Financování malých a středních podniků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování malých a středních podniků"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Financování malých a středních podniků Diplomová práce Autor: Bc. Kristýna Vargová studijní obor finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Červen, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku, dne 12. června Bc. Kristýna Vargová

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Františkovi Pavelkovi, CSc. za vstřícnost a odborné vedení.

4 Anotace: VARGOVÁ, K. Financování malých a středních podniků: diplomová práce. Praha: Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s., s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. František Pavelka, CSc. Klíčová slova: finanční analýza, male a střední podnikání, finanční struktura podniku, podnikatelský subjekt. Předmětem práce je analyzovat financování malých a středních podniků z hlediska dostupných finančních derivátů pro financování v České Republice. Teoretická část práce analyzuje na základě studia odborné literatury systém financování malých a středních podniků, zaměřuje se také na moţnost financování z prostředků EU. Cílem praktické části je analýza finanční struktury vybrané společnosti firmy Ecomodula s.r.o. v Písku. 4

5 Annotation: VARGOVÁ, K. Small and middle enterprises financing. Prague: College of Banking Praha, a.s., s. Thesis Supervisor doc. Ing. František Pavelka, CSc. Key words: financial analysis, small and medium enterprises, SMEs, financial structure, the business subject. The subject of my thesis,, Financing SMEs "is familiar with the possible financing of small and medium-sized enterprises in terms of available instruments to finance in the Czech Republic. The practical part is a description of the structure and potential funding sources. A detailed description of all the financial possibilities and the end of the theoretical concept of SME support in The practical part analyzes the financial structure of the selected company Ecomodula s.r.o. from the town Pisek. 5

6 OBSAH ÚVOD CÍL A METODIKA Cíl diplomové práce Metodika diplomové práce TEORETICKÁ VÝCHODISKA VYMEZENÍ ZÍKLADNÍCH POJMŮ Zaloţení podnikatelského subjektu Ţivnostníci Vymezení malých a středních podniků (MSP) Význam malých a středních podniků Společenské přínosy malých a středních podniků Ekonomické přínosy malých a středních podniků Omezení malých a středních podniků Podpora malého a středního podnikání Organizace poskytující sluţby podnikatelům Potřeby malých a středních podniků MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Instituce vyuţívané pro financování MSP v EU Bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Směnečný úvěr Lombardní úvěr Investiční úvěry Klasické investiční úvěry Hypoteční úvěry Úvěry rozvojové Úvěry konsolidační Americká hypotéka Obchodní a dodavatelské úvěry Charakteristika factoringu Forfaiting KONCEPCE PODPORY MPS Strategické vize Globální a hlavní cíle

7 4.3 Strategické priority Strategická priorita č Strategická priorita č Strategická priorita č Strategická priorita č ANALÝZA FINANČNÍ STRUKTURY VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Informace o vybrané společnosti Finanční analýza Horizontální analýzy Horizontální analýza aktiv Horizontální analýza pasiv Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát Vertikální analýzy Vertikální analýza aktiv Vertikální analýza pasiv Vertikální analýza výnosů Vertikální analýza nákladů Analýza rozdílových ukazatelů Čisté pohotové prostředky Čistý pracovní kapitál Analýza cash - flow Analýza poměrových ukazatelů Ukazatelé likvidity Ukazatelé zadluţenosti Ukazatelé rentability Ukazatelé aktivity Provozní ukazatelé Analýza soustav ukazatelů Zhodnocení finanční situace společnosti Ecomodula s.r.o VÝSLEDKY A DISKUSE Hypotéza Výsledky k výzkumné otázce č Výsledky k výzkumné otázce č Shrnutí

