Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH Vážení občané, celý příběh rezignace kolodějské TOP 09 na zastupitelské mandáty se ukazuje až nyní, kdy máme v ruce jejich písemnou podobu, z níž vyplývá, že notářské ověření rezignací je starší, než samotné datum rezignace (!), a hlavně, že rezignace byly připravené v době, kdy TOP 09 předstírala snahu domluvit se na společném řízení městské části. Z mnoha zdrojů přímo z TOP 09 se jednoznačně potvrdilo, že TOP 09 počítala s rezignací na své mandáty, a tím znevážení výsledků řádných a nikým nenapadnutých voleb, už od začátku. Zároveň si byli pan Mužík, pan Fiury a pan Šaštinský dobře vědomi negativních důsledků pro městskou část i poškození reputace TOP 09 a postupovali v rozporu s doporučením vedení oblastní TOP 09. Jejich hra byla buď vše anebo nic. Naše koalice ve složení Zbyněk Passer (Pro Prahu), Dana Batulková (Pro Prahu), Marie Šoutové (TJ Slavoj Koloděje) a Zdeněk Kovář (Sdružení závislých) nabízela pozici místostarosty, výběr oblastí, které by si chtěli vzít na starosti, místa ve všech výborech a komisích a spolupráci ve všech klíčových programových bodech. Nabídli jsme TOPce i kompletní kontrolní výbor. Pokládám toto jejich jednání za pokračování lží a manipulací, jimž jsem museli čelit celé minulé volební období. Mandát zastupitele je velmi zodpovědné poslání a pokud jej někdo získá, má jej vykonávat dle nejlepšího vědomí a svědomí bez ohledu na funkci. Koloděje teď budou do nových voleb, zhruba na půl roku, částečně ochromené a přijdou o velké množství peněz, neboť nebudou moci přijímat řadu grantů a dotací, rozhodovat o majetkoprávních záležitostech (smlouvy, které vyprší v dohledné době, plánované prodeje drobných pozemků před domy obyvatel apod.), ve školství, nebude moci být zajištěna podpora spolků, která byla navázána právě na výše zmíněná plnění rozpočtu. Nepamatuji se, že by někdy nějaká kandidátka kdekoliv v Praze přistoupila k tak bezprecedentnímu kroku, tak výrazně poškozujícímu městskou část. Zároveň vás chci ubezpečit, že budeme spravovat i v následujících měsících městskou část nejlépe, jak to bude v našich silách při oslabeném mandátu, který tento krok pana Mužíka způsobil. S pozdravem, Zbyněk Passer CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED KROKŮ - SNAHA O VZÁJEMNOU DOHODU ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ PRO PRAHA-KOLODĚJE ČT mail mail pana Mužíka na adresu pana Passera a pana Vondry (krajský výbor TOP 09) potvrzení schůzky na pondělí 20/ PO osobní schůzka ve složení pan Passer, pan Mužík a pan Vondra (8:30, radnice Koloděje) diskuse nad programovými shodami všech zvolených stran, nad personálním složením radnice, výborů a komisí PO mail mail pana Mužíka na adresu pana Passera, v kopii na pana Vondru zaslání písemného návrhu dohody za stranu TOP ÚT mail mail pana Passera na adresu pana Mužíka zaslání písemného návrhu dohody ze strany koalice hnutí Pro Prahu, Sdružení závislých a TJ Slavoj Koloděje ČT osobní schůzka ve složení pan Passer, pan Mužík a pan Vondra (8:30, radnice Koloděje) diskuse nad programovými shodami všech zvolených stran, nad personálním složením radnice, výborů a komisí PÁ mail mail pana Passera na adresu pana Mužíka, v kopii reakce na pana Mužíka z 20/10, zpracování připomínek na pana Vondru, pana Kováře a paní Chalupskou z osobního jednání a jednání koalice, výzva k uzavření dohody NE mail mail pana Mužíka na adresu pana Passera, v kopii zaslání revidovaného (po domluvě kandidátů TOP 09) návrhu na pana Vondru, pana Fiury a pana Šaštinského dohody za stranu TOP ST mail mail pana Passera na adresu pana Mužíka v kopii na pana Vondru, pana Fiury, pana Šaštinského, pana reakce pana Passera na mail pana Mužíka z 26/10, snaha o nastolení Kováře, paní Šoutové a paní Batulkové dohody a odvrácení akce vzdání se mandátů ze strany TOP SO mail mail pana Mužíka na adresu pana Passera v kopii na pana Fiury, pana Šaštinského, paní Šoutové a paní reakce pana Mužíka na mail pana Passera z 29/10, snaha o dohodu Batulkové (a znovu v kopii na pana Mužíka) a vyvrácení "klepů" o vzdání se mandátů ze strany TOP PO telefon telefon ze strany pana Passera panu Mužíkovi, snaha pan Mužík nejdříve trval na telefonické konzultaci, nakonec slíbil, o vyvolání setkání všech zastupitelů najednou že se s ostatními kandidáty domluví a potvrdí termín setkání a dosáhnutí vzájemné dohody (navrhovaný termín ze strany pana Passera byl kdykoliv ten den během odpoledne, až večera) PO zvolení kandidáti TOP 09 včetně náhradníků přinesli rezignace jsou od notáře potvrzeny v různých datech od 30/10 na úřad MČ Praha Koloděje své rezignace do 3/11, datum rezignace pana Mužíka je 30/10

2 strana 2 KOLODĚJSKÉ NOVINY Časová posloupnost rezignací Datum ověřovací doložky Datum uvedený na rezignaci Rezignoval/a Bc. V. Mužík MUDr. T. Gabryšová Z. Vašina Ing. K. Činátl Ing. J. Vanžura P. Korani P. Šaštinský J. Fiury

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3

4 strana 4 KOLODĚJSKÉ NOVINY Informace z úřadu Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Koloděje, konaného dne , od 18:00 hodin v KD Jízdárna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Koloděje (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v hodin dosavadním starostou městské části Praha Koloděje Zbyňkem Passerem (dále jako předsedající ). Předsedající konstatoval, že v pondělí bylo členům zastupitelstva předáno pracovnicí Magistrátu hl. m. Prahy osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s 91 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne v hodin, žádný návrh nebyl podán). Informace o konání zasedání podle 60 odst. 3 zákona o hl. m. Praze byla na úřední desce ÚMČ Praha Koloděje zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), protože 3 členové nově zvoleného zastupitelstva rezignovali na svůj mandát, včetně všech náhradníků, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Složení slibu členy zastupitelstva Předsedající v souladu se zákonem o hl. m. Praze přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určil ověřovatele zápisu pana Zdeňka Kováře a paní Marii Šoutovou, zapisovatelem dnešního zápisu paní Ilonu Chalupskou. Starosta konstatoval, že došlo ke snížení počtu členů zastupitelstva pod hranici pěti členů, a je tedy dán důvod pro konání nových voleb ve smyslu 58 odst. 1 písmene b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Podle 58 odst. 4 cit. zákona nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu. Záznam ze zasedání dostupný na Youtube a FB (web MČ Praha Koloděje). Přímé odkazy: Zbyněk Passer, starosta Ověřovatelé: MgA. Zdeněk Kovář, Marie Šoutová Zapsala: Chalupská Nová autobusová linka 330 školní autobus Od jezdí nový autobusový spoj č. 330 z Dobročovic na Sídliště Skalka a dále se zastávkami Koloděje a Škola Dubeč. Tento spoj byl vyjednán v rámci dobrovolného svazku obcí Výmola (Dobročovice, Květnice, Sibřina, Sluštice) a je určen pro přepravu i kolodějských školáků. Autobusový dopravce pro tuto linku zakoupil nový mikrobus. Regionální autobusová linka je financována pouze ze zdrojů Prahy a Středočeského kraje. POSLEDNÍ TERMÍNY KONTEJNERŮ: Kontejner na bioodpad poslední svoz Kontejner na zeleň u hřbitova 9-12 hod. Kontejner na velkoobjemový odpad u obchodu hod.

