Výukový manuál pro lektora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový manuál pro lektora"

Transkript

1 KEMP LLP-1-PT-GRUNDTVIG-gmp Srpen,

2 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa URL: E.N.T.E.R Petra Kampf e-mal: URL: TEMPO Martin Koval URL: ReFIT Swetlana Dominnik Sass URL: IFI Emilia Martin URL: TK Formazione Gianluca Milanese URL: WSHE Marcin Podogrocki URL: i

3 Obsah 1. Kurz KEMP několik slov o účelu a specifičnosti obsahu tohoto kurzu Komponenty kurzu Technické/ PC poţadavky na běh kurzu Podrobnější popis struktury modulu Poznámky pro lektory, jak vyučovat jednotlivé moduly Module 1: Odborná orientace Modul 2: E-komunikace Modul 3: E-Learning Modul 4: E-Banking Modul 5: E-Podnikání Modul 6: E-government ii

4 Autoři kurzu Modul 1 Odborná orientace Sara Brandão Modul 2 E-komunikace Joanna Damińska Modul 3 E-learning Carlos Domínguez López de Castro Modul 4 - E-bankovnictví Michela Calabrese Modul 5 - E-podnikání - José Pedro Carvalho Modul 6 - E-government Martin Koval, Lucie Waldrová, Lukáš Richtár iii

5 1. Kurz KEMP několik slov o účelu a specifičnosti obsahu tohoto kurzu Kurz KEMP Keep Employment by Developing E-Skills (KEMP) je 32- hodinový ICT kurz vytvořen pro straší pracovníky (+ 45) ze sektoru sluţeb, malých a středních podniků a byl připraven v rámci programu Grundig, zaloţeným Evropskou unií. Přestoţe je tento materiál adekvátně vyvinut pro začátečníky a rovněţ tak, aby vyhovoval potřebám cílové skupiny, měli by mít účastníci základní dovednosti, např. v informatice výchozí znalost operačního systému (Windows XP), textového editoru, uţívání Internet Explorer. Především s důrazem na to, jak by mohly být informace aplikovány v praxi, můţe být tento kurz uţitečným nástrojem pro starší pracovníky k rozvoji jejich e-dovedností a následně i růstu jejich profesionální kariéry. V rámci kurzu by mělo být vzato v úvahu následující: - Skupiny by měly být malé, aby se kaţdý student mohl aktivně podílet na průběhu - Lektor by měl vyzkoušet a umoţnit individuální přístup ke kaţdému účastníkovi - Je vhodné časté opakování a revize materiálů - Doporučuje se spíše mírné tempo procesu výuky/učení - Kaţdá lekce by měla začínat přehledem materiálů z předešlé hodiny 2. Komponenty kurzu Kurz je sloţen z následujících komponentů: 1. Šest tématických modulů 2. Výukový manuál pro studenty 3. Výukový manuál pro lektory 1

6 3. Technické/ PC požadavky na běh kurzu Následující vybavení je nezbytné: - Operační systém Windows XP - Rozlišení obrazovky 1024*768 s 16,8 miliónů barev; - Počítač Pentium, minimální poţadavek je 1 GHz 512 MB RAM; - Zvuková karta - Mikrofon - Sluchátka - Webkamera - Přístup k internetu Následující software představuje minimální poţadavek: - Operační systém Windows XP - Internet Explorer 6.0 (7.0) - Microsoft Outlook Express 4. Podrobnější popis struktury modulu Kaţdý modul se skládá z lekcí, které zahrnují: - Teoretický vstup - cvičení - soubor příkladů (s praktickými scénáři, jeţ mají být vyřešeny) - soubor základní terminologie - seznam referenčních knih - zajímavé odkazy 2

7 5. Poznámky pro lektory, jak vyučovat jednotlivé moduly - Časové rozvrţení pro kaţdé téma/otázky - Didaktický účel modulu (dovednosti a know-how, kterých by měli studenti dosáhnout) - Návrhy na to, jak připravit studenty na dané (zahřívací aktivity, vyvolávání znalostí o daném tématu, jimiţ uţ studenti oplývají) - Návrh roztřízení úkolů podle obtíţnosti - Návrh dalších činností pro pokročilé studenty - Pokyny pro hodnocení pokroku studentů 3

8 6. Module 1: Odborná orientace Téma: Odborná orientace Doba trvání: 6 hodin (6 x 10 min pauza) Obecný cíl: Přivítat účastníky kurzu a motivovat je k tomu, aby se naučili, jak vypracovat a implementovat odborný projekt Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 1: Úvod do projektu KEMP 20 min Představení lektora Představení účastníků opis projektu a technické náleţitosti prezentace Pozn.: jelikoţ se jedná o první modul tohoto kurzu, je velmi důleţité vzít v úvahu specifické potřeby, schopnosti a předpoklady účastníků a přizpůsobit jim Lektor se představí (své pracovní zázemí a roli v projektu KEMP). Účastníci se navzájem představí (své pracovní zázemí). Lektor představí projekt a veškeré jeho technické náleţitosti: cíle a moduly. Metoda: Aktivní - Techniky: skupinové aktivity (rozbití ledů) účastníci se ve dvojicích navzájem představí a posléze se vzájemně prezentují celé skupině. Metoda: Expoziční všechna cvičení. Lekce 2: Úvod do procesu odborné orientace a poradenství prostřednictvím celoživotního vzdělávání 10 min cílů Popis modulu a specifická identifikace Prezentace výukových metod Lektor představí modul a jeho cíle. Lektor popíše výukové metody, jeţ budou během kurzu vyuţívány (konstruktivní přístup). Metoda: Expoziční Metoda: Interaktivní - Techniky: Vyptávat se na očekávání a pochybnosti Lekce 3: Proces (být, souviset, 270 min (4 hodiny pokračovat) a 30 min) 4

