Španělské horizonty s Institutem Cervantes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Španělské horizonty s Institutem Cervantes"

Transkript

1 Institut Cervantes Na Rybníčku 536/ Praha 2 Tel.: Fax: Španělské horizonty s Institutem Cervantes Kurzy 2007/08 KURZY ŠPANĚLŠTINY od února do srpna

2 Instituto Cervantes Institut Cervantes byl založen v roce 1991 španělskou vládou jako kulturní instituce propagující hispánskou kulturu ve světě. Hlavní sídlo Institutu se nachází v Madridu a ve městě Alcalá de Henares, kde se narodil spisovatel Miguel de Cervantes. Pražské sídlo bylo otevřeno jejich královskými veličenstvy španělským princem a princeznou v září Kulturní aktivity pořádané Institutem Cervantes v Praze jsou oknem v srdci Evropy, které je otevřené pluralitě a dynamice kultury Španělska a hispanoamerických zemí. Programem literárních setkání, filmových představení, koncertů, prezentací knih a výstav vás zveme, abyste s námi prožili a sdíleli kulturní dimenzi španělštiny. Institut Cervantes v Praze vám prostřednictvím široké nabídky kurzů také umožní naučit se španělsky a získat diplom španělštiny jako cizího jazyka DELE. Kromě toho v naší knihovně můžete studovat a půjčovat si knihy, filmy, CD a DVD, ale také vyhledávat španělské zdroje na internetu. Institut Cervantes Na Rybníčku 536/ Praha 2 Tel.: Fax: Úřední hodiny sekretariátu: Pondělí až Pátek 9:00 13:00 / 14:00 17:30 V období zápisů do kurzů: Po až Čt 10:00 18:30 Pá 10:00 17:30 Institut Cervantes si vyhrazuje právo aktualizovat údaje v případě změny. POKYNY PRO STUDENTY, KTEŘÍ SE ZAPÍŠÍ DO KURZŮ V INSTITUTU CERVANTES Celkovou částku kurzovného je třeba zaplatit před začátkem kurzu. Pouze za zvláštních podmínek, řádně odůvodněných, a po podání písemné žádosti, adresované na ředitelství Institutu, je možno uskutečnit platbu ve dvou splátkách. Druhou splátku je nutno učinit během prvního týdne kurzu. Pokud uhradíte kurzovné bankovním převodem nebo poštovní složenkou musíte předložit nebo zaslat potvrzení o transakci před začátkem kurzu na sekretariát Institutu (forma: zaslat em, poslat faxem nebo poštou). Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného během období zápisů před začátkem kurzu. Po skončení tohoto období může Instituto Cervantes v odůvodněných případech vrátit 70% z celkové částky kurzovného, a to na základě písemné žádosti, která musí být podána dříve, než proběhnou první dva dny výuky v daném kurzu. 30% je vyhrazeno na manipulační poplatek. Po uplynutí této lhůty nelze kurzovné vrátit. Kurzovné zahrnuje: průkaz do knihovny, možnost půjčování knihovních materiálů v souladu s normami knihovny během doby navštěvování kurzu, možnost bezplatné návštěvy všech kulturních aktivit a 20% slevu z ceny zkoušek DELE během akademického roku (září srpen), ve kterém student kurz navštěvuje. Minimální věk pro stadium v Institutu Cervantes je 14 let. Vyučovací hodina trvá 55 minut. Student si kupuje učebnice (ve specializovaných prodejnách jazykových učebnic), odpovídající úrovni kurzu. Instituto Cervantes si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro vytvoření skupiny (příhášených méně než osm studentů), jejíž maximální počet je 14 osob; v tomto případě má student možnost zapsat se do podobného kurzu nebo požadovat vrácení kurzovného. Institut si vyhrazuje právo změnit učitele kurzu. Příležitostně se kurzů může účastnit učitel-praktikant Student má právo skládat zkoušku dané úrovně a obdržet potvrzení o absolvování kurzu, jen pokud se zúčastnil nejméně 80 % vyučovacích hodin kurzu. Na sekretariátě Institutu je studentům k dispozici Kniha přání a stížností. Pod vývěsní tabulí v prvním a druhém patře nové budovy Institutu Cervantes jsou také umístěny dvě schránky, do kterých mohou studenti vhazovat své návrhy a připomínky. Do budovy Institutu Cervantes je zakázáno vodit jakákoliv zvířata. Student při zápisu do kurzu potvrzuje, že byl obeznámen s těmito pokyny. Dny, kdy neprobíhá výuka v Institutu Cervantes Velikonoční prázdniny Svátek práce Osvobození České republiky a zkoušky D.E.L.E.

