Výukový manuál pro lektora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový manuál pro lektora"

Transkript

1 KEMP LLP-1-PT-GRUNDTVIG-gmp Srpen,

2 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa URL: E.N.T.E.R Petra Kampf e-mal: URL: TEMPO Martin Koval URL: ReFIT Swetlana Dominnik Sass URL: IFI Emilia Martin URL: TK Formazione Gianluca Milanese URL: WSHE Marcin Podogrocki URL: i

3 Obsah 1. Kurz KEMP několik slov o účelu a specifičnosti obsahu tohoto kurzu Komponenty kurzu Technické/ PC poţadavky na běh kurzu Podrobnější popis struktury modulu Poznámky pro lektory, jak vyučovat jednotlivé moduly Module 1: Odborná orientace Modul 2: E-komunikace Modul 3: E-Learning Modul 4: E-Banking Modul 5: E-Podnikání Modul 6: E-government ii

4 Autoři kurzu Modul 1 Odborná orientace Sara Brandão Modul 2 E-komunikace Joanna Damińska Modul 3 E-learning Carlos Domínguez López de Castro Modul 4 - E-bankovnictví Michela Calabrese Modul 5 - E-podnikání - José Pedro Carvalho Modul 6 - E-government Martin Koval, Lucie Waldrová, Lukáš Richtár iii

5 1. Kurz KEMP několik slov o účelu a specifičnosti obsahu tohoto kurzu Kurz KEMP Keep Employment by Developing E-Skills (KEMP) je 32- hodinový ICT kurz vytvořen pro straší pracovníky (+ 45) ze sektoru sluţeb, malých a středních podniků a byl připraven v rámci programu Grundig, zaloţeným Evropskou unií. Přestoţe je tento materiál adekvátně vyvinut pro začátečníky a rovněţ tak, aby vyhovoval potřebám cílové skupiny, měli by mít účastníci základní dovednosti, např. v informatice výchozí znalost operačního systému (Windows XP), textového editoru, uţívání Internet Explorer. Především s důrazem na to, jak by mohly být informace aplikovány v praxi, můţe být tento kurz uţitečným nástrojem pro starší pracovníky k rozvoji jejich e-dovedností a následně i růstu jejich profesionální kariéry. V rámci kurzu by mělo být vzato v úvahu následující: - Skupiny by měly být malé, aby se kaţdý student mohl aktivně podílet na průběhu - Lektor by měl vyzkoušet a umoţnit individuální přístup ke kaţdému účastníkovi - Je vhodné časté opakování a revize materiálů - Doporučuje se spíše mírné tempo procesu výuky/učení - Kaţdá lekce by měla začínat přehledem materiálů z předešlé hodiny 2. Komponenty kurzu Kurz je sloţen z následujících komponentů: 1. Šest tématických modulů 2. Výukový manuál pro studenty 3. Výukový manuál pro lektory 1

6 3. Technické/ PC požadavky na běh kurzu Následující vybavení je nezbytné: - Operační systém Windows XP - Rozlišení obrazovky 1024*768 s 16,8 miliónů barev; - Počítač Pentium, minimální poţadavek je 1 GHz 512 MB RAM; - Zvuková karta - Mikrofon - Sluchátka - Webkamera - Přístup k internetu Následující software představuje minimální poţadavek: - Operační systém Windows XP - Internet Explorer 6.0 (7.0) - Microsoft Outlook Express 4. Podrobnější popis struktury modulu Kaţdý modul se skládá z lekcí, které zahrnují: - Teoretický vstup - cvičení - soubor příkladů (s praktickými scénáři, jeţ mají být vyřešeny) - soubor základní terminologie - seznam referenčních knih - zajímavé odkazy 2

7 5. Poznámky pro lektory, jak vyučovat jednotlivé moduly - Časové rozvrţení pro kaţdé téma/otázky - Didaktický účel modulu (dovednosti a know-how, kterých by měli studenti dosáhnout) - Návrhy na to, jak připravit studenty na dané (zahřívací aktivity, vyvolávání znalostí o daném tématu, jimiţ uţ studenti oplývají) - Návrh roztřízení úkolů podle obtíţnosti - Návrh dalších činností pro pokročilé studenty - Pokyny pro hodnocení pokroku studentů 3

8 6. Module 1: Odborná orientace Téma: Odborná orientace Doba trvání: 6 hodin (6 x 10 min pauza) Obecný cíl: Přivítat účastníky kurzu a motivovat je k tomu, aby se naučili, jak vypracovat a implementovat odborný projekt Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 1: Úvod do projektu KEMP 20 min Představení lektora Představení účastníků opis projektu a technické náleţitosti prezentace Pozn.: jelikoţ se jedná o první modul tohoto kurzu, je velmi důleţité vzít v úvahu specifické potřeby, schopnosti a předpoklady účastníků a přizpůsobit jim Lektor se představí (své pracovní zázemí a roli v projektu KEMP). Účastníci se navzájem představí (své pracovní zázemí). Lektor představí projekt a veškeré jeho technické náleţitosti: cíle a moduly. Metoda: Aktivní - Techniky: skupinové aktivity (rozbití ledů) účastníci se ve dvojicích navzájem představí a posléze se vzájemně prezentují celé skupině. Metoda: Expoziční všechna cvičení. Lekce 2: Úvod do procesu odborné orientace a poradenství prostřednictvím celoživotního vzdělávání 10 min cílů Popis modulu a specifická identifikace Prezentace výukových metod Lektor představí modul a jeho cíle. Lektor popíše výukové metody, jeţ budou během kurzu vyuţívány (konstruktivní přístup). Metoda: Expoziční Metoda: Interaktivní - Techniky: Vyptávat se na očekávání a pochybnosti Lekce 3: Proces (být, souviset, 270 min (4 hodiny pokračovat) a 30 min) 4

