VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamil Stojaspal Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce 2014

2 Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce Bc. Kamil Stojaspal Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation The logistics of hotels and restaurants supply Kamil Stojaspal The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení: Prohlašuji, Že jsem diplomovou práci na téma Logistika zásobování hotelů a restaurací zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47/b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o... jméno a příjmení autora V Praze dne 12. června 2014

5 Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na oblast zásobování hotelu, konkrétně na cenové srovnání nabídky surovin a služeb dodavatelů zkoumaného hotelu s konkurenčním objektem. Předmětem teoretické části práce je vymezení pojmů souvisejících s logistikou a hotelnictvím. Charakterizuje základní informace k tématu. V analytické části práce je detailněji zpracována nabídka dodavatelů hotelu a zároveň zhodnocen aktuální výběr komodit, kde je determinující cena zboží a nabízené doplňkové služby. Významnou částí je prověření výhodnosti stávající outsourcingové služby. Závěrečná návrhová část pak hodnotí zjištěné informace, zohledňuje výsledky do vlastních doporučení a návrhů ke zlepšení dodavatelských služeb, a tím i ke zvýšení efektivnosti oblasti zásobování hotelu. Klíčová slova Logistika, hotel, dodavatel, zásobování, outsourcing, analýza, efektivnost. Abstract Master s Dissertation focuses on the sphere of supplying of the hotels, specifically on the price comparison of the (raw) material offer and the services of the suppliers of the researched hotel with the competitive object. The subject of the theoretical part is the definiton of the terms that are related to the logistics and the hotel industry. It describes the basic information to the topic. In the analythical part the suppliers offer is processed more in details and there is also evaluated the actual choice of the commodities, where the price of the goods is determined and the offered complementary services. The important part is the verification of the advantage of the current outsourcing service. The final design part evaluates the discovered information, takes into consideration the results to the own suggestions and proposals how to improve the the concractor s services and and so to the increase of the efficiency of the hotel s supplying. Keywords Logistics, hotel, supplier, supply, outsourcing, analysis, efficiency.

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Vymezení pojmu logistika Strategie logistiky podniku Metody v obchodní logistice Logistika v hotelovém a restauračním průmyslu Dodavatelsko-odběratelské vztahy Nabídka produkce sortimentu Vymezení pojmu hotel a pension Organizační struktura hotelu Hotelový management Zásobování a skladování Využití vnějších zdrojů ANALYTICKÁ ČÁST Hotel CLUB *** Vymezení strategických cílů Hotelu CLUB: Analýza SWOT Hotelu CLUB Dodavatelé Hotelu CLUB Velkoobchod THP, spol. s r.o Fast Stride, s. r. o GASTROMA, a. s Zepo Kubíček Václav VMD-drogerie Chrištof, s. r. o Pekárna Hapek VO-Karbula, s. r. o

7 2.3 Objednávky a nákup zboží Penzion Vila Dodavatel Penzionu Vila Cenové srovnání Maso a masné výrobky Ovoce a zelenina Alkoholické a nealkoholické nápoje Mléčné výrobky Drogistické zboží Koloniál Vyhodnocení srovnávání Outsourcing prádelny NÁVRHOVÁ ČÁST Hotel Restaurace ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 69