9 Lektor představí třetí lekci a následující tři témata: být, souviset, pokračovat a rovněţ i hlavní cíl této lekce (vytvořit a identifikovat aktivity pro implementaci odborného projektu). Lektor představí téma Být: Kdo vlastně jsem? a s ním související cíle. Lektor definuje pojem mé já a sebe-pojetí jako základní koncept identity. Být (1 hodina a 30 min) Podpora vlastního vědomí prostřednictvím pozitivního konceptu sebehodnocení; Rozvoj vlastního poznání v různých dimenzích sebepoznání; Posílení osobních schopností nezbytných pro způsobilost sebehodnocení; Posléze představí teorii Holandského hexagonu a poţádá účastníky, aby našli sví osobní odborné rysy. Lektor poţádá účastníky, aby porovnali výsledky s Career Clusters a zjistili, jestli jsou jejich osobnostní rysy v souladu s jejich pracovním prostředím. Následně lektor účastníky vyzve, aby - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 1 ( Lépe se poznat ) analyzovali kompatibilitu svých osobnostních rysů (osobní vlastnosti, - Techniky: Individuální aktivity účastnící schopnosti a dovednosti, preference) vypracovávají Cvičení 2 ( Lépe se poznat v různém kontextu (práce, domácí v pracovním prostředí ) prostředí a společnost). Lektor prozkoumává výsledky cvičení s ohledem na jejich cíle. Lektor definuje pojem sebe- účinnost jako další důleţitý kontext identity. Dále poţádá účastníky kurzu, aby 5

10 prozkoumali, jaké jsou jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro výkon jejich práce. Dobrovolný úkol: v případě, ţe zůstane čas pro nepovinnou aktivitu, vysvětlí, jak vytvořit SWOT analýzu. Posléze prozkoumá výsledky cvičení s ohledem na jejich cíle. - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 3 ( Znát své schopnosti ) a cvičení 4 ( Osobní SWOT analýza ). Toto poslední cvičení je dobrovolné a je moţné jej pouţít pouze v případě, ţe zůstane čas. PAUZA Souviset (1 hodina a 30 min) Podpora aktivního chování zaloţené na sociální schopnosti; Zlepšení moţnosti identifikace a výběru; Rozvoj schopnosti hodnocení a očekávání. Lektor představí téma Vztahy, souvisení: Jaký vztah mám s ostatními? a sním související cíle. Dobrovolné: v případě, ţe zůstane čas na toto cvičení, poţádá lektor účastníky, aby vypracovali svůj sociálně afektivní popis (zkoumání jevů jako je - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 5 ( Sociálně afektivní popis sebe samého ). Toto cvičení je asertivita, verbální a neverbální dobrovolné a je moţné jej pouţít pouze komunikace, tolerance stresu, v případě, ţe zůstane čas. motivace, řešení situací a flexibilita). Lektor navrhne vykonání cvičení zaměřené na hraní rolí, jeţ je změřeno - Techniky: Skupinové aktivity účastníci na procvičování socio afektivních vypracovávají Cvičení 6 ( Sociálně afektivní dovedností. Rozdělí účastníky do čtyř rozvoj dovedností ) skupin, jeţ mají za úkol řešení odlišných 6

11 situací. edky cvičení s ohledem na jejich cíle. Lektor upraví cvičení socio afektivních dovedností, tak aby podporoval pozitivní chování v různých kontextech (personální agentura při procesu vyhledávání, výběrového řízení a optimalizaci příleţitostí). Internet je zde prezentován jako důleţitý zdroj pro vyhledávání lepších příleţitostí a informací souvisejících s odborným projektem. Dále pak lektor poţádá účinkující, aby prozkoumali další moţnosti internetu. s ohledem na jejich cíle. - - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 7 ( Průzkum příleţitostí na internetu ) Pokračovat (1 Hodnocení celoţivotního vzdělávání; Lektor představí téma Pokrčování: Co hodina a 30 min) Odborná implementace projektu; chci dělat? Shrnutí modulu; Lektor definuje pojem učení a Vyplnění evaluačních dotazníků zdůrazní důleţitost celoţivotního učení k adaptaci veškerých procesů. Dobrovolné: v případě, ţe zůstane čas pro toto cvičení, lektor poţádá -Techniky: Individuální aktivity účastnící účastníky, aby popsali, jak by podle vypracovávají Cvičení 8 ( Učení během nich měl vypadat proces celoţivotní ţivota ). Toto cvičení je dobrovolné a je vzdělávání se. moţné jej pouţít pouze v případě, ţe 7

12 s ohledem na jejich cíle. zůstane čas. Lektor připomene koncept sebeúčinnosti a představí Bandurovu teorii. Dále navrhne vypracování analýzy své víry účastníků ve svou. Lektor prozkoumá výsledky cvičení a ohledem na jejich cíle a zhodnotí veškeré aktivity probíhající v průběhu celého modulu. Nakonec navrhne vypracování posledního cvičení: vytvoření odborného projektu s ohledem na cíle, kterých by účastnící chtěli dosáhnout, potřebné fáze, strategie a výsledky, očekávané překáţky a implementaci harmonogramu. Lektor prozkoumá výsledky této poslední aktivity. Lektor se zaměří na vztah nově získaného sebepoznání a důleţitosti proaktivního přístupu v různém prostředí. Účastníci vyplní evaluační dotazníky. -Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 9 ( Rozvoj osobních dovedností ) - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 10 ( Vytváření odborného projektu ) - Techniky: Vyptávat se na očekávání a pochybnosti 8

13 Materiály a vybavení Stolní počítač nebo Notebook, internetový prohlížeč a připojení k internetu. Pera. PowerPoint t Flipchart/Tabule (aby lektor mohl zapisovat poznámky v průběhu skupinových diskuzí) Fix na flipchart/křída na tabuli Všechny potřebné tabulky a materiály pro aktivity jsou předem připraveny ve výukových manuálech (je důležité, aby si účastnící svůj manuál přinesli do třídy; další možná alternativa je vytisknout všechny potřebné materiály a rozdat je účastníkům na začátku hodiny). Řešení cvičení Neexistují zde správné ani špatné řešení úkolů, jelikož tato výuka má účastníkům poskytnou vytvoření osobního odborného projektu. Lektor musí dávat pozor, aby udržoval uctivé prostředí mezi všemi účastníky a vyhýbal se střetům názorů, jež nepodporují konstruktivní perspektivy. Komentář: Existují další moţnosti cvičení, jak prolomit ledy. Můţete je najít na: Na konci Výukového manuálu je sestaveno poslední cvičení (zpracování ţivotopisu EUROPASS). Účastníci by měli tuto aktivitu vytvořit jako domácí úkol. 9

