Financování malých a středních podniků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování malých a středních podniků"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Financování malých a středních podniků Diplomová práce Autor: Bc. Kristýna Vargová studijní obor finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Červen, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku, dne 12. června Bc. Kristýna Vargová

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Františkovi Pavelkovi, CSc. za vstřícnost a odborné vedení.

4 Anotace: VARGOVÁ, K. Financování malých a středních podniků: diplomová práce. Praha: Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s., s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. František Pavelka, CSc. Klíčová slova: finanční analýza, male a střední podnikání, finanční struktura podniku, podnikatelský subjekt. Předmětem práce je analyzovat financování malých a středních podniků z hlediska dostupných finančních derivátů pro financování v České Republice. Teoretická část práce analyzuje na základě studia odborné literatury systém financování malých a středních podniků, zaměřuje se také na moţnost financování z prostředků EU. Cílem praktické části je analýza finanční struktury vybrané společnosti firmy Ecomodula s.r.o. v Písku. 4

5 Annotation: VARGOVÁ, K. Small and middle enterprises financing. Prague: College of Banking Praha, a.s., s. Thesis Supervisor doc. Ing. František Pavelka, CSc. Key words: financial analysis, small and medium enterprises, SMEs, financial structure, the business subject. The subject of my thesis,, Financing SMEs "is familiar with the possible financing of small and medium-sized enterprises in terms of available instruments to finance in the Czech Republic. The practical part is a description of the structure and potential funding sources. A detailed description of all the financial possibilities and the end of the theoretical concept of SME support in The practical part analyzes the financial structure of the selected company Ecomodula s.r.o. from the town Pisek. 5

6 OBSAH ÚVOD CÍL A METODIKA Cíl diplomové práce Metodika diplomové práce TEORETICKÁ VÝCHODISKA VYMEZENÍ ZÍKLADNÍCH POJMŮ Zaloţení podnikatelského subjektu Ţivnostníci Vymezení malých a středních podniků (MSP) Význam malých a středních podniků Společenské přínosy malých a středních podniků Ekonomické přínosy malých a středních podniků Omezení malých a středních podniků Podpora malého a středního podnikání Organizace poskytující sluţby podnikatelům Potřeby malých a středních podniků MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Instituce vyuţívané pro financování MSP v EU Bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Směnečný úvěr Lombardní úvěr Investiční úvěry Klasické investiční úvěry Hypoteční úvěry Úvěry rozvojové Úvěry konsolidační Americká hypotéka Obchodní a dodavatelské úvěry Charakteristika factoringu Forfaiting KONCEPCE PODPORY MPS Strategické vize Globální a hlavní cíle

7 4.3 Strategické priority Strategická priorita č Strategická priorita č Strategická priorita č Strategická priorita č ANALÝZA FINANČNÍ STRUKTURY VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Informace o vybrané společnosti Finanční analýza Horizontální analýzy Horizontální analýza aktiv Horizontální analýza pasiv Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát Vertikální analýzy Vertikální analýza aktiv Vertikální analýza pasiv Vertikální analýza výnosů Vertikální analýza nákladů Analýza rozdílových ukazatelů Čisté pohotové prostředky Čistý pracovní kapitál Analýza cash - flow Analýza poměrových ukazatelů Ukazatelé likvidity Ukazatelé zadluţenosti Ukazatelé rentability Ukazatelé aktivity Provozní ukazatelé Analýza soustav ukazatelů Zhodnocení finanční situace společnosti Ecomodula s.r.o VÝSLEDKY A DISKUSE Hypotéza Výsledky k výzkumné otázce č Výsledky k výzkumné otázce č Shrnutí