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 Poslední, úředním dnem v letošním roce je středa Opět se na Vás budeme těšit v pondělí Platby za psa za rok 2015 budeme přijímat v hotovosti od Pod stromeček balík zdraví, vzácný poklad, jak se praví, lásku, štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké svátky, radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný Nový rok Přeje vše občanům kolektiv úřadu městské části. Příspěvky zastupitelů Čím hůř, tím líp... Čím hůř, tím líp..., takový výkřik jsem zaslechl před kokodějskou mateřskou školkou. Zahlédl jsem známou tvář vševědoucí a bylo mi jasné, že odhodlání zdecimovat volby 2014 v Kokodějích má již svůj pevný scénář. Zanedlouho před kostelem Povýšení svatého Kříže v podzimní neděli již!! se roznesla zpráva od újezdských věřících víte, že u vás budou nové volby..., všichni z Topky vodstoupí. Ticho.., nasadil jsem braunovskou tvář kuksovských kamenných mužů, kteří představují kdejakou vlastnost marnosti a šoural se pomalu domů. Tak jsem se přece jenom nemýlil. Čím hůř, tím líp je základní bořivé heslo topkařů, kteří v předvolebních slibech to mysleli jak jinak - jen ne vážně neboť jinak by nezmizeli se svými volebními závazky, ale jak říkal pan profesor na dětské psychiatrii jsou to kruté děti a potřebují si hrát. Co na tom, že v Kolodějích hračkami se stali důvěřiví občané, kteří volili topkaře v dobré víře uvěřit. Zkrátka... Čím hůř, tím líp.... Z. Kovář Děkuji vám všem, kteří jste nám dali důvěru a volili kandidátku TJ Slavoj Koloděje. S důvěrou a počtem hlasů, které jste nám dali, naším zástupcem v zastupitelstvu a zároveň pozicí jednoho z místostarostů jsme chtěli hlavně vyřešit kauzu fotbalového hřiště. Bohužel činem odstoupení pánů z TOP 09 naše možnosti budou po následující měsíce velmi omezené. Je za námi vidět kus práce pro Koloděje, které se věnujeme už desítky let. Bude tomu tak i nadále, ať už jsou překážky na cestě jakékoliv. Situace druhých voleb je krajně nešťastná, ale věříme, že nám svoji důvěru dáte za pár měsíců znovu. Marie Šoutová Názory občanů PODPOŘTE SVÝM PODPISEM OPRAVU SILNICE KOLODĚJE-SIBŘINA Již delší dobu mi vadí stav vozovky Koloděje-Sibřina, která je rok od roku horší. Vozovka se v krajnicích propadá, sesouvá a dělají se na ní díry. Vzhledem k tomu, že tato komunikace je velmi úzká, a když jedou proti sobě 2 auta v úseku, kde jsou vzniklé problémy, je to velice nepříjemné a nebezpečné. Vždy když jsem tudy projížděla, myslela jsem na to co bude, až přijde zima, sníh a náledí. Probírala jsem tuto situaci s dalšími občany a všichni jsme se shodli na tom, že tato komunikace zaslouží opravu. Zjistila jsem, že polovina komunikací patří do správy k obci Sibřina a druhou polovinu spravuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a začala jsem zjišťovat, zda by se dalo něco dělat. Na úřadě v Sibřině mou připomínku přijali velice chápavě (středa ), dali mi za pravdu a vzhledem k nedostatku peněžních prostředků jsme se dohodli, že napíšu žádost o opravu, ke které se připojí další lidé z Koloděj svými podpisy, rozešleme to na dotčené orgány a budeme doufat, že se tímto někdo začne naléhavě zabývat a najde se na opravu nějaká rezerva ze které se kounikace opraví. Napsala jsem žádost o opravu, (pátek ) předala i na náš úřad v Kolodějích a začala připravovat článek do KN s prosbou o podporu podpisem ostatních občanů. Když jsem jela v neděli večer po zmíněné komunikaci domů, nevěřila jsem vlastním očím.!!! Největší díry na krajnici byly zaasfaltované!!! Když se chce, tak to jde. Po zjišťování, kdo to na čí popud opravil jsem zjistila, že to opravila KS silnic Středočeského kraje, která opravovala díry v okolí, tímto děkuji, což také připíšu do dopisu s žádostí. Krajnice se sice stále propadá, ale ty největší díry, které na ní byly, jsou již vyrovnané asfaltem. Nejhorší bylo provizorně opraveno, ale žádost o důkladnější opravu podám stejně, jelikož krajnice se propadá hodně, případné rozšíření by na škodu jistě nebylo. KDO MÁ STEJNÝ ZÁJEM A CHCE TUTO VĚC PODPOŘIT, NECHŤ SE PO- DEPÍŠE NA PODPISOVÝ ARCH V MÍSTNÍM OBCHODĚ NEBO NA ÚŘADĚ. Čím více nás bude, tím máme větší šanci, že se snad tento problém začne řešit, protože pokud se nikdo neozývá s problémy, tak to, že stovky řidičů denně ničí svá auta a riskuje své životy na zdejších silnicích nikoho nezajímá, protože peníze dnes nejsou skoro na nic. Snad si konečně někdo začne stavu komunikací v okolí Koloděj více všímat. Prosím přijďte přidat svůj podpis i vy, děkuji. Ing. Lada Husová Drahý příteli, rád bych Tě chtěl upozornit na komediální frašku, která dokonce i v politické sféře je přinejmenším směšná a která ve své kurioznosti patří do šestákových stranických agitek. Nepřekvapivý titul Kolodějské volby 2014 a nikdy jinak se odehrává v dravém území kolem Rokytky, kde pole jsou hnětena stavebním ruchem a nenávistí, kde dopisy anonymních udavačů leští bronzové kliky kontrolních úřadů a kriminálních odděleních. Kolodějské volby 2014 v režii Topky se staly klaunovským amatérským majstrštykem! To není nářek, to je hravá skutečnost jak lze bez uzardění urazit důvěru oslovených voličů. Zlověstné ticho v povolební atmosféře vyhrává otřepanou melodii...šel Ládík kolem Jízdárny... a kdosi na trakaři veze další tiskařkou čerň, neboť úderné divé články Kolodějského fóra nemohou být nepřipraveny k pravdivému útoku. Zdůvodnění odmítunutí regulérních voleb 2014 jest patřičně brumlavě zdůvodněno, a hle jsou tu nové volby! Je překvapivé jakou brutální sílu má ješitnost a touha být kolodějským starostou, když odevzdané volební lístky byly hozeny bez piety do otevřené kolodějské stranické rakve TOP 09. Text byl nalezen u kontejneru před Jízdárnou kolodějským občanem Z. K.

