YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE U!ivatelská p"íru#ka Vá!en" u!ivateli, D#kujeme vám za zakoupení tohoto v"robku. Tento návod k obsluze je ur$en pro u!ivatele. Abychom zajistili rychlé a pohodlné pou!ívání, p%e$t#te si prosím p%ed pou!itím tohoto v"robku %ádn# tyto pokyny. Poznámka: * Tento v"robek je velmi p%esné elektronické za%ízení; nerozmontovávejte jej. * Zabra&te ne'etrnému zacházení s v"robkem a jeho siln"m náraz(m. * Tento v"robek nevystavujte následujícím podmínkám: vysok"m a nízk"m teplotám, vlhkosti, prahu, silnému magnetickému poli a a dlouhodobému vystavení slunci. * Sk%í& za%ízení jemn# otírejte vlhkou bavln#nou ut#rkou; nepou!ívejte!ádné chemické $isticí prost%edky. Tento v"robek nesmí b"t vystaven kapalinám, proto jej neumis)ujte v blízkosti napln#n"ch nádob, nap%íklad váz. * Dlouhodob" poslech sluchátek p%i vysoké hlasitosti m(!e zp(sobit trvalé po'kození sluchu. * P%i no'ení sluchátek nep%echázejte silnici, ne%i*te motorové vozidlo ani nejezd#te na kole, p%edejdete tak dopravním nehodám. * Pou!ívejte pouze ur$ené baterie, nabíje$ky a p%íslu'enství; pou!ití jak"chkoli jin"ch typ( v"robk( pozb"vá záruky a m(!e b"t nebezpe$né. * Ve v#ci likvidace star"ch stroj( a p%íslu'enství se %i*te platn"mi místními p%edpisy pro ochranu!ivotního prost%edí. * V p%ípad# jak"chkoli dotaz( t"kajících se tohoto v"robku se obra)te na prodejce nebo na zákaznické centrum v"robce. * V"robce nenese!ádnou odpov#dnost za ztrátu dat ulo!en"ch v pam#ti tohoto v"robku zp(sobenou d(sledkem po'kození, opravy nebo jakékoli jiné p%i$iny. Standardní provozní postupy provád#jte podle pokyn( uveden"ch v tomto návodu k obsluze a v$as zálohujte data. Balení obsahuje: 1x Yarvik TAB211 7" tablet PC 1x 5 VDC 2A nabíjecí adaptér 1x Mini USB kabel 1x USB host kabel 1x Návod k obsluze 1x Rychl" pr(vodce instalací Spu't#ní a vypnutí *Spu't#ní: Stiskn#te a p%idr!te tla$ítko vypína$e; systém provede spu't#ní následovn#:

2 Logo spu't#ní: Systém se rozb#hne a opera$ní systém Android spustí:

3 Systém vstoupí do v"chozího domovského rozhraní. *Vypnutí: Stiskn#te tla$ítko vypína$e. Zobrazí se vyskakovací mo!nosti za%ízení. Vypnutí provedete následovn#: Kliknutím na tla$ítko OK vypnete bezpe$n# za%ízení. *Spánek: Pokud je p%ístroj spu't#n za normálních provozních podmínek, rychle stiskn#te tla$ítko vypína$e. P%ístroj se p%epne do spánku a obrazovka se vypne. Krátk"m op#tovn"m stisknutím tla$ítka vypína$e se vrátíte do normálního provozního re!imu. Za ú$elem úspory energie aktivujte tuto funkci, pokud se MID (mobilní internetové za%ízení) po n#jakou dobu nepou!ívá.

