Zásady vedení pokladny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady vedení pokladny"

Transkript

1 Zásady vedení pokladny Název úetní jednotky: Oznaení: íslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Dopluje: Poet stran: Pílohy: Struktura vnitního pedpisu o pokladn je zamena na: 1. Pokladníka vymezení innosti, odpovdnosti 2. Pravidla pi pesunech hotovosti 3. Inventarizaci 4. Pravidla pepotu cizí mny na eskou Varianta: S osobou odpovdnou za nakládání s penžními prostedky v hotovosti, ceninami a písn zútovatelnými tiskopisy (dále jen pokladník) musí být uzavena dohoda o odpovdnosti k ochran hodnot svených zamstnanci k vyútování ( 252 ZP). 1. Pokladník: 1) vede evidenci o pohybu penžních prostedk v hotovosti, cenin a písn zútovatelných tiskopis, 2) zhotovuje pokladní doklady a odpovídá za jejich formální správnost, 3) zajišuje prbžné íslování pokladních doklad, 4) ovuje výši plateb v hotovosti, 5) zajišuje doplování pokladní hotovosti, cenin a písn zútovatelných tiskopis, 6) zajišuje odvody pokladní hotovosti do banky, 7) v urených hodinách zajišuje píjem a výdej penžních prostedk v hotovosti a výdej cenin a písn zútovatelných tiskopis, 8) pedává pokladní doklady k zaútování. ad 1) Evidence o pohybu penžních prostedk v hotovosti, cenin a písn zútovatelných tiskopis se vede v evidenních knihách pro každou mnu, druh ceniny a písn zútovatelného tiskopisu zvláš. Evidenní knihy musí být prpisové, piemž kopie odevzdává pokladní spolu s pokladními doklady do útárny. ad 2) Pokladní doklad musí být oznaen názvem úetní jednotky, a musí obsahovat identifikaci osoby, která hotovost, ceninu nebo písn zútovatelný tiskopis pijala, struný popis úetní operace, datum vystavení pokladního dokladu, podpis píjemce hotovosti a podpis pokladníka. Pokladník nesmí vystavit pokladní doklad bez schválení vcné správnosti prvotního dokladu, na základ kterého pokladní doklad vystavuje. Osoby odpovdné za schvalování vcné správnosti

2 prvotních doklad a jejich podpisové vzory jsou uvedeny ve vnitním pedpise.... o obhu úetních doklad. ad 3) íselné ady, které se používají pro íslování pokladních doklad jsou uvedeny ve vnitním pedpise.... o systému zpracování úetnictví. ad 4) Pokladník je povinen odmítnout provést platbu v hotovosti, jejíž výše pekrauje zákonný limit. ad 5) Doplování pokladní hotovosti, cenin a písn zútovatelných tiskopis zajišuje pokladník v hodinách od 9 do 10 hodin ped otevením pokladny na základ pedpokládaných výdaj. V pípad, že nkterá složka firmy pedpokládá pro daný den výdaje v hotovosti, které pekraují bžnou úrove, pedá požadavek pokladníkovi do 8,30 hodin. ad 6) V hodinách od 16 do 17 hodin zajistí pokladník odvod hotovosti nad pokladní limit do banky. Pokladní limit iní K. ad 7) Pokladní hodiny jsou od denn 10:00 do 15:00 s výjimkou výplatních dn, kdy pokladna zajišuje pouze výplatu mezd. ad 8) Pokladní doklady spolu s kopiemi list evidenních knih pedává pokladník do útárny v termínech stanovených ve vnitním pedpise.... o obhu úetních doklad. 2. Pi pesunech hotovosti pi doplování pokladní hotovosti a odvodech hotovosti do banky používá pokladník speciální kufík pro pevoz hotovosti, který je souástí inventáe pokladny. Pi cest musí být doprovázen lenem firemní ochrany, kterého pro každý den jmenuje velitel ochrany. 3. Inventarizaci pokladní hotovosti, cenin a písn zútovatelných tiskopis provádí inventarizaní komise v souladu s vnitním pedpisem.... o inventarizaci majetku a závazk, kde jsou vymezeny zejména: - Inventarizaní komise - Plánovaný termín inventur - Inventurní soupis a inventarizaní zápis 4. Pravidla pepotu cizí mny na eskou ve valutové pokladn Varianta A) U pokladních operací bude používán pevný msíní kurz vyhlášený NB k prvnímu pracovnímu dni v msíci. Pevný kurz je možno zmnit i prbhu stanovené doby, pouze však na základ zmny pravidel stanovených vnitním firemním pedpisem. Pevný kurz musí být zmnn vždy v pípadech vyhlášení devalvace i revalvace eské koruny. Pi vyútování pracovních cest bude postupováno v souladu s vnitním pedpisem Pracovní cesty, cestovní náhrady. Varianta B) U pokladních operací bude používán aktuální kurz vyhlášený NB ke dni uvedenému na pokladních píjmových nebo výdajových dokladech jako den píjmu nebo výdaje penžních prostedk. Pi vyútování pracovních cest bude postupováno v souladu s vnitním pedpisem Pracovní cesty, cestovní náhrady. V pípad nákupu valut z korunového útu nebo prodeje valut na korunový úet bude docházet vždy ke kurzovým rozdílm. Konkrétní banka pepoítá píjem valut na korunový úet i výdej valut z korunového útu vždy svým kurzem, který je odlišný od kurzu NB.