14 7. Modul 2: E-komunikace Téma: E-komunikace Doba trvání: 11 h Obecný cíl: Prezentované moduly se zaměřují na E-komunikaci. Účastníci se naučí, jak používat a nástroje pro posílání zpráv. Navíc budou mít příležitost seznámit se s dalšími způsoby E-komunikace jako je: fórum, chat, VoIP a videokonference. Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Popis modulu a identifikace Lektor představí cíle modulu specifických cílů. Lektor představí cíl lekce 1 Lekce 1: Základní informace o u 45 min Vysvětlení, jak pracuje , Prezentace výhod a rizik uţívání e- mailu, Struktura ové adresy, Přehled programu pro uţívání e- mailů, Prezentace ové etikety Lektor poskytne vstupní informace: jak pracuje , výhody a rizika uţívání u, struktura ové adresy, programy pro uţívání ů, ová etiketa Posléze účastníci vypracovávají cvičení 1 (identifikace ové adresy, cvičení 2 (aplikace ové etikety v praxi), cvičení 3 (diskuse o výhodách a nevýhodách elektronické Lektor studentům představí obsah hodiny. - Techniky:: Brainstorming Skupina projektu KEMP bude spolupracovat na hledání řešení úkolu diskuse. pošty). 10

15 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 2 Lektor vysvětlí jak: Zdarma vytvořit a konfigurovat Přihlásit se na účet prostřednictvím cvičení 5. Konfigurovat účet Posílat a přijímat zprávy Posílat a přijímat zprávy s přílohou Lekce 2: Vytvoření a konfigurace volného e- mailového účtu. Používání e- mailu přes WWW stránky. 120 min Vytvoření a konfigurace ového účtu Přihlášení se k účtu Uţití ů pomocí www stránek Struktura ové schránky Vytvoření ové adresy Uţívat adresář Pouţívat strukturu označení ve schránce Pouţívat filtry v Gmail Odpovědět na Vymazat zprávu Účastníci plní úkoly v následujících cvičení: cvičení 4 (otevření bezplatného poskytovatele e- Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrační - Techniky: Lektor prezentuje výukový materiál a studenti zkouší vypracovávat cvičení ve skupinách po dvou mailového účtu); cvičení 5 (Přihlášení na účet přes www stránky); cvičení 6 (vytváření a posílání zpráv); cvičení 7 (přijímání zpráv); cvičení 8 (přidání příloh posílání ů s přílohou); cvičení 9 (přijetí u s přílohou, uloţení sloţky); cvičení 10 (přidání nového kontaktu 11

16 do adresáře); cvičení 13 (uţívání adresáře); cvičení 16 (odpovídání na ové zprávy); cvičení 17 (mazání zpráv z ového účtu) Účastníci mohou rovněţ plnit úkoly v následujících cvičení: cvičení 11 (Přidání nové adresy do nové skupiny); cvičení 12 (Přidání kontaktu z příchozího u do skupiny kontaktů v adresáři); cvičení 14 (Uţití štítku Gmailu); cvičení 15 (Vytvoření nového filtru Gmailu). 12

17 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 3 Lektor vysvětlí jak: Lekce 3: Konfigurace a vytvoření ového účtu v aplikace nazývané Outlook Express. 60 min Konfigurování a vytvoření e- mailového účtu v aplikaci Outlook Express. Upravování nastavení ového účtu Konfigurovat a vytvořit ový účet v aplikaci Outlook Express. Jak upravovat nastavení vašeho e- mailového účtu. Účastníci plní úkoly v následujících Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrační - Techniky: Lektor prezentuje výukový materiál a cvičení: cvičení 18 (Konfigurace e- studenti zkouší vypracovávat cvičení ve mailového účtu v Outlook Express.); skupinách po dvou nebo individuálně cvičení 19 (upravit vlastnosti e- mailového účtu Outlook Express); 13

18 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 4 Lektor vysvětlí jak: Lekce 4: Odesílání a přijímání ových zpráv pomocí aplikace Outlook Express. 45 min Vytvoření a odesílání ových zpráv Přijímání ových zpráv, Zobrazování zpráv v mailboxu, Odpovídání na ové zprávy. Vytvořit a odeslat ové zprávy Přijímat ové zprávy, Zobrazit ové zprávy, Odpovědět na ové zprávy. Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených na korespondenci prostřednictvím programu Outlook express: cvičení 20 (vytvoření a odeslání ové právy); cvičení 21 (přijetí u); cvičení 22 (zobrazení přijaté zprávy); cvičení 23 (odpověď Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat jednotlivě nebo ve dvojicích. na přijatou zprávu); 14

19 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 5: Přidávání a zacházení s přílohami. 30 min Posílání ů s přílohou, Ukládání příloh z obdrţených e- mailů. Lektor: Představí cíle lekce 5 Lektor vysvětlí jak: Poslat s přílohou Uloţit přílohu z přijatých ů Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených přílohy ů: cvičení 24 (Zasílání ových zpráv s přílohou); cvičení 25 (Příjímání e- mailových zpráv s přílohou). Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat ve dvojicích. 15

20 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 6 Lektor vysvětlí: Správu ového účtu v programu Outlook Express. Úpravu nastavení programu Outlook Lekce 6: Správa účtu. Nástroje, se kterými se setkáte při práci s Outlook Express. 60 min Spravování ového účtu v programu Outlook Express. Úprava nastavení programu Outlook Express. Nastavení automatického potvrzení o doručení zprávy. Nadefinování automatického podpisu. Uţívání adresáře. Tvoření a vyuţívání pravidel zpráv. Express. Nastavení automatického potvrzení o doručení zprávy. Nadefinování automatického podpisu. Uţívání adresáře. Tvoření a vyuţívání pravidel zpráv Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených na spravování e- mailového účtu: cvičení 26 (Správa ového účtu v Outlook Express); Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat ve dvojicích. cvičení 27 (Úprava nastavení e- mailového programu); cvičení 28 (Ţádost přečtení stvrzenky); cvičení 29 (vytvoření generování automatických podpisů); cvičení 30 (Správa adresáře); cvičení 31 (vytváření a uţívání pravidel zpráv). 16

