsem si v létě v Telčských listech pochvaloval, jak se našemu městu daří. Nezaměstnanost poprvé za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Nádvoří zámku patřilo veteránům

Nádvoří zámku patřilo veteránům Založeno roku 1919 24. června 2009 Ročník XX. číslo 25 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Setkání harmonikářů Výletiště ve Lhotkách Sobota 27. června 2009 od 15 hodin Více strana 8 Koncert Renaty a Igora Ardaševových

Více