AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky"

Transkript

1 AGERIS s.r.o. Je ábkova BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/

2 1.0 Název zakázky Výb rové ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. 2.0 Identifika ní údaje Název programu: Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost Popis p edm tu zakázky: Služba vzd lávací aktivity Datum vyhlášení zakázky: Název projektu: Registra ní íslo projektu: Rozvoj kvalifika ní úrovn zam stnanc spole nosti AGERIS s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/ Zadavatel: AGERIS s.r.o. Sídlo zadavatele: Je ábkova Brno Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele: RNDr. Josef Glos Jednatel spole nosti tel.: e -mail: /DI Zadavatele: Kontaktní osoba: Lh ta pro podání nabídek: Místo pro podání nabídek: Provedení nabídky: /CZ RNDr. Josef Glos Jednatel spole nosti tel.: e -mail: do 15:00 hodin edpokládaná hodnota zakázky v K (bez DPH): ,- K Výhradn doporu en poštou do sídla zadavatele V jednom originále, písemn v eském jazyce, podepsáno osobou oprávn nou za uchaze e jednat Lh ta dodání zakázky: Místo dodání / p evzetí pln ní: Sídlo Zadavatele Zadávací ízení se ídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 s platností od P edm t zakázky 3.1 Cíl projektu Cílem projektu je zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti firmy prost ednictvím zvyšování kompetencí zam stnanc. Byla zvolena forma vzd lávání vybraných cílových skupin v interních firemních kurzech 3.2 D litelnost zakázky edm t zakázky nelze d lit, uchaze m že podat nabídku pouze na celý p edm t zakázky

3 3.3 Soupis interních firemních kurz. Název kurzu Rozsah kurzu Po et skupin Po et astník Po et dní k fakturaci Maximální cena Ochrana životního prost edí p i íprav, projektování a provád ní vodohospodá ských a dopravních staveb a pozemkových úprav (metodiky, projektování a poradenství) esv ivá argumentace (m kké dovednosti) 1 školicí den ,- K 1 školicí den ,- K Asertivní komunikace (m kké dovednosti skupina 1) Postupy vedení rozhovor s znými typy lidí (m kké dovednosti skupina 1) Management a vedení lidí (manažerské dovednosti) 1 školicí den ,- K 1 školicí den ,- K 6. Um ní obchodního jednání (obchodní dovednosti) Asertivní komunikace (m kké dovednosti skupina 2) Postupy vedení rozhovor s znými typy lidí (m kké dovednosti skupina 2) Rétorika - zdokonalení ve ejného projevu (m kké dovednosti 10. Windows 7(software školení) 2 školicí dny ,- K 11. MS Excel pro pokro ilé (software školení) 2 školicí dny ,- K 12. MS Word pro pokro ilé (software školení) 2 školicí dny ,- K 13. CENA CELKEM BEZ DPH ,- K - 3 -

4 4.0 Harmonogram a místo realizace zakázky - Harmonogram vzd lávacích aktivit s p esností na m síce navrhne Uchaze a uvede jej v návrhu smlouvy. - Interní firemní kurzy budou probíhat v sídle Zadavatele, kurzy. 10, 11 a 12 budou probíhat v prostorách dle domluvy se Zadavatelem. 5.0 Úloha vybraného dodavatele a zp sob provád ní zakázky - Dodavatel navrhne termíny školení v etn obsahu jednotlivých kurz v souladu s požadavky zadávací dokumentace - Dodavatel zajistí veškerou p ípravu, realizaci a organizaci poskytovaných vzd lávacích kurz. - Dodavatel dodá školící a studijní materiály kde dodrží pravidla povinného minima publicity Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost. - Dodavatel zajistí prezen ní listiny z každého konaného kurzu, které budou podepsány všemi astníky a lektorem. Originál p edá zadavateli. - V p ípad, že školení bude probíhat mimo sídlo zadavatele, dodavatel je povinen zajistit školící místnost s vybavením a zajistí zde dodržení pravidel povinného minima publicity Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost. 6.0 Požadavky na prokázání kvalifikace uchaze e 6.1 Základní kvalifika ní p edpoklady: Základní kvalifika ních p edpoklady prokáže uchaze následujícími dokumenty: estné prohlášení uchaze e, že nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele estné prohlášení uchaze e, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní nebo na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele estné prohlášení uchaze e, že není v likvidaci 6.2 Profesní kvalifika ní p edpoklady: Výpis z obchodního rejst íku uchaze e i jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních p edpis, ne starší než 90 dn od konce lh ty pro podání nabídek (posta uje prostá kopie) Oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím p edm tu zakázky (posta uje prostá kopie) 6.3 Technické kvalifika ní p edpoklady: Uchaze musí prokázat zkušenosti s vedením alespo dvou úsp šných projekt spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu Evropské unie, v rámci kterých uchaze realizoval vzd lávací aktivity vždy minimáln v hodnot ,- K. V nabídce uvede Název projektu, íslo projektu a rozpo et projektu. Uchaze musí prokázat, že ke dni podání nabídky realizuje vzd lávací aktivity minimáln 4 roky (tj. roky 2007 až 2010) - musí p edložit soupis nejmén 20 referencí r zných zákazník za poslední 4 roky (tj. roky 2007 až 2010) v oblasti realizování vzd lávacích aktivit

