YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE U!ivatelská p"íru#ka Vá!en" u!ivateli, D#kujeme vám za zakoupení tohoto v"robku. Tento návod k obsluze je ur$en pro u!ivatele. Abychom zajistili rychlé a pohodlné pou!ívání, p%e$t#te si prosím p%ed pou!itím tohoto v"robku %ádn# tyto pokyny. Poznámka: * Tento v"robek je velmi p%esné elektronické za%ízení; nerozmontovávejte jej. * Zabra&te ne'etrnému zacházení s v"robkem a jeho siln"m náraz(m. * Tento v"robek nevystavujte následujícím podmínkám: vysok"m a nízk"m teplotám, vlhkosti, prahu, silnému magnetickému poli a a dlouhodobému vystavení slunci. * Sk%í& za%ízení jemn# otírejte vlhkou bavln#nou ut#rkou; nepou!ívejte!ádné chemické $isticí prost%edky. Tento v"robek nesmí b"t vystaven kapalinám, proto jej neumis)ujte v blízkosti napln#n"ch nádob, nap%íklad váz. * Dlouhodob" poslech sluchátek p%i vysoké hlasitosti m(!e zp(sobit trvalé po'kození sluchu. * P%i no'ení sluchátek nep%echázejte silnici, ne%i*te motorové vozidlo ani nejezd#te na kole, p%edejdete tak dopravním nehodám. * Pou!ívejte pouze ur$ené baterie, nabíje$ky a p%íslu'enství; pou!ití jak"chkoli jin"ch typ( v"robk( pozb"vá záruky a m(!e b"t nebezpe$né. * Ve v#ci likvidace star"ch stroj( a p%íslu'enství se %i*te platn"mi místními p%edpisy pro ochranu!ivotního prost%edí. * V p%ípad# jak"chkoli dotaz( t"kajících se tohoto v"robku se obra)te na prodejce nebo na zákaznické centrum v"robce. * V"robce nenese!ádnou odpov#dnost za ztrátu dat ulo!en"ch v pam#ti tohoto v"robku zp(sobenou d(sledkem po'kození, opravy nebo jakékoli jiné p%i$iny. Standardní provozní postupy provád#jte podle pokyn( uveden"ch v tomto návodu k obsluze a v$as zálohujte data. Balení obsahuje: 1x Yarvik TAB211 7" tablet PC 1x 5 VDC 2A nabíjecí adaptér 1x Mini USB kabel 1x USB host kabel 1x Návod k obsluze 1x Rychl" pr(vodce instalací Spu't#ní a vypnutí *Spu't#ní: Stiskn#te a p%idr!te tla$ítko vypína$e; systém provede spu't#ní následovn#:

2 Logo spu't#ní: Systém se rozb#hne a opera$ní systém Android spustí:

3 Systém vstoupí do v"chozího domovského rozhraní. *Vypnutí: Stiskn#te tla$ítko vypína$e. Zobrazí se vyskakovací mo!nosti za%ízení. Vypnutí provedete následovn#: Kliknutím na tla$ítko OK vypnete bezpe$n# za%ízení. *Spánek: Pokud je p%ístroj spu't#n za normálních provozních podmínek, rychle stiskn#te tla$ítko vypína$e. P%ístroj se p%epne do spánku a obrazovka se vypne. Krátk"m op#tovn"m stisknutím tla$ítka vypína$e se vrátíte do normálního provozního re!imu. Za ú$elem úspory energie aktivujte tuto funkci, pokud se MID (mobilní internetové za%ízení) po n#jakou dobu nepou!ívá.