4 Plocha: Po dokon$ení spou't#cího procesu se zobrazí plocha Android 2.3 (viz obrázek). V"chozí plocha obsahuje následující polo!ky: stavovou li'tu, li'tu rychlého vyhledávání, ikony hlavní nabídky a mno!ství ikon zástupc(. Stavová li'ta zobrazuje aktuální stav systému a sít#, stav baterie a aktuální $as. Li'tu rychlého vyhledávání pou!ívejte k hledání webov"ch stránek zadáním klí$ov"ch slov. Ikony hlavní nabídky jsou umíst#ny podél pravého okraje obrazovky; klikn#te na libovolnou ikonu nebo ji p%etáhn#te na li'tu nabídky, a automaticky tak spus)te odpovídající aplikaci. Ikona zástupce prohlí!e$e je umíst#na dole na obrazovce. Tla#ítka: Opera$ní systém Android vyu!ívá následujících tla$ítek: Tla$ítka hlasitosti: tla$ítka Volume + a Volume m#ní úrove& hlasitosti. Tla$ítko vypína$e: Stisknutím a p%idr!ením spustíte p%ístroj. Rychl"m stisknutím vstoupíte do re!imu spánku nebo jej opustíte. Tla$ítko nabídky: Zobrazujuje aktuální polo!ky nabídky (jsou-li k dispozici). Domovské tla$ítko: Návrat na domovskou obrazovku. Návrat: Návrat do p%edchozího rozhraní. $innost hlavní nabídky: Klikn#te na ikonu Launcher nebo ji p%etáhn#te ze zálo!ky hlavní nabídky. Hlavní nabídky je spo%ádána následujícím zp(sobem:

5 Z hlavní nabídky lze spustit nainstalovanou aplikaci, instalovat novou aplikaci, spustit kalibraci dotykem, spustit hudební p%ehráva$, videop%ehráva$ nebo webov" prohlí!e$, spustit hry a provád#t mnoho dal'ích $inností. Systémová nastavení: V rozhraní hlavní nabídky klikn#te na ikonu Settings. Ta otev%e rozhraní systémov"ch nastavení tak, jak je zobrazeno dále:

6 Vyberte si jednu z dostupn"ch mo!ností, které zahrnují: * Bezdrátové a jiné sít# * Nastavení zvuku a displeje * Nastavení data a $asu * O za%ízení a mnoho dal'ích *Nastavení data a $asu: V"b#rem Time and date settings options vstoupíte do rozhraní nastavení data a $asu: Volbou automatically pou!ijete $as sít#. Nastavit datum, $asové pásmo, $as, formát $asu, formát data a dal'í informace je mo!né takté! nastavit ru$n#. Datum je nap%íklad mo!né zadat následujícím zp(sobem: Stisknutím + : p%ejdete o jeden krok dop%edu Stisknutím : se vrátíte o krok zp#t M(!ete také stisknout pole a spustit re!im vkládání. Poté je mo!né p%ímo vlo!it po!adované $íslo a stisknout Done. Provedete to následujícím zp(sobem:

7 Vyberte Settings. Pokud je va'e zadání správné a $innost prob#hla úsp#'n#, systém uplatní nové hodnoty. *Jas obrazovky: V rozhraní nastavení zvolte Sound and display settings, a vstupte tak do rozhraní nastavení zvuku a displeje. Nyní se posu&te dol( a vyberte Brightness. Zobrazí se rozhraní, které uvádíme ní!e: *+asov" limit obrazovky:

8 +asov" limit obrazovky automaticky uzamkne obrazovku po ur$ité dob# ne$innosti u!ivatele. Za%ízení je poté v standby mode. V rozhraní nastavení zvolte Sound and display settings, a vstupte tak do rozhraní nastavení zvuku a displeje. Nyní se posu&te dol( a vyberte Screen timeout. Zobrazí se rozhraní, které uvádíme ní!e: Poznámka: V re!imu p%ehrávání videa se za%ízení do úsporného re!imu nep%epne. *Bezdrátové p%ipojení Wi-Fi: V hlavní nabídce klikn#te na ikonu Settings, p%ejd#te na obrazovku System settings, kliknutím na Wireless & networks vstupte do rozhraní nastacení Wireless & network settings. Kliknutím na $ást Wi-Fi rychle otev%ete funkci Wi-Fi, klikn#te na li'tu Wi-Fi settings a vstupte do Wi-Fi settings interface tak, jak je uvedeno ní!e:

9 M(!ete také otev%ít a zav%ít funkci Wi-Fi kliknutím na li'tu Wi-Fi v Wi-Fi settings interface (zobrazeno v"'e). Kliknutím na li'tu Network notification vyhledejte bezdrátov" sm#rova$e. Po nalezení se zobrazí okno s nastaveními. Nyní zadejte po!adované informace a pomocí Wi-Fi sít# vytvo%te spojení U n#kter"ch kódovan"ch sítí budete vyzváni k zadání platného klí$e. Viz obrázek ní!e:

10 V"'e je vysv#tleno, jak vytvo%it Wi-Fi p%ipojení. Poté uvidíte následující obrazovku: *HDMI Tento v"robek podporuje v"stup HDMI na HDTV, projektory, displeje atd. kompaibilní s HDMI.

11 P%ipojení MID k v"stupu HDMI externího za%ízení pomocí HDMI kabelu: V Settings > Display > Output settings > Output mode vyberte re!im v"stupu HDMI, a nastavte tak v"stup systému na HDMI. Po volb# HDMI v"stupu m(!ete p%ejít do HDMI settings, a nastavit tak rozli'ení v"stupu. Pokud vyu!íváte HDMI v"stup, obraz vysílan" do externího za%ízení se sou$asn# zobrazí i na obrazovce tabletu. To se naz"vá zrcadlení.

12 Instalování, odinstalování a spou't#ní aplikací *Instalování aplikací: Existuje mnoho zp(sob(, jak nainstalovat do opera$ního systému Android aplikaci, nap%íklad p%es USB instalaci nebo pou!itím programu t%etích stran. V následujících krocích vysv#tlíme, jak naisntalovat software pomocí dodaného programu appinstaller. 1. P%ejd#te k Settings > Applications tak, jak je uvedeno ní!e: 2. Klikn#te na Unknown Sources, poté na tla$ítkok OK, uvádíme ní!e:

13 3. Zkopírujte systémov" instalátor APK (aplikace)do flash pam#ti microsd nebo NAND. V hlavní nabídce vyberte ikonu appinstaller. 4. Vyberte první polo!ku, v"chozí systémové nastavení NAND FLASH, jako!to prohledávací adresá%. 5.Systém spustí prohledávání v'ech dostupn"ch APK na microsd kart#.

14 6. Vyberte dostupnou aplikaci, kterou si p%ejete instalovat. *Odinstalování aplikace: M(!ete pou!ít jak"koli vhodn" nástroj správy softwaru t%etí strany nebo pou!ít software pro správu zabudovan" v opera$ním systému Android. Vyberte Settings > Application > Management applications, poté zvolte nainstalovanou aplikaci, a zobrazte informace o programu, program pro odinstalování a dal'í mo!nosti.

15 Kalibrace dotykem Pokud spou'títe systém porpvé, postup kalibrace dotykem se spustí automaticky. Postup kalibrace dotykem m(!ete také kdykoli spustit z hlavní nabídky v"b#rem touch calibration.,i*te se pokyny a dokon$ete kalibra$ní postup. Systém oznámí úsp#'né dokon$ení a automaticky opustí rozhraní kalibrace dotykem. Zobrazí se následující obrazovka kalibrace: Po dokon$ení kalibrace je t%eba restartovat MID, aby se nastavení zachovala. Sí): Procházení webu: Po p%ipojení k síti otev%ete webov" prohlí!e$, rychlé procházení webem prove*te zadáním adresy URL. Webovou stránku je takté! mo!né otev%ít zadáním adresy URL do li'ty vyhledávání na hlavní plo'e.