8 ÚVOD Stále rostoucí požadavky na potřeby nabídnout na trhu svým zákazníkům kvalitní zboží a služby, a to na správném místě ve správný čas a za cenu optimálních nákladů jsou úkolem logistiky. Nedílnou a mnohdy zároveň i klíčovou součástí celého logistického řetězce je oblast zásobování. Právě zásobování, respektive jeho efektivní provádění, často rozhoduje o míře úspěšnosti daného podnikatelského subjektu. To platí rovněž pro sektor hotelnictví a gastronomie, kde každé ubytovací a stravovací zařízení by mělo řešit, jak co nejefektivněji bude jejich zásobování probíhat. Tato diplomová práce je věnována tématu zásobování hotelů, v návaznosti na efektivnost jejich nákupu a skladování. V oblasti hotelnictví a gastronomie se pracovně pohybuji přes dvacet let a je mi velmi blízká. Mimo jiné jsem měl příležitost se blíže seznámit s řízením menšího městského hotelu, kde práce se správným načasováním zásobování byla na denním pořádku. O téma zásobování se osobně velmi zajímám, neboť si uvědomuji jeho důležitost a bohužel i rezervy v praxi. A to je také důvod, proč se tímto tématem zabývám i ve své diplomové práci. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části práce se věnuji vymezení pojmů z oblasti logistiky a dále popisu subjektů, které zde hrají důležitou roli. Budu se zabývat pojmy přímo souvisejícími s hotelnictvím a hotelovým managementem. Dále krátce zmapuji význam outsourcingu, v dnešní době již obvyklé externí spolupráce firem. Analytická část charakterizuje konkrétní podnik hotel, jeho nabízené služby a srovnání s konkurenčním hotelem, který je vzdálen pouze 300 m. Zkoumaný tříhvězdičkový Hotel CLUB*** se nachází v srdci Moravského Slovácka ve městě Kyjov. Hotel disponuje nabídkou ubytování ve dvoulůžkových pokojích a v apartmá, stravování nabízí v hotelové restauraci. Pro zajištění firemních konferencí hotel nabízí stavebně oddělené konferenční salonky. Jedná se o menší hotel do dvaceti zaměstnanců. Druhou významnou součástí analytické části této práce je srovnání výhodnosti doposud poskytované služby externí společnosti dodavatele podnikajícího v oblasti praní hotelového a restauračního prádla. 8

9 Metodou bude porovnání ceníku externí firmy s výpočtem všech nákladů vynaložených na praní a žehlení hotelového prádla. V poslední návrhové části uvádím možnosti a návrhy, jejichž realizace by vedla ke snížení nákladů, k zefektivnění fungování zásobování, k nalezení nových dodavatelů nebo ke změnám v sortimentu a v nabídce služeb Hotelu CLUB. Zároveň v této části uvádím vlastní doporučení ke zlepšení interní komunikace v rámci hotelu a zvýšení kvality jeho lidského kapitálu. Cílem této diplomové práce je zmapování nabídky zboží a jejich následné cenové srovnání a vyhodnocení stávajících dodavatelů Hotelu CLUB a konkurenčního podniku Penzion Vila, který využívá služeb téměř jen jediného dodavatele, se kterým Hotel CLUB naopak nespolupracuje vůbec. Metodou šetření bude výběr surovin ze skupin výrobků jako jsou například mléčné výrobky, ovoce a zelenina a nápoje, které se objednávají nejčastěji a srovnání s cenami konkurence za dané období. Toto srovnávání rozhodne, zda vícero jednotlivých dodavatelů je cenově levnější než jediný dodavatel konkurence. Smyslem této práce je nalezení odpovědí na dvě níže definované otázky, jejichž cílové zhodnocení je předmětem závěrečné kapitoly. První otázka vychází z hypotézy mé domněnky, že v konečném důsledku se Hotel CLUB dostane na nižší ceny než Penzion Vila využívající výhradního dodavatele. Důvodem by mohl být zřejmě špatný přístup Penzionu Vila při sledování konkurenčních nabídek a pravděpodobně i vlastní pohodlnost. Druhá otázka je založena na hypotéze mého předpokladu, že vlastní praní prádla je po překonání počátečních obtíží minimálně o 20 % levnější než služba externí firmy. Výsledek konečného posouzení je předmětem analytické části této práce. 9