5 7.0 Nabídková cena 7.1 Základní požadavky zadavatele: - Cena bude v nabídce uvedena následovn : Položka nap. školicí den, jednotková cena bez DPH, po et kus položky, cena bez DPH celkem, DPH celkem a cena v etn DPH celkem. - Nabídková cena musí být uvedena v eské m (CZK). Uchaze nesmí p ekro it ceny uvedené v technické specifikaci za jednotlivé položky i za p edm t dodávky celkem. 7.2 Zp sob zpracování nabídkové ceny: - Tato cenová nabídka bude uvedena v návrhu smlouvy a bude zahrnovat všechny náklady spojené s dodáním p edm tu zakázky. - Neúplné nebo nep ehledné zpracování nabídkových cen bude d vodem k vy azení nabídky z hodnocení. - Nejvýše p ípustná nabídková cena za celý p edm t pln ní této zakázky byla stanovena na ástku ,- K 8.0 Platební podmínky - Provedené práce budou uhrazeny na základ faktury, doložené soupisem realizovaných služeb, který bude odsouhlasen zadavatelem. - Provedené práce budou fakturovány souhrnn jednou za m síc s uvedením b žné lh ty splatnosti p íslušné faktury. - Povinnou p ílohou faktury jsou prezen ní listiny ú astník vzd lávacích akcí, které jsou zpracovány podle pravidel publicity a obsahují zejména: název a íslo projektu, název kurzu, datum provedení seminá e, jméno a podpis lektora, jméno a podpis ú astník. 9.0 Další zadávací podmínky - Vybraný uchaze zajistí p i pln ní p edm tu zakázky a ve studijních materiálech provedení publicity dle aktuálního Manuálu pro publicitu OP LZZ Zadavatel má právo pr žné kontroly zp sobu pln ní zakázky. - Výše smluvní pokuty v závazném návrhu smlouvy, která bude uložena v p ípad prodlení s áste ným pln ním (neuskute ní plánovaného seminá e z viny zhotovitele) iní 0,1% z ceny díl ího pln ní za každý den prodlení zhotovitele. - Povinností vybraného uchaze e je umožnit osobám oprávn ným k výkonu kontroly projektu, jehož je zakázka sou ástí, provést kontrolu doklad souvisejících s pln ním zakázky, a to po dobu nejmén 10 let po skon ení pln ní zakázky. - Každý uchaze m že p edložit pouze jedinou nabídku. Ú ast na více než jedné z podaných nabídek (nap. jako len sdružení uchaze nebo jako subdodavatel) je nep ípustná a vede k vy azení všech nabídek, jež uchaze podal a na nichž se podílel. - Nabídka musí být jednozna ná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za po etní nesrovnalosti a vzájemn si odporující údaje je zodpov dný uchaze. Nabídky s po etními chybami zpochyb ujícími nabídku nebo s odporujícími si údaji mohou být z výb rového ízení vy azeny. - Uchaze je povinen v rámci své nabídky p edložit závazný návrh smlouvy respektující všechna ustanovení Výzvy k podání nabídek a této zadávací dokumentace