3 Všeobecné informace Institut Cervantes je moderním centrem výuky španělštiny. V současnosti má 67 center zastoupených na pěti kontinentech. Výuka Od prvního dne výuky se zaměřujeme na ústní i písemnou komunikaci a snažíme se o aktivní interakci v přátelském prostředí. Všechny naše hodiny jsou vedeny ve španělském jazyce, díky čemuž jsou žáci v maximálním kontaktu s cílovým jazykem. Obecná španělština, kterou vyučujeme, se řídí spisovnými normami platnými v celém španělsky mluvícím světě a umožňuje studentovi komunikovat v různých situacích. Obsah učiva, jeho metodologie a metody hodnocení jsou založeny na posledních výzkumech na poli moderního vyučování jazyků. Vyučující Všichni naši vyučující jsou rodilí mluvčí, mají odpovídající vysokoškolskou kvalifikaci a zkušenosti s vyučováním španělštiny jako cizího jazyka. Jsou pravidelně školeni v oblasti nejnovějších didaktických metod. Naše specializované kurzy jsou vyučovány experty na daná témata. Kurzy Výukový program obecných jazykových kurzů je rozdělen do čtyř úrovní podle jejich obtížnosti: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí a velmi pokročilí. Dané úrovně je možné dosáhnout po absolvování 120 hodin výuky, rozdělených do dvou kurzů po 60ti hodinách. Na konci kurzu student píše závěrečný test (v případě jeho úspěšného složení muže pokračovat ve studiu stupně následujícího). Doklad o výsledku mu bude vydán osobně. Pokud úspěšně ukončí úroveň (A2, B2, C2, D2), bude mu vystaven Certifikát s dosaženým stupněm znalosti jazyka. Certifikát s výsledky testu je platný v kterémkoliv Institutu Cervantes na světě.