6 strana 6 KOLODĚJSKÉ NOVINY ZAMYŠLENÍ NAD AKTUÁLNÍ SITUACÍ V KOLODĚJÍCH Všichni máme svůj rozum, svou čest a své svědomí. Před čtyřmi roky jste složil, pane Mužíku, slib zastupitele a nyní jste měl tu možnost přijmout mandát na další 4 roky. Voliči Vám dali svou důvěru. Vy jste osobně, a celá Vaše kandidátka náhradníků TOP 09, však odstoupil ještě před ustavující schůzí zastupitelstva. Proč? Nechci nikoho napadat, urážet, zesměšňovat. Jenom se ptám. Jako zastupitel jste měl možnost i ze strany opozičního zastupitele se podílet na tom, jak bude naše MČ vypadat, kolik a za co se bude společně utrácet, i o dalších podstatných záležitostech. Když tak nad tím přemýšlím, zřejmě Vaše rozhodnutí si jít svou cestou a ukázat nám občanům své schopnosti, znalosti a odhodlání pracovat ve prospěch naší městské části, třeba získat další finanční zdroje cestou žádostí o granty a dotace (jak učinili jiní obyvatelé Koloděj, ač neměli mandát zastupitele jako Vy), uspořádat duchaplnou společenskou událost bez nároku na honoráře organizátorů či jen se přijít jako zastupitel, rodič Vašich dětí, které navštěvují zdejší školu a školku, nebo jen občan se zájmem alespoň podívat na společnou akci, ba se sám zapojit, spočívalo celou dobu v taktice čekat na svou příležitost (vyložte si význam, jak je libo). Co Vás k tomu vedlo, my občané se už asi nedozvíme. Co však víme je, že Vy, jako veřejný funkcionář, nesmíte upřednostňovat svůj osobní zájem - stát se starostou - nad zájmy dalšího rozvoje MČ a nerespektovat dohodu mezi ostatními zastupiteli. I to je jeden z důvodů, proč jsou lidé tolik otrávení veřejným děním, proč nevěří politikům a zástupcům svého města. Vy jste pro mne zklamáním i proto, že působíte jako dobrý řečník, stratég a možná vizionář, však nepřesvědčivě a s nulovými výsledky. Pozice místostarosty, kterou byste mohl zastávat, s sebou nese velkou zodpovědnost a také možnost vlastním sebevzděláváním sobě i nám občanům ukázat, jak pracujete a dobře chápete, jak fungují městské finance, investice, rozvoj infrastruktury a další důležité oblasti při spoluřízení radnice. I když si stěžujete, že obejít volebního vítěze není fér, je to demokratický proces, dohoda mezi zastupiteli zvolenými námi - občany Koloděj. Je to otázka respektu vůči volebním výsledkům, vzájemné dohody, ale i pokory! Navíc Vaše vysvětlení o volebním vítězství neodpovídá realitě. Jednoduchým součtem se dostaneme k číslům 46,67 % pro koalici (Pro Prahu, Sdružení závislých a TJ Slavoj Koloděje) vůči 30,33 % pro TOP 09. Abychom si dobře rozuměli, neděje se zde nic protizákonného, koalice proti vítězům jsou součástí politického vyjednávání. Podle politologů patří k pravidlům komunálních voleb, že zhruba na každé páté radnici vznikne koalice jiná, než je vítěz voleb, jen je na to upřena větší pozornost. Podle mého názoru, ať se Vám to může nelíbit, méně konfliktní je klasický přístup, kdy se utvoří většinová koalice zastupitelů, kteří si vyberou, kdo bude starosta a zajistí tak stabilitu ve vedení městské části a zabezpečí tímto další fungování obce atd. To, jestli zastupitel vstoupí do koalice jen tehdy, když je tam celá jeho strana, nebo se stane přeběhlíkem je čistě jen jeho osobní rozhodnutí. Není dobré zpochybňovat nebo měnit podstatu o čem volby jsou. Komunální volby (zákon 491/2001 Sb.) jsou o rozdělení zastupitelských mandátu kandidátům a o náhradnících. Nic víc. Volba starosty je obsažena v zákonu o hl. městě Praze (č. 131/2000 Sb.). Česká republika má nedobrou zkušenost s tím, když je volbám přikládán jiný vyznám, než je podloženo zákonem. Když se začnou zpochybňovat výsledky voleb, nebo překrucovat jejich výsledky, je jim dáván jiný význam, než mají, či začnou zastupitelé na své funkce rezignovat, tak to nikdy nevede k ničemu hezkému. Mohou se objevit dvě nesourodé skupiny, které se postaví proti sobě. Opět se ptám. Proč? I na závěr vyvstávají další otázky. Budeme mít klidné spaní i potom? Třeba se možná obávat totiž toho nejhoršího a tyto obavy se postupně naplňují, že tímto způsobem jednání, chcete-li i vyhrožováním předčasnými volbami, pokud nebudete znovu zvolen starostou, nás budete, všechny občany, držet celé 4 roky pod krkem? Iniciovat návrh na zvýšení počtu zastupitelů v příštích volbách by bylo řešení, muselo by se však řádně zvolené zastupitelstvo alespoň jednou sejít a ne rezignovat ještě před ustavující schůzí. Je zřejmé, že jste v Kolodějích jako v hazardní hře ruleta rozehrál vabank s našimi penězi o naši důvěru. Stačí jen říct: Konec sázek, prosím. P. Doležal A N K E T A Čemu by se podle Vás 1. nové zastupitelstvo mělo věnovat v první řadě? Co považujete za největší 2. problém v Kolodějích? Co říkáte na fakt, že celá 3. kandidátka TOP 09 včetně náhradníků se vzdala mandátu zastupitelů? Mgr. Zdeněk Dolanský, ředitel ZŠ a MŠ Praha Koloděje, žije a pracuje v Kolodějích od 1991 Těžko se odpovídá, když je situace taková, jaká je. V současnosti by všich- 1. ni čtyři zastupitelé měli svým úsilím dokázat, že úřad je schopen pracovat i bez odpadlíků z TOP 09 a dát tak voličům jasný návod, jak se zachovat při vyvolaných mimořádných volbách.a co by měli dělat konkrétně? Tím, že jsem dal důvěru svým zastupitelům, mají moji důvěru i v tom, co budou dělat a já jsem jen rád, že můj hlas svým složeným slibem zastupitele nezradili. Jednoznačně rozpolcenost obce, která vznikla dle mého názoru kvůli 2. problému fotbalového hřiště a tamějšího hostince. V současnosti už z toho graduje až nenávist vůči všemu, co se podařilo pro obec udělat. Jen proto, že to udělali ti druzí, budu na to v lepším případě nadávat, v případě horším se budu snažit aktivity špinit či zastavit. A když se mi ani to nepovede a dobrá věc se podaří, tak si budu přivlastňovat zásluhy. S trochou metafory. Připomíná mi to občas pyšného krtka, který si plácá tlapičkami, jak svojí činností přispěl k pádu berlínské zdi Úvodem mi dovolte citát z Kolodějských novin prosinec 2010: Ko- 3. munální sféra je však o konkrétních lidech, kteří se rozhodli pracovat pro svou obec nad rámec svých běžných povinností avpřevážné většině ve svém volném čase