8 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

9 ÚVOD Malé a střední podniky hrají významnou roli v ekonomice nejen ČR, ale i v celé EU. V ČR se tento sektor významně podílí na vytváření pracovních míst, upevňuje sociální stabilitu a posiluje hospodářský vývoj státu. Malé a střední podniky jsou protipólem velkých monopolů, jsou konkurenceschopnými díky schoponosti rychle a pohotově reagovat na změny poptávky trhu. MSP byly v evropské legislativě vymezeny v 90. letech 20. století, od 1. ledna 2005, na základě nové definice Evropské Komise, jsou hlavními kritérii pro zařazení: počet zaměstnanců, celková bilanční suma, obrat a nezávislost. Tyto podniky jsou tedy dle výše uvedených kritérií členěny na mikropodniky, malé podniky, střední podniky nebo také na podniky nezávislé, partnerské a propojené. Aby MSP mohly vznikat a rozvíjet se a fungovat, je potřeba, aby bylo zabezpečeno jejich financování a platební styk. Pro zajištění platebního styku je pouţíván běţný účet, který banky nabízí všem podnikatelským subjektům. Financování investic či rozvoje podniku se řídí dle velikosti podniku či oboru podnikání. Z hlediska vývoje podniku můţeme potřeby dělit pro nově zaloţený podnik, podnik s nečekanou potřebou finančních prostředků, podnik rozšiřující svoji činnost a úspěšně podnikající podnik. Po vstupu ČR do EU se rovněţ podnikatelům v kategorii MPS otevírají nové velké moţnosti. Není to jen volný pohyb osob, zboţí, sluţeb ale zejména kapitálu. Evropská unie, její instituce a agentury poskytují širokou podporu evropským malým a středním podnikům (MSP). Ta je dostupná v různých formách, jako jsou granty, půjčky a v některých případech záruky buď přímo nebo prostřednictvímprogramů řízených na vnitrostátní nebo regionální úrovni, jako jsou strukturální fondy Evropské unie. Malé a střední podniky mohou také těţit z opatření ve formě různých programů a podpor podnikání poskytovaných členskými státy EU. Evropská podpůrná schémata tak tyto podpory vhodně doplňují. Politika soudrţnosti (kohezní politika) financovaná ze strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj [ERDF] a Evropský sociální Fond [ESF]) a z Fondu Soudrţnosti) tvoří se Společnou zemědělskou politikou nejdůleţitější výdajovou kapitolu EU. Malým a středním podnikům tak nabízí řadu podpor, které mohou mít různé formy. Podpora se ke konečným příjemcům dostává přes tzv. operační programy, o jejichţ počtu a zaměření 8

10 společně s implementační strukturou rozhodují jednotlivé členské státy Evropské unie po příslušné konzultaci s Evropskou komisí. V České republice funguje v období osm tematických operačních programů a sedm tzv. regionálních operačních programů. V hlavním městě Praze fungují dva operační programy Konkurenceschopnost a Adaptabilita. Cílem politiky soudrţnosti je podpořit regionální rozvoj a pomoct ekonomicky slabším regionům dostat se na úroveň ekonomicky silnějších. Z tohoto důvodu se při hledání podpory musí podnikatelé zaměřit na takové prostředky, které jsou pro daný region/zemi určeny. V současnosti se připravují národní priority nového programovacího období politiky soudrţnosti na léta Dosavadních podpor a programů poskytovaných EU vyuţily jiţ desítky tisíc evropských malých a středních podniků ke vstupu na zahraniční trhy nebo k zefektivnění a rozšíření svých zahraničních aktivit. Přesto je povědomí o těchto programech stále nedostatečné. Jedním z cílů této diplomové práce je přispět k rozšíření tohoto povědomí. 9

