Španělské horizonty s Institutem Cervantes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Španělské horizonty s Institutem Cervantes"

Transkript

1 Institut Cervantes Na Rybníčku 536/ Praha 2 Tel.: Fax: Španělské horizonty s Institutem Cervantes Kurzy 2007/08 KURZY ŠPANĚLŠTINY od února do srpna

2 Instituto Cervantes Institut Cervantes byl založen v roce 1991 španělskou vládou jako kulturní instituce propagující hispánskou kulturu ve světě. Hlavní sídlo Institutu se nachází v Madridu a ve městě Alcalá de Henares, kde se narodil spisovatel Miguel de Cervantes. Pražské sídlo bylo otevřeno jejich královskými veličenstvy španělským princem a princeznou v září Kulturní aktivity pořádané Institutem Cervantes v Praze jsou oknem v srdci Evropy, které je otevřené pluralitě a dynamice kultury Španělska a hispanoamerických zemí. Programem literárních setkání, filmových představení, koncertů, prezentací knih a výstav vás zveme, abyste s námi prožili a sdíleli kulturní dimenzi španělštiny. Institut Cervantes v Praze vám prostřednictvím široké nabídky kurzů také umožní naučit se španělsky a získat diplom španělštiny jako cizího jazyka DELE. Kromě toho v naší knihovně můžete studovat a půjčovat si knihy, filmy, CD a DVD, ale také vyhledávat španělské zdroje na internetu. Institut Cervantes Na Rybníčku 536/ Praha 2 Tel.: Fax: Úřední hodiny sekretariátu: Pondělí až Pátek 9:00 13:00 / 14:00 17:30 V období zápisů do kurzů: Po až Čt 10:00 18:30 Pá 10:00 17:30 Institut Cervantes si vyhrazuje právo aktualizovat údaje v případě změny. POKYNY PRO STUDENTY, KTEŘÍ SE ZAPÍŠÍ DO KURZŮ V INSTITUTU CERVANTES Celkovou částku kurzovného je třeba zaplatit před začátkem kurzu. Pouze za zvláštních podmínek, řádně odůvodněných, a po podání písemné žádosti, adresované na ředitelství Institutu, je možno uskutečnit platbu ve dvou splátkách. Druhou splátku je nutno učinit během prvního týdne kurzu. Pokud uhradíte kurzovné bankovním převodem nebo poštovní složenkou musíte předložit nebo zaslat potvrzení o transakci před začátkem kurzu na sekretariát Institutu (forma: zaslat em, poslat faxem nebo poštou). Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného během období zápisů před začátkem kurzu. Po skončení tohoto období může Instituto Cervantes v odůvodněných případech vrátit 70% z celkové částky kurzovného, a to na základě písemné žádosti, která musí být podána dříve, než proběhnou první dva dny výuky v daném kurzu. 30% je vyhrazeno na manipulační poplatek. Po uplynutí této lhůty nelze kurzovné vrátit. Kurzovné zahrnuje: průkaz do knihovny, možnost půjčování knihovních materiálů v souladu s normami knihovny během doby navštěvování kurzu, možnost bezplatné návštěvy všech kulturních aktivit a 20% slevu z ceny zkoušek DELE během akademického roku (září srpen), ve kterém student kurz navštěvuje. Minimální věk pro stadium v Institutu Cervantes je 14 let. Vyučovací hodina trvá 55 minut. Student si kupuje učebnice (ve specializovaných prodejnách jazykových učebnic), odpovídající úrovni kurzu. Instituto Cervantes si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro vytvoření skupiny (příhášených méně než osm studentů), jejíž maximální počet je 14 osob; v tomto případě má student možnost zapsat se do podobného kurzu nebo požadovat vrácení kurzovného. Institut si vyhrazuje právo změnit učitele kurzu. Příležitostně se kurzů může účastnit učitel-praktikant Student má právo skládat zkoušku dané úrovně a obdržet potvrzení o absolvování kurzu, jen pokud se zúčastnil nejméně 80 % vyučovacích hodin kurzu. Na sekretariátě Institutu je studentům k dispozici Kniha přání a stížností. Pod vývěsní tabulí v prvním a druhém patře nové budovy Institutu Cervantes jsou také umístěny dvě schránky, do kterých mohou studenti vhazovat své návrhy a připomínky. Do budovy Institutu Cervantes je zakázáno vodit jakákoliv zvířata. Student při zápisu do kurzu potvrzuje, že byl obeznámen s těmito pokyny. Dny, kdy neprobíhá výuka v Institutu Cervantes Velikonoční prázdniny Svátek práce Osvobození České republiky a zkoušky D.E.L.E.