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Do budoucna věřím, že zastupitelstvo bude jednat v zájmu Koloděj jako celku, neboť každý zastupitel by měl mít na paměti, že sice získal hlasy od určité skupiny lidí, ale na radnici musí hájit zájmy všech Že nevíte, kdo to napsal? Autorem tohoto citátu je sám pan Mužík. Je škoda, že za necelé čtyři roky své priority, s pomocí výřečných poradců, přehodnotil a nadřadil vlastní ego nad potřeby Koloděj. A co tomu říkám? Těžko hledat publikovatelná slova pro okomentování tohoto kroku. Věřím ale, že si voliči udělají svoji představu a že takováto situace v příštích mimořádných volbách nenastane. Možná naivně, ale stále věřím ve zdravý rozum Ak. mal. Jitka Štenclová česká akademická malířka a textilní výtvarnice, žije v Kolodějích od roku 2000 Asi nejspíš tomu, co samo uzná 1. za vhodné, aby se i nadále život v Kolodějích zlepšoval. V zimní sezóně pokusil se přesvědčit ty, co topí tím, čím nemají, aby nekazili vzduch sobě ani ostatním. Bylo by dobré, aby se i v zimě dalo slušně dýchat. Viz též bod 1. Štvavé články a rozdmýchávání nepřátelství jedněch pro- 2. ti druhým. Nelíbil se mi plátek Kolodějské fórum. To svědčí o nesrozumitelných motivacích, proč 3. kandidovali. Marie Šoutová, zastupitelka MČ za TJ Slavoj Koloděje, žije v Kolodějích od narození V zastupitelstvu bych se chtěla věnovat ekonomice úřadu, grantům 1. a sportu. Snažit se vyřešit kauzu hřiště jako 2. všichni ostatní, pomáhat ve zvelebení obce. Byla jsem ráda, že jsme hledali cestu se všichni v zastupitelstvu do- 3. mluvit a ukončit spory, pracovat pro Koloděje. Když se pak Top 09 zachovala tak, jak se zachovala, říkala jsem si, že někde ve skrytu duše jsem to asi předpokládala. Nekomunikovali s námi ani před volbami, nezúčastňovali se společných setkání a tak to bohužel zůstává i po volbách. Snaží se obyvatele přesvědčit o tom, že jednají správně, ale skutky, které dělají, jsou důkazem opaku. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., přední český psychiatr, vysokoškolský pedagog, přednosta Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze, v Kolodějích žije od roku 2000 Tomu, co považuje za nejdůležitější. 1. Za největší problém považuji podvečerní čudění toxických zplodin, pet- 2. lahví a jedů z kamen několika bezohledných kreatur, jež z krásné obce činí na podzim a v zimě válečnou zónu zasaženou bojovými plyny, takže se bez zalknutí nedá ani otevřít okno. Druhým zbytečným problémem je nevraživost, sycená několika zřejmě psychopatickými jedinci, jež se projevuje v místních tiskovinách, na schůzích, vandalskými činy a izoláty typu fotbalového hřiště. Koloděje jsou obcí, jejíž (ne)velikost volá po jednotě v úsilí o zvelebení a udržení pro život příjemného prostředí. 3. Nic. Prof. Jiří Beránek, akademický sochař, v Kolodějích žije od roku 1981 Měl by začít čas práce pro Koloděje 1. (územní plán, doprava atd.). Největším problémem je opozice, 2. na delší dobu zablokovala úplně vše, co Koloděje potřebují. Ostudný, naprosto sobecký krok, který rozděluje obec. Ze strany této 3. skupiny jsme se dočkali pouze pomluv a osočování druhé strany. Kromě vlastního prospěchu nenabízí nic. Danuše Batulková, zastupitelka za hnutí Pro Prahu, divadelní a filmová herečka, žije v Kolodějích od svého narození. Jsem nespokojená se stavem mezilidských vztahů. Je tu hodně starých 1. kauz, jejichž neřešení blokuje život v obci. Ráda bych začala hřištěm. Pokusím 2. se zjistit, zda existuje možnost dialogu. Bohužel tyhle spory jsou živnou půdou pro lidi, kteří šíří negaci a zlobu. Pokud je těmto lidem dopřáván sluch, atmosféra a vztahy se tu nezlepší. Je škoda, že místní TOP 09 odstoupila. Věřila jsem v možnost dialogu. 3. Mohli se pánové alespoň pokusit. Nechtěli prý zklamat své voliče, ale když se rozhodnu kandidovat, čekají mě pouze tři možnosti výhra (dá-li Bůh), prohra nebo kompromis. Kompromis není špatně, je to snaha, kterou bych jako volič ocenila. Jejich jednání považuji za zneužití důvěry voličů, to se prostě nedělá. Nejde jim o Koloděje, ale jenom o moc. Ostatně všichni jsme měli ve schránkách jejich předvolební pamflet plný špinavostí. Takže čemu se divíme! Pavel Šafr, český novinář, komentátor a dlouholetý šéfredaktor novinových i časopiseckých titulů. V Kolodějích žije od roku 1999 Nevím o ničem, co hoří. Takže bych 1. nechal na zastupitelích, aby si sami určili pořadí své agendy. Zásadní problém naší obce spatřuji 2. v nekultivovaném projevování mocenských ambicí. Lidé, kteří vystupují pod značkou TOP 09, používají naprosto nepřijatelné metody nenávistného boje. To těžce poškozuje klima v naší obci. Dále mě trápí, že naše fotbalové hřiště je pro naše děti nepoužitelné, protože si ho přivlastnila jakási obskurní skupina. Můj postoj je patrný již z předchozí 3. odpovědi. Tito zastupitelé nebyli ochotni připustit, že jsou v menšině a domnívají se, že si svoji moc nad naší obcí prostě vydupou. Když čtu jejich tiskoviny, tak jsem zcela znechucený z jejich patologické a obsedantní nenávisti. Taková míra nedůstojnosti jim nemůže přeci přinést žádné uspokojení. Dr. Ondřej Salvet, farář Římskokatolické farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže Praha-Koloděje, od roku 2012 Zastupitelstvo se podle mě může pokusit o kvalitní komunikaci s pražským 1. magistrátem. Je to jistě náročný úkol, tak jako je náročné neztrácet nervy a neobviňovat se navzájem. Přeju všem zastupitelům zejména odolnost vůči pokušení lži a zároveň citlivost ke všemu, co je krásné. Problém Koloděj je v tom, že jsme zapomněli, co to znamená být obcí, žít 2. pospolitý život. Po komunistické devastaci všeho, co tento staletími osvědčený životní model přinesl, se dosud marně ptáme sami sebe, zda jsme velkoměsto, sídliště naležato, periferní městská část či něco mezi tím. Koloděje by mohly být v nejlepším slova smyslu vesnice, tedy malá a tudíž lidsky přehledná obec, předurčená a vybavená ke společnému a společenskému životu.

8 strana 8 V dnešní době je to opravdu těžké 3. poslání, nezištně zastupovat vlastní voliče. Proto se jim vlastně nedivím, jen je škoda, že si to ti odstupující nerozmysleli už dřív. Snad budeme schopni vzít si z jejich jednání pro příště důkladné ponaučení. MgA. Zdeněk Kovář, zastupitel MČ za Závislé sdružení, v Kolodějích žije od roku 1996 To co jsme řekli (neslíbili) - starat se 1. o starší občany, kteří budou potřebovat sociální pomoc, o klub důchodců Veselík, pomáhat mateřské školce a Základní škole. K tomu věru nikoho nepotřebujeme. Nepomyslíme nikdy na odchod či útěk. Naše sdružení Závislých je nemile zasaženo z půlročního energického volebního běhu topkařů k dalším komunálním volbám. Budou-li běžci nadále při chuti, mohou opět zrušit další volební tragifrašku a volby 2018 jsou tu coby dup. Je to absurdní příběh Topky, jak naštvat občany. Projít úspěšně levným kursem v Alma 2. - Atě - to jest Zvýšení bojové intuice trosečníka na ledové kře v Akrtidě. Dále pak získat mayskou křišťálovu kouli a jed z mamby královské. (V Kolodějích nikdy nevíte...) Jejich bojové odhodlání se vrátit s palmou vítězství je úctyhodné, obzvláš- 3. tě přijdou-li opět s dalšími sliby, co nesplní a poté zmizí. Nejsem si jist, zda topkaři nebudou znovu a znovu opakovat komunální volby do té doby, až dojde ke konečnému jejich vítězství, či zhroucení samotných kandidátů... Co vy víte? Doc. ak. mal. Jaroslav E. Dvořák, umělec a výtvarník, žije v Kolodějích od svého narození Navázat na úspěšné projekty minulého zastupitelstva např. v rámci roz- 1. voje územního plánu se zaměřit mj. na řešení nového středobodu naší obce. Osobně považuji za velmi důležité (prospěšné, vzhledem k nevhodnosti dnešního umístění) posunutí konečné zastávky autobusů MHD a využití tohoto prostranství, které se tak nabízí jako nejvhodnější místo, pro kolodějské náměstí. Nové náměstí by tak vzniklo, vzhledem ke stávajícím, svým významem pro Koloděje nezastupitelným, architektonicky význačným objektům kostel, fara, zámek, škola, školka, skála, hřbitov a k celkové dispozici tohoto prostoru, v kruhovitém tvaru připomínající historii Koloděj s osou přilehlých silnic (Újezd na sever, zámek na západ, škola a škola na jih, Sibřina východ Prahy). Ukřivdění pisatelé, kteří určité informace záměrně zkreslují a pro- 2. střednictvím Kolodějského fóra mezi naše občany rozsévají. Zákulisní ne(do)hoda. Mistrovský 3. tah opozice do patové pozice. Jiří Erben, předseda TJ Slavoj Koloděje, žije v Kolodějích od 1984 Jelikož je málo peněz, je zbytečné 1. mluvit o investicích, ale já bych preferoval údržbu stávajících věcí. 2. KOLODĚJSKÉ NOVINY Problém chování skupiny lidí kolem pana Mužíka. Je to velice sprosté a nezodpovědné. 3. Je jasně vidět, že vůdcům se jedná pouze o moc a ne o obec. Škola, školka STŘÍPKY ZE ŠKOLY Zápis do první třídy Pro příští školní rok budeme otevírat pouze JEDNU TŘÍDU - max. 22 dětí. Třídní učitelka: buď Mgr. Klára Popelková nebo Mgr. Lenka Šťovíčková Zápis pro kolodějské zájemce: 19. ledna hodin, v budově ZŠ rodný list dítěte + OP rodiče s sebou jediným kritérii pro přijetí je: trvalé bydliště v Kolodějích pořadí prvních 22 kolodějských dětí má místo jisté... V případě volných míst, nabídneme i zápis mimokolodějským zájemcům týž den od hodin. Jediným kritériem pro přijetí na volná místa bude opět pořadí, ve kterém uchazeči přijdou k zápisu. Ani jsme se ve škole nestačili rozkoukat a první čtvrtletí školního roku je téměř za námi. A co se za dveřmi kolodějské školy za toto období událo? Na rozdíl od let předcházejících jsme tento začátek strávili, slovy pana Wericha, v činorodém ruchu. Poprvé jsme se museli vypořádat s dvěma paralelními ročníky první třídy, dokonce třemi odděleními školní družiny a zvětšením školní kuchyně, která dováží jídla i do nové budovy mateřské školy. To vše přineslo množství novinek, na které jsme si my pedagogové, žáci i rodiče museli postupně zvyknout. Největší novum bylo v organizaci obědů. Upravit režim školní kuchyně, aby paní kuchařky stačily navařit větší počet jídel, problém nebyl. Kuchyň se přes prázdniny výrazně zmodernizovala a přibyl i nový konvektomat. Najít se musel nový harmonogram pro odvoz jídel do mateřinky, kde jedna paní kuchařka obědy dětem vydává ve školce a zbytek pracovnic vydává jídla žákům ve stávající malé jídelně. A právě malá kapacita školní jídelny nás donutila vymyslet nový jízdní řád, kdy se budou stravovat žáci, kteří nechodí do družiny a jak se budou střídat tři oddělení školní družiny, navíc, když nekončí výuku všechny děti stejně. Novinkou, především pro rodiče, byla naše tři oddělení školní družiny. Dříve se pro všechny děti chodilo do jedné místnosti školní družiny a nyní si rodiče své děti vyzvedávají na místech dvou. V podkroví školy byl přeměněn služební byt na třetí oddělení školní družiny a zbylé dva pokoje slouží jako sklady učebnic, učebních pomůcek a archiv. Rodiče si musí zavolat z telefonu na bráně a paní vychovatelka dítě pošle do šatny. Z bývalého křídla budovy, označeného výrazným nápisem mateřská škola, tento nápis zmizel a objevila se cedule školní družina. A právě do dveří z boku budovy si rodiče chodí pro žáky z 1. a 2. oddělení školní družiny. V neposlední řadě se podařilo do školního týmu zapojit i nově nastoupivší kolegyně, takže v současné době v kolodějské škole pracuje dvaadvacet zaměstnanců. Obměnou prošla i školská rada, pracující při naší škole. Uplynul totiž tříletý mandát, a proto zákon udává řediteli školy povinnost vyhlásit nové volby. Je již tradiční, že největší kritici práce minulé školské rady se mezi kandidáty z řad rodičů neobjevili. A proto pracuje školská rada ve složení pan Jiří Fíla za zřizovatele, paní Alena Miklová za pedagogy a pan Zdeněk Trojan za rodiče. Na své první schůzi školská rada projednala a schválila veškeré dokumenty, které jí ukládá školský zákon a zvolila si svého předsedu pana Fílu. Mgr. Zdeněk Dolanský