11 1. CÍL A METODIKA 1.1 Cíl diplomové práce Cílem diplomové práce je analyzovat moţnosti financování malých a středních podniků v České republice z hlediska dostupnosti, vyuţitelnosti a nákladovosti. Dle těchto kritérií budou v teoretické části práce analyzovány a vymezeny produkty představující moţnosti financování malých a středních podniků a bude také představena koncepce podpory malého a středního podnikání pro programové období S ohledem na bydliště autorky ve městě Písku, bude v praktické části práce vybrána pro analýzu finanční struktury vybrané společnosti, firma Ecomodula s.r.o. Písek. Po provedení podrobné finanční analýzy za období bude zhodnocena finanční situace společnosti Ecomodula s.r.o. a budou hledány odpovědi na 2 hypotézy. v závěru bude zhodnoceno, zda byly dosaţeny cíle stanovené pro tuto diplomovou práci. Pro tuto diplomovou práci byly stanoveny 2 výzkumné otázky: Výzkumná otázka č. 1: Jak je firma Ecomodula financována v současné době? Výzkumná otázka č. 2: Jaké jsou plány rozvoje firmy Ecomodula do budoucna a jejich financování? 1.2 Metodika diplomové práce V teoretické části diplomové práce budou vymezeny základní pojmy, kterých se zpracovávané téma přímo týká. Budou shromáţděny a analyzovány materiály a literatura, jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Všechny prameny budou uvedeny v kapitole Seznam pouţitých zdrojů. Poznatky získané studiem odborných zdrojů a literatury budou obsahem zejména teoretické části práce, která bude představována druhou kapitolou s názvem Teoretická východiska vymezení základních pojmů, následovat bude představení moţností financování malých a středních podniků, coţ bude obsahem třetí kapitoly. Určitý pohled do blízké budoucnosti bude představovat kapitola číslo čtyři s názvem Koncepce podpory malého a středního podnikání

12 Analýza finanční struktury vybrané společnosti, tj. firmy Ecomodula s.r.o. Písek, bude obsahem páté části práce. V závěru této kapitoly bude zhodnocena na základě provedené analýzy finanční situace společnosti Ecomodula s.r.o. V následující poslední kapitole dojde na základě získaných poznatků k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Metoda sekundárního výzkumu Autorka se bude spoléhat na data a informace, která jsou k dispozici, a pouţije metodu tzv. sekundárního výzkumu. Údaje ke zpracování teoretické části budou čerpány z odborné literatury a internetových zdrojů. Údaje ke zpracování praktické části budou čerpány z účetních výkazů firmy Ecomodula za období a z internetových stránek firmy. Při hledání odpovědí na hypotetické otázky budou pouţity všechny získané informace a zejména pak poznatky získané z analýzy finanční struktury vybrané společnosti, kterou bude firma Ecomodula s.r.o. v Písku. 11

13 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Slovo podnikatel je původem z francouzského jazyka a původem znamenal prostředníka či zprostředkovatele. Tento výraz zcela odpovídal realitě, protoţe podnikatel se v tehdejší době podílel na zprostředkování především obchodů. Postupem času přibylo zprostředkování pro vládu. Jiţ v této době bylo jasné, ţe forma tohoto podnikání přináší jisté riziko a proto se zcela oddělila od rentiéra. Jelikoţ rentiér poskytoval kapitál za určitou cenu v podstatě rentu, která mu přinášela i úroky, kdeţto podnikatel uskutečňuje jistý projekt, který mu přináší určité riziko úspěchu či neúspěchu. 1 Segmentace slova podnikání: 1. Ekonomické pojetí podnikání je zapojeno do ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Jedná se o proces, který vytváří přidanou hodnotu. 2. Psychologické pojetí činnost, která je motivována potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, splnit si svůj sen postavit se na vlastní nohy. 3. Sociologické pojetí podnikání vytváří pocit blahobytu pro všechny zainteresované, ukazují se cesty k lepšímu vyuţití a zpracování zdrojů kde se vytvářejí nové příleţitosti. 4. Právnické pojetí činnost, která je provozována na vlastní zodpovědnost vlastním jménem za účelem dosaţení zisku. 2 Jedná se o: - cílevědomou činnost; - kreativní přístupy; - praktický přínos, uţitek, přidanou hodnotu; - opakovaný a cyklický proces. 3 Podnikání není činnost, která by se dala naplánovat či nařídit, lze jí však vytvořit ne usnadnit. 1 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