4 Plocha: Po dokon$ení spou't#cího procesu se zobrazí plocha Android 2.3 (viz obrázek). V"chozí plocha obsahuje následující polo!ky: stavovou li'tu, li'tu rychlého vyhledávání, ikony hlavní nabídky a mno!ství ikon zástupc(. Stavová li'ta zobrazuje aktuální stav systému a sít#, stav baterie a aktuální $as. Li'tu rychlého vyhledávání pou!ívejte k hledání webov"ch stránek zadáním klí$ov"ch slov. Ikony hlavní nabídky jsou umíst#ny podél pravého okraje obrazovky; klikn#te na libovolnou ikonu nebo ji p%etáhn#te na li'tu nabídky, a automaticky tak spus)te odpovídající aplikaci. Ikona zástupce prohlí!e$e je umíst#na dole na obrazovce. Tla#ítka: Opera$ní systém Android vyu!ívá následujících tla$ítek: Tla$ítka hlasitosti: tla$ítka Volume + a Volume m#ní úrove& hlasitosti. Tla$ítko vypína$e: Stisknutím a p%idr!ením spustíte p%ístroj. Rychl"m stisknutím vstoupíte do re!imu spánku nebo jej opustíte. Tla$ítko nabídky: Zobrazujuje aktuální polo!ky nabídky (jsou-li k dispozici). Domovské tla$ítko: Návrat na domovskou obrazovku. Návrat: Návrat do p%edchozího rozhraní. $innost hlavní nabídky: Klikn#te na ikonu Launcher nebo ji p%etáhn#te ze zálo!ky hlavní nabídky. Hlavní nabídky je spo%ádána následujícím zp(sobem:

5 Z hlavní nabídky lze spustit nainstalovanou aplikaci, instalovat novou aplikaci, spustit kalibraci dotykem, spustit hudební p%ehráva$, videop%ehráva$ nebo webov" prohlí!e$, spustit hry a provád#t mnoho dal'ích $inností. Systémová nastavení: V rozhraní hlavní nabídky klikn#te na ikonu Settings. Ta otev%e rozhraní systémov"ch nastavení tak, jak je zobrazeno dále:

6 Vyberte si jednu z dostupn"ch mo!ností, které zahrnují: * Bezdrátové a jiné sít# * Nastavení zvuku a displeje * Nastavení data a $asu * O za%ízení a mnoho dal'ích *Nastavení data a $asu: V"b#rem Time and date settings options vstoupíte do rozhraní nastavení data a $asu: Volbou automatically pou!ijete $as sít#. Nastavit datum, $asové pásmo, $as, formát $asu, formát data a dal'í informace je mo!né takté! nastavit ru$n#. Datum je nap%íklad mo!né zadat následujícím zp(sobem: Stisknutím + : p%ejdete o jeden krok dop%edu Stisknutím : se vrátíte o krok zp#t M(!ete také stisknout pole a spustit re!im vkládání. Poté je mo!né p%ímo vlo!it po!adované $íslo a stisknout Done. Provedete to následujícím zp(sobem:

7 Vyberte Settings. Pokud je va'e zadání správné a $innost prob#hla úsp#'n#, systém uplatní nové hodnoty. *Jas obrazovky: V rozhraní nastavení zvolte Sound and display settings, a vstupte tak do rozhraní nastavení zvuku a displeje. Nyní se posu&te dol( a vyberte Brightness. Zobrazí se rozhraní, které uvádíme ní!e: *+asov" limit obrazovky:

8 +asov" limit obrazovky automaticky uzamkne obrazovku po ur$ité dob# ne$innosti u!ivatele. Za%ízení je poté v standby mode. V rozhraní nastavení zvolte Sound and display settings, a vstupte tak do rozhraní nastavení zvuku a displeje. Nyní se posu&te dol( a vyberte Screen timeout. Zobrazí se rozhraní, které uvádíme ní!e: Poznámka: V re!imu p%ehrávání videa se za%ízení do úsporného re!imu nep%epne. *Bezdrátové p%ipojení Wi-Fi: V hlavní nabídce klikn#te na ikonu Settings, p%ejd#te na obrazovku System settings, kliknutím na Wireless & networks vstupte do rozhraní nastacení Wireless & network settings. Kliknutím na $ást Wi-Fi rychle otev%ete funkci Wi-Fi, klikn#te na li'tu Wi-Fi settings a vstupte do Wi-Fi settings interface tak, jak je uvedeno ní!e:

9 M(!ete také otev%ít a zav%ít funkci Wi-Fi kliknutím na li'tu Wi-Fi v Wi-Fi settings interface (zobrazeno v"'e). Kliknutím na li'tu Network notification vyhledejte bezdrátov" sm#rova$e. Po nalezení se zobrazí okno s nastaveními. Nyní zadejte po!adované informace a pomocí Wi-Fi sít# vytvo%te spojení U n#kter"ch kódovan"ch sítí budete vyzváni k zadání platného klí$e. Viz obrázek ní!e:

10 V"'e je vysv#tleno, jak vytvo%it Wi-Fi p%ipojení. Poté uvidíte následující obrazovku: *HDMI Tento v"robek podporuje v"stup HDMI na HDTV, projektory, displeje atd. kompaibilní s HDMI.

11 P%ipojení MID k v"stupu HDMI externího za%ízení pomocí HDMI kabelu: V Settings > Display > Output settings > Output mode vyberte re!im v"stupu HDMI, a nastavte tak v"stup systému na HDMI. Po volb# HDMI v"stupu m(!ete p%ejít do HDMI settings, a nastavit tak rozli'ení v"stupu. Pokud vyu!íváte HDMI v"stup, obraz vysílan" do externího za%ízení se sou$asn# zobrazí i na obrazovce tabletu. To se naz"vá zrcadlení.

12 Instalování, odinstalování a spou't#ní aplikací *Instalování aplikací: Existuje mnoho zp(sob(, jak nainstalovat do opera$ního systému Android aplikaci, nap%íklad p%es USB instalaci nebo pou!itím programu t%etích stran. V následujících krocích vysv#tlíme, jak naisntalovat software pomocí dodaného programu appinstaller. 1. P%ejd#te k Settings > Applications tak, jak je uvedeno ní!e: 2. Klikn#te na Unknown Sources, poté na tla$ítkok OK, uvádíme ní!e:

13 3. Zkopírujte systémov" instalátor APK (aplikace)do flash pam#ti microsd nebo NAND. V hlavní nabídce vyberte ikonu appinstaller. 4. Vyberte první polo!ku, v"chozí systémové nastavení NAND FLASH, jako!to prohledávací adresá%. 5.Systém spustí prohledávání v'ech dostupn"ch APK na microsd kart#.

14 6. Vyberte dostupnou aplikaci, kterou si p%ejete instalovat. *Odinstalování aplikace: M(!ete pou!ít jak"koli vhodn" nástroj správy softwaru t%etí strany nebo pou!ít software pro správu zabudovan" v opera$ním systému Android. Vyberte Settings > Application > Management applications, poté zvolte nainstalovanou aplikaci, a zobrazte informace o programu, program pro odinstalování a dal'í mo!nosti.

15 Kalibrace dotykem Pokud spou'títe systém porpvé, postup kalibrace dotykem se spustí automaticky. Postup kalibrace dotykem m(!ete také kdykoli spustit z hlavní nabídky v"b#rem touch calibration.,i*te se pokyny a dokon$ete kalibra$ní postup. Systém oznámí úsp#'né dokon$ení a automaticky opustí rozhraní kalibrace dotykem. Zobrazí se následující obrazovka kalibrace: Po dokon$ení kalibrace je t%eba restartovat MID, aby se nastavení zachovala. Sí): Procházení webu: Po p%ipojení k síti otev%ete webov" prohlí!e$, rychlé procházení webem prove*te zadáním adresy URL. Webovou stránku je takté! mo!né otev%ít zadáním adresy URL do li'ty vyhledávání na hlavní plo'e.