3 Všeobecné informace Institut Cervantes je moderním centrem výuky španělštiny. V současnosti má 67 center zastoupených na pěti kontinentech. Výuka Od prvního dne výuky se zaměřujeme na ústní i písemnou komunikaci a snažíme se o aktivní interakci v přátelském prostředí. Všechny naše hodiny jsou vedeny ve španělském jazyce, díky čemuž jsou žáci v maximálním kontaktu s cílovým jazykem. Obecná španělština, kterou vyučujeme, se řídí spisovnými normami platnými v celém španělsky mluvícím světě a umožňuje studentovi komunikovat v různých situacích. Obsah učiva, jeho metodologie a metody hodnocení jsou založeny na posledních výzkumech na poli moderního vyučování jazyků. Vyučující Všichni naši vyučující jsou rodilí mluvčí, mají odpovídající vysokoškolskou kvalifikaci a zkušenosti s vyučováním španělštiny jako cizího jazyka. Jsou pravidelně školeni v oblasti nejnovějších didaktických metod. Naše specializované kurzy jsou vyučovány experty na daná témata. Kurzy Výukový program obecných jazykových kurzů je rozdělen do čtyř úrovní podle jejich obtížnosti: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí a velmi pokročilí. Dané úrovně je možné dosáhnout po absolvování 120 hodin výuky, rozdělených do dvou kurzů po 60ti hodinách. Na konci kurzu student píše závěrečný test (v případě jeho úspěšného složení muže pokračovat ve studiu stupně následujícího). Doklad o výsledku mu bude vydán osobně. Pokud úspěšně ukončí úroveň (A2, B2, C2, D2), bude mu vystaven Certifikát s dosaženým stupněm znalosti jazyka. Certifikát s výsledky testu je platný v kterémkoliv Institutu Cervantes na světě.

4 Všeobecné informace Všeobecné informace VÝUKOVÝ PROGRAM Institutu Cervantes (PKIC) Instituto Cervantes se řídí speciálním výukovým programem, který vychází ze Společného evropského referenčního rámce. Je členěn do čtyř úrovní podle obtížnosti. Každá z nich má dvě podúrovně (např. úroveň A má dvě podúrovně A1 a A2, A1 je nižší než A2. Takto jsou potom označeny i samotné kurzy): Začátečníci A 120 hodin A 1-60 hodin A 2-60 hodin Středně pokročilí B 120 hodin B 1-60 hodin B 2-60 hodin Pokročilí C 120 hodin C 1-60 hodin C 2-60 hodin Velmi pokročilí D 120 hodin D 1-60 hodin D 2-60 hodin A I Začátečníci Studenti používají španělštinu od prvního dne výuky a učí se jednoduchým způsobem vyjádřit své názory, pocity a potřeby. Absolvent tohoto kurzu je schopen číst krátké dopisy a texty na běžná témata a napsat jednoduchý text. B I Středně pokročilí Studenti budou schopni konverzovat na běžná témata a osvojí si komunikační strategie potřebné pro vyjadřování minulých a budoucích událostí. Dokáží přečíst jednoduchý obecný literární text a napsat dopis či esej týkající se obecných aspektů běžného života. C I Pokročilí Studenti jsou schopni podat detailní informace, vyjadřují se plynule a dokáží napsat delší text. Jsou schopni vést konverzaci na různá témata v různých situacích. D I Velmi pokročilí Studenti dokáží zpracovávat probíraná témata z různých úhlů pohledu, předkládat v debatě argumenty a vytvářet psané texty s využitím ustálených spojení, speciálních výrazů a různých stylistických prostředků, které umožňují tvůrčí využití jazyka. Specializované kurzy Obecné jazykové kurzy doplňuje velký výběr specializovaných kurzů, jejichž zaměření je koncipováno tak, aby pokrylo různé požadavky studentů: jedná se o kurzy zdokonalující konkrétní jazykové dovednosti, kurzy připravující k mezinárodním jazykovým zkouškám, kurzy se speciálním zaměřením jako je například obchod či překladatelská činnost a kurzy zaměřené na kulturu a společnost. Kurzy katalánštiny, baskitštiny a galicijštiny Ve Španělsku existují kromě španělštiny ještě další tři oficiální jazyky, a proto se Instituto Cervantes snaží podpořit i jejich výuku. Rozvrh kurzů katalánštiny, baskitštiny a galicijštiny je možno přizpůsobit požadavkům případných zájemců. Firemní kurzy Jsme schopni zajistit výuku španělštiny pro Vaši firmu na jakékoliv úrovni, s důrazem na zaměření Vaší společnosti. Výuka je možná od pondělí do soboty buď přímo u Vás nebo v sídle Institutu Cervantes. Výuka s kvalifikovanými španělskými lektory se může konat v různém rozsahu od jednou či dvakrát týdně až po intenzivní každodenní program. Internetové kurzy (AVE) Virtuální učebna španělštiny je výukový program navržený Institutem Cervantes, využívající nové technologie. Jediné, co je pro využívaní tohoto programu potřeba, je počítač s internetovým připojením. Studenti si mohou zvolit čas, místo a tempo studia. Didaktické materiály ke kurzu zahrnují nahrávky současného jazyka, multimediální pomůcky a interaktivní cvičení. Multimediální aula Aula je vybavena osmi počítači s vysokorychlostním připojením na internet. Je možné zde konzultovat stránky týkající se Španělska a Latinské Ameriky včetně španělského tisku, jazykových cvičení ze španělštiny. Rovněž zde můžete studovat speciální online kurzy španělštiny (viz AVE).