4 Všeobecné informace Všeobecné informace VÝUKOVÝ PROGRAM Institutu Cervantes (PKIC) Instituto Cervantes se řídí speciálním výukovým programem, který vychází ze Společného evropského referenčního rámce. Je členěn do čtyř úrovní podle obtížnosti. Každá z nich má dvě podúrovně (např. úroveň A má dvě podúrovně A1 a A2, A1 je nižší než A2. Takto jsou potom označeny i samotné kurzy): Začátečníci A 120 hodin A 1-60 hodin A 2-60 hodin Středně pokročilí B 120 hodin B 1-60 hodin B 2-60 hodin Pokročilí C 120 hodin C 1-60 hodin C 2-60 hodin Velmi pokročilí D 120 hodin D 1-60 hodin D 2-60 hodin A I Začátečníci Studenti používají španělštinu od prvního dne výuky a učí se jednoduchým způsobem vyjádřit své názory, pocity a potřeby. Absolvent tohoto kurzu je schopen číst krátké dopisy a texty na běžná témata a napsat jednoduchý text. B I Středně pokročilí Studenti budou schopni konverzovat na běžná témata a osvojí si komunikační strategie potřebné pro vyjadřování minulých a budoucích událostí. Dokáží přečíst jednoduchý obecný literární text a napsat dopis či esej týkající se obecných aspektů běžného života. C I Pokročilí Studenti jsou schopni podat detailní informace, vyjadřují se plynule a dokáží napsat delší text. Jsou schopni vést konverzaci na různá témata v různých situacích. D I Velmi pokročilí Studenti dokáží zpracovávat probíraná témata z různých úhlů pohledu, předkládat v debatě argumenty a vytvářet psané texty s využitím ustálených spojení, speciálních výrazů a různých stylistických prostředků, které umožňují tvůrčí využití jazyka. Specializované kurzy Obecné jazykové kurzy doplňuje velký výběr specializovaných kurzů, jejichž zaměření je koncipováno tak, aby pokrylo různé požadavky studentů: jedná se o kurzy zdokonalující konkrétní jazykové dovednosti, kurzy připravující k mezinárodním jazykovým zkouškám, kurzy se speciálním zaměřením jako je například obchod či překladatelská činnost a kurzy zaměřené na kulturu a společnost. Kurzy katalánštiny, baskitštiny a galicijštiny Ve Španělsku existují kromě španělštiny ještě další tři oficiální jazyky, a proto se Instituto Cervantes snaží podpořit i jejich výuku. Rozvrh kurzů katalánštiny, baskitštiny a galicijštiny je možno přizpůsobit požadavkům případných zájemců. Firemní kurzy Jsme schopni zajistit výuku španělštiny pro Vaši firmu na jakékoliv úrovni, s důrazem na zaměření Vaší společnosti. Výuka je možná od pondělí do soboty buď přímo u Vás nebo v sídle Institutu Cervantes. Výuka s kvalifikovanými španělskými lektory se může konat v různém rozsahu od jednou či dvakrát týdně až po intenzivní každodenní program. Internetové kurzy (AVE) Virtuální učebna španělštiny je výukový program navržený Institutem Cervantes, využívající nové technologie. Jediné, co je pro využívaní tohoto programu potřeba, je počítač s internetovým připojením. Studenti si mohou zvolit čas, místo a tempo studia. Didaktické materiály ke kurzu zahrnují nahrávky současného jazyka, multimediální pomůcky a interaktivní cvičení. Multimediální aula Aula je vybavena osmi počítači s vysokorychlostním připojením na internet. Je možné zde konzultovat stránky týkající se Španělska a Latinské Ameriky včetně španělského tisku, jazykových cvičení ze španělštiny. Rovněž zde můžete studovat speciální online kurzy španělštiny (viz AVE).

5 Všeobecné informace Všeobecné informace Kulturní aktivity Protože studium španělštiny zahrnuje mnohem více než jen samotnou znalost jazyka, nabízíme také různé kulturní aktivity: promítání španělských a latinskoamerických filmů, debaty, přednášky, výstavy a koncerty. Vstup na všechny akce pořádané v Institutu Cervantes je zdarma. Knihovna Knihovna Institutu je unikátním zdrojem informací pro studenty a učitele španělštiny. Fond s patnácti tisíci nosiči obsahuje knihy, noviny, časopisy, videa, DVD, audio kazety, diapozitivy, CD a CD-ROMy převážně ve španělštině, se zaměřením na studium španělského jazyka a kulturu španělsky mluvících zemí. Žák zapsaný do našeho kurzu obdrží bezplatně průkaz do knihovny (bude mu vystaven v knihovně po předložení potvrzení o zápisu do kurzu), který bude moci využívat po dobu navštěvování kurzu. Zkoušky DELE 2008 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává jej španělské Ministerstvo školství a jeho jménem předává Instituto Cervantes. V současnosti existují tři úrovně: Diploma Dele Inicial (úroveň středně pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby. Diploma Dele Intermedio (úroveň pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti. Diploma Dele Superior (úroveň velmi pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v situacích vyžadujících hlubší osvojení jazyka a znalost kulturních zvyklostí. Zkoušky DELE se skládají z pěti částí: porozumění čtenému textu písemný projev poslechová cvičení gramatika a slovní zásoba ústní část Zkoušky se pořádájí vždy v květnu a v listopadu. Zápis na zkoušky probíhá v sídle Institutu. Zkouška se hradí pouze v českých korunách (přepočet na Kč se provádí ). Zkoušky se pořádají v Institutu Cervantes v Praze, na Masarykově Univerzitě v Brně a na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