10 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1. Vymezení pojmu logistika Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech aktivit v rámci samoorganizujících se systémů, jejichž zřetězení je nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného konečného (synergického) efektu. 1 Logistika je řízení jak materiálních tak informačních toků a rychle se rozvíjí. V některých společnostech se budují samostatné logistické útvary, které realizují logistické procesy uvnitř podniku. 2 Logistiku můžeme označit za součást podnikatelské filozofie, a tím je i dán její vztah k marketingu. V cílech logistiky zaznívá totiž nejen důraz na nákladovost a racionalitu toku zboží, ale také důraz na uspokojení požadavků odběratele, resp. následujícího mezičlánku pohybu zboží. 3 Tok cesta zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi je dán především počtem a charakterem mezičlánků na této cestě. Úvahy o zařazení mezičlánku do pohybu zboží mají dvě roviny. Jednak jde všeobecně o úlohu a význam obchodního mezičlánku mezi výrobou a spotřebou, uvnitř obchodu jako mezičlánku pak o význam a úlohu velkoobchodu na cestě zboží z výroby do maloobchodu. Jako základní vlivy působící na tyto cesty se uvádí: rozmístění výroby specializace a hromadnost výroby velikost odběru (dodávky) zboží obchodní marže požadavek na čerstvost služby vyloučení mezičlánku v důsledku velkých dodávek vede k velkým zásobám 4 1 PERNICA, P., Logistický management, Vimperk: Radix, 1998, s SIXTA, J., ŽIŽKA, M., Logistika-používané metody, Praha: Computer Press, 2005, s. 7 3 PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s JINDRA, J., Mezinárodní obchod, Praha: 2007, s

11 V tržním hospodářství může být úspěšný jen ten podnik, který dovede uspokojovat čím dál tím náročnější potřeby zákazníků seriózní nabídkou nového, vysoce kvalitního zboží nebo služeb. 5 V podstatě jde o to, aby byly služby či zboží k dispozici na správném místě, v pravý čas, v odpovídajícím množství, za cenu vynaložení přiměřených nákladů. Nabídka by proto měla být pružná a hospodárná, aby byla konkurenceschopná. Primární užití pojmu logistika náleží Národnímu výboru pro řízení distribuce v USA, který v roce 1964 definoval logistiku jako metodu řízení, zabývající se pohybem surovin od zdrojů k místu finální výroby a distribuci výrobků, a to z hledisek dopravy, zásobování, služeb spotřebitelům, skladování, manipulace, balení, ale i projektování výroby a rozmisťování kapacit. 6 V 70. a 80. letech došlo v podnikové sféře k výrazné změně situace v souvislosti s rozšířením osobních počítačů, ve změně vyřizování objednávek. Měnily se požadavky na informace a kritéria pro rozhodování. Ústředním bodem však zůstává zákazník, který klade důraz nejen na cenu, ale i na kvalitu, dopravu zboží a originalitu. Má možnost se rozhodnout, kde zboží či službu nakoupí, čili změní dodavatele. Na druhou stranu cena hraje stále důležitou roli v dnešním konkurenčním prostředí. Jen vyjímečně jsou rozlišovány celkové náklady a náklady na výkon. Rozdíl spočívá v myšlence příčina-účinnost-princip od rozhraní k zákazníkovi opačným směrem až k dodavateli, protože ve stádiu logistického řetězce mohou být vysoké poplatky. 7 Při utváření tohoto řetězce je důležitý odevzdaný výkon na konci. Logistický řetězec je složen z dílčích materiálových, informačních, peněžních toků, které probíhají ve výrobě, v dopravě, v obchodě. 8 Konečným efektem je uspokojení hmotné potřeby zákazníka. Pro toto uspokojení jsou rozhodující materiálové toky a z nich jsou řetězce. Charakter řetězce je dán počtem a charakterem logistických subsystémů. 5 PERNICA, P., Logistika-vymezení a teoretické základy, Praha: VŠE Praha, 1995, s. 7 6 PERNICA, P., Logistika-vymezení a teoretické základy, Praha: VŠE Praha, 1995, s MARKOVÁ, L. Logistika zásobování hotelů a restaurací. [Diplomová práce.] Praha: VŠH, PERNICA, P., Logistika-vymezení a teoretické základy, Praha: VŠE Praha, 1995, s