8 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

9 ÚVOD Malé a střední podniky hrají významnou roli v ekonomice nejen ČR, ale i v celé EU. V ČR se tento sektor významně podílí na vytváření pracovních míst, upevňuje sociální stabilitu a posiluje hospodářský vývoj státu. Malé a střední podniky jsou protipólem velkých monopolů, jsou konkurenceschopnými díky schoponosti rychle a pohotově reagovat na změny poptávky trhu. MSP byly v evropské legislativě vymezeny v 90. letech 20. století, od 1. ledna 2005, na základě nové definice Evropské Komise, jsou hlavními kritérii pro zařazení: počet zaměstnanců, celková bilanční suma, obrat a nezávislost. Tyto podniky jsou tedy dle výše uvedených kritérií členěny na mikropodniky, malé podniky, střední podniky nebo také na podniky nezávislé, partnerské a propojené. Aby MSP mohly vznikat a rozvíjet se a fungovat, je potřeba, aby bylo zabezpečeno jejich financování a platební styk. Pro zajištění platebního styku je pouţíván běţný účet, který banky nabízí všem podnikatelským subjektům. Financování investic či rozvoje podniku se řídí dle velikosti podniku či oboru podnikání. Z hlediska vývoje podniku můţeme potřeby dělit pro nově zaloţený podnik, podnik s nečekanou potřebou finančních prostředků, podnik rozšiřující svoji činnost a úspěšně podnikající podnik. Po vstupu ČR do EU se rovněţ podnikatelům v kategorii MPS otevírají nové velké moţnosti. Není to jen volný pohyb osob, zboţí, sluţeb ale zejména kapitálu. Evropská unie, její instituce a agentury poskytují širokou podporu evropským malým a středním podnikům (MSP). Ta je dostupná v různých formách, jako jsou granty, půjčky a v některých případech záruky buď přímo nebo prostřednictvímprogramů řízených na vnitrostátní nebo regionální úrovni, jako jsou strukturální fondy Evropské unie. Malé a střední podniky mohou také těţit z opatření ve formě různých programů a podpor podnikání poskytovaných členskými státy EU. Evropská podpůrná schémata tak tyto podpory vhodně doplňují. Politika soudrţnosti (kohezní politika) financovaná ze strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj [ERDF] a Evropský sociální Fond [ESF]) a z Fondu Soudrţnosti) tvoří se Společnou zemědělskou politikou nejdůleţitější výdajovou kapitolu EU. Malým a středním podnikům tak nabízí řadu podpor, které mohou mít různé formy. Podpora se ke konečným příjemcům dostává přes tzv. operační programy, o jejichţ počtu a zaměření 8

10 společně s implementační strukturou rozhodují jednotlivé členské státy Evropské unie po příslušné konzultaci s Evropskou komisí. V České republice funguje v období osm tematických operačních programů a sedm tzv. regionálních operačních programů. V hlavním městě Praze fungují dva operační programy Konkurenceschopnost a Adaptabilita. Cílem politiky soudrţnosti je podpořit regionální rozvoj a pomoct ekonomicky slabším regionům dostat se na úroveň ekonomicky silnějších. Z tohoto důvodu se při hledání podpory musí podnikatelé zaměřit na takové prostředky, které jsou pro daný region/zemi určeny. V současnosti se připravují národní priority nového programovacího období politiky soudrţnosti na léta Dosavadních podpor a programů poskytovaných EU vyuţily jiţ desítky tisíc evropských malých a středních podniků ke vstupu na zahraniční trhy nebo k zefektivnění a rozšíření svých zahraničních aktivit. Přesto je povědomí o těchto programech stále nedostatečné. Jedním z cílů této diplomové práce je přispět k rozšíření tohoto povědomí. 9

11 1. CÍL A METODIKA 1.1 Cíl diplomové práce Cílem diplomové práce je analyzovat moţnosti financování malých a středních podniků v České republice z hlediska dostupnosti, vyuţitelnosti a nákladovosti. Dle těchto kritérií budou v teoretické části práce analyzovány a vymezeny produkty představující moţnosti financování malých a středních podniků a bude také představena koncepce podpory malého a středního podnikání pro programové období S ohledem na bydliště autorky ve městě Písku, bude v praktické části práce vybrána pro analýzu finanční struktury vybrané společnosti, firma Ecomodula s.r.o. Písek. Po provedení podrobné finanční analýzy za období bude zhodnocena finanční situace společnosti Ecomodula s.r.o. a budou hledány odpovědi na 2 hypotézy. v závěru bude zhodnoceno, zda byly dosaţeny cíle stanovené pro tuto diplomovou práci. Pro tuto diplomovou práci byly stanoveny 2 výzkumné otázky: Výzkumná otázka č. 1: Jak je firma Ecomodula financována v současné době? Výzkumná otázka č. 2: Jaké jsou plány rozvoje firmy Ecomodula do budoucna a jejich financování? 1.2 Metodika diplomové práce V teoretické části diplomové práce budou vymezeny základní pojmy, kterých se zpracovávané téma přímo týká. Budou shromáţděny a analyzovány materiály a literatura, jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Všechny prameny budou uvedeny v kapitole Seznam pouţitých zdrojů. Poznatky získané studiem odborných zdrojů a literatury budou obsahem zejména teoretické části práce, která bude představována druhou kapitolou s názvem Teoretická východiska vymezení základních pojmů, následovat bude představení moţností financování malých a středních podniků, coţ bude obsahem třetí kapitoly. Určitý pohled do blízké budoucnosti bude představovat kapitola číslo čtyři s názvem Koncepce podpory malého a středního podnikání