6 10.0 Závazný obsah nabídky Nabídka bude dále krom náležitostí vyplývající z této zadávací dokumentace obsahovat: pr vodní list nabídky obsah nabídky doklady, jimiž uchaze prokazuje kvalifika ní p edpoklady (základní, profesní, technické) pro uchaze e závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávn nou za uchaze e tento návrh smlouvy podepsat popis a specifikace nabízeného pln ní v etn navrhovaného harmonogramu pln ní, kontaktní osobu/y uchaze e ve v ci této zakázky a to v etn kontaktní adresy, telefonického spojení a ové adresy prohlášení, že uchaze je svou nabídkou vázán a že je pro n j závazná, a to v etn návrhu smlouvy, po dobu zadávacího ízení, maximáln však 60 dní od data jejího podání zadavateli. organiza ní, personální a technické zajišt ní ze strany zhotovitele detailní popis formy realizace a metodiku vedení poptávaných školení s ocen ním jednotlivých školení 11.0 Závazný obsah smlouvy Závazný návrh smlouvy bude minimáln obsahovat: název a identifikaci odb ratele a zhotovitele návrh harmonogramu pln ní cenu ve struktu e Položka, jednotková cena bez DPH, po et kus položky, cena bez DPH celkem, DPH celkem a cena v etn DPH celkem. Nabídková cena musí být uvedena v eské (CZK) a je cenou kone nou. platební podmínky s uvedením doby splatnosti faktur závazek zhotovitele, že dodá pro ú astníky školení pot ebná skripta resp. školící manuály, publikace, sylaby p íp. materiály v elektronické podob na CD, DVD i USB i jiné podklady pro školení bude specifikováno v nabídce v rozsahu a form školení odpovídající poznámkové sešity certifikát o absolvovaném školení a to pro každý kurz každému ú astníkovi závazek zhotovitele že: všechny nezbytné p edm ty budou ozna eny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERA NÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAM STNANOST p i provád ní p edm tu smlouvy vybaví a ozna í školící místnost ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERA NÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAM STNANOST ustanovení, že bude-li odb rateli krácena dotace resp. vym eno penále i ud lena jiná sankce z d vod nedodržení povinností zhotovitele v oblasti publicity dle MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERA NÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAM STNANOST , je v i zhotoviteli dohodnuta smluvní pokuta rovnající se práv této sankci. Pokuta je splatná do 30 dn od vyú tování této smluvní pokuty odb ratelem zhotoviteli návrh sankcí v i zhotoviteli resp. v i odb rateli - 6 -

7 12.0 Pokyny pro podání nabídek Nabídky se podávají výhradn doporu en poštou do sídla zadavatele: - v jednom originále v písemné form zpracované v eském jazyce nabídka bude podepsána osobou (osobami) oprávn nou za uchaze e jednat a to v souladu s listinami uchaze e (nap. výpis z obchodního rejst íku). v nepr hledné uzav ené obálce zabezpe ené proti neoprávn né manipulaci p elepením, razítky a podpisy osoby oprávn né jednat jménem uchaze e a ozna ené nápisem: "Nabídka do V na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o.- NEOTVÍRAT" - Nabídky se podávají nejpozd ji do do 15:00 hodin. Nabídky, které budou doru eny po uplynutí této lh ty, zadavatel neotvírá a vrátí je neprodlen zp t zájemci. - ádn a v as podané nabídky nebudou uchaze m vráceny. - Nabídka do výb rového ízení dále: - nebude obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, - bude zajišt na proti neoprávn né manipulaci, - všechny listy nabídky budou o íslovány vzestupnou adou Zp sob hodnocení nabídek Kontrola formální úplnosti: Obálka s nabídkou musí být zabezpe ena proti neoprávn né manipulaci, to znamená, že musí být ádn uzav ena, zape et na a ozna ena Nabídka musí být doru ena p ed uplynutím lh ty ur ené pro podávání nabídek. Nabídka musí být vypracována v eském jazyce. Nabídky nezabezpe ené proti neoprávn né manipulaci, nabídky v jiném než eském jazyce a nabídky došlé po stanovené lh pro podání nabídky budou z výb rového ízení vy azeny Kontrola v cné úplnosti: Nabídka musí obsahovat veškeré výzvou požadované údaje Závazný návrh smlouvy musí obsahovat všechny požadované informace a pasáže. Uchaze musí spl ovat kvalifika ní p edpoklady dle této zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci uvedené. Neúplné, ne itelné nebo nabídky s chybami mohou být z výb rového ízení vylou eny a íslušní uchaze i o tom budou písemn spraveni Kritéria hodnocení nabídky Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické a celkové výhodnosti pro Zadavatele: Kriterium. 1. Celková nabídková cena bez DPH - váha 50 % Kriterium. 2. ínos vzd lávacích aktivit - váha 40 % Kriterium. 3. Navržená metodika školení - váha 10 % - 7 -