5 Všeobecné informace Všeobecné informace Kulturní aktivity Protože studium španělštiny zahrnuje mnohem více než jen samotnou znalost jazyka, nabízíme také různé kulturní aktivity: promítání španělských a latinskoamerických filmů, debaty, přednášky, výstavy a koncerty. Vstup na všechny akce pořádané v Institutu Cervantes je zdarma. Knihovna Knihovna Institutu je unikátním zdrojem informací pro studenty a učitele španělštiny. Fond s patnácti tisíci nosiči obsahuje knihy, noviny, časopisy, videa, DVD, audio kazety, diapozitivy, CD a CD-ROMy převážně ve španělštině, se zaměřením na studium španělského jazyka a kulturu španělsky mluvících zemí. Žák zapsaný do našeho kurzu obdrží bezplatně průkaz do knihovny (bude mu vystaven v knihovně po předložení potvrzení o zápisu do kurzu), který bude moci využívat po dobu navštěvování kurzu. Zkoušky DELE 2008 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává jej španělské Ministerstvo školství a jeho jménem předává Instituto Cervantes. V současnosti existují tři úrovně: Diploma Dele Inicial (úroveň středně pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby. Diploma Dele Intermedio (úroveň pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti. Diploma Dele Superior (úroveň velmi pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v situacích vyžadujících hlubší osvojení jazyka a znalost kulturních zvyklostí. Zkoušky DELE se skládají z pěti částí: porozumění čtenému textu písemný projev poslechová cvičení gramatika a slovní zásoba ústní část Zkoušky se pořádájí vždy v květnu a v listopadu. Zápis na zkoušky probíhá v sídle Institutu. Zkouška se hradí pouze v českých korunách (přepočet na Kč se provádí ). Zkoušky se pořádají v Institutu Cervantes v Praze, na Masarykově Univerzitě v Brně a na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