12 Systémové pojetí logistiky: materiálový systém řídící systém informační systém Materiálový systém zahrnuje všechny transformační, přemisťovací a skladovací procesy od nákupu zboží po prodej zákazníkovi. Řídící systém zahrnuje činnost plánování, rozhodování, organizování a kontrolu materiálového toku. Informační systém pořizuje, ukládá, zpracovává, přenáší údaje a napomáhá řízení materiálového systému Strategie logistiky podniku Hlavním úkolem logistiky je zabezpečit uspokojování přání zákazníků na dodávky a služby požadované úrovni při minimalizaci nákladů dodavatelské firmy, pak má naplňování tohoto cíle dvě stránky: výkonovou zabezpečuje patřičnou úroveň služeb ekonomickou splnit výkonovou složku s přiměřenými náklady Pro správné nastavení cílů logistiky podniku strategickým managementem je nebytné udělat na začátku analýzu okolí podniku, která zahrnuje zákazníky, konkurenci, dodavatele, externí partnery, infrastrukturu, finance, legislativu, zdroje pracovních sil, apod. a dále analýzu podniku samého, která je zaměřena na výrobky a služby, cash flow, distribuci, prodej, výrobu, nákup a zásobování, výzkum, pracovníky, podnikovou strukturu, apod. Výsledky analýz jsou podklady pro stanovení podnikové vize včetně podnikové mise. Podniková vize musí být analyzována z hlediska silných a slabých stránek. Výsledek pak následně slouží jako podklad pro přípravu podnikové strategie. 10 Obvykle se generuje větší počet strategií a vybírá se následně ta nejlepší. 99 PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s

13 Cílem strategií je využití nových a odlišných zítřejších příležitostí (Pernica, P., 1998, s. 85) 11 Obrázek č. 1 Strategie podniku Zdroj: 12 Logistické náklady je možné rozdělit do těchto skupin: na řízení a systém zahrnují formování, plánování a kontrolu hmotných toků na zásoby vznikají udržováním zásob a vázaného kapitálu pro financování zásob na skladování udržování skladovacích kapacit, skladové procesy na dopravu vnitropodniková a mimopodniková doprava na manipulaci náklady na balení, manipulační operace a kompletace PERNICA, P., Logistický management, Vimperk: Radix, 1998, s PERNICA, P., Logistický management, Vimperk: Radix, 1998, s PERNICA, P., Logistický management, Vimperk: Radix, 1998, s

14 1.1.2 Metody v obchodní logistice Při řešeních logistických problémů se běžně hovoří o logistických metodách. V tabulce je přehled základních metod: Tabulka č. 1 Základní metody logistiky Oblast Analýza procesů Modelování procesů Optimalizace procesů Řízení procesů Vyhodnocování procesů Metody Matematický statistika, stochastika, analýza shluků, teorie mlhavých množin, teorie chyb Teorie grafů, teorie hromadné obsluhy, teorie spolehlivosti, simulační technika Metody operační analýzy, teorie rozhodování, teorie her Teorie organizace, teorie regulace Rozpočtování nákladů, hodnotová analýza, analýzy užitku a nákladů Zdroj: 14 V praxi se nejčastěji setkáváme s metodou kalkulace a druhým základním přístupem jsou modelování a simulace. Specifická metoda Just in Time užívaná v USA a v západní Evropě od začátku 80. Let. Podstatou této metody je, že přesnost je více ceněna než její rychlost. Předpoklady Just in Time zavedení přísné kontroly kvality u dodavatele dodržování režimu pravidelných a spolehlivých dodávek vytvoření fungujícího logistického systému v dopravě a manipulaci s materiálem dokonalá vzájemná informovanost i v operativním managementu precizní uzavření a dodržování smluv o dodávkách plná důvěra mezi dodavatelem a odběratelem PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s