8 Kritérium. 1 - jako nejvhodn jší bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou Kritérium. 2 - jako nejvhodn jší bude hodnocena nabídka, která nejrealisti ji doloží, jak zajistí uchaze maximální p ínos ze vzd lávacích aktivit pro ú astníky a pro Zadavatele a jak ú innost své práce vyhodnotí. Kritérium. 3 - jako nejvhodn jší bude hodnocena nabídka, ze které bude patrné, jaká bude míra interaktivního zapojení ú astník vzd lávacích aktivit a vhodnost a komplexnost zvolené metodologie Metody pro hodnocení nabídek Metoda pro hodnocení kritéria. 1: (cena nejvýhodn jší nabídky, to je nabídka s nejnižší cenou) / (cena hodnocené nabídky) x 50 (váha v %) Metoda pro hodnocení kritérií. 2 a 3: Pro hodnocení subjektivních (ne íselných) kritérií se použije procentuální stupnice 1 až 100%. Hodnotící komise si m že vytvo it soupis pomocných analytických subkriterií, kterými podloží hodnocení kvality všech hodnocených nabídek. Nejvýhodn jší nabídce pak bude p azena hodnota 100 pomocných bod. Adekvátn se pak p epo ítají i subjektivní hodnocení ostatních hodnocených nabídek. íklad: Budou hodnoceny dv nabídky. Nejvýhodn jší nabídka uspokojí hodnotící komisi na 80 %. Druhá hodnocená nabídka uspokojí hodnotící komisi pouze na 40 %. Nejvýhodn jší nabídka pak dostane body dle výpo tu: (100 pomocných bod ) x (váha kriteria v %). Po et bod druhé hodnocené nabídky se vypo ítá troj lenkou: (40 to je kvalita druhé nabídky) / (80 to je kvalita vít zné nabídky) x (váha kriteria v procentech). Maximáln m že nabídka získat 100 bod a to v p ípad, že bude ve všech kriteriích nejlepší. Jako vít zná nabídka bude ur ena nabídka s nejvyšším sou tem výsledných bod po zapo ítání váhy jednotlivých kriterií Vyhodnocení nabídek - Otev ení obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provede výb rová komise jmenovaná Zadavatelem, která bude mít 3 leny. - Jeden z len hodnotící komise bude osoba s odbornou kvalifikací nebo bude mít zkušenosti odpovídajícími povaze p edm tu zakázky. - Zadavatel jmenuje i 1 náhradníka výb rové komise. lenové hodnotící komise budou vzhledem k nabídkám nestranní, což musí potvrdit písemným estným prohlášením. - Vyhodnocení bude provedeno ve lh do 5 pracovních dn po skon ení lh ty pro podávání nabídek. - Informaci o výsledku výb rového ízení sd lí zadavatel všem uchaze m, jejichž v as podaná nabídka nebyla vy azena p i posuzování úplnosti, a to formou doporu eného dopisu do 3 pracovních dn od ur ení vít zné nabídky. - Po uzav ení smlouvy s vybraným dodavatelem bude výsledek zve ejn n na webových stránkách

9 14.0 Ostatní ustanovení Toto zadávací ízení není zadávací ízení dle zákona. 137/2006 Sb. Vybraný uchaze je povinen umožnit osobám oprávn ným k výkonu kontroly projektu, z hož je zakázka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s pln ním zakázky, a to po dobu danou právními p edpisy R k jejich archivaci (zákon. 563/1991 Sb., o ú etnictví, a zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty). Vybraný dodavatel je dle 2e) zákona. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly. Zadavatel nebude uchaze m hradit žádné náklady spojené s ú astí v zadávacím ízení a v souvislosti se zadávacím ízením. Veškeré náklady vzniklé uchaze m zadávacího ízení tímto zadávacím ízení a v souvislosti s ním nesou uchaze i sami. Komunikace rozhodná pro toto zadávací ízení probíhá prokazatelnou formou, za tu se považuje i komunikace elektronickou poštou ( em) s doru enkou na elektronickou adresu zadavatele a elektronickou adresu zadanou uchaze em. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací ízení za podmínek stanovených Metodickým pokynem zrušit. V Brn dne: Podpis a razítko Zadavatele - 9 -

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více