16 Hudba: Kliknutím na ikonu Music v hlavní nabídce vstupte do rozhraní hudebního p%ehráva$e. Zobrazí se seznam v'ech zvukov"ch soubor( obsa!en"ch ve v"chozích systémov"ch u!ivatelsk"ch datech, uvádíme ní!e: V pam#)ovém za%ízení USB nebo na SD kart# m(!ete procházet hudebními soubory nebo stahovat zvukové soubory p%es sí). Uspo%ádejte seznam dostupn"ch skladeb v"b#rem jednoho ze zálo!kov"ch tla$ítek naho%e na obrazovce, nap%. Artists, Albums, Songs atd. Poté zvolte skladbu,

17 kterou si p%ejete p%ehrát. Video: Kliknutím na ikonu Video player v hlavní nabídce vstoupíte do rozhraní videop%ehráva$e. Zobrazí se seznam v'ech videosoubor(, uvádíme ní!e: Vyberte videosoubor, kter" si p%ejete v rozhraní videop%ehráva$e sledovat, uvádíme ní!e. Zde je mo!né zvolit Play, Stop, Volume +, Volume, Fast forward nebo Rewind, p%ípadn# pou!ít Progress bar $i ovládací tla$ítka k ovládání p%ehrávání.

18 Prohlí!ení fotografií: V hlavní nabídce kliknutím na Gallery vstoupáte do hlavního rozhraní Gallery, ve kterém se zobrazí va'e snímky a videosoubory, uvádíme ní!e: Vyberte obrázkov" soubor, a vstupte tak do rozhraní p%ehrávání snímk(, uvádíme ní!e. Zde dostupné mo!nosti zahrnují polo!ky Zoom, Narrow, Set, Delete atd.

19 Tapeta: Systém podporuje jak statické obrázky tapety, tak i both static image wallpapers and 3D wallpapers. V rozhraní plochy p%idr!te tla$ítko Menu, zvolte mo!nost vyskakovací nabídky, vyberte Wallpapers a poté z vyskakovacího okna Choose wallpaper source : Zde jsou k dispozici následující mo!nosti: Gallery : Je mo!né zvolit pro systém statick" obrázek a pou!ít jej jako tapetu. Live wallpapers : M(!ete vybrat 3D tapetu. Wallpapers : M(!ete vybrat existující statickou tapetu.

20 Pokud se pouze dotknete obrazovky, zobrazí se následující dialogové okno: V tomto dialogovém okn# je mo!né kliknout na Wallpapers. Poté budete mít na v"b#r následující mo!nosti: Wallpaper Gallery : Zvolíte pro systém statick" obrázek, kter" bude pou!it jako tapeta. Current Wallpaper : Zvolíte 3D tapetu. Photo : Zvolíte pro systém fotografii, která bude pou!ita jako tapeta. Nahrávání: V hlavní nabídce kliknutím na ikonu Recorder vstoupáte do hlavního rozhraní Recorder, uvádíme ní!e:

21 Poznámka: Pokud provádíte nahrávání SD karty, zvukov" soubor se ulo!í na SD kartu. Stisknutím tla$ítka Record spustíte nahrávání. Nahrávání se ukon$í po stisknutí tla$ítka Stop. V tuto chvíli mo!né zvolit tla$ítko Play a p%ehrát práv# nahran" zvukov" soubor. Stisknutím tla$ítka Use this recording nahrávání ulo!íte. Ulo!í se do odpovídajícího umíst#ní na SD kartu. Pokud si nep%ejete nahrávku ukládat, stiskn#te tla$ítko Discard. Fotografie: V hlavní nabídce kliknutím na ikonu Photo vstoupíte do hlavního rozhraní Camera, uvádíme ní!e: Klikn#te na tla$ítko spou't# fotoaparátu, uvádíme ní!e:

22 ov% klient: V hlavní nabídce kliknutím na ikonu vstoupíte do nabídky ov" klient. Abyste funkce ového klienta mohli vyu!ívat, je vy!adováno internetové p%ipojení. Poprvé budete vyzváni k nakonfigurování informací o ú$tu, uvádíme ní!e: Vypl&te ovou adresu a hesla va'eho ového ú$tu. Nyní stiskn#te Next, poté vyberte typ ú$tu, uvádíme ní!e

23 Zde pou!íváne ú$et POP3, proto je t%eba do vyskakovacího okna zadat nastavení serveru, uvádíme ní!e: Je t%eba zadat v'echny informace, které jsou poskytnuty poskytovatelem e- mailu. Uvád#né hodnoty v kopii obrazovky jsou pouze orienta$ní.

24 Pokud je nastavení správné, zobrazí se následující rozhraní: Vyberte Next. Nyní je mo!né upravit informace o ú$tu:

25 Do pole Your name zadejte jméno, které si p%ejete, aby se zobrazilo u odchozího u, nap%íklad Rocky. Poté kliknutím na tla$ítko Done vstoupíte do rozhraní u. Automaticky na$te y a zobrazí seznam: Pokud is p%ejete zobrazit ur$itou zprávu, vyberte odpovídající %ádek. Po zobrazení zprávy je mo!né zvolit z následujících mo!ností nap%. Reply, Delete $i Open attachment.

26 Externí za"ízení: *USB p%ipojenín: USB lze pou!ít k vytvo%ení propojení tabletu s po$íta$em nebo USB za%ízením. Zp(sob v"chozího p%ipojení je synchronní re!im. Pokud si p%ejete vstoupit do rozhraní, p%etáhn#te stavovou li'tu dol(: USB connected : p%ipojení externí pam#ti (SD karty). Po dokon$ení konfigurace uvidíte na po$íta$i MID zobrazené jako nov# p%id#lené písmenko disku. Pou!ití USB host: Podporuje systémov" soubor FAT32 pro mobilní za%ízení, nap%íklad USB memory stick.

27 Zp(sob p%ipojení technologií Plug and Play: Klávesnice / My' Podporuje p%ipojení techologií plug and play u USB my'i a klávesnice. Pou!ití USB host u YARVIK TAB211

28 Získejte aximum z tabletu Yarvik V tabletu Yarvik jsou ji! zahrnuty n#které u!ite$né aplikace: - Budík - appinstaller - Zvukov" p%ehráva$ - Prohlí!e$ - Kalendá% - Kalkula$ka - Fotoaparát - - Pr(zkumník - Fotogalerie - Police - Záznam zvuku - Video p%ehráva$ Na internetu m(!ete nalézt dal'í mno!ství r(zn"ch aplikací pro opera$ní systém Android. Abychom Vám do za$átku pomohli, doporu$ujeme nav'tívit n#které z ní!e uveden"ch stránek. Tyto stránky nabízí 'iroké spektrum zábavy a u!ite$n"ch freewarov"ch aplikací. V'echny sta!ené aplikace pou!íváte na vlastní riziko. Upozorn#ní: Z d(vodu licen$ních omezení t"kajících se mobilních za%ízení na bázi opera$ního systému Android, s Yarvik Tablet je mo!né nav'tívit oficiální Android Marketplace, ale není mo!né z n#j stahovat aplikace. Uvedené obrázky jsou pouze ilustra#ní, vzhled a funk#nost v%robku se m&!e od obríázku li'it $innosti a vzhled v%robku podléhají zm(nám bez p"edchozího upozorn(ní.