9 Lektor představí třetí lekci a následující tři témata: být, souviset, pokračovat a rovněţ i hlavní cíl této lekce (vytvořit a identifikovat aktivity pro implementaci odborného projektu). Lektor představí téma Být: Kdo vlastně jsem? a s ním související cíle. Lektor definuje pojem mé já a sebe-pojetí jako základní koncept identity. Být (1 hodina a 30 min) Podpora vlastního vědomí prostřednictvím pozitivního konceptu sebehodnocení; Rozvoj vlastního poznání v různých dimenzích sebepoznání; Posílení osobních schopností nezbytných pro způsobilost sebehodnocení; Posléze představí teorii Holandského hexagonu a poţádá účastníky, aby našli sví osobní odborné rysy. Lektor poţádá účastníky, aby porovnali výsledky s Career Clusters a zjistili, jestli jsou jejich osobnostní rysy v souladu s jejich pracovním prostředím. Následně lektor účastníky vyzve, aby - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 1 ( Lépe se poznat ) analyzovali kompatibilitu svých osobnostních rysů (osobní vlastnosti, - Techniky: Individuální aktivity účastnící schopnosti a dovednosti, preference) vypracovávají Cvičení 2 ( Lépe se poznat v různém kontextu (práce, domácí v pracovním prostředí ) prostředí a společnost). Lektor prozkoumává výsledky cvičení s ohledem na jejich cíle. Lektor definuje pojem sebe- účinnost jako další důleţitý kontext identity. Dále poţádá účastníky kurzu, aby 5

10 prozkoumali, jaké jsou jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro výkon jejich práce. Dobrovolný úkol: v případě, ţe zůstane čas pro nepovinnou aktivitu, vysvětlí, jak vytvořit SWOT analýzu. Posléze prozkoumá výsledky cvičení s ohledem na jejich cíle. - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 3 ( Znát své schopnosti ) a cvičení 4 ( Osobní SWOT analýza ). Toto poslední cvičení je dobrovolné a je moţné jej pouţít pouze v případě, ţe zůstane čas. PAUZA Souviset (1 hodina a 30 min) Podpora aktivního chování zaloţené na sociální schopnosti; Zlepšení moţnosti identifikace a výběru; Rozvoj schopnosti hodnocení a očekávání. Lektor představí téma Vztahy, souvisení: Jaký vztah mám s ostatními? a sním související cíle. Dobrovolné: v případě, ţe zůstane čas na toto cvičení, poţádá lektor účastníky, aby vypracovali svůj sociálně afektivní popis (zkoumání jevů jako je - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 5 ( Sociálně afektivní popis sebe samého ). Toto cvičení je asertivita, verbální a neverbální dobrovolné a je moţné jej pouţít pouze komunikace, tolerance stresu, v případě, ţe zůstane čas. motivace, řešení situací a flexibilita). Lektor navrhne vykonání cvičení zaměřené na hraní rolí, jeţ je změřeno - Techniky: Skupinové aktivity účastníci na procvičování socio afektivních vypracovávají Cvičení 6 ( Sociálně afektivní dovedností. Rozdělí účastníky do čtyř rozvoj dovedností ) skupin, jeţ mají za úkol řešení odlišných 6

11 situací. edky cvičení s ohledem na jejich cíle. Lektor upraví cvičení socio afektivních dovedností, tak aby podporoval pozitivní chování v různých kontextech (personální agentura při procesu vyhledávání, výběrového řízení a optimalizaci příleţitostí). Internet je zde prezentován jako důleţitý zdroj pro vyhledávání lepších příleţitostí a informací souvisejících s odborným projektem. Dále pak lektor poţádá účinkující, aby prozkoumali další moţnosti internetu. s ohledem na jejich cíle. - - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 7 ( Průzkum příleţitostí na internetu ) Pokračovat (1 Hodnocení celoţivotního vzdělávání; Lektor představí téma Pokrčování: Co hodina a 30 min) Odborná implementace projektu; chci dělat? Shrnutí modulu; Lektor definuje pojem učení a Vyplnění evaluačních dotazníků zdůrazní důleţitost celoţivotního učení k adaptaci veškerých procesů. Dobrovolné: v případě, ţe zůstane čas pro toto cvičení, lektor poţádá -Techniky: Individuální aktivity účastnící účastníky, aby popsali, jak by podle vypracovávají Cvičení 8 ( Učení během nich měl vypadat proces celoţivotní ţivota ). Toto cvičení je dobrovolné a je vzdělávání se. moţné jej pouţít pouze v případě, ţe 7

12 s ohledem na jejich cíle. zůstane čas. Lektor připomene koncept sebeúčinnosti a představí Bandurovu teorii. Dále navrhne vypracování analýzy své víry účastníků ve svou. Lektor prozkoumá výsledky cvičení a ohledem na jejich cíle a zhodnotí veškeré aktivity probíhající v průběhu celého modulu. Nakonec navrhne vypracování posledního cvičení: vytvoření odborného projektu s ohledem na cíle, kterých by účastnící chtěli dosáhnout, potřebné fáze, strategie a výsledky, očekávané překáţky a implementaci harmonogramu. Lektor prozkoumá výsledky této poslední aktivity. Lektor se zaměří na vztah nově získaného sebepoznání a důleţitosti proaktivního přístupu v různém prostředí. Účastníci vyplní evaluační dotazníky. -Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 9 ( Rozvoj osobních dovedností ) - Techniky: Individuální aktivity účastnící vypracovávají Cvičení 10 ( Vytváření odborného projektu ) - Techniky: Vyptávat se na očekávání a pochybnosti 8