12 Analýza finanční struktury vybrané společnosti, tj. firmy Ecomodula s.r.o. Písek, bude obsahem páté části práce. V závěru této kapitoly bude zhodnocena na základě provedené analýzy finanční situace společnosti Ecomodula s.r.o. V následující poslední kapitole dojde na základě získaných poznatků k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Metoda sekundárního výzkumu Autorka se bude spoléhat na data a informace, která jsou k dispozici, a pouţije metodu tzv. sekundárního výzkumu. Údaje ke zpracování teoretické části budou čerpány z odborné literatury a internetových zdrojů. Údaje ke zpracování praktické části budou čerpány z účetních výkazů firmy Ecomodula za období a z internetových stránek firmy. Při hledání odpovědí na hypotetické otázky budou pouţity všechny získané informace a zejména pak poznatky získané z analýzy finanční struktury vybrané společnosti, kterou bude firma Ecomodula s.r.o. v Písku. 11

13 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Slovo podnikatel je původem z francouzského jazyka a původem znamenal prostředníka či zprostředkovatele. Tento výraz zcela odpovídal realitě, protoţe podnikatel se v tehdejší době podílel na zprostředkování především obchodů. Postupem času přibylo zprostředkování pro vládu. Jiţ v této době bylo jasné, ţe forma tohoto podnikání přináší jisté riziko a proto se zcela oddělila od rentiéra. Jelikoţ rentiér poskytoval kapitál za určitou cenu v podstatě rentu, která mu přinášela i úroky, kdeţto podnikatel uskutečňuje jistý projekt, který mu přináší určité riziko úspěchu či neúspěchu. 1 Segmentace slova podnikání: 1. Ekonomické pojetí podnikání je zapojeno do ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Jedná se o proces, který vytváří přidanou hodnotu. 2. Psychologické pojetí činnost, která je motivována potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, splnit si svůj sen postavit se na vlastní nohy. 3. Sociologické pojetí podnikání vytváří pocit blahobytu pro všechny zainteresované, ukazují se cesty k lepšímu vyuţití a zpracování zdrojů kde se vytvářejí nové příleţitosti. 4. Právnické pojetí činnost, která je provozována na vlastní zodpovědnost vlastním jménem za účelem dosaţení zisku. 2 Jedná se o: - cílevědomou činnost; - kreativní přístupy; - praktický přínos, uţitek, přidanou hodnotu; - opakovaný a cyklický proces. 3 Podnikání není činnost, která by se dala naplánovat či nařídit, lze jí však vytvořit ne usnadnit. 1 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

14 2.1 Založení podnikatelského subjektu V různých částech světa převládají pouze tři formy existence malých podnikatelských subjektů následovně: - firma, která je vlastněná pouze jednotlivcem, tedy individuálním podnikatelem, kdy v tomto případě patří podnikatelský kapitál pouze jedné osobě; - společný podnik, kdy dvě či více osob sdílí své finanční prostředky za účelem společného podnikání; - společnost s ručením omezeným, - akciové společnosti, které mohou mít teoreticky upsán podíl akcií aţ několik tisíc vlastníků, kteří je zároveň řídí Živnostníci Největším počtem kaţdoročně zakládaných nových podniků v České Republice jsou ţivnosti neboli ţivnostníci. Ve své podstatě zaloţit podnik této formy, je velmi jednoduché obzvlášť, pokud se nechystáte registrovat jako plátce DPH. Neexistuje ţádný předpis, zákon nepoţaduje audit Vašeho účetnictví, ani poskytování informací o firmě v rámci Vaší finanční situace podnikatelské komoře. 5 Jako ţivnostník, není ţádného právního rozdílu mezi Vámi a Vaším podnikem. Podnik je součástí soukromých ale i pracovních aktivit ve své podstatě stejně tak jako vlastnictví domu či motorky. Pokud však Vaše společnost zkrachuje, věřitelé, kteří jsou majiteli společnosti, mají právo na Vás podnikatelský majetek, ale i na Váš osobní majetek s výjimkou věcí osobní potřeby, dle zákona o bankrotu (ten umoţňuje ponechat si ve svém vlastnictví pouze nezbytně nutné osobní věci pro sebe, popřípadě svoji manţelku či děti). 6 Vklad k provozování ţivnosti můţe být Váš vlastní popřípadě půjčený. Neexistuje kapitál, který by neměl za sebou riziko, ač za podstoupené riziko se dostává odměny. V případě zaloţení vlastní firmy, se stáváte svým vlastním pánem, kde máte jednu jedinou povinnost a to vypracovat daňové přiznání o svých příjmech. 4 BARROW, C., Základy drobného podnikání, s BARROW, C., Základy drobného podnikání, s BARROW, C., Základy drobného podnikání, s