6 Všeobecné informace Všeobecné informace Srovnání společného evropského referenčního rámce (SERR) s výukovým programem Institutu Cervantes (VPIC) a DELE SERR VPIC DELE C2 Velmi pokročilí II. D2 Diplom DELE (Nivel Superior/Velmi pokročilí) C1 Velmi pokročilí I. B2 Pokročilí C1 Diplom DELE (Nivel Intermedio/Pokročilí) B1 Středně pokročilí B2 Diplom DELE (Nivel Inicial/Středně pokročilí) A2 Začátečníci II. A1 Začátečníci I. Termín zkoušky: Květen 2008 pátek 23. a sobota 24. května Zápis na zkoušku od 3. března do 10. dubna Listopad 2008 pátek 21. a sobota 22. listopadu Zápis na zkoušku od 1. září do 10. října Ceny* zkoušek v roce 2008 Inicial Středně pokročilí Intermedio Pokročilí Superior Velmi pokročilí C2+D1 A2+B1 A1 *Studenti Institutu Cervantes mají slevu 20%, skupiny jiných institucí mohou uplatnit slevu 10% 56 EUR 66 EUR 77 EUR Pokud chcete zjistit, který stupeň zkoušky DELE by byl pro Vás vhodný, na tel. č je možné se domluvit na termínu rozřazovacího testu v Instituto Cervantes v období zápisu ke zkouškám. Pro obdržení více informací nás prosím kontaktujte nebo konzultujte na Postup pro zápis jednotlivce, kteří jej uskuteční na dálku: Vyplněnou a podepsanou přihlášku (možno najít na v kolonce Candidatos), společně s kopii OP a potvrzením o provedené platbě za zkoušku zašle na adresu - Instituto Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2 Postup pro zápis jednotlivce, kteří se dostaví do Institutu Cervantes v Praze: Je třeba donést kopii OP, potvrzení o provedené platbě za zkoušku nebo zaplatit na místě. Zápis je možno uskutečnit v úředních hodinách na sekretariátu. Postup pro zápis skupiny - provádí učitel nebo pověřená osoba instituce: Každý student sám za sebe odevzdá pověřené osobě vyplněnou a podepsanou přihlášku, kopii OP a potvzení o provedené platbě za zkoušku (není možné, aby daná instituce provedla jednu platbu za všechny přihlášené studenty). Studenti mohou uplatnit slevu 10% z poplatku za zkoušku (přesnou částku Vám rádi sdělíme na tel nebo na Pověřená osoba tyto dokumenty potom zašle v jedné obálce na adresu - Instituto Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2 Instiuto Cervantes rovněž nabízí specializovené kurzy k přípravě na zkoušky DELE (nejsou povinné).

7 Všeobecné informace Všeobecné informace KURZY ŠPANĚLŠTINY PO INTERNETU (AVE) Tyto kurzy se studují 120 dnů od zaslání přístupových hesel. Zájemci (kromě úplných začátečníků) musí před příhlášením do kurzu projít rozřazovacím on-line testem (na který slouží k přesnému určení jazykové úrovně zájemce. Existují 3 varianty: 1 I Kurz AVE bez tutora Cena: 1440 Kč je možné se do něj přihlásit kdykoliv během roku 2 I Kurz AVE s tutorem Cena: 4320 Kč otevírá se v případě, že se přihásí minimálně 8 zajemců stejné úrovně studenti se v danou hodinu scházejí s tutorem na internetu a řeší jím zadávané úkoly 3 I Semiprezenční kurz AVE s tutorem Cena: 4320 Kč platí stejná pravidla jako pro druhou variantu navíc mají studenti možnost se se svým tutorem setkávat osobně, a to po vzájemné domluvě, zhruba 2x za měsíc POMATURITNÍ STUDIUM ŠPANĚLŠTINY září 2008 červen 2009 Výuka španělštiny probíhá od pondělí do pátku, čtyři hodiny denně (vyučovací hodina trvá 45 minut). Obsah kurzu: všeobecné hodiny španělského jazyka a kultury obchodní španělština konverzace současné Španělsko příprava na mezinárodní zkoušky DELE (Inicial nebo Intermedio) Účast na mezinárodních zkouškách v květnu 2009 bude pro studenta pomaturitního studia zdarma. Zápis a úhrada kurzu: v červnu 2008 Pro více informací nás můžete kontaktovat začátkem ledna na Postup, jakým se zapsat od tohoto kurzu: 1. absolvovat rozřazovací test (kromě úplných začátečníků) 2. provést úhradu poplatku na č.ú /2700 (VS datum narození ve formátu den měsíc a rok) a poslat na potvrzení o provedené transakci 3. zaslat nám na (viz. výše) následující údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní spojení, datum narození a přidělenou úroveň Po připsáni poplatku na náš účet Vám budou zaslány přístupová hesla. 8