15 3 základní principy přípravy materiálů individuální zásobování v případě potřeby pořizování zásob zásobování synchronní s výrobou Logistika v hotelovém a restauračním průmyslu Logistika v hotelovém a restauračním průmyslu je umění skloubit všechny články tohoto enormního odvětví průmyslu v jeden celek, jehož hlavním cílem je, uspokojit potřeby a přání hostů a vytvořit zasloužený předpokládaný zisk. Je to řetěz článků, jako jsou výrobní střediska, odbytová střediska, zaměstnanci v obsluze, zaměstnanci v kuchyních, hoteloví zaměstnanci, avšak i architekti, projektanti, konzultanti, poradci a dodavatelé surovin a zařízení a v neposlední řadě administrativa a vedení. 16 V pohostinství se hovoří, že logistika je nezbytný trend budoucnosti, ale samotná aplikace neznamená o moc velkou změnu činnosti, které se doposud dělala. Je třeba se na uplatnění logistiky podívat z různých hledisek procesů výroby. Něco jiného je, pokud je podnik v odvětví průmyslu a jeho položky, např. nákup materiálu, tvoří velké množství druhů materiálu, než když se podíváme na pohostinství, kde se mohou aplikovat také prvky logistiky, ale v úplně jiném měřítku. 17 Ve velkém podniku se pro celkový pohyb materiálu používají přesně nadefinované programy, které se aplikují v daných logistických systémech. V pohostinství zatím stále stačil tzv. starý dobrý selský rozum a pár rukou. 18 Logistický proces 19 Nákup Jako všude jinde je snaha zajišťovat materiálové vstupy potřebných druhů v dané kvalitě, množství a daném termínu. To vše za souběžné optimalizace nákladů na nákup (ceny 16 Logistika v hotelovém a restauračním průmyslu, [ ], Dostupné na internetu: 17 HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob, Praha: Profess Consulting, 1999, s Logistika pohostinství, [ ], Dostupné na internetu: 19 Logistika pohostinství, [ ], Dostupné na internetu: 15

16 materiálu, dopravy, skladování, nákladů na nákupní aparát, kalkulace vázanosti kapitálu v zásobách atd.) V pohostinství se tímto většinou nezabývá nákupní oddělení, nýbrž samo vedení či jejich zástupci. V aplikace logistiky lze říci, že se spíše uplatňuje tzv. strategie aliance, což je spolupráce, ve které se výrobce a jeho dodavatel stávají dlouhodobými partnery. V souvislosti s tím má velký význam volba vhodného dodavatele na základě multikriteriálního hodnocení a pomocí bodové stupnice. Např. kvalita cena spolehlivost služby jmého podniku solventnost Nákup v logistickém pojetí řeší především tyto otázky: kde nakoupit jak přepravit jak objednat jak balit jak dodávat jak řídit pohyb zboží Po výběru dodavatele je to např. uzavření časových smluv a trvalé sledování dodavatelů, dodacích cyklů, množství, kvality. Skladování Žádná výroba pokrmů se neobejde bez skladů. Slouží k přechodnému uskladnění potravin, pokrmů, ale i čistících prostředků, úklidových prostředků a pomůcek, obalů, čistého a špinavého prádla a také odpadu. 16

17 Velikost a množství skladovacích místností závisí na požadavcích provozu, na jeho velikosti, druhu poskytovaných služeb. V menších zařízeních a pro některé příbuzné komodity lze sklady slučovat, avšak teplota vzduchu ve sloučeném skladu nesmí přesáhnout nejnižší povolený počet stupňů. Potraviny ani pokrmy se ovšem nesmí vzájemně pachově ani mikrobiologicky ovlivnit, jinak musí být sklady odděleny stavebně i při shodné přípustné teplotě. Měly by být samostatně umístěny v prostoru mezi příjmem potravin a přípravnami. V současnosti skladování všech chlazených a mrazených výrobků řeší nejlépe stavebnicové boxy, v menších provozech je to řešeno samostatnými lednicemi, které n co nejmenším prostoru zajistí správnou teplotu i oddělení každého zboží podle jeho požadavků. I zde se musí dodržovat komoditní vyhlášky nebo doporučení výrobců u pokrmů teplé a studené kuchyně a cukrářských výrobků také vyhláška č. 107/2001 Sb. Doba trvanlivosti či datum použitelnosti potravin či pokrmů se musí označovat a sledovat obzvlášť pečlivě, stejně jako potraviny vykazující jakékoliv příznaky podezření, že jsou zdravotně závadné. Pro vyskladňování je proto nejlepší použít systém zvaný FIFO first in, first out, tedy první dovnitř, první ven. Sklady nepotravinového charakteru jsou např. sklad mycích, čistících a desinfekčních prostředků a sklad inventáře, tedy prostředků, zařízení a pomůcek bezprostředně nutných pro každodenní provoz, jako jsou naběračky, hrnce, nože, části strojů a zařízení, přídavné strojky a ostatní. Řízení zásob Samotný systém řízení zásob se pak zakládá na dané poptávce po zboží, kdy je třeba sledovat určitou průměrnou výši zásob, pojistnou zásobu a bod znovu objednání. Metoda řízení zásob je určitý pracovní postup, který se týká jak činnosti hmotného pohybu zboží manipulace, skladování, tak řídících analytických, kontrolních, rozhodovacích. Zásoba maximální představuje nejvyšší úroveň celkové zásoby, které je dosaženo v okamžiku dodávky. 17