21 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 7 Lektor vysvětlí: Lekce 7: Ukládání informací. 60 min Pochopení struktury sloţek v programu Outlook Express. Vytváření a mazání sloţek. Třídění a mazání zpráv. Pouţívání lokální kopie u. Pouţívání dalších nástrojů při zálohování pošty Strukturu sloţek v programu Outlook Express. Vytváření a mazání sloţek. Třídění a mazání zpráv. Jak pouţívat lokální kopie u. Jak pouţívat další nástroje při zálohování pošty Účastníci plní úkoly v následujících cvičení: cvičení 32 (Vytvoření nové sloţky); cvičení 33 (Mazání sloţek); cvičení 34 (Zálohování); cvičení 35 Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat ve dvojicích (Pouţívání Outlook Express zálohovací verze 6.5 pro vytvoření zálohy adresáře) 17

22 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 8 Lektor vysvětlí: Výhody a nevýhody uţívání Instant Messaging Lekce 8: Instant Messaging 75 min Instalace MSN Messengeru, Konfigurace účtu, Pouţívání MSN Messenger, Pouţívání pokročilých funkcí MSN messengeru Jak instalovat - MSN Messenger Jak konfigurovat MSN účet Jak pouţívat nástroj instant messaging Jak pouţívat pokročilé funkce MSN Messenger (historie zpráv, transfer sloţek a konference). Účastníci plní úkoly v následujících cvičení: cvičení 36 (Hromadná diskuze Populární messengery ve vaší zemi); cvičení 37 (Instalace MSN Messengeru); cvičení 38 (Instalace MSN Messenger); cvičení 39 (Přihlášení k účtu); cvičení 40 (Nastavení účtu a MSN Messengeru); cvičení 41 (Přidání kontaktu do seznamu); cvičení 42 Metoda: Expoziční Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat ve dvojicích - Techniky:: Brainstorming Skupina projektu KEMP bude spolupracovat na hledání řešení úkolu diskuse. (Změna statusu); cvičení 43 (Konverzace na MS Messenger); cvičení 44 (Blokace a odblokování kontaktů); cvičení 45 Zobrazení historie zpráv); cvičení 46 (Odesílání souborů); cvičení 47 (Přijetí souboru); cvičení 48 (konference) 18

23 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 9: VoIP systém. 45 min Osvojení si technologie VoIP Osvojení si výhod nevýhod uţívání VoIP Osvojení si zařízení a softwaru, podporující komunikaci přes. Lektor: Představí cíle lekce 9 Lektor vysvětlí: Co je to VoIP. Výhody nevýhody uţívání VoIP. Představí zařízení a software podporující komunikaci VoIP. Jak pouţívat Skype pro komunikaci VoIP. Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených na technologii VoIP: cvičení 49 (Uţití Skypu k hlasové komunikaci) Metoda: Expoziční Lektor studentům představí obsah hodiny. Lektor vysvětlí: co je to VoIP?, jaké jsou výhody nevýhody při uţívání VoIP, jaké zařízení a software podporuje komunikaci VoIP Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor prostřednictvím cvičení ukáţe studentům, jak pouţívat Skype ke komunikaci VoIP a posléze zkusí účastníci pracovat ve skupinách po dvou. 19

24 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Metoda: Expoziční Představí cíle lekce 10 Lektor vysvětlí: Lektor studentům představí obsah Osvojení principů fóra Co je to fórum. hodiny. Osvojení si struktury fóra Výhody nevýhody uţívání fóra. Lektor vysvětlí: co je to fórum? Jaké má Lekce 10: Fórum 45 min Učení se o typech fór Učení se zásadám vyuţívání Vysvětlí strukturu fóra Jaké existují typy fór. fórum principy, strukturu a jaké existují typy. diskusních fór Vysvětlí principy uţívání fóra Účast na diskusních fórech Účastníci plní úkoly v následujících Metoda: Aktivní cvičení zaměřených komunikaci přes - Techniky: Individuální aktivity účastníci fórum: cvičení 50 (Přehled fór a vypracují cvičení 51 registrace na fóru) Lektor: Lekce 11: Chat 30 min Osvojení si základů a struktury chatu Uţívání chatu Osvojení si principů chatu. Představí cíle lekce 11 Lektor vysvětlí: Co je to chat. Výhody nevýhody uţívání chatu. Co jsou to chatovaní místnosti Jak uţívat chat a jaké jsou jeho principy. Účastníci plní úkoly v následujících Metoda: Expoziční Lektor studentům představí obsah hodiny. Lektor vysvětlí: co je to fórum? Jaké má fórum principy, strukturu a jaké existují typy. cvičení zaměřených na komunikaci přes chat: cvičení 52 (Zaregistrování a chatování v místnosti). Účastníci se v následujícím cvičení 53 zaměří na Metoda: Aktivní - Techniky: Individuální aktivity účastníci vypracují cvičení 52 rozdíly mezi chatem, fórem a MSN. 20

25 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 12 Lekce 12: Videokonference 45 min Osvojení si videokonference a sluţby videohovoru Učení se výhodám nevýhodám videokonference Osvojení si software podporující videokonferenci. Lektor vysvětlí: Co je to videokonference. Výhody nevýhody uţívání videokonference. Strukturu videokonference Představí software podporující videokonference. Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených na komunikaci přes videokonferenci: cvičení 54 (diskuse na téma: Kde nejčastěji Lektor studentům představí obsah hodiny. - Techniky:: Brainstorming Skupina projektu KEMP bude spolupracovat na hledání řešení úkolu 53 diskuse. - Techniky: Individuální aktivity účastníci vypracují cvičení 54 vyuţíváme videokonferenci?); cvičení 55 (vytvoření videohovoru). Případová studie 60 min Shrnutí znalostí obdrţených v modulu 2 Posílení praktických dovedností získaných z modulu 2 Lektor vymaţe veškeré nastavení programu Outlook Express (mazání účtů a zpráv) a MS Messenger (mazání účtu a zpráv). Účastnící jsou poţádání o vypracování praktického příkladu 1 a Metoda: Aktivní - Techniky: Individuální aktivity účastníci vypracují případovou studii. 2 (nepovinné). 21