8 KURZY ŠPANĚLŠTINY KURZY ŠPANĚLŠTINY STANDARDNÍ KURZY ŠPANĚLŠTINY (60 hodin) Výuka probíhá v kombinaci 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách, nebo 1x týdně po čtyřech vyučovacích hodinách. INTENZIVNÍ KURZY (30 hodin) Výuka probíhá 1 týden, od Po do Pá po šesti vyučovacích hodinách. Doba výuky Po a St Út a Čt Pá So od 4/2 do 26/5 od 5/2 do 29/5 od 15/2 do 6/6 od 16/2 do 7/6 09:00 11:00 A2 A1 A2 Cena: 5760 Kč B2 B1 A1 A2 A1 A2 11:00 13:00 A1 A2 B1 Cena: 5760 Kč 14:00 16:00 A1 A2 Cena: 5760 Kč C1 C2 B1 B2 B1 B2 D1 C1 C2 C1 C2 16:00 18:00 B2 A1 A2 A1 A2 Cena: 5760 Kč C1 C2 B1 B2 D1 C1 C2 D1 Doba výuky Duben Květen Červen Červenec 9:00 12:00 a 13:00 16:00 Cena: 2880 Kč od 21 do 25/4 od 26 do 30/5 od 23 do 27/6 od 21 do 25/7 A1 Zápisy: / / / SPECIalizované KURZY (30 hodin) Cena: 3600 Kč 18:00 20:00 A1 A2 A1 A2 Cena: 7200 Kč B1 B2 B Kč C1 C2 D1 C1 D1 D2 Zápisy a rozřazovací testy: od do INTENZIVNÍ KURZY (60 hodin) Výuka probíhá 5x týdně tří vyučovací hodiny (od Po do Pá), možnost výběru ze tří nabízených časových intervalů. Doba výuky Červen Červenec Srpen 9:00 12:00 Cena: 5760 Kč 14:00 17:00 Cena: 5760 Kč 17:00 20:00 Cena: 7200 Kč od 2/6 do 27/6 od 7/7 do 1/8 od 4/8 do 29/8 A1 A2 B1 B2 Zápisy a rozřazovací testy: / / OBCHODNÍ ŠPANĚLŠTINA. C1* Čtvrtek :00 20:00 Rozvíjí komunikační schopnosti, které studentovi umožňují samostatně komunikovat v podnikové sféře a v oblasti obchodních vztahů. KURZ KONVERZACE. C1* Úterý :00 20:00 nebo pátek :00 18:00 Zaměřen na zlepšení ústního projevu jedince, využívaného v každodenních situacích. Vede ke zdokonalení lingvistické struktury a posílení vyjadřovacích schopností prostřednictvím praxe. PŘEKLAD Z ČEŠTINY DO ŠPANĚLŠTINY. D1** Pátek :00 20:00 Rozvíjí schopnosti potřebné pro překládání textů různé složitosti. Zabývá se úvahami o nejběžnějších interferencích a hledáním strategií k jejich odstranění

9 KURZY ŠPANĚLŠTINY KURZY ŠPANĚLŠTINY ZLEPŠENÍ GRAMATIKY. C1* Pondělí :00 18:00 nebo čtvrtek :00 20:00 ZLEPŠENÍ GRAMATIKY. D1** Úterý :00 20:00 Zaměřuje se na studium gramatických témat odpovídajících úrovni studentů. Vede ke zlepšení a prohloubení gramatických znalostí studentů, vyjasnění pochybností a opravě chyb. JAZYKOVÉ A KULTURNÍ ZVLÁŠTNOSTI LATINSKÉ AMERIKY. D1** Pátek :00 20:00 Cílem tohoto kurzu je přiblížení latiskoamerického světa prostřednictvím jeho kultury, tradic a běžného života. Zvláštní pozornost bude věnována jazykovým zvláštnostem tohoto kontinentu. SPECIÁLNÍ KURZ SE ZAMĚŘĚNÍM NA ŠPANĚLSKOU KULUTRU. C1* Středa :00 20:00 Snaží se podat ucelený přehled uměleckých hnutí a tendencí ve Španělsku, poznávat španělské zvyklosti a obyčeje prostřednictvím děl slavných osobností. Zápisy a rozřazovací testy: od do PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DELE. Úroveň *** Inicial (středně pokročilí), Intermedio (pokročilí) a Superior (velmi pokročilí) Výuka 3x týdně Po, St, Pá :00 11:00 nebo 18:00 20:00 Na základě materiálů z předchozích období studenti procházejí všechny části zkoušky DELE. Procvičuje se strategie při rozdělování času, využívání lingvistických informací u vlastní zkoušky, průběh ústní části, formulace při psaní dopisů atd. Kurz podává všeobecné informace k soustředěnému a pečlivému vyplnění odpovědí. Zápisy a rozřazovací testy: od do * C1 úroveň přidělená po vykonání rozřazovacího testu nebo B2 ukončeno úspěšně vykonanou zkouškou na závěr kurzu v Instituto Cervantes ** D1 u testu nebo C2 ukončeno *** Inicial B2 (C1) u testu nebo B1 (B2) ukončeno Intermedio C2 u testu nebo C1 ukončeno Superior D2 u testu nebo D1 ukončeno 12 13