18 Zásoba minimální může být chápána jako hladiny, která signalizuje ohrožení funkce systému. 20 Materiální tok 21 Je samotný nákup, skladování, vyskladnění, výroba, expedice. Z formálního hlediska vyžaduje oblast materiálů samostatného manažera zodpovědného za plánování, organizování, motivování a kontrolu všech těchto činností, který se bude v první řadě zabývat tokem materiálů do organizace. Řízení materiálů se přímo dotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této části logistického procesu přímo ovlivňují úroveň poskytovaného zákaznického servisu, schopnost podniku konkurovat jiným firmám a hladinu prodeje a zisku, kterých je podnik schopen na trhu dosahovat. Informační tok Je středem řetězce k logistickému plánování, řízení, kontroly a poskytnutí dat v případě potřeby. Průhlednost celého systému umožňuje lépe řídit materiálový tok výrobku, dosáhnout optimálního využití výrobních kapacit a snížit celkový stav zásob na minimum. Poskytuje podniku možnost sledovat vývoj prodeje zboží, postup dodávek, fázi zpracování objednávek či plnění výrobního plánu. To vše k snadnějšímu řízení logistického toku. Příklad: Aktuálním příkladem bude povinné zavedení elektronických pokladen, které mohou sloužit nejen jako nástroj kontroly obratu podniku, ale zároveň některé jsou propojeny s nákupem a skladováním zboží, takže evidují jednotlivé vstupy, stav zásob a výstupy. Expedice V pohostinství je každému občanu již známá, buď na bázi samoobsluhy, nebo obsluhy hosta číšníkem. Ta druhá možnost už představuje určitá pravidla gastronomie, stolničení a elegance. Uplatnění logistiky spadá spíše pod gastronomická pravidla obsluhy. 20 PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s Logistika pohostinství, [ ], Dostupné na internetu: 18

19 Distribuce V běžném provozu je buď externí nebo vlastní. V pohostinství představuje spíše roli nákupu materiálu, který samozřejmě může být zajištěn vlastní nebo cizí dopravou Dodavatelsko-odběratelské vztahy Cílem řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce je optimalizace všech zahrnutých činností ve smyslu maximalizace konečné hodnoty pro zákazníka. To ve výsledném efektu znamená zkrácení lhůt dodávek, snížení nákladů na dodávky a rovněž i pružnější reakci na potřeby konečného zákazníka. 23 Správný výběr dodavatele má úzkou spojitost s hospodařením podniku a je to velmi důležitý faktor ve výrobním procesu. Při výběru můžeme vycházet z následujících skupin kriterií: hodnotová - fakturovaná cena, struktura nákladů, očekávaný vývoj cen surovin - platební podmínky, lhůta splatnosti faktury - množstevní rabaty, bonusy logistická - úplnost dodávek v množství a sortimentu - termín vyřízení objednávky, dodací lhůta - rozpětí terminu vyřízení objednávky - pružnost v množství a dodacích termínech - náročnost na obsluhu, manipulaci - vhodné přepravní obaly - služby po dodávce - komunikační schopnosti kvalitativní - držitel norem ISO - úroveň parametrů kvality dodávaných výrobků - úroveň řízení firmy - kvalifikace pracovníků - výrobní zařízení, jeho stav 22 Logistika pohostinství, [ ], Dostupné na internetu: 23 Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, [ ], Dostupné na internetu: 19