26 Materiály a vybavení Technické požadavky pro tento modul: Počítač s operačním systémem Windows XP Windows XP, Přístup k internetu, Outlook Express Zvuková karta Sluchátka s mikrofonem Webkamera Internet Explorer 6.0 (7.0) Pera. PowerPoint Flipchart/Tabule (aby lektor mohl zapisovat poznámky v průběhu skupinových diskuzí) Fix na flipchart/křída na tabuli Všechny potřebné tabulky a materiály pro aktivity jsou předem připraveny ve výukových manuálech (je důležité, aby si účastnící svůj manuál přinesli do třídy; další možná alternativa je vytisknout všechny potřebné materiály a rozdat je účastníkům na začátku hodiny). Řešení cvičení Většinu odpovědí, jak vyřešit úkoly, nalezneme ve Výukovém manuálu pro studenty. Jsou zde uvedeny speciální instrukce, jak krok po koku vyřešit danou situaci. Diskuse na fóru ve skupinách by měly být provedeny konstruktivním způsobem, zároveň rovněž respektovat názory a příspěvky všech účastníků. Je třeba zmezit konfliktům mezi studenty. 22

27 8. Modul 3: E-Learning Téma: elearning Doba trvání: 6 h Obecný cíl: Naučit účastníky základy o elearningu, prostřednictvím skutečného zkoumání elearningových/blearningových kurzů. Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Rozlišit metody elearningu a blearningu a odlišnosti mezi Lekce 1: Základní informace o elearningu 120 min jednotlivými typy. Představit rozměry elearningu/blearningu: technologie, obsahy, lektora, a samozřejmě studenty. Lektor stručně představí obsah lekce a odpoví na případné praktické otázky publika. Ústní prezentace lektora lektor představí studentům obsah lekce. Skupina bude spolupracovat na řešení příkladu. Zhodnotit výhody a nevýhody elearningu/blearningu 23

28 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Koncept platformy bude pracovat na Lekce 2: Nástroje používané v elearningu 120 min jejím významu a větším vyuţití. Staré nástroje pouţívané pro výukové platformy. Nové nástroje pouţívané pro výukové platformy. Lektor stručně představí obsah lekce a uvede jednoduché a praktické případy. Ústní prezentace lektora lektor představí studentům obsah lekce. Skupina bude spolupracovat na řešení příkladu. 24

29 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 3: Jednotlivé kroky při účasti na elearningovém kurzu 120 min Tuto lekci bude následovat velice praktický přístup, jeţ bude spočívat v tom, ţe student bude na internetu hledat pro něj ideální e-learningový kurz a rozliší jej pomocí prvků, ziskaných z tohoto modulu. Účastníci budou mít aktivní úlohu ve vyhledávání na internetu a vyhledávání ideálního kurzu. Lektor bude studentům individuálně radit a posléze moderovat diskusi. Student bude pracovat a vypracovávat cvičení samostatně. Skupina bude sdílet individuální studentovu práci. 25

30 Materiály a vybavení Vybavení: třída musí mít počítač s přístupem n internet, židle a stoly.. Obecná zařízení, jež mají být použita během modulu: Počítač, dataprojektor, flipchart a papíry. Řešení cvičení Jelikož cvičení jsou vykonávaná pomocí metodiky otevřených řešení, neexistují zde žádné další údaje o uplatnění řešení. 26

31 9. Modul 4: E-Banking Téma: e-banking Doba trvání: 3 h Obecný cíl: Poskytnout obecné informace o e-bankingu: krátká historie, co je to e-banking, co jsou hlavní výhody a jak je e-banking možné využívat bezpečně. Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 1: Historie e- bankovnictví 45 min Poskytnout základní informace o historii a konceptu e-bankingu Lektor stručně poskytne krátký přehled o původu a konceptu e- bankingu Lektor krátce představí historii e-bankingu a poţádá účastníky, aby vyhledali specifika o původu e-bankingu ve své zemi a sdíleli tyto informace se skupinou. 27

32 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor poskytne obecnou definici e- Lektor začlení studenty do výuky bankingu, vysvětlí jeho odlišné vyptáváním se na tradiční sluţby bank, jeţ Lekce 2: Co je e-bankovnictví 45 min Poskytnout obecnou definici e- bankingu a jeho různé koncepty koncepty a ukáţe nejběţnější sluţby vyuţívané prostřednictvím e- obvykle vyuţívají a které by i vyuţívat chtěli bankingu Lektor tyto poznatky pouţije jako zdroj pro debaty ve skupinách 28

33 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Ukázat uţitečnost sluţeb e-banking Lektor začlení studenty do výuky Lekce 3: Proč e-bankovnictví? 45 min Vysvětlit výhody a nevýhody e- bankingu: dopad e-bankingu na Lektor vysvětlí, proč vyuţívat e- banking, výhody a rizika e-bankingu prostřednictvím diskuse na téma počtu průměrných domácností, jeţ vyuţívají tradiční sluţby. Internet 29

34 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 4: Bezpečnost virtuálního bankovnictví 45 min Výuka o bezpečnosti e-bankingu Lektor poskytne obecné informace o ochraně uţivatelových dat a bezpečnosti přenášení osobních údajů ve virtuální bance Lektor ukáţe praktické případy pro přístup k osobním informacím ve virtuálních bankách. Lektor by měl vzít v úvahu, ţe přístup e- bankovnictví vyţaduje osobní údaje. Proto musí tato technická omezení zváţit při vykonávání cvičení. 30

35 Materiály a vybavení Vybavení: třída musí mít počítač s přístupem n internet, židle a stoly.. Obecná zařízení, jež mají být použita během modulu: Počítač, dataprojektor, flipchart a papíry. Řešení cvičení Jelikož cvičení jsou vykonávaná pomocí metodiky otevřených řešení, neexistují zde žádné další údaje o uplatnění řešení. 31