10 JAKÝM ZPŮSOBEM SE ZAPSAT DO KURZU JAKÝM ZPŮSOBEM SE ZAPSAT DO KURZU Pokud jste španělštinu nikdy nestudoval/a Můžete si vybrat jeden z našich kurzů Začátečníci 1 (60 hodin). Již jste v minulosti španělštinu studoval/a Je třeba si udělat rozřazovací test (období, kdy se pořádají, naleznete viz výše). Rozřazovací testy V časech od 09:00 11:00 / 13:30 14:30 16:00 18:30 (v pátek pouze od 9:00 do 11:00) Není nutno se objednat předem. Délka testu a vyhodnocení cca minut. Možnost uplatnění slev Možno aplikovat pouze na standardní kurzy, které probíhají ve večerních hodinách (18:00-20:00 či na intenzivní kurzy 17:00-20:00). Celková maximální sleva je 10 %. věrnostní sleva (10 %) pro studenty IC ve školním roce nebo včasný zápis (10 %), uskutečněný během prvních tří dnů zápisů do kurzů studenti (při předložení průkazu o studiu, 10%) Pokud u nás pokračujete ve studiu K zápisu do následujícího kurzu úrovně např. středně pokročilí, pokročilí... je třeba předložit osvědčení o předchozím zakončeném kurzu. Zápis a úhrada kurzu Po absolvování rozřazovacího testu, nebo jste-li úplný začátečník, se můžete do kurzu zapsat. Kurz je možno uhradit v hotovosti či platební kartou v Institutu, nebo bankovním převodem na číslo účtu /2700 UniCredit Czech Republic a.s. V kolonce variabilní symbol uveďte prosím datum narození ve formátu DDMMRRRR (např napíšeme ve tvaru ). V kolonce zprávy pro potřeby plátce uveďte jméno a příjmení studenta, úroveň a hodinu kurzu, do kterého se chcete zapsat. V případě platby bankovním převodem je student kurzu (nebo jeho zástupce) povinnen předložit doklad o zaplacení na sekretariátu (popř. poslat jej em na nebo faxem na číslo ). Student podepisuje pokyny, se kterými byl seznámen. Kurzovné musí být uhrazeno před začátkem kurzu. Zápisy: Po až Čt 10:00 18:30 Pá 10:00 17:30 INSTITUTO CERVANTES Na Rybníčku 536/6, Praha 2 Spojení tram. č. 4, 6, 10, 16, 22 a 23 zastávka Štěpánská 14 15

11 Pokud byste rádi dostávali náš kulturní program anebo informace o kurzech, zkouškách DELE a knihovně pravidelně poštou, vyplňte prosím následující dotazník a pošlete nám ho na adresu IC, anebo na Ti, kteří naše materiály již dostávají, vyplní formulář jen v případě změny adresy. Apellidos Příjmení Nombres Jméno Organización Instituce Calle Ulice Ciudad Město C. P. PSČ País Stát Teléfono Telefon Seleccione el tema de interés Zvolte oblast, která Vás zajímá: Cultura Kultura Biblioteca Knihovna Cursos y diplomas DELE Kurzy a diplomy DELE INSTITUTO CERVANTES Na Rybníčku 536/ Praha 2 Tel.: , 212 Fax:

také vyhledávat španělské zdroje na internetu. POKYNY PRO STUDENTY, KTEŘÍ SE ZAPÍŠÍ DO KURZŮ V INSTITUTU CERVANTES:

také vyhledávat španělské zdroje na internetu. POKYNY PRO STUDENTY, KTEŘÍ SE ZAPÍŠÍ DO KURZŮ V INSTITUTU CERVANTES: Institut Cervantes si vyhrazuje právo aktualizovat údaje v případě změny. Instituto Cervantes Institut Cervantes byl založen v roce 1991 španělskou vládou jako kulturní instituce propagující hispánskou

Více

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk. č. j. 308-1/2015 Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2015/16 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů

Více

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie a Civil

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o.