YARVIK TAB250 NÁVOD K OBSLUZE

YARVIK TAB250 NÁVOD K OBSLUZE YARVIK TAB250 NÁVOD K OBSLUZE U!ivatelská p"íru#ka Vá!en" u!ivateli, D#kujeme vám za zakoupení tohoto v"robku. Tento návod k obsluze je ur$en pro u!ivatele. Abychom zajistili rychlé a pohodlné pou!ívání,

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Obsah. 11.1 USB připojení

Obsah. 11.1 USB připojení Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu Zamykací obrazovka Androidu Tažením lišty zámku (A) doprava zamkněte GoTab. Následně se dostanete na domovskou obrazovku Androidu. 3 Domovská obrazovka Androidu Domovská obrazovka Androidu Dole na obrazovce

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka 1 1. Představení Wireless display receiver S Wireless display receiver (dále jen WDR) můžete jednoduše zobrazovat multimediální obsah (videa, fotografie,

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Přečtěte si tento návod před instalací a použitím. Obsah Úvod... 3 Rychlý start... 3

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni!

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni! Vážený uživateli, Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Yarvik GoTab, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro

Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro Upozornění: Pečlivě prostudujte tento návod, než začnete zařízení používat! 1 Obsah: 1. Obsah...2 2. Specifikace..3 3. Rychlý start.4 3.1 Spuštění a vypnutí...4 4.

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

78881',0%,'19*50/1:;<1=> -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/ !!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, ?8@A:7B8B?B@A:7B8B?B@A:7B7B %C5/,&'DE1*563F&

78881',0%,'19*50/1:;<1=> -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/ !!!#$%&%#'()*+!,&()*, ?8@A:7B8B?B@A:7B8B?B@A:7B7B %C5/,&'DE1*563F& -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?8@A:7B8B?B@A:7B8B?B@A:7B7B %C5/,&'DE1*563F& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!,-+./0+-1!'2!"#34%5!&&%6 7899!:!;'

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

U ivatelský manuál k aplikaci QMaster

U ivatelský manuál k aplikaci QMaster Uivatelský manuál k aplikaci QMaster Obsah 1 Úvod 2 Ovládání programu 3 První kroky 4 Hlavní okno aplikace 5 Ostatní dialogová okna 1 Úvod QMaster je ídící aplikace umoující dálkové ovládání zaízení slouících

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 9:;<=>?@A

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!#$%&%#'()*+!,&()*, 9:;<=>?@A -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78 9:;?@A !"#"$%$&'()(*+),*-$./)+)01$2+-345'()31$6787!"#$%& '()*+,-"./0&#&%1*#(21(%& 9:5-1;< =>""$?2$2)(:/'@-( A/-$6-4/-5+9(:1!"#"$ D=#0,"

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,

!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!,-+./0+-1!'2!"#34%5!&&%6 7899!:!;'

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

BEZDRÁTOVÝ BOX PRO STREAMOVÁNÍ TV

BEZDRÁTOVÝ BOX PRO STREAMOVÁNÍ TV BEZDRÁTOVÝ BOX PRO STREAMOVÁNÍ TV Průvodce rychlou instalací DN-70310 1. Informace o produktu Děkujeme, že jste si vybrali bezdrátový box pro streamování televizního signálu DIGITUS Wireless TV. Produkt

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Xtreamer Whizz. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Whizz. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Whizz Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Whizz Xtreamer Whizz je další generace multimediálního cetra na bázi Android TV přinášející online zábavu do vašeho obývacího pokoje

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,

!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?8@A:788B?C@A:788B DD@A:788B Obsah 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 za%ízeními) 5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 60PFL8708S/12 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558981

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 60PFL8708S/12 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558981 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Návod k pouití UTI-IQCP. Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV. v 1.05

Návod k pouití UTI-IQCP. Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV. v 1.05 Návod k pouití UTI-IQCP Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV v 1.05 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Doplňkové specifikace S W E E X. C O M MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Doplňkové specifikace S W E E X. C O M MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto adaptéru Sweex ISDN PCI adapter. Aby bylo zajištěno, že tento výrobek pracuje správně, doporučujeme vám nejdříve si přečíst

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL8606T http://cs.yourpdfguides.com/dref/4020464

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL8606T http://cs.yourpdfguides.com/dref/4020464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více