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 HLEDEJ V ČLOVĚKU STROM, HLUBOKÉ KOŘENY, PEVNÝ KMEN A KOŠATOU KORUNU Myšlenku oslavy Dne stromů jsme ve škole a školce rozvinuli o možnost adoptovat si svůj vlastní strom do školní zahrady. Shromáždit 50 tisíc korun za 45 dní, takový cíl jsme si vytkli v crowdfundingové sbírce Adoptuj strom do školní zahrady na portále Během ní jsme se snažili vybrat chybějící prostředky na koupi ovocných a okrasných stromů, které mají nalézt nový domov právě na zdejší školní zahradě. Podařilo se nám vybrat 70 tisíc! Děkujeme. Darovat přímo celý strom, koupit stromek pro své děti nebo vnoučata, pak ho společně na jaře zasadit, na takovou možnost přispívali zejména rodiče a prarodiče dětí navštěvujících zdejší školu a školku. Přispěvatelka Markéta Nachlingerová prostřednictvím komentářů na Hithit vzkazuje: Prosím, do seznamů dárců uvést jméno naší dcery Anežka Nachlingerová. Narodila se letos, strom bude stejně starý jako ona děkujeme a držíme palce!. Mezi přispěvateli byli také i fanouškové a nadšenci z širší veřejnosti jako Jan Štěrba nebo Zuzana Vácová: Jsou projekty, které dávají smysl a dělají radost, k těm se ráda připojím. Z touhy změnit neutěšeně působící rozlehlou školní zahradu u nás v Praze - Kolodějích jsme vzali věc do svých rukou a jako učitelé společně s dětmi, rodiči a dalšími přáteli školy vytváříme společně přírodní zahradu, která bude pro školáčky inspirací, místem her, odpočinku i celoroční učebnou pod širým nebem. Proměnu zahrady pro nás navrhla architektka Marcela Steinbachová. Část peněz na proměnu zahrady se nám podařilo získat s podporou Nadace Proměny, díl práce jsme odvedli sami i s pomocí adoptivních rodičů nových stromů. Přesvědčili jsme se, že spousta lidem záleží na tom, kde a v jakém prostředí naše děti vyrůstají. Všem přispěvovatelům a adoptivním rodičům, kteří projekt podpořili a přispěli finanční částkou na pořízení nových stromů do školní zahrady, srdečně děkujeme a veřejně Vám je představujeme. Stromy společně na školní zahradě zasadíme na jaře Budeme vás včas informovat, abyste mohli být u toho. Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka proměny školní zahrady Anežka Nachlingerová Veronika Budková dvojčata Marie a Kristýna Šoutovy Eva Krpenská Radek Hanzlík Ivana Izak Jan Štěrba Jana Hlavová Jana Pravdová Jana Říhová Jaroslav s Evou a Maruška Dvořákovi Jiří Bracháček Jiří Fíla Jiřina Kučerová Kateřina Obůrková Libuše Švecová Martin Ferbar Martina Hráská Kateřina, Eliška, Vojtěch a František Mrštinovi Pavlína Trojanová Petr Vajsejtl Petra Hrubošová Petra Kosinová Renata Bužorjanu Renata Weidlichová rodina Česnekova rodina Darina, Martin, Jakub, Filip a Matěj Vlčkovi (budeme se o strom sami starat) rodina Tůmova rodina Passerova (Rádi se staráme o své okolí, a školní zahrada by měla vypadat opravdu pěkně.) rodiny Antonovovi, Vlčkovi, Pendzichová Dalibor Roik rodiny z Panské zahrady se na strom složily: Blahetovi, Bosákovi, Cirmonovi, Filipovi, Holinkovi, Husovi, Jiráskovi, Paděrovi, Zavadilovi, Ženatí Sofinka Bradáčová sourozenci Andrej a Michail Bykovi (na stromě bychom chtěli mít ptačí budku) sourozenci Terezka a Lukáš Zachovalovi Štěpán Matějka Tomáš Pravda Zuzana Vácová Vlaďka Šafrová Vratislav Skrbek (vybral si listnatý strom) PODĚKOVÁNÍ PRO DĚTI I RODIČE ZA KRÁSNÉ OBRÁZKY A FOTOGRAFIE Ateliér Malujeme spolu a Kroužek dětského fotografování děkuje všem, kteří se zúčastnili soutěže "Příběh stromu". Sešlo se přes 200 obrázků a fotografií byla všechna díla vystavena před MŠ při příležitosti oslavy Dne stromů a publikum zvolilo vítěze v kategoriích děti MŠ, ZŠ a dospělí. Děl bylo opravdu mnoho, vybrat ta nejlepší nebylo vůbec snadné, protože každé v sobě mělo kus srdce autora a bylo svým způsobem jedinečné. Vítězové byli odměněni a i těm ostatním blahopřejeme a děkujeme za účast, všechny obrázky byly úžasné. Škoda, že výstava byla vystavena vzhledem k povětrnostním podmínkám venku jen 2 dny, ale i tak to bylo moc krásné. Téma na příští soutěž jaro 2015 bude malujte a fotografujte květiny. Ing. Lada Husová a Ing. Darina Vlčková

