Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 PODSTATA PLATEBNÍ BILANCE Žádná ekonomika neexistuje ve vakuu - ekonomiky jsou navzájem propojeny obchodními a majetkovými vztahy. Statistické zachycení pohybů zboží, služeb a kapitálu přes hranice států je úkolem platební bilance. Jedná se o systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období. (Pavelka 2010, s. 182) Rezident = ekonomický subjekt, který má hlavní centrum zájmu ve sledované ekonomice - obyvatelé dané země, kteří zde žijí déle než jeden rok, právnické osoby, které mají na jejím území své sídlo a samozřejmě příslušná vláda a její instituce.

4 BILANČNÍ PRINCIP Princip platební blance je podobný účetní rozvaze místo aktiv a pasiv má platební bilance kreditní a debetní položky. Kreditní položka = přeshraniční transakce, která vede k toku peněz do dané ekonomiky. Zejména se jedná o export zboží a služeb a import kapitálu. Debetní položka = přeshraniční transakce, která vede k toku peněz ven z dané ekonomiky. Patří sem zejména import zboží a služeb a export kapitálu. Převažují-li kreditní položky hovoříme o přebytku, v případě převahy debetních položek je platební bilance ve schodku.

5 BILANČNÍ PRINCIP Krátkodobě je vyrovnávacím mechanismem změna devizových rezerv při deficitu p. bilance ekonomika v cizí měně více platí, než jí ze zahraničí dostává to vede ke snížení jejích devizových rezerv. Dlouhodobě dochází k vyrovnání p. bilance třemi mechanismy: Měnový mechanismus: při dlouhodobém deficitu, musí ekonomka získávat cizí měny pro platby za import - domácí měna oslabuje, to vede k růstu exportu a poklesu importu. Důchodový mechanismus: pokud dovoz převyšuje vývoz, pak ekonomické subjekty financují zahraniční produkci místo té domácí. Produkt klesá a s ním i import, to přispívá k vyrovnání p. bilance. Cenový mechanismus: při vysokém podílu importu na výdajích domácích ek. subjektů, se domácím výrobcům hromadí zásoby - dojde k poklesu domácí cenové hladiny. Nižší ceny přilákají spotřebitele zpět k domácí produkci a zároveň podpoří export.

6 ČLENĚNÍ PLATEBNÍ BILANCE Platební bilanci členíme na jednotlivé účty: BĚŽNÝ ÚČET Obchodní bilance (export a import statků). Bilance služeb (export a import služeb například výdaje turistů či poplatky za patenty a práva). Bilance výnosů (mzdy, dividendy, úroky a podobně). Běžné převody (například příspěvky mezinárodním organizacím). KAPITÁLOVÝ ÚČET (kapitálové transfery, například odpuštění dluhů). FINANČNÍ ÚČET Přímé zahraniční investice (dávají podíl na řízení firmy, minimálně desetiprocentní podíl na základním jmění firmy). Portfoliové investice (méně než desetiprocentní podíl na základním jmění firmy). Ostatní investice (bankovní vklady, úvěry a podobně). SALDO CHYB A OPOMENUTÍ (statistické a metodické nedokonalosti). ZMĚNA DEVIZOVÝCH REZERV (zahraniční měny či zlato v držení centrální banky).

7 BĚŽNÝ ÚČET Nejvýznamnější položkou běžného účtu je obchodní bilance, neboli přehled importu a exportu z hlediska peněžních toků ovlivňují ho tyto faktory: nominální měnový kurs - znehodnocení domácí měny vede k růstu exportu a k poklesu importu platí při splnění Marshall-Lernerovy podmínky, domácí a zahraniční cenová hladina a jejich změny - dražší domácí produkce je pro spotřebitele méně žádoucí, změny zahraniční produkce - pokud v zahraničí roste HDP, část zvýšených výdajů ekonomických subjektů jde i na zboží z dovozu, preference spotřebitelů - hrají roli zejména při srovnatelných cenách, ale někteří spotřebitelé se podle nich řídí bez ohledu na cenu, překážky zahraničního obchodu (cla, kvóty a podobně) clo může negativně ovlivnit cenu, kvóty mohou objem dovozu striktně omezit.

8 FINANČNÍ ÚČET Důležitou součástí finančního účtu jsou přímé zahraniční investice - ty jsou ovlivněny například investičními pobídkami domácí vlády, výrobními náklady v dané zemi, daňovými podmínkami a podobně. Ostatní části finančního účtu platební bilance závisí zejména na úrokovém diferenciálu, tedy na rozdílu mezi domácí a zahraniční úrokovou sazbou. Dalším důležitým faktorem je měnový kurs, který ovlivňuje míru výnosnosti. Příliv zahraničních investic může dále vést k růstu exportu a tedy k dalšímu zlepšení salda platební bilance. Zahraniční firmy podnikající na území dané ekonomiky však budou vyprodukovaný zisk posílat mateřským firmám do zahraničí a to se v platební bilanci projeví jako debetní položka.