6 Všeobecné informace Všeobecné informace Srovnání společného evropského referenčního rámce (SERR) s výukovým programem Institutu Cervantes (VPIC) a DELE SERR VPIC DELE C2 Velmi pokročilí II. D2 Diplom DELE (Nivel Superior/Velmi pokročilí) C1 Velmi pokročilí I. B2 Pokročilí C1 Diplom DELE (Nivel Intermedio/Pokročilí) B1 Středně pokročilí B2 Diplom DELE (Nivel Inicial/Středně pokročilí) A2 Začátečníci II. A1 Začátečníci I. Termín zkoušky: Květen 2008 pátek 23. a sobota 24. května Zápis na zkoušku od 3. března do 10. dubna Listopad 2008 pátek 21. a sobota 22. listopadu Zápis na zkoušku od 1. září do 10. října Ceny* zkoušek v roce 2008 Inicial Středně pokročilí Intermedio Pokročilí Superior Velmi pokročilí C2+D1 A2+B1 A1 *Studenti Institutu Cervantes mají slevu 20%, skupiny jiných institucí mohou uplatnit slevu 10% 56 EUR 66 EUR 77 EUR Pokud chcete zjistit, který stupeň zkoušky DELE by byl pro Vás vhodný, na tel. č je možné se domluvit na termínu rozřazovacího testu v Instituto Cervantes v období zápisu ke zkouškám. Pro obdržení více informací nás prosím kontaktujte nebo konzultujte na Postup pro zápis jednotlivce, kteří jej uskuteční na dálku: Vyplněnou a podepsanou přihlášku (možno najít na v kolonce Candidatos), společně s kopii OP a potvrzením o provedené platbě za zkoušku zašle na adresu - Instituto Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2 Postup pro zápis jednotlivce, kteří se dostaví do Institutu Cervantes v Praze: Je třeba donést kopii OP, potvrzení o provedené platbě za zkoušku nebo zaplatit na místě. Zápis je možno uskutečnit v úředních hodinách na sekretariátu. Postup pro zápis skupiny - provádí učitel nebo pověřená osoba instituce: Každý student sám za sebe odevzdá pověřené osobě vyplněnou a podepsanou přihlášku, kopii OP a potvzení o provedené platbě za zkoušku (není možné, aby daná instituce provedla jednu platbu za všechny přihlášené studenty). Studenti mohou uplatnit slevu 10% z poplatku za zkoušku (přesnou částku Vám rádi sdělíme na tel nebo na Pověřená osoba tyto dokumenty potom zašle v jedné obálce na adresu - Instituto Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2 Instiuto Cervantes rovněž nabízí specializovené kurzy k přípravě na zkoušky DELE (nejsou povinné).