36 10. Modul 5: E-Podnikání Téma: e-podnikání Doba trvání: 3 h (3 x 10 min pauza) Obecný cíl: Představit účastníkům e-business a motivovat je k využívání jeho výhod Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 1: Co je to e- podnikání? 30 min Popis modulu a identifikace cílů Představení konceptu e-podnikání Lektor pořádá účastníky, aby řekli, co si myslí, ţe je e-podnikání a podělili se o své zkušenosti s jeho pouţíváním; Lektor se pokusí pouţít informace, co účastníci jiţ zmínili, říká, co je špatné a co dobré a poskytne dvě Metoda: Interaktivní - Techniky: 1) Zeptat se, co studenti očekávají od tohoto modulu 2) Zeptat se, jaká je úroveň jejich znalostí o e-podnikání definice e-podnikání; Lektor ukončí tento model vymezením rozdílů mezi e- Metoda: Expoziční Podnikáním a e-obchodem. Lektor poţádá studenty, aby LEKCE 2: e-podnikání and e- obchodování typy a modely 40 min Porozumět odlišným typům podnikání Znát různé modely vyuţívané v e- Podnikání identifikovali všeobecné typy obchodů, jeţ znají a uvedli, jestli mohou být aplikovány jako e- Podnikání nebo ne. Lektor představí 9 kategorií obchodování podle základů Michaela Rappa a poskytne rovněţ několik Metoda: Aktivní - Techniky: Brainstorming Metoda: Expoziční příkladů 32

37 Lektor poţádá studenty, aby LEKCE 3: Proč nakupovat přes Identifikovat a pochopit některé identifikovaly některé výhody a Metoda: Aktivní internet? 20 min výhody e- Podnikání pro nevýhody e-podnikání. Lektor posléze - Techniky: Brainstorming uţivatele/klienty, a firmy. doplní další klady, které nebyly zmíněny. LEKCE 4: Bezpečnostní doporučení k nakupování přes internet 30 min Dávejte pozor na bezpečnost některé obecné a elektronické podnikání Lektor vyzve účastníky, aby uvedli některé obecné bezpečnostní náleţitosti e-podnikání Lektor vysvětlí bezpečnostní problémy e-podnikání, se kterými by se mohli účastníci jako uţivatele Metoda: Aktivní - Techniky: Brainstorming Metoda: Expoziční setkat LEKCE 5: e-shopy and e-aukce 60 min Naučit se jak nakupovat ve dvou typech e-podnikání: e-shopech a e- aukcích Lektor ukáţe příklad, jak by si mohli účastníci koupit knihu na Amazon.com (e-shop), jak si koupit letenku společnosti Ryanair do Porta (e-shop) a jak si koupit videoprojektor na ebay (e-aukce). V závislosti na čase, můţe lektor vykonat ještě cvičení 2 nebo ho případně doporučit jako odkaz k dalšímu studiu. Lektor pouţije příklad k vyhodnocení schopností účastníků pracovat s e- shopem. Podle toho, kolik zůstane Metoda: Demonstrativní - Techniky: 1) Lektor jako první ukáţe, jak provádět cvičení 1 a posléze jej studenti vypracují ve skupinách po dvou 2) Lektor jako první ukáţe, jak provádět cvičení 2 a posléze jej studenti vypracují ve skupinách po dvou 3) Lektor jako první ukáţe, jak provádět cvičení 2 a posléze jej studenti vypracují ve skupinách po dvou času, vybere lektor typ cvičení pokusit se koupit fotoaparát nebo zarezervovat prázdninový pobyt (koupit letenku, rezervovat hotel). Metoda: Aktivní - Techniky: Individuální aktivity účastníci vypracují Případovou studii Účastníci vyplní evaluační dotazník. 33

38 Materiály a vybavení Stolní počítač nebo Notebook, internetový prohlížeč a připojení k internetu. Pera. PowerPoint t Flipchart/Tabule (aby lektor mohl zapisovat poznámky v průběhu skupinových diskuzí) Fix na flipchart/křída na tabuli Všechny potřebné tabulky a materiály pro aktivity jsou předem připraveny ve výukových manuálech (je důležité, aby si účastnící svůj manuál přinesli do třídy; další možná alternativa je vytisknout všechny potřebné materiály a rozdat je účastníkům na začátku hodiny). 34

39 11. Modul 6: E-government Téma: Lekce 1: e-government Duration: 3h General aim: Vysvětlit původ e-governmentu kde vznikl, počátky e-governmentu v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, Portugalsku, Itálie a Španělsku; Porozumět termínu e-government a naučit se, co je to, k čemu slouží, jaké výhody může e-government nabídnout, proč je výhodné jej použít, co obsahuje za služby a aplikace a některé další informace o e-governmentu. Rovněž nabízí praktickou ukázku užívání e-government (cvičení). Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Vysvětlení, popsání a diskutování o původu e-government. Účastníci budou poslouchat lektorovo LESKCE 1: Úvod egovernmentu 60 min Popsat, kde byl e-government zaveden a jaká byla hlavní myšlenka. Vysvětlit historii, rozvoj a úroveň e-government v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, vysvětlování a budou číst informace z Výukového manuálu pro studenty. Účastníci budou mít rovněţ moţnost poloţit otázky na dané téma. Studenti budou sledovat prezentaci, která bude popisovat historii e-governmentu v jednotlivých Poslouchání, diskuse PowerPoint prezentace Uţívání internetu k návštěvě portálu Portugalsku, Itálie a Španělsku. zemích. národního e-government dané země. Porovnat počet uţivatelů veřejných sluţeb e-governmentu jednotlivých zemí EU. V rámci třetího tématu této lekce bude zobrazen graf, jeţ porovnává počet uţivatelů online veřejných sluţeb. V několika následujících minutách se bude lektor věnovat návštěvě portálu národního e-government. 35