14 2.1 Založení podnikatelského subjektu V různých částech světa převládají pouze tři formy existence malých podnikatelských subjektů následovně: - firma, která je vlastněná pouze jednotlivcem, tedy individuálním podnikatelem, kdy v tomto případě patří podnikatelský kapitál pouze jedné osobě; - společný podnik, kdy dvě či více osob sdílí své finanční prostředky za účelem společného podnikání; - společnost s ručením omezeným, - akciové společnosti, které mohou mít teoreticky upsán podíl akcií aţ několik tisíc vlastníků, kteří je zároveň řídí Živnostníci Největším počtem kaţdoročně zakládaných nových podniků v České Republice jsou ţivnosti neboli ţivnostníci. Ve své podstatě zaloţit podnik této formy, je velmi jednoduché obzvlášť, pokud se nechystáte registrovat jako plátce DPH. Neexistuje ţádný předpis, zákon nepoţaduje audit Vašeho účetnictví, ani poskytování informací o firmě v rámci Vaší finanční situace podnikatelské komoře. 5 Jako ţivnostník, není ţádného právního rozdílu mezi Vámi a Vaším podnikem. Podnik je součástí soukromých ale i pracovních aktivit ve své podstatě stejně tak jako vlastnictví domu či motorky. Pokud však Vaše společnost zkrachuje, věřitelé, kteří jsou majiteli společnosti, mají právo na Vás podnikatelský majetek, ale i na Váš osobní majetek s výjimkou věcí osobní potřeby, dle zákona o bankrotu (ten umoţňuje ponechat si ve svém vlastnictví pouze nezbytně nutné osobní věci pro sebe, popřípadě svoji manţelku či děti). 6 Vklad k provozování ţivnosti můţe být Váš vlastní popřípadě půjčený. Neexistuje kapitál, který by neměl za sebou riziko, ač za podstoupené riziko se dostává odměny. V případě zaloţení vlastní firmy, se stáváte svým vlastním pánem, kde máte jednu jedinou povinnost a to vypracovat daňové přiznání o svých příjmech. 4 BARROW, C., Základy drobného podnikání, s BARROW, C., Základy drobného podnikání, s BARROW, C., Základy drobného podnikání, s

15 Ţivnostníky doprovází ve světě podnikání i riziko. Toto riziko přináší rozhodování podnikatele, které se týká různých podnikatelských aktivit. Většina rozhodování, vychází z určitých předpokladů, které se mohou, ale nemusí naplnit. Vzhledem k tomu, ţe podnikatel nezná předem faktory, které mohou ovlivnit řadu věcí, můţe se dostat do podnikatelského rizika. Typologie RIZIK: 1. interní riziko riziko, které se projevuje pouze uvnitř podniku a chytrý podnikatel je schopen se rizikům vyhnout. Jedná se o dobré zamýšlení s financemi, zvládnout dobře výrobní a organizační procesy a také personální management; 2. externí riziko jedná se především o faktory podnikatelského prostředí, které musí být podnikatelem respektovány. Musí se před těmito riziky dostatečně chránit, přičemţ nemá dostatek obraných pomůcek k jejich ovlivňování. Rizika mohou nastat z ekonomických podnětů (devizové kurzy, úrokové míry, daňové povinnosti aj.) změny mohou nastat i v trţním prostředí jako je konkurence poţadavky zákazníka či obchodní podmínky či změny na trhu práce. 2.3 Vymezení malých a středních podniků (MSP) Od roku 1997 se česká statistika harmonizovala s kvantitativní typologií podnikání Eurostatu (statistický úřad EU) a podniky dělí do tří skupin dle počtu zaměstnanců na: 1. malé do 20 zaměstnanců; 2. střední do 100 zaměstnanců; 3. velké 100 a více zaměstnanců. 7 Nutno dodat, ţe podniky, které mají méně neţ 20 zaměstnanců nemají statistickou povinnost a pokud dojde k šetření realizuje se výběrovým způsobem. Poněkud jiné hodnocení má komise Evropské Unie, která pouţívá 4 kritéria: 1. počet zaměstnanců 2. roční trţby 7 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