10 strana 10 KOLODĚJSKÉ NOVINY JAK PROBÍHALA OSLAVA DNE STROMŮ V KOLODĚJÍCH? Den stromů, 20. října, začal pro děti už dopoledne. Do zahrady jsme přivezli 600 let starý dub. Pan Chrenek, majitel barokního zámku v Kolodějích, daroval z Kolodějské obory dubový kmen. Jeřábem, který sponzorsky zapůjčila firma Zista Jaroš Praha Klánovice, jsme kmen vytěžili a nákladním vozem pana starosty Passera převezli na školní zahradu. Část kmene, další herní a výukový prvek v podobě klády, kulatiny nalezne své místo v pískové zóně na nové zahradě. Výtvarník Doc. ak. mal. J. E. Dvořák, inspirovaný poznáním onoho místa, patriot a kolodějský rodák, bude tento kus kmene po dobu několika týdnů z vlastního obdivuhodného nadšení umělecky dotvářet, aby vyniklo, aby zaujalo, aby motivovalo k představivosti a odpovědnosti dětí k zahradě. Zbývající solitér bude zatím čekat na své opracování a vhodné umístění do obce Koloděje. V oslavě Dne stromů na školní zahradě jsme pokračovali symbolickým vysazením prvního stromu. Třešeň Karešovu - srdcovku si adoptovali samotní pedagogové ZŠ a MŠ, proměna zahrady je totiž pro nás srdcovou záležitostí, říká ředitel školy Mgr. Dolanský. K učitelům se přidal i pan starosta Passer, děti a další rodiče, kteří také pomohli strom zasadit. Součástí oslavy bylo loutkové představení divadélka Káká pro děti i rodiče (Zahrada Nudy a Fantazie), které spolupracuje s Nadací Proměny. Jak v dětech probudit Fantazii? A jaký vliv na ně má prostředí, ve kterém žijí? Představení pojednávalo o vztahu k přírodě, o nepřeberném množství podnětů, které z přirozeného prostředí vyplývá. Na tvořivou výtvarnou dílnu pro děti a dospělé Stromy trochu jinak připravili učitelé MŠ a vychovatelky ŠD kartonové šablony stromů určených k adopci. Děti 5. třídy vytvořily pod vedením svého učitele stromové certifikáty obsahující informace o konkrétní dřevině, o jejím využití, o plodech, doplněné vlastními obrázky. Na místa v zahradě, která žáci 5. třídy podle vysazovacího plánu předem označili vrbovými proutky, si děti s rodiči vymalované kartonové stromy se stromovými certifikáty zasadili. Podstatou dílny bylo nasimulovat existenci stromů a keřů na jejich konkrétním místě podle plánu výsadby a vytvořit tak dojem stromy i keři zarostlé zahradě. Kroužek Dětské fotografování, Ateliér Malujeme spolu a Nadace Proměny věnovali ceny pro vítěze výtvarné a fotografické soutěže na téma Příběh stromu, do které se mohli děti i dospělí během září a října zapojovat. Pro dotvoření atmosféry součástí výstavy bylo rovněž 12 autorských obrazů malíře a grafika Františka Kollmana z cyklu Příběh života stromu a Keltský stromový horoskop se symbolikou stromů a znamení k období narození člověka, který zapůjčila Dendrologická zahrada v Průhonicích. Návštěvnici si mohli u stánků zakoupit domácí vlašské ořechy ze zahrádky paní Jitky Lacinové, bio jablka dědečka Františka a jejich koupí podpořit proměnu školní zahrady. Mohli ochutnat čerstvé české pečené kaštany z vlastních kaštanovníků pana J. E. Dvořáka. Občerstvení zajistila Restaurace Zámecká jízdárna a místní vinotéka Marka Šurýna víno Hruška. Naše poděkování patří za podporu MČ Praha - Koloděje a všem, kteří se rádi podíleli na organizaci oslavy Dne stromů, zejména našim dětem, učitelům, umělci Doc. J. E. Dvořákovi, Nadaci Proměny, nadšeným rodičům a přispěvatelům. za realizační tým proměny školní zahrady Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu Kolodějova zahrada života Mgr. Zdeněk Dolanský, ředitel školy Mgr. Dana Petráková, zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání Proměnu zahrady ZŠ a MŠ Koloděje podporuje Nadace Proměny. Fotografie z akce je možné zhlédnout na Další fotografie z akce

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 HISTORIE A TRADICE DNE STROMŮ V Čechách byly Svazem spolků okrášlovacích pořádány Stromové slavnosti poprvé masově v roce V tomto roce byla zasazena Husova lípa pod Petřínem v Praze. Stará tradice československá byla v České republice obnovena v roce Datum první oslavy Svátku stromů bylo stanoveno na Proč právě toto datum? Důvodů k tomu bylo několik. Předně je to v mnoha lokalitách České republiky vhodný termín pro sázení stromů. Podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Dalším důvodem bylo, že pro dřevosochaře měl tvar data zvláštní poezii. Stromové slavnosti se pomalu stávají znovu obnovenou tradicí po celé zemi. Den stromů se slaví již nejen v České republice, ale ivpolsku a na Slovensku, 20. říjen se tak stává Středoevropským Dnem stromů. LAMPIONOVÝ PRŮVOD NA SV. MARTINA Již tradičně , jako vždy na svatého Martina zaplnil kolodějské ulice. Nad tři stovky malých a velkých poutníků se, už jako každý rok, vydalo s lampiony a nejrůznějšími světýlky, v čele se svatým Martinem na koni, na trasu od kolodějského zámku, kolem kostela až k místní pizzerii, kde se všichni posilnili na další cestu směrem k obecnímu úřadu. Tam na ně již čekalo bohaté občerstvení a čokoládové podkovičky pro štěstí. Anděl rozdával svým pírkem andělské zlato. Vzali jste si taky kousek? Děkujeme všem, kteří přišli a spolu s námi prožili příjemný večer, stejně tak kolodějské pizzerii, našim strážníkům za zajištění bezpečnosti, místnímu úřadu a sibřinskému sdružení SOSÁK.

12 strana 12 KOLODĚJSKÉ NOVINY Martin z Tours žil ve čtvrtém století po Kristu. Byl to neobyčejně činorodý člověk a vešel do dějin jako ochránce chudých, moudrý rádce i statečný šiřitel usmíření a pokoje. Brzy po své smrti začal být uctíván jako svatý a jeho životní příběh vešel ve známost po celé Evropě. Svátek sv. Martina připadá na období, kdy pro zemědělce končil hospodářský rok. To byl důvod k radosti, dobrému jídlu i k bujarým oslavám. Ačkoli tedy Martin sám žil skromně a zdrženlivě, jeho svátek je spojován s opulentní husou a mladým vínem. Obojí se nemusí vylučovat, pokud se ten, kdo má co jíst a pít, rozdělí s ostatními. Co může svatý Martin říci dnešním lidem? Za všechny uveďme jeden užitečný tip: radost nespočívá v konzumování, ale především v umění rozdělit se o to, co mám. Toto jasné a jednoduché poselství také živě znázorňuje známá legenda o setkání Martina s žebrákem a o rozpůleném plášti Spolek přátel Koloděj a farář O. Salvet

13 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 13 Sport SPORTOVNÍ ŽIVOT V KOLODĚJÍCH Vážení občané, příznivci sportu a sportovci kolodějští, rádi bychom Vás opět všechny touto cestou oslovili, informovali a tak trochu i vyburcovali k ještě větší sportovní aktivitě. Možná někteří ani nevíte, jaké sporty a v jakém čase je možno v Kolodějích a naší sokolovně provozovat, co je zde v naší TJ nového a jak si vede náš nově utvořený fotbalový mančaft FK Slavoj Koloděje o.s. pod vedením kouče Daniela Kubína, bez kterého by fotbal v Kolodějích již dávno zanikl. V letošní podzimní sezoně jsme se umístili na velice krásném, pro většinu z nás nečekaném 1. místě tabulky 3. třída, skup. B - (viz na:http://www.fotbalpraha.cz/a5b). A doufáme, že na jaře to bude minimálně stejný výsledek. Držme i nadále našim borcům palce. Jenom ta stará kauza ohledně šaten a zázemí brání i nadále ve využití současného areálu a musíme proto neustále využívat pro tréninky i zápasy hřiště v Běchovicích, což stojí nemalé peníze. Proto bychom v našem týmu uvítali i další borce z řad fotbalistů a také všechny zájemce o tento v Kolodějích nevymřelý sport (aktivní činovníky, fotbalisty a samozřejmě i sponzory, bez kterých to bohužel nejde). A také všichni věříme, že se ona kauza (která není předmětem tohoto článku) brzy dořeší a budeme moci opět naplno rozjet i fotbal pro naše nejmenší fotbalisty. Kontakt na vedoucího FK: Daniel Kubín, tel , případně pište na: K ostatním sportům bych také rád vyzval všechny sportovce a příznivce. Zapojte se aktivně do kolodějských sportů! Čeká tady na Vás tenis, pingpong, florbal, bedminton, sálový fotbálek, různá cvičení a posilování těla, joga, šerm, a mnoho dalších zajímavých činností pro udržení kondice, zdravého ducha i pohody. K dispozici je i klubovna pro členy a rodinné příslušníky pro různé akce, besedy, oslavy, apod. Nově je k dispozici navíc i malá tělocvična, takže možností a místa je zase o něco více. Zde doporučuji navštívit intenzivní hodinový trénink, zaměřený na vaši kondici a sílu plný pestrých cviků (tzv. hodinové kolečko ) pod vedením odborného instruktora kontakt: Mirek Šimon tel Informace o časech a jednotlivých sportech naleznete vyvěšené na dveřích sokolovny, případně volejte své dotazy na sportovní výbor (některé kontakty viz níže): - tenis a pronájem sálů: Monika Nováková nebo přímo jednotlivé sporty: Petr Zápotocký florbal Ivan Špička bedminton Jirka Erben sálový fotbálek Přeji vám všem Sportu Zdar! Petr Zápotocký RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PODZIM 2014 Dne se uskutečnily v Kolodějích dětské rybářské závody. Na prvním místě se umístila Patricie Šimková s výsledkem 209 cm, druhá byla Nikola Pokorná se 184 cm a třetí byl Michal Komárek se 141 cm. Největší rybu (kapr 83 cm) chytil Vašek Husa a nejmenší (plotice 11 cm) chytila Kateřina Benešová. S radostí můžeme oznámit, že každý z účastněných chytil alespoň jednu rybu, což se moc často nestává. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další,