16 Hudba: Kliknutím na ikonu Music v hlavní nabídce vstupte do rozhraní hudebního p%ehráva$e. Zobrazí se seznam v'ech zvukov"ch soubor( obsa!en"ch ve v"chozích systémov"ch u!ivatelsk"ch datech, uvádíme ní!e: V pam#)ovém za%ízení USB nebo na SD kart# m(!ete procházet hudebními soubory nebo stahovat zvukové soubory p%es sí). Uspo%ádejte seznam dostupn"ch skladeb v"b#rem jednoho ze zálo!kov"ch tla$ítek naho%e na obrazovce, nap%. Artists, Albums, Songs atd. Poté zvolte skladbu,

17 kterou si p%ejete p%ehrát. Video: Kliknutím na ikonu Video player v hlavní nabídce vstoupíte do rozhraní videop%ehráva$e. Zobrazí se seznam v'ech videosoubor(, uvádíme ní!e: Vyberte videosoubor, kter" si p%ejete v rozhraní videop%ehráva$e sledovat, uvádíme ní!e. Zde je mo!né zvolit Play, Stop, Volume +, Volume, Fast forward nebo Rewind, p%ípadn# pou!ít Progress bar $i ovládací tla$ítka k ovládání p%ehrávání.

18 Prohlí!ení fotografií: V hlavní nabídce kliknutím na Gallery vstoupáte do hlavního rozhraní Gallery, ve kterém se zobrazí va'e snímky a videosoubory, uvádíme ní!e: Vyberte obrázkov" soubor, a vstupte tak do rozhraní p%ehrávání snímk(, uvádíme ní!e. Zde dostupné mo!nosti zahrnují polo!ky Zoom, Narrow, Set, Delete atd.

19 Tapeta: Systém podporuje jak statické obrázky tapety, tak i both static image wallpapers and 3D wallpapers. V rozhraní plochy p%idr!te tla$ítko Menu, zvolte mo!nost vyskakovací nabídky, vyberte Wallpapers a poté z vyskakovacího okna Choose wallpaper source : Zde jsou k dispozici následující mo!nosti: Gallery : Je mo!né zvolit pro systém statick" obrázek a pou!ít jej jako tapetu. Live wallpapers : M(!ete vybrat 3D tapetu. Wallpapers : M(!ete vybrat existující statickou tapetu.

20 Pokud se pouze dotknete obrazovky, zobrazí se následující dialogové okno: V tomto dialogovém okn# je mo!né kliknout na Wallpapers. Poté budete mít na v"b#r následující mo!nosti: Wallpaper Gallery : Zvolíte pro systém statick" obrázek, kter" bude pou!it jako tapeta. Current Wallpaper : Zvolíte 3D tapetu. Photo : Zvolíte pro systém fotografii, která bude pou!ita jako tapeta. Nahrávání: V hlavní nabídce kliknutím na ikonu Recorder vstoupáte do hlavního rozhraní Recorder, uvádíme ní!e:

21 Poznámka: Pokud provádíte nahrávání SD karty, zvukov" soubor se ulo!í na SD kartu. Stisknutím tla$ítka Record spustíte nahrávání. Nahrávání se ukon$í po stisknutí tla$ítka Stop. V tuto chvíli mo!né zvolit tla$ítko Play a p%ehrát práv# nahran" zvukov" soubor. Stisknutím tla$ítka Use this recording nahrávání ulo!íte. Ulo!í se do odpovídajícího umíst#ní na SD kartu. Pokud si nep%ejete nahrávku ukládat, stiskn#te tla$ítko Discard. Fotografie: V hlavní nabídce kliknutím na ikonu Photo vstoupíte do hlavního rozhraní Camera, uvádíme ní!e: Klikn#te na tla$ítko spou't# fotoaparátu, uvádíme ní!e:

22 ov% klient: V hlavní nabídce kliknutím na ikonu vstoupíte do nabídky ov" klient. Abyste funkce ového klienta mohli vyu!ívat, je vy!adováno internetové p%ipojení. Poprvé budete vyzváni k nakonfigurování informací o ú$tu, uvádíme ní!e: Vypl&te ovou adresu a hesla va'eho ového ú$tu. Nyní stiskn#te Next, poté vyberte typ ú$tu, uvádíme ní!e

23 Zde pou!íváne ú$et POP3, proto je t%eba do vyskakovacího okna zadat nastavení serveru, uvádíme ní!e: Je t%eba zadat v'echny informace, které jsou poskytnuty poskytovatelem e- mailu. Uvád#né hodnoty v kopii obrazovky jsou pouze orienta$ní.