7 Všeobecné informace Všeobecné informace KURZY ŠPANĚLŠTINY PO INTERNETU (AVE) Tyto kurzy se studují 120 dnů od zaslání přístupových hesel. Zájemci (kromě úplných začátečníků) musí před příhlášením do kurzu projít rozřazovacím on-line testem (na který slouží k přesnému určení jazykové úrovně zájemce. Existují 3 varianty: 1 I Kurz AVE bez tutora Cena: 1440 Kč je možné se do něj přihlásit kdykoliv během roku 2 I Kurz AVE s tutorem Cena: 4320 Kč otevírá se v případě, že se přihásí minimálně 8 zajemců stejné úrovně studenti se v danou hodinu scházejí s tutorem na internetu a řeší jím zadávané úkoly 3 I Semiprezenční kurz AVE s tutorem Cena: 4320 Kč platí stejná pravidla jako pro druhou variantu navíc mají studenti možnost se se svým tutorem setkávat osobně, a to po vzájemné domluvě, zhruba 2x za měsíc POMATURITNÍ STUDIUM ŠPANĚLŠTINY září 2008 červen 2009 Výuka španělštiny probíhá od pondělí do pátku, čtyři hodiny denně (vyučovací hodina trvá 45 minut). Obsah kurzu: všeobecné hodiny španělského jazyka a kultury obchodní španělština konverzace současné Španělsko příprava na mezinárodní zkoušky DELE (Inicial nebo Intermedio) Účast na mezinárodních zkouškách v květnu 2009 bude pro studenta pomaturitního studia zdarma. Zápis a úhrada kurzu: v červnu 2008 Pro více informací nás můžete kontaktovat začátkem ledna na Postup, jakým se zapsat od tohoto kurzu: 1. absolvovat rozřazovací test (kromě úplných začátečníků) 2. provést úhradu poplatku na č.ú /2700 (VS datum narození ve formátu den měsíc a rok) a poslat na potvrzení o provedené transakci 3. zaslat nám na (viz. výše) následující údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní spojení, datum narození a přidělenou úroveň Po připsáni poplatku na náš účet Vám budou zaslány přístupová hesla. 8

8 KURZY ŠPANĚLŠTINY KURZY ŠPANĚLŠTINY STANDARDNÍ KURZY ŠPANĚLŠTINY (60 hodin) Výuka probíhá v kombinaci 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách, nebo 1x týdně po čtyřech vyučovacích hodinách. INTENZIVNÍ KURZY (30 hodin) Výuka probíhá 1 týden, od Po do Pá po šesti vyučovacích hodinách. Doba výuky Po a St Út a Čt Pá So od 4/2 do 26/5 od 5/2 do 29/5 od 15/2 do 6/6 od 16/2 do 7/6 09:00 11:00 A2 A1 A2 Cena: 5760 Kč B2 B1 A1 A2 A1 A2 11:00 13:00 A1 A2 B1 Cena: 5760 Kč 14:00 16:00 A1 A2 Cena: 5760 Kč C1 C2 B1 B2 B1 B2 D1 C1 C2 C1 C2 16:00 18:00 B2 A1 A2 A1 A2 Cena: 5760 Kč C1 C2 B1 B2 D1 C1 C2 D1 Doba výuky Duben Květen Červen Červenec 9:00 12:00 a 13:00 16:00 Cena: 2880 Kč od 21 do 25/4 od 26 do 30/5 od 23 do 27/6 od 21 do 25/7 A1 Zápisy: / / / SPECIalizované KURZY (30 hodin) Cena: 3600 Kč 18:00 20:00 A1 A2 A1 A2 Cena: 7200 Kč B1 B2 B Kč C1 C2 D1 C1 D1 D2 Zápisy a rozřazovací testy: od do INTENZIVNÍ KURZY (60 hodin) Výuka probíhá 5x týdně tří vyučovací hodiny (od Po do Pá), možnost výběru ze tří nabízených časových intervalů. Doba výuky Červen Červenec Srpen 9:00 12:00 Cena: 5760 Kč 14:00 17:00 Cena: 5760 Kč 17:00 20:00 Cena: 7200 Kč od 2/6 do 27/6 od 7/7 do 1/8 od 4/8 do 29/8 A1 A2 B1 B2 Zápisy a rozřazovací testy: / / OBCHODNÍ ŠPANĚLŠTINA. C1* Čtvrtek :00 20:00 Rozvíjí komunikační schopnosti, které studentovi umožňují samostatně komunikovat v podnikové sféře a v oblasti obchodních vztahů. KURZ KONVERZACE. C1* Úterý :00 20:00 nebo pátek :00 18:00 Zaměřen na zlepšení ústního projevu jedince, využívaného v každodenních situacích. Vede ke zdokonalení lingvistické struktury a posílení vyjadřovacích schopností prostřednictvím praxe. PŘEKLAD Z ČEŠTINY DO ŠPANĚLŠTINY. D1** Pátek :00 20:00 Rozvíjí schopnosti potřebné pro překládání textů různé složitosti. Zabývá se úvahami o nejběžnějších interferencích a hledáním strategií k jejich odstranění