13 Materiály a vybavení Stolní počítač nebo Notebook, internetový prohlížeč a připojení k internetu. Pera. PowerPoint t Flipchart/Tabule (aby lektor mohl zapisovat poznámky v průběhu skupinových diskuzí) Fix na flipchart/křída na tabuli Všechny potřebné tabulky a materiály pro aktivity jsou předem připraveny ve výukových manuálech (je důležité, aby si účastnící svůj manuál přinesli do třídy; další možná alternativa je vytisknout všechny potřebné materiály a rozdat je účastníkům na začátku hodiny). Řešení cvičení Neexistují zde správné ani špatné řešení úkolů, jelikož tato výuka má účastníkům poskytnou vytvoření osobního odborného projektu. Lektor musí dávat pozor, aby udržoval uctivé prostředí mezi všemi účastníky a vyhýbal se střetům názorů, jež nepodporují konstruktivní perspektivy. Komentář: Existují další moţnosti cvičení, jak prolomit ledy. Můţete je najít na: Na konci Výukového manuálu je sestaveno poslední cvičení (zpracování ţivotopisu EUROPASS). Účastníci by měli tuto aktivitu vytvořit jako domácí úkol. 9

14 7. Modul 2: E-komunikace Téma: E-komunikace Doba trvání: 11 h Obecný cíl: Prezentované moduly se zaměřují na E-komunikaci. Účastníci se naučí, jak používat a nástroje pro posílání zpráv. Navíc budou mít příležitost seznámit se s dalšími způsoby E-komunikace jako je: fórum, chat, VoIP a videokonference. Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Popis modulu a identifikace Lektor představí cíle modulu specifických cílů. Lektor představí cíl lekce 1 Lekce 1: Základní informace o u 45 min Vysvětlení, jak pracuje , Prezentace výhod a rizik uţívání e- mailu, Struktura ové adresy, Přehled programu pro uţívání e- mailů, Prezentace ové etikety Lektor poskytne vstupní informace: jak pracuje , výhody a rizika uţívání u, struktura ové adresy, programy pro uţívání ů, ová etiketa Posléze účastníci vypracovávají cvičení 1 (identifikace ové adresy, cvičení 2 (aplikace ové etikety v praxi), cvičení 3 (diskuse o výhodách a nevýhodách elektronické Lektor studentům představí obsah hodiny. - Techniky:: Brainstorming Skupina projektu KEMP bude spolupracovat na hledání řešení úkolu diskuse. pošty). 10

15 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 2 Lektor vysvětlí jak: Zdarma vytvořit a konfigurovat Přihlásit se na účet prostřednictvím cvičení 5. Konfigurovat účet Posílat a přijímat zprávy Posílat a přijímat zprávy s přílohou Lekce 2: Vytvoření a konfigurace volného e- mailového účtu. Používání e- mailu přes WWW stránky. 120 min Vytvoření a konfigurace ového účtu Přihlášení se k účtu Uţití ů pomocí www stránek Struktura ové schránky Vytvoření ové adresy Uţívat adresář Pouţívat strukturu označení ve schránce Pouţívat filtry v Gmail Odpovědět na Vymazat zprávu Účastníci plní úkoly v následujících cvičení: cvičení 4 (otevření bezplatného poskytovatele e- Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrační - Techniky: Lektor prezentuje výukový materiál a studenti zkouší vypracovávat cvičení ve skupinách po dvou mailového účtu); cvičení 5 (Přihlášení na účet přes www stránky); cvičení 6 (vytváření a posílání zpráv); cvičení 7 (přijímání zpráv); cvičení 8 (přidání příloh posílání ů s přílohou); cvičení 9 (přijetí u s přílohou, uloţení sloţky); cvičení 10 (přidání nového kontaktu 11

16 do adresáře); cvičení 13 (uţívání adresáře); cvičení 16 (odpovídání na ové zprávy); cvičení 17 (mazání zpráv z ového účtu) Účastníci mohou rovněţ plnit úkoly v následujících cvičení: cvičení 11 (Přidání nové adresy do nové skupiny); cvičení 12 (Přidání kontaktu z příchozího u do skupiny kontaktů v adresáři); cvičení 14 (Uţití štítku Gmailu); cvičení 15 (Vytvoření nového filtru Gmailu). 12

17 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 3 Lektor vysvětlí jak: Lekce 3: Konfigurace a vytvoření ového účtu v aplikace nazývané Outlook Express. 60 min Konfigurování a vytvoření e- mailového účtu v aplikaci Outlook Express. Upravování nastavení ového účtu Konfigurovat a vytvořit ový účet v aplikaci Outlook Express. Jak upravovat nastavení vašeho e- mailového účtu. Účastníci plní úkoly v následujících Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrační - Techniky: Lektor prezentuje výukový materiál a cvičení: cvičení 18 (Konfigurace e- studenti zkouší vypracovávat cvičení ve mailového účtu v Outlook Express.); skupinách po dvou nebo individuálně cvičení 19 (upravit vlastnosti e- mailového účtu Outlook Express); 13

18 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 4 Lektor vysvětlí jak: Lekce 4: Odesílání a přijímání ových zpráv pomocí aplikace Outlook Express. 45 min Vytvoření a odesílání ových zpráv Přijímání ových zpráv, Zobrazování zpráv v mailboxu, Odpovídání na ové zprávy. Vytvořit a odeslat ové zprávy Přijímat ové zprávy, Zobrazit ové zprávy, Odpovědět na ové zprávy. Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených na korespondenci prostřednictvím programu Outlook express: cvičení 20 (vytvoření a odeslání ové právy); cvičení 21 (přijetí u); cvičení 22 (zobrazení přijaté zprávy); cvičení 23 (odpověď Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat jednotlivě nebo ve dvojicích. na přijatou zprávu); 14

19 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 5: Přidávání a zacházení s přílohami. 30 min Posílání ů s přílohou, Ukládání příloh z obdrţených e- mailů. Lektor: Představí cíle lekce 5 Lektor vysvětlí jak: Poslat s přílohou Uloţit přílohu z přijatých ů Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených přílohy ů: cvičení 24 (Zasílání ových zpráv s přílohou); cvičení 25 (Příjímání e- mailových zpráv s přílohou). Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat ve dvojicích. 15