15 Ţivnostníky doprovází ve světě podnikání i riziko. Toto riziko přináší rozhodování podnikatele, které se týká různých podnikatelských aktivit. Většina rozhodování, vychází z určitých předpokladů, které se mohou, ale nemusí naplnit. Vzhledem k tomu, ţe podnikatel nezná předem faktory, které mohou ovlivnit řadu věcí, můţe se dostat do podnikatelského rizika. Typologie RIZIK: 1. interní riziko riziko, které se projevuje pouze uvnitř podniku a chytrý podnikatel je schopen se rizikům vyhnout. Jedná se o dobré zamýšlení s financemi, zvládnout dobře výrobní a organizační procesy a také personální management; 2. externí riziko jedná se především o faktory podnikatelského prostředí, které musí být podnikatelem respektovány. Musí se před těmito riziky dostatečně chránit, přičemţ nemá dostatek obraných pomůcek k jejich ovlivňování. Rizika mohou nastat z ekonomických podnětů (devizové kurzy, úrokové míry, daňové povinnosti aj.) změny mohou nastat i v trţním prostředí jako je konkurence poţadavky zákazníka či obchodní podmínky či změny na trhu práce. 2.3 Vymezení malých a středních podniků (MSP) Od roku 1997 se česká statistika harmonizovala s kvantitativní typologií podnikání Eurostatu (statistický úřad EU) a podniky dělí do tří skupin dle počtu zaměstnanců na: 1. malé do 20 zaměstnanců; 2. střední do 100 zaměstnanců; 3. velké 100 a více zaměstnanců. 7 Nutno dodat, ţe podniky, které mají méně neţ 20 zaměstnanců nemají statistickou povinnost a pokud dojde k šetření realizuje se výběrovým způsobem. Poněkud jiné hodnocení má komise Evropské Unie, která pouţívá 4 kritéria: 1. počet zaměstnanců 2. roční trţby 7 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

16 3. hodnota aktiv 4. nezávislost Členění podniků: - velmi malý podnik (drobný respektive mikropodnik do 10 zaměstnanců); - malý podnik do 50 zaměstnanců přičemţ obrat nesmí přesáhnout 7 mil. EUR a jeho aktiva nesmí převyšovat 5 mil. EUR; - střední podnik do 250 zaměstnanců nesmí být však obrat větší neţ 40 mil. EUR a jeho aktivita nesmí přesáhnout 27 mil. EUR; - velký podnik můţe přesáhnout a ve většině případů přesahuje všechny uvedené limity, přičemţ v EU je velký podnik do 500 zaměstnanců, pokud je však překročen počet zaměstnanců, jedná se o velmi velký podnik Význam malých a středních podniků V České Republice ale i ve Světě tvoří drtivou většinu malé a střední podniky. Jenom v Evropě existuje 20 milionů malých a středních podniků, které zamněstávají více neţ 75 miliónů lidí. 2.5 Společenské přínosy malých a středních podniků Malé a střední podniky, dávají lidem šanci seberealizace, svobodné uplatnění občanům, nezávislé chování lidí, které spočívá v heslu podnikání na vlastní jméno, na vlastní zodpovědnost za účelem dosaţení zisku. Nemohou na sebe strhnout moc, nedosáhnou nikdy monopolního postavení. Jedná se o protipól ekonomické ale i politické moci. Lidé se v těchto podnicích naučí přeţít, naučí se jednat a ţit zodpovědně, protoţe kterýkoliv omyl pro ně znamená pád na dno a ztrátu z vlastního kapitálu. Malý či střední podnikatel nemá kam uniknout, důsledky a neúspěch nese velmi osobně. Malá a střední firma vytváří pro společnost stabilizující prvek, neboť kterákoliv výrazná politická nejistota či radikální změna je pro něj jistá forma rizik. Malé a střední podniky jsou obvykle svázány s regionem, ve kterém podnikají. Podnikatel v něm často bydlí, to znamená, ţe ho velmi dobře zná. Nejen, ţe poskytuje 8 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