9 KURZY ŠPANĚLŠTINY KURZY ŠPANĚLŠTINY ZLEPŠENÍ GRAMATIKY. C1* Pondělí :00 18:00 nebo čtvrtek :00 20:00 ZLEPŠENÍ GRAMATIKY. D1** Úterý :00 20:00 Zaměřuje se na studium gramatických témat odpovídajících úrovni studentů. Vede ke zlepšení a prohloubení gramatických znalostí studentů, vyjasnění pochybností a opravě chyb. JAZYKOVÉ A KULTURNÍ ZVLÁŠTNOSTI LATINSKÉ AMERIKY. D1** Pátek :00 20:00 Cílem tohoto kurzu je přiblížení latiskoamerického světa prostřednictvím jeho kultury, tradic a běžného života. Zvláštní pozornost bude věnována jazykovým zvláštnostem tohoto kontinentu. SPECIÁLNÍ KURZ SE ZAMĚŘĚNÍM NA ŠPANĚLSKOU KULUTRU. C1* Středa :00 20:00 Snaží se podat ucelený přehled uměleckých hnutí a tendencí ve Španělsku, poznávat španělské zvyklosti a obyčeje prostřednictvím děl slavných osobností. Zápisy a rozřazovací testy: od do PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DELE. Úroveň *** Inicial (středně pokročilí), Intermedio (pokročilí) a Superior (velmi pokročilí) Výuka 3x týdně Po, St, Pá :00 11:00 nebo 18:00 20:00 Na základě materiálů z předchozích období studenti procházejí všechny části zkoušky DELE. Procvičuje se strategie při rozdělování času, využívání lingvistických informací u vlastní zkoušky, průběh ústní části, formulace při psaní dopisů atd. Kurz podává všeobecné informace k soustředěnému a pečlivému vyplnění odpovědí. Zápisy a rozřazovací testy: od do * C1 úroveň přidělená po vykonání rozřazovacího testu nebo B2 ukončeno úspěšně vykonanou zkouškou na závěr kurzu v Instituto Cervantes ** D1 u testu nebo C2 ukončeno *** Inicial B2 (C1) u testu nebo B1 (B2) ukončeno Intermedio C2 u testu nebo C1 ukončeno Superior D2 u testu nebo D1 ukončeno 12 13

10 JAKÝM ZPŮSOBEM SE ZAPSAT DO KURZU JAKÝM ZPŮSOBEM SE ZAPSAT DO KURZU Pokud jste španělštinu nikdy nestudoval/a Můžete si vybrat jeden z našich kurzů Začátečníci 1 (60 hodin). Již jste v minulosti španělštinu studoval/a Je třeba si udělat rozřazovací test (období, kdy se pořádají, naleznete viz výše). Rozřazovací testy V časech od 09:00 11:00 / 13:30 14:30 16:00 18:30 (v pátek pouze od 9:00 do 11:00) Není nutno se objednat předem. Délka testu a vyhodnocení cca minut. Možnost uplatnění slev Možno aplikovat pouze na standardní kurzy, které probíhají ve večerních hodinách (18:00-20:00 či na intenzivní kurzy 17:00-20:00). Celková maximální sleva je 10 %. věrnostní sleva (10 %) pro studenty IC ve školním roce nebo včasný zápis (10 %), uskutečněný během prvních tří dnů zápisů do kurzů studenti (při předložení průkazu o studiu, 10%) Pokud u nás pokračujete ve studiu K zápisu do následujícího kurzu úrovně např. středně pokročilí, pokročilí... je třeba předložit osvědčení o předchozím zakončeném kurzu. Zápis a úhrada kurzu Po absolvování rozřazovacího testu, nebo jste-li úplný začátečník, se můžete do kurzu zapsat. Kurz je možno uhradit v hotovosti či platební kartou v Institutu, nebo bankovním převodem na číslo účtu /2700 UniCredit Czech Republic a.s. V kolonce variabilní symbol uveďte prosím datum narození ve formátu DDMMRRRR (např napíšeme ve tvaru ). V kolonce zprávy pro potřeby plátce uveďte jméno a příjmení studenta, úroveň a hodinu kurzu, do kterého se chcete zapsat. V případě platby bankovním převodem je student kurzu (nebo jeho zástupce) povinnen předložit doklad o zaplacení na sekretariátu (popř. poslat jej em na nebo faxem na číslo ). Student podepisuje pokyny, se kterými byl seznámen. Kurzovné musí být uhrazeno před začátkem kurzu. Zápisy: Po až Čt 10:00 18:30 Pá 10:00 17:30 INSTITUTO CERVANTES Na Rybníčku 536/6, Praha 2 Spojení tram. č. 4, 6, 10, 16, 22 a 23 zastávka Štěpánská 14 15