16 3. hodnota aktiv 4. nezávislost Členění podniků: - velmi malý podnik (drobný respektive mikropodnik do 10 zaměstnanců); - malý podnik do 50 zaměstnanců přičemţ obrat nesmí přesáhnout 7 mil. EUR a jeho aktiva nesmí převyšovat 5 mil. EUR; - střední podnik do 250 zaměstnanců nesmí být však obrat větší neţ 40 mil. EUR a jeho aktivita nesmí přesáhnout 27 mil. EUR; - velký podnik můţe přesáhnout a ve většině případů přesahuje všechny uvedené limity, přičemţ v EU je velký podnik do 500 zaměstnanců, pokud je však překročen počet zaměstnanců, jedná se o velmi velký podnik Význam malých a středních podniků V České Republice ale i ve Světě tvoří drtivou většinu malé a střední podniky. Jenom v Evropě existuje 20 milionů malých a středních podniků, které zamněstávají více neţ 75 miliónů lidí. 2.5 Společenské přínosy malých a středních podniků Malé a střední podniky, dávají lidem šanci seberealizace, svobodné uplatnění občanům, nezávislé chování lidí, které spočívá v heslu podnikání na vlastní jméno, na vlastní zodpovědnost za účelem dosaţení zisku. Nemohou na sebe strhnout moc, nedosáhnou nikdy monopolního postavení. Jedná se o protipól ekonomické ale i politické moci. Lidé se v těchto podnicích naučí přeţít, naučí se jednat a ţit zodpovědně, protoţe kterýkoliv omyl pro ně znamená pád na dno a ztrátu z vlastního kapitálu. Malý či střední podnikatel nemá kam uniknout, důsledky a neúspěch nese velmi osobně. Malá a střední firma vytváří pro společnost stabilizující prvek, neboť kterákoliv výrazná politická nejistota či radikální změna je pro něj jistá forma rizik. Malé a střední podniky jsou obvykle svázány s regionem, ve kterém podnikají. Podnikatel v něm často bydlí, to znamená, ţe ho velmi dobře zná. Nejen, ţe poskytuje 8 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

17 v daném region zaměstnání mnoha lidem, ale často se interesuje i jako sponzor různých akcí a to jak sportovních, tak i charitativních. Nevýhodou je popularita mezi lidmi, a tak je jejich soukromí dobře,,sledováno. Velmi známé jsou malé obchůdky, domácí hospůdky či kavárničky, které na vesnici či maloměstě vytvářejí takzvanou urbanizaci. Jejich prostor je oţivením vesnice či města a to zejména pokud se jedná o historickou budovu. 2.6 Ekonomické přínosy malých a středních podniků Ekonomickým přínosem malých a středních podniků, který je velmi dobře ceněn, je časová flexibilita podnikatele a skutečnost, ţe se v daný okamţik můţe vše změnit tedy i přizpůsobení se. Protipól monopolů Malé a střední podniky jsou dynamickým momentem v podnikatelské struktuře. Se skutečností, ţe na trh nastupují multinárodní korporace a světové obchodní řetězce malé a střední podniky působí proti posilování monopolních zvyků. Z jedné strany jsou neustále vytlačovány monopoly z trhu, na straně druhé si stále nacházejí nové oblasti, ve kterých se velmi dobře rozvíjejí. Stále hledají nové moţnosti, čím by se zavděčili poptávce trhu a tak například plní individuální přání. Velmi rádi se zapojují do okrajových oblastí trhu, které pro velké firmy nejsou ničím zajímavé. Některé MSP spolupracují s velkými podniky jako jejich subdodavatelé. Jak je známo často si velké firmy nechávají různé sluţby dělat právě MSP. LEAN Koncepce Koncepce "štíhlé výroby" (lean production, lean manufacturing) pochází z firmy Toyota, kde vznikla v letech 20. století jako alternativa k hromadné výrobě v prostředí, které vyţádovalo vysokou úroveň flexibility a postrádalo finance na nákladné investice. Provádí komplexní organizaci vývoje a výroby produktu, dodavatelů a kontakty se zákazníkem tak, aby při lepším plnění zákazníkova poţadavku bylo zapotřebí méně lidského úsilí, prostoru, kapitálu a času - a přitom produkty mají mnohem lepší kvalitu neţ v hromadné výrobě. 9 9 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