20 perspektivnost dodavatele - výsledky hospodaření a jejich vývoj - podíl na trhu - zájem o užší spolupráci 24 Taktéž vhodné může být využití databáze stávajících či nových dodavatelů. Rozhodnutí záleží na nejvyšším managementu, od kterého dodavatele se bude zboží odebírat. Dodavatele členíme na dvě hlavní skupiny prostředníky a zprostředkovatele. Nejznámější obchodní prostředníci jsou maloobchod a velkoobchod, podle oblasti působení se vyčleňuje zahraniční obchod. 25 Maloobchod - je podnik nebo činnost zahrnující nákup od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Vytváří vhodné seskupení zboží, co do druhu, množství, kvality, cenových poloh, vytváří pohotovu prodejní zásobu, poskytuje informace o zboží, zajišťuje vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům. 26 Velkoobchod je podnik nakupující zboží ve velkém a ve velkém i prodávající maloobchodníkům, pohostinským zařízením a drobným výrobcům a to bez podstatné změny. Velkoobchod zboží většinou skladuje a rozváží odběratelům, vyskytuji se však i dodávky traťové bez vlastního skladování a prodej menším odběratelům, formou samoobsluhy (Cash and Carry). 27 Velkoobchody nejsou většinou závislé na výrobě. Zahraniční obchod představuje export do zahraničí a import ze zahraničí. Má charakter velkoobchodní činnosti co do objemů a u spotřebního zboží co do vazby na maloobchod. U specializovaných sortimentů a kompletaci složitých zakázek v obchodě typu business to business se uplatňují převážně samostatné firmy pro dovoz a vývoz. V zahraničním 24 GROS, L., Základy logistiky ve schématech a prezentacích. Přerov: VŠ Logistiky o.p.s., 2008, s PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s JINDRA, J., Mezinárodní obchod, Praha: 2007, s.7 27 JINDRA, J., Mezinárodní obchod, Praha: 2007, s.7 20

21 obchodě se v největší míře uplatňují instituce zprostředkovatelského obchodu. 28 Formami jednání s odběrateli se zabývají zprostředkovatelé. Nejobvyklejšími zprostředkovateli jsou: obchodní zástupce makléř (obchodní zprostředkovatel) komisionář speditér zasílatel burza aukce veletrhy. 29 Závisí většinou na prvním jednání s potencionálními odběrateli, zda se bude rozvíjet vzájemná spolupráce. Je důležité nabídnout odběrateli to, co požaduje a přesvědčit ho aby nakoupil. Pro odběratele jsou nejdůležitější hodnotící aspekty: kvalita, schopnost plnit danou službu dostupnost, přizpůsobivost, spolehlivost výrobku a jeho podpora vzhled výrobku, výrobní postup, stavy zásob doba uvedení na trh, délka trvání od objednávky, dny pokrývání zásob 30 Všechny aspekty jsou ve vzájemném vztahu. Neměli bychom zapomínat na marketing, který rozhoduje nejen o ceně, druhu zboží, ale i o reklamě na daný výrobek či službu a vlastních prodejních postupech. Pro vzájemnou organizaci vztahů mezi dodavateli a odběrateli platí obecné zásady: ten kdo nakupuje, musí ručit i za zásoby a prodej, jen tak lze pracovat s minimálními zásobami 28 JINDRA, J., Mezinárodní obchod, Praha: 2007, s.7 29 PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s EMMETT, S., Řízení zásob. Brno: Computer Press, 2008, s