17 v daném region zaměstnání mnoha lidem, ale často se interesuje i jako sponzor různých akcí a to jak sportovních, tak i charitativních. Nevýhodou je popularita mezi lidmi, a tak je jejich soukromí dobře,,sledováno. Velmi známé jsou malé obchůdky, domácí hospůdky či kavárničky, které na vesnici či maloměstě vytvářejí takzvanou urbanizaci. Jejich prostor je oţivením vesnice či města a to zejména pokud se jedná o historickou budovu. 2.6 Ekonomické přínosy malých a středních podniků Ekonomickým přínosem malých a středních podniků, který je velmi dobře ceněn, je časová flexibilita podnikatele a skutečnost, ţe se v daný okamţik můţe vše změnit tedy i přizpůsobení se. Protipól monopolů Malé a střední podniky jsou dynamickým momentem v podnikatelské struktuře. Se skutečností, ţe na trh nastupují multinárodní korporace a světové obchodní řetězce malé a střední podniky působí proti posilování monopolních zvyků. Z jedné strany jsou neustále vytlačovány monopoly z trhu, na straně druhé si stále nacházejí nové oblasti, ve kterých se velmi dobře rozvíjejí. Stále hledají nové moţnosti, čím by se zavděčili poptávce trhu a tak například plní individuální přání. Velmi rádi se zapojují do okrajových oblastí trhu, které pro velké firmy nejsou ničím zajímavé. Některé MSP spolupracují s velkými podniky jako jejich subdodavatelé. Jak je známo často si velké firmy nechávají různé sluţby dělat právě MSP. LEAN Koncepce Koncepce "štíhlé výroby" (lean production, lean manufacturing) pochází z firmy Toyota, kde vznikla v letech 20. století jako alternativa k hromadné výrobě v prostředí, které vyţádovalo vysokou úroveň flexibility a postrádalo finance na nákladné investice. Provádí komplexní organizaci vývoje a výroby produktu, dodavatelů a kontakty se zákazníkem tak, aby při lepším plnění zákazníkova poţadavku bylo zapotřebí méně lidského úsilí, prostoru, kapitálu a času - a přitom produkty mají mnohem lepší kvalitu neţ v hromadné výrobě. 9 9 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

18 Filozofie štíhlé společnosti nevynalézá nový business model, nenutí Vám nepřirozené nové metody. Jednoduše se vrátí k základům všech obchodních (a výrobních) činností, a klade otázku: co vlastně zákazník akceptuje, jako hodnotu. Potom seřadí ty činnosti, které přinášejí hodnotu, do řady (na jeden produkt se tomu říká tok hodnot - value stream), a odstraní ostatní činnosti, které hodnotu nepřinášejí. Následuje vytvoření toku, ve kterém vývoj a jeho produkt samotný postupuje hladce a rychle kupředu na "tah" zákazníka (oproti "tlaku" třeba výroby). Nakonec se k tomu přidá cyklus neustálého zlepšování s cílem hledání dokonalosti. 10 Shrnutí: - malé a střední podniky dosahují konkurenčních cen a to i v případě, ţe výroba jede pouze v malých sériích; - citlivěji reagují na potřeby trhu a změny ekonomických podmínek; - kapitálová náročnost na jedno pracovní místo je často mnohem niţší Omezení malých a středních podniků Malé a střední podniky budou mít vţdy na trhu nějaká omezení, neboť: 1. nemají tak výrazně silnou ekonomickou sílu, ve spoustě případů mají obtíţní přísun kapitálu, a tak nemohou rozvíjet své kapacity; 2. nemají takovou sílu o pozice ve státních zakázkách; 3. nemohou si dovolit zaměstnávat lidi na vysoké urovni vzdělání a kvalitních znalostí jako jsou například vědci, manaţeři, obchodníci; 4. jsou ohroţeny chováním velkých velmi často nadnárodních řetězců, které si mohou prosadit dumpingové ceny. 12 Přehled vývoje malého a středního podnikání od roku 2013 až po součastnost dle ČSÚ: podnikatelskou činnost k v ČR vykonávalo (dle ČSÚ) celkem právnických a fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0 249), fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0 249) bylo a právnických osob (s počtem 10 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