20 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 6 Lektor vysvětlí: Správu ového účtu v programu Outlook Express. Úpravu nastavení programu Outlook Lekce 6: Správa účtu. Nástroje, se kterými se setkáte při práci s Outlook Express. 60 min Spravování ového účtu v programu Outlook Express. Úprava nastavení programu Outlook Express. Nastavení automatického potvrzení o doručení zprávy. Nadefinování automatického podpisu. Uţívání adresáře. Tvoření a vyuţívání pravidel zpráv. Express. Nastavení automatického potvrzení o doručení zprávy. Nadefinování automatického podpisu. Uţívání adresáře. Tvoření a vyuţívání pravidel zpráv Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených na spravování e- mailového účtu: cvičení 26 (Správa ového účtu v Outlook Express); Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat ve dvojicích. cvičení 27 (Úprava nastavení e- mailového programu); cvičení 28 (Ţádost přečtení stvrzenky); cvičení 29 (vytvoření generování automatických podpisů); cvičení 30 (Správa adresáře); cvičení 31 (vytváření a uţívání pravidel zpráv). 16

21 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 7 Lektor vysvětlí: Lekce 7: Ukládání informací. 60 min Pochopení struktury sloţek v programu Outlook Express. Vytváření a mazání sloţek. Třídění a mazání zpráv. Pouţívání lokální kopie u. Pouţívání dalších nástrojů při zálohování pošty Strukturu sloţek v programu Outlook Express. Vytváření a mazání sloţek. Třídění a mazání zpráv. Jak pouţívat lokální kopie u. Jak pouţívat další nástroje při zálohování pošty Účastníci plní úkoly v následujících cvičení: cvičení 32 (Vytvoření nové sloţky); cvičení 33 (Mazání sloţek); cvičení 34 (Zálohování); cvičení 35 Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat ve dvojicích (Pouţívání Outlook Express zálohovací verze 6.5 pro vytvoření zálohy adresáře) 17

22 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 8 Lektor vysvětlí: Výhody a nevýhody uţívání Instant Messaging Lekce 8: Instant Messaging 75 min Instalace MSN Messengeru, Konfigurace účtu, Pouţívání MSN Messenger, Pouţívání pokročilých funkcí MSN messengeru Jak instalovat - MSN Messenger Jak konfigurovat MSN účet Jak pouţívat nástroj instant messaging Jak pouţívat pokročilé funkce MSN Messenger (historie zpráv, transfer sloţek a konference). Účastníci plní úkoly v následujících cvičení: cvičení 36 (Hromadná diskuze Populární messengery ve vaší zemi); cvičení 37 (Instalace MSN Messengeru); cvičení 38 (Instalace MSN Messenger); cvičení 39 (Přihlášení k účtu); cvičení 40 (Nastavení účtu a MSN Messengeru); cvičení 41 (Přidání kontaktu do seznamu); cvičení 42 Metoda: Expoziční Lektor studentům představí obsah hodiny. Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor představí vstupní materiál, který bude později pouţíván v praktických cvičení, jeţ budou účastníci vypracovávat ve dvojicích - Techniky:: Brainstorming Skupina projektu KEMP bude spolupracovat na hledání řešení úkolu diskuse. (Změna statusu); cvičení 43 (Konverzace na MS Messenger); cvičení 44 (Blokace a odblokování kontaktů); cvičení 45 Zobrazení historie zpráv); cvičení 46 (Odesílání souborů); cvičení 47 (Přijetí souboru); cvičení 48 (konference) 18

23 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 9: VoIP systém. 45 min Osvojení si technologie VoIP Osvojení si výhod nevýhod uţívání VoIP Osvojení si zařízení a softwaru, podporující komunikaci přes. Lektor: Představí cíle lekce 9 Lektor vysvětlí: Co je to VoIP. Výhody nevýhody uţívání VoIP. Představí zařízení a software podporující komunikaci VoIP. Jak pouţívat Skype pro komunikaci VoIP. Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených na technologii VoIP: cvičení 49 (Uţití Skypu k hlasové komunikaci) Metoda: Expoziční Lektor studentům představí obsah hodiny. Lektor vysvětlí: co je to VoIP?, jaké jsou výhody nevýhody při uţívání VoIP, jaké zařízení a software podporuje komunikaci VoIP Metoda: Demonstrativní - Techniky: Lektor prostřednictvím cvičení ukáţe studentům, jak pouţívat Skype ke komunikaci VoIP a posléze zkusí účastníci pracovat ve skupinách po dvou. 19

24 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Metoda: Expoziční Představí cíle lekce 10 Lektor vysvětlí: Lektor studentům představí obsah Osvojení principů fóra Co je to fórum. hodiny. Osvojení si struktury fóra Výhody nevýhody uţívání fóra. Lektor vysvětlí: co je to fórum? Jaké má Lekce 10: Fórum 45 min Učení se o typech fór Učení se zásadám vyuţívání Vysvětlí strukturu fóra Jaké existují typy fór. fórum principy, strukturu a jaké existují typy. diskusních fór Vysvětlí principy uţívání fóra Účast na diskusních fórech Účastníci plní úkoly v následujících Metoda: Aktivní cvičení zaměřených komunikaci přes - Techniky: Individuální aktivity účastníci fórum: cvičení 50 (Přehled fór a vypracují cvičení 51 registrace na fóru) Lektor: Lekce 11: Chat 30 min Osvojení si základů a struktury chatu Uţívání chatu Osvojení si principů chatu. Představí cíle lekce 11 Lektor vysvětlí: Co je to chat. Výhody nevýhody uţívání chatu. Co jsou to chatovaní místnosti Jak uţívat chat a jaké jsou jeho principy. Účastníci plní úkoly v následujících Metoda: Expoziční Lektor studentům představí obsah hodiny. Lektor vysvětlí: co je to fórum? Jaké má fórum principy, strukturu a jaké existují typy. cvičení zaměřených na komunikaci přes chat: cvičení 52 (Zaregistrování a chatování v místnosti). Účastníci se v následujícím cvičení 53 zaměří na Metoda: Aktivní - Techniky: Individuální aktivity účastníci vypracují cvičení 52 rozdíly mezi chatem, fórem a MSN. 20