11 Pokud byste rádi dostávali náš kulturní program anebo informace o kurzech, zkouškách DELE a knihovně pravidelně poštou, vyplňte prosím následující dotazník a pošlete nám ho na adresu IC, anebo na Ti, kteří naše materiály již dostávají, vyplní formulář jen v případě změny adresy. Apellidos Příjmení Nombres Jméno Organización Instituce Calle Ulice Ciudad Město C. P. PSČ País Stát Teléfono Telefon Seleccione el tema de interés Zvolte oblast, která Vás zajímá: Cultura Kultura Biblioteca Knihovna Cursos y diplomas DELE Kurzy a diplomy DELE INSTITUTO CERVANTES Na Rybníčku 536/ Praha 2 Tel.: , 212 Fax:

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com praha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 712003

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ANGLIČTINA CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST 2012 2013 NĚMČINA FRANCOUZŠTINA ČEŠTINA PRO CIZINCE RUŠTINA

ANGLIČTINA CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST 2012 2013 NĚMČINA FRANCOUZŠTINA ČEŠTINA PRO CIZINCE RUŠTINA ANGLIČTINA NĚMČINA FRANCOUZŠTINA ČEŠTINA PRO CIZINCE RUŠTINA CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST 2012 2013 jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 3 ročník 4 září 2005 8 Studentův průvodce Několik rad při výběru kurzu 9 Kolik jazyků umíš Soutěžní anketa Vyhrajte jízdenku do

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Individuální, nebo skupinový kurz?

Individuální, nebo skupinový kurz? ZÁŘÍ 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Certifikáty ze španělštiny Kde a jak studovat jazyk VŠ A VOŠ Studentské bankovní účty Soukromé vysoké školy KURZY Přípravné kurzy na VŠ Alternativní způsoby relaxace

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy KVĚTEN SRPEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Denní pomaturitní studium VŠ A VOŠ Přípravné kurzy na vysokou Dálkové studium na MZLU PRÁCE Hon na letní brigády» KURZY Na maturitu není nikdy

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů jazykovky.cz průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů praha číslo 2 pro školní rok 2003/2004 jak vybrat dobrou jazykovku firemní jazykové kurzy jak vybírat

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály. A world of languages. www.bavardlanguages.cz

JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály. A world of languages. www.bavardlanguages.cz JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály A world of languages Vítejte v Bavard language! Objevte více než 250 vzrušujících jazykových destinací po celém světě vybrané pečlivě našimi experty.

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

brno Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz 2500 kurzů 730 jazykových škol a agentur jazykových škol a kurzů

brno Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz 2500 kurzů 730 jazykových škol a agentur jazykových škol a kurzů Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Ivana Niklová TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Božena Bednaříková, PhD. Obor: Česká

Více