3 Komentá: Podoba této smrnice více než jiné závisí na konkrétních podmínkách a organizaci úetní jednotky. Jinou smrnici bude mít fyzická osoba s temi zamstnanci a podstatn jinou nap. strojírenský kolos s miliardovým obratem a pti pobonými závody. Podoba vnitního pedpisu také úzce souvisí se systémem zpracování úetnictví, záleží na tom, zda pokladna bude zpracovávána run nebo poítaový program a hardwarové vybavení umožní zpracování pokladních doklad a evidencí pímo na poítai. Uveejnný vzor dává pedstavu, jaké oblasti by ml vnitní pedpis o vedení pokladny obsáhnout a definovat. Vnitní firemní pedpis o pokladní agend by ml zejména vymezit: 1. innost pokladníka (vztahující se k evidenci penžních prostedk v hotovosti, vystavování pokladních doklad, dále jednoznan stanovit pravidla pro pokladní limit, doplování a odvody hotovosti, dále stanovení pokladních hodin a pedávání pokladních doklad k zaútování), 2. bezpenost pi pesunech hotovosti (pi doplování pokladní hotovosti a odvodech hotovosti do banky), 3. zabezpeit ovení výše hotovostních plateb (denní omezení), 4. inventarizaci pokladní hotovosti, cenin a písn zútovatelných tiskopis, 5. archivaci pokladní agendy, 6. další pravidla zejména je teba rozhodnout o pravidlech pepotu píslušných mn (pokud nebude rozhodnuto v samostatném vnitním firemním pedpise). Poznámka: V souasné dob neexistuje žádný pedpis, který by stanovil, že pokladnu musí vést odlišný lovk od toho, který o ní útuje (toto omezení platilo do konce roku 1991; ili v dobách, kdy majitelem podnik byl stát). V souasné dob je tedy v kompetenci každé firmy (majitele), jak rozhodne o personálním obsazení pokladny. Ovení výše plateb v hotovosti Zákonem. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, byla zavedena povinnost: Poskytovatel platby, jejíž výše pekrauje ástku K je povinen provést platbu bezhotovostn; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního pedpisu provedena v hotovosti. Limit na K byl zaveden v kvtnu 2011; do té doby platil limit EUR. Povinnost se nevztahuje na vyjmenované tituly v citovaném zákon: - platby daní a poplatk, cla, - výplaty mezd, - platby dchod, - platby urené k úschov penz notáem, - platby pojistného a výplat pojistného plnní ze soukromého pojištní, - vklady nebo výbry hotovosti na vlastní nebo na cizí úet. Do limitu se zapoítávají všechny platby v eské i v cizí mn, provedené týmž poskytovatelem platby témuž píjemci platby v prbhu jednoho kalendáního dne. Platba v eské nebo jakékoliv cizí mn se pepote na mnu EURo smnným kurzem devizového trhu vyhlášeným NB a platným ke dni provedení platby. Fyzická osoba se dopustí pestupku tím, že poruší povinnost provést platbu bezhotovostn, akoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon. Fyzická osoba se dopustí pestupku tím, že pijme hotovostní platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zákonem. Za pestupek lze uložit pokutu do K.