19 zaměstnanců 0 249) bylo Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2012 byl 99,86 %; celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků v roce 2012 činil tis. zaměstnanců. Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2012 činil 59,43 %; podíl přidané hodnoty malých a středních podniků na celku ČR tvořil 53,81 %; v roce 2012 došlo k meziročnímu zvýšení vývozu malých a středních podniků o mil. Kč, tj. o 6,56 %. Podíl malých a středních podniků na celkovém dovozu v roce 2012 byl 59,88 % a podíl malých a středních podniků na celkovém vývozu byl 53,51 %; v dotačních programech Operačního programu Podnikání a inovace bylo k výhradně pro malé a střední podniky od počátku realizace vyčerpáno celkem ,6 mil. Kč, coţ je z hlediska skupin příjemců podpory téměř 80 % objemu celkově; proplacené částky dotací, z hlediska počtu projektů jsou pak malé a střední podniky zastoupeny 90 %. Protoţe prostředky státního rozpočtu jsou doplněny prostředky ze strukturálních fondů v poměru 85/15, podílí se státní rozpočet na uvedeném čerpání částkou 3 936,1 mil. Kč a strukturální fondy EU částkou ,5 mil. Kč; v rámci programů průmyslového výzkumu a vývoje podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 361 projektů malých a středních podniků v celkové výši 1 302,5 mil. Kč; Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaloţilo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 2,595 mld. Kč; Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v roce 2012 v rámci programu EUREKA poskytlo malým a středním podnikům 112,5 mil. Kč a v rámci programu KONTAKT II poskytlo z účelové podpory 3,321 mil. Kč na řešení mezinárodních projektů; Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2012 přidělilo prostřednictvím Národního programu podpory cestovního ruchu dotace 35 projektům malých a středních podniků v celkové výši 46,4 mil. Kč. Integrovaný operační program poskytl podporu 906 projektům malých a středních podniků s objemem podpory ve výši mil. Kč; 18

20 Ministerstvo zemědělství realizovalo Program rozvoje venkova České republiky, v rámci kterého v roce 2012 proplatilo 398 projektům malých a středních podniků dotaci v celkové výši cca 1,6 mld. Kč; Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2012 realizovalo 65 projektů na podporu ekonomické diplomacie v hodnotě 4,792 mil. Kč. Tento program je primárně zaměřen na pomoc malým a středním podnikům při jejich vstupu na zahraniční trhy. 2.8 Podpora malého a středního podnikání Řada lidí ve společnosti se domnívá, ţe být podnikatelem je snadné. Tato skutečnost vede k názoru, ţe si kaţdý myslí, ţe se narodil jako podnikatel, a zaleţí pouze na něm, zda podnikání zvládne či nikoliv. Mnozí si ale neuvědomují, ţe nemalé počty podnikatelů zanikají, a jejich krach většinou souvisí s nemalou finanční ztrátou či jinými tragédiemi. V tomto případě je dobré zajímat se jak v začínajícím, tak i v pokročilém stádiu podnikání o instituce, a to buď na bázi komerční či zvýhodněné finanční podporou a to jak z prostředků státních, tak i rozvojových fondů Evropské Unie. 13 Jedná se zejména o podporu: - informační; - finanční. 2.9 Organizace poskytující služby podnikatelům Podporu podnikatelům poskytují dva typy organizací: - vládní organizace, které poskytují sluţby podnikatelům; - nevládní organizace, které fungují na bázi neziskových organizací. Vládní organizace Ministerstvo průmyslu, které je vládní institucí připravilo zvýhodněné poradenské programy na podporu podnikatelům z řady malých a středních podniků - mají celostátní působnost. 13 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce [online]. Praha: Podpora podnikání, [cit ]. Dostupný na WWW: < 19