22 při organizaci nákupu je třeba řešit i soubor podmínek balení, záruky kvality, způsobu dodávky a placení, tak aby byly nejnižší náklady při dobrém zásobovacím systému stále větší roli hraje výběr správného softwaru, který zajišťuje spolehlivost a minimalizaci zásob čím vyšší stupeň integrace, tím větší koncentrace obchodní politiky, rozhodování o nákupu, cenách a prodeji nakupovat je možno kdekoliv, ale nejvýhodnější jsou velké velkoobchodní firmy pro maloobchodníky a nákupní centrály pro velkoobchod je třeba využívat místní zdroje nákupu, ale těžiště je v nákupu od velkých výrobců dodávky, jejich balení a použité přepravní prostředky musí umožnit dobrou prezentaci zboží, odstranit zbytečné manipulace a umožnit snížení mzdových nákladů Nabídka produkce sortimentu Sortiment bývá označován jako cílevědomě soustředěný a utříděný soubor výrobků, ale i výkonů a služeb. Sortiment nepředstavuje pouhé nahromadění výrobků, nýbrž určité množství určitým způsobem sestavené, utříděné a nabízené za určitých konkrétních technických, technologických, organizačních a jiných podmínek. 32 Smyslem obchodu je nabídnout takové zboží či službu na trhu, o kterou je zájem. Změny sortimentu se tedy přizpůsobují poptávce, v obchodě spotřebním zbožím jde o změny vývojové spojené s inovacemi a změnami potřeb zákazníků, a o změny sezónní, které jsou spojeny se spotřebitelskými zvyklostmi. Různorodost sortimentu přináší rozdíly v náročnosti obchodně provozních operací, kdy jednotlivé faktory se odlišují v závislosti na charakteru sortimentu. Lze mezi ně zařadit: frekvence dodávek 31 PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s

23 složitost sortimentu dobu prodejnosti zboží fyzické vlastnosti zboží náročnost na péči o zařízení ztížené pracovní podmínky zvláštní odpovědnost pomoc zákazníkovi při nákupu 33 Tedy cílem nabídky je své zboží či službu nabídnout a prodat či distribuovat dále na trhu. 1.2 Vymezení pojmu hotel a pension Celosvětově je označení hotel vnímáno jako obecný pojem pro široké spektrum ubytovacích zařízení, kde se za úplatek poskytuje přechodné ubytování. 34 Dle oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v České republice je definice hotelu a pensionu následující: Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací), člení se do pěti tříd. 35 Pension je ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb (absence restaurace), člení se do čtyř tříd. 36 Lze také definovat hotel jako stavbu, která poskytuje ubytování, stravování, ale také i doplňkové služby, které uspokojují lidské potřeby mimo domov. Tyto služby jsou vázány: místem, časovostí, pomíjivostí, osobním charakterem, výslednicí společné činnosti mnoha odvětví, které se podílejí na fungování systému cestovního ruchu PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol,. Obchodní podnikání. Praha: Managment Press, 1998, s BERÁNEK, J. a kol., Moderní řízení hotelového provozu. Praha: MAG CONSULTING, 2013, s Definice kategorií ubytovacích zařízení, [ ], Dostupné na internetu: 36 Definice kategorií ubytovacích zařízení, [ ], Dostupné na internetu: 37 BERÁNEK, J., KOTEK, P., Řízení hotelového provozu, Praha: MAG CONSULTING, 2007, s.7 23

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Přehled zaměstnanců 5. Nároky na energie 6. Systém sledování kritických bodů 7. Údržba 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

fkuchař,, ale také sommelier

fkuchař,, ale také sommelier Kvalitní restauraci dělád nejen šéfkucha fkuchař,, ale také sommelier Martin Fousek Jakub Bratánek Sommelier Odborný pracovník v gastronomii, specialista na víno a nápoje Perfektní znalost celého sortimentu

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Přehled zaměstnanců 6. Nároky na energie 7. Systém sledování kritických bodů 8. Údržba 9. Hygiena

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.24 Obsluha v ubytovacích zařízeních Autor: Eva Němcová Období

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Servis pracovních oděvů

Servis pracovních oděvů Servis pracovních oděvů Svěřte péči o své pracovní oděvy odborníkům Společnost Lindström je jednou z předních evropských fi rem poskytujících servis textilních výrobků. Jsme globálním partnerem fi rem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

media akce konference reklama + + MEDIA KIT

media akce konference reklama + + MEDIA KIT MEDIA KIT kompetence Economia největšívydavatel ekonomického (Hospodářskénoviny, Ekonom) a odborného tisku v ČR (celkem 19 titulů); leader na mediálním trhu v segmentech marketing, management, logistika,

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více