18 Filozofie štíhlé společnosti nevynalézá nový business model, nenutí Vám nepřirozené nové metody. Jednoduše se vrátí k základům všech obchodních (a výrobních) činností, a klade otázku: co vlastně zákazník akceptuje, jako hodnotu. Potom seřadí ty činnosti, které přinášejí hodnotu, do řady (na jeden produkt se tomu říká tok hodnot - value stream), a odstraní ostatní činnosti, které hodnotu nepřinášejí. Následuje vytvoření toku, ve kterém vývoj a jeho produkt samotný postupuje hladce a rychle kupředu na "tah" zákazníka (oproti "tlaku" třeba výroby). Nakonec se k tomu přidá cyklus neustálého zlepšování s cílem hledání dokonalosti. 10 Shrnutí: - malé a střední podniky dosahují konkurenčních cen a to i v případě, ţe výroba jede pouze v malých sériích; - citlivěji reagují na potřeby trhu a změny ekonomických podmínek; - kapitálová náročnost na jedno pracovní místo je často mnohem niţší Omezení malých a středních podniků Malé a střední podniky budou mít vţdy na trhu nějaká omezení, neboť: 1. nemají tak výrazně silnou ekonomickou sílu, ve spoustě případů mají obtíţní přísun kapitálu, a tak nemohou rozvíjet své kapacity; 2. nemají takovou sílu o pozice ve státních zakázkách; 3. nemohou si dovolit zaměstnávat lidi na vysoké urovni vzdělání a kvalitních znalostí jako jsou například vědci, manaţeři, obchodníci; 4. jsou ohroţeny chováním velkých velmi často nadnárodních řetězců, které si mohou prosadit dumpingové ceny. 12 Přehled vývoje malého a středního podnikání od roku 2013 až po součastnost dle ČSÚ: podnikatelskou činnost k v ČR vykonávalo (dle ČSÚ) celkem právnických a fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0 249), fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0 249) bylo a právnických osob (s počtem 10 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

19 zaměstnanců 0 249) bylo Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2012 byl 99,86 %; celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků v roce 2012 činil tis. zaměstnanců. Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2012 činil 59,43 %; podíl přidané hodnoty malých a středních podniků na celku ČR tvořil 53,81 %; v roce 2012 došlo k meziročnímu zvýšení vývozu malých a středních podniků o mil. Kč, tj. o 6,56 %. Podíl malých a středních podniků na celkovém dovozu v roce 2012 byl 59,88 % a podíl malých a středních podniků na celkovém vývozu byl 53,51 %; v dotačních programech Operačního programu Podnikání a inovace bylo k výhradně pro malé a střední podniky od počátku realizace vyčerpáno celkem ,6 mil. Kč, coţ je z hlediska skupin příjemců podpory téměř 80 % objemu celkově; proplacené částky dotací, z hlediska počtu projektů jsou pak malé a střední podniky zastoupeny 90 %. Protoţe prostředky státního rozpočtu jsou doplněny prostředky ze strukturálních fondů v poměru 85/15, podílí se státní rozpočet na uvedeném čerpání částkou 3 936,1 mil. Kč a strukturální fondy EU částkou ,5 mil. Kč; v rámci programů průmyslového výzkumu a vývoje podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 361 projektů malých a středních podniků v celkové výši 1 302,5 mil. Kč; Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaloţilo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 2,595 mld. Kč; Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v roce 2012 v rámci programu EUREKA poskytlo malým a středním podnikům 112,5 mil. Kč a v rámci programu KONTAKT II poskytlo z účelové podpory 3,321 mil. Kč na řešení mezinárodních projektů; Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2012 přidělilo prostřednictvím Národního programu podpory cestovního ruchu dotace 35 projektům malých a středních podniků v celkové výši 46,4 mil. Kč. Integrovaný operační program poskytl podporu 906 projektům malých a středních podniků s objemem podpory ve výši mil. Kč; 18