24 Pokud je nastavení správné, zobrazí se následující rozhraní: Vyberte Next. Nyní je mo!né upravit informace o ú$tu:

25 Do pole Your name zadejte jméno, které si p%ejete, aby se zobrazilo u odchozího u, nap%íklad Rocky. Poté kliknutím na tla$ítko Done vstoupíte do rozhraní u. Automaticky na$te y a zobrazí seznam: Pokud is p%ejete zobrazit ur$itou zprávu, vyberte odpovídající %ádek. Po zobrazení zprávy je mo!né zvolit z následujících mo!ností nap%. Reply, Delete $i Open attachment.

26 Externí za"ízení: *USB p%ipojenín: USB lze pou!ít k vytvo%ení propojení tabletu s po$íta$em nebo USB za%ízením. Zp(sob v"chozího p%ipojení je synchronní re!im. Pokud si p%ejete vstoupit do rozhraní, p%etáhn#te stavovou li'tu dol(: USB connected : p%ipojení externí pam#ti (SD karty). Po dokon$ení konfigurace uvidíte na po$íta$i MID zobrazené jako nov# p%id#lené písmenko disku. Pou!ití USB host: Podporuje systémov" soubor FAT32 pro mobilní za%ízení, nap%íklad USB memory stick.

27 Zp(sob p%ipojení technologií Plug and Play: Klávesnice / My' Podporuje p%ipojení techologií plug and play u USB my'i a klávesnice. Pou!ití USB host u YARVIK TAB211

28 Získejte aximum z tabletu Yarvik V tabletu Yarvik jsou ji! zahrnuty n#které u!ite$né aplikace: - Budík - appinstaller - Zvukov" p%ehráva$ - Prohlí!e$ - Kalendá% - Kalkula$ka - Fotoaparát - - Pr(zkumník - Fotogalerie - Police - Záznam zvuku - Video p%ehráva$ Na internetu m(!ete nalézt dal'í mno!ství r(zn"ch aplikací pro opera$ní systém Android. Abychom Vám do za$átku pomohli, doporu$ujeme nav'tívit n#které z ní!e uveden"ch stránek. Tyto stránky nabízí 'iroké spektrum zábavy a u!ite$n"ch freewarov"ch aplikací. V'echny sta!ené aplikace pou!íváte na vlastní riziko. Upozorn#ní: Z d(vodu licen$ních omezení t"kajících se mobilních za%ízení na bázi opera$ního systému Android, s Yarvik Tablet je mo!né nav'tívit oficiální Android Marketplace, ale není mo!né z n#j stahovat aplikace. Uvedené obrázky jsou pouze ilustra#ní, vzhled a funk#nost v%robku se m&!e od obríázku li'it $innosti a vzhled v%robku podléhají zm(nám bez p"edchozího upozorn(ní.

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni!

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni! Vážený uživateli, Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Yarvik GoTab, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol Návod k obsluze Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 4.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 4.2 Nabídka

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 7.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY LAB

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení zařízení

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Dell Streak. Uživatelská příručka

Dell Streak. Uživatelská příručka Dell Streak Uživatelská příručka Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe používat vaše zařízení. UPOZORNENÍ: UPOZORNENÍ oznacuje potenciální

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino.

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. UŽIVATELSKÝ MANUÁL ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

CZ7780 Březen 2013. Uživatelská příručka notebooku

CZ7780 Březen 2013. Uživatelská příručka notebooku Notebook E-příručka CZ7780 Březen 2013 Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému

Více

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: 75 17 04 Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch)

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více