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o. HANNAH Group s.r.o. HANNAH SCHOOL s.r.o. Husova 48, 28002 Kolín 1 Husova 48, 28002 Kolín 1 DIČ: CZ28507363 DIČ: CZ29058732 Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v

Více

Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání. akreditovaných studijních programů:

Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání. akreditovaných studijních programů: Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavitelství, Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

Obchodní podmínky Avelingua

Obchodní podmínky Avelingua Obchodní podmínky Avelingua Platné od 17. 5. 2016 1. Preambule Pořadatelem jazykových kurzů je Mgr. Eva Klánová - Avelingua, IČ: 71067272, se sídlem Mezipolí 1299/11, Praha 4 (dále jen Avelingua ). Tyto

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Avelingua Specialista na francouzštinu

Avelingua Specialista na francouzštinu Avelingua Specialista na francouzštinu Obchodní podmínky Avelingua Platné od 1. 4. 2015 1. Preambule Pořadatelem jazykových kurzů je Mgr. Eva Klánová - Avelingua, IČ: 71067272, se sídlem Mezipolí 1299/11,

Více

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy 16.4.2016 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky vydává fyzická osoba Vojtěch Kouba (IČ 02232812), se sídlem Třebechovice pod

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Jazykové kurzy pro veřejnost. Trutnov

Jazykové kurzy pro veřejnost. Trutnov Jazykové kurzy pro veřejnost Trutnov (Pražská 59) jaro 2011 Trutnov 2010/2011 - nabídka kurzů a ceník ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY Termín konání: 14.2. - 1.7.2011 NOVÉ KURZY: Angličtina pro dospělé (1x týdně

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek:

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek: V průběhu měsíce května budou na ZŠ Ostrčilova probíhat mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge určené dětem a studentům základních škol. Bude se jednat o jazykové zkoušky YLE (Cambridge Young Learners

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

7 VNITŘNÍ ŘÁD JŠ S PRÁVEM SJZ

7 VNITŘNÍ ŘÁD JŠ S PRÁVEM SJZ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 7 VNITŘNÍ ŘÁD JŠ S PRÁVEM SJZ Číslo směrnice 7/2016 Spisový znak /

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými ustanoveními Statutu Masarykovy

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 EDUKAČNÍ CENTRUM PÍSEK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 EDUKAČNÍ CENTRUM PÍSEK PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 EDUKAČNÍ CENTRUM PÍSEK OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 6 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 zákona

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2013 www.profesim.cz Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 OBSAH 1. ÚVOD... 0 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 0 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 0 4. PŘÍLOHY... 0 1. ROZDĚLOVNÍK / ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ...

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Obchodní podmínky agentury pro přihlašování do veřejných kurzů a marketingovou činnost

Obchodní podmínky agentury pro přihlašování do veřejných kurzů a marketingovou činnost A. MARKETING 1. E-mail a telemarketing B. KURZY Obchodní podmínky agentury pro přihlašování do I. Agentura používá jí svěřené e-mailové kontakty klientů (tj. účastníků kurzů), osob přihlášených k odběru

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

PŘIHLÁŠKA Collège. Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Španělština

PŘIHLÁŠKA Collège. Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Španělština PŘIHLÁŠKA Collège Pro školní rok: 20-20 Vstup do ročníku: ŽÁK Příjmení:... Jméno:...... Datum narození:... Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Předpokládaná doba školní docházky

Více

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy Školní rok: 20. - 20. Ročník: ÚDAJE O ŽÁKOVI Příjmení:.. Jméno: Datum narození : VÝUKA JAZYKŮ Pozor, výběr se provádí od 2. ročníku (CE1) (2.,3., 4., 5. ročník =

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010

ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010 Nabídka prodeje nemovitostí v obci Beroun v rámci insolvenčního řízení s dlužníkem ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010 1. Úvod Usnesením Krajského

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od UST- 36 verze 5 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha MINISTERSTVO VNITRA ČR odbor správy majetku č.j.: MV- 86256-1/OSM-2013 Praha, 16. 7. 2013 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha I. Vyhlašovatel a prodávající

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-239/15-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-239/15-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-239/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více