14 strana 14 tentokrát jarní závody. O jejich termínu budete včas informováni. Na report a pár fotek z podzimního výlovu se můžete těšit v dalším vydání KN. KOLODĚJSKÉ NOVINY Rybáři Koloděje. HUBERTOVA JÍZDA Dne jsme se s naším jezdeckým klubem rozhodli uspořádat již historicky třetí Hubertovu jízdu. Ve 14 hodin odpoledne byl domluven sraz na venkovní jízdárně za Rokytkou. Sešli jsme se i s jezdci z okolních vesnic v hojném počtu 26 koní s potěšením jsme zaznamenali i velkou účast nejezdecké veřejnosti. Slavnostní Hubertova jízda je pořádána jezdeckým spolkem na počest zakončení jezdecké sezóny, navazující na tradiční jezdecké hony na lišku. Za zvuků honebních fanfár byl hon zahájen. Lot jezdců následoval lišku nejprve ve skocích na jízdárně, posléze se všichni odebrali na louku za čističkou, kde byly rovněž provizorně zbudovány překážky. Zde se všem příchozím mohli jezdci předvést na přírodních skocích. Další naše cesta vedla přez strniště podél cesty do Dubče, směrem k rybníkům V Mejtě v oblasti přírodní rezervace Lítožnice, kde jsme absolvovali další skoky za podpory diváků, kteří se za námi zatím přesunuli ve valníku taženým jeepem. Vyjížďka byla zakončena na jízdárně závěrečným honem na lišku spočívajícím v dostihu na koních kolem jízdárny a stržením liščího ocasu, zavěšeného na provaze. Vítězem a tedy královnou honu se stala nejúspěšnější dětská jezkyně našeho klubu Natálie Tarabini. Akce byla pořádána za podpory restaurace Zámecká Jízdárna, díky které jsme na závěr dne uspořádali večírek, tradičně nazývaný soud, kde se všichni velmi dobře bavili. V další sezóně ji rádi zopakujeme. Těšíme se na vás! Jezdecký klub Koloděje Věra Vejdovcová, Alžběta Beránková

15 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 15 Nový singl Anety Langerové "Svatá Kordula" je temný a skvělý, oficiální lyric video vzniklo u Rokytky v Kolodějích. Píseň o Svaté Kordule je věnována patronce všech lodníků, mořeplavců a poutníků. Je to o lásce a vášni, která ji provází. Píseň je věnována Kordule, protože je to taková naše ochránkyně, abychom v rozbouřených vodách našli cestu domů. Je dobré vědět, že nad námi někdo drží ochrannou ruku. řekla Aneta Video jsme natáčeli před pár týdny u nás v Kolodějích. Mrazivou náladu písně jsem se snažila umocnit zpracováním lyric videa se symbolickou plující loďkou. Ve videu šlo o zachycení atmosféry rozbouřeného moře, o tajemnost, hravost aipořádný příval energie, který z písně sálá. V misce s vodou a za svitu svíčky jsme si uměle vytvořili bouři na moři. A co se nestalo o dvacet minut později? Po cestě k Rokytce se zatáhla obloha, hřmělo, objevily se blesky a začalo pršet. Kdo to kdy viděl, bouřka v říjnu, mystické! Vše potřebné jsme však natočili a výsledek můžete vidět na Šťastnou plavbu poutníci! hudba: Aneta Langerová, Jakub Zitko text: Aneta Langerová video: Alžběta Rajčan Beránková, kamera: Patrik Borecký, loďky: Šimon Beránek *Inspirací nám byla legenda o svaté Kordule, patronce všech lodníků, poutníků a cestovatelů, mučednici, která zahynula spolu s ostatními družkami svaté Voršily někdy okolo čtvrtého století v Kolíně nad Rýnem. Právě tam bouře zahnala jejich loď a ony padly do zajetí Hunů. Zatímco Kordule se podařilo ukrýt v podpalubí lodi, Hunové zbylé družky svaté Voršily zabíjeli. Když Kordula viděla, jak její družky statečně s vírou podstupovaly mučednickou smrt, odvážně vystoupila z úkrytu. Rozhodla se přijmout stejný osud a i ona se nechala Huny usmrtit, NÁDHERNÝ PODZIM Předem varujeme, že tento článek není nic pro mladé a divoké. Chceme se podělit o nádheru, která nás obklopuje a která spíše navozuje sentimentální nálady. V sobotu osmého listopadu jsme se probudili do překrásného dne. Na nebi azuro, slunce již svítilo a ještě stále hřeje a po mlze, která nás tak často v tyto dny trápí, ani památky. Celý den vyzýval k tomu jít ven a vychutnat si den jako malovaný. A když píšeme malovaný, tak podzim má k tomu co říci, barvami přímo hraje. Ba co vice, letošní na tuto dobu teplé počasí přimělo přírodu, aby stihla ještě to, co by si jinak nechala až na jaro. Pokud jste se tedy šli v posledních dnech projít, tak jste si určitě všimli, že tolik kvetoucích rostlin v tuto dobu zase tak moc jindy k vidění není. Nejde jen o sedmikrásky a pampelišky na zahradě, kde jistě někomu mohou spíše překážet, ale k nim se přidaly chrpy, hluchavky a další. Bodláky, které jinak v listopadu tvoří pouze hnědé vyschlé chumáče, jsou plné zeleně a života a jsou právě po odkvětu. Ti, jež chodí mezi poli směrem od Skály na Sibřinu a dále ke kaštanu, pod kterým je lavička, si mohli všimnout, že právě tento kaštan nedávno vykvetl. Ne celý, ale na některých větvích to neubrzdil a pustil květy ven. V neposlední řadě, pokud budete mít štěstí, můžete v okolí vidět spoustu srnek, káňata, poštolky a jiné dravce. Je příjemné se projít a všímat si věcí, které se jeví všedními, ale které nás mohou zahřát na duši a na chvíli oprostit od našich starostí. Obrázky z toho dne naleznete v naší fotogalerii na Článek uveřejněn se souhlasem redakce webu