20 Ministerstvo zemědělství realizovalo Program rozvoje venkova České republiky, v rámci kterého v roce 2012 proplatilo 398 projektům malých a středních podniků dotaci v celkové výši cca 1,6 mld. Kč; Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2012 realizovalo 65 projektů na podporu ekonomické diplomacie v hodnotě 4,792 mil. Kč. Tento program je primárně zaměřen na pomoc malým a středním podnikům při jejich vstupu na zahraniční trhy. 2.8 Podpora malého a středního podnikání Řada lidí ve společnosti se domnívá, ţe být podnikatelem je snadné. Tato skutečnost vede k názoru, ţe si kaţdý myslí, ţe se narodil jako podnikatel, a zaleţí pouze na něm, zda podnikání zvládne či nikoliv. Mnozí si ale neuvědomují, ţe nemalé počty podnikatelů zanikají, a jejich krach většinou souvisí s nemalou finanční ztrátou či jinými tragédiemi. V tomto případě je dobré zajímat se jak v začínajícím, tak i v pokročilém stádiu podnikání o instituce, a to buď na bázi komerční či zvýhodněné finanční podporou a to jak z prostředků státních, tak i rozvojových fondů Evropské Unie. 13 Jedná se zejména o podporu: - informační; - finanční. 2.9 Organizace poskytující služby podnikatelům Podporu podnikatelům poskytují dva typy organizací: - vládní organizace, které poskytují sluţby podnikatelům; - nevládní organizace, které fungují na bázi neziskových organizací. Vládní organizace Ministerstvo průmyslu, které je vládní institucí připravilo zvýhodněné poradenské programy na podporu podnikatelům z řady malých a středních podniků - mají celostátní působnost. 13 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. Praha: Podpora podnikání, [cit ]. Dostupný na WWW: < 19

21 CzechInvest je organizace zřízená ministerstvem obchodu a průmyslu (MPO) jako rozvojová národní agentura, která podporuje restrukturalizaci průmyslu v České republice. Na podporu malého a středního podnikání se snaţí CZECHINVEST ve spolupráci s Evropskou unií zajistit podnikatelům lepší podnikatelské prostředí. Z velké kopie zemí EU byla u nás v České republice zřízena regionální a informační poradenská centra (RPIC) a podnikatelská a inovační centra (BIC). Regionální informační poradenské centrum nabízí podnikatelům cenově zvýhodněné poradenské sluţby, pomoc s podnikatelským plánem, pomoc při bankovních úvěrech, vytváření nových pracovních míst, poskytují informace o dalších moţných podporách v regionu a organizují vzdělávací semináře pro podnikatele. 14 Podnikatelská a inovační centra mají za úkol poradenství v oblasti technické, technologické, transfer různých technologií ze zahraničí. Specifickou sluţbou je umístění firem do tzv. Podnikatelských inkubátorů. To znamená, ţe pro začínající podnikatele je poskytnut prostor-podnájem za velmi výhodných podmínek s dalším servisem. Takovéto centrum je vystavěno dle Evropské unie v Českých Budějovicích na sídlišti MÁJ u Jihočeské univerzity. RPIC a BIC jsou dotovány ze státního rozpočtu, takţe jsou výhodnější neţ vyuţívání jednotlivých poradenských sluţeb. Czech TRADE organizace zřízena na podporu malých a středních podniků v oblasti podpory obchodu. Hlavní cílem této organizace je upevnění a prosazení pozice českých exportérů na zahraničním trhu. Czech trade se zabývá především hledáním nových informací o zahraničním trhu, například jaké jsou celní sazby v daných lokalitách nebo jaké jsou podmínky zaloţení společnosti v jiných zemích a to vše proto, aby mohl vyhledat potencionálního partnera z jiného státu neţ ČR. Skutečnost je i taková, ţe je moţné zastoupení při jednání či uzavírání obchodního kontraktu. Centrum pro regionální rozvoj v ČR organizace zřízená MMR ČR na podporu činnosti ministerstva, k realizaci v regionální politice a to zejména ze zdrojů financovaných a podporovaných Evropskou unií. Nabízí pomoc při zpracování odborných ţádostí, které pro neznalce nejsou vůbec jednoduché a její následné dokumentace. 14 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