9 VLIV SALDA P. BILANCE NA MĚNOVÝ KURS Pro stanovení měnového kursu měny je podstatná poptávka po dané měně a její nabídka buď ovlivňují výši kursu přímo, nebo mohou přimět centrální banku ke změně administrativně stanoveného kursu. Poptávku po měně tvoří domácí exportéři a zahraniční investoři v domácí ekonomice - kreditní položky platební bilance. Nabídku dané měny tvoří domácí importéři a také domácí investoři, realizující své investice v zahraničí - debetní položky platební bilance. Pokud tedy převažují kreditní položky - zvýšená poptávka po měně povede za jinak stejných okolností, k jejímu zhodnocení. Pokud by převažovaly položky debetní - vlivem zvýšené nabídky bude domácí měna oslabovat. Saldo platební bilance má tedy vliv na měnový kurs.

10 VLIV MĚNOVÉHO KURSU NA SALDO P. BILANCE Znehodnocení domácí měny vede, při splnění Marshall-Lernerovy podmínky, k poklesu importu a k růstu exportu. Uvažujme výchozí měnový kurs 10 Kč za jedno euro. Český výrobek, který na domácím trhu stojí 100 Kč se tak bude v Německu prodávat za 10 eur. Pokud pak česká koruna posílí na 5 Kč za euro, cena tohoto výrobku v Německu bude nyní 20 eur - vyšší cena odradí část německých zákazníků a export klesne. Německý výrobek za 10 euro se při původním kursu prodával v České republice za 100 Kč a nyní bude stát 50 Kč. Tento výrobek se stane žádanějším a bude se více dovážet. V případě znehodnocení koruny bude situace opačná. Při splnění Marshall- Lernerovy podmínky, povede znehodnocení koruny k růstu českého exportu a poklesu importu ze zahraničí.

11 J KŘIVKA Pozitivní efekt znehodnocení měny není okamžitý. Roli hrají cenové elasticity domácí a zahraniční poptávky - krátkodobá poptávka je méně elastická, než dlouhodobá. Ekonomické subjekty potřebují určitý čas, aby na změnu ceny reagovaly díky tomu vzniká jev, který můžeme vyjádřit pomocí takzvané J křivky. Čistý export NX>0 NX=0 NX<0 J - křivka Čas

12 J KŘIVKA křivka zobrazuje změny hodnoty čistého exportu v čase, po znehodnocení domácí měny. Ihned po znehodnocení domácí měny se hodnota čistého exportu snižuje běžný účet platební bilance se propadá do stále většího schodku. Důvodem je krátkodobá nepružnost zahraniční poptávky po domácím zboží. Také u importu zůstává objem krátkodobě fixní. V delším časovém úseku ekonomické subjekty na změnu reagují a relativně dražší import nahradí levnější domácí produkcí. Krátkodobě se však mění hodnota importu - vzroste hodnota dříve uzavřených smluv o vývozu domácího zboží do zahraničí saldo platební bilance se zhoršuje. V krátkém období není Marshall-Lernerova podmínka splněna. Dlouhodobě se však začne saldo obchodí bilance zlepšovat.

13 VZTAH PLATEBNÍ BILANCE A MĚN. KURSU Kreditní položky platební bilance generují poptávku po měně. Debetní položky pak generují nabídku dané měny. Pokud převažují kreditní položky, zvýšená poptávka po měně způsobí její posílení, pokud převažují položky debetní zvýšená nabídka měny způsobí její oslabení. Posílení domácí měny má za předpokladu splnění Marshall-Lernerovy podmínky negativní vliv na export a pozitivní na import saldo platební bilance se zhoršuje. Oslabení domácí měny vede za předpokladu splnění Marshall- Lernerovy podmínky ke snížení importu a zvýšení exportu saldo platelbní bilance se zlepšuje Vztah platební bilance a měnového kursu je tedy vzájemný.

14 LITERATURA BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Makroekonomie: základní kurz. 2., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 292 s. ISBN DURČÁKOVÁ, Jaroslava a Martin MANDEL. Mezinárodní finance. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010, 494 s. ISBN PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. 3., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010, 273 s. ISBN SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie: 18. vydání. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2007, 775 s. ISBN SOUKUP, Jindřich. Makroekonomie: základní kurz. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010, 518 s. ISBN

15 DĚKUJI ZA POZORNOST

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 11. Kapitola Fiskální politika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY WORKING PAPER č. 05/2010 SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček listopad 2010 Řada studií Working Papers Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky je vydávána s podporou

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

2MO301 Mezinárodní obchod

2MO301 Mezinárodní obchod * Aktualizace 10. října 2014 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX

INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a účetnictví INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Intraday and positional trading in the FOREX market Diplomová práce Vedoucí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více