4 Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost provést platbu bezhotovostn, akoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že pijme hotovostní platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zákonem. Za správní delikt lze uložit pokutu do K. Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Pi urení výše pokuty právnické osob se pihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke zpsobu jeho spáchání a jeho následkm a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Odpovdnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o nm nezahájil ízení do 1 roku ode dne, kdy se o nm dozvdl, nejpozdji však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Na odpovdnost za jednání, k nmuž došlo pi podnikání fyzické osoby nebo v pímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovdnosti a postihu právnické osoby. Správní delikty podle tohoto zákona zjišují pi své innosti územní finanní orgány a celní orgány. Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který pi své innosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona. Píjem z pokut je píjmem státního rozpotu. Pravidla pepotu cizí mny na eskou vymezená v zákon o úetnictví Pro pepoet cizí mny na eskou mnu se používá smnný kurz devizového trhu vyhlášený NB. S výjimkou rozvahového dne, kdy je nutné použít pro pepoet pouze kurz NB k tomuto dni, je možno používat: - aktuální kurzy nebo - pevné kurzy (v souladu se zákonem o úetnictví 24 odst. 6, 7 a 8); - kurz, za který byly penžní prostedky nakoupeny nebo prodány v pípad nákupu nebo prodeje cizí mny za eskou mnu je dána možnost použít k pepotu kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Každá firma uvede vybraný kurz ve svém vnitním firemním pedpisu. Pravidla pro pepoet mn na EURo dle zákona o omezení plateb v hotovosti Platba v eské nebo jakékoliv cizí mn se pepote na mnu EURo smnným kurzem devizového trhu vyhlášeným NB a platným ke dni provedení platby. Pravidla pro pepoet (ve specifických pípadech) dle zákoníku práce pi vyíslení cestovních náhrad Použití kurz: 1. pi výpotu zahraniního stravného pi vyplacení zálohy v dohodnuté mn, jiné než v provádcím právním pedpisu pro daný stát kurz NB, platný v den vyplacení zálohy; 2. pi výpotu nároku zamstnance v eské mn, pokud byla záloha nižší kurz NB, platný v den vyplacení zálohy; 3. pi výpotu povinnosti zamstnance vrátit penžní prostedky, pokud byla záloha vyšší a zamstnanec vrací eskou mnu kurz NB, platný v den vyplacení zálohy; 4. pi výpotu povinnosti zamstnance vrátit penžní prostedky, pokud byla záloha vyšší a zamstnanec vrací jinou mnu, než ve které byla vyplacena záloha, protože zamstnanec v zahranií smnil poskytnuté prostedky na jinou mnu zamstnancem doložený kurz; 5. v pípad, že nebyla poskytnuta záloha se pi poskytování cestovních náhrad pro pepoet mn použije kurz NB, platný v den nástupu zahraniní pracovní cesty; 6. pi útování o pohybu penžních prostedk v dsledku pracovních cest kurz NB, platný ve firm (vnitní pedpis o útování v cizích mnách) ke dni úetního pípadu.

5 Právní úprava: zákon. 563/1991Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis zejména: - ást první Obecná ustanovení - ást druhá Úetní soustavy, úetní doklady, úetní zápisy a úetní knihy - ást tvrtá Zpsoby oceování - ást pátá Inventarizace majetku a závazk - ást šestá Úschova úetních záznam - ást sedmá Ustanovení spolená, pechodná a závrená zákon. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znní pozdjších pedpis. zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce zejména 183 a 184, 252

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více