21 CzechInvest je organizace zřízená ministerstvem obchodu a průmyslu (MPO) jako rozvojová národní agentura, která podporuje restrukturalizaci průmyslu v České republice. Na podporu malého a středního podnikání se snaţí CZECHINVEST ve spolupráci s Evropskou unií zajistit podnikatelům lepší podnikatelské prostředí. Z velké kopie zemí EU byla u nás v České republice zřízena regionální a informační poradenská centra (RPIC) a podnikatelská a inovační centra (BIC). Regionální informační poradenské centrum nabízí podnikatelům cenově zvýhodněné poradenské sluţby, pomoc s podnikatelským plánem, pomoc při bankovních úvěrech, vytváření nových pracovních míst, poskytují informace o dalších moţných podporách v regionu a organizují vzdělávací semináře pro podnikatele. 14 Podnikatelská a inovační centra mají za úkol poradenství v oblasti technické, technologické, transfer různých technologií ze zahraničí. Specifickou sluţbou je umístění firem do tzv. Podnikatelských inkubátorů. To znamená, ţe pro začínající podnikatele je poskytnut prostor-podnájem za velmi výhodných podmínek s dalším servisem. Takovéto centrum je vystavěno dle Evropské unie v Českých Budějovicích na sídlišti MÁJ u Jihočeské univerzity. RPIC a BIC jsou dotovány ze státního rozpočtu, takţe jsou výhodnější neţ vyuţívání jednotlivých poradenských sluţeb. Czech TRADE organizace zřízena na podporu malých a středních podniků v oblasti podpory obchodu. Hlavní cílem této organizace je upevnění a prosazení pozice českých exportérů na zahraničním trhu. Czech trade se zabývá především hledáním nových informací o zahraničním trhu, například jaké jsou celní sazby v daných lokalitách nebo jaké jsou podmínky zaloţení společnosti v jiných zemích a to vše proto, aby mohl vyhledat potencionálního partnera z jiného státu neţ ČR. Skutečnost je i taková, ţe je moţné zastoupení při jednání či uzavírání obchodního kontraktu. Centrum pro regionální rozvoj v ČR organizace zřízená MMR ČR na podporu činnosti ministerstva, k realizaci v regionální politice a to zejména ze zdrojů financovaných a podporovaných Evropskou unií. Nabízí pomoc při zpracování odborných ţádostí, které pro neznalce nejsou vůbec jednoduché a její následné dokumentace. 14 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

22 Informační portály - existují dílčí informační portály, které slouţí podnikatelské veřejnosti pro dostupné informace: - integrovaný systém informací pro podnikání a export na dostupné adrese portál, který je vstupní branou pro dosaţení základních informací pro podnikatele i exportéry; - Euro Info Centrum (EIC) dostupný na adrese v současné době je v České Republice cca 6 Euro Info center, které jsou od roku 1999 plnoprávnými členy evropské sítě EIC. Tyto EIC jsou ve větších městech jako je Praha, Plzeň, Ostrava, Brno, Most a Liberec. Tyto centra nabízejí informace o legislativě, daních, věřejných zakázkách či o podnikatelském prostředí v zemích EU, ve středomoří aj. 15 Nevládní organizace Nevládní organizace mají různorodé odvětví podnikatelů, které v rámci plnění veškerých funkcí poskytují velké spektrum uţitečných sluţeb a produktů všem podnikatelských subjektům včetně malého a středního podnikání. Hospodářská a agrární komora. Obě komory plní důleţité role v jakési platformě, která pomáhá podnikatelům všech odvětví prosazovat jejich podnikatelský plán a zájmy před státními orgány. Poskytují svým členům veškerý servis a zajišťují pro ně obchodní kontakty. Hospodářská komora (HK) člení se na regionální oborovou (členstvo, svazy, asociace) jde o důleţitou formu sdruţování pro malé a střední podnikatele. Kontrolní z profesní etiky takzvané svobodné povolání jakým je podnikání. Dále slouţí komora jako zdroj velmi dobrých informačních toků a také pořádná diskuzní forum pro členy, kde kaţdý jedinec můţe vyjádřit své vlivy a zájmy. Nejvíce důleţitá je hospodářská komora pro malé a střední podnikatele v oblasti poradenství daní a financí. Agrární komora (AK) slouţí podnikatelům v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Na podporu podnikání má skoro stejné funkce jako hospodářská komora s tím 15 VEBER, J., Podnikání malé a střední firmy, s

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více