40 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky LESKCE 2: Co je to egovernment? 90 min Vysvětlit, co znamená e-government, úrovně sluţeb e-governmentu a jaké konkrétní sluţby jsou v e-government zahrnuty. Vysvětlit, komu je e-government určen. Popsat nejdůleţitější očekávané přínosy nebo výhody, nevýhody a omezení e-governmentu. Popsat úrovně sluţeb e-government a jaké konkrétní sluţby jsou v e-governmentu obsaţeny. Vysvětlit, co je to elektronický podpis. Pouţít některé sluţby e-government v praxi. Získat přehled o e-governmentu a všech jeho souvislostí. Studenti budou poslouchat lektorovo vysvětlování vztahující se k definici, uţívání, hlavním charakteristikám, bezpečnosti a výhodám či nevýhodám e-governmentu, a to v prvních pěti tématech. První cvičení je sloţeno ze dvou kroků. Nejdříve si studenti otevřou adresu národního portálu ve Velké Británii. Druhý krok se týká vyhledávání informací na portálu za pouţití klíčových slov. Druhé cvičení je zaměřeno na vypůjčení si knihy z knihovny. Studenti musí znovu otevřít stránku Directgov. Prostřednictvím několika pokynů by měli být schopni vyhledat webovou stránku nejbliţší knihovny a naleznout zde poţadované knihy. Definice e-governmentu Vyuţití e-government Výhody a nevýhody e-governmentu Hlavní charakteristiky a znaky e-governmentu Bezpečnost e-government Cvičení uţívání některých sluţeb e-government 36

41 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky LEKCE 3: egovernment v EU 30 min Vysvětlit, co znamená e-government, úrovně sluţeb e-governmentu a jaké konkrétní sluţby jsou v e-government zahrnuty. Vysvětlit, komu je e-government určen. Popsat nejdůleţitější očekávané přínosy nebo výhody, nevýhody a omezení e-governmentu. Popsat úrovně sluţeb e-government a jaké konkrétní sluţby jsou v e-governmentu obsaţeny. Vysvětlit, co je to elektronický podpis. Pouţít některé sluţby e-government v praxi. Studenti budou poslouchat lektorovo vysvětlování vztahující se k definici, uţívání, hlavním charakteristikám, bezpečnosti a výhodám či nevýhodám e-governmentu, a to v prvních pěti tématech. První cvičení je sloţeno ze dvou kroků. Nejdříve si studenti otevřou adresu národního portálu ve Velké Británii. Druhý krok se týká vyhledávání informací na portálu za pouţití klíčových slov. Druhé cvičení je zaměřeno na vypůjčení si knihy z knihovny. Studenti musí znovu otevřít stránku Directgov. Prostřednictvím několika pokynů by měli být schopni vyhledat webovou stránku nejbliţší knihovny a Definice e-governmentu Vyuţití e-government Výhody a nevýhody e-governmentu Hlavní charakteristiky a znaky e-governmentu Bezpečnost e-government Cvičení uţívání některých sluţeb e-government naleznout zde poţadované knihy. Komentář: Vysvětlení pouţité pro cvičení ve druhé části modulu jsou stejná jako ta, jeţ jsou pouţitá ve Výukovém manuálu pro studenty. Důvodem je, aby měl lektor dostupné stejné texty jako studenti a mohl tak pracovat efektivně a případně odpovědět na jakékoliv dotazy ohledně těchto cvičení. Tato cvičení nejsou povinná. V případě, ţe lektor najde cvičení nebo případové studie, jeţ by byly uţitečnější a vhodnější pro procvičení e-governemntu, můţe je lektor nahradit a pouţít. V tomto případě však musí připravit i ostatní pro účastníky -> vytištěnou verzi, kde studenti naleznou řešení krok po kroku nebo PPT prezentaci s přichystaným řešením příkladů. 37

42 Materiály a vybavení Výuková manuál pro studenty a lektora PC s OS Windows XP Microsoft Office nebo podobné office balíčky s prohlížečem prezentací Internetový prohlížeč (Internet Explorer 6.0 (7.0), Mozilla Firefox nebo jiné Řešení cvičení 1. Cvičení je určeno pro nácvik vyhledávání informací. Nejdříve si otevřete adresu Directgov. (Zapněte si internet dvojím kliknutím na ikonu internetového prohlíţeče. Vepište adresu a potvrďte ji zadáním Enter ) Doporučujeme Vám si stránku celkově prohlédnout a provést základní orientaci. Tato stránka je určená pro občany a existují zde mnoho skupin, které obsahují další podskupiny. Existují dvě moţnosti. o A) Můţete pouţít okno v pravém horním rohu search this site. Vloţte termín, který hledáte a klikněte na go. Představte si, ţe hledáte informace Vašem platu, o daních, které z něj platíte a očekávané výhody. Vepište tedy plat, daně a výhody. 38

43 Obrázek 1 webová stránka ve cvičení 1 o Jako výsledek dostanete seznam nalezených a odkazů, jeţ zahrnují poţadovaná slova. Můţete si teď tedy vybrat odkaz, který bude Vašim potřebám nejvíce. Např., můţete kliknout na jeden z prvních odkazů - Money, tax and benefits. 39

44 Obrázek 1 webová stránka pro cvičení 2 o o B) Další moţností, jak získat poţadované informace, je najít je přímo v menu nebo struktuře webové stránky. Vraťte se zpět na hlavní stránku do kategorie Straight to. Třetí poloţka na pravé straně má stejný název, jako ta, kterou hledáte. Klikněte na tuto poloţku a dostanete stejné výsledky, jako přes vyhledávání. 40

45 Obrázek 2 webová stránka cvičení 3 Jak můţete vidět, dostaneme stejné výsledky z obou moţností vyhledávání. Tak, teď máte všechny výsledky poukazující na peníze, daně a výhody. Představte si, ţe byste chtěli vědět něco o víc o Tax for the employed, protoţe byste rádi začali pracovat ve Velké Británii. Klikněte, prosím, na tuto poloţku. 41

46 Obrázek 3 webová stránka pro cvičení 4 Vybráním této moţnosti, naleznete stránku, která obsahuje všechny nezbytné informace o Daních pro zaměstnané. Můţete si vybrat jakékoliv téma a stejným způsobem získat Vámi poţadované informace. 42