22 Informační portály - existují dílčí informační portály, které slouţí podnikatelské veřejnosti pro dostupné informace: - integrovaný systém informací pro podnikání a export na dostupné adrese portál, který je vstupní branou pro dosaţení základních informací pro podnikatele i exportéry; - Euro Info Centrum (EIC) dostupný na adrese v současné době je v České Republice cca 6 Euro Info center, které jsou od roku 1999 plnoprávnými členy evropské sítě EIC. Tyto EIC jsou ve větších městech jako je Praha, Plzeň, Ostrava, Brno, Most a Liberec. Tyto centra nabízejí informace o legislativě, daních, věřejných zakázkách či o podnikatelském prostředí v zemích EU, ve středomoří aj. 15 Nevládní organizace Nevládní organizace mají různorodé odvětví podnikatelů, které v rámci plnění veškerých funkcí poskytují velké spektrum uţitečných sluţeb a produktů všem podnikatelských subjektům včetně malého a středního podnikání. Hospodářská a agrární komora. Obě komory plní důleţité role v jakési platformě, která pomáhá podnikatelům všech odvětví prosazovat jejich podnikatelský plán a zájmy před státními orgány. Poskytují svým členům veškerý servis a zajišťují pro ně obchodní kontakty. Hospodářská komora (HK) člení se na regionální oborovou (členstvo, svazy, asociace) jde o důleţitou formu sdruţování pro malé a střední podnikatele. Kontrolní z profesní etiky takzvané svobodné povolání jakým je podnikání. Dále slouţí komora jako zdroj velmi dobrých informačních toků a také pořádná diskuzní forum pro členy, kde kaţdý jedinec můţe vyjádřit své vlivy a zájmy. Nejvíce důleţitá je hospodářská komora pro malé a střední podnikatele v oblasti poradenství daní a financí. Agrární komora (AK) slouţí podnikatelům v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Na podporu podnikání má skoro stejné funkce jako hospodářská komora s tím 15 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Analysis of possibilities of small and middle enterprises financing Diplomová

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy Ondřej Složil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu úvěrů pro malé a střední firmy. Klade si za cíl rozbor a porovnání

Více

Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků

Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta ekonomických a sociálních věd Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků (podtitul práce) Bakalářská práce Autor: Josef Lank Bankovní management

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

konkurence, zde je nutné vybrat podniky, které opravdu naši konkurenty, a to právě z podstaty našeho zacílení. Hodnocení těchto vybraných

konkurence, zde je nutné vybrat podniky, které opravdu naši konkurenty, a to právě z podstaty našeho zacílení. Hodnocení těchto vybraných ÚVOD Téma diplomové práce Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace byla vybrána z důvodu blízkého vztahu ke restaurace Foodbar & Lounge Café a opravdové touze tento projekt realizovat. Byla jsem

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bankovní institut vysoká škola Praha Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Miroslava Křivancová Duben, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Založení podnikatelského subjektu

Založení podnikatelského subjektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Založení podnikatelského subjektu Diplomová práce Autor: Ondřej Hrubý finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Podpora malých a středních podniků v EU a ČR

Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bakalářská práce Autor: Vlastimil Šesták Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor:

Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bankovní obchody Bakalářská práce Autor: Radka Veselá Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D Praha Duben,

Více

Finanční poradenství v ČR

Finanční poradenství v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Finanční poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D. Praha duben,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Bankovní produkty pro studenty

Bankovní produkty pro studenty Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Lukáš Beier Bakalářská práce 2010 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více