16 strana 16 Spolky a pozvánky KOLODĚJSKÉ NOVINY Úřad MČ Praha Koloděje společně se ZŠ a MŠ Praha Koloděje Vás srdečně zvou na TRADIČNÍ SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, které proběhne 26. listopadu 2014 od hod. na kolodějské návsi a v sokolovně. Na co se můžete těšit? slavnostní zahájení povídání o adventu vánoční hudební a divadelní vystoupení všech dětí MŠ a ZŠ rozsvícení vánočního stromu Atmosféru podpoří: prodej dětmi vlastnoručně vyrobených adventních a vánočních dekorací (v klubovně sokolovny) vánoční trhy a mini jarmark (na návsi) tradiční i netradiční adventní občerstvení svařené víno, svařené ochucené pivo, čokoládová fontánka, pečené kaštany, horký punč pro děti, dobroty našich maminek atd. (na terase sokolovny a ve vinotéce) Součástí slavnostního večera bude také JEŽÍŠKOVA POŠTA, nezapomeňte si s sebou přinést vánoční přání pro Ježíška. Výtěžek z jarmarku a občerstvení bude věnován našim dětem ZŠ a MŠ na zážitkový dárek - společný výlet za poznáním. POZDRAV PŘED ADVENTEM Že se už blíží advent? To už je zase rok pryč? Zase už šílíme, nestíháme. A co je to vlastně advent? Především zachovejte klid. Nechci šířit poplašné zprávy. Advent začne oficiálně až 30. listopadu. Ale proč se aspoň a chvíli nezastavit už teď? Rozhlédnout se kolem sebe. Třeba někdo potřebuje pomoci nebo jenom vyslechnout. Mnohdy stačí úsměv. V Kolodějích začíná advent pravidelně už o pár dní dříve, letos to bude A má být zvlášť slavnostní. Nejvíc se vždycky těší děti. Vždycky všechno stihnou, a dokud se to nenaučí od nás, vůbec nešílí. Stejně se advent dělá jen kvůli dospělým, aby měli aspoň jednou za rok příležitost něco se od dětí naučit. Děti obvykle mají radost a důvěru. Proto je skvělé, že děti přijdou. Celá škola. Těšíme se, že nám zazpívají a ti, co o to přijdou, můžou jen litovat. Ale kdo tuhle lekci zmešká, stejně dostane šanci. Brzy totiž budou Vánoce a to teprve přijde opravdová, vtělená radost a důvěra. Narodí se Boží Dítě, to betlémské, snad si dospělí vzpomenou. Děti ho čekají už dávno. Váš farář Ondřej EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mladých lidí ze všech evropských zemí do Prahy a zúčastní se zde evropského setkání mladých, které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 2. ledna Toto setkání připravuje komunita bratří z Taizé ve spolupráci s místními církvemi a společenstvími křesťanů i s dalšími obyvateli Prahy a jejího okolí. Pokud bydlíte v Klánovicích, Újezdě nebo v Kolodějích a můžete pomoci s ubytováním účastníků setkání, budeme velice rádi, když nám o tom dáte vědět na adrese Můžete také použít přihlašovací formulář na stránkách kolodějské farnosti Více se dozvíte na Za místní přípravný tým Ondřej Salvet, farář

17 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 17 Spolek přátel Koloděj srdečně zve všechny velké i malé na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU která se bude konat v úterý 2. prosince od 17 hodin ve společenském sále Jízdárna. Těšit se můžete na divadelní představení "Tři pohádky pro tebe", které zahraje divadelní společnost Glans a hlavně na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. Přijďte všichni Vstupné dobrovolné ŠVESTKOVÁ ALEJ V POLESNÉ Na farních pozemcích v Polesné ulici v Újezdě nad Lesy vyrostla koncem října 2014 nová alej. Nahradí 18 ks přestárlých stromů, které byly na základě řádného povolení vykáceny v r Farníci svépomocí vysadili 24 stromků švestek do oboustranné aleje, která vede na místo pro budoucí kapličku v kruhu stávajících vzrostlých stromů. Celý prostor by pak měl být otevřený všem občanům jako připomínka přátelství, které je vzácnou a všeobecně srozumitelnou hodnotou. V kapličce proto bude umístěna reprodukce starobylé ikony, která znázorňuje jedinečný význam přátelství v křesťanské tradici. Farnost Koloděje děkuje za organizaci a kompletní přípravu sázení paní Ireně Košutové a paní Zitě Kazdové, za odbornou pomoc Ing. Miloši Královi a za odpracované hodiny s krumpáčem či lopatou v ruce újezdským a kolodějským farníkům. Dr. Ondřej Salvet, farář v Kolodějích

18 strana 18 Beletrie: Ch. Tvedt: Prach jsi a v prach se obrátíš Roslund a Hellström: Tři vteřiny T. Stevensová: Loutka D. Chanová: Samotářka z Mill River A. Schwarz: Nefilim P. Lee: Na útěku M. Zusak: Roky pod psa J. Theorin: Mlýny osudu M. Mlynářová: Chalupářkou z donucení I.Pekárková: Péra a perutě M. Zusak: Zlodějka knih S. Hannah: Vraždy s monogramem J. Hanibal: Kat lidumil W. Serno: Loutkář J. Matthews: Rudá volavka KOLODĚJSKÉ NOVINY Nové knihy v knihovně Dětské a pro mládež: P. Bottero: Dívka dvou světů K. McCombieová: Můj bláznivý Valentýn F. Oomen: Jak přežít první pusu? M. Molloy: Čaroplutí J. Žáček: Jak se chodí do světa C. Carlsonová: Poklad čarodějky ze severu 1. díl J. Dashner: Labyrint: Útěk Pěkné počtení přeje Hana Videtičová, knihovnice Placená inzerce Potraviny-lahůdky Koloděje Václav Roškota V Lipách 250, Koloděje Nabízíme kromě širokého sor mentu potravinářských výrobků i LAHŮDKY, CHLEBÍČKY, ZÁKUSKY A DORTY vlastní výroby. Právě vlastní výroba a každodenní zboží od našich dodavatelů, které si pečlivě vybíráme, zajišťují čerstvost a kvalitu. V TEPLÉM BUFETU nabízíme HOTOVÁ JÍDLA, SMAŽENKY, PALAČINKY, POLÉVKY apod. NOVINKA Přijďte si ochutnat a nakoupit. Nově v prodeji mléčné bioprodukty Biofarmy Filoun, Plavy (mléko, čerstvé sýry, tvaroh, podmáslí). Vzhledem k charakteru těchto bioproduktů jsou v našem sor mentu zastoupeny pouze v omezeném množství kusů. Pro uspokojení všech Vašich požadavků doporučujeme předchozí objednání. Nabízíme i cateringové zajištění rautů, recepcí a rodinných oslav. Přijímáme i bezkontaktní platební karty. Navš vte i naši vlastní CUKRÁRNU SOFIE Račiněveská 2444, Praha Újezd n. L. vedle Penny Marketu. KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba starosty 3. Volba

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne 10.11.2010 od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Č.j: 7/2010 Přítomni: Ing. Josef Dancinger, Vladimír Dvořák, Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1,

Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1, Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1, 430 01 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Blatno, konaného dne 10.11.2010, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Blatno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: -

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: - OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis č.18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 4.11. 2014, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Martinem

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Jersín Zastupitelstvo obce Jersín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne 12. 11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 03.11.2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Obec Ktová Zastupitelstvo obce Ktová Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Ktová (dále též jako zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin. Obec Podhradí Zastupitelstvo obce Podhradí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne 05. 11. 2014, od 18:30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Prasklice Zastupitelstvo obce Prasklice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne 8.11.2010, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 09. 04. 2015 od 17:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Fabrika, č.p.174 09. 04. 2015 od 17:00 hod Zvolení zastupitelé:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

USNESENÍ. z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

USNESENÍ. z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 6.11.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 05.11.2014 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Přítomni: Zdeněk Chromý, Ing. Miloš Němec,Václav Mikel,

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Nových Hradů konaného dne 12. listopadu 2010

ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Nových Hradů konaného dne 12. listopadu 2010 ZÁPIS z ustavujícího veřejného zadání Zastupitelstva města Nových Hradů konaného dne 12. listopadu 2010 Zahájení zadání zastupitelstva Zadání Zastupitelstva města Nové Hrady bylo zahájeno v 19.00 hodin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR Obec Svor Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR konaného dne 4. listopadu 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 91, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 11.11. 2010, od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného 3. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žernov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne od 19:00 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne 5.11. 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Sirá bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostkou obce Sirá Hanou Novákovou

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Vrbice bylo zahájeno v 19 hodin, dosavadním

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne , od 18:00 hodin.

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne , od 18:00 hodin. OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne 07. 11. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni : Malý,

Více

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne .., Obec Kamenná Lhota, 582 92 Kamenná Lhota 52 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne 06.11.2014 Přítomni: členové nově zvoleného zastupitelstva Vladimír Med Josef

Více

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne v 16:00 hod.

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne v 16:00 hod. Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne 05.11.2014 v 16:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva města Hanušovice bylo zahájeno v 16:00 hodin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího - 1.zasedání zastupitelstva obce

Zápis z ustavujícího - 1.zasedání zastupitelstva obce Zápis z ustavujícího - 1.zasedání zastupitelstva obce Obec Dolní Domaslavice Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 5.11.2014,

Více