47 2. Cvičení je určeno pro procvičení některých online sluţeb Představte si, ţe byste si chtěli vypůjčit knihu z knihovny v blízkosti vašeho domova, ale nejste si jistí, ţe je tato kniha dostupná a navíc si nejste jistí, kde se daná knihovna nachází. Otevřete si tedy znovu stránku Directgov. V horní části této stránky jsou k dispozici jednotlivé okruhy. Vyberte si, prosím, poloţku Do it online. Obrázek 4 webová stránka pro cvičení 5 Nyní se zobrazí několik sluţeb, jeţ mohou být poskytovány online. Pokud je Vaše bydliště v Birminghamu, potřebujete vyhledat knihovnu v tomto místě. Vyberte, prosím poloţku Home and community online 43

48 Obrázek 5 webová stránka pro cvičení 6 Kliknutím na tuto poloţku uvidíte seznam různých sluţeb. Prostřednictvím pokynu Find your local máte moţnost nalézt odlišné místní instituce. My hledáme knihovnu, klikneme tedy na poslední poloţku seznamu, která se jmenuje find public library. 44

49 Obrázek 6 webová stránka pro obrázek 7 V následujícím okně dostanete moţnosti různých sluţeb. Např., Apply to join a library nebo Reserve a library book, ale v našem příkladu hledáme veřejnou knihovnu, vybereme tedy Find a public library 45

50 Obrázek 7 webová stránka pro cvičení 8 Uvidíte seznam měst. Tak jako náš dům je situován v Birmingham, kliknete na jméno tohoto města. 46

51 Obrázek 8 webová stránka pro cvičení 9 Nyní, kliknutím na Contact details and opening hours, poţádáte o přístup ke kontaktním informacím a otevíracím hodinám. 47

52 Obrázek 9 webové stránky pro cvičení 10 Teď jsme se dostali na konec našeho vyhledávání. Vidíme stránku se všemi knihovnami v Birminghamu, včetně jejich adres, telefonních čísel a odkazů na jejich webové stránky. 48

53 Obrázek 10 webová stránka ve cvičení č

Struktura kurzu a obsah.

Struktura kurzu a obsah. Struktura kurzu a obsah. Směrnice KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP June, 2008 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 4. Elektronické bankovnictví

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 4. Elektronické bankovnictví Modul 4 Elektronické bankovnictví Cíle Modulu Získat obecné informace o e-bankovnictví Získat základní informace o původu e-bankovnictví. Mít všeobecný přehled o různých typech e-bankovnictví Získat znalosti

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 2. E- komunikace

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 2. E- komunikace Modul 2 E- komunikace Cíle modulu Naučit se, jak používat e-mailovou schránku zaloţení poštovního účtu, odesílání a přijímání elektronických zpráv, přidávání příloh, správa elektronické schránky, zálohování

Více

SE SPOLEČNOSTÍ SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08

SE SPOLEČNOSTÍ SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry PRŮVODCE VAŠÍ E- MAILOUVOU SCHRÁNKOU SE SPOLEČNOSTÍ CAPITAL PARTNERS a.s. SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Stručný návod pro videokonference/classroom

Stručný návod pro videokonference/classroom Stručný návod pro videokonference/classroom Dialcom Networks říjen 2013 SEZNAM SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...3 INSTALACE SPONTANIE...5 PC nebo Mac...5 iphone nebo ipad...6 Chytré telefony se systémem Android nebo

Více

Webináře manuál OBSAH

Webináře manuál OBSAH Webináře manuál OBSAH CO je webinář?...2 PROČ webinář?...2 CO POTŘEBUJETE na webinář?...2 PŘIHLÁŠENÍ na webinář?...3 PRŮBĚH webináře?...3 POPIS učebny pro webinář...6 CO je webinář? Slovo WEBINÁŘ vzniklo

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, prosinec 2015 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ Přihlášení Na portál se dostanete přes webovou adresu www.dumy.cz Registrace (materiál může vložit pouze registrovaný uživatel) Pole pro přihlášení registrovaného

Více

Návod na půjčování e-knih

Návod na půjčování e-knih Návod na půjčování e-knih Knihy půjčené zdarma prostřednictvím knihovny nelze číst na libovolné čtečce ani v počítači, POUZE na čtečkách ereadingu a v aplikaci pro chytré telefony a tablety se systémem

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 ides@praha10.cz Dojde-li ke ztrátě přístupových údajů nebo jejich prozrazení, je ve Vašem zájmu neprodleně oznámit tuto skutečnost na SF nebo na výše uvedený mail!!!

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Návod k použití webového portálu služby viphone business

Návod k použití webového portálu služby viphone business Návod k použití webového portálu služby viphone business 1. Požadavky na operační systém a PC Požadavky na operační systém a počítač jsou: - běžně vybavený kancelářský počítač, bylo by vhodné aby měl alespoň

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Kudyšel comfort. Manuál k programu

Kudyšel comfort. Manuál k programu Kudyšel comfort Manuál k programu Program Kudyšel comfort je určen pro obsluhu zařízení kudyšel (gps logeru). Kudyšel je zařízení, které zjišťuje souřadnice GPS a spolu s časovými údaji je ukládá do své

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB

PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB Nejdůležitější funkce Co je epayments ewallet? Jak používat zůstatek na kartě? 1 PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB Po úspěšné registraci do elektronických

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP

Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP úvod SMSender Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP Verze: 2008-11-11 Licenční ujednání 1994 2008 Ness Logos

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP :

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Při nastavování e-mailového klienta Microsoft Outlook Express pod Windows XP budeme postupovat přesně podle následujících obrázků.(podobně to bude i u

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU Stručná uživatelská příručka Obsah Žádost o otevření účtu... 2 Inicializace otevření účtu a vytvoření držitele účtu... 3 Přidání zástupce,

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 6. egovernment

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 6. egovernment Modul 6 egovernment Cíle modulu Získat znalost pojmu egovernment Získat základní informace o egovernmentu. Co to je, k čemu je to určeno, na jakém principu funguje. Dozvědět se informace o výhodách používání

Více

Příručka Dobrých zkušeností

Příručka Dobrých zkušeností KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R Petra Kampf e-mail: petra.kampf@enter-network.eu

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více