25 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor: Představí cíle lekce 12 Lekce 12: Videokonference 45 min Osvojení si videokonference a sluţby videohovoru Učení se výhodám nevýhodám videokonference Osvojení si software podporující videokonferenci. Lektor vysvětlí: Co je to videokonference. Výhody nevýhody uţívání videokonference. Strukturu videokonference Představí software podporující videokonference. Účastníci plní úkoly v následujících cvičení zaměřených na komunikaci přes videokonferenci: cvičení 54 (diskuse na téma: Kde nejčastěji Lektor studentům představí obsah hodiny. - Techniky:: Brainstorming Skupina projektu KEMP bude spolupracovat na hledání řešení úkolu 53 diskuse. - Techniky: Individuální aktivity účastníci vypracují cvičení 54 vyuţíváme videokonferenci?); cvičení 55 (vytvoření videohovoru). Případová studie 60 min Shrnutí znalostí obdrţených v modulu 2 Posílení praktických dovedností získaných z modulu 2 Lektor vymaţe veškeré nastavení programu Outlook Express (mazání účtů a zpráv) a MS Messenger (mazání účtu a zpráv). Účastnící jsou poţádání o vypracování praktického příkladu 1 a Metoda: Aktivní - Techniky: Individuální aktivity účastníci vypracují případovou studii. 2 (nepovinné). 21

26 Materiály a vybavení Technické požadavky pro tento modul: Počítač s operačním systémem Windows XP Windows XP, Přístup k internetu, Outlook Express Zvuková karta Sluchátka s mikrofonem Webkamera Internet Explorer 6.0 (7.0) Pera. PowerPoint Flipchart/Tabule (aby lektor mohl zapisovat poznámky v průběhu skupinových diskuzí) Fix na flipchart/křída na tabuli Všechny potřebné tabulky a materiály pro aktivity jsou předem připraveny ve výukových manuálech (je důležité, aby si účastnící svůj manuál přinesli do třídy; další možná alternativa je vytisknout všechny potřebné materiály a rozdat je účastníkům na začátku hodiny). Řešení cvičení Většinu odpovědí, jak vyřešit úkoly, nalezneme ve Výukovém manuálu pro studenty. Jsou zde uvedeny speciální instrukce, jak krok po koku vyřešit danou situaci. Diskuse na fóru ve skupinách by měly být provedeny konstruktivním způsobem, zároveň rovněž respektovat názory a příspěvky všech účastníků. Je třeba zmezit konfliktům mezi studenty. 22

27 8. Modul 3: E-Learning Téma: elearning Doba trvání: 6 h Obecný cíl: Naučit účastníky základy o elearningu, prostřednictvím skutečného zkoumání elearningových/blearningových kurzů. Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Rozlišit metody elearningu a blearningu a odlišnosti mezi Lekce 1: Základní informace o elearningu 120 min jednotlivými typy. Představit rozměry elearningu/blearningu: technologie, obsahy, lektora, a samozřejmě studenty. Lektor stručně představí obsah lekce a odpoví na případné praktické otázky publika. Ústní prezentace lektora lektor představí studentům obsah lekce. Skupina bude spolupracovat na řešení příkladu. Zhodnotit výhody a nevýhody elearningu/blearningu 23

28 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Koncept platformy bude pracovat na Lekce 2: Nástroje používané v elearningu 120 min jejím významu a větším vyuţití. Staré nástroje pouţívané pro výukové platformy. Nové nástroje pouţívané pro výukové platformy. Lektor stručně představí obsah lekce a uvede jednoduché a praktické případy. Ústní prezentace lektora lektor představí studentům obsah lekce. Skupina bude spolupracovat na řešení příkladu. 24

29 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 3: Jednotlivé kroky při účasti na elearningovém kurzu 120 min Tuto lekci bude následovat velice praktický přístup, jeţ bude spočívat v tom, ţe student bude na internetu hledat pro něj ideální e-learningový kurz a rozliší jej pomocí prvků, ziskaných z tohoto modulu. Účastníci budou mít aktivní úlohu ve vyhledávání na internetu a vyhledávání ideálního kurzu. Lektor bude studentům individuálně radit a posléze moderovat diskusi. Student bude pracovat a vypracovávat cvičení samostatně. Skupina bude sdílet individuální studentovu práci. 25

30 Materiály a vybavení Vybavení: třída musí mít počítač s přístupem n internet, židle a stoly.. Obecná zařízení, jež mají být použita během modulu: Počítač, dataprojektor, flipchart a papíry. Řešení cvičení Jelikož cvičení jsou vykonávaná pomocí metodiky otevřených řešení, neexistují zde žádné další údaje o uplatnění řešení. 26

31 9. Modul 4: E-Banking Téma: e-banking Doba trvání: 3 h Obecný cíl: Poskytnout obecné informace o e-bankingu: krátká historie, co je to e-banking, co jsou hlavní výhody a jak je e-banking možné využívat bezpečně. Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 1: Historie e- bankovnictví 45 min Poskytnout základní informace o historii a konceptu e-bankingu Lektor stručně poskytne krátký přehled o původu a konceptu e- bankingu Lektor krátce představí historii e-bankingu a poţádá účastníky, aby vyhledali specifika o původu e-bankingu ve své zemi a sdíleli tyto informace se skupinou. 27

32 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lektor poskytne obecnou definici e- Lektor začlení studenty do výuky bankingu, vysvětlí jeho odlišné vyptáváním se na tradiční sluţby bank, jeţ Lekce 2: Co je e-bankovnictví 45 min Poskytnout obecnou definici e- bankingu a jeho různé koncepty koncepty a ukáţe nejběţnější sluţby vyuţívané prostřednictvím e- obvykle vyuţívají a které by i vyuţívat chtěli bankingu Lektor tyto poznatky pouţije jako zdroj pro debaty ve skupinách 28

33 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Ukázat uţitečnost sluţeb e-banking Lektor začlení studenty do výuky Lekce 3: Proč e-bankovnictví? 45 min Vysvětlit výhody a nevýhody e- bankingu: dopad e-bankingu na Lektor vysvětlí, proč vyuţívat e- banking, výhody a rizika e-bankingu prostřednictvím diskuse na téma počtu průměrných domácností, jeţ vyuţívají tradiční sluţby. Internet 29

34 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 4: Bezpečnost virtuálního bankovnictví 45 min Výuka o bezpečnosti e-bankingu Lektor poskytne obecné informace o ochraně uţivatelových dat a bezpečnosti přenášení osobních údajů ve virtuální bance Lektor ukáţe praktické případy pro přístup k osobním informacím ve virtuálních bankách. Lektor by měl vzít v úvahu, ţe přístup e- bankovnictví vyţaduje osobní údaje. Proto musí tato technická omezení zváţit při vykonávání cvičení. 30

35 Materiály a vybavení Vybavení: třída musí mít počítač s přístupem n internet, židle a stoly.. Obecná zařízení, jež mají být použita během modulu: Počítač, dataprojektor, flipchart a papíry. Řešení cvičení Jelikož cvičení jsou vykonávaná pomocí metodiky otevřených řešení, neexistují zde žádné další údaje o uplatnění řešení. 31

36 10. Modul 5: E-Podnikání Téma: e-podnikání Doba trvání: 3 h (3 x 10 min pauza) Obecný cíl: Představit účastníkům e-business a motivovat je k využívání jeho výhod Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Lekce 1: Co je to e- podnikání? 30 min Popis modulu a identifikace cílů Představení konceptu e-podnikání Lektor pořádá účastníky, aby řekli, co si myslí, ţe je e-podnikání a podělili se o své zkušenosti s jeho pouţíváním; Lektor se pokusí pouţít informace, co účastníci jiţ zmínili, říká, co je špatné a co dobré a poskytne dvě Metoda: Interaktivní - Techniky: 1) Zeptat se, co studenti očekávají od tohoto modulu 2) Zeptat se, jaká je úroveň jejich znalostí o e-podnikání definice e-podnikání; Lektor ukončí tento model vymezením rozdílů mezi e- Metoda: Expoziční Podnikáním a e-obchodem. Lektor poţádá studenty, aby LEKCE 2: e-podnikání and e- obchodování typy a modely 40 min Porozumět odlišným typům podnikání Znát různé modely vyuţívané v e- Podnikání identifikovali všeobecné typy obchodů, jeţ znají a uvedli, jestli mohou být aplikovány jako e- Podnikání nebo ne. Lektor představí 9 kategorií obchodování podle základů Michaela Rappa a poskytne rovněţ několik Metoda: Aktivní - Techniky: Brainstorming Metoda: Expoziční příkladů 32

37 Lektor poţádá studenty, aby LEKCE 3: Proč nakupovat přes Identifikovat a pochopit některé identifikovaly některé výhody a Metoda: Aktivní internet? 20 min výhody e- Podnikání pro nevýhody e-podnikání. Lektor posléze - Techniky: Brainstorming uţivatele/klienty, a firmy. doplní další klady, které nebyly zmíněny. LEKCE 4: Bezpečnostní doporučení k nakupování přes internet 30 min Dávejte pozor na bezpečnost některé obecné a elektronické podnikání Lektor vyzve účastníky, aby uvedli některé obecné bezpečnostní náleţitosti e-podnikání Lektor vysvětlí bezpečnostní problémy e-podnikání, se kterými by se mohli účastníci jako uţivatele Metoda: Aktivní - Techniky: Brainstorming Metoda: Expoziční setkat LEKCE 5: e-shopy and e-aukce 60 min Naučit se jak nakupovat ve dvou typech e-podnikání: e-shopech a e- aukcích Lektor ukáţe příklad, jak by si mohli účastníci koupit knihu na Amazon.com (e-shop), jak si koupit letenku společnosti Ryanair do Porta (e-shop) a jak si koupit videoprojektor na ebay (e-aukce). V závislosti na čase, můţe lektor vykonat ještě cvičení 2 nebo ho případně doporučit jako odkaz k dalšímu studiu. Lektor pouţije příklad k vyhodnocení schopností účastníků pracovat s e- shopem. Podle toho, kolik zůstane Metoda: Demonstrativní - Techniky: 1) Lektor jako první ukáţe, jak provádět cvičení 1 a posléze jej studenti vypracují ve skupinách po dvou 2) Lektor jako první ukáţe, jak provádět cvičení 2 a posléze jej studenti vypracují ve skupinách po dvou 3) Lektor jako první ukáţe, jak provádět cvičení 2 a posléze jej studenti vypracují ve skupinách po dvou času, vybere lektor typ cvičení pokusit se koupit fotoaparát nebo zarezervovat prázdninový pobyt (koupit letenku, rezervovat hotel). Metoda: Aktivní - Techniky: Individuální aktivity účastníci vypracují Případovou studii Účastníci vyplní evaluační dotazník. 33

38 Materiály a vybavení Stolní počítač nebo Notebook, internetový prohlížeč a připojení k internetu. Pera. PowerPoint t Flipchart/Tabule (aby lektor mohl zapisovat poznámky v průběhu skupinových diskuzí) Fix na flipchart/křída na tabuli Všechny potřebné tabulky a materiály pro aktivity jsou předem připraveny ve výukových manuálech (je důležité, aby si účastnící svůj manuál přinesli do třídy; další možná alternativa je vytisknout všechny potřebné materiály a rozdat je účastníkům na začátku hodiny). 34

39 11. Modul 6: E-government Téma: Lekce 1: e-government Duration: 3h General aim: Vysvětlit původ e-governmentu kde vznikl, počátky e-governmentu v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, Portugalsku, Itálie a Španělsku; Porozumět termínu e-government a naučit se, co je to, k čemu slouží, jaké výhody může e-government nabídnout, proč je výhodné jej použít, co obsahuje za služby a aplikace a některé další informace o e-governmentu. Rovněž nabízí praktickou ukázku užívání e-government (cvičení). Instruktáţní průvodce Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky Vysvětlení, popsání a diskutování o původu e-government. Účastníci budou poslouchat lektorovo LESKCE 1: Úvod egovernmentu 60 min Popsat, kde byl e-government zaveden a jaká byla hlavní myšlenka. Vysvětlit historii, rozvoj a úroveň e-government v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, vysvětlování a budou číst informace z Výukového manuálu pro studenty. Účastníci budou mít rovněţ moţnost poloţit otázky na dané téma. Studenti budou sledovat prezentaci, která bude popisovat historii e-governmentu v jednotlivých Poslouchání, diskuse PowerPoint prezentace Uţívání internetu k návštěvě portálu Portugalsku, Itálie a Španělsku. zemích. národního e-government dané země. Porovnat počet uţivatelů veřejných sluţeb e-governmentu jednotlivých zemí EU. V rámci třetího tématu této lekce bude zobrazen graf, jeţ porovnává počet uţivatelů online veřejných sluţeb. V několika následujících minutách se bude lektor věnovat návštěvě portálu národního e-government. 35

40 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky LESKCE 2: Co je to egovernment? 90 min Vysvětlit, co znamená e-government, úrovně sluţeb e-governmentu a jaké konkrétní sluţby jsou v e-government zahrnuty. Vysvětlit, komu je e-government určen. Popsat nejdůleţitější očekávané přínosy nebo výhody, nevýhody a omezení e-governmentu. Popsat úrovně sluţeb e-government a jaké konkrétní sluţby jsou v e-governmentu obsaţeny. Vysvětlit, co je to elektronický podpis. Pouţít některé sluţby e-government v praxi. Získat přehled o e-governmentu a všech jeho souvislostí. Studenti budou poslouchat lektorovo vysvětlování vztahující se k definici, uţívání, hlavním charakteristikám, bezpečnosti a výhodám či nevýhodám e-governmentu, a to v prvních pěti tématech. První cvičení je sloţeno ze dvou kroků. Nejdříve si studenti otevřou adresu národního portálu ve Velké Británii. Druhý krok se týká vyhledávání informací na portálu za pouţití klíčových slov. Druhé cvičení je zaměřeno na vypůjčení si knihy z knihovny. Studenti musí znovu otevřít stránku Directgov. Prostřednictvím několika pokynů by měli být schopni vyhledat webovou stránku nejbliţší knihovny a naleznout zde poţadované knihy. Definice e-governmentu Vyuţití e-government Výhody a nevýhody e-governmentu Hlavní charakteristiky a znaky e-governmentu Bezpečnost e-government Cvičení uţívání některých sluţeb e-government 36

41 Obsah Doba trvání Specifické cíle Aktivity Metody/Techniky LEKCE 3: egovernment v EU 30 min Vysvětlit, co znamená e-government, úrovně sluţeb e-governmentu a jaké konkrétní sluţby jsou v e-government zahrnuty. Vysvětlit, komu je e-government určen. Popsat nejdůleţitější očekávané přínosy nebo výhody, nevýhody a omezení e-governmentu. Popsat úrovně sluţeb e-government a jaké konkrétní sluţby jsou v e-governmentu obsaţeny. Vysvětlit, co je to elektronický podpis. Pouţít některé sluţby e-government v praxi. Studenti budou poslouchat lektorovo vysvětlování vztahující se k definici, uţívání, hlavním charakteristikám, bezpečnosti a výhodám či nevýhodám e-governmentu, a to v prvních pěti tématech. První cvičení je sloţeno ze dvou kroků. Nejdříve si studenti otevřou adresu národního portálu ve Velké Británii. Druhý krok se týká vyhledávání informací na portálu za pouţití klíčových slov. Druhé cvičení je zaměřeno na vypůjčení si knihy z knihovny. Studenti musí znovu otevřít stránku Directgov. Prostřednictvím několika pokynů by měli být schopni vyhledat webovou stránku nejbliţší knihovny a Definice e-governmentu Vyuţití e-government Výhody a nevýhody e-governmentu Hlavní charakteristiky a znaky e-governmentu Bezpečnost e-government Cvičení uţívání některých sluţeb e-government naleznout zde poţadované knihy. Komentář: Vysvětlení pouţité pro cvičení ve druhé části modulu jsou stejná jako ta, jeţ jsou pouţitá ve Výukovém manuálu pro studenty. Důvodem je, aby měl lektor dostupné stejné texty jako studenti a mohl tak pracovat efektivně a případně odpovědět na jakékoliv dotazy ohledně těchto cvičení. Tato cvičení nejsou povinná. V případě, ţe lektor najde cvičení nebo případové studie, jeţ by byly uţitečnější a vhodnější pro procvičení e-governemntu, můţe je lektor nahradit a pouţít. V tomto případě však musí připravit i ostatní pro účastníky -> vytištěnou verzi, kde studenti naleznou řešení krok po kroku nebo PPT prezentaci s přichystaným řešením příkladů. 37

42 Materiály a vybavení Výuková manuál pro studenty a lektora PC s OS Windows XP Microsoft Office nebo podobné office balíčky s prohlížečem prezentací Internetový prohlížeč (Internet Explorer 6.0 (7.0), Mozilla Firefox nebo jiné Řešení cvičení 1. Cvičení je určeno pro nácvik vyhledávání informací. Nejdříve si otevřete adresu Directgov. (Zapněte si internet dvojím kliknutím na ikonu internetového prohlíţeče. Vepište adresu a potvrďte ji zadáním Enter ) Doporučujeme Vám si stránku celkově prohlédnout a provést základní orientaci. Tato stránka je určená pro občany a existují zde mnoho skupin, které obsahují další podskupiny. Existují dvě moţnosti. o A) Můţete pouţít okno v pravém horním rohu search this site. Vloţte termín, který hledáte a klikněte na go. Představte si, ţe hledáte informace Vašem platu, o daních, které z něj platíte a očekávané výhody. Vepište tedy plat, daně a výhody. 38

43 Obrázek 1 webová stránka ve cvičení 1 o Jako výsledek dostanete seznam nalezených a odkazů, jeţ zahrnují poţadovaná slova. Můţete si teď tedy vybrat odkaz, který bude Vašim potřebám nejvíce. Např., můţete kliknout na jeden z prvních odkazů - Money, tax and benefits. 39

44 Obrázek 1 webová stránka pro cvičení 2 o o B) Další moţností, jak získat poţadované informace, je najít je přímo v menu nebo struktuře webové stránky. Vraťte se zpět na hlavní stránku do kategorie Straight to. Třetí poloţka na pravé straně má stejný název, jako ta, kterou hledáte. Klikněte na tuto poloţku a dostanete stejné výsledky, jako přes vyhledávání. 40

45 Obrázek 2 webová stránka cvičení 3 Jak můţete vidět, dostaneme stejné výsledky z obou moţností vyhledávání. Tak, teď máte všechny výsledky poukazující na peníze, daně a výhody. Představte si, ţe byste chtěli vědět něco o víc o Tax for the employed, protoţe byste rádi začali pracovat ve Velké Británii. Klikněte, prosím, na tuto poloţku. 41

46 Obrázek 3 webová stránka pro cvičení 4 Vybráním této moţnosti, naleznete stránku, která obsahuje všechny nezbytné informace o Daních pro zaměstnané. Můţete si vybrat jakékoliv téma a stejným způsobem získat Vámi poţadované informace. 42

47 2. Cvičení je určeno pro procvičení některých online sluţeb Představte si, ţe byste si chtěli vypůjčit knihu z knihovny v blízkosti vašeho domova, ale nejste si jistí, ţe je tato kniha dostupná a navíc si nejste jistí, kde se daná knihovna nachází. Otevřete si tedy znovu stránku Directgov. V horní části této stránky jsou k dispozici jednotlivé okruhy. Vyberte si, prosím, poloţku Do it online. Obrázek 4 webová stránka pro cvičení 5 Nyní se zobrazí několik sluţeb, jeţ mohou být poskytovány online. Pokud je Vaše bydliště v Birminghamu, potřebujete vyhledat knihovnu v tomto místě. Vyberte, prosím poloţku Home and community online 43

48 Obrázek 5 webová stránka pro cvičení 6 Kliknutím na tuto poloţku uvidíte seznam různých sluţeb. Prostřednictvím pokynu Find your local máte moţnost nalézt odlišné místní instituce. My hledáme knihovnu, klikneme tedy na poslední poloţku seznamu, která se jmenuje find public library. 44

49 Obrázek 6 webová stránka pro obrázek 7 V následujícím okně dostanete moţnosti různých sluţeb. Např., Apply to join a library nebo Reserve a library book, ale v našem příkladu hledáme veřejnou knihovnu, vybereme tedy Find a public library 45

50 Obrázek 7 webová stránka pro cvičení 8 Uvidíte seznam měst. Tak jako náš dům je situován v Birmingham, kliknete na jméno tohoto města. 46

51 Obrázek 8 webová stránka pro cvičení 9 Nyní, kliknutím na Contact details and opening hours, poţádáte o přístup ke kontaktním informacím a otevíracím hodinám. 47

52 Obrázek 9 webové stránky pro cvičení 10 Teď jsme se dostali na konec našeho vyhledávání. Vidíme stránku se všemi knihovnami v Birminghamu, včetně jejich adres, telefonních čísel a odkazů na jejich webové stránky. 48

53 Obrázek 10 webová stránka ve cvičení č

Příručka Dobrých zkušeností

Příručka Dobrých zkušeností KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R Petra Kampf e-mail: petra.kampf@enter-network.eu

Více

Struktura kurzu a obsah.

Struktura kurzu a obsah. Struktura kurzu a obsah. Směrnice KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP June, 2008 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Jan Kučera

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Jan Kučera Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Jan Kučera Zavedení e-shopu do konkrétní firmy Bakalářská práce 2009 Zadávací list Prohlášení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Implementace European Computer Driving Licence (ECDL) do výuky informatiky a výpočetní techniky na základních a středních školách

Implementace European Computer Driving Licence (ECDL) do výuky informatiky a výpočetní techniky na základních a středních školách Implementace European Computer Driving Licence (ECDL) do výuky informatiky a výpočetní techniky na základních a středních školách Implementation of European Computer Driving Licence (ECDL) to the lessons

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek

Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek Program na podporu počítačové gramotnosti Zdeněk Toušek 2007 Obsah Úvod 3 Cílová skupina 5 Vzdělávací cíle 5 Formy vzdělávání 7 Metody 7 Personální podmínky 7 Technické podmínky 8 Didaktické materiály

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II Vedoucí diplomové

Více

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů.

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Using Google Apps for Pupil and Student Collaboration. Bc. Jan Strouhal Diplomová práce 2012 *** nascannované zadání